Penyediaan Rancangan Pelajaran Semester dan Harian Komponen Pengajaran Pengaplikasian Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam

Pengajaran dan Pembelajaran Teori Huraian Bahasa Bahasa Melayu

Teori Pemerolehan Bahasa

Pengaplikasian Kemahiran Bernilai KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pengaplikasian Pelbagai Teknik Pengajaran Bahasa

Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu

Penutupan dan Kemahiran Induksi Membuat Kesimpulan Penggunaan Bilik Darjah Penerangan KOMPONEN PENGAJARAN Penggunaan Papan Tulis Penyoalan Variasi Rangsangan .

Teori Fungsional Generatif Nahu Tradisional TEORI HURAIAN BAHASA Transforma si Generatif Struktural .

kanak TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Instruksionalis -komunikasi dan interaksi Mentalis -kemahiran membaca dan menulis . Kognitif -tahap perkembangan mental dan deria kanak .Behaviorisme -latihan dan pengulangan.

KAEDAH DAN TEKNIK beza strategi / pendekatan / kaedah / teknik Definisi .Membanding Membuat Rumusan STRATEGI. PENDEKATAN.

Pembelajaran Berasaskan Situasional / Senario Pembelajaran Berasaskan Permainan Induktif Deduktif Pembelajaran Berasaskan Aktiviti PENGAPLIKASIAN PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA Ekletik Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Projek Berpusatkan Murid Komunikatif Berdasarkan Bahan .

Konstruktivisme Membina pengetahuan dan kefahaman daripada pengalaman sedia ada PENGAPLIKASIAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BAHASA Masteri Fokus kepada penguasaan murid Kontekstual Mangaitkab isi pelajaran dengan pengalaman seharian .

KAEDAH PENGAJAR AN BAHASA MELAYU .

Teater Simulasi bercerita Pentomin Mestamu Teknik Permainan Dikon Improvisasi Teknik Drama Bahasa Main peranan Arca Mimos PENGAPLIKASIAN PELBAGAI TEKNIK PENGAJARAN BAHASA Teknik Bercerita Teknik Latih Tubi .

PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemahiran Belajar BAHASA MELAYU Kemahiran Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Kajian Masa Depan Kemahiran Berfikir Kemahiran TMK .

PENGAPLIKASIAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Huraian Garis Panduan PKJR Kemahiran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran .

Meneliti Spesifikasi Kurikulum PENYEDIAAN RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DAN HARIAN Membuat Pemetaan Hasil Pembelajaran Membina Aktiviti dan Bahan Sokongan .