Anda di halaman 1dari 1

Asya sri raktha chamundi sametha bhetala maha mantrasya ,, nakula rushi: gayathri chanda:,sri bhetaleswaroo devatha

: om bijam ,, turu turu sakthi: nama:kelakam:,,, sri raktha chamundi sametha bhetaleswara pretyardhe jape viniyoga:

Om turu turu…… angushtabhya nama:….. hrudyaya nama:… Bhetalaya…….targinibhya nama:……….sirase swaha Nama:………….madhayamabhyam nama:…….sikhaye vashat Nama:…….anamakabhyam nama:……..kavachaya huum Bhetalaya…..kanishtikabhyam nama:…..netratraya voushut Om turu turu….karatala kara prushtabyam nama:….astraya phat.. Bhurbhuvasuvarom digbandha:

Dhyanam:

put any dhayana sloka of bhetala…l

Mantra: Aam om turu turu hreem bhetalaya namah:kroom…….