Anda di halaman 1dari 42

NOORFADHILLAH BINTI ISHAK 850729-01-5436

SITI HASLINDA BINTI AHMAD RUSMILI 850722-14-6230

Pengertian Jenis Tingkah Laku Bermasalah Cara-cara Mengumpul Maklumat dan Mengenal Pasti Murid-murid Yang Bermasalah Tingkah Laku Pengurusan Tingkah Laku Implikasi Modifikasi Tingkah Laku Terhadap Proses P&P

Tingkah laku yang tidak normal, iaitu abnormal behaviour dalam Bahasa Inggeris Terkeluar dari nilai, norma dan sosial masyarakat, termasuk sekolah Bertentangan dengan tingkah laku yang dipersepsi, dirasai, dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat.

JENIS TINGKAH TINGKAH LAKU LAKU


BERMASALAH

POSITIF

NEGATIF

Perasaan Ingin tahu ( Semangat Inkuiri ) Cepat Belajar

Pintar Cerdas
Proaktif

Bergantung (Tingkah laku yang menghalang) kelakuan yang membahayakan diri sahaja tetapi tidak menganggu pelajar lain Kebimbangan Pergantungan berlebihan Pengunduran diri Pengasingan diri

Disruptif (Tingkah laku yang menganggu)

Destruktif (Tingkah laku anti sosial melakukan aktiviti jenayah dan mengancam keselamatan orang dan kemudahankemudahan sekolah Pemusuhan nyata Vandalisme Kumpulan liar Klik Geng

hiperatif bertindak
tanpa memikir akibatnya ,membahayakan diri dan pelajar lai

Hiperaktif Keakuan nakal Bising Bergerak sesuka hati Ketawa kuat Agresif secara lisan/fizikal

Apakah tingkah laku masalah yang telah berlaku di dalam kelas?


1. Bergantung (Tingkah laku yang menghalang) Bergantung kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu tugasan Pengunduran diri, pengasingan diri 2. Disruptif (Tingkah laku yang menganggu) Pergerakan pelajar yang tidak perlu Mengganggu rakan sedarjah Kelakuan agresif fizikal

Apakah sebab timbulnya tingkah laku yang menghalang dan tingkah laku yang menganggu? 1. Bergantung(Tingkah laku yang menghalang) Ibu bapa yang mengamalkan perlindungan terlampau Konsep kendiri pelajar yang lemah Pendekatan pengajaran guru yang tidak banyak memberi peluang kepada pelajar

2. Disruptif (Tingkah laku yang menganggu)


Keadaan fizikal yang kurang sesuai, iaitu bilik darjah yang mengandungi terlalu ramai pelajar Sifat guru yang kurang tegas

Bagaimanakah cara- cara mengatasi tingkah laku masalah yang berlaku di dalam kelas? 1, Bergantung(Tingkah laku yang menghalang) ~ ~ ~ Tekankan kepada pendekatan berpusatkan pelajar Elakkan daripada menghukum pelajar Adakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan digemari oleh pelajar

2. Disruptif (Tingkah laku yang menganggu


~ ~ Pastikan peraturan-peraturan bilik darjah teratur Elakkan daripada mengutuk pelajar di hadapan pelajar-pelajar lain

TEKNIK

Jenis Ujian Psikologi (Ujian Dianostik)

Kajian ( Kajian Kes/ Kajian Dokumen/ Kajian membujur

Jenis Bukan Ujian (Pemerhatian/ Temu bual)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ujian Pencapaian Akademik Ujian Kecerdasan Ujian Kecenderungan Bakat Ujian Minat Ujian Personaliti Ujian Saringan Ujian Diagnostik Ujian Aptitud Khas

PEMERHATIAN
Mengenal pasti ciri-ciri perkembangan pelajar daripada bidang efektif dan psikomotor khasnya bagi mata pelajaran Agama Islam, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani Tempat: Di dalam dan luar bilik darjah

Cara Merekod: 1.senarai semak darjah pencapaian tingkah laku 2.skala kadar 5 mata,(1)amat buruk, (2) buruk, (3) sederhana, (4) baik, (5) terbaik

Temu bual

Soalan selidik melalui teknik temu bual Mendapatkan maklumat dan butir-butir pelajar Teknik menjalankan temu bual:
Tujuan dan objektif Bidang maklumat Soalan-soalan yang bertulis Tempat yang kondusif Bermula dengan soalan yang senang Merekodkan isi penting Menganalisis dan mentafsir data Menyediakan laporan Menyimpan maklumat

KAJIAN DOKUMEN
Autobiografi pelajar, anekdot dan kad kumulatif

Dokumen Utama
KAJIAN DOKUMEN

Dokumen Sekunder

Laporan bertulis berdasarkan temubual, pemerhatian atau rujukan dokumen utama

Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah


Mengetahui kemajuannya dalam bidang akademik dan kokurikulum dari setahun ke setahun, memahami sifatsifat, minat, kesihatan dan latar belakang keluarganya.

