Anda di halaman 1dari 9

6- Rukun Keenam : Beriman kepada Takdir Allah yang Baik dan yang Buruk Dalilnya: Sabda Rasulullah saw

ketika menjawab pertanyaan Malak Jibril tentang hakikat iman :


Maksudnya : Iman ialah engkau beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitabNya, kepada Rasul-rasul-Nya dan kepada hari kemudian. Dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya (HR Bukhari dan Muslim) Maksudnya : 1- Beriman bahawa Allah swt : Mengetahui segala perbuatan makhluknya dengan ilmunya yang azali. Mengetahui segala keadaan makhlukNya dan semua perbuatannya, baik perbuatan taat mahu pun perbuatan maksiat, rezki dan ajalnya. Kemudian Allah menetapkan di Lauhil Mahfuz segala takdir makhlukNya (QS Al-Haj 70, Al-Hadid 22) 2- Beriman adanya masyiah Allah yang meliputi segala sesuatu : Apa yang dikehendaki Allah berlaku, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan berlaku. Maka semua yang ada di alam ini wujud dan bergerak serta diam kerana kehendak Allah. Allah berkuasa di atas segala sesuatu dari perkara yang ada dan yang tidak ada. Semua yang ada di bumi dan di langit hanya Allah yang menciptakan dan mentadbir bukan lainnya. Allah memerintah hamba-Nya agar taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya dan melarang mereka maksiat kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Allah kasih kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa , berbuat ihsan dan adil. Allah redha kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak suka kepada hamba-hamba-Nya yang kafir dan fasik. Allah tidak memerintah hamba-hambanya melakukan kejahatan, kerusakan, dan tidak redha hamba-hamba-Nya memilih kekafiran QS Al-A'raf 28, Az-Zumar 7. Setiap orang benar-benar melakukan perbuatannya dan Allah-lah yang telah menjadikan perbuatan itu. (QS Ash Safat 96). Adapun pembahagian takdir : "baik dan buruk" itu kalau dinisbatkan kepada manusia. Sedang apabila dinisbahkan kepada Allah maka takdir itu semuanya adalah baik kerana kejelakan dan keburukan tidak mungkin dinisbahkan kepada Allah kerana masyiah dan penciptaan-Nya semua berdasar kebijaksaan, keadilan, rahmat, dan kebaikan-Nya. Sedang keburukan dan kejahatan sedikitpun tidak termasuk sifat dan perbuatanNya. (Al-Falq 1-2) Doa Nabi


Artinya :

"Semua kebaikan berada di tangan-Mu sedang kejelekan sedikitpun tidak ada pada-Mu." Misalnya : Allah mentakdirkan seseorang terkena musibah baik sakit atau lainnya, keadaan ini diterima oleh manusia sebagai takdir yang buruk tidak menyenangkan tetapi bagi Allah penetapan dan takdir ini adalah baik kerana di sebaliknya ada tujuan dan hikmah Allah yang baik bagi si penderita musibah itu, hanya ia tidak memahami. (QS An-Nisa 19) MEMBAHAS TAKDIR Di dalam masalah takdir hendaklah kita cukup berpegang kepada kaidah : Takdir Allah adalah tersembunyi dan membahasnya secara mendalam tidak disukai.

Maka cukup dalam hal ini kita beriman : Adanya takdir Allah Allah Mengetahui segala sesuatu. Allah yang Menciptakan segala sesuatu. Apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku dan yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku. Allah Maha Adil tidak menzalimi seseorang pun. Allah bersih dari sifat sia-sia. Kita tidak perlu membahas hal ini melebihi hal-hal tersebut di atas kerana hanya hal-hal itulah yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal-hal yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak perlu dibahas kerana akal kita tidak mampu memahaminya sebab keadaannya terbatas. Diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw pada suatu hari keluar tiba-tiba beliau mendapati manusia sedang berbincang dan membahas mengenai qodo dan qodar. Maka wajah beliau kelihatan merah seperti delima kerana kemarahan, lalu baginda bersabda kepada mereka : Mengapa kalian pertentangkan setengah ayat-ayat Qur'an dengan setengah ayatayat yang lain? Dengan sebab inilah orang-orang dahulu dari kamu menjadi binasa (HR Ahmad) BERUSAHA MELALUI SEBAB Beriman kepada takdir mengharuskan adanya usaha melalui sebab. Allah telah menetapkan sunnah-Nya bahawa apabila manusia ingin mencapai atau menghindari sesuatu ia mesti berusaha melalui sebab-sebab yang telah ada, tetapi berhasilnya mencapai atau menolak sesuatu itu ditentukan oleh izin Allah bukan oleh sebab itu sendiri, Oleh kerana itu dalam hal ini pernanan doa tidak boleh diabaikan yakni disamping berusaha wajib berdo'a memohon pertolongan Allah untuk mencapai maksudnya. Umpama Barangsiapa yang ingin harta kekayaan ia harus melalui sebab yakni bekerja dan berdoa. Barangsiapa yang ingin sembuh dari sakit ia mesti melalui sebab yakni berobat dan berdo'a. Begitu seterusnya.

