Anda di halaman 1dari 22

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

KOLEKSI SOALAN PEPERIKSAAN (SUMBER RUJUKAN: DRP SOALAN DAN SKEMA PERCUBAAN STPM 2010-drp pelbagai negeri.Tajuknya juga dipilih dengan menyesuaikannya dgn silibus terkini.)

PAHANG. 1. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang pertama di dunia. Berikan huraian berhubung dgn kandungan & kepentingan piagam tersebut.
Pengenalan :

Pada masa ketibaan Rasullah s.a.w di Madinah terdapat dua golongan penduduk terbesar, iaitu orang Arab dan Yahudi. Orang Arab Islam, terdiri dari suku kaum Aus dan Khzaraj digelar sebagai Ansar ( Golongan Penolong ) dan orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Makkah pula digelar Muhajirin ( golongan Pendatang ). Orangorang Yahudi di Madinah pula terbahagi kepada beberapa kumpulan. Antaranya ialah bani Qainuqa, Quraizah dan Nadir. Orang-orang Ansar dari suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa berselisih faham sesama mereka sejak zaman berzaman lagi. Orang Muhajirin pula terlalu miskin kerana mereka dihalau dari kampung halaman mereka. Orang-orang Yahudi sentiasa bersikap permusuhan dan sentiasa menghasut dan mengkhianati Rasullah s.a.w dan pengikutnya. Orang-orang Munafik perlu menjadi musuh dalam selimut. Disamping itu pula orang-orang Musyrikin Quraisy di Makkah sentiasa membuat pelbagai usaha untuk menghancurkan agama Islam dan orang-orang Islam. Untuk mententeramkan keadaan gawat di Madinah, Rasullah s.a.w membuat perjanjian dengan seluruh Penduduk di Madinah dan menulis satu paiagam negara Islam pertama yang disebut sebagai Sahifah al-Madinah.

Isi : Huraian mengenai Piagam Madinah :

Piagam Madinah berbeza dari tulisan-tulisan peraturan pemerintah sebelum ini, kerana perlembagaan ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi Muhammad s.a.w untuk diterima pakai oleh rakyatnya, iaitu penduduk Madinah. Piagam ini merupakan satu undang-undang tertinggi di Madinah, selain itu Al-Quraan, yang telah menjadi tatacara pemerintahan di negara kota itu. Ia berlainan dengan The Constitution of Athens yang hanya merupakan sejarah evolusi amalan perlembagaan di negara itu. Piagam Madinah tidak seperti dokumen Shuking oleh Confucious yang merupakan buku teks untuk kanak-kanak raja. Ia juga bukan seperti dokumen Artha Sastera yang dianggap sebagai peraturan pemerintahan pada zaman Chandra Gupta Mauriya, yang hanya menjadi buku teks pembelajaran untuk anak-anak raja waktu itu;

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

Beberapa aspek utama piagam Madinah ialah:

Pengakuan terhadap Rasullah s.a.w sebagai Ketua Negara madinah yang wajib dipatuhi dan dihormati. Apa -apa masalah besar antara penduduk Islam dengan penduduk bukan Islam mestilah dirujuk kepada ketua negara untuk diselesaikan. Walaubagaimana pun, semua ketua kaum mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri secara yang difikirkan berpatutan. Semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu Ummah yang tidak terpengaruh dengan apa apa elimen yang tidak baik dari luar. Semua penduduk hendaklah bersatu-pada, berkerjasama, dan bertanggungjawab mempertahankan negara dari apa -apa serangan musuh. Wahyu sebagai sumber piagam termasuk tradisi . Semua penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing masing, dan tiada gangguan dan paksaan dalam hal keagamaan. Keselamatan semua penduduk adalah terjamin selama mereka mematuhi perlembagaan tersebut.

Kepentingan Piagam Madinah kerana ia mempunyai beberapa peruntukan berhubung dengan perkara-perkara berikut:

B. Kepentingan Piagam Madinah 1) Rasulullah menjadi Ketua Negara Penerimaan Rasulullah s.a.w sebagai ketua negara telah menaikkan kedudukan bagindasebagai pemimpin di dalam sebuah negara yang mana penduduknya terdiri dari pelbagai bangsa.Baginda mempunyai kuasa untuk memutuskan apa-apa dasar negara dan menyelesaikan masalah yang timbul dari masa ke semasa. 2) Pengekalan struktur kekeluargaan masyarakat Madinah. Pengekalan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam di samping pengubahsuaian sebahagian darinya sejajar dengan hokum Islam.Ketua-ketua kaum tetap mempunyai autoriti terhadap kaumnya dan Rasulullah sebagai ketua Hakim akan memutuskan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang di luar bidang kuasa ketua kaum berkenaan. 3) Hidup bermasyarakat Orang-orang Islam diwajibkan hidup bermayarakat sesame meraka secara aman dan mereka hendaklah membantu saudara seagama dan ditegah membantu dan berpihak kepada pihak musuh Islam. 4) Penyatuan Ummah Piagam Madinah telah menyatukan kaum-kaum atau suku-suku yang sebelum ini sentiasa berselisih faham. Misalnya Aus dan Khazraj, Ansar dan Muhajirin .

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

5) Kegiatan Ekonomi Memberi kebebasan kepada semua pihak untuk menjalankan aktiviti ekonomi selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan.Hal ini untuk mengelak penguasaan penuh (monopoli) orang Yahudi terhadap ekonomi Islam di Madinah seperti mana penguasaan ekonomi oleh Quraisy di Makkah. 6) Kebebasan berdagang Kebebasan yang diberikan menarik minat pedagang-pedagang luar datang ke Madinah. Akhirnya Madinah menjadi pusat perdagangan penting di Semenanjung Tanah Arab.Dengan itu umat Islam telah beransur-ansur menguasai ekonomi Madinah dan kawasan sekitarnya. 7) Kebebasan beragama Dengan kebebasan ini orang Islam bebas mengamalkan ajaran Islam tanpa gangguan atau sekatan.Hal ini memberi peluang orang bukan Islam mendekati orang Islam seterusnya berminat dengan ajaran Islam apabila memerhati akhlak dan personalit dan disiplin umat Islam melakukan aktiviti harian termasuk amal ibadat. 8) Wujud Negara Islam Madinah Orang Yahud secara tidak lanug mengktiraf kewujudan Islam sebagai satu agama dan Madinah sebagai sebuah negara Islam dengan Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin.Sebelum ini perkara ini ditolak oleh mereka.

