Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.

1 Detik Detik Berkala 1.1.2 Tekanan 4an 2. PENGALAMAN MUZI KAL 2.1 NYANYIAN 2.1.1 Teknik Nyanyian - Postur - Sebutan HASIL PEMBELAJARAN CAT ATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan det ik berkala dengan alat perkusi/perkusi badan. 3. Memainkan detik pertama (tekana n) dengan alat perkusi. 1 1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan be tul. 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengar kan dengan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ket ika menyanyi (postur dan sebutan) 4. Menyanyi secara solo / kumpulan Lagu : Negaraku Melaka Maju Jaya Lagu Sekolah 1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan detik berkala dengan alat perk usi/perkusi badan. 3. Memainkan detik pertama (tekanan) dengan alat perkusi. 2 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Meter 3 4 Detik Berkala 1.1.2 Tekanan 3an 1.1.3

1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan be tul. 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengar kan dengan betul. 1.1.3 (a) Aras 1 Mengenalpasti meter lagu-lagu yang diperdenga r dengan betul. 4. Memainkan detik dan tekanan lagu dengan alat perkusi. Lagu : Layang-layangku | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol Krocet, minim, minim bertitik, tanda reha t krocet. 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Baluk, garis bar, garis bar penamat, k lef trebel. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perk usi - Kemahiran bermain alat perkusi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVIT I/LAGU 1. Membaca dan menulis notasi muzik 2. Membaca, menyanyi dan memainkan co rak irama mudah. 3 1.4.1 (a) Aras 2 Mengenal pasti lambang not muzik dalam skor dengan betul. 1.4.2 (a) Aras 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betu l. 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama yang menggunakan krocet, minim, minim bertitik dan tanda rehat krocet dengan betul dari segi detik, tekanan dan tempo. 2.2.3 (a) Aras 1 Menunjukkan cara teknik yang betul bermain rekorder. 3. Menyatakan maksud istilah 4. Memainkan alat perkusi ringan mengikut skor. Lagu : Layang-layangku Skor Perk usi 4 3. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekord er Aplikasi teknik : Postur, penjarian, penglidahan, pernafasan. 1. Latihan teknik bermain rekorder. 2 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2.3 Bermai n rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi. HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 2. Membaca notasi dan membuat latihan penjar ian. Lagu : Latihan rekorder yang mempunyai not B & A 2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 2 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi dengan menggunakan penjarian yang betul. 5 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekord er Aplikasi teknik postur, penjarian, penglidahan, pernafasan. 2.2 PENGALAMAN MU ZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.1.3 (a) Aras 1 Menunjukkan cara teknik yang betul bermain rekorder. 1. Latihan teknik bermain rekorder. 2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi dengan menggunakan penjarian yang betul. 2. Membaca notasi dan membuat latihan penjarian not BAG Lagu : Latihan rekorder yang mempunyai not BAG. 6 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik berkala 1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan be tul, 1. Mengesan detik berkala pada lagu . 2. Memainkan detik berkala dengan alat per kusi/perkusi badan. 3 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.1.2 Tekana n - 2an HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. Memainkan detik per tama (tekanan) dengan alat perkusi. 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan d engan betul. 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika m enyanyi (postur & sebutan) 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul m engikut skor berdasarkan nilai not krocet, minim, minim bertitik, tanda rehat kr ocet. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik Nyanyian - Postur, seb utan 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi - Kemahiran bermain ala t perkusi dan membaca skor : perkusi ringan 4. Menyanyi secara solo/kumpulan 5. Membaca dan memainkan alat perkusi ringan dengan mengikut skor. 6. Menggabung jalinkan aktiviti nyanyian dengan permainan alat perkusi. Lagu : Pengakap Muda M engulang tiup latihan rekorder not BAG 7 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik: postur, penjarian, emboucher 2.1.3 (a) Aras 1 Memainkan rekorder dengan mempraktikkan teknik yang betul Secar a berpandu 1. Latihan teknik bermain rekorder. 