PERANAN IMAN 1- Iman menjadi syarat seseorang masuknya ke dalam jannah QS Al-Kahfi 107. 2- Iman mengangkat martabat manusia ke tingkat yang tinggi QS At-Tin 4-6. 3- Iman merupakan sumber kekuatan jiwa dan hati yang boleh meneguhkan pendirian QS Ibrahim 24-25. 4- Iman merupakan syarat dipenuuhinya segala janji Allah, antara lain : a- Mendapat pembelaan dan pertolongan dari musuh QS Ar-Rum 47, Al-Haj 54. b- Mendapat perlindungan dari kegelapan hidup. QS Al-Baqarah 257. c- Mendapat petunjuk QS Al-Haj 54. d- Tidak akan dikuasai orang kafir. QS An-Nisa 141. e- Mendapatkan kekuasaan di muka bumi. QS An-Nur 55. f- Diberi rezzki yang penuh barakah. QS Al-A'raf 46. g- Mendapat kemuliaan, kebesaran dan kehormatan QS Al-Munafiqun 8. h- Mendapat kehidupan yang baik .QS AN-Nahl 97. i- Masuk syurga. Al-Kahfi 106-107. JALAN MENUJU IMAN. 1- Menuntut Ilmu syar'i


"Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan Allah." (Muhammad 19)

) ( :
"Barangsiapa yang Allah menghendaki padanya diberi kebaikan, ia dipahamkan Addien." 2- Banyak berzikir. 3- Banyak berfikir tentanng ciptaan Allah. 4- Banyak mentadabbur makna Al-Qur'an. (QS Ali Imran 190-192, AL-Isra 36, Muhammad 24. TUNTUTAN IMAN Iman seseorang apabila benar, menuntut agar orang itu selalu : 1- Membenarkan dan mejakini semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. (QS AzZumar 33 At-Tin 7-8 2- Mentaati Allah dan Rasul-Nya secara mutlak dan mentaati Amirul Mu'minin selama tidak diperintah maksiat. An-Nisa 59. 3- Banyak taubat dan beristighfar Ali Imran 134, Al-Hadid 22. 4- Beramar ma'ruf dan bernahi munkar, saling wsiat tentang Al-Haq dan kesabaran. (QS At Taubah 71, At-Tin) 5- Menyeru manusia ke jalan Allah dan berjihad melawan penghalang da'wah. (QS Yusuf 18, AL-Anfal 39) 6- Berwala' hanya kepada Allah, Rosul-Nya dan orang-orang beriman yang taat. Berlepas diri, mengingkari dan memusuhi orang-orng kafir A;-Maidah 55, AlMumtahanah 4, Ali Imran 28

JALAN UNTUK MENGUATKAN IMAN 1- Mengikhlaskan niat kerana Allah semata dalam semua amal sama ada amal yang wajib, sunnah, atau yang mubah (Al-An'63, AlBayyifah 5) 2. Menyempurnakan tawakkal kepada Allah. (QS An- Nahl 99) 3. Memperbanyak zikir, baik dengan tilawatil Qor'an, menegakkan solat, mahu pun membaca zikiz2 yang ma'thur dari Nabi saw, (QS Al-Kahfi 24, A-l0 Al-Ankabut 45, Toha 14. 4. Mempelajari ilmu syar'i mengajarkannya dengan ikhlas dan menghadiri majlis ta'lim yang bersih dari bid'ah dab khurafat. (QS Adzariat 55)

(
"Sebaik-baik orang di antara kamu, barangsiapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." (HR Bukhari) 5. Banyak bertaubat dan beristighfar (QS Ali Imran 133, Al-Hadid 21) 6. Menegakkan peribadatan dengan benar dan ikhlas : Solat fardu dan sunnah. Puasa Fardu dan Sunnah. Sodaqah Fardu (Zakat) dan sodaqah sunnah. Hajji dan Umrah. Berdoa. 7. Hidup Zuhud. : Yakni mengatur pengeluaran harta di dunia hanya untuk sekedar menutup keperkluan dan untuk akhirat sebanyak mungkin (Al-Qasas 77) 8. Ribat dan Jihad. UJIAN IMAN Pada hakikatnya perjalanan kehidupan orang beriman di dunia adalah merupakan rangkaian dan lingkaran ujian untuk membuktikan kebenaran imannya. Allah menguji iman seseorang untuk dibuktikan benar atau bohong pengakuan imannya. QS Al-Ankabut 2-4. Ujian iman ada dua macam : 1. Ujian berupa khairat (kebaikan). Dengan ujian ini akan nampak bila imannya benar pasti bersyukur, hidupnya zuhud, semua ni'mat yang diterima digunakan untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Bila imannya tidak benar ia menjadi takabbur, hidup mewah, cinta dunia dan lupa akhirat. (QS Al-A'raf 168, Al-Anbiya 35, Al-Kahfi 7, An-Naml 40, Al-Fajr 15) 2. Ujian berupa syar (keburukan ) Dengan ujian ini akan nampak bila imannya benar ia sabar dan tetap berpegang teguh kepada hukum Allah. Tetapi bila imannya tidak benar ia mudah melepaskan hukum Allah bahkan mungkin sampai ke tingkat putus asa.(QS Al-Baqarah 155, At-Taubah 16, Muhammad 4, Al-Fajr 16, At-Taghabun 14,15, Al- Anfal 30. SIFAT-SIFAT POKOK MU'MIN YANG BENAR

1. Imannya didasari yakin dan bersih daripada keraguan, ini dibuktikan dengan adanya kemahuan untuk berjihad dengan pengorbanan harta dan jiwa. (QS Al-Hujurat 15). 2. Bila ada panggilan jihad tidak pernah minta izin untuk tidak ikut kerana ia lebih mencintai Allah Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya dari segala sesuatu di dunia ini. QS At-Taubah 24, 44, 45. 3. Apabila diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya cepat menyambut mentaatinya, tidak mengajukan pilihan lain dan hatinya puas menerima apa sahaja keputusan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada rasa kecewa sedikitpun *An-Nur 51, An-Nisa 65, Al-Ahzab 36) 4. Memiliki akhlak Asasi yakni : Cinta kepada Allah sehingga Allah cinta kepadanya. Lemah lembut dalam bermualah sesama mu'min. Tegas dan dan keras menghadapi tingkah laku orang kafir. Siap berjihad dan tidak takut celaan orang. Berwala hanya kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang beriman yang taat. QS AlMaidah 54-55, Al-Fath 29) 5. Siap menjadi muhajirin dan atau Ansar (QS Al-Anfal 74) 6. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya takut dan imanya bertambah. QS Al-Anfal 24. 7. Selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak, dan taat kepada Ulil Amri dalam hal-hal yang bukan maksiat. Bila terjadi perselisihan dikembalikan penyelesaiannya kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS An-Nisa 59) 8. Dalam memutuskan suatu perkara tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya. QS Al-Hujurat 1. 9. Membenci, mengkafiri dan menjauhi taghut dalam segala bentuknya. QS An-Nahl 36, AlBaqarah 256, An-Nisa 60. 10. Benci kepada kemaksiatan, kekafiran dan kefasikan. QS Al-Hujurat 7. 11. Apabila diberi peringatan dengan dibacakan ayat-ayat Allah, didengar dan diperhatikan selanjutnya mentaatinya. Tidak menghadapinya seperti orang tuli dan buta. (QS AlFurqan 73) TANDA-TANDA LEMAHNYA IMAN 1. 2. 3. 4. Tidak suka berjihad di jalan Allah. Mendekati taghut dalam segala bentuknya. Tidak membenci kekafiran, kemaksiatan dan kefasikan. Bila membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran atau syarahannya tidak membekas dalam hatinya. 5. Malas mengamalkan amalan-amalan taat. 6. Bila ditimpa musibah cepat meninggalkan hukum Allah, bahkan sampai ke tingkat putus asa. 7. Hatinya selalu cenderung kepada dunia dan tidak tertarik kepada akhirat, maka kehidupannya cenderung kepada kemewahan. 8. Tidak ada ghirah untuk menegakkan Ad-Dien. 9. Tidak marah bila melihat kemaksiatan dan melihat hukum Allah dilanggar,. 10. Ukhuwwah Islamiyyahnya lemah. 11. Amaliahnya tidak dipertimbangkan atas dasar pahala dan dosa. 12. Bila diberi peringatan dengan dibacakan ayat-ayat Allah, dihadapinya seperti orang tuli dan buta.

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN DAN DUA KALIMAT SYAHADAT Ramai orang salah sangka bahawa apabila seseorang sudah melafazkan dua kalimah syahadat berarti sudah sah menjadi sah menjadi seorang mu'min sampai mati tidak ada lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadat yang telah dilafazkan itu, meskipun dia telah mengucap atau beramal yang melanggar akidah. Anggapan ini suatu kesalahan besar. Sesungguhnya banyak sekali perkara-perkara yang boleh membatalkan iman dan dua kalimah syahadat yang telah dilafazkan oleh seseorang beriman. Oleh kerana itu memahami perkara-perkara tersebut amat mustahak demi menyelamatkan iman dan dua kalimat syahadat sampai akhir akhir hayat. Dalam kenyataan sehari-hari kita saksikan ramai orang-orang Islam yang terjerumus dalam ucapan-ucapan atau amalan-amalan yang boleh membatalkan iman dan dua kalimah syahadat yang dilafazkannya, tetapi mereka tidak merasa. Oleh kerana itu dipandang perlu kita pelajari dan kita fahami perkara-perkara yang amat membahayakan syahadat dan iman kita itu agar iman dan syahadat kita selamat sampai akhir hayat. Adapun perkara-perkara yang boleh membatalkan iman dan du kalimat syahadat antara lain adalah sebagai berikut : 1- Bertawakkal dan bersandar kepada selain Allah dan meyakini bahawa Allah tidak menentukan nasib dan hasil suatu perbuatan. Bertwakkal hanya kepada Allah adalah merupakan ekoran dari meresapi dua kalimat syahadat dan buah iman yang benar. Maka apabila hal ini tidak wujud berarti iman dan syahadanya tidak wujud. Allah berfirman Al-Maidah 23 Dari ayat tersebut di atas boleh kita fahamkan bahawa sesungguhnya bertawakkal kepada selain Allah tidak diperbolehkan. Bertwakkal kepada Allah tidak berarti meninggalkan usaha, bahkan Allah memerintahkan agar orang beriman, bertawakkal dan berusaha. Misalnya Allah memerintahkan agar orang beriman mempersiapkan kekuatan persenjataan sampai ke tingkat menggetarkan musuh (Al-Anfal 60), tetapi di samping itu Ia jiga memerintahkan agar di dalam menghadapi musuh mereka hanya bersandar dan bertawakkal kepada-Nya bukan bersandar kepada perlengkapan perang yang telah mereka persiapkan itu. Kerana yang menentukan kemenangan pada hakikatnya adalah Allah bukan kekuatan persenjataan, keberanian dan kecakapan mereka berperang Al-Anfal 17. Allah memerintahkan orang beriman bekerja mencari rezki (Al-Jumu'ah 10) tetapi Allah juga menegaskan bahawa hanya Dialah yang mendatangkan rezki bukan kerana kecakapan dan kesungguhannya dalam bekerja mencari rezki. (Adz-Dzariat 58). Oleh kerana itu ia wajib hanya bertwakkal kepada Allah, bukan bersandar kepada semangat dan kecakapan bekerja. Allah memerintahkan orang beriman agar berobat untuk mencari kesembuhan, tetapi Dia menegaskan bahawa Dialah yang menyembuhkan.(Asy-Syuara 80) bukan kepakaran dokter dan kemanjuran obat. Allah memerintahkan orang beriman agar di dalam mencapai manfaat dan menolak madarat selalu melalui sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah dan bertawakkal hanya kepadanya. Orang yang bersandar hanya kepada sebab dan melengahkan peranan Allah dalam menentukan hasil adalah perbuatan maksiat. Orang yang bersandar hanya kepada sebab dan meyakini bahawa peranan Allah tidak ada sama sekali dalam menetukan hasil, maka ini berarti kemusyrikan yang membatalkan iman dan syahadatnya kerana sikap ini berarti