Butir-butir pelajar Butir-butir keluarga Rekod kedatangan dan gerakerja kokurikulum Keputusan ujian Biasiswa, hadiah kewangan Sifat-sifat diri

Minat/ kecenderungan pelajar dalam sesuatu bidang Pilihan pekerjaan oleh pelajar sendiri Temuramah dengan pelajar dan ibu bapa palajar Rekod kesihatan pelajar

Rekod Anekdot
sejenis dokumen berbentuk laporan berdasarkan pemerhatian sesuatu kejadian atau peristiwa seseorang pelajar oleh gurunya merekod tingkah laku atau personaliti pelajar yang diperhatikan termasuk komen guru yang

memerhatikannya.

Rekod Anekdot
Nama pelajar: Tingkatan: .

Jantina: ..
Tarikh Tempat

Umur: ..
Kejadian / peristiwa Komen

--------------Nama Guru:

Menurut pengalaman kamu, apakah masalah pelajar anda pernah mengalami? bagaimanakah anda mengenal pastikan pelajar yang tingkah laku bermasalah tersebut?

Tingkah Laku Distruktif

Pengertian
Modifikasi tingkah laku merujuk kepada langkahlangkah sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah tingkah laku negatif kepada yang positif.
Suatu cara menguruskan disiplin bilik darjah. Tujuan: Untuk mengubah tingkah laku negatif atau salah laku pelajar yang dikesan dalam bilik darjah kepada tingkah laku positif, menyelesaikan tingkah laku bermasalah yang berlaku, demi membentuk iklim bilik darjah yang berdisiplin dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF PENGURUSAN MODIFIKASI TINGKAH LAKU MURID Pengekalan dan peningkatan tingkah laku yang di ingini
Pengurangan dan pelupusan tingkah laku yang tidak diingini

Suasana persekitaran rumah yang kurang selesa Suasana persekitaran sekolah yang kurang kondusif Aktiviti pengajaran dan pembelajaran membosankan Keadaan fizikal sekolah kurang kondusif Pengurusan sekolah bercorak autokratik

Pendapat dan pandangan murid tidak dapat perhatian pihak sekolah


Penilaian negatif mewujudkan permusuhan nyata dengan membalas dendam

Peneguhan (Reinforcement) Dendaan Reverse Psychology Shaping Token Ekonomi Kontrak ( Lisan dan Bertulis) Time Out Modeling ( Modifikasi tingkah laku melalui ubah suai luaran) (9) Kawalan Kendiri (10) Peneguhan kendiri (Motivasi intrisik) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Teknik-teknik Modifikasi Tingkah Laku

Peneguhan (Reinforcement)
Apabila sesuatu gerak balas atau tingkah laku yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang mengulang tingkah laku operan ini akan bertambah.(Skinner) Peneguhan positif- mengawal tingkah laku murid dengan motivasi, hadiah, ganjaran, dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat membaiki atau mengubah tingkah laku Peneguhan negatif denda , memarahi murid, menggunakan kata-kata kesat atau menyuruh mereka menjalani time-out.

Pengekalan Dan Peningkatan Tingkah Laku Yang Diingini


Ganjaran ~ Pemenang pingat mingguan ~ Membuat carta bintang ~ Memberikan pujian ~ Memberikan pelekat

~ Ganjaran primer(makanan) ~ Ganjaran terlazim (token) ~ Permainan dan aktiviti ~ Wajah guru (muka&badan)

Kata-kata pujian dalam peneguhan sosial Saya sukakan cara anda bekerja dalm aktiviti kumpulan
Guru mesti selalu memberikan pujian bersama ganjaran yang berbentuk materialistic secara konsisten dan tetap sehingga murid hanya ingin menerima pujian sahaja (motivasi intrinsik) Membentuk iklim bilik darjah yang berdisiplin dan kondusif untuk aktiviti p&p

Dendaan
Dimarahi oleh guru Diberikan amaran Hukuman yang dibayar dengan membuat kerja di sekolah seperti mengutip sampah atau mencuci tandas. Time-out sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah Dihantar ke bilik guru besar Ibu bapa murid yang menunjukkan tingkah laku bermasalah disuruh datang ke sekolah untuk membincangkan masalah tersebut murid

Reverse Psychology
Menggunakan psikologi modifikasikan tingkah laku negative kepada yang positif. Memerlukan kemahiran guru memahami psikologi pelajar serta mengenal pasti sikap, pandangan & pemikiran dalamnya. E.g: Melatih murid mengangkat tangan, mereka tidak akan ditanya soalan. Maka, semua murid akan mengangkat tangan kerana ditakut ditanya oleh guru.

Shaping
Proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur-ansur dekat kepada tingkah balas yang diharapkan Guru mesti sangat spesifik dalam menetapkan matlamat tingkah laku yang perlu dicapai olah murid. E.g. Murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah iaitu selalu bergerak dalam bilik darjah , guru boleh menetapkan matlamat tingkah lakunya sebagai Berhenti bergerak di dalam bilik darjah.

Token Ekonomi
Sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang sebenar diidamkan.