2. Latihan penjarian tanpa tiupan. 3. Membac a notasi dan membuat latihan penjarian. 4 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2 PENGALAM AN MUZIK 2.2.3 Bermain Rekorder Secara Muzikal - Kemahiran bermain dan membaca n otasi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 4. Meniup KLN Pengakap M uda dengan iringan kibod. Lagu : Latihan rekorder not BAG KLN Pengakap Muda 2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 8 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGETAHUAN TEKNIK 2.2.3 Bermain Rekorder Secara Muzik al - Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.2.2 Memainkan Alat Perkusi - Kemahir an bermain dan membaca notasi 2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 2.2.2 (a) Aras 2 Memainkan corak irama de ngan betul mengikut skor berdasarkan nilai not krocet dan minim. 1. Meniup KLN Pengakap Muda dengan iringan kibod. 2. Bermain alat kastanet dan kerincing dengan mengikut skor. Lagu : Pengakap Mud a KLN Pengakap Muda 1. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi 2. Mendegar d an mengesan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan 5 9 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala 1.1.1 (a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan be tul. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.1.2 Tekana n - 4an HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 3. Memainkan detik per tama dengan alat perkusi (tekanan) 4. Memainkan rentak Mac untuk mengiringi lagu Kemegahan Negaraku Lagu : Kemegahan Negaraku - Mengulang meniup latihan rekorde r not BAG / KLN Pengakap Muda 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan d engan betul. 1.1.6 (a) Aras 2 Mengecam rentak Mac dari sekumpulan lagu yang dipe rdengarkan 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika men yanyi (postur & sebutan) 2.1.3 (a) Aras 2 Memainkan rekorder dengan mempraktikka n teknik yang betul secara berpandu. 2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dip elajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 1.1.6 Corak Irama - Rentak Mac 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian - Kemah iran menyanyi 10 1. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekorder - Aplikasi Teknik : penjarian 2.2.3 Bermain Rekorder Secara Muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi. 1. Latihan teknik bermain rekorder. 2. Latihan penjarian (not BAG) 3. Membaca notasi dan membuat latihan penjarian. 4. Meniup KLN Saya Suka Hati de ngan iringan kibod. Lagu : KLN Saya Suka Hati 6 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik - Detik Berkala 1.1.2 Tekanan - 2an HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Memainkan detik berkala dengan alat perku si. 2. Mendengar dan mengesan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan. 3. M emainkan detik pertama dengan alat perkusi (tekanankerincing) 4. Memberi meter l agu yang diperdengarkan Lagu : Semut Pengakap Muda 1. Menyanyi lagu struktur ABA 11 1.1.1(a) Aras 1 Mengecam detik berkala dalam lagu yang diperdengarkan dengan bet ul. 1.1.2 (a) Aras 1 Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengark an dengan betul. 1.1.3 Meter 2 4 1.1.3 (a) Aras 1 Mengenalpasti meter lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.2.2 (a) Aras 2 Menyatakan bahagian lagu dengan betul berdasarkan lagu yang di pelajari. 1.3.1(a) Aras 2 Meletakkan tanda dinamik pada skor lagu dengan betul s eperti yang didengar. 3.2 (a) Aras 1 Melengkapkan lirik yang diberi dengan perka taan yang sesuai. 12 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.2 Bentuk Struktur ABA 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dina mik - beransur lembut - beransur kuat 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI - Impr ovisasi lirik 2. Menggantikan perkataan yang bergaris Lagu : Pekerti Mulia 7 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBEL AJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 13 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.5 Nilai not dan ta nda rehat - Nilai not dan tanda rehat 1.1.5 (a) Aras 1 Mengecam nilai not dan ta nda rehat yang dimainkan dengan betul. 1. Memadankan corak irama yang diperdenga rkan / ditepuk dengan corak irama di kad imbasan/skrin. 2. Latihan teknik 2.1.3 (a) Aras 2 Memainkan rekorder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berp andu. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekord er - Aplikasi teknik : Postur, penjarian, emboucher, penghasilan ton 2.2 PENGALA MAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder - Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 3. Meniup lagu yang mempunyai 3 pic Lagu : Moonlight Hello My Kids - Mengulang m enyanyi lagu yang telah dipelajari. 