Anda di halaman 1dari 25

Hatta Syamsuddin

KAJIAN AHAD PAGI IKADI SRAGEN


Masjid Agung Kabupaten di Kauman Sragen, 20 Juni 2010

Di Malaysia dengan jumlah penduduk total 27


juta , pada tahun 2003 sudah terserap dana
zakat sebesar 408 juta RM, atau sekitar 1,06
trilyun
Di Indonesia dengan jumlah
muslim 180 juta lebih , dana
yang terserap pada 2008 baru
sekitar 820 M, atau 4% dari
potensi zakat total Indonesia
yang mencapai 20 Trilyun
pertahun (Didin Hafidudin,Media
Indonesia)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pemahaman Zakat cukup hanya zakat Fitrah


Pemahaman Zakat khusus kalangan jet set &
the havesaja
Pemahaman Infak dan Shodaqoh sudah banyak
dan cukup
Hitungan Zakat terlalu Rumit
Anggapan Lembaga Zakat kurang profesional
Peraturan Zakat yang belum mengikat
Lemahnya Iman & Kesadaran

1.

2.
3.
4.

Definisi, Dasar dan Fungsi Zakat


Objek dan Sasaran Zakat
Sistem Pembayaran Zakat
Etika Pembayar Zakat

1.
2.

3.
4.
5.

An-Nama (Pertumbuhan)
Al-Barokah ( Keberkahan)
Az-Ziyadah ( Tambahan/Kelebihan)
As-sholah ( Baik)
Ath-Thoharoh ( Suci )
( )
*Mujam al-Wasith ( I/398)

1.

2.

3.

Zakat berarti kewajiban atas harta atau


kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk
kelompok tertentu dalam waktu tertentu.
Infaq adalah : mengeluarkan harta yang
mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang
wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib
diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infak
sunnah di antara nya, infak kepada fakir miskin
sesama muslim, infak bencana alam, infak
kemanusiaan, dll.
Shadaqoh dapat bermakna infak, zakat dan
kebaikan non materi / non harta.

Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah

sedekah, amar makruf dan nahi munkar yang engkau


kerjakan adalah sedekah, engkau menunjukkan jalan
orang tersesat juga sedekah, engkau menuntun
orang buta adalah sedekah, engkau menyingkirkan
duri dan tulang dari jalanan juga sedekah, engkau
mengisi ember saudaramu yang kosong juga
sedekah (HR Tirmidzi, dishahihkan oleh Albani)Ambillah zakat dari harta mereka, guna

membersihkan dan menyucikan mereka, dan


berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu
itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka.
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(At-Taubah: 03)

1.
2.
3.

4.

Fungsi Ibadah ( Ketaatan & Syukur)


Fungsi Sosial (Ukhuwah &Keseimbangan )
Fungsi Ekonomi ( Pemerataan &
Pemberdayaan )
Fungsi Pembentukan Karakter & Mental
(Dermawan, Ikhlas, Peduli, Disiplin, Tidak
Cinta Dunia, Mulia, dll)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milik Penuh ()
Berkembang ()
Cukup Nishab ( )
Lebih Dari Kebutuhan Pokok (

Bebas Dari hutang ()


Berlalu Satu Tahun ( ( pd
beberapa objek

Emas & Perak


Biji-bijian dan Kurma
Peternakan : Sapi.
Unta, Kambing
Hasil Tambang
khususnya Emas &
Perak
Barang Dagangan
Barang
Temuan/Rikaz

Uang
Hasil Pertanian Umum
Hasil Industri Peternakan
(daging, susu, madu)
Hasil Tambang & Hasil
Alam lainnya
Industri Perdagangan
Industri barang & jasa
Investasi surat berharga,
properti, dsb
Penghasilan / Profesi,
deviden, royalti
Hadiah, Undian, Komisi,
dsb

Dalil-dalil Umum kewajiban atas Harta


.


()25
( )24

Dalil Umum Zakat dalam Hadits diutusnya


)Muadz ke Yaman (HR Bukhori


Qiyas / Analogi SyarI dg Zakat Pertanian
( )141

Kaidah Fikih dan Maqoshid Syariah)60(
Sesungguhnya zakatzakat itu, hanyalah untuk
orangorang fakir, orangorang miskin,
penguruspengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orangorang yang berhutang, untuk jalan Allah
dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah: 60)

Fakir
Miskin
Amil Zakat
Gharim
Ibnu Sabil
Muallaf
Memerdekakan
Budak
Fii Sabilillah

Fakir, Miskin, Yatim


Operasional Zakat
Membebaskan tawanan
Memerdekakan Negara Islam
terjajah
Mahasiswa / Beasiswa Pelajar
Pembangunan Masjid, RS,
sarana umat lainnya
Dakwah kepada non Muslim
Pemberdayaan Ekonomi Fakir
miskin
Pembelian Senjata Perang
dll

Self Assesment & Management

Zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh Muzakki

Official Assessment & Management

Zakat dihitung, ditarik dan dialokasikan oleh pihak


yang berwenang ( pemerintahan islami) atau
yang mewakili ( LAZ)
(Catatan : Sejarah masa Rasulullah & Khalifah)

1.
2.
3.
4.

Kepastian & Disiplin dalam Pembayaran (


Ragam macam Muzakki)
Menjaga Perasaan Mustahiq
Tepat Sasaran dan Pemerataan Pos
Distribusi
Syiar Islam & Salah satu pos penerimaan
pemerintahan Islami

Jumhur : Harus sesuai dengan Barang Objek


Zakat
" :
."
Abu Hanifah : Boleh berupa Uang untuk
kebutuhan Fakir Miskin
:
.
Tarjih Ibnu Taimiyah : Boleh dengan Maslahat
yang kuat

Imam SyafiI berpendapat bahwa zakat harus


dibagikan kepada delapan kelompok itu dengan
merata, kecuali jika salah satu kelompok itu tidak
ada, maka zakat diberikan kepada ashnaf yang
masih ada. Jika muzakki itu sendiri yang
membagikan langsung zakatnya maka gugur pula
bagian amil.
Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa
zakat boleh diberikan kepada sebagian ashnaf,
tidak kepada seluruh ashnaf yang ada. Bahkan
mereka memperbolehkan pemberian zakat hanya
kepada salah satu ashnaf saja sesuai dengan
kondisi. Inilah pendapat mayoritas ulama, dan
pendapat yang paling kuat,

Niat yang Lurus

Mengetahui Hikmah dan Tujuan Zakat

Diutamakan sembunyi-sembunyi (Al baqoroh


273)

Tidak mengikuti dengan celaan dan gangguanMemberikan yang Terbaik

)92(

Memilih calon mustahiq dengan baik

Bertakwa, bukan ahli maksiat


(. )

Berilmu, bukan pemboros

( )5


)Mempunyai Izzatu Nafs (Harga Diri
( )273
Tahu hakikat sang Pemberi
Boleh untuk keluarga dekat yang bukan
tanggungan

Semoga Allah SWT memudahkan dan memberikan


keberkahan