Anda di halaman 1dari 11

1.

0 PENDAHULUAN
Imam al-Turmudhī merupakan salah seorang Imam hadith yang masyhur dengan
periwayatan hadith samada hadith şahīh, hasan, dacif dan sebagainya dan beliau
merupakan pelopor pengunaan istilah hasan dalam menghukum sesebuah hadis serta
gadingan hukum samada şahīh (lagi) hasan atau şahīh (lagi) hasan (lagi) dacīf dan
sebagainya.

Di dalam kitabnya terkandung pelbagai jenis isyarat yang menunjukkan


kepakarannya dalam bidang ilmu hadith. Cara yang digunakan oleh Imam Al-Turmudhī
dalam menghimpun hadith dalam kitabnya ialah dengan meriwayat hadith-hadith disertai
dengan sanad-sanad serta hadith yang dikeluarkannya disusun berdasarkan empat
keadaan iaitu hadith yang şahīh kemudian diiringinya dengan hadith yang şahīh, hadith
yang şahīh diiringi dengan hadith yang tidak şahīh, hadith yang dipertikaikan atau dacīf
diiringnya dengan hadith yang şahīh dan hadith yang dacif dikemukakan dengan hadith
yang dacif. Cara seterusnya dengan menggunakan isyarat kepada hadith-hadith tertentu
yang semakna atau munasabah dengan hadith yang dikemukakan dalam tajuk bab dengan
menyebut perwai-perawi hadith daripada kalangan sahabat, seumpama kata Imam al-
Turmudhī yang bermaksud ”Dan dalam bab ini (sehubungan dengan bab ini)
diriwayatkan juga daripada pulan dan si pulan.

Dalam penulisan ini penulis hanya mengeluarkan hadith yang terdapat di dalam
isyarat wa fi bāb bagi tujuan untuk menzahirkan lafaz-lafaz tambahan yang terdapat
dalam matan hadith. Selain dari itu bagi maksud mengemukakan pencanggahan riwayat
di kalangan perawi berhubung dengan matan hadith serta mengetahui bilangan syawahid
serta mutābacāt hadith tersebut bagi tujuan menguatkan hadith tersebut atau bagi
mengklasifikasikan hadith tersebut samada hadith masyhur, ’aziz dan gharib. Selain
daripada isyarat wa fī al-bāb penulis juga akan mengkaji isyarat lain yang digunakan
oleh Imam al-Tirmidhī iaitu Asahh Shay’ Fi al-Bab Aw Ahsan di mana penulis akan
mengeluarkan hadith yang disyarahkan dengan mengunakan isyarat tersebut bagi
mengetahui maksud dan tujuan diaplikasikan isyarat tersebut.
‫‪2.0 MATAN HADITH‬‬

‫باب ما جاء أن السلم بدأ غريبا وسيعود غريبا‬


‫‪Bab Islam Bermula Dengan Asing Dan Akan Kembali Asing‬‬

‫‪ 2629‬حدثنا أبو حفص بن غياث عن العمش عن أب إسحاق عن أب الحوص عن عبد ال‬


‫قال قال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم ((إن ال سلم بدأ غري با و سيعود غري با ك ما بدأ‬
‫فطوب للغرباء)) وف الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد ال بن عمرو قال أبو عيسى هذا‬
‫حديث حسن صحيح غريب من حديث بن مسعود إنا نعرفه من حديث حفص بن غياث عن العمش‬
‫وأبو الحوص اسه عوف بن مالك بن نضلة الشمي تفرد به حفص‪.‬‬
‫‪Maksudnya:‬‬
‫‪Berkata Abu cIsa telah menceritakan kepada kami……….. Sesunguhnya Islam itu‬‬
‫‪bermula dengan keadaan asing dan akan kembali asing seperti mana permulaannya‬‬
‫‪maka beruntunglah orang-orang yang asing.‬‬

‫‪ 2630‬حدثنا عبد ال بن عبد الرحن أخبنا إساعيل بن أب أويس حدثن كثي بن عبد ال بن‬
‫عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال‬
‫(( إن الدين ليأرز إل الجاز كما تأرز الية إل جحرها وليعقلن الدين من الجاز معقل‬
‫الروية من رأس البل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوب للغرباء الذين يصلحون‬
‫ما أفسد الناس من بعدي من سنت)) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح‪.‬‬