8 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Tempo - Lambat 1.2 MELODI 1.2.1 Pic Pergerakan pic : Pic menaik Pic menurun 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud - Sedih 2. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 PEN GETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi - Teknik bermain dram : Pos tur, penghasilan ton, cara mengendali dan memainkan dram tenor dan dram getar. 1 5 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA - Tempo ; cepat HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADAN GAN AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar dan menyanyi lagu dalam tempo lambat 14 1.1.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.2. 1 (b) Aras 1 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengarkan dengan betu l. 2.1.2 (a) Aras 3 Mengamalkan teknik bermain dram dan dram tenor dengan baik b agi mengiringi nyanyian dan instrumental. 2. Mengecam pic menaik dan menurun dalam lagu yang diperdengar/dinyanyikan. 3. Mendengar dan menyanyi dengan mud sedih. 4. Memainkan alat muzik mengiringi n yanyian Lagu : Untuk Ayah dan Ibu 1.1.4 (a) Aras 1 Mengenalpasti tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1. Menyanyi lagu dengan tompo yang sesuai lalu menyatakan tempo yang dipilih. | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 9

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud - Riang 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain reko rder secara muzikal - harmoni : melodi kaunter HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANG AN AKTIVITI/LAGU 2. Membandingbeza mud lagu yang diperdengarkan. 3. Memilih mud yang sesuai untuk lagu yang akan dinyanyikan. 4. Meniup lagu Hello My Kids dalam 2 suara. Lagu : Sing A Ling A Ling Rekorder : Hello My Kids ( 2 suara) 1.2.6 (a ) Aras 1 Mengenalpasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 1.2.6 (a) Aras 1 Mengenal seksyen A dan B dalam lagu dengan betul. 1.1.6 (a) Aras 2 Menge cam rentak inang daripada sekumpulan lagu yang diperdengar. 1. Membuat gerakan k reatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang diperdnegarkan/dinyanyikan 2. Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu berbentuk AB. 3. Mendengar dan menyany i lagu rentak inang. Lagu : Ciptaan Tuhan 10 1.3.2 (a) Aras 2 Membandingbeza mud pada lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut sk or secara ensembel. 16 1. PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.6 Bentuk - Frasa - Struktur AB 1.1.6 Corak Irama - Rentak Inang | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMA N MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 1.1.1 Teknik dalam nyanyian - Aplikasi teknik: Postur, sebutan, pernafasan, ekspresi 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorde r secara muzikal - Kemahiran bermain dan membaca notasi 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Kedudukan not pada baluk BAGC HASIL PEMBELAJARAN CAT ATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Mengulang menyanyi lagulagu yang telah dipelajari 17 1.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi 2.2.3 (a) Aras 1 Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi dan dengan menggunakan penjarian yang tepat. 1.4.1 (b) Aras 1 Menyatakan nama pi c dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. 2. Meniup latihan / lagu-lagu yang telah dipelajari : Not BAGC 3. Membaca dan menulis notasi pada baluk Lagu : In a Circle / Snow 18 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.6 Corak irama - Rentak inang 1.1.6 (a) Aras 2 Mengenalpasti rentak inang daripada sekumpulan lagu yang diperd engarkan. 1. Mendengar dan menyanyi lagu rentak inang. 11 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMA N MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi - Teknik b ermain dram: Aplikasi penghasilan ton, postur. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANG AN AKTIVITI/LAGU 2. Bermain alat perkusi dalam rentak inang Lagu : Wau Bulan 2.1.2 (a) Aras 3 Mengamalkan teknik bermain dram getar dan dram tenor dengan bai k bagi mengiringi muzik nyanyian. 19 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Kedudukan not pada baluk no t D 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekorder secara muzi kal - Memainkan rekorder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 2.1.3 Kriteria Persembahan Kesepaduan, keseimbangan 1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada ba luk. 1. Memberikan nama pic latihan rekorder (Not BAGCD) 2.2.3 (a) Aras 3 Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu dal am meter 4an 2. Meniup lagu Wau Bulan 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik secara berpandu. 