Anda di halaman 1dari 5

KONSEP DAN KOMPONEN KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT)

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH


Konsep
1. Digariskan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pelajaran Malaysia sejajar atau sama dengan Kemahiran Generik dalam pedagogi bestari. 2. Merupakan kemahiran umum yang diaplikasikan merentas semua domain mata pelajaran di peringkat sekolah dan rendah. 3. Memerlukan masa yang lebih lama untuk dikuasi berbanding dengan ilmu dan kemahiran dalam mata pelajaran lain. 4. Diperoleh melalui aplikasi kemahiran generik dan pendekatan, teknik serta kaedah tertentu dalam 1. Kemahiran Berfikir 2. Kemahiran Belajar 3. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 4. Kajian Masa Depan (KMD) 5. Kecerdasan Pelbagai

Komponen

6. Pembelajaran Konstruktivisme
7. Pembelajaran Kontekstual

Kemahiran Berfikir

Kepentingan
1. Mengelakkan kesilapan berfikir iaitu berfikir secara terburu-buru dna berfikir dengan sempit. 2. Mengelakkan kesilapan membuat

Konsep

Jenis dan gaya

1. Berfikir merupakan aktiviti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 2. Alat untuk manusia berfikir ialah akal atau minda (mind). 3. Kualiti dan kuantiti akal adalah berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain. 4. Imam Al-Ghazali mengumpamakan akal seperti pasir, iaitu sebutir pasir, dua butir pasir, secupak dan segantang. 1. Pemikiran logikal 2. Pemikiran kritikal 3. Pemikiran kreatif 4. Pemikiran analitikal 5. Pemikiran proaktif 6. Pemikiran konstruktif 7. Pemikiran nilai 8. Pemikiran konvergen dan divergen

keputusan.
3. Meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif. 4. Memperkembangkan daya intelek. 5. Meningkatkan daya fikir dan kreativiti. 6. Berfikir di luar kotak pemikiran.

7. Merealisasikan Wawasan 2020


bagi mencapai status negara maju.

Kemahiran Belajar

Aspek-aspek
1. Kemahiran mendengar aktif dan intensif 2. Kemahiran merujuk kamus, ensiklopedia, thesaurus 3. Kemahiran membaca KWLH dan SQ3R 4. Kemahiran berbincang

Konsep

Cara-cara

1. Kaedah teratur dan sistematik untuk memperoleh dan memproses maklumat. 2. Ditakrifkan juga sebagai keupayaan dan kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul, memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran sepanjang hayat.

1. Menghafaz bagi aktiviti kemahiran membaca. 2. Mendengar bagi aktiviti kemahiran lisan. 3. Mencatat nota bagi aktiviti kemahiran menulis. 4. Menemuramah bagi aktiviti kemahiran lisan. 5. Membaca iaitu mekanis dan mentalis bagi aktiviti kemahiran membaca 6. Mengingat bagi aktiviti kemahiran

5. Kemahiran menyoal 5W 1H
6. Kemahiran mencatat menulis pantas dan aktiviti melakar dalam bentuk grafik 7. Kemahiran menghasilkan laporan 8. Kemahiran mengorganisasi 9. Kemahiran mengurus masa dan gaya pembelajaran 10. 11. Kemahiran membuat persediaan Kemahiran menyusun strategi belajar menghadapi peperiksaan

membaca.

Kepentingan
1. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 2. Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan menginsafi bahawa setiap insan dan murid adalah unik dan belajar dengan cara berbeza. 3. Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang

Kecerdasan Pelbagai

Konsep

Jenis-jenis

1. Kebolehan individu menyelesaikan masalah yang 1. Verbal linguistik

murid dan menyedari bahawa potensi muridmurid tidak terbatas dan haru dikembangkan dari semasa ke semasa. 4. Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menarik, mencabar dan menyeronokkan. 5. Mewujudkan suasana kolaboratif dan kejelikitan antara warga sekolah.

dihadapi dalam kehidupan


sebenar. 2. Kebolehan individu menjanakan masalah baharu untuk diselesaikan. 3. Kebolehan individu membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam

2. Logik matematik
3. Visual ruang 4. Kinestetik 5. Muzik 6. Interpersonal 7. Intrapersonal 8. Naturalis 9. Spiritual / kerohanian

6. Mempelbagaikan cara penilaian dengan


memberikan penekanan kepada penilaian secara holistic.

lingkungan sesuatu budaya.

Kemahiran TMK / ICT


Dasar KPM
1. Memastikan semua guru dan murid celik TMK. 2. Menyelaraskan semua aktiviti dan inisiatif TMK di bawah Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran 1. Kemampuan kemahiran menggunakna TMK bergantung kepada bagaimana alat TMK digunakan unutk dijadikan sebagai alat berfikir secara kritikal. 2. Alat untuk pembelajaran kolaboratif dan konstruktivisme iaitu murid digalakkan untuk membina, menilai, memanipulasi dan mempersembahkan idea

Manfaat
1. Mengakses maklumat yang sukar diperolehi terutama berkaitan dengan isu semasa dan bersifat global. 2. Mengumpul maklumat yang memerlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperolehi. 3. Meningkatkan kreativiti, keyakinan diri dan imaginasi murid melalui tugas projek dan aktiviti kumpulan.

Konsep

Kementerian.
3. Menilai semua perisian kursus yang telah dihasilkan. 4. Mengutamakan peranan dan fungsi TMK dalam pendidikan sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. Menggalakkan penggunaan TMK bagi meningkatkan produktiviti, kecemerlangan dan keberkesanan sisitem pengurusan.

4. Memberikan peluang kepada murid


untuk belajar dengan berkesan melalui bimbingan yang minimum daripada guru. 5. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar kerana murid berpeluang melaksanakan sendiri segala tugasan yang diberikan guru. 6. Meningkatkan kemahiran TMK melalui penggunaan secara professional.

serta pengetahuan yang baharu.