9) Hak keselamatan terjamin Keselamatan penduduk tanpa mengira agama atau kaum akan terjamin selagi mereka patuh kepada piagam. Pihak yang cuba mengkhianati piagam akan diambil tindakan termasuk memerangi,menghalau atau membunuh jika terpaksa.Contohnya Bani Qainuqa di halau dari madinah dan perang diistiharkan kepada mereka. Kesimpulan :

Piagam Madinah bersifat perkembangan sebenar berbanding dengan tatacara pemerintahan kerajaan purba Greek, China dan India. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia. Dengan tergubalnya Piagam Madinah, lahirnya sebuah negara Islam pertama di dunia di Madinah, yang menjadi induk kepada Empayar Islam selepasnya, yang memerintah dunia selama tujuh abad. Piagam Madinah boleh dijadikan asas kepada mana-mana piagam Islam yang baru, terutama sekali kepada sebuah negara Islam yang mempunyai penduduk berbilang bangsa.

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

2. Bandingkan sistem pendidikan pada zaman Kerajaan Umayyah & kerajaan Abasiyyah.
Pendahuluan

Zaman Bani Umaiyah dan zaman Abbasiyah merupakan zaman yang berlangsung selepas zaman Khulafa Al-Rasyidin dan berlaku perkembangan pesat dalam pendidikan. Antara faktor yang membawa kepada perkembangan pesat ini termasuklah sokongan pemerintah, dasar Islam yang mementingkan ilmu dan sebagainya. Terdapat persamaan dan perbezaan di dalam sistem pendidikan zaman Umaiyah dan Abbasiyah antaranya institusi pendidikan, tenaga pengajar, mata pelajaran dan sistem pengajaran.

Isi jawapan Sistem pendidikan zaman Umaiyah i. Institusi pendidikan a. Masjid dijadikan institusi pndidikan utama seperti masjid Kufah dan Basrah. Istana khalifah dijadikan tempat belajar dan perpustakaan yang menyimpan segala bahan bacaan. Bahan bacaan Yunani diterjemahkan dalam kesusasteraan Arab Terdapat juga Khuttab iaitu sekolah permulaan. Terdapat dua jenis khuttab ; Untuk orang awam yang dikenakan yuran pengajian. Khuttab al-Sabil untuk kanak-kanak miskin yang tidak dikenakan yuran pengajian. f. g. Pengajian al-Quran dan asas ilmu agama ditekankan di khuttab. Kaedah pengajian berbentuk Halaqah,iaitu seseorang guru duduk di tengah dan dikelilingi oleh murid-murid.

b.

c. d. e.

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

ii.

Tenaga pengajar a. Guru-guru di masjid mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan memiliki pelbagai pengetahuan lain. Mereka mengajar dengan ikhlas tanpa mengharapkan gaji. Guru-guru di Istana di gelar Muaddib dan kurang berpengetahuan berbanding guru-guru di masjid. c. Mereka bukan sahaja mengajar ilmu tetapi mendidik anak-anak khalifah. Antara ulama yang terkenal yang menjadi guru di masjid ; Abdullah bin Abbas ; ahli tafsir, Hadis, Fekah dan Sastera. Hassan al-Basri ; ahli fekah, usuluddin, dan murid beliau yang terkenal ialah Wasil bin Ata iaitu pengasas mazhab Mutazillah.

b.

d.

iii.

Mata pelajaran yang diajar Pengajian seni muzik dan puisi berpusat di Makkah dan Madinah. b. Pengajian kesusasteraan dan ilmiah berpusat di Kufah dan Basrah. Khutbah, syarahan, dan puisi menjadi subjek yang utama untuk menyampaikan propaganda kerajaan Bani Umaiyah. Semasa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, ilmu falsafah telah diajar. Ilmu Qiraat (ilmu membaca al-Quran) dikembangkan. Ilmu diajar di masjid-masjid di Damsyik, Madinah, Kufah, dan Basrah. e. Al-Quran juga diletak titik dan tanda serta tanda tanwin dan syaddah. Tugas tersebut dilakukan oleh Nasir bin Asim

c.

d.

iv.

Sistem pengajaran Pendidikan secara terbuka di Khuttab dan masjid telah menjadikan rakyat berlumba-lumba mengejar ilmu pengetahuan.
5

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

Penyebaran agama Islam telah meluas dan perlu kepada sistem pendidikan bagi mengajar penganut-penganut baru agama Islam. Kemunculan ilmu falsafah yang menjadi mematahkan hujah orang Yahudi dan Nasrani. senjata untuk

Ilmu sejarah juga membantu perkembangan sistem pendidikan untuk memahami ilmu ketatanegaraan, sistem pemerintahan dan pentadbiran serta memahami peristiwa masa lalu.

B.

Sistem pendidikan zaman Abbasiyah Institusi pendidikan Pada zaman khalifah Al-Makmun, Baghdad menjadi pusat pendidikan yang masyhur di dunia. Pada zaman khalifah Harun Al-Rasyid, di dirikan Baitul Hikmah pusat pengajian dan terjemahan. Di Kaherah terdirinya Dar Al-Hikmah. Di Syria wujudnya madrasah Nuriya Al-Kubra. Pada tahun 459 Hijrah, sebuah institusi pendidikan tinggi di Naisabur, iaitu Madrasah Nizamiyyah yang didirikan di zaman pemerintahan Bani Saljuk di bawah pimpinan Perdana Menteri Nizam Al-Muluk. Terdapat juga pusat pengajian yang lebih rendah di sekitar Baghdad seperti Khuttab dan tempat pengajian umum seperti perpustakaan, istana, kedai-kedai buku dan sebagainya.

Tenaga pengajar Guru dipandang tinggi oleh masyarakat serta diberi gaji yang tinggi. Kebanyakan Khalifah Bani Abbasiyyah mencintai ilmu pendidikan dan kesusasteraan serta menjadi penaung.

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

Pada zaman ini lahir beberapa orang tokoh ulamak seperti Imam Abu Hanifah( 150 Hijrah), Imam Malik( 178 Hijrah), Imam Syafie ( 204 Hijrah), Imam Ahmad ( 241 Hijrah) dan lain-lain.

Mata pelajaran yang diajar Di Khuttab, diajar menulis, membaca, mengira serta di peringkat menengah, semua bidang diajar seperti falsafah, matematik,kimia, dan astronomi.

Sistem pengajaran. Terbahagi kepada dua, iaitu sistem bersekolah dan sistem halaqah. Murid-murid di peringkat sekolah rendah menggunakan batu tulis dan pena batu. Bahan bacaan ialah Al-Quran, beberapa rangkap syair, dan bahanbahan yang mudah serta kitab nahu dan sastera. Peringkat menengah, peralatan pengajian lebih moden.

Kesimpulan Zaman Bani Umaiyah dan Abbasiyah telah memperlihatkan kepentingan sistem pendidikan Islam hingga Islam terus berada dalam zaman kecemerlangannya. Pendidikan pada kedua-dua zaman ini telah mencakupi pelbagai disiplin ilmu samada berkaitan keagamaan ataupun keduniaan. Perkembangan tersebut banyak dibantu oleh sikap khalifahnya yang cinta akan ilmu malah mereka juga telah memperuntukkan satu perbelanjaan yang besar untuk memajukan sektor pendidikan.