3. Menggabungjalinkan permainan rekoder dengan permainan alat perkusi rentak ina ng. Lagu : Wau Bulan | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM HASIL PEMBEL AJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 21 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Teknik dalam permainan rekode r Aplikasi teknik postur, penjarian, penglidahan, penghasilan ton. 2.2 PENGALAMA N MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notas i. 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi rekoder 2.1.3 (a) Aras 2 Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. 1. Meniup latihan rekoder not BAGCD. 2.2.3 (a) Aras 2 Membunyikan 4 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 3.1 (a) Aras 2 Menghasilkan gabungan buny i daripada alat tiup rekoder. 2. Meniup lagu Cuckoo 3. Menghasilkan bunyi kicauan burung. Lagu : Cuckoo 13 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. EKSPRESI KREATIF 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Bersemangat 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.2 Tanda Isyarat dan Istilah Tanda piano, forte, andante. 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN Me mberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, mud HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGA N AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar lalu menyanyi lagu dengan mud yang sesuai. 2. Menga nalisis skor dengan memberi fokus kepada tempo, dinamik, frasa, jenis not. 3. Me nyanyi lagu Malaysia Berjaya Lagu : Malaysia Berjaya 22 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengar 1.4.2 (a) Aras 3 Mencerakin skor muzik dengan betul secara berpandu. 4.1 (a) Ara s 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo, mud dengan betul berdasarkan lagu y ang dinyanyikan. 23 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not krocet, kuaver, minim Kedudukan not BAGCD pada baluk. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal - Harmoni : 2 suara 1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor. 1.4.1 (b) Aras 2 Me nyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. 1. Membaca corak irama lalu memainkan melodi mudah. 2. Membaca, memainkan rekode r berdasarkan skor. 3. Meniup rekoder dalam 2 suara. Lagu : Farewell (2 suara) 14 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 4. PENGHARGA AN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, re ntak, dinamik. 4.2 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti fungsi HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membincang tentang warna ton, tekstur, tempo, rentak, dinamik lagu muzik instrumental. 2. Mendengar lagu-lagu masyarakat Malay sia lalu membuat folio muzik tentang muzik masyarakat Malaysia. Lagu : Dondang S ayang, Kuda Kepang, Nobat, Tarian Singa, muzik instrumental cina dll. 24 4.3 (a) Aras 3 Membandingbeza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental yang diperdengar secara berpandu dengan betul. 4.3 (a) Aras 2 Menyatakan oerbez aan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang diperdengarkan dengan pernyataan y ang sesuai. 25 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.6 Corak Irama - Rentak inang - Ostinato Irama 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Menyanyi Solfa: La, so, fa, mi, re, do 1.1.6 (a) Aras 2 Mengecam rentak inang daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. 2.2.2 (a) Aras 2 Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic slolf a la, so, fa, mi, re, do dengan betul. 1. Mendengar dan menyanyi lagu / bermain alat perkusi berentak inang. 2. Menyanyi melodi mudah dengan menggunakan solfa. 15 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2.2.3 Memain kan Alat Perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi: - Corak irama HASIL PEMBE LAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan memainkan corak irama inan g dengan mengikut skor untuk mengiringi lagu. Lagu : Jiran Tetangga 26 2. PENGAL AMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi secara muzikal Kemahiran menyan yi 3. EKSPRESI KREATIF 1.3 REKA CIPTA Pengalaman Kreatif: Mereka cipta corak ira ma 2.2.1 (a) Aras 1 Menyanyi 2 buah lagu bermainan meter, tempo dan ekspresi den gan baik dari segi pic, tempo dan ekspresi. 3.3 (a) Aras 2 Mencipta 2 corak iram a sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 1. Menyanyi lagu 4an, dan 3an secara solo atau kumpulan. 