Anda di halaman 1dari 25

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

BAHAGIAN LIMA: PENSEJARAHAN MALAYSIA DARIPADA PERSPEKTIF PENULISAN KOLONIAL

5.1 KONSEP PENSEJARAHAN BARAT Pensejarahan Barat dalam konteks pensejarahan Malaysia merujuk kepada penulisan sejarah negara ini yang dilakukan oleh para penulis Barat.

Penulis Barat tersebut merujuk kepada para pegawai berbangsa Eropah dari kalangan negara yang pernah menjajah Tanah Melayu seperti Portugis, Belanda dan British.

Di pihak Portugis misalnya, setelah menakluk Melaka pada tahun 1511, terdapat beberapa orang pegawai Portugis di Melaka pada ketika itu yang menulis mengenai Tanah Melayu seperti Tome Pires dalam bukunya, Suma Oriental.

Selain itu, Muhammad Yusoff Hashim (1986) turut memperincikan para pegawai Portugis yang membuat catatan mengenai Melaka dan alam Melayu termasuklah: 1. Joao de Barros dalam bukunya de Asia; 2. Alfonso de Alburquerque Jr. dalam bukunya The Commentaries of the Great Alfonso Dalboquerque Second Viceroy of India; 3. Dua karya Manuel Godinho de Eredia - 1. Report on Golden Chersonese dan 2. Description of Malacca, Meridional India and Cathay 4. Diogo do Couto - Decada

Seterusnya, kemunculan kuasa kolonial British di Tanah Melayu telah merancakkan lagi penulisan pensejarahan Barat di Tanah Melayu.

Para pegawai British di Tanah Melayu, bukan sahaja hadir sebagai seorang pentadbir ke Tanah Melayu, akan tetapi turut bertindak sebagai seorang orientalis.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Menurut Kamaruddin Md. Said, minda orientalis dalam kalangan masyarakat kulit putih Eropah dan Amerika Utara dibentuk oleh sistem pemikiran, kepercayaan dan ideologi Barat ketika mereka menjajah kawasan oriental - iaitu satu jolokan untuk kawasan Asia termasuklah alam Melayu.

Para orientalis Barat dalam kalangan pegawai kolonial di Tanah Melayu telah memainkan peranan penting mereka dalam mengkaji dan menyelidik mengenai masyarakat tempatan yang dijajah mereka dari segi budaya, bahasa, kesusasteraan, cara hidup dan segala macam yang berkait dengan masyarakat tempatan.

Antara pegawai kolonial British yang memainkan peranan penting dalam mengkaji dan melakukan penyelidikan mengenai masyarakat tempatan di Tanah Melayu termasuklah Stamford Raffles, R.O Winstedt, R.J. Wilkinson, J.M. Gullick, , J.Rigby dll.

Selain itu, terdapat juga mubaligh-mubaligh Kristian yang memainkan peranan penting dalam menulis hal berkaitan pensejarahan Malaysia seperti W.G Shellabear yang banyak mengkaji naskhah-naskhah kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu, Hikayat Seri Rama dll.

Kemunculan tokoh penulis Barat yang menulis berkaitan pensejarahan Malaysia ini telah mewujudkan satu penulisan sejarah yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan Malaysia.

Seterusnya, era selepas kemerdekaan negara juga menyaksikan ramai ahli akademik Barat yang cenderung untuk melakukan kajian ke atas sejarah Malaysia yang bersifat ilmiah. Antaranya termasuklah: 1. A.C Milner (1982) dalam kajiannya iaitu Kerajaan: Malay Politics on the Eve of Colonial Rule; 2. Carl. A.Trocki dalam penulisannya iaitu Prince of Pirates: the Temenggong Development of Johor and Singapore 1784-1885; 3. R. Bonney (1974) dalam penulisannya iaitu Kedah 1771-1821: The Search for Security and Independence; 4. Andaya & Andaya (1982) dalam penulisan mereka iaitu A History of Malaysia.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Kepentingan Fakta dalam Pensejarahan Barat Berbanding dengan hasil pensejarahan tradisional Melayu seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu dan lain-lain yang dilihat menyimpang daripada penulisan sejarah yang berbentuk ilmiah, penulisan pensejarahan Barat di Tanah Melayu dilihat lebih mementing keabsahan dan penggunaan sumber dalam penulisan sejarah.

Hal ini kerana, zaman Rennaisance di Eropah telah banyak membantu perkembangan ilmu pengetahuan termasuklah dalam bidang sejarah.

Pada abad ke-19 misalnya, Leopold Von Ranke, seorang profesor sejarah dari Universiti Berlin, Jerman telah memainkan peranan penting dalam perkembangan pensejarahan moden di Barat di mana sejarah dianggap sebagai satu bidang ilmu yang mempunyai disiplin pengkajiannya yang tersendiri.

