Anda di halaman 1dari 7

Dakwah, Kewajiban Umat

Dakwah merupakan jalannya para rasul dan para pengikutnya. Juga merupakan tugas
utama mereka dalam memperbaiki keadaan umat manusia. Demikianlah Rasulullah
diutus untuk berdakwah kepada tauhid dan akhlak yang mulia. Itu tidak hanya beliau,
bahkan rasul sebelumnya pun demikian.
Dakwah dan pembinaan generasi umat dengan segala lapisan dan tingkatannya
merupakan tugas agung. Para rasul dan para pengikutnya selalu bersemangat dalam
menjalankannya. Mereka sangat antusias dalam menunjuki manusia ke jalan Allah.
Lihatlah kisah nabi Nuh yang dikisahkan Allah dalam Al-Qur’an.
َ ‫ظلامِلنوُمنو‬
‫ن‬
َ ‫ن َونوُهظ ْم‬
ُ‫طنوَفلا نو‬
ُّ ‫خَذنوُهنوُم ال‬
َ ‫علااًملا َفَأ‬
َ ‫ن‬
َ ‫سني‬
ِ‫خظ ْم م‬
َ ‫ال‬
َّ ‫سَنإ ٍة مِإ خ‬
َ ‫ف‬
َ ‫ث مِفنيمِهظ ْم َأظ ْل‬
َ ‫حلا مِإَل ى َقظ ْنومِممِه َفَلمِب‬
ً‫سظ ْلَنلا نوُننو ا‬
َ ‫َوَلَقظ ْد َأظ ْر‬
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di
antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir
besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.” (QS. 29:14)
Dalam waktu yang demikian panjangnya beliau berdakwah dengan kesungguhan dan
kesabarannya. Lihatlah firman Allah:
ُ‫هلل َواخ َّتنوُقنوهنو‬
َ ‫عنوُبنوُدوا ا‬
ْ ‫ن ا ظ‬
ِ‫ن َأ م‬
ٌ ‫ل َريلا َقظ ْنومِم مِإيِّنل ي َلنوُكظ ْم َنمِذري ٌر ُّممِبني‬
َ ‫ب َأمِلني ٌم َقلا‬
ٌ ‫عَذا‬
َ ‫ل َأن َريظ ْأمِتَنينوُهظ ْم‬
ِ‫ك مِمن َقظ ْب م‬
َ ‫ن َأنمِذظ ْر َقظ ْنوَم‬
ْ ‫حلا مِإَل ى َقظ ْنومِممِه َأ ظ‬
ً‫سظ ْلَنلا نوُننو ا‬
َ ‫مِإخ َّنلا َأظ ْر‬
‫ب مِإيِّنل ي‬
ِّ‫ل َر ي‬
َ ‫ن َقلا‬
َ ‫خنوُر َلظ ْنو نوُكننوُتظ ْم َتظ ْعَلنوُمنو‬
َّ ‫ال نوُريَؤ خ‬
َ ‫جلاَء‬
َ ‫هلل إمَِذ آ‬
ِ‫ل ا م‬
َ ‫ج‬
َ ‫ن َأ‬
َّ ‫سىًّم ى مِإ خ‬
َ ‫ل ُّم‬
ٍ ‫ج إ‬
َ ‫خظ ْرنوُكظ ْم مِإَل ى َأ‬
ِّ‫ن َريظ ْغمِفظ ْر َلنوُكم يِّمن نوُذنوُننومِبنوُكظ ْم َونوُريَؤ ي‬
ِ‫طنينوُعنو م‬
ِ‫َوَأ م‬
‫شظ ْنوا‬
َ ‫سَتظ ْغ‬
ْ ‫صلامِبَعنوُهظ ْم مِفل ي آَذامِنمِهظ ْم َوا ظ‬
َ ‫جَعنوُلنوا َأ‬
َ ‫عظ ْنونوُتنوُهظ ْم لمَِتظ ْغمِفَر َلنوُهظ ْم‬
َ ‫ال مِفَرااًرا َومِإيِّنل ي نوُكخ َّلَملا َد‬
َّ ‫عءآمِء ى مِإ خ‬
َ ‫ال َوَنَهلااًرا َفَلظ ْم َريمِزظ ْدنوُهظ ْم نوُد‬
ً‫ت َقظ ْنومِمل ي َلظ ْني ا‬
ُ‫َدعَظ ْنو نو‬
‫سَرااًرا‬
ْ ‫ت َلنوُهظ ْم مِإ ظ‬
ُ‫سَرظ ْر نو‬
ْ ‫ت َلنوُهظ ْم َوَأ ظ‬
ُ‫عَلن نو‬
ْ ‫عظ ْنونوُتنوُهظ ْم جمَِهلااًرا نوُثخ َّم مِإيِّنل ي َأ ظ‬
َ ‫سمِتظ ْكَبلااًرا نوُثخ َّم مِإيِّنل ي َد‬
ْ ‫سَتظ ْكَبنوُروا ا ظ‬
ْ ‫صُّروا َوا ظ‬
َ ‫مِثَنيلاَبنوُهظ ْم َوَأ‬
“Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan):
‘Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.’ Nuh
berkata: ‘Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan
kepadamu, (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah
kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan
kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila
telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui.’ Nuh berkata: ‘Ya
Rabbku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu
hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran). Dan sesungguhnya setiap kali aku
menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan
anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan
mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian
sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
Kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan
dengan diam-diam.’” (Nuh 71:1-9)
Beliau berdakwah siang dan malam, kemudian terang-terangan lalu menyatukan cara
terang-terangan dengan diam-diam. Inilah sebenar-benarnya kesungguhan dalam nasihat
dan penyampaian risalah (Dari perkataan Abul Qaasim Al Ghornathiy dalam At Tashiil

.’ Adakah kamu hadir ketika Ya’kub kedatangan (tanda-tanda) maut. (Fawaaz bin Hulail Al Suhaimi. demikian pula Ya’kub. (Ibrahim berkata): ‘Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. 2:132-133) Adapun semangat Rasulullah dalam menunjuki manusia kejalan Allah sudah dikenal dan masyhur sekali.” (Taafsiir Qurthubiy 18/301 dinukil dari Al Hirshu ‘Ala Hidayatin Nas hal. 12) Demikian juga kisah Ibrahim dan Ya’qub dalam dakwah kepada Allah. maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.Li ‘Uluumit Tanziil 4/161). Allah berfirman dalam menjelaskan makna dakwah: ‫جخ َّنمِة َواظ ْلَمظ ْغمِفَرمِة مِبمِإظ ْذمِنمِه‬ َ ‫عنوا مِإَل ى اظ ْل‬ ُ‫هلل َريظ ْد نو‬ ُ‫ن مِإَل ى الخ َّنلامِر َوا نو‬ َ ‫عنو‬ ُ‫ك َريظ ْد نو‬ َ ‫المِئ‬ َ ‫نوُأظ ْو‬ “Mereka mengajak ke neraka. Al Baqarah: 221) Sehingga makna dakwah kepada Allah adalah mengajak dan menyeru manusia untuk melaksanakan perintah Alah berupa iman kepada-Nya dan seluruh ajaran para rasul-Nya. sampai keduanya masih berdakwah menjelang wafat.’ Mereka menjawab: ‘Kami akan menyembah Rabb-mu dan Rabb nenek moyangmu. dan Ishaq. Ibnu ‘Atiyah menyatakan: “Makna Jihar (terang-terangan di sini) adalah mengajak mereka di perayaan dan tempat berkumpulnya mereka dan Israr (diam-diam) adalah mendo’akan setiap orang dari mereka. hal 31) Keutamaan Dakwah Kepada Allah Setelah melihat semangat para Rasul dalam berdakwah kepada Allah. Ibrahim. (yaitu) Rabb Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya.’” (QS. Isma’il. Usus Manhaj Salaf fi Dakwah Ila Allah.” (QS. ketika ia berkata kepada anak-anaknya: ‘Apa yang kamu sembah sepeninggalku. Apa itu Dakwah Kepada Allah ? Dakwah bermakna mengajak manusia untuk mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan laranganNya. perlu kita melihat kepada keutamaannya untuk memompa semangat kita dalam