Anda di halaman 1dari 13

SULIT*

STPM 900/2

SULIT*

Bahagian A [15 markah]

Jelaskan tiga prinsip Rukun Negara.

[3]

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Jawapan


Prinsip 1 2 3 4 5 Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan Penjelasan Berpegang kepada agama Sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan Perlembagaan sumber undang-undang tertinggi Mematuhi / mempertahankan undang-undang Keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni

Nota : 2

Jawapan mesti mengandungi jawapan Prinsip dan jawapan Penjelasan

Terangkan empat tonggak utama dalam transformasi negara bagi mencapai Wawasan 2020

[4]

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Jawapan


Tonggak 1 2 3 4 1 Malaysia : Rakyat di dahulukan, pencapaian diutamakan Program Transformasi Kerajaan Program Transformasi Ekonomi Rancangan Malaysia ke 10 dan Rancangan Malaysia ke 11 2

STPM 900/2

SULIT*

Terangkan empat peranan Dasar Kebudayaan Kebangsaan bagi merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju [4]

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Jawapan


A Sebagai rangka penggerak pendorong perangsang panduan memandu B untuk mengeratkan perpaduan kaum menjamin keadilan sosial meningkatkan kualiti hidup meningkatkan kerohanian meningkatkan pembangunan sosioekonomi

Nota :

Jawapan mesti mengandungi 1 jawapan daripada Bahagian A dan 1 jawapan daripada Bahagian B dalam satu ayat

4 Jelaskan kepentingan dua langkah yang diambil untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia? [4]

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

STPM 900/2

SULIT*

Jawapan
Langkah 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengkoperatan universiti Perubahan sistem pendidikan Penggredan universiti Penubuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta Meningkatkan profesionalisme perguruan Memperbaiki kualiti sistem peperiksaan Mengatasi masalah penghijrahan pensyarah (Brain drain) Reformasi pelbagai aspek organisasi pendidikan Kepentingan Meningkatkan keupayaan pembiayaan universiti Dapat memenuhi tuntutan semasa bagi memenuhi keperluan negara Dapat mengukur standard dan pencapaian sesebuah universiti Meningkatkan penawaran kursus dan kaedah serta fasilitis Sentiasa berupaya mencorak perkembangan individu, masyarakat, dan negara Agar dapat menguji keupayaan murid secara menyeluruh Kepakaran dan pengalaman meningkatkan pengajaran dan profesinalisme kualiti

Memenuhi tuntutan dan sokongan kepada perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan

Nota : Jawapan mesti mengandungi 1 jawapan daripada Bahagian Langkah dan 1 jawapan daripada Bahagian kepentingan dalam satu ayat

STPM 900/2

SULIT* Bahagian B [20 markah] Jawab satu sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. 1 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan carta pai yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut objek bagi tempoh yang diliputi

Perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan terdiri daripada pelbagai objek. Jumlah perbelanjaan Kerajaan Persekutuan pada tahun 2013 dijangka meningkat sebanyak RM 20546 juta daripada tahun 2012 yang berjumlah RM 181434 juta. Pada tahun 2012, perbelanjaan mengurus yang terbesar adalah bagi objek emolumen, iaitu merangkumi 32.62% daripada jumlah perbelanjaan keseluruhan, manakala perbelanjaan mengurus yang terkecil adalah bagi objek pemberian dan serahan kepada Kerajaan Negeri, iaitu sebanyak RM 5846 juta atau 3.22%. Objek subsidi menduduki tempat kedua dari segi besarnya perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan pada tahun 2012, iaitu sebanyak RM 42401 juta atau 23.37% daripada perbelanjaan keseluruhan. Perbelanjaan mengurus objek bayaran khidmat hutang ialah sebanyak RM 20453 juta manakala bayaran bekalan dan perkhidmatan lebih sebanyak RM 17772 juta daripada bayaran pencen dan ganjaran yang berjumlah RM 14188 juta.Perbelanjaan mengurus objek lain-lain berjumlah RM 7402 juta atau 4.07% Pada tahun 2013, perbelanjaan mengurus emolumen dijangka masih merupakan perbelanjaan mengurus yang terbesar, iaitu 29.02% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan , diikuti oleh perbelanjaan mengurus subsidi yang berjumlah RM 37612 juta atau 18.62%. Perbelanjaan mengurus pencen dan ganjaran dijangka menurun sebanyak RM 591 juta berbanding tahun 2012, manakala perbelanjaan mengurus bekalan dan perkhidmatan dijangka mengambil tempat yang ketiga terbesar dalam perbelanjaan mengurus, iaitu sebanyak RM 33659 juta atau 16.66% Objek bayaran khidmat hutang diramalkan meningkat sebanyak 8.76% berbanding tahun 2012. Di samping itu objek bayaran pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri dijangka meningkat sebanyak RM 430 juta berbanding tahun 2012. Selebihnya ialah bayaran objek lain-lain. Berdasarkan penerangan di atas, jumlah perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan dijangka meningkat. Hal ini selaras dengan program tranformasi yang diperkenalkan oleh kerajaan. (Dipetik dan diubahsuai daripada Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2012/2013, Kuala Lumpur)

STPM 900/2

SULIT* Skema Jawapan Carta Pai Berbanding

MALAYSIA: PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT OBJEK BAGI TAHUN 2012 DAN JANGKAAN 2013 2012 RM 59184 5846 42401 20453 31960 14188 7402 Jumlah 181434 2013* RM 58615 6276 37612 22245 33659 13597 29976 201980

Objek Emolumen Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri Subsidi Bayaran khidmat hutang Bayaran bekalan dan perkhidmatan Pencen dan ganjaran Lain-lain

% 32.62 3.22 23.37 11.27 17.27 7.82 4.08 100

Sudut 117.43 11.6 84.13 40.58 63.41 28.15 14.69 360

% 29.02 3.11 18.62 11.01 16.66 6.73 14.84 100

Sudut 104.47 11.19 67.04 39.65 60 24.23 53.43 360

(Dipetik dan diubahsuai daripada Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2012/2013, Kuala Lumpur)

STPM 900/2

SULIT* MALAYSIA: PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT OBJEK PADA TAHUN 2012 DAN TAHUN JANGKAAN 2013

Nisbah Jejari 1:1.06 Petunjuk Emolumen pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri subsidi bayaran khidmat hutang bayaran bekalan dan perkhidmatan pencen dan ganjaran lain-lain * Jangkaan (Dipetik dan diubahsuai daripada Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2012/2013, Kuala Lumpur)

STPM 900/2

SULIT* Panduan jawapan 1 2 3 4 Pemilihan Angkubah Kesesuaian teknik Ketepatan Isi Kejelasan Jumlah 5 5 5 5 20

Andaian Jawapan Bil 1 2 3 4 5 6 Carta Pai Berbanding Tiada catatan jangkaan Jika tajuk ada jangkaan tapi pada carta pai tiada catatan jangkaan Salah nisbah jejari Tidak tulis/tidak tulis salah satu satu/salah nilai/ salah nilai salah satu Tidak tulis tajuk kecil 8 8 Jawapan Markah (maksimum) 20 8 20

STPM 900/2

SULIT* 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai menunjukkan bilangan pekerja dalam industri pembuatan terpilih dan perubahan gaji yang dibayar bagi tahun- tahun yang dinyatakan.

