Anda di halaman 1dari 12

PENDAHULUAN

Imam al-Turmudhi merupakan salah seorang Imam hadith yang masyhur dengan
periwayatan hadis samada hadis sahih, hasan, dhaif dan sebagainya dan beliau
merupakan pelopor pengunaan istilah hasan dalam menghukum sesebuah hadis serta
gadingan hukum samada sahih (lagi) hasan atau sahih (lagi) hasan (lagi) dhaif dan
sebagainya.

Di dalam kitabnya terkandung pelbagai jenis isyarat yang menunjukkan


kepakarannya dalam bidang ilmu hadis. Cara yang digunakan oleh Imam Al-Turmudhi
dalam menghimpun hadith dalam kitabnya ialah dengan meriwayat hadith-hadith disertai
dengan sanad-sanad serta hadith yang dikeluarkannya disusun berdasarkan empat
keadaan iaitu hadith yang sahih kemudian diiringinya dengan hadith yang sahih, hadith
yang sahih diiringi dengan hadith yang tidak sahih, hadith yang dipertikaikan atau dhaif
diiringnya dengan hadith yang sahih dan hadith yang da’if dikemukakan dengan hadith
yang da’if. Cara seterusnya dengan menggunakan isyarat kepada hadith-hadith tertentu
yang semakna atau munasabah dengan hadith yang dikemukakan dalam tajuk bab dengan
menyebut perwai-perawi hadith daripada kalangan sahabat, seumpama kata Imam al-
Turmudhi yang bermaksud ”Dan dalam bab ini (sehubungan dengan bab ini)
diriwayatkan juga daripada pulan dan si pulan.

Dalam penulisan ini penulis hanya mengeluarkan hadith yang terdapat di dalam
isyarat wa fi bab bagi tujuan untuk menzahirkan lafaz-lafaz tambahan yang terdapat
dalam matan hadith. Selain dari itu bagi maksud mengemukakan pencanggahan riwayat
di kalangan perawi berhubung dengan matan hadith serta mengetahui bilangan syawahid
serta mutaba’at hadith tersebut bagi tujuan menguatkan hadith tersebut atau bagi
mengklasifikasikan hadith tersebut samada hadith masyhur, ’aziz dan gharib. Selain
daripada isyarat wa fi al-bab penulis juga akan mengkaji isyarat lain yang digunakan oleh
Imam al-Tirmidhi iaitu Asahh Shay’ Fi al-Bab Aw Ahsan di mana penulis akan
mengeluarkan hadith yang disyarahkan dengan mengunakan isyarat tersebut bagi
mengetahui maksud dan tujuan diaplikasikan isyarat tersebut.
‫‪BAB BERSIWAK‬‬

‫‪Imam al-Tirmizi telah meriwayatkan hadis mengenai bersiwak dan beliau telah‬‬
‫‪meletakkannya di dalam bab kebajikan dan hubungan. Berikut adalah dua matan dan‬‬
‫‪sanad hadis serta hukumnya oleh Imam al-Tirmizi serta isyarat yang terdapat di‬‬
‫‪dalamnya.‬‬

‫‪Hadis pertama‬‬

‫باب ما جاء ف السواك‬


‫‪ 22‬حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن ممد بن عمرو عن أب سلمة عن أب‬
‫هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم (( لول أن أشق على أمت لمرتم بالسواك‬
‫عند كل صلة))‬

‫قال أبو عيسى وقد روى هذا الديث ممد بن إسحاق عن ممد بن إبراهيم عن سلمة عن زيد‬
‫بن خالد عن النب صلى ال عليه وسلم وحديث أب سلمة عن أب هريرة وزيد بن خالد عن النب صلى‬
‫ال عليه وسلم كلها عندي صحيح لنه قد روى وجه عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم‬
‫هذا الديث وحديث أب هريرة إنا صح لنه قد روى وجه واما ممد بن إساعيل فزعم أن حديث أب‬
‫سلمة عن زيد بن خالد أصح‬
‫قال أ بو عي سى و ف الباب عن أ ب ب كر ال صديق وعلي وعائ شة وا بن عباس وحذي فة وز يد بن‬
‫خالد وأنس وعبد ال بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأب أمامة وأب أيوب وتام بن عباس وعبد ال بن‬
‫حنظلة وأم سلمة وواثلة بن السقع وأب موسى‬

