Anda di halaman 1dari 4

DZAWIL FURUDH, FURUDHUL MUQADDARAH DAN ASHABAH

BAB I PENDAHULUAN Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya pemindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewarisakan, setelah yang bersangkutan wafat kepada penerima warisan dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara. Didalam aturan kewarisan, ahli waris sepertalian darah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: dzawil furudh, ashobah dan dzawil arham. Disini kami akan membahas tentang dzawil furudh, furudhul muqaddaroh, dan ashobah. Untuk memberikan warisan kepada ahli waris. BAB II PEMBAHASAN 1. 1. Dzawil furud 1. Pengertian Dzawil furud Furudlu menurut istilah fiqih mawarits, ialah saham yang sudah ditentukan jumlahnya untuk warits pada harta peninggalan, baik dengan nash maupun dengan ijma.[1] Secara bebas, arti lugowi zawi al-furud adalah orang-orang yang mempunyai saham (bagian) pasti. Secara istilahi zawi al-furud adalah ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara terperinci (seperdua, sepertiga, seperempat, seperenamatau seperdelapan dari warisan ).[2] 1. Ahli waris Menurut jumhur ulama, ahli warits yang tergolong adalah: 1. Suami, mendapat jika tidak ada anak (keturunan), dan jika ada keturunan. 2. Istri, mendapat jika tidak ada anak (keturunan), dan 1/8 jika ada keturunan. 3. Anak perempuan, mendapat jika hanya satu orang dan mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih, menjadi asobah sekiranya ada anak aki-laki bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. 4. Anak perempuan dari anak laki-laki, kalau ia seorang saja, 2/3 kalau ada dua orang atau lebih, 1/6 kalau ada anak kandung perempuan, tashib kalau ada cucu laki -laki bagian laki-laki dua kali baguian perempuan, dan tertutup oleh dua orang anak perempuan atau oleh anak laki-laki. 5. Ibu, 1/6 kalau ada anak, 1/3 kalau tidak ada anak atau dua orang saudara, 1/3 sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami-ibu-bapak atau isteri-ibu-bapak. 6. Ayah, 1/6 jika bersama anak laki-laki, 1/6 sisa jika bersama anak perempuan, ashabah ketika tidak ada anak. 7. Saudara perempuan kandung, kalau ia seorang saja, 2/3 jika dua orang atau lebih, tashib jika bersama saudara laki-laki kandung, ashabah kalau bersama anak perempuan, tertutup jika ada ayah atau anak laki-laki seayah, bagiannya laki-laki dua kali bagian perempuan. 8. Saudara perempuan seayah, jika seorang saja, 2/3 jika dua orang atau lebih, tashib jika bersama saudara laki-laki seayah, bagiannya laki-laki dua kali bagian perempuan, ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan, 1/6 jika bersama saudara perempuan sekandung, terhalang oleh ayah atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah. 9. Saudara perempuan atau laki-laki seibu, 1/6 kalu seorang (laki-laki/ perempuan), 1/3 kalu dua orang atau lebih (laki-laki/ perempuan), terhalang oleh anak laki-laki/ perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki. 10. Kakek, dibagi sama dengan saudara kalau yang dibagi lebih banyak dari 1/3. kalau kurang dari 1/3 maka bagian kakek 1/3 (kalau tidak ada waris lain dzawil furudh), terhalang jika ada ayah. 11. Nenek, 1/6 untuk seorang atau lebih jika sederajat, terhalang jika ada ibu.

1.

2. Furudh Muqoddaroh

Didalam Al-Quran, kata furudh muqoddarah yaitu pembagian ahli waris yang telah ditentukan jumlahnya, merujuk pada 6 jenis pembagian, yaitu: 1. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah adalah,

