Anda di halaman 1dari 10

PENDAHULUAN

HADITH TENTANG SOLAT ISTIKHRAH


Berhubung dengan solat sunat istikh rah, di dalam bab "‫ "ما جاء ف صلة الستخارة‬dalam

kitab J micnya, Imam al-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadith yang diriwayatkan oleh J
bir bin Abd. Allah (r.a.) sebagaimana di bawah:
‫قال امام الترمذي ف جامعه بسنده‬
‫ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحن بن أب الوال عن ممد بن النكدر عن جابر بن عبد ال قال كان رسول ال صلى‬480
‫ إذا هم أحدكم بالمر فليكع‬:‫ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة ف المور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول‬
‫ركعتي الفريضة ث ليقل اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ول أقدر‬
‫ أو قال ف‬- ‫وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم أن كنت تعلم أن هذا المر خي ل ف دين ومعيشت وعاقبة أمري‬
‫ أو‬- ‫ فيسره ل ث بارك ل فيه وإن كنت تعلم أن هذا المر شر ل ف دين ومعيشت وعاقبة أمري‬- ‫عاجل أمري وأجله‬
.‫ قال ويسمي حاجته‬.‫ فاصرفه عن واصرفن عنه وأقدر ل الي حيث كان ث أرضن به‬- ‫قال ف عاجل أمري وآجله‬

Maksudnya: Telah berkata Im m al-Tirmiz di dalam kitab J mi nya dengan


sanadnya sendiri, Qutaibah telah menceritakan kepada kami (Im m al-Tirmiz )
katanya, Abd. Al-Ra man bin Ab al-Maw li telah mengkhabarkan kepada kami
daripada Mu ammad bin al-Munkadiri daripada J bir bin Abd. Allah katanya:
Rasulullah (s.a.w.) telah mengajarkan kepada kami (doa) istikharah di dalam urusan-
urusan (harian) sebagaimana beliau mengajarkan kami surah-surah al-Quran, beliau
berkata: Apabila sesiapa daripada kamu berniat (berhajat) dengan sesuatu perkara
maka hendaklah dia solat dua rakaat selain daripada solat fardu, kemudian hendaklah
dia berkata (berdoa): Ya Allah sesungguhnya aku memohon agar memilihkan mana
yang baik menurut pengetahuan-Mu, dan aku memohon agar memberikan kepastian
dengan ketentuan-Mu, dan aku memohon dengan kemurahan-Mu yang Maha Besar
(Agong), kerana sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Maha Berkuasa, sedangkan aku
tidak berkuasa, dan Engkau Tuhan Yang Maha mengetahui sedangkan aku tidak
mengetahui, dan Engkaulah Tuhan Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang
tersembunyi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa persoalan ini baik
bagi-ku untuk dunia dan akhirat-ku, -……..- berikanlah perkara itu kepada-ku dan
permudahkanlah pelaksanaannya kemudian berilah keberkatan bagi-ku di dalamnya.
(Ya Allah) sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hal ini tidak baik bagi-ku untuk
agama dan penghidupan-ku dan tidak baik akibatnya bagi-ku, -…….- jauhkannya
daripada-ku dan jauhkanlah aku daripadanya serta berikanlah kebaikan di mana
sahaja aku berada kemudian jadikanlah aku seorang hamba yang reda atas anugerah-
Mu1.
1
Al-Tirmiz , Muhammad bin Abu cIsa. t.thn. Sunan Al-Tirmiz , Juzu' 2, Beirut: D r al-Ihy ' al-
Tur th al- Arabi.

2
.‫وف الباب عن عبد ال بن مسعود وأب أيوب‬
‫قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب ل نعرفه إل من حديث عبد الرحن بن أب الوال وهو شيخ‬
.‫مدين ثقة روى عنه سفيان حديثا وقد روى عن عبد واحد من الئمة وهو عبد الرحن بن زيد بن أب الوال‬

Seterusnya im m al-Tirmiz menyatakan dua riwayat lain yang sehubungan


dengan bab ini iaitu hadith riwayat daripada cAbdullah bin Mascud dan daripada Ab Ayy
b al-Ans r .

Im m al-Tirmizī berkata bahawa hadith J bir adalah hadith hassan sahih lagi
gharib kerana Imam al-Tirmizī tidak mengetahui hadith ini melainkan melalui hadith
daripada Abd. al-Rahman bin Ab al-Maw li. Beliau merupakan seorang guru yang
thiqah berasal dari Madinah al-Munawwarah. Sufyan telah meriwayatkan daripadanya
beberapa hadith, dan bukan seorang perawi sahaja yang meriwayatkan daripadanya, malah
ramai para imam hadith.

METODOLOGI IMM AL-TIRMIZ


Berdasarkan pembelajaran penulis sebelum ini, Imam al-Tirmiz menghimpunkan hadith-
hadith di dalam kitab Jaminya dengan dua cara iaitu:
1. Meriwayatkan hadith-hadith disertai dengan sanad-sanadnya.
2. Menggunakan isyarat kepada hadith-hadith tertentu yang semakna atau
munasabah dengan hadith yang dikemukakan dalam tajuk bab.

Di dalam bab ‫ ما جاء ف صلة الستخارة‬imam al-Tirmiz telah menggunakan

metodologi dengan mengisyaratkan kepada hadith-hadith tertentu yang semakna atau


munasabah dengan hadith yang dikemukakan dalam tajuk bab yang dikemukakan
olehnya.

Imam al-Tirmiz telah menyebutkan isyarat selepas beliau menyebut hadith yang
bernombor 480, dengan mengatakan:
‫وف الباب عن عبد ال بن مسعود وأب أيوب‬

3
Teknik (isyarat) yang dikemukakan oleh imam al-Tirmiz di atas adalah untuk
untuk menyatakan kewujudan hadith yang sehubungan dengan bab kitabnya. Ia membawa
maksud: Dan layak juga disebut di bawah tajuk bab ini ialah hadith yang diriwayatkan
oleh Abd Allah bin as d dan yang diriwayatkan oleh Ab Ayyub al-An r .

Selain daripada tujuan untuk mengisyaratkan bahawa terdapat hadith-hadith lain


yang sehubungan dengan tajuk bab yang dikemukakan, imam al-Tirmiz juga telah
meringkaskan karangan kitab i a, tetapi padat. Teknik isyarat yang digunakan oleh
beliau akan mendorong para pengkaji hadith dan para imam muhaddith n untuk
membongkar riwayat-riwayat lain yang berkaitan dengan bab berkenaan.

PERINCIAN ISYARAT
Berdasarkan isyarat yang dinyatakan oleh imam al-Tirmizi, maka kita dapat dapat
memperincikan lagi hadith-hadith yang diriwayatkan oleh perawi lain dengan kaedah
mentakhrij hadith-hadith tersebut.

Kitab syarah J mic al-Tirmiz iaitu kitab Tu fat al-A wazi yang dikarang oleh al-
Mub rakf r telah memperincikan isyarat yang telah dikemukakan oleh imam al-Tirmiz
. Di dalam kitab tersebut, pengarang telah menyatakan sumber-sumber hadith yang kita
boleh membuat rujukan untuk mendapatkan hadith-hadith yang sempurna daripada perawi
yang dinyatakan dalam isyarat tersebut. Isyarat yang dinyatakan oleh imam al-Tirmizi
adalah dalam bentuk shawahid yang menjadi salah satu kelebihan kitab beliau.

Berikut, merupakan perincian isyarat sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Mub


rakf r :

1. Hadith daripada Abd Allah bin asc d


Hadith yang berkaitan dengan tajuk bab ini telah diriwayatkan oleh CAbd Allah bin asc d
dan terdapat 3 buah hadith di dalam al- uc a al-Kab r li al- abr ni melalui turuq dan
matan yang sedikit berbeza. Sanad dan matan hadith-hadith tersebut ialah:

4
‫)باب من روى عن بن مسعود أنه ل يكن مع النب صلى ال عليه وسلم( ‪1.1 Bab‬‬

‫‪ 10012‬حدثنا عبدان بن أحد قال قرأت على إبراهيم بن سعيد الوهري ثنا العباس بن اليثم النطاكي ثنا صال بن‬
‫موسى الطلحي عن العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ال قال علمنا رسول ال صلى ال عليه وسلم الستخارة‬
‫فقال إذا أراد أحدكم أمرا فليقل اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ول‬
‫أعلم وتقد ول أقدر وأنت علم الغيوب فإن كان هذا الذي أريد خيا ف دين وعاقبة أمري فيسره ل وإن ذلك خيا ل‬
‫فاقدر ل الي حيث كان يقول ذلك ث يعزم‪.‬‬

‫‪ 10052‬حدثنا ممد بن عبد ال الضرمي ثنا ممد بن عمران بن أب ليلى حدثن أب عن بن أب ليلى عن فضيل بن‬
‫عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ال عن النب صلى ال عليه وسلم ث أنه كان إذا استخار ف المر يريد أن يصنعه‬
‫يقول اللهم إن أستخيك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت‬
‫علم الغيوب اللهم إن كان هذا خيا ل ف دين وخيا ل ف معيشت وخيا ل فيما أبتغي به الي فخر ل ف عافية‬
‫ويسره ث بارك ل فيه وأن ذلك خيا ل فاقدر ل الي حيث كانز‪.‬‬

‫)?( ‪2.2 Bab‬‬


‫‪ 10421‬حدثنا العباس بن حدان النفي الصبهان ثنا النذر بن الوليد الارودي ثنا أب ثنا سعيد بن زيد عن عاصم‬
‫عن أب وائل عن عبد ال قال ث كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة اللهم إن أستخيك بعلمك‬
‫واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كان هذا‬
‫المر خيا ل ف دين وخيا ل ف معيشت وخيا ل فيما أبتغي به الي فخر ل ف عافية ويسره ل وبارك ل فيه وإن‬
‫ذلك خيا ل فاقدر ل الي حيث كان‪.‬‬

‫‪ 11477‬حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عبد ال بن هان القدسي ثنا هان بن عبد الرحن عن عمه إبراهيم بن أب‬
‫عبلة عن عطاء بن أب رباح عن عبد ال بن عباس وعبد ال بن عمر قال ث كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلمنا‬
‫الستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول‬
‫أعلم وأنت علم الغيوب اللهم ما قضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته إل خي‪.‬‬

‫‪2. Hadith riwayat daripada Ab Ayy b2‬‬


‫‪Di dalam kitab Tuhfat al-Ahwaz , al-Mub raqf r telah menyatakan bahawa hadith yang‬‬
‫‪diriwayatkan oleh Ab Ayyub (sebagaimana isyarat oleh Imam al-Tirmiz ) terdapat di‬‬
‫‪dalam Musnad A mad ibn anbal, a‬‬ ‫‪ibn Hibb n, Mustadrak al- a‬‬ ‫‪ai li al-‬‬
‫‪kim, dan Sunan al-Kubr li al-Baih q .‬‬

‫‪2.1 Musnad A mad ibn anbal:‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Nama sebenar beliau ialah Ayyub bin Khalid bin Abi Ayyub al-Ansari‬‬

‫‪5‬‬
‫‪Di dalam Musnad A mad ibn anbal, hadith riwayat daripada Ab Ayy b berkaitan‬‬
‫‪dengan tajuk bab ini ialah:‬‬

‫‪ 23644‬حدثنا عبد ال حدثن أب ثنا حسن ثنا بن ليعة ثنا الوليد بن أب الوليد عن أيوب بن خالد بن أب أيوب‬
‫النصاري حدثه عن أبيه عن جده أب أيوب النصاري صاحب رسول ال صلى ال عليه وسلم أن رسول ال صلى‬
‫ال عليه وسلم قال له ث اكتم الطيبة ث توضأ فأحسن وضوأك وصل ما كتب ال لك ث أحد ربك ومده ث قل اللهم‬
‫إنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم أنت علم الغيوب فإن رأيت ل ف فلنة تسميها باسها خيا ف دين ودنياي‬
‫‪3‬‬
‫وآخرت وإن كان غيها خيا ل منها ف دين ودنياي وآخرت فاقض ل با أو قال فاقدرها ل‪.‬‬