‫;‪Maksudnya‬‬
‫‪Telah menceritakan kepada kami Abu Karib, telah menceritakan kepada kami Ubdah‬‬
‫‪bin Sulaiman, dari Muhammad bin Amru, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah r.a‬‬
‫‪berkata sesungguhnya baginda Rasulullah s.a.w. telah bersabda ” Kalau aku khuatir‬‬
‫‪memberatkan umatku nescaya akan aku perintahkan untuk bersiwak ketika setiap kali‬‬
‫‪solat.‬‬
Berkata Imam al-Turmudhi (r.a.h) hadith ini telah diriwayatkan juga oleh Muhammad bin
Ishāq dari Muhammad bin Ibrāhīm dari Salamah dari Zaid bin Khālid dari Nabi
Muhammad (s.a.w.). Hadith ini dari isnād Muhammad bin Ishāq dan dari isnad Abī
Salamah dari Abī Hurairah dan Zaid bin Khālid dari Nabi Muhammad (s.a.w.) saya
hukum shohīh..................................................................

Berkata Abū cIsā (r.a.h.) hadith lain yang sebanding atau layak di masukkan ke dalam bab
ini ialah hadith yang diriwayatkan oleh

i. Abū Bakr (r.h) yang terdapat di dalam Musnad Imām Ahmād dan Musnad Abī
Yaclā (r.a.h).
ii. Saidinā cAlī yang terdapat di dalam al-Tābrānī Fī Awsaţ
iii. Saidatinā cĀisyah yang terdapat di dalam al-Nasāeī, Ibnu Khzīmah dan Ibnu
Hibān.
c
iv. Abdullah Ibn cAbās terdapat di dalam al-Tābrānī Fī Awsaţ.
v. Hudhaifah yang dikeluarkan oleh al-Shaikhān
vi. Zaid bin Khālid di keluarkan oleh Abū Dāud dan al-Tirmidhi.
vii. Anas dikeluarkan oleh al-Bukhāri
c
viii. Abdullāh bin cAmrū dikeluarkan oleh Abū Nacīm
ix. Ummu Habībah dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Yaclā
x. Ibnu cUmar dikeluarkan oeh Ahmad
xi. Abī Umāmah dikeluarkan oleh Ibnu Mājah
xii. Abi Ayūb dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Tirmidhi
xiii. Tamām bin Ibn cAbbas dikeluarkan oleh Ahmad dan al-ţobrānī
xiv. cAbdullah bin Hanzalah
xv. Ummu Salamah dikeluarkan oleh al-ţobrānī
xvi. Wathilah dikeluarkan oleh Ahmad dan al-ţobrānī
xvii. Abī Musā dikeluarkan oleh al-Syaikhān
‫‪1. Abū Bakr (r.h) yang terdapat di dalam Musnad Imām Ahmād dan Musnad Abī Yaclā‬‬

‫حدثنا عبد ال قال حدثنا أب قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حاد يعن بن سلمة عن‬
‫بن أب عتيق عن أبيه عن أب بكر الصديق رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم قال‬
‫((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))‪.‬‬

‫حدثنا عبد العلى بن حاد النرسي حدثنا قال وسألت عنه فقال هذا خطأ ث حدثن‬
‫به قال حدثنا حاد بن سلمة عن بن أب عتيق عن أبيه عن أب بكر الصديق قال قال رسول ال‬
‫صلى ال عليه وسلم ))السواك مطهرة للفم مرضاة للرب((‬