2.2.2 (a) Aras 1 Memainkan corak irama dengan betul mengikut skor berdasarkan ni lai not krocet, kuaver, tanda rehat krocet dan kuaver. 2. Permainan menjawab corak irama yang diberi. 3. Menyusun kad untuk mencipta co rak irama. 4. Mengiringi lagu dengan corak irama yang dicipta dengan alat perkus i atau perkusi badan. Lagu : Untuk Mu Untuk Ayah dan Ibu 16 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not kuaver, krocet, minim - Kedudukan n ot BAGCD pada baluk 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Pe rsembahan Kesepaduan. Keseimbangan 28 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKN IK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan dan ekspresi. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain a lat perkusi ringan. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan memainkan melodi mudah 2. Memainkan rekoder berdasarkan skor. 3. Meniup rek oder secara kumpulan Lagu : Marionette 27 1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul. 1 .4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada bal uk. 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan b aik ketika bermain alat muzik. 2.1.1 (a) Aras 3 Mengemalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi. 1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton. 2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi n ilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet dan kuaver. 2. Mengiringi nyanyian dengan rentak masri Lagu : Melawat Musim Menuai 17 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMA N MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan re koder bagi mengiringi nyanyian : - Harmoni, kaunter melodi 4. PENGHARGAAN ESTETI K 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, mud. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Meniup kaunter lagu Melawat Musim menuai. 2. Member reaksi secara lisan terhadap lagu yang diperdengarkan / dimai nkan secara ensemble (menggabungjalinkan aktiviti nyanyian, perkusi dan rekoder) Lagu : Melawat Musim Menuai 29 2.2.3 (b) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ense mble. 4.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo dan mud lagu berdasarkan lagu yang diperdengarkan. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 30 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikas i teknik : Postur, sebutan, pernafasan dan ekspresi. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain perkusi ringan. 2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi 1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton. 2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi n ilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet. 2. Mengiringi nyanyian dengan rentak masri. Lagu: Katak Lompat | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 18

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not kuaver, krocet, minim. - Kedudukan not BAGCD pada baluk 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria P ersembahan Kesepaduan, keseimbangan 32 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEK NIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan da n ekspresi. 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain perkusi ringan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Membaca dan memainkan melodi mudah. 31 1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul. 1 .4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada bal uk. 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan b aik ketika bermain alat muzik, 2. Memainkan rekoder berdasarkan skor 3. Meniup rekoder secara kumpulan Lagu : W oods 2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi. 1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton. 2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi n ilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet dan kuaver. 1. Mengiringi nyanyian dengan rentak masri. Lagu : Suriram 19 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.3 Meter 2 3 4 4 4 4 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Riang, sedih, c emas, takut, tenang 34 2. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 1.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik : Postur, sebutan, pernafasan 3. EKSPRESI KREATI F 3.2 IMPROVISASI Mengimprovisasi corak irama HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGA N AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar dan menyanyikan lagu meter 2 3 4 4 4 4 33 1.1.3 (a) Aras 1 Mengenal lagu yang diperdengarkan dengan betul. 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengar dengan betul. 2. Mendengar dan menyanyi lagu pelbagai jenis mud. 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan lebih 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi . 1. Menyanyi lagu If Youre Happy 2. Permainan menjawab corak irama yang diberi. 3. Membina satu corak irama tepukan yang sesuai sebagai jawapan kepada nyanyian. L agu : If Youre Happy 3.2 (a) Aras 2 Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawa pan kepada corak irama yang diperdengar. 20 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - Not kuaver, krocet, minim - Kedudukan n ot BAGCD pada baluk. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria P ersembahan Kesepaduan, keseimbangan HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI /LAGU 1. Membaca dan memainkan melodi mudah. 35 1.4.1 (a) Aras 2 Mengenalpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul. 1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada ba luk. 2.1.3 (a) Aras 3 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik. 2. Memainkan rekoder berdasarkan skor. 3. Meniup rekoder secara kumpulan. Lagu : Hansel dan Gretel 36 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikas i teknik : Postur, sebutan. Pernafasan dan ekspresi 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 M emainkan alat perkusi Kemahiran bermain perkusi ringan. 2.1.1 (a) Aras 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik menyanyi dengan baik ketika menyanyi. 1. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton. 2.2.2 (a) Aras 3 Mengiringi muzik nyanyian dengan corak irama yang mengandungi n ilai not krocet, kuaver, minim, tanda rehat krocet. 2. Mengiringi nyanyian dengan alat perkusi mengikut skor. Lagu : Majukan Diri | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu 21

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 2. PENGALAMA N MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan re koder bagi mengiringi nyanyian : Harmoni, kaunter melodi 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : Warna ton, tekstur, tempo, mud. HASIL PE MBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI/LAGU 1. Meniup kaunter lagu Majukan Diri 37 2.2.3 (a) Aras 1 Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ense mble 4.2 (a) Aras 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo dan mud lagu berdasarkan lagu yang diperdengarkan. 1. Memberi reaksi secara lisan terhadap lagu yang diperdengarkan/dimainkan secar a ensemble (menggabungjalinkan aktiviti nyanyian, perkusi dan rekoder) Lagu : Ma jukan Diri 38 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikas i teknik : Postur, sebutan, pernafasan 2.1.1 (a) Aras 1 Mengamalkan lebih 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi . 1. Menyanyi lagu Ikan Kekek 22 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 3. EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Mengimprovisasi lirik. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANG AN AKTIVITI/LAGU 1. Memadankan perkataan bagi melengkapkan lirik lagu yang diber i Lagu : Ikan Kekek 39 40 1. PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol - N ot kuaver, krocet, minim - Kedudukan not BAGCD pada baluk. 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2 .1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Persembahan Keseimbangan, kesepaduan PEPERI KSAAN AKHIR TAHUN 2013 1.4.1 (a) Aras 2 Mengenal pasti lambang not muzik dalam s kor lagu dengan betul. 1. Membaca dan memainkan melodi mudah. 3.2 (a) Aras 2 Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan yang sesuai. 1.4.1 (a) Aras 1 Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada ba luk 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan b aik ketika bermain alat muzik. 2. Memainkan rekoder berdasarkan skor 3. Meniup rekoder secara kumpulan Lagu : D ance 23 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 MINGGU TAJUK/BIDANG ITEM 1. EKSPRESI KREATIF 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Bersemangat 4. PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN M ember respon : Warna ton. tekstur, tempo, mud HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGA N AKTIVITI/LAGU 1. Mendengar lalu menyanyikan lagu dengan mud yang sesuai. 2. Me nyanyikan lagu Hujan Emas Lagu : Hujan Emas 41 1.3.2 (a) Aras 1 Menyatakan mud lagu yang diperdengar 4.1 (a) Aras 1 Mengenalpasti warna ton, tekstur, tempo, mud dengan betul berdasa rkan lagu yang dinyanyikan. 42 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Kriteria Persembahan Keseimba ngan, kesepaduan 2.1.3 (a) Aras 1 Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan muzik dengan baik ketika bermain alat muzik. 1. Meniup rekoder secara kumpulan 24 | Panitia Pendidikan Muzik : SK Merlimau Satu

Anda mungkin juga menyukai