Anda di halaman 1dari 24

Rukun islam dan Akhlaq

Rukun Islam
1. Mengucapkan dua kalimat syahadat, menuntut kejujuran dan keikhlasan. 2. Menegakkan sholat, berdampak pada mencegah kejahatan dan kemungkaran. 3. Mengeluarkan zakat, dapat menghilangkan penyakit pelit dan mengembangkan semangat solidaritas. 4. Puasa di bulan ramadhan, dapat mengendalikan diri dari syahwat (kecenderungan negatif). 5. Menunaikan haji ke tanah suci, membentuk sikap totalitas kepada Allah.

Tentang akhlaq
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq (HR. Malik) agama adalah akhlaq yang baik (HR. Hakim) dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (Al Qalam [68]: 4)

Ngakunya Islam, tapi kok berakhlaq buruk?

Apa saja ajaran akhlaq dari Rosululloh?

Apa saja rukun Islam itu?

Rukun islam harus berdampak positif pada perubahan perilaku dan gaya hidup seorang muslim.

Ibadah yang disyariatkan Islam adalah sebagai pilar-pilar keimanan bukan sekedar ritual semu yang menghubungkan antara manusia dengan alam gaib yang misterius.

Kewajiban yang dibebankan Islam kepada setiap muslim merupakan latihan yang berulangulang agar terbiasa dengan akhlaq yang benar dan senantiasa komitmen dengan ahlaq tersebut apapun kondisi yang dialaminya. Analogi: senam terus menerusberharap sehat

Syahadat dan akhlaq


Bukan kegiatan formalitas

Tetapi

keyakinan yang kuat


menerima Islam sebagai sistem hidup

kejujuran yang sempurna

keikhlasan yang mendalam

tidak ada seorang hamba yang mengucapkan laa ilaaha illallah kemudian dia mati dengan komitmen padanya melainkan ia masuk surga. (HR Bukhari) barang siapa yang menghadap Allah dengan dua kalimat syahadat tanpa meragukannya sedikitpun maka ia masuk surga. (HR Ahmad)

Shalat dan Akhlaq


bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (Al Quran) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari pada ibadahibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al Ankabut [29]: 45)

Bentuk penanaman kasih sayang

Zakat dan akhlaq

Peguat hubungan antara orang yang saling mengenal Penyatuan lintas strata masyarakat

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (At Taubah [9]: 103)

Apa bedanya zakat dan sedekah?


zakat waktu, jumlah, persentase, kekayaan minimal (nisab) dan sasarannya ditentukan. Semua zakat adalah wajib, tidak ada zakat sunat. Sebagian ulama berpendapat sasaran zakat adalah mustahik muslim. Sedekah/infaq waktu, persentase, nisab dan sasarannya tidak ditentukan. infak dan sedekah bisa wajib dan bisa sunah. Sebagian ulama berpendapat sasaran infak/sedekah boleh untuk muslim dan non muslim.

Penerima zakat
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9] : 60)

Sedekah, siapakah penerimanya?


senyum untuk saudaramu adalah sedekah, kamu memerintahkan yang maruf dam mencegah yang mungkar adalah sedekah. Kamu membimbing seseorang di tempat yang tersesat adalah sedekah, serta kamu menunjukkan jalan bagi orang yang lemah penglihatannya adalah sedekah. Mengosongkan embermu dengan mengisi ember saudaramu adalah sedekah. Menuntun orang buta adalah sedekah. (HR Bukhari)

Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedakah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan (menyelesaikan perkara) antara dua orang (yang berselisih) adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan shalat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah shadaqah . [HR. Bukhari dan Muslim]

Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. (HR. Muslim no. 2377) Pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar maruf (memerintahkan kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 2 rakaat. (HR. Muslim no. 1704)

Puasa dan akhlaq


Puasa bukan dipandang sebagai larangan makan dan minum untuk rentan waktu tertentu. Tetapi sebagai tahapan larangan bagi jiwa manusia untuk memenuhi syahwatnya yang berbahaya.

Haji dan akhlaq?


sikap totalitas kepada Allah

Kelemahan akhlaq adalah bukti kelemahan iman


Iman adalah kekuatan yang memelihara seseorang dari dunia dan mendorongnya mencapai kemuliaan. hai orang-orang yang beriman

hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (At Taubah [9]: 119)

At last.
Esensi ibadah bukan hanya meniru dan melakukannya, Semua itu tidak ada gunanya jika tidak diiringi dengan kebenaran keyakinan dan kebersihan motivasi.