Pakej strategi ekonomi yang dilaksanakan kerajaan pada tahun 2001 dan diteruskan ke tahun berikutnya telah menjana pertumbuhan ekonomi negara. Kesannya, sektor perindustrian khususnya industri pembuatan semakin meningkat dan merupakan antara sektor terpenting. Pada tahun 2003, jumlah pekerja yang terlibat dalam industri ini sebanyak 409410 orang, bertambah sebanyak 15370 orang berbanding tahun 2001. Industri pembuatan dibahagikan kepada beberapa sektor. Industri makanan dan minuman merupakan yang terpenting dengan mewakili seramai 129107 orang pekerja pada tahun 2002. Jumlah ini meningkat sebanyak 6472 orang berbanding tahun sebelumnya. Tahun 2003 pula mencatatkan bilangan pekerja seramai 131881 orang. Peningkatan ini berlaku disebabkan permintaan terhadap barangan pengguna terutama barangan makanan dan minuman. Pada tahun 2001 gaji yang diterima oleh pekerja bagi industri makanan dan minuman ialah RM 1321 sebulan. daripada jumlah keseluruhan pembayaran gaji pada tahun berkenaan iaitu RM 5246 juta Walaupun berlaku kemerosotan bilangan pekerja, tetapi jumlah gaji dibayar menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2002, jumlah gaji yang dibayar bagi sektor ini ialah RM 1390 juta. Seterusnya upah pekerja terus meningkat sebanyak RM 57.27% pada tahun berikutnya. Bilangan pekerja dalam industri tekstil dan pakaian pula menunjukkan pola yang berbeza dengan industri makanan dan minuman. Pada tahun 2001 seramai 112766 orang pekerja terlibat dalam industri ini, dan berlaku peningkatan sebanyak 13151 pada tahun berikutnya sebelum merosot kepada 113484 orang pada tahun 2003. Gaji yang dibayar kepada pekerja industri tekstil dan pakaian berbanding industri makanan dan minuman. Pada tahun 2001, gaji yang dibayar kepada pekerja industri tekstil dan pakaian pada tahun 2002 adalah yang tertinggi bagi ketiga-tiga tahun yang dilaporkan iaitu sebanyak RM 1629 juta. Jumlah ini meningkat sebanyak 10.89% daripada tahun sebelumnya. Namun, jumlah ini, merosot kepada RM 1647 juta pada tahun 2003

(Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Tahunan Perangkaan, Jabatan Perangkaan Malaysia 2005)

STPM 900/2

SULIT* Skema Jawapan Graf Gabungan

MALAYSIA : BILANGAN PEKERJA DALAM INDUSTRI PEMBUATAN TERPILIH DAN PERUBAHAN GAJI YANG DIBAYAR PADA TAHUN 2001, 2003, DAN 2003 Bilangan pekerja (orang) Industri 2001 Makanan dan minuman Tekstil dan Pakaian 122 635 112 766 2002 129 107 125 917 2003 131 881 113 484 2001 1321 1469 2002 1390 1629 2003 2186 1647 Gaji (RM)

(Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Tahunan Perangkaan, Jabatan Perangkaan Malaysia 2005)

Panduan jawapan 1 2 3 4 Pemilihan Angkubah Kesesuaian teknik Ketepatan Isi Kejelasan Jumlah 5 5 5 5 20

Andaian Jawapan Bil 1 Jawapan Graf Gabungan - Graf Bar Kompaun (2 bar setiap tahun jumlah : 6 bar) makanan dan minuman - Graf Garis Kompaun (2 garisan) tekstil dan pakaian Petunjuk 4 (2 mewakili bilangan pekerja dan 2 mewakili gaji) Label Paksi Y : Bilangan pekerja (ribu orang) Paksi X : Gaji (RM juta) 10 Markah (maksimum) 20

STPM 900/2

SULIT*

2 3 4 5 6

Jika siap bar sahaja Jika siap bar dan betul, tetapi nilai bagi kedua-dua garis tidak tepat Graf bar Komponen Graf garisan Kompaun (2 garisan) Graf bar Kompaun Graf garisan Komponen (1 garisan) Graf bar Komponen Graf garisan Komponen (1 garisan)

1 12 12 12 1

Bahagian C [25 markah]

Pilih satu daripada tajuk di bawah ini , dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan. 1 Terdapat pelbagai faktor yang dikenalpasti menyebabkan pencemaran air. Masalah ini telah memberi pelbagai implikasi kepada penduduk. Jelaskan 2 Perkembangan Industri Kecil dan Sederhana memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan IKS di Malaysia. Jelaskan

STPM 900/2

11

SULIT* Skema jawapan 1 Terdapat pelbagai faktor yang dikenalpasti menyebabkan pencemaran air. Masalah ini telah memberi pelbagai implikasi kepada penduduk. Jelaskan Bil 1 Idea faktor Pembuangan sektor perkilangan Huraian Pembuangan sisa toksid oleh sektor perkilangan sama ada bahan buangan organik dan bahan buangan tak organik ke punca air sama ada parit, atau sungai. Penggunaan pestisid dan baja dalam sektor pertanian seperti bahan ammonia, sianida, dan chiordane Pembuangan sisa pertanian dan seperti tandan kelapa sawit, najis haiwan, Daripada sektor perumahan, perhotelan dan sektor pelancongan Bahan polistrine, plastik, pembalut dan bahan terbiodegradasi ( tidak mudah reput) ke punca air. tidak