Sistem merit ditentukan berdasarkan kriteria respons terhadap tingkah laku yang diingini.
Point merit (token) yang dikumpulkan boleh ditukarkan seterusnya dengan peneguhan yang diidamkan

Kontrak ( Lisan dan Bertulis)


Cara yang berkesan untuk memodifikasikan tingkah laku negative kepada positif

Murid-murid mesti menandatangani kontrak ini dan jika mereka pecahkannya, mereka perlu menjalani hukuman yang dinyatakan dalam kontrak tersebut.
Semua penerangan ganjaran atau hukuman yang akan diberikan akan dinyatakan dalam kontrak. Perlu ditandatangani oleh guru dan murid

Time Out
Mengarahkan murid yang menimbulkan masalah disiplin supaya berdiri di atas kerusi yang berasingan atau di suatu sudut khas. Menyedarkan pelajar bahawa dia telah melakukan kesalahan Bukan merupakan satu bentuk hukuman. Selepas satu atau dua minit, pelajar ditanya secara perlahan sama ada dia sudah bersedia untuk kembali ke tempat duduknya.

Modeling ( Modifikasi tingkah laku melalui ubah suai luaran)


Pemerhatian dan peniruan Dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan Meniru kemahiran daripada kecekapan demonstrasi modelnya, dan dapat menguasai kemahiran itu jika memperoleh kepuasan dan peneguhan Meliputi pemerhatian, peingatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai

Kawalan Kendiri
1. Menentukan tingkah laku yang ingin di modifikasikan

2. Mengumpulkan data: Mengenal pasti antenseden kawalan Menentukan respons peringkat awal Mengenal pasti akibat kawalan
3. Merancang program tindakan: Memulih strategi untuk menambah atau mengurangkan kekuatan respons 4. Implement dan menilai program 5. Penutup: Menamatkan program

MODIFIKASI TINGKAH LAKU MELALUI UBAH SUAIAN DALAMAN/KENDIRI

Terbahagi kepada dua : -

* Modifikasi tingkah laku melalui pengurusan diri * Modifikasi tingkah laku kognitif ( arahan kendiri ) Meichenbaum (1977 )

MODIFIKASI TINGKAH LAKU MELALUI PENGURUSAN DIRI


Menetapkan matlamat yang hendak di capai Pelajar berusaha mengubah tingkah laku sendiri Pelajar menilai kemajuan kendiri Maklum balas hasil penilaian, mengambil tindakan susulan untuk membaiki tingkah laku yang telah di ubah suai.

Peneguhan kendiri (Motivasi intrisik)


Pemerhatian Menetapkan piawai tingkah laku diri Menilai diri

Peneguhan diri

Memperoleh diri kepuasannya

MODIFIKASI TINGKAHLAKU KOGNITIF

sesuatu kaedah yang menggunakan konsep arahan kendiri untuk mengubah tingkah laku melalui pemikiran dan percakapan kendiri.

Langkah- langkah ubah suaian dalaman tingkah laku kognitif merangkumi : Permodelan kognitif Bimbingan luaran Bimbingan kendiri ( nyata ) Bimbingan kendiri ( tidak nyata ) Arahan Diri Terselindung

MODIFIKASI TINGKAH LAKU MELALUI UBAH SUAIAN LUARAN ( MODELLING)


Peniruan melalui pemerhatian tingkah laku seorang model yang di sanjungi dan secara tidak langsung mengubah tingkah lakunya. Teori Permodelan Bandura (1963)- teori pemerhatian untuk menjelaskan pelbagai tingkah laku sosial yang dipelajari oleh kanak-kanak. Dikenali sebagai teori peniruan atau teori permodelan. Ciri-ciri teori Permodelan Bandura Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripadakecekapan demonstrasi guru sebagai model. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, pemikiran, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai.

MODIFIKASI TINGKAH LAKU MELALUI PROSES PEMBIASAN (FIZIKAL, MENTAL, EMOSI, SOSIAL) Proses pembiasan ini adalah berdasarkan Teori Perlaziman Operan Skinner (1953) mengemukakan beberapa rumusan tentang pembelajaran manusia:o Pembelajaran berlaku melalui pelaziman o Peneguhan positif ialah rangsangan penting untuk menambahkan kebarangkalian gerak balas pelajar o Peneguhan negatif diberi untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini o Dalam proses pembelajaran, konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan. o Untuk menjayakan proses pembiasan ini, iaitu mengubah tingkah laku yang tidak di ingini, peneguhan positif hendaklah diberi dari masa ke semasa

Implikasi modifikasi tingkah laku terhadap proses p&p


Membantu murid mengubah tingkah laku negatif dan melicinkan proses p&p Meningkatkan prestasi dan keberkesanan aktiviti pembelajaran murid Membentuk tingkah laku positif ( fizikal, mental, emosi dan sosial)

Meningkatkan motivasi kendiri serta disiplin arahan diri.


Membentuk murid yang berilmu pengetahuan, cinta membaca serta berakhlak mulia.

~~Soalan~~
Sebagai seorang guru, apakah teknik yang akan anda gunakan untuk mengajar pelajar yang tingkah laku bermasalah? Mengapa?

Sekian , Terima Kasih