2-

3-

4-

mendustakan ayat-ayat AL-Qur'an yang menisbahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah, ilmu-Nya dan ketentuan-Nya. AL Anfal 17, Al-Haj 63, Az-Zumar 62. Berbuat syirik dalam bidang peribadatan yakni : berdoa dan memohon keselamatan kepada selain Allah, misalnya kepada kubur-kubut yang dianggap keramat, makhlukmakhluk yang dianggap keramat dll. Bernazar dan menyembelih khurban untuk mayitmayit dan makhluk2 lain yang dianggap keramat. Menjadikan perantara antara dia dan Allah, lalu meminta dari perantara itu agar diberi syafaat dan ia bertawakkal kepada-Nya \. Misalnya minta tolong kepada kuburan seorang wali agar wali yang sudah wafat itu memintakan syafaat kepada Allah agar doanya diterima oleh Allah. Perbuatan ini adalah serupa dengan perbuatan kaum Musyrikin Quraidy yang membuat patung-patung untuk dijadikan perantara antara mereka dengan Allah agar patung-patung tsb memberi syafaat Yunus 18. Membenarkan mazhab/pandangan hidup orang kafir. Misalnya menganggap semua Dien benar, Komunis, Nasinaalis dan lain-lain dianggap benar sama dengan Islam. Ini berarti membenarkan apa yang di batalkan oleh Allah. (Al-Maidah 50) Berkeyakinan bahawa semua ajaran manusia lebih sempurna dari ajaran Nabi saw. Misalnya : Menganggap bahawa hukum dan undang-undang suatu negara lebih baik dan lebih sesuai untuk di negara itu daripada syariat Islam. Menganggap undang-undang Islam tidak sesuai untuk diterapkan pada ke abad 20 sekarang ini. Menganggap bahawa sebab-sebab kemunduran kaum muslimin adalah kerana diterapkannya hukum Islam secara syumul. Menganggap bahawa syariat Islam tidak merangkumi seluruh aspek kehidupan tetapi hanya mengatur hubungan antara peribadi dengan Allah sahaja. Menganggap bahawa orang Islam boleh memilih memakai hukum Islam atau hukum lainnya (wadhak) dalam hal mengatur masyarakat dan negara. Ini berarti meembolehkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kaum muslimin mengatur masyarakat dan negara dengan undang-undang selain syariat Islam. AlMaidah 44,45,47)

6. Membenci sesuatu atau sebahagian meskipun hanya satu dari syariat Islam. (Muhammad 9) 7. Mengejek Allah, atau ayat-ayat Qur'an atau Rasulullah saw atau hadis-hadis Rasul (AtTaubah 65) 8. Mengamalkan sihir. Misalnya mensihir isteri orang yang mencintai suaminya sehingga berbalik membencinya. dll. (Al-Baqarah 102) 9. Menganggap bahawa orang Islam boleh memilih mahu tetap menjadi muslim atau pindah ke Dien lain (murtad) Ali Imran 85). Rasulullah saw bersabda :


Artinya : "Barangsiapa yang mengganti Diennya (murtada dari Islam) maka bunuhlah dia". 10. Termasuk membatalkan iman dan syahadatain ialah beramal kerana kebangsaan, berperang kerana kebangsaan dan beramal kerana kemanusiaan, menyeru orang agar beriman kepada kebangsaan. Ini perbuatan syirk kerana Allah memerintahkan kita beramal kerana keredhaan-Nya, maka barang siapa yang memalingkan niat hanya mencari keredhaan Allah kepada sasaran lain jelas dia berbuat syirik niat . Al-An'am 162.

11. Termasuk yang membatakan iman dan syahadatain ialah memberi hak kepada selain Allah untuk memerintah dan melarang dan membuat syariat untuk mengatur manusi. Yang termasuk perbuatan ini adalah ajaran Demokrasi yang mempunyai doktrin bahawa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka ekoran dari ajaran ini apa sahaja yang diinginkan oleh majority rakyat harus diwujudkan dalam undang-undang baik sesuai dengan hukum Allah atau bertentangan tidak kesah, halal atau pun haram tidak penting. Padahal perintah dan larangan serta penetapan adalah hak Allah secara mutlaq. Al-An'am 57, Al-Al'araf 54. Maka jelas ajaran demokrasi adalah mempertuhan rakyat kerana kehendak rakyat di atas segala-galanya At-Taubah 31. 12. Taat kepada selain Allah tanpa izin-Nya. Adapun di antara taat kepada selain Allah yang diizinkan ialah : a- Taat kepada Rasul-Nya ini secara mutlak. An-Nisa 80 b- Taat kepada sesama orang Islam selain Rasul dengan syarat tidak maksiat kepada Allah. Taat kepada Ulil Amri. An-Nisa 59. Taat kepada kedua orang tua. Luqman 14-15. Taat kepada Ulama, Guru, Muballigh dll.

:
Artinya : Tidak boleh taat kepada sesama makhluk dalam hal-hal yang maksiat, hanya sanya taat pada hal-hal yang ma'ruf. Taat kepada ajakan orang kafir dan munafik dilarang Al-Ahzab 1, 48, Al-An'am 116, Asy-Syuara 151, Ali Imran 100 dan 149.. Maka barangsiapa yang taat kepada selain Allah tanpa izin-Nya berarti dia telah mengangkat yang ditaati itu sebagai ilah selain Allah, ini jelas membatalkan iman dan sahadatnya. Muhammad 25. 13- Menghukum dan mengatur manusia dan berhukum kepada undang-undang selain syariat Islam ini adalah merupakan watak orang munafik. Al-Maidah 44, 49. An-Nisa 60, 65. Sifat-sifat orang munafik yang selalu tidak bersedia berhukum dengan hukum Allah, diterangkan dalam ayat 47 s/d 52 Surat An-Nur 14- Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini merupakan perbuatan syirik besar. An-Nahl 116, at-Taubah 65. Semua kerajaan yang bukan Daulah Islamiyyah adalah terlibat dalam jenayah ini, sebab ia menghukumi rakyatnya dengan undang-undang yang pasal-pasalnya banyak yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Maka siapa yang membenarkan dan mentaati semua kerajaan yang bukan daulah Islamiyyah adalah kafir, batal iman dan syahadatnya. Hendaklah perkara ini dipandang berat oleh orang-orang yang beriman. 15- Tidak beriman kepada kitab dan sunnah secara syumul yakni ada sebahagian ayat atau hadis soheh (meskipiun hanya satu ayat ataui hadis sohih ) yang didustakan. AlBaqarah.85 Atau hanya beriman kepada Al-Qur'an sahaja dan menolak semua hadis seperti pendirian kaum Inkaru Sunnah.

: : ) (
Artinya :

"Ketahuilah akan ada seorang yang sampai kepadanya hadith dariku sedang dia dalam keadaan duduk di atas katilnya lalu berkata : "Antara kita dan antara kalian ada Kitab Allah maka apa-apa yang kami jumpai di dalamnya halal kami halalkan dan apa-apa yang kami jumpai di dalamnya haram kami haramkan ia." Dan sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa-apa yang diharamkan oleh Allah. "(HR Tirmizi)

: . ) (
Artinya : Dari Al-Irbad ra berkata : Rasulullah saw pernah bersabda: "Apakah salah seorang daripada kamu menyangka seorang yang duduk di atas katilnya yang terhias sambil berkata (Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an ini). Ingatlah sesungguhnya Demi Allah aku benar-benar telah memerintahkan, aku benarbenar telah memperingatkan dan aku benar-benar telah mlarang beberapa perkara sesungguhnya semuanya itu seperti Al-Qur'an atau lebih banyak." (HR Abu Daud) Dari Jabir ra berkata : Rasulullah saw pernah bersabda : "Hampir-hampir salah seorang dari kamu berkata : (Ini Kitab Allah, apa-apa yang ada di dalamnya yang halal kami menghalalkannya, dan apa-apa yang ada di dalamnya yang haram kami mengharamkannya. Ingatlah barangsiapa yang sampai kepadanya satu hadith dari aku lalu ia mendustakannya maka sesungguhnya ia telah mendustakan Allah, Rasul-Nya dan orang yang meriwaytkannya." (HR Ibnu Abdil Bar) 16- Berwala (simpati, berkawan akrab, membantu, mengangkat jadi pemimpin) orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang mu'min. Al-Maidah 51-53, 57, An-Nisa 138-139.