Anda di halaman 1dari 17

PENDAHULUAN

Imam al-Turmudhi merupakan salah seorang Imam hadith yang masyhur dengan
periwayatan hadis samada hadis sahih, hasan, dhaif dan sebagainya dan beliau
merupakan pelopor pengunaan istilah hasan dalam menghukum sesebuah hadis serta
gadingan hukum samada sahih (lagi) hasan atau sahih (lagi) hasan (lagi) dhaif dan
sebagainya.

Di dalam kitabnya terkandung pelbagai jenis isyarat yang menunjukkan


kepakarannya dalam bidang ilmu hadis. Cara yang digunakan oleh Imam Al-Turmudhi
dalam menghimpun hadith dalam kitabnya ialah dengan meriwayat hadith-hadith disertai
dengan sanad-sanad serta hadith yang dikeluarkannya disusun berdasarkan empat
keadaan iaitu hadith yang sahih kemudian diiringinya dengan hadith yang sahih, hadith
yang sahih diiringi dengan hadith yang tidak sahih, hadith yang dipertikaikan atau dhaif
diiringnya dengan hadith yang sahih dan hadith yang da’if dikemukakan dengan hadith
yang da’if. Cara seterusnya dengan menggunakan isyarat kepada hadith-hadith tertentu
yang semakna atau munasabah dengan hadith yang dikemukakan dalam tajuk bab dengan
menyebut perwai-perawi hadith daripada kalangan sahabat, seumpama kata Imam al-
Turmudhi yang bermaksud ”Dan dalam bab ini (sehubungan dengan bab ini)
diriwayatkan juga daripada pulan dan si pulan.

Dalam penulisan ini penulis hanya mengeluarkan hadith yang terdapat di dalam
isyarat wa fi bab bagi tujuan untuk menzahirkan lafaz-lafaz tambahan yang terdapat
dalam matan hadith. Selain dari itu bagi maksud mengemukakan pencanggahan riwayat
di kalangan perawi berhubung dengan matan hadith serta mengetahui bilangan syawahid
serta mutaba’at hadith tersebut bagi tujuan menguatkan hadith tersebut atau bagi
mengklasifikasikan hadith tersebut samada hadith masyhur, ’aziz dan gharib. Selain
daripada isyarat wa fi al-bab penulis juga akan mengkaji isyarat lain yang digunakan oleh
Imam al-Tirmidhi iaitu Asahh Shay’ Fi al-Bab Aw Ahsan di mana penulis akan
mengeluarkan hadith yang disyarahkan dengan mengunakan isyarat tersebut bagi
mengetahui maksud dan tujuan diaplikasikan isyarat tersebut.
Bab berbakti kepada kedua ibu bapa

Imam al-Tirmizi telah meriwayatkan hadis mengenai berbakti kepada kedua ibu bapa dan
beliau telah meletakkannya di dalam bab kebajikan dan hubungan. Berikut adalah dua
matan dan sanad hadis serta hukumnya oleh Imam al-Tirmizi serta isyarat yang terdapat
di dalamnya.

Hadis pertama

‫ حدث ن أ ب عن جدي‬,‫ حدث نا ب ز بن حك يم‬,‫ حدث نا ي ي بن سعيد‬, ‫ حدث نا بندار‬- 1959

:‫ قلت‬:‫ قال‬,‫ أمك‬:‫ ث من؟ قال‬: ‫ قلت‬:‫ قال‬,‫ أمك‬:‫ من أبر؟ قال‬,‫ (( يا رسول ال‬:‫ قلت‬:‫قال‬
1
.))‫ ث أباك ث القرب فالقرب‬:‫ ث من؟ قال‬:‫ قلت‬:‫ قال‬,‫ أمك‬:‫ث من؟ قال‬

Maksudnya;
Telah berkata Imam al-Tirmizi bahawa telah menceritakan Bundar kepadanya, telah
menceritakan Yahya bin Sa’eid kepada kami, telah menceritakan kepada kami Bahz bin
Hakim, telah menceritakan kepadaku Abi dari datukku telah berkata aku bertanya
kepada Nabi Muhammad s.a.w. wahai Rasulullah s.a.w. siapa yang lebih utama aku
berbakti atau taat. Rasulullah s.a.w menjawab dengan sabdanya ibu kamu, aku bertanya
lagi siapa selepas ibuku? Rasulullah s.a.w menjawab ibumu. Aku bertanya lagi
kemudian siapa selepas ibuku. Rasulullah s.a.w menjawab ibumu. Aku bertanya lagi
kemudian siapa. Rasulullah s.a.w menjawab kemudian bapa kamu kemudian yang
paling hampir.

‫وف الباب عن أب هريرة وعبد ال بن عمرو وعاءشة وأب الدرداء وبز بن حكيم هو ابن‬
.‫معاوية بن حيدة القشيي‬

1
Muhammad ‘Abd Rahman Ibn ‘Abd Rahim al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’ al-Tirmizi,
Juz keenam, Bab Kebajikan dan hubungan, Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Beirut, Lubnan.
.‫هذا حديث حسن‬

‫ وروى عنه معمر وسفيان‬, ‫ وهو ثقة عند أهل الديث‬, ‫وقد تكلم شعبة ف بز بن حكيم‬
.‫الثوري وحاد بن سلمة وغي واحد من الئمة‬

Dan layak juga disebut di bawah tajuk bab ini ialah hadith yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah, ‘Abdullah bin ‘Amru, ‘Aisyah dan Abi Darda’ r.a.hum. Imam Tirmizi
menjelaskan bahawa perawi bernama Bahz bin Hakim adalah Ibnu Mua’wiyah bin
Haidah al-Qusyairi. Hadis ini dihukum hasan oleh beliau. Syu’bah telah berkata bahawa
Bahz bin Hakim adalah seorang yang thiqah di sisi ulama hadis. Hadis beliau telah
diriwayatkan oleh Ma’mar, Sufian al-Thauri, Hammad bin Salamah dan lain-lain Imam-
imam hadis.

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terdapat di dalam kitab Jame’ Shohih
imam al-Bukhari dan Shohi imam Muslim berdasarkan syarahan yang diberikan oleh
Imam al-Hafiz Abi al-Ula Muhammad ’Abd Rahman Ibn ’Abd Rahim al-Mubarakfuri.

‫ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبمة عن أب زرعة عن‬-5971

‫أب هريرة رضى ال عنه قال جاء رجل إل رسول صلى ال عليه وسلم فقال يا رسول ال من‬

‫أحق الناس بسن صحابت؟ قال أمك قال ث من؟ قال ث أمك قال ث من؟ قال ث أمك قال‬
2
‫ث من؟ قال ث أبوك‬
Maksudnya;
Telah berkata Imam al-Bukhari bahawa telah menceritakan Qutaibah bin Saed
kepadanya, telah menceritakan Jarir kepada kami, dari ’Ammarah bin al-Qa’qa’ bin
Syubrumah dari Abi Zur’ah dari Abu Hurairah dia berkata telah datang seorang lelaki

2
Saed Muhammad Al-Lahham, Mukhtasar Shahih Al-bukhari Syarh Wa Muraja’ah, Juz Awwal, Dar
Maktabah Al-Hilal, Beirut, Lubnan.
kepada Nabi Muhammad s.a.w. lalu bertanya wahai Rasulullah s.a.w. siapa yang lebih
utama aku berbakti atau taat. Rasulullah s.a.w menjawab dengan sabdanya ibu kamu,
aku bertanya lagi siapa selepas ibuku? Rasulullah s.a.w menjawab ibumu. Aku bertanya
lagi kemudian siapa selepas ibuku. Rasulullah s.a.w menjawab ibumu. Aku bertanya
lagi kemudian siapa. Rasulullah s.a.w menjawab kemudian bapa kamu.

‫ حدثنا قتيبة بن سعيد بن جيل بن طريف الثقفى وزهي بن حرب قال حدثنا جرير‬-5655

‫عن عمارة بن القعقاع عن أب زرعة عن أب هريرة رضى ال عنه قال جاء رجل إل رسول‬

‫صلى ال عليه وسلم فقال يا رسول ال من أحق الناس بسن صحابت؟ قال أمك قال ث من؟‬
3
‫قال ث أمك قال ث من؟ قال ث أمك قال ث من؟ قال ث أبوك‬
Maksudnya;
Telah berkata Imam Muslim bahawa telah menceritakan Qutaibah bin Saed bin Jamil
bin Thorif al-Thaqafi dan Zuhair bin Harb kepada kami, telah berkata kedua-duanya
bahawa Jarir telah menceritakan kepada kami, dari ’Ummarah bin al-Qa’qa’ dari Abi
Zur’ah dari Abu Hurairah dia berkata telah datang seorang lelaki kepada Nabi
Muhammad s.a.w. lalu bertanya wahai Rasulullah s.a.w. siapa yang lebih utama aku
berbakti atau taat. Rasulullah s.a.w menjawab dengan sabdanya ibu kamu, aku bertanya
lagi siapa selepas ibuku? Rasulullah s.a.w menjawab ibumu. Aku bertanya lagi
kemudian siapa selepas ibuku. Rasulullah s.a.w menjawab ibumu. Aku bertanya lagi
kemudian siapa. Rasulullah s.a.w menjawab kemudian bapa kamu.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ’Amru r.a. terdapat di dalam Sunan Imam
Al-Nasaei

3
Musa Syamin, Fath al-Mun’im Syarh Shahih Muslim, Bab Berbakti Kepada Kedua-dua Ibu Bapa, Dar al-
Syurk.
‫ أخبن عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن شيل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا فراس قال‬-3946

‫سعت السعب عن عبد ال بن عمرو عن النب صلى ال عليه وسلم قال الكبائر الشراك بال‬
4
.‫وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمي الغموس‬
Maksudnya
Telah berkata Imam al-Nasaei r.a.h telah mengkhabarkan kepada ku ’Abdah bin Abd al-
Rahim, dia telah berkata telah memberitakan kepada kami Ibn Syumail, dia telah berkata
telah memberitakan kepada kami Syu’bah, dia telah berkata telah menceritakan kepada
kami Firas, dia telah berkata akau saya mendengar al-Sya’bi dari ’Abdullah bin ’Amru
dari Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda dosa-dosa besar ialah mensyarikatkan Allah,
menderhakan kedua-dua ibu bapa dan membunuh jiwa dan sumpah bohong.

‫ أخبنا ممد بن بشار عن ممد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سال بن أب العد عن‬-5577

‫نبيط عن جابان عن عبد ال بن عمرو عن النب صلى ال صلى ال عليه وسلم قال ل يدخل‬
5
.‫النة منان و ل عاق ول مدمن خر‬
Maksdunya
Telah berkata Imam Al-Nasaei bahawa telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad
bin Basyar dari Muhammad, dia telah berkata telah menceritakan kepada kami Syu’bah
dari Mansur dari saliem bin Abi Al-Ja’dei dari Nubait dari Jābān dari ’Abdullah bin
’Amru dari Nabi Muhammad s.a.w baginda telah bersabda tidak masuk syurga
pengungkit, yang derhaka dan penagih arak.

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru terdapat di dalam kitab Sunan Imam
Al-Darimi

4
Ahmad Ibn Syucaib Abu cAbd Al-Rahman Al-Nasāei, Sunan Al-Nasaei, Kitab Al-Asyribah, Juz 8,
Maktabah Al-Mathbucāt Al-Islamiah, Halb, 1986-1406.
5
Ibid
‫ أخبنا ممد بن بشار حدثنا ممد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعب عن عبد‬-2354

‫ال بن عمرو عن النب صلى ال عليه وسلم قال الكبائر الشراك بال وعقوق الوالدين وقتل‬
6
.‫النفس شعبة الشاك أو اليمي الغموس‬
Maksudnya
Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Firas dari
Sya’bi dari ’Abdullah bin ’Amru dari Nabi Muhammad s.a.w baginda telah bersabda
dosa-dosa besar ialah menyegutukan Allah s.w.t , menderhakan kedua-dua ibu bapa, dan
membunuh jiw, puak pengadu atau sumpah palsu.

‫أخبنا ممد بن كثي البصرى حدثنا سفيان عن منصور عن سال بن أب العد عن‬ -2001

‫جابان عن عبد ال بن عمرو عن النب صلى ال عليه وسلم قال ل يدخل النة ولد زنية ول‬
7
‫منان ول عاق ول مدمن خر‬
Maksudnya
Telah berkata Imam Al-Darimi bahawa telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad
bin Kathir Al-basri, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Saliem bin
Abi Al-Ja’di dari Jābān dari ’Abdullah bin ’Amru dari Nabi Muhammad s.a.w bahawa
baginda telah bersabda tidak masuk syurga ,pengadu, yang menderhaka kedua
ibu bapa dan penagih arak.

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ terdapat di dalam Kitab Jami’ Al-Tirmizi

6 c
Abdullah Ibn Abu cAbd Al-Rahman Abu Muhammad Al-Dārimi, Sunan Al-Darimi, Kitab Al-Diyāt, Juz 2,
Dār Al-Kitab Al-cArabi, Beirut.
7
Ibid
‫‪ -1961‬حدثنا ابن عمر‪ ,‬حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أب عبد الرحن السلمى عن‬

‫أ ب الدرداء قال‪(( :‬إن رجل أتاه فقال إن ل امرأة وإن أ مي تأمر ن بطلقها‪ ,‬فقال أ بو درداء‪:‬‬

‫سعت ر سول ال صلى ال عل يه و سلم يقول‪ :‬الوالد أو سط أبواب ال نة‪ ,‬فإن شئت فأ ضع‬
‫‪8‬‬
‫ذلك الباب أو احفظه))‪ ,‬وربا قال سفيان‪ :‬إن أمي‪ ,‬وربا قال أب‪.‬‬
‫‪Maksudnya‬‬
‫‪Telah berkata Imam Al-Tirmizi bahawa telah menceritakan kepada kami Ibnu ’Omar,‬‬
‫‪telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ’Ata bin Al-Saeb dari Abi Abd Al-Rahman‬‬
‫‪Al-Salami dari Abi Al-Darda’ r.a. beliau telah menceritakan sesungguhnya telah datang‬‬
‫‪seorang lelaki kepada dan bertanya kepada beliau bahawa dia mempunyai seorang isteri‬‬
‫‪dan ibunya menyuruhnya menceraikan isterinya, maka berkata Abu Darda’ saya telah‬‬
‫‪mendengar Rasulullah s.a.w besabda‬‬

‫‪5. Hadis yang terdapat di dalam Sunan Imam Abu Daud.‬‬

‫‪ -2490‬حدثنا أحد بن سعيد المدان حدثنا ابن وهب عن سليمان بن هلل عن ثور بن زيد‬

‫عن ا ب الغ يث عن أ ب هريرة ر ضى ال ع نه أن ر سول ال صلى ال عليه و سلم قال اجتنبوا‬

‫السبع الوبقات قيل يا رسول ال وما هن قال الشرك بال والسحر وقتل النفس الت حرم ال‬

‫إل بالقص وأكصل الربصا وأكصل مال اليتيصم والتول يوم الزحصف وقذف الحصصنات الغافلت‬

‫الؤمنات قال أبو داود أبو الغيث سال مول ابن مطيع حدثنا ابراهيم بن يعقوب الوزجان‬

‫حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا حرب بن شداد حدثنا يي بن أب كثي عن عبد الميد بن سنان‬

‫عن عبيد بن عمي عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجل سأله فقال يا رسول ال ما‬
‫‪8‬‬
‫‪Muhammad ‘Abd Rahman Ibn ‘Abd Rahim al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’ al-Tirmizi,‬‬
‫‪Juz keenam, Bab Kebajikan dan hubungan, Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Beirut, Lubnan.‬‬
‫الكبائر فقال هن ت سع فذ كر معناه زاد وعقوق الوالد ين ال سلمي واسصتحلل البيصت الرام‬
9
‫قبلتكم أحياء وأمواتا‬
Maknanya
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saed Al-Hamdani, telah menceritakan
kepada kami Ibnu Wahab, dari Sulaiman bin Bilal dari Thaur bin Zaid dari Abi Al-
Ghaith dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah bersabda jauhkanlah
kamu tujuh jenis maksiat. Lalu sahabat bertanya apakah dia ya Rasulullah s.a.w.
Rasulullah s.a.w menjawab mensyirikkan Allah s.w.t. membuat sihir, membunuh jiwa
yang telah diharamkan Allah s.w.t melainkan dengan hak, makan riba’, memakan harta
anak yatim

6. Hadis yang terdapat dalam Al-Baghawi dan Al-Baihaqi

Hadis kedua

‫ حدثنا عبد ال بن البارك عن السعودى عن الوليد بن العيزار‬,‫ حدثنا أحد بن ممد‬-1960

:‫ فقلت‬,‫ سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم‬:‫عن أب عمرو الشيبان عن ابن مسعود قال‬

‫ بر‬:‫ ث ماذا يا رسول ال؟ قال‬:‫ قلت‬,‫ الصلة ليقاتا‬:‫ أي العمال أفضل؟ قال‬,‫((يا رسول ال‬

‫ ث سكت عن رسول‬,‫ الهاد ف سبيل ال‬: ‫ ث ماذا يا رسول ال؟ قال‬:‫ قلت‬:‫ قال‬,‫الوالدين‬

.))‫ال صلى ال عليه وسلم ولو استزدته لزادن‬


Maksudnya
Telah berkata Imam Al-Tirmizi bahawa telah menceritakan kepada kami Ahmad bin
Muhammad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Al-Mubarak dari Al-Mas’udi
9
Sulaiman Ibn Al-Ahcath As-Sijistani, Sunan Abu Daud, Bab Al-Washaya, Juz 3, Dar Al-Fikr.
dari Al-Walid bin Al-‘Aizar dari Abi ‘Amru Al-Syaibani dari Ibnu Mas’ud bahawa dia
telah berkata saya telah bertanya Rasulullah s.a.w. wahai Rasulullah s.a.w. apakah
amalan yang paling utama? Rasulullah s.a.w. bersabda solah pada waktunya. Saya
bertanya lagi kemudian amalan apa selepas itu wahai Rasulullah. Rasulullah s.a.w.
menjawab berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian saya bertanya lagi kemudian
amalan apa pulak selepas itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab jihad pada jalan
Allah s.w.t

.‫هذا حديث حسن صحيح‬

‫ وقد روي هذا الديث‬.‫وقد رواه الشيبان وشعبة وغي واحد عن الوليد بن العيزار‬

‫ وأ بو عمرو الشيبا ن ا سه سعد بن‬.‫من غ ي و جه عن أ ب عمرو الشيبا ن عن ا بن م سعود‬

.‫إياس‬
Hadis kedua ini dihukum Hasan Sahīh oleh Imām Al-Turmudhī. Hasan (lagi) Sahih
bermaksud sanad-sanad hadith ditemui berbilang-bilang hingga mencapai darjat sahih.
Dihimpunkan lafaz hasan kepada lafaz sahih bertujuan untuk menerangkan hadith
tersebut terkeluar daripada had gharib.10 Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Syaibāni
dan Syucbah dan lain-lain dari Al-Walīd Ibn Al-cAizār. Hadis ini diriwayatkan juga dari
bentuk yang lain dari Abī cAmru Al-Syaibāni dari Ibn Mascūd. Imām Al-Turmudhī
menjelaskan bahawa Abū cAmrū Al-Syaibāni namanya yang sebenar ialah Sacd Ibn Eyās.
Penulis akan mengeluarkan hadis dari mutābacāt yang ditulis Imam al-Hafiz Abi al-Ula
Muhammad ’Abd Rahman Ibn ’Abd Rahim al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfah al-
Ahwādhī seperti mana berikut

Hadis ini telah dikeluarkan oleh As-Syaikhan, Abu Daud dan Al-Nasaei. Al-Dar
Qutni, Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hiban dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mascud
Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. telah ditanya apakah amalan yang utama? Lalu
dijawab Solah pada waktunya.
10
Ahmad Asmadi bin Sakat, Metodologi Penulisan Kitāb Al-Jāmic Karya Imām Al-Turmudhī : Tumpuan
Kepada Meriwayat Hadith Dalam Bab Tertentu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
1.1 Hadis dari Syaikhan (Bukhari)

‫ حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد اللك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبن قال‬-496

‫سعت أ با عمرو الشيبا ن يقول حدث نا صاحب هذه الدار وأشار إل دار ع بد ال قال سألت‬

‫النب صلى ال عليه وسلم أى العمل أحب إل ال قال الصلة على وقتها قال ث أى قال ث بر‬
11
‫الوالدين قال ث أى قال الهاد ف سبيل ال قال حدثن بن ولو استزدته لزادن‬
Maknanya
Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisyam bin Abd Al-Malik, dia telah
berkata telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dia telah berkata Al-Walid bin
Al-’Aizar telah dikhabarkan kepada ku dia berkata aku mendengar Aba ’Amru Al-
Syaibani berkata telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini dan dia telah
mengisyaratkan kepada rumah ’Abdullah dia berkata aku telah bertanya Nabi
Muhammad s.a.w. mengenai amalan yang paling disukai Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w
menjawab solah pada waktunya, saya bertanya lagi selepas itu amalan apa? Baginda
menjawab berbakti kepada kedua ibu bapa, saya bertanya lagi selepas itu amalan apa?
Baginda menjawab jihad pada jalan Allah s.w.t

1.2 Hadis dari Syaikhan (Muslim)

‫ حدثنا أبو بكر بن أب شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيبان عن الوليد بن العيزار عن‬-120

‫سعد بن إياس أب عمرو الشيبان عن عبد ال بن مسعود قال سألت رسول ال صلى ال عليه‬

11
Muhammad Ismācīl Abū cAbdullah Al-Bukhāri Al-Jacfi, Sahih Al-Bukhāri, Dār Ibnu Kathīr, Al-
Yamāmah, Beirut, 1987/1407.
‫و سلم أي الع مل أف ضل قال ال صلة لوقت ها قال قلت ث أي قال بر الوالد ين قال قلت ث أي‬

‫قال الهاد ف سبيل ال فما تركت أستزيده إل إرعاء عليه‪.‬‬

‫‪2.1 Hadis dari Abu Daud‬‬

‫‪ 2874‬حدثنا أحد بن سعيد المدان ثنا بن وهب عن سليمان بن بلل عن ثور بن زيد عن‬

‫أب الغيث عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ث اجتنبوا السبع الوبقات‬

‫قيل يا رسول ال وما هن قال الشرك بال والسحر وقتل النفس الت حرم ال إل بالق وأكل‬

‫الربا وأكل مال اليتيم والتول يوم الزحف وقذف الحصنات الغافلت الؤمنات قال أبو داود‬

‫أبو الغيث سال مول بن مطيع ‪.‬حدثنا إبراهيم بن يعقوب الوزجان ثنا معاذ بن هانئ ثنا‬

‫حرب بن شداد ثنا يي بن أب كثي عن عبد الميد بن سنان عن عبيد بن عمي عن أبيه أنه‬

‫حدثه وكانت له البغوي أن رجل سأله فقال ث يا رسول ال ما الكبائر فقال هن تسع فذكر‬

‫معناه زاد وعقوق الوالدين السلمي واستحلل البيت الرام قبلتكم أحياء وأمواتا‬

‫‪3.1 Hadis dari Al-Nasaei‬‬

‫‪ - 610‬أخب نا عمرو بن علي قال حدث نا ي ي قال حدث نا شع بة قال أ خبن الول يد بن العيزار‬

‫قال سعت أ با عمرو الشيبا ن يقول حدث نا صاحب هذه الدار وأشار إل دار ع بد ال قال ث‬
‫سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم أي العمل أحب إل ال تعال قال الصلة على وقتها‬

‫وبر الوالدين والهاد ف سبيل ال عز وجل‬

‫‪ 611‬أخبنا عبد ال بن ممد بن عبد الرحن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معاوية النخعي‬

‫سعه من أب عمرو عن عبد ال بن مسعود قال ث سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم أي‬

‫العمل أحب إل ال عز وجل قال أقام الصلة لوقتها وبر الوالدين والهاد ف سبيل ال عز‬

‫وجل‬
‫‪4.1 Hadis dari Dar Al-Qutni‬‬

‫‪ 4‬ثنا السي بن إساعيل ثنا حجاج بن الشاعر ثنا علي بن حفص أنا شعبة عن الوليد بن‬

‫العيزار قال سعت أبا عمرو الشيبان نا صاحب هذه الدار وأشار إل دار عبد ال بن مسعود‬

‫ول يسمه قال ث سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم أي العمال أفضل قال الصلة أول‬

‫وقتها قلت ث ماذا قال الهاد ف سبيل ال قلت ث ماذا قال بر الوالدين ولو استزدته لزادن‬

‫‪5.1 Hadis dari Shahih Ibnu Khuzaimah‬‬

‫‪ 208‬أخبنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا ممد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال‬

‫سعت عبد ال بن سلمة قال ث دخلت على علي بن أب طالب أنا ورجلن رجل منا ورجل‬

‫من بن أسد أحسب فبعثهما وجها وقال إنكما علجان فعالا عن دينكما ث دخل الخرج ث‬

‫خرج فأ خذ حف نة من ماء فتم سح ب ا ث جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكر نا ذلك فقال علي كان‬
‫ر سول ال صلى ال عل يه و سلم يأ ت اللء فيق ضي الا جة ث يرج ال بز والل حم ويقرأ‬

‫القرآن ول يجبه عن القرآن شيء ليس النابة أو إل النابة أخبنا أبو طاهر نا أبو بكر قال‬

‫سعت أحد بن القدام العجلي يقول حدثنا سعيد بن الربيع عن شعبة بذا الديث قال شعبة‬

‫هذا ثلث رأس مال قال أبو بكر قد كنت بينت ف كتاب البيوع أن بي الكروه وبي الحرم‬

‫فرقانا واستدللت على الفرق بينهما بقول النب صلى ال عليه وسلم إن ال كره لكم ثلثا‬

‫وحرم علي كم ثل ثا كره ل كم ق يل وقال وكثرة ال سؤال وإضا عة الال وحرم علي كم عقوق‬

‫المهات ووأد البنات وم نع وهات ففرق ب ي الكروه وب ي الحرم بقوله ف خب الها جر بن‬

‫قنفذ كرهت أن أذكر ال إل على طهر قد يوز أن يكون إنا كره ذلك إذ الذكر على طهر‬

‫أف ضل ل أن ذ كر ال ط هر مرم إذ ال نب صلى ال عل يه و سلم قد كان يقرأ القرآن ط هر‬

‫والقرآن أفضل الذكر وقد كان النب صلى ال عليه وسلم يذكر ال على كل أحيانه على ما‬

‫روينا عن عائشة رضي ال عنها وقد يوز أن تكون كراهته لذكر ال إل على طهر ذكر ال‬

‫الذي هو فرض على الرء دون ما هو متطوع به فإذا كان ذكر ال فرضا ل يؤد الفرض طهر‬

‫ح ت يتط هر ث يؤدي ذلك الفرض على طهارة لن رد ال سلم فرض ث أك ثر العلماء فلم يرد‬

‫صلى ال عليه وسلم وهو طهر حت تطهر ث رد السلم فأما ما كان الرء متطوعا به من ذكر‬

‫ال ولو تر كه ف حالة هو طا هر ل ي كن عل يه إعاد ته فله أن يذ كر ال متطو عا بالذ كر وإن‬

‫متطهر‬
‫‪6.1 Hadis dari Hakim‬‬

‫‪ 197‬حدثنا أبو بكر أحد بن كامل القاضي إملء ثنا أبو قلبة عبد اللك بن ممد ثنا معاذ بن‬

‫هانئ ثنا حرب بن شداد ثنا يي بن أب كثي عن عبد الميد بن سنان عن عبيد بن عمي عن‬

‫أبيه أنه حدثه وكانت له البغوي ث أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ف حجة الوداع‬

‫أل إن أولياء ال الصلون من يقيم الصلوات المس الت كتبت عليه ويصوم رمضان ويتسب‬

‫صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يتسبها ويتنب الكبائر الت نى ال عنها ث إن‬

‫رجل سأله فقال يا رسول ال ما الكبائر فقال هو تسع الشرك بال وقتل نفس مؤمن بغي حق‬

‫وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف الحصنة وعقوق الوالدين السلمي‬

‫وا ستحلل الب يت الرام قبلت كم احياء وأموا تا ث قال ل يوت ر جل ل يع مل هؤلء الكبائر‬

‫ويقيم الصلة ويؤت الزكاة إل كان مع النب صلى ال عليه وسلم ف دار أبوابا مصاريع من‬

‫ذهب قد احتجا برواة هذا عبد الميد بن سنان فأما عمي بن قتادة فإنه صحاب وابنه عبيد‬

‫متفق على إخراجه والحتجاج به‬

‫‪7.1 Hadis dari Ibnu Hiban‬‬

‫‪ 409‬أخب نا ع بد ال بن صال البخاري ببغداد حدث نا ال سن بن‬ ‫باب حق الوالد ين‬

‫علي اللوان حدثنا عمران بن أبان حدثنا مالك بن السن بن مالك بن الويرث عن أبيه عن‬
‫جده قال ث صعد رسول ال صلى ال عليه وسلم النب فلما رقي عتبة قال آمي ث رقي عتبة‬

‫أخرى فقال آم ي ث ر قي عت بة ثال ثة فقال آم ي ث قال أتا ن جب يل فقال يا م مد من أدرك‬

‫رمضان فلم يغفر له فأبعده ال قلت آمي قال ومن أدرك والديه أو أحدها فدخل النار فأبعده‬

‫ال قلت آمي فقال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده ال قل آمي فقلت آمي‬

‫‪8.1 Hadis dari Al-Baihaqi‬‬

‫‪ 1885‬وأخبنا أبو عبد ال الافظ عودا على بدأ ثنا أبو عمرو عثمان بن أحد بن عبد ال بن‬

‫ساك ثنا السن بن مكرم البزار ثنا عثمان بن عمرو ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار‬

‫عن أب عمرو الشيبان عن عبد ال بن مسعود قال ث سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم‬

‫أي العمل أفضل قال الصلة ف أول وقتها قلت ث أي قال الهاد ف سبيل ال قلت ث أي قال‬

‫بر الوالدين وهكذا رواه ممد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر عنه رواه ممد بن خزية‬

‫ف متصر الختصر وكذلك رواه علي بن حفص الدائن عن شعبة عن الوليد بن العيزار وروي‬

‫عن غندر عن شعبة عن عبيد الكتب عن أب عمرو عن رجل من أصحاب النب صلى ال‬

‫عليه وسلم بثله‬

‫‪Daripada senarai hadis di atas dapat disimpulkan di sini bahawa hadis berbuat kebajikan‬‬
‫‪kepada kedua ibu bapa yang terdapat di dalam kitab Jāmic Al-Tirmizi mempunyai lima‬‬
‫‪syawahid bahkan lebih tetapi penulis hanya mengeluarkan syawahid yang disediakan‬‬
‫‪oleh imām Muhammad cAbd Al-Rahmān Ibn Abd Al-Rahīm Al-Mubārakfūrī di dalam‬‬
kitabnya Tuhfah Al-Ahwādhī iaitu Abī Hurairah, cAbdullāh Ibn cAmru, cĀisyah dan Abi
Darda (r.a.hm) serta mempunyai lapan mutābacāt iaitu Imām Al-Bukhāri, Imām Muslīm,
Imām Al-Nasāei, Imām Al-Dārimi, Imām Al-Baghwi, Imām Al-Baihaqi, Imām Al-
Turmudhi Imām Abū Daud (r.a.hm).

KAJIAN TERHADAP ISYARAT ASSAHH SHAY’ FI AL-BAB AW AHSAN

‫باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
.Bab : Minuman apakah yang paling disukai Rasulullah s.a.w
Hadis A
‫ ))كان أحب‬:‫ حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت‬, ‫ حدثنا ابن أبى عمر‬-1957
‫ هكذا رواه غيمر واحمد عمن ابمن عيينمة مثمل هذا عمن معممر‬.((‫الشراب إلى رسمول ال صملى ال عليمه وسملم الحلو البارد‬
.‫ والصحيح ما روى الزهرى عن النبي صلى ال عليه وسلم مرسل‬.‫عن الزهري عن عروة عن عائشة‬

Maksudnya
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami
Sufyan bin Uyaynah dari Ma’mar dari Al-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah beliau telah
berkata : ((“Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah s.a.w. adalah air manis yang
sejuk”)). Riwayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Uyainah dari Ma’mar dari Al-Zuhri
dari ‘Urwah dari ‘Aisyah. Dan yang sahih apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari
Nabi Muhammad s.a.w. secara mursal.

Hadis B
‫ حدثنا معمر ويونس عن الزهري )) أن النبي صلى ال‬, ‫ حدثنا عبمد ال بن المبارك‬, ‫ حدثنا أحمد بن محممد‬-1958
‫ وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي‬.((‫ الحلو البارد‬:‫ أي الشراب أطيب؟ قال‬:‫عليه وسلم سئل‬
.‫ وهذا أصح من حديث ابن عيينة‬.‫صلى ال عليه وسلم مرسل‬
Maksudnya
1958- Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan
kepada kami ‘Abdullah bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepda kami Ma’mar dan
Yunus dari Al-Zuhri (( Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. ditanya apakah minuman
yang paling baik? Baginda bersabda minuman manis yang sejuk)). Inilah hadis yang
telah diriwayatkan ‘Abd Al-Razak dari Ma’mar dari Zuhri dari Nabi s.a.w. secara mursal.
Hadis ini (hadis B) lebih sah dari hadis Ibnu Uyainah (hadis A).

PENERANGAN
Apakah maksud isyarat Asahh Shay’ Fi al-Bab Aw Ahsan di atas? Adakah ia bertindak
sebagai hukum kepada kesahihan hadith B atau hasan dan sebagainya?. Imam Nawawi
menyebutkan dalam al-Adhkar bahawa tidak semestinya ungkapan tersebut menunjukkan
kesahihan hadith B. Imam Nawawi mengulas lagi bahawa yang dikehendaki dengan
ungkapan haza hadith asahh min hadith ialah yang paling rajih atau yang paling kurang
keda’ifannya atau melebihkan hadith B dengan hadith A. Walaubagaimanapun penulis
tidak mengetahui sebab yang menyebabkan hadis B yang diriwayatkan oleh Ma’mar dan
Al-Zuhri ini lebih tinggi kedudukannya dari hais A yang marfu’ sedangkan hadis B adalah
hadis mursal yang bermaksud hadith yang akhir sanadnya terputus diperingkat perawi
selepas al-Tabi’ein. Al-Zuhri merupakan seorang tabien pertengahan yang mana tidak
disebutkan nama sahabat yang diambil darinya hadis B tersebut.

Ulasan yang diberikan oleh Imam al-Tirmizi dan Muhammad ‘Abd Rahman Ibn ‘Abd
Rahim al-Mubarakfuri menunjukkan bahawa hadith B lebih rendah kedhaifannya dan
lebih rajih berbanding hadith A.