Anda di halaman 1dari 12

PENILAIAN KURSUS

SEMESTER 2 SESI 2012/2013 (ISMP) KPS 3014 Pengurusan Pembelajaran


PENSYARAH: PROF MADYA DR ABD LATIF HAJI GAPOR

KUMPULAN J DAN M
BILIK PR3 BLOK 7 FPPM 0195575544

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 Pengenalan Hasil Pembelajaran Kursus Penilaian Kursus: 3.1 Pemberatan penilaian kursus 3.2 Agihan pemberatan kerja kursus Bentuk Kerja Kursus Berkumpulan: 4.1 Kajian Sekolah 4.2 Pembentangan Bentuk Kerja Kursus Individu 5.1 Folio 5.2 E-Forum 5.3 Lisan Skala Pemarkahan Kerja Kursus 6.1 Skala pemarkahan kerja kursus kumpulan 6.2 Skala pemarkahan pembentangan 6.3 Skala pemarkahan folio 6.4 Skala pemarkahan e-forum 6.5 Skala pemarkahan lisan Peringatan LAMPIRAN: i. Cover tugasan kumpulan ii. Tajuk-tajuk pembentangan 2

2 2

4.0

3 4

5.0

5 5 5

6.0

6 6 7

7.0

8 9

1.0

PENGENALAN Kursus KPS3104 ini bermatlamat untuk melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan terhadap perkembangan pendidikan negara. Pengetahuan yang diperoleh menerusi pertemuan bersemuka dapat diperluaskan oleh para pelajar menerusi pembacaan, perbincangan, perdebatan dan penerokaan. Kerja kursus merupakan sebahagian dari proses pembelajaran para pelajar dalam kursus ini yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan intelektual, pemikiran kreatif & kritis dan pembinaan sahsiah profesional sebagai seorang guru berwibawa. Panduan kerja kursus ini diharapkan dapat membantu para pensyarah dan pelajar untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini.

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. ii. iii. iv. Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS3). Menilai prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran (A3, CTPS4). Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, LL2). Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, LS3).

3.0

PENILAIAN KURSUS 3.1. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 80% 20% 100%

3.2.

Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Kumpulan Jenis Tugasan Kajian Sekolah Pembentangan Individu Folio E-Forum Lisan JUMLAH Agihan Markah (Peratus) 20% 20% 20% 10% 10% 80% 80% 40% Jumlah (Peratus) 40%

4.0

BENTUK KERJA KURSUS BERKUMPULAN

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Tugasan 4.1. Kajian Sekolah Arahan TAJUK: Pilih satu (1) daripada tajuk di bawah berdasarkan arahan pensyarah: Tarikh Akhir Minggu ke 10 % 20%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mengurus Pembelajaran. Pengurusan dan Pembelajaran Pelajar. Organisasi dan Kepimpinan. Pengurusan Murid. Pengurusan bilik darjah. Pengurusan Sumber. Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik darjah/makmal/studio/dll). Pengurusan tingkah laku dan disiplin. Pengurusan Penasihatan Murid.

8. 9.

10. Pengurusan Pelbagai Budaya. 11. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya. 12. Sekolah dan Persekitaran. 13. Pengurusan Alam Pembelajaran.

ARAHAN: 1. Berdasarkan tajuk yang dipilih : a) Pelajar akan menghasilkan satu tugasan secara berkumpulan ( 4 orang) b) Pelajar dikehendaki menjalankan kajian di sekolah berasaskan tajuk yang telah ditentukan oleh pensyarah mengikut kumpulan masing-masing. c) Hasil daripada kajian tersebut pelajar dikehendaki menyediakan laporan. Format laporan seperti (Rujuk Lampiran 1). d) Laporan kajian hendaklah dibuat pembentangan.