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

SABAH
1. Jelaskan tentang jenis -jenis zakat yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Bincangkan perlaksanaan zakat pada zaman Bani Abbasiyah.

A. Pengenalan 1. Berasal dari kata dasar zaka, yang bermaksud kesucian, kebersihan, keberkatan, dan kepujian dariapada sifat-sifat mazmumah seperti bakhil dan tamak. Syarak pula telah mengislahkan zakat sebagai sebahagian harta yang dikeluarkan untuk diagihkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kefardhuan zakat secara ijbari atau kuat kuasa di antara bulan Syaaban hingga bulan Syawal. Mulai tahun itu, keengganan membayar zakat boleh membawa hukuman bunuh atau dipaksa membayarnya oleh pemerintah.

2.

3.

B. ISI-ISI Jenis-jenis Zakat. 1.Zakat Fitrah 2. Orang Islam diwajibkan mengeluarkannya setiap tahun. Pengeluaran zakat bermula dari 1 Ramadhan hingga hari pertamabulan Syawal yakni sebelum solat sunat Hari Raya Aidil Fitri. Mengikut Mazhab Syafie, zakat fitrah perlu dikeluarkan sebanyak segantang daripada makanan yang mengenyangkan atau makanan asasi penduduk sesebuah negara seperti beras, gandum, barli dan seumpamanya. Imam Abu Hanifah dan Mazhab Hanafi pula mengharuskan zakat fitrah dikeluarkan dengan mata wang mengikut kadar atau nilai harga bahan makanan asasi tersebut. Zakat Harta Zakat yang dikeluarkan oleh mereka yang mempunyai harta tertentu dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Harta yang diwajibkan zakat terdiri dariapada harta yang penting dalam ekonomi seperti hasil tanaman, binatang ternakan, emas, dan perak serta barang-barang perniagaan. Zakat Pertanian Zakat untuk buah-buahan dan biji-bijian wajib dikeluarkan. 5 ausuq (500 liter) secara timbangan merupakan kadar zakat pertanian yang perlu dikeluarkan.

3.

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

1/10 (jika menggunakan air hujan) dan 1/20 (jika disiram sendiri)merupakan kadar yang perlu dikeluarkan bagi zakat tanaman. Zakat Binatang Ternakan

4.

Setiap binatang ternakan perlu dikeluarkan zakat. Khalifah Umar al-Khattab pernah mengenakan zakat ke atas kuda kerana haiwan ini boleh diperniagakan. Syarat-syarat: Cukup hisab, tidak digunakan sebagai barangan modal, dan membiak sendiri. Zakat Saham / Pendapatan

5.

Harta saham yang dikeluarkan dalam syarikat-syarikat perniagaan atau badan-badan pelaburan. 2.5% atau nilai terendah semua saham yang dimiliki dalam masa satahun setelah ditolak pinjaman membeli saham merupakan pengiraan zakat ini. Zakat pendapatan atau zakat gaji. Syarat wajib ialah: Islam, Merdeka, Sempurna milik, Hasil usaha yang baik, Cukup nisab, dan Cukup haul. Zakat Perniagaan

6.

2.5% adalah kadar wajib zakat yang perlu dikeluarkan. Syarat-syarat: Islam, Merdeka, Sempurna milik, Rezeki yang halal, Cukup haul, dan Cukup nisab (85 gram harga emas semasa) Zakat Wang Simpanan

7.

Zakat daripada wang yang disimpan di dalam bank dalam bentuk akaun simpanan, akaun tetap atau akaun semasa. Wang simpanan dicampur wang ditangan apabila cukup nisab dan hari. Nilai zakat 2.5% daripada jumlah simpanan. Syarat-syarat: Islam, Merdeka, Sempurna milik, Cukup haul, dan Cukup nisab.

Perlaksanaan Zakat Zaman Bani Abbasiyah Perlaksanaan zakat pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah merupakan kesinambungan ajaran yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dan para khalifah pada zaman Khulafah al-Rasyidin dan Bani Umaiyah. Zakat pada zaman Bani Abbasiyah terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Sumber zakat ini akan diagihkan kepada lapan golongan asnaf sebagaimana zamanzaman sebelumnya, iaitu golongan fakir, miskin, amil, orang mualaf, orang yang

Cikgu Aina Jaafar

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

berhutang, orang yang berjihad, dan musafir serta hamba yang ingin memerdekakan dirinya. Bagi menguruskan perlaksanaan zakat, kadi yang pakar dalam bidang syariah telah dilantik terus oleh kerajaan pusat. Contohnya, pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, beliau telah mendapatkan nasihat daripada Abu Yusuf yang telah dilantik sebagai Ketua Kadi. Sesuai dengan perkembangan aliran pemikiran pada zaman Abbasiyah, kelahiran pelbagai mazhab turut membawa kepada pelbagai tafsiran tentang zakat sekaligus mempengaruhi urusan pentadbiran dan perlaksanaannya. Perlaksanaan zakat pada zaman Bani Abbasiyah juga secara tidak langsung telah membawa kepada perkembangan intelektual yang pesat pasa zaman ini. Pelajar atau golongan cerdik pandai yang memperoleh zakat telah memanfaatkannya sebaik yang mungkin seterusnya membawa kepada kemasyhuran kota Baghdad sebagai pusat keilmuan pada zaman-zaman pemerintahan seperti Khalifah Harun alRasyid dan puteranya, al-Mamum.

C. Penutup 1. Zakat merupakan bukti seseorang itu beriman kepada Allah s.w.t dan mempunyai rasa belas kasihan ke atas orang yang memerlukannya. 2. Dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan sesama Islam serta mengurangkan jurang antara golongan kaya dengan golongan miskin. 3. Pemerintah atau kerajaan pula dilihat dapat menunaikan tanggungjawab sosial yang amat diharapkan oleh golongan tidak bernasib baik dengan adanya perlaksanaan zakat.

