Anda di halaman 1dari 51

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA

UNIT

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM
SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa  Kata Nama Am  Kata Nama Khas  Kata Ganti Nama  Kata Hubung  Kata Panggilan  Tanda Baca  Ayat Tunggal  Ayat Majmuk  Ayat Perintah  Ayat Tanya  Ayat Seru  Ayat Penyata 2. Sebutan dan Intonasi  Ayat Penyata  Ayat Tanya  Ayat Seru  Tanda Baca 3. Kosa Kata salasilah, berhijrah, subjek, predikat, melentur, menerapkan, celaan, berkat, afiat, bingkasan, jati diri, seluar trek, melayari, melentur, harmoni, model

CATATAN

KELOMPOK 1 TEMA Kekeluargaan TAJUK Rumahku Syurgaku

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan; 2. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat; 4. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa berdasarkan teks.

1

UNIT

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM
4. Peribahasa Sebagaimana acuan begitulah kuihnya / Malu bertanya sesat jalan, malu berdayung sampan hanyut / Ringan tulang, berat perut / Ukur baju di badan sendiri / Ukur baju di badan sendiri / Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa / Melentur buluh biarlah dari rebungnya / Alah bisa tegal biasa / Kerbau dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji / Berani kerana benar, takut kerana salah PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Kajian Tempatan, Pendidikan Moral, Pendidikan Agama 2. Nilai Murni Hormat-Menghormati, Bekerjasama 3. Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia – mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila 4. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain 5. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir - Membuat Kaitan dan perhubungan - Merumus - Menjana Idea

CATATAN

KELOMPOK 2 TEMA Kekeluargaan TAJUK Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi; 2. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca; 3. Menjelaskan isi penting yang terdapat dalam teks; 4. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

1

UNIT

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM
- Membuat Gambaran Mental - Menginterprestasi Kecerdasan Pelbagai - Interpersonal - Verbal – Linguistik - Visual – Ruang Pembelajaran Kontekstual Kemahiran Belajar Cara Belajar Konstrukturisme

CATATAN

  KELOMPOK 3 TEMA Kekeluargaan TAJUK Kasih Disemai Budi Dihargai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan; 2. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul; 3. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca berdasarkan konteks; 4. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. 

1

Media Pengajaran  Gambar  Kaset  Radio  Cakera Padat Jendela Web www.kempadu.gov.my

UNIT

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. 8.2 Membina dan menulis ayat tungal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM
SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa  Ayat Tanya tanpa Kata Tanya  Ayat Tanya dengan Kata Tanya  Makna perkataan  Kata Adjektif  Kata Hubung  Tanda Baca 2. Sebutan dan Intonasi  Dialog  Syair  Ayat Tanya tanpa Kata Tanya  Ucapan 3. Kosa Kata menyarankan, menjamin, kesedaran, persekitaran, pencapaian, menuntun, menyidai, merenung, terpukau, dugaan, impian, terkecai, sambalewa, punah, mengalah, tercapai, berkarah PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Kajian Tempatan, Sastera 2. Nilai Murni Kesyukuran, Kasih Sayang, Bekerjasama, Berusaha, Berhemah Tinggi 3. Peraturan Sosiobudaya Sopan Santun, Menghormati orang tua, Menghormati institutsi pelajaran

CATATAN

KELOMPOK 4 TEMA Institusi Pelajaran TAJUK Gurindam Nasihat

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya dalam dialog; 2. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya; 3. Menjawab soalan untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa santun; 4. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul; 5. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas dengan menggunakan perkataan sendiri; 6. Memberikan pandangan tentang mesej dan nilai murni yang terdapat dalam syair; 7. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

2

UNIT

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat wacana, dan nilai dan pengajaran. Aras 1 ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM
4. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir - Menjana Idea - Mensintesis - Membuat Kesimpulan - Menganalisis - Merumus - Mengenal Pasti - Mencirikan - Menyatakan Sebab  Kajian Masa Depan  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Pembelajaran Konstrukturisme  Kecerdasan Pelbagai - Verbal – Linguistik Media Pengajaran  Gambar Tunggal  Bahan Sastera  Alat Multimedia

CATATAN

KELOMPOK 5 TEMA Institusi Pelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Mengemukakan soalan berdasarkan bahan rangsangan secara lisan; 2. Menjawab soalan berdasarkan teks; 3. Membaca teks ucapan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai; 4. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang diberikan; 5. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. ii. Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

2

TAJUK Sekolah Harapan Negara Impian Bersama

3. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 5. Aras 3 i. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. . Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 8. Menyatakan mesej kandungan teks yang dibaca.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 i. 2.2 Membina dan menulis ayat tungal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 1. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tungggal dan ayat majmuk.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. ii. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2 KELOMPOK 6 TEMA Institusi Pelajaran TAJUK Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.

dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 5. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. 8. .2 Membina dan menulis ayat tungal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 9. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai ayat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 4. 5. Aras 3 i. Menyusun maklumat yang diberikan mengikut keutamaan. 2 Aras 3 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Memahami isi kandungan teks yang dibaca. ii.

berbilang kaum.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. pengacara. Aras 1 i. 2. bencana. monorel. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Merujuki kamus untuk mencari makna. toleransi. praktik. Aras 1 i. ejaan. 4. Aras 1 i. prihatin. kemakmuran. ensiklopedia. Menulis perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. takdir. buku skrap. ii. 8. dan penggunaan perkataan yang tepat. strategik. 6. tradisional. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 3 . Sebutan dan Intonasi  Ayat Penyata  Ayat Perintah  Dialog  Pantun 3. stesen. muzium. khidmat masyarakat. pengacara. tugasan. 3. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. menu. akrab 4. pembetung.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. simpang. sebutan yang betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. tesaurus. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Kosa Kata harmoni. bulat kata kerana muafakat / Hidup sepakat membawa berkat CATATAN KELOMPOK 7 TEMA Kemasyarakatan TAJUK Amalan Berbudi Hidup Harmoni Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Peribahasa Bulat air kerana pembetung. tunjuk arah. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. tradisional. simulasi. situasi. sumber.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. sebutan yang betul. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. terkedu. Tatabahasa  Kata Sendi  Kata Bilangan  Kata Majmuk  Kata Arah  Kata Perintah  Sinonim  Ayat Penyata  Ayat Perintah 2.

4.Membuat Kesimpulan . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN KURIKULUM 1. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain 5. Semangat Bermasyarakat 3.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.Memberi Sebab .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 i.Membuat Urutan .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 3 .Menyusun Atur  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar CATATAN KELOMPOK 8 TEMA Kemasyarakatan TAJUK Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 8. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.Merumus . Kewarganegaraan Semangat Kekitaan – Bersatu dan harmoni 4. 2. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir . 6. Kerjasama.Menjana Idea . Menulis ayat dalam bentuk tulisan berangkai yang kemas dan betul.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2.Membuat Kaitan dan Perhubungan .Membuat Keputusan . Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Merujuk ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 i. Ilmu Kajian Tempatan. Nilai Murni Baik Hati. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.Mengkategorikan . Aras 2 i. ii.Membuat Gambaran Mental . 3.Menganalisis .

kempadu.Kinestatik Interpersonal Kemahiran TMK CATATAN KELOMPOK 9 TEMA Kemasyarakatan TAJUK Toleransi Teras Kemakmuran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.tutor. Aras 3 i.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i. 8.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. 2.com. Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. 3. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. ii. 4. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM  Kecerdasan Pelbagai . Aras 2 i. Menulis perenggan dalam bentuk tulisan berangkai yang kemas dan cantik.my www. 6.com. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.my 3 .   Media Pengajaran  Tesaurus  Gambar  Borang Pengurusan Grafik  Ensiklopedia  MyCD Jendela Web www. Mencari maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.Verbal – Linguistik .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Interpersonal .Intrapersonal . Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

ayat dan peribahasa yang terdapat dalam teks. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. deklamasi.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kosa Kata urus setia. laras. Peribahasa Umpama aur dengan tebing / Seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing / Seperti kera sumbang / Ringan Tulang / Ringan tangan 5. pendaftaran. frasa. Aras 1 i. frasa.2 Membina dan menulis ayat tungal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 6. akuatik. 5. luntur. pencemaran. strategik. sistematik. Sebutan dan Intonasi  Intonasi Ayat Bahasa Melayu  Pantun 3. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. 3. Menyatakan isi utama dan menghuraikan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Membaca perkataan. Mengenal pasti penggunaan kata. 8. 2.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 8. ii. 4 . diksi. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. senario.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. dimanfaatkan. Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan CATATAN KELOMPOK 10 TEMA Alam Sekitar TAJUK Alam Bersih Hidup Bersih Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. toksik. ceria. Tatabahasa  Kata Tunggal  Kata Bilangan  Kata Adjektif  Kata Sendi  Penanda Wacana  Imbuhan 2. Aras 1 i. sewenang-wenang. Aras 1 i. 4. Menyatakan sebab atau alasan untuk menyokong permintaan. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. format 4. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Kerajinan.Mentafsir .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir . Ilmu Kajian Tempatan. Nilai Murni Keberanian.Meringkas . Aras 2 i. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN KURIKULUM 1.Menjana Idea CATATAN KELOMPOK 11 TEMA Alam Sekitar TAJUK Manusia Prihatin Bumi Terpelihara Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. ii.Membuat Analogi . Kebersihan Fizikal dan Mental.Membuat Kaitan dan Perhubungan . 2.Mengenal Pasti Idea Utama dan Idea Sokongan .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. Aras 2 i. 6. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 4 .Mengumpul Maklumat . Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Peraturan Sosiobudaya  Peribahasa  Laras Bahasa 5. 3. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Kerjasama.Mencirikan . 8. 1.Mengkategorikan . Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Semangat Bermasyarakat 3.Merumus . Sains 2. Aras 2 i. Menggunakan kata bual dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa antara berita dengan cerpen. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Kewarganegaraan Berusaha dan Produktif – Pemeliharaan dan Pemulihan 4.Membuat Inferens .