berdakwah.” Imam Al Qurthubiy menyatakan dalam tafsir ayat-ayat ini: “Semua ini merupakan kesungguhan dalam dakwah dan lemah lembut dalam mengajak orang dari Nabi Nuh. sehingga kita dapat mencapai apa yang diberikan Allah kepada kita dari keutamaan dakwah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah ta’ala: َ‫ضر‬ َ ‫ح‬ َ ‫شَهَد آَء مِإظ ْذ‬ ُ‫ن َأظ ْمنوُكننوُتظ ْم نو‬ َ ‫سمِلنوُمنو‬ ْ ‫ال َوَأننوُتم ُّم ظ‬ َّ ‫ن مِإ خ‬ َّ ‫ال َتنوُمنونوُت خ‬ َ ‫ن َف‬ َ ‫طَف ى َلنوُكنوُم اليِّدري‬ َ ‫ص‬ ْ ‫هلل ا ظ‬ َ ‫ن ا‬ َّ ‫ل ي مِإ خ‬ َّ ‫ب َريلاَبمِن خ‬ َ ‫ص ى مِبَهءآ مِإظ ْبَرامِهنينوُم َبمِننيمِه َوَريظ ْعنوُقنو‬ َّ ‫َووَ خ‬ ‫حاًدا‬ ِ‫ق مِإَلهاًلا َوا م‬ َ ‫حلا‬ َ ‫س‬ ْ ‫ل َومِإ ظ‬ َ ‫عني‬ ِ‫سَملا م‬ ْ ‫ك مِإظ ْبَرامِهنيَم َومِإ ظ‬ َ ‫ك َومِإَلَه َءاَبءآمِئ‬ َ ‫ن مِمن َبظ ْعمِد ي َقلانوُلنوا َنظ ْعنوُبنوُد مِإَلَه‬ َ ‫ل مِلَبمِننيمِه َملا َتظ ْعنوُبنوُدو‬ َ ‫ت مِإظ ْذ َقلا‬ َ ‫ب اظ ْلَمظ ْنو‬ َ ‫َريظ ْعنوُقنو‬ َ ‫سمِلنوُمنو‬ ‫ن‬ ْ ‫ن َلنوُه نوُم ظ‬ ُ‫ح نو‬ ْ ‫َوَن ظ‬ “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Hal ini mestinya menjadi panduan dan contoh kepada kita dalam berdakwah.

Mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. aqidah dan syariat dan menjelaskan semua yang menyelisihinya. mengajarkan. 5. 3. sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. sebagaimana dalam firman-Nya: ‫حمِكنياًملا‬ َ ‫عمِزرياًزا‬ َ ‫هلل‬ ُ‫ن ا نو‬ َ ‫ل َوَكلا‬ ِ‫س م‬ ُ‫جنوُة َبظ ْعَد الُّر نو‬ َّ ‫ح خ‬ ُ‫هلل نو‬ ِ‫عَل ى ا م‬ َ ‫س‬ ِ‫ن مِللخ َّنلا م‬ َ ‫ال َرينوُكنو‬ َّ ‫ن مِلَئ خ‬ َ ‫ن َونوُمنمِذمِرري‬ َ ‫شمِرري‬ ِّ‫ال ُّمَب ي‬ ً‫س ا‬ ُ‫ُّر نو‬ “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. 6) Sedangkan tujuan dan target dakwah yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah ada dua juga. (Dr. 67:8-9) (Ibnu Timiyah. Ibnu Taimiyah berkata: “Sungguh Allah menegakkan hujjahnya kepada para makhluk dengan para rasul yang diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. 2. An Nahl: 125 2. Menjelaskan. Ini dapat dilihat dalam pernyataan Ibnu Taimiyah di bawah ini. Tujuan dan Rukun Dakwah Dakwah kepada Allah mengandung dua rukun asasi yaitu: 1. Mendapat pahala yang kekal sampai hari kiamat. penjagapenjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: ‘Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?’ Mereka menjawab: ‘Benar ada. Majmu’ Al Fatawa 19/142) . Nashir Abdulkarim Al ‘Aql. aqidah dan syariat. kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.” (QS. menyebarkan dan mengamalkan agama.1. 