‫‪ 14748‬حدثنا عبد ال حدثن أب ثنا إسحاق بن عيسى وأبو سعيد يعن مول بن هاشم العن وهذا لفظ إسحاق قال‬
‫ثنا عبد الرحن بن أب الوال الدن ثنا ممد بن النكدر عن جابر بن عبد ال قال ث كان رسول ال صلى ال عليه‬
‫وسلم يعلمنا الستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالمر فليكع ركعتي الفريضة ث ليقل‬
‫اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم‬
‫وأنت علم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا المر يسميه باسه خيا ل ف دين ومعاشي قال أبو سعيد ومعيشت‬
‫وعاقبة أمري فاقدره ل ويسره ث بارك ل فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا ل ف دين ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفن عنه‬
‫وأصرفه عن وأقدر ل الي حيث كان ث رضن به وقال أبو سعيد وعاقبة أمري فاقدره ل ويسر ل وبارك ل فيه اللهم‬
‫وإن كنت تعلمه شرا ل ف دين ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفن عنه وأصرفه عن وأقدر ل لي حيث كان ث رضن به‪.‬‬

‫‪2.2‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪ibn Hibb n:‬‬


‫‪Di dalam kitab a‬‬ ‫‪ibn Hibb n, hadith daripada Ab Ayy b yang berkaitan dengan‬‬
‫‪tajuk bab ini ialah:‬‬
‫كتاب النكاح (ذكر المر بكتمان الطبة واستعمال دعاء الستخارة بعد الوضوء والصلة والتحميد والتمجيد ل جل‬
‫وعل عندها)‪.‬‬
‫‪ 4040‬أخبنا ممد بن إسحاق بن خزية قال حدثنا يونس بن عبد العلى قال حدثنا بن وهب قال أخبن حيوة ث أن‬
‫الوليد بن أب الوليد أخبه ان أيوب بن خالد بن أب أيوب النصاري حدثه عن أبيه عن جده أب أيوب ان رسول ال‬
‫صلى ال عليه وسلم قال اكتم الطبة ث توضأ فأحسن وضوءك ث صل ما كتب ال لك ث أحد ربك ومده ث قل‬
‫اللهم إنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب فإن رأيت ف فلنة وتسميها باسها خيا ل ف دين‬
‫ودنياي وآخرت فاقدرها ل وإن كان غيها خيا ل منها ف دين ودنياي وآخرت فاقض ل ذلك‪.‬‬

‫كتاب الرقائق (باب الدعية)‬


‫ذكر المر بالستخارة إذا أراد الرء أمرا قبل الدخول عليه‬

‫‪3‬‬
‫‪Im m A mad bin anbal, Musnad al-Im m A mad bin anbal, t.th, Al-Q hirah: Muassasah‬‬
‫‪).‬حديث أب أيوب النصاري رضي ال عنه( ‪Qurtubah. Juzu' 5:423, no. 23644‬‬

‫‪6‬‬
‫‪ 885‬أخبنا أبو خليفة قال حدثنا علي بن الدين قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أب عن بن إسحاق قال‬
‫حدثن عيسى بن عبد ال بن مالك عن ممد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أب سعيد الدري قال سعت‬
‫رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول ث إذا أراد أحدكم أمرا فليقل اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك‬
‫وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كان كذا وكذا للمر‬
‫الذي يريد خيا ل ف دين ومعيشت وعاقبة أمري فاقدره ل ويسره ل وأعن عليه وإن كان كذا وكذا للمر الذي يريد‬
‫شرا ل ف دين ومعيشت وعاقبة أمري فاصرفه عن ث اقدر ل الي أينما كان ل حول ول فوة إل بال‪.‬‬

‫ذكر خب ثان يصرح بصحة ما ذكرناه‬


‫‪ 886‬أخبنا السي بن إدريس النصاري قال حدثنا حزة بن طلبة قال حدثنا بن أب فديك قال حدثنا أبو الفضل بن‬
‫العلء بن عبد الرحن عن أبيه عن جده عن أب هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ث إذا أراد أحدكم أمرا‬
‫فليقل اللهم إن استخيك إن استخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ول أقدر‬
‫وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كان كذا وكذا خيا ل ف دين وخيا ل ف معيشت وخيا ل ف عاقبة‬
‫أمري فاقدره ل وبارك ل فيه وإن ذلك خيا ل فاقدر ل الي حيث ما كان ورضن بقدرك قال أبو حات رضي ال عنه‬
‫أبو الفضل اسه شبل بن العلء بن عبد الرحن مستقيم المر ف الديث‪.‬‬