Menerusi

pensejarahan

moden

yang

diperkenalkan

Von

Ranke,

beliau

menganjurkan supaya sejarah haruslah ditulis seperti yang sebenarnya terjadi dan setiap fakta sejarah perlulah bersandar kepada penggunaan sumber yang asli. Kaedah pensejarahan moden yang dipelopori oleh Leopold Von Ranke telah merebak ke seluruh Eropah dan menjadi asas kepada pensejarahan Barat pada masa tersebut. Disebabkan konsep pensejarahan Barat yang dilihat mementingkan sumber dan fakta dalam pensejarahan, para pegawai British yang melakukan kajian dan penulisan ke atas pensejarahan Malaysia telah menulis berdasarkan kaedah pensejarahan moden yang dikemukakan oleh Leopold Von Ranke. Kebergantungan para penulis kolonial terhadap fakta dalam penulisan mereka dapat dilihat melalui penolakan peristiwa yang bersifat lagenda dan mitos dalam sebahagian besar karya pensejarahan Melayu tradisional. Kepentingan fakta dalam penulisan dapat dilihat melalui R.O Winstedt misalnya yang telah membaca dan mengkaji teks Hikayat Hang Tuah sebelum memuatkan analisisnya mengenai hikayat tersebut dalam bukunya A History of Malay Literature (1939) dan membuat perbandingan dan mendapati hikayat tersebut mempunyai pengaruh epik Ramayana.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Perbandingan Konsep Pensejarahan Barat dan Alam Melayu 1. Fakta VS Mitis-Legendaris Menurut R.Roolvink, pensejarahan tradisional Melayu terpecah kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama yang penuh dengan mitis-legendaris iaitu hal-hal berkait dengan mitos dan lagenda dan bahagian kedua yang lebih bersifat sejarah.

Oleh itu, pensejarahan tradisional Melayu dilihat bercampur baur di antara perkara mitos dan lagenda yang tidak diterima dalam sejarah serta fakta sejarah yang terselindung di sebalik hal-hal yang bersifat mitos dan lagenda tersebut.

Berbeza pula dengan konsep pensejarahan Barat, penulisan pensejarahannya dilihat lebih berfokus dan berpandu kepada fakta sejarah dan pembuktiannya.

Pensejarahan Barat menolak penulisan yang berbentuk lagenda dan mitos dalam penulisan seseorang sejarawan.

2. Genre Penulisan: Antara sumber pensejarahan Melayu tradisional yang penting adalah karya kesusasteraan Melayu tradisional yang meliputi pelbagai genre penulisan seperti sastera kitab (keagamaan), undang-undang Melayu lama, epik, pelbagai bentuk puisi, pelbagai cabang sastera rakyat (penglipur lara, cerita jenaka, teladan dll) serta sastera istana.

Penulisan pensejarahan Barat pula dibuat dalam bentuk penulisan naratif dan deskriptif yang bercorak ilmiah.

3. Tema Penulisan: Tema penulisan dalam penulisan pensejarahan tradisional Melayu tidak lari daripada membicarakan soal salasilah keturunan raja-raja, naratif berkaitan dengan jatuh bangun sesebuah kerajaan serta aturan dan perjalanan sesebuah kerajaan. hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Apabila pengaruh kolonial Inggeris mula menguasai Tanah Melayu, tema penulisan sejarah kolonial mulai meluas. Tema penulisan sejarah di Tanah Melayu pada ketika itu termasuklah sejarah pentadbiran British di Tanah Melayu, sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya, bahasa dsb.

Para pegawai kolonial mengkaji hal-hal berkaitan teks kesusasteraan Melayu, bahasa dan ilmu-ilmu dalam bahasa Melayu, kepercayaan, adat-resam, agama dan corak kehidupan masyarakat di Tanah Melayu.

4. Penggunaan Tarikh dan Kronologi: Karya pensejarahan tradisional Melayu tidak mementingkan penggunaan tarikh dan kronologi dalam penulisan mereka.

Hanya karya pensejarahan Melayu seperti Tuhfat al-Nafis, Misa Melayu dan Undangundang Kedah yang mencatitkan penggunaan tarikh dalam penulisan mereka.

Dalam penulisan sejarah kolonial, penggunaan tarikh adalah amat penting dan tarikh adalah merupakan sebahagian daripada fakta sejarah.

5. Bersifat Kajian dan Penggunaan Sumber: Karya-karya pensejarahan tradisional Melayu dibuat tanpa kajian dan lebih berpandukan kepada pemikiran dan intelek para penulisnya.

Walaupun sebahagian penulisan pensejarahan Melayu dilihat mengambil sumbersumber daripada penulisan lain untuk dimuatkan dalam penulisan mereka, pernyataan sumber tidak dinyatakan dalam penulisan mereka.

Sebagai contoh, penulisan Bustanus Salatin yang menggalurkan kembali sejarah raja-raja Melayu semestinya merujuk sumber seperti Sejarah Melayu atau sumber Pahang dalam penulisannya, akan tetapi penulisnya, Syeikh Nuruddin al-Raniri tidak menjelaskan mengenai sumber penulisannya.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Berbeza dengan penulisan kolonial, penggunaan sumber dinyatakan secara jelas seperti penulisan Frank Swettenham (1907) dalam bukunya British Malaya yang menceritakan mengenai kemasukan pengaruh kolonial dan pentadbirannya di Tanah Melayu yang diambil daripada rekod-rekod kerajaan Negeri-negeri Selat dan Negerinegeri Melayu Bersekutu sesuai dengan kedudukannya sebagai Gabenor NNMB sebelumnya.

Selain itu, dalam melakukan kajian terhadap amalan dan kepercayaan tertentu masyarakat Melayu, para pengkaji kolonial sanggup menemui orang-orang sumber bagi mendapatkan fakta penulisan yang tepat seperti R.O Winstedt yang melakukan kajian terhadap amalan perbomohan dan upacara keramat dalam kalangan masyarakat Melayu.

Beliau telah melihat sendiri ritual-ritual perbomohan di Tanah Melayu pada masa tersebut sebelum menulis hasil kajiannya iaitu Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution of Malay Magic yang diterbitkan pada tahun 1925.

