Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN BERFIKIR Definisi Kemahiran Berfikir Pemikiran melibatkan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam

mindaatau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, [Mayer].Pemikiran dilihat sebagai aktiviti psikologikal yang membolehkan manusia melihat prosesyang dialami dari pelbagai perspektifbagi menyelesaikan masalah dalam situasi yang sukar,[ Dewey (1933,) Edward de Bono (1976)]. Dari pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akalyang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Bolehlah dirumuskan bahawa kemahiran berfikir sebagai kecekapan menggunakanakal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperoleh kemahiran berfikir sanggupdan cekap dalam menyusun maklumat, konsep, atau idea secara teratur dan membuatkesimpulan atau keputusan yang tepat dalam tindakannya tanpa dipengaruhi oleh emosi.Proses pemikiran berlaku ketika penumpuan daya usaha untuk mencapai sesuatu ataumenyelesaikan masalah berkenaan perkara-perkara tertentu untuk mendapat kesimpulan,tanpa dipengaruhi oleh emosi. Terdapat tiga jenis kemahiran berfikir yang perlu dikuasai olehsemua kaum guru dan pendidik dalam membentuk guru yang unggul iaitu Kemahiran berfikirsecara kritis, Kemahiran berfikir secara kreatif, dan Kemahiran berfikir secara analisis. KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS Dewey (1933), menyifatkan pemikiran kritis sebagai pemikiran reflektifiaitu memikir dengan mendalam dan memberi pertimbangan yang serius tentang sesuatu.Pemikiran kritis melibatkan tiga jenis aktiviti mental iaitu analisis, sintesis, danpenilaian;[Taksonomi Bloom,1956] .Ennis mentakrifkan pemikiran kritis sebagai ‘pemikiranreflektif’ yang bertumpu kepada memutuskan sama ada sesuatu kritis menggalakkan individumenganalisis penyataan-penyataan dengan berhati-hati, mencari bukti yang sah sebelummembuat kesimpulan. Sebagai contoh; Situasi 1: Seorang pelajar telah terlambat datang ke sekolah. Beliau memberi alasan bahawa basdatang lambat. Oleh sebab itu, beliau terlewat ke sekolah. Sebagai guru apa yang akananda lakukan dalam menangani keadaan ini? Adakah anda akan terus mengenakanhukuman ke atas pelajar tersebut? Adakah alasan yang diberikan munasabah atauanda merasakan pelajar tersebut sememangnya malas ke sekolah?

berfikiran terbuka. pemikiran kritis membentuk guru yangbersifat demokratik. dan mencari maklumat yang bolehdipercayai sebagai bukti bagi menyokong keputusan yang dibuat. Adakah pelajar tersebut sering lewat kesekolah? Adakah rumah beliau jauh di pedalam yang mana hanya bas adalah satu-satunyapengangkutan ke sekolah? Adakah beliau mempunyai alternatif lain untuk ke sekolah? . serta memahami hak dantanggungjawab seorang pendidik. Kemahiran-kemahiran inipenting untuk membantu para guru berfikir secara rasional tentang pelbagai isu dan masalahdalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan di dalam bilik darjah. guru yang berfikiran kritis boleh dikatakan mengamalkangaya falsafah spekulasi dan gaya analitik. guru yang berfikiran kritis akan melihat situasi ini secara rasional. dansebagainya. menganggap pelajar merupakan subjek utama dan guruadalahpembimbing dalam mengubah pelajar ke arah yang lebih baik tetapi tidak mengubahkeseluruhandiripelajar tersebut. Dalam proses pemikiran kritikal ini. para guru perlu memahirkan diri dalambeberapa aspek iaitu berkemahiran untuk mencari jawapan kepada sesuatu persoalan (ingintahu). tanggungjawab. Dari sudut falsafah. Dari sudut fahaman progresivisme. sertapeluang untuk bersuara dalam memperkembangkan sepenuhnya potensi diri sertamempertingkatkan minat ke sekolah.tindakan dan penyelesaian. yakni berkebolehan melihat situasi ini secara menyeluruh dan menghubungkan satu aspek dengan yang lain serta mentafsir kebenaranyang tersirat. dan mencari pilihan-pilihan atau alternatif lain jika ada. Guru. sensitif kepada pemikiran dan tindak-tanduk orang lain (berfikiranrasional). tidak seharusnya melihatsetiap kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar adalah disebabkan diri pelajar itu sendirisahaja.Kebolehan menilai ialah asas kepada pemikiran kritis iaitu menilai idea. Sekiranya ia merupakankali pertama pelajar tersebut lewat. Guru yang berfikiran kritis akan membuat penilaian sama adahendak menerima sesuatu alasan itu dengan menggunakan kriteria atau nilai tara yangdipersetujui untuk menilai kemunasabahan alasan. Sebagai agen penggerak .Beberapa persoalan akan diperjelaskan dalam meyakinan alasan yang diberikan oleh pelajartersebut boleh diterima atau tidak. [Halpern. amaran adalah wajar. Progresivisme. Dalam Situasi 1. Pemikiran yang kritikalmembolehkan seorang guru berfikir secara adil dan sentiasa jelas dan tepat dalam tindak-tanduknya. Pesoalanpersoalan ini perlu dalam membantu guru menganalisi pilihan-pilihanyang ada sebelum menjatuhkan hukuman ke atas pelajar tersebut. Antaranya. galakan. bukti cadangan. Ini ditambah dengan fahaman mazhab eksistensialismeyang mana mementingkan pengalaman bebas atau laissez faire serta kewujudan pelajar itu sendiri KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF Pemikiran kreatif ditakrifkan sebagai kebolehan menggabungkan idea-idea bagimemenuhi sesuatu keperluan.Pelajar perlu diberi kebebasan.1984].