1. Anak perempuan tungal 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki 3. - Saudara perempuan kandung - Saudara perempuan seayah tunggal bila saudara perempuan sekandung tidak ada. 1. Suami. Ia mendapat seperdua apabila iseri yang meninggal itu tidak mempuanya I anak atau cucu dari anak laki-laki. b) MtR%x. Zoymur $ygn=s #iZ9$# jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.(An -Nisa:11). b) O9 `3t `g9 $s!ur &N6s9ur #R $tB x8ts? N6_urr Bagimu (suami-suami) satu perdua dari dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. (An-Nisa: 12). ?x8ts tB$ #R ygn=s$ &Mz s!ur& $s!ur ms9 s9} y7n=yd #$tD#( )b Jika seorang meninggal duniaa, daan ia tidak mempunyaaianak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara-saudara perempuan ituseperdua dari harta yang ditinggalkannya. (AnNisa: 176). 1. Ahli waris yang mendapat satu perempat 1. Suami, bila isteri yang meninggal dunia tidak mempunyai anak (laki-laki/ Perempuan) atau cucu dari anak laki-laki. 2. Isteri jika suami tidak mempunyai anak ?JB z`2ts$ #$9b*s tb$2 gs9 $s!ur N6n=s / Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari hartaa yang ditinggalkannya. (An-Nisa: 12). JB OF.ts? b) N9 `6t N39 s9ur $ #$9gs9ur / Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. (An-Nisa: 12). 1. Ahli waris yang mendapat bagian seperlapan 1. Isteri, ketika suami mempumyai anak atau jika tidak ada anak tetapi mempunyai cucu. ?b*s tb$2 N6s9 $s!ur `gn=s `JV9$# $JB L2t s Jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (An-Nisa: 12). 1. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga 1. Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki 2. Dua orang cucu perempuan atau lebih darui anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. 3. Dua orang saudara kandung atau lebih 4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih ?b*s `. [!$|S s-qs tGt^O$# `gn=s $sV=O $tB x8ts Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (An-Nisa: 11). ?b*s $tFtR%x. tFuZO$# $yJgn=s b$sV=V9$# $E x8t s Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal (An-Nisa: 176). 1. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga 1. Ibu, jika anaknya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau ia tidak mempunyai saudara sekandung, seayah atau seibu. 2. Dua orang saudara atau lebih (laki-laki/ perempuan) seibu. miBT|s ]=W9$# &$s!ur mrOurur n#uqt/r !&b*s O9 `3t Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga (An-Nisa: 11). B y79s Mgs !%2u ]=W9$#` &b*s (#qR%2 usY2r Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu (An-Nisa: 12). 1. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam 1. Ibu, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara sekandung, seayah atau seibu. 2. Bapak, bila yang meninggal itu terdapat anak atau cucu dari anak laki-laki.

3. Nenek, jika tidak ada ibu. 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih, jika yang meninggal mempunyai anak perempuan tunggal. 5. Kakek, jika mempunyai anak atau cucu. 6. Seorang saudara seibu 7. Saudara perempuan seayah, jika yang meninggal mempunyai saudara perempuan sekandung. JB x8ts? b) tb%x. ms9 $s!ur$ #$9muqt/L{ur e@39 7nur $yJk]iB Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak (An-Nisa: 11). #$9s! ouqz) miBT|s &b*s tb%x. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam (An-Nisa: 11). &y 3 b)ur c%x. @_u ^uq s#n=2 rr& &iB t/ 7pur cqq? !$yg/ rr`. #$9e@3=s 7nur $yJgYiB &Mz &rr &s!ur r&tB$# &or jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta (An-Nisa: 12). Sabda Nabi Muhammad SAW: Nabi telah memberikan seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki -laki serta anak perempuan (HR. Bukhori)

1. 3. Ashobah 1. Pengertian Ashobah adalah laki-laki dari kerabat si mayait, dimana dalam nisbatnya ke si mayait, tidak ada perempuan. Menurut al-Jauhari dalam bukunya, ash-shabhah, disebutkan bahwa ashobahnya laki-laki adalah bapaknya, anaknya, dan kerabatnya sebapak. Dinamakan ashobah karena mereka mengelilinginya. Dalam istilah ulama fiqih ashobah berarti ahli waris yang tidak mempunyai baagian tertentu, baik besar maupun kecil, yang telah disepakati oleh para ulaama (seperti ash-habul furudh) atau yang belum disepakati oleh mereka (seperti dzawi al-arham). Didalam kitab ar-Rahbiyyah, ashobah adalah setiap orang yang mendaapatkan semua harta waris, yang terdiri dari kerabat daan orang yang memerdekakan budak, atau yang mendapatkan sisa setelah pembagian bagian tetap.[3]