Dalam membantu memahami budaya dan bahasa masyarakat tempatan juga, para penulis kolonial turut mendapatkan bantuan daripada para pemikir tempatan.

Contohnya, W.G Shellabear telah mendapatkan bantuan daripada Sulaiman bin Muhammed Nur dalam mengkaji hikayat Melayu seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Seri Rama, selain berkerjasama menerbitkan Kitab Kiliran Budi, kitab pepatah Melayu pada tahun 1909.

6. Perbezaan Sentrik dan Bias: Dalam pensejarahan Melayu tradisional, kecenderungan penulisannya dilihat berlegar ke arah golongan pemerintah dan istana.

Sebagai contoh, Bustanus Salatin karangan Syeikh Nuruddin ar-Raniri dilihat cenderung untuk mengagung-agungkan Sultan Acheh pada ketika itu, Sultan Iskandar Thani manakala Tuhfat al-Nafis pula terlalu mengagungkan suku Bugis dalam istana Riau pada ketika itu.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Kecenderungan ini berlaku disebabkan oleh keterikatan para penulis dan pujangga istana terhadap titah dan perintah diraja ke atas mereka yang dititahkan untuk menulis kitab-kitab sejarah tersebut.

Misalnya, Tun Seri Lanang telah menyelenggara dan melengkapkan kitab Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) atas perintah Yang diPertuan Raja di Hilir Sultan Abdullah Mu'ayat Syah ibni'l Sultan Abdul Jalil Syah setelah dibawa oleh Orang Kaya Suguh dari Goa/Gowa.

Dalam kalangan penulis kolonial pula, kecenderungan mereka menulis pula dapat dilihat melalui penulisan mereka yang bersifat euro-centric.

Euro-centric merujuk kepada perspektif dan pemikiran yang melihat semua perkara di dalam dunia ini menerusi perspektif Eropah.

Menurut Kamaruddin Md. Said (2007), doktrin euro-centric dalam kalangan pegawai kolonial adalah disebabkan oleh sistem latihan pegawai dan institut pendidikan di Eropah yang menanamkan doktrin bahawa bangsa Eropah adalah bertamadun dan mempunyai martabat yang tinggi berbanding negara-negara jajahan mereka.

Sebagai contoh, ketika menulis mengenai penentangan pahlawan tempatan terhadap pentadbiran British di Tanah Melayu seperti Tok Janggut, Mat Kilau, Haji Abdul Rahman Limbong dll, British menganggap mereka sebagai penderhaka sedangkan para penulis tempatan kemudiannya menganggap mereka sebagai seorang pejuang.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

5.2 TUJUAN PENULISAN KOLONIAL Tujuan penulisan kolonial di Tanah Melayu dilihat mempunyai beberapa tujuan yang utama. Antaranya termasuklah:

1. Mengangkat Martabat Penjajahan Kolonial di Tanah Melayu: Penjajahan Eropah ke Timur seringkali berselindung di sebalik usaha

mentamadunkan manusia di Timur.

Oleh itu, adalah penting kepada penjajah kolonial dalam membuktikan kegiatan pentadbiran mereka di Tanah Melayu yang dianggap mampu membawa kemodenan dan ketamadunan di Tanah Melayu dari segi kemajuan ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya.

Bagi membuktikan kejayaan pentadbiran mereka, penulisan sejarah adalah penting dalam memperincikan segala pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pentadbiran mereka di Tanah Melayu sekaligus mengangkat martabat bangsa Inggeris sebagai bangsa yang dianggap paling bertamadun dan berkuasa di dunia pada ketika itu.

Penulisan

Frank

Swettenham

(1907)

dalam

buku

British

Malaya

telah

menggambarkan bagaimana beliau cuba menunjukkan kemampuan pentadbiran kolonial di bawah beliau sebagai Gabenor di NNMB pada waktu tersebut.

2. Laporan dan Tujuan Rasmi: Sebahagian daripada penulisan terhadap peristiwa sejarah dibuat atas tujuan rasmi iaitu untuk melaporkan sesuatu peristiwa kepada pihak pentadbiran kolonial British.

Pegawai kolonial British yang berhubung terus dengan Pejabat Tanah Jajahan British di London memerlukan mereka untuk melaporkan sesuatu peristiwa kepada pegawai atasan.

Sebagai contoh, peristiwa penentangan Tok Janggut di Kelantan telah dilaporkan oleh pegawai British dan beliau dianggap sebagai seorang penderhaka.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

3. Kajian terhadap Masyarakat Tempatan: Tidak dinafikan, para pegawai kolonial dilihat sangat membantu perkembangan pensejarahan di Malaysia dalam mencakupi pelbagai aspek yang tidak ditekankan oleh pensejarahan tradisional Melayu seperti kebudayaan, amalan, adat-resam dan cara hidup masyarakat di Tanah Melayu pada ketika itu.

Sejak tahun 1887, para pegawai kolonial di Tanah Melayu menyumbang kepada penulisan jurnal dalam pelbagai aspek berkaitan masyarakat di Tanah Melayu dari segi bahasa, budaya, sejarah dsb dalam jurnal keluaran khas yang dikenali sebagai Journal of the Royal Asiatic Society.