Aras 3 i.Menginterprestasi .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. 3.Membuat Kesimpulan Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1.Menganalisis .4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 i. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM .Verbal – Linguistik Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual CATATAN KELOMPOK 12 TEMA Alam Sekitar TAJUK Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 6.     Media Pengajaran  Bahan Grafik  Carta  Borang Pengurusan Grafik 4 . Aras 3 i. 2. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.-kan 3. heroin. ruam. generasi. kuinin 5. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. frasa. 6. 3. 5. Aras 1 i.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 3. akta. vitamin. minda. protin. sel darah.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Misi. proaktif. media massa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana dan kata hubung. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. aedes. sesal kemudian tidak berguna CATATAN KELOMPOK 13 TEMA Sukan dan Kesihatan TAJUK Kesihatan Asas Kesejahteraan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. kaunseling. ii. daya ketahanan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 2. karbohidrat. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. vaksin. mandatori. Kosa Kata kesejahteraan. dan laras bahasa yang sesuai. denggi. kategori. slogan. Aras 1 i. merealisasikan. ii. Tatabahasa  Kata Kerja  Penanda Wacana  Sinonim  Ayat Tanya 2. terbengkalai. Peribahasa Sebatang kara / Bangkai bernyawa / Tulang belakang / Sesal dahulu pendapatan. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. istilah. tiruk.. struktur ayat yang betul. ranjau. . Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. Sistem Ejaan  Pengimbuhan .. 5 Aras 1 i. Sebutan dan Intonasi  Ayat Tanya  Dialog  Dikir Barat 4. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan. parasit. kepompong. Membina ayat dengan menggunakan penanda wacana. zat.Imbuhan apitan di-. serius. 4. 8. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.

Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .Menganalisis  Kecerdasan Pelbagai . Kewarganegaraan Berusaha dan Produktif – Sentiasa mempertingkatkan usaha 4. ii.Mengenal Idea Utama dan Idea Sokongan . Ilmu Pendidikan Jasmani dna Pendidikan Kesihatan.Interpersonal . istilah.Pendidikan Muzik .Merumus . 3. 4.Visual Ruang CATATAN KELOMPOK 14 TEMA Sukan dan Kesihatan TAJUK Cegah Sebelum Parah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Mengelaskan . Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 5 . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN KURIKULUM 1. Aras 2 i.Membanding dan Membeza .Menjana Idea . struktur ayat yang betul. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.Membuat Kesimpulan . Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.Membuat Kaitan dan Perhubungan . Nilai Murni Hemah Tinggi. 2. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 3. Kebersihan Fizikal dan Mental. Rasional 3. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. Peraturan Sosiobudaya  Menghormati orang lain  Laras bahasa 5. Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.Logik Matematik . Aras 2 i. Sains 2. frasa. 6.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. dan laras bahasa yang sesuai. 8.

dan laras bahasa yang sesuai. 2. 6. struktur ayat yang betul. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. istilah. Aras 3 i.gov. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. frasa. 5. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Membentangkan hasil analisis secara tepat. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana. Media Pengajaran  Gambar  Radio Kaset  MyCd  Borang Pengurusan Grafik Jendela Web www. 4.my 5 .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 3. Aras 3 i. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 3. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. ii. Membentangkan hasil analisis secara tepat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM    Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstuktivisme Kemahiran Belajar Cara Belajar CATATAN KELOMPOK 15 TEMA Sukan dan Kesihatan TAJUK Awas! Nyamuk Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.moh. Aras 3 i.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 5 .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

6. Aras 1 i. Kejujuran. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. ii. tiruan. permintaan. Tatabahasa  Ayat Tanya 2.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. Menulis karangan lengkap mengikut format. Kemahiran Hidup 2. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu yeks untuk mendapatkan idea. 2. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. cas. premis. Sebutan dan Intonasi  Gurindam 3.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. pukal. Aras 1 i. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan. memupuk. promosi. diskaun. berleluasa. ikut rasa binasa / Ingat sebelum kena. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. laris. berdikari. pengilang. Kerjasama CATATAN KELOMPOK 16 TEMA Kepenggunaan TAJUK Hari Usahawan Muda Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. urai. jimat sebelum habis PENGISIAN KURIKULUM 1. pengguna. Aras 1 i. Nilai Murni Berdikari.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. jenama. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. terpedaya. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Kerajinan. ketahanan. ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. 4. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa brurusan. 3. modal. taktik. 5.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Keberanian. Peribahasa Seperti rusa masuk kampung / Lupa daratan / Alah membeli menang memakai / Tepuk dada tanya selera / Ikut hati mati. bermutu. pembekal. 8. iklan. tulen. Ilmu Kajian Tempatan. 6. jaminan. Kebebasan. Kosa Kata dana. Hormat-Menghormati. Matematik. Membaca ayat pertama daripada teks untuk mendapatkan idea. 6 . luntur. komisen 4. slogan.

Aras 2 i.Merumus . 3.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Peraturan Sosiobudaya  Kesantunan Berbahasa  Laras Bahasa  Peribahasa 5.Menginterpretasi . Kewarganegaraan  Berusaha dan Produktif – Rajin 4.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Aras 2 i.Interpersonal  Pembelajaran Konstuktivisme  Pembelajaran Kontekstual CATATAN KELOMPOK 17 TEMA Kepenggunaan TAJUK Berdikari Teras Kemajuan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Verbal Linguistik . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 3.Membuat Kaitan dan Perhubungan . 8. 2.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .Menyusun Atur  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kajian Masa Depan  Kecerdasan Pelbagai . Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.Menjana Idea . Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. 6. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 6 . Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Aras 3 i. 8. . Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 6. 3. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. 2. Aras 3 i. 6 Aras 3 i. Menulis karangan fakta yang lengkap serta menepati ciri-ciri wacana yang baik.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Membaca indeks. Membaca glosari untuk mendapatkan maklumat lanjut. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Media Pengajaran  Grafik  Carta  Borang Pengurusan Grafik  MyCd CATATAN KELOMPOK 18 TEMA Kepenggunaan TAJUK Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.

6. Aras 1 i. pawang. leka. iii. tabah. 2. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. rintangan. mesej. dan gaya bahasa. terlajak kata buruk padahnya 5. Menyatakan watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. nilai dan pengajaran. derhaka. plot. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. 7 . Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. sasa. Sebutan dan Intonasi  Sajak  Pantun  Syair  Gurindam 3. larut. istilah. belas. 4. Menyampaikan cerita dengan menggnakan diksi yang dipilih. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Menyatakan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 1 i.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 2. watak. sengsara. tergadai 4. Mengecam diksi. 7. Kosa Kata puncak. istilah dan ayat yang memberikan kesan. kental. Mengecam diksi. menggapai. ii.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 1 i. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. kecundang. bertenggek. Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan CATATAN KELOMPOK 19 TEMA Kesusasteraan TAJUK Ke Puncak Jaya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Peribahasa Tenggelam punca / Besar hati / terlajak perahu boleh berundur. bestari. watak dan perwatakan. ii. 5. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. mara. pelbagai jenis ayat. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3. Menyatakan ciri sajak yang dipelajari. gelagat. termangumangu. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1.1 Bercerita dengan menggunakan kata. terkapai-kapai. Tatabahasa  Kata Banyak Makna 2. 11. bertekad. frasa. pengiktirafan.

Kesederhanaan. Pendidikan Moral 2. nilai dan pengajaran. Nilai Murni Baik Hati. 7 . Kerajinan. Kejujuran. 11. Aras 2 i. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Rasional 3. ii. 2. Kesyukuran. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Berdikari. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. dan gaya bahasa.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Kebebasan. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Aras 1 i.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 2. Kerjasama. Peraturan Sosiobudaya  Peribahasa  Laras Bahasa 5. pelbagai jenis ayat. Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia – Mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 4.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 3. Mentaksir latar yang terdapat dalam karya. 7. Semangat Bermasyarakat. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian Masa Depan  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Konstuktivisme  Pembelajaran Kontekstual CATATAN KELOMPOK 20 TEMA Kesusasteraan TAJUK Buat Baik Dibalas Baik Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Keberanian. Mentaksir latar yang terdapat dalam karya.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 4. Aras 2 i. frasa. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM PENGISIAN KURIKULUM 1. Menyatakan latar yang terdapat dalam bahan. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Hemah Tinggi. Ilmu Sastera. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca. watak dan perwatakan.

intonasi.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 4. 2. frasa. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya yang dipelajari. pelbagai jenis ayat.gov.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menyampaikan cerita dengan sebutan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Media Pengajaran  Grafik  Carta  Borang Pengurusan Grafik  MyCd Jendela Web www.karya.my CATATAN KELOMPOK 21 TEMA Kesusasteraan TAJUK Berundur Sebelum Terlajak Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 3. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. dan penghayatan yang sesuai. 11. Aras 3 i. 7. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. dan gaya bahasa. Aras 3 i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.net. Aras 3 i.my www. nilai dan pengajaran.dbp. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. ii. Mempersembahkan cerita dengan sebutan. watak dan perwatakan. intonasi dan penghayatan yang sesuai.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 7 .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 2.

Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Matematik 2. 2. 9. masyarakat tempatan. 8 . Sebutan dan Intonasi  Berita  Dialog  Lagu 3. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. unik. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Kajian Tempatan. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. 3. kolesterol. Aras 1 i. Kosa Kata dikomersialkan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Ilmu Sains Pertanian.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 2. Sistem Ejaan  Huruf besar PENGISIAN KURIKULUM 1. ii. filamen 4. Mengeja dan menulis perkataan dan frasa yang dibacakan.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Tatabahasa  Frasa Nama  Kata Keterangan  Tanda Baca  Kata Bantu  Ayat Majmuk  Ayat Aktif  Ayat Pasif 2. sistem penghadaman. organik. Aras 1 i. lawas. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. 4. Nilai Murni Berdikari. Kerajinan CATATAN KELOMPOK 22 TEMA Pertanian TAJUK Buah Seribu Khasiat Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 6.

Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .Menjana idea . Peraturan Sosiobudaya  Semangat bermuafakat 5. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 3.Logik Matematik  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar Media Pengajaran  Gambar  Buku Teks  MyCd  Borang Pengurusan Grafik Jendela Web www. 2.my CATATAN KELOMPOK 23 TEMA Pertanian TAJUK Tanaman Organik Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Menganalisis . Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. 3.Membanding beza  Pembelajaran Konstruktivisme  Kecerdasan Pelbagai .moa.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 2.Merumus .gov.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. 6. Aras 2 i. Membentangkan hasil dapatan berdasarkan sesuatu maklumat dengan menggunakan bahasa yang betul. 8 . Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 9. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.Naturalis . Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.Meramal . Kewarganegaraan Berusaha dan produktif – menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara 4.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i.

Aras 3 i. Aras 3 i.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN KELOMPOK 24 TEMA Pertanian TAJUK Hasil Ternaka Kita Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 2. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. 3. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. 6. Aras 3 i. 8 . Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

Aras 1 i. menarik. Semangat Bermasyarakat. muzikal. Sebutan dan Intonasi  Dialog  Pantun  Sajak 3. 2.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. dan bermakna. 4.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Tatabahasa  Kata Seruan  Kata Hubung  Frasa Nama  Ayat Tunggal  Kata Kerja  Ayat Seru 2. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Membina draf karangan yang lengkap. Kerjasama. 9 . mantera. rampanau. seni halus. dokumentari. kesenimbungan 5. Hormat-Menghormati. Aras 1 i. 3. lungsur. unik. interaktif. dan ayat yang seuai. demonstrasi. kertuk. 7. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik. 5. Patriotisme. angklung. Kosa Kata identiti.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. Kerajinan CATATAN KELOMPOK 25 TEMA Kebudayaan Malaysia TAJUK Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. 10. Pendidikan Moral 2. ii. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Membina draf karangan. Peribahasa Hidup muafakat membawa berkat PENGISIAN KURIKULUM 1. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. produk. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Nilai Murni Baik Hati. Ilmu Kajian Tempatan. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Kasih Sayang. ungkapan. ii. promosi. Aras 1 i.

3. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 3. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menulis karangan dengan menggunakan bahasa deskriptif.Merumus . Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.Membuat Kesimpulan  Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kercerdasan Pelbagai . Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .moa. 2. 4.my CATATAN KELOMPOK 26 TEMA Kebudayaan Malaysia TAJUK Budi Bahasa Budaya Kita Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia – Mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 4. Aras 2 i. 2.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Mensintesis .heritage. 5. 9 .gov. dan ayat yang seuai.Menyusun Atur .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 i.Mereka Cipta . Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.Menganalisis . ungkapan. 7.Membanding Beza . frasa. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.Kecerdasan Muzik  Pembelajaran Kontekstual Media Pengajaran  Grafif  Carta  Borang Pengurusan Grafik  MyCd Jendela Web www.Verbal-Linguistik .Menjana Idea . Aras 2 i.

Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. Aras 2 i. Aras 3 i. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. dan bermakna. ungkapan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menghasilkan puisi secara terancang. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan. 9 TEMA Kebudayaan Malaysia TAJUK Warisan Disemai Budaya Dikekal 1. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. ii. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. indah dan menarik. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 3 i. dan ayat yang seuai. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. 3. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN KELOMPOK 27 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. menarik. 2. 7.

1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. indah. Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 10. dan menarik. menarik. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 9 . tertib. dan bermakna.

7. Menyusun maklumat dengan menggunakan lakaran berbentuk grafik. Tatabahasa  Imbuhan ke-…-an  Sinonim  Ayat Penyata  Ayat Perintah  Kata Ganda 2. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. 3. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Mengecam diksi. daif. kudapan. patriotik. kokurikulum. Sebutan dan Intonasi  Ayat Perintah 4. sektor. pelbagai jenis ayat. Mengecam diksi. Aras 1 i. wakaf. realiti. automobil. Aras 1 i. strategi. Sistem Ejaan  Kata penuh  Kata singkatan 3. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. merarau. ejaan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. istilah. aksesori. briged. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. 10 . 6. menyemarakkan. ditauliahkan. Kosa Kata tunjang. kental. sebutan yang betul. dan penggunaan perkataan yang tepat. bayonet. Merujuki kamus untuk mencari makna perkataan dan frasa yang betul.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. leftenan. memangkas. pokok hiasan. 4. 2. membedil CATATAN KELOMPOK 28 TEMA Nilai Murni TAJUK Bersatu Teras Keharmonian Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. syahdu.