b. Pembagian Ashobah Para fuqoha telah menyebutkan tiga macam kedudukan ashobah, yaitu: 1) Ashobah binafsihi ialah tiap-tiap kerabat yang leleki yang tidak diselangi seorang wanita.[4]Jumlah mereka adalah: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi dibawahnya, bapak dan kakek serta generasi diatasnya, saudara kandung, saudara sebapak, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapak dan generasi dibawahnya, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. 2) Ashobah bighairihi ialah tiap waniya yang mempunyai furudh tapi dalam mawarits menerima ushubah memerlukan orang lain dan dia bersekutu dengannya untuk menerima ushubah itu.[5]Mereka adalah: 1. Satu anak perempuan atau lebih, yang ada bersama anak laki-laki, 2. Satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, yang ada bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Satu orang perempuan kandung atau lebih yang ada bersama saudara kandung 4. Satu orang saudara perempuan sebapak atau lebih yang ada bersama saudara laki-laki sebapak. 3) Ashobah maa ghairi ialah tiap wanita yang memerlukan orang lain dalam menerima ushubuah. Sedangkan orang lain itu tidak bersekutu menerima ushubah tersebut.[6] mereka adalah: 1. Seorang saudara perempuan kadung atau lebih, yang ada bersama anak perempuanatau cucu perempuan dari anak laki-laki.

2. Seorang saudara perempuan sebapak atau lebih, yang ada bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

BAB III PENUTUP Kesimpulan Dzawil furud Furudlu menurut istilah fiqih mawarits, ialah saham yang sudah ditentukan jumlahnya untuk warits pada harta peninggalan, baik dengan nash maupun dengan ijma. Ahli waris diantaranya ialah Suami, Istri, Anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki,Ibu, Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan atau laki-laki seibu, Kakek, Nenek, Furudh Muqoddaroh Didalam Al-Quran, kata furudh muqoddarah yaitu pembagian ahli waris yang telah ditentukan jumlah nya, merujuk pada 6 jenis pembagian, yaitu: bagian setengah, satu perempat, bagian seperlapan, bagian dua pertiga, bagian sepertiga, bagian seperenam Ashobah Ashobah adalah setiap orang yang mendapatkan semua harta waris, yang terdiri dari kerabat dan orang yang memerdekakan budak atau yang mendapatkan sisa setelah pembagian bagian tetap. Pembagian Ashobah Para fuqoha telah menyebutkan tiga macam kedudukan ashobah, yaitu: Ashobah binafsihi ialah tiap-tiap kerabat yang leleki yang tidak diselangi seorang wanita. Ashobah bighairihi ialah tiap waniya yang mempunyai furudh tapi dalam mawarits menerima ushubah memerlukan orang lain dan dia bersekutu dengannya untuk menerima ushubah itu. Ashobah maa ghairi ialah tiap wanita yang memerlukan orang lain dalam mener ima ushubah. DAFTAR PUSTAKA Abubakar, Al-Yasa. 1998. Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab. Jakarta: INIS. Ash-Siddiqy, Hasbi. 1967. Fiqhul Mawaris Hukum Warisan dalam Syariat Islam. Jakarta: Bulan Bintang. _________. 1973. Fiqhul Mawaris (Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam). Jakarta: Bulan Bintang. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhaar Mesir. 2001. Hukum Waris . Jakarta: Senayan Abadi Publishing. Kuzari, Achmaad. 1996. Sistem Ashobah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

[1] Prof. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy. Fiqih Mawaris (Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam). Hlm. 74. [2] Alyasa Abu Bakar. Ahliwaris Sepertalian Darah. Hal140[3] ibid 252 [4] Hasbi Ash-Siddieqy. Fighul Mawarits. Bulan bintang . Jakarta: 1973. Hal: 167 [5] Ibid, Hal: 173 [6] Ibid, Hal: 17