The Project Gutenberg EBook of Diccionario Ingles-Espa�ol-Tagalog, by Sofronio G.

Calderon This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Diccionario Ingles-Espa�ol-Tagalog Con partes de la oracion y pronuciacion figurada Author: Sofronio G. Calderon Release Date: March 4, 2007 [EBook #20738] Language: Spanish, English and Tagalog Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DICCIONARIO INGLES-ESPA�OL-TAGALOG ***

Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was made using scans of public domain works from the University of Michigan Digital Libraries.)

Diccionario Ingles-Espa�ol-Tagalog (Con partes de la oracion y pronunciacion figurada) Por Sofronio G. Calder�n Presidente de la sociedad literaria "Aklatang Kasilawan"; 2.o Vice-Presidente de la "Samahan ng mga M�nanagalog" (� Asociaci�n de Tagalistas); Colaborador de la "Aklatang Bayan"; Miembro honorario de la "Aklatang Barusog"; Miembro de la "University Extension Institute"; Miembro de la "Philipphine Academy" etc. Primera Edici�n. Manila Libreria y Papeleria -:de:-

J. Martinez

Plaza P. Moraga 34/36, Plaza Calder�n 108 y Real 153/155, Intramuros. 1915

Es propiedad de la Imprenta, Librer�a y Papeler�a de J. Mart�nez. Imprenta de J. Mart�nez, Estraude 7, Binondo.

A A, art. [�] Un, uno, una. Is�. Abaca, n. [ab�ka] Abac�. Abak�. Aback, adv. [ab�k] Detras, en facha. Sa lik�d, sa gaw�ng likod. Abacus, n. [ab�koes] Abaco; tabla aritm�tica; el tablero que corona el capitel de una columna. Bilangan ng ins�k; ang pinakaputong na tabl� sa itaas � dulo ng haligi. Abaft, adv. [ab�ft] A popa, en popa. Sa gaw�ng likod, sa gaw�ng hul�. Abandon, v. [ab�ndon] Abandonar, dejar. Magpabay�, pabayaan; iwan; hwag kumandil�; hwag kumaling�. Abandonment, n. [ab�ndonment] Abandono. Pagpapabay�. Abase, v. [ab�s] Envilecer, humillar. Humamak; papagpakumbabain. Abasement, n. [ab�sment]

Envilecimiento. Pagkaab�, pagkahamak. Abash, v. [ab�sh] Avergonzar. Humiy�. Abate, v. [ab�t] Aminorar, disminuir. Magpaliit, kumulang, magbawas. Abatement, n. [ab�tment] Rebaja, diminuci�n, abatimiento. Pagk�bab�, bawas. Abbey, n. [�bi] Abad�a, convento de monjes � monjas. T�hanan ng mga monghe � mongha. Abbot, n. [�b�t] Abad. Pun� ng mga monghe, pangulong monghe. Abbreviate, v. [abr�viet] Abreviar, compendiar. Magpaikl�, ikli�n; magpadal�. Abbreviation, n. [abr�viacien] Abreviaci�n. Pag-iikl�, pagpapadal�. Abscess, n. [abc�s] Divieso, tumor. Pigs�, bag�. Abdicate, v. [�bdiket] Abdicar. Ibigay (sa ib� ang kaharian). Abdication, n. [abdik�cion] Abdicaci�n. Pagbibigay (sa ib� ng kaharian). Abdomen, n. [abd�men] Abdomen. Pus�n, ibab� ng tiyan. Abdominal, adj. [abd�minal] Abdominal. Nauukol sa pus�n. Abduct, v. [abd�ct] Sacar por fuerza � enga�o � alguna persona. Dahas�n, agawin. Abduction, n. [abd�ccion] El acto de sacar por fuerza � enga�o � alguna persona. Pangdadahas, pag-agaw.

Abeam, adv. [ab�m] � lo ancho. Sa kalwangan. Abed, adv. [ab�d] En cama. Nak�hig�, nasa higaan. Abet, v. [ab�t] Favorecer, animar. Umayon, magbuy�. Abeyance, n. [ab�ians] Espectativa. Paghihintay, pag-asa. Abhor, v. [abj�r] Aborrecer, detestar. Yumamot, uminip. Abhorrence, n. [abj�rens] Aborrecimiento. Yamot, in�p, muh�. Abhorrent, adj. [abj�rent] Horroroso. Nakayayamot, nakakikilabot. Abide, v. [ab�id] Habitar, morar. Tumahan, tumir�. Ability, n. [ab�liti] Habilidad, capacidad. Kaya, ab�t; kapangyarihan. Abilities, pl. [ab�litis] Talento, ingenio; bienes. Katalinuan; kayamanan, pag-aar�. Abject, adj. [�bdchect] Despreciable, bajo, vil. Hamak, alipust�. Abject, n. [�bdchect] Hombre vil. Taong hamak. Abjure, v. [abdch�r] Abjurar, renunciar. Talikdan ang isinump�; magbitiw. Abjurement, v. [abdch�rment] Abjuracion; renuncia. Pagtalikod sa isinump�, pagbibitiw. Ablaze, adv. [abl�iz]

En llamas. Nagliliyab, nagniningas. Able, adv. [�bel] Capaz. May-kaya, may-abot. Ablution, n. [abli�cion] Ablucion. Paghuhugas, abulusyon, paglilinis. Ably, adv. [�bli] Habilmente. May kakayahan. Abnegate, v. [�bneguet] Abnegar, renunciar. Tumalikod sa hinahangad, magbitiw. Abnormal, adj. [abn�rmal] Irregular, disforme. Wal� sa ayos, pangit. Abnormality, n. [abn�rmiti] Irregularidad, deformidad. Kawal�n ng ayos, kapangitan. Aboard, adv. [�bord] A bordo. Nakasakay sa sasaky�n. Abode, n. [eb�d] Domicilio, habitacion. T�hanan, t�rahan. Abolish, v. [ab�lish] Abolir, anular. Pumaram, pumaw�, lumipol, magwal� ng halag�. Abolition, n. [abol�cion] Abolicion. Pagkapaw�, pagkalipol, pagkawal� ng halaga. Abominable, adj. [ab�minabl] Abominable, detestable. Nakaririmarim, nakasusuklam. Abominably, adj. [ab�minebli] Abominablemente. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Abominate, v. [ab�minet] Abominar, detestar. Marimarim, masuklam. Abomination, n. [abomin�cion] Abominacion, corrupcion.. Karimarimarim; kabuluk�n.

Aboriginal, adj. [abor�dchinal] Primitivo. K�unaunahan � ang ukol sa k�unaunahan. Aborigines, n. [abor�dchinis] Los primeros habitantes de algun pais. Mga unang nanahan sa isang pook � lupain. Abortion, n. [aborci�n] Aborto, malparto. Panganganak ng d� gan�p sa panahon, pagkalagas. Abortive, adj. [ab�rtiv] Abortivo. Lag�s, wal� sa panahon. Abound, v. [eb�und] Abundar. Sumagan�, managan�. About, prep. [eb�ut] Cerca de, acerca, tocante �; mas � menos. Malapit sa; hinggil sa, tungkol sa; humigit kumulang. Above, prep. [eb�v] Encima, sobre, superior. Sa ibabaw, tang�, nangingibabaw, higit sa lahat. Above, adv. [eb�v] Arriba, la parte alta. Sa itaas; sa kaitaasan. Abreast, adv. [ebr�st] De frente. Katab�, kasiping. Abridge, v. [ebr�dch] Abreviar, compendiar. Ikli�n, liit�n. Abridgement, n. [ebr�dchment] Compendio, ep�tome. Kaikli�n. Abroad, adv. [ebr�d] Fuera de casa � del pais. Sa tanyag; sa labas ng bahay � sa ibang lupain. Abrogate, v. [�broguet] Abrogar, anular, revocar. Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan. Abrogation, n. [abrogu�sion] Abrogacion, abolicion. Pagpapawal� ng kabuluhan. Abrupt, a. [abr�pt]

Quebrado; repentino. Sir�; bigl�. Abruptness, n. [abr�ptnes] Precipitacion, decortes�a. Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan. Abscess, n. [�bses] Absceso. Pigs�, tila bukol. Abscind, v. [abs�nd] Cortar, tajar. Pumutol, humiw�, tumag�. Abscission, n. [abs�cion] Cortadura. P�tol, hiw�. Abscond, v. [absc�nd] Esconderse; desfalcar. Magtag�; manir� ng salap�. Absence, n. [�bsens] Ausencia. Ang d� pagharap, pagkawal� sa harap, ang d� pagdal�. Absent, adj. [�bsent] Ausente. Wal�, d� kaharap, d� dumal�. Absent, v. [�bsent] Ausentarse. Maglay�s, maglagalag. Absolute, adj. [�bsoliut] Absoluto, completo. Nakapangyayari; ganap. Absolution, n. [�bsoli�cion] Absolucion, perdon. Kalag, patawad. Absolve, v. [abs�lv] Absolver. Kumalag, magpatawad. Absorb, v. [abs�rb] Absorber. Humitit, humigop, sumipsip. Absorbent, adj. [abs�rbent] Absorbente. Humihigop, humihitit, sumisipsip. Absorption, n. [abs�rpcion] Absorcion. Higop, hit�t, sips�p.

Abstain, v. [abst�n] Abstenerse. Magpigil. Abstinence, n. [�bstinens] Abstinencia. Pagpipigil. Abstemious, adj. [abst�mias] Sobrio. Mapagpigil. Abstract, adj. [�bstract] Abstracto, separado. Hiwalay. Abstract, n. [�bstract] Extracto, compendio. Kuhulug�n, kat�s, ikl�. Abstract, v. [�bstract] Abstraer, extractar. Humugot, maghiwalay. Absurd, adj. [abs�rd] Absurdo. Tiwal�, balintun�. Absurdity, n. [abs�rditi] Absurdidad. Katiwalian, kabalintunaan. Abundance, n. [ab�ndans] Abundancia, exuberancia. Kasaganaan. Abundant, adj. [ab�ndant] Abundante. Sagan�. Abundantly, adv. [ab�ndant-li] Abundantemente. May kasaganaan. Abuse, n. [abi�s] Abuso. Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis. Abuse, v. [abi�s] Abusar. Mamasl�ng; magpakalabis. Abusive, adj. [ab�usiv] Abusivo. Lapastangan, malabis. Abut, v. [ab�t]

Terminar, confinar. Tumapos, mapaab�t. Abyss, n. [ab�s] Abismo. Lalim, kalaliman; bangin. Accede, v. [accs�d] Acceder. Pumayag. Accelerate, v. [acs�leret] Acelerar, apresurarse. Magmadal�, magtumulin. Acceleration, n. [acseler�cien] Aceleracion, priesa. Dal�, tulin, liks�. Accent, n. [�csent] Acento. Tudl�t, asento, diin. Accept, v. [acs�pt] Aceptar. Tumanggap. Acceptable, adj. [acs�ptabl] Aceptable, grato. Matatanggap, kaayaaya. Acceptably, adv. [acs�ptabli] Gustosamente. Kalugodlugod. Acceptance, n. [acs�ptans] Aceptacion. Pagtanggap. Acceptation, n. [acsept�cion] Aceptacion, recibimiento. Pagkatanggap. Access, n. [acs�s] Acceso; camino; aumento. Pag-�bot, paglapit; daan; dagdag. Accession, n. [acs�cion] Acceso; aumento. Pagpayag; karagdagan. Accident, n. [�csident] Accidente. Kapahamak�n, pagkakataon. Accidental, adj. [acsid�ntal] Accidental. Hind� sinasady�, nagkataon.

Acclaim, v. [akl�m] Aclamar, aplaudir. Pumakpak, pumuri. Acclamation, n. [aklam�cien] Aclamacion, aplauso. Pagpakpak, pagpuri. Acclivity, n. [acl�viti] Cuesta, rampa. Ahun�n, s�lungahin. Accommodate, v. [ac�modet] Acomodar, reconciliar, conformarse. Magpaginghawa, magbigay-loob, makibagay. Accommodating, n. [ac�modeting] Obsequioso, servicial. Mapag-alay, mapaglingkod. Accommodation, n. [acomod�cion] Comodidad, ajuste, reconciliacion. Ginghawa, kasiyah�n. Accompaniment, n. [ak�mpaniment] Acompa�amiento. Pakikisama, pakikitugm�. Accompany, v. [ac�mpani] Acompa�ar. Sumama, tumugm�, makisama, makitugm�. Accomplice, n. [ac�mplis] C�mplice. Karamay. Accomplish, v. [ac�mplish] Efectuar, completar. Yumar�, tumapos, magwakas, gumanap. Accomplished, adj. [ac�mplishd] Perfecto, acabado. Yar�, tap�s, ganap. Accomplishment, n. [ac�mplishment] Complemento. Pagyar�, pagtapos, pagwawakas, pagganap. Accomptant, n. [acca�ntant] Contador. Tagabilang. Accord, n. [ac�rd] Acuerdo, armon�a. K�sunduan; pagkaayon, pagkatugm�. Accord, v. [ac�rd]

Conformidad, acuerdo. Pumayag, makipagkasund�. Accordance, n. [ac�rdans] Conformidad, acuerdo. Pagkakasund�, pagkakatuos. Accordant, adj. [ac�rdant] Acorde, conforme. Nagkakaayon, nagkakatugm�. According, prep. [ac�rding] Segun, conforme. Ayon, alinsunod. Accordingly, adv. [ac�rding-li] Saludar � uno yendo h�cia �l. Naaayon; naaalinsunod. Accost, v. [ac�st] En conformidad. Sumalubong, bumat�. Account, n. [ac�unt] Cuenta, c�lculo. Bilang, tu�s; kur�; turing. Account, v. [ac�unt] Contar, numerar. Tumu�s, bumilang. Accountability, n. [ac�untabiliti] Responsabilidad. Pananagot. Accountable, adj. [ac�untabl] Responsable. Nananagot. Account-book, n. [ac�unt-buk] Libro de cuentas. Aklat na t�laan ng utang at pautang. Accountant, adj. [ac�untant] Responsable. Nananagot. Accountant, n. [ac�untant] Contador. Tagabilang. Accoutre, v. [ac�ter] Aviar, equipar. Humand�, gumayak. Accoutrements, n. [ac�terments] Av�o, equipaje. Gayak, daladalahan, b�on.

Accredit, v. [acr�dit] Dar cr�dito, acreditar. Magbigay ng cr�dito, magbigay-dangal, magkatiwal�. Accredited, part. pas. [acr�dited] Acreditado. Kilala, pinagkakatiwalaan. Accrue, v. [acr�] Acrecentar, resultar. Magdagdag, mangyari, pagk�labasan. Accumulate, v. [aki�miulet] Acumular. Magbunton, magsalansan. Accumulation, n. [aki�miulecion] Acumulacion. Bunton, pagkakadagandag�n, salansan. Accuracy, n. [�kiurasi] Cuidado, exactitud, esmero. Ingat, ganap, linis. Accurate, adj. [�kiuret] Exacto, acabado. Ganap, lubos, wagas. Accurse, v. [ak�rs] Maldecir. Sumump�, tumungayaw, manungayaw, lumait. Accursed, [ak�rst] Maldito, maldecido. Sinump�, nilait, tinungayaw. Accusation, n. [aki�secion] Acusacion, cargo. Sumbong, bintang; paratang. Accusable, adj. [aki�sabl] Culpable, reo. Maisusumbong, salar�n. Accuse, v. [aki�s] Acusar, denunciar. Magsumbong, magsakdal. Accustom, v. [ak�stom] Acostumbrar. Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati. Accustomed, adj. [ak�stomd] Acostumbrado, usual. Hirati, bihasa, san�y, datihan. Ace, n. [es]

As. Al�s. Acerbity, n. [as�rbiti] Amargura. Kapaitan, kasaklapan. Ache, n. [e'k] Dolor continuo. Sak�t, ant�k, kir�t, hapd�. Ache, v. [e'k] Doler. Sumak�t, umantak, kumirot, humapd�. Achieve, v. [ach�v] Ejecutar, obtener. Yumar�, magtam�. Achievement, n. [ach�vment] Ejecucion. Pagyar�. Aching, n. [�king] Dolor, desasociego. Pagsakit, pag-antak. Acid, adj. [�cid] �cido, agrio. Maasim. Acid, n. [�cid] Accido. �ksido. Acidity, n. [as�diti] Aced�a, acidez. Asim, kaasiman. Acknowledge, v. [acn�ledch] Reconocer, confesar. Kumilala, magpahayag. Acknowledgement, n. [acn�ledchment] Reconocimiento. Pagkilala. Acme, n. [�cmi] Cima, colmo; zenit. Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tap�t sa ating ulo. Acolite, n. [ac�lit] Ac�lito. Sakristan. Acorn, n. [�corn] Bellota. Bunga, ensina.

Acoustic, adj. [aca�stic] Ac�stico. Nanukol sa tingig. Acoustics, n. [aca�stics] Acustica. Karunungan sa tingig at pakikinig. Acquaint, v. [acu�nt] Informar, advertir. Magbigay-alam, magbigay-p�una. Acquaintance, n. [acu�ntans] Conocimiento. Pagkakilala. Acquainted, part. [acu�nted] Conocido. Kakilala, kilala. Acquiesce, v. [acu�st] Someterse, consentir. Makiayon, pumayag. Acquiescence, n. [acui�sens] Acquiesencia, consentimiento. Pakikiayon, pagpayag. Acquiescent, adj. [acui�sent] Condescendiente, conforme. Sang-ayon, payag. Acquire, v. [acu�ir] Adquirir. Magkam�t; magtaglay, magtam�, magkaroon. Acquirement, n. [acua�rment] Adquisicion. Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon. Acquit, v. [acu�t] Libertar, absolver. Magpalay�, magpakawal�, magpatawad. Acquital, n. [acu�tal] Absolucion. Patawad. Acre, n. [�ker] Acre. Sukat ng lup� na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 bara ang lapad. Acrid, adj. [�crid] Acre, mordaz. Maanghang, naninigid.

Acrimony, n. [�crimoni] Acrimonia. Anghang. Acrobat, n. [acr�bat] Acr�bata. Sirkero. Across, adv. [Acr�s] De traves, de una parte � otra. Pataw�d, sa kabil�. Act, v. [act] Hacer, obrar, representar. Gumaw�, lumabas (sa dulaan) � mag-artista. Act, n. [act] Hecho, accion, acto. Gaw�, yar�, yugt�. Action, n. [�ccien] Accion. Gaw�, kilos, galaw. Actionable, adj. [�ccienebl] Punible, criminal. Maparurusahan, salar�n. Active, adj. [�ctiv] Activo, diligente. Masikap, mabis�. Actor, n. [�ctor] Actor. Ang gumagaw�; lumalabas (sa d�laan). Actress, n. [�ctres] Actriz. Babaing lumalabas (sa dulaan). Actual, adj. [�cchual] Actual. Kasalukuyan. Actuate, v. [�cchiuet] Incitar, animar. Mag-udyok, magbuy�; magsagaw�. Acumen, n. [aki�men] Perspicacia. Katalasan ng isip. Acute, adj. [aki�t] Agudo, ingenioso. Matulis, matalin�. Adage, n. [�dedch] Adagio � refran.

Kasabihan � kawikaan. Adamant, n. [�damant] Duro (como el diamante). Matigas na matigas. Adam's apple, n. [Adams epol] Nuez de la garganta. Gulunggulungan. Adapt, v. [ad�pt] Adaptar. Ibagay; isang-ayon; ikan�, ikapit. Adaptable, adj. [ad�ptabl] Adaptable. Bagay. Adaptation, n. [adapt�cien] Adaptacion. Pagbabagay, pagaakm�. Add, v. [ad] Aumentar, a�adir, juntar. Magdagdag; magpun�; magsugpong, magdugtong. Adder, n. [�der] Serpiente venenosa. Isang ur� ng ahas na makamandag. Addict, v. [ad�ct] Dedicar, destinar. Magtalag�, mag-ukol. Addition, n. [ad�cien] Adicion. Dagdag; pagbubu�. Additional, adj. [ad�cional] Adicional. Dagdag. Addle, adj. [�dl] Huero, vac�o, podrido. Bugok, bulok; walang lam�n. Addle, v. [�dl] Hacer huero, podrir. Bumugok, bumulok. Address, n. [adr�s] Direccion; pl�tica. Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay. Address, v. [adr�s] Dirigir la palabra. Magsalaysay, manalit�, magtagumpay.

Adduce, v. [adi�s] Aducir, alegar. Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag. Adept, n. [ad�pt] Adepto. Marunong, matalin�, bihasa. Adequate, adj. [�decuet] Adecuado. Sukat, akm�, bagay. Adhere, v. [adj�r] Adherir. Kumiling, kumamp�, umayon; dumikit. Adherence, n. [adj�rens] Adhesion. Pagkatig, pagkamp�. Adherent, adj. [adj�rent] Adherente, pegajoso. Makiling; paladikit. Adhesion, n. [adj�sion] Adhesion. Pagkatig, pagkamp�. Adhesive, adj. [adj�siv] Adhesivo; pegajoso. Malagkit; paladikit. Adieu, adv. [adi�] Despedida. Paalam. Adipose, adj. [adip�s] Adiposo. Matab�, masebo. Adjacent, adj. [addch�sent] Adyacente. Katab�, kalap�t. Adjective, n. [�ddchectiv] Adjetivo. Pangturing, adhetibo. Adjoin, v. [adch�in] Juntar, lindar. Magdugtong, magsugpong, magkab�t. Adjourn, v. [adch�rn] Diferir, prorogar. Magpaliban. Adjournment, n. [adch�rnment] Emplazo.

Pagpapaliban. Adjudge, v. [ad-dch�dch] Adjudicar, condenar. Humatol. Adjunct, adj. [ad-dch�nt] Adjunto, contiguo. Karugtong, karatig. Adjuration, n. [adchur�cion] El acto y modo de conjurar. Panunump�. Adjure, v. [adch�r] Juramentar, conjurar. Manump�. Adjust, v. [adch�st] Ajustar, arreglar. Maglapat, mag-ayos. Adjustment, n. [adch�stment] Ajuste, arreglo. Pagkakalapat, pagkakaayos. Adjutant, n. [�dchutant] Ayudante. Katulong, ayudante. Administer, v. [adm�nister] Administrar. Mangasiw�. Administration, n. [administr�cien] Administracion. Pangasiwaan. Administrator, n. [administr�tor] Administrador. Tagapangasiw�. Admirable, adj. [�dmirabl] Admirable. Kagilagilalas. Admiral, n. [�dmiral] Almirante. Pangulo ng hukbong-dagat. Admiration, n. [admir�cien] Admiracion. Panggigilal�s, pagtatak�, pamamangh�. Admire, v. [adm�ir] Admirar. Manggilalas, magtak�, mamangh�.

Admissible, adj. [adm�sbl] Aceptable. Matatanggap, tinatanggap. Admission, n. [adm�cien] Admision, recepci�n. Tanggap, pagtanggap. Admit, v. [adm�t] Admitir. Tumanggap. Admittance, n. [adm�tans] Entrada, admision. Pahintulot, pahintulot na makapasok. Admix, v. [adm�cs] Mezclar, juntar. Maghal�, maglahok. Admixture, n. [adm�kschur] Mistura, mezcla. Hal�, lah�k. Admonish, v. [adm�nish] Amonestar. Pagsabihan, pangusapan. Admonition, n. [admon�cien] Consejo, admonicion. Payo, aral. Ado, n. [ad�] Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto. Hirap; gul�; alingawngaw. Adopt, v. [ad�pt] Adoptar, prohijar. Umampon, umaring-an�k. Adoption, n. [ad�pcien] Adopcion. Pag-ampon, pag-aring-an�k. Adorable, adj. [ad�rabl] Adorable. Marapat, sambah�n; nak�gigiliw. Adoration, n. [ador�cien] Adoracion. Pagsamb�. Adore, v. [ad�r] Adorar. Sumamb�. Adorn, n. [ad�rn] Adorno, ornamento.

Gayak, palamuti. Adorn, v. [ad�rn] Adornar. Maggayak. Adrift, adv. [adr�ft] Flotando, � merced de las olas. Nakalutang; sa talaga ng mga alon; sa bala na. Adroit, adj. [adr�it] Diestro, h�bil. Maliks�, san�y. Adulation, n. [adi�lecien] Adulacion, lisonja. Hib�, tuy�, wik�wik�. Adult, n. [ad�lt] Adulto. Matand�, magulang. Adulterant, n. [ad�lterant] Ad�ltero; adulterador. Mapangaluny�; mapagbant�. Adulterate, v. [ad�lteret] Adulterar; viciar, mezclar. Mang�luny�, makiagul�; sumir�, maghal�. Adultery, n. [ad�lteri] Adulterio. Pangangaluny�, pakikiagul�. Advance, n. [adv�ns] Avance. Pagsulong, pagtul�y. Advance, v. [adv�ns] Avanzar. Sumulong, magpatuloy. Advancement, n. [adv�nsment] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong, pagbuti. Advantage, n. [adv�ntedch] Ventaja, ganancia. Hig�t, lam�ng, pakinabang. Advent, n. [�dvent] Adviento, venida. Pagdating. Adventure, n. [adv�nchiur] Aventura, casualidad. Hind� sinasady�, pagkakata�n.

Adventure, v. [adv�nchiur] Osar, atreverse, arriesgar. Mangahas, magbakasakal�. Adventurer, n. [adv�nchiurer] Aventurero. Mapagbakasakal�. Adventurous, adj. [adv�nchiuroes] Animoso, valeroso. Matapang, mapangahas. Adverb, n. [�dverb] Adverbio. Adverbio (pangbago). Adversary, n. [�dverseri] Adversario, antagonista. Kalaban, katalo, kabangg�, katunggal�. Adverse, adj. [adv�rs] Adverso, contrario. Laban, salung�. Adverse, v. [adv�rs] Oponer, impedir. Sumalangsang humadlang. Adversity, n. [adv�rsiti] Adversidad, desgracia. Kahirapan, sakun�. Advert, v. [adv�rt] Advertir, atender. Magbigay p�una, kumaling�. Advertise, v. [�dvertais] Avisar, anunciar. Magbalit�, magpahiwatig. Advertisement, n. [adv�rtisment] Aviso, anuncio. Balit�, pasabi, pahiwatig. Advise, n. [adv�is] Consejo. Payo, aral. Advise, v. [adv�is] Aconsejar. Pumayo, umaral. Adviser, n. [adv�iser] Aconsejador. Tagapayo, tagaaral. Advocate, n. [�dvoket] Abogado, intercesor.

Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pintakasi. Advocate, v. [�dvoket] Abogar, defender, interceder. Magsanggalang, mamagitan. Adz or adze, n. [adz] Azuela. Dar�s. Aerial, adj. [e�rial] A�reo. Nauukol sa hangin. Afar, adv. [af�r] Lejos, distante. May kalayuan, may agwat. Affability, n. [af�biliti] Afabilidad. Lug�d. Affable, adj. [�fabl] Afable. Nakalulugod, maamongloob. Affableness, n. [�fablness] Afabilidad. Kaluguran, kaamuangloob. Affair, n. [af�r] Asunto � negocio. Bagay, pakay, sady�, layon, usap. Affect, v. [af�ct] Conmover, afectar. Pumukaw, makabakl�. Affectation, n. [afect�cien] Afectacion. Pukaw, bakl�. Affected, adj. [af�cted] Afectado, movido, sujeto � algun mal � enfermedad. Puk�w, tinabl�n � tinatablan. Affectionate, adj. [af�ccionet] Cari�oso, afectuoso. Mairog, magiliw. Affiance, n. [af�ians] Esponsales, confianza. T�panan sa pag-aasawa; pagtitiwal�. Affidavit, n. [af�devit] Declaracion jurada. Kasulatan � pahayag na ipinanunump�.

Affiliate, v. [af�liet] Afiliarse. Makianib, makisap�. Affiliated, adj. [af�lieted] Afiliado. Kaanib, kasap�. Affiliation, n. [af�liecien] Afiliacion. Pagkaanib, pagkasap�. Affined, adj. [af�ind] Emparentado. Bilang, kamag-anak. Affinity, n. [af�niti] Afinidad, parentesco. Pagkahinlog, pagkabilang na kamag-anak. Affirm, v. [af�rm] Afirmar. Magpatunay, magpatibay. Affirmable, adj. [af�rmabl] Lo que se puede afirmar. Mapatutunayan. Affirmation, n. [afirm�cien] Afirmacion. Patotoo, patunay. Affirmative, adj. [af�rmativ] Afirmativo. Nagpapatunay. Affix, n. [af�cs] Anexar. Isugpong, idugtong. Affix, v. [af�cs] Afijo. Sugpong, dugtong. Afflict, v. [aflict] Aflijir. Dumalamhati, magpahirap. Affliction, n. [afl�ccien] Afliccion. Dalamhat�, hapis. Affluence, n. [�fliuens] Abundancia, opulencia. Kasaganaan, kayamanan. Affluent, adj. [�fliuent] Abundante, opulento.

Sagan�, mayaman. Afflux, n. [�fl�cs] Confluencia. Pagtatagp� ng dalawang ilog. Afford, v. [af�rd] Dar, proveer. Magbigay, magtaan. Affray, n. [afr�] Asalto, combate. Lusob, away. Affright, n. [afr�it] Terror, espanto, susto. Gitla, gulat. Affright, v. [afr�it] Aterrar, espantar, atemorizar. Gumitl�, gumulat, tumakot. Affront, n. [afr�nt] Afrenta, insulto. Pamukh�, pagmura, lait. Affront, v. [afr�nt] Encararse, insultar. Magpamukh�, ipamukh�, lumait. Afield, adv. [af�ld] En el campo. Sa parang, sa lwal. Afire, adv. [af�ir] Encendidamente. Nagliliyab, nagniningas. Afloat, adv. [afl�t] Flotante sobre el agua. Nakalutang. Afoot, adv. [af�t] � pie. Lak�d. Afore, adv. [af�r] �ntes, primero. N�una, dati. Aforesaid, adj. [af�rsed] Susodicho. N�sabi, n�banggit. Afortime, adv. [af�rtaim] En otro tiempo, antiguamente. Noong una, datihan, noong araw.

Afraid, part. pas. [efr�d] Amedrentado. Tak�t. Afresh, adv. [efr�sh] De nuevo, otra vez. Panibago, mul�, ul�. Aft, adv. [aft] A popa. Sa gaw�ng likod. After, [�fter] Despues. Pagkatapos. Aftermath, n. [�ftermaz] Reto�o. Supling. Afternoon, n. [�fternun] Tarde. Hapon. Afterward, adv. [�fteruard] Despues. Pagkatapos. Afterwards, adv. [�fteruards] Despues. Pagkatapos. Again, adv. [egu�n] Otra vez, de nuevo. Ul�, mul�. Against, prep. [egu�nts] Contra, enfrente. Laban, sa harap. Agape, adv. [agu�p] De hito en hito. Pasulyapsulyap. Agate, n. [�guet] �gata. �gata (batong mahalag� na sarisaring kulay. Age, n. [edch] Edad. Gulang, tand�. Aged, adj. [�dched] Viejo, anciano. Magulang matand�. Agency, n. [�dchensi] Agencia.

Pangasiwaan, k�tiwalaan. Agent, n. [�dchent] Agente. Katiwal�. Agglomerate, v. [agl�meret] Aglomerar. Mapisan, m�bunton, magkadagandagan. Aggrandize, v. [�grandaiz] Engrandecer, exaltar. Magpalak�, lakih�n, magbuny�. Aggrandizement, n. [�grandaizment] Engrandecimiento, elevacion. Kalakhan, kabunyian. Aggravate, v. [�gravet] Agravar. Bumigat, lumal�, lumubh�. Aggravation, n. [agrav�cien] Agravacion. Pagbigat, paglal�, paglubh�. Aggregate, n. [�griguet] Coleccion, agregado. Kabuoan. Aggregate, v. [�griguet] Agregar, incorporar. Magtipon, tumipon, bumu�. Aggregate, adj. [�griguet] Agregado. Tinipon, binu�; kasama. Aggregation, n. [agrigu�cien] Agregacion. Pagbuo, pagtitipon, pagpipisan. Aggress, v. [agr�s] Acometer. Dumaluhong. Aggression, n. [agr�sion] Agresion, asalto. Daluhong, salakay. Aggressive, adj. [agr�siv] Ofensivo. Nakasasak�t; dumadaluhong, lumulusob. Aggressor, n. [agr�sor] Agresor. Ang dumadaluhong.

Aggrievance, n. [agr�vans] Agravio, injuria. Kaapih�n, kaadw�an. Aggrieve, v. [agr�v] Apesadumbrar. Magpasam� ng loob. Aghast, adj. [ag�st] Horrorisado. Sindak. Agile, adj. [�dchil] Agil, ligero. Maliks�, matulin. Agility, n. [adch�liti] Agilidad, lijereza. Kaliksihan, katulinan. Agitate, v. [�dchiteit] Agitar; mover. Umug�, umalog, lumuglog, yumugyog; magpakilos. Agitation, n. [adchit�cien] Agitacion. Pag-ug�, pag-alog, pagluglog, pagpapakilos. Agitator, n. [adchit�tor] Agitador. Tagaudyok, tagayugyog. Ago, adv. [eg�] Hace.... ej. "hace mucho". Na; hal. "malaon na." Agog, adv. [ag�g] Con deseo. Sa nais, sa nas�. Agoing, adv. [eg�ing] A punto de, dispuesto �, en accion. Kaunt� na, hand� na, hala. Agonize, v. [�gonaiz] Estar agonizando. Maghingal�, maghirap, maglubh�. Agony, n. [�goni] Agon�a, afliccion extrema. Paghihingal�, paghihirap. Agree, v. [egr�] Concordar, convenir. Umayon, pumayag. Agreeable, adj. [egr�ebl] Agradable; conveniente.

Nakalulugod, maligay�; marapat. Agreeably, adv. [agr�ebli] Agradablemente. Nakalulugod, kawiliwili, kaayaaya. Agreement, n. [egr�ment] Convenio, contrato. K�sunduan, k�yarian. Agriculture, n. [agric�ltiur] Agricultura. Pagsasaka, paglinang, pagbubukid. Agricultural, adj. [agric�ltural] Agricultural. Nauukol sa pagsasaka. Aground, adv. [agr�und] Varado, encallado. Sadsad, sayad. Ague, n. [�guiu] Fiebre intermitente. Ngiki. Ah!, int. [a] �Ah! �ay!. Ah! ab�! ah�! Aha!, int. [aj�] Ah! ha! ha!. Ah! ah�! Ahead, adv. [ej�d] Delante de otro, avante, por la proa, mas alla. Sulong pa, sa unah�n, sa harap. Aid, n. [ed] Ayuda, auxilio. Tulong, abuloy. Aid, v. [ed] Ayudar, auxiliar. Tumulong, umabuloy. Aid-de-camp, n. [�d-i-camp] Ayudante de campo. Ayudante de campo. Ail, v. [el] Afligir, molestar. Dumalamhat�, sumak�t; bumagabag. Ail, n. [el] Indisposicion, dolor. Damdam, sak�t.

Ailment, n. [�lment] Dolencia. Sak�t, antak, kirot, hapd�. Aim, n. [�m] Punteria. Tudl�. Aim, v. [�m] Apuntar. Tumudl�, umapunt�. Aimless, adv. [�mles] Sin objeto, � la ventura. Walang tungo, walang sady�, walang pakay, anomang pangyarihan. Air, n. [�r] Aire. Hangin, ligoy ng tugtugin. Air, v. [�r] Airear, secar. Ibilad, iyangyang, patuyuin. Airgun, n. [�rgan] Escopeta de viento. Escopeta de biento. Airhole, n. [�rjol] Respiradero. H�ngahan. Airiness, n. [�rines] Ventilacion. Aliwalas, gaan ng katawan. Air-pump, n. [�r-pamp] Bomba de aire. Kasangkapang nakapagbibigay hangin. Airy, adj. [�ri] A�reo. Hinggil sa hangin. Aisle, n. [ail] Nave de una iglesia, ala, pasillo. Sulamb�, daan sa pagitan ng dalawang taludtod, upuan � bangk�. Ajar, adv. [adch�r] Entreabierto. Nakabukas ng kaunt�. Ake, v. [ec] Sentir un dolor agudo. Umantak kumirot. Akimbo, adj. [ak�mbo] Corvo.

Baluktot. Akin, adj. [ak�n] Consangu�neo. Kadug�, kamag-anak, kawangis. Alabaster, n. [�labaster] Alabastro. Alabastro. Alacrity, n. [al�criti] Alegr�a, buen humor. Kasayahan, gaan ng loob. Alamod, adv. [alam�d] A la moda. Ayon sa ugal�, sunod sa moda. Aland, adv. [al�nd] A tierra. Sa lup�. Alarm, n. [al�rm] Alarma, sobresalto, tumulto. Pagib�k, babal�, gulat, gul�. Alarm, v. [al�rm] Alarmar, asustar, perturbar. Magpagib�k, gumulat, lumigalig. Alarm-bell, n. [al�rm-bel] Campana de rebato. Batingaw na pamukaw. Alarm-clock, n. [al�rm-klok] Reloj con despertador. Relos na panggising. Alarm-post, n. [al�rm-post] Atalaya, puesto de aviso. Bantayan. Alarm-watch, n. [al�rm-uatch] Reloj con despertador. Relos na panggising. Alas, interj. [al�s] �Ay!. Sa ab�, �ay! Alate, adv. [al�t] Posteriormente. Sa k�tapustapusan. Alb, n. [alb] Alba. Bukang-liwayway.

Albeit, adv. [�lbit] Aunque, bien que. Bagaman, kahit, gayon man. Album, n. [�lbum] Album. Album. Albumen, n. [abi�men] Alb�men. Put� ng itlog. Alcohol, n. [�lcohol] Alcohol. Alkohol. Alcove, n. [alc�v] Alcoba. Sil�d. Alderman, n. [�lderman] Regidor. Punong bayan. Ale, n. [el] Cerveza. Serbesa. Alee, adv. [al�] A sotavento. Sa gilid ng sasakyan na walang lam�n. Alembic, n. [al�mbic] Alambique. Alak�n. Alert, adj. [al�rt] Alerta, vigilante. Maingat, maagap, hand�. Algebra, n. [�ldchibra] �lgebra. �lhebra, mataas na karunungan sa pagbilang. Alias, n. [�lias] Alias. Palayaw; sa ibang paraan. Alibi, n. [�libai] Coartada. Hind� dumal� sa pinagtipanan. Alien, adj. [�lien] Extra�o, extranjero. Tagaibang lup�, iba. Alienate, v. [�lienet] Enajenar, trasferir.

Ilipat sa iba, isalin sa iba. Alienation, n. [elien�cien] Enajenamiento. Paglilipat sa iba. Alife, adv. [al�if] Por vida mia. Porbida (sump�). Alight, adj. [al�it] Encendido, ardiente. Nagniningas, nagliliyab, may sind�. Alight, v. [al�it] Descender, bajar. Lumusong, umib�s, bumab�. Alike, adj adv. [el�ik] Igualmente. Kawangis, katulad, kagaya; gayon din. Aliment, n. [�liment] Alimento. Pagkain. Alimental, adj. [alim�ntal] Nutritivo, alimenticio. Nakapagpapalakas na pagkain. Alimentary, adj. [alim�ntari] Alimenticio. Masustancia. Alive, adj. [al�iv] Vivo; activo. Buh�y; gumagalaw. All, adj. [ol] Todo. Lahat, paw�, pulos, taganas. All, adv. [ol] Del todo, enteramente. Bo�, bu�, lubos. All, n. [ol] Todo el compuesto de partes integrantes. Kalahatan, kabuoan. Allay, v. [al�] Aliviar, mitigar, apaciguar. Umigi, tumahimik pumayap�, guminghawa. Allayment, n. [al�ment] Alivio. Ginghawa, igi.

Allegation, n. [alegu�cien] Alegacion; alegato. Pagpapatunay; tutol. Allege, v. [al�dch] Alegar; declarar. Tumutol, mananggalang; magpatunay; magpahayag. Allegiance, n. [al�dchians] Lealtad, fidelidad. Pagtatapat. Allegoric, adj. [aleg�ric] Aleg�rico. Tinatalinghag�. Allegorical, adj. [aleg�rical] Aleg�rico. Tinatalinghag�. Allegorize, v. [�legoraiz] Alegorizar. Talinghagain. Allegory, n. [�legori] Alegor�a. Talinghag�. Alleviate, v. [al�viet] Aliviar, alijerar. Guminghawa, gumaan. Alleviation, n. [alivi�cien] Alivio, alijeramiento. Ginghawa, gaan. Alley, n. [�li] Paseo de �rboles. Lansangang mapunong kahoy. Alliance, n. [al�ians] Alianza, union, liga. K�sunduan, k�yarian. Allied, adj. [al�id] Aliado, confederado. Kasund� kakampi, kaisa. Alligate, v. [�liguet] Ligar, atar una cosa con otra. Pagtaliin. Alligator, n. [aligu�ter] Caiman. Bwaya. Alliteration, n. [aliter�cien] Aliteracion.

Paggamit ng salaysay na may mga paris na titik sa unahan ng bawa't salit�. All-night, adv. [ol-nait] Toda la noche. Magdamag. Allot, v. [al�t] Asignar. Mag-ukol, magtadhan�. Allotment, n. [al�tment] Asignacion, repartimiento. Pag-uukol, pagtatadhan�, pagbabahagi. Allow, v. [al�u] Conceder, permitir. Pumayag, magpahintulot. Allowable, adj. [al�uabl] Admisible. Mapapayagan. Allowance, n. [al�uans] Permiso, licencia. Pahintulot, kapahintulutan. Alloy, v. [al�i] Ligar, mezclar. Hal�an, lahukan. Alloy, n. [al�i] Liga, mezcla. Lah�k, hal�. All Saints day, n. [Ol sents day] Dia de todos los Santos. Todos los santos � kaarawan ng mga k�lulwa. Allspice, n. [olsp�is] Especias. Especias (pamint�, sinamuno at ibp. gaya nito). Allude, v. [ali�d] Aludir. Bumanggit; banggitin. Allure, v. [ali�r] Alagar, alucinar. Umal�, humimok. Allurement, n. [ali�rment] Halago, seduccion. Al�, himok; hib� day�. Alluring, adj. [ali�ring] Halag�e�o, seductivo. Nakahahalina, kahalihalina.

Allusion, n. [ali�sion] Alusion. Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang paraan. Ally, n. [al�i] Aliado, confederado. Kasund�, kakamp�. Ally, v. [al�i] Hacer alianza. Gumaw� ng pakikipagkasund� � pakikipagkayar�. Almanac, n. [�lmanac] Almanaque. Almanake, kalendaryo. Almighty, adj. [olm�iti] Omnipotente, todopoderoso. Makapangyarihan sa lahat. Almighty, n. [olm�iti] Dios, Creador. May-kapal, Bathal�, Dyos. Almond, n. [�mond] Almendra. Almendras, pil�. Almond-tree, n. [�mond-trii] Arbol de almendra. Pun� ng pil�. Almoner, n. [�lmoner] Limosnero. Tagapagbigay ng lim�s. Almost, adv. [�lmost] Casi, cerca de. Halos, malapitlapit. Alms, n. [ams] Limosna, caridad. Lim�s, kaawang gaw�. Almsgiver, n. [�msgiver] Limosnero. Mapagbigay-lim�s. Almsgiving, n. [�msgiving] El acto de dar limosna. Paglilimos. Almshouse, n. [�msjaus] Hospicio para pobres. Bahay-ampunan ng mahihirap. Aloft, prep. [al�ft]

Arriba, sobre. Sa itaas, sa ibabaw. Alone, adj. [el�n] Solo, solitario. �isa, nag-�isa. Alone, adv. [el�n] Solamente. Lamang, tang�. Along, adv. [el�ng] A lo largo. Sa gaw�, sa hinabahab�. Alongside, adv. [elongs�id] Al lado. Sa gawing tab�. Aloof, adv. [el�f] Lejos, de lejos. Buhat sa malay�. Aloud, adv. [el�ud] Con voz fuerte, recio. Sigaw, tinig na malak�s. Alow, adv. [al�] Abajo. Sa ibab�. Alphabet, n. [�lfabet] Alfabeto, abecedario. Ab�kad�. Alphabetic, adj. [alfab�tic] Alfab�tico. Ayos sa titik. Alphabetical, adj. [alfab�tical] Alfab�tico. Ayos sa titik. Already, adv. [olr�di] Ya, todo listo. Na, hand� na. Also, adv. [�lso] Tambien. Naman, rin, man, rin naman, din, din naman. Altar, n. [�ltar] Altar. Alt�, damban�. Alter, v. [�lter] Alterar, mudar. Bumago, umiba, baguhin, ibahin.