PERLIS 1.Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yg pertama memenuhi syarat2 perlembagaan. Huraikan kepentingan Piagam Madinah kpd pembangunan masyarakat Madinah. A. Pengenalan - Piagam ini merupakan satu undang-undang yang tertinggi di Madinah selain Al Quran yang telah menjadi tatacara pemerintahan di Negara itu. - Ia digubal oleh Nabi Muhammad S.A.W selaku pemimpin Madinah dengan ketuaketua orang Aus dan Khazraj (Ansar), orangMuhajirin dan ketua puak-puak Yahudi. - Piagam ini mempunyai 10 bab yang dipecahkan kepada 47 fasal yang mengandungi hak dan tanggungjawab pemerintah dan semua lapisan rakyat Madinah sama ada Islam ataupun bukan Islam. - Antara kandungan Piagam Madinah ialah pengiktirafan dan pengakuan Nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin negara, konsep ummah, kebebasan beragama, kewajipab mempertahankan Negara, hidup bermasyarakat, keselamatan penduduk Madinah dipelihara, mereka taat kepada perundangan negara dan Al Quran dan hadis sebagai sumber perundangan dan rujukan utama.
Cikgu Aina Jaafar 10

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

B. Isi-isi Penting Kepentingan Piagam Madinah 1. Semua kaum bertanggungjawab mempertahankan Madinah -Penduduk Madinah harus bersama-sama mempertahankan Madinah tidak kira yang beragama Islam atau bukan Islam. - Mereka tidak boleh mengadakan hubungan dengan musuh-musuh Islam bagi tujuan menentang negara Islam Madinah. - Semangat cinta akan Kota Madinah dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menghindari permusuhan sesame sendiri sehingga menyebabkan musuh dapat mengambil alih Kota Madinah. - Islam menganggap ahli kitab atau orang Yahudi sebagai warganegara dan ummah bersama orang Islam selagi mereka menjalankan tanggungjawab yang dikenakan ke atas mereka. - Perbezaan agama tidak menghalang seseorang itu daripada diterima menjadi rakyat dalam negara. 2. Menjamin kebebasan kaum Yahudi - Kaum Yahudi pada mulanya memang berminat untuk menguasai Madinah. - Atas kesedaran itu, Piagam Madinah juga menitikberatkan dan menjamin kebebasan kaum Yahudi dan penganut-penganut agama lain untuk menganut dan mengamalkan ibadat agama mereka sendiri. - Tujuannya supaya kaum Yahudi tidak menyebarkan agama mereka di Madinah dan mengelakkan permusuhan sesama sendiri. - Rasulullah mempersetujui bahawa tiada paksaan dalam kepercayaan dan anutan agama. 3. Terbentuk sebuah kerajaan Islam yang kuat dan utuh - Orang Islam bebas berhimpun dan bermesyuarat bagi membincangkan masalah politik dan pentadbiran negara. - Dengan terbentuknya Piagam Madinah, sebuah negara Islam telah berjaya dibentuk dan mewujudkan kesedaran bahawa mereka ialah masyarakat yang kuat dan bersatu padu serta Madinah adalah milik bersama. - Piagam Madinah mengakui hak dan tanggungjawab penduduk Madinah termasuk orang bukan Islam untuk mendapat perlindungan dan keselamatan dari segi pengadilan dan perundangan. - Mereka mempunyai kewajipan bersama untuk mempertahankan negara dan perbelanjaan bagi mempertahankan negara adalah tanggungjawab bersama. 4. Kebebasan kepada setiap penduduk - Setiap penduduk diberi kebebasan hak asasi yang sama rata. - Tiada lagi penindasan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ke atas orang yang lemah supaya dapat menjamin keharmonian hidup semua penduduk Madinah. - Kebebasan ini meliputi kebebasan diri, agama, berfikir dan bersuara, beramal, bekerja dan sebagainya. - Jaminan kebebasan meliputi segi aspek kehidupan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. 5. Menyatupadukan masyarakat Madinah - Hubungan baik dapat diadakan dengan masyarakat Islam dan orang-orang bukan
Cikgu Aina Jaafar 11

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

Islam melalui sifat saling menghormati, bertanggungjawab dan sebagainya. - Perlembagaan Madinah memainkan peranan supaya masyarakat berbilang bangsa di Madinah dapat hidup aman damai, teratur dan bersistem serta menghindari permusuhan. - Perlembagaan Madinah telah mengalami perubahan dan perkembangan dari segi nilai tradisi Jahiliyah yang mementingkan maruah diri dan kaum masing-masing kepada nilai-nilai persaudaraan Islam. 6. Nabi Muhammad sebagai pemerintah tertinggi dan unggul di Madinah - Nabi Muhammad merupakan seorang negarawan yang tulen dan berwibawa. - Ketokohan baginda yang cuba menonjolkan agama Islam bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek akidah tetapi juga dalam hal ehwal duniawi. - Baginda bertanggungjawab menyelesaikan masalah perselisihan kaum dan mewujudkan satu institusi kebaikan dan keadilan di Madinah. - Peruntukan dalam fasal 23 dan 42 Piagam Madinah menjelaskan bahawa apabila timbulnya perbezaan dan pertelingkahan, maka penyelesaian mengikut hukum Islam dan keputusan dibuat oleh Rasulullah. - Perlembagaan ini meletakkan kedudukan baginda sebagai ketua dan hakim negara yang tinggi. 7. Dapat mengatur hubungan kaum Yahudi - Masyarakat Yahudi bebas mengamalkan adat istiadat mereka tanpa sekatan. - Mereka tidak boleh memaksa orang Madinah untuk menganut agama mereka kerana kebebasan telah diberikan kepada mereka. - Mereka tidak dibenarkan menindas orang yang lemah. - Mereka yang mematuhi piagam ini akan diberi jaminan iaitu perlindungan dan keselamatan selagi mereka tidak melakukan kejahatan dan memungkiri janji. 8. Konsep persamaan dan keadilan kepada semua penduduk - Tujuannya untuk mengelakkan jurang perbezaan dan penindasan. - Piagam Madinah meratakan kekayaan antara masyarakat bagi mengelakkan penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin. - Keadilan merupakan tanggungjawab setiap orang untuk melaksanakan dengan penuh kejujuran supaya individu akan berasa aman dan tenteram kerana telah memberi jaminan dan keselamatan kepada akal, diri, harta benda, agama dan keturunan manusia. - Tujuan keadilan adalah untuk menolak dan menghindarkan keburukan dan memberi kebaikan serta hak kepada seseorang berdasarkan syariat Islam. - Piagam Madinah mengingatkan warganegara supaya berlaku adil dan tidak menganiayai manusia bahkan hendaklah sentiasa tolong menolong dan setiap kezaliman hendaklah dihapuskan seperti yang termaktub dalam fasal 13 piagam tersebut. 9. Perpaduan umat Islam - Penduduk Madinah diseru agar saling bekerjasama dan bersatu padu memandangkan umat Islam di Madinah terbahagi kepada dua kumpulan utama iaitu golongan Ansar dan golongan Muhajirin. - Untuk menyatupadukan mereka, penduduk Madinah diasuh menjadi satu kumpulan yang kuat dan utuh bagi mengelakkan musuh mengambil kesempatan di atas perpecahan mereka. - Persaudaraan Islam adalah suatu sikap dan tindakan yang lahir daripada jiwa dan
Cikgu Aina Jaafar 12

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

hati manusia yang diikat dengan akidah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. - Persaudaraan ini bertujuan untuk menjalin dan mengeratkan hubungan persahabatan sesama Islam tanpa mengira keturunan, tempat tinggal dan warna kulit. - Persaudaraan ini dapat melahirkan masyarakat Islam yang sebenar, kukuh dan padu, mempunyai kefahaman dan kerjasama yang erat serta cinta akan kedamaian dan kesejahteraan hidup. 10. Pemerintahan bercorak musyawarah - Semua kaum berhak menyuarakan masalah kaum mereka. - Semua kaum boleh mengemukakan pendapat kerana Piagam Madinah melahirkan pemerintahan yang berpegang teguh kepada prinsip yang dipanggil musyawarah. - Contohnya Nabi Muhammad s.a.w. pernah ditegur oleh sahabat semasa pemilihan tempat dalam Perang Badar. - Sifat demikian akan mengeratkan lagi hubungan antara pemerintah dengan rakyat. C. Kesimpulan - Kesan daripada Piagam Madinah, Nabi Muhammad S.A.W telah dapat membentuk sebuah negara Islam yang kukuh dan diterima serta dihormati oleh negara-negara luar. - Nabi Muhammad S.A.W telah berjaya mengembangkan ajaran Islam kepada kabilahkabilah luar dari Madinah.