Ilmu Kajian Tempatan. 3. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Nilai Murni Kasih Sayang. Aras 2 i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Kebebasan. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 i. 10 TAJUK Aku Tetap Bersamamu . 2.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pelbagai jenis ayat. hati kuman sama dicecah / ular yang menyusur akar. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. bulat kata kerana muafakat / Bersatu teguh bercerai roboh / Ringan tulang berat perut / Seperti rumput di tepi jalan / Seperti cincin dengan permata / Seperti dakwat dengan kertas / Seperti lintah menghisap darah / Seperti harimau menyembunyikan kukunya / Hati gajah sama dilapah. Aras 1 i. Peraturan Sosiobudaya  Menghormati orang lain dan berhemah tinggi dalam pergaulan seharian CATATAN KELOMPOK 29 TEMA Nilai Murni Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 3. Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia – Mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 4. frasa atau ayat yang memberikan kesan dalam teks puisi dengan menyatakan alasan. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. 7. Memilih perkataan.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 9. tidak akan hilang bisanya PENGISIAN KURIKULUM 1. Kerajinan 3. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Peribahasa Bulat air kerana pembetung. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 5. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Pendidikan Moral 2.

Mencirikan . dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 9.Membuat Urutan  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kercerdasan Pelbagai .heritage.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. pelbagai jenis ayat. Aras 3 i.Menjana Idea . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 5. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. 10 TAJUK Budi Dikenang Bakti Disanjung . Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .Merumus .gov.Membuat Kesimpulan . Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.. Aras 2 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Mengenal Pasti Idea Utama dan Idea Sokongan . 3.Membanding Beza .Inetrpersonal Media Pengajaran  Kamus Peribahasa  Kamus Ekabahasa  Gambar Tunggal  MyCd  Borang Pengurusan Grafik Jendela Web www. 7.Menganalogi .Verbal-Linguistik .Menganalisis . 3. Aras 3 i. 2. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.my CATATAN KELOMPOK 30 TEMA Nilai Murni Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 10 .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 9. Aras 3 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

menerjah. 2. menyoroti. frasa. Patriotisme CATATAN KELOMPOK 31 TEMA Patriotisme TAJUK Setia Kepada Negara Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. frasa. 3. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. suburkan patriotisme. Mengenal pasti penggunaan kata. kedaulatannya. Kesusasteraan 2. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. dan peribahasa dalam sesuatu genre. 7. Sebutan dan Intonasi  Pidato  Sajak  Berita 3. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. bercerai kita roboh / Bagai telur di hujung tanduk PENGISIAN KURIKULUM 1. Nilai Murni Kesyukuran. anasir. tidak akan berbelah bahagi.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Tatabahasa  Kata Adjektif  Sinonim 2. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Mengenal pasti penggunaan kata. kelibat 4. Kebebasan. Mengenukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Ilmu Kajian Tempatan. derapan. 9. 4. Aras 1 i. Peribahasa Berasatu kita teguh. 6. Kosa Kata tumpahnya darahku. Pendidikan Moral. membelenggu. Aras 1 i. merentap. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. alpa. Aras 1 i. ayat. patahkan bersama.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 3. bertoleransi. 11 . ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 1 i. mengimbau.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

. sebutan.Mereka Cipta  Pembelajaran Kontekstual  Kercerdasan Pelbagai . 3. Peraturan Sosiobudaya  Semangat bermuafakat 5.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. 2.Menyelesaikan Masalah .Menganalogi .Menyatakan Sebab . Mengumpulkan maklumat tentang sesuatu isi kandungan bahan yang dibaca. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. Menyampaikan pidato dengan menggunakan diksi. intonasi.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 3. intonasi dan gaya yang sesuai.Membuat Gambaran Mental . Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. dan gaya yang sesuai. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Aras 2 i. 9. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 3.Inetrpersonal  Kemahiran Belajar Cara Belajar CATATAN KELOMPOK 32 TEMA Patriotisme TAJUK Ulang Tahun Kemerdekaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Kewarganegaraan Bersemangat cinta akan negara dan bangsa – berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan negara 4. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.Merumus .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. sebutan.Menjana Idea . Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .Menghubung Kait . Aras 2 i. Aras 1 i. 7.Verbal-Linguistik . ayat. 11 Aras 2 i. ayat.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

3. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Media Pengajaran  Gambar Tunggal  Keratan Akhbar  MyCd  Borang Pengurusan Grafik  Buku Teks Kajian Tempatan Jendela Web www. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. 11 . Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 3. Membuat ringkasan teks yang dibaca.gov.gov. Aras 3 i. Menghuraikan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Aras 3 i. 7. Aras 3 i.mcsi.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.bkn.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.my CATATAN KELOMPOK 33 TEMA Patriotisme TAJUK Negaraku Tercinta Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.my www.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. 9. 2.