Alterable, adj. [�lterabl] Alterable, mudable. Nababago, naiib�. Alterant, adj. [�lterant] Alterante. Nakababago, nakaiiba. Alteration, n. [olter�cien] Alteracion. Pagbabago, pagiib�. Alternate, adj. [alt�rnet] Alternativo, reciproco. Halinhinan, hal�halil�. Alternate, v. [alt�rnet] Alternar, turnar. Humalili. Alternation, n. [altern�cien] Alternacion, vez, turno. Paghalili. Although, conj. [oldz�] Aunque. Bagaman. Altitude, n. [�ltitiud] Altit�d, altura. Taas, kataasan, tayog. Altogether, adv. [oltogu�dzer] Enteramente, del todo. Lahatlahat, parapara, paw�, tagan�s, pulos. Alum, n. [�lum] Alumbre. Tawas. Alway, adv. [�wl] Siempre. Lag�, palag�, parati. Always, adv. [�lwes] Siempre. Lag�, palag�, parati. A. M. (ante meridiem), Antes del medio dia. Bago dumating ang � las dose ng araw. Amability, n. [amab�liti] Amabilidad, agrado. Kagandahang-loob. Amain, adv. [am�n]

Con vehemencia. May kabiglaanan. Amalgam, n. [am�lgam] Amalgama, mezcla de diferentes metales. Pagkakahal� ng iba't ibang metal. Amalgamate, v. [am�lgamet] Amalgamar. Maghal�hal� ng iba't ibang metal. Amalgamation, n. [amalgam�cien] Amalgamacion. Paghahalohal� ng iba't ibang metal. Amanuensis, n. [amaniu�nsis] Amanuense, el que copia � el que escribe lo que otro le dicta. Tagasalin � tagasulat ng idinidikt� ng iba. Amass, v. [am�s] Acumular, amontonar. Magbunton, magsalansan. Amassment, n. [am�sment] C�mulo, monton. Bunton, salansan. Amateur, n. [�matiur] Aficionado. Ang d� pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman, kulukut� � lar�. Amaze, n. [am�z] Espanto, asombro. Sindak, gitla, gulat. Amaze, v. [am�z] Espantar, aterrar. Sumindak, manggulat manggitl�. Amazement, n. [am�sment] Espanto, pasmo. Pagkasindak, pagkagulat, pagkagitla. Amazon, n. [�mason] Amazona. Amasona, (babaing malakas at may ugaling lalaki). Amazonian, adj. [amaz�nian] Guerrera, lo perteneciente � las amazonas. Babaing mangdidigm�. Ambassador, n. [amb�sador] Embajador. Sug�, embahador, sugong kinatawan. Ambassadress, n. [amb�sadres] Embajadora, esposa del embajador. Sugong babai, asawa ng sugong lalaki.

Amber, n. [�mber] Ambar. Ambar. Ambient, adj. [�mbient] Ambiente. Panginorin. Ambiguity, n. [ambigui�iti] Ambig�edad, confusion. Alinlangan, pagtataglay ng �langaning kahulugan. Ambiguous, adj. [amb�guius] Ambig�o, confuso. �langanin, magkabikabilang kahulugan. Ambit, n. [�mbit] �mbito. Paligid, palibot. Ambition, n. [amb�cien] Ambicion. Pita, d� kawasang hangad. Ambitious, adj. [amb�cias] Ambicioso. Mapagpita, mapaghangad. Amble, v. [�mbl] Amblar. Magpalakad ng kabayo na s�bay ang dalawa't dalawang paa. Amble, n. [�mbl] Paso de andadura del caballo. Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa. Ambulance, n. [�mbulans] Ambulancia. Ambulansiya, arag-arag, pangkuha ng may-sakit. Ambuscade, v. [�mbusked] Estar de emboscada. Habat�n, harangin. Ambuscade, n. [�mbusked] Emboscada. Hab�t, harang. Ambush, v. [�mbush] Embuscar. Humab�t, umabat. Ambush, n. [�mbush] Emboscada. Hab�t, abat. Ameliorate, v. [am�lioret]

Mejorar. Magpagaling, magpabuti. Amelioration, n. [amilior�cion] Mejoramiento. Paggaling, pagbuti. Amen, adv. [�men] Amen, as� sea. Am�n, siya naw�. Amenable, adj. [am�nabl] Responsable. Nananagot, nananagutan. Amend, v. [am�nd] Enmendar. Umib�, bumago, magsusog. Amendable, adj. [am�ndabl] Reparable. Naaayos, maaayos. Amendment, n. [am�ndment] Enmienda, reforma. Pagkabago. Amends, n. [am�nds] Recompensa, compensacion. Kagantigan, kabayaran. Amenity, n. [am�niti] Amenidad. Kagandaban-loob, gand�, kaligayahan. American, adj. y n. [am�rican] Americano. Amerikano, taga Am�rika. Americanism, n. [am�ricanism] Americanismo. Pagkaamerikano. Americanize, v. [americ�naiz] Americanizar. Amerikanuhin. Amethyst, n. [�mezist] Amatista. Amatista (isang mahalagang bat�). Amiability, n. [amiab�liti] Amabilidad. Kaibig-ibig na asal, kagandahang-loob. Amiable, adj. [�miabl] Amable. Magiliw, magandangloob.

Amicable, adj. [�micabl] Amigable, amistoso. Mapagkaibigan. Amicability, n. [amicab�liti] Afecto, amistad. Pakikipagkaibigan. Amid, prep. [am�d] Entre, en medio de. Sa pagitan ng, sa gitn� ng. Amidst, prep. [am�dst] Entre, en medio de. Sa pagitan ng, sa gitna ng. Amiss, adj. [am�s] Culpable, criminal. Salar�n, mal�. Amiss, adv. [am�s] Culpablemente, erradamente. May pagkakasala, may pagkakamal�. Amiss, n. [am�s] Culpa, falta. Sala, kamalian. Amity, n. [�miti] Amistad. Pagkakaibigan. Ammoniac, n. [am�niac] Amoniaco. Amoniako. Ammunition, n. [ami�nicien] Municion. Munisyones, gamit ng nakikipagdigm� gaya ng punl�, pulbur�. Amnesty, n. [�mnisti] Amnistia. Kapatawaran, lub�s na paglimot. Among, prep. y adv. [em�ng] Entre. Sa gitn� ng. Amongst, prep. y adv. [em�ngst] Entre. Sa gitn� ng. Amorous, adj. [�moroes] Enamoroso, apasionado. Masintahin, mairugin. Amount, v. [em�unt]

Importar, ascender. Magkahalaga; umabot, sumapit. Amount, n. [em�unt] Importe. Halag�, kabuoan, kalahatan. Amper, n. [�mper] Tumor, carbunclo. Bukol. Amphibious, adj. [�mfibias] Anfibio. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati. Amphitheatre, n. [amfiz�ater] Anfiteatro. Anfiteatro. Ample, adj. [�mpel] Amplio, extendido. Malawig, malawak. Amplify, v. [�mplifay] Ampliar, extender. Palawigin, lakh�n. Ampliation, n. [ampli�cien] Ampliacion. Kalakhan, kalawigan. Amplitude, n. [�mplitud] Amplitud, extension, abundancia. Lawig, ab�t, kasaganaan. Amply, adv. [�mpli] Amplimente. May kalawigan. Amputate, v. [�mpiutet] Amputar. Maghiwalay ng anomang bahagi � sangkap ng katawan. Amputation, n. [ampiut�cien] Amputacion. Paghihiwalay ng anomang bahagi � sangkap ng katawan. Amuck, adv. [am�k] Furiosamente. May pagkabalasik. Amulet, n. [�miulet] Amuleto. Anting-anting. Amuse, v. [ami�s] Entretener, divertir. Mag-aliw, maglibang.

Amusement, n. [ami�sment] Diversion, pasatiempo. �liwan, l�bangan. Amusing, adj. [ami�sing] Divertido. Nakaaaliw, nakalilibang. An, art. [en] Un, uno, una. Isa. Anachoret, n. [an�coret] Anacoreta. Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap. Anaconda, n. [an�conda] Boa. Saw�. Analogous, adj. [an�logas] An�logo. Kahawig, kahuwad. Analogy, n. [an�lodchi] Analog�a. Pagkakahawig, pagkakahuwad. Analysis, n. [an�lisis] Analisis. Paglilitis, pagsur�. Analyse, v. [�nalaiz] Analizar. Lumitis, sumur�. Analytical, adj. [anal�tical] Anal�tico. Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gaw� � talumpat�. Anarch, n. [�narc] Anarquista. Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p�mahalaan. Anarchist, n. [�narkist] Anarquista. Anarkista, ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng p�mahalaan. Anarchy, n. [�narki] Anarqu�a. Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng p�mahalaan. Anathema, n. [an�zema] Anatema, excomunion. Sump�. Anathematize, v. [an�zamataiz]

Anatematizar, excomulgar. Sumump�. Anatomical, adj. [anat�mical] Anat�mico. Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Anatomy, n. [an�tomi] Anatom�a. Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan. Ancestor, n. [�nsest�r] Predecesores, abuelos. K�nunuan, pinagbuhatan, pinanggalingan. Ancestral, adj. [�nsestral] Hereditario. Lah�, nauukol sa k�nunuan. Ancestry, n. [�nsestri] Linaje de antepasados. Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magulang sa angkan � lah�. Anchor, n. [�nk�r] Ancora. Sinipete, sawo. Anchor, v. [�nk�r] Ancorar, anclar, hechar las anclas. Mahulog ng sinipete. Anchorage, n. [�nkeredch] Anclaje, el sitio � lugar para anclar. Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan. Anchored, adj. [�nkerd] Anclado. Nakasinipete. Anchovy, n. [anc�vi] Anchova � anchoa. Halubaybay. Ancient, adj. [�ncient] Antiguo. Matand�, lum�, dati, una, laon. Ancient, n. [�ncient] Antiguo. Unang tao. And, conj. [end] Y, �. At, 't. Anecdote, n. [�necdot]

An�cdota. Salaysay na may taglay na aral � pangaral. Anew, adv. [ani�] De nuevo. Panibago, bago, mul�, ul�, ulit. Angel, n. [�ndchel] Angel. Angh�l. Angelic, adj. [endch�lic] Angelical. Parang angh�l, mukhang angh�l, nauukol sa angh�l. Angelical, adj. [andch�lical] Angelical. Parang angh�l, mukhang angh�l, nauukol sa angh�l. Angel-like, adj. [endchel-laik] Angelical. Mukhang angh�l parang angh�l. Anger, n. [�nguer] Ira, c�lera. Galit, init. Anger, v. [�nguer] Iritar, enojar. Magalit, mag-init. Angle, n. [�ngl] �ngulo, esquina; ca�a de pescar. Sulok, lik�, kant�; bingw�t. Angle, v. [�ngl] Pescar con ca�a. Mamingw�t, bumingw�t. Angler, n. [�ngler] Pescador de ca�a. Tagapamingw�t, tagabingwit, m�mimingwit, ang namimingwit. Anglican, adj. [�nglican] Anglicano. Anglicano (ang ukol � nasasanib sa kapisanan ng pananampalatayang ito. Anglicize, v. [anglizaiz] Traducir en ingl�s. Isalin sa wikang ingl�s. Angrily, adv. [�ngrili] Col�ricamente. May pagkagalit, may pagiinit. Angry, adj. [�ngri] Col�rico, enfadado.

Gal�t, in�t. Anguish, n. [�ng�ish] Pena, angustia. Kahirapan, hirap, hapis, d�lita. Angular, adj. [anguiular] Angular. Ang ukol sa panulok. Angularity, n. [anguiul�riti] Forma angular. Anyong panulok. Anights, n. [�n�its] De noche, todas las noches. Gabigab�. Anil, n. [�nil] A�il. Isang halaman na ang dahon at usb�ng ay ginagawang tinang bughaw. Animal, n. [�nimal] Animal. Hayop. Animate, adj. [�nimet] Viviente, animado. Buh�y, may k�lulwa, maliks�. Animate, v. [�nimet] Animar, infundir alma. Bumuhay, bubayin, pagsauliing-loob, pukawin ang loob, paliksih�n. Animated, adj [anim�ted] Vivo, animado. Buh�y, maliks�, gany�k. Animation, n. [anim�cien] Animacion, viveza. Pagkaganyak; kaliksihan. Animosity, n. [anim�siti] Animosidad, mala voluntad, rencor. Pakikipag-alit, pagmamasamang-loob, pagtatanim. Anise, n. [�nis] Anis. An�s. Aniseed, n. [�nisid] Simiente de anis. Buto ng anis. Ankle, n. [�nkl] Tobillo. Bukong-bukong.

Annals, n. [�nals] Anales. Mga kasaysayang nangyayari sa ta�n-ta�n. Anneal, v. [ann�l] Templar el cristal � vidrio. Tumimpl� ng kristal � salamin. Annex, n. [an�x] Aditamento, anexo. Karugtong, kakab�t, kaugpong. Annex, v. [an�x] Anexar, juntar, reunir. Idugtong, ikabit, isugpong. Annexation, n. [annecs�cien] Annexion, adicion. Dugtong, sugpong. Annihilate, adj. [ana�jilet] Aniquilado. Lip�l, wasak. Annihilate, v. [ana�jilet] Aniquilar. Lumipol, magwasak. Annihilation, n. [ana�jilecion] Aniquilacion. Pagkalipol, pagkawasak. Anniversarily, adv. [aniv�rsarili] Anualmente. Ta�n-ta�n. Anniversary, n. [aniv�rsari] Aniversario, dia que se celebra cada a�o; la fiesta � ceremonia que se celebra en cierto dia se�alado de cada a�o. Anibersaryo, kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangta�n. Announce, v. [an�uns] Anunciar, publicar. Magbalit�, maghayag, maglathal�. Announcement, n. [an�unsment] Anuncio, aviso, advertencia. Balit�, pahayag, lathal�, pahiwatig. Announcer, n. [an�uncer] Anunciador, publicador. Tagapagbalit�, tagalathal� tagapagpahayag. Annoy, v. [ann�y] Molestar, incomodar. Yumamot, makainip, makagalit, lumigalig, bumagabag. Annoyance, n. [an�yans]

Molestia. Yamot, bagabag, ligalig. Annual, adj. [�nniual] Anual. T�unan, nagtatagal ng sangta�n. Annual, n. [�nniual] Anual. Anomang aklat, ulat � p�hayagan na pinalalabas ng minsan sa isang ta�n. Annually, adv. [�nniuali] Anualmente. Ta�n-ta�n. Annuity, n. [ann�iti] Anualidad, renta vitalicia. Salaping kinikita � tinatanggap sa ta�n-ta�n. Annul, v. [ann�l] Anular, invalidar. Magpawal� ng kabuluhan magpawalang bis�. Annular, adj. [�nniular] Anular. Tila singsing, anyongsingsing. Annunciate, v. [�nunciet] Anunciar. Magbalit�, magpahiwatig. Annunciation, n. [anunsi�cien] Anunciacion, proclamacion, promulgacion. Pagbabalita, pagpapahiwatig, pagtatanyag. Annus, n. [�nnus] Sieso. Tumbong. Anodyne, adj. [�nodain] Anodino, lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolores. Anodino, gamot na nakapagbabawas � nakawawal� ng ant�k � kir�t. Anoint, v. [an�int] Untar, ungir. Pahiran ng langis. Anomalism, n. [an�melism] Anomal�a, irregularidad. Ang di pagsunod sa palatuntunan, kawalan ng ayos. Anomalous, adj. [an�melas] An�malo, irregular. D� pagsunod sa palatuntunan, wal� sa ayos. Anomaly, n. [an�meli] Anomal�a, irregularidad.

Paglihis sa palatuntunan. Anon, adv. [an�n] Presto, al instante; luego. Agad, pagdaka, karakaraka; sak�; m�miy�. Anonymous, adj. [an�nimos] An�nimo. Walang lagd�, walang pangalan; d� kilala. Another, adj. [en�dzer] Otro, diferente, distinto. Iba, isa pa, kaib�. Answer, v. [�nser] Responder; ser responsable; corresponder. Sumagot; tumugon, managot; gumanti ng loob. Answer, n. [�nser] Respuesta. Sagot. Answerable, adj. [ans�rabl] Aquello � que se puede responder, responsable. Yaong masasagot; nan�nagot. Ant, n. [ant] Hormiga. Langgam. Antagonism, n. [ant�gonizm] Antagonismo, rivalidad. Pakikipag-agawan, pakikipagtalo, pakikipaglaban. Antagonist, n. [ant�gonist] Antagonista. Kaagawan, katalo, kalaban. Antagonize, v. [ant�gonaiz] Competir con otro. Makipag-agawan, makipaglaban, m�kipagtalo. Antartic, n. [ant�rtic] Ant�rtico. Ant�rtiko; dulong timugan. Antecede, v. [�nticid] Anteceder, preceder. Ipagpauna. Antecedence, n. [ant�sidens] Precedencia. Pagkakauna. Antecedent, adj. [ant�sident] Antecedente, precedente. N�una, una.

Antecessor, n. [ant�sesor] Antecesor, el que precede � otro. Ang hinalinhan. Antechamber, n. [�ntichamber] Antec�mara. Kansel, bayubo, bastidor na panabing sa kababayan. Antedate, v. [�ntidet] Antedatar. Ip�gpauna sa pecha � kaarawan. Antedate, n. [�ntidet] Anticipacion. Maagang pagkalagay ng pecha; p�una. Antediluvian, adj. y n. [antidili�vian] Antidiluviano. Bago nagkagunaw, bago nagdilubyo; ang nabuhay bago nagkagun�w. Antelope, n. [�ntilop] Antelope. Isang hayop na alanganin sa usa't kambing. Antemeridian, adj. [ant�miridian] Antes del mediodia. Sa umaga, bago dumating ang � las dose ng araw. Antepaschal, adj. [antip�scal] Antepascual. N�una sa kurism�. Antepenult, n. [ant�pinelt] Antepen�ltimo. Ang bilang na sumusunod sa k�hulihulihan. Anterior, adj. [ant�rior] Anterior, precedente. Sinusundan, n�una. Anteriority, n. [antiri�riti] Anterioridad, procedencia. Pagkauna, l�on. Anthem, n. [�nzem] Ant�fona. Awit sa simbahan. Anthemis, n. [�nzimis] Manzanilla. Mansanilya. Anthill, n. [�nt-jil] Hormiguero. Bahay-langgam. Anthology, n. [anz�lodgi] Antolog�a, silva, floresta..

Ang karunungan sa bulaklak. Anthony's fire, n. [�nzoniz-f�ir] Fuego de San Anton. Pwego de San Anton. Anthracite, n. [�nzrasait] Carbon mineral, carbon duro. Matigas na uling. Anthropoid, n. [�nzropoid] Lo que asemeja en forma al ser humano. Mukhang tao, hawig sa tao; Aranggutang � malaking unggoy. Anthropology, n. [anzrop�lodchi] Antropolog�a. Ang karunungan tungkol sa pagkakabalangkas ng katawan ng tao. Anthropophagi, n. [anzrop�fedchay] Antrop�fagos. Mga taong nagsisikain ng laman ng tao. Antic, adj. [�ntic] Extra�o, raro, grotesco. Katw�, kaib�, magaspang, pangit; p�song. Antichrist, n. [�ntikraist] Anticristo. Ant�kristo, laban kay kristo. Antichristian, n. [antikr�stian] Anticristiano. Ang laban sa nagsisipanal�g kay kristo. Anticipate, v. [ant�sipet] Anticipar. Umagap; ipagpauna; umuna. Anticipation, n. [antisip�cien] Anticipacion. Agap, p�una. Antidote, n. [�ntidot] Ant�doto. Lunas, gamot na laban sa lason. Antipathy, n. [ant�pazi] Antipat�a. Bigat ng loob, bigat ng dug�. Antipathetic, adj. [antipaz�tic] Antip�tico. Mabigat ang dug�. Antipodes, n. [ant�podis] Ant�podas. Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatahanan nating sangda�gdig.

Antiquarian, adj. [anticu�rian] Anticuario. Ang ukol sa unang panahon. Antiquated, adj. [ant�cueted] Anticuado, obsoleto. Lipas, lum�, dati. Antique, adj. [ant�c] Antig�o. Dati, lum�, matand�, malaon. Antiquity, n. [ant�cuiti] Antig�edad. Katandaan, kalaunan. Antiseptic, adj. [antis�ptic] Antis�ptico, antip�trido. Bagay na d� napapanis, bagay na d� nasisir�. Antiseptic, n. [antis�ptic] Antis�ptico. Gamot na panglaban sa kabulukan. Antithesis, n. [ant�zesis] Ant�tesis, oposicion, contraste. Pagkakalaban. Antler, n. [�ntler] Cercetas, los mogotes del ciervo. Sungay ng us�. Antre, n. [�nter] Antro, caverna. Yungib, lungg�. Anvil, n. [�nvil] Yunque. Palih�n, kasangkapang ginagamit ng m�mamanday. Anxiety, n. [anza�eti] Ansia, afan, desasociego, inquietud. Pita, laki ng hangad, kabalisahan. Anxious, adj. [�nzios] Ansioso, impaciente. Nagpipita, malaking hangad, balis�. Any, adj. [�ni] Cualquier, cualquiera, algun, alguno, alguna. Alin man, anoman, kahi't alin, kahi't sino. Anybody, n. [en�bodi] Quienquiera. Sinoman. Apace, adv. [ap�s]

Apriesa, con presteza. Pagdaka, karakaraka, may katulinan. Apart, adv. [ap�rt] Aparte, � un lado. Bukod, hiwalay. Apartment, n. [ap�rtment] Cuarto. Silid. Apathetic, adj. [apaz�tic] Ap�tico, indolente, indiferente. Hindi maramdamin, walang damdam, pabay�. Apathy, n. [�pazi] Apat�a, insensibilidad � toda pasion. Kawal�n ng damdam, kapabayaan. Ape, n. [ep] Mono. Unggoy, mats�ng. Ape, v. [ep] Hacer mueca, imitar. Gumaya, manggagad. Aperture, n. [ap�rtiur] Abertura. Butas, siwang, pwang. Apex, n. [�pecs] �pice, cima. Dulo, taluktok. Aphorism, n. [�forizm] Aforismo, sentencia breve. Pananalitang maikl� na may taglay na aral. Apiary, n. [�pieri] Colmena. Kabahayan ng mga pukyutan, dakong �lagaan sa mga pukyutan. Apiece, adv. [ep�s] Por barba, por cabeza, por pieza. Balang isa, bawa't isa ang isa. Apish, adj. [ep�sh] Gestero, buf�n. Mapagpusong. Apocalypse, n. [ap�calips] Apocalipsis, revelacion. Apokalipsis, pahayag. Apocrypha, n. [ap�crifa] Libros ap�crifos. Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan.

Apologetical, adj. [apolodch�tical] Apolog�tico. Nauukol sa pagsasanggalang � kaya'y sa pagdadahilan. Apologist, n. [ap�lodchist] Apologista. Tagapagsanggalang � tagapagbigay dahilan. Apologize, v. [ap�lodchais] Apologizar, defender, excusar. Magsanggalang, magtanggol, mag-adya. Apology, n. [ap�lodchi] Apolog�a, defensa, excusa. Pagsasanggalang, pagtatanggol, pag-aadya, pagbibigay dahilan. Apoplexy, n. [�poplecsi] Apoplej�a. Himatay, isang sak�t na nakawawal� ng diw�. Apostasy, n. [ap�stasi] Apostas�a. Pagtalikod sa dating pananampalataya. Apostate, n. [ap�st�t] Ap�stata. Ang tumatalikod sa dating pananampalataya. Apostatize, v. [ap�stataiz] Apostatar. Tumalikod sa dating pananampalataya. Apostle, n. [ap�sl] Apostol. Apostol, ap�stoles. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo. Apostleship, n. [ap�slship] Apostolado. Pagkaapostol. Apostolic, adj. [apost�lic] Apost�lico. Nauukol sa apostol. Apostrophe, n. [ap�strofi] Ap�strofe. Ap�strope, kudlit sa itaas na inihahalili sa inalis na titik sa isang salit�. Apostrophize, v. [ap�strofaiz] Apostrofar. Maglagay ng ap�strope � ng kudl�t. Apothecary, n. [ap�zecari] Boticario. Butikaryo, ang naghahand� at nagbibili ng gamot.

Apothecary's shop, n. [ap�zecaris siop] Botica. Butika, tindahan ng gamot. Apotheosis, n. [apoz�esis] Apoteosis, deificacion. Pag aring Dyos sa kaninoman. Appall, v. [ap�l] Espantar, aterrar. Sumind�k; magpangilabot. Appalling, n. [ap�ling] Espanto, aterramiento. Sindak, pangingilabot. Apparatus, n. [apar�tus] Aparato, aparejo. Kasangkapan. Apparel, n. [ap�rel] Vestido. Damit, suot, kasuutan. Apparel, v. [ap�rel] Vestir. Magbihis, magdamit. Apparent, adj. [ap�rent] Claro, aparente. Maliwanag, malinaw; naaaninag. Apparently, adv. [ap�rentli] Claramente. May kalinawan, may kal�wanagan. Apparition, n. [apar�cien] Aparicion, vision, fantasma. Paglitaw, pagsipot; malikmata, p�ngitain; mult�. Appeal, n. [ap�l] Apelacion. Tutol, luhog. Appeal, v. [ap�l] Apelar, recurir � un tribunal superior. Tumutol, magsakdal � lumuhog sa lalong mataas na h�kuman. Appear, v. [ap�r] Aparecer � aparecerse. Lumitaw, sumipot, humarap; sumikat, sumilang. Appearance, n. [ap�rans] Apariencia. Any�, hichura, tabas. Appease, v. [ap�z]

Aplacar, apaciguar, calmar. Magpatahimik, pumayap�. Appellant, n. [ap�lant] Apelante. Ang tumututol. Appellation, n. [apel�cien] Apelacion. Tutol. Appellee, n. [apel�] El acusado. Ang nasasakdal � isinasakdal. Append, v. [ap�nd] Colgar; a�adir; anejar. Magbitin; magdagdag; magdugtong; sumap�. Appendage, n. [ap�ndedch] Cosa accesoria, pertenencia. Bagay na kaugnay, karugtong. Appendix, n. [ap�ndics] Apend�ce, adicion � suplimento que se hace � alguna obra.. Karugtong, dagdag. Appertain, v. [apert�n] Pertenecer. M�ukol. Appetizing, adj. [apet�ising] Apetitivo. Ang ukol sa pagnanas� ng isang bagay. Appetite, n. [�petait] Apetito. Gana sa pagkain. Appetize, v. [�petaiz] Excitar el apetito. Magkagana ng pagkain. Applaud, v. [apl�d] Aplaudir, alabar, palmear, aclamar. Pumuri, magpaunlak, pumakpak. Applause, n. [apl�us] Aplauso. Pagpupuri, paunlak, pagpakan. Apple, n. [�pl] Manzana. Mansanas. Appliance, n. [apl�ans] Aplicacion. Pagsasangkap, paggamit.

Applicable, adj. [apl�kebl] Aplicable, apto. Bagay, akm�. Applicant, n. [�plikant] Aspirante. May kahilingan; ang humihingi ng m�papasukang g�wain. Application, n. [aplik�cien] Aplicacion. Ang kasulat�ng inihaharap sa paghing� ng m�papasukan. Apply, v. [apl�i] Aplicar; dirigirse �, recurrir �. Gamitin, ikapit, iakm�; lumuhog, dumulog. Appoint, v. [ap�int] Se�alar, determinar, nombrar. Magtakd�, maglagay, maghalal. Appointee, n. [apoint�] Funcionario. Ang nakalagay � nakahalal sa katungkulan, kawan�. Appointment, n. [ap�intment] Nombramiento; estipulacion, decreto. Pagkahalal sa katungkulan, pagkakayar�; pasiya. Apportion, v. [ap�rcien] Proporcionar. Magbahagi, mamahagi, humat�, maghat�. Apportionment, n. [ap�rcienment] Division en dos partes � porciones. Pagbabahagi, pamamahagi, paghahat�. Apposite, adj. [�posit] Adoptado, proporcionado. Bagay, akm�, lapat. Apposition, n. [apos�cien] Aposicion; a�idadura. Pagbabagay; dagdag. Appraise, v. [apr�s] Apreciar, valuar; estimar, ponderar. Humalaga; magmahal. Appraisement, n. [apr�sment] Aprecio, estimacion. Pagbibigay halaga, pagmamahal. Appreciable, adj. [apr�ciabl] Apreciable. Dapat pahalagahan, dapat mahalin. Appreciate, v. [apr�ciet]

Apreciar, estimar. Magpahalaga, magmahal. Appreciation, n. [aprici�cien] Valuacion, estimacion, apreciacion. Paghahalaga, pagmamahal. Apprehend, n. [aprij�nd] Aprehender, prender. Humuli, dumakip. Apprehender, n. [aprij�nder] El que aprehende. Tagahuli, tagadakip. Apprehensible, adj. [aprij�nsibl] Comprensible. Napag-uunaw�. Apprehension, n. [aprij�ncien] Aprehencion; recelo; presa, captura. Kutob, hinal�; paghuli, pagdakip. Apprehensive, adj. [aprij�nsiv] Aprehensivo; timido. Magugunihin; matatakutin. Apprentice, n. [apr�ntis] Aprendiz. Baguhan; ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buhay. Apprentice, v. [apr�ntis] Poner � alguno de aprendiz. Maglagay ng baguhan. Apprenticeship, n. [apr�ntischip] Aprendizaje. Pag-aaral, pagsasanay. Apprise, v. [apr�is] Informar � dar parte. Magbigay-alam. Approach, n. [apr�ch] Acceso, la accion de llegar � acercase. Paglapit. Approach, v. [apr�ch] Acercarse, aproximarse. Lumapit. Approachable, adj. [apr�chebl] Aproximable. Malap�tlap�t. Approbation, n. [aprob�cien] Aprobacion. Pagsubok, pagsuri; pahintulot, pagpapatunay.

Approbatory, adj. [aprob�tori] Aprobativo. Napatutunayan, napahihintulutan. Approof, n. [apr�f] Aprobacion. Pagpapatunay, pagpapatotoo, pahintulot. Appropriable, adj. [apr�priabl] Apropriable. Magagawang pag-aar�. Appropriate, adj. [apr�priet] Apropriado; particular. Bagay, ukol, dapat; bukod-tang�. Appropriate, v. [apr�priet] Apropiar. Umar�, kumamkam, umangkin. Appropriation, n. [apropri�cien] Apropriacion. Pag-ar�, pag-angkin. Approvable, adj. [apr�vabl] Lo que merece aprobacion. Mapahihintulutan, mapapayagan. Approval, n. [apr�val] Aprobacion. Pahintulot, katotohanan. Approve, v. [apr�v] Aprobar, probar. Sumubok, subukin, tikman. Approximate, adj. [apr�ksimet] Pr�ximo, inmediato. Malapit. Approximate, v. [apr�ksimet] Aproximar, acercarse. Lumapit. Approximation, n. [aproksim�cien] Aproximacion. Lapit, kalapitan. Appurtenance, n. [ap�rtenans] Adjunto; pertenencia. Kalakip, kaukulan. Apricot, n. [�pricot] Albaricoque. Albarikoke (isang bunga ng kahoy). April, n. [�pril]

Abril. Abril. Apron, n. [�pron] Devantal, delantal. Tapis, tap�. Apropos, adv. [aprop�s] � prop�sito. Bagay. Apt, adv. [apt] Apto, id�neo. May kaya; karapatdapat san�y, bihas�, ukol, maaar�. Apterous, adj. [�pteroes] �ptero, sin alas. Walang pakpak. Aptitude, n. [�ptitiud] Aptitud, idoneidad. Kakayahan, kasanay�n, karapat�n, kabagay�n. Aptly, adv. [�ptli] Aptamente. May kakayahan, may kasanay�n, may pagkaar�. Apyrous, adj. [�pir�s] D�cese de las piedras y tierras que resisten al fuego. Ang mga bato't lup� na d� tinatablan ng apoy. Aqua, n. [�cua] Agua. Tubig. Aquarium, n. [acu�rium] Acuario. Tangk� na kinalalagyan ng mga isd� at ng anomang nabubuhay sa tubig. Aquatic, adj. [acu�tic] Acu�tico. Ukol sa tubig. Aqueduct, n. [�cueduct] Acueducto. Alulod, sangka, agus�n � d�luyan ng tubig. Aqueous, adj. [�cuios] Acuoso. Parang tubig. Aquiline, adj. [acuil�in] Aguile�o. Ukol sa �gila � tila �gila. Arab, n. [�rab] �rabe. �rabe, taga Arabya.

Arabian, adj. [ar�bian] �rabe. �rabe, taga Arabya. Arabic, adj. [�rabic] Lengua arab�ga, el �rabe. Wikang �rabe. Arabic, adj. [�rabic] Ar�bigo, ar�bico. Ukol sa Arabya. Arabist, n. [�rabist] Persona versada en lengua ar�biga. Marunong ng wikang �rabe. Arable, adj. [�rabl] Labrant�o, dispuesto � apto para la labranza. Nabubungkal, naaararo, nabubukid. Arbiter, n. [�rbiter] Arbitrador, �rbitro. Tagahatol, hukom. Arbitrary, adj. [�rbitreri] Arbitrario, desp�tico. Mabagsik, hind� tumutunton sa katwiran, nagpupun� ng walang takdang kautusan. Arbitrate, v. [�rbitret] Arbitrar, juzgar como �rbitro. Magpasiya � humatol na parang hukom. Arbitration, n. [arbitr�cien] Arbitramento, arbitrio. Ang pagkakasundo ng nangagkakasigalot sa ayos � pasiya ng tagahatol. Arbor, n. [�rboer] Emparrado, enramada, glorieta. Balag, glorieta, kakahuyan. Arboreous, adj. [arb�rioes] Arb�reo. Ukol sa kahoy. Arborescent, adj. [arbor�cent] Arborecente. Tila punong kahoy, war� punong kahoy. Arbour, n. [�rboer] Emparrado, enramada, glorieta. Balag, glorieta, kakahuyan. Arc, n. [arc] Arco de c�rculo. Balangaw, hubog balantok, ark�.

Arcade, n. [ark�d] Arcada, b�veda. Balabalantok, b�beda. Arcanum, n. [ark�noem] Arcano. D� matarok na lihim, hiwag�. Arch, n. [arch] Arco. Balantok, busog; ark�, hubog. Arch, v. [arch] Abovedar. Humubog, gumaw� ng ark�. Arch, adj. [arch] Principal, primero; travieso, inquieto, p�caro. Pangulo, una; malikot, switik. Arch�ology, n. [arki�lodchi] Arqueolog�a. Ang karunungan sa panunur� ng mga monumento, medalya � anomang alaalang tir� noong unang panahon. Archaic, adj. [�rkaik] Arcaico. La�n, lum�, dati. Archangel, n. [ark�ndchel] Arc�ngel. Arkanghel, anghel na may mataas na kalagayan. Archbishop, n. [archb�siop] Arzobispo. Arsobispo. Archbishoprick, n. [archb�siopric] Arzobispado. Ang katungkulan at saklaw ng arsobispo. Archdeacon, n. [archd�cn] Arcediano. Arsediano, � pangulong di�kono; isa sa mga katungkulan sa katedral. Archer, n. [�rchoer] Arquero. M�maman�, tagapanghilagpos. Archery, n. [�rcheri] El arte de tirar con arco y flecha. Pamaman�, pagpapahilagpos. Archipelago, n. [arkip�lago] Archipi�lago. Kapuluan. Architect, n. [�rkitect]

Arquitecto. Arkitekto, ang gumagaw� ng anyo � plano ng bahay � anomang gusal�. Architectural, adj. [arkit�ctural] Arquit�ctico. Nauukol sa paggaw� ng plano � any� ng bahay � anomang gusal�. Architecture, n. [�rkitectiur] Arquitectura. Ang karunungan sa pag-aanyo at paggaw� ng bahay. Archives, n. [�rcaivs] Archivos. Archibo, l�gakan ng mga kasulatan at aklat ng isang k�wanihan, bayan � bansa. Archivist, n. [�rkivist] Archivero. Tagapag-ingat ng archibo. Archway, n. [�rch-ue] Arcada, b�veda. Balantok sa bahay, bubong na balantok; d�anan sa ilalim ng balantok. Arctic, adj. [�rctic] �rtico, septentrional. Nauukol sa hilagaan. Ardency, ardor, n. [�rdensi, �rdor] Ardor, vehemencia, calor. Ningas ng kalooban, kapusukan. Ardent, adj. [�rdent] Ardiente, vehemente; apasionado, ansioso. Maningas, maalab; maningas na loob, mapusok. Arduous, adj. [�rduos] Arduo, dificil; laborioso. Mahirap gawin, mabigat gawin; masipag. Area, n. [�ria] �rea. Lawak, lak�. Argil, n. [�rdchil] Arcilla. Lupang malagkit, (lupang ginagamit sa paggaw� ng mga sisidlang lup�). Argue, v. [�rguiu] Razonar, disputar. Magmatwid, makipagmatwiranan. Argument, n. [�rguiument] Argumento, razonamiento. Pangangatwiran. Argumentative, adj. [arguium�ntetiv] Argumentativo.

Ukol sa pangangatwiran. Arid, adj. [�rid] �rido, seco. Tuy�, basal. Aridity, n. [ar�diti] Sequedad. Katuy�an, pagkatuy�. Aright, adv. [ar�it] Acertadamente. Tam�, matwid. Arise, v. [er�is] Levantarse, nacer, provenir. Bumangon, manggaling, magmul�. Aristocracy, n. [arist�cresi] Aristocracia. Kapisanan ng mga mahal na tao. Aristocrat, n. [ar�stocrat] Arist�crata. Mahal na tao. Arithmetic, n. [ar�zmetic] Aritm�tica. Aritm�tika, karunungan sa pagbilang at pagt�tuos. Arithmetical, adj. [arizm�tical] Aritm�tico. Ukol sa aritm�tika. Arithmetician, n. [arizmet�cian] Aritm�tico. Marunong ng aritm�tika. Ark, n. [arc] Arca. Malaking sasakyan; kab�n. Arm, n. [arm] Brazo; arma. Bisig, braso; alm�s, sakbat. Arm, v. [arm] Armar. Magsakbat, mag-alm�s. Armament, n. [�rmament] Armamento. Mga kasangkapang panglaban. Armed, adj. [armd] Armado. Nakaalm�s, may sakb�t.

Armful, n. [�rmful] Brazada. Pangk�. Armhole, n. [�rmjol] Sobaco. Kilikili. Armistice, n. [�rmistis] Armisticio. Pagpapahing� ng labanan sa pamamagitan ng k�sunduan. Armless, adj. [�rmles] Desarmado. Walang alm�s, inalisan ng alm�s. Armor, n. [�rmor] Armadura. Kasuutang ginagamit sa digm� upang hwag tabl�n. Armorer, n. [�rmoeroer] Armero, el art�fice que fabrica armas. Manggagaw� ng alm�s. Armory, n. [�rmori] Armer�a. Taguan ng alm�s. Armpit, n. [�rmpit] Sobaco. Kilikili. Arms, n. [arms] Armas. Mga sakbat, alm�s. Army, n. [�rmi] Ej�rcito. Hukbo. Arnica, n. [arn�ca] Arn�ca. Arnika. Aroma, n. [ar�ma] Aroma. Ang bulaklak ng aroma � ng acacia; bang�. Aromatic, adj. [arom�tic] Arom�tico. Mabang�. Around, prep. [er�und] En, cerca. Sa, malapit sa. Around, adv. [er�und] Al rededor.

Sa palibot, sa paligid. Arouse, v. [er�us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw; magbuy�, umudyok, sumulsol. Arow, adv. [er�] En fila, en linea. Nakahanay, nakaayos. Arquebuse, n. [�rcueboes] Arcabuz. Astinggal. Arraign, v. [arr�n] Citar, emplazar; acusar. Tawagin sa h�kuman; magsakdal. Arraignment, n. [arr�nment] Emplazo; acusacion. Pagpapaharap sa h�kuman; pagsasakdal. Arrange, v. [arr�ndch] Colocar, arreglar. Maglagay, humusay; umayos. Arrangement, n. [arr�ndchment] Colocacion, orden. Pagkalagay, pagkahusay, pagkaayos; ayos, husay. Arrant, adj. [�rrant] Malo, perverso. Masam�, tampalasan. Arrantly, adv. [�rrantli] Coruptamente. May kasamaan. Array, v. [arr�] Adorno, vestido; orden de batalla. Gayak, bihis; ayos sa pakikipaglaban. Array, v. [arr�] Colocar, poner en orden; adornar. Lumagay, humanay, umayos; maggayak. Arrear, n. [arr�er] Resto de una deuda, atraso. Kakulangan sa ipinagkautan. Arrearage, n. [arr��redch] Resto de una deuda, atraso. Kakulangan sa ipinagkautang. Arrest, n. [arr�st] Prision, arresto. Paghuli, pagdakip. pagbibilangg�.

Arrest, v. [arr�st] Arrestar. Humuli, dumakip, magbilanggo, ibilang�. Arrival, n. [arr�ival] Llegada, arribo. Pagdating, pagsapit, pagdatal. Arrive, v. [arr�iv] Arribar, llegar. Dumating, sumapit. Arrogance, n. [�rrogans] Arrogancia, presuncion. Kagilasan, gilas, kahambugan kapalaluan. Arrogant, adj. [�rrogant] Arrogante, orgulloso. Magilas, hambog, palal�. Arrogantly, adv. [�rrogantli] Arrogantemente. May pagkamagilas, may pagkapalal�. Arrogate, v. [�rroguet] Arrogarse, presumir de s�. Umangkin, kumanya, maghambog. Arrow, n. [�ro] Flecha, saeta. Pan�, palas�. Arse, n. [�rs] Culo, trasera, nalgas. Pwit, pwitan. Arsenal, n. [�rsinal] Arsenal. G�waan at k�maligan ng mga sakbat ng hukb�. Arsenic, n. [�rsenic] Ars�nico. Isang ur� ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa metal na iyan. Arson, n. [�rsoen] Incendio intencional. Sunog na kinus�. Art, n. [art] Arte. Arte, kulukut�, kaalaman. Arterial, adj. [art�rial] Arterial. Ukol sa ugat. Artery, n. [�rteri]

Arteria. Ugat, ugat na naghahatid ng dug� mula sa pus�. Artesian well, n. [art�sian uel] Poso artesiano. Bal�ng bukal�n ng tubig. Artful, adj. [�rtful] Artificioso, artiticial; diestro. Likh�, hind� katutub�; matalin�, mapaglikh�. Article, n. [�rticl] Art�culo. Pang-akbay; bagay; pangkat; bahagi ng kasulatan. Article, v. [�rticl] Capitular. Magpangkat, pumangkat. Articular, adj. [art�kiular] Articular. Nauukol sa kasukasuan. Articulate, adj. [art�kiulet] Articulado, claro. Malinaw, maliwanag. Articulate, v. [art�kiulet] Articular, hablar distintamente. Bumigkas ng malinaw, magsalit� ng maliwanag. Articulately, adv. [art�kiuletli] Articuladamente. May kaliwanagang badya � bigk�s. Articulation, n [art�kiulecien] Articulacion. Pananalit� ng maliwanag. Artifice, n. [�rtifis] Artificio, fraude, enga�o. Lal�ng, day�; katusuhan, kaswitikan. Artificer, n. [art�fiser] Artesano, artista. Matalinong manggagaw� sa pamamagitan ng kamay. Artificial, adj. [artif�cial] Artificial. Ang yar� sa katalinuan, ang gaw� sa pamamagitan ng dunong. Artillery, n. [art�l�ri] Artiller�a. Kanyon, mga kawal na nagpapaputok ng kanyon. Artisan, n. [�rtisan] Artesano. Manggagaw�.