2. Gunakan cover tugasan yang diberi (Rujuk Lampiran 2). 3. Tugasan MESTI dihantar kepada pensyarah pada minggu ke 10. 4.2 Pembentangan 1. Pelajar perlu membentuk kumpulan (4 orang bagi setiap kumpulan). 2. Pembentangan mestilah melibatkan semua ahli kumpulan kerana pemarkahan dibuat secara individu. 3. Pembentangan hendaklah dibuat dalam 35 minit dan disokong dengan persembahan power point. 4. Masa yang diperuntukkan bagi setiap pembentang adalah 6 minit. Pembentangan adalah mengikut ketetapan pensyarah kumpulan kuliah. Minggu ke-4 minggu ke-11 20%

5.

BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Jenis Tugasan 5.1 Folio Arahan Pelajar MESTI mengumpul nota kuliah sepanjang sesi semester, bahan pembelajaran boleh didapati dari internet dan sumber media lain, kajian pelajar yang merangkumi pendahuluan, tiga isi penting dan kesimpulan/rumusan kajian dan perlu dinyatakan sumber rujukan. 1. Pensyarah akan memuat naik (upload) 5 soalan daripada 5 tajuk yang telah dipilih untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). 2. Pelajar MESTI memberi respon terhadap soalan yang diberikan oleh pensyarah sebanyak lima tajuk. Respon bagi setiap tajuk 1 markah akan diberikan. 3. Pelajar perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan bagi setiap soalan. Setiap respon akan diberikan 1 markah. 4. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Tarikh Minggu ke 10 % 20%

5.2 E-Forum

Minggu ke 3 Minggu ke10

10 %

5. Tajuk E-Forum meluputi tajuk-tajuk berikut: Mengurus Pembelajaran.

- Kajian Pengurusan dan Pembelajaran Pelajar. Organisasi dan Kepimpinan. Pengurusan Murid. Pengurusan bilik darjah. Pengurusan Sumber. Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik darjah/makmal/studio/dll). Pengurusan tingkah laku dan disiplin. Pengurusan Penasihatan Murid. Pengurusan Pelbagai Budaya. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya. Sekolah dan Persekitaran. Pengurusan Alam Pembelajaran. Minggu ke 2 Minggu ke 10 10%

5.3 Lisan

Pelajar perlu membentangkan isu semasa dalam dunia pendidikan hari ini. Topik yang diperkatakan adalah bebas dalam bidang pendidikan. ( TEMA AKAN DIBERI)

Jumlah

80 %

PERHATIAN Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut arahan pensyarah kumpulan kuliah masing-masing. 6. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS 4.1 Skala Pemarkahan Kerja Kumpulan Kriteria Kajian Sekolah Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di olah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.

Gred A

A-

B+

B-

C+

Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Menepati format penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Ada penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). Ada penulisan kajian, kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. 4.2 Skala Pemarkahan Pembentangan Kriteria Tahap perbahasan ilmiah yang cemerlang, penyampaian yang cemerlang & kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik. Tahap perbahasan ilmiah yang baik, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi. Tahap perbahasan ilmiah sederhana, penyampaian yang baik, menarik dan idea yang bernas. Ada perbahasan ilmiah, penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas Ada penjelasan, penyampaian yang sederhana, Ada idea sendiri yang baik. Tahap perbincangan yang rendah, penyampaian sederhana dan sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas. Tidak ada penjelasan, penyampaian yang tidak berkesan, idea yang tidak jelas. Gagal melengkapkan tugasan, Tidak menjawab soalan, serahan melewati tarikh akhir.

C-

D/E

Gred A AB+ B BC+ C CD/E

4.3 Skala Pemarkahan E-Forum Gred Kriteria E-Forum A Tahap perbahasan ilmiah , berkeyakinan cemerlang, penyampaian yang cemerlang, bahan yang kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala yang baik. ATahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan tinggi, penyampaian yang baik, bahan yang menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala yang baik. B+ Tahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan sederhana, penyampaian yang baik, bahan yang menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala. B Tahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan sederhana, penyampaian yang baik, bahan yang menarik, idea yang bernas, ada komunikasi. BTahap perbahasan ilmiah, ada keyakinan diri, penyampaian yang baik, bahan yang menarik, ada idea yang kemas, ada komunikasi. C+ Ada perbahasan, ada keyakinan diri, penyampaian yang sederhana, ada menggunakan bahan, ada idea sendiri, ada komunikasi. C Ada perbahasan, ada keyakinan, penyampaian sederhana, bahan yang digunakan sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas, ada komunikasi tetapi lemah. CKurang perbahasan, tidak ada keyakinan, penyampaian yang tidak berkesan,

D/E

penggunaan bahan yang kurang bersesuaian, idea yang tidak jelas, tiada komunikasi. Tiada perbahasan, tiada forum, melewati tarikh akhir.