produk. dan tersusun. logo. astronomi. agen. Kerajinan. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. automotif. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Kemahiran Hidup 2. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. rutin. teori. komersial. kaunseling. 2.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. Ilmu Sains. Kosa Kata kriteria. petroleum 4. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. . karbon dioksida. pandangan. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. multimedia. Sistem Ejaan  Ejaan Kata Pinjaman PENGISIAN KURIKULUM 1. sel. cakerawala. tepat. 12 Aras 1 i. Aras 1 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. hidrogen. planetarium. Rasional CATATAN KELOMPOK 34 TEMA Sains Teknologi dan Reka Cipta TAJUK Aku dan Astronaut Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. ii. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. memacu. Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. 6. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 10. elemen. karnival. inovasi. inisiatif. inovatif. Keberanian. perkataan dan tanda baca dalam teks. global.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. aerodinamik. 4. Patriotisme. Sebutan dan Intonasi  Intonasi ayat Bahasa Melayu 3. revolusi. astronaut. 3. siber. Nilai Murni Berdikari. Tatabahasa  Kata Kerja  Frasa Kerja  Kata Dasar  Kata Terbitan  Imbuhan Apitan  Imbuhan 2. Kajian Tempatan.1 Mengemukakan idea. kos. Kebebasan.

Aras 2 i. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. Kewarganegaraan Berusaha dan Produktif – Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara 4. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Aras 2 i. tepat. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata.Merumus . Aras 2 i.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .Menjana Idea . 2.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. ii. kesilapan struktur ayat.Membanding dan Membeza  Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kajian Masa Depan  Kercerdasan Pelbagai  Pembelajaran Konstruktivisme  Pembelajaran Kontekstual Media Pengajaran  Grafik  Carta  Borang Pengurusan Grafik  MyCd CATATAN KELOMPOK 35 TEMA Sains Teknologi dan Reka Cipta TAJUK Maju Sains Maju Negara Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. 12 . Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. dan kesilapan penggunaan imbuhan.Mengumpul dan Mengelas . kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan. pandangan. 3. 4. 6. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1 Mengemukakan idea. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 3. 10. Peraturan Sosiobudaya  Laras Bahasa 5.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. dan tersusun.

4. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1 Mengemukakan idea. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Aras 3 i. dan tersusun. Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Aras 3 i. 5. Aras 3 i. tepat. 10. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. pandangan.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 2. 6. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 12 . dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. 4. Mendengar den menerima pendapat orang lain dengan rasional. 3. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN KELOMPOK 36 TEMA Sains Teknologi dan Reka Cipta TAJUK Kreatif dan Inovatif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 2.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

pakar rujuk.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. tragis. 13 . linguistik. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. Tatabahasa  Sinonim  Frasa Nama  Ayat Topik 2. pakar ekonomi.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4. penggiat bahasa. lama-lama menjadi kain PENGISIAN KURIKULUM 1. MARA. pengalaman. sebutan yang betul. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. anugerah. infrastruktur. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna. Patriotisme CATATAN KELOMPOK 37 TEMA Kegigihan TAJUK Jasamu Dihargai Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. profesional. ii. Kosa Kata profesor emeritus. ilmuwan. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. 2. Aras 1 i. Pendidikan Moral. profesor madya. Aras 1 i. onar. ejaan. 4.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2. prasarana. sebutan yang betul. Aras 1 i. iltizam. doktor persuratan. lama-lama menjadi bukit / Sehari selebar benang. 10. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. Merujuk kamus untuk mencari makna. Nilai Murni Kesyukuran. Keberanian. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. 6. Mengecam dan menyusun idea utama daripada teks yang dibaca. Menyusun idea tentang sesuatu isi untuk membuat komen. dan penggunaan perkataan yang tepat. doktor falsafah. 5. makalah. Ilmu Kajian Tempatan. Sebutan dan Intonasi  Sajak 3. Peribahasa Sedikit demi sedikit. tutor. sarjana muda. ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. intensif 4. 3.

Peraturan Sosiobudaya  Kerajinan akan membawa kejayaan 5. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. Aras 2 i. ii. 4.my CATATAN KELOMPOK 38 TEMA Kegigihan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 3. gigih 4. pengalaman. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Aras 2 i.mcsi.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.gov. 2. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.bkn.Membuat Hipotensis . tekun.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesbuah karya. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. 4. Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Merumus .my www. Mencatatkan isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.gov. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i.Verbal – Linguistik  Pembelajaran Konstruktivisme  Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Media Pengajaran  Buku Teks Kajian Tempatan. Pendidikan Moral  MyCd  Gambar yang berkaitan  Borang Pengurusan Grafik  Carta permainan Jendela Web www. Kewarganegaraan Berusaha dan Produktif – Rajin.Menjana Idea . 6.Membanding dan Membeza  Pembelajaran Kontekstual  Kajian Masa Depan  Kercerdasan Pelbagai . 3. 13 TAJUK Kegigihan Tangga Kejayaan .Mengumpul dan Mengelas .