Selain usahadan masa. Kreativiti wujud hasil daripada pelaburan masa. Situasi 2: Sebagi guru Sejarah.bagaimana anda dapat mengimplikasikan pemikiran kreatif dalam menangai situasi ini? Dalam Situasi 2. Oleh itu. menyebabkansesetengah pelajar merasakan ia merupakan subjek yang sangat susah dan membosankan. pelajar dikehendakimembuat pementasan bagi setiap topik secara berkumpulan supaya proses pengajaran danpembelajaran bukan sahaja lebih menarik malah mudah diingati. desikasi dan disiplin kendiri. Halini kerana pemikiran kreatif adalah membolehan guru mengeluarkan idea-idea baru untukmencapai sesuatu. Sebagai contoh. Kaedah ini mungkinmemerlukan pengorbanan masa. Sebagai guru Sejarah. Guru yang berfikiran kreatif perlu berani. kemahiran berfikir secara kreatif harus ada dalam setiap diri guru. anda perlu sedar bahawa anda perlu memenangi kembali minat pelajarterhadap subjek Sejarah. individu kreatif berani mengambil risiko mencapai matlamat mereka dan menolakalternatif-alternatif yang ternyata kerana mereka ingin mencari yang lain dan luar biasa. namunia mungkin berkesan. mungkin dengan mengubah teknik pengajaran dan pembelajaran yangsedia ada dapat menarik semula minat pelajar. Setelah menilai beberapaalternatif yang ada.tamadun bangsa. kreatif serta perlu mengambildaya inisiatif sendiri untuk memperkenalkan teknik-teknik pengajaran dan pembelajarankepada pelajar dengan cara tersendiri. dan juga menerima kritikan dari tenaga pengajar lain. Anda mendapati kurangnya minat pelajar terhadap subjek iniadalah punca kemerosotan skor bagi subjek tersebut. Pembaharuan ini bersesuaian dengan prinsip fahaman rekonstruksional isme yakniguru bertindak sebagai agen perubahan dan penyelesaian masalah dalam meningkatkan skorpelajar. Misalnya.Pemikiran kreatif melibatkan kebolahan fleksibiliti (kelenturan) dan keaslian. Manakala keaslian pula adalah kebolehan menghasilkanidea-idea yang asal yang tidak pernah lagi diperkenalkan.guru perlu sentiasa mencari ruang untuk merekayasa amalan mereka dalam menjamin kualitipendidikan. Memandangkan Sejarah merupakan satusubjek yang memerlukan pelajar membaca dan mengingati atau menghafal. Pengajaran yangmenarik serta personaliti guru . penyedian atau ketekunan keranamemerlukan kosentrasi dan keazaman yang kuat. Fleksibilitiialah kemahiran keluar daripada pendekatan yang biasa untuk menyelesaikan masalah danmempertimbangkan perspektif baru. anda mendapati skor pelajar anda adalah rendah daripadajangkaan pihak sekolah. Apakah tindakan anda? Di sinilah guru perlu menggunakankemahiran berfikir secara kreatif dalam menangani situasi ini. kaedah pementasan boleh digunapakai. Sikap dan minat pelajar adalah tidak sama. Oleh itu. Ia juga melibatkan keberanian mencabar strategi yang lazimnya digunakaniaitu berkebolehan melihat sesuatu situasi daripada sudut yang berlainan. namun ianya boleh dibentuk oleh gurumelalui pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

yang baik boleh menimbulkan minat pelajar terhadap prosespembelajaran. seterusnya akan memberi kesan terhadap pencapaian pelajar. .