2. Bincangkan sumber2 baitulmal dan peranannya kpd ekonomi umat Islam. A. Pendahuluan 1. Baitulmal adalah perbendaharaan negara Islam, yang berfungsi sebagai penggerak kepada pembangunan institusi ibadat dan pembangunan material sesebuah negara Islam keseluruhannya.Institusi baitulmal tidak berfungsi dengan aktif pada zaman awal kerajaan Islam, kerana perkembangan dan penaklukan Islam belum luas lagi dan sumber hasil pendapatan negara tidak banyak dan tidak memerlukan penubuhan sebuah badan khusus secara formal untuk menguruskannya. 2. Pada zaman Rasulullah s.a.w hasil pendapatan negara tidak banyak. Sumber pendapatan yang diperolehi hanya merupakan rampasan perang atau yang didapati melalui perjanjian damai. Hasil pendapatan ini dibahagikan segera kepada mereka yang berhak menerimanya. 3. Harta zakat yang dipungut dari para hartawan dan usahawan juga dibahagikan secara segera kepada lapan asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat). 4. Kedudukan belanjawan negara pada masa itu seimbang. Ini bererti semua perbelanjaan negara adalah diseimbangkan dengan hasil pendapatannya. Justeru kerana itu, persoalan pengawalan lebihan harta melalui penubuhan Baitulmal secara formal tidak timbul sama sekali. Ini juga bererti pengurusan harta adalah mudah, terkawal dan tidak susah pengurusannya. 5. Pengurusan hasil negara pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq juga
Cikgu Aina Jaafar 13

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

mudah dan terkawal dan Baitulmal juga tidak perlu ditubuhkan secara formal, tidak seperti pada zaman pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab. Sehubungan itu Khalifah Umar bin al-Khattab adalah orang yang pertama menubuhkan Baitulmal secara formal. B. Sumber-sumber baitulmal: (a) Segala harta yang didapati melalui zakat, seperti zakat harta dan zakat fitrah. (b) Segala harta hak milik negara, termasuk semua sumber kekayaannya. (c) Semua harta hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya, seperti wakaf, sedekah, dan lain-lain. (d) Segala harta yang didapati dari peperangan, seperti ghanimah, jizyah, dan lain-lain. (e) Harta yang lain dari yang tersebut seperti lebihan pusaka, luqatah dan lain-lain. (f) Saham yang dijual melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitulmal. C. Peranan Baitulmal kepada ekonomi Islam. 1. Institusi ini diurus tadbir oleh pemerintah Islam yang bertanggungjawab secara langsung menentukan sumber pendapatan Negara dan mengagihkannya secara adil kepada mereka yang berhak dan untuk pembangunan negara secara keseluruhannya. Khalifah juga bertanggungjawab melantik pegawai-pegawai yang adil dan amanah untuk mengendalikan pengurusan Baitulmal di peringkat pusat, cawangan atau wilayah. Khalifah juga berhak menerima khidmat nasihat danpada Majlis al-Syura untuk menjamin institusi Baitulmal boleh menambahkan lagi pendapatan negara dan perbelanjaannya. 2. Matlamat penubuhan Baitulmal ialah untuk memberi kemakmuran kepada umat Islam dan ia adalah satu lambang penyertaan setiap individu yang berada dengan mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya untuk mengatasi masalah kemiskinan mereka yang tidak bernasib baik. 3. Harta yang ada dalam Baitulmal hendaklah sentiasa mengalir sama ada diagihkan kepada lapan asnaf (mereka yang berhak menerima zakat) atau untuk membina infrastruktur dan pelaburan di dalam aktiviti-aktiviti sosial, perdagangan, dan perindustrian. 4. Membayar gaji pekerja 5. Meningkatkan pendapatan umat Islam melalui pinjaman dan subsidi. 6. Mengeluarkan biasiswa dan kemudahan yang diperlukan pelajar Islam. Kesimpulan. Apa-apa yang berkaitan.

Cikgu Aina Jaafar

14

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

JOHOR 1.Huraikan kepentingan hijrah dalam perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.a.w di Madinah. Pendahuluan 1. Hijrah bermaksud pindah. Dalam kontek sejarah perkembangan Islam ia bermaksud perpindahan Rasulullah s.a.w. dan umat Islam dari Mekah ke Madinah berikutan banyaknya halangan untuk menjadikan Mekah sebagai tapak perkembangan Islam, terutama dalam bentuk penentangan Quraisy. Dari segi istilah ia membawa makna perpindahan dari suatu keadaan yang tidak diredhai ke keadaan yang sentiasa diredhai Allah. 2. Latarbelakang hijrah berlaku pada 622M iaitu selepas 13 tahun Nabi Muhammad s.a.w dilantik sebagai Rasulullah. 3. Faktor-faktor hijrah seperti penerimaan wahyu, tentangan dan kekejaman Quraisy, implikasi Perjanjian Aqabah, keinginan mencari tapak baru bagi penyebaran Islam dll.Rasulullah s.a.w. berhijrah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dan hanya berhijrah setelah menerima wahyu yang menerangkan mengenai komplot Quraisy untuk membunuh baginda. Jika rancangan Quraisy ini berjaya, perkembangan Islam boleh tersekat. 4. Penghijrahan ke Madinah pada 622M iaitu setelah 13 tahun kerasulan baginda amat penting dalam perkembangan Islam dan perjuangan Rasulullah s.a.w. Setelah berlakunya hijrah ini, banyak perubahan berlaku dalam perjuangan untuk menyebarkan Islam. Isi-isi Jawapan 1. Kepentingan Keagamaan - Pengislaman Madinah: Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan di Madinah. Madinah berkembang sebagai pusat penyebaran Islam. - Perubahan arah kiblat - Permulaan ibadat zakat dan puasa - Penyebaran Islam: Islam telah dapat disebarkan ke seluruh Tanah Arab dalam suasana yang lebih aman dan mudah. Untuk tujuan tersebut, Rasulullah s.a.w telah menjalin hubungan dengan kuasa-kuasa dan kabilah-kabilah Arab luar Madinah dengan cara menghantar utusan-utusan dakwah kepada mereka. - Wahyu yang baginda terima lebih menyeluruh meliputi semua aspek kehidupan manusia. - Kebebasan beragama dapat diwujudkan di Madinah. 2. Kepentingan Politik - Hijrah telah menyebabkan terbentuknya Negara Islam Madinah. Kewujudan Negara Islam ini membolehkan kebajikan umat Islam sentiasa terpelihara, keamanan umat Islam terjamin, dasar-dasar Islam dapat dilaksanakan dan Islam di Madinah dapat memberikan saingan kepada Quraisy di Mekah. - Perlantikan baginda sebagai ketua negara membuktikan bahawa baginda bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang negarawan. - Piagam Madinah yang dibentuk oleh baginda juga telah membolehkan usaha-usaha penyebaran Islam, penyatuan kaum dsb dilaksanakan dengan mudah - Berlaku juga pertukaran kuasa politik Tanah Arab dari Mekah ke Madinah. - .Kewujudan keamanan kerana negara Islam yang ditubuhkan oleh baginda tidak
Cikgu Aina Jaafar 15