Artist, n. [�rtist] Artista, el que profesa algun arte. Artista, ang lumalabas sa dulaan (� teatro). Artistic, adj. [art�stic] Art�stico. Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman. Artless, adj. [�rtles] Simple, sencillo. Karaniwan, musmos. As, conj. [as] Como, igualmente, mientras, tambien. Gaya, para, gayon din, kung paano, yamang. Ascend, v. [as�nd] Ascender, subir. Umahon, sumampa, tumaas, umilanglang. Ascendant, n. [as�ndant] Altura, elevacion. Taas, ilangl�ng. Ascendant, adj. [as�ndant] Ascendiente, superior. Paahon, paitaas. Ascendancy, n. [as�ndensi] Influjo, poder. Lakas, kapangyarihan. Ascension, n. [as�ncien.] Ascencion. Pag-akyat, pag-ahon, pag-samp�, pag-ilanglang. Ascent, n. [�sent] Subida. Ahun�n, samp�hin. Ascertain, v. [asert�n] Asegurar, establecer, afirmar, fijar. Tumant�, tumuus; magpatunay. Ascribe, v. [ascr�ib] Adscribir, atribuir. Magtalaga, italaga, ipagpalagay. Ascription, n. [ascr�pcien] Atribucion. Pagkatalaga, pagkapalagay. Ash, n. [ash] Fresno. Punong kahoy na masanga't mayabong. Ang kahoy ay maputi't matibay. Ashamed, adj. [esi�md]

Avergonzado. N�pahiy�. Ash-colored, adj. [ash-colord] Ceniciento. Kulay ab�. Ashes, n. [�sies] Ceniza. Ab�. Ashore, adv. [esi�r] En tierra. Sa lup�, sa pangpang, sa kati. Ash-tub, n. [ash-toeb] Cenicero. Sisidlan ng ab�. Ash-Wednesday, n. [ash-u�dnesday] Mi�rcoles de ceniza. Myerkoles de senisa. Ashy, adj. [�shi] Cenizoso, ceniciento. Kulay-ab�. Asia, n. [�sia] Asia. Asya. Asian, adj. [�sian] Asi�tico. Taga Asya. Asiatic, adj. [esi�tic] Asi�tico. Taga Asya. Aside, adv. [as�id] Al lado, � un lado; aparte. Sa tab�, sa tagiliran; bukod. Asinine, adj. [�sinain] Asinino. Mukhang humento, ugaling humento. Ask, v. [ask] Pedir, rogar; preguntar, interrogar. Huming�, sumam�; tumanong, magtanong. Askant, adj. [ask�nt] Al sesgo, oblicuamente. Pahal�ng. Askew, adj. [aski�] Oblicuamente, de travez. Pahal�ng.

Aslant, adj. [asl�nt] Oblicuamente. Pahal�ng. Asleep, adv. [asl�p] Dormido. Natutulog, tul�g. Aslope, adv. [asl�p] Al sesgo. Pabab�, paliwas. Asp, n. [asp] �spid, serpiente venenosa. Ahas na makamandag. Asparagus, n. [asp�raguoes] Esp�rrago. Isang ur� ng gugul�yin. Aspect, n. [�spect] Aspecto, semblante. Bikas, any�, mukh�, hichura, tabas. Asper, adj. [�sper] �spero. Masaklap, maask�d, masukal ang loob, bak�bak�. Asperate, v. [�speret] Hacer �spero. Pasaklap�n, paaskarin, pasukalin ang loob, gawing bak�bak�. Asperifolious, adj. [asperif�lioes] D�cese de las plantas que tienen �speras las hojas.. Ang halamang may mapapakl� � maaaskad na dahon. Asperity, n. [asp�riti] Aspereza, rigidez, rudeza. Saklap, askad, sukal ng loob, bak�bak�. Asperse, v. [asp�rs] Difamar, calumniar. Mamintas, manirang-puri. Aspersion, n. [asp�rsion] Defamacion, tacha. Pintas, kasiraang puri. Asphalt, n. [asf�lt] Asfalto. Pagkakahal� ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan. Asphyxia, n. [asf�csia] Asfixia. In�s, hind� makahing�. Asphyxiate, v. [asf�csiet]

Asfixiar. Uminis; inis�n, hwag pahingahin. Aspirant, adj. [�spir�nt] Aspirante, pretendiente; candidato. Ang nagnanas�, ang naghahangad; kandidato. Aspirate, v. [�spiret] Aspirar, pronunciar con aspiracion. Magbady� ng tinig h. Aspiration, n. [aspir�cien] Aspiracion. Nas�, hangad. Aspire, v. [asp�ir] Aspirar, pretender. Magnas�, maghangad. Asquint, adv. [ascu�nt] Al soslayo, de travez. Pasulyap. Ass, n. [as] Burro, borrico; asno; tonto, ignorante. Burro, burriko, hangal. Assail, v. [as�l] Acometer, asaltar, atacar. Maniil, mangloob, mangharang, dumaluhong, humandulong. Assailable, adj. [as�labl] Lo que puede ser asaltado. Ang mahaharang, masisiil, malolooban. Assailant, n. [as�lant] Acometedor, asaltador, agresor. Manghaharang, tulisan, mangloloob, m�niniil, mangdadaluhong. Assailment, n. [as�lment] Asalto, acometimiento. Panghaharang, pangloloob, paniniil, pangdadaluhong. Assassin, n. [as�sin] Asesino. M�mam�tay-tao. Assassinate, v. [as�sinet] Asesinar. Pumatay ng tao. Assassination, n. [as�sinesien] Asesinato. Pagpatay ng tao. Assault, n. [as�lt] Asalto, acometimiento de alguna plaza. Paglusob, pagdaluhong, pangloloob.

Assault, v. [as�lt] Asaltar, acometer. Lumusob, dumaluhong, mangloob, mangharang. Assay, n. [as�i] Ensayo, prueba, experimento. Pagsasanay, pagsubok, tikim. Assay, v. [as�i] Ensayar, experimentar. Sumubok, subukin, tikman. Assemblage, n. [as�mbledch] Coleccion, multitud. Katipunan, kapisanan; karamihan. Assemble, v. [as�mbl] Congregar, convocar. Magpulong, magpisan. Assembly, n. [as�mbli] Asamblea, congreso. Kapulungan. Assent, n. [as�nt] Asenso, consentimiento, aprobacion. Pahintulot, pagpayag. Assent, v. [as�nt] Asentir, aprobar. Magpahintulot, pumayag, umayon. Assert, v. [as�rt] Sostener, mantener, afirmar, asegurar. Umalalay, kumandil�; umoo. Assertion, n. [as�rcien] Asercion. Alalay, handil�; paoo. Assertor, n. [as�rt�r] Afirmador, defensor. Tagaayon, tagapagsanggalang. Assess, v. [as�s] Amillarar. Humalaga � tumasa ng dapat ibw�s ng m�mamayan sang-ayon sa halag� ng lup� � pag-aar� na ipinagbabayad sa p�mahalaan. Assessment, n. [as�sment] Amillaramiento. Amilyaramyento, halaga � tasa ng pag-aar� na ibinabayad sa p�mahalaan. Assessor, n. [as�soer] Asesor, tasador de impuestos. Tagatasa ng bwis.

Assets, n. [�sets] Caudal, fondos. Yaman, boong kahalagahan ng pag-aar� � tinatangkilik. Asseverate, v. [asev�ret] Aseverar, afirmar. Magpatunay, magpatotoo. Asseveration, n. [asever�cien] Aseveracion, afirmacion. Pagpapatunay, pagpapatotoo. Assiduity, n. [asidi�iti] Asiduidad, laboriosidad. Sikap, sipag. Assiduous, adj. [as�diues] Asiduo, aplicado. Masikap, masipag. Assign, v. [as�in] Asignar, se�alar; ceder. Magtakd�, magtand�, magtadhan�; ipagkaloob, ilipat sa iba. Assign, n. [as�in] Asignacion; cesion. Takd�, tadhan�; paglilipat sa iba. Assignable, adj. [asa�nabl] Asignable. Matatakdaan, matatadhanaan. Assignee, n. [asain�] S�ndico, apoderado, cesionario. Sinalinan ng kapangyarihan. Assigner, n. [as�iner] Asignante; transferente. Ang nagtatakd� � nagtatadhan�; ang nagsasalin sa iba. Assignment, n. [as�inment] Asignacion; cesion. Pagtatakd�, pagtatadhan�; paglilipat sa iba. Assimilable, adj. [as�milebl] Semejante. Kahwad, kawangis, kamukh�, kagaya. Assimilate, v. [as�milet] Asemejar. Tumulad, pumaris, gumaya; maghwad, magwangis, magmukh�, igaya. Assimilation, n. [asimil�cien] Asimilacion; semejanza. Hwad, wangis, wangk�. Assist, v. [as�st]

Asistir, ayudar, auxiliar. Tumulong, sumaklolo, umabuloy. Assistance, n. [as�stans] Asistencia, auxilio, apoyo. Tulong, saklolo, abuloy. Assistant, n. [as�stant] Asistente � ayudante. Katulong. Associate, adj. [as�ciet] Asociado, confederado. Kasam�. Associate, n. [as�ciet] Socio; compa�ero. Kasam�; kasama. Associate, v. [as�ciet] Asociar. Sumam�, makisam�. Association, n. [asoci�cion] Asociacion; sociedad. Samahan, kapisanan. Assort, v. [as�rt] Clasificar, adecuar. Umur�, magbagaybagay. Assortment, n. [as�rtment] El acto de clasificar. Pag-ur�, pagbabagay-bagay. Assuage, v. [asu�dch] Mitigar, suavizar, calmar, apaciguar. Magpalubay, magpatahimik, magpahump�. Assuasive, adj. [asu�siv] Mitigativo. Nakapagpapalubay, nakapagpapatahimik. Assume, v. [asi�m] Tomar; arrogar, apropiar; presumir. Kumuha; umar� ng sa ib�, kanyahin; maghinal�. Assumption, n. [as�mcien] Apropiacion. Pag-ar�ng kanya; pagkanya. Assurance, n. [asi�rans] Seguridad, certeza. Pagtiwal�, pag-asa. Assure, v. [asi�r] Asegurar. Asahan.

Assured, adj. [asi�rd] Seguro, cierto. Maaasahan, totoo. Assuredly, adv. [asi�redli] Ciertamente, sin duda. Totoong-totoo, walang pagsala. Astern, adv. [ast�rn] Por la popa. Sa gaw�ng likod, sa likod. Asthma, n. [�stma] Asma. Hik�. Asthmatic, adj. [asm�tic] Asm�tico. H�kain. Astonish, v. [ast�nish] Asombrar, pasmar, enajenar. M�mangh�, magtak�, manggilal�s. Astonishing, adj. [ast�nishing] Asombroso. Kamangh�mangh�, katak�tak�, kagil�gilal�s. Astonishment, n. [ast�nishment] Pasmo, asombro. Pagk�mangh�, pagtatak� panggigilal�s. Astound, v. [ast�und] Consternar, pasmar. Manggilal�s, mabalis�. Astraddle, adv. [astr�dl] � horcajadas. Pahalang. Astral, adj. [�stral] Astral, de los astros. Ukol sa tal�. Astray, adv. [astr�] Desviado, errado. N�ligaw, n�lisy�. Astride, adv. [astr�id] Con las piernas abiertas. Sakl�, bukak�. Astrologer, n. [astr�loger] Astr�logo. Ang marunong ng tungkol sa tal� at bituin. Astrology, n. [astr�lodchi]

Astrolog�a. Karunungan tungkol sa mga tal� at bituin. Astronomer, n. [astr�nomer] Astr�nomo. Ang marunong ng tungkol sa lak�, sukat at kilos ng mga tal�, bituin at ibp. Astronomy, n. [astr�nomi] Astronom�a. Karunungan tungkol sa lak�, sukat at kilos ng mga tal�, bituin at ibp. Astute, adj. [asti�t] Astuto. Tuso, switik. Asunder, adv. [as�nder] Separadamente, aparte. Hiwalay, bukod, tang�. Asylum, n. [as�il�m] Asilo, refugio. Ampunan, �lagaan, kandilian. At, prep. [at] �, en. Sa. Atheism, n. [�ziism] Ateismo. Ang pananalig na walang Dyos. Atheist, n. [�ziist] Ateista � ateo. Ang may pananalig na walang Dyos. Athirst, adv. [az�rst] Sediento. Uh�w. Athlete, n. [azl�t] Atleta. Taong malak�s at bihasa sa mga larong pangpalakas ng katawan. Athletic, adj. [azl�tic] Atl�tico. Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan. Athwart, prep. [azu�rt] Al � � travez, de travez, de un modo atravesado. Pahalang. Atlantic, n. [atl�ntic] Atl�ntico. Atl�ntiko, (isang dagat). Atlas, n. [�tlas]

�tlas. Atlas, pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain � bans�. Atmosphere, n. [�tmosfir] Atm�sfera. Panganorin, ang kapisanan ng hangin at ng sarisaring singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak. Atmospheric, adj. [atmosf�ric] Atmosf�rico. Ukol sa panganorin. Atom, n. [atoem] �tomo. Napaka munting bagay. Atomic, adj. [at�mic] At�mico. Munting munt�. Atone, v. [at�n] Expiar, apaciguar, aplacar. Magtakip ng sala, magpalubag loob, magpatahimik. Atonement, n. [at�nment] Expiacion, propiciacion, concordia. Pagtatakip ng sal�, pangpalubag-loob, pakikipagkasund�. Atonic, adj. [at�nic] Lo que est� falto de vigor. Mahin�, walang lak�s. Atop, adv. [at�p] Encima. Sa ibabaw. Atrocious, adj. [atr�ci�s] Atroz, enorme. Nakapangingilabot, tampalasan, balakyot. Atrocity, n. [atr�siti] Atrocidad. Kabalakyutan, katampalasanan. Attach, v. [at�ch] Prender, pillar, asir, coger; apegarse. Dumakip, humuli, tumangan, humawak; idugtong, ikab�t. Attachment, n. [at�chment] Amistad, enlace, afecto, adhesion; aprehension; embargo. Pakikipag-ibigan, pakikisap�; pagkahuli; dugtong; sangl�. Attack, n. [at�c] Ataque, embestida. Daluhong, paglaban, salakay, paglusob. Attack, v. [at�c]

Atacar, acometer. Dumaluhong, lumaban, sumalakay, lumusob. Attain, v. [at�n] Ganar, procurar, lograr, alcanzar. Magtaglay, magkamit, magtam�, umabot, magsumikap. Attainable, adj. [at�nabl] Asequible, lo que se puede conseguir. Matataglay, makakamit, matatam�, maaabot. Attainment, n. [at�nment] Logro, consecucion de lo que se pretende. Pagtataglay, pagkakam�t, pagtatam�, pagkaabot. Attempt, n. [at�mpt] Empresa, experimento, prueba, tentativa. Pagsubok, pagtik�m. Attempt, v. [at�mpt] Intentar, probar, experimentar. Sumubok, tumikim. Attend, v. [at�nd] Atender, servir, prestar atencion, considerar. Lumingap, kumandil�, duminig, maglingkod. Attendance, n. [at�ndans] Atencion, cuidado; servicio; acompa�amiento. Paglingap, pagkandil�; paglilingkod; abay. Attendant, n. [at�ndant] Sirviente, servidor; acompa�ante. Alil�, lingkod, abay. Attention, n. [at�ncien] Atencion, miramiento, cuidado. Lingap, ingat, kaling�. Attentive, adj. [at�ntiv] Atento. Maingat, taimtim. Attenuant, adj. [at�nuant] Atenuante. Nagpapahin�, nagp�papay�t. Attenuate, v. [at�nuet] Atenuar, adelgazar. Magpahin�, magpapay�t. Attest, v. [at�st] Atestiguar, declarar. Sumaks�, magpahayag. Attestation, n. [atest�cien] Atestacion, testimonio. Pagsaks�, pagpapatotoo.

Attic, n. [�tic] Desvan, guardilla. Ang pagitan ng k�same at bubungan. Attire, n. [at�ir] Atav�o; el adorno y compostura de la persona. Bihis, gayak, pamuti. Attire, v. [at�ir] Ataviar, asear, adornar. Magbihis, maggayak, magpalamuti. Attitude, n. [�titiud] Actitud. Tay�, lagay, any�, tind�g. Attorney, n. [at�rni] Abogado, procurador, agente, apoderado. Abogado, katiwal�, pintakasi. Attract, v. [atr�ct] Atraer, persuadir. Gumanyak, humalina, humikayat. Attraction, n. [atr�ccien] Atraccion. Pangganyak, panghalina, panghikayat. Attractive, adj. [atr�ctiv] Atractivo, atrayente. Nakagaganyak, nakahahalina, kahalihalina, nakahihikayat. Attribute, n. [atr�biut] Atributo. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong, kapangyarihan. Attribute, v. [atr�biut] Atribuir; achacar, imputar. Magparatang, magpalagay. Attribution, n. [atribi�cien] Cualidades atribuidas, atributo. Paratang, palagay. Attributive, adj. [atr�biutiv] Atributivo. Ukol sa paratang. Auburn, adj. [�b�rn] Moreno, casta�o. Kuyomangg�, namumulang kulay kuyomangg�. Auction, n. [�ccien] Almoneda, p�blica subasta. Almoneda. Auction, v. [�ccien]

Almonedear. Mag-almoneda. Auctioneer, n. [occien�r] Almonedero. Ang nag-aalmoneda. Audacious, adj. [od�cies] Audaz, atrevido. Pangah�s, matapang. Audacity, n. [od�citi] Audacia, osad�a. Kapangahasan, katapangan. Audible, adj. [�dibl] Audible. N�ririnig. Audience, n. [�diens] Audiencia; auditorio. Kapulungan ng nangakikinig; pakikinig. Audit, v. [�dit] Rematar una cuenta, examinar. Maglinaw ng isang kautangan, sumiyasat; tumuus. Audit, n. [�dit] Remate de una cuenta. Paglilinaw ng isang kautangan, pagtutuos, pagsiyasat. Auditor, n. [�ditor] Oidor; oyente, el que oye. Tagatuos; tagadinig, tagalinaw ng isang kautangan. Auditory, n. [�ditori] Auditorio. Dakong p�kinigan. Auger, n. [�gu�r] Barrena, taladro. Balibol, pangbutas, barrena. Aught, pron. [ot] Algo, alguna cosa. Anoman, balang.... Augment, n. [ogm�nt] A�adidura, aumento. Dagdag, patong. Augment, v. [ogm�nt] Aumentar, crecer. Magdagdag, magparami, lakihan. Augmentation, n. [ogment�cien] Aumentacion, aumento. Dagdag, patong.

Augur, n. [�gu�r] Taladro; agorero, adivino. Pangbutas, barrena; mapamahiin, manghuhul�. Augur, v. [�gu�r] Taladrar; adivinar, pronosticar. Bumutas, barrenahin; humul�, manghul�. Augury, n. [�gu�ri] Ag�ero, presagio. Pamahiin, hul�. August, adj. [�gu�st] Augusto, majestuoso. Marangal, kagalanggalang, karangaldangal. August, n. [�gu�st] Agosto. Agosto, ikawalong bwan sa isang ta�n. Augustness, n. [ogu�stnes] Majestuosidad, grandeza, majestad. Karangalan, kainaman. Aunt, n. [ant] Tia. Ale, ali, tia. Aural, adj. [�ral] Aural. Nauukol sa taynga. Auricular, adj. [or�kiular] Auricular. Nauukol sa taynga. Aurist, n. [�rist] Aurista. Manggamot sa taynga. Aurora, n. [or�ra] Aurora, crep�sculo de la ma�ana. Buk�ng liwayway. Auspice, n. [�spis] Auspicio, proteccion. Ampon, kandil�. Auspicious, adj. [osp�cies] Pr�spero, favorable. Mapalad, pinapalad. Austere, adj. [ost�r] Austero, severo, r�gido. Mahigpit, mabagsik, mabangis. Austerity, n. [ost�riti]

Austeridad, rigor; crueldad. Kahigpit�n, kabagsik�n, kabangisan. Authentic, adj. [oz�ntic] Aut�ntico. Tunay, totoo. Authenticate, v. [oz�ntiket] Autenticar. Patotohanan, patunayan, ipakilala ang katotohanan. Authenticity, n. [ozent�siti] Autenticidad. Ang katotohanan, ang katunayan. Author, n. [�zor] Autor. Autor, m�ngangath�, may-kath�, may-likh�. Authoress, n. [�zores] Autora. Autora, babaing m�ngangath�, babaing may-kath�, babaing may-likh�. Authoritative, adj. [ozor�tetiv] Autorizado, autoritativo. May kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan. Authority, n. [oz�riti] Autoridad, potestad. Kapangyarihan, kapahintulutan. Authorization, n. [ozor�cecien] Autorizacion. Pahintulot. Authorize, v. [�zoraiz] Autorizar. Magpahintulot, magbigay ng kapangyarihan. Authorship, n. [�zorship] La calidad de autor. Pagkaautor, pagkamaykath�, pagkamaylikh�. Autobiography, n. [otobay�grafi] Autobiograf�a. Ang pagsulat ng sariling kabuhayan. Autocrat, n. [�tocrat] Aut�crata. Ap�, Ang k�punupunuan na pinapangyayari ang kanyang m�ibigan. Autocratic, adj. [otocr�tic] Autocr�tico. Nauukol sa ap�, pag-aapo-ap�an. Autograph, n. [�tograf] Aut�grafo. Sulat ng kanyang sariling kamay.

Autographic, adj. [ot�grafic] Autogr�fico. Nauukol sa sulat ng sariling kamay. Automatical, adj. [otom�tical] Autom�tico. M�kinang hum�hwad sa kilos ng may buhay. Autonomy, n. [ot�nomi] Autonomia. Kalayaan ng isang bayan � bans� na mamahal� ayon sa kanyang sariling kautusan. Autopsy, n. [�topsi] Autopsia. Pagsaliklik � paglitis ng nag�ng dahilan ng ikinamatay. Autumn, n. [�tom] Oto�o. Otonyo, tagulan. Autumnal, adj. [ot�mnal] Oto�al. Nauukol sa Otonyo � tagulan. Auxiliar, auxiliary, adj. [oks�lier, oks�lieri] Auxiliar, auxiliatorio. Katulong, kawan�. Avail, n. [av�l] Provecho, ventaja. Pakinabang. Avail, v. [av�l] Aprovechar; servir, ayudar. Makinabang; maglingkod; tumulong. Available, adj. [av�labl] Util, ventajoso. Napapakinabangan, nagagamit. Avalanche, n. [�valanch] Lurte � alud. Ang natitibag na putol ng esn� (� namuong tubig). Avarice, n. [�v�ris] Avaricia. Kasakiman; katakawan. Avaricious, adj. [avar�ci�s] Avaro, avariento. Sakim; matakaw. Avast, adv. [av�st] Forte. Pigil, hawak.

Avaunt, interj. [av�nt] �Fuera! �fuera de aqu�! �quita! �quita all�!. Sulong! tab�! lumayas ka! alis diyan! Ave Mary, n. [�vi M�ri] Ave Maria. Aba Ginoong Mar�a. Avenge, v. [av�ndch] Vengarse; castigar algun delito. Manghiganti; magparusa. Avengement, n. [av�ndchment] Venganza. Higant�. Avenger, n. [av�ndcher] Vengador. Mapanghigant�. Avenue, n. [av�niu] Avenida, calle de arboles. Lansangang mapunong kahoy sa kab�kabilang tab�. Aver, v. [av�r] Asegurar, afirmar, verificar. Magpatunay, magpatotoo; matunayan, matotohanan. Average, n. [�v�redch] Promedio, precio medio, t�rmino medio. Kurong humigit kumulang. Average, v. [�v�redch] Tomar un termino medio. Kumur� ng humigit kumulang. Averse, adj. [av�rs] Adverso, contrario. Salungat, salangsang, katalo, kalaban. Aversion, n. [av�rci�n] Aversion, disgusto, odio. Sam� ng loob, sukal ng loob; pagtatanim. Avert, v. [av�rt] Desviar, apartar, alejar. Lumik�, lumih�s; humiwalay; lumay�; umilag. Aviari, n. [�vieri] Pajarera, aposento para criar � tener p�jaros. Dakong �lagaan sa mga ibon. Avidity, n. [av�diti] Voracidad, codicia. Katakawan, kasakiman. Avocation, n. [avok�cioen] Evocacion; ocupacion.

Tawag, kaloob, katungkulan, hanap-buhay. Avoid, v. [av�id] Evitar. Umiwas, iwasan, umilag, ilagan. Avoidable, adj. [av�idabl] Evitable. Maiiwasan, mai�lagan. Avoidance, n. [av�idans] El acto y efecto de evitar alguna cosa. Pag-iwas, pag-ilag. Avouch, v. [av�uch] Afirmar, justificar. Magpatotoo, magpatunay. Avouchment, n. [av�uchment] Declaracion, testimonio. Patotoo, pahayag. Avow, v. [av�u] Declarar, confesar. Magpahayag, maghayag. Avowal, n. [av�ual] Declaracion justificativa, aprobacion. Pahayag ng pagpapatotoo, pagpayag. Avowedly, adv. [av�uedli] Declaradamente, abiertamente. Talaga, sady�. Await, v. [eu�t] Aguardar, esperar. Maghintay, mag-antay mag-antabay. Awake, v. [au�k] Despertar. Gumising, pumukaw. Awake, adj. [eu�k] Despierto. Gis�ng. Awaken, v. [eu�ken] Despertar. Gumising, pumukaw. Awaking, n. [eu�king] Despertamiento. Pagkagising. Award, n. [au�rd] Sentencia, determinacion. Hatol, pasiya.

Award, v. [au�rd] Juzgar, sentenciar; determinar. Humatol, magpasiya. Awarder, n. [au�rder] Juez �rbitro. Tagahatol. Aware, adj. [eu�r] Cauto, vigilante. Maingat, nakatanod. Away, adv. [eu�y] Ausente, afuera. Wal�, sa labas. Awe, n. [o] Miedo � temor reverencial, pavor. Pangim�, hiy�, takot. Awe, v. [o] Amedrentar; asombrar. Tumakot, gumitl�. Awful, adj. [�ful] Tremendo, horroroso. Kakilakilabot, kasindaksindak. Awfully, adv. [�fuli] Terriblemente. Kakilakilabot, kasindaksindak. Awful-eyed, adj. [�ful-aid] El que tiene ojos espantosos. May matang mabalasik. Awfulness, n. [�fulnes] Respeto � temor. Pangim�. Awhile, adv. [eju�il] Un rato, algun tiempo. Sangdal�, kaunt�, samantal�. Awkward, adj. [�kuord] Tosco, rudo, dificil. Magaspang, bastos, musmos; mahirap gawin. Awkwardness, n. [�kuordnes] Tosquedad, groceria. Kagaspangan, kabastusan. Awl, n. [ol] Lesna. Balibol, pangbutas. Awn, n. [on] Arista.

Sungot. Awning, n. [�ning] Toldo. Kulandong, takip. Awry, adv. [ar�i] Oblicuamente, al travez. Patabing�. Axe, n. [acs] Hacha. Palakol. Axiom, n. [�csi�m] Axioma. Kawikaan, kasabihang may taglay na aral. Axiomatical, adj. [acsiom�tical] Lo que pertenece al axioma. Nauukol sa kasabihang may taglay na aral. Axis, n. [�csis] Eje. Ehe, ikir�n, pinipihitan. Axle-tree, n. [�csl-tri] Eje de una rueda. Lalik�n, ikir�n, pinipihitan. Ay, adv. [ai] S�. Oo, op�. Aye, adv. [e] Siempre, para siempre, jamas. Lag� mapakaylan man, kaylan man. Azimuth, n. [�zim�z] Azimut del sol � de una estrella; el acto del horizonte que hay entre el c�rculo vertical en que est� el astro, y el meridiano del lugar. Sinag, limb�. Azure, adj. [�zoer] Azulado, color cer�leo. Bughaw, mabughaw, asul. Azure, v. [�zoer] Azular. Gaw�ng kulay bughaw. Azymous, adj. [�zimoes] �zimo. Walang lebadura. B

B, [bi] B (be). B (ba). Baa, n. [ba] Balido. Tingig � boses ng tupa. Baa, v. [ba] Balar. Umungal (iniuukol lamang sa tingig � boses ng tupa). Babble, v. [b�bl] Balbucear. Magsalitang parang musmos. Babble, n. [b�bl] Charlar, charlataner�a. Salitang musmos, satsat. Babbler, n. [b�bl�r] Charlador, parlero. Mapagsalita ng walang kapakanan, satsatero. Babe, n. [b�bi] Criatura, infante; el nene. Sanggol, nen�. Baboon, n. [bab�n] Cin�cefalo. Malaking unggoy, oranggutang. Baby, n [b�bi] Criatura, infante; el nene. Sanggol, nen�. Babyhood, n. [b�bijud] Ni�ez, infancia. Pagkasanggol, pagkanen�. Babyish, adj. [b�bish] Pueril. Parang sanggol, parang nen�. Bachelor, n. [b�chelor] Soltero, c�libe. Matandang bagong tao, matandang binat�. Bachelorship, n. [b�chelorship] Solter�a, celibato. Pagka matandang binat�. Back, adv. [bac] Atras � detras. Urong sa dakong likod. Back, n. [bac]

Espalda. Likod. Back, v. [bac] Sostener, montar � caballo. Paurungin, sumakay sa kabayo. Backbite, v. [b�cbait] Murmurar, difamar, desacreditar. Manirang puri, umalimura sa likuran. Backbiter, n. [b�cbaiter] Murmurador, detractor. Mapanirang puri, mapag-alimura. Backbiting, n. [b�cbaiting] Detraccion. Paninirang puri, pag-alimura. Backbone, n. [bacb�n] Hueso dorsal, espinazo. Gulugod, buto sa likod. Backdoor, n. [b�cdor] Puerta trasera. Pintuan sa likuran. Backfriend, n. [b�cfrend] Enemigo secreto, traidor. Kaibigang mapagpailalim, kaibigang taksil, kaibigang kasoy. Background, n. [b�cgraund] Fondo. Ang looban sa likuran ng bahay. Backroom, n. [b�crum] Cuarto � pieza trasera. Ang silid sa dakong likuran ng bahay. Backshop, n. [b�csiop] Trastienda. Ang dakong likuran ng tindahan. Backside, n. [b�csaid] Espalda, la parte de atras de cualquiera cosa; trasero. Likuran, ang dakong likuran ng anoman. Backslide, v. [bacsl�id] Resbalar; tergiversar. M�dulas, lumihis sa pinag-uusapan. Backward, adv. [b�cu�rd] Atras; hacia atras; preposteramente. Urong; sa dakong likod; ng panahong nagdaan. Backward, adj. [b�cu�rd] Opuesto; enemigo, lerdo. Katalo, kaaway; mahirap kausapin.

Backwardness, n. [b�cu�rdnes] Torpeza, pesadez, negligencia. Kadung�an, kamusmusan, kadwagan. Bacon, n. [b�cn] Tocino, la carne salada del puerco. Tosino, karneng baboy na inasnan. Bad, adj. [b�d] Mal, malo; indispuesto. Masam�; may karamdaman. Badge, n. [badch] Divisa, se�al, s�mbolo. Sasisag, tand�. Badge, v. [badch] Divisar, se�alar con divisa. Magsagisag. Badger, v. [b�dcher] Cansar, fatigar. Pumagod, pagurin, pat�in, yamutin. Badinage, n. [b�dinedch] Gracejo, jocosidad, burla, chanza. Tuks�, bir�, pagpapataw�. Badly, adv. [b�dli] Malamente. May kasamaan. Badness, n. [b�dnes] Maldad. Kasamaan, sam�. Baffle, v. [b�fl] Eludir; confundir; hundir. Tumalo, lumit�; maglubog. Bag, n. [bag] Saco, talega. Bayong, supot. Bag, v. [bag] Entalegar. Magsilid sa bayong � sa supot. Baggage, n. [b�guedch] Bagaje, equipaje. Ang daladalahan sa paglalakbay. Bagging, n. [b�gging] Tela basta. K�yong magaspang. Bagpipe, n. [b�gpaip]

Gaita. Instrumento ng m�sika. Bail, n. [b�l] Fianza; fiador. Sangl�, sagot, ak�, lagak; ang nan�nag�t. Bail, v. [b�l] Caucionar, fiar. Managot, umak�. Bailee, n. [bel�] El que est� libre bajo fianza. Ang nakalalay� sa pamamagitan ng lagak. Bailiff, n. [b�lif] Alguacil, mayordomo. Agusil, katiwala, mayordomo. Bait, n. [bet] Cebo. Pain. Bait, v. [bet] Cebar. Magpain. Bake, v. [be�k] Cocer en horno. Magtinapay, magbibingka. Baker, n. [b�ker] Panadero. Magtitinap�y. Bakery, n. [b�keri] Panader�a. Panaderya, g�waan ng tinapay. Balance, n. [b�lans] Balanza; balance. Timbangan; balanse, pagtutuus. Balance, v. [b�lans] Pesar en balanza; balancear, saldar. Tumimbang; magbalanse, tumuus. Balcony, n. [b�lconi] Balcon. Balkon, sibi. Bald, n. [bold] Calvo. Kalb�. Baldhead, n. [b�ldjed] Calvo. Taong kalb�, walang buhok.

Baldness, n. [b�ldnes] Calvez. Kakalbuh�n, pagkakalb�. Bale, n. [b�l] Bala � fardo de mercader�as; calamidad, miseria. Tal�, bigkis; sakun�, karalitaan. Bale, v. [b�l] Empalar, empaquetar. Magtal�, magbigkis. Baleful, adj. [b�lful] Triste, funesto. Mahirap, mapanglaw, salat. Balk, n. [bolk] Viga; contratiempo, agravio, perjuicio. Sikang; abala, bagabag; kaapihan. Balk, v. [bolk] Frustrar, faltar � la palabra. M�urong, magkulang sa pananalit�. Ball, n. [bol] Bola, pelota; bala; baile. Bola, anomang mabilog; pungl�, bala; s�yawan, bayle. Ballad, n. [b�lad] Balada, cancion. Kant�, awit. Ballast, n. [b�last] Lastre. Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan. Ballast, v. [b�last] Lastrar. Maglagay ng pangpabigat. Balloon, n. [bal�n] Globo. Globo. Ballot, n. [b�l�t] Balota. Balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan. Ballot, v. [b�l�t] Votar con balotas. Bumoto sa pamamagitan ng balota. Balm, n. [bam] B�lsamo. B�lsamo, pabang�.

Balm, v. [bam] Embalsamar. Pabanguh�n. Balmy, adj. [b�lmi] Bals�mico. Ukol sa b�lsamo, mabang�. Balsam, n. [b�lsam] B�lsamo. B�lsamo, pabango. Baluster, n. [b�l�ster] Balaustre. Barandilyas, gabay. Balustrade, n. [bal�str�d] Balaustrada. Gabay. Bamboo, n. [bamb�] Bamboa. Kawayan, buh�, b�kawe, tamb�. Bamboozle, v. [bamb�zl] Enga�ar. Magday�, humib�. Bambuzler, n. [bamb�zler] Enga�ador. Magdaray�. Ban, n. [ban] Bando, anuncio; excomunion; proclama. Pahayag, tawag; sump�. Ban, v. [ban] Excomulgar, maldecir. Manump�, manungayaw. Banana, n. [ban�na] Pl�tano. Saging. Band, n. [band] Venda, tira � faja; union; cuadrilla, banda. Tal�, bahag, pamigkis; pulutong, banda ng m�sika. Band, v. [band] Vendar, unir; juntar. Magbigkis, magtal�; pagsamahin. Bandage, n. [b�ndedch] Venda, tira � faja; vendaje. Bigkis na panapal � panali sa anoman. Bandage, v. [b�ndedch] Vendar, fajar.

Magbigkis, magtal�, magtapal, magpiring. Bandanna, n. [band�na] Bandanas. Pangyong mapul�. Bandbox, n. [b�ndbocs] Cajita � cofrecito de carton. Kahong karton, sisidlang karton. Bandit, n. [b�ndit] Bandido � salteador de caminos. Tulisan, manghaharang. Bandy, n. [b�ndi] Palocorvo. Pamal� ng bola. Bandy, v. [b�ndi] Pelotear, discutir, ligarse. Maghagisan ng bola, maglap�lap�. Bandylegged, adj. [b�ndilegd] Patizambo. Mabilog ang bint�. Bane, n. [ben] Veneno, tosigo. Lason, kamandag. Bane, v. [ben] Envenenar. Lumason. Baneful, adj. [b�nful] Venenoso, mortal, mort�fero. Nakakalason, nakamamatay. Bang, v. [bang] Pu�ada, golpe. Suntok, bugbog, paspas. Bang, n. [bang] Dar pu�adas, sacudir. Sumuntok, bumugbog, pumaspas. Bangle, n. [bangl] Bracelete delgado. Pulsera, kalombigas. Banish, v. [b�nish] Desterrar, expeler fuera. Itapon, idestiero. Banishment, n. [b�nishment] Destierro. Pagkatapon sa ibang lup�, destiero.

Banister, n. [b�nister] Balaustre. Gabay, barandilya. Banjo, n. [b�ndcho] Banduria. Bandurya. Bank, n. [banc] Orilla, rivera; banco. Pangpang, baybayin, tab� ng ilog � dagat; b�ngko. Bank, v. [banc] Aislar � detener el agua con diques, poner dinero en un banco. Magpilapil; maglag�k ng salap� sa bangko. Bankbill, n. [bancbil] Billete de banco. Papel de bangko. Banker, n. [b�nker] Banquero, cambista. Ang may ar� ng bangko m�mamalit ng salap�. Banknote, n. [b�ncnot] Billete de banco. Papel de b�ngko. Bankrupt, adj. [b�ncr�pt] Insolvente, quebrado, fallido. Lug�, hind� makabayad, walang ikabayad. Bankrupt, v. [b�ncr�pt] Quebrar, declararse insolvente. Malugi, mawalan ng salap� ang bangko, magpahayag ang bangko na wal� nang salap�. Bankruptcy, n. [b�ncr�ptsi] Bancarota. Pagkabagsak ng kalagayan ng b�ngko. Banner, n. [b�n�r] Bandera, estandarte. Watawat, bandil�, bandera. Banquet, n. [b�ncuet] Banquete, festin. Pig�ng, �nyayahan, hand�an, k�inan. Banquet, v. [b�ncuet] Banquetear. Magpig�ng, maghand�, magkainan. Bantam, n. [b�ntam] Bantama. Manok sa Java. Banter, v. [b�nter]

Lumbar, divertirse � costa de alguno. Magbir�, manukso. Banter, n. [b�nter] Lumba, burla, chasco. Bir�, tuks�. Banterer, n. [b�nt�r�r] Lumbon, burlon. M�nunukso, palabir�. Bantling, n. [b�ntling] Chicuelo � chicuela. Batang munt�. Baptism, n. [b�ptism] Bautismo. Binyag, pagbibinyag. Baptismal, adj. [b�ptismal] Bautismal. Nauukol sa binyag. Baptist, n. [b�ptist] El que administra el bautismo. Ang nagbibinyag. Baptistery, n. [b�ptist�ri] Bautisterio. Dakong pinagbibinyagan. Baptize, v. [bapt�is] Bautizar. Magbinyag, magbigay ng pangalan. Bar, n. [bar] Barra, tranca, obst�culo; estrados. Halang, hadlang, sangg�; kapisanan ng mga abogado. Bar, v. [bar] Cerrar con barras, impedir, prohibir. Magtrangk�, m�ghadlang. Barb, n. [barb] Barba; leng�eta de saeta � flecha. Bab�; balb�s; pangalawit na nasa pwitan ng sibat � tag�. Barbarian, n. [barb�rian] Hombre b�rbaro; cruel. Taong tampalasan, mabaksik. Barbaric, adj. [b�rbaric] B�rbaro. Tampalasan, mabaksik. Barbarity, n. [barb�riti] Barbaridad. Katampalasanan, kabaksikan.

Barbarous, adj. [b�rbar�s] B�rbaro, salvaje. Tampalasan, salbahe. Barber, n. [b�rber] Barbero. Manggugupit ng buhok, mang-aahit, barbero. Bard, n. [bard] Poeta, bardo. M�nunul�. Bare, adj. [b�r] Desnudo, descubierto. Hubad, hub�; walang takip. Bare, v. [b�r] Desnudar, descubrir. Maghubad, maghub�; mag-alis ng takip. Barefaced, adj. [b�rfesd] Descarado, insolente. Walanghiy�, walang bait. Barefoot, adj. [b�rfut] Descalzo. Walang suot ang paa. Barely, adv. [b�rli] Meramente, simplemente; pobremente. May pagkahubad, nakagayon lamang, k�waw�. Bargain, n. [b�rguen] Ajuste, convenio; compra � venta. Pinagkayarian, pinagkasunduan; pagbili � pagbibil�. Bargain, v. [b�rguen] Pactar, ajustar; negociar. Makipagkayar�. mangalakal. Barge, n. [bardch] Falua � faluca. Kask�. Baritone, n. [b�riton] Baritono. Bar�tono, tinig na hindi n�pakataas ni n�pakabab�. Bark, n. [barc] Corteza; ladra. Balat, upak, talukap; tah�l, kah�l. Bark, v. [barc] Descortezar; ladrar. Umupak, mag-alis ng balat ng kahoy; tumahol, kumahol. Bark, n. [barc]

Barco, embarcacion. Bark�, sasakyang may layag. Barley, n. [b�rli] Cebada. Sebada, pananim na gaya ng palay. Barm, n. [barm] Jiste, levadura. Lebadura. Barmy, adj. [b�rmi] Lo que tiene jiste � levadura. May halong lebadura. Barn, n. [barn] Granero, pajar. Bangan, kamalig, k�maligan. Barnacle, n. [b�rnecl] Barnicla. Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan. Barometer, n. [bar�meter] Bar�metro. Bar�metro, kasangkapang nadbabadya ng lagay ng panahon. Baron, n. [b�ron] Baron. Baron, isang marangal na pamagat. Barouche, n. [b�ruch] Carruage. Karwahe. Barrack, n. [b�rac] Cuartel. Kwartel, t�hanan ng mga kawal � sundalo. Barrel, n. [b�rel] Barril. Bariles. Barrel, v. [b�rel] Embarilar. Magsilid sa bariles. Barren, adj. [b�ren] Esteril; infructuoso. Baog; basal; walang bunga. Barricade, n. [barik�d] Barrera, estacada. Munting kut�. Barricade, v. [barik�d] Cerrar con barreras, atrincherar. Magkut�, maglagay ng kut�.

Barrier, n. [b�ri�r] Barrera; obst�culo. Halang, hadlang; kut�. Barrister, n. [b�rister] Abogado. Abogado. Bar-room, n. [b�r-rum] Taberna. Tindahan ng alak. Barrow, n. [b�ro] Angarillas; puerco. Munting kariton na iisa ang gulong at karaniwang ipinanghahakot ng bato't buhangin; baboy. Barter, n. [b�rter] Tr�fico. Pangangalakal. Barter, v. [b�rter] Traficar; cambiar, trocar. Mangalakal; magpalit. Basalt, n. [bas�lt] Basalto. Batong matigas. Base, adj. [b�s] Bajo, humilde, despreciable, vil. Hamak, mabab�, mahalay. Base, n. [b�s] Fondo, basa, pedestal. Patung�n, paa, p�ndo, tuntungan. Base, v. [b�s] Apoyar, envilecer. Ipatong sa patungan; humamak. Baseball, n. [b�sbol] Besbol (un juego de bola). Besbol. Baseless, n. [b�sles] Sin fondo, desfondado. Walang pondo � walang m�tungtungan. Basement, n. [b�sment] Basamento. Silong. Baseness, n. [b�snes] Bajeza, vileza. Kahamakan, kahalayan.

