STPM/S946

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PENGAJIAN PERNIAGAAN Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

2

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1999. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan STPM ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati tiga komponen utama yang melengkapkan bidang ini, iaitu (i) prinsip perniagaan itu sendiri termasuk aspek-aspek penting berkaitan perniagaan di Malaysia, (ii) prinsip pengurusan, dan (iii) asas keusahawanan. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dato’ Dr. Muhamad bin Muda dari Universiti Sains Islam Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dari Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Teknik dan Vokasional, dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pengajian Perniagaan. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

3

KANDUNGAN
Sukatan Pelajaran 946 Pengajian Perniagaan Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1 Penggal 2 Penggal 3 Kerja Kursus (Kerja Projek) Skim Pentaksiran Glosari Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh Kertas 1 Kertas 2 Kertas 3 Kertas 4 33 37 41 45 36 40 44 46 27 29 31 2 12 1 1

13 19 20 26 28 30 32 25

4

SUKATAN PELAJARAN
946 PENGAJIAN PERNIAGAAN

Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan memperkenal dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pengajian perniagaan bagi membolehkan pelajar/calon meneruskan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi atau ke peringkat kelayakan profesional, dan menceburi kerjaya dalam bidang pengurusan, perniagaan atau keusahawanan.

Objektif Objektif sukatan pelajaran adalah untuk membolehkan pelajar/calon (a) (b) ( c) (d) ( e) (f) (g) (h) (i) (j) ( k) memahami dan menghayati bidang perniagaan dan pengurusan serta peranan dan sumbangannya terhadap masyarakat dan negara; memahami fungsi perniagaan yang merangkumi bidang pengurusan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; mengurus dan menyelesaikan masalah perniagaan berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; memahami dan menghayati peranan, fungsi, dan tugas pengurusan dalam organisasi perniagaan; memahami dan menghayati peraturan dan keperluan pengurusan perniagaan; membina kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah perniagaan; membina kemahiran berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan dengan berkesan; memahami dan menghayati bidang keusahawanan; membina kemahiran untuk menceburi bidang keusahawanan; memahami dan menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa; memahami dan menghayati etika dan tanggungjawab sosial perniagaan.

1

4 Faktor pengeluaran 1. dan keusahawanan. 6 Calon seharusnya dapat: 1. pesaing. dan untung/rugi.Penggal 1 Tajuk A: PERNIAGAAN 1 Perniagaan dan Persekitarannya 1.1. proses tambah nilai. 2 1.2.1.1 Perniagaan dan bukan perniagaan 1. modal insan. (f) menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan yang meliputi input. (c) membincangkan pengaruh persekitaran umum dan persekitaran tugas terhadap perniagaan. pemodal/pelabur. termasuklah pelanggan.2. teknologi. ekonomi. sosiobudaya.1.3 Peranan perniagaan 1.1.5 Proses perniagaan 24 Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perniagaan. persaingan dan jaringan. kerajaan. (b) menjelaskan faktor-faktor persekitaran umum yang merangkumi ekonomi. (d) menjelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan.1. (b) membandingkan organisasi yang bermotifkan untung (perniagaan) dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung. dan negara.1 Persekitaran umum (a) menjelaskan jenis-jenis persekitaran perniagaan yang merangkumi persekitaran umum dan persekitaran tugas (pihak berkepentingan atau pemilik taruh) dan hubung kait antara kedua-duanya. pembiaya.1 Pengenalan kepada perniagaan 1. modal.6 Cabaran perniagaan 1. pekerja.1.2 Persekitaran tugas . dan antarabangsa. (c) menjelaskan kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan. teknologi. prasarana. dan masyarakat. pemasaran. masyarakat. (e) menjelaskan faktor pengeluaran meliputi bahan mentah.2 Perniagaan dan untung 1.2 Persekitaran perniagaan 1. politik dan perundangan. (d) membincangkan peranan perniagaan terhadap pengguna. output. (g) menerangkan perkembangan perniagaan masa kini dan cabaran-cabarannya termasuk perubahan faktor persekitaran. pembekal.

1. (f) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan seperti peruncitan.3.2 Aktiviti perniagaan (d) membandingkan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan perkhidmatan. 1.1. dan tertiar (ii) Huluan dan hiliran (iii) Domestik dan antarabangsa 2 Pengeluaran 2. aktiviti.1 Jenis pemilikan entiti perniagaan Waktu Pengajaran 12 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan organisasi perniagaan berdasarkan pemilikan. syarikat. (h) menjelaskan tahap-tahap perniagaan dari perspektif berikut: (i) Primer.4 Tahap perniagaan (g) membincangkan peranan sektor industri seperti swasta. (c) menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran. 3 2. (c) menjelaskan langkah-langkah penubuhan organisasi tersebut. perkongsian. pemborongan. globalisasi.1. (b) menjelaskan evolusi pengeluaran bermula dengan revolusi industri.3 Sektor perniagaan 1. 1.2 Evolusi 24 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengeluaran/operasi (termasuk servis) dan peranannya. sektor. kualiti. (b) membincangkan pemilikan organisasi perniagaan yang merangkumi pemilikan tunggal. dan mengaitkannya dengan undang-undang yang berkaitan. barangan industri. pendekatan saintifik. pembuatan.3 Entiti dan aktiviti perniagaan 1. awam. koperasi. (e) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran seperti ekstraktif. kewangan.3. dan seumpamanya. dan seumpamanya.1 Skop dan Proses Pengeluaran 2.Tajuk 1.3. profesional. penyelidikan operasi. dan tahap perniagaan.3. dan revolusi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). perhotelan.3 Cabaran . pendidikan.1 Peranan 2. barangan pengguna (konsumer). dan badan berkanun dalam perkembangan perniagaan. pemasangan. sekunder. hubungan manusia.

proses. (b) menjelaskan jenis-jenis inventori iaitu bahan mentah.2. dan kepentingannya. (c) menghuraikan alat kawalan kualiti iaitu kawalan proses secara statistik (statistical process control). (b) menjelaskan jenis pengeluaran mengikut tempahan. kepentingannya.1 Reka bentuk pengeluaran 2. pasukan penambahbaikan kualiti.4 Kawalan inventori 2. (c) menjelaskan objektif susun atur dan jenis-jenis susun atur secara tetap.4 Perkaitan dengan jabatan lain 2.PDCA). sistem. (d) membincangkan pendekatan kawalan kualiti iaitu kawalan input.2 Jenis-jenis pengeluaran 2.3.3.2. (e) menjelaskan proses pengeluaran merangkumi input. dan kawalan output.1.4.2. proses transformasi. buat. analisis nilai tambah. dan output.2. kewangan. dan secara berkelompok. dan penanda aras (benchmarking). kawalan proses. dan tindakan . secara massa.3.1.2 Perancangan Pengeluaran 2.4 Pendekatan kawalan kualiti 2. dan sumber manusia. 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud kawalan kualiti. dan proses (rancang. standardization dan modular. 2. kajian kualiti/kos.3. kerja dalam proses. produk. carta kawalan.3 Alat kawalan kualiti 2. semak. (d) menjelaskan objektif pemilihan lokasi kilang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi.Tajuk 2. (f) menjelaskan sistem dan subsistem pengeluaran.3 Kawalan kualiti 2.2 Kaedah pemeriksaan 2. 4 2. 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud kawalan inventori.4 Lokasi kilang 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan reka bentuk pengeluaran merangkumi simplification. (b) menghuraikan kaedah pemeriksaan termasuklah pemeriksaan menyeluruh dan pelan pensampelan.1 Konsep dan proses kawalan kualiti 2. dan selular.1 Jenis-jenis inventori . dan produk siap.5 Proses pengeluaran Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (d) menjelaskan hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran.3 Susun atur proses pengeluaran 2.