4:165) juga berfirman tentang penduduk neraka: ‫ال مِفل ي‬ َّ ‫ن َأننوُتظ ْم مِإ خ‬ ْ ‫ ىإ ٍء مِإ ظ‬ ْ ‫ش ظ‬ َ ‫هلل مِمن‬ ُ‫ل ا نو‬ َ ‫جءآَءَنلا َنمِذري ٌر َفَكخ َّذظ ْبَنلا َونوُقظ ْلَنلا َملاَنخ َّز‬ َ ‫خَزَننوُتَهءآ َأَلظ ْم َريظ ْأمِتنوُكظ ْم َنمِذري ٌر َقلانوُلنوا َبَل ى َقظ ْد‬ َ ‫سَأَلنوُهظ ْم‬ َ ‫ج‬ ٌ ‫ل ي مِفنيَهلا َفظ ْنو‬ َ ‫نوُكخ َّلَملا نوُأظ ْلمِق‬ ٍ ‫ل َكمِبنيرإ‬ ٍ ‫ال إ‬ َ َ‫ض‬ “Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir). Mendapat shalawat Allah dan makhluknya yang di langit dan di bumi. Melepas beban tanggung jawab menegakkan hujjah (penjelasan) kepada orang yang didakwahi. Dai adalah orang yang paling baik perkataannya. Dirasat Fil Ahwa’ wal Firoq wal Bida’ hal.’” (QS. belajar. maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Al-Qur’an surat Fushshilat: 33. membela agama. Menjaga. Mendapat pahala besar bila seseorang mendapat hidayah melaluinya. 4. yaitu: 1. Mendapatkan doa Rasulullah diberi cahaya oleh Allah. 6.

35:8) Kedua tujuan ini disampaikan Allah dalam firman-Nya: ‫ن ال‬ َ ‫سمِبنوُتنو‬ ْ ‫علا َوَريظ ْنوَم الََري ظ‬ ً‫شخ َّر ا‬ ُ‫سظ ْبمِتمِهظ ْم نو‬ َ ‫حنيَتلانوُننوُهظ ْم َريظ ْنوَم‬ ِ‫ت مِإظ ْذ َتظ ْأمِتنيمِهظ ْم م‬ ِ‫سظ ْب م‬ َّ ‫ن مِفل ي ال خ‬ َ ‫حمِر مِإظ ْذ َريظ ْعنوُدو‬ ْ ‫ضَرَة اظ ْلَب ظ‬ ِ‫حلا م‬ َ ‫ت‬ ْ ‫ن اظ ْلَقظ ْرَريمِة اخ َّلمِتل ي َكلاَن ظ‬ ِ‫ع م‬ َ ‫سَئظ ْلنوُهظ ْم‬ ْ ‫َو ظ‬ ‫شمِدرياًدا َقلانوُلنوا َمظ ْعمِذَراًة‬ َ ‫عَذااًبلا‬ َ ‫هلل نوُمظ ْهمِلنوُكنوُهظ ْم َأظ ْو نوُمَعيِّذَبنوُهظ ْم‬ ُ‫ن َقظ ْنواًملا ا نو‬ َ ‫ظنو‬ ُ‫ت نوُأخ َّم ٌة يِّمظ ْننوُهظ ْم مِلَم َتمِع نو‬ ْ ‫ن َومِإظ ْذ َقلاَل ظ‬ َ ‫سنوُقنو‬ ُ‫ك َنظ ْبنوُلنونوُهظ ْم مِبَملا َكلانوُننوا َريظ ْف نو‬ َ ‫ََتظ ْأمِتنيمِهظ ْم َكَذمِل‬ َ ‫مِإَل ى َريِّبنوُكظ ْم َوَلَعخ َّلنوُهظ ْم َريخ َّتنوُقنو‬ ‫ن‬ “Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya. 16:37) َ ‫صَننوُعنو‬ ‫ن‬ ْ ‫عمِلني ٌم مِبَملا َري ظ‬ َ ‫هلل‬ َ ‫ن ا‬ َّ ‫ت مِإ خ‬ ٍ ‫سَرا إ‬ َ ‫ح‬ َ ‫عَلظ ْنيمِهظ ْم‬ َ ‫ك‬ َ ‫س‬ َ ‫ب َنظ ْف‬ ْ ‫ال نوُتظ ْذمِه ظ‬ َ ‫َف‬ “Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. hal. di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air. Mengharap petunjuk bagi orang yang didakwahi. karya Dr.” (QS. membimbing dan menasihati mereka untuk menjalaninya agar lepas tanggung jawabnya. 16:35) Ayat ini menjelaskan tujuan dakwah yaitu menegakkan hujjah atas manusia dengan menyampaikan perintah Allah. di antaranya: َ ‫صمِرري‬ ‫ن‬ ِ‫ل َوَملاَلنوُهم يِّمن خ َّنلا م‬ ُّ ‫ض‬ ِ‫الَريظ ْهمِد ي َمن نوُري م‬ َ ‫هلل‬ َ ‫ن ا‬ َّ ‫عَل ى نوُهَدانوُهظ ْم َفمِإ خ‬ َ ‫ص‬ ْ ‫حمِر ظ‬ ْ ‫مِإن َت ظ‬ “Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk. ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. dalam Majalah Al- . Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” (QS. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: ‘Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab dengan azab yang amat keras. Ini dapat dilihat dari sirah Nabi dan dijelaskan langsung oleh Allah dalam banyak ayat-Nya. dan di hari-hari bukan Sabtu. 