‫‪2. Saidinā cAlī yang terdapat di dalam al-Tābrānī Fī Awsaţ‬‬

‫‪ 1238‬حدثنا أحد قال حدثنا السن بن بكر الروزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد‬

‫قال حدثنا أب عن ممد بن إسحاق قال حدثن عمي عبد الرحن بن يسار عن عبيد ال بن‬

‫أب رافع عن أبيه عن علي قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم (( لول أن أشق على أمت‬

‫لمرتم بالسواك مع كل وضوء)) ل يروى هذا الديث عن علي إل بذا السناد تفرد به‬

‫ممد بن إسحاق‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪Saidatinā cĀisyah yang terdapat di dalam al-Nasāeī, Ibnu Khzīmah dan Ibnu Hibān.‬‬
‫‪ 135‬أخبنا أبو طاهر نا أبو بكر نا السن بن قزعة بن عبيد الاشي نا سفيان بن حبيب عن‬

‫بن جريج عن عثمان بن أب سليمان عن عبيد بن عمي عن عائشة قالت قال رسول ال صلى‬

‫ال عليه وسلم ث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب‪.1‬‬

‫ذكر إثبات رضا ال عز وجل للمتسوك‬

‫‪ 1067‬أخبنا السن بن سفيان الشيبا ن حدثنا روح بن عبد الؤ من القرىء حدثنا يز يد بن‬

‫زريع عن عبد الرحن بن أب عتيق سعت أب سعت عائشة تدث أن رسول ال صلى ال‬

‫عل يه و سلم قال ((ال سواك مطهرة لل فم مرضاة للرب)) قال أ بو حا ت أ بو عت يق هذا ا سه‬

‫م مد بن ع بد الرح ن بن أ ب ب كر بن أ ب قحا فة له من ال نب صلى ال عل يه و سلم رؤ ية‬

‫وهؤلء أربعة ف نسق واحد لم كلهم رؤية من النب صلى ال عليه وسلم أبو قحافة وابنه‬
‫‪2‬‬
‫أبو بكر الصديق وابنه عبد الرحن وابنه أبو عتيق وليس هذا لحد ف هذه المة غيهم‬

‫باب الترغيب ف السواك‬

‫‪ 5‬أخب نا ح يد بن م سعدة وم مد بن ع بد العلى عن يز يد و هو بن زر يع قال حدث ن ع بد‬

‫الرحن بن أب عتيق قال حدثن أب قال سعت عائشة عن النب صلى ال عليه وسلم قال ث‬
‫‪3‬‬
‫السواك مطهرة للفم مرضاة للرب‬

‫‪1‬‬
‫‪Ibnu Khuzaimah‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Ibnu Hibban‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Sunan al-Nasaei‬‬
‫‪c‬‬
‫‪4.‬‬ ‫‪Abdullah Ibn cAbās terdapat di dalam al-Tābrānī Fī Awsaţ.‬‬

‫وبه عن بر السقاء عن جويب عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن رسول ال‬ ‫‪7496‬‬

‫‪4‬‬
‫صلى ال عليه وسلم قال ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وملة للبصر))‬
‫‪5‬‬ ‫‪Hudhaifah yang dikeluarkan oleh al-Shaikhān‬‬

‫‪ 255‬حدثنا أبو بكر بن أب شيبة حدثنا هشيم عن حصي عن أب وائل عن حذيفة قال كان‬

‫رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك‬

‫‪ 254‬حدثنا يي بن حدثنا حاد بن زيد عن غيلن وهو بن جرير العول عن أب بردة عن أب‬

‫موسى قال ث دخلت على النب صلى ال عليه وسلم وطرف السواك على لسانه‬

‫‪ 849‬حدثنا ممد بن كثي قال أخبنا سفيان عن منصور وحصي عن أب وائل عن حذيفة قال‬

‫كان النب صلى ال عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه باب من تسوك بسواك غيه‬