Antara pegawai kolonial yang banyak menyumbang kepada kajian terhadap masyarakat tempatan termasuklah: 1. Stamford Raffles yang banyak mengkaji mengenai naskhah undangundang Melayu; 2. R.O Winstedt yang mengkaji mengenai masyarakat Melayu berkenaan kegiatan ekonomi mereka, hikayat penglipurlara dan tatabahasa Melayu; 3. R.J Wilkilson yang mengkaji masyarakat Sakai, masyarakat Perak dan Undang-undang 99 Perak; 4. J.M Gullick yang banyak menulis tentang masyarakat tempatan ketika era perjuangan kemerdekaan; 5. Dan lain-lain.

4. Memahami Masyarakat Tempatan: Antara tujuan lain para pegawai kolonial mengkaji dan menulis berkaitan dengan penduduk tempatan adalah disebabkan keinginan mereka untuk lebih memahami tentang masyarakat tempatan di Tanah Melayu pada ketika itu.

Sebagai contoh, R.O Winstedt telah melakukan pelbagai kajian sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pegawai pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu dalam memahami kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu di Perak termasuklah yang melibatkan ritual seperti perbomohan.

hazmanazhar 2013

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

5. Tujuan Ilmiah: Sejak era Rennaisance, kemunculan universiti-universiti di Eropah telah

menggalakkan lagi kegiatan keilmuan di Eropah.

Kemunculan Universiti dengan keilmuan moden menyebabkan masyarakat Eropah menjadi sebuah masyarakat yang berilmu.

Oleh itu, maka tidak hairanlah sekiranya tujuan penulisan oleh sebahagian tokoh kolonial di Tanah Melayu adalah untuk memenuhi keperluan ilmiah di negara mereka.

Sebagai contoh, menurut Kamaruddin Md. Said (2007), kajian dan penulisan R.O Winstedt berkaitan adat perbomohan di Tanah Melayu pada masa itu adalah untuk memenuhi tesisnya yang bertajuk Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution of Malay Magic.

Beliau kemudiannya telah berjaya dianugerahkan Ijazah DLitt. daripada Universiti Oxford pada tahun 1920.

6. SBRAS: Ketika menguasai Negeri-negeri Selat, pentadbiran kolonial di Singapura pada ketika itu telah menubuhkan satu Pertubuhan yang bernama Straits Branch of Royal Asiatic Society yang dianggotai oleh para pegawai kolonial di NNS.

Tujuan penubuhan pertubuhan ini adalah untuk mengumpul segala maklumat yang berkait dengan Negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu sekitarnya sebagai dokumentasi dan penyelidikan terhadap masyarakat dan segala hal yang berkait dengan Tanah Melayu.

Sehingga kini, SBRAS muncul antara pertubuhan

yang aktif menerbitkan jurnal

berkaitan sejarah dan informasi berkait dengan Malaysia dan kini dikenali sebagai MBRAS.

hazmanazhar 2013

10

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

5.3 CORAK PENULISAN PENSEJARAHAN KOLONIAL Corak penulisan kolonial di Tanah Melayu adalah bersifat euro-centric.

Sebagai contoh, para penulis pensejarahan kolonial di Tanah Melayu cenderung untuk melakukan penulisan yang dilihat bias terhadap pentadbiran kolonial yang dianggap sebagai membawa pelbagai perubahan di Tanah Melayu.

Menurut Khoo Kay Kim, hal ini terjadi kerana kebanyakan pegawai British telah muncul sebagai pegawai merangkap penyelidik dan penulis kepada pensejarahan kolonial di Tanah Melayu.

Para pegawai British ini pula telah didoktrinkan dengan satu bentuk pemikiran, pandangan, penulisan, pemikiran dan penelitian yang direka bentuk oleh pelbagai institusi pendidikan dan latihan bagi pegawai awam (dan swasta) kolonial yang telah membina tanggapan rasmi, formal dan peribadi tentang betapa rendahnya martabat masyarakat dan budaya peribumi berbanding ketinggian dan martabat masyarakat dan budaya Barat. (Kamaruddin Md. Said, 2007)

Indoktrinasi ke atas para pegawai kolonial di tanah jajahan mereka ini telah menyebabkan segala penelitian dan tulisan mereka dengan sendirinya akan mewakili sudut pandang dan kepentingan kuasa kolonial, dan mereka tidak perlu sensitif pada sudut pandang dan kepentingan masyarakat tempatan.

Corak penulisan yang bersifat euro-centric ini jelas dalam kebanyakan daripada penulisan mereka.

Sebagai contoh, J.Rigby yang mengkaji Undang-undang 99 Perak dan R.J Wilkinson yang mengkaji Undang-undang Adat Perpatih dan Temenggung menolak undangundang Melayu seperti Undang-undang 99 Perak dan beberapa yang lain sebagai sebuah undang-undang lengkap seperti legal code dalam perundangan Barat.

Mereka berpendapat, undang-undang adat di Tanah Melayu sebaliknya hanya bersifat digest iaitu hanya bersifat intisari terhadap sebuah perundangan yang boleh diterima pakai seperti di Barat.

hazmanazhar 2013

11

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Hal ini jelas menunjukkan bagaimana para penulis kolonial cuba melihat undangundang adat di Tanah Melayu dari sudut perundangan kolonial sedangkan perkara ini adalah berbeza sama sekali. (Jelani Harun, 2008)

Penulisan yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan kolonial di Tanah Melayu juga dapat dilihat melalui penulisan para pegawai British yang dilihat mengangkat kejayaan pentadbiran kolonial di Tanah Melayu.

Sebagai contoh, Frank Swettenham (1907) dalam bukunya British Malaya secara jelas menceritakan sebahagian pengalamannya sebagai pegawai dan Gabenor di NNMB serta kejayaan campurtangan British di negeri-negeri Melayu.

Selain itu, penulisan euro-centric dalam kalangan pegawai British dapat dilihat melalui ulasan R.O Winstedt terhadap Hikayat Hang Tuah. Beliau menolak kewujudan Hang Tuah sebagai seorang Laksamana di Istana Melaka kerana beranggapan kewujudan pengaruh sastera panji (epik Jawa) dalam Hikayat Hang Tuah menjadikan watak Hang Tuah tidak lebih daripada sekadar mitos seperti epikepik Hindu-Jawa yang lainnya.

Penulisan yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan kolonial di Tanah Melayu telah mewujudkan sikap bias mereka dalam melakukan pengadilan moral ke atas tokoh-tokoh tertentu dalam penulisan mereka.

Para pejuang tempatan yang menentang pentadbiran kolonial British di Tanah Melayu seperti Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu, Mat Kilau di Pahang dan lain-lain dianggap sebagai penderhaka kerana kononnya menentang Sultan mereka sendiri walhal para pejuang tersebut menentang British dan bukannya Sultan mereka.

Hanya apabila munculnya penulisan sejarah yang bersentrikkan tempatan, baharulah para penentang British ini diangkat sebagai para pejuang.

hazmanazhar 2013

12

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

5.4 KEBOLEHPERCAYAAN PENSEJARAHAN KOLONIAL Kebolehpercayaan merujuk kepada kemampuan untuk mempercayai atau mengakui akan benarnya sesuatu penulisan itu.

Dalam konteks pensejarahan kolonial di Tanah Melayu, tahap kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial sebenarnya bergantung kepada keobjektifan seseorang penulis itu sendiri dalam melakukan penulisannya.

Walaupun kebanyakan penulis kolonial bersifat euro-centric, hal ini tidaklah bermakna segala pandangan dan hasil penulisan mereka harus ditolak bulat-bulat. Malah, persoalan sentrik ini sebenarnya telah menimbulkan banyak pertikaian dan perdebatan.

Walaupun pensejarahan bersifat euro-centric mempunyai biasnya yang tersendiri dalam hal tertentu, John Bastin melihat pengenalan penulisan pensejarahan yang bersentrik tempatan hanya akan menjadikan penulisan sejarah ditulis dalam semangat nasionalisme yang sempit.

Malah, John Bastin menolak dakwaan bahawa penulisan sejarah kolonial yang bersifat euro-centric menyebabkan penulisan sejarah menjadi bias dan tidak objektif.

Menurut pendapat J.M Gullick pula, persoalan sentrik bukanlah sesuatu yang penting dalam penulisan sejarah.

Dalam hal yang berkait dengan kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial ini, hasil perdebatan berkenaan sentrik penulisan sejarah di Malaysia merumuskan bahawa kebanyakan daripada penulisan kolonial diterima dan dihargai dalam membantu menambah rujukan terhadap pensejarahan Malaysia.

Walaubagaimanapun, sebahagian pendapat dan pandangan para penulis kolonial yang dilihat sinikal dan terlampau objektif dalam meneliti sumber pensejarahan tradisional Melayu seperti yang dilakukan oleh R.J Wilkinson.

Para sejarawan tempatan menolak pandangan para pengkaji kolonial yang dilihat cuba untuk menidakkan karya-karya pensejarahan tradisional Melayu dengan berpandangan bahawa para pengkaji kolonial itu tidak layak untuk mengkaji sebuah karya tempatan dengan berpandu kepada euro-centric.

hazmanazhar 2013

13

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Sebaliknya, walaupun karya pensejarahan tradisional Melayu seperti Sejarah Melayu dilihat bercampur di antara persoalan sejarah, mitos dan lagenda, namun para penulis kolonial tidak patut menidakkan sumber pensejarahan ini kerana

berdasarkan perbandingan dengan sumber sezaman dari Siam, China dll ternyata kebanyakan peristiwa sejarah yang dicatat dalam Sejarah Melayu ada asasnya. Oleh itu, para sejarawan tempatan melihat bahawa penulisan dan pengadilan para penulis kolonial terhadap sesuatu isu atau perkara yang dilihat terlalu bias dan bersentrik Eropah harus ditolak dan dilakukan semula berdasarkan disiplin ilmu sejarah yang moden. Selain itu, sikap pengadilan para penulis Barat yang dilihat bukan sahaja terlalu bias akan tetapi sampai ke tahap memperlekeh pensejarahan tradisional Melayu juga ditolak dan tidak diterima. Antaranya termasuklah pandangan J.C Bottoms terhadap pensejarahan tradisional Melayu yang agak tidak rasional. Menurut beliau, Sejarah bagi orang Melayu bukan satu ilmu atau seni. Apa yang paling digemari ialah lagenda, fantasi dan omong kosong. Walaubagaimanapun, kebanyakan penulisan kolonial masih boleh dipercayai dan diterima sebagai salah satu sumber pensejarahan Malaysia terutamanya hal-hal berkaitan kajian mereka mengenai cara hidup dan amalan masyarakat serta hal-hal berkait dengan ekonomi dan pentadbiran British ketika di Tanah Melayu. Selain itu, Tregonning dalam bukunya, Malayan History mengulas akan kelemahan pensejarahan Barat yang dilihat beliau seolah-olah lebih kepada penceritaan hal berkenaan sejarah bangsa Eropah di Tanah Melayu setelah berlegar-legar dalam soal pentadbiran British, Stamford Raffles dan Francis Light sedangkan banyak lagi tema pensejarahan tempatan lain yang perlu diangkat. Pun begitu, terdapat beberapa penulis Barat yang cuba diangkat sebagai penulisan yang bersederhana dan boleh dipercayai sebagai satu sumber pensejarahan kepada Malaysia. Antaranya termasuklah J.M Gullick iaitu Indigenous Political System of Western Malaya serta Rupert Emerson dalam Malaysia: A Study In Direct and Indirect Rule yang dilihat tidak terlalu menonjolkan sikap bias terhadap kolonial British secara keterlaluan walaupun kajian masih berlegar mengenai pentadbiran kolonial di Tanah Melayu sebelum merdeka.