Pembuangan sisa daripada sektor pertanian

3 4 5

Bahan kumbahan Pembuangan sisa domestik Aktiviti pembalakan dan pembersihan hutan dan Perlombongan Nuklear Idea Kesan

Hakisan tanah, lumpur dan sisa pembalakan. Aktiviti perlombongan - cari gali petroleum di dasar laut, tumpahan minyak daripada aktiviti mencari gali minyak. Pembuangan bahan radioaktif seperti ujian nuklear di dasar laut.

Kualiti air terjejas

Bahan-bahan toksid yang dibuang memberi kesan terhadap kualiti air. Air berasid tidak sesuai untuk hidupan air. Menjejaskan kualiti air minuman. Nutrient yang terhasil daripada industri pemprosesan makanan menyebabkan risiko pencemaran menghasilkan sebatian organik terlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut (BOD) Aktiviti perindustrian, proses urbanisasi dan aktiviti perladangan menyebabkan berlaku pencemaran air yang memusnahkan hidupan akuatik Kehadiran nitrat yang berlebihan dalam air mengakibatkan keracunan darah kepada bayi dan menyebabkan barah kepada orang dewasa. Kos rawatan air akan meningkat dan kos membaik pulih peralatan tinggi bagi pembekal dan pengguna.

Mengurangkan kandungan oksigen terlarut.

Kemusnahan hidupan akuatik

10

Menjejaskan kesihatan

11

Kos rawatan air dan perbekalan air

Jawapan :

3+2

STPM 900/2

12

SULIT* 2 Perkembangan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan IKS di Malaysia. Jelaskan. Bil 1 Idea Peranan Menghasilkan input kepada industri utama Mewujudkan peluang pekerjaan Huraian Membekal input kepada industri utama-komponen/ barang separuh siap -mengurangkan import komponen IKS menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk khususnya di kawasan di mana IKS terbina. Banyak industri kecil dibina di luar-luar bandar dan memberi peluang pekerjaan kepada ramai orang. IKS membantu kerajaan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sumbangan IKS kepada perkembangan industri negara semakin penting. Kadar pertumbuhan ekonomi melebihi 8% setahun sejak 1989. Menggalakan perkembangan perusahaan ukiran, kraf tangan dan industri yang berkaitan. Latihan kemahiran untuk pengusaha, pekerja dan bakal-bakal pengusaha. Pemindahan teknologi melalui latihan, khidmat latihan, khidmat nasihat, kemahiran pekerja serta Kebanyakkan pengusaha IKS menggunakan modal dari sumber tabungan sendiri. Amalan ini meningkatkan jumlah tabungan penduduk dalam negara.

Membasmikan kemiskinan

Membantu perkembangan kepakaran tradisional / warisan tradisi Pemindahan teknologi Meningkatkan jumlah tabungan Langkah-langkah

5 6

7 8

Mewujudkan rantaian Mewujudkan pasaran

Mewujudkan kerjasama lebih erat antara industri besar dengan IKS. Memindahkan kepakaran, dan bimbingan kepada IKS Mencari pasaran baru barangan IKS dalam / luar negara meluaskan pasaran bagi produk IKS khususnya bagi IKS yang baru. Latihan untuk menyediakan tenaga kerja bagi keperluan IKS. Penubuhan institusi latihan dan sekolah-sekolah vokasional Penggunaan teknologi moden dalam proses penghasilan / pengeluaran produk IKS untuk memenuhi keperluan pasaran tempatan dan luar negeri. Berskala besar. Bantuan: kredit(pinjaman kewangan), bantuan/subsidi Pengecualian cukai bagi menggalakkan pengeluaran produk IKS. Mengurangkan kos produk, lebih kompetitif dan dapat bersaing dengan produk di pasaran antara bangsa. Kepelbagaian produk dapat menjamin kelangsungan sesebuah IKS untuk terus berada di pasaran.

9 10

Menyediakan tenaga buruh yang mencukupi Penggunaan teknologi.

11

Penawaran insentif/galakan

12

Mempelbagai produk IKS Jawapan : 3+2

STPM 900/2

13