(d) mengaplikasikan kaedah kuantiti pesanan ekonomi [Economic order quantity (EOQ)]. memilih sasaran pasaran. tujuan.1. membina campuran pemasaran. penjualan.5.1.1 Pendekatan pemasaran 3.5 Isu-isu pengurusan pengeluaran moden 2.4. (b) menjelaskan jenis-jenis standard ISO.2 Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) 2. produk. pemasaran. (c) menjelaskan proses pemasaran yang merangkumi menilai peluang-peluang pemasaran. dan kriterianya. (b) menjelaskan pendekatan pemasaran termasuk pengeluaran.5.1 Orientasi pengurusan pemasaran 3. 2. (d) menghuraikan konsep-konsep dalam sistem pengeluaran. dan titik pesanan semula [Reorder point (ROP)].2 Proses pemasaran 24 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pemasaran dan menjelaskan kepentingannya.2 Alat/kaedah kawalan inventori Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) mengenalpasti alat-alat kawalan inventori.3 Konsep-konsep sistem pengeluaran (c) menjelaskan maksud pengurusan kualiti menyeluruh dan prinsip-prinsipnya.Tajuk 2. 2. (e) menghuraikan konsep/kaedah tepat pada masa [Just-in-Time (JIT)].1 Standard pengeluaran 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud standard pengeluaran dan International Organisation for Standardisation (ISO). dan mengurus usaha pemasaran.5. dan pemasaran kemasyarakatan. (i) Merekayasa (reengineering) (ii) Reka bentuk berbantu komputer [Computer-aided design (CAD)] dan Pembuatan berbantu komputer [Computer-aided manufacturing (CAM)] (iii) Pembuatan berbantu komputer bersepadu [Computer integrated manufacturing (CIM)] (iv) Sistem pembuatan luwes 3 Pemasaran 3. 5 .

(f) menentukan sasaran pasaran dan campuran pemasaran. 3. menentukan spesifikasi produk. menilai alternatif. dan menginterpretasikan dan melapor penemuan. (b) menerangkan langkah-langkah penyelidikan pemasaran yang merangkumi mengenal pasti masalah dan menetapkan objektif. membuka tender.2 Gelagat pengguna 3. pempelbagaian). kotak hitam pembeli. dan respons pembeli. ancaman. (b) membincangkan faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna termasuklah budaya. mencuba.3 Pendekatan strategik Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (d) membincangkan pendekatan strategi pemasaran meliputi. dan gelagat selepas pembelian. (d) menjelaskan proses pembelian produk baru merangkumi menyedari. individu. psikologi. membentuk rancangan penyelidikan. menilai. dan peluang (SWOT) (e) menentukan strategi dan objektif pemasaran (penembusan pasaran. mencari maklumat. dan menilai prestasi pembekal. kelemahan.1 Model gelagat pengguna 3.2. (i) analisis portfolio perniagaan (Matriks BCG) (ii) analisis kekuatan. (c) menjelaskan proses keputusan pembelian produk pengguna yang merangkumi mengenal pasti keperluan.2 Jenis-jenis keputusan pembelian (i) Proses pembelian produk pengguna (ii) Proses pembelian produk baru (iii) Proses pembelian produk industri 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan rangsangan pemasaran dan persekitaran. mencari pembekal. pembangunan pasaran. melaksanakan penyelidikan dan menganalisis data. meminati. 6 .1. memesan produk. dan menerima. 3. pembangunan produk. membuat keputusan pembelian. mengenal pasti keperluan organisasi. dan pelaksanaan serta penilaiannya.2. dan situasi. sosial. memilih pembekal.Tajuk 3. (e) menjelaskan proses pembelian produk industri merangkumi mengenal pasti masalah.3 Penyelidikan pemasaran 2 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kepentingan penyelidikan pemasaran.

7 . ejen. (b) menjelaskan strategi menyasarkan pasaran (market targeting) merangkumi pemasaran tidak dibezakan. dan peletakan pasaran. (c) menghuraikan klasifikasi produk merangkumi produk pengguna dan produk perindustrian. sasaran pasaran. pengguna. dan khidmat sokongan. menyesuaikan produk dengan pasaran. pemasaran tertumpu.5. (f) membincangkan kitaran hayat produk. pemasaran dibezakan. penjenamaan. 3. (h) menghuraikan perantaraan dalam saluran agihan produk yang merangkumi pemborong. peletakan pasaran 3. pelabelan. dan klasifikasi produk. (d) menjelaskan strategi peletakan melalui pelbagai cara termasuklah atribut produk. demografi. dan peruncit. (c) menjelaskan proses peletakan pasaran yang merangkumi menentukan pasaran sasaran (targeted market).2 Pengedaran/ pengagihan (g) menjelaskan saluran agihan produk.5.4 Perbezaan segmentasi.5 Campuran pemasaran 3. pembungkusan.4.4.4 Segmentasi 3. manfaat. dan mengkomunikasikan ciri-ciri produk. psikografi.4. (b) mentakrifkan produk dan membandingkan produk fizikal dan produk perkhidmatan (servis). dan pemasaran mikro. dan gelagat pengguna/manfaat produk. Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan campuran pemasaran.1 Segmentasi pasaran 3. sasaran. (d) menjelaskan atribut produk.4. kekerapan penggunaan.2 Sasaran pasaran Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan asas-asas segmentasi pasaran merangkumi geografi. dan menjelaskan kepentingannya.Tajuk 3.3 Peletakan pasaran 3. (e) menjelaskan lini produk yang merangkumi kedalaman produk dan kelebaran produk. 3.1 Produk 8 (e) membezakan segmentasi pasaran.

3.4 Promosi (l) menjelaskan campuran promosi merangkumi pengiklanan. perhubungan awam. (k) menjelaskan penentuan harga produk baru. (j) menjelaskan pendekatan penentuan harga secara umum berasaskan kos. nisbah keberuntungan.2 Penyata kewangan 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan. dan saham keutamaan. 4 Kewangan 4. nilai. dan sumber manusia.5. kunci kira-kira. publisiti. 4.1 Peranan dan objektif kewangan 24 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengurusan kewangan dan kepentingannya. nisbah kecekapan. (b) menjelaskan peranan pengurus kewangan.3 Sumber (pembiayaan) dan penggunaan dana 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa panjang termasuklah bon. dan jualan bersemuka. (c) menyediakan dan menaksir nisbah kewangan yang merangkumi nisbah kecairan. (m) menghuraikan konsep dan tujuan komunikasi pemasaran bersepadu (IMC). promosi jualan. dan nisbah pasaran. perakaunan. ekuiti. (d) menjelaskan objektif kewangan iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham. 8 .3 Penetapan harga Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (i) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga.Tajuk 3. dan penyata aliran tunai. (b) menganalisis penyata kewangan yang merangkumi penyata pendapatan.5. (c) menjelaskan peranan pengurusan kewangan dan kaitannya dengan bidang-bidang lain termasuklah pemasaran. nisbah penggearan. pengeluaran. 4. dan persaingan.

(b) menjelaskan fungsi pengurus sumber manusia.1. kepentingan boleh diinsuranskan. dan penuh percaya mutlak.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa pendek termasuk overdraf. (b) mengaplikasikan bajet tunai kepada peniaga. 9 . 4. 5 Sumber Manusia 5.5 Pengurusan risiko dan insurans 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif maksud pengurusan risiko dan kepentingannya. trust receipt. dan simpanan atau pelaburan. jangka masa pendek dan jangka masa panjang.1 Fungsi dan peranan pengurus sumber manusia 5. tabarru’ (sedekah). penerimaan jurubank (BA).1. (d) menjelaskan pengurusan sumber manusia strategik yang merangkumi menarik. pemfaktoran. (d) menjelaskan prinsip takaful termasuklah kepatuhan syariah (gharar. membangun. (c) menjelaskan prinsip insurans termasuklah ganti rugi (termasuk subrogasi.2 Pengurusan sumber manusia strategik 24 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengurusan sumber manusia dan menjelaskan kepentingannya. menanggung risiko bersama. (c) menjelaskan jenis penggunaan dana mengikut keperluan semasa.4 Perancangan kewangan (bajet) 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan bajet tunai. akad. riba’. doktrin punca terdekat. (b) memahami jenis risiko. dan limpah). (c) membincangkan cabaran pengurusan sumber manusia.1 Pengurusan sumber manusia 5. dan pinjaman berjangka. dan mengekal sumber manusia. 4. maisir. jual beli). caruman.