hazmanazhar 2013

14

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Kesimpulannya, kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial bergantung kepada cara penulisan seseorang penulis kolonial itu supaya tidak terlalu bias dan tidak juga terlalu menulis dari luar ruang lingkup tempatan.

Di samping itu juga, penulisan kolonial dan penulisan euro-centric dalam pensejarahan Malaysia juga penting dan perlu dikekalkan berbanding penggunaan penulisan yang bersentrik tempatan sepenuhnya bagi mendapatkan satu sudut pandang yang berimbang dan tidak terlalu dicengkam oleh pensejarahan yang bersifat nasionalisme semata-mata.

Malah, hingga kini kebanyakan kajian dan penyelenggaraan para pegawai kolonial terhadap sumber pensejarahan tradisional tempatan masih menjadi sumber rujukan terutamanya penyelenggaraan W.G. Shellabear dalam Sejarah Melayu.

hazmanazhar 2013

15

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

5.5 TOKOH PENULIS BARAT DI MALAYSIA 1. Stamford Raffles: Thomas Stamford Raffles (1781-1826) merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu yang pernah menjadi Gabenor-Jeneral British di Bangkahulu dan Gabenor Sumatera sebelum memainkan peranan penting dalam pertapakan British di Singapura.

Kefasihan beliau berbahasa Melayu menyebabkan Gabenor British di India, Lord Minto menghantar beliau ke Tanah Melayu bermula di Melaka sebagai salah seorang pegawai kolonial British.

Dalam bidang penulisan sejarah, beliau menerbitkan beberapa buah tulisan termasuklah: 1. History of Java, menerangkan tentang sejarah di Pulau Jawa sejak zaman purbakala; 2. The Malay Annal, menerangkan tentang kajian beliau terhadap Sejarah Melayu; 3. Penulisan Jurnal beliau dalam Royal Asiatic Association (1816) yang bertajuk On the Melayu Nation, with a Translation of its Maritime Institutions yang berkait dengan kajian beliau terhadap Undang-undang Laut Melaka

Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah: i. Pandangan Raffles terhadap Pensejarahan Malaysia: Raffles berpendapat, pensejarahan di alam Melayu adalah merupakan satu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah atau undang-undang Melayu pada zaman dahulu yang mana ianya saling berkaitan dengan unsur tradisi seperti adat dan undang-undang Melayu pada ketika itu.

hazmanazhar 2013

16

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

ii. Pandangan Raffles terhadap Naskhah Perundangan Melayu: Raffles turut mencatatkan beberapa usaha yang telah dilakukannya bagi mengumpul manuskrip Melayu untuk dijadikan bahan kajian tentang kewujudan undang-undang kesultanan Melayu. Antara manuskrip undang-undang yang telah diperolehinya adalah Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang Laut Melaka. Melalui pengumpulan ini, beliau berharap akan dapat membentuk sebuah Digest of the Malay Laws. Yang lebih menarik perhatian pada ketika itu ialah Raffles sudah memikirkan perlunya suatu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah undang-undang Melayu dan hubungannya dengan teks serta budaya tradisi kehidupan yang lain bagi memerikan undang-undang adat Melayu secara keseluruhannya.

iii. Pandangan Raffles terhadap Masyarakat Melayu: Raffles berpendapat, masyarakat Melayu yang dilihatnya pada ketika itu merupakan sebuah masyarakat Islam yang tidak terlalu mengikut ajaran agama secara mendalam dan mereka hidup dalam

kesederhanaan. Mereka bergaul tanpa diskriminasi dalam masyarakat pada ketika itu tanpa memiliki pengetahuan tentang pembahagian kasta seperti di India yang pernah dilihatnya sebelum itu. Masyarakat Melayu pada masa itu dilihat sangat menghormati keturunan seseorang terutamanya golongan bangsawan, di mana golongan bangsawan sangat berpengaruh dalam masyarakatnya.

hazmanazhar 2013

17

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

iv. Pandangan Raffles terhadap Ekonomi: Beliau berpandangan bahawa Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan sekitarnya mampu memenuhi keperluan perdagangan dari India dan Eropah pada ketika itu. Walaubagaimanapun, ketersediaan sumber ekonomi untuk dibekalkan adalah terhad untuk kegunaan tempatan semata-mata sedangkan bumi Tanah Melayu sangat subur untuk pertanian dan kaya dengan hasil bumi dan perlombongan yang tidak mudah susut. Raffles berpandangan bahawa Tanah Melayu menjanjikan satu peluang ekonomi dan pulangan kepada sesiapa yang menguasai persaingan di alam Melayu.

2. R.O. Winstedt: Sir Richard Olaf Winstedt (1878-1966) merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu di samping merupakan seorang orientalis Barat yang terkemuka.

Sepanjang di Tanah Melayu, beliau memulakan karier sebagai pegawai permulaan di Perak (1902), pegawai Daerah Kuala Pilah (1912), pegawai Pejabat Pelajaran (1916), Pengarah Pelajaran bagi NNS dan NNMB (1924) serta Presiden kepada Raffles College, Singapura (1928) sebelum dilantik menjadi Penasihat Johor (1931).

Dalam bidang pensejarahan Malaysia, beliau merupakan salah seorang daripada pegawai kolonial British yang memainkan peranan penting dalam kajian dan tulisannya berkait dengan Tanah Melayu.

Ternyata sepanjang perkhidmatannya di Tanah Melayu, beliau merupakan seorang orientalis yang sangat prolifik dengan menerbitkan sembilan buah kamus, lapan buah buku nahu bahasa Melayu, enam buah buku sejarah, sebelas buah teks hikayat dan sastera lisan Melayu, sebuah buku analisis ilmiah evolusi sastera Melayu, 23 buah rencana etnografi dan ratusan tulisan lain berkait dengan mitos, magis, lagenda, kraftangan dan Melayu.

hazmanazhar 2013

18

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Winstedt dianggap sebagai seorang orientalis yang begitu berminat meneliti dan menulis tentang masyarakat dan budaya yang didampinginya selama tiga dekad itu.

Antara kajian dan tulisan yang pernah dihasilkan beliau termasuklah: 1. Menyelenggara Misa Melayu karangan Raja Chulan (1919) yang merupakan antara sumber pensejarahan tradisional Melayu Perak; 2. Malaya: the Straits Settlements and the Federated and Undefederated Malay States (1923) berkait dengan NNS, NNMB dan NNMTB; 3. Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution of Malay Magic (1925) yang merupakan tesis beliau berkait dengan ritual perbomohan di Tanah Melayu; 4. A History of Perak (1934) berkait dengan sejarah negeri Perak; 5. Menjadi Editor kepada penerbitan Paper on Malay Subjects sejak zaman awalnya sebagai pegawai pendidikan di Perak; 6. Menulis ringkasan terhadap Hikayat Hang Tuah dalam Jurnal SBRAS (1921); 7. A History of Johore (1932); 8. A History of Malaya (1935); 9. Menulis analisis beliau mengenai kesusasteraan Melayu dalam A History of Classical Malay Literature; 10. dan banyak lagi.

Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah: i. Pandangan Winstedt terhadap Pensejarahan Malaysia: Berkenaan

Sejarah

Melayu

yang

menjadi

antara

sumber

pensejarahan tradisional Melayu, Winstedt berpandangan bahawa pengarangnya telah mengasimilasikan semasa pada ketika itu dengan unsur-unsur dongeng seperti cerita dewa-dewi. Winstedt mengenalpasti perbezaan salinan dalam beberapa naskhah Sejarah Melayu yang menampakkan bagaimana Winstedt

berpendapat bahawa penyalin membuang jalan cerita yang tidak sesuai dengan zamannya. hazmanazhar 2013

19

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

ii. Pandangan Winstedt terhadap Pensejarahan Berbentuk Undangundang: Winstedt melakukan kajian terhadap beberapa teks pensejarahan berbentuk undang-undang termasuklah Undang-undang Kedah

(1928), Hukum Kanun Pahang (1948), Undang-undang Minangkabau dari Perak (1953) berserta dua kajiannya bersama Josselin den Jong iaitu Undang-undang Sungai Ujong (1954) dan Undang-undang Laut Melaka (1956). Pandangan Rigby dan Wilkinson yang menganggap undang-undang tradisional Melayu hanya bersifat digest semata-mata ditolak oleh Winstedt dan beliau berpandangan kedudukan undang-undang adalah setaraf dengan legal code di Eropah disebabkan penurunan authoriti ke atas perundangan tersebut.

iii. Pandangan Winstedt terhadap Kesusasteraan Melayu: Winstedt Literature. Beliau mengkelaskan kesemua sastera Melayu kepada beberapa kumpulan tertentu iaitu: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Sastera rakyat; Sastera Melayu zaman Hindu; Sastera Melayu berunsur Jawa; Sastera Melayu transisi Hindu kepada Islam; Sastera lagenda Muslim; Cerita-cerita bersumberkan Muslim; Hukum Kanun; Puisi Melayu (bahasa berirama, syair dan pantun)

menghasilkan

sebuah

kajian

berkenaan

analisis

kesusasteraan Melayu yang bertajuk A History of Classical Malay

hazmanazhar 2013

20

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Beliau juga berpandangan bahawa Hikayat Hang Tuah dipengaruhi oleh unsur-unsur Jawa-Hindu yang bersifat sastera Panji yang mirip Hikayat Seri Rama.

iv. Pandangan Winstedt terhadap Masyarakat: Dalam pendidikan kepada masyarakat Melayu, beliau berpandangan bahawa orang Melayu tidak patut diberi pendidikan di peringkat yang terlampau tinggi kerana beliau beranggapan bahawa pendidikan untuk golongan petani Melayu tidak harus melampaui darjat hidup mereka yang rendah itu. Sebagai Pengarah Pelajaran di NNS dan NNMB pandangan Winstedt itu sangat mempengaruhi tahap pendidikan terhadap masyarakat Melayu yang sangat ketinggalan pada ketika itu sedangkan pada ketika itu munculnya gerakan kesedaran dan desakan dari Kaum Muda dan nasionalis Melayu.

