Anda di halaman 1dari 8

PEMETAAN DSK&DSP MODUL 1: DUNIA KOMPUTER

DOMAIN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN (Penerangan dan mengenal pasti sistem komputer) STANDARD KANDUNGAN 1.0 Mengenal komputer dan fungsinya STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menyatakan maksud komputer. 1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer. 1.3 Mengenal bahagian-bahagian penting komputer. 1.4 Menunjukkan komponen pada unit sistem seperti Port I/O, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Padat dan soket bekalan kuasa. 1.5 Menerangkan maksud Input, Proses, Output dan storan dengan menggunakan analogi mudah. EVIDENS B1 B1D1E1 Menyenaraikan 5 jenis komputer di pasaran. B2 B3 B3D1E1 Menggunakan analogi mudah untuk menghubungkait Input, Proses, Output dan storan pada komputer. B4 B5 B6

B1D1E3 Mengenal pasti Port I/O, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Padat dan soket bekalan kuasa pada unit sistem.

DOMAIN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN (Penerangan dan mengenal pasti sistem komputer)

STANDARD KANDUNGAN 2.0 Mengenal perisian komputer

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian. 2.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian. 2.3 Menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi. 2.4 Menyatakan fungsi dan contoh program utiliti.

B1 B1D1E2 Menyatakan 3 jenis perisian.

B2 B2D1E1 Menerangkan fungsi 3 jenis perisian berserta contoh. .

EVIDENS B3

B4

B5

B6

DOMAIN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN (Penerangan dan mengenal pasti sistem komputer)

STANDARD KANDUNGAN 3.0 Mengenal peranti komputer

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti Input. 3.2 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti output. 3.3 Menerangkan maksud dan memberi contoh storan. 3.4 Menyenaraikan perkakasan dan perisian komputer dengan menggunakan aplikasi hamparan elektronik bagi membeli satu set komputer berdasarkan risalah senarai harga.

B1 B1D1E4 Menyenarai kan 3 contoh : (i) peranti input (ii) peranti output dan (iii) storan.

B2 B2D1E2 Menjelaskan maksud: (i)peranti input (ii)peranti output dan (iii)storan.

EVIDENS B3 B4

B5 B5D1E1 Membuat justifikasi pemilihan perkakasan dan perisian (set komputer) berdasarkan risalah senarai harga dengan menggunakan aplikasi hamparan elektronik.

B6 B6D1E1 Menghasilkan satu risalah senarai harga secara kreatif dan inovatif untuk mempromosikan set komputer.

DOMAIN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN (Penyelesaian Masalah, Pemikiran Logik, Pengurusan Maklumat, Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

STANDARD KANDUNGAN
4.0 Memahami ukuran data

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Menerangkan maksud Data. 4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait. 4.3 Menukarkan ukuran data Kilobait (kB) ke Bait. 4.4 Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB) 4.5 Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB) 4.6 Menghubungkait fail data dan bait. 4.7 Menyatakan dan membandingkan saiz fail. 4.8 Menggunakan aplikasi Notepad untuk membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat.

B1

EVIDENS B2 B3 B2D2E1 B3D2E1 Menyusun saiz Menukarkan unit piawai ukuran data mengikut tertib dalam unit (menaik/ piawai menurun) bagi: (Kilobait ke (i) ukuran data Bait, bit Megabait ke (ii) bait Kilobait, (iii)kilobait Gigabait ke (iv) megabait Megabait) dan (v) gigabait.

B4 B4D1E1 Membanding kan saiz fail satu perkataan dan satu ayat dengan menggunakan aplikasi notepad secara sistematik.

B5

B6

DOMAIN PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 5.1 Menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas komputer.

EVIDENS B1 B2 B3 B3D3E1 Mengaplikasikan perisian anti virus untuk mengimbas komputer. B3D3E2 Membina dan menggunakan kata laluan untuk keselamatan data dalam pemprosesan perkataan, perisian persembahan atau aplikasi hamparan elektronik. B3D3E3 Mengaplikasikan defragmentasi terhadap storan luaran. B4 B5 B6

5.0 Penjagaan NILAI (Menerap nilai keselamatan dalam penjagaan data dan keselamatan data) komputer

5.2 Menggunakan kata laluan untuk keselamatan data.

5.3 Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran.

PEMETAAN DSKP MODUL 2: EKSPLORASI MULTIMEDIA


DOMAIN PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menyenaraikan elemen multimedia (teks, imej, audio, video dan animasi). 1.2 Membuat perbandingan saiz format fail bagi setiap elemen multimedia seperti untuk teks, grafik (jpeg, bmp,tiff), audio (midi, wav, mp3) dan video (avi, mpeg). 1.3 Membezakan persembahan linear dan tak linear. EVIDENS B3

1.0 Mengenal KEMAHIRAN (Penyelesaian Multimedia Masalah, Pemikiran Logik, Pengurusan Maklumat, Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

B1 B1D1E1 Menamakan 5 elemen multimedia.

B2 B2D1E1 Membezakan persembahan linear dan tak linear.

B4 B4D1E1 Membanding beza saiz format fail bagi setiap elemen multimedia seperti teks, grafik (jpeg, bmp, tiff), audio (midi, wav, mp3) dan video (avi, mpeg).

B5

B6

DOMAIN PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasilkan imej dalam format *.jpeg. 2.2 Menggunakan aplikasi penyunting audio untuk menghasilkan audio dalam format *.wav, *.wma, *.midi atau *.mp3. 2.3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasilkan video dalam format *.avi, *.wmv atau *.mpeg.

EVIDENS B1 B2 B3 B4 B5 B5D1E1 Mengaplikasikan penyunting grafik, audio dan video untuk menyunting imej, audio dan video yang sedia ada bagi menghasilkan imej, audio dan video dalam format (*.jpeg, *.wav, *.wma, *.midi atau *.mp3, *.avi, dan *.wmv atau *.mpeg). B6

2.0 Menggunakan KEMAHIRAN (Penyelesaian aplikasi Masalah, khusus untuk Pemikiran Logik, membina Pengurusan bahan Maklumat, multimedia Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

DOMAIN PEMBELAJARAN 3.0 KEMAHIRAN (Penyelesaian Masalah, Pemikiran Logik, Pengurusan Maklumat, Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

STANDARD KANDUNGAN Membangun kan Persembahan Multimedia Interaktif Tak Linear

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear. 3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurangkurangnya tiga elemen multimedia. 3.3 Mempakejkan persembahan multimedia dengan nama yang sesuai.

B1

B2

B3 B3D1E1 Melakar papan cerita persembahan multimedia interaktif tak linear.

EVIDENS B4

B5

B3D2E2 Mengaplikasikan pakej untuk CD persembahan multimedia.

B6 B6D1E1 Menghasilkan persembahan multimedia interaktif tak linear yang mengandungi sekurangkurangnya tiga elemen multimedia dengan idea yang kreatif dan inovatif serta boleh dijadikan contoh.