4.4 Skala Pemarkahan Lisan Gred Kriteria Lisan A Tahap perbahasan ilmiah , berkeyakinan cemerlang, penyampaian yang cemerlang, bahan yang kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala yang baik. ATahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan tinggi, penyampaian yang baik, bahan yang menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala yang baik. B+ Tahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan sederhana, penyampaian yang baik, bahan yang menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala. B Tahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan sederhana, penyampaian yang baik, bahan yang menarik, idea yang bernas, ada komunikasi. BTahap perbahasan ilmiah, ada keyakinan diri, penyampaian yang baik, bahan yang menarik, ada idea yang kemas, ada komunikasi. C+ Ada perbahasan, ada keyakinan diri, penyampaian yang sederhana, ada menggunakan bahan, ada idea sendiri, ada komunikasi. C Ada perbahasan, ada keyakinan, penyampaian sederhana, bahan yang digunakan sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas, ada komunikasi tetapi lemah. CKurang perbahasan, tidak ada keyakinan, penyampaian yang tidak berkesan, penggunaan bahan yang kurang bersesuaian, idea yang tidak jelas, tiada komunikasi. D/E Tiada perbahasan, tiada forum, melewati tarikh akhir.

6.5 Skala Pemarkahan Folio Gred A Kriteria Folio Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di olah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Menepati format penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Ada penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). Ada penulisan kajian, kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

A-

B+ B

B-

C+

C-

D/E

1.

PERINGATAN!!!!!!! i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. Kegagalan anda melengkapkan tanggungjawab anda sendiri. & menghantar tugasan adalah

Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan pensyarah kumpulan masing-masing

Kriteria format laporan : 1.0 Tajuk 2.0 Pengenalan 3.0 Isi-isi penting : i. ii. iii. iv. v. vi. Latar belakang sekolah Objektif kajian Perkara-perkara yang diperhatikan (dokumentasi, temu bual, pemerhatian, gambar, persekitaran dan lain-lain) yang berkaitan dengan tajuk kajian. Di bahagian akhir laporan pelajar dikehendaki membuat satu ringkasan berbentuk peta minda berkaitan dengan hasil kajian. Pembentangan hendaklah dibuat dalam bentuk power point dengan menggunakan kreativiti kumpulan masing-masing. Hasil pembentangan pelajar hendaklah di masukkan ke dalam cd (burn cd)

4.0 Rumusan 5.0 Rujukan

Bentuk penulisan : i. ii. iii. iv. v. Font Times New Roman, saiz font 12 (tajuk) dan 11 bagi penulisan. Spacing 1.5 Muka surat 25 30 halaman Glosari Bibliografi a) Mengikuti format APA b) Sekurang-kurangnya 3 buku rujukan dan 3 artikel dari jurnal Format pembentangan power point : i. ii. iii. iv. Jenis dan tulisan yang sesuai Pemilihan design yang sesuai Pemilihan teks/objek dan latar belakang yang kontra dari segi warna Jumlah teks/perkataan yang sesuai

LAMPIRAN 2
RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS

MARKAH

SEMESTER 2 SESI 2012/2013 SEMESTER 2 SESI 2012/2013

KPS3014: PENGURUSAN PEMBELAJARAN

TAJUK

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK PROGRAM

KUMPULAN KULIAH: _________

PROF MADYA DR ABD LATIF HAJI GAPOR PENSYARAH: _____________________________________________________________

Tarikh Serah:____________________________________

10

11