7:163164) Hukum Dakwah atau Amar Ma’ruf Nahi Mungkar (Disarikan dari buku Hakikat Al Amr Bil Ma’ruf wan Nahi ‘Anil Mungkar. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. dan supaya mereka bertaqwa. Hamd bin Nashir Al Amaar. 39-40 dan Makalah Al Amr Bil Ma’ruf wan Nahi Anil Mungkar Bainal Ifraath wat Tafriith. Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Rabbmu.” (QS. karya Dr. 2.’” (QS.Demikian juga firman Allah: ُ‫غ اظ ْلنوُممِبني نو‬ ‫ن‬ ُ‫ال اظ ْلَبالَ نو‬ َّ ‫ل مِإ خ‬ ِ‫س م‬ ُ‫عَل ى الُّر نو‬ َ ‫ل‬ ْ ‫َفَه ظ‬ “Maka tidak ada kewajiban atas para rasul.Ali n ashir Al Faqihiy.

mereka adalah orangorang yang beruntung.” (Riwayat Muslim) Sedangkan Ijma’ kaum muslimin. 20 serta Al Amr Bil Ma’ruf wan Nahi ‘Anil Mungkar.Furqaan edisi 144. di antaranya: .” (Lihat Tafsir Al Qur’an Al Karim karya Ibnu Katsir 1/339-405) Dan firman-Nya. barang siapa yang ingin termasuk umat tersebut. “Wahai sekalian manusia. karena dakwah berisikan ajakan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. telah dijelaskan oleh para ulama. ِ‫ن مِبلا م‬ ‫هلل‬ َ ‫ن اظ ْلنوُمنَكمِر َونوُتظ ْؤمِمنوُننو‬ ِ‫ع م‬ َ ‫ن‬ َ ‫ف َوَتظ ْنَهظ ْنو‬ ِ‫س َتظ ْأنوُمنوُرونَ مِبلاظ ْلَمظ ْعنوُرو م‬ ِ‫ت مِللخ َّنلا م‬ ْ ‫ج ظ‬ َ ‫خمِر‬ ْ ‫خظ ْنيَر نوُأخ َّمإ ٍة نوُأ ظ‬ َ ‫نوُكننوُتظ ْم‬ “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. dan itu selemah-lemahnya iman. dan beriman kepada Allah. 21 Shafar 1422 H.” (QS. jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. dan mencegah dari yang mungkar. “Maksud dari ayat ini. Fathul Qadir. maka rubahlah dengan tangannya. Dalil Al Qur’an Firman Allah ta’ala: َ ‫حنو‬ ‫ن‬ ُ‫ك نوُهنوُم اظ ْلنوُمظ ْفمِل نو‬ َ ‫المِئ‬ َ ‫ن اظ ْلنوُمنَكمِر َونوُأظ ْو‬ ِ‫ع م‬ َ ‫ن‬ َ ‫ف َوَريظ ْنَهظ ْنو‬ ِ‫ن مِبلاظ ْلَمظ ْعنوُرو م‬ َ ‫خظ ْنيمِر َوَريظ ْأنوُمنوُرو‬ َ ‫ن مِإَل ى اظ ْل‬ َ ‫عنو‬ ُ‫َوظ ْلَتنوُكن يِّمننوُكظ ْم نوُأخ َّمنوُة َريظ ْد نو‬ “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Dengan demikian dakwah merupakan kewajiban yang dibebankan Allah ta’ala kepada umat Islam sesuai kemampuannya. 1/453) Dalil Sunah Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: ِ‫إلريَملا م‬ ‫ن‬ ِ‫ضَعفنوُ ا م‬ ْ ‫ك َأ ظ‬ َ ‫طظ ْع َفمِبَقظ ْلمِبمِه َوَذمِل‬ ِ‫سَت م‬ ْ ‫ن َلظ ْم َري ظ‬ ْ ‫سلامِنمِه َفمِإ ظ‬ َ ‫طظ ْع َفمِبمِل‬ ِ‫سَت م‬ ْ ‫ن َلظ ْم َري ظ‬ ْ ‫ن َرَأ ى مِمظ ْننوُكظ ْم نوُمظ ْنَكاًرا َفظ ْلنوُنيَغيِّنيظ ْرنوُه مِبَنيمِدمِه َفمِإ ظ‬ ْ ‫َم ظ‬ “Barang siapa yang melihat satu kemungkaran.” (Lihat Asy-Syaukaniy. hendaklah ada sebagian umat ini yang menegakkan perkata ini. Ditegaskan oleh dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Ijma’ para Ulama.” (QS. Ibnu Taimiyah) Dakwah dapat disamakan dengan amar ma’ruf nahi mungkar. hal. menyuruh kepada yang ma’ruf. Al-Imran: 104) Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini. hendaklah menunaikan syarat Allah darinya. AlImran: 110) Umar bin Khaththab berkata ketika memahami ayat ini.