2. pengalaman. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesbuah karya. .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 10. 4.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Aras 2 i. Aras 3 i. 4. 3. Meringkaskan karangan. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. 11. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 13 KELOMPOK 39 TEMA Kegigihan TAJUK Dirimu Cemerlang Negara Terbilang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.

1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesbuah karya.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 10. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. 11.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 13 . Meringkaskan karangan. Aras 3 i. Aras 3 i.

Ilmu Kajian Tempatan. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Kerjasama 3. penyelenggaraan. tragedi. Rasional. ii. identiti.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara spontan. 11. Pendidikan Moral 2. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. objektif. HormatMenghormati. Sebutan dan Intonasi  Sajak  Ceramah  Gurindam 3. ayat. 14 . Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. dan nilai dan pengajaran. Aras 1 i. pusara PENGISIAN KURIKULUM 1. terpancar. pemantul. Aras 1 i. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 2. idea. Peraturan Sosiobudaya  Menghormati orang lain  Mematuhi peraturan dan undang-undang CATATAN KELOMPOK 40 TEMA Keselamatan Jalan Raya TAJUK Berhati-hati di Jalan Raya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. wacana. Kosa Kata konsentrasi. Nilai Murni Berhemah Tinggi. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Membaca dan mencari fakta yang relevan. 6. Kasih Sayang.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Tatabahasa  Kata Majmuk  Ayat Perintah  Ayat Penyata  Ayat Majmuk 2. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. rangkaian.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4. Aras 1 i. 3. Memberikan hujah secara spontan. 4.

gov.my www.gov. wacana. 11.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara spontan. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan spontan. ii. Aras 2 i.my CATATAN KELOMPOK 41 TEMA Keselamatan Jalan Raya TAJUK Lebur Raya di Malaysia Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kercerdasan Pelbagai Jendela Web www. ayat. Aras 2 i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.rmp. 6.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 2. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4.jpj. 14 . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 4. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. dan nilai dan pengajaran. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 3. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej. 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. idea.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Membidas hujah lawan dengan memberikan alasan yang wajar. dan nilai dan pengajaran. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. 14 . Aras 3 i. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara spontan. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. wacana. Aras 3 i.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4. 6. Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara spontan. 3. Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 2. ayat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN KELOMPOK 42 TEMA Keselamatan Jalan Raya TAJUK Bertimbang Rasa di Jalan Raya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. idea.

Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Kosa Kata tersohor. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. 6. Sistem Ejaan  Ejaan kata dasar dan kata terbitan PENGISIAN KURIKULUM 1. laksamana. 2. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. pedagang. merangkumi. 6. taraf. berautomasi 4. meninjau. Tatabahasa  Antonim  Ayat Majmuk 2. urus niaga. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. toksin. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. kukuh. kenangan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA 1. 3.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4. masyhur. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. laluan. Kerjasama. Sains 2. Aras 1 i. hulubalang. ii. 4. aset. Kebersihan Fizikal dan Mental. elaun. monorel. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 1 i. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. Semangat Bermasyarakat CATATAN KELOMPOK 43 TEMA Kemajuan Malaysia TAJUK Melaka Bandar Raya Bersejarah Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Ilmu Kajian Tempatan. nadi. sosial. barah. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ii. Sebutan dan Intonasi  Intonasi ayat Bahasa Melayu  Intonasi ayat tanya tanpa kata tanya 3. Nilai Murni Keberanian. 5. 15 . Kerajinan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. pencen. Aras 1 i. berlabuh. ii.

15 .Verbal – Linguistik  Pembelajaran Konstruktivisme  Pembelajaran Kontekstual CATATAN KELOMPOK 44 TEMA Kemajuan Malaysia TAJUK Cyberjaya Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Kewarganegaraan Bersemangat cinta akan negara dan bangsa – Bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara 4.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 3. Aras 2 i. Aras 2 ii.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4. 2. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM 3.Membuat Kesimpulan .Menginterpretasi . 4.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 5. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.Mengesan Kecondongan Pendapat . Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Peraturan Sosiobudaya  Laras bahasa 5.Membuat Inferens . Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. 6. Aras 2 i.Menjana Idea .Mengitlak .Membuat Gambaran Mental  Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kajian Masa Depan  Kercerdasan Pelbagai . Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir . Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.Membuat Rumusan . Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.

Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Aras 2 i.my CATATAN KELOMPOK 45 TEMA Kemajuan Malaysia Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 2.tourism.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 15 TAJUK Negaraku Maju .UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. 6. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam seseuatu perundingan. 3.gov. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Media Pengajaran  Grafik  Carta  Borang Pengurusan Grafik  MyCd Jendela Web www. Aras 3 i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 4. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 i.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN . Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.UNIT TEMA / TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. Aras 3 i.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.