‫‪Maknanya:‬‬
‫‪Sesungguhnya agama akan dihimpunkan di Hijāz seperti mana dihimpunkan ular ke‬‬
‫‪sarangnya. ................... Sesungguhnya agama bermula dengan ganjil dan akan kembali‬‬
‫‪ganjil maka beruntunglah orang-orang yang ganjil yang mana mereka memperbaiki apa‬‬
‫‪yang dirosakkan manusia selepas ku dari sunnahku.‬‬

‫‪2.1 Hadith Wa Fī Bāb:‬‬

‫‪Hadith Sacad bin Abi Waqs dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal‬‬
‫‪ 1604‬حدث نا ع بد ال حدث ن أ ب ث نا هارون بن معروف أنبأ نا ع بد ال بن و هب أ خبن أ بو‬
‫صخر قال أبو عبد الرحن عبد ال بن أحد وسعته أنا من هارون ان أبا حازم حدثه عن بن‬
‫سعد بن أب وقاص قال سعت أب يقول سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو يقول‬
‫((ان اليان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوب يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي نفس‬
‫‪1‬‬
‫أب القاسم بيده ليأرزن اليان بي هذين السجدين كما تأرز الية ف جحرها))‪.‬‬

‫‪Maknanya:‬‬
‫‪Sesungguhnya iman itu bermula dengan ganjil dan akan kembali seperti mana pada‬‬
‫‪permulaannya. Beruntunglah pada ketika itu orang yang ganjil ketika mana manusia‬‬
‫‪membuat kerosakan. Demi jiwa Abi al-Qāsim di tangannya akan dihimpunkan iman di‬‬
‫‪antara dua masjid ini seperti mana dihimpunkan ular ke sarangnya.‬‬

‫‪Hadith Ibnu cUmar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim.‬‬

‫‪ 146‬وحدثن ممد بن رافع والفضل بن سهل العرج قال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عاصم‬
‫و هو بن م مد العمري عن أب يه عن بن ع مر عن ال نب صلى ال عل يه و سلم قال (( إن‬
‫ال سلم بدأ غري با و سيعود غري با ك ما بدأ و هو يأرز ب ي ال سجدين ك ما تأرز ال ية إل‬
‫‪2‬‬
‫جحرها))‪.‬‬
‫‪Maksudnya:‬‬
‫‪Sesungguhnya Islam itu bermula dengan ganjil dan akan kembali ganjil seperti mana‬‬
‫‪bermulanya dan dia yang menghimpunkan di antara dua masjid ini seperti mana‬‬
‫‪dihimpunkan ular ke sarangnya.‬‬

‫‪Hadith Jabir yang dikeluarkan oleh al-Tabrānī‬‬


‫‪ 4915‬حدثنا عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات الصري ابو رفاعة قال حدثنا ابو صال‬
‫عبدال بن صال قال حدثن الليث بن سعد قال حدثن يي بن سعيد قال كتب ال خالد بن‬
‫ا ب عمران قال حدث ن ا بو عياش قال سعت جابر بن عبدال يقول قال ر سول ال صلى ال‬

‫‪1‬‬
‫مسند امام احمد‬
‫‪2‬‬
‫مسلم‬
‫عل يه و سلم ((ان ال سلم بدأ غري با و سيعود غري با فطو ب للغرباء قال و من هم يا‬
3
.))‫رسول ال قال الذين يصلحون حي يفسد الناس‬

Hadith Anas bin Mālik yang dikeluarkan oleh Ibnu Mājah


‫ حدثنا حرملة بن يي ثنا عبد ال بن وهب أنبأنا عمرو بن الارث وابن ليعة عن يزيد‬3987
‫بن أب حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال‬
.))‫(( إن السلم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوب للغرباء‬

Hadith cAbdullāh yang dikeluarkan oleh Ibnu Mājah


‫ حدث نا سفيان بن وك يع ث نا ح فص بن غياث عن الع مش عن أ ب إ سحاق عن أ ب‬3988
‫الحوص عن عبيد ال قال قال ر سول ال صلى ال علييه و سلم ((إن السبلم بدأ غريببا‬
‫وسيعود غريبا فطوب للغرباء قال قيل ومن الغرباء قال الناع من القبائل باب من ترجى له‬
4
.))‫السلمة من الفت‬

Dua hadith pertama di atas dihukum oleh Abu cIsa sebagai hasan şahīh yang mana
bermaksud sanad-sanad hadith ditemui berbilang-bilang hingga mencapai darjat şahīh.
Dihimpunkan lafaz hasan kepada lafaz şahīh bertujuan untuk menerangkan hadith
tersebut terkeluar daripada had gharīb. Lima hadith di atas merupakan hadith yang
dimaksudkan oleh Abu cIsa dalam isyaratnya wa fī bāb . Dalam hadith ini terdapat lima
orang syawāhid iaitu Sacad, Ibn cUmar, Jabir, Anas, cAbdullah dan cUmar dan empat
mutabacat iaitu Ibnu Mājah, al-Tabrānī, Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Dengan adanya sokongan riwayat daripada hadith yang lain yang terdapat dalam isyarat
Imam al-Tirmidhi ini dapat menguatkan lagi kesahihan dua hadith pertama di atas lebih-
lebih lagi hadith tersebut terdapat di dalam riwayat Imam Muslim dalam kitabnya sahih
3
‫الطبراني‬
4
‫ابن ماجة‬
Muslim dan kita dapat mengklasifikasikan hadith tersebut sebagai hadith masyhur bukan
c
azīz mahupun gharīb. Selain daripada menguatkan kesahihan hadith dengan
menyingkap rahsia disebalik isyarat Imam al-Tirmidhī ini kita dapat mengetahui lafaz-
lafaz tambahan yang terdapat dalam dua matan hadith pertama tersebut yang mana ianya
dapat memberi maklumat baru atau hukum yang boleh diistinbatkan dengan penambahan
matan tersebut. Fakta yang boleh diambil daripada ketujuh-tujuh matan hadith di atas
adalah seperti berikut
1. Islam bermula dengan ganjil dan akan kembali ganjil seperti mana pada
permulaannya
2. Orang yang beruntung adalah orang yang dianggap ganjil dalam mengamalkan
sunnah pada masa tersebut.
3. Orang yang ganjil adalah orang yang cuba memperbaiki agama selepas zaman
Nabi Muhammad s.a.w yang telah dirosakkan atau ditokok tambah dan
sebagainya.
4.

3.0 HADITH DAcĪF DIGANDINGKAN DENGAN HADITH ŞOHĪH

‫حدثنا م مد بن مرزوق حدثنا عب يد بن وا قد عن زر ب قال سعت أنس بن مالك يقول جاء‬ 1919

‫ش يخ ير يد ال نب صلى ال عل يه و سلم فأب طأ القوم ع نه أن يو سعوا له فقال ال نب صلى ال عل يه و سلم‬

‫((ليس منا من ل يرحم صغينا ويوقر كبينا)) قال وف الباب عن عبد ال بن عمرو وأب هريرة‬

‫وابن عباس وأب أمامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وزرب له أحاديث مناكي عن أنس بن مالك‬

‫وغيه‬
Maksudnya;
Al-Bukhari telah berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marzuk, telah
menceritakan kepada kami cAbid bin Waqid dari Zarbi dia berkata aku mendengar Anas
bin Malik berkata telah datang seorang tua kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam
sebuah majlis jemaah yang berada di situ lambat memberi tempat kepada orang tua
tersebut maka bersabda Nabi Muhammad s.a.w. ”Bukanlah dari kami siapa yang tidak
menyayangi kanak-kanak dan menghormati orang-orang tua.

‫ حدثنا أبو بكر ممد بن أبان حدثنا ممد بن فضيل عن ممد بن إسحاق عن عمرو‬1920

‫بن شع يب عن أب يه عن جده قال قال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم(( ل يس م نا من ل‬

‫يرحم صغينا ويعرف شرف كبينا)) حدثنا هناد حدثنا عبدة عن ممد بن إسحاق نوه إل‬

‫أنه قال ويعرف حق كبينا‬


Maksudnya:
Imam al-Bukhari telah berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Muhammad
bin Abān, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadhil dari Muhammad bin
Ishaq dari cAmru bin Syucaib dari bapanya dari datuknya berkata telah bersabda Nabi
s.a.w. ” Bukan dari kami siapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan menghormati
orang tua”

‫قال أبو عيسى حديث ممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حسن صحيح وقد روي عن عبد ال بن‬

‫عمرو هذا الوجه أيضا قال بعض أهل العلم معن قول النب صلى ال عليه وسلم ليس منا يقول ليس من‬

‫سنتنا ليس من أدبنا وقال علي بن الدين قال يي بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسي ليس‬

‫منا يقول ليس من ملتنا‬


3.1 TAKHRIJ WA FĪ BĀB

‫ حدث نا بن أ ب ع مر حدث نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أ ب قابوس عن ع بد ال بن‬1924

‫عمرو قال قال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم ((الراحون يرح هم الرح ن ارحوا من ف‬
‫الرض يرحكم من ف السماء الرحم شجنة من الرحن فمن وصلها وصله ال ومن قطعها‬

‫قطعه ال)) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح‬


‫‪Maksudnya:‬‬

‫‪ 1923‬حدثنا ممود بن غيلن حدثنا أبو داود أخبنا شعبة قال كتب به إل منصور وقرأته‬

‫عليه سع أبا عثمان مول الغية بن شعبة عن أب هريرة قال سعت أبا القاسم صلى ال عليه‬

‫وسلم يقول ((ل تنع الرحة إل من شقي)) قال وأبو عثمان الذي روى عن أب هريرة‬

‫ل يعرف اسه ويقال هو والد موسى أب عثمان الذي روى عنه أبو الزناد وقد روى أبو الزناد‬

‫عن موسى بن أب عثمان عن أبيه عن أب هريرة عن النب حديث قال أبو عيسى هذا حديث‬

‫حسن‬

‫حدثنا أبو بكر ممد بن أبان حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة‬ ‫‪1921‬‬

‫عن بن عباس قال قال ر سول ال صلى ال عليه و سلم(( ل يس منا من ل يرحم صغينا‬

‫ويوقر كبينا ويأمر بالعروف وينه عن النكر)) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪ŞOHĪH DAN DAcĪF‬‬

‫باب ما جاء ف الحسان إل الدم‬

‫‪ 1945‬حدث نا م مد بن بشار حدث نا ع بد الرح ن بن مهدي حدث نا سفيان عن وا صل عن‬

‫العرور بن سويد عن أب ذر قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ((إخوانكم جعلهم‬
‫ال فتية تت أيديكم فمن كان يتحقق تت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه‬

‫ول يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه)) قال وف الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأب‬

‫هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح‬

‫‪ 1946‬حدثنا أحد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن هام بن يي عن فرقد السبخي عن مرة‬

‫عن أب بكر عن النب صلى ال عليه وسلم قال (( ل يدخل النة سيء اللكة)) قال أبو‬

‫عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختيان وغي واحد ف فرقد السبخي من قبل حفظه‬

‫‪5.0‬‬ ‫‪DAcĪF DAN DAcĪF‬‬

‫باب ما جاء ف أدب الولد‬

‫‪ 1951‬حدثنا قتيبة حدثنا يي بن يعلى عن ناصح عن ساك بن حرب عن جابر بن سرة قال‬

‫قال رسيول ال صيلى ال علييه وسيلم (( لن يؤدب الرجبل ولده خيب مبن أن يتصبدق‬

‫بصاع)) قال أبو عيسى هذا حديث غريب وناصح هو أبو العلء كوف ليس ث أهل الديث بالقوي‬

‫ول يعرف هذا الديث إل من هذا الوجه وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أب عمار وغيه‬

‫هو أثبت من هذا‬

‫‪Maksudnya:‬‬
‫‪Sabda Rasulullah s.a.w. mengajar adab dan sopan seorang lelaki kepada anaknya‬‬
‫‪adalah lebih baik daripada memberi penyukat kepada orang lain.‬‬
‫‪ 1952‬حدثنا نصر بن علي الهضمي حدثنا عامر بن أب عامر الزاز حدثنا أيوب بن موسى‬

‫عن أبيه عن جده أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال (( ما نل والد ولدا من نل‬

‫أفضل من أدب حسن)) قال أبو عيسى هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث عامر بن أب عامر‬

‫الراز وهو عامر بن صال بن رستم الزاز وأيوب بن موسى هو بن عمرو بن سعيد بن العاصي وهذا‬

‫عندي حديث مرسل باب ما جاء ف قبول الدية والكافأة عليها‬

‫‪Maknanya:‬‬
‫‪Bersabda Rasulullah s.a.w. tidak ada sesuatu pemberian yang lebih utama daripada‬‬
‫‪seorang ayah kepada anaknya melainkan adab yang baik.‬‬

‫‪KAJIAN TERHADAP ISYARAT ASSAHH SHAY’ FI AL-BAB AW AHSAN‬‬

‫باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫‪.Bab : Minuman apakah yang paling disukai Rasulullah s.a.w‬‬
‫‪Hadis A‬‬

‫‪ -1957‬حدث نا ا بن أ ب ع مر ‪ ,‬حدث نا سفيان بن عيي نة عن مع مر عن الزهري عن عروة عن‬

‫عائشة قالت‪(( :‬كان أحب الشراب إل رسول ال صلى ال عليه وسلم اللو البارد))‪ .‬هكذا‬
.‫رواه غيي واحيد عين ابين عيينية مثيل هذا عين معمير عين الزهري عين عروة عين عائشية‬

.‫والصحيح ما روى الزهرى عن النب صلى ال عليه وسلم مرسل‬

Maksudnya
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami
Sufyan bin Uyaynah dari Ma’mar dari Al-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah beliau telah
berkata : ((“Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah s.a.w. adalah air manis yang
sejuk”)). Riwayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Uyainah dari Ma’mar dari Al-Zuhri
dari ‘Urwah dari ‘Aisyah. Dan yang sahih apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Zuhri
dari Nabi Muhammad s.a.w. secara mursal.

Hadis B

(( ‫ حدثنا معمر ويونس عن الزهري‬, ‫ حدثنا عبد ال بن البارك‬, ‫ حدثنا أحد بن ممد‬-1958

‫ وهكذا روى‬.))‫ اللو البارد‬:‫ أي الشراب أط يب؟ قال‬:‫أن ال نب صلى ال عل يه و سلم سئل‬

‫ وهذا أ صح من‬.‫ع بد الرزاق عن مع مر عن الزهري عن ال نب صلى ال عل يه و سلم مر سل‬

.‫حديث ابن عيينة‬


Maksudnya
1958- Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan
kepada kami ‘Abdullah bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepda kami Ma’mar dan
Yunus dari Al-Zuhri (( Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. ditanya apakah minuman
yang paling baik? Baginda bersabda minuman manis yang sejuk)).

Inilah hadis yang telah diriwayatkan ‘Abd Al-Razak dari Ma’mar dari Zuhri dari Nabi
s.a.w. secara mursal. Hadis ini (hadis B) lebih sah dari hadis Ibnu Uyainah (hadis A).
PENERANGAN
Apakah maksud isyarat Asahh Shay’ Fi al-Bab Aw Ahsan di atas? Adakah ia bertindak
sebagai hukum kepada kesahihan hadith B atau hasan dan sebagainya?. Imam Nawawi
menyebutkan dalam al-Adhkar bahawa tidak semestinya ungkapan tersebut menunjukkan
kesahihan hadith B. Imam Nawawi mengulas lagi bahawa yang dikehendaki dengan
ungkapan haza hadith asahh min hadith ialah yang paling rajih atau yang paling kurang
keda’ifannya atau melebihkan hadith B dengan hadith A. Walaubagaimanapun penulis
tidak mengetahui sebab yang menyebabkan hadis B yang diriwayatkan oleh Ma’mar dan
Al-Zuhri ini lebih tinggi kedudukannya dari hais A yang marfu’ sedangkan hadis B adalah
hadis mursal yang bermaksud hadith yang akhir sanadnya terputus diperingkat perawi
selepas al-Tabi’ein. Al-Zuhri merupakan seorang tabien pertengahan yang mana tidak
disebutkan nama sahabat yang diambil darinya hadis B tersebut.

Ulasan yang diberikan oleh Imam al-Tirmizi dan Muhammad ‘Abd Rahman Ibn ‘Abd
Rahim al-Mubarakfuri menunjukkan bahawa hadith B lebih rendah kedhaifannya dan
lebih rajih berbanding hadith A dan isyarat Asahh Shay’ Fi al-Bab Aw Ahsan yang
terdapat di dalam kitab jamic Imam al-Tirmidhi bukan bermaksud menghukum hadis
tertentu lebih sahih iaitu sahih yang boleh diterima hadith tersebut tetapi bermaksud
melebihkan kedudukan sesebuah hadith dari hadith yang lain dari bab yang sama dari
contoh dua buah hadith yang dacif dibandingkan antara keduanya mana yang lebih rendah
kedacifannya dan sebagainya.