Anda di halaman 1dari 14

Bahasa Melayu 1

Rencana

Definisi Contoh
RENCANA

Ciri-Ciri

Strategi Menulis
JenisJenis

Struktur dan Format

DEFINISI
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . Rencana, mengikut Kamus Dewan edisi keempat, ms. 1312, merujuk makna no. 6 ialah perkataan (ayat dll) yang dibacakan oleh seseorang supaya ditulis oleh orang lain. Bahasa Inggeris Dictation, Bahasa Arab Al Imlaq.

CIRI-CIRI
Ditulis dalam bentuk format biasa

Karangan ini memerlukan penulisnya mempunyai pengetahuan yang luas. Jadi perlu banyak membaca buku, majalah, surat khabar dan sebagainya

Pastikan anda benar-benar tahu dan mempunyai fakta yang betul tentang tajuk.
Senaraikan fakta-fakta / isi yang diketahui dan susun mengikut kepentingannya.

Setelah mengemukakan pengenalan , tulis bahagian isi

Kamu harus mampu mengembangkan sesuatu isi

Setiap isi haruslah dihuraikan berserta contoh yang sesuai dengan menggunakan ayat dan kata yang mudah difahami. Jika boleh sertakan kesannya
Masukkan perangkaan atau peristiwa untuk menguatkan kenyataan.

Elakkan daripada menggunakan ayat dalam format cerita. Sebaliknya gunakan ayat penerangan.

Setelah siap mengembangkan isi kemukakan bahagian penutup.

Gunakan bahasa yang tepat, usah leret-leret.

STRUKTUR DAN FORMAT

1) Perenggan Pendahuluan

2) Perenggan isi pertama


3) Perenggan isi kedua 4) Perenggan isi ketiga

5) Perenggan isi keempat


6) Perenggan Penutup

A B

A
C

Tajuk rencana. Ditulis dengan pangkal perkataan bermula dengan huruf besar. Contoh : Keinginan Malaysia Mencapai Status Negara Maju

B
Nama pengarang rencana tersebut. Contoh : Oleh: Muhamad Arif Abdullah

C
Perenggan pertama yang mengandungi pendahuluan dan isu rencana atau isi utama.

D
Perenggan yang mengandungi isi yang menceritakan tentang contoh dan huraian.

E
Perenggan akhir yang menceritakan kesimpulan rencana serta harapan, nasihat atau tindakan.

JENIS-JENIS
RE\NCANA UMUM

RENCANA ULASAN BUKU DAN PRODUK

RENCANA CATATAN KEMBARA

RENCANA PENDAPAT (follow up story)

STRATEGI MENULIS RENCANA

Karangan yang ditulis mestilah tepat dengan kehendak soalan dan format, menulis isi yang cukup serta huraian yang lengkap , mempamerkan penggunaan bahasa yang baik sama ada ejaan, tanda baca, kosa kata, istilah, frasa, ayat, dan sebagainya serta menunjukkan kemampuan mengolah bahasa dengan baik .

CONTOH

Rencana

SEKIAN