‫‪6. Zaid bin Khālid di keluarkan oleh Abū Dāud dan al-Tirmidhi.‬‬

‫‪ 47‬حدث نا إبراه يم بن مو سى أخب نا عي سى بن يو نس ث نا م مد بن إ سحاق عن م مد بن‬


‫إبراهيم التيمي عن أب سلمة بن عبد الرحن عن زيد بن خالد الهن قال سعت رسول ال‬
‫صلى ال عليه وسلم يقول ((لول أن أشق على أمت لمرتم بالسواك عند كل صلة)) قال‬
‫أبو سلمة فرأيت زيدا يلس ف السجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب‬
‫‪5‬‬
‫فكلما قام إل الصلة استاك‬

‫‪4‬‬
‫‪Mu’jam awsat‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Abi Daud.‬‬
‫‪ 23‬حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن ممد بن إسحاق عن ممد بن إبراهيم عن أب‬

‫سلمة عن زيد بن خالد الهن قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول ((لول أن‬

‫أشق على أمت لمرتم بالسواك عند كل صلة ولخرت صلة العشاء إل ثلث الليل))‬

‫قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات ف السجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن‬

‫الكا تب ل يقوم إل ال صلة إل ا ست ث رده إل موض عه قال أ بو عي سى هذا حد يث ح سن‬


‫‪6‬‬
‫صحيح‬

‫‪7‬‬ ‫‪Anas dikeluarkan oleh al-Bukhāri‬‬

‫‪ 848‬حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن البحاب حدثنا أنس قال‬

‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم (( أكثرت عليكم ف السواك))‬


‫‪c‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪Abdullāh bin cAmrū dikeluarkan oleh Abū Nacīm‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪Ummu Habībah dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Yaclā‬‬
‫‪10 Ibnu cUmar dikeluarkan oeh Ahmad‬‬
‫‪11 Abī Umāmah dikeluarkan oleh Ibnu Mājah‬‬
‫‪12 Abi Ayūb dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Tirmidhi‬‬
‫‪13 Tamām bin Ibn cAbbas dikeluarkan oleh Ahmad dan al-ţobrānī‬‬
‫‪14 cAbdullah bin Hanzalah‬‬
‫‪15 Ummu Salamah dikeluarkan oleh al-ţobrānī‬‬
‫‪16 Wathilah dikeluarkan oleh Ahmad dan al-ţobrānī‬‬
‫‪17 Abī Musā dikeluarkan oleh al-Syaikhān‬‬
‫‪ 254‬حدثنا يحيى بن حدثنا حماد بن زيد عن غيلن وهو بن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثم دخلت‬
‫على النبي صلى ال عليه وسلم وطرف السواك على لسانه‬

‫‪6‬‬
‫‪Al-Tirmidhi‬‬
‫‪HADITH DHAIF DIGANDINGKAN DENGAN HADITH SOHIH‬‬

‫حدثنا ممد بن مرزوق حدثنا عبيد بن واقد عن زرب قال سعت أنس بن مالك يقول‬ ‫‪1919‬‬

‫ث جاء شيخ يريد النب صلى ال عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النب صلى‬

‫ال عليه وسلم ((ليس منا من ل يرحم صغينا ويوقر كبينا)) قال وف الباب عن عبد ال‬

‫بن عمرو وأ ب هريرة وا بن عباس وأ ب أما مة قال أ بو عي سى هذا حد يث غر يب وزر ب له‬

‫أحاديث مناكي عن أنس بن مالك وغيه‬

‫‪ 1920‬حدثنا أبو بكر ممد بن أبان حدثنا ممد بن فضيل عن ممد بن إسحاق عن عمرو‬

‫بن شع يب عن أب يه عن جده قال قال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم(( ل يس م نا من ل‬

‫يرحم صغينا ويعرف شرف كبينا)) حدثنا هناد حدثنا عبدة عن ممد بن إسحاق نوه إل‬

‫أنه قال ويعرف حق كبينا‬

‫قال أبو عيسى حديث ممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حسن صحيح وقد روي عن‬