Bashaw, n. [basi�] Baj�. Maginoo sa Turkya. Bashful, adj. [b�shful] Vergonzoso, t�mido, encogido. Mahihiyain, matatakut�n, mahinhin. Bashfully, adv. [b�shfuli] Vergonzosamente. May pagkamahiyain. Bashfulness, n. [b�shfulnes] Verg�enza, modestia. Kahihiyan, kahinhinan. Basin, n. [b�sn] Jofaina. Palanggana, h�lamusan. Basis, n. [b�sis] Basa, pedestal; base, fundamento. Tungtungan, kinatatayuan; pinagmumulan, pinagbubuhatan. Bask, v. [bask] Asolear, ponerse � tomar el sol. Magbilad, ibilad. Basket, n. [b�sket] Cesta, canasta. Busl�, bilao, bakol, ka�ng, batul�ng. Bass, adj. [bas] Bajo, grave. Mababang tingig sa tugtugin � awit. Bass, n. [bas] Lobina. Lobina, isang isd�. Bastard, n. [b�stard] Bastardo, espurio. Bastardo, an�k sa ib� ng may-asawa. Baste, v. [best] Apalear; pringar � untar la carne en el asador. Humampas � bumugbog sa pamamagitan ng isang tungkod; mag-ihaw ng lamang kati. Basting, n. [b�sting] Hilv�n; apaleamiento. Hilbana; hampas, bugbog. Bat, n. [bat] Garrote � cachiporra. Panghanmpas ng bola sa larong besbol. Bat, n. [bat]

Murci�lago. P�nik�, kabagkabag, b�yakan. Batch, n. [batch] Cochura, hornada. Masa ng tinapay. Bath, n. [baz] Ba�o. P�liguan. Bathe, v. [bez] Ba�ar, ba�arse. Malig�, magpalig�. Bathing, n. [b�zing] Ba�o. Palilig�. Bathing-tub, n. [b�zing-t�b] Ba�o. P�liguan. Battalion, n. [bat�li�n] Batallon. Isang pulutong ng mga kawal. Batten, n. [b�tn] Astilla. Tatal. Batten, v. [b�tn] Cebar, reparar, engordar. Magpatab�, yumaman. Batter, n. [b�ter] El que apalea, apaleador. Ang humahampas. Batter, v. [b�ter] Apalear, golpear. Humampas, bumugbog humagupit, mamal�. Battery, n. [b�teri] Bater�a. Batery�, kutang may kanyon; isang pulutong na sundalong may kanyon. Battle, n. [b�tl] Batalla. Laban�n, digm�, pamook, pagbabaka. Battle, v. [b�tl] Batallar, combatir. Lumaban, dumigm�, makipamook, makipagbaka. Battle-array, n. [batl-ar�] Orden de batalla. Ayos ng laban�n.

Battle-axe, n. [b�tl-acs] Hacha de armas. Palakol na panglaban. Bauble, n. [b�bl] Chucher�a. Bagay na walang halaga. Bawl, v. [bol] Gritar, vocear. Sumigaw, humiyaw. Bawl, n. [bol] Grito. Sigaw, hiyaw. Bay, adj. [bei] Bayo. Kulay bayo, � kuyomangging mapul�pul�. Bay, n. [bei] Bah�a, rada, puerto abierto en el mar; brazo de mar. Look, dagatdagatan kaugpong ng dagat. Bay, v. [bei] Ladrar, balar. Tumahol, kumahol. Bayonet, n. [b�onet] Bayoneta. Bayoneta. Bayonet, v. [b�onet] Traspasar con la bayoneta. Manaksak ng bayoneta. Bazaar, n. [baz�r] Bazar. Basar, almasen ng sarisari. Be, v. [b�] Ser � estar; tener algun estado � calidad. Mag�ng, ay, mag, magka... sum�... Beach, n. [bich] Costa, ribera, orilla. Baybay-dagat. Beach, v. [bich] Encallar. Isadsad sa baybay. Beacon, n. [b�cn] Faro, fanal. Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway; sigang palatandaan.

Bead, n. [bid] Cuenta, rosario; abalorios. Kwintas, abaloryo. Beadle, n. [b�dl] Alguacil. Agusil. Beagle, n. [b�gl] Sabueso. Munting aso na ginagamit sa pangangaso. Beak, n. [bic] Pico. Tuk�. Beam, n. [bim] Viga maestra de un edificio; brazos de balanza; rayo de luz. Kilo, anam�n; pingga; liwanag. Beam, v. [bim] Emitir � arrojar rayos. Kumislap, kumisap numingning. Bean, n. [bin] Haba. Sitaw, patani. Bear, n. [bir] Oso. Oso, (isang hayop na apat ang paa). Bear, v. [bir] Llevar alguna cosa como carga; sufrir (algun dolor); sostener, soportar; producir, parir.. Magdal�; magtiis, magbat�; umalalay; mamunga; manganak. Bearable, adj. [b�rabl] Sufrible. Makababat�, makatitiis. Beard, n. [bird] Barba; arista de espiga. Balbas; bulo ng uhay. Beard, v. [bird] Desbarbar. Baltak�n ang balb�s. Bearded, adj. [b�rded] Barbado. Mabalbas. Beardless, adj. [b�rdles] Desbarbado, imberbe. Walang balb�s. Bearer, n. [b�rer]

Portador. Ang may dala ng isang pasug� � padal�. Bear-fly, n. [b�r-flay] Moscarda de oso. Bangaw. Bearing, n. [b�ring] Situacion, modo de portarse en lo exterior. Kalagayan, kilos, asal, ugal�. Beast, n. [bist] Bestia. Hayop na apat ang paa. Beastly, adj. [b�stli] Bestial, brutal. Parang hayop, parang ganid, may pagkahayop. Beat, n. [bit] Golpe. Bugbog. Beat, v. [bit] Apalear, golpear. Humampas, bumugbog. Beaten, adj. and part. [bitn] Trillado, pisado. Pinukpok, dinikdik. Beating, n. [b�ting] Paliza, correccion; pulsacion. Hampas, hagupit; tibok, kutog. Beatitude, n. [bi�titiud] Beatitud, felicidad. Kaginghawahan. Beauteous, adj. [bi�tiues] Bello, hermoso. Maganda, marikit. Beautiful, adj. [bi�tiful] Hermoso, bello. Maganda, marikit. Beautifully, adj. [bi�tifuli] Hermosamente. May kagandahan. Beautify, v. [bi�tifay] Hermosear, adornar. Magpagand�, magparik�t; maggayak. Beauty, n. [bi�ti] Hermosura, belleza. Gand�, kagandahan, dik�t, kariktan.

Becalm, v. [bic�m] Serenar, calmar, sosegar. Lumubay, tumahimik, humimpil, m�payap�. Because, conj. [bic�s] Porque. Sapagka't; dahil sa. Bechance, v. [bich�ns] Acaecer, suceder. Magk�taon, mangyari. Becharm, v. [bich�rm] Encantar, cautivar. Halinahin, ganyakin ang kalooban. Beck, v. [bec] Hacer se�a con la cabeza. Tang�an, batiin. Beck, n. [bec] Se�a, indicacion muda. Tang�, bat�. Beck, n. [bec] Riachuelo. Sap�. Beckon, v. [becn] Hacer se�a con la cabeza � la mano. Senyasan, sumenyas. Become, v. [bik�m] Convenir; convertirse, venir � parar. M�bagay, maging ,m�uw�. Becoming, adj. [bik�ming] Decente, conveniente.. Mahusay, bagay, akm�. Becomingly, adv. [bik�mingli] Decentemente, convenientemente. May kahusayan, may pagkabagay, may pagkakaakm�. Bed, n. [bed] Cama, lecho. H�gaan, tulug�n, katre, papag; pitak. Bed, v. [bed] Meter en la cama, acostar. Ihig�. Bed-chamber, n. [b�d-chamber] Dormitorio. Silid na tulug�n. Bed-clothes, n. [bed-cloz]

Coberturas de cama. Mga dam�t sa h�gaan. Bedding, n. [b�ding] Ajuar � ropa de cama. Mga sangkap � dam�t sa h�gaan. Bedew, v. [bidi�] Rociar, regar. Magwisik, magdilig. Bedfellow, n. [bedfel�] Compa�ero � compa�era de cama. Kasip�ng sa h�gaan. Bedim, v. [bid�m] Oscurecer, ofuscar, deslumbrar. Kumulimlim, lumab�. Bedlam, n. [b�dlam] Casa de locos; loco, lun�tico. Bahay na pinagkukulungan sa mga ulol; ulol, bubwanin. Bedlamite, n [b�dlamait] Loco. Ulol. Beddridden, n. [bedr�den] Postrado en cama. Hind� makabangon sa h�gaan. Bed-room, n. [b�d-rum] Cuarto dormitorio. Silid na tulug�n. Bedtime, n. [b�dtaim] Hora de irse � la cama. Oras ng pagtulog. Bee, n. [bi�] Abeja. Pukyutan, kamumo, putakt�. Beech, n. [bich] Haya. Isang punong kahoy. Beef, n. [bif] La carne de la vaca � del buey despues de muertos. Ang karn� � lam�n ng baka � kalabaw. Beef-steak, n. [b�f-stic] Lonja de carne de vaca. Hiwang manipis ng laman ng baka � kalabaw. Bee-hive, n. [b�-jaiv] Colmena. Bahay-pukyutan.

Bee-line, n. [bi-l�in] Linea recta. Guhit na matwid. Beer, n. [bir] Cerveza. Serbesa. Beeswax, n. [bisuacs] Cera. Pagk�t. Beet, n. [bit] Acelga. Isang gugulayin. Beetle, n. [b�tl] Escarabajo, pison, maza. Isang uri ng hayop; tilad na kahoy. Befall, v. [bif�l] Suceder, acontecer. Mangyari. Befit, v. [bif�t] Venir bien, convenir. M�bagay, m�akm�. Before, adv. y prep. [bif�r] Mas adelante, en frente; ante, en presencia de; antes, antes de. Sa unahan; sa tapat; sa harap; bago. Beforehand, adv. [bif�rjend] De antemano, anticipadamente. Kapagkaraka, bago mangyari, p�una. Beforetime, adv. [bifort�im] En tiempo pasado. Mga panahong nagdaan. Befoul, v. [bif�ul] Ensuciar, emporcar. Dumum�, magdum�. Befriend, v. [bifr�nd] Favorecer, patrocinar, proteger. Lumingap, umandukh�, kumandil�, tumingin. Beg, v. [beg] Mendigar, pordiosear, suplicar. Magpalimos; huming�, sumam�, mamanhik. Beget, v. [bigu�t] Engendrar; producir, causar. Mangan�k; magkaroon, magtam�, mamunga. Beggar, n. [b�gu�r]

Mendigo, suplicante. Pulubi, taong nagpapalimos. Beggar, v. [b�gu�r] Empobrecer, arruinar. Magpahirap. Beggarly, adj [b�gu�rli] Pobre, miserable. Mar�lit�, parang pulubi. Begin, v. [bigu�n] Comenzar, empezar. Magpasimul�, magsimul�. Beginner, n. [bigu�ner] Principiante, novicio; rudimentos. Baguhan; pinagmulan, pinanggalingan. Beginning, n. [bigu�ning] Principio � causa. Pasimul�. Begone, int. [big�n] Fuera! apartate de all�!. Sulong!, alis diyan! Beguile, v. [big�il] Enga�ar, seducir. Mangday�, manghib�. Beguiler, n. [big�iler] Enga�ador, impostor. Magdaray�, mapanghib�. Behalf, n. [bij�f] Favor, patrocinio, beneficio. Kandil�; pakinabang. Behave, v. [bij�v] Proceder, conducirse. Mag-ugal�, magpalagay mag-asal. Behavior, n. [bij�vior] Proceder, conducta. Ugal�, asal; palagay. Behead, v. [bij�d] Degollar, decapitar. Pumugot ng ulo. Behind, prep. [bij�ind] Detras, tras. Sa likur�n, sa hulihan. Behindhand, adv. [bij�indjend] Atrasadamente. Hul�.

Behold, v. [bij�ld] Ver, mirar, contemplar. Tumingin, magmalas, magmasid, manood. Behold, int. [bij�ld] H�!, h� aqu�!. N�rito!, tignan mo!, n�kita mo na! Beholden, adj. [bij�ldn] Deudor. Nagkakautang. Behoof, n. [bij�f] Provecho, utilidad. Pakinabang. Behoof, v. [bij�f] Convenir, importar. M�ukol, m�kailangan. Being, conj. [b�ing] Ya que, puesto que, supuesto. Yamang, sa paraang. Being, n. [b�ing] Existencia, estado � condicion particular; ente, ser. Buhay, lagay, tao. Belabor, v. [bil�b�r] Apalear, cascar. Hampasin, bugbugin. Belate, v. [bil�it] Tardar. Magtagal, maglwat. Belay, v. [bil�i] Bloquear. Kumubkob. Belch, n. [belch] Reg�eldo, eructacion. Dighay, dinghal. Belch, v. [belch] Regoldar; vomitar. Dumighay; sumuka. Beleaguer, v. [bil�guer] Sitiar, bloquear. Kumubkob, kumulong. Belfry, n. [b�lfri] Campanario. B�tingawan, kampanaryo. Belie, v. [bil�i]

Contrahacer, desmentir; calumniar. Sumalangsang; pabulaanan, pasinungalingan; magparatang. Belief, n. [bil�f] Creencia, credo; fe. Paniwal�, kapaniwalaan, akal�; pananalig, pananampalataya. Believe, v. [bil�v] Creer, pensar. Maniwal�, umakal�. Believable, adj. [bil�vabl] Creible, lo que se puede creer. Mapan�niwalaan. Believer, n. [bil�ver] Creyente, fiel. May pananalig, may pananampalataya; tapat. Bell, n. [bel] Campana. Batingaw, kampan�. Belle, n. [bel] La Venus de una ciudad. Dalagang magand�. Bellicose, adj. [b�licos] Belicoso. Mangdidigm�, mapagbasag-ulo. Belligerent, adj. [bel�dcherent] Beligerante. Ukol sa pakikidigm�. Belligerent, n. [bel�dcherent] Beligerante. Ang nasa pakikidigm�. Bellow, n. [b�lo] Rugido, bramido. Sigaw na malakas; angal. Bellow, v. [b�lo] Vociferar, bramar. Sumigaw ng malakas; umangal. Bellows, n. [b�los] Fuelle. Hungkoy, hihip, balulusan. Belly, n. [b�li] Vientre. Tiyan. Belly-ache, n. [b�liec] C�lica. Sak�t ng tiyan.

Bellyband, n. [b�liband] Cincha, ventrera. Pamigkis ng tiyan. Bellyworm, n. [b�liwerm] Lombriz del vientre. Bulati sa loob ng tiyan. Belong, v. [bil�ng] Pertenecer. M�ukol, m�sangkap. Beloved, adj. [bil�ved] Querido, amado. Giliw, irog, minamahal. Below, prep. [bil�] Debajo, abajo. Sa ibab�. Belt, n. [belt] Cinturon. Pamigkis, sintur�n. Bemad, v. [bim�d] Enloquecer. Maul�l. Bemoan, v. [bim�n] Lamentar, deplorar. Dumaing, humibik. Bemock, v. [bim�c] Mofarse. Manuy�. Bench, n. [bench] Banco, asiento. Bangk�, likmuan. Bend, n. [bend] Comba; encorvadura. Hubog, yup�, baluktot, pagkahutok. Bend, v. [bend] Encorvar; doblar. Humubog, yumup�, bumaluktot, humutok. Bending, n. [b�nding] Pliegue, doblez. Pileges, kun�t, kulubot. Beneath, adv. y prep. [bin�z] Debajo; abajo. Sa ilalim; sa ibab�. Benediction, n. [bened�ccien]

Bendicion. Basb�s, bendisyon, pal�, pagpapal�. Benefaction, n. [benef�ccion] Beneficio; gracia. Kabutihang gaw�; pakinabang; biyaya. Benefactor, n. [benef�ctor] Bienhechor. Mapaggaw� ng mabuti sa kapw�. Benefactress, n. [benef�ctres] Bienhechora. Babaing mapaggaw� ng mabuti sa kapwa-tao. Beneficence, n. [ben�fisens] Beneficencia. Kagandahang loob. Beneficent, adj. [ben�fisent] Ben�fico. Magandang loob. Beneficial, adj. [benef�cial] Beneficioso, provechoso. N�papakinabangan. Beneficiary, n. [benef�cieri] Beneficiado. Ang pinag-uukulan ng pakinabang. Benefit, n. [b�nefit] Beneficio, utilidad, provecho; bondad. Pakinakang, kapakinabang�n, tub�, kagalingan. Benefit, v. [b�nefit] Beneficiar, hacer bien. M�pakinabangan, gumaw� ng kagalingan. Benevolence, n. [ben�volens] Benevolencia. Kagandahang-loob, kabutihang asal. Benevolent, adj. [ben�volent] Ben�volo; dulce, clemente. Magandang-loob, mabuting asal. Benight, v. [bin�it] Cogerle � uno la noche; oscurecer. Gabih�n, abutin ng gab�; gumab�, dumilim. Benign, adj. [bin�in] Benigno, afable, generoso. Maamong-loob, maawain; mahabagin. Benignant, adj. [ben�gnant] Bondadoso. Magandang loob.

Benignity, n. [ben�gniti] Benignidad, bondad. Kagandahang-loob. Bent, adj. [bent] Encorvado, tendido. Baluktot; yup�, hut�k. Benumb, v. [bin�m] Entorpecer. Mamanhid. Bepinch, v. [bip�nch] Pellizcar. Mangurot; kurut�n. Bequeath, v. [bicu�z] Legar alguna cosa � otro en testamento. Magpamana. Bequest, n. [bicu�st] Legado que alguno deja � otro en testamento. Pamana. Bereave, v. [bir�v] Despojar, arrebatar. Sumamsam, umagaw. Bereavement, n. [bir�vment] Privacion, despojo. Pagsamsam, pag-agaw. Berry, n. [b�r-ri] Baya. R�tiles, baya. Berth, n. [berz] Alojamiento de un nav�o. H�gaan � tulug�n sa sasakyan. Beryl, n. [b�ril] Berilo. Berilo (batong mahalaga). Beseech, v. [bis�ch] Suplicar, rogar. Mamanhik, sumam�, makiusap. Beseem, v. [bis�m] Convenir, parecer bien. Mag�ng bagay, magalingin. Beset, v. [bis�t] Sitiar, rodear, cercar. Kumubkob, kumulong, bumakod. Beside, prep. y adj. [bis�id]

Cerca, al lado de; excepto. Sa siping, sa tab�, sa piling; liban, bukod sa.... Besiege, v. [bis�dch] Sitiar, bloquear. Kumubkob, kumulong. Besmear, v. [bism�r] Salpicar, ensuciar. Pilansikan, talsikan; dumih�n. Besmoke, v. [bism�c] Ahumar. Magsuub; suub�n. Besot, v. [bis�t] Infatuar, entontecer. Lang�in, hangalin. Bespatter, v. [bisp�t�r] Salpicar; disfamar. Pilansikan; manirang puri. Bespeak, v. [bisp�c] Encomendar, ordenar. Magtagubilin, magbilin. Best, adj. [best] Superior, lo mejor. Pinakamabuti, k�butibutihan. Bestir, v. [bist�r] Mover, incitar. Kilusin, ibuy�, udyukan. Bestow, v. [bist�] Dar, otorgar, conferir. Magbigay, magkaloob. Bestrew, v. [bistri�] Rociar, esparcir. Isabog, ikalat. Bet, v. [bet] Apostar. Pumusta, tumay�. Bet, n. [bet] Apuesta. Pust�, tay�. Betake, v. [bit�c] Tomar, agarrar. Sumunggab, humawak, tumangan. Bethink, v. [biz�nc] Recapacitar. Magdilidil�, magmunimun�.

Betime, bitimes, adv. [bit�im, bit�ims] Con tiempo, en sazon. Sa kapanahunan, sa kasalukuyan. Betoken, v. [bit�kn] Significar, anunciar. Ipahiwatig, ibalit� ipaalam. Betray, v. [bitr�i] Traicionar. Magtaksil, maglilo. Betrayal, n. [bitr�yal] Traicion. Kataksilan, paglililo. Betroth, v. [bitr�z] Desposar. Magkasal. Betrothal, n. [bitr�zal] Esponsales. Kas�l, pag-aasawa. Betrothment, n. [bitr�zment] Esponsales. Kas�l, pag-aasawa. Better, adj. [b�t�r] Mejor. Lalong mabuti, lalong maigi, lalong magaling, lalong mainam. Better, v. [b�t�r] Mejorar. Bumuti, gumaling, umigi, uminam. Betting, n. [b�ting] Apuesta. Pustahan. Bettor, n. [b�tor] Apostador. M�mumusta. Between, prep. [bitw�n] Entre, en medio de una y otra cosa. Sa pag-itan, sa gitna. Betwixt, prep. [bitu�cs] Entre. Sa pagitan. Bevel, n. [b�vel] Cartabon. Panukat, kartab�n. Beverage, n. [b�veredch]

Bebida. Iin�min. Bevy, n. [b�vi] Bandada, (de aves). Kawan, k�ban. Bewail, v. [biu�l] Lamentar. Tumangis, tumaghoy. Beware, v. [biu�r] Guardarse, precaverse de algun riesgo. Mag-ingat. Bewilder, v. [biu�lder] Descaminar, descarriar. M�ligaw, malisy�. Bewilderment, n. [biu�lderment] Extrav�o. Pagkaligaw. Bewitch, v. [biu�tch] Encantar, maleficar. Sumilaw, umenkanto, mangkulam, manggaway. Bewitcher, n. [biu�tcher] Encantador, hechicero. Mangkukulam, manggagaway. Bewitchery, n. [biu�tcheri] Encantamiento, hechizo. Pangkukulam, panggagaway. Beyond, prep. [biy�nd] Mas all�, allende. Sa dako pa roon. Bias, adv. [b�ias] Al sesgo. Pahal�ng. Bib, n. [bib] Babador; delantal. Salalay; sap�ng pang-ibabaw ng dam�t ng bat�. Bible, n. [b�ibl] Biblia. Biblia, banal na kasulatan ng mga kristiano. Biblical, adj. [b�blical] B�blico. Ukol sa Biblia. Bibliography, n. [bibli�grefi] Bibliograf�a. Ang karunungan tungkol sa mga aklat.

Bibliothecary, n. [bibli�zikeri] Bibliotecario. Katiwal� ng aklatan. Bibulous, adj. [b�biul�s] Poroso, esponjoso. Halaghag, buhaghag. Bicker, v. [b�k�r] Escaramucear, re�ir. Makihamok, makiaway. Bicycle, n. [b�ycikl] Bicicleta. Bisikletas. Bid, n. [bid] El precio � valor que se ofrece en una venta; la puja � valor que se ofrece sobre otra puja. Turing; tawad. Bid, v. [bid] Pedir; mandar, ordenar; convidar; despedirse. Huming�; mag-utos; mag-anyaya; magpaalam. Bidder, n. [b�der] El postor. Ang tagatawad; tagaturing. Bidding, n. [b�ding] Orden, mandato; postura. Bilin, utos; tawad, turing. Bide, v. [baid] Sufrir, aguantar; residir. Magtiis, magbat�; tumira, tumahan. Biennial, adj. [bai�nnial] Bienal. Dal�dalawang ta�n; nangyayari sa twing dalawang ta�n. Bier, n. [bir] Andas, f�retro. Kalandra, and�s; patungan ng kabaong. Bifold, adj. [b�ifold] Doble. Doble, ibayo. Big, adj. [big] Grande. Malaki. Bigamist, n. [b�gamist] Bigamo. Ang taong may dalawang asawa.

Bigamy, n. [b�gami] Bigamia. Ang pag-aasawa sa dalawa. Biggin, n. [b�guin] Capillo de ni�o. Gorra ng bat�. Bight, n. [b�it] Bah�a. Look. Bigness, n. [b�gnes] Grandeza. Kalakhan. Bigot, n. [b�got] Fan�tico; hip�crita. Pan�tiko, taong mapaghak� at mapaggiit ng sarili niyang pananalig; mapagpakitang tao. Bigoted, adj. [b�goted] Ciegamente preocupado � favor de alguna cosa. Ang walang minamatwid kungd� ang sarili niyang pag-iisip at pananalig. Bigotry, n. [b�gotri] Fanatismo, hipocres�a. Pagkapan�tiko; pagpapakunw�. Bile, n. [b�il] Bilis; c�lera; divieso. Bilis; galit; pigs�. Bilge, n. [b�ldch] Pantoque. Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig. Biliary, adj. [b�lieri] Biliario. Ukol sa bilis. Bilinguous, adj. [bail�ng�es] Biling�e. Dalawang wik�. Bilious, adj. [b�liu�s] Bilioso. Mab�lis. Bill, n. [bil] Pico de ave; papel, billete; c�dula; cuenta; propuesta de ley; receta de m�dico. Tuk�; papel, bilyete, c�dula � katibayan, talaan ng utang; palagay na kautusan; reseta � hatol. Billet, n. [b�let] Billete.

Bilyete. Billet, v. [b�let] Alojar � aposentar soldados. Magpatuloy ng mga sundalo � kawal. Billard-ball, n. [b�llard-bol] Bola de billar. Bola ng bilyar. Billards, n. [b�-liards] Billar. Bilyar (lar�). Billard-table, n. [b�-liard-tebl] Mesa de billar. Mesa ng bilyar. Billion, adj. [b�li�n] Millon de millones. Isang angaw na angaw. Billow, n. [b�lo] Oleada, ola grande. Malaking alon. Bin, n. [bin] Arteson, cofre; armario, despensa. Taguan � sisidl�n. Binary, adj. [b�ineri] Binario, doble. Nakahal� sa dalawa. Bind, v. [b�ind] Atar, unir; encuadernar. Magtal�, mag-ugpong; magpasta � magbalat ng aklat. Binder, n. [b�inder] Encuadernador. Tagapagpasta, tagapagbalat ng aklat � kwaderno. Binding, n. [b�inding] Encuadernacion; venda, tira, faja. Pagpapasta, pagk�pasta; tal�. Biographer, n. [boi�grafer] Bi�grafo. Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Biographical, adj. [baiogr�fical] Biogr�fico. Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao. Biography, n. [boi�grafi] Biograf�a. Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao.

Biped, n. [ba�ped] B�pede. Ang d�dalawa ang paa; ang tao. Bird, n. [b�rd] P�jaro. Ib�n. Bird, v. [b�rd] Cazar � coger p�jaros. Manumpit � manghuli ng ibon. Birdsnest, n. [b�rdsnest] Nido de ave. Pugad ng ibon. Birth, n. [berz] Nacimiento. Panganganak, pagkapanganak, kapanganakan; pagsilang. Birthday, n. [b�rzdey] Cumplea�os. Kaarawan ng kapanganakan. Birthplace, n. [b�rzpleis] Suelo nativo. Dakong kinapanganakan; bayang sarili. Birthright, n. [b�zrait] Derecho de nacimiento. Katwirang buhat sa kapanganakan. Biscuit, n. [b�skit] Galleta � bizcocho. Biskw�t. Bisect, v. [bais�ct] Dividir en dos partes. Hatiin, biyak�n, dalawah�n. Bisection, n. [bais�ccion] Biseccion. Paghahati, pagbibiyak, pagdalawa. Bishop, n. [bisi�p] Obispo. Obispo. Bishopric, n. [bisi�pric] Obispado. Sakop ng obispo. Bison, n. [b�ison] Bisonte. Bisonte (isang hayop). Bit, n. [bit] Bocado, pedacito; bocado del freno.

Sub�, kapyangot; singkaw sa bibig. Bit, v. [bit] Enfrenar. Magsingkaw. Bitch, n. [bitch] Perra. Asong babae. Bite, n. [b�it] Mordedura. Kagat. Bite, v. [b�it] Morder; punzar, picar. Mangagat, kumagat; manuk�, mamupog. Bitter, adj. [b�ter] Amargo, �spero. Mapait, masaklap. Bitterness, n. [b�ternes] Amargura. Pait, saklap, kapaitan, kasaklapan. Bitumen, n. [b�tiumen] Betun. Bit�n. Bivouac, n. [b�vuac] Vivac � vivaque. Bantay � tanod ng isang hukbo. Blab, v. [blab] Parlar, revelar � divulgar lo que se deb�a callar. Sumatsat, maghayag ng inililihim, maghatid-humapit. Blabber, n. [bl�ber] Chismoso. Mapaghatid-humapit. Blabbing, n. [bl�bing] Habladur�a. Pananatsat, paghahatid-humapit. Black, adj. [blec] Negro. Maitim. Blackant, n. [bl�cant] Hormiga negra. Langgam na itim. Blackball, v. [bl�cbol] Excluir � uno votando con una bolita negra. Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng isang bolang itim.

Blackbird, n. [bl�ckb�rd] Mirlo � merla. Martinez, ibong itim. Black-board, n. [bl�cbord] Pizarra. Pisarra. Blacken, v. [blacn] Te�ir de negro, ennegrecer. Paitimin. Blackmoor, n. [bl�cmur] Negro, el etiope. Taong maitim, taga Etyopya. Blackguard, n. & adj. [bl�gard] Hombre soez, galop�n. Taong hamak, walang hiy�, alipust�, alimura. Black-lead, n. [bl�clid] Lapiz-plomo. Panulat sa pisarra. Blackleg, n. [bl�kleg] Brib�n. Switik. Blackmail, n. [bl�cmeil] Tributo � rescate que los viajeros pagan � los salteadores. Suhol sa mga tulisan � manghaharang. Blackness, n. [bl�cnes] Negrura. It�m, kaitim�n. Blacksmith, n. [bl�csmiz] Herrero. Panday. Bladder, n. [bl�d�r] Vejiga. Pantog. Blade, n. [bled] Brizna; hoja. Tal�m; dahon. Blain, n. [blen] Ampolla. Buhol. Blamable, adj. [bl�mabl] Culpable, vituperable. Salar�n, alipust�. Blame, n. [blem]

Culpa, delito. Sala. Blame, v. [blem] Culpar. Bigyang sala. Blameless, adj. [bl�mless] Inocente. Walang sala. Blanch, v. [blanch] Blanquear; hacer p�lido. Paputiin, paputlain. Bland, adj. [bland] Blando. Malambot. Blank, adj. [blanc] Blanco. Malinis, walang sulat. Blanket, n. [bl�nket] Manta. Kumot. Blanket, v. [bl�nket] Cubrir con manta. Magkumot. Blaspheme, v. [blasf�m] Blasfemar. Manungayaw, manump�. Blasphemous, adj. [bl�sfim�s] Blasfemo. Palatungayaw, palasump�. Blasphemy, n. [bl�sfimi] Blasfemia. Tungayaw, sump�. Blast, n. [blast] Soplo de aire. Simoy ng hangin, hihip ng hangin. Blast, v. [blast] Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arruinar. Datnan ng kasakunaan; lumant�, tumuy�, sumir�, gumib�. Blatant, adj. [bl�tant] Vocinglero. Palaang�l. Blaze, n. [ble�z] Llama � llamarada. Ningas, liyab, siklab.

Blaze, v. [ble�z] Encenderse en llama. Magningas, magliyab. Bleach, v. [blich] Blanquear al sol. Magkul�. Bleak, adj. [blic] Palido; frio, helado. Maputl�; malamig. Blear-eyed, n. [bl�r-aid] Laga�oso. D�rain. Bleat, n. [blit] Balido, la voz que forma la oveja y el cordero. Angal � tingig ng tupa. Bleat, v. [blit] Balar. Umangal [ang tupa]. Bleed, v. [blid] Sangrar. Magpadug�. Bleeding, n. [bl�ding] Sangr�a. Pagpapadug�. Blemish, n. [bl�mish] Tacha; deshonra, infamia. Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri. Blemish, v. [bl�mish] Manchar; denigrar, deshonrar. Dumungis, mamintas, manirang puri. Blench, n. [blench] Sobresalto, arranque. Gitl�, sindak. Blench, v. [blench] Obstar; asombrarse. Umurong, m�gitla. Blend, v. [blend] Mezclar. Maghal�, maglah�k. Bless, v. [bles] Bendecir, hacer feliz. Basbasan; pagpalain, paginghawahin. Blessed, adj. [bl�sd]

Bendito, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Blessing, n. [bl�sing] Bendicion. Basbas; pagpapal�: bendisyon. Blest, adj. [blest] Alegre, feliz. Masaya, maginhawa. Blight, n. [bl�it] Tizon, pulgon. Ang lanta � tuyot. Blight, v. [bl�it] Atizonar. Lantahin, sirain. Blind, adj. [bl�ind] Ciego. Bulag. Blind, v. [bl�ind] Cegar, quitar la vista. Bumulag; bulagin. Blindfold, adj. [bl�indfold] El que tiene los ojos vendados. May pir�ng ang mat�. Blindfold, v. [bl�infold] Vendar los ojos. Magpir�ng; piringan ang mat�. Blindness, n. [bl�indnes] Ceguedad � ceguera. Kabulagan, pagkabulag. Blink, n. [blinc] Ojeada; vislumbre. Kirap; kindat; pik�t; kisap, kislap. Blink, v. [blinc] Cerrar los ojos, gui�ar. Pumik�t; kumirap, kumindat. Blinker, n. [bl�nker] Antojera. Panakip ng mata ng kabayo. Bliss, n. [blis] Felicidad. Kaginghawahan, kasayahan, say�; lugod; kaluguran. Blissful, adj. [bl�sful] Bienaventurado, dichoso. Mapalad, maginhawa.

Blister, n. [bl�st�r] Ampolla. Lint�s, pamamag�. Blithe, adj. [bl�iz] Alegre, contento. Masaya, tw�. Bloat, adj. [blot] Hinchado. Nam�mag�. Bloat, v. [blot] Hinchar. Mamag�. Bloater, n. [bl�ter] Arranque, ahumado. Isang ur� ng isdang tinap�. Block, n. [bloc] Zoquete; horma de sombrero. Kal�; panghulma ng sombrero. Block, v. [bloc] Bloquear. Maghalang, kumulong. Blockade, n. [blok�d] Bloqueo. Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop. Blockade, v. [blok�d] Bloquear. Kumubkob, kumulong, pagtalikupan. Blockhead, n. [bl�ckjed] Necio, tonto. Ungas, hangal, musmos, gunggong. Blond, n. [blond] Blonda. Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok. Blood, n. [blad] Sangre. Dug�. Bloodguiltiness, n. [bl�dguiltines] Homicidio. Pamamatay-tao. Bloodhot, adj. [bl�djot] Lo que tiene el mismo calor � temperamento que la sangre. Ang kasing-init ng dug� � katawan. Bloodily, adv. [bl�dili]

Cruelmente. May pagkatampalasan. Bloodless, adj. [bl�dles] Exang�e. Walang dug�. Bloodshed, n. [bl�dsied] Efusion de sangre, matanza. Pagbub�b�an ng dug�; p�tayan. Bloodstained, adj. [bl�dstend] Manchado con sangre, cruel. May bahid na dug�; mabagsik. Bloodsucker, n. [bl�dsuk�r] Sanguijuela; homicida; avaro. Lint�; m�mamatay-tao; sak�m. Bloodthirsty, adj. [bl�dz�rsti] Sanguinario, cruel. Uhaw sa dug�, mabagsik. Bloodvessel, n. [bl�dvesel] Vena, vaso de la sangre. Ugat, ugat na kinalalamnan ng dug�. Bloodwarm, adj. [bl�duorm] A la temperatura de la sangre. Kasing-init ng dug�. Bloody, adj. [bl�di] Sangriento, ensangrentado. Madug�, duguduguan. Bloody, v. [bl�di] Ensangrentar. Dumug�, paduguin. Bloody-faced, adj. [bl�di-f�sd] El que tiene cara de asesino. Mukhang m�mamatay tao. Bloom, n. [blum] Flor de los �rboles y plantas. Bulaklak. Bloom, v. [blum] Echar � producir flor; florecer. Mamulaklak. Bloomy, adj. [bl�mi] Florido. Mabulaklak. Blossom, n. [bl�z�m] Flor. Bulaklak.

Blossom, v. [blozaem] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Blot, n. [blot] Borron, mancha. Katkat; dum�, dungis. Blot, v. [blot] Borrar, tachar lo escrito. Kumatkat, katkatin. Blotch, n. [blotch] Mancha. Manch�, dungis. Blotch, v. [blotch] Manchar. Manchahan, dungisan. Blotting-paper, n. [bl�ting peiper] Papel secante. Sekante, pangdamp�, panuy�. Blouse, n. [blo�s] Blusa. Blusa, barong pang-ibabaw. Blow, n. [bl�] Soplo; golpe. Hihip, hampas; bugbog. Blow, v. [bl�] Soplar. Humihip. Blower, n. [bl��r] Soplador. Tagahihip. Blowpipe, n. [bl�paip] Soplete. Panghihip. Blowzy, n. [bl�uzi] Pandorga. Babaing mataba't makuyad. Blowzy, adj. [bl�uzi] Quemado del sol. Sun�g sa araw. Blubber, n. [bl�b�r] Grasa de ballena. Tab� ng balyena. Blubber, v. [bl�b�r]

Llorar hasta hincharse los carrillos. Umiyak hanggang sa magkangmumugt� ang mga mat�. Bludgeon, n. [bl�dchen] Cachiporra � porra. P�long maikli. Blue, adj. [blu] Azul. Bughaw, asul. Blue, v. [blu] Azular, te�ir de azul. Tinain ng bughaw � asul. Blu-eyed, adj. [bli�-aid] Ojizarco. Bulagaw. Blueness, n. [bli�nes] Color azul. Kulay bughaw. Bluff, adj. [bl�f] Agreste, r�stico. Magaspang, bastos. Bluffness, n. [bl�fnes] Asperidad, rusticidad. Kagaspangan, kabastusan. Bluish, adj. [bliush] Azulado. Mabughaw. Blunder, n. [bl�nd�r] Desatino, disparate; error falta. Kabalastugan; kamalian, kakulangan. Blunder, n. [bl�nd�r] Disparatar. Mamalastog, m�mal�. Blunderbuss, n. [bl�nderb�s] Trabuco. Baril na maiks� at malak� ang butas. Blunt, adj. [bl�nt] Embotado, obtuso; lerdo, tardo. Pulpol, pudpod; makupad, mabagal. Blunt, v. [bl�nt] Embotar, enervar. Pulpulin, pudpurin, papurilin. Blur, n. [bl�r] Borron � mancha. Katkat, bakat.

Blur, v. [bl�r] Borrar; manchar. Katkat�n; bakatan. Blurt, v. [bl�rt] Soltar alguna cosa impensadamente. Magbadya ng d� iniisip kung mal�, m�pabigl�. Blush, n. [blash] Rubor, bochorno. Hiy�, kahihiyan, pamumul� � pamumutl� ng mukh�. Blush, v. [blash] Abochornarse, sonrojar. Mahiy�, mamul� ang mukh�. Bluster, n. [bl�st�r] Ruido, tumulto; jactancia. Ingay, kaing�y; gul�, kagul�; kahambugan, kayabangan. Bluster, v. [bl�st�r] Hacer ruido tempestuoso. Mangbulahaw. Boa, n. [b�a] Boa. Saw�. Boar, n. [bor] Verraco. Baboy na lalake. Board, n. [bord] Tabla. Tabl�, pisarra. Board, v. [bord] Estar � pupilaje. Makisun�, tumuloy. Boarding house, n. [b�rding-j�us] Casa de pupilos � de hu�spedes. Bahay p�tuluyan. Boast, n. [bost] Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion. Kahambugan, kayabangan. Boast, v. [bost] Jactarse. Maghambog, magmayabang, mamansag. Boastful, adj. [b�stful] Jactancioso. Hambog, mayabang, mapagparangal�n. Boat, n. [bot]

Bote, barca. Bangk�, par�w, da�ng. Boatman, n. [b�tman] Banquero. Bangkero, m�mamangk�. Boatswain, n. [b�sn] Contramaestre. Ang pun� na namamahal� sa mga g�wain ng isang sasakyan. Bob, n. [bob] Pingajo; pendiente de oreja. Bitin; hikaw. Bob, v. [bob] Apalear, bambolear. Bumugbog, humampas. Bobbin, n. [b�bin] Canilla, broca. Ikir�n, kidkiran. Bobtail, n. [bobt�l] Rabon, descolado. Maikling buntot. Bode, v. [bod] Presagiar, pronosticar, predecir. Manghul�. Bodement, n. [b�dment] Presagio, pron�stico. Hul�. Bodied, adj. [b�ded] Corp�reo. May katawan. Bodiless, adj. [b�diles] Incorp�reo. Walang katawan. Bodily, adj. & adv. [b�dili] Corporalmente. Nauukol sa katawan. Bodkin, n. [b�dkin] Punzon de sastre. Kasangkapang pangbutas. Body, n. [b�di] Cuerpo. Katawan. Bog, n. [bog] Pantano. Burak, banlik.

Boggy, a. [b�ggi] Pantanoso. Maburak. mabanlik. Bogus, a. [b�gus] Postizo. Pustiso. Boil, n. [b�il] Tumorcillo. Bukol. Boil, v. [b�il] Hervir, bullir. Magpakul�. pakuluin. Boiler, n. [b�iler] Marmita. P�kuluan. Boisterous, a. [bo�steres] Tumultuoso. Malikot, magaslaw, mapanggulo. Bold, a. [bold] Intr�pido, bravo, valiente, audaz. Matapang, walang kab� pangahas. Boldness, n. [b�ldnes] Intrepidez, valentia. Tapang, sigl�. Bole, n. [bol] Tronco. Pun� (ng kahoy). Bolt, n. [bolt] Cerrojo. Pangtrangka; kandado. Bolt, v. [bolt] Cerrar con cerrojo. Itrangka, ikandado. Bomb, n. [bomb] Bomba. Bomba. Bombard, v. [bomb�rd] Bombardear. Kanyonin, bombardeoh�n. Bombshell, n. [b�mbshel] Bala de ca�on. Bala ng kanyon. Bond, n. [bond]

Ligadura, v�nculo; preso, cautivo. Tal�, katibayan; bilangg�, bihag. Bondage, n. [b�ndedch] Cautiverio, servidumbre. Pagkabihag, pagkaalipin. Bondmaid, n. [b�ndmed] Esclava. Aliping babae. Bondman, n. [b�ndman] Esclavo. Aliping lalake. Bondservant, n. [bonds�rvant] Esclavo � esclava. Alipin. Bondsman, n. [b�ndzman] Fiador. Tagapanagot. Bone, n. [bon] Hueso.. But�. Bone, v. [bon] Desosar. Alis�n ang but�. Bonfire, n. [b�nfair] Luminaria. Sig�. Bonnet, n. [bonet] Gorra, bonete. Bonete, gora. Bonny, a. [b�ni] Bonito, lindo, alegre. Magand�, masay�. Bonus, n. [b�nus] Cuota, prima. Bayad, ganti. Bony, a. [b�ni] Osudo. Mabut�, butuhan. Booby, a. [b�bi] Necio, ignorante. Mangmang, hangal, ungas, musmos. Book, n. [buk] Libro. Aklat, libr�.

Book, v. [buk] Asentar en un libro. Ilagd� sa aklat. Bookbinder, n. [b�k-bainder] Encuadernador de libros. Tagapagbalat ng libro � aklat. Bookbinding, n. [b�k-bainding] Encuadernacion. Pagbabalat ng aklat, pageenkwadern�. Bookcase, n. [b�k-kes] Armario para libros. Lalagyan ng mga aklat. Bookish, a. [b�kish] Estudioso. Palaar�l, masipag magaral. Bookkeeper, n. [b�kkiper] Tenedor de libros. Tenedor de libro. Bookkeeping, n. [b�kkiping] La teneduria de libros. Ang pagtatal� sa aklat hingil sa kalakal � tanda. Bookseller, n. [b�kseler] Librero. Ang nagbibil� ng aklat. Bookworm, n. [b�k-worm] Gusano que roe los libros, polilla; aficionado � los libros. Tang�, palabasa ng aklat. Boom, n. [bum] Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido. Isang palo sa sasakyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang panghadlang sa isang daung�n; hiyaw; sigaw. Boom, v. [bum] Zumbar. Humiyaw, sumigaw. Boon, n. [bun] D�diva, presente, regalo. Kaloob, bigay. Boon, a. [bun] Alegre, festivo; generoso. Masaya; magandang loob. Boor, n. [bur] Aldeano, villano. Taong mababang ur�, tagabukid.

Boorish, a. [b�rish] R�stico, agreste. Magaspang, bastos. Boorishly, adv. [b�rishli] R�sticamente, toscamente. May kagaspangan, may kabastusan. Boot, n. [but] Bota. Bota. Boot, n. [but] Ganancia, provecho, ventaja. Pakinabang, tub�. Boot, v. [but] Aprovechar, valer, servir, ser util. Pakinabangan, magamit. Booted, a. [butted] Calzado con botas. Nakabota. Booth, n. [buz] Barraca, caba�a. Damp� � kubo. Boot-jack, n. [b�tdchac] Sacabotas. Pang-alis ng sapatos. Bootless, a. [b�tles] Sin calzado; inutil. Walang sapatos; walang kabuluhan. Booty, n. [b�ti] Botin, presa, saqueo. N�samsam, n�panglooban. Borax, n. [b�raks] Borraj, sal de sosa. Sal de sosa. Border, n. [b�rder] Borde, orilla; frontera. Gilid, tab�, baybay; hangganan. Border, v. [b�rder] Confinar, lindar. Umabot sa gilid. Bordering, n. [b�rdering] Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. Kahangg�. Bore, v. [bor] Taladrar, barrenar.

