STPM/S946

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PENGAJIAN PERNIAGAAN Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

2

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1999. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan STPM ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati tiga komponen utama yang melengkapkan bidang ini, iaitu (i) prinsip perniagaan itu sendiri termasuk aspek-aspek penting berkaitan perniagaan di Malaysia, (ii) prinsip pengurusan, dan (iii) asas keusahawanan. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dato’ Dr. Muhamad bin Muda dari Universiti Sains Islam Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dari Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Teknik dan Vokasional, dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pengajian Perniagaan. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

3

KANDUNGAN
Sukatan Pelajaran 946 Pengajian Perniagaan Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1 Penggal 2 Penggal 3 Kerja Kursus (Kerja Projek) Skim Pentaksiran Glosari Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh Kertas 1 Kertas 2 Kertas 3 Kertas 4 33 37 41 45 36 40 44 46 27 29 31 2 12 1 1

13 19 20 26 28 30 32 25

4

SUKATAN PELAJARAN
946 PENGAJIAN PERNIAGAAN

Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan memperkenal dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pengajian perniagaan bagi membolehkan pelajar/calon meneruskan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi atau ke peringkat kelayakan profesional, dan menceburi kerjaya dalam bidang pengurusan, perniagaan atau keusahawanan.

Objektif Objektif sukatan pelajaran adalah untuk membolehkan pelajar/calon (a) (b) ( c) (d) ( e) (f) (g) (h) (i) (j) ( k) memahami dan menghayati bidang perniagaan dan pengurusan serta peranan dan sumbangannya terhadap masyarakat dan negara; memahami fungsi perniagaan yang merangkumi bidang pengurusan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; mengurus dan menyelesaikan masalah perniagaan berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; memahami dan menghayati peranan, fungsi, dan tugas pengurusan dalam organisasi perniagaan; memahami dan menghayati peraturan dan keperluan pengurusan perniagaan; membina kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah perniagaan; membina kemahiran berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan dengan berkesan; memahami dan menghayati bidang keusahawanan; membina kemahiran untuk menceburi bidang keusahawanan; memahami dan menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa; memahami dan menghayati etika dan tanggungjawab sosial perniagaan.

1

1 Perniagaan dan bukan perniagaan 1. ekonomi. (b) menjelaskan faktor-faktor persekitaran umum yang merangkumi ekonomi. (c) menjelaskan kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan.2 Persekitaran tugas . (b) membandingkan organisasi yang bermotifkan untung (perniagaan) dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung. modal insan.3 Peranan perniagaan 1.2 Perniagaan dan untung 1. pesaing. dan untung/rugi. sosiobudaya. pekerja. termasuklah pelanggan. pembekal. politik dan perundangan. dan antarabangsa.1. pemodal/pelabur.1 Pengenalan kepada perniagaan 1. (c) membincangkan pengaruh persekitaran umum dan persekitaran tugas terhadap perniagaan. modal.1 Persekitaran umum (a) menjelaskan jenis-jenis persekitaran perniagaan yang merangkumi persekitaran umum dan persekitaran tugas (pihak berkepentingan atau pemilik taruh) dan hubung kait antara kedua-duanya. (d) membincangkan peranan perniagaan terhadap pengguna. teknologi.1.2.6 Cabaran perniagaan 1. (f) menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan yang meliputi input. (g) menerangkan perkembangan perniagaan masa kini dan cabaran-cabarannya termasuk perubahan faktor persekitaran. dan keusahawanan. dan negara. 6 Calon seharusnya dapat: 1. dan masyarakat. prasarana. kerajaan.5 Proses perniagaan 24 Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perniagaan. (e) menjelaskan faktor pengeluaran meliputi bahan mentah. proses tambah nilai.1.2. persaingan dan jaringan.1. masyarakat.4 Faktor pengeluaran 1. 2 1.1.2 Persekitaran perniagaan 1.Penggal 1 Tajuk A: PERNIAGAAN 1 Perniagaan dan Persekitarannya 1. pembiaya. teknologi. pemasaran.1. output. (d) menjelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan.

aktiviti. perhotelan.3 Cabaran . awam.3. pemborongan. globalisasi. dan tahap perniagaan. dan seumpamanya. dan mengaitkannya dengan undang-undang yang berkaitan. (h) menjelaskan tahap-tahap perniagaan dari perspektif berikut: (i) Primer.1. koperasi.1 Peranan 2.1. hubungan manusia. (e) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran seperti ekstraktif. 1. sektor.3 Sektor perniagaan 1. 1. pemasangan. perkongsian.2 Aktiviti perniagaan (d) membandingkan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan perkhidmatan.Tajuk 1.1. profesional. pendidikan. dan seumpamanya. (b) menjelaskan evolusi pengeluaran bermula dengan revolusi industri. kewangan. penyelidikan operasi. pendekatan saintifik.3. sekunder.2 Evolusi 24 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengeluaran/operasi (termasuk servis) dan peranannya. (b) membincangkan pemilikan organisasi perniagaan yang merangkumi pemilikan tunggal.4 Tahap perniagaan (g) membincangkan peranan sektor industri seperti swasta.3. barangan industri. syarikat. dan badan berkanun dalam perkembangan perniagaan.1 Jenis pemilikan entiti perniagaan Waktu Pengajaran 12 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan organisasi perniagaan berdasarkan pemilikan.3. pembuatan. (c) menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran.3 Entiti dan aktiviti perniagaan 1. barangan pengguna (konsumer). (f) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan seperti peruncitan. dan tertiar (ii) Huluan dan hiliran (iii) Domestik dan antarabangsa 2 Pengeluaran 2.1 Skop dan Proses Pengeluaran 2. kualiti. (c) menjelaskan langkah-langkah penubuhan organisasi tersebut. 3 2. dan revolusi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).

dan secara berkelompok.3 Susun atur proses pengeluaran 2.3.4 Pendekatan kawalan kualiti 2.1 Konsep dan proses kawalan kualiti 2. 2.3 Alat kawalan kualiti 2. standardization dan modular. dan proses (rancang. (d) membincangkan pendekatan kawalan kualiti iaitu kawalan input.PDCA). 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud kawalan inventori.4 Kawalan inventori 2. dan produk siap. (c) menjelaskan objektif susun atur dan jenis-jenis susun atur secara tetap.3 Kawalan kualiti 2.3.2. sistem.4. secara massa. (b) menghuraikan kaedah pemeriksaan termasuklah pemeriksaan menyeluruh dan pelan pensampelan.2.1 Jenis-jenis inventori . dan kawalan output. (c) menghuraikan alat kawalan kualiti iaitu kawalan proses secara statistik (statistical process control). (b) menjelaskan jenis pengeluaran mengikut tempahan.4 Lokasi kilang 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan reka bentuk pengeluaran merangkumi simplification.4 Perkaitan dengan jabatan lain 2.3.2 Perancangan Pengeluaran 2. kewangan. analisis nilai tambah.1 Reka bentuk pengeluaran 2. dan output.3. produk. pasukan penambahbaikan kualiti. kepentingannya.2 Kaedah pemeriksaan 2. 4 2. dan tindakan .2 Jenis-jenis pengeluaran 2. dan kepentingannya. proses. dan penanda aras (benchmarking). dan selular. kerja dalam proses. (e) menjelaskan proses pengeluaran merangkumi input. (b) menjelaskan jenis-jenis inventori iaitu bahan mentah. buat.2. kawalan proses. (d) menjelaskan objektif pemilihan lokasi kilang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. semak. kajian kualiti/kos.2.Tajuk 2.5 Proses pengeluaran Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (d) menjelaskan hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran. dan sumber manusia. carta kawalan. 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud kawalan kualiti. proses transformasi. (f) menjelaskan sistem dan subsistem pengeluaran.1.1.