‫عبد ال بن عمرو هذا الوجه أيضا قال بعض أهل العلم معن قول النب صلى ال عليه وسلم‬

‫ل يس م نا يقول ل يس من سنتنا ل يس من أدب نا وقال علي بن الدي ن قال ي ي بن سعيد كان‬

‫سفيان الثوري ينكر هذا التفسي ليس منا يقول ليس من ملتنا‬
‫‪TAKHRIJ WA FI BAB‬‬
‫‪ 1924‬حدث نا بن أ ب ع مر حدث نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أ ب قابوس عن ع بد ال بن‬

‫عمرو قال قال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم ((الراحون يرح هم الرح ن ارحوا من ف‬

‫الرض يرحكم من ف السماء الرحم شجنة من الرحن فمن وصلها وصله ال ومن قطعها‬

‫قطعه ال)) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح‬

‫‪ 1923‬حدثنا ممود بن غيلن حدثنا أبو داود أخبنا شعبة قال كتب به إل منصور وقرأته‬

‫عليه سع أبا عثمان مول الغية بن شعبة عن أب هريرة قال سعت أبا القاسم صلى ال عليه‬

‫وسلم يقول ((ل تنع الرحة إل من شقي)) قال وأبو عثمان الذي روى عن أب هريرة‬

‫ل يعرف اسه ويقال هو والد موسى أب عثمان الذي روى عنه أبو الزناد وقد روى أبو الزناد‬

‫عن موسى بن أب عثمان عن أبيه عن أب هريرة عن النب حديث قال أبو عيسى هذا حديث‬

‫حسن‬

‫حدثنا أبو بكر ممد بن أبان حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة‬ ‫‪1921‬‬

‫عن بن عباس قال قال ر سول ال صلى ال عليه و سلم(( ل يس منا من ل يرحم صغينا‬

‫ويوقر كبينا ويأمر بالعروف وينه عن النكر)) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب‬

‫‪SOHIH DAN DAIF‬‬

‫باب ما جاء ف الحسان إل الدم‬


‫‪ 1945‬حدث نا م مد بن بشار حدث نا ع بد الرح ن بن مهدي حدث نا سفيان عن وا صل عن‬

‫العرور بن سويد عن أب ذر قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ((إخوانكم جعلهم‬

‫ال فتية تت أيديكم فمن كان يتحقق تت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه‬

‫ول يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه)) قال وف الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر‬

‫وأب هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح‬

‫‪ 1946‬حدثنا أحد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن هام بن يي عن فرقد السبخي عن مرة‬

‫عن أب بكر عن النب صلى ال عليه وسلم قال (( ل يدخل النة سيء اللكة)) قال أبو‬

‫عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختيان وغي واحد ف فرقد السبخي من قبل‬

‫حفظه‬

‫‪DHOIF DAN DHOIF‬‬

‫‪ 1951‬حدثنا قتيبة حدثنا يي بن يعلى عن ناصح عن ساك بن حرب عن جابر بن سرة قال‬

‫قال رسسول ال صسلى ال عليسه وسسلم (( لن يؤدب الرجصل ولده خيص مصن أن يتصصدق‬

‫بصاع)) قال أبو عيسى هذا حديث غريب وناصح هو أبو العلء كوف ليس ث أهل الديث‬

‫بالقوي ول يعرف هذا الديث إل من هذا الوجه وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار‬

‫بن أب عمار وغيه هو أثبت من هذا‬


‫‪ 1952‬حدثنا نصر بن علي الهضمي حدثنا عامر بن أب عامر الزاز حدثنا أيوب بن موسى‬

‫عن أبيه عن جده أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال (( ما نل والد ولدا من نل‬

‫أفضل من وضوء حسن)) قال أبو عيسى هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث عامر بن‬

‫أب عامر الراز وهو عامر بن صال بن رستم الزاز وأيوب بن موسى هو بن عمرو بن سعيد‬

‫بن العاصي وهذا عندي حديث مرسل باب ما جاء ف قبول الدية والكافأة عليها‬

‫‪KAJIAN TERHADAP ISYARAT ASSAHH SHAY’ FI AL-BAB AW AHSAN‬‬

‫باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫‪.Bab : Minuman apakah yang paling disukai Rasulullah s.a.w‬‬
‫‪Hadis A‬‬
‫‪ -1957‬حدثنا ابن أبى عمر ‪ ,‬حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت‪)) :‬كان أحب‬
‫الشراب إلى رسمول ال صملى ال عليمه وسملم الحلو البارد((‪ .‬هكذا رواه غيمر واحمد عمن ابمن عيينمة مثمل هذا عمن معممر‬
‫عن الزهري عن عروة عن عائشة‪ .‬والصحيح ما روى الزهرى عن النبي صلى ال عليه وسلم مرسل‪.‬‬

‫‪Maksudnya‬‬
‫‪Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar,‬‬ ‫‪telah menceritakan kepada kami‬‬
‫‪Sufyan bin Uyaynah dari Ma’mar dari Al-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah beliau telah‬‬
‫‪berkata : ((“Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah s.a.w. adalah air manis yang‬‬
‫‪sejuk”)). Riwayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Uyainah dari Ma’mar dari Al-Zuhri‬‬
‫‪dari ‘Urwah dari ‘Aisyah. Dan yang sahih apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari‬‬
‫‪Nabi Muhammad s.a.w. secara mursal.‬‬

‫‪Hadis B‬‬
‫ حدثنا معمر ويونس عن الزهري )) أن النبي صلى ال‬, ‫ حدثنا عبمد ال بن المبارك‬, ‫ حدثنا أحمد بن محممد‬-1958
‫ وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي‬.((‫ الحلو البارد‬:‫ أي الشراب أطيب؟ قال‬:‫عليه وسلم سئل‬
.‫ وهذا أصح من حديث ابن عيينة‬.‫صلى ال عليه وسلم مرسل‬
Maksudnya
1958- Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan
kepada kami ‘Abdullah bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepda kami Ma’mar dan
Yunus dari Al-Zuhri (( Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. ditanya apakah minuman
yang paling baik? Baginda bersabda minuman manis yang sejuk)). Inilah hadis yang
telah diriwayatkan ‘Abd Al-Razak dari Ma’mar dari Zuhri dari Nabi s.a.w. secara mursal.
Hadis ini (hadis B) lebih sah dari hadis Ibnu Uyainah (hadis A).

PENERANGAN
Apakah maksud isyarat Asahh Shay’ Fi al-Bab Aw Ahsan di atas? Adakah ia bertindak
sebagai hukum kepada kesahihan hadith B atau hasan dan sebagainya?. Imam Nawawi
menyebutkan dalam al-Adhkar bahawa tidak semestinya ungkapan tersebut menunjukkan
kesahihan hadith B. Imam Nawawi mengulas lagi bahawa yang dikehendaki dengan
ungkapan haza hadith asahh min hadith ialah yang paling rajih atau yang paling kurang
keda’ifannya atau melebihkan hadith B dengan hadith A. Walaubagaimanapun penulis
tidak mengetahui sebab yang menyebabkan hadis B yang diriwayatkan oleh Ma’mar dan
Al-Zuhri ini lebih tinggi kedudukannya dari hais A yang marfu’ sedangkan hadis B adalah
hadis mursal yang bermaksud hadith yang akhir sanadnya terputus diperingkat perawi
selepas al-Tabi’ein. Al-Zuhri merupakan seorang tabien pertengahan yang mana tidak
disebutkan nama sahabat yang diambil darinya hadis B tersebut.

Ulasan yang diberikan oleh Imam al-Tirmizi dan Muhammad ‘Abd Rahman Ibn ‘Abd
Rahim al-Mubarakfuri menunjukkan bahawa hadith B lebih rendah kedhaifannya dan
lebih rajih berbanding hadith A.