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

didasarkan kepada keturunan, sebaliknya pada dasar persamaan kepercayaan dan persaudaraan Islam. Keamanan yang diharapkan oleh para penduduk Madinah sebelumnya ternyata berjaya diwujudkan. 3. Kepentingan Sosial - Penyatuan penduduk Madinah yang terdiri dari pelbagai keturunan dan kepercayaan.menerusi semangat persaudaraan Islam dan Piagam Madinah. Rasulullah s.a.w. juga berjaya mengubah corak corak kehidupan masyarakat Madinah dan menyatupadukan mereka. Piagam Madinah yang digubal atas dasar ajaran-ajaran Islam telah berjaya mengatasi pelbagai masalah sosial. Semua umat Islam telah baik golongan Ansar (Auz dan Khazraj) dan Muhajirin (yang berpindah dari Mekah), hidup dalam satu kesatuan ummah dan semangat persaudaraan Islam, saling bantumembantu dan tiada perbezaan taraf. Sementara golongan bukan Islam seperti orangorang Yahudi pula telah diberikan hak dan kebebasan yang sewajarnya. - Pembinaan masjid sebagai institusi ibadat dan sosial Islam telah mengeratkan hubungan sesama Islam. 4. Kepentingan Ekonomi - Ekonomi: Madinah mula menjadi pusat perdagangan utama Tanah Arab yang seterusnya telah menjejaskan peranan yang selama ini dipegang oleh Mekah Umat Islam Madinah juga berjaya menguasai laluan perdagangan di antara selatan (Mekah dan Yaman) dan utara (Syam). Penguasaan ini juga telah menjadi faktor utama meletusnya beberapa siri peperangan antara Islam dan Quraisy. 5. Kepentingan Pertahanan dan Ketenteraan - Hijrah ke Madinah telah membolehkan Rasulullah s.a.w. membentuk umat Islam yang lebih kuat dan mantap. Buktinya Rasulullah s.a.w. dan umat Islam telah berjaya menewaskan Quraisy dan sekutu-sekutunya dalam beberapa peperangan. - Dari sudut ketenteraan, baginda berjaya membina pasukan tentera dalam tempoh yang singkat. Hanya setelah dua tahun berhijrah, sebuah pasukan tentera Islam berjaya ditubuhkan, berbanding ketika 13 tahun berada di Mekah, - Musuh-musuh Islam berjaya ditewaskan. Musuh-musuh Islam baik di luar mahupun di dalam Madinah berjaya dibersihkan. . 6. Permulaan Kejatuhan Quraisy - Perjanjian Hudaibiyah merupakan antara peristiwa penting setelah peristiwa hijrah. Tindakan Quraisy yang mengusulkan dan mengusahakan pementeraian perjanjian tersebut menunjukkan bahawa mereka telah mengiktiraf baginda sebagai Rasulullah s.a.w., mengiktiraf kewujudan Islam, mengiktiraf kewujudan negara Islam dan mengiktiraf Rasulullah s.a.w. sebagai ketua negara dan umat Islam. Semua pengiktirafan ini tidak baginda perolehi ketika masih berada di Mekah. - Perluasan kuasa dan pengaruh Islam sekaligus menyebabkan kejatuhan pengaruh Quraisy. Apabila Rasulullah s.a.w. dan umat Islam bergerak ke Mekah untuk membukanya sebagai kota Islam sebagai akibat dari tindakan Quraisy yang melanggar Perjanjian Hudaibiyah, pihak Quraisy telah gagal menghalangnya kerana kedudukan mereka yang telah lemah itu. Penutup - Peristiwa hijrah pada 622M jelas telah menyebabkan pengaruh Islam berkembang sehingga Islam menjadi kuasa tunggal di Tanah Arab. Ini membuktikan bahawa Hijrah merupakan satu strategi dalam usaha untuk memperkembangkan Islam. - Kedudukan Islam terus dimantapkan oleh para pengganti Rasulullah s.a.w.
Cikgu Aina Jaafar 16

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

3) Jelaskan kandungan piagam Madinah dan implikasinya kepada penyelesaian sosio-politik masyarakat di Madinah Pengenalan : a. Latar belakang Piagam Madinah - Perlembagaan Madinah yang digubal pada tahun ke-2H, merupakan perlembagaan bertulis yang tertua di dunia walaupun sebelum kemunculan tamadun Islam telahpun wujud pelbagai tamadun dunia lain seperti Mesir, Yunani, Rom dan sebagainya. Piagam Madinah berbeza dari tulisan tulisan peraturan pemerintah sebelum ini, kerana perlembagaan ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi Muhammad s.a.w untuk diterima pakai oleh rakyatnya, iaitu penduduk Madinah. Piagam ini merupakan satu undang undang tertinggi di Madinah, selain itu Al Quran, yang telah menjadi tatacara pemerintahan di negara kota itu. Ia berlainan dengan The Constitution of Athens yang hanya merupakan sejarah evolusi amalan perlembagaan di negara itu. Piagam Madinah tidak seperti dokumen Shuking oleh Confucious yang merupakan buku teks untuk kanak kanak raja. Ia juga bukan seperti dokumen Artha Sastera yang dianggap sebagai peraturan pemerintahan pada zaman Chandra Gupta Maurya, yang hanya menjadi buku teks pembelajaran untuk anak anak raja waktu itu; a. Sahifah Madinah mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian. Bahagian pertama mengandungi 23 fasal menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam (Muhajirin dan Ansar). Bahagian kedua pula mengandungi 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah. Di dalam Perlembagaan Madinah ini telah digariskan beberapa prinsip umum tentang dasar pentadbiran masyarakat (ummah) dan negara Islam Madinah yang dianggotai oleh pelbagai kaum, puak dan kepercayaan, mengikut keperluan semasa. Isi-isi Jawapan: 1. Kandungan Piagam Madinah - Agama Islam menjadi asas kepada Piagam Madinah - Nabi Muhammad s.a.w. diiktiraf sebagai ketua negara dan ketua hakim. - Keselamatan orang Islam dan bukan Islam adalah dijamin di Madinah. - Kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah. - Setiap masyarakat Madinah sama ada Islam atau pun tidak harus bekerjasama untuk memajukan ekonomi Madinah. - Semua penduduk Madinah bertanggungjawab mempertahankan Madinah dari musuh. 2. Kesan PM kepada penyelesaian penduduk Madinah a. Penyelesaian masalah penyatuan penduduk yang berbilang keturunan dan kepercayaan. - Piagam Madinah telah mendamaikan permusuhan suku-suku Arab yang telah lama berlaku. Suku Auz dan Khazraj hidup aman dalam persaudaraan Islam. - Sesama Islam digalakkan saling bantu-membantu, hidup secara aman dan ditegah membantu musuh untuk menyerang sesama Islam.. - Orang orang Islam diwajibkan hidup bermasyarakat sesama mereka secara aman dan mereka hendaklah membantu saudara seagama dan ditegah membantu dan berpihak kepada musuh musuh Islam. b. Penyelesaian masalah keagamaan - Perlembagaan ini membolehkan syariah Islamiah dilaksanakan di Madinah secara
Cikgu Aina Jaafar 17

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

total. Pelaksanaan syariah Islamiah merupakan matlamat utama penegakan negara Islam. Syariah Islam tidak akan dapat ditegakkan tanpa penubuhan sebuah negara Islam. - Kebebasan beragama umat Islam dan bukan Islam bebas untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing memberi peluang kepada umat Islam dan bukan Islam untuk bergaul dan sekaligus menarik minat mereka kepada Islam. c. Penyelesaian masalah keamanan dan keselamatan - Fungsi Syahifah ialah menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman, mencegah jenayah, maksiat dan kemungkaran dll. - Semua penduduk bertanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan negara tidak meletakkan tanggungjawab ini kepada umat Islam sahaja. - Yahudi tidak boleh membuat pakatan dengan Quraisy Mekah dan mereka diwajibkan juga mempertahankan negara dari ancaman luar. - Jaminan keselamatan ke atas semua penduduk selagi mereka mematuhi perjanjian / perlembagaan tersebut. - Hak dan keselamatan setiap penduduk Madinah adalah terjamin. Mana mana pihak yang cuba mengkhianati piagam akan diambil tindakan tegas dan dihukum seberat beratnya tanpa mengira bangsa atau agama. d. Penyelesaian masalah kepimpinan kota Madinah - Pengakuan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan ketua negara yang wajib dipatuhi dan dihormati.. Sebagai ketua negara baginda mempunyai kuasa di dalam urusan pemerintahan negara dan sebagai ketua agama bagi umat Islam. Bagaimanapun setiap ketua kaum mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah dalam kaum masing-masing. - Yahudi secara tidak langsung telah mengiktiraf kewujudan Islam, Madinah sebagai negara Islam dan Nabi sebagai Rasulullah s.a.w. e. Penyelesaian masalah perhubungan antara Islam dan bukan Islam (Yahudi) - Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebagai sebuah masyarakat (ummah) yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah. Setiap anggota syahifah hendaklah menjalin hubungan yang erat sesama mereka tidak kira agama atau asal keturunan. Umpamanya umat Islam tidak boleh membiarkan saudara-saudara mereka dibebani hutang. Mereka mesti menolong dengan jalan yang benar apabila timbul soal-soal membayar tebusan wang dan darah. - Penganut Islam dan Yahudi mestilah hidup bersama di dalam bentuk kewarganegaraan dengan hak yang sama dalam lingkungan konsep ummah. - Terhapusnya ancaman Yahudi sebagai musuh dalam selimut dalam kerajaan Islam. Golongan Yahudi iaitu Bani Quraizah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa yang mengkhianati Madinah telah dapat dihapuskan kerana mengkhianati Syahifah Madinah yang telah mereka persetujui. Contohnya apabila mereka membantu pihak Quraisy dalam Perang Ahzab (5H). f. Penyelesaian masalah perundangan: - Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. merupakan sumber utama undang-undang negara. 3. Penutup:
Cikgu Aina Jaafar 18

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

- PM ternyata satu wadah berkesan mengatasi pelbagai masalah penduduk Madinah. - Apabila Rasulullah s.a.w. wafat, Khulafa ar-Rasyidim terus mengamalkan politik Islam yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w. Syahifah Madinah juga dikekalkan. Ini terbukti dengan beberapa tindakan yang diambil oleh mereka untuk mengatasi golongan-golongan yang mengancam kedaulatan negara Islam. Namun begitu beberapa pertambahan struktur pentadbiran telah dilakukan, tetapi tidak bertentangan dengan Islam dan Sahifah Madinah. - Apa sahaja yang berkaitan.

NEGERI SEMBILAN. 1. Rasulullah bukan sahaja nabi dan rasul, tetapi juga seorang negarawan. Bincangkan. A. PENDAHULUAN. a. Latarbelakang Nabi Muhammad s.a.w b. Pengertian nabi dan rasul. c. Riwayat Hidup Nabi Muhammad s.a.w B. ISI ISI PENTING. 1. Nabi Muhammad s.a.w sebagai seorang nabi dan rasul. Baginda telah diakui sebagai seorang nabi dan Rasul menerusi kitab kitab suci iaitu Al Quraan, Injil, Zabur dan Taurat dan juga menerusi fakta sejarah. Bahirah, seorang Pendita Kristian telah menyatajan adanya tanda - tanda kenabian dan kerasulan pada diri Nabi Muhamad s.a.w 2. Nabi seorang pemimpin politik, Nabi telah dilantik menjadi Hakim bagi menyelesaikan masalah pemindahan Hajar Aswad sewaktu Kaabah dilanda banjir. Setelah itu baginda mengetuai bagi pihak orang Islam Makkah dalam perjanjian Aqabah I dan II sebelum dilantik menjadi ketua negara Islam Madinah. 3. Nabi sebagai perancang ekonomi. Baginda telah merancang dan melaksanakan beberapa projek projek ekonomi Madinah termasuk projek pertanian dan perdagangan. 4. Nabi sebagai pembimbing kehidupan sosial. Baginda sebagai ketua dalam keluarga dan telah berjaya menyelasaikan masalah persengketaan antara kaum Auz dan Khazraj dan antara kaum Arab dengan Yahudi di Madinah. 5. Nabi sebagai pemimpin tentera yang berjaya. Diantara kejayaan yang terbesar ialah dalam Perang Badar, Khandak dan pembukaan Kota Makkah. C. KESIMPULAN: Apa apa sahaja yang berkaitan.

Cikgu Aina Jaafar

19

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

2.Nilaikan kepentingan Piagam Madinah dalam pembentukan ummah di Madinah. A. Pendahuluan a. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan kesannya. b. Sebelum Perlembagaan Madinah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w telah mengambil beberapa langkah seperti mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, membina masjid dan mengawal aktiviti penduduk bukan Islam di Madinah. c. Perlembagaan Madinah mempunyai 47 fasal. d. Komposisi penduduk Madinah. B. Isi 1. Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin. Dalam perkara pertama piagam, semua rakyat Madinah hendaklah menerima kepimpinan nabi Muhammad s.a.w. Penduduk Islam menerima Nabi sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Nabi juga menjadi tempat rujukan sekiranya terdapat sebarang masalah. 2. Konsep ummah Seluruh penduduk Madinah sama ada Islam atau bukan Islam disatuka di bawah konsep ummah. Hal ini disebut dalam perkara kedua perlembagaan Madinah. Suku Aus dan Khazraj dipersaudarakan (Ansar). Golongan Ansar dan Muhajirin turut dipersaudarakan. 3. Kebebasan beragama. Sebagai sebuah negara bebas, rakyat diberi kebebasan menganut agama masingmasing. Kebebasan ini telah dijamin oleh Al-Quran yang bermaksud Tiada paksaan dalam beragama .( Sebelum memeluk agama Islam ). Melalui ayat ini orangorang Islam tidak boleh memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. Sungguh pun demikian Nabi sentiasa menggalakkan umat Islam memberi contoh yang baik sehingga mereka tertarik dengan Islam dan menganut Islam. 4. Kewajipan mempertahankan negara Oleh kerana penduduk Madinah terdiri daripada Islam dan bukan Islam, nabi telah mengikat mereka dengan perjanjian ini bahawa semuanya hendaklah mempertahankan kota Madinah jika diserang oleh pihak musuh. Dengan kenyataan ini membuktikan bahawa orang bukan Islam hendaklah bersama dengan negara untuk mempeertahankan keselamatan negara dari dicerobohi oleh musuh Islam. 5. Keselamatan harta dan nyawa penduduk Madinah dipelihara selagi mereka taat kepada perundangan negara. Perjanjian dengan pihak luar perlu mendapat restu ketua negara Islam. 6. Adanya kerjasama dan sikap tolong-menolong sesama warga Madinah adalah diwajibkan. Adanya persamaan taraf sesama penduduk. 7. Al-Quran dan Hadis menjadi sumber perundangan dan sebagai rujukan utama. C. KESIMPULAN: Apa apa sahaja yang berkaitan.

Cikgu Aina Jaafar

20

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

3.Jelaskan pelaksanaan dan kepentingan zakat pada zaman khulafa ar-rasyidin. A. PENGENALAN. Difinisi zakat dan sejarah penubuhan institusi zakat: 1. Zakat berasal daripada perkataan Arab kata zasar Zakat yang bererti Penambahan dan Penyucian. Penambahan bermaksud memberi dan menambah kemakmuran dan pahala umat Islam, pensucian bermaksud pembayaran bagi mensucikan jiwa umat Islam. 2. Sejarah Institusi zakat dilaksanakan sejak zaman Kenabian Ibrahim a.s Nabi ishaq, nabi Yaakub, Nabi Ismail dan Nabi Isa a.s. Pada permulaan Islam zakat ,mula dibayar secara suka rela oleh Bani Adhrah dari Yaman yang terkenal dengan sifat pemurah dan berbudi mulia. Pada tahun ke dua Hijrah ( 623 M ), zakat difardhukan secara ijbari ( kuat kuasa ) atau ilzami ( wajib ) diantara bulan syaaban hingga bulan Syawal. Keenggan membayar zakat boleh membawa kepada hukuman bunuh atau dipaksa membayar zakat oleh pemerintah. 3. Latarbelakang pemerintahan Khalifah Abu bakar: Memerintah selama 2 tahun 6 bulan ( 632 0 634 Masihi ) Menghadapi ancaman gerakan Ar Riddah. 4. Latarbelakang pemerintahan khalifah Umar Al Khattab. Memerintah selama 10 tahun 634 644 Masihi . Melalui zaman kemakmuran semasa pemerintahannya. B. ISI ISI PENTING. A. Fungsi zakat: 1. Mendatangkan kesyukuran atau penyuburan pahala. 2. Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa. 3. Mendamaikan atau mengwujudkan kedamaian ( al salah ). 4. Mendekat atau merapatkan jurang kekayaan dikalangan masyarakat Islam. 5. Menyemai semangat bertanggungjawab untuk tolong menolong. 6. Mengikis sifat tamak dalam pemilikan harta. 7. Membuktikan semangat sifat metaati hukum & perintah Allah. 8. Memperolehi keberkatan. B. Perlaksanaan institusi zakat pada zaman khalifah Abu Bakar Al Siddiq dan Khalifah Umar bin Al Khatab. 1. Penubuhan institusi Baitulmal yang menguruskan pentadbiran harta negara, harta masyarakat dan harta umum menghasilkan zakat. Operasi secara rasmi berlaku pada zaman Khalifah Umar Al Khatab. 2. Perlantikan Amil yang melaksanakan urusan pemungutan dan menguruskan zakat daripada pihak yang layak berzakat mengikut ukuran atau kadar nisab tertentu.
Cikgu Aina Jaafar 21

Koleksi Soalan/Siri 1

940/2

3. Membahagikan jenis zakat kepada dua iaitu : zakat harta dan zakat fitrah. 4. Melaksanakan pemungutan zakat secara tegas sebagai menegakkan hukum. Khalifah Abu Bakar memerangi golongan al Riddah yang engakr membayar zakat. Dari segi syarak, pembayaran zakat adalah wajib keatas harta apabila cuku syaratnya ( sampai nisabnya dan genap haul ( tahun / masa ). 5. Menyalurkan hasil pembayaran zakat kepada 8 asnaf iaitu golongan yang layak menerima antaranya: a. Fakir Miskin b. Orang musafir. c. Amil. d. Muallaf e. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. f. Orang yang berhutang g. Orang yang berjihad h. Orang yang merantau ( ibnu sabil ) dan kehabisan wangnya semasa dalam perjalanan yang bertujuan baik dan dibenarkan oleh syarak ( termasuk mencari rezeki yang halal dan menuntut ilmu ) 6. Kutipan zakat dan cukai bertambah semasa pemerintahan Umar Al Khattab kerana beliau banyak melakukan ekspedisi ketenteraan dan penyebaran Islam. C. KESIMPULAN: Perlaksanaan institsu zakat pada zaman Khalifah Umar Al Khattab menjadi asas dalam perlaksanaan dan pentadbiran zakat hingga ke hari ini. Perlaksanaannya yang diuruskan secara terpimpin akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan ummah.

Cikgu Aina Jaafar

22