v. Pandangan Winstedt terhadap Nasionalisme Melayu: Usaha O.T Dussek, Pengetua MPSI yang menubuhkan Jabatan Karang-Mengarang yang menggalakkan kegiatan pemikiran dan penulisan dalam kalangan pensyarah dan pelajar tidak begitu dipersetujui Winstedt. Beliau beranggapan tindakan Dussek hanya akan menyemarakkan nasionalisme Melayu dan keadaan ini berbahaya selaras dengan pergerakan anti-penjajahan pada waktu itu. Walaubagaimanapun, Winstedt tidak pernah mengarahkan supaya jabatan tersebut ditutup.

hazmanazhar 2013

21

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

3. R.J. Wilkinson: Richard James Wilkinson (1867-1941) merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu dan pernah menjawat jawatan sebagai Pengarah Pelajaran di Pulau Pinang, Ketua Jemaah Nazir Sekolah NNS, Residen British di Negeri Sembilan dan jawatan terakhir di Tanah Melayu sebagai Setiausaha Kolonial bagi NNS sebelum menjadi Gabenor British di Sierra Leone pada tahun 1916.

Antara sumbangan terbesar beliau sehingga kini kepada pendidikan di Malaysia termasuklah merintis penubuhan Maktab Perguruan Melaka (1900) dan Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak pada tahun 1922.

Beliau juga banyak membantu kepada pensejarahan Malaysia melalui kajian dan penulisan yang telah dilaksanakan oleh beliau. Antara tulisan beliau yang pernah diterbitkan termasuklah: 1. A Vocabulary of Central Sakai (1915), buku yang berkait dengan Dialek Suku Sakai; 2. The Achehnese (1906) berkait dengan Acheh; 3. A History of Perak (1908); 4. A History of Peninsular Malays (1920) yang mengandungi bab mengenai Perak dan Selangor; 5. Penulisan mengenai Undang-undang 99 Perak dalam Papers on Malay Subject; 6. Membantu penerbitan Kisah Pelayaran Abdullah (1907)

Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah:

i. Pandangan Wilkinson terhadap Pensejarahan Malaysia: Wilkinson menyatakan pensejarahan Malaysia adalah undang-undang adat Melayu yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud code dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui proses legislatif (perundangan). Beliau menambah undang-undang Melayu lebih bercorak ikhtisar (adat resam). hazmanazhar 2013

22

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

ii. Pandangan Wilkinson tentang Politik Perak: Wilkinson berpendapat, Raja Ismail (yang hanya ditulisnya sebagai Ismail) sebagai pemerintah Perak yang sah dalam krisis perebutan takhta di Perak manakala Raja Abdullah hanyalah seorang pewaris. Beliau menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon pas senjata untuk baginda dan orang-orang baginda daripada Leftenan Gabenor.

iii. Pandangan Wilkinson tentang Perang Larut: Wilkinson berpendapat adalah sukar untuk menentukan punca sebenar kepada persengketaan Ghee Hin dan Hai San di Larut. Wilkinson juga berpandangan bahawa pentadbiran British di Pulau Pinang berada dalam dilema kerana walaupun golongan Hai San (Tao Peh Kong) mempunyai jumlah ahli yang kurang berbanding Ghee Hin di Pulau Pinang, akan tetapi kebanyakan pedagang kaya, pembuat dan pengedar senjata dan peluru di Pulau Pinang dikuasai oleh golongan Hai San.

4. J.M. Gullick: J.M Gullick merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu pada era pra-kemerdekaan di Tanah Melayu.

Merupakan seorang pegawai tentera British, beliau kemudiannya pernah menjadi pegawai kepada Dato Onn Jaafar yang menjadi Pengerusi RIDA pada ketika itu. Beliau juga pernah dilantik sebagai Setiausaha dalam Sistem Ahli yang diperkenalkan British ke arah kemerdekaan.

hazmanazhar 2013

23

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Antara kajian dan penulisan Gullick yang berkait dengan pensejarahan Malaysia termasuklah: 1. Penulisan Jurnal beliau dalam JSBRAS bertajuk Captain Speedy of Larut; 2. Malaysia and Its Neighbours; 3. Malaya; 4. Rulers and Residents: Influence and Powers in Malayan States 1870-1920; 5. Indigenous Political Systems of Western Malaya; 6. Malaya through Four Centuries: An Anthology 1500-1900; 7. Malaysia: Its Political and Economic Developement; 8. Glimpses of Selangor; 9. A History of Negri Sembilan; 10. The Story of Kuala Lumpur: 1857 - 1939.

Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah:

i. Pandangan Gullick tentang Pensejarahan Malaysia: Gullick menjelaskan bahawa soal sentrik bukanlah asas dalam penulisan sejarah. Gullick mengambil pendekatan yang tidak begitu bias (terlalu eurocentric) dalam penulisannya walaupun kajiannya masih berkisar tentang kolonial.

ii. Pandangan Gullick tentang Politik Tempatan: Gullick berpendapat tiada keraguan lagi kedudukan Raja sebagai pemerintah di alam Melayu sejak sekian lama dan menyokong pemerintahan beraja berperlembagaan untuk Malaya yang merdeka.

hazmanazhar 2013

24

Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

iii. Pandangan Gullick tentang Masyarakat: Kesan penjajahan kolonial ke atas Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat Melayu berbilang suku termasuklah Kerinchi, Mandaling, Acheh dan Banjar melalui penempatan mereka di Selangor dan Perak.

hazmanazhar 2013

25