3 Pengambilan sumber manusia (i) merekrut (f) menjelaskan proses pengambilan yang merangkumi menarik minat. 5. penawaran kerja. (g) menjelaskan tindakan menarik minat termasuklah iklan. dan penamatan perkhidmatan. dan memenuhi keperluan. dan lain-lain. pemilihan. carta penggantian. (b) menjelaskan jenis-jenis latihan yang dikendalikan dan menilai kebaikan dan kelemahannya. (i) menjelaskan penawaran kerja meliputi syaratsyarat perkhidmatan. (c) menjelaskan analisis kerja yang merangkumi penghuraian dan spesifikasi kerja. semakan rujukan.3 Latihan dan pembangunan 10 . (b) menjelaskan proses perancangan sumber manusia yang meliputi analisis kerja (penghuraian kerja dan spesifikasi kerja). pertumbuhan perniagaan.2. dan masalah perlaksanaan. dan induksi. menentukan keperluan.2. perubahan sosioekonomi. (e) menghuraikan faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia termasuklah perubahan teknologi.Tajuk 5. (j) menjelaskan induksi yang merangkumi tujuan. walk-in.2 Perancangan sumber manusia 5. kandungan program.2. 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud latihan dan pembangunan serta peranan dan kepentingannya. temu duga.2 Penentuan keperluan sumber manusia (d) menjelaskan kaedah menentukan keperluan sumber manusia termasuklah meramal sumber dalaman dan luaran. (h) menjelaskan aspek pemilihan yang merangkumi borang permohonan.1 Proses perancangan sumber manusia Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud dan objektif perancangan sumber manusia. 5. headhunting. dan ujian. hebahan umum. dan inventori kemahiran. (ii) pemilihan (iii) penawaran kerja (iv) induksi 5.

5. kemudahan pinjaman. 5. (b) menjelaskan proses tindakan disiplin yang merangkumi amaran lisan. 11 . caruman KWSP. atau diberhentikan (retrenchment). keahlian badan profesional dan kelab. (c) menjelaskan masalah dalam tindakan disiplin. dan elaun [elaun sara hidup (COLA). kemudahan kebajikan dan keselamatan pekerja.4 Penilaian prestasi pekerja Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud penilaian prestasi serta menjelaskan peranan dan kepentingannya. (d) menjelaskan penentu-penentu pampasan. (d) membincangkan masalah dalam penilaian prestasi. (c) menjelaskan faedah yang berbentuk wang dan bukan wang termasuklah insurans pekerja. upah. sukarela.5 Pampasan 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud pampasan. (e) menjelaskan skim kemudahan penamatan perkhidmatan sama ada secara wajib. elaun perumahan. kemudahan kesihatan.6 Tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud disiplin dalam perjawatan. percutian. dan kepentingannya. (d) menjelaskan jenis-jenis hukuman berkaitan disiplin. tempat penjagaan kanak-kanak. (b) menjelaskan ganjaran merangkumi gaji. elaun khidmat awam. dan hukuman. (c) menjelaskan ciri-ciri penilaian prestasi yang berkesan. amaran bertulis. dan seumpamanya.Tajuk 5. (b) menjelaskan kaedah-kaedah penilaian prestasi. inkuiri. surat tunjuk sebab. dan sebagainya]. tujuan.

7 Perhubungan industri Waktu Pengajaran 2 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perhubungan industri dan kepentingannya.Tajuk 5. dan kepentingan kesatuan sekerja termasuklah Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) dan lain-lain. peranan. 12 . (c) menjelaskan kaedah mengekalkan hubungan harmoni antara majikan dengan pekerja. (b) menjelaskan fungsi.

1 Peringkat pengurusan (a) menjelaskan kepentingan kemahiran dalam pengurusan. dan pengawalan.1 Fungsi pengurusan 42 Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengurusan dan menjelaskan kepentingannya.2. 6. teknikal. (e) menjelaskan pendekatan-pendekatan pemikiran pengurusan.1. pengurusan masa.1.2 Jenis-jenis kemahiran pengurusan (c) menjelaskan berbagai-bagai jenis kemahiran pengurusan termasuklah konseptual. dan pembuatan keputusan. (b) menjelaskan tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat bawahan.1 Pengenalan kepada pengurusan 6.2 Konsep keberkesanan dan kecekapan 6. antaraperorangan/kemanusiaan. 6. pengorganisasian. kepimpinan. 13 . 6 Calon seharusnya dapat: 6. (b) menjelaskan fungsi pengurusan merangkumi perancangan. iaitu antara perorangan (interpersonal).4 Pendekatan pemikiran pengurusan 6.3 Peranan pengurus (c) membincangkan konsep keberkesanan dan kecekapan pengurusan. dan Pendekatan Moden/Kontemporari.1. peringkat pertengahan. (d) menerangkan peranan pengurus dalam sesebuah organisasi mengikut Teori Mintzberg.Penggal 2 Tajuk B: PENGURUSAN 6 Pengurusan 6.2. (d) menghubungkaitkan kemahiran pengurusan dengan peringkat pengurusan. dan peringkat atasan. Pendekatan Sains Pengurusan/Kuantitatif.1. ciri-ciri dan pelopornya termasuklah Pendekatan Klasikal. Pendekatan Kemanusiaan/Gelagat. peranan bermaklumat (informational). dan pembuatan keputusan (decision making).2 Kemahiran pengurusan 6.

pasaran. dan standard. (c) menjelaskan bentuk-bentuk lain struktur organisasi termasuklah struktur berdasarkan pasukan. autoriti.3. dan organisasi tanpa sempadan. ancaman dan peluang (SWOT). 6. (b) menjelaskan jenis perancangan mengikut jangka masa. kegunaan. (e) melakarkan carta Gantt. (g) menghitung dan melakarkan Critical Path Method (CPM). dan operasi).1 Jenis-jenis perancangan Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perancangan dan menjelaskan kepentingannya. unit perniagaan strategik (SBU).3. misi.1 Reka bentuk organisasi 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengorganisasian dan menjelaskan kepentingannya.Tajuk 6. (iii) pengelasan aktiviti.4. prosedur. dan tanggungjawab 14 .3 Alat-alat perancangan 6.3 Perancangan 6. objektif (VMO). dan memilih alternatif tindakan. membentuk alternatif tindakan. 6. (b) membentuk carta organisasi dan membincangkan rasional penjabatanan organisasi mengikut fungsi. strategi dan taktik.3. projek. dan matriks. (v) pengagihan tugas. taktikal. menganalisis persekitaran perniagaan. 6. kelemahan. (d) menyediakan analisis pulang modal. dan geografi). (f) menjelaskan bajet dan penggunaannya dalam perancangan. (ii) pengenalpastian aktiviti. menilai alternatif. dan.4 Pengorganisasian 6. (i) mengaplikasikan analisis kekuatan.3.4 Perancangan strategik (h) menjelaskan unsur-unsur perancangan strategik yang merangkumi visi.4. 6.2 Proses pengorganisasian (d) menjelaskan proses pengorganisasian yang meliputi (i) penentuan objektif. dan peringkatnya (strategik.2 Proses perancangan (c) menjelaskan proses perancangan yang meliputi menentukan matlamat dan objektif. (iv) pengelompokan aktiviti. divisyen (produk. dasar/polisi.