‫ذكر البيان بأن المر بدعاء الستخارة لن أراد أمرا إنا أمر بذلك بعد ركوع الفريضة‬
‫‪ 887‬أخبنا السن بن سفيان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحن بن أب الوال قال حدثنا ممد بن‬
‫النكدر عن جابر بن عبد ال قال ث كان رسول ال صلى يعلمنا الستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم‬
‫أحدكم بالمر فليكع ركعتي الفريضة ث ليقل اللهم إن أستخيك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك‬
‫العظيم فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا المر يسميه بعينه خيا ل ف‬
‫دين ومعاشي وعاقبة أمري فقدره ل ويسره ل وبارك فيه وإن كان شرا ل ف دين ومعادي ومعاشي وعاقبة أمري‪.‬‬

‫‪2.3 Al-Mustadrak cala al- a‬‬ ‫‪ain:‬‬


‫‪Di dalam kitab al-Mustadrak ala al-Sahihain, imam al-‬‬ ‫‪kim telah meriwayatkan 2 buah‬‬
‫‪hadith riwayat daripada Ab Ayy b yang berkaitan dengan tajuk bab ini iaitu:‬‬

‫‪2.3.1 Kit b ol t al-Ta awwuc,‬‬

‫‪ 1181‬أخبنا علي بن عيسى اليي ثنا أحد بن ندة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد ال بن وهب بن مسلم القرشي‬
‫أخبن حبوة بن شريح أن الوليد بن أب الوليد أخبه أن أيوب بن خالد بن أب أيوب النصاري حدثه عن أبيه عن جده‬
‫أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ث أكتم الطبة ث توضأ فأحسن وضوءك ث صل ما كتب ال لك ث أحد‬
‫ربك ومده ث قل اللهم إنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب فإن رأيت ل فلنة تسميها باسها خيا‬
‫ل ف دين ودنياي وآخرت فاقدرها ل وإن كان غيها خيا ل منها ف دين ودنياي وآخرت فاقض ل با أو قل‬
‫فاقدرها ل هذه سنة صلة الستخارة عزيزة تفرد با أهل مصر ورواته عن آخرهم ثقات ول يرجاه‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫‪2.3.2 Kit b al-Nik‬‬ ‫‪,‬‬

‫‪ 2698‬حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب أنبأ ممد بن عبد ال بن عبد الكم أنبأ بن وهب أخبن حيوة بن شريح‬
‫أن الوليد بن أب الوليد أخبن أن أيوب بن خالد بن أب أيوب النصاري حدثه عن أبيه عن جده رضي ال عنه أن‬
‫رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ث أكتم الطبة ث توضأ فأحسن وضوءك ث صل ما كتب ال تعال لك ث أحد‬
‫ربك ومده ث قل اللهم إنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب فإن رأيت ل ف فلنة يسميها باسها‬
‫خيا ل ف دين ودنياي وآخرت فأقدرها ل فإن كان غيها خيا ل ف دين ودنياي وآخرت فأقدرها ل هذا حديث‬
‫صحيح السناد ول يرجاه‪.‬‬

‫‪2.4 Sunan al-Kubra li al-Baihaqi:‬‬


‫‪Di dalam kitab Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, imam al-‬‬ ‫‪telah mengeluarkan‬‬
‫‪sebuah hadith riwayat daripada Ab Ayy b yang berkaitan dengan tajuk bab ini iaitu di‬‬
‫باب الستخارة ف الطبة وغيها قد مضى حديث جابر بن عبد ال رضي ال عنهما عن النب صلى ال عليه وسلم ‪dalam bab: ((.‬‬