Butasin, balibulin barenahin. Borer, n. [b�rer] Barreno, taladro. Pangbutas, balibol. Born, p.p. [born] Nacido. Ipinangan�k. Borne, p.p. [born] Llevado, sostenido. Dal�, taglay. Borough, n. [b�ro] Ciudad � villa. Bayan. Borrow, v. [bor�] Pedir prestado. Humiram, manghiram. Borrower, n. [bor�wer] Prestamista. Manghihiram. Bosom, n. [b�som] Seno. Dibdib, sinapupunan. Boss, n. [bos] Clavo; jiba, joroba; patron, maestro. Pak�; kakub�an; amo, panginoon. Botany, n. [b�tani] Bot�nika. Karunungan tungkol sa mga halaman � panan�m. Botch, n. [botch] Remiendo; roncha; �lcera. Tagp�; umbok; bantal. Botch, v. [botch] Remendar; chapuzar. Magtagp�; sumukb�. Both, a. [boz] Ambos. Kapw�. Bother, v. [b�dzer] Perturbar, molestar, incomodar. Mang-abala, mangyamot, mangligalig. Bots, n. [bots] Lombrices en las entra�as de los caballos. Bulati sa tiyang ng kabayo.

Bottle, n. [b�tl] Botella, frasco. Bote, botelya, prask�. Bottle, v. [botl] Embotellar. Isilid sa bote. Bottled, a. [b�tld] Embotellado. Nasa bote � botelya. Bottling, n. [b�tling] El acto de embotellar. Pagsisilid sa botelya. Bottom, n. [b�tom] Fondo. Ang ilalim � k�ilailaliman; pusod � pwit � ibab� ng anoman. Bottomless, a. [b�tomles] Insondable, impenetrable. D� matarok, d� maabot. Bough, n. [bou] Brazo del arbol, ramo. Malaking sang�. Bounce, v. [b�uns] Arremeter; brincar, saltar; jactarse. Dumaluhong; lumukso; magmayaban. Bouncer, n. [b�uncer] Fanfarron. Mayabang. Bound, n. [b�und] L�mite, t�rmino; brinco, salto. Hangga, hangganan; luks�; lundag. Bound, v. [b�und] Poner limites, confinar; saltar, botar. Maglagay ng hangga, hanggan�n; lumundag, lumukso. Bound, a. [baund] Destinado. Ukol. Boundary, n. [b�underi] Limite, frontera. Hangganan. Bounden, a. [b�unden] Obligado, precisado. Tungkuling gawin, kailangang gawin. Boundless, a. [b�undles] Ilimitado, infinito.

Walang hanggan. Bounteous, a. [b�unties] Liberal, generoso. Mapagmabut�, mapagbiyay�, magandang loob, butihin. Bountiful, a. [b�untiful] Liberal, generoso. Mabuting ugal�, magandang loob. Bounty, n. [b�unti] Liberalidad, generosidad. Kagandahang-loob, kabutihang ugal�. Bouquet, n. [b�kd] Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Bourn, n. [b�rn] Distrito; confin. Nayon; hangganan. Bout, adv. [b�ut] Vez; un rato. Tw�; sangdal�. Bovine, a. [b�vin] Bovino. Nauukol sa bakang lalake � toro. Bow, n. [bau] Reverencia, cortes�a. Galang, pitagan. Bow, n. [bo] Arco. B�sog [na paman�], balantok. Bow, v. [bau] Encorvarse, hacer reverencia. Yumukod, gumalang. Bowable, a. [b�-abl] Flexible, docil. Nababaluktok, malambot. Bowel, v. [b�wel] Destripar. Magpalw� ng bituka. Bowels, n. [b�wels] Intestinos, entra�as. Bituka, lamang-loob. Bower, n. [b�uer] Glorieta, b�veda. Glorieta, balag na p�lamigan sa halamanan.

Bowl, n. [b�ul] Taza. Mangkok, tasa. Bowlder, n. [b�lder] Guijarro. Batong makinis na d� lubhang k�lakihan. Bowlegged, a. [b�leggd] De piernas redondas. Mabilog ang bint�. Bowline, n. [b�ulin] Bolina. Lubid ng layag. Bowman, n. [b�man] Arquero. M�maman�. Bowshot, n. [b�shot] La distancia � que una flecha puede ser arrojada del arco. Ang agwat ng hilagpos ng isang pan�. Bowyer, n. [b�yer] Arquero. Manggagaw� ng b�sog na gamit sa pamaman�. Box, n. [boks] Caja. Kahon, kaha. Box, n. [boks] Bofetada. Suntok. Box, v. [boks] Apu�etear. Manuntok. Boxer, n. [b�kser] P�gil. Ang marunong manuntok. Boxing, n. [b�ksing] Pugilato. Boksin, suntukan. Boy, n. [boy] Ni�o, muchacho. Batang lalake, bataan. Boyhood, n. [b�yjud] Muchachez. Kabataan. Boyish, a. [b�yish] Pueril.

Ugaling bat�. Boy's-play, n. [b�iz-pley] Juegos de ni�os. Larong bat�. Brabble, n. [br�bl] Camorra, ri�a. Gul�, away, basagulo. Brabble, n. [br�bl] Armar camorra. Mang-away, mang-basagulo. Brace, n. [br�s] Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones. Kawing; tirantes na pamigil ng salawal. Brace, v. [br�s] Atar, amarrar. Ital�, igapos. Bracelet, n. [br�slet] Brazalete, pulsera. Pulsera, kalombigas. Bracket, n. [br�ket] Puntal. Tulos, puntal. Bracket, v. [br�ket] Unir, ligar. Isugpong, ikawing. Brackish, a. [br�kish] Salobre. Maalat. Brad, n. [brad] Clavo de ala de mosca. Pakong maikl� at walang ulo. Brad-awl, n. [brad-ol] Lesna. Pangbutas. Brag, n. [brag] Jactancia. Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang. Brag, v. [brag] Jactarse, fanfarronear. Maghambog, magmayabang. Braggart, n. [br�gart] Jactancioso. Hambog, mayabang.

Braid, n. [bre�d] Trenza. Tirint�s. Braid, v. [bre�d] Trenzar. Tirintasin, magtirintas. Brain, n. [bre�n] Cerebro, seso. Utak [sa ulo]. Brainless, a. [br�nles] Tonto, insensato. Hangal, ungas. Brainpan, n. [br�npan] Craneo. Bao ng ulo. Brake, n. [bre�k] Freno. Pangpatigil, preno. Brackish, a. [br�kish] Salobre. Maalat, matapsim. Brat, n. [brat] Rapaz, chulo. Batang hamak. Bravado, n. [brev�do] Bravata. Taong hambog. Brave, a. [br�iv] Bravo, valiente. Buh�y ang loob, matapang. Bravery, n. [br�veri] Valor, animo. Lakas ng loob, tapang. Bravo, n. [br�vo] Asesino asalariado. Tulisang upah�n. Brawl, n. [brol] Quimera, alboroto. K�galitan, gul�. Brawl, v. [brol] Alborotar, vocinglear. Mag-ingay, manggul�, mang-away. Brawn, n. [bron] Pulpa.

Kalamnan. Brawny, a. [br�ni] Carnoso, musculoso. Malam�n. Bray, n. [bre] Rebuzno [del asno]. Singasing [ng kabayo]. Bray, v. [bre] Triturar; rebuznar. Dumurog; magsingasing. Braze, v. [brez] Soldar con laton. Maghinang sa tans�. Brazen, a. [bre'zn] Bronceado. May halong tans�, bastos. Breach, n. [britch] Rotura, brecha. Sir�, butas, pwang. Bread, n. [bred] Pan. Tinapay. Breadth, n. [bredz] Anchura. Lwang, lwag. Break, v. [brik] Romper, quebrantar. Sumir�, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lagutin. Break, n. [brik] Rotura, abertura. Sir�, basag, pwang. Breakfast, n. [br�cfast] Desayuno, almuerzo. Agahan, almusal. Breakfast, v. [br�cfast] Desayunarse, almorzar. Mag-agahan, mag-almusal. Breakneck, n. [br�cnec] Despe�adero. Dakong matar�k. Breakpromise, n. [br�cpromis] El que no comple la palabra. Ang d� tumutupad ng pangak�.

Breakwater, n. [br�cuater] Muelle. Mwelye, pangbasag ng agos � alon. Breast, n. [brest] Pecho. Dibdib. Breast, v. [brest] Acometer de frente. Dumaluhong ng h�rapan. Breastbone, n. [br�stbon] Esternon. But� ng dibdib. Breastpin, n. [br�stpin] Alfiler. Espil�. Breastplate, n. [br�stplet] Pectoral; peto. Pangdibdib ng par�; baluti sa dibdib. Breastword, n. [br�stuerd] Parapeto. Kut�. Breath, v. [briz] Alentar, respirar. Huming�. Breathe, n. [briz] Aliento, respiracion. Hing�, hining�. Breathing, n. [br�zing] Aspiracion. Paghing�. Breathless, a. [br�z-les] Falto de aliento. Walang hing�. Breech, n. [britch] Trasero, nalgas. Pwit, pwitan. Breech, v. [britch] Poner los calzones � uno; azotar. Suut�n ng sal�wal; hampasin. Breeches, n. [br�chis] Calzones. Salawal. Breed, v. [brid] Criar, procrear; educar, ense�ar.

Mag-iw�, mag-alaga; magtur�. Breed, n. [brid] Casta, raza; progenie, generacion. Lah�. Breeder, n. [br�der] La persona que cr�a y educa � otra. Tagapag-alag�, taga-iw�. Breeding, n. [br�ding] Crianza, urbanidad. Galang, tur�. Breeze, n. [briz] Brisa, viento suave. Simoy ng hangin. Breezeless, a. [br�zles] Sin brisa. Walang simoy. Breme, a. [brim] Cruel, severo. Mabagsik, tampalasan. Brent, n. [brent] Garza. Gansang lalake. Brethren, n. [br�z-ren] Hermanos. Magkakapatid, mga kapatid. Breve, n. [briv] Nota musical. Nota ng m�sika. Brevet, n. [briv�t] Comision honoraria � grado honor�fico. Kalagayang pang-dangal. Brevity, n. [br�viti] Brevedad. Ikl�, kaiklian. Brew, v. [briu] Mezclar [licores]; hacer cerveza. Maglahoklahok ng alak; gumawa ng cerveza. Brew, n. [briu] Mezcla [de licores]. Lahok (ng alak). Brewer, n. [br�uer] Cervecero. Magseserbes�.

Brewery, n. [br�u-eri] Cervecer�a. G�waan ng serbesa. Brewhouse, n. [br�u-jaus] Cervecer�a. G�waan ng serbesa. Bribe, n. [br�ib] Cohecho, soborno. Suhol. Bribe, v. [br�ib] Cohechar, sobornar. Sumuhol. Briber, n. [br�iber] Cohechador. M�nunuhol. Bribery, n. [br�iberi] Cohecho, soborno. Suhol, panunuhol. Brick, n. [bric] Ladrillo. Lary�. Brick, v. [bric] Enladrillar. Maglary�. Brickbat, n. [br�cbat] Pedazo de ladrillo. Putol na lary�. Brickclay, n. [br�kle] Tierra para hacer ladrillos. Lupang ginagawang lary�. Brickearth, n. [br�kerz] Tierra para hacer ladrillos. Lupang ginagawang lary�. Brick-kiln, n. [br�c-kiln] Horno de ladrillo. Hurn� ng lary�. Bricklayer, n. [br�c-leer] Alba�il. Manggagawa ng tungkol sa lary�. Brickmaker, n. [br�cmeker] Ladrillero. Manggagaw� ng lary�. Brickwork, n. [br�cuerk] Enladrillado.

Nilary�. Bricky, a. [br�ki] Ladrilloso. Malary�. Bridal, a. [br�idal] Nupcial, boda. Pag-aasawa, kas�l, boda. Bride, n. [br�id] Novia, la mujer recien casada. Nobya, babaing bagong kas�l. Bridegroom, n. [br�idgrum] Novio, el recien casado. Nobyo, lalaking bagong kasal. Bridesmaid, n. [br�idsmed] Acompa�ante de la novia. Abay na babae. Bridemen, n. [br�idmen] Acompa�ante del novio. Abay na lalake. Bridge, n. [br�dch] Puente. Tulay. Bridge, v. [br�dch] Construir � levantar un puente. Gumaw� ng tulay, maglagay ng tulay. Bridle, n. [br�idl] Brida � freno. Kabesada [ng kabayo]. Bridle, v. [br�idl] Embridar; reprimir, refrenar. Pigilin, pigilan. Brief, a. [brif] Breve, conciso. Maikl�. Briefly, adv. [br�fli] Brevemente. Karakaraka, agad. Brier, n. [br�ier] Zarza. Mababang halaman. Brig, n. [brig] Bergantin. Bergantin, sasakyang may palo.

Brigade, n. [brigu�d] Brigada. Sanggayong bilang ng mga kawal. Brigadier-general, n. [br�gadir-dcheneral] Brigadier. Brigadier. Brigand, n. [br�gand] Ladron p�blico, bandido. Tulis�n, manghaharang. Brigandage, n. [br�gandedch] Salteamiento, latrocinio. Panunulis�n, pang-haharang, pangloloob, paniniil. Bright, a. [br�it] Claro, reluciente; esclarecido, ingenioso. Makintab, maningning; malinaw; buh�y ang loob, matalin�. Brighten, v. [br�iten] Pulir, bru�ir, dar lustre; avivar, agusar el ingenio. Pakintabin, pakinisin, palinawin; buhayin, palakasin ang loob. Brightness, v. [br�itnes] Lustre, esplendor, brillantez; agudeza de ingenio. Kintab, kinis, ningning; katalinuan. Brilliancy, n. [br�liansi] Brillantez. Ningning, kislap, dilag. Brilliant, n. [br�liant] Brillante. Brillante, batong maningning. Brilliant, a. [br�liant] Brillante. Maningning, makislap, makin�ng, makintab. Brilliantly, adj. [br�liantly] Espl�ndidamente. May kaningningan, may kainaman. Brim, n. [brim] Borde, labio de una vasija. Gilid, bunganga ng isang sisidlan. Brim, v. [brim] Llenar hasta el borde; estar de bote en bote. Punuin, paapawin. Brimful, adj. [br�mful] Lleno hasta el borde. Pagawpaw, pun� hanggang sa bungang� ng sisidlan. Brimfulness, n. [br�mfulnes] El estado de estar lleno hasta el borde.

Ang pagkapun� hanggang sa lab� ng sisidlan. Brimstone, n. [br�mston] Azufre. Asupr�. Brindle, adj. [brindl] Salpicado de varios colores. Batikbatik, bulik. Brindle, n. [brindl] Variedad de colores. Batik. Brine, n. [br�in] Salmuera. Pat�s, sawsawan, ketsap. Brine, v. [br�in] Embeber en salmuera. Asn�n, paalatin. Bring, v. [bring] Traer. Magdal� rito, dalhin dito. Brinish, adj. [br�inish] Salado. Inasn�n. Brinishness, n. [br�inishnis] Sabor de sal. Lasang asin, maalat. Brink, n. [brink] Orilla, margen, borde. Gilid, tab�, pangpang. Briny, adj. [br�ini] Salado. Inasn�n, maalat. Brisk, adj. [brisk] Vivo, alegre, jovial. Maliks�, masaya, magaan ang katawan. Brisk up, v. [brisk up] Avanzar con viveza; regocijarse, alegrarse. Magpakagaan ng katawan, magpakasay�. Brisket, n. [br�sket] El pecho de un animal. Dibdib ng hayop. Bristle, n. [br�sl] Cerda, seta. Tutsang, sungot.

Bristle, v. [br�sl] Erizar, poner derechas las cerdas � puas el animal que las tiene. Manindig ang tutsang. Bristly, adj. [br�stli] Cerdosa. Matuts�ng. British, adj. [br�tish] Brit�nico. Taga Britanya � ukol sa Britanya. Briton, n. & adj. [br�t�n] Breton. Taga Britanya � ukol sa Britanya. Brittle, adj. [br�tl] Quebradizo, fragil. Babasag�n, marupok, mahun�, mahin�. Brize, n. [br�iz] T�bano. Bangaw. Broach, n. [bro-ch] Asador, espeton; un instrumento de m�sica; un instrumento de relojeros. Isang kasangkapang matules; isang kagamitan ng mga m�siko; isang kagamitan ng mga manggagaw� ng relos. Broach, v. [bro-ch] Espetar, barrenar. Bumutas, butasin. Broad, adj. [brod] Ancho, abierto. Malapad, malwang; malwat. Broaden, v. [br�dn] Ensancharse. Lumwang, lwangan, lumapad, laparan. Broadness, n. [br�dness] Anchura. Lwang, lapad. Brodekin, n. [br�dkin] Borcegu�. Borseg�. Brogue, n. [brog] Idioma corrompido. Salitang utal. Broil, n. [br�il] Tumulto, alboroto, ri�a. Kagulo, kaingay, away. Broil, v. [br�il]

Asar carne sobre las ascuas. Mag-ihaw, magsalab, magdangdang, magdar�ng. Broke, v. [broc] Hacer de corredor. Mag-corredor. Brokenhanded, adj. [br�kn j�nded] Manco. Kimaw. Brokenhearted, adj. [brokn j�rted] De corazon quebrantado. Bagbag na loob. Broker, n. [br�ker] Corredor. Corredor. Bronchial, adj. [br�nkial] Bronquial. Nauukol sa bag�. Bronchic, adj. [br�nkik] Bronquial. Nauukol sa bag�. Bronze, n. [bronz] Bronce. Lahok ng mga metal na tila tansong pul�. Brooch, n. [bruch] Broche. Espile sa dibdib. Brood, n. [brud] Progenie, raza, casta. Lah�, angk�n. Brood, v. [brud] Empollar, cobijar. Yumungyong, umakay. Brook, n. [bruk] Arroyo. Batis. Brook, v. [bruk] Sufrir, tolerar. Magtiis, magbat�, magparaan. Broom, n. [brum] Escoba. Wal�s, lawis. Broomstick, n. [br�mstik] Palito de escoba. Tingting.

Broth, n. [broz] Caldo. Sabaw. Brother, n. [br�dzer] Hermano. Kapatid [na lalake]. Brotherhood, n. [br�dzerjud] Hermandad, fraternidad. Pagkakapatiran. Brother-in-law, n. [br�dzer-in-lo] Cu�ado. Bayaw. Brotherless, adj. [br�dzerles] Persona que no tiene ningun hermano. Walang kapatid. Brotherly, adj. [br�dzerli] Fraternal. Parang kapatid. Brougham, n. [br�-am] Carruage. Karwahe. Brow, n. [br�u] Ceja. Kilay. Browbeat, v. [br�ubit] Mirar con ce�o. Kumindat. Brown, adj. [br�un] Mereno, casta�o. Kuyomanggi. Brownish, adj. [br�unish] Lo que tira � moreno � casta�o. Tila kuyomanggi. Browse, n. [br�uz] Pimpollos, renuevos. Supling, sw�. Browse, v. [br�uz] Ramonear, pacer, comer las ramas, etc.. Manginain ng mga. usbong, dahon, ibp. Bruise, n. [br�uz] Magulladura, golpe. Lamog, bugbog. Bruise, v. [br�uz]

Magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Bruiser, n. [bri�ser] Pugil; un instrumento de los �pticos. Taong malakas na walang galang; isang kagamitan ng mga manggamot sa mat�. Brunette, n. [briun�t] Morena, trigue�a. Babaing may pagkakuyomanggi. Brunt n., n. [brunt] Choque � encuentro violento, golpe, accidente, desastre. Bangg�, untog, kapahamakan, sakun�. Brush, n. [brush] Cepillo. Sepilyo. Brush, v. [brash] Acepillar. Sepilyuhin. Brushwood, n. [brashwud] Matorral, zarzal. Kadawagan, kaugoygoyan. Brustle, v. [br�sl] Crujir, chillar. Humaginit, humiging. Brutal, adj. [bri�tal] Brutal, salvaje, cruel. Tila hayop, mabaksik. Brutality, n. [briut�liti] Brutalidad. Kahayupan. Brute, n. [brut] Bruto. Hayop. Brutish, adj. [bri�tish] Brutal, bestial. Tila hayop. Bryony, n. [br�ioni] Nueza blanca. Lipay. Bubble, n. [b�bl] Burbuja. Bul�, bulubok, bulwak. Bubble, v. [b�ebl] Burbujear.

Bumul�, bumulubok, bumulwak. Bubbly, adj. [b�bli] Espumoso. Mabul�. Buccaneers, n. [boecan�rz] Filibusteros. Mga tulisang dagat sa am�rika ayon sa mga inggl�s. Buck, n. [b�c] Gamo. Usang lalake. Bucket, n. [b�ket] Cubo, pozal. Timb�, bald�. Buckle, n. [b�kl] Hebilla, bucle. Kulot [ng buhok.]. Buckle, v. [b�kl] Hebillar. Kulutin. Bud, n. [bad] V�stago, pimpollo. Buko; usbong. Bud, v. [bad] Brotar, estar en flor. Bumuk�, bumulaklak. Budge, v. [b�dch] Moverse, menearse. Kumilos, gumalaw. Budget, n. [b�dchet] Talego portatil. Bayong na may lam�n. Buff, n. [b�f] Piel curtida del b�falo. Katad ng kalabaw. Buffalo, n. [b�falo] B�falo. Kalabaw. Buffet, n. [b�fet] Aparador, alacena. Aparador, p�minggalan. Buffeter, n. [b�feter] P�gil. T�ong tampalasan.

Buffle, v. [b�fl] Confundirse. Malinglang, malito, matulig. Buffon, n. [b�f�n] Buf�n, truhan. Payaso, p�song. Buffon, v. [b�fun] Burlar, chocarrear. Magpataw�, magpusong, magpayaso. Buffonery, n. [b�fun�ry] Bufonada, bufoner�a; chanzas bajas; majader�a. Pagpapatawa, pagbibir�; pamumusong. Bug, n. [b�g] Chinche. Surot. Bugbear, n. [b�gbar] Espantajo. Panakot. Buggy, adj. [b�gui] Chinchero. Masurot. Buggy, n. [b�gui] Calecin. Kalesin. Bugle, n. [bi�gl] Corneta de monte � trompa de caza. Tambul�, pakakak. Build, n. [bild] Estructura. Pagkakaakm� ng gusal� � bahay. Build, v. [bild] Edificar, construir. Magtay� ng gusal� gumaw� ng bahay. Building, n. [b�lding] Edificio. Gusal�, bahay. Bulb, n. [b�lb] Bulbo. Bukba. Bulk, n. [b�lk] Tama�o, bulto, masa, volumen. Lak�, kapal. Bulky, adj. [b�lki] Voluminoso, corpulento, abultado, grande, pesado.

Makapal, malaki, mabigat. Bull, n. [bul] Toro; bula pontificia. Toro, bakang lalake; bula ng papa. Bull-baiting, n. [b�l-beting] Combate de toros y perros. Labanan ng mga toro at aso. Bull-beef, n. [b�l-bif] Carne de toro. Laman � karn� ng toro. Bull-dog, n. [b�l dog] Perro de presa. Asong pangaso. Bullet, n. [b�let] Bala de metal. Pungl�, bala. Bulletin, n. [b�letin] Boletin, noticias de oficio. Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal. Bullion, n. [b�li�n] Oro en tejos, � plata en barras y sin labrar. Gint� � pilak na d� pa nadadalisay. Bullock, n. [b�l�k] Novillo. Bulo, guyang toro. Bully, n. [b�li] Espadachin, rufian. Taong masama at hambog. Bully, v. [b�li] Insultar; fanfarronear. Lumapastangan; maghambog. Bulwark, n. [b�lw�rk] Baluarte. Munting kut�; kublihan sa kalaban. Bumblebee, n. [b�mblbi] Avispa. Bubuyog. Bump, n. [b�mp] Hinchazon. Pamamag�. Bump, v. [b�mp] Dar estallido como una bomba. Pumutok na parang isang bomba.

Bumpkin, n [b�mp-kin] Patan, villano, r�stico. Taong hamak, taong walang tur�, taong bastos. Bunch, n. [banch] Racimo, manojo, atado. Bwig, bigkis. Bunch, v. [banch] Atar. Magbigkis. Bunchy, adj. [b�nchi] Racimoso. Mabwig. Bundle, n. [b�ndl] Atado, mazo. Bigkis, tal�, balot. Bundle, v. [b�ndl] Atar, empaquetar, envolver. Bigkisin, talian, balutin. Bung, n. [b�ng] Tapon � tarugo. Tap�n � pasak. Bung, v. [b�ng] Atarugar. Tapun�n � pasakan. Bunghole, n. [b�ngjol] Boca, el agujero por el cual se envasan los licores en las pipas. Bungang� ng bariles. Bungle, v. [b�ngl] Chapucear, chafallar. Gaw�n kahit papaano. Bunk, n. [b�nk] Tarimon. H�gaan, papag. Bunt, n. [b�nt] Hinchazon. Pamamag�. Bunt, v. [b�nt] Hincharse. Mamag�. Buoy, n. [buoi] Boya. Boya, palut�ng. Buoy, v. [buoi] Boyar, mantenerse sobre el agua.

Magpalut�ng. Buoyancy, n. [bu�-iansi] Fluctuacion. Pagpapalut�ng. Buoyant, adj. [bu�-iant] Boyante. Magaan, masay�. Burden, n. [b�rden] Carga. Pas�n, sunong. Burden, v. [b�rden] Cargar. Pumasan, sumunong. Burdensome, adj. [b�rdensam] Gravoso, molesto, inc�modo. Mabigat, mahirap dalhin. Burdock, n. [b�rdoc] Bardana. Mores. Bureau, n. [biu-ro] Armario con cajones, escritorio, bufete; departamento del gobierno. Aparador, mesang sulat�n; k�gawaran. Burglar, n. [b�rglar] Ladron, salteador. Magnanakaw, mangloloob. Burial, n. [b�rial] Entierro. Paglilibing, pagbaba�n. Burial place, n. [b�rial-ples] Cementerio. L�bingan, b�unan. Burier, n. [b�rer] Enterrador, sepulturero. Manghuhukay. Burin, n. [bi�rin] Buril. Kasangkapan ng m�mamanday ng ginto't pilak. Burn, n. [b�rn] Quemadura. Pas�, paltos. Burn, v. [b�rn] Quemar. Mapas�, masunog, magpaltos; sumunog, pumas�.

Burnable, adj. [b�rnabl] Combustible. Susunug�n, susupuk�n. Burner, n. [b�rner] Quemador. Tagasunog, m�nununog. Burnish, v. [b�rnish] Bru�ir; tomar lustre. Bulihin; pakinang�n, pakinisin. Burr, n. [b�r] L�bulo � pulpejo de la oreja. Pingol ng tainga. Burst, v. [b�rst] Reventar, estallar. Pumutok, sumilakbo, sumabog. Burst, n. [b�rst] Estallido, rebosadura. Putok, silakbo. Bury, v. [b�ri] Enterrar, sepultar. Maglibing, magba�n. Burying, n. [b�riing] Entierro, exequias. Paglilibing. Bush, n. [bush] Ramo, arbusto, mata, matorral. Sanga, mababa't mayabong na halaman, dawag. Bush, v. [bush] Crecer espeso. Yumabong, gumubat. Bushel, n. [b�shel] Fanega. Kab�n. Bushy, adj. [b�shi] Espeso, lleno de arbustos. Masinsin, mayabong, masanga, malag�. Busiless, adj. [b�ziles] Desocupado, ocioso. Walang gaw�, pagayongayon. Busily, adv. [b�zili] Solicitamente, diligentemente. May kaliksihan, may kasipagan. Business, n. [b�znes] Empleo, oficio, asunto, negocio.

Kalagayan, pagkabuhay, hanap-buhay. Bust, n. [bust] Busto. Busto, larawang ulo � kaya'y hanggang kalahatian ng katawan. Bustle, n. [b�sl] Bullicio, ruido, alboroto. Kaing�y, kagul�, higing, alingawngaw. Bustle, v. [ba�sl] Bullir, hacer ruido � estruendo. Mag-ingay, magpaalingawngaw. Busy, adj. [b�si] Ocupado. May ginagaw�. Busy, v. [b�si] Ocupar, emplear. Gumaw�, magmasipag. But, conj. [bat] Sino. Kund�, liban, lamang, bagkus. But, prep. [bat] Pero. Ngun�, datapw�. Butcher, n. [b�cher] Carnicero. Magkakarn�, mangkakatay ng hayop. Butcherly, adj. [b�choerli] Sanguinario, b�rbaro. Mabagsik, tampalasan. Butler, n. [b�tler] Despensero de algun se�or. K�tiwal� sa mga alak at pagkain. Butlership, n. [b�tlership] Oficio de despensero. Tungkuling pagka-katiwal� sa mga alak at pagkain. Butt, n. [boet] Terrero. Malaking bariles. Butt, v. [boet] Topar, topetar. M�bangg�, m�bungg�. Butter, n. [b�tter] Mantequilla. Mantekilya.

Butter, v. [b�tter] Untar con mantequilla. Magpahid ng mantekilya. Butterfly, n. [b�terflay] Mariposa. Par�par�. Buttermilk, n. [b�termilk] Suero de manteca. Gatas na walang hal�. Buttery, adj. [b�teri] Mantecoso. Mamantik�, may mantekilya. Buttery, n. [b�teri] Despensa. P�minggalan. Buttock, n. [b�toek] Anca. Baywang, pig�. Button, n. [b�tn] Bot�n. Butones. Button, v. [b�tn] Abotonar. Magbutones, ibotones. Buttonhole, n. [b�tnjol] Ojal. Ohales. Button-maker, n. [batn-m�ker] Botonero. Manggagaw� ng botones. Buttress, n. [b�tres] Estribo, apoyo, sosten. Estribo, alalay, pangpatibay. Butyraceous, adj. [bait�cies] Mantecoso. Mamantik�. Buxom, adj. [b�csoem] Obediente, docil; vivo, alegre. Masunurin, maba�t; maliks�, masay�. Buy, v. [bay] Comprar. Bumil�, mamil�. Buyer, n. [b�yer] Comprador.

Tagabil�, m�mimili. Buzz, n. [b�z] Susurro, murmurio. Haging, haginit. Buzz, v. [b�z] Sumbar; cuchichear. Hamaging; humaginit. By, prep. [bay] Por, con. Sa, ni, ng, sa pamamagitan. Bramble, n. [br�mbl] Zarza, arbusto espinoso. Dawag, mababang punong kahoy na matinik. Bran, n. [bran] Salvado. Darak. Branch, n. [branch] Ramo, a. Sang�. Branch, v. [branch] Ramificarse. Magsang�. Branch, a. [branch] Ramo. Kasanga. Brand, n. [brand] Tizon, marca � sello. Sigsig; tand� � tatak. Brand, v. [brand] Marcar, herrar. Markahan, tandaan. Brandiron, n. [br�ndairen] Marca, el hierro. Pangmarka � panatak. Brandish, v. [br�ndish] Blandir, ondear. Wagayway, wasiwas. Brandnew, a. [br�ndnu] Flamante. Maningas, mapusok. Brandy, n. [br�ndi] Aguardiente. Agwardyente.

Brangle, n. [br�nggl] Quimera, disputa. K�alitan. Brangle, v. [br�nggl] Re�ir, disputar. Makipagkaalit, makipagtalo. Brasen � brazen, a. [br�zn] Hecho de bronce. Yari sa tansong dilaw. Brassier, n. [br�zer] Latonero, brasero. Ang marunong gumaw� ng mga kasangkapang tansong dilaw. Brass, n. [bras] Bronce. Tansong dilaw. Brassfounder, n. [br�sfaunder] Fundidor. Mangbubub� ng tansong dilaw. Brassy, a. [br�si] Lo que participa de la calidad del bronce. Tila tansong dilaw. By, adv. [bay] Cerca, al lado de. Sa tab�, malapit sa. By-bye, [bayb�y] Adi�s. Adi�s, paalam. By-end, [bay-�nd] Interes particular. Mas�kit sa sarili. By-gone, adj. [b�y-gon] Pasado. Nakaraan, nagdaan, lipas na. By-law, n. [bay-lo] Ordenanza, ley. Tagubiling, kautusan. By-name, n. [bay-n�m] Apodo. Palayaw. Bypath, n. [b�ypaz] Senda descarriada. Landas na paligaw. Byroad, n. [b�yrod] Camino oscuro.

Daang tag�. By-stander, n. [bay-st�nder] Miron, mirador. Nanonood. By-view, n. [bay-v�u] Fin particular. Sariling tanaw, sariling mas�kit. By-walk, n. [b�y-uok] Paseo oculto. Daang bukod. By-way, n. [bay-ue] Camino desviado. Daang kubl�. Byword, n. [bay-uerd] Dicho, proverbio, refran. Kasabih�n, kawikaan, bukang bibig. C Cab, n. [cab] Cab, una especie de vehiculo. Kab, kalesang ingl�s na tila rokabay. Cabal, n. [cab�l] C�bala, sociedad de personas unidas para alguna conjuracion � intriga. Katipunan na may bant�. Cabal, v. [cab�l] Maquinar, tramar. Magbant�, mag-akal� ng isang lal�ng. Cabbage, n. [c�bedch] Berza, repollo. Repolyo. Cabbage, v. [c�bedch] Cercenar, hurtar retazos. Magtalop ng balat, umumit ng mga retaso. Cabin, n. [c�bin] Caba�a, choza. Damp�, s�long, kubo. Cabin, v. [c�bin] Vivir en caba�a � choza. Manah�n sa damp�. Cabinet, n. [c�binet] Gabinete, escritorio. Mesang sulatan.

Cabinet-maker, n. [c�binet-m�ker] Ebanista. Manggagaw� ng mga mesang sulat�n. Cable, n. [k�bl] Cable. Kable pahatid-kawad. Cablet, n. [k�blet] Remolque. Hila. Caboose, n. [cab�s] El fog�n � cocina � bordo de un barco. Ang k�sinaan sa sasakyang dagat. Cacao, n. [k�co] Cacao. Kak�w. Cackle, n. [c�kl] Cacareo. Tilaok. Cackle, v. [c�kl] Cacarear, graznar. Tumilaok. Cackler, n. [c�kler] Cacareador; chismoso. Mapagtilaok; mapaghatid humapit. Caco-demon, n. [caco-d�men] Diablo. Diablo. Cad, adj. [cad] R�stico, grosero. Bastos. Cadaver, a. [cad�ver] Cadaver. Bangk�y. Cadaverous, adj. [cad�veraes] Cadav�rico. Mukhang pat�y, parang pat�y, maputl�. Caddy, n. [c�di] Botecito. Munting sisidlan. Cade, adj. [ked] Manso, domesticado, criado � la mano. Maam�. Cade, v. [ked] Criar con blandura, mimar.

Paamuin, amuin. Cadence, n. [k�dens] Cadencia, en la m�sica � en la poes�a � en las frases; caida, declinaci�n. Pagkakatugm� sa tugtugin � sa tul� � sa pananalit�; kiling, hilig. Cadence, v. [k�dens] Regular por medida m�sica. Itugm� sa kumpas ng tugtog. Cadet, n. [cad�t] Cadete de un cuerpo militar. Kadete, ang nag-aaral ng pagpupun� sa mga sundalo � kawal. Cafe, n. [caf�] Restaurant, fonda. Restauran, ponda. Cage, n. [kedch] Jaula. Hawla, kulungan. Cage, v. [kedch] Enjaular. Isilid sa hawla; kulungin. Caiman, n. [k�man] Caiman. Bwaya. Cairn, n. [carn] Monton de piedras. Bunton � salansan ng bat�. Caisson, n. [cas�ns] Arcon � caj�n grande. Malaking sisidl�n. Caitiff, n. [k�tif] Belitre, p�caro, ruin. Hamak, bastos. Cajole, v. [cadch�l] Lisonjear, adular. Manuy�, mamuri ng pakunw�. Cajoler, n. [cadch�ler] Adulador, lisonjeador. M�nunuya, m�mumuri ng pakunw�. Cajolery, n. [cadch�leri] Adulacion, lisonja. Tuy�, kunwang papuri. Cake, n. [ke�k] Bollo. Ke�k.

Cake, v. [ke�k] Endurecer. Magpatigas. Calamitous, adj. [cal�mit�s] Calamitoso, miserable, infeliz. Ab�, hidw�, kahapis-hapis. Calamity, n. [cal�mity] Calamidad. Sakun�, kapahamakan. Calcareous, adj. [calk�ries] Calc�reo. Parang apog; may halong apog. Calcine, v. [cals�in] Calcinar, quemar. Pumas�, sumunog. Calculate, v. [c�lkiulet] Calcular. Kumur�, tumasa. Calculation, n. [calkiul�cien] Calculacion, c�lculo. Kur�, tasa. Calculator, n. [calkiul�t�r] Calculador. Tagakur�, tagatasa. Calculous, adj. [c�lkiulos] Pedregoso, arenoso. Mabat�, mabuhangin. Calculus, n. [c�lkiul�s] C�lculo; piedra en la vejiga. Kur�; bat� sa loob ng pantog. Caldron, n. [c�ldr�n] Calder�n, caldera grande. Kawa, katingan. Calendar, n. [c�lendar] Calendario � almanaque.. Kalendaryo, almanake. Calf, n. [caf] Ternera; pantorrilla. Guyang baka; bint�. Caliber, n. [c�liber] Calibre. Kalibre. Calid, adj. [c�lid]

Caliente, ardiente. Mainit. Caligraphy, n. [cal�grafi] Caligraf�a. Karunungan sa pagtititik. Calix, n. [c�lics] Caliz � campanilla. Balat ng bulaklak. Calk, v. [coc] Calafatear un navio. Pasakan ang sir� ng sasakyan sa tubig. Calker, n. [c�ker] Calafate. Tagapagpasak ng sir� ng sasakyan sa tubig. Call, n. [col] Llamada; visita. Tawag; dalaw. Call, v. [col] Llamar, nombrar; visitar � uno. Tumawag, magpangalan; dumalaw. Caller, n. [c�ler] Llamador. Ang tumawag. Callet, n. [c�let] Rega�ona, peliforra. Magagalit�n. Calling, n. [c�ling] Profesion, vocacion. Pagkabuhay, hilig. Calligraphy, n. [cal�grafi] Caligraf�a. Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik. Callosity, n. [cal�siti] Callosidad. Kalipak�n, kalyo. Callous, adj. [c�les] Calloso. Malipak, kinakalyo. Callow, adj. [c�lo] Pelado, desplumado. Walang balahibo, inalisan ng balahibo. Callus, n. [c�l�s] Callo, dureza de alguna parte del cuerpo. Lipak, kalyo.

Calm, n. [calm] Calma, serenidad, sociego. Katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan ng loob. Calm, adj. [calm] Quieto, tranquilo, sosegado. Tahimik, mahinahon, tiwasay, palagay-loob. Calm, v. [calm] Calmar, tranquilizar, apaciguar. Tumahimik, huminahon, tumiwasay, pumayap�, humimpil, humumpay. Calmness, n. [c�mnes] Tranquilidad, calma. Kapalagayan ng loob, kapanatag�n, katahimikan, katiwasay�n. Calmy, adj. [c�mi] Tranquilo, pac�fico. Panatag, palagay-loob tiwasay. Caloric, n. [cal�ric] Cal�rico. Nahihinggil sa init. Calorific, adj. [calor�fic] Calor�fico. Nauukol sa init. Calumniate, v. [cal�mniet] Calumniar. Magbintang, bintangan, magparatang. Calumniation, n. [caloemni�cien] Calumnia. Bintang, paratang. Calumniator, n. [caloemnietoer] Calumniador. Ang nagbibintang, ang nagpaparatang. Calumniatory, adj. [cal�mnietori] Calumnioso, injurioso. Palabintang, mapagparatang. Calumny, n. [cal�mni] Calumnia, injuria. Paratang, bintang. Calve, v. [cav.] Parir la vaca. Mangan�k (ang baka � kalabaw). Calyx, n. [c�lics] Caliz. Mga dahon sa labas ng bulakl�k.

Cambist, n. [c�mbist] Cambista. M�mamalit ng salap�. Cambric, n. [k�mbric] Batista. Kambray. Camel, n. [c�mel] Camello. Kamelyo. Camera, n. [c�mera] C�mara fotogr�fica. Panguha ng retrato, t�nawin, ibp. Camerade, n. [c�moeret] Camarada. Kasama. Camp, n. [camp] Campo; campamento. Parang; campamento himpilan ng mga kawal, p�hingahan ng hukbo. Camp, v. [camp] Acampar, alojar un ej�rcito. Magkampamento, humimpil (ang mga kawal), magpahinga (ang hukb�). Campaign, n. [camp�n] Campa�a; campo razo. Pakikihamok, pakikilaban; lwal na dako. Camphire, n. [c�mfoer] Alcanfor. Alkampor. Camphor, n. [c�mfoer] Alcanfor. Alkampor. Camphor, v. [c�mfoer] Alcanforar. Lagyan ng alkampor. Can, n. [can] Lata. Lata. Can, v. [can] Poder. Maka... , maar�. Canal, n. [can�l] Canal. P�daluyan ng tubig; bangbang. Canary, n. [can�ri] Canario.

Ibong kanaryo. Cancel, v. [c�nsel] Cancelar. Wal�n ng bis�, iurong. Cancellation, n. [cancel�cien] Cancelaci�n. Pagpapawal� ng bis�, pag-uurong. Cancer, n. [c�nsoer] Cancer, tumor maligno. Kanser, k�nkaro masamang bukol. Cancerous, adj. [c�nsoeroes] Canceroso. Nauukol sa kanser. Candelabrum, n. [candel�br�n] Candelabro. Kandelero, tirik�n ng kandil�. Candent, adj. [c�ndent] Candente. Nagbabaga, nag-iinit. Candid, adj. [c�ndid] C�ndido, sencillo. Mapaniwalain, musmos. Candidacy, n. [cand�deci] Candidatura. Pagkakandidato. Candidate, n. [c�ndidet] Candidato, pretendiente, aspirante. Kandidato, naghahangad ng isang kalagayan. Candidly, adv. [c�ndidli] Candidamente, ingenuamente. Totoo, tunay, tapat. Candle, n. [c�ndl] Candela, vela. Kandil�. Candlestick, n. [c�ndlstic] Candelero. Tirik�n ng kandil�, kandelero. Candlestuff, n. [c�ndlst�f] Sebo para hacer velas. Pagkit na ginagawang kandil�. Candlewick, n. [c�ndlwic] P�bilo. Mits� ng kandil�.

Candor, n. [c�ndoer] Candor, sinceridad, ingenuidad. Katapatan ng loob. Candy, n. [k�ndi] Candy. Kendi, matamis. Cane, n. [ke�n] Ca�a, junco, baston. Kawayan, baston, tungkod. Cane, v. [ke�n] Apalear. Manghampas ng baston. Canine, adj. [can�in] Canino. Parang aso, nahihinggil sa aso. Canker, n. [c�nkoer] Cancer. K�nkaro, bag� ng suso. Cannibal, n. [c�nibal] Can�bal, caribe, antrop�fago. Taong lumalamon ng kapw� tao. Cannibalism, n. [c�nibalism] Canibalismo. Paglamon ng kapw� tao; kabalakyutan. Cannon, n. [c�noen] Ca��n de artiller�a. Kany�n. Cannonade, n. [canon�d] Ca�onazo, ca�oneo. Panganganyon. Cannonade, v. [canon�d] Ca�onear � aca�onear. Kumanyon, manganyon, magpaputok ng kanyon. Cannonball, n. [canoenbol] Bala de ca��n. Bala ng kany�n. Cannoneer, n. [canoen�r] Ca�onero. Tagapagpaput�k ng kanyon, m�nganganyon. Cannoneer, v. [c�noen�r] Ca�onear. Kumanyon, magpaputok ng kanyon. Cannonshot, n. [canoensiot] Estallido del ca�on.

Putok ng kanyon. Cannot, [c�not] No poder. Walang kaya, d� maka... Canny, adj. [c�ni] Sagaz; prudente. Tuso, matalin�; maba�t. Canoe, n. [can�] Canoa. Bangk�. Canon, n. [c�noen] Canon; regla, ley, estatuto; lo que se paga en reconocimiento del dominio directo de algun terreno. Kanon � aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasulatan; tuntunin, kautusan; ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-ar� ng alin mang lup�. Canonic, adj. [can�nic] Can�nico. Naaukol sa kanon. Canonical, adj. [can�nical] Can�nico. Nauukol sa kanon. Canonization, n. [canoenaiz�cien] Canonizacion. Pagpapalagay na santo � banal sa kanino mang namatay. Canonize, v. [c�noenais] Canonizar. Ipalagay na santo � banal ang sinomang namatay. Canopy, n. [c�nopi] Docel, pabellon. Tabing, baldokan. Canopy, v. [c�nopi] Endoselar. Ilagay na tabing. Cant, n. [cant] Jerigonza. Pananalitang tila awit; pananalitang malawig. Cant, v. [cant] Hablar en jerigonza. Magsalit� ng tila paaw�t; magsalit� ng malawig. Canteen, n. [cant�n] Cantina, puesto en el campo donde se vende vino, etc.. Kantina, tindahan na nagbibil� ng alak, ibp. Canter, n. [c�nt�r]

Hip�crita; medio galope. Mapagpakunw�; takbong paluks�. Canter, v. [c�nt�r] Andar el caballo � paso largo y sentado. Pakarimuting maigi ang kabayo. Canthus, n. [c�nz�s] Canto � �ngulo del ojo. Sulok ng mat�. Canticle, n. [c�nticl] C�ntico � cancion de Salomon. Awit ni Salomon. Canto, n. [c�nto] Canto. K�nto, awit. Canvas, n. [c�nvas] Ca�amazo. Balindang. Canvass, n. [c�nvas] El acto de solicitar votos para lograr algun destino. Paghanap ng mga boto sa ik�pagkakaroon ng anomang destino � kalagayan. Canvass, v. [c�nvas] Solicitar votos para lograr algun destino. Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino � kalagayan. Cany, adj. [k�ni] Lleno de ca�as. Mapunong kawayan, k�wayanan. Cap, n. [cap] Gorra � gorro. Gorra, tukarol. Cap, v. [cap] Cubrir la cabeza; saludar � uno, quitarse la gorra en se�al de reverencia. Magtakip ng ulo; bumat�, mag-alis ng gorra na pinaka galang. Capability, n. [kepab�liti] Capacidad, aptitud. Kakayahan, kaya, ab�t. Capable, adj. [k�pabl] Capaz, id�neo, apto. May kaya, may ab�t, sapat. Capacious, adj. [cap�cies] Espacioso, extensivo, vasto, ancho. Maaliwalas, malwang, malwag, malawak. Capacitate, v. [cap�sitet]

Habilitar, hacer capaz. Ariing may kaya, ariing sapat. Capacity, n. [cap�sity] Capacidad, cabida. Kasapat�n, kakayahan. Cap-a-pie, adv. [cap-a-p�] De pies � cabeza. Magbuhat sa ulo hanggang sa paa. Caparison, n. [cap�ris�n] Caparason. Kasangkapan ng kabayo. Caparison, v. [cap�ris�n] Enjaezar un caballo. Maggayak ng kabayo. Cape-case, n. [c�p-kes] Saco, alforja. Kapa; sako, supot, bayong. Cape, n. [kep] Cabo, promontorio � punta de tierra. Punt� � ungos ng lupa. Caper, n. [k�p�r] Cabriola, salto � brinco. Likot; lundag, lukso, tal�n. Caper, v. [k�p�r] Cabriolar, hacer cabriolas. Maglilik�t; magluluks�. Caperer, n. [k�p�r�r] Danzador, saltador. Sasayawsayaw, l�luksoluks�. Capital, adj. [c�pital] Lo que pertenece � la cabeza. Nauukol sa ulo � buhay. Capital, n. [c�pital] Capital, la ciudad principal. Ang pangulong bayan. Capital, n. [c�pital] Capital, fondo. Puhunan. Capital, n. [c�pital] Mayuscula. Mayuscula � malaking titik. Capitalist, n. [c�pitalist] Capitalista. M�mumuhunan, ang namumuhunan.

Capitalize, v. [c�pitalais] Capitalizar. Mamuhunan. Capital letter, n. [c�pital l�tter] Mayuscula. Titik na malaki � mayuskula. Capitol, n. [c�pitol] Capitolio. Bahay p�mahalaan. Capitulate, v. [cap�tiulet] Capitular; escribir alguna cosa dividiendola en cap�tulos. Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Capitulation, n [capitiul�cien] Capitulacion, el acto de escribir por cap�tulos. Pagkasulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata. Capon, n. [k�pen] Capon � pollo castrado. Kap�n. Caprice, n. [capr�s] Capricho, extravagancia. Kapricho, katwang pagkaibig. Capricious, adj. [capr�cies] Caprichoso, extravagante. Kaprichoso, makapricho, mapag-ibig ng katw�. Capsicum, n. [c�psikem] Pimienta, pimentero. Pamint�. Capsize, v. [caps�iz] Trabucar, volcar, volver de arriba abajo. Magtaob, itaob, magtiwarik, itiwarik. Capsular, adj. [c�psiular] Capsular. Tila k�psula, hinggil sa k�psula. Capsule, n. [c�psiul] C�psula. K�psula. Captain, n. [c�pten] Capitan. Kapitan, pun�. Captaincy, n. [c�ptensi] Capitan�a. Pagkakapitan, pagkalagay na kapitan. Caption, n. [c�pcien]

Captura. Paghuli, pag-uusig. Captious, adj. [c�pcies] Enga�oso, caviloso. Magdaray�, sinungaling. Captivate, n. [c�ptivet] Cautivar, atraer la voluntad. Bumihag; humalina ng kalooban. Captive, n. [c�ptiv] Cautivo, prisionero. Bihag. Captive, v. [c�ptiv] Cautivar. Bumihag, bihagin. Captivity, v. [capt�viti] Cautiverio. Pagkabihag. Captor, n. [c�ptoer] Apresador. Tagabihag. Capture, n. [c�pchoer] Captura. Pamimihag, pag-uusig. Capture, v. [c�pchoer] Capturar, apresar. Mamihag, humul� dumakip. Car, n. [car] Carro. Karro, kariton. Carabine, n. [c�rabain] Carabina. Maikl�ng bar�l. Carabineer, n. [carabin�r] Carabinero. Karabinero. Caracole, n. [c�racol] Carac�l; escalera de caracol. Sus�; hagdang sinus�. Caramel, n. [c�ramel] Caramelitos. Karamelitos. Carat, n. [c�rat] Quilate del oro. Kilates ng gint�.

Carbolic, adj. [c�rbolic] Carb�lico. Karb�liko. Carbon, n. [c�rbon] Carbon. Uling. Carbonaceous, adj. [carbon�cies] Lo que contiene carbon. May halong uling. Carbonic, adj. [carb�nic] Carb�nico. Nahihinggil sa uling. Carbonize, v. [carb�niz] Carbonizar. Ulingin, papagulingin, gawing uling. Carbuncle, n. [c�rbuncl] Carbunco, tumor puntiagudo y maligno. Masamang bukol. Carcass, n. [c�rcas] Carcasa, cadaver. Bangkay. Card, n. [card] Naipe; tarjeta. Baraha; tarjeta. Card-board, n. [card-bord] Carton. Kart�n. Cardiac, adj. [c�rdiak] Cardiaco. Nahihinggil sa sak�t sa pus�. Cardialgy, n. [c�rdialdchi] Cardialg�a. Sak�t na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisikip ng loob. Cardinal, adj. [c�rdinal] Cardinal, principal. Una, pangulo. Cardinal, n. [c�rdinal] Cardinal. Kardinal. Cardmaker, n. [c�rdmeker] Fabricante de naipes. Manggagaw� ng baraha. Card-party, n. [card-parti]

El conjunto de los que juegan � algun juego de naipes. Sugalan. Care, n. [ke�r] Cuidado, cautela. Ingat, kaling�. Care, v. [ke�r] Cuidar, tener cuidado. Mag-ingat, ingatan, kumaling�, kalingain. Careen, v. [car�n] Carenar � dar carena al navio. Kumpunih�n ang sir� ng sasakyan. Careful, adj. [k�rful] Cuidadoso, cauteloso. Maingat, makaling�. Carefully, adv. [k�rfuli] Cuidadosamente. Na may pag-iingat. Carefulness, n. [k�rfulnes] Cuidado, cautela, atencion. Ingat, kaling�, lingap. Careless, adj. [k�rles] Descuidado, negligente. Pabay�, walang bahal� walang ingat. Carelessly, adv. [k�rlesli] Descuidadamente. Na may pagpapabay�. Carelessness, n. [k�rlesnes] Descuido, negligencia, indiferencia. Kapabayaan, kawal�n ng ingat. Career, n. [car�r] Carrera, carrera abierta y tendida. Takb�, karimot. Career, v. [car�r] Correr � carrera tendida. Kumarimot, tumakb�. Caress, n. [car�s] Caricia, halago. Kaling�, alindog. Caress, v. [car�s] Acariciar, halagar. Kumaling�, umalindog, palayawin, alindugin. Cargo, n. [c�rgo] Cargamento de navio. Lulan ng sasakyan.

Caricature, n. [caricach�r] Caricatura. Karikatura, larawang pangpataw�, pangtuy� � pangpuri. Caricature, v. [caricach�r] Hacer caricaturas. Gumuhit ng larawang hawig ng kaont� sa may katawan. Caricaturist, n. [caricachi�rist] El que hase caricaturas. Ang manggagaw� ng karikatura. Cark, n. [carc] Cuidado. Ingat. Cark, v. [carc] Ser muy cuidadoso. Magpakaingat. Carle, n. [carl] Patan, r�stico, hombre ruin. Taong hamak, taong walang tuto. Carman, n. [c�rman] Cochero. Kuchero. Carminative, adj. [carm�netiv] Carminativo, lo que pertenece � los remedios contra los flatos. Carminativo, ang ukol sa gam�t laban sa hangin na nasa loob ng katawan. Carmine, n. [c�rmain] Carmin. Kulay karm�n. Carnage, n. [c�rnedch] Carnicer�a; mortandad. P�milihan ng karne; ang p�tayan sa panahon ng digm� � laban�n. Carnal, adj. [c�rnal] Carnal, sensual. Ang nauukol sa laman, ang nauukol sa kalayawan. Carnalist, n. [c�rnalist] El que es lujurioso � lascivo. Malibog. Carnality, n. [carn�liti] Carnalidad, sensualidad, lascivia. Pagkalam�ng tao � lupa, kalibugan. Carnation, n. [carn�cien] Encarnacion. Pagkakatawang tao.

Carneous, adj. [c�rnies] Carnoso, cornudo. Malam�n, matab�. Carnival, n. [c�rnival] Carnaval � carnestolendas. Karnabal � karnestolendas. Carnivorous, adj. [carn�voroes] Carn�voro. M�ngangain ng karn�. Carol, n. [c�re�l] Villancico de Noche Buena � Navidad. Kant� � awit sa Noche Buena � Pask�. Carol, v. [c�roel] Cantar. Kumant� � umawit. Carousal, n. [car�usal] Festin; francachuela. Paghahandaan, pagkakatw�, pagsasayahan, pagbibiruan. Carouse, n. [car�uz] Borrachera; jarana. Paglalasingan, pagkakaingay; panghaharana. Carouse, v. [car�uz] Jaranear, alborotar. Mangharana, magsay�, mag-ingay. Carp, n. [carp] Carpa, pescado de agua dulce. Bwanbwan. Carp, v. [carp] Censurar, criticar; vituperar. Pumuna, pumansin; pumintas, pumul�. Carpenter, n. [carpenter] Carpintero. Anlwagi, manggagaw� ng bahay � gusal�. Carpentry, n. [c�rpentri] Carpinter�a. Pag-aanlwagi. Carper, n. [c�rper] Rega�on; censurador. Magagalit�n; mapamintas. Carpet, n. [c�rpet] Tapete de mesa; alfombra. Panakip sa dulang, panglatag sa sahig. Carpet, v. [c�rpet] Alfombrar, entapizar.

Maglatag sa sahig. Carpet-bag, n. [c�rpet-b�g] Baulillo de viandante. Sako de byahe, tampip�. Carriage, n. [c�r-redch] Coche, veh�culo; porte, conduccion. Karwahe; pagdadal�. Carrier, n. [c�rrier] Portador. Tagapagdal�. Carrion, n. [c�r-rioen] Carro�a, la carne corrompida. Karneng bul�k, lam�ng bulok. Carrion, adj. [c�r-rioen] Mortecino, podrido. Bulok. Carry, v. [k�ri] Llevar, conducir de una parte � otra. Magdal�. Carrying, n. [k�riying] Porte, conduccion. Pagdadal�. Carry-tale, n. [c�rritel] Chismoso, cuentista. Masatsat, mapagkwento. Cart, n. [cart] Carro, carreta. Kariton, karetela. Cart, v. [cart] Carretear, usar carros � carretas. Ipagkariton, ipagkaretela. Cartage, n. [c�rtedch] Carretaje. Pagkakariton, pagkakaretela. Carter, n. [c�rter] Carretero. Cochero. Cartoon, n. [cart�n] Carton. Karton. Cartouche, n. [cart�ch] Cartucho de balas. Kartucho na may punl� � bala.

Cartridge, n. [c�rtridch] Cartucho de p�lvora. Kartuchong may pulbur�. Carve, v. [carv] Esculpir, tallar, grabar. Magbub� ng larawan, lumilok, humugis � humubog ng anomang anyong binub�. Carver, n. [c�rver] Escultor, tallador, grabador. Mangbubub� ng larawan, manglililok. Carving, n. [c�rving] Escultura � figuras esculpidas, talla. Larawang binub�, anyong nililok. Cascade, n. [cask�d] Cascada, despe�adero de agua. Lagaslas. Case, n. [ke�s] Estado, situacion; caja, estuche. Lagay, kalagayan, tay�; kah�n, sisidlan. Case, v. [ke�s] Encajar. Isilid sa kahon. Cash, n. [cash] Dinero contante � de contado; cajita � cofrecillo para guardar el dinero. Salap�; munting sisidl�n ng pilak. Cashbook, n. [c�shbuk] Libro de caja. Aklat na t�laan ng salaping naglalabas-pumasok sa kaha. Cashier, n. [k�sher] Cajero. Kahero, ingat-yaman. Cashier, v. [k�sher] Quitarle � uno de su empleo. Alisin sa katungkulan. Casing, n. [k�sing] Cobertura. Tak�p. Cask, n. [cask] Barril, tonel. Bariles. Casket, n. [c�sket] Cajita para joyas. Kahitang sisidlan ng hiyas.

Casket, v. [c�sket] Poner en cajita. Isilid sa kahita. Cassimere, n. [c�zimir] Casimiro, tela de lana muy fina. Mainam na lana. Cassock, n. [c�soec] Balandran � sotana. Sotana, bihisang mahab�. Cast, n. [cast] Tiro, golpe; ojeada; molde, forma; aire � modo de presentarse. Hagis, puk�l, tapon, tudl�; sulyap; any�; kilos. Cast, v. [cast] Tirar, arrojar, lanzar; modelar. Ihagis, ipukol, itapon; mag-any�, magbub�. Castaway, n. [c�stawe] R�probo. Alibugh�, tapon. Caste, n. [cast] Casta; corporacion. Lah�; kapisanan. Caster, n. [c�stoer] Tirador; adivino; fundidor; rueda con un eje formado de eslabones para rodar por todos lados. Manghahagis; manghuhul�; mangbubub�; gulong na mabuti ang pagkaayos ng ehe, anop�t n�igugulong saan man ipaling. Castigate, v. [c�stiguet] Castigar. Magparusa. Casting, n. [c�sting] Fundicion. Pagbubub�. Castle, n. [c�sl] Castillo, fortaleza. P�nanggalangan sa digm�, kut�; gusaling matayog. Castle-builder, n. [c�sl-b�lder] Proyectista imaginario. Palaisip ng kahambugang d� mangyayari. Castor, n. [c�stor] Castor; sombrero fino hecho del pelo de castor. Isang ur� ng hayop na may apat na paa; sombrero na balahibo ng hayop ang ginamit. Castor oil, n [c�stoer-oil] Aceite de Castor. Aseite de Kastor.

Castrate, v. [c�stret] Castrar, capar. Kapun�n, gawing bating. Castration, n. [castr�cien] Capadura. Pagkapon. Castrel, n. [c�strel] Especie del halcon. Lawin. Casual, adj. [c�ziual] Casual, accidental. Nagkataon, hind� sinasady�. Casually, adv. [c�siuali] Casualmente, fortuitamente. Sa pagkakataon, na di sinasady�. Casualty, n. [c�siualti] Casualidad, aventura, accidente. Pagkakataon, pangyayari. Cat, n. [k�t] Gato. Pus�. Cataclysm, n. [c�taclizm] Cataclismo, diluvio. Sakunang nakagugunaw, paggunaw. Catacombs, n. [c�tacomz] Catacumbas. Libingan ng mga martir sa ilalim ng lup� sa Roma. Catalepsy, n. [c�talepsi] Catalepsis. Himatay, kalagayang parang patay. Cataleptic, adj. [c�taleptic] Catal�ptico. Nauukol sa himatay. Catalogue, n. [c�talog] Cat�logo, lista � memoria. T�laan, tandaan. Catalogue, v. [c�talog] Poner en cat�logo. Ital� sa tandaan � t�laan. Catamenia, n. [catam�nia] Menstruacion. Sakit sa panahon ng babae. Catamount, n. [c�tamaunt]

Gato pardo � mont�s. Pusang bundok na tila tigre. Cataplasm, n. [c�taplazm] Cataplasma. Tapal. Catapult, n. [c�tapult] Catapulta. Isang m�kina noong unang panahon na ginagamit sa pakikidigm�. Cataract, n. [c�taract] Cascada, catarata. Malaking lagaslas. Catarrh, n. [cat�r] Catarro. Sip�n. Catarrhal, adj. [cat�rral] Catarral. Nauukol sa sip�n. Catastrophe, n. [cat�strofi] Cat�strofe, cosa infeliz y funesta. Sakun�, malaking kapahamak�n. Catcall, n. [k�tcol] Silbo, reclamo. Daing, pag-aam�-am�, luh�g. Catch, n. [catch] Presa, captura. Huli, dak�p; agaw. Catch, v. [catch] Coger, arrebatar; alcanzar, atrapar. Humuli, hulihin, dumakip, dakpin; abutin; agawin; saluh�n. Catcher, n. [c�ch�r] Cogedor. Tagasal�. Catching, n. [c�ching] El acto de cojer. Pagsal�. Catching, adj. [c�ching] Contagioso. Nakakahawa. Catchpenny, n. [c�chpeni] Enga�ifa. Day�. Catchup, n. [k�chap] Salsa picante hecha de setas. Isang sawsawan.

Catechise, v. [catek�z] Catequizar; examinar; instruir en los art�culos fundamentales de la religion cristiana. Humikayat, lumitis; magtur� ng mga aral ng relihion kristiana. Catechism, n. [c�tekizm] Catecismo. Katecismo, aral kristiano. Categoric, adj. [categ�ric] Categ�rico. Pasiya � palagay na patap�s. Category, n. [c�tegori] Categor�a. Lagay, kalagayan. Cater, n. [k�ter] Proveedor. Tagapaglaan, tagapagtaan. Cater, v. [k�ter] Abastecer, proveer. Maglaan, magtaan. Caterer, n. [k�terer] Proveedor. Tagapaglaan, tagapagtaan. Caterpillar, n. [c�terpilar] Oruga. Isang ur� ng uod. Caterwaul, v. [c�teruol] Maullar. Ngumiyaw. Caterwauling, n. [c�toerwoling] El maullido de muchos gatos juntos. Paglalampungan ng mga pus�. Cates, n. pl [kets] Vianda � platos para la mesa. Ulam. Cat-eyed, adj. [k�taid] El que tiene ojos de gato. Bulagaw. Catfish, n. [k�tfish] Una especie de pescado. Kandul�. Catgut, n. [k�tgoet] Cuerda de violon � guitarra. Kwerdas ng byolon � gitarra.

Cathartic, adj. [caz�rtic] Cat�rtico. Pangpurg�. Cathartic, n. [caz�rtic] Cat�rtico, medicina purgante. Purg�. Cathedral, n. [caz�dral] Catedral. Katedral, pangulong simbahan. Catholic, adj. [c�zolic] Cat�lico. Kat�liko, may kinalaman sa sangkalahatan. Catholicism, n. [caz�lisizm] Catolicismo. Katolisismo. Catholicize, v. [caz�lisaiz] Hacerse cat�lico. Hikayating mag�ng kat�liko. Catkin, n. [c�tkin] Candeda de los �rboles. Tin�k. Catmint, n. [c�tmint] Calaminta. Kabling. Catsup, n. [k�tsap] Salsa de setas. Sawsawan. Cattle, n. [c�tl] Ganado. Kawan ng baka. Caucus, n. [c�koes] Conventiculo � junta secreta. Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalap�. Caudal, adj. [c�dal] Lo que pertenece � la cola. Nauukol sa buntot. Caudate, adj. [c�det] Candato. May buntot. Caul, n. [col] Cofia, redecilla. Kayong nilambat na panakip ng ulo. Cause, n. [cos] Causa, raz�n, motivo, pretexto.

Dahilan, sangh�, kadahilanan, bagay. Cause, v. [cos] Causar, excitar, producir alg�n efecto. Mapapangyari, pagk�dahilanan, pagk�sanghian. Causeless, adj. [c�zles] Infundado, injusto. Walang kadahilanan. Causeway, n. [c�zue] Arrecife; camino real. Malaking batong bagtasan sa tab� ng dagat; pangulong daan � lansangan. Caustic, adj. [c�stic] C�ustico, lo que quema y destruye todo aquello � que se aplica. Nakapapas�, nakapagpapalt�s. Caustic, n. [c�stic] Piedra infernal. Piedra inpernal, batong gamot na nakapapas� � nakapagpapalt�s. Cauterism, n. [c�terizm] Cauterizacion. Pamamas�, pagpas�. Cauterize, v. [c�terais] Cauterizar. Pumas�; pasuin. Caution, n. [c�cien] Caucion, prudencia, precaucion, circunspeccion; aviso, advertencia. Ingat, bahal�, bait; p�una, paunaw�. Caution, v. [c�cien] Caucionar, precaver, advertir, amonestar. Ingatan, bahalaan, pagp�unahan, paunawaan. Cautionary, adj. [c�cieneri] Caucionado. Nauukol sa ingat, sa bahal�, sa bait, sa p�una. Cautious, adj. [c�cies] Cauto, circunspecto. Maingat, mabait. Cavalcade, n. [cavalk�d] Cabalgata. Prusisyon ng mga nangangabayo. Cavalier, n. [caval�r] Jinete. Nakasakay sa kabayo. Cavalier, adj. [caval�r] Caballeresco, bravo; altivo; desde�oso. Matapang, mapagmataas.

Cavalry, n. [c�valri] Caballer�a. Cabalyerya � mga kawal na nagsisipangabayo. Cave, n. [ke�v] Caverna, antro, cualquier lugar subterraneo. Yungib, lungg�. Cave, v. [ke�v] Habitar en cueva; excavar. Manahan sa yungib; humukay, tumibag. Caveat, n. [k�viat] Aviso, advertencia; notificacion [judicial]. Paunaw�, p�una; patawag [ng hukuman]. Cavern, n. [c�vern] Caverna, concavidad. Yungib, lungg�. Cavernous, adj. [c�vernes] Cavernoso. Nauukol sa yungib. Cavil, n. [c�vil] Cavilacion, sofisteria. Kath�kath�, bintang na d� totoo. Cavil, v. [c�vil] Cavilar, criticar. Magkath�kath�, magbintang ng d� totoo, mamintas. Caviller, n. [c�viler] Sofista, enredador. Mapagkath�kath�, manggugulo. Cavity, n. [c�viti] Cavidad. Pwang, ukit, butas, hukay, bitak. Caw, v. [co] Graznar, crascitar. Umangal, umungal. Cayenne pepper, n. [cai�n p�per] Pimenton. Paminton. Cease, v. [sis] Cesar, desistir; fenecer, acabarse; parar, suspender. Maglikat, magtigil; pumanaw, mawal�; itigil, papaglikatin. Ceaseless, adj. [s�sles] Incesante, perpetuo, perenne. Walang likat, walang pukat, walang tigil. Cedar, n. [s�dar]

Cedro. Sedro, isang kahoy na mahalag�. Cede, v. [side] Ceder, transferir. Pumayag; ibigay, ipagkaloob. Ceil, v. [sil] Cubrir � techar con cielo raso. Magk�same, maglagay ng k�same. Ceiling, n. [s�ling] Techo � cielo raso de una habitacion. K�same. Celebrate, v. [s�lebret] Celebrar, solemnizar. Magdiwan, magsay�, magdaos ng kasayahan. Celebrated, adj. [s�lebreted] C�lebre, famoso. Buny�, bantog, balit�. Celebration, n. [selebr�cien] Celebracion. Pagdiriwan, pagsasay�. Celebrator, n. [s�lebreter] Celebrador. Ang nagdid�wan, ang nagsasay�. Celebrity, n. [sel�briti] Celebridad, reputacion. Kabunyian, kabantugan, kapurihan. Celerity, n. [s�leriti] Celeridad, lijereza, rapidez. Kaliksihan, katulinan, kadalian. Celery, n. [s�leri] Apio. Kinchay. Celestial, adj. [sil�stial] Celestial, celeste. Nauukol sa langit, nauukol sa insik. Celibacy, n. [sil�basi] Celibato, solter�a. Kalagayang walang asawa, pagkabinat�, pagkabagong-tao. Cell, n. [cel] Celda; nicho. Silid sa bilangguan, hadlang; butas na l�bingan. Cellar, n. [s�l�r] S�tano, bodega. Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lup�, bodega, kamalig ng alak.

Cellular, adj. [s�liular] Celular. Butasbut�s. Cement, n. [sim�nt] Cimento, argamasa para pegar. Simento. Cement, v. [sim�nt] Argamasar; estrechar, solidar. Tapalan ng argamasa; pagtibayin. Cemetery, n. [s�meteri] Cementerio. L�bingan. Censer, n. [s�nser] Incensario. S�uban, p�singawan ng kamanyan. Censor, n. [s�nsor] Censor. Tagapun�. Censorious, adj. [sens�ries] Severo, r�gido; cr�tico. Mapagpun�, mapagpansin. Censorship, n. [s�nsership] Censura. Pun�, pansin. Censurable, adj. [sensi�rabl] Censurable. Marapat pintasan. Censure, v. [s�nciur] Censurar, criticar, juzgar. Pumuna; pumimtas; punahin; pansinin; pumansin; pintasan; humatol; hatulan. Censurer, n. [s�nciurer] Censurador. Tagapun�, tagapansin. Census, n. [s�nsus] Censo. Censo � t�laan ng madlang bagay ng bayan � bans�. Cent, n. [sent] C�ntimo. Ikasangdaang bahagi ng piso, s�ntimos. Centage � per centage, n. [s�ntedch � per s�ntedch] Tanto por ciento. Sanggayon sa bawa't sangdaan.

Centenarian, n. [sent�narian] Centenario. Ika sangdaang ta�n; taong may sangdaang ta�n. Centenary, n. [s�nteneri] Centena, centenar. Tagal ng isang daang ta�n. Centennial, adj. [sent�nial] Centenario. Nauukol sa isang daang ta�n; pagdiriwan ng anoman sa pagkaganap ng sangdaang ta�n. Centesimal, adj. [sent�simal] Cent�simo. Ikasangdaan. Centigrade, adj. [sent�gr�d] Cent�grado � que est� dividido en cien grados. Ang nababahagi ng sangdaang grado. Centimeter, adj. [sent�meter] Cent�metro � la cent�sima parte del metro. Cent�metro � ikasangdaang bahagi ng metro. Centiped, n. [s�ntiped] Cientopies � ciempi�s; escolopendra. Alupihan; antipalo. Central, adj. [s�ntral] Central. Sa gitn�, nauukol sa gitn�. Centrality, n. [sentr�liti] Centralidad. Kalagitnaan. Centralization, n. [sentraliz�cien] Centralizacion. Pagsasagitn�. Centralize, v. [sentr�laiz] Centralizar. Isagitn�, ipagitna. Centre, n. [s�nter] Centro. Gitn�. Centre, v. [s�nter] Colocar en un centro, reconcentrar; colocarse en el centro, reconcentrarse. Ipagitn�, isagitn�; pagitn�. Centric, adj. [s�ntric] C�ntrico. N�gigitn�.

Centrical, adj [s�ntrical] Centrical. N�gigitna. Centrifugal, adj. [sentr�fiugal] Centr�fugo. Nakakaalis sa gitn�. Centripetal, adj. [sentr�petal] Centr�peta. Nakapasasagitn�. Centuple, adj. [s�ntiupl] C�ntuplo. Mak�sangdaan. Centuple, v. [s�ntiupl] Centuplicar. Gaw�ng mak�sangdaan. Centuplicate, v. [senti�pliket] Centuplicar. Gaw�ng makasangdaan. Century, n. [s�nchiuri] Centuria, siglo. Sangdaang ta�n. Cephalalgy, n. [s�falaldchi] Cafalalgia � toda clase de dolor de cabeza. Sarisaring sak�t ng ulo. Cephalic, adj. [sif�lic] Cef�lico. Nauukol sa sarisaring sak�t ng ulo. Cerate, n. [s�ret] Cerato � composicion de cera, aceite y otros ingredientes. Pagkit. Cerated, adj. [s�reted] Encerado. Nauukol sa pagkit. Cere, v. [sir] Encerar. Magpagk�t; pagkit�n. Cereals, n. pl. [s�reials] Cereales � planta � frutos farin�ceos como el trigo, centeno, cebada, etc.. Sereales � mga halamang gaya ng trigo, sebada; senteno, ibp. Cerebral, adj. [s�rebral] Cerebral. Nauukol sa utak. Cerebrum, n. [s�rebr�m]

Cerebro. Utak. Ceremonial, adj. [serem�nial] Ceremonial. Nauukol sa mga kilos � pagdiriwan na sang-ayon sa kautusan, palatuntunan � kaugalian ng gayo't gayong simbahan � kapanaligan, nauukol sa mga kilos � pananalit� na maraming pasikotsikot. Ceremonial, n. [serem�nial] Ceremonial. Kilos � pagdiriwan na sang-ayon sa kautus�n, palatuntunan � kaugalian ng gayo't gayong simbahan � kapanaligan; kilos � pananalit� na maraming pasikotsikot. Ceremonious, adj. [serem�nioes] Ceremonioso. Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot. Ceremony, n. [s�remoni] Ceremonia. Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa kalagayan � kapanaligan. Cereous, adj. [s�rioes] Cereoso. Mapagkit. Certain, adj. [s�rten] Cierto, evidente, seguro. Tunay, totoo, maaasahan. Certainly, adv. [s�rtenli] Ciertamente, sin duda. Totoong..., walang pagsala. Certainty, n. [s�rtenti] Certeza, seguridad, certidumbre. Katunayan, katotohanan. Certificate, n. [soert�fiket] Certificado, testimonio. Katibayan, katunayan, kasulat�n. Certificate, v. [soert�fiket] Certificar. Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulat�n. Certification, n. [sertifik�sien] Certificado. Katibayan, kasulatan, katunayan. Certify, v. [s�rtifay] Certificar, afirmar. Patunayan; saksihan. Certitude, n. [s�rtitiud] Certidumbre, certeza.

Katotohanan, katunayan. Cerulean, adj. [siri�lien] Cer�leo, azulado. Mabughaw, namumughaw. Cerulific, adj. [seriul�fic] Lo que puede dar color cer�leo. Nakapagpapakulay bughaw � asul. Ceruse, n. [s�rius] Cerusa, albayalde. Albayalde, albayarde. Cerused, adj. [s�riust] Cosa que tiene albayalde. May albayarde. Cervical, adj. [s�rvical] Cervical. Nauukol sa batok. Cessation, n. [ses�cien] Cesacion. Pagtigil, pagtatah�n, paglilikat. Cession, n. [s�cien] Cesion. Pagpapabay� � pagpaparay� � paglilipat sa iba ng tinatangkilik. Cesspool, n. [s�spul] Cloaca, sumidero. Alulod � p�daluyan ng maruming tubig sa bahay. Chafe, n. [chef] Acaloramiento, furor, c�lera. Pag-iinit, poot, yamot. Chafe, v. [chef] Enojar, irritar; acalorarse, frotar. Mag-init, mapoot, mayamot; kuskusin upang mag-init, humagod, kumuskos. Chaff, n. [chaf] Zurr�n, hollejo; paja. Supot na katad; ip�. Chaffer, v. [ch�f�r] Regatear, baratear. Tumawad, tawaran, baratahin. Chagrin, n. [chagr�n] Mal humor, enfado, pesadumbre. Inip, yamot, g�lit, panglaw, sam� ng loob. Chagrin, v. [chagr�n] Enfadar; entristecer. Magalit, mayamot; mamanglaw.

Chain, n. [che�n] Cadena. Tanikal�. Chain, v. [che�n] Encadenar. Tanikalaan, talian ng tanikal�. Chair, n. [che�r] Silla. Silya, likmuan, �puan, luklukan. Chairman, n. [che�rman] Presidente. Pangulo. Chaise, n. [chez] Coche. Karwahe. Chaldron, n. [ch�ldr�n] Chaldr�n. Takal ng uling na may pitong pung aroba. Chalice, n. [ch�lis] Caliz. Kalis, kupon � kopang ginagamit ng par� sa misa. Chalk, n. [choc] Yeso. Yeso. Chalk, v. [choc] Dibujar con yeso. Sumulat sa pamamagitan ng yeso. Challenge, n. [chal�ndch] Desafio, recusacion. Hamon, bal�. Challenge, v. [chal�ndch] Desafiar, recusar. Humamon; magbal�; hamunin; pagbal�an. Challenger, n. [ch�lendcher] Desafiador, duelista. Ang nanghahamon. Chamber, n. [ch�mb�r] C�mara, cuarto, aposento. Sil�d, kwarto. Chamber-council, n. [ch�mb�r-c�uncil] Comunicacion confidencial; consejo secreto. Panayan na lihim; sangguning lihim. Chamber-council, n. [ch�mb�r-c�uncil]

Jurisconsulto, abogado. Abogado, sanggunian sa pamamalakad ng kautusan. Chamberlain, n. [ch�mberlin] Camarero. Kamarero, katiwal� sa kamara � silid. Chamber maid, n. [ch�mb�rmed] Moza de camara. Alilang babae na katiwal� sa silid. Chamber pot, n. [ch�mb�r-pot] Orinal. Orinola, ib�an. Chameleon, n. [cam�lien] Camaleon. Hunyang�. Chamfer, n. [ch�mf�r] Arruga. Kulub�t. Chamfer, v. [ch�mf�r] Arrugar. Pangulubutin. Champ, v. [champ] Morder; mascar. Kumagat; ngumuy�. Champagne, n. [champ�n] Vino de Champa�a. Champan, alak sa Champa�a. Champaign, adj. [champ�n] Abierto � llano. Lwal, malawak. Champaign, n. [champ�n] Campi�a, llanura. Parang, dakong lwal. Champion, n. [ch�mpien] Campeon; h�roe. Bayani. Championship, n. [ch�mpienship] Campeonaje. Pamamayani. Chance, n. [chans] Fortuna, suerte, ventura. Palad, kapalaran, pagkakataon. Chance, v. [chans] Acaecer, suceder. Mangyari, magk�taon.

Chancel, n. [ch�nsel] Presbiterio en la iglesia. Dako ng damban� sa simbahan. Chancellor, n. [ch�nsel�r] Canciller; ministro de justicia. Kansilyer; tagapangasiw� ng hukuman. Chancre, n. [ch�nk�r] Cancer; �lcera ven�rea. Kanser; masamang b�kol. Chandelier, n. [chandel�r] Ara�a de luces; candelero. Aranya ng mga ilawan; tirikan ng mga kandil�. Chandler, n. [ch�ndl�r] Cerero � velero. Magkak�ndil�; manggagaw� ng kandil�. Chandlery, n. [ch�ndl�ri] Cerer�a. G�waan � tindahan ng kandil�. Change, n. [chendch] Mudanza, variedad; cambio. Pagbabago, pagpapalit, paghalili, pag-iib�; sukli. Change, v. [chendeh] Mudar, variar; cambiar. Magbago; magpalit; maghalili; mag-ib�; magsukl�. Changeable, adj. [ch�ndchebl] Mudable, variable; voluble. Nababago, nag-iib�; salawahan. Changeless, adj. [ch�nchles] Inmutable. D� nagbabago, di nag-iib�. Channel, n. [ch�nel] Canal. Bangbang. Channel, v. [ch�nel] Acanalar. Bangbangan, magbangbang. Chant, n. [chant] Canto. Awit. Chant, v. [chant] Cantar. Umawit. Chanticleer, n. [ch�nticlir]

El gallo. Ang manok. Chaos, n. [k�os] Caos; confusion, desorden. Gul�, walang tuos, walang ayos. Chaotic, adj. [k�otic] Confuso, irregular. Magulo, walang ayos. Chap, n. [chap] Mozo; muchacho; grieta, abertura, hendidura; mand�bula. Kasama, batang lalake; bitak, gwang; pang�, sihang. Chapel, n. [ch�pel] Capilla. Kapilya, munting simbahan. Chaperon, n. [ch�p�ron] Caperusa. Tila bonete. Chapiter, n. [ch�pit�r] Capitel. Pinaka corona sa ulo ng halige. Chaplain, n. [ch�plen] Capellan. Kapelyan, par� � pastor ng mga sundalo � kawal. Chaplet, n. [ch�plet] Guirnalda, rosario. Kwintas, rosaryo. Chapman, n. [ch�pman] Traficante. M�ngangalakal. Chapter, n. [ch�pt�r] Cap�tulo. Pangkat, kabanata. Char, n. [char] Jornal; trabajo � jornal. Pinag-araw�n; ar�w. Char, v. [char] Hacer carbon de le�a; trabajar � jornal. Mag-uling ng kahoy; mag-araw. Character, n. [c�ract�r] Caracter; forma de la letra. Likas, asal; any� ng titik. Characteristic, adj. [caracter�stic] Caracter�stico. Likas na....., gawing....

Characteristic, n. [caracter�stic] Caracter�stico. Kalikasan, kaugalian. Characterize, v. [c�racteraiz] Caracterizar. Itang�. Charade, n. [char�d] Charada. Bugt�ng, bugtungan. Charcoal, n. [ch�rcol] Carbon de le�a. Uling na kahoy. Charge, n. [chardch] Cargo, cuidado; orden, comision; acusacion; costo, gasto. Bilin, tagubilin; ingat; sakdal, sumbong; paratang; hing�, pahalag�. Charge, v. [chardch] Encargar, comisionar; acusar, imputar; pedir. Magbilin, magtagubilin; magsakdal, magparatang; huming�, sumingil. Chargeable, adj. [ch�rdchabl] Dispendioso; acusable. Mas�singil; m�isasakdal. Charger, n. [ch�rdcher] Fuente � plato grande; caballo criado para la guerra. Pinggang malaki; kabayong pangdigm�. Chariness, n. [ch�rines] Cautela, precaucion. Ingat, bait. Chariot, n. [ch�riot] Carro. Karro [na gamit sa digm�]. Charitable, adj. [ch�ritabl] Caritativo, benigno, clemente; limosnero. Mahabagin, maawain, magandang-loob; mapaglimos. Charity, n. [ch�riti] Caridad, benevolencia; limosna. Kaawaang-gaw�, kagandahan-loob; limos. Charlatan, n. [ch�rlatan] Charlatan. Masats�t. Charm, n. [charm] Encanto, atractivo. Kahal�halina, kaayaaya; nakapagpapanggilal�s. Charm, v. [charm]

Encantar, embelesar, atraer; hechizar. Humalina, tumawag ng kalooban; magpapanggilal�s. Charmer, n. [ch�rmer] Encantador. Ang gumagaw� ng mga kagilagilalas na bagay; ang nakahahalina ng loob. Charming, adj. [ch�rming] Encantador, agradable, pasmoso. Kahalihalina, kalugod-lugod, kagilagilal�s. Chart, n. [chart] Carta de navegar. Mapa sa pagdadagat. Charter, n. [ch�rter] Escritura aut�ntica, c�dula, t�tulo, privilegio; carta constitucional. Katibayan, kasulatang patotoo; kapahintulutan ng p�mahalaan; kasulatang pinagkayarian. Charter, v. [ch�rter] Fletar un buque. Umupa ng sasakyan sa tubig. Chary, adj. [ch�ri] Cuidadoso, cauteloso; econ�mico. Maingat; maim�t. Chase, n. [ches] Caza. Panghuhuli ng mga hayop gubat, pangangaso. Chase, v. [ches] Cazar; perseguir. Manghuli ng hayop-gubat, mangaso; humabol, manghabol. Chaser, n. [ch�ser] Cazador. Manghuhuli ng hayop-gubat, m�ngangaso. Chasm, n. [cazm] Hendidura, grieta, abertura. Gwang, bitak, pwang. Chaste, adj. [chest] Casto, puro; modesto, honesto. Malinis, wagas; mahinahon, mabait. Chasten, v. [ch�sn] Depurar. Linisin, dalisayin. Chasteness, n. [ch�stnes] Pureza, castidad. Kalinisan, kawagasan. Chastise, v. [chast�iz] Castigar, corregir.

Magparusa. Chastisement, n. [ch�stizment] Castigo, pena. Parusa. Chastity, n. [ch�stiti] Castidad, pureza. Kalinisan, kawagasan. Chat, n. [chat] Charla, locuacidad. Satsatan, s�litaan. Chat, v. [chat] Charlar, parlotear. Sumatsat, magsasalit�. Chattel, n. [ch�tel] Bienes muebles. Pag-aaring kasangkapan. Chatter, n. [ch�ter] Chirrido; charla. Hagin�t, haging; salit�, satsat. Chatter, v. [ch�ter] Cotorrear, rechinar; charlar, parlotear. Humagin�t, humaging; sumatsat, magsasalit�. Chatterbox, n. [ch�terbacs] Parlero, hablador. Masalit�, masatsat. Chatty, adj. [ch�ti] Locuaz, parlanchin. Masalit�, palausap. Chaw, n. [cho] Mand�bula. Pang�. Chaw, v. [cho] Mascar, masticar. Ngumuy�, ngumat�. Cheap, adj. [chip] Barato. Mura. Cheapen, v. [ch�pn] Regatear, baratear. Pamurahin, b�ratahin. Cheaply, adv. [ch�pli] � poco precio. May kamurahan.

Cheapness, n. [ch�pnes] Baratura. Kamurahan. Cheat, n. [chit] Trampa; fraude, enga�o; trampista. Lal�ng, patibong; hib�, day�; magdaray�, switik, m�nunub�. Cheat, v. [chit] Enga�ar, defraudar; trampear. Magday�; manwitik; manub�. Check, n. [chec] Cheque. Cheke. Check, v. [chec] Reprimir, refrenar. Pumigil, umampat. Cheek, n. [chic] Carrillo, mejilla. Pisng�. Cheer, n. [chir] Alegria, aplauso. Pagkakatw�; paghihiyawan ng papuri. Cheer, v. [chir] Alegrarse, aplaudir. Magkatw�; humiyaw ng papuri. Cheerful, adj. [ch�rful] Alegre, vivo, placentero, jovial. Masay�, matwain. Cheerfulness, n. [ch�rfulnes] Alegr�a; buen humor, j�bilo. Say�, galaw ng kalooban. Cheerless, adj. [chirles] Triste, melanc�lico. Malungkot, mapanglaw. Cheese, n. [chiz] Queso. Keso. Cheese-monger, n. [ch�z-manguer] Quesero. Magkekes�. Chemical, adj. [k�mical] Qu�mico. Nauukol sa k�mika. Chemise, n. [chem�s] Camisa; camisa de mujer.

Bar�, kamis�n. Chemist, n. [kemist] Qu�mico. Marunong ng k�mika. Chemistry, n. [k�mistri] Qu�mica. Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay ng katalagahan. Cheque, n. [ch�ke] Cheque. Cheke. Cherish, v. [ch�rish] Criar, mantener, fomentar; preservar; apreciar, estimar. Alagaan, pag-ingatan; palayawin. Cheroot, n. [cher�t] Manilla, especie de cigarro. Isang ur� � klase ng tabako. Cherry, n. [ch�r-ri] Cereza. Seresas. Cherub, n. [ch�roeb] Querubin. Kerubin, isang uri ng mga angh�l. Chess, n. [ches] El juego del ajedrez. Larong alhedr�s. Chest, n. [chest] Pecho; arca, caja de madera. Dibdib; kaban; kahon. Chestnut, n. [ch�snoet] Casta�a. Kastanyas. Chevalier, n. [cheval�r] Caballero. M�nanakay sa kabayo. Chew, v. [ch�] Mascar, masticar. Ngumuy�, ngumat�. Chewing, n. [ch�ing] Masticacion. Nguy�, pagnguy�; ngat�, pagngat�. Chick, n. [chic] Pollo, polluelo. Sisiw.

Chicken, n. [ch�ken] Pollo, polluelo. Sisiw; manok. Chicken-hearted, n. [ch�ken-jarted] Cobarde, medroso. Dwag, matatakut�n. Chicken-pox, n. [ch�ken-pacs] Viruelas locas. Bulutong tubig. Chickpea, n. [chicpi] Garbanzo. Garbansos. Chide, v. [ch�id] Reprobar, culpar; rega�ar, re�ir. Sumisi, sisihin; bigyangsala, kagalitan, kaalitan. Chief, adj. [chif] Principal, capital, eminente. Pangulong..., pangunang..., malaking..., singkad.... Chief, n. [chif] Jefe, principal. Pun�, pangulo. Chiefly, adv. [ch�fli] Principalmente, sobre todo. Nangungulong..., nangungunang..., singkad. Chieftain, n. [ch�ften] Jefe, comandante; caudillo, capitan. Pun�, pangulong kawal. Chilblains, n. [ch�lblens] Saba�ones. Pamamantal na sangh� sa ginaw, alipunga. Child, n. [ch�ild] Infante; hijo � hija. Bat�; an�k. Childhood, n. [ch�ildjud] Infancia, ni�ez. Pagkabat�, kabataan. Childish, adj. [ch�ildish] Fr�volo, pueril. Parang bat�, ugaling bat�. Childless, adj. [ch�ildles] Sin hijos. Walang anak. Childlike, adj. [ch�ildlaik] Pueril.

Parang bat�, tila bat�, ugaling bat�. Children, n. pl. [ch�ldren] Ni�os; hijos � hijas. Mga bata; mga an�k. Chill, n. [chil] Escalofrio; frio. Ngiki; ginaw. Chill, v. [chil] Escalofriarse; enfriar. Ngikihin; maginaw. Chilly, adj. [ch�li] Friolento. Maginaw. Chime, n. [ch�im] Armon�a, consonancia. Pagkakatugma. Chime, v. [ch�im] Sonar con armon�a. M�tugm�, itugm�. Chimera, n. [kim�ra] Quimera. Sigal�t, k�alitan. Chimerical, adj. [kim�rical] Quim�rico. Magugunih�n. Chimney, n. [ch�mni] Chimenea. Chimenea, bungbong � butas sa labas ng bubungan na p�labasan ng usok. Chin, n. [chin] Barba. Bab�. China, n. [ch�ina] China. China, kainsikan, sungsong. Chincough, n. [ch�ncaf] Tos convulsiva. Ubong malakas. Chine, n. [ch�in] Espinaso. Gulugod. Chinese, adj. [ch�inis] Chino, a. Bagay sa kainsikan.

Chink, n. [chink] Grieta, hendidura. Bitak, gwang. Chink, v. [chink] Henderse, abrirse. Pumwang, gumwang. Chinese, n. [ch�inis] Chino, natural de China. Ins�k. Chip, n. [chip] Brizna, astilla. Tatal, pingas, tapyas. Chip, v. [chip] Desmenuzar. Tapyasin, pingasin. Chipping, n. [ch�ping] Brizna. Pananatal. Chiromancer, n. [k�iromans�r] Quir�mantico. Manghuhul� sa pamamagitan ng palad ng kamay. Chiromancy, n. [k�iromansi] Quiromancia. Panghuhul� sa pamamagitan ng palad ng kamay. Chirp, n. [ch�rp] Chirrido, graznido. Siyap, huni. Chirp, v. [ch�rp] Chirriar, gorjear. Sumiyap, humuni. Chirping, n. [ch�rping] Canto de las aves. Huni. Chisel, n. [ch�zel] Escoplo � cincel. Pait, lukob. Chisel, v. [ch�zel] Escoplear, cincelar, esculpir, grabar. Magpait, maglukob, lumilok. Chit, n. [chit] Infante, ni�o; tallo; peca en la cara. Bat�; supling; pekas. Chit-chat, n. [ch�tchat] Charla.

Satsat, daldal. Chitty, adj. [ch�ti] Pueril; pecoso. Ugaling bata; mapek�s, p�kasin. Chivalric, adj. [ch�valric] Caballeresco. Ugaling mahal, asal ginoo. Chivalrous, adj. [ch�valr�s] Caballeresco. Ugaling mahal, asal ginoo. Chivalry, n. [ch�valri] Caballer�a, haza�a, proeza. Pagkaginoo; asal. Chives, n. [ch�ivz] Cebolleta. Munting sibuyas. Chloroform, n. [kl�roform] Cloroformo. Kloroformo, [isang gamot na pangpatulog]. Chock, n. [choc] Choque, encuentro. Bangg�, umpog, s�gupaan. Chocolate, n. [ch�colet] Chocolate. Chocolate, sikulate. Choice, adj. [ch�is] Escogido, selecto, excelente. Pil�, hirang, mainam. Choice, n. [ch�is] Escogimiento, elecci�n. Pil�, hirang. Choir, n. [cu�ir] Coro. Koro. Choke, v. [choc] Ahogar, sufocar. Uminis, inisin, hwag pahingahin. Choler, n. [c�l�r] Ira, enojo. Galit, poot. Cholera, n. [c�lera] C�lera. K�lera.

Choose, v. [chuz] Escoger, eligir. Pumil�, humirang. Chop, n. [chop] Porcion, parte; tajada de carne. Bahagi, lapang, putol, limpak, isang putol na karn�. Chop, v. [chop] Tajar, cortar, picar. Pumutol, putulin; humiw�, hiwain, lumimpak, lumapang; tumadtad. Chopper, n. [ch�p�r] Cuchillo de carnicero. Panghiw� � panglapang ng karn�. Chopping-knife, n. [ch�ping-n�if] Cuchilla, tajadera. Panghiw� � panglapang ng karn�. Choral, adj. [c�ral] Coral. Nauukol sa coro. Chord, n. [cord] Cuerda. Kwerdas; lubid, panal�. Chord, v. [cord] Encordar. Magkwerdas, kwerdasan. Chorist, n. [c�rist] Corista. Korista, mangkakant�. Chorister, n. [c�rist�r] Corista. Korista, mangkakant�. Chorus, n. [c�r�s] Coro. Pulutong ng mga mangkakant�. Christ, n. [cr�ist] Cristo. Kristo. Christen, v. [cr�sn] Cristianar, bautizar. Kristyanuhin, binyagan sa pananalig kristyano. Christendom, n. [cr�snd�m] Cristianismo, cristiandad. Kakristyanuhan. Christian, n. & adj. [cr�stian] Cristiano.

Kristyano, kampon ni Kristo. Christianity, n. [cristi�niti] Cristianismo. Kakristyanuhan. Christianize, v. [cristi�naiz] Cristianizar. Papagkristyanuhin, maging alagad ni kristo. Christmas, n. [cr�smas] Navidad, natividad. Pask�, kapanganakan sa Pg. Hesu-Kristo. Christmas-box, n. [cr�smas-backs] Cajita � arquilla para recoger el aguinaldo. Kahitang ipinangsasahod ng aginaldo. Christmas-eve, n. [cr�smas-iv] V�spera de Navidad. Bispir�s ng pask�. Chromatic, adj. [crom�tic] Crom�tico. Nauukol sa mga wangk�ng tin�g ng tugtug�n. Chromium, n. [cr�mi�m] Cromio � croma. Metal na maput� at matigas. Chronic, adj. [cr�nic] Cr�nico. Talamak, mahirap ng lunasan. Chronical, adj. [cr�nical] Cr�nico. Talamak, mahirap ng lunasan. Chronicle, n. [cr�nicl] Cr�nica. Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon. Chronicler, n. [cr�nicl�r] Cronista. M�nanalaysay ng nangyari sa panapanahon. Chronogram, n. [cr�nogram] Cron�grama. Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari ng gayo't gayon. Chronographer, n. [cron�grafer] Cronologista. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chronography, n. [cron�grafi] Cronograf�a. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon.

Chronologer, n. [cron�lodcher] Cronologista. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chronologist, n. [cron�lodchist] Cronologista. Ang marunong tumuos ng mga panahon. Chronology, n. [cron�lodchi] Cronolog�a. Karunungan sa pagtuos ng mga panahon. Chronometer, n. [cron�meter] Cron�metro. Kron�metro, isang mabuting relos � oras�n na nagsasaysay ng higit sa karaniwan. Chub, n. [ch�b] Gobio. Halubaybay. Chubby, adj. [ch�bi] Gordo, cariacho. Matab�, malaking mukh�. Chuck, n. [ch�c] Cloqueo. Putak ng manok. Chuck, v. [ch�c] Cloquear. Magpuput�k. Chuckle, v. [ch�cl] Reirse � carcajadas. Humalakhak, tumawa ng malakas. Chum, n. [ch�m] Camarada, condisc�pulo. Kasama, kalaguy�, kaulayaw. Church, n. [charch] Iglesia, templo. Iglesya, simbahan. Churchman, n [ch�rchman] Sacerdote, eclasi�stico. Par�, taong simbahan. Churchwarden, n. [ch�rchworden] Mayordomo de la iglesia. Katiwal� sa sinbahan, piskal ng simbahan. Churchyard, n. [ch�rchyard] Patio de la iglesia. Patyo ng simbahan, ang loob�n sa labas ng simbahan. Churl, n. [choerl]

Pat�n, r�stico, hombre ruin. Taong bukid, taong bastos, taong masamang asal. Churlish, adj. [choerlish] R�stico, grosero; taca�o. Bastos; maramot. Churn, n. [choern] Mantequero. Kasangkapang panghiwalay ng tab� sa gatas. Churn, v. [choern] Batir la leche para hacer manteca. Batih�n ang gatas upang gaw�ng mantekilya. Cicatrice, n. [s�catris] Cicatriz. Pikl�t. Cicatrice, v. [s�catraiz] Cicatrizar. Pumiklat. Cider, n. [s�ider] Sidra, bebida hecha del zumo de manzanas. Katas ng mansanas. Cigar, n. [sig�r] Cigarro. Tabako. Cigarette, n. [s�garet] Cigarrillo. Sigarilyo. Cilia, n. [s�lia] Pesta�a. Pilikmat�. Ciliary, adj. [s�liari] Lo que pertenece � pesta�a. Nauukol sa pilikmat�. Cinder, n. [s�nder] Carbon; ceniza gruesa caliente. Ul�ng; namumuong abong mainit. Cinnamon, n. [sinamoen] Canela. Kanela. Cion, n. [s�ien] Pimpollo, ingerto. Usb�ng, supl�ng, suw�. Cipher, n. [s�ifer] Cifra. Titik na bilang.

Cipher, v. [s�ifer] Numerar, cifrar, calcular. Bilangin, tuus�n, kuruin. Circle, n. [sircl] C�rculo. Bilog, kabilugan. Circle, v. [s�rcl] Circundar, rodear. Ikutan; umikot, lumigid. Circlet, v. [s�rclet] C�rculo peque�o. Munting bilog. Circuit, n. [s�rkit] Circuito, c�rculo. Ikot, pihit. Circuit, v. [s�rkit] Moverse circularmente. Umikot, pumihit. Circuitous, adj. [serki�ites] Tortuoso. Paik�t. Circular, adj. [s�rkiular] Circular, redondo. Mabilog. Circular, n. [s�rkiular] Carta circular. Liham na patalastas. Circulate, v. [s�rkiulet] Cercar, circundar; circular. Ligirin; ipatalastas sa pamamagitan ng liham. Circulation, n. [s�rkiul�sion] Circulacion. Pagkakalat, pagkalaganap. Circumference, n. [sirk�mferens] Circumferencia. Bilog, kabilugan. Circumflex, n. [sirk�mflecs] Acento circunflejo. Tudl�t na tila salakot. Circumlocution, n. [soerkoemloki�sien] Circunlocucion � rodeo de palabras. Pagpapasikotsikot ng salit�. Circumnavigate, v. [soerkoemn�viguet]

Circumnavegar. Ligirin ang sangdaigdig. Circumnavigation, n. [soerkoemn�viguesioen] Circumnavegacion. Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig. Circumscribe, v. [soerkoemscr�ib] Circunscribir. Kulungin ng pabil�g, paligiran ng guhit. Circumscription, n. [soerkoemscr�pcien] Circunscripcion. Pagkapalibid. Circumspect, adj. [s�rkoemspect] Circunspecto, prudente, discreto, recatado. Mahinahon, mabait, banayad. Circumspection, n. [serkemsp�ccien] Circunspeccion, prudencia, reserva. Hinahon, bait. Circumstance, n. [s�rk�mstans] Circunstancia, incidente. Pangyayari. Circumstantial, adj. [s�rkemstancial] Accidental. Pagkak�taon. Circumvent, v. [s�rk�mvent] Entrampar, enredar. Magday�, manglit�. Circumvention, n. [s�rk�mvencion] Enga�o, trampa. Day�, pagdaray�. Circus, n. [s�rkes] Circo. Sirko. Cistern, n. [s�stern] Cisterna, algibe. Tipunan ng tubig. Citadel, n. [s�tadel] Ciudadela, fortaleza. Kut� ng bayan. Citation, n. [sit�cien] Citation, cita. Tawag na humarap sa gayong araw at oras, pagpapaharap. Cite, v. [s�it] Citar � juicio; referirse �. Paharapin sa paglilitis; banggitin, tukuyin.

Citizen, n. [s�tizn] Ciudadano. M�mamayan. Citizenship, n. [s�tiznship] Ciudadan�a. Pagkam�mamayan. Citric, adj. [s�tric] Citrico. Nauukol sa dayap � limon. City, n. [s�ti] Ciudad. Pangulong bayan, bayan. Civic, adj. [s�vic] C�vico. Nauukol sa bayan. Civil, adj. [s�vil] Civil; cortes, atento, urbano. Mabuting m�mamayan; mabait, magalang, mapagpitagan. Civilian, n. [siv�lian] Paisano; jurisconsulto. Paisano � hind� sundalo; sanggunian sa kautusan. Civility, n. [siv�liti] Civilidad, urbanidad, cortes�a. Kabutihan sa pamamayan, kabaitan, galang, pitagan. Civilization, n. [siviliz�cien] Civilizacion. Kabihasnan, sibilisasy�n. Civilize, v. [s�vilaiz] Civilizar, instruir. Sanayin, turuan, bihasahin. Civilized, adj. [sivil�izd] Civilizado, instruido. Sanay, marunong, bihas�. Clack, n. [clac] Ruido continuo y agudo; zumbido; parler�a; charlataneria. Nakapangingil�; hagin�t; satsat, daldal. Clack, v. [clac] Concerrear, crujir; zumbar; charlar. Magpangil�; humaginit; sumatsat, dumaldal. Clad, adj. [clad] Vestido, aderezado. Nakapanamit, bih�s. Claim, n. [cle�m]

Pretension; demanda. Hil�ng; sakdal. Claim, v. [cle�m] Pretender, pedir; demandar. Humil�ng, huming�; magsakdal. Claimant, n. [cl�mant] Demandante. Ang nagsasakdal. Clam, v. [clam] Empastar, pegar. Pastahan, idikit. Clamber, v. [cl�mber] Gatear, trepar. Mangukyab�t. Clammy, adj. [cl�mi] Viscoso, pegajoso. Malagkit, naninikit. Clamor, n. [cl�moer] Clamor, vociferacion. Kaingay, h�yawan, hinugong. Clamor, v. [cl�moer] Vociferar, gritar. Mag-ingay, humiyaw. Clamorous, adj. [cl�moeroes] Clamoroso, ruidoso, estrepitoso. Maingay, mahugong. Clamp, n. [clamp] Empalmadura. Panugpong. Clamp, v. [clamp] Empalmar. Isugpong. Clan, n. [clan] Familia, tribo, casta, raza; reunion de muchas personas; sekta. Angkan, lip�, lah�; pulutong; sekta � kapisanan ng gayo't gayong pananalig. Clandestine, adj. [cland�stin] Clandestino, secreto. Lihim, ling�d, tag�, kubl�. Clang, n. [clang] Rechino. Alatiit. Clang, v. [clang] Rechinar.

Tumunog, tumaginting. Clangour, n. [cl�nguoer] Rechinamiento. Alatiit. Clangous, adj. [cl�nguoes] Ruidoso. Maingay, maalatiit. Clank, n. [clanc] Ruido, rechino. Ingay, alatiit. Clank, v. [clanc] Hacer ruido, rechinar. Mag-ingay, umalatiit. Clap, n. [clap] Estr�pito, golpe. Lagapak, pagakpak. Clap, v. [clap] Batir, golpear. Lumagapak, pumagakpak. Clapping, n. [cl�ping] Palmoteo. Pakpakan. Clap-trap, n. [cl�p-trap] Lance de teatro. Pakpakang may taglay na hib� � day�. Claret, n. [cl�ret] Clarete, vino tinto � rojo. Tinto. Clarification, n. [clarifik�cien] Clarificacion. Paglilinaw. Clarify, v. [clar�fai] Clarificar, aclarar. Linawin, liwanagin. Clarinet, n. [cl�rinet] Clarinete. Klarinete. Clarion, n. [cl�rien] Clarin. Klarin, patunog. Clash, n. [clash] Rechino, crujido. Alatiit, lagitik.

Clash, v. [clash] Rechinar, crujir; encontrarse. Umalatiit, lumagitik; umumpog, bumangg�. Clasp, n. [clasp] Broche, hebilla; abrazo. Kawing, pangsar� ng damit; yakap, yapos. Clasp, v. [clasp] Abrochar; abrazar. Ikawing, isar�; yumakap, yumapos. Class, n. [class] Clase, orden. Klase, ur�, ayos. Class, v. [clas] Clasificar, ordenar. Uriin, ayusin. Classical, adj. [cl�sical] Cl�sico. Akdang mainam. Classification, n. [clasifik�cien] Clasificacion. Paglalagay sa karampatan, paglalagay sa ayos. Classify, v. [cl�sifai] Clasificar. Uriin, ilagay sa ayos, ilagay sa karampatan. Classmate, n. [cl�smet] Condisc�pulo. Kasama sa pagaaral. Clatter, n. [cl�t�r] Ruido, estruendo, gresca, alboroto, bulla y confusion. Ingay, hugong, gul�, kalog. Clatter, v. [cl�t�r] Resonar, hacer ruido. Tumunog, humugong. Clause, n. [clo�s] Cl�usula; art�culo. Pangkat; talat�. Claustral, adj. [cl�stral] Claustral. Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanaligan. Clavicle, n. [cl�vicl] Clav�cula. Buto ng leeg. Claw, n. [clo] Garra, garfa.

Kuko ng hayop, pangalm�t. Claw, v. [clo] Desgarrar, ara�ar. Mangalmot. Clay, n. [cle�] Arcilla, tierra crasa y pegajosa. Lupang malagkit. Clayey, adj. [cle�] Arcilloso. Malupang malagkit. Clean, adj. [clin] Limpio, aseado. Malinis, makinis. Clean, v. [clin] Limpiar, asear. Maglinis, linisin. Cleanliness, n. [cl�nlines] Limpieza, aseo. Linis, kalinisan, kinis, kakinisan. Cleanly, adv. [cl�nli] Primorosamente, aseadamente. May kalinisan, may kakinisan. Cleanse, v. [clenz] Limpiar, purificar, purgar de algun delito. Linisin, dalisayin, wagasin. Clear, adj. [clir] Claro, trasparente, di�fano; evidente, indisputable. Malinaw, maliwanag, nanganganinag; tunay, totoo. Clear, n. [clir] Claro. Linaw, liwanag; lwal. Clear, v. [clir] Clarificar, aclarar; justificar, purificar. Linawin, liwanagin; linisin; pawalan ng sala. Clearness, n. [cl�rnes] Claridad. Kalinawan, kaliwanagan. Clearance, n. [cl�rans] Limpieza. Paglilinis, paghahawan. Clearsighted, adj. [clirs�ited] Perspicaz, avisado. Malinaw ang mat�, maliks�.

Cleat, n. [clit] Estaquita. Tablang makitid. Cleave, v. [cliv] Rajar, hender, partir. Sipakin, byakin, lahangin. Cleaver, n. [cl�v�r] Cuchillo de carnicero. Sundang na panglap� � pangkatay. Cleft, n. [cleft] Abertura, hendedura, rajadura. Bitak, pwang, lahang. Clematis, n. [cl�matis] Clem�tide. Lipay na namumulaklak. Clemency, n. [cl�mensi] Clemencia, misericordia. Habag, kahabagan, aw�, kaawaan. Clement, adj. [cl�ment] Clemente, piadoso, benigno, misericordioso. Mahabagin, maawain. Clergy, n. [cl�rdchi] Clero. Kapisanan ng mga par� � pastor. Clergyman, n. [cl�rdchiman] Cl�rigo, eclesiastico. Par�. Cleric, adj. [cl�ric] Clerical. Nauukol sa par� � pastor. Cleric, n. [cl�ric] Cl�rigo. Par� � pastor. Clerical, adj. [cl�rical] Clerical. Nauukol sa par� � pastor. Clerk, n. [clerk] Escribiente. Tagasulat, kawan�, eskribyente. Clever, adj. [cl�ver] Diestro, experto, avisado, inteligente. Matalin�, bihas�, san�y, mabait, marunong. Cleverly, adv. [cl�verli] Diestramente.

May katalinuan. Cleverness, n. [cl�vernes] Destreza, habilidad. Katalinuan, kasanay�n, kabaitan, karunungan, kabihasah�n. Clew, n. [cliu] Ovillo de hilo. Ikid ng pis�. Click, v. [clic] Reti�ir. Umalingawngaw. Client, n. [cl�ient] Cliente. Ang suk� ng mga abogado. Cliff, n. [clif] Pe�asco, roca escarpada. Batong matarik. Climate, n. [cl�imet] Clima. Klima, singaw ng lup�. Climax, n. [cl�imacs] Climax. Tugatog, taluktok, kaibuturan. Climb, v. [cl�im] Escalar, subir. Umakyat, mangukyabit, maglambitin. Clime, n. [cl�im] Clima. Klima, singaw ng lup�. Clinch, n. [clinch] Pulla, agudeza. Parungg�t, salitang masak�t. Clinch, v. [clinch] Empu�ar, cerrar el pu�o; remachar un clavo. Sumuntok; magpasak ng pak�. Cling, v. [cling] Colgar, adherirse, pegarse; agarrarse. Magbitin, sumap�, dumikit; humawak, tumangan pumigil. Clink, n. [clink] Ta�ido, retintin. Alingawngaw, hinugong. Clink, v. [clink] Reti�ir, resonar, retumbar. Umalingawngaw, maghinugong.

Clinker, n. [cl�nk�r] Cagafierro, mocos de carbon de hierro. Abo ng uling na bakal. Clip, n. [clip] Tijeretada, tijeretazo. Pinaggupitan, pinagtabasan, pinagputulan. Clip, v. [clip] Abrazar; cortar � raiz; escatimar; trasquilar � cortar con tijeras. Yakapin; bunutin, hugutin; dal�in; gupitin. Clipper, n. [cl�per] Esquilador. Manggugupit, tagagup�t. Clipping, n. [cl�pping] Esquileo. Paggugupit. Cloak, n. [cloc] Capa. Balabal, kapote, dam�t na pang-ibabaw. Cloak, v. [cloc] Encapotar. Magkapote, magsuot ng dam�t na pangibabaw. Clock, n. [cloc] Reloj. Relos na malak�. Clock-word, n. [clok-w�rd] Mecanismo de un reloj; sumamente exacto y puntual. Takb� ng oras ng rel�s; ganap. Clod, n. [clod] Terron, cesped. Tingkal, bugal na lup�. Clod, v. [clod] Tirrar terrones. Bumat� ng tingkal na lup�. Cloddy, adj. [cl�di] Lleno de terrones. Matingkal. Clodhopper, n. [cl�djoper] Zoquete, r�stico. Taong bastos, taong hamak. Clodpate, n. [cl�dpet] Idiota, zoquete. Musmos, hangal, taong hamak. Clog, n. [clog] Embarazo, obst�culo.

Abala, hadlang, kapansanan, kaabalahan. Clog, v. [clog] Embarazar, impedir. Abalahin, hadlangan. Cloggy, adj. [cl�gui] Embarazoso. Nakakaabala. Close, adj. [clos] Cerrado, preso, estrecho, ajustado, avaro. Tip�, mahigpit, masinsin, maramot, kuripot. Close, adv. [clos] De cerca, estrechamente. Kalapit, kasiping, katab�. Close, v. [clos] Cerrar; juntar; concluir, terminar. Sarhan, itikom, ilapat, takpan, isar�, ilapat, isiping; tapusin, yariin. Close-bodied, n. [cloz-b�died] Ajustado al cuerpo. Lapat sa katawan. Close-fisted, n. [clos-f�sted] Apretado, mezquino. Maramot, kuripot. Closely, adj. [cl�sli] Estrechamente, atentamente. Malapit na malapit, katab�ng-katab�. Closeness, n. [cl�snes] Estrechez, espesura. Sik�p, kipot, sinsin, kasinsinan. Closet, n. [cl�zet] Retrete, cuarto peque�o. Kum�n, p�nabihan, p�likuran; munting silid. Clot, n. [clot] Grumo. Patak, tul�. Cloth, n. [cloz] Pa�o. K�yo, h�nero. Clothe, v. [cloz] Vestir, cubrir. Magsuot ng damit, magbihis, magdamit. Clothes, n. [clozz] Vestido, ropaje. Dam�t, bihisan.

Clothing, n. [cl�zing] Vestidos. Mga bihisan. Cloud, n. [cl�ud] Nube. Alapaap, ulap. Cloud, v. [cl�ud] Anublar, obscurecer. Pag-alapaapin, pag-ulapin, palabuin, padilim�n. Cloudless, adj. [cl�udles] Sin nube, claro, sereno. Walang ulap, maliwanag, aliwalas, malinaw. Cloudy, adj. [cl�udi] Nublado, nubloso. Maalapaap, maulap. Clout, n. [cl�ut] Remiendo; pa�al de ni�o; clavija. Tagp�; lampin; tutop � pakong may ulo. Clout, v. [cl�ut] Remendar; tapar � cubrir; asegurar por medio de una clavija. Tagpian; takpan, lampinan; tutup�n. Clove, n. [clov] Clavo, especia arom�tica. Klabo de komer, bunga ng paminta. Cloven, adj. [cl�vn] Partido. Byak. Clover, n. [cl�voer] Especie de trebor. Isang ur� ng dam�. Clown, n. [cl�un] El gracioso de teatro, payaso, patan, r�stico. Pusong, payaso, bastos, hamak. Clownish, adj. [cl�unish] R�stico, grosero. Bastos, hamak. Cloy, v. [cloy] Saciar, hartar. Bumusog, busugin. Club, n. [clab] Club; cachiporra, garrote. Klub, kapisanan; batut� tungkod, panghampas, pangbugbog. Club, v. [clab]

Contribuir, concurrir � gastos comunes. Umabuloy. Cluck, v. [cloec] Cloquear la gallina, cloquear. Pumutak. Clue, n. [clu] Se�a, idea; vestigio, indicio. Tand�; bakas. Clump, n. [cloemp] Trozo de madera sin forma ni figura particular; bosquecillo. Pun� ng kahoy na walang anyong maayos; gubatgubatan. Clumsy, adj. [cl�mzi] Basto, tosco, inculto; pesado. Bastos, hamak, musmos, hangal; makuyad, mabagal. Cluster, n. [cl�stoer] Racimo; manada, hato; peloton de gente, tropel. Kumpol, pil�ng; kawan, k�ban; pulutong, bunton. Cluster, v. [cl�stoer] Arracimarse, agruparse. Pumil�ng; magbunton. Clutch, n. [cloetch] Garra; presa. Panghawak, pangalmot: huli, hawak. Clutch, v. [cloetch] Agarrar � asir con la mano. Humawak, hawakan; sumunggab, sunggaban. Coach, n. [coch] Coche, carroza. Koche, karwahe. Coach, v. [co-ch] Llevar en coche. Ipagkarwahe. Coachman, n. [c�tchman] Cochero. Kuchero. Coact, v. [co�ct] Cooperar. Tumulong. Coaction, n. [co�ccien] Coaccion. Tulong. Coadjutor, n. [co�dchiutoer] Coadjutor. Katulong.

Coadjutrix, n [co�dchiutrics] Coadjutora. Babaing katulong. Coagulate, v. [co�guiulet] Coagularse, cuajarse. Mamu�. Coagulation, n [coaguiul�cien] Coagulacion, co�gulo. Pamumu�. Coal, n. [col] Carbon. Uling. Coal, v. [col] Hacer carbon. Magpauling. Coalesce, n. [coal�s] Unirse, juntarse. Magsama, magpisan. Coalition, n. [coal�cien] Union, enlace. Pag-iis�, pagsasama. Coal pit, n. [c�l-pit] Carbonera. Hukayan ng uling. Coarse, adj. [cors] Basto, ordinario; tosco, r�stico; bajo, vil, descort�s. Magasp�ng, bastos; hamak, hangal, walang galang, ungas. Coarseness, n. [c�rsnes] Tosquedad, groser�a, bajeza. Kabastusan, kagaspang�n, kaungas�n. Coast, n. [cost] Costa, rivera, orilla del mar. Baybay-dagat, tabing dagat. Coast, v. [cost] Costear, ir navegando por la costa. Mamaybay, manab� ng paglalay�g. Coaster, n. [c�stoer] Buque costanero. Sasakyang dagat na pamaybay. Coat, n. [cot] Casaca. Amerikana, sako. Coat, v. [cot]

Cubrir, vestir. Mag-amerikana, mag-bar�, magdamit. Coax, v. [cocs] Lisonjear, adular, acariciar, halagar. Mamuri ng paimbabaw, manuy�, umalindog. Coaxation, n. [cocs�cien] Lisonja, caricia. Papuring paimbabaw, tuy�, alindog. Cob, n. [cob] Mazorca de maiz. Busal. Cobble, v. [c�bl] Chapucear, remendar zapatos. Tutupan ng magaspang, magtagp� ng sapatos. Cobble, n. [c�bl] Barca de pescador. Bangkang ipinangingisd�. Cobbler, n. [c�bloer] Chapucero, remendon. Tagatutop, tagapagtagpi. Cobweb, n. [c�bweb] Telara�a. Bahay gagamb�, bahay law�. Cochineal, n. [c�chinil] Cochinilla. Isang insekto [hayop] na walang pakpak; tinang mapul�. Cock, n. [coc] Gallo. Tandang, manok. Cockade, n. [cok�d] Escarapela, divisa en forma de rosa � lazo para distinguir los ej�rcitos y partidos. Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian. Cockfight, n. [c�cfait] Ri�a � pelea de gallos. Sabong, tupada. Cockfighting, n. [c�cfaiting] Ri�a � pelea de gallos. Sabong, tupada. Cockfighter, n. [c�cfaiter] Gallero. M�nanabong. Cockle, n. [c�cl] Una especie de caracol de mar.

Isang ur� ng sus�ng-dagat. Cockney, n. [c�cni] Hijo de Londres. Taga bayan ng Londres. Cock-pit, n. [c�c-pit] Re�idero de gallos, gallera. Sabungan. Cockroach, n. [c�crotch] Cucaracha. Ipis. Cock's-comb, n. [cocs-comb] Cresta de gallo. Palong ng manok. Cocswain, n. [c�csn] Patron de bote. Tagaugit sa sasakyan. Cocoa, n. [c�co] Coco; cacao. Niyog; kakaw. Cocoanut, n. [c�conat] Coco. Niyog. Cocoa palm, n. [c�co-palm] Planta de coco. Pun� ng niyog. Cocoon, n. [coc�n] Capullo del gusano de seda. Bahay ng uod. Coction, n. [c�ccien] Coccion. Kul�, sub�. Cod, n. [cod] Bacalao. Bakalaw. Codfish, n. [c�dfish] Bacalao. Bakalaw. Coddle, v. [c�dl] Criar con mucho cuidado � ternura. Palayawin. Code, n. [cod] C�digo. Aklat na kin�tatalaan ng mga kautusan.

Codger, n. [c�dcher] Hombre taca�o y avariento. Maramot. Codicil, n. [c�dissil] Codicilo. Pahimakas na bilin. Codify, v. [c�difay] Hacer un c�digo. Gawing k�digo. Coefficient, adj. [coef�cient] Coeficiente. Katulong. Coequal, adj. [co�cual] Igual. Kapantay, kagaya. Coerce, v. [co�rs] Contener, refrenar, restringir. Pigilin, ampat�n. Coercion, n. [co�rcion] Coercion; opresion. Pagpigil; pagpighat�. Coercive, adj. [coo�rsiv] Coercitivo. Nakapipigil, nakaaampat, nakapipighat�. Coeval, adj. [co�val] Coevo, contemporaneo. Kapanahon, kasing-gulang. Coffee, n. [c�fi] Caf�. Kap�. Coffee-pot, n. [c�fi-pot] Cafetera. Kapitera, sisidlan ng kap�. Coffee-tree, n [c�fitri] Cafeto. Pun� ng kap�. Coffer, n. [c�fer] Arca, cofre, caja. Kaban ng salap� � hiyas. Coffin, n. [c�fin] Ata�d. Kabaong, ataul. Coffin, v. [c�fin] Meter en un ata�d.

Isilid sa kabaong. Cog, n. [cog] Fraude, enga�o; diente de rueda. Hib�, day�; nginpin ng gulong. Cog, v. [cog] Enga�ar, trampear; adular, lisonjear; puntear una rueda. Mangday�, manghib�; manuy�, mamuri ng paimbabaw; isaayos ang ngipin ng gulong. Cogency, n. [c�dchensi] Fuerza, urgencia. Lakas, pagmamadal�. Cogent, adj. [c�dchent] Convincente, poderoso, urgente. Kahikahikayat, makapangyarihan, m�dalian. Cogitate, v. [c�dchitet] Pensar, reflexionar. Mag-isip, magmun�, magdilidil�, magbulay, gumunit�. Cogitation, n. [codchit�cien] Pensamiento, meditacion. Pag-iisip, gunit�, dil�dil�, pagbubulay. Cognac, n. [cognac] Cognag. Alak na kuny�t. Cognate, adj. [c�gnet] Cognado, consangu�neo. Kadug�, hinl�g. kamaganak. Cognation, n. [cogn�cien] Cognacion. Pagka-kamaganak, kadug�. Cognition, n. [cogn�cien] Conocimiento, experiencia. Kaalaman, pagkatal�s. Cognizable, adj. [cogn�zabl] Lo que se puede examinar juridicamente. Ang malilitis ng ayon sa hukuman. Cognizance, n. [c�gnizans] Conocimiento; divisa. Kaalaman, pagkakilala; sagisag. Cognomen, n. [cogn�men] Apellido, cognombre. Pamagat, apelyido. Cog-wheel, n. [c�gjuil] Rueda dentada. Gulong na may ngipin.

Cohabit, v. [coj�bit] Cohabitar. Makiagul�. Cohabitation, n. [cojabit�cioen] Cohabitacion. Pakikiagul�. Coheir, n. [co�r] Coheredero. Kasama sa mana. Coheiress, n. [co�res] Coheredera. Babaing kasama sa mana. Cohere, v. [coj�r] Pegarse, unirse; convenir, conformarse. Dumik�t, kumapit; pumayag, sumang-ayon. Coherence, n. [coj�rens] Cohesion, union. Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig. Coherency, n. [coj�rensi] Cohesion, union. Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig. Coherent, adj. [coj�rent] Coherente. Dumidikit, kumakapit, kumakatig. Coil, n. [c�il] Baraunda; tumulto. Ikid; gul�. Coil, v. [c�il] Doblar en redondo, recoger. Ikirin. Coin, n. [c�in] Moneda acu�ada, dinero. Salap�, kwarta. Coin, v. [c�in] Acu�ar moneda. Gumaw� ng salap�. Coinage, n. [c�inedch] Acu�acion; moneda, dinero. Paggaw� ng salap�; salap�. Coincide, v. [coins�id] Coincidir, convenir. M�pataon, m�pasabay. Coincidence, n. [co�nsidens]

Coincidencia. Pagkakataon. Coincident, adj. [co�nsident] Coincidente. Nauukol sa pagkakataon. Coiner, n. [c�inoer] Acu�ador de moneda. Manggagaw� ng salap�. Coke, n. [coc] Carbon de piedra. Uling ng metal. Colander, n. [koelendoer] Coladera, colador. Sal�an. Cold, adj. [cold] Frio; indiferente, insensible. Maginaw, malamig; nanghihinabang. Cold, n. [cold] Frialdad; resfriado, constipado. Ginaw, lamig; sipon. Coldness, n. [c�ldnes] Frialdad. Kaginawan, kalamigan. Cole, n. [col] Col. Gugul�yin na parang repolyo. Cole wort, n. [c�l woert] Especie de berza. Isang ur� ng repolyo. Colic, n. [c�lic] C�lico. Apad. Collaborate, v. [col�boret] Cooperar. Makitulong. Collaboration, n. [colaborecien] Cooperacion. Tulong. Collaborator, n. [col�boretor] Colaborador. Katulong. Collapse, n. [col�ps] Hundimiento. Pagkalubog ng sasakyan, pagkabagbag.

Collapse, v. [col�ps] Hundir. Lumubog [ang sasakyan,] mabagbag. Collar, n. [c�lar] Collar. Kolyar, kwintas. Collar, v. [colar] Agarrar � uno por el pescuezo. Hawakan sa leeg, sakalin. Collar-bone, n. [c�lar-bon] Clav�cula. Balagat. Collation, n. [col�cien] Don, d�diva, presente; refaccion que se suele tomar por la noche cuando se ayuna. Kaloob; ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno. Colleague, n. [c�lig] Colega, compa�ero. Kasama, kasabay. Collect, n. [c�lect] Colecta. Ambag, abuloy. Collect, v. [c�lect] Recojer, juntar. Tumipon, magtipon, lumakad ng ambagan � abuloy. Collection, n. [col�ccien] Coleccion. Ang tinitipon. Collective, adj. [col�ctiv] Colectivo, congregado. Tip�n, samasama. Collectively, adv. [col�ctivli] Colectivamente. Tip�n, samasama. Collector, n. [col�ctor] Recaudador; compilador. M�niningil, tagasingil; tagatipon. College, n. [c�ledch] Colegio. Kolehyo � malaking p�aralan. Collegian, n. [col�dchan] Colegial. Ang nag-aaral sa malaking p�aralan.

Collegiate, adj. [col�dchiet] Colegiado. Ang nauukol sa kolehyo. Collide, v. [col�id] Colidir. Bumangg�. bumungg�, umumpog. Collier, n. [c�li�r] Minero carbonero; barco carbonero; el que hace � vende carbon. Ang manggagaw� sa mina ng uling; ang sasakyang tubig na naglululan ng uling; ang maguul�ng. Colliery, n. [c�lieri] Carbonera, comercio de carbon. T�bagan ng uling; k�lakalan ng uling. Collision, n. [col�zien] Colision. Bangg�, bungg�, umpog. Colloquial, adj. [col�quial] Familiar, del uso comun. Kinahiratihan, pananalit�, karaniwang salit�. Colloquialism, n. [col�quialism] Lengua usual. Karaniwang pananalit�. Colloquy, n. [c�locui] Coloquio, pl�tica. S�litaan, satsatan. Collusive, adj. [coli�siv] Colusorio. Nauukol sa s�litaang lihim. Colly, n. [c�li] Hollin de carbon. Kulil� ng uling. Cologne, n. [col�gni] Agua de Colonia. Agua de Colonia, isang ur� ng pabango. Colonel, n. [c�lonel] Coronel. Koronel, punong hukbo. Colonelship, n. [kol�nelship] Coronel�a. Pagka-koronel. Colonial, adj. [col�nial] Colonial. Ang nauukol sa isang lupang sakop, � lupang bagong pinananahanan. Colonist, n. [c�lonist]

Colono. M�nanahan sa lupang bagong katutuklas. Colonize, v. [c�lonaiz] Colonizar. Sakupin. Colonization, n. [coloniz�cien] Colonizacion. Pagsakop, pananakop. Colonnade, n. [colon�d] Columnario. Taludtod ng mga haligi. Colony, n. [c�loni] Colonia. Lupang sakop, lupang bagong pinananahanan. Color, n. [c�lor] Color. Kulay, kolor. Color, v. [c�lor] Colorar. Kulayan. Coloring, n. [c�loring] Colorido. Pangkulay. Colored, adj. [c�l�rd] Colorado, te�ido. May kulay, kinulayan. Colossal, adj. [col�sal] Colosal. Totoong malak�. Colossus, n. [col�s�s] Coloso. Larawan na totoong malaki. Colt, n. [colt] Potro. Potro. Colter, n. [c�lter] Reja de arado. Sudsod. Column, n. [c�lam] Columna. Haligi. Columnar, adj. [col�mnar] Columnario. May maraming haligi.

Coma, n. [c�ma] Coma. Koma. Comb, n. [com] Peine. Suklay. Comb, v. [com] Peinar. Magsuklay, suklayan. Combat, n. [c�mbat] Combate, batalla. Laban�n, paghahamok, away, pagbabaka. Combat, v. [c�mbat] Combatir. Lumaban, makihamok, makipagbaka. Combatant, n. [c�mbatant] Combatiente. Manglalaban. Combative, adj. [c�mbativ] Quisquilloso. Masungit. Combination, n. [combin�cien] Combinacion, liga, mezcla. Pagkakabagay, pagkakasama, pagkakalahok. Combine, v. [comb�in] Combinar, unir, ajustar. Ibagay, isama, ilapat. Combustible, adj. [comb�stibl] Combustible. Susunugin, supuk�n, madaling masunog. Combustion, n. [comb�stien] Combustion, incendio. Sunog, ningas, liyab. Come, v. [cam] Venir. Pumarito. Come down, v. [cam-d�un] Bajar, descender. Pumanaog, lumusong, bumab�. Come from, v. [cam from] Venir de, proceder. Manggaling, magbuhat, magmul� sa. Come up, v. [cam �p]

Subir, ascender. Pumanhik, umakyat, umahon, sumamp�. Comedian, n. [com�dian] Comediante, c�mico. Komedyante. Comedy, n. [c�medi] Comedia. Komedya. Comeliness, n. [k�mlines] Gracia, donaire. Inam, buti, igi, gand�. Comely, adj. [k�mli] Hermoso, decente. Maganda, butihin. Comet, n. [c�met] Cometa. Kometa. Cometary, adj. [c�meteri] Perteneciente � cometa. Nauukol sa kometa. Comfort, n. [k�mfort] Consuelo, placer, comodidad. Al�w, tw�, ginghawa. Comfort, v. [k�mfort] Confortar, alentar, consolar. Aliw�n, pasayahin, paginghawahin. Comfortable, adj. [k�mfortabl] C�modo, consolatorio. Maginghawa, kaal�w-al�w. Comforter, n. [k�mforter] Consolador. Mapang-al�w, mangaal�w. Comfortless, adj [k�mfortles] Desconsolado, inconsolable, desesperado. Di maal�w, walang kaaliw�n, walang ginghawa. Comic, adj. [c�mic] C�mico. Katawatawa, mapagpatawa. Comical, adj. [c�mical] C�mico. Katawataw�, mapagpataw�. Comicalness, n. [c�micalnes] Facec�a, chiste. Katatawan�n, sist�.

Comma, n. [c�ma] Coma. Coma. Command, n. [com�nd] Mandamiento, orden, mando, poder. Utos, kapangyarihan, pamumun�. Command, v. [com�nd] Mandar, ordenar, gobernar. Mag-utos; iutos. Commandant, n. [com�ndant] Comandante. Komandante, tagapagutos. Commander, n. [com�nder] Comandante. Komandante, tagapagutos. Commandment, n. [com�ndment] Mandamiento, precepto. Utos. Commemorate, v. [com�moret] Conmemorar, recordar. Magdiwan, alalahanin. Commemoration, n. [comemor�cien] Conmemoracion, recuerdo. Pagdiriwan, pag-alaala. Commence, v. [com�ns] Comenzar, empezar, principiar. Magpasimul�, magsimul�, mag-umpis�; pasimulan. Commencement, n. [com�nsment] Principio, comienzo. Pasimul�. Commend, v. [com�nd] Encomendar, recomendar. Ipagtagubilin, ipagbilin. Commendable, adj. [com�ndabl] Recomendable, loable. M�ipagtatagubilin, kapuripuri. Commendation, n. [comend�cien] Recomendacion, encomio. Tagubilin, papuri. Commensurate, adj. [com�nshiret] Conmensurado, proporcionado. Kasukat, kabagay, tam� sa sukat. Commensurate, v. [com�nshiret]

Conmensurar. Itam� sa sukat. Comment, n. [c�ment] Comento. Pun�, pansin. Comment, v. [c�ment] Comentar. Punah�n, pansin�n. Commentary, n. [c�menteri] Comentario. Paliwanag. Commentator, n. [c�mentetoer] Comentador. Tagapagpaliwanag. Commerce, n. [c�moers] Comercio, tr�fico. Pangangalakal. Commercial, adj. [c�moercial] Comercial. Nauukol sa pangangalakal. Commiserable, adj. [com�zoerabl] Lastimoso. Kahabaghabag, kawaw�. Commiserate, v. [com�zoeret] Apiadarse, compadecerse. Mahabag; maawa. Commiseration, n. [comizoer�cien] Conmiseracion, piedad. Habag, aw�. Commissary, n. [c�miseri] Comisario. Komisaryo, tagapamahal� ng mga bagay-bagay ng mga sundalo � kawal. Commission, n. [com�cien] Comision, encargo. Bili, tungkol. Commission, v. [com�cien] Comisionar, encargar. Magbilin, manungkol. Commissioner, n. [com�sioner] Comisionado. Komisyunado, kinatawan. Commit, v. [com�t] Cometer, confiar, encargar, encomendar. Ipagk�tiwal�, ipagbilin.

Commitment, n. [com�tment] Auto de prision. Utos na ipinabibilanggo. Committee, n. [com�ti] Comit�. Lupong. Commodious, adj. [com�di�s] C�modo, conveniente, util. Aliwalas, malwag, magagamit. Commodity, n. [com�diti] Comodidad; interes, utilidad, provecho, g�neros, mercader�as, productos. Kasiyah�n; pakinabang, kalakal. Commodore, n. [c�modor] Jefe de escuadra. Pun� ng hukbong dagat. Common, adj. [c�mon] Comun, ordinario. Karaniwan. Common, n. [c�mon] Comun. Pangkaraniwan. Commoner, n. [c�moner] Plebeyo; miembro de la c�mara baja en Inglaterra. Taong mabab� ang kalagayan; kagawad ng kapulungang bayan sa Inglaterra. Commonly, adv. [c�monli] Comunmente, frecuentemente. Karaniwang.... Commonwealth, n. [c�monwelz] Rep�blica. Rep�blika, sangbansa. Commotion, n. [com�cion] Conmocion, tumulto, perturbacion de �nimo, sublevacion. Pusok ng kalooban, ligalig, gul�, panghihimagsik. Commune, v. [c�miun] Conversar, platicar, hablar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Communicant, n. [comi�nicant] Comunicante. Ang nakikinabang. Communicate, v. [comi�niket] Comunicar, participar. Magbigay-alam, magsabi, magpahayag.

Communication, n. [comiunik�cien] Comunicac�on, participacion. Pasabi, pabalit�, pahayag. Communicative, adj. [comi�niketiv] Comunicativo. N�ipasasabi, n�ipababalit�, n�ipahahayag. Communion, n. [comi�nioen] Comunidad; comunion. Kapisanan; pakikinabang, comunyon. Community, n. [comi�niti] Comunidad. Kapisanan. Commutation, n. [comiut�cioen] Cambio, trueque; mudanza, alteracion. Pal�t, kapalit; pagbabago. Commute, v. [comi�t] Conmutar, permutar, trocar. Palitan, ipalit, magpalit. Compact, adj. [c�mpact] Compacto, s�lido, denso. Siksik, masinsin, tip�. Compact, n. [c�mpact] Pacto, convenio, ajuste. Tipan, k�sunduan, k�yarian. Compact, v. [c�mpact] Pactar; consolidar, compaginar. Makipagtipan, makipagk�yar�, makipagkasund�; sinsinin, tip�in. Compactness, n. [comp�ctnes] Solidez, densidad. Katibayan, kasinsinan. Companion, n. [comp�nioen] Compa�ero, camarada, compinche. Kasama, kalaguy�, kasabay, kaakbay. Companionable, adj. [comp�nioenabl] Sociable. Mabuting makisama. Companionship, n. [comp�nioenship] Sociedad, compa��a. Pagsasamahan. Company, n. [c�mpani] Compa��a � sociedad; cuadrilla de personas que se unen para algun fin particular; compa��a de comercio; gremio, cuerpo; cierto n�mero de soldados que militan bajo la disciplina de un capitan. Samah�n, kompany�; kasama, kasabay; katipunan, kapisanan; pulutong,

tropa. Comparable, adj. [c�mparabl] Comparable. M�ipaparis, m�igagaya, m�ihahalintulad. Comparative, adj. [comp�rativ] Comparativo. Mapagpaparisan, mapaghahalintularan. Compare, v. [comp�r] Comparar; cotejar, comprobar. Iparis, ihalintulad; tuus�n. Comparison, n. [comp�risoen] Comparacion; cotejo, confrontacion. Pagpaparis, pagtutulad; pagtutuus. Compart, v. [comp�rt] Compartir, dividir. Hatiin, paghiwalayin. Compartment, n. [comp�rtment] Compartimiento. Silid, kwarto; bahagi. Compass, n. [k�mpas] Compas. Aguhon, kompas. Compass, v. [k�mpas] Circuir, rodear. Lumigid, ligirin. Compassion, n. [comp�cioen] Compasion, piedad. Habag, kah�bagan, aw�, kaawaan; hinayang, panghihinayang. Compassionate, adj. [comp�cienet] Compasivo. Mahabagin, maawa�n. Compassionate, v. [comp�cienet] Compadecer � alguno. Maaw�, mahabag. Compatriot, n. [comp�trioet] Compatriota. Kababayan, kalupain. Compel, v. [comp�l] Compeler, obligar, precisar. Pumilit; pilitin. Compend, n. [c�mpend] Compendio, resumen, ep�tome, sumario. Maikling salaysay.

Compendious, adj. [comp�ndioes] Compendioso, breve, sucinto. Maikl�. Compensate, v. [comp�nset] Compensar. Gantihin, bayaran, upahan. Compensation, n. [compens�cien] Compensacion. Gant�, kagantihan, bayad, kabayaran, upa. Compete, v. [comp�t] Competir. Lumaban, makipagpunyag�. Competence, n. [c�mpitens] Competencia, suficiencia. Kabagayan, kakayahan, kasukat�n. Competent, adj. [comp�tent] Competente. Bagay, akm�; may-kaya. Competition, n. [compit�cioen] Competencia, rivalidad. Punyagian, pagtatalo, paglalaban. Competitor, n. [comp�titoer] Competidor, rival. Kapunyag�, kat�lo, kalaban. Compilation, n. [compil�cioen] Compilacion, conjunto de algunas cosas. Pagtitipon, pagsasamasama ng anoman. Compile, v. [comp�il] Compilar. Tipunin, pagsamasamahin. Compiler, n. [comp�iler] Compilar. Tagatipon, katiwal� sa pagsasamasama ng anoman. Complacence, n. [compl�sens] Complacencia, condescendencia. Pakikilugod, pakikisay�, pakikitw�. Complacency, n. [compl�sensi] Complacencia, condescendencia. Pakikilugod, pakikisay�, pakikitw�. Complacent, adj. [compl�sent] Complaciente, cort�s, afable, urbano. Mapagbigay-lugod. Complain, v. [compl�n] Quejarse, lamentarse.

Dumaing, magdamdam, maghimutok. Complaint, n. [compl�nt] Queja, sentimiento, lamento, llanto, quejido. Daing, damdam, himutok. Complement, n. [c�mpliment] Complemento. Kaganapan, kasukat�n. Complete, adj. [compl�t] Completo, perfecto, cabal. Ganap, sakdal, lubos, lipos, pusp�s, tapos. Complete, v. [compl�t] Completar, acabar. Tapusin, ganapin, lutasin. Completeness, n. [compl�tnes] Cumplimento, perfeccion. Kaganapan, katapusan, kayari�n, kalubusan. Completion, n. [compl�cien] Complemento, acabamiento. Kaganapan, katapusan, kayari�n, kalubusan. Complex, adj. [c�mplecs] Complexo. Magusot, magul�, hind� maliwanag. Complexion, n. [compl�ccioen] Complexo; complexion. Magusot, magul�; kulay at any� ng mukh�; pagmumukh�. Compliance, n. [compl�ians] Complimiento, sumision, condescendencia, complacencia. Pagganap, pagtupad, pagsunod, pagbibigay-loob. Compliant, adj. [compl�iant] Rendido, sumiso; condescendiente, complaciente. Sunodsunuran, masunurin; mapagbigay-loob. Complicate, adj. [c�mpliket] Complicado. Magul�, pasikotsikot. Complicate, v. [c�mpliket] Complicar. Gumul�, guluhin. Complication, n. [complik�cien] Complicacion. Gul�, pagkakasikotsikot. Complice, n. [c�mplis] C�mplice. Karamay, kaal�m.

Compliment, n. [c�mpliment] Complimiento, obsequio, regalo. Alaala, handog, kaloob, regalo. Compliment, v. [c�mpliment] Complimentar, linsonjear; adular. Magbigay-loob, mamuri ng pakunw�; manuy�. Complimental, adj. [compl�mental] Cumplido, cort�s; ceremonioso. Mapagbigay-loob; mapagsalit� ng malawig at pasikotsikot. Complimentary, adj. [compl�mentari] Cumplido, cort�s; ceremonioso. Mapagbigay-loob; mapagsalit� ng malawig at pasikotsikot. Comply, v. [compl�i] Cumplir, consentir, conformarse, condescender. Gumanap, tumupad, ganapin, tupar�n, pumayag, pahinuhod, umayon. Component, adj. [comp�nent] Componente. Isa sa bumubu�, isa sa mga kasap�. Comport, v. [comp�rt] Sufrir, tolerar. Tiis�n d�litain, batah�n. Compose, v. [comp�z] Componer. Umayos, kumumpun�. Composed, adj. [comp�zd] Compuesto; comedido. Kumpwesto; tahimik. Composedly, adv. [comp�zedli] Tranquilamente, serenamente. Tahimik, bu� ang loob. Composer, n. [comp�ser] Autor; compositor. M�ngangath�; mang-aayos, mangkukumpun�. Composition, n. [compoz�cion] Composicion; compuesto. Kath�, akd�, ulat; lahok, hal�. Compost, n. [c�mpost] Abono. Pangpatab� ng lup� � ng halaman. Composure, n. [comp�siur] Compostura, serenidad, calma. Katahimikan, kalamigan ng loob. Compound, adj. & n. [comp�und] Compuesto; mezcla.

Haluan, may-halo, maylahok. Compound, v. [comp�und] Componer, arreglar. Umayos, kumumpuni. Comprehend, v. [comprij�nd] Comprender, entender. M�unaw�, maintindihan. m�watasan, matant�, mabatid, m�rinig. Comprehensible, adj. [comprij�nsibl] Comprensible. Napag-uunaw�, natatant�, nababatid, n�ririnig. Comprehension, n. [comprij�ncien] Comprension, inteligencia. Pag-unawa, pagwatas, pagbatid, pagdinig; kaalaman. Comprehensive, adj. [comprij�nsiv] Comprensivo. N�wawatasan, n�iintindihan. Compress, n. [compr�s] Cabezal. Pangtip�, pangpaikp�k. Compress, v. [compr�s] Comprimir, estrechar. Tip�in, higpitin, paikpik�n. Compression, n. [compr�cien] Compresion. Pagtip�, paghigp�t, pagpaikpik. Comprise, v. [compr�iz] Comprender; incluir. Lamn�n; ilangkap, isama, isanib. Compromise, n. [c�mpromaiz] Compromiso. S�litaan, tip�n, pangak�, kumpromiso. Compromise, v. [c�mpromaiz] Comprometerse. Makipagtipan, mangak�. Comptroller, n. [contr�ler] Director. Tagapamahal�, pun�. Compulsion, n. [comp�lcion] Compulsion. Pagpilit. Compulsive, adj. [comp�lsiv] Compulsorio. Nakapipilit.

Compulsory, adj. [comp�lsori] Compulsorio. Nakapipilit. Computation, n. [compiut�cien] Compuncion, contriccion, remordimiento. Hiy�, pagsisisi, pagngingitngit ng loob. Computation, n. [compiut�cien] Computacion, c�mputo. Pagtutuus. Compute, v. [compi�t] Computar; calcular, estimar. Tumuus, tuusin; kuruin, halagahan. Comrade, n. [k�mred] Camarada, compa�ero. Kasama, kalaguy�, kasabay. Con, v. [con] Conocer, reflexionar, meditar. Umalam, magwar�, gumunit�, mag-isip-isip, bumulay. Concave, adj. [c�nkev] C�ncavo. Malukom. Concave, v. [c�nkev] Hacer c�ncavo alguna cosa. Palukum�n. Concavity, n. [conc�viti] Concavidad. Kalukuman. Concavous, adj. [conk�ves] C�ncavo. Malukom. Conceal, v. [cons�l] Esconder, ocultar. Ikubl�, magkubl�, itag�, magtag�, ikanlong, magkanlong, ilihim. Concealment, n. [cons�lment] Ocultacion, encubrimiento. Paglilingid, pagkukubl�, pagtatag�, pagkakanlong. Concede, v. [cons�d] Conceder, asentir. Pumayag, umayon, umalinsunod. Conceit, n. [c�nsit] Concepcion; concepto, capricho, imaginacion; amor propio, presuncion, arrogancia. Kasi, bungang-isip, kath�, isipan; yabag, kahambugan, kapalaluan. Conceited, adj. [cons�ted]

Conceptuoso, ingenioso; afectado, vano, presumido. Mapaglirip; mayabang, hambog. Conceivable, adj. [cons�vabl] Concevible. Mangyayaring kasihan, kayang akalain, mapaguunaw�. Conceive, v. [cons�v] Concebir, imaginar, pensar. Kasihan, akalain, umakal�, isipin, umisip. Concentrate, v. [cons�ntret] Concentrar. Pagitn�; ipagitn�, isagitn�, ipaloob. Concentration, n. [consentr�cien] Concentracion. Pagpapagitn�, pagpapasok. Conception, n. [cons�pcien] Concepcion; conocimiento. War�. gunit�, dil�dil�, pagkabatid, pagkatal�s. Concern, n. [cons�rn] Negocio; interes, importancia; inquietud, pesar. Pagkabuhay, kahalagahan, kabuluh�n; sakit, dalamhat�. Concern, v. [cons�rn] Concernir, tocar, interesar. M�ukol, k�ukulan, m�hinggil, kahinggilan, ipagmasakit. Concerning, prep. [cons�rning] Tocante �. Tungkol sa, hinggil sa. Concert, n. [cons�rt] Concierto, convenio. Tugmaan, k�sunduan, k�yarian, pagkakaayon, pagkakaisa. Concert, v. [cons�rt] Concertarse. Magtugm�, magk�sund�, magk�yar�, magk�isa. Concession, n. [cons�cion] Concesion, cesion, privilegio. Pagpayag, pagkapayag, kapahintulutan, pahintulot. Conciliate, v. [cons�liet] Conciliar. Magk�sund�, pagk�sunduin. Conciliation, n. [consili�cien] Conciliacion. K�sunduan, pagkakasund�. Conciliator, n. [cons�lietor] Conciliador. Tagapagkasund�.

Conciliatory, adj. [cons�lietori] Conciliativo. Nauukol sa k�sunduan. Concise, adj. [cons�is] Conciso, breve, sucinto. Maikl�, dagl�. Concisely, adv. [cons�isli] Concisamente. May kaiklian. Conciseness, n. [cons�isnes] Concision. Ikl�. Conclude, v. [concli�d] Concluir, terminar, acabar. Tumapos, tapusin, yumar�, yariin, lumutas, lutas�n. Conclusion, n. [concli�cion] Conclusion, terminacion, t�rmino, fin. Katapusan, hanggan, dulo, wak�s. Conclusive, adj. [concli�siv] Final, conclusivo. Pangkatapusan, pangwakas. Concoct, v. [concoct] Digerir. Tunawin (sa sikmur�). Concoction, n. [concoccien] Digestion. Pagtunaw (sa sikmur�). Concord, n. [c�ncord] Concordia, union. K�sunduan, k�yarian, pagkakaisa. Concordance, n. [conc�rdans] Concordancia; conformidad, union. T�usan ng mga salit� ng Biblia; pagkakaayon, pagkakaisa. Concordant, adj. [conc�rdant] Concordante, conforme. Kasang-ayon, kaayon. Concourse, n. [c�ncors] Concurso. Timpalak. Concrete, adj. & n. [concr�t] Concreto. Hal�halong binu�. Concrete, v. [concr�t]

Concretar. Papag-isahing masa; papagtugm�tugmain; iuw� sa isang bagay. Concubinage, n. [conki�binedch] Concubinato, amancebamiento. Pangbababae, pang-aagul�, pangangaluny�. Concubine, n. [c�nkiubain] Concubina. Babae, kaagul�, k�luny�. Concupiscence, n. [conki�pisens] Concupiscencia. Libog, kalibugan, halay, kahalayan. Concupiscent, adj. [conki�pisent] Libidinoso, lascivo. Malibog, mahalay. Concur, v. [conk�r] Concurrir. Dumal�. Concurrence, n. [conk�rrens] Concurrencia. Dami ng dumal�. Concurrent, adj. [conk�rrent] Concurrente. Dumadal�. Concussion, n. [concucion] Concusion. Bulal�s, sigalb�. Condemn, v. [cond�m] Condenar. Hatulan, parusahan. Condemnable, adj. [cond�mnabl] Culpable, censurable, vituperable. Salarin, marapat parusahan. Condemnation, n. [condemn�cion] Condenacion. Pagpaparusa. Condensate, adj. [cond�nset] Condensado, comprimido. Pinalapot. Condensation, n. [condens�cion] Condensacion. Pagpapalapot. Condense, v. [cond�ns] Condensar, comprimir. Palaputin.

Condescend, v. [condis�nd] Condescender, consentir; acomodarse � la voluntad de otro. Pumayag, sumang-ayon, umalinsunod. Condescendence, n. [condis�ndens] Condescendencia. Pagpayag, pagsang-ayon, pag-alinsunod. Condign, adj. [cond�in] Condigno, merecido. Karapatdapat, marapat, ukol. Condignness, n. [cond�innes] Condignidad, merecimiento. Karapatan. Condiment, n. [c�ndiment] Condimento, guiso, salsa. Panimpl�, pangpalasa, rekado. Condition, n. [cond�cien] Condicion, cualidad. Lagay, kalagayan, kabagayan. Conditional, adj. [cond�cional] Condicional. Ayon sa kundisyon, sangayon sa k�sunduan. Condole, v. [cond�l] Condolerse, simpatizar con, lamentar con otro; deplorar. Makidamdam, makidalamhat�, makiisang loob sa damdamin; mahabag, maaw�. Condolence, n. [cond�lens] Compasion, l�stima. Habag, aw�; pakikidalamhat�. Condone, v. [cond�n] Perdonar. Magpatawad, patawarin. Conduce, v. [condi�s] Conducir, concurrir. Maghatid, ihatid, magtaguyod, itaguyod, pumatnugot, patnugutan, pumatnubay, patnubayan. Conducive, adj. [condi�siv] Conducente. M�itataguyod. Conduct, n. [c�ndoect] Conducta, manejo, proceder, porte. Asal, ugal�, kilos, any�. Conduct, v. [c�ndoect] Conducir, guiar. Maghatid, magtaguyod, pumatnugot, pumatnubay.

Conductor, n. [cond�ctoer] Conductor. Tagapaghatid; konduktor. Conduit, n. [c�nduit] Conducto. P�daluyan. Cone, n. [con] Cono. Kono � anyong mabilog na patul�s sa itaas. Confection, n. [confeccioen] Confitura, confeccion. Mga bagay na minatamis � ginawang matamis. Confectionary, n. [conf�ccioeneri] Confiter�a. G�waan ng matam�s. Confectioner, n. [conf�ccioenoer] Confitero. Manggagaw� ng matamis. Confederacy, n. [conf�doeresi] Confederacion, alianza. Kalipunan, k�sunduan. Confederate, adj. [confed�ret] Confederado, aliado. Kasund�, katip�n. Confederate, v. [confed�ret] Confederar, unir; confederarse, unirse. Makipagkasund�, makisama; magk�sund�, magsama. Confederation, n. [confedoer�cioen] Confederacion, alianza. Kalipunan, k�sunduan. Confer, v. [conf�r] Conferenciar; conferir; dar. Makipanayam; magkaloob, magbigay. Conference, n. [c�nfoerens] Conferencia. Panayam, s�litaan, �sapan. Confess, v. [conf�s] Confesar; declarar, reconocer. Magkumpisal; magpahayag, kumilala. Confession, n. [conf�cioen] Confesion; reconocimiento. Pangungumpisal; pagkilala. Confessional, adj. [conf�cioenal]

Lo que pertenece � la confesion. Nauukol sa pangungumpisal. Confessionary, n. [conf�cioeneri] Confesionario. P�ngumpisalan. Confessor, n. [conf�soer] Confesor. Par�, nagpapakumpisal, kompesor. Confidant, adj. [c�nfidant] Confidente. Kalihim, kat�patan, k�tiwal�. Confide, v. [conf�id] Confiar, fiarse. Magk�tiwal�, tumiwal�. Confidence, n. [c�nfidens] Confianza; seguridad, integridad; presuncion, arrogancia. Tiwal�, pagpapalagay ng loob; kabuoan ng loob; tapang. Confident, adj. [c�nfident] Confidente. Pinagkakatiwalaan, k�tiwal�, kat�patang-loob. Confidential, adj. [confid�ncial] Reservado, secreto. Lihim. Confidently, adv. [c�nfidentli] Confidentemente, secretamente. Lihim, palih�m. Confine, n. [c�nfain] Confin, l�mite, t�rmino. Hangg�, hangganan. Confine, v. [conf�in] Confinar, lindar; encerrar, aprisionar. Hanggan�n, patotohanan, kalungin, ibilangg�. Confinement, n. [conf�inment] Prision, estre�imiento. Pagkabilangg�, pagkakulong. Confirm, v. [conf�rm] Comfirmar, ratificar. Patotohanan, patunayan. Confirmation, n. [confoerm�cion] Confirmacion, prueba, testimonio. Patotoo, patunay; pagpapatotoo, pagpapatunay. Confirmatory, adj. [conf�rmetori] Confirmativo. Mapatutunayan, mapatototohanan.

Confiscate, v. [c�nfisket] Confiscar. Samsamin ng p�mahalaan, embarguhin ng p�mahalaan. Confiscation, n. [confisk�cion] Confiscacion. Pagsamsam ng p�mahalaan, pag-embargo ng p�mahalaan. Conflagration, n. [conflagr�cion] Conflagracion. Sunog; pagkakadamaydamay. Conflict, n. [confl�ct] Conflicto; combate, pelea. Gul�, pagkakalaban, pagkakatal�; laban�n, away. Conflict, v. [confl�ct] Contender; combatir, luchar. Makipaglaban, makipagtalo; lumaban, makipagaway. Confluence, n. [c�nfliuens] Confluencia, concurso. Pagkakatagp� ng dalawa � ilang ilog; bunton ng tao. Conform, v. [conf�rm] Conformar. Sumang-ayon, umayon, umalinsunod. Conformable, adj. [conf�rmabl] Conforme, semejante. Kasang-ayon, kahalintulad, kagaya, kapara, kaparis, kamukh�. Conformation, n. [conform�cion] Conformacion; arreglo. Pagsang-ayon; pagkakasunduan, pinagk�yarian. Conformity, n. [conf�rmiti] Conformidad, conveniencia. Pagsang-ayon, pagkakaisa; pagkawangis. Confound, v. [conf�und] Confundir; turbar. Luminlang, manggul�. Confront, v. [confr�nt] Confrontar. Tuus�n. Confrontation, n. [confront�cion] Confrontacion. Pagtutuus. Confuse, v. [confi�z] Confundir, desconcertar; oscurecer. Luminlang, gumul�; magpalab�. Confused, adj. [confi�zd]

Confuso. Magul�, malab�. Confusion, n. [confi�cion] Confusion, desorden, caos; perturbacion, verg�enza. Gul�, kaguluhan, ligalig, walang ayos, walang tuos; kalituhan, kahihiyan. Confutation, n. [confiut�cion] Confutacion. D� pagpayag sa pagmamatwid ng katalo. Confute, v. [confi�t] Confutar, impugnar. Magwag� sa pagmamatwid, patahimikin ang katalo. Congeal, v. [condch�l] Congelar; congelarse, helarse. Mamu�. Congenial, adj. [condch�nial] Congenial; an�logo. Kaugal�; kabagay, kagaya, kaparis. Congeniality, n. [condchin�aliti] Semejanza de genio. Pagkakaisang ugal�. Congenite, adj. [condch�nit] Cong�nito. Kakambal, kasamang ipinanganak. Conger, n. [c�nguoer] Congrio. Pal�s. Congest, v. [condch�st] Acumular, amontonar. Magbunton, ibunton, magsalansan, tipunin. Congestion, n. [condch�schen] Congestion, acumulacion. Pagpapamu�; pagbubunton. Conglomerate, adj. [congl�meret] Conglomerado. Tip�n, ip�n. Conglomerate, v. [congl�meret] Conglomerar. Tipunin, ipunin. Conglomeration, n. [conglomer�cien] Conglomeracion. Pagkakatipon, pagk�ipon. Congratulate, v. [congr�tiulet] Congratular, felicitar.

Bumat� ng papuri; magbigay ng maligayang araw. Congratulation, n. [congratiul�cion] Congratulacion, felicitacion. Papuri, pagbibigay ng maligayang araw. Congratulatory, adj. [congr�tiuletori] Congratulatorio. Ang nauukol sa papuri � sa pagbibigay ng maligayang araw. Congregate, v. [c�ngriguet] Congregar, reunir. Pumisan, tumipon. Congregation, n. [congrigu�cion] Congregacion. Kapisanan � kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya. Congregational, adj. [congrigu�cional] Lo que pertenece � la congregacion. Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya. Congress, n. [c�ngres] Congreso. Kongreso, kapulungan ng mga kinatawan ng isang bans�. Congruence, n. [c�ngriuens] Congruencia, conformidad. Pagkakasang-ayon, pagkabagay. Congruency, n. [c�ngriuensi] Congruencia, conformidad. Pagkakasang-ayon, pagkabagay. Congruent, adj. [c�ngriuent] Congruente, conforme. Kasang-ayon, kabagay. Congruity, n. [congri�iti] Congruencia, conformidad. Pagkakasang-ayon, pagkabagay. Congruous, adj. [c�ngriu�s] Congruo, id�neo, apto. Ukol, marapat, maykaya. Conjectural, adj. [condch�ccheral] Conjetural. D� malayong mangyari, kaypal�; mahihinal�, masasapantah�. Conjecture, n. [condch�ccher] Conjetura; sospecha. Hak�, sapantah�, hinal�; bintang. Conjecture, v. [condch�ccher] Conjeturar; sospechar. Maghak�, magsapantah� maghinal�; magbintang.

Conjoin, v. [condch�in] Juntar, asociar; unirse, ligarse. Isama, ipisan, isap�, ilakip; magsama, magsap�, maglakip, magpisan. Conjoint, adj. [condch�int] Asociado, confederado. Kasama, kasap�, kalakip, kapisan. Conjugal, adj. [c�ndchiugal] Conjugal, matrimonial. Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal. Conjugate, v. [c�ndchiuguet] Conjugar. Magbaybay ng pangwatas. Conjugation, n. [condchiugu�cion] Conjugacion. Pamamaybay ng pangwatas. Conjunct, adj. [condch�ntc] Conjunto, unido. Kalakip, kapisan, kasama. Conjunction, n. [condch�nccion] Conjuncion, union, liga; conjuncion. Pagkasama, pagkalakip; pagkapisan; pang-ugnay. Conjunctive, adj. [condch�ctiv] Conjunto; conjuntivo. Pagkakasama, pagkakalakip, pagkakapisan; nauukol sa pang-ugnay. Conjuncture, n. [condch�ncch�r] Coyuntura. Kasukasuan. Conjuration, n. [condchur�cion] Deprecacion, s�plica ardiente; conjuracion. Pamanhik na may panunump�; panghihimagsik na pagkaraka'y binalak. Conjure, v. [condchi�r] Conjurar � citar en nombre de Dios; conspirar. Manump� sa pangalan ni Bathal� manghimagsik. Connate, adj. [conn�t] Del mismo parto. Kambal. Connect, v. [con�ct] Juntar, unir, trabar; coordinar, combinar. Iugnay, idugtong, isugpong, iugpong; ibagay. Connection, n. [con�ccion] Conexion, enlaze, trabazon. Kaugnay, karugtong, kasugpong, kaugpon. Connexion, n. [con�ccion] Conexion, enlaze, trabazon.

Kaugnay, karungtong, kasugpong, kaugpon. Connivance, n. [con�ivans] Connivencia, disimulo. Pagpapalagpas sa mal�ng namasid, d� pagpansin. Connive, v. [con�iv] Gui�ar el ojo; disimular. Kumindat; palagpasin ang maling n�masid. Connoisseur, n. [conis�r] Perito, conocedor. Tagapun�, tagaal�m. Connubial, adj. [coni�bial] Conyugal, matrimonial. Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal. Conquer, v. [c�nker] Conquistar; vencer. Sumakop; magpasuk�. Conquerable, adj. [c�nkerabl] Conquistable, vencible. Masasakop, mapasusuk�. Conqueror, n. [c�nkeror] Conquistador, vencedor. M�nanakop, mapagpasuk�. Conquest, n. [c�nquest] Conquista. Pananakop, pagpapasuk�. Consanguineous, adj. [consangu�nies] Consanguineo. Kadug�, kamag-anak. Consanguinity, n. [consangu�niti] Consanguinidad. Kadug�, kamag-anak. Conscience, n. [c�nciens] Conciencia. Budh�. Conscientious, adj. [conci�ncias] Concienzudo. May mabuting budh�. Conscious, adj. [c�nscies] Sabedor de sus propios pensamientos y acciones. Nakakaalam ng kanyang pagkatao, nasa pagkatao. Consciously, adv. [c�nsciesli] � sabiendas. Nasa pagkatao, al�m.

Conscript, adj. [c�nscript] Conscripto, registrado. Nakatal�, nakatand�. Conscription, n. [conscr�pcion] Asiento en algun registro, lista � matr�cula. Pagk�tal�, pagk�tand�. Consecrate, adj. [c�nsicret] Consagrado. Itinalagang bagay. Consecrate, v. [c�nsicret] Consagrar, dedicar. Magtalag�; italag�. Consecration, n. [consicr�cion] Consagracion. Pagtatalag�. Consecutive, adj. [cons�kiutiv] Consecutivo. Sunodsunod. Consent, n. [cons�nt] Consentimiento. Kapahintulutan, pahintulot. Consent, v. [cons�nt] Consentir, conceder, permitir. Pahintulutan, itulot, magpahintulot, pumayag. Consequence, n. [c�nsecuens] Consecuencia, resulta. Pinangyarihan, kin�hinatnan. Consequent, adj. [c�nsecuent] Consiguiente, consecutivo. N�kakasunod. Consequent, n. [c�nsecuent] Consecuencia. K�hinatn�n. Consequential, adj. [consecu�ncial] Consecutivo. N�kakasunod. Consequently, adv. [c�nsicuentli] Por consiguiente. Dahil dito. Conservation, n. [consoerv�cion] Conservacion. Pagpapanatili, pagpapalag�. Conservative, adj. [cons�rvativ] Conservativo.

D� nasisir�, namamalag�, nananatili. Conservator, n. [conservetor] Conservador; protector. Tagapagpanatili, tagapamalag�; tagakandil�. Conserve, n. [c�nserv] Conserva. Tinggal, imbak. Conserve, v. [c�nserv] Conservar, cuidar. Ingatan, pag-ingatan. Consider, v. [cons�der] Considerar, pensar, meditar, examinar. Akalain, dilidiliin, bulayin, isipin, gunitain, wariin. Considerable, adj. [cons�derabl] Considerable. Mapakukundanganan. Considerate, adj. [cons�deret] Considerado, prudente, atento, discreto. Mapagwar�, mabait, mahinahon, mahinhin. Consideration, n. [consider�cion] Consideracion; reflexion; importancia, valor, m�rito. Pakundangan; war�, gunit�, dilidil�; halaga, kabuluhan, saysay. Consign, v. [cons�in] Consignar � entregar � otro alguna cosa; ceder. Ipagkaloob, ibigay. Consignee, n. [consain�] Agente. K�tiwal� sa isang pagkabuhay � pangangalakal. Consignment, n. [cons�inment] Consignacion. Padal�. Consist, v. [cons�st] Consistir. Ipagka..., ika..., ipagkagayon. Consistence, n. [cons�stens] Consistencia, conformidad, estabilidad. Kalagayan, katibayan, kapanatilih�n, pagkakaayon. Consistency, n. [cons�stensi] Consistencia, conformidad, estabilidad. Kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon. Consistent, adj. [cons�stent] Consistente, firme, s�lido. Matibay, matatag, masinsin.

Consistorial, adj. [consist�rial] Consistorial. Nauukol sa kapulungan ng mga pinun� ng isang relihyon. Consistory, n. [cons�stori] Consistorio. Hukuman � kapulungan ng mga pinun� ng isang relihyon. Consolable, adj. [cons�labl] Consolable. Mangyayaring maal�w. Consolation, n. [consol�cien] Consolacion, alivio. Al�w, kaaliwan. Consolatory, adj. [cons�letori] Consolatorio. Nakaaal�w. Console, v. [cons�l] Consolar, confortar. Umal�w. Consoler, n. [cons�ler] Consolador. Tagaaliw, mang-aaliw. Consolidate, v. [cons�lidet] Consolidar, consolidarse. Isama, isap� ilakip; magsama, magsap�, maglakip. Consolidation, n. [consolid�cion] Consolidacion, conjuncion. Pagkakaisa, pagkakasama, pagkakasap�, pagkakalakip. Consonance, n. [c�nsonans] Consonancia, rima, armonia. Pagkakatugm�, pagkakabagay ng tinig. Consonant, n. [c�nsonant] Consonante. Katinig, katingig, katugm�. Consort, n. [c�nsort] Consorte; esposo, esposa. Kasama; asawa. Consort, v. [cons�rt] Asociarse; casar. Magsama; mag-asawa. Conspicuous, adj. [consp�kiues] Conspicuo, eminente, ilustre, famoso, distinguido. Magiting, buny�, lit�w, tang�, bantog. Conspiracy, n. [consp�resi] Conspiracion.

Pagbabangon ng isang panghihimagsik. Conspirator, n. [consp�retor] Conspirador. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Conspire, v. [consp�ir] Conspirar, conjurarse. Magbangon ng panghihimagsik. Conspirer, n. [consp�irer] Conspirador. Ang nagbabangon ng panghihimagsik. Constable, n. [c�nstabl] Constable. Konstabularyo. Constancy, n. [c�nstansi] Constancia, perseverancia. Tiyaga, katiyagaan. Constant, adj. [c�nstant] Constante, perseverante. Matiyag�. Constellation, n. [constel�cion] Constelacion. Kapisanan ng mga tal�'t bituin. Consternation, n. [constern�cien] Consternacion, atolondramiento, terror. Gulo, pagkatulig, takot, gulat. Constipate, v. [c�nstipet] Constiparse. Sipunin. Constipation, n. [constip�cion] Constipacion. Sipon. Constituency, n. [constitu�nsi] Junta electoral. Kapisanan ng nagsisiboto. Constitution, n. [constiti�cion] Constitucion. Pagkatatag. Constitutional, adj. [constiti�cional] Constitucional. Ayon sa pagkatatag. Constrain, v. [constr�n] Constre�ir, restringir, impedir. Pumigil, pigilin, umampat, ampatin.

Constraint, n. [constr�nt] Constre�imiento. Pagpigil, pag-ampat. Constrict, v. [constr�ct] Constre�ir, apretar, estrechar, encoger. Pigilin, higpitan, paurungin. Constriction, n. [constriccion] Constriccion, encogimiento. Paghigpit, pag-urong. Construct, v. [constr�ct] Construir, edificar. Gumaw�, gumaw� ng gusal�. Construction, n. [constr�ccion] Construccion. Paggaw�, paggaw� � pagk�gaw� ng gusal�. Construe, v. [c�nstriu] Construir; interpretar, explicar. Magtatag; magpaliwanag, magpaaninaw. Consul, n. [c�nsoel] Consul. Konsul. Consular, adj. [c�nsiuloer] Consular. Ukol sa g�wain ng konsul. Consulate, n. [c�nsiulet] Consulado. K�wanihan ng konsul. Consult, v. [cons�lt] Consultar. Sumanggun�, magtanong. Consultation, n. [consalt�cion] Consulta. Sanggun�. Consume, v. [consi�m] Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse. Umubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos. Consumer, n. [consi�mer] Consumidor, parroquiano. Tagaubos, tagabil�, suk�. Consummate, v. [c�nsiumet] Consumar, terminar. Tapusin, ubusin. Consummation, n. [consium�cion] Consumacion.

Katapusan. Consumption, n. [cons�mcion] Consuncion, disipacion; tisis. Pagkaubos, pagkawal�; sakit na pagkatuy�, �tika. Consumptive, adj. [cons�mtiv] Consuntivo; t�sico. Nauubos, naw�wal�; n�tutuy�, iniitika, natitisis. Contact, n. [c�ntact] Contacto. Hip�, sag�, sal�ng. Contagion, n. [cont�dchen] Contagio. Hawa, pagkahawa. Contagious, adj. [cont�dches] Contagioso. Nakakahawa. Contain, v. [cont�n] Contener, caber. Magkaroon, magtaglay, maglam�n, maglulan, magkasya. Contaminate, v. [cont�minet] Contaminar, manchar, corromper. Mahawa, masir�; mabulok; madungisan. Contamination, n. [contamin�cion] Contaminacion. Pagkahawa. Contemn, v. [cont�m] Despreciar, menospreciar. Hamakin, murahin. Contemplate, v. [cont�mplet] Contemplar, meditar. Magdil�dil�, magbulay, magwar�, gumunit�, magnilay. Contemplation, n. [contempl�cion] Contemplacion; estudio, consideracion. Pagmamalas, pagwawar�, pagninilay, gunit�. Contemplative, adj. [cont�mpletiv] Contemplativo. Mapagmalas, mapagwar�, mapaggunit�, mapagnilay. Contemporaneous, adj. [contempor�nies] Contempor�neo, coet�neo. Kapanahon, kasabay. Contemporary, adj. [cont�mporeri] Contempor�neo, coet�neo. Kapanahon, kasabay.

Contempt, n. [cont�mpt] Desprecio, menosprecio. Paghamak, pag-alipust�, pagmura, pintas, lait. Contemptible, adj. [cont�mtibl] Despreciable, desestimado, vil. Hamak, ilipust�, kalait-lait. Contemptuous, adj. [cont�mchiues] Desde�oso, insolente, despreciador. Mapaghamak, mapagalipust�, mapaglait, palapintas, bast�s, magaspang. Contend, v. [cont�nd] Contender, disputar, altercar. Lumaban, makipagaway, makipagtalo. Contendent, n. [cont�ndent] Contendiente, antagonista. Kalaban, kaaway, katalo. Content, adj. [c�ntent] Contento. Masay�, galak, tw�, nasisiyahangloob, galak, lugod. Content, n. [cont�nt] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, say�, galak, tw�, kaluguran, lugod. Content, v. [cont�nt] Contentar, satisfacer. Masiyah�n, malugod, matw�, magal�k, masayah�n. Contention, n. [cont�ncion] Contencion, altercacion, debate, competencia. Pagtatalo, pagpupunyagian, pagpapa�naman. Contentious, adj. [cont�ncies] Contencioso, litigioso. Palatal�, mapagbasag-ulo, palaaway, mapag-usap. Contentment, n. [cont�ntment] Contentamiento, satisfaccion. Kasiyahan ng loob, lugod, kasayahan. Contest, n. [cont�st] Contienda, disputa, debate, altercacion. Pagtatalo, pungyagian, kopon�n, labanan. Contest, v. [cont�st] Contender, disputar, competir. Lumaban, makipagtalo, makipagpungyag�. Contestant, adj. [cont�stant] Contendiente. Nakikipagtalo, nakikipagpungyag�, kalaban. Contestation, n. [contestecion] Contestacion.

Sagot, kasagutan. Context, n. [c�ntecst] Contexto, contenido. Ang nilalam�n. Contiguity, n. [contigui�ti] Contig�edad. Lapit, kalapitan. Contiguous, adj. [cont�guies] Contig�o. Kalap�t, katab�. Continence, n. [c�ntinens] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continency, n. [c�ntinensi] Continencia, templanza. Pagpipigil, hinahon. Continent, adj. [c�ntinent] Continente. Mapagpigil, mahinahon. Continent, n. [c�ntinent] Continente. Kontinente, � malawak na lup�. Continental, adj. [contin�ntal] Continental. Nauukol sa kontinente. Contingence, n. [cont�ndchens] Contingencia. Pagkak�taon, hind� akalain. Contingency, n. [cont�ndchensi] Contingencia. Pagk�kataon, hind� akalain. Contingent, adj. [cont�ndchent] Contingente, casual. Nagk�taon, hind� sinasady�. Continual, adj. [cont�niual] Continuo. Patuloy. Continuance, n. [cont�niuans] Continuacion, permanencia, duracion. Tuloy, tag�l, l�on. Continuation, n. [continiu�cion] Continuacion, duracion. Pagtutuloy, pagtatagal.

Continue, v. [cont�niu] Continuar. Magpatuloy, ipagpatuloy. Continuous, adj. [cont�niues] Continuo. Patuloy, sun�d-sunod. Contort, v. [cont�rt] Torcer. Baluktutin, pilipitin. Contortion, n. [cont�rcion] Contorsion. Pagbabaluktot, pagpipilipit. Contour, n. [cont�r] Contorno. Buong palibot, buong paligid. Contraband, adj. [c�ntraband] Prohibido, ilegal. Bawal, labag sa kautusan. Contraband, n. [c�ntraband] Contrabando. Laban sa utos ng p�m�halaan. Contrabandist, n. [c�ntrabandist] Contrabandista. Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng p�mahalaan. Contract, n. [contr�ct] Contrato. K�yarian, k�sunduan, s�litaan. Contract, v. [contr�ct] Contratar. Makipagk�yar�, makipagk�sund�. Contraction, n. [contr�ccion] Contraccion, abreviatura. Pag-iis� ng dalawang s�lit�. Contractor, n. [contr�ctor] Contratante, contratista. Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang g�wain. Contradict, v. [contrad�ct] Contradecir, oponerse. Kataluhin; sumalangsang, sumum�ng. Contradiction, n. [contrad�ccion] Contradiccion, contrariedad. Katal�, kalaban, sum�ng. Contradictory, adj. [contrad�ctori] Contradictorio.

Katal�, kalaban. Contrariwise, adv. [c�ntreriuais] Al contrario. Pasalungat, pabaligtad. Contrary, n. [c�ntreri] Contrario, opuesto. Salungat, laban, salangsang, labag. Contrast, n. [c�ntrast] Contraste, oposicion. Pagkakaiba, pagkasalangsang. Contrast, v. [c�ntrast] Contrastar, oponer. Sumalangsang. Contravene, v. [contrav�n] Contravenir, oponerse, obrar en contra. Lumabag, sumalangsang, sumway. Contravention, n. [contrav�ncion] Contravencion. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Contribute, v. [contr�biut] Contribuir, ayudar, cooperar. Umabuloy, umambag; tumulong. Contribution, n. [contribi�cion] Contribucion; cooperacion. Abuloy, ambag. Contributor, n. [contr�biutor] Contribuyente. Umaabuloy, umaambag. Contrite, adj. [c�ntrait] Contrito, arrepentido, penitente. Nagsisisi. Contrition, n. [contr�cion] Contricion. Pagsisisi. Contrivance, n. [contr�ivans] Idea, designio, concepto; invencion, artificio. Isipan, paraan, hak�; kath�. Contrive, v. [contr�iv] Idear, imaginar; inventar. Pumaraan, umisip, humak�, humath�. Control, n. [contr�l] Sujecion, freno. Panugp�, pangpigil.

Control, v. [contr�l] Reprimir, restringir. Sumugp�, sugpuin; pigilin