dan kuasa kepakaran. empowermen.5. dan berwawasan (visionary). Herzberg. (n) menjelaskan kesan stres kepada individu dan organisasi. kuasa ganjaran. laissez-faire.5.5. (j) menjelaskan proses pembentukan pasukan yang meliputi pembentukan (forming). demokratik.5. penyesuaian (norming). kuasa rujukan. (l) menjelaskan punca-punca stres. pelaksanaan (performing).4 Pemimpin dan pengurus 6.5. pemusatan dan pemencaran autoriti. jangkauan kawalan.7 Pasukan (i) mentakrifkan maksud pasukan dan menjelaskan kepentingan pasukan. (f) membandingkan pemimpin formal dan tidak formal. manual prosedur kerja. transformational. dan McClelland. autoriti lini dan staf.8 Pengurusan stres (k) mentakrifkan maksud stres dan pengurusan stres.5 Kepimpinan 6. (g) menjelaskan teori motivasi Maslow. (e) membandingkan pemimpin dan pengurus. 15 .1 Jenis kuasa 6. 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud kepimpinan dan menjelaskan kepentingannya. peributan (storming). 6. kuasa desakan.5. 6. karismatik.2 Jenis-jenis kepimpinan 6. penugasan. 6.5 Pemimpin formal dan tidak formal 6. dan prosedur kualiti.5.4.3 Gaya kepimpinan 6.3 Konsep pengorganisasian (f) membincangkan konsep-konsep pengorganisasian termasuklah autoriti. (d) membincangkan gaya kepimpinan autokratik. (b) menjelaskan jenis-jenis kuasa pemimpin termasuklah kuasa sah.6 Motivasi (c) membincangkan jenis-jenis kepimpinan termasuklah transactional.5. tanggungjawab. 6.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menjelaskan manual organisasi termasuklah fail meja. (m) menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek individu dan organisasi. dan penangguhan (adjourning). McGregor. akauntabiliti. (h) membincangkan perkaitan amalan dengan teori-teori motivasi. dan kontingensi. dan rantaian arahan.

peraturan.Tajuk 6. Ali Hussain Bros. (b) membincangkan jenis kawalan dalaman (audit dalaman. (1988) 2MLJ672 dan kes Preston Corp. dan undangundang).2 Proses kawalan (c) menjelaskan proses kawalan iaitu menetapkan standard. mengukur pencapaian. Sdn.6. 6.6. membandingkan pencapaian dengan standard. lwn. lwn.3 Kaedah kawalan 6.4 Alat-alat kawalan 7 Aspek Perundangan Perniagaan 7. kontrak tidak sah. kes Murugesu lwn. 24 6. dan membuat langkah pembetulan. Kes-kes rujukan: Kes Tan Geok Khoo & Gerald Francis Robless lwn. (e) menggunakan alat-alat kawalan termasuk analisis titik pulang modal.1 Jenis kawalan Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengawalan dan menjelaskan kepentingannya. kes Tan Swee Hoe Co. kontrak batal.6 Pengawalan 6. (c) menerangkan syarat-syarat kontrak: termasuklah kontrak sah. Cara Laluan Genting (Critical Path Method [CPM]). ketentuan. dan remedi. Ltd. dasar organisasi. niat. Awang Johari (1978) 1MLJ202 (berkenaan minor ‘belum dewasa’ dan kontrak). Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22 (berkenaan tawaran dan penerimaan). bajet. Kes Leha Jusoh lwn. Nadarajah (1980) 2MLJ22 (berkenaan balasan dan perjanjian). dan analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (Programme Evaluation and Review Technique [PERT]). Bhd. 16 . Bhd.1 Undang-undang kontrak 16 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Kontrak 1950 (termasuk pindaan). penerimaan. Sdn. carta Gantt. dan keupayaan. (1980) 2MLJ16 (berkenaan perjanjian lisan).6.6. (d) membincangkan kaedah kawalan iaitu awalan. balasan. (b) menjelaskan elemen-elemen kontrak iaitu tawaran. Paya Terubong Est. semasa. pelepasan kontrak. dan selepas. dan prosedur kerja) dan luaran (audit luar.

dan pembentangan. 17 . (d) menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan termasuk waranti. dan mutu. enkod. internet. dan memberi tindak balas. mendatar. (c) membezakan syarat-syarat tersurat dan tersirat. penerima. 8 Kemahiran Komunikasi 8. (f) membandingkan media komunikasi dan kesesuaiannya termasuklah bersemuka. dekod. ucapan.1. telefon.2. mengingati. Mohd. (b) menerangkan proses komunikasi yang meliputi penghantar.5 Media komunikasi 8. psikologikal.3 Bentuk komunikasi 8. keterangan. (d) menerangkan bentuk-bentuk komunikasi iaitu sama ada menegak. memahami. saluran. (e) menerangkan jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan yang merangkumi perbincangan. memorandum. laporan. (c) menerangkan halangan-halangan komunikasi seperti fizikal. menilai.2 Halangan komunikasi 8. 4 Calon seharusnya dapat: 8.1.1. Kes-kes rujukan: Kes Low Kar Yit & Ors lwn. suratmenyurat. mesyuarat. dan komunikasi bukan lisan yang merangkumi visual.2 Kontrak jualan barang-barang Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Jualan Barang-barang 1957 (termasuk pindaan). sosiologikal.2 Kemahiran mendengar 8. intranet.1 Proses komunikasi 30 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud kemahiran komunikasi.1 Proses mendengar (a) menjelaskan proses mendengar iaitu menerima. dan melintang. dan maklum balas.1 Komunikasi 8. bertulis.1. dan semantik.4 Jenis komunikasi 8.Tajuk 7. boleh guna. bebas daripada kesulitan.1. dan buletin. Isa & Anor (1963) MLJ165 (berkenaan perjanjian jualan). dan bahasa badan. yang boleh berlaku secara sehala atau dua hala. (b) menerangkan maksud kontrak jualan.

mendengar secara kritikal dan non judgemental. pelaku/personaliti. (c) menjelaskan fungsi mendengar secara aktif dan teknik-tekniknya yang meliputi: mengulang maksud pembicara. intrajabatan. (c) menjelaskan kegunaan intranet dalam organisasi.4 Teknologi maklumat 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan peranan dan kepentingan ICT dalam pengurusan perniagaan. dan antarabangsa/global. interpersonal.3 Kemahiran berunding 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan prinsip berunding termasuklah: tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan. (c) menjelaskan tahap-tahap perundingan termasuklah intrapersonal. apparent withdrawal.Tajuk 8. outrageous.3 Mendengar secara aktif 8. dan limited authority. nasional.1 Proses membuat keputusan 9. dan menanya soalan. (b) menjelaskan elemen-elemen perundingan termasuklah maklumat.1 Jenis keputusan 24 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pembuatan keputusan. trial balloon. dan e-pemasaran. (b) menerangkan bagaimana internet boleh meluaskan peluang-peluang perniagaan seperti e-dagang. etika. asingkan manusia daripada masalah. masa. (d) menjelaskan strategi dan taktik perundingan termasuklah good guy.1.2. dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima. dan aspek sosial. 9 Pembuatan Keputusan 9.2 Mendengar secara berkesan Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan kaedah mendengar secara berkesan berasaskan: mendengar secara empati dan objektif. kuasa. 8. pelbagai hala. interjabatan. meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara. dua hala.2. serantau. 18 . red herring. bad guy. jana pelbagai pilihan. nibbling. dan mendengar secara cetek dan mendalam. e-perolehan. 8. budaya.

(b) mengaplikasikan alat membuat keputusan kualitatif seperti analisis tulang ikan.2.3.1 Alat membuat keputusan kuantitatif 9. dan teknik kumpulan nominal.3.1 Faktor kedapatan maklumat 9. sumbang saran. dan memilih alternatif.1.2. 6 Calon seharusnya dapat: 9. (c) membincangkan pengaruh faktor situasi terhadap pembuatan keputusan termasuklah kepastian.2 Alat membuat keputusan kualitatif (a) mengaplikasikan alat membuat keputusan secara kuantitatif seperti statistik deskriptif dan pokok keputusan. ketidakpastian. menjana alternatif. menganalisis data. menilai alternatif. 10 Calon seharusnya dapat: 9.3 Faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan 9. dan kesamaran.3 Faktor situasi pembuatan keputusan (a) membincangkan pengaruh faktor kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan. 19 .3. 9.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan jenis keputusan merangkumi keputusan rutin dan tak rutin.2 Proses pembuatan keputusan (c) menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional iaitu mengenal pasti masalah. teknik Delphi.2 Faktor kecekapan pembuat keputusan 9. mengutip data. (b) membincangkan pengaruh faktor kecekapan pembuat keputusan terhadap pembuatan keputusan.2 Alat membuat keputusan 9. risiko. kumpulan fokus.

kreatif. mengembang dan merealisasikan idea perniagaan 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan sumber yang boleh memberi idea baru umpamanya pelanggan. (b) mengaitkan teori tersebut dengan pelopornya. penyelidikan dan pembangunan. berani mengambil risiko. (b) mengaitkan sifat-sifat usahawan dengan tokohtokoh usahawan semasa. syarikat sedia ada. (c) menjelaskan ciri-ciri orang yang efektif berdasarkan Stephen Covey (Tujuh Tabii Orang Berjaya). profesional/jururunding.2 Teori keusahawanan 4 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan teori-teori keusahawanan mengikut pendekatan ekonomi. peniaga.Penggal 3 Tajuk C: KEUSAHAWANAN 10 Keusahawanan 10. pemerhatian. (d) menerangkan faktor kejayaan seimbang. pendekatan psikologi. kumpulan fokus.3 Ciri-ciri usahawan berjaya 6 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya antaranya mempunyai inisiatif yang tinggi. sumbang saran. (b) menjelaskan kaedah menjana dan mengembangkan idea melalui soal selidik. (c) menjelaskan peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro dan makro. 10. (b) membezakan antara usahawan. dan pengurus. 10. dan lain-lain. dasar kerajaan.1 Skop keusahawanan 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan usahawan dan keusahawanan. produk sedia ada. dan pendekatan sosiologi. paten.4 Mencari. Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 20 . inovatif. saluran pengedaran. 10.

1 Kaedah memulakan perniagaan 10 Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan kaedah memulakan sesebuah perniagaan. seperti agensi kerajaan. membina konsep. dan hutang (ii) Bukan kewangan seperti aset-aset tetap (c) menjelaskan sumber modal formal (contoh: pinjaman bank. khidmat nasihat dan perundingan. bantuan kerajaan. dan pembangunan usahawan. kontrak pengeluaran. tapak kilang. francais. (b) menjelaskan bentuk modal (i) Kewangan seperti modal teroka. (b) menjelaskan kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak berkepentingan. ekuiti. dan pakatan strategik (pelesenan. dan pihak swasta. 10. menguji konsep. membina fizikal (prototaip). membuat rancangan perniagaan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) membincangkan proses merealisasikan idea iaitu idea. pinjaman daripada saudara mara/rakan). menapis idea. (c) menyediakan rancangan perniagaan berdasarkan format berikut: (i) Rumusan Eksekutif (ii) Pengenalan (iii) Objektif (iv) Latar Belakang Syarikat 21 . iaitu memulakan sendiri.5. dan usaha sama).5. badan-badan berkanun. mengambil alih perniagaan sedia ada. 11 Rancangan Perniagaan 32 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rancangan perniagaan dan kepentingannya.5 Memula dan menjalankan perniagaan 10.3 Kemudahan dan bantuan (d) menerangkan pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan. 10. pelabur) dan sumber modal tidak formal (contoh: simpanan sendiri. (e) menerangkan jenis kemudahan yang diberikan oleh agensi-agensi tersebut seperti bantuan kewangan.2 Pembiayaan dan sumber modal 10. dan mengkomersialkan.5.

dan global. kontrak pengeluaran.1 Peranan dan kepentingan 38 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif maksud perniagaan antarabangsa. 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep-konsep berikut: (i) Dunia tanpa sempadan (ii) Pasaran menimbul (emerging market) (iii) Selatan-Selatan (iv) Globalisasi (v) Lokalisasi (vi) Nasionalisasi (vii) Penswastaan 12. eksport. dan operasi serah kunci. multinasional. usaha sama.1.2 Tahap perniagaan antarabangsa 12. guna tenaga.1 Skop perniagaan antarabangsa 12. pelesenan.1.3 Strategi memasuki perniagaan antarabangsa 12. subsidiari. pasaran luas. pemindahan teknologi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (v) Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi (vi) Latar Belakang Projek (vii) Rancangan Organisasi (viii) Rancangan Pemasaran (ix) Rancangan Pengeluaran/Operasi (x) Rancangan Kewangan (xi) Kesimpulan (xii) Lampiran 12 Perniagaan Antarabangsa 12.1. (c) menjelaskan tahap perniagaan antarabangsa termasuk domestik. francais. (b) menjelaskan kepentingan perniagaan antarabangsa dalam ekonomi merangkumi tukaran asing. antarabangsa.2 Konsep-konsep penting 22 . (d) menjelaskan strategi memasuki perniagaan antarabangsa termasuk import.

(b) menjelaskan kaedah penyelesaian perdagangan.4 Pembayaran perdagangan dan pertukaran mata wang asing 12.1 Cabaran syarikat multinasional Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud syarikat multinasional dan tujuan organisasi menjadi syarikat multinasional. Surat Pengesahan Penghantaran Udara (Airway Bill). dan lain-lain. Sijil Pengesahan Tempat Asal (Certificate of Origin). 23 .3 Syarikat multinasional 12.1 Galakan 12 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan peranan MATRADE dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa.4.3.Tajuk 12. Tuntutan Ikut Perintah (Sign/Demand Order). (d) menjelaskan kesan kadar pertukaran mata wang asing terhadap perniagaan antarabangsa.5. 12.4. (b) menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh syarikat multinasional dari aspek: (i) Struktur organisasi (ii) Kawalan pengurusan (iii) Politik dan perundangan (iv) Ekonomi (v) Sosiobudaya 12.3.1 Dokumen penghantaran 8 (c) menerangkan jenis risiko antaranya risiko ekonomi. pemilikan negara.2 Kaedah pembayaran dan penyelesaian perdagangan 12. (c) menjelaskan kegunaan dokumen pembayaran perdagangan antarabangsa berikut: Surat Kredit (Letter of Credit).2 Risiko syarikat multinasional 12. Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kegunaan dokumen penghantaran: Surat Pengesahan Penghantaran Laut (Bill of Lading). iaitu perdagangan barter dan perbankan koresponden.5 Galakan dan perlindungan perdagangan 12. penghantaran balik modal dan dividen. dan kadar pertukaran wang.3 Peranan mata wang asing 12.4. kredit. politik.

NAFTA. (f) menjelaskan hukuman terhadap kesalahan jenayah kolar putih.1. APEC. 13 Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial 13. dan lainlain. ASEAN (ii) Perdagangan timbal balas (iii) Kempen Kerajaan (zon perdagangan bebas. pecah amanah. taraf perintis.1 Pendekatan tindakan beretika 20 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan etika perniagaan dan etika kerja. Koridoraya Multimedia (MSC). EU. (b) menjelaskan maksud ‘dilema etika’ dan menghuraikan pendekatan tindakan beretika yang merangkumi utilitarian. ASEAN (IMT-GT. pembiayaan eksport. seperti WTO. konflik kepentingan. (c) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pendekatan tindakan beretika oleh pengurus dan organisasi. NAFTA. pengecualian cukai. dan kempen belilah barangan Malaysia) (iv) Promosi pelaburan (c) menjelaskan fungsi. (e) menjelaskan jenis-jenis jenayah kolar putih seperti rasuah. 24 13.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan galakan perniagaan antarabangsa berikut: (i) Blok perdagangan termasuk AFTA. peranan. (d) mentakrifkan maksud jenayah kolar putih (jenayah perdagangan). penyelewengan.2 Perlindungan perdagangan (d) menerangkan objektif perlindungan perdagangan.2 Faktor dalam pilihan pendekatan 13. individualisme. EU.1. 12.3 Jenayah kolar putih . galakan cukai.5. subsidi. dan kesan pakatan perniagaan antarabangsa. dan penyalahgunaan kuasa (Contoh: Akta Pencegahan Rasuah 1997). BIMP-EAGA). (e) menerangkan kaedah melindungi pasaran domestik termasuk tarif dan bukan tarif. hak moral. AFTA. IMS-GT. dan keadilan.1.1 Etika perniagaan 13.

2 Kebaikan dan kelemahan 13. pemegang saham. dan lain-lain (ii) Kementerian/Agensi yang berkenaan (iii) Better Business Bureau (iv) Tribunal pengguna. pelabur. 13.Tajuk 13. media. (e) menjelaskan maksud warga korporat.2.2.3 Kepenggunaan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hak-hak pengguna. pelanggan. dan kumpulan pendesak) (c) menjelaskan tanggungjawab sosial terhadap pihak berkepentingan tersebut. Persatuan Pengguna Muslim (PPM). (b) menjelaskan peranan agensi berkaitan iaitu: (i) Persatuan pengguna termasuklah FOMCA. 13. dan pembekal (iii) komited terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang. pembiaya. pekerja. (b) menjelaskan pihak berkepentingan dalam tanggungjawab sosial termasuk (i) primer (pekerja. pembekal.3 Warga korporat (d) membincangkan kebaikan dan kelemahan terhadap organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial.2. peruncit. (f) menyatakan peranan warga korporat (i) gelagat beretika dalam perniagaan (ii) komited terhadap pihak berkepentingan termasuk masyarakat. 25 . masyarakat.2 Tanggungjawab sosial 13.1 Pihak berkepentingan (pemilik taruh) Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud tanggungjawab sosial. pelanggan. dan pemborong) (ii) sekunder (kerajaan.

2 Objektif Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuh kemampuan calon untuk: (i) memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini (ii) menganalisis secara kritikal dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sebuah organisasi yang baik (iii) mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik pada organisasi kajian kes berkenaan (iv) menerapkan domain kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran 26 . Wajaran bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 25% daripada markah keseluruhan kertas Pengajian Perniagaan (946).mpm.edu. Pelaksanaan dan pentaksiran kerja kursus ini dijalankan untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan dari bulan Jun hingga bulan November. Pentaksiran pencapaian calon dalam kerja kursus ini adalah berdasarkan kepada Panduan Pemarkahan Kerja Kursus Pengajian Perniagaan (946/4). Panduan dan arahan tugasan kerja kursus akan diberikan melalui portal MPM http://www. berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13.Kerja Kursus (Kerja Projek) 1 Pengenalan Setiap calon sekolah kerajaan.my. Calon dikehendaki menjalankan kerja kursus ini secara individu. Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. calon sekolah bantuan kerajaan. calon sekolah swasta dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal 3. iaitu semasa pelajar berada di Tingkatan Enam Atas pada penggal 3. Tugasan kerja kursus adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan mata pelajaran Pengajian Perniagaan.

Skim Pentaksiran Penggal Pengajian Penggal 1 Kod dan Nama Kertas 946/1 Pengajian Perniagaan 1 Markah (Wajaran) 100 (25%) 50 Jenis Ujian Ujian Bertulis Masa 1½ jam Pentadbiran Pentaksiran berpusat Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan Penggal 2 946/2 Pengajian Perniagaan 2 Ujian Bertulis 50 100 (25%) 50 1½ jam Pentaksiran berpusat Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan Penggal 3 946/3 Pengajian Perniagaan 3 Ujian Bertulis 50 100 (25%) 50 1½ jam Pentaksiran berpusat Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan 50 27 .

Markah (Wajaran) 100 (25%) Masa Pentadbiran Sepanjang Pentaksiran oleh penggal 3 guru sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu Nota: Untuk menentukan gred akhir. 28 .Penggal Pengajian Penggal 3 Kod dan Nama Kertas 946/4 Pengajian Perniagaan 4 Jenis Ujian Kerja Kursus (Kerja Projek) Tugasan adalah berdasarkan tajuk 1 hingga 13. wajaran bagi ujian bertulis ialah 75% dan bagi kerja kursus 25%.

Satu kaedah pemetaan perniagaan berdasarkan kepada kadar pertumbuhan industri dan syer pasaran syarikat. Perniagaan yang berperanan sebagai penyambung kepada pengeluar. Plan. Sila rujuk pihak berkepentingan. Kaedah ini diolah oleh kumpulan perunding Boston Consulting Group. Cost of Living Allowances. Satu proses untuk melaksanakan kawalan kualiti. Tindak balas psikologi dan fisiologi terhadap persekitaran.Glosari Bil. Menyusun semula proses dan aliran kerja. yang mempunyai ciri yang serupa. Imbuhan khas yang dibayar oleh majikan bagi menampung kos sara hidup. Teknologi elektronik yang memudahkan perhubungan dan pemprosesan maklumat. Integrated Marketing Communication. Information and Communications Technology. Boston Consulting Group Matrix. Asean Free Trade Area. Action. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi. Fleksibel Perniagaan yang berperanan sebagai input kepada perniagaan seterusnya. 3 4 Pemilik taruh Pihak berkepentingan 5 6 7 8 9 10 Segmentasi Servis Stres Merekayasa Luwes Huluan 11 Hiliran 12 13 Massa COLA 14 ICT 15 AFTA 16 PDCA 17 BCG 18 IMC 29 . Barisan produk yang ditawarkan oleh organisasi. Strategi pemasaran yang memberi fokus terhadap kepentingan kelompok pelanggan tertentu bagi memaksimumkan impak promosi. Pembahagian pasaran mengikut ciri-ciri pengguna. Check. Do. Pakatan perdagangan bebas antara negara-negara dalam ASEAN. 1 2 Istilah Atribut produk Lini produk Huraian istilah Ciri-ciri produk sama ada fizikal atau pun psikologikal. Pengeluaran secara pukal. Pihak yang mendapat dan memberi kesan terhadap tindak tanduk organisasi.

Kesatuan negara-negara Eropah. Pakatan negara-negara sedunia berkaitan dengan perdagangan. dan Mexico. Kesatuan negara-negara Asia Pasifik. European Union. Malaysia. Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle. Amerika Syarikat. Perjanjian perdagangan bebas antara Kanada. ekonomi. Federation of Malaysian Consumers Associations. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia. World Trade Organisation. North America Free Trade Agreement. Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang mempunyai unsur spekulasi atau perjudian. Malaysia. 20 Maisir 21 NAFTA 22 23 EU APEC 24 WTO 25 IMT-GT 26 IMS-GT 27 BIMP-EAGA 28 FOMCA 30 . Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan yang melibatkan negara Brunei. 19 Gharar Istilah Huraian istilah Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang tidak pasti. Gabungan persatuan-persatuan pengguna di Malaysia. dan alam sekitar. sosial. Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area. Asia Pacific Economic Caucus.Bil. Indonesia. Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle. dan Filipina. dan Thailand. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia. Malaysia. dan Singapura.

2. 8.W. 1995. 4. South Western: Thomson.. Rosli Mahmood dan Azrain Nasyrah Mustapa. Edisi ke-10. Singapore: Prentice-Hall. Covey. Engelwood Cliffs. Sabri Haji Hussin.S. Principles of Marketing. 2005. 15.. Business. 20. Hussain. 1992. Shah Alam: Fajar Bakti. Kerin Roger A.. 7. New Jersey: Pearson Education. 11. 1996. Edisi ke-7.S. Penterjemahan Mohd Salmi Mohd.. Boston: McGraw-Hill Book Company. Sintok: Universiti Utara Malaysia. et al. Prinsip-prinsip Keusahawanan. Marketing An Introduction. Inc. 1995. 1993. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terjemahan oleh Adibah Amin. 10. Siti Nadrah Sheikh Omar. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.Senarai Rujukan 1. Shaikh M. 1996.W.. N. dan Ebert. Engelwood Cliffs. Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Management. The New Era of Management. R.J. Industri Kecil di Malaysia: Prospek dan Pembangunan. New Jersey: Prentice-Hall. R. Jilid 1. Teknologi dan Pemasaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2010. Boston: Houghton Miflin Company. S. Edisi ke-4. Industri Kecil Malaysia: Isu Pembiayaan. Abu Bakar Hamed. Pengurusan. 1993. Noor Alam S.M. Daft Richard L. 31 . Edisi ke-4. Singapore: McGraw-Hill Book Company. 2009. Government and Society. Griffin. Prentice-Hall. Pendekatan Gunaan. Asas Pengurusan Kewangan. 3.. Gary Armstrong. Bhd. 2011. Principles of Marketing. Edisi ke-9. Nor Khalidah Abu dan Yusniza Kamarulzaman. (Malaysia & Singapore): Leeds Publication. Kotler Philip dan Gary Armstrong. Undang-undang Komersil Malaysia. 12. Goh Chen Chuan. 19. 2010. dan Kotler. New Jersey: Prentice-Hall. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2009.R.. Company Directors. 9. One Lake Street. 1997. New Jersey: Prentice-Hall. Edisi ke-8. Business. 1996. 13. Saiful B. 6. Marketing in Asia. Engelwood Cliffs. R. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. 18. Philip. The Seven Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic.). Pengurusan Perniagaan.. New York: Simon & Schuster. 14. 5. Peery. Human Resource Management. Moha Asri A. Griffin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Koontz Harold dan Weihrich Heinz. 16. Principles of Marketing: A Global Perspective. 1995. Maimunah Aminuddin. 2009. 17. Rahmah Ismail (pnyt. Engelwood Cliffs. 1995. 1995. 2008. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kotler Philip.

William C. Akta Sewa Beli 1967. 33.F. 22. Akta Keselamatan Sosial 1969 (Pindaan 1980). 28. 32. Akta Pekerjaan 1955 (Pindaan 1980). McGraw-Hill Book Company. dan James E. 25. 32 . Akta Kualiti dan Alam Sekeliling 1974 – (Akta 127). 1995. Akta KWSP 1951 (Pindaan 1982) – (Akta 272). Davis K. 24. 27. 26. 30. Akta Perkongsian 1961 (Pindaan 1974). Akta Kesatuan Sekerja 1967 (Pindaan 1980).. Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980)... Post/Business Society. Akta Hak Cipta 1987 (Pindaan 1990) – (Akta 332). Akta Kontrak 1950. 29. 23. Akta Syarikat 1965 (Pindaan 1992) – (Akta 125). 31. Akta Pencegahan Rasuah 1997.21.

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/1 33 . Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 KERTAS 1 (1 jam 30 minit) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan. [5] (f) Jelaskan maksud kelebaran campuran dan kedalaman campuran bagi sesuatu produk. [6] (h) Huraikan lima prinsip takaful. [6] (b) Jelaskan maksud perniagaan tahap tertiar dan huraikan dua contoh perniagaan tersebut. (i) Huraikan empat jenis ujian yang digunakan dalam pemilihan pekerja. (c) Jelaskan tiga jenis pengeluaran. [6] (g) Nyatakan tiga penggunaan dana mengikut keperluan jangka masa panjang dan bagi setiap satu jelaskan kaedah pembiayaan yang sesuai. Berikan contoh yang sesuai. [4] [6] [4] (d) Jelaskan sistem pembuatan luwes dan huraikan tiga kebaikan penggunaan sistem tersebut. (e) Jelaskan perbezaan antara pemasaran dan jualan dari aspek aktiviti dan objektif. 1 (a) Dengan menggunakan contoh industri minyak kelapa sawit. [5] [4] (j) Jelaskan dua skim kemudahan penamatan perkhidmatan secara wajib dan secara sukarela. [4] 946/1 34 . jelaskan bagaimana proses tambah nilai berlaku.

Proton menjangkakan industri kenderaan penumpang akan menghadapi kesukaran oleh kerana bank mengenakan kredit yang ketat dan kenaikan kadar faedah. NST 31/5/2006. Proton juga telah melaksanakan tindakan mengawal kos. jelaskan bagaimana faktor-faktor persekitaran umum mempengaruhi prestasi perniagaan Proton. Pada bulan Februari pula Proton telah memeterai perjanjian dengan Mitsubishi Motors untuk membina kenderaan Proton baru. Antaranya ialah mengadakan pakatan atau usaha sama dengan syarikat pengeluar kereta utama dan terkemuka antarabangsa seperti Mitsubishi Motors Corp. Bagi mengatasi cabaran perniagaan masa depan Proton telah mengambil beberapa langkah strategik. PSA Peugeot-Citreon (Perancis).73 juta berbanding dengan keuntungan RM442. membekal komponen. 31/5/2006.(Jepun). [15] (b) Proton Holdings Berhad (Proton) merupakan sebuah syarikat awam tersenarai yang mana aktiviti utama perniagaannya ialah mengeluarkan kereta penumpang. peningkatan dalam peruntukan hutang lapuk dan stok lama. Selain itu Proton bercadang membuat penambahbaikan rupa (facelift) bagi model-model sedia ada di samping memperkenalkan beberapa model baru pada tahun 2008. [10] (iii) Bincangkan bagaimana langkah-langkah strategik yang diambil oleh Proton akan dapat membantu memperbaiki prestasinya pada masa depan. kenaikan kos promosi dan kos komponen kereta. dan memberikan sokongan teknikal bagi kejuruteraan pengeluaran dan kawalan mutu. Di samping itu harga petrol dan juga tarif elektrik juga telah meningkat antara 12% hingga 18%. Proton juga akan memperkenalkan model gantian Satria sebagai langkah strategik untuk meningkatkan jualan keretanya. Pada bulan Mei 2006 Proton telah mengumumkan kemerosotan keuntungan syarikat bagi tahun kewangan berakhir bulan Mac 2006 kepada RM46. Proton mempunyai kilang membuat kereta di Shah Alam dan di Perak. ms. N16). (Sumber: Business Times. [15] 946/1 35 . Mengikut laporan kemerosotan keuntungan adalah disebabkan oleh kejatuhan hasil jualan. 35/46. huraikan proses kawalan kualiti dalam pengeluaran. The Star.Bahagian B [50 markah] 2 (a) Dengan menggunakan gambar rajah. Negeri Perak pula akan menaikkan tarif penggunaan air sebanyak 15%. Sungguhpun demikian Proton merasa bimbang tentang kadar jualan keretanya pada masa depan memandangkan kesan persekitaran yang telah dan sedang berlaku menunjukkan kejatuhan jualan kereta seluruh negara sebanyak 9% pada tahun 2005.44 juta pada tahun 2005. dan Volkswagen AG (Jerman). Sementara usaha sama dengan Volkswagen AG pula ialah bekalan produk dan komponen kepada Proton. [10] (ii) Berdasarkan kes di atas. ms. (i) Jelaskan faktor-faktor yang menjejaskan keuntungan Proton. Usaha sama dengan PSA Peugeot-Citreon ialah dalam pembangunan platform kenderaan dan bekalan komponen kenderaan.

HALAMAN KOSONG 946/1 36 .

KERTAS SOALAN CONTOH 946/2 KERTAS 2 (1 jam 30 minit) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/2 37 . Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

[6] [4] [6] [4] (e) Ali membuat tawaran untuk menjual keretanya kepada Ahmad secara tunai dengan harga RM60 000. [6] 946/2 38 . [6] (f) Huraikan empat syarat tersirat di bawah perjanjian penjualan barangan mengikut Akta Jualan Barang-Barang 1957. [4] (g) Jelaskan tiga teknik mendengar secara aktif bagi mencapai matlamat komunikasi berkesan. (b) Bezakan jenis perancangan taktikal dan perancangan operasi. terangkan tiga elemen balasan mengikut undang-undang kontrak.Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan tiga peranan pengurus sebagai komunikator. (c) Jelaskan tiga kegunaan carta organisasi. [6] (h) Jelaskan empat peranan komunikasi dalam e-dagang. [4] (i) Data yang berikut menunjukkan jumlah unit jualan mingguan yang dibuat oleh dua orang jurujual bagi lima minggu berturut-turut. Hitung min jualan dan sisihan piawai jualan bagi setiap jurujual dan nyatakan jurujual manakah yang lebih tekal. [4] Jurujual A B Minggu 1 96 84 2 82 87 3 72 64 4 60 60 5 90 65 (j) Huraikan tiga ciri dan tiga kegunaan analisis tulang ikan sebagai alat membuat keputusan. Ahmad bersetuju membeli kereta itu. Nilai pasaran kereta itu ialah RM40 000. Berdasarkan senario ini. (d) Huraikan empat ciri kawalan yang berkesan.

[10] (ii) Bincangkan bagaimana untuk mengurangkan stres yang dihadapi oleh pegawai pemasaran itu. Encik Ahmad memulakan kerjayanya sebagai penyelia di sebuah syarikat pengeluaran alat komputer. (i) Kenal pasti dan huraikan tiga punca stres pegawai pemasaran tersebut. Syarikat tidak menyediakan kenderaan kepada beliau dan pasukan jurujualnya untuk menjalankan tugas. [15] (ii) Jelaskan jenis perancangan yang sesuai dibuat bagi setiap peringkat kerjaya Encik [10] 946/2 39 . beliau dinaikkan pangkat kepada pengurus jabatan pengeluaran. Beliau telah diarahkan oleh pengurus pemasaran untuk meningkatkan jualan seberapa banyak yang boleh. Setiap kali beliau hendak keluar. Pengurus Besar telah mengarahkan beliau untuk memberi kursus asas perakaunan kepada kerani kewangan. (i) Huraikan keperluan kemahiran utama bagi setiap peringkat kerjaya Encik Ahmad. Dalam tempoh percubaan. Di samping itu. Ahmad. Sepuluh tahun kemudian. Beliau menghadapi masalah kerana pasukan jurujualnya tiada pengalaman dalam melaksanakan jualan di samping beliau sendiri tiada pengalaman dalam memberi kursus. [15] (b) Selepas mendapat ijazah.Bahagian B [50 markah] 2 (a) Seorang graduan. beliau gagal mencapai sasaran jualan. Selepas lapan tahun. beliau mesti mendapatkan kebenaran daripada pengurus pemasaran. Situasi ini menyebabkan beliau amat tertekan. baru bertugas sebagai pegawai pemasaran. beliau telah dilantik menjadi pengarah urusan syarikat berkenaan.

HALAMAN KOSONG 946/2 40 .

Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/3 41 .KERTAS SOALAN CONTOH 946/3 KERTAS 3 (1 jam 30 minit) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas.

[6] (h) Jelaskan maksud tarif dalam konteks perlindungan perniagaan dan berikan dua jenis tarif yang berkenaan. [4] [4] (g) Jelaskan tiga instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menjelaskan bayaran perdagangan antarabangsa. [4] (j) Jelaskan tiga sebab organisasi perniagaan mengamalkan tanggungjawab sosial.K oleh Proton. [6] [4] (d) Jelaskan bagaimana pemindahan teknologi automobil ke Malaysia berlaku melalui pengambilalihan syarikat pengeluar kereta Lotus U. (f) Jelaskan empat pihak yang memerlukan rancangan perniagaan. dan nyatakan dua contoh etika kerja dalam profesion perubatan. (c) Berikan empat kebaikan mengambil alih perniagaan sedia ada.Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan maksud kreativiti dan senaraikan empat ciri usahawan yang boleh menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif. [6] (e) Huraikan dua bentuk struktur organisasi bagi sesebuah syarikat multinasional. [4] (i) Terangkan maksud etika kerja. [6] 946/3 42 . [6] (b) Jelaskan tiga sumber idea baharu untuk memulakan perniagaan.

Teknologi ini mempunyai potensi untuk membantu organisasi menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik. mengurus kos. [15] 946/3 43 . IBM adalah satu daripada penyumbang korporat utama dari segi wang tunai. memaksimumkan keberkesanan dan melaksanakan program-program baru yang lebih menguja. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan dalam aktiviti tersebut. iaitu IBM berusaha untuk menjadi warga korporat yang bertanggungjawab kepada masyarakat di mana ia menjalankan perniagaannya. (i) Nyatakan pihak berkepentingan terhadap IBM dan bincangkan tanggungjawab sosial pengurus IBM terhadap setiap pihak berkepentingan tersebut. dan program sukarela pekerja. Fokus utama IBM ialah membantu manusia menggunakan teknologi maklumat untuk memperbaiki kualiti hidup mereka bagi diri mereka dan masyarakat. Sejak sepuluh tahun yang lepas. Selain itu aktiviti syarikat juga tertumpu kepada latihan orang dewasa. membantu komuniti yang kurang mampu. dan alam sekitar. Komitmen syarikat tertumpu kepada banyak bidang. pembangunan tenaga kerja. termasuklah pendidikan. peralatan dan tenaga manusia kepada organisasi yang bukan bermotif keuntungan dan institusi pendidikan di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia.Bahagian B [50 markah] 2 (a) Huraikan lima hak pengguna. Mesej keseluruhan adalah jelas. [10] (b) International Business Machines Corporation (IBM) menyediakan penyelesaian-penyelesaian urusniaga kepada pelanggan melalui penggunaan teknologi maklumat yang maju seperti komputer. IBM mengguna laman web syarikat untuk memberitahu semua pihak berkepentingan tentang aktiviti-aktiviti firma dalam tanggungjawab sosialnya. Dengan cara ini maklumat tentang kegiatan tanggungjawab sosial IBM adalah lebih fokus dan teratur. [15] (ii) Bagaimanakah pihak berkepentingan boleh memberi kesan kepada kejayaan IBM? [10] (iii) Bincangkan tindakan IBM dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya. perisian-perisian dan sistem pengurusan maklumat. kesenian dan kebudayaan.

HALAMAN KOSONG 946/3 44 .

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/4 45 .KERTAS SOALAN CONTOH 946/4 KERTAS 4 KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: Kertas ini mengandungi Arahan Kerja Kursus. Anda dikehendaki membaca arahan yang diberikan dengan teliti sebelum memulakan projek pengaplikasian pengajian perniagaan anda.

Calon dikehendaki melaksanakan kerja projek ini. operasi. produk. Pilih salah satu jenis perniagaan dan dapatkan maklumat tentang pengurusan organisasi. dan kewangan perniagaan tersebut daripada sumber-sumber yang berkaitan. (i) Perniagaan menjual basikal (ii) Restoran makanan laut (iii) Agensi pelancongan Calon dikehendaki: (i) Menjelaskan dengan ringkas kaedah memperoleh data dan maklumat (ii) Menjelaskan jenis pengeluaran dan susun atur organisasi perniagaan berkenaan yang telah dipilih pada awal penggal 3. Di bawah ini disenaraikan 3 jenis perniagaan. pemasaran. Calon juga dikehendaki membincangkan faktor-faktor pemilihan lokasi organisasi perniagaan serta pendekatan kawalan kualiti dan alat-alat kawalan inventori yang digunakan (iii) Menjelaskan campuran pemasaran yang digunakan (iv) Menyediakan penyata kewangan organisasi dan membincangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk mengembangkan perniagaan (v) Melampirkan maklumat yang relevan dengan jawapan yang diberikan 946/4 46 .