‫‪Hadith tersebut ialah:‬ف الستخارة ف آخر كتاب الج وف كتاب الصلة‬

‫‪ 13615‬وأخبنا أبو عبد ال الافظ ثنا أبو العباس ممد بن يعقوب أنبا ممد بن عبد ال بن عبد الكم أنبأ بن‬
‫وهب أخبن حيوة بن شريح أن الوليد بن أب الوليد أخبه أن أيوب بن خالد بن أب أيوب النصاري حدثه عن أبيه‬
‫عن جده رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ث اكتم الطبة ث توضأ فأحسن وضوءك ث صل ما‬
‫كتب ال لك ث أحد ربك ومده ث قل اللهم إنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب فإن رأيت ل‬
‫فلنه ويسمها باسها خيا ل ف دين ودنياي وآخرت فاقدرها ل وإن كان غيها خيا ل ف دين ودنياي وآخرت‬
‫فاقدرها ل‪.‬‬

‫باب صلة الستخارة‬


‫‪ 4700‬أخبنا أبو السن علي بن أحد بن عبدان أنبأ أحد بن عبيد الصفار ثنا إساعيل بن إسحاق عن عبد الرحن‬
‫بن أب الوال عن ممد بن النكدر عن جابر قال ث كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة ف المر كما‬
‫يعلمنا السورة من القرآن يقول لنا إذا هم أحدكم بالمر فليكع ركعتي الفريضة ث يقول اللهم أن أستخيك بعلمك‬
‫وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ول أعلم وتقدر ول أقدر وأنت علم الغيوب اللهم فإن‬
‫كنت تعلم هذا المر يسميه ويعينه الذي يريد خيا ل ف دين ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره ل ويسره ل‬
‫وبارك ل فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا ل مثل الول فاصرفه عن واصرفن عنه واقدر ل الي حيث كان ث أرضن‬
‫به أو قال ف عاجل أمري وآجله رواه البخاري ف الصحيح عن قتيبة وغيه عن عبد الرحن‪.‬‬

‫باب الستخارة‬

‫‪8‬‬
‫‪ 10082‬أخبنا أبو إسحاق إبراهيم بن ممد بن إبراهيم المام رحه ال أنا أبو جعفر ممد بن علي الوسقان ثنا‬
‫السن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن أب الوال عن ممد بن النكدر عن جابر بن عبد ال ث كان رسول ال صلى‬
‫ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة ف المور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالمر فليكع‬
‫ركعتي الفريضة ث ليقل اللهم إن أستخيك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ول‬
‫أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا المر خي ل ف دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال‬
‫ف عاجل أمري وآجله فاقدره ل ويسره ل ث بارك ل فيه وإن كنت تعلم أن هذا المر شر ل ف دين ومعاشي وعاقبة‬
‫أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عن واصرفن عنه واقدر ل الي حيث كان ث رضن به قال ويسمى حاجته‬
‫رواه البخاري ف الصحيح عن قتيبة بن سعيد‬

‫‪Selain apa yang dinyatakan oleh Imam al-Tirmizi, hadith daripada Ab Ayy b‬‬
‫‪juga telah diriwayatkan juga oleh Imam al-Tabrani di dalam kitabnya al- uc a al-Kab r‬‬
‫)?‪li al- abr ni (kitab …..‬‬
‫‪ 3901‬حدثنا أحد بن ممد بن نافع الطحان الصري ثنا أحد بن صال ثنا بن وهب أخبن حيوة بن شريح عن الوليد‬
‫بن أب الوليد أن أيوب بن خالد بن أب أيوب حدثه عن أبيه عن جده أب أيوب النصاري أن نب ال صلى ال عليه‬
‫وسلم قال ث أكتم الطبة ث توضأ فأحسن الوضوء ث صل ما كتب ال لك ث أحد ربك ومده ث قل اللهم إنك‬
‫تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب فإن رأيت ل ف فلنة سها باسها خيا ف دنياي وآخرت فاقض ل‬
‫با أو قال فاقدرها ل‪.‬‬

‫‪Kesemua hadith-hadith yang diriwayatkan daripada cAbd Allah bin Masc d dan Ab‬‬
‫‪Ayy b adalah dikatogorikan sebagai shaw hid kepada hadith nombor 480 yang‬‬
‫‪diriwayatkan oleh im m al-Tirmiz daripada J bir bin cAbd Allah.‬‬

‫‪Al-Mub rakf ri juga telah menyatakan riwayat yang berbentuk mut bacah bagi‬‬
‫‪hadith yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmizi tersebut. Hadith mut bacah tersebut‬‬
‫‪terdapat di dalam Sahih al-Bukhari iaitu:‬‬

‫أبواب التطوع باب ما جاء ف التطوع مثن مثن ويذكر ذلك عن عمار وأب ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة‬
‫والزهري رضي ال عنهم وقال يي بن سعيد النصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إل يسلمون ف كل اثنتي من النهار‬
‫‪ 1109‬حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحن بن أب الوال عن ممد بن النكدر عن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما قال‬
‫ث كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة ف المور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم‬
‫بالمر فليكع ركعتي الفريضة ث ليقل اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم‬
‫فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا المر خي ل ف دين ومعاشي‬

‫‪9‬‬
‫وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره ل ويسره ل ث بارك ل فيه وإن كنت تعلم أن هذا المر شر ل ف دين‬
‫ومعاشي وعاقبة أمري أو قال ف عاجل أمري وآجله فاصرفه عن واصرفن عنه واقدر ل الي حيث كان ث أرضن به‬
‫قال ويسمي حاجته‪.‬‬

‫باب الدعاء ث الستخارة‬


‫‪ 6019‬حدثنا مطرف بن عبد ال أبو مصعب حدثنا عبد الرحن بن أب الوال عن ممد بن النكدر عن جابر رضي ال‬
‫عنه قال ث كان النب صلى ال عليه وسلم يعلمنا الستخارة ف المور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالمر‬
‫فليكع ركعتي ث يقول اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ول‬
‫أقدر وتعلم ول أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا المر خي ل ف دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال‬
‫ف عاجل أمري وآجله فاقدره ل وإن كنت تعلم أن هذا المر شر ل ف دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال ف عاجل‬
‫أمري وآجله فاصرفه عن واصرفن عنه واقدر ل الي حيث كان ث رضن به ويسمي حاجته‪.‬‬

‫باب قول ال تعال قل هو القادر‬


‫‪ 6955‬حدثن إبراهيم بن النذر حدثنا ينعقد بن عيسى حدثن عبد الرحن بن أب الوال قال سعت ممد بن النكدر‬
‫يدث عبد ال بن السن يقول أخبن جابر بن عبد ال السلمي قال ث كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلم‬
‫أصحابه الستخارة ف المور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالمر فليكع ركعتي الفريضة ث‬
‫ليقل اللهم إن أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ول أقدر وتعلم ول أعلم وأنت‬
‫علم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا المر ث تسميه بعينه خيا ل ف عاجل أمري وآجله قال أو ف دين ومعاشي‬
‫وعاقبة أمري فاقدره ل ويسره ل ث بارك ل فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر ل ف دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال‬
‫ف عاجل أمري وآجله فاصرفن عنه واقدر ل الي حيث كان ث رضن به‪.‬‬

‫‪RUJUKAN:‬‬

‫‪10‬‬
al-Mub rakf ri, Ab al- Ula Muhammad Abd al-Rahman ibn al-Ra im. 1990. Tuhfat
al-Ahwaz . Beirut: D r al-Kitab al-Ilmiah.

Al- Asqal ni, al-H fiz A mad bin Ali bin ajar. 2000M/1421H. Fath al-B ri: Sharh
Sah h al-Bukh ri, Juzu' 11. Beirut: D r al-Kutub al- Ilmiah.

A mad bin anbal Abu Abd Allah al-Shaib n . 1993M/1413H. Musnad al-Im m A
mad, Juzu' 5. Mushrif, Dr. Samirtah al-Mahzub. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ibn Balban, al-Amir Ala' al-Din Ali bin Balban al-Farisi. 1997M/1418H. Sahih Ibn
Hibban bi al-Tartib Ibn Balban, Juzu' 3 & 9. Muhaqqiq, Shucaib al-Arna eirut
uassasah al-Ris lah

Al-Baiha , Ab Bakr A mad bin al- usain ibn Ali al-Baihaq . 1353H. al-Sunan al-
Kubra li al-Baihaq , Juzu' 9. Hydrabad: Maj s D irah al-Ma rif.

11