Kriteria Da’i Tugas seorang dai adalah tugas memimpin. “Allah ta’ala telah menegaskan kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar melalui beberapa ayat dalam Al-Qur’an. 2/22) 4. tidak ada perselisihan diantara mereka sedikitpun. 7.” (Asy-Syaukaniy.” (Al-Jashash.” 5. 4. “Seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar. Berdakwah dengan hikmah dengan menggunakan wasilah dan uslub yang sesuai dengan tempat dan kondisi. An-Nawawi berkata. Di antara sifat tersebut adalah: 1. 6.1. beliau berkata. Abu Bakr al-Jashshash. pokok serta rukun syari’at terbesar dalam syariat. Fathul Qadir. 8. 5/19) 2. Kesatuan amal dan ucapan. Beliau berkata: “Harus memiliki tiga hal ini: ilmu. Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal. Syarah Shahih Muslim. Berkeyakinan sebagai pewaris Nabi dengan dakwah mereka meyebarkan sunnah dan petunjuknya. Ibnu Hazm Adz Dzahiriy. walaupun setiap dari sifat-sifat tersebut harus bersama ada dalam keadaan-keadaan yang ada. Ikhlas Berilmu Sabar dan hilm Rifq (lemah lembut) Ketiga sifat ini (ilmu. Ahkamul Qur’an. 1/450) Jelaslah kewajiban umat ini untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. 9. 3. Demikian makalah ini dibuat mudah-mudahan bermanfaat. Memiliki akhlak dan adab yang menjadikannya sebagai qudwah hasanah bagi para mad’unya. “Amar ma’ruf nahi mungkar termasuk kewajiban. Berilmu sebelum melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Diambil dari kumpulan makalah Ust. 2. Kholid Syamhudi . beliau berkata. lalu dijelaskan Rasulullah shallallhu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang mutawatir. Dengannya sempurna aturan Islam dan tegak kejayaannya. “Telah banyak dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah serta Ijma yang menunjukkan kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar. Asy-Syaukaniy berkata. berlemah lembut bersamanya dan bersabar setelahnya.” (Ibnu Hazm. rifq dan hilm) dikatakan Syeikhul Islam sebagai satu keharusan bagi dai. agar hal ini dapat mendorongnya mengikuti Rasululoh dalam berdakwah dan bersabar padanya. kelemah lembutan dan sabar. 2/486) 3.” (An-Nawawi. Dan para salaf serta ahli fiqih Islam telah berkonsensus atas kewajibannya. Memperhatikan keadan para mad’u. sehingga sepatutnya seorang dai memiliki sifat-sifat yang dapat mendukung dakwahnya.

Manhaj | Kirim ke teman » .