pemasaran. (d) mengaplikasikan kaedah kuantiti pesanan ekonomi [Economic order quantity (EOQ)].5. 5 . (c) menjelaskan proses pemasaran yang merangkumi menilai peluang-peluang pemasaran. (e) menghuraikan konsep/kaedah tepat pada masa [Just-in-Time (JIT)].2 Proses pemasaran 24 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pemasaran dan menjelaskan kepentingannya.1. produk. (b) menjelaskan jenis-jenis standard ISO.4. 2. dan titik pesanan semula [Reorder point (ROP)]. dan kriterianya.1 Orientasi pengurusan pemasaran 3.2 Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) 2.5. tujuan. 2. dan mengurus usaha pemasaran.5 Isu-isu pengurusan pengeluaran moden 2. membina campuran pemasaran.1.3 Konsep-konsep sistem pengeluaran (c) menjelaskan maksud pengurusan kualiti menyeluruh dan prinsip-prinsipnya.1 Pendekatan pemasaran 3.1 Standard pengeluaran 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud standard pengeluaran dan International Organisation for Standardisation (ISO). (d) menghuraikan konsep-konsep dalam sistem pengeluaran. (b) menjelaskan pendekatan pemasaran termasuk pengeluaran.2 Alat/kaedah kawalan inventori Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) mengenalpasti alat-alat kawalan inventori.Tajuk 2. (i) Merekayasa (reengineering) (ii) Reka bentuk berbantu komputer [Computer-aided design (CAD)] dan Pembuatan berbantu komputer [Computer-aided manufacturing (CAM)] (iii) Pembuatan berbantu komputer bersepadu [Computer integrated manufacturing (CIM)] (iv) Sistem pembuatan luwes 3 Pemasaran 3. dan pemasaran kemasyarakatan.5. penjualan. memilih sasaran pasaran.

mencuba. membuka tender. kelemahan.1 Model gelagat pengguna 3. 3. psikologi.Tajuk 3. melaksanakan penyelidikan dan menganalisis data. 6 . dan gelagat selepas pembelian.2. pembangunan pasaran. dan peluang (SWOT) (e) menentukan strategi dan objektif pemasaran (penembusan pasaran. pempelbagaian). dan respons pembeli. mencari pembekal. (i) analisis portfolio perniagaan (Matriks BCG) (ii) analisis kekuatan. menentukan spesifikasi produk. menilai alternatif. memesan produk. ancaman. pembangunan produk. meminati.3 Pendekatan strategik Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (d) membincangkan pendekatan strategi pemasaran meliputi. (c) menjelaskan proses keputusan pembelian produk pengguna yang merangkumi mengenal pasti keperluan. dan menilai prestasi pembekal. memilih pembekal.2. mengenal pasti keperluan organisasi. dan menginterpretasikan dan melapor penemuan. mencari maklumat.2 Jenis-jenis keputusan pembelian (i) Proses pembelian produk pengguna (ii) Proses pembelian produk baru (iii) Proses pembelian produk industri 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan rangsangan pemasaran dan persekitaran. membuat keputusan pembelian. 3. individu.2 Gelagat pengguna 3. (d) menjelaskan proses pembelian produk baru merangkumi menyedari. sosial. dan pelaksanaan serta penilaiannya. dan situasi. (b) membincangkan faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna termasuklah budaya. menilai. dan menerima. membentuk rancangan penyelidikan. (e) menjelaskan proses pembelian produk industri merangkumi mengenal pasti masalah.1.3 Penyelidikan pemasaran 2 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kepentingan penyelidikan pemasaran. (f) menentukan sasaran pasaran dan campuran pemasaran. kotak hitam pembeli. (b) menerangkan langkah-langkah penyelidikan pemasaran yang merangkumi mengenal pasti masalah dan menetapkan objektif.

(d) menjelaskan strategi peletakan melalui pelbagai cara termasuklah atribut produk. dan gelagat pengguna/manfaat produk.5 Campuran pemasaran 3. dan menjelaskan kepentingannya.2 Sasaran pasaran Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan asas-asas segmentasi pasaran merangkumi geografi. (d) menjelaskan atribut produk. (c) menghuraikan klasifikasi produk merangkumi produk pengguna dan produk perindustrian. dan klasifikasi produk. pembungkusan. 3.Tajuk 3.5.4.1 Segmentasi pasaran 3. (b) mentakrifkan produk dan membandingkan produk fizikal dan produk perkhidmatan (servis). demografi. pemasaran dibezakan.2 Pengedaran/ pengagihan (g) menjelaskan saluran agihan produk. pemasaran tertumpu. manfaat. dan peruncit. pengguna. penjenamaan. (f) membincangkan kitaran hayat produk.4. dan peletakan pasaran.4 Segmentasi 3.4. (e) menjelaskan lini produk yang merangkumi kedalaman produk dan kelebaran produk. dan mengkomunikasikan ciri-ciri produk.5. (b) menjelaskan strategi menyasarkan pasaran (market targeting) merangkumi pemasaran tidak dibezakan. dan pemasaran mikro. 7 . pelabelan.3 Peletakan pasaran 3. menyesuaikan produk dengan pasaran. Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan campuran pemasaran. sasaran.1 Produk 8 (e) membezakan segmentasi pasaran. 3. (c) menjelaskan proses peletakan pasaran yang merangkumi menentukan pasaran sasaran (targeted market). ejen. peletakan pasaran 3. dan khidmat sokongan.4.4 Perbezaan segmentasi. psikografi. sasaran pasaran. kekerapan penggunaan. (h) menghuraikan perantaraan dalam saluran agihan produk yang merangkumi pemborong.

nisbah penggearan. (k) menjelaskan penentuan harga produk baru. nisbah kecekapan. (b) menganalisis penyata kewangan yang merangkumi penyata pendapatan. (d) menjelaskan objektif kewangan iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham.5. dan jualan bersemuka.Tajuk 3. 8 . dan penyata aliran tunai. promosi jualan. nisbah keberuntungan.2 Penyata kewangan 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan.4 Promosi (l) menjelaskan campuran promosi merangkumi pengiklanan. 4. ekuiti. (m) menghuraikan konsep dan tujuan komunikasi pemasaran bersepadu (IMC). perhubungan awam.1 Peranan dan objektif kewangan 24 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengurusan kewangan dan kepentingannya. perakaunan. dan saham keutamaan. nilai. (c) menjelaskan peranan pengurusan kewangan dan kaitannya dengan bidang-bidang lain termasuklah pemasaran. dan persaingan. dan nisbah pasaran. publisiti. 4.3 Penetapan harga Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (i) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. kunci kira-kira. (j) menjelaskan pendekatan penentuan harga secara umum berasaskan kos.3 Sumber (pembiayaan) dan penggunaan dana 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa panjang termasuklah bon. pengeluaran. (c) menyediakan dan menaksir nisbah kewangan yang merangkumi nisbah kecairan. 3.5. (b) menjelaskan peranan pengurus kewangan. dan sumber manusia. 4 Kewangan 4.

1 Fungsi dan peranan pengurus sumber manusia 5.1. jangka masa pendek dan jangka masa panjang. (c) menjelaskan prinsip insurans termasuklah ganti rugi (termasuk subrogasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa pendek termasuk overdraf. 9 . dan mengekal sumber manusia. caruman. dan simpanan atau pelaburan. 4. doktrin punca terdekat. riba’. penerimaan jurubank (BA). dan penuh percaya mutlak. dan pinjaman berjangka. pemfaktoran. (c) menjelaskan jenis penggunaan dana mengikut keperluan semasa. kepentingan boleh diinsuranskan. (b) mengaplikasikan bajet tunai kepada peniaga. 4. trust receipt. (c) membincangkan cabaran pengurusan sumber manusia. dan limpah). jual beli).5 Pengurusan risiko dan insurans 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif maksud pengurusan risiko dan kepentingannya. (d) menjelaskan prinsip takaful termasuklah kepatuhan syariah (gharar.4 Perancangan kewangan (bajet) 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan bajet tunai. 5 Sumber Manusia 5. akad. menanggung risiko bersama. membangun.1. maisir. (b) memahami jenis risiko. tabarru’ (sedekah).2 Pengurusan sumber manusia strategik 24 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengurusan sumber manusia dan menjelaskan kepentingannya. (d) menjelaskan pengurusan sumber manusia strategik yang merangkumi menarik. (b) menjelaskan fungsi pengurus sumber manusia.1 Pengurusan sumber manusia 5.

5. menentukan keperluan. dan lain-lain. (g) menjelaskan tindakan menarik minat termasuklah iklan. pertumbuhan perniagaan. headhunting. temu duga. dan memenuhi keperluan.3 Latihan dan pembangunan 10 .2. kandungan program. dan penamatan perkhidmatan. 5. walk-in. (b) menjelaskan proses perancangan sumber manusia yang meliputi analisis kerja (penghuraian kerja dan spesifikasi kerja). pemilihan. hebahan umum. (e) menghuraikan faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia termasuklah perubahan teknologi. dan induksi. semakan rujukan.2.1 Proses perancangan sumber manusia Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud dan objektif perancangan sumber manusia.2.3 Pengambilan sumber manusia (i) merekrut (f) menjelaskan proses pengambilan yang merangkumi menarik minat. (b) menjelaskan jenis-jenis latihan yang dikendalikan dan menilai kebaikan dan kelemahannya. (ii) pemilihan (iii) penawaran kerja (iv) induksi 5.Tajuk 5. dan ujian. 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud latihan dan pembangunan serta peranan dan kepentingannya. dan inventori kemahiran. (i) menjelaskan penawaran kerja meliputi syaratsyarat perkhidmatan. (j) menjelaskan induksi yang merangkumi tujuan. dan masalah perlaksanaan. penawaran kerja. perubahan sosioekonomi. (c) menjelaskan analisis kerja yang merangkumi penghuraian dan spesifikasi kerja. carta penggantian.2 Perancangan sumber manusia 5.2 Penentuan keperluan sumber manusia (d) menjelaskan kaedah menentukan keperluan sumber manusia termasuklah meramal sumber dalaman dan luaran. (h) menjelaskan aspek pemilihan yang merangkumi borang permohonan.

(c) menjelaskan ciri-ciri penilaian prestasi yang berkesan. dan elaun [elaun sara hidup (COLA). dan hukuman. percutian. (b) menjelaskan ganjaran merangkumi gaji. atau diberhentikan (retrenchment).4 Penilaian prestasi pekerja Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud penilaian prestasi serta menjelaskan peranan dan kepentingannya. elaun perumahan. kemudahan kesihatan. (b) menjelaskan kaedah-kaedah penilaian prestasi.6 Tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud disiplin dalam perjawatan.5 Pampasan 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud pampasan. keahlian badan profesional dan kelab. 5. (b) menjelaskan proses tindakan disiplin yang merangkumi amaran lisan. (c) menjelaskan masalah dalam tindakan disiplin. kemudahan kebajikan dan keselamatan pekerja. caruman KWSP. (d) menjelaskan jenis-jenis hukuman berkaitan disiplin. kemudahan pinjaman. (d) membincangkan masalah dalam penilaian prestasi. tujuan. 5. (c) menjelaskan faedah yang berbentuk wang dan bukan wang termasuklah insurans pekerja. amaran bertulis. tempat penjagaan kanak-kanak. (d) menjelaskan penentu-penentu pampasan. (e) menjelaskan skim kemudahan penamatan perkhidmatan sama ada secara wajib. surat tunjuk sebab.Tajuk 5. inkuiri. dan kepentingannya. sukarela. elaun khidmat awam. upah. dan sebagainya]. dan seumpamanya. 11 .

(c) menjelaskan kaedah mengekalkan hubungan harmoni antara majikan dengan pekerja.Tajuk 5. dan kepentingan kesatuan sekerja termasuklah Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) dan lain-lain.7 Perhubungan industri Waktu Pengajaran 2 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perhubungan industri dan kepentingannya. 12 . peranan. (b) menjelaskan fungsi.

2 Konsep keberkesanan dan kecekapan 6.Penggal 2 Tajuk B: PENGURUSAN 6 Pengurusan 6. dan peringkat atasan.1 Fungsi pengurusan 42 Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengurusan dan menjelaskan kepentingannya. (d) menerangkan peranan pengurus dalam sesebuah organisasi mengikut Teori Mintzberg.2.4 Pendekatan pemikiran pengurusan 6. teknikal. kepimpinan. pengurusan masa. dan pembuatan keputusan (decision making).1 Peringkat pengurusan (a) menjelaskan kepentingan kemahiran dalam pengurusan. dan pengawalan. (b) menjelaskan tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat bawahan. Pendekatan Sains Pengurusan/Kuantitatif.1.2 Jenis-jenis kemahiran pengurusan (c) menjelaskan berbagai-bagai jenis kemahiran pengurusan termasuklah konseptual. pengorganisasian. ciri-ciri dan pelopornya termasuklah Pendekatan Klasikal. 6 Calon seharusnya dapat: 6. peringkat pertengahan.2.2 Kemahiran pengurusan 6. (b) menjelaskan fungsi pengurusan merangkumi perancangan.1 Pengenalan kepada pengurusan 6. Pendekatan Kemanusiaan/Gelagat. 6. dan pembuatan keputusan. peranan bermaklumat (informational). antaraperorangan/kemanusiaan.1. (e) menjelaskan pendekatan-pendekatan pemikiran pengurusan. 6. iaitu antara perorangan (interpersonal).1.1. 13 . dan Pendekatan Moden/Kontemporari.3 Peranan pengurus (c) membincangkan konsep keberkesanan dan kecekapan pengurusan. (d) menghubungkaitkan kemahiran pengurusan dengan peringkat pengurusan.

dan organisasi tanpa sempadan. (f) menjelaskan bajet dan penggunaannya dalam perancangan.2 Proses pengorganisasian (d) menjelaskan proses pengorganisasian yang meliputi (i) penentuan objektif. prosedur.Tajuk 6. pasaran. (b) menjelaskan jenis perancangan mengikut jangka masa. dan.3. dan memilih alternatif tindakan. kelemahan.3. (b) membentuk carta organisasi dan membincangkan rasional penjabatanan organisasi mengikut fungsi.1 Jenis-jenis perancangan Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perancangan dan menjelaskan kepentingannya. menilai alternatif. objektif (VMO). dan operasi).4 Perancangan strategik (h) menjelaskan unsur-unsur perancangan strategik yang merangkumi visi. (e) melakarkan carta Gantt.4. dan peringkatnya (strategik. (ii) pengenalpastian aktiviti. dan standard. taktikal.2 Proses perancangan (c) menjelaskan proses perancangan yang meliputi menentukan matlamat dan objektif. (g) menghitung dan melakarkan Critical Path Method (CPM). 6. divisyen (produk. ancaman dan peluang (SWOT).1 Reka bentuk organisasi 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengorganisasian dan menjelaskan kepentingannya. membentuk alternatif tindakan.3 Alat-alat perancangan 6.4. 6.3 Perancangan 6. strategi dan taktik. unit perniagaan strategik (SBU). (c) menjelaskan bentuk-bentuk lain struktur organisasi termasuklah struktur berdasarkan pasukan. misi.3. menganalisis persekitaran perniagaan. autoriti. 6. dasar/polisi. (v) pengagihan tugas.3. dan tanggungjawab 14 . (i) mengaplikasikan analisis kekuatan. dan matriks. projek. (d) menyediakan analisis pulang modal. (iii) pengelasan aktiviti. dan geografi). (iv) pengelompokan aktiviti. kegunaan.4 Pengorganisasian 6. 6.

jangkauan kawalan. dan berwawasan (visionary). kuasa desakan. autoriti lini dan staf.5. karismatik. pelaksanaan (performing). dan penangguhan (adjourning). empowermen.5. dan kontingensi. kuasa rujukan. (e) membandingkan pemimpin dan pengurus. (n) menjelaskan kesan stres kepada individu dan organisasi.5. peributan (storming). (d) membincangkan gaya kepimpinan autokratik.5. 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud kepimpinan dan menjelaskan kepentingannya.6 Motivasi (c) membincangkan jenis-jenis kepimpinan termasuklah transactional.5. dan kuasa kepakaran.7 Pasukan (i) mentakrifkan maksud pasukan dan menjelaskan kepentingan pasukan.5 Pemimpin formal dan tidak formal 6. 6. pemusatan dan pemencaran autoriti. (g) menjelaskan teori motivasi Maslow. (m) menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek individu dan organisasi.3 Gaya kepimpinan 6. 6. dan prosedur kualiti. penyesuaian (norming). 15 .Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menjelaskan manual organisasi termasuklah fail meja. (h) membincangkan perkaitan amalan dengan teori-teori motivasi.8 Pengurusan stres (k) mentakrifkan maksud stres dan pengurusan stres.3 Konsep pengorganisasian (f) membincangkan konsep-konsep pengorganisasian termasuklah autoriti. McGregor.5.5. laissez-faire.2 Jenis-jenis kepimpinan 6. penugasan. (l) menjelaskan punca-punca stres.4 Pemimpin dan pengurus 6. akauntabiliti. (f) membandingkan pemimpin formal dan tidak formal. Herzberg. kuasa ganjaran.5. demokratik. tanggungjawab. 6. dan McClelland. manual prosedur kerja. (j) menjelaskan proses pembentukan pasukan yang meliputi pembentukan (forming). (b) menjelaskan jenis-jenis kuasa pemimpin termasuklah kuasa sah. 6.5 Kepimpinan 6. dan rantaian arahan.1 Jenis kuasa 6.4. transformational.

Ltd.6. Cara Laluan Genting (Critical Path Method [CPM]). Nadarajah (1980) 2MLJ22 (berkenaan balasan dan perjanjian). Kes-kes rujukan: Kes Tan Geok Khoo & Gerald Francis Robless lwn. (b) menjelaskan elemen-elemen kontrak iaitu tawaran. peraturan. Bhd. dasar organisasi. dan keupayaan.1 Undang-undang kontrak 16 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Kontrak 1950 (termasuk pindaan). kes Murugesu lwn. pelepasan kontrak. membandingkan pencapaian dengan standard. Ali Hussain Bros.6. carta Gantt. kontrak tidak sah. kes Tan Swee Hoe Co. dan undangundang).2 Proses kawalan (c) menjelaskan proses kawalan iaitu menetapkan standard. dan prosedur kerja) dan luaran (audit luar.3 Kaedah kawalan 6. bajet. mengukur pencapaian. lwn. niat. semasa. 16 . dan selepas. 24 6. (1980) 2MLJ16 (berkenaan perjanjian lisan). Sdn. 6. (e) menggunakan alat-alat kawalan termasuk analisis titik pulang modal.6 Pengawalan 6. Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22 (berkenaan tawaran dan penerimaan). kontrak batal.6. penerimaan. (c) menerangkan syarat-syarat kontrak: termasuklah kontrak sah. lwn. Awang Johari (1978) 1MLJ202 (berkenaan minor ‘belum dewasa’ dan kontrak). (d) membincangkan kaedah kawalan iaitu awalan. Kes Leha Jusoh lwn.Tajuk 6. (1988) 2MLJ672 dan kes Preston Corp. Sdn. dan remedi.4 Alat-alat kawalan 7 Aspek Perundangan Perniagaan 7.1 Jenis kawalan Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengawalan dan menjelaskan kepentingannya.6. Bhd. dan membuat langkah pembetulan. dan analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (Programme Evaluation and Review Technique [PERT]). (b) membincangkan jenis kawalan dalaman (audit dalaman. ketentuan. Paya Terubong Est. balasan.

yang boleh berlaku secara sehala atau dua hala. mendatar. sosiologikal. 17 . bebas daripada kesulitan. Isa & Anor (1963) MLJ165 (berkenaan perjanjian jualan). (c) membezakan syarat-syarat tersurat dan tersirat.1 Proses komunikasi 30 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud kemahiran komunikasi. dan pembentangan. (b) menerangkan maksud kontrak jualan. memahami. dan memberi tindak balas. 4 Calon seharusnya dapat: 8.2 Kontrak jualan barang-barang Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Jualan Barang-barang 1957 (termasuk pindaan). mesyuarat. dekod. (b) menerangkan proses komunikasi yang meliputi penghantar.1. (f) membandingkan media komunikasi dan kesesuaiannya termasuklah bersemuka. dan bahasa badan.4 Jenis komunikasi 8. bertulis.3 Bentuk komunikasi 8. ucapan. 8 Kemahiran Komunikasi 8.2 Kemahiran mendengar 8. (d) menerangkan bentuk-bentuk komunikasi iaitu sama ada menegak.2. boleh guna. enkod.1. keterangan. memorandum. dan semantik.Tajuk 7. (c) menerangkan halangan-halangan komunikasi seperti fizikal. dan melintang. psikologikal. Kes-kes rujukan: Kes Low Kar Yit & Ors lwn. menilai. (e) menerangkan jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan yang merangkumi perbincangan. Mohd. internet.1. penerima. saluran.1.2 Halangan komunikasi 8. dan komunikasi bukan lisan yang merangkumi visual. mengingati. dan maklum balas. dan buletin. intranet. (d) menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan termasuk waranti. telefon.1 Komunikasi 8. dan mutu. laporan.5 Media komunikasi 8. suratmenyurat.1.1 Proses mendengar (a) menjelaskan proses mendengar iaitu menerima.

dan mendengar secara cetek dan mendalam. dan menanya soalan. dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima. dan antarabangsa/global. masa. (c) menjelaskan tahap-tahap perundingan termasuklah intrapersonal. serantau. budaya. (b) menerangkan bagaimana internet boleh meluaskan peluang-peluang perniagaan seperti e-dagang. (c) menjelaskan kegunaan intranet dalam organisasi. mendengar secara kritikal dan non judgemental. bad guy. trial balloon.3 Mendengar secara aktif 8. 8. nibbling. dan limited authority. outrageous. dan aspek sosial. dua hala. red herring. asingkan manusia daripada masalah.1.2 Mendengar secara berkesan Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan kaedah mendengar secara berkesan berasaskan: mendengar secara empati dan objektif. 8. e-perolehan.Tajuk 8. (d) menjelaskan strategi dan taktik perundingan termasuklah good guy.2.1 Jenis keputusan 24 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pembuatan keputusan. (c) menjelaskan fungsi mendengar secara aktif dan teknik-tekniknya yang meliputi: mengulang maksud pembicara. (b) menjelaskan elemen-elemen perundingan termasuklah maklumat.3 Kemahiran berunding 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan prinsip berunding termasuklah: tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan. intrajabatan. nasional. 9 Pembuatan Keputusan 9. 18 . jana pelbagai pilihan.4 Teknologi maklumat 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan peranan dan kepentingan ICT dalam pengurusan perniagaan. dan e-pemasaran. etika. interpersonal. meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara.2. apparent withdrawal. kuasa.1 Proses membuat keputusan 9. pelaku/personaliti. pelbagai hala. interjabatan.

dan kesamaran. mengutip data. menilai alternatif.2. (b) membincangkan pengaruh faktor kecekapan pembuat keputusan terhadap pembuatan keputusan.2 Alat membuat keputusan 9.1. menjana alternatif. 19 . teknik Delphi.3.3 Faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan 9. sumbang saran. 10 Calon seharusnya dapat: 9. dan memilih alternatif.3 Faktor situasi pembuatan keputusan (a) membincangkan pengaruh faktor kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan. ketidakpastian.2 Faktor kecekapan pembuat keputusan 9. (c) membincangkan pengaruh faktor situasi terhadap pembuatan keputusan termasuklah kepastian. risiko. (b) mengaplikasikan alat membuat keputusan kualitatif seperti analisis tulang ikan.2 Proses pembuatan keputusan (c) menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional iaitu mengenal pasti masalah. kumpulan fokus.3.1 Alat membuat keputusan kuantitatif 9. dan teknik kumpulan nominal. menganalisis data.2 Alat membuat keputusan kualitatif (a) mengaplikasikan alat membuat keputusan secara kuantitatif seperti statistik deskriptif dan pokok keputusan. 6 Calon seharusnya dapat: 9. 9.1 Faktor kedapatan maklumat 9.3.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan jenis keputusan merangkumi keputusan rutin dan tak rutin.2.

4 Mencari. 10. paten. dan pendekatan sosiologi. inovatif. kreatif. 10. saluran pengedaran. dan pengurus. mengembang dan merealisasikan idea perniagaan 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan sumber yang boleh memberi idea baru umpamanya pelanggan. (d) menerangkan faktor kejayaan seimbang. sumbang saran. (c) menjelaskan peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro dan makro. pemerhatian. (b) membezakan antara usahawan. produk sedia ada. 10. penyelidikan dan pembangunan.3 Ciri-ciri usahawan berjaya 6 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya antaranya mempunyai inisiatif yang tinggi. dan lain-lain.1 Skop keusahawanan 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan usahawan dan keusahawanan. Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 20 . (c) menjelaskan ciri-ciri orang yang efektif berdasarkan Stephen Covey (Tujuh Tabii Orang Berjaya).Penggal 3 Tajuk C: KEUSAHAWANAN 10 Keusahawanan 10. dasar kerajaan.2 Teori keusahawanan 4 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan teori-teori keusahawanan mengikut pendekatan ekonomi. kumpulan fokus. peniaga. pendekatan psikologi. (b) mengaitkan sifat-sifat usahawan dengan tokohtokoh usahawan semasa. profesional/jururunding. (b) mengaitkan teori tersebut dengan pelopornya. syarikat sedia ada. (b) menjelaskan kaedah menjana dan mengembangkan idea melalui soal selidik. berani mengambil risiko.

Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) membincangkan proses merealisasikan idea iaitu idea. kontrak pengeluaran. dan pakatan strategik (pelesenan.5 Memula dan menjalankan perniagaan 10. iaitu memulakan sendiri. (b) menjelaskan kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak berkepentingan. dan pembangunan usahawan. seperti agensi kerajaan.1 Kaedah memulakan perniagaan 10 Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan kaedah memulakan sesebuah perniagaan. dan pihak swasta. dan hutang (ii) Bukan kewangan seperti aset-aset tetap (c) menjelaskan sumber modal formal (contoh: pinjaman bank. menapis idea. (b) menjelaskan bentuk modal (i) Kewangan seperti modal teroka. pelabur) dan sumber modal tidak formal (contoh: simpanan sendiri. bantuan kerajaan.5. (e) menerangkan jenis kemudahan yang diberikan oleh agensi-agensi tersebut seperti bantuan kewangan. menguji konsep. 10.5. membuat rancangan perniagaan. (c) menyediakan rancangan perniagaan berdasarkan format berikut: (i) Rumusan Eksekutif (ii) Pengenalan (iii) Objektif (iv) Latar Belakang Syarikat 21 . ekuiti.3 Kemudahan dan bantuan (d) menerangkan pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan. 10. dan mengkomersialkan. dan usaha sama). membina fizikal (prototaip).2 Pembiayaan dan sumber modal 10. membina konsep. 11 Rancangan Perniagaan 32 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rancangan perniagaan dan kepentingannya. mengambil alih perniagaan sedia ada. pinjaman daripada saudara mara/rakan). badan-badan berkanun. tapak kilang. francais. khidmat nasihat dan perundingan.5.

kontrak pengeluaran.1. subsidiari. dan global. (d) menjelaskan strategi memasuki perniagaan antarabangsa termasuk import.2 Konsep-konsep penting 22 . dan operasi serah kunci. pelesenan. francais. 4 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep-konsep berikut: (i) Dunia tanpa sempadan (ii) Pasaran menimbul (emerging market) (iii) Selatan-Selatan (iv) Globalisasi (v) Lokalisasi (vi) Nasionalisasi (vii) Penswastaan 12. antarabangsa. multinasional. pasaran luas.1. (b) menjelaskan kepentingan perniagaan antarabangsa dalam ekonomi merangkumi tukaran asing.1.1 Peranan dan kepentingan 38 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif maksud perniagaan antarabangsa. guna tenaga.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (v) Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi (vi) Latar Belakang Projek (vii) Rancangan Organisasi (viii) Rancangan Pemasaran (ix) Rancangan Pengeluaran/Operasi (x) Rancangan Kewangan (xi) Kesimpulan (xii) Lampiran 12 Perniagaan Antarabangsa 12.2 Tahap perniagaan antarabangsa 12.3 Strategi memasuki perniagaan antarabangsa 12. usaha sama. pemindahan teknologi. (c) menjelaskan tahap perniagaan antarabangsa termasuk domestik.1 Skop perniagaan antarabangsa 12. eksport.

3 Syarikat multinasional 12.3. politik. (c) menjelaskan kegunaan dokumen pembayaran perdagangan antarabangsa berikut: Surat Kredit (Letter of Credit).2 Kaedah pembayaran dan penyelesaian perdagangan 12.1 Galakan 12 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan peranan MATRADE dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa. (b) menjelaskan kaedah penyelesaian perdagangan.3 Peranan mata wang asing 12. Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kegunaan dokumen penghantaran: Surat Pengesahan Penghantaran Laut (Bill of Lading). Sijil Pengesahan Tempat Asal (Certificate of Origin). 23 . dan lain-lain. (d) menjelaskan kesan kadar pertukaran mata wang asing terhadap perniagaan antarabangsa. Surat Pengesahan Penghantaran Udara (Airway Bill).4.3.1 Dokumen penghantaran 8 (c) menerangkan jenis risiko antaranya risiko ekonomi. iaitu perdagangan barter dan perbankan koresponden.4. pemilikan negara. kredit. dan kadar pertukaran wang.4 Pembayaran perdagangan dan pertukaran mata wang asing 12.Tajuk 12.2 Risiko syarikat multinasional 12.5 Galakan dan perlindungan perdagangan 12. Tuntutan Ikut Perintah (Sign/Demand Order).4. 12.5. penghantaran balik modal dan dividen.1 Cabaran syarikat multinasional Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud syarikat multinasional dan tujuan organisasi menjadi syarikat multinasional. (b) menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh syarikat multinasional dari aspek: (i) Struktur organisasi (ii) Kawalan pengurusan (iii) Politik dan perundangan (iv) Ekonomi (v) Sosiobudaya 12.

galakan cukai. peranan. konflik kepentingan. ASEAN (IMT-GT. APEC. (e) menerangkan kaedah melindungi pasaran domestik termasuk tarif dan bukan tarif. pembiayaan eksport. dan keadilan. (b) menjelaskan maksud ‘dilema etika’ dan menghuraikan pendekatan tindakan beretika yang merangkumi utilitarian.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan galakan perniagaan antarabangsa berikut: (i) Blok perdagangan termasuk AFTA. pengecualian cukai. (f) menjelaskan hukuman terhadap kesalahan jenayah kolar putih. IMS-GT. EU. BIMP-EAGA).2 Faktor dalam pilihan pendekatan 13.3 Jenayah kolar putih . dan penyalahgunaan kuasa (Contoh: Akta Pencegahan Rasuah 1997). hak moral. NAFTA. (c) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pendekatan tindakan beretika oleh pengurus dan organisasi. dan lainlain.1. (e) menjelaskan jenis-jenis jenayah kolar putih seperti rasuah. NAFTA. seperti WTO. Koridoraya Multimedia (MSC). individualisme. dan kempen belilah barangan Malaysia) (iv) Promosi pelaburan (c) menjelaskan fungsi. EU.5.1. 13 Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial 13. AFTA. 24 13.2 Perlindungan perdagangan (d) menerangkan objektif perlindungan perdagangan. (d) mentakrifkan maksud jenayah kolar putih (jenayah perdagangan).1 Etika perniagaan 13. subsidi.1 Pendekatan tindakan beretika 20 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan etika perniagaan dan etika kerja. taraf perintis. 12. penyelewengan. dan kesan pakatan perniagaan antarabangsa. pecah amanah. ASEAN (ii) Perdagangan timbal balas (iii) Kempen Kerajaan (zon perdagangan bebas.1.

pembekal. Persatuan Pengguna Muslim (PPM). 13. (b) menjelaskan pihak berkepentingan dalam tanggungjawab sosial termasuk (i) primer (pekerja.3 Warga korporat (d) membincangkan kebaikan dan kelemahan terhadap organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial. pelanggan.3 Kepenggunaan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hak-hak pengguna. dan pembekal (iii) komited terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang. (e) menjelaskan maksud warga korporat. pelabur. 25 . pembiaya. pelanggan.2. pemegang saham. (b) menjelaskan peranan agensi berkaitan iaitu: (i) Persatuan pengguna termasuklah FOMCA.2. pekerja. masyarakat. dan kumpulan pendesak) (c) menjelaskan tanggungjawab sosial terhadap pihak berkepentingan tersebut.2 Tanggungjawab sosial 13. peruncit.2 Kebaikan dan kelemahan 13.1 Pihak berkepentingan (pemilik taruh) Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud tanggungjawab sosial. dan lain-lain (ii) Kementerian/Agensi yang berkenaan (iii) Better Business Bureau (iv) Tribunal pengguna. (f) menyatakan peranan warga korporat (i) gelagat beretika dalam perniagaan (ii) komited terhadap pihak berkepentingan termasuk masyarakat.Tajuk 13. 13. media.2. dan pemborong) (ii) sekunder (kerajaan.

Pentaksiran pencapaian calon dalam kerja kursus ini adalah berdasarkan kepada Panduan Pemarkahan Kerja Kursus Pengajian Perniagaan (946/4).edu. calon sekolah swasta dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal 3. Calon dikehendaki menjalankan kerja kursus ini secara individu. Pelaksanaan dan pentaksiran kerja kursus ini dijalankan untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan dari bulan Jun hingga bulan November.my.Kerja Kursus (Kerja Projek) 1 Pengenalan Setiap calon sekolah kerajaan. calon sekolah bantuan kerajaan. Panduan dan arahan tugasan kerja kursus akan diberikan melalui portal MPM http://www. 2 Objektif Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuh kemampuan calon untuk: (i) memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini (ii) menganalisis secara kritikal dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sebuah organisasi yang baik (iii) mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik pada organisasi kajian kes berkenaan (iv) menerapkan domain kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran 26 . Tugasan kerja kursus adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan mata pelajaran Pengajian Perniagaan.mpm. berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13. Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. Wajaran bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 25% daripada markah keseluruhan kertas Pengajian Perniagaan (946). iaitu semasa pelajar berada di Tingkatan Enam Atas pada penggal 3.

Skim Pentaksiran Penggal Pengajian Penggal 1 Kod dan Nama Kertas 946/1 Pengajian Perniagaan 1 Markah (Wajaran) 100 (25%) 50 Jenis Ujian Ujian Bertulis Masa 1½ jam Pentadbiran Pentaksiran berpusat Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan Penggal 2 946/2 Pengajian Perniagaan 2 Ujian Bertulis 50 100 (25%) 50 1½ jam Pentaksiran berpusat Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan Penggal 3 946/3 Pengajian Perniagaan 3 Ujian Bertulis 50 100 (25%) 50 1½ jam Pentaksiran berpusat Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan 50 27 .

wajaran bagi ujian bertulis ialah 75% dan bagi kerja kursus 25%.Penggal Pengajian Penggal 3 Kod dan Nama Kertas 946/4 Pengajian Perniagaan 4 Jenis Ujian Kerja Kursus (Kerja Projek) Tugasan adalah berdasarkan tajuk 1 hingga 13. Markah (Wajaran) 100 (25%) Masa Pentadbiran Sepanjang Pentaksiran oleh penggal 3 guru sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu Nota: Untuk menentukan gred akhir. 28 .

Tindak balas psikologi dan fisiologi terhadap persekitaran. Pihak yang mendapat dan memberi kesan terhadap tindak tanduk organisasi.Glosari Bil. Satu proses untuk melaksanakan kawalan kualiti. Satu kaedah pemetaan perniagaan berdasarkan kepada kadar pertumbuhan industri dan syer pasaran syarikat. Perniagaan yang berperanan sebagai penyambung kepada pengeluar. Strategi pemasaran yang memberi fokus terhadap kepentingan kelompok pelanggan tertentu bagi memaksimumkan impak promosi. 1 2 Istilah Atribut produk Lini produk Huraian istilah Ciri-ciri produk sama ada fizikal atau pun psikologikal. Plan. Information and Communications Technology. Pembahagian pasaran mengikut ciri-ciri pengguna. Menyusun semula proses dan aliran kerja. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi. Cost of Living Allowances. Kaedah ini diolah oleh kumpulan perunding Boston Consulting Group. Pengeluaran secara pukal. 3 4 Pemilik taruh Pihak berkepentingan 5 6 7 8 9 10 Segmentasi Servis Stres Merekayasa Luwes Huluan 11 Hiliran 12 13 Massa COLA 14 ICT 15 AFTA 16 PDCA 17 BCG 18 IMC 29 . Do. Action. Pakatan perdagangan bebas antara negara-negara dalam ASEAN. Teknologi elektronik yang memudahkan perhubungan dan pemprosesan maklumat. Fleksibel Perniagaan yang berperanan sebagai input kepada perniagaan seterusnya. Check. Asean Free Trade Area. Boston Consulting Group Matrix. Sila rujuk pihak berkepentingan. Barisan produk yang ditawarkan oleh organisasi. Imbuhan khas yang dibayar oleh majikan bagi menampung kos sara hidup. Integrated Marketing Communication. yang mempunyai ciri yang serupa.

Gabungan persatuan-persatuan pengguna di Malaysia. European Union. 19 Gharar Istilah Huraian istilah Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang tidak pasti. 20 Maisir 21 NAFTA 22 23 EU APEC 24 WTO 25 IMT-GT 26 IMS-GT 27 BIMP-EAGA 28 FOMCA 30 . Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang mempunyai unsur spekulasi atau perjudian. Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area. North America Free Trade Agreement. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia. Pakatan negara-negara sedunia berkaitan dengan perdagangan. dan Mexico. Malaysia. dan Filipina. Malaysia.Bil. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia. Kesatuan negara-negara Eropah. dan alam sekitar. sosial. Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle. Federation of Malaysian Consumers Associations. Asia Pacific Economic Caucus. ekonomi. Malaysia. Kesatuan negara-negara Asia Pasifik. Perjanjian perdagangan bebas antara Kanada. dan Singapura. Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle. Amerika Syarikat. World Trade Organisation. Indonesia. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan yang melibatkan negara Brunei. dan Thailand.

Edisi ke-7. Boston: Houghton Miflin Company. 1995. 1992. Marketing An Introduction. Edisi ke-8. Engelwood Cliffs. South Western: Thomson. Goh Chen Chuan. Kuala Lumpur: Oxford Fajar. 6. Maimunah Aminuddin. New Jersey: Prentice-Hall. 7. Terjemahan oleh Adibah Amin. 12.W.). 2010. 2011. 13.S. The Seven Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic. Griffin. Shaikh M. 1995.. 5. Principles of Marketing: A Global Perspective. 20. 18. 11.S. Kerin Roger A. 15. Noor Alam S.J. Saiful B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marketing in Asia. Gary Armstrong. 1996. Teknologi dan Pemasaran.. 2009. 1996. Undang-undang Komersil Malaysia. Siti Nadrah Sheikh Omar. R. Boston: McGraw-Hill Book Company. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Hussain. Rosli Mahmood dan Azrain Nasyrah Mustapa. 1995. 3. Edisi ke-4. Inc. New York: Simon & Schuster.M. Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. 4. Edisi ke-9. Engelwood Cliffs. 9. 1995. One Lake Street. R. Business.W. New Jersey: Pearson Education. Principles of Marketing. Edisi ke-4. 2010. Government and Society. Covey.Senarai Rujukan 1. 2009. S. Rahmah Ismail (pnyt. Pendekatan Gunaan. Singapore: McGraw-Hill Book Company. Business. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2005. R. Industri Kecil Malaysia: Isu Pembiayaan. 1996. Management. Pengurusan. 2009. Peery... Industri Kecil di Malaysia: Prospek dan Pembangunan.. 17.R. dan Kotler. Kotler Philip dan Gary Armstrong. Nor Khalidah Abu dan Yusniza Kamarulzaman. dan Ebert. 1993. Abu Bakar Hamed. 31 . (Malaysia & Singapore): Leeds Publication. 2008. 10. Engelwood Cliffs. Edisi ke-10. Pengurusan Perniagaan. Asas Pengurusan Kewangan. Jilid 1. Company Directors. 14. Bhd. Engelwood Cliffs. Moha Asri A. 1995. 19. 1997. N. Koontz Harold dan Weihrich Heinz. et al. Sintok: Universiti Utara Malaysia. Philip. The New Era of Management. New Jersey: Prentice-Hall. Human Resource Management. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Daft Richard L. Shah Alam: Fajar Bakti. Kotler Philip. Griffin. Prinsip-prinsip Keusahawanan. Principles of Marketing. 2.. Sabri Haji Hussin. 16. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Prentice-Hall.. New Jersey: Prentice-Hall. 8. Singapore: Prentice-Hall. 1993. Penterjemahan Mohd Salmi Mohd.

Akta Kontrak 1950. 28. Davis K. 33. 32. Akta Hak Cipta 1987 (Pindaan 1990) – (Akta 332). Akta Perkongsian 1961 (Pindaan 1974). Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980).21.. 30. 31. Akta KWSP 1951 (Pindaan 1982) – (Akta 272). Post/Business Society. Akta Pencegahan Rasuah 1997.. Akta Pekerjaan 1955 (Pindaan 1980). Akta Kesatuan Sekerja 1967 (Pindaan 1980). 23. 26. dan James E. 25. Akta Keselamatan Sosial 1969 (Pindaan 1980). 27. McGraw-Hill Book Company. 24. Akta Syarikat 1965 (Pindaan 1992) – (Akta 125). William C. 22. 29.F.. 1995. Akta Kualiti dan Alam Sekeliling 1974 – (Akta 127). 32 . Akta Sewa Beli 1967.

KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 KERTAS 1 (1 jam 30 minit) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/1 33 . Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas.

Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan. Berikan contoh yang sesuai. [4] 946/1 34 . [4] [6] [4] (d) Jelaskan sistem pembuatan luwes dan huraikan tiga kebaikan penggunaan sistem tersebut. 1 (a) Dengan menggunakan contoh industri minyak kelapa sawit. (i) Huraikan empat jenis ujian yang digunakan dalam pemilihan pekerja. [6] (b) Jelaskan maksud perniagaan tahap tertiar dan huraikan dua contoh perniagaan tersebut. (e) Jelaskan perbezaan antara pemasaran dan jualan dari aspek aktiviti dan objektif. [6] (g) Nyatakan tiga penggunaan dana mengikut keperluan jangka masa panjang dan bagi setiap satu jelaskan kaedah pembiayaan yang sesuai. [6] (h) Huraikan lima prinsip takaful. [5] (f) Jelaskan maksud kelebaran campuran dan kedalaman campuran bagi sesuatu produk. [5] [4] (j) Jelaskan dua skim kemudahan penamatan perkhidmatan secara wajib dan secara sukarela. (c) Jelaskan tiga jenis pengeluaran. jelaskan bagaimana proses tambah nilai berlaku.

Proton menjangkakan industri kenderaan penumpang akan menghadapi kesukaran oleh kerana bank mengenakan kredit yang ketat dan kenaikan kadar faedah. dan Volkswagen AG (Jerman). ms. dan memberikan sokongan teknikal bagi kejuruteraan pengeluaran dan kawalan mutu. Selain itu Proton bercadang membuat penambahbaikan rupa (facelift) bagi model-model sedia ada di samping memperkenalkan beberapa model baru pada tahun 2008. (i) Jelaskan faktor-faktor yang menjejaskan keuntungan Proton. 31/5/2006. 35/46. Di samping itu harga petrol dan juga tarif elektrik juga telah meningkat antara 12% hingga 18%.44 juta pada tahun 2005. Bagi mengatasi cabaran perniagaan masa depan Proton telah mengambil beberapa langkah strategik. PSA Peugeot-Citreon (Perancis).73 juta berbanding dengan keuntungan RM442. Proton juga akan memperkenalkan model gantian Satria sebagai langkah strategik untuk meningkatkan jualan keretanya. Sungguhpun demikian Proton merasa bimbang tentang kadar jualan keretanya pada masa depan memandangkan kesan persekitaran yang telah dan sedang berlaku menunjukkan kejatuhan jualan kereta seluruh negara sebanyak 9% pada tahun 2005. Usaha sama dengan PSA Peugeot-Citreon ialah dalam pembangunan platform kenderaan dan bekalan komponen kenderaan. [10] (ii) Berdasarkan kes di atas. peningkatan dalam peruntukan hutang lapuk dan stok lama. jelaskan bagaimana faktor-faktor persekitaran umum mempengaruhi prestasi perniagaan Proton. Proton juga telah melaksanakan tindakan mengawal kos. Mengikut laporan kemerosotan keuntungan adalah disebabkan oleh kejatuhan hasil jualan. membekal komponen. ms. huraikan proses kawalan kualiti dalam pengeluaran.(Jepun). Pada bulan Februari pula Proton telah memeterai perjanjian dengan Mitsubishi Motors untuk membina kenderaan Proton baru. N16). Antaranya ialah mengadakan pakatan atau usaha sama dengan syarikat pengeluar kereta utama dan terkemuka antarabangsa seperti Mitsubishi Motors Corp.Bahagian B [50 markah] 2 (a) Dengan menggunakan gambar rajah. Negeri Perak pula akan menaikkan tarif penggunaan air sebanyak 15%. NST 31/5/2006. [15] 946/1 35 . Sementara usaha sama dengan Volkswagen AG pula ialah bekalan produk dan komponen kepada Proton. The Star. [15] (b) Proton Holdings Berhad (Proton) merupakan sebuah syarikat awam tersenarai yang mana aktiviti utama perniagaannya ialah mengeluarkan kereta penumpang. Pada bulan Mei 2006 Proton telah mengumumkan kemerosotan keuntungan syarikat bagi tahun kewangan berakhir bulan Mac 2006 kepada RM46. (Sumber: Business Times. kenaikan kos promosi dan kos komponen kereta. [10] (iii) Bincangkan bagaimana langkah-langkah strategik yang diambil oleh Proton akan dapat membantu memperbaiki prestasinya pada masa depan. Proton mempunyai kilang membuat kereta di Shah Alam dan di Perak.

HALAMAN KOSONG 946/1 36 .

Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas.KERTAS SOALAN CONTOH 946/2 KERTAS 2 (1 jam 30 minit) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/2 37 . Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

[6] 946/2 38 . [4] (g) Jelaskan tiga teknik mendengar secara aktif bagi mencapai matlamat komunikasi berkesan. Nilai pasaran kereta itu ialah RM40 000. [4] Jurujual A B Minggu 1 96 84 2 82 87 3 72 64 4 60 60 5 90 65 (j) Huraikan tiga ciri dan tiga kegunaan analisis tulang ikan sebagai alat membuat keputusan. (d) Huraikan empat ciri kawalan yang berkesan. Berdasarkan senario ini. Hitung min jualan dan sisihan piawai jualan bagi setiap jurujual dan nyatakan jurujual manakah yang lebih tekal. [6] (h) Jelaskan empat peranan komunikasi dalam e-dagang.Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan tiga peranan pengurus sebagai komunikator. (b) Bezakan jenis perancangan taktikal dan perancangan operasi. terangkan tiga elemen balasan mengikut undang-undang kontrak. Ahmad bersetuju membeli kereta itu. [6] [4] [6] [4] (e) Ali membuat tawaran untuk menjual keretanya kepada Ahmad secara tunai dengan harga RM60 000. (c) Jelaskan tiga kegunaan carta organisasi. [4] (i) Data yang berikut menunjukkan jumlah unit jualan mingguan yang dibuat oleh dua orang jurujual bagi lima minggu berturut-turut. [6] (f) Huraikan empat syarat tersirat di bawah perjanjian penjualan barangan mengikut Akta Jualan Barang-Barang 1957.

Ahmad. [15] (ii) Jelaskan jenis perancangan yang sesuai dibuat bagi setiap peringkat kerjaya Encik [10] 946/2 39 . Syarikat tidak menyediakan kenderaan kepada beliau dan pasukan jurujualnya untuk menjalankan tugas. beliau telah dilantik menjadi pengarah urusan syarikat berkenaan. Pengurus Besar telah mengarahkan beliau untuk memberi kursus asas perakaunan kepada kerani kewangan. (i) Huraikan keperluan kemahiran utama bagi setiap peringkat kerjaya Encik Ahmad. [10] (ii) Bincangkan bagaimana untuk mengurangkan stres yang dihadapi oleh pegawai pemasaran itu. Beliau telah diarahkan oleh pengurus pemasaran untuk meningkatkan jualan seberapa banyak yang boleh.Bahagian B [50 markah] 2 (a) Seorang graduan. (i) Kenal pasti dan huraikan tiga punca stres pegawai pemasaran tersebut. Sepuluh tahun kemudian. beliau mesti mendapatkan kebenaran daripada pengurus pemasaran. Selepas lapan tahun. baru bertugas sebagai pegawai pemasaran. Setiap kali beliau hendak keluar. beliau gagal mencapai sasaran jualan. [15] (b) Selepas mendapat ijazah. Situasi ini menyebabkan beliau amat tertekan. beliau dinaikkan pangkat kepada pengurus jabatan pengeluaran. Di samping itu. Dalam tempoh percubaan. Beliau menghadapi masalah kerana pasukan jurujualnya tiada pengalaman dalam melaksanakan jualan di samping beliau sendiri tiada pengalaman dalam memberi kursus. Encik Ahmad memulakan kerjayanya sebagai penyelia di sebuah syarikat pengeluaran alat komputer.

HALAMAN KOSONG 946/2 40 .

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/3 41 . Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.KERTAS SOALAN CONTOH 946/3 KERTAS 3 (1 jam 30 minit) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.

[6] (b) Jelaskan tiga sumber idea baharu untuk memulakan perniagaan.K oleh Proton. (c) Berikan empat kebaikan mengambil alih perniagaan sedia ada. [4] (i) Terangkan maksud etika kerja. [4] (j) Jelaskan tiga sebab organisasi perniagaan mengamalkan tanggungjawab sosial. [6] (h) Jelaskan maksud tarif dalam konteks perlindungan perniagaan dan berikan dua jenis tarif yang berkenaan.Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan maksud kreativiti dan senaraikan empat ciri usahawan yang boleh menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif. dan nyatakan dua contoh etika kerja dalam profesion perubatan. [6] 946/3 42 . [6] (e) Huraikan dua bentuk struktur organisasi bagi sesebuah syarikat multinasional. [6] [4] (d) Jelaskan bagaimana pemindahan teknologi automobil ke Malaysia berlaku melalui pengambilalihan syarikat pengeluar kereta Lotus U. [4] [4] (g) Jelaskan tiga instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menjelaskan bayaran perdagangan antarabangsa. (f) Jelaskan empat pihak yang memerlukan rancangan perniagaan.

Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan dalam aktiviti tersebut. pembangunan tenaga kerja. Sejak sepuluh tahun yang lepas. [15] 946/3 43 . IBM mengguna laman web syarikat untuk memberitahu semua pihak berkepentingan tentang aktiviti-aktiviti firma dalam tanggungjawab sosialnya. termasuklah pendidikan. dan program sukarela pekerja. dan alam sekitar. Komitmen syarikat tertumpu kepada banyak bidang. peralatan dan tenaga manusia kepada organisasi yang bukan bermotif keuntungan dan institusi pendidikan di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia. IBM adalah satu daripada penyumbang korporat utama dari segi wang tunai. Teknologi ini mempunyai potensi untuk membantu organisasi menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik. kesenian dan kebudayaan. Fokus utama IBM ialah membantu manusia menggunakan teknologi maklumat untuk memperbaiki kualiti hidup mereka bagi diri mereka dan masyarakat. [15] (ii) Bagaimanakah pihak berkepentingan boleh memberi kesan kepada kejayaan IBM? [10] (iii) Bincangkan tindakan IBM dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya. (i) Nyatakan pihak berkepentingan terhadap IBM dan bincangkan tanggungjawab sosial pengurus IBM terhadap setiap pihak berkepentingan tersebut. Dengan cara ini maklumat tentang kegiatan tanggungjawab sosial IBM adalah lebih fokus dan teratur. mengurus kos. membantu komuniti yang kurang mampu. Mesej keseluruhan adalah jelas. perisian-perisian dan sistem pengurusan maklumat. [10] (b) International Business Machines Corporation (IBM) menyediakan penyelesaian-penyelesaian urusniaga kepada pelanggan melalui penggunaan teknologi maklumat yang maju seperti komputer. memaksimumkan keberkesanan dan melaksanakan program-program baru yang lebih menguja.Bahagian B [50 markah] 2 (a) Huraikan lima hak pengguna. iaitu IBM berusaha untuk menjadi warga korporat yang bertanggungjawab kepada masyarakat di mana ia menjalankan perniagaannya. Selain itu aktiviti syarikat juga tertumpu kepada latihan orang dewasa.

HALAMAN KOSONG 946/3 44 .

Anda dikehendaki membaca arahan yang diberikan dengan teliti sebelum memulakan projek pengaplikasian pengajian perniagaan anda. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/4 45 . Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.KERTAS SOALAN CONTOH 946/4 KERTAS 4 KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: Kertas ini mengandungi Arahan Kerja Kursus.

Calon juga dikehendaki membincangkan faktor-faktor pemilihan lokasi organisasi perniagaan serta pendekatan kawalan kualiti dan alat-alat kawalan inventori yang digunakan (iii) Menjelaskan campuran pemasaran yang digunakan (iv) Menyediakan penyata kewangan organisasi dan membincangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk mengembangkan perniagaan (v) Melampirkan maklumat yang relevan dengan jawapan yang diberikan 946/4 46 . operasi.Calon dikehendaki melaksanakan kerja projek ini. Di bawah ini disenaraikan 3 jenis perniagaan. Pilih salah satu jenis perniagaan dan dapatkan maklumat tentang pengurusan organisasi. (i) Perniagaan menjual basikal (ii) Restoran makanan laut (iii) Agensi pelancongan Calon dikehendaki: (i) Menjelaskan dengan ringkas kaedah memperoleh data dan maklumat (ii) Menjelaskan jenis pengeluaran dan susun atur organisasi perniagaan berkenaan yang telah dipilih pada awal penggal 3. pemasaran. produk. dan kewangan perniagaan tersebut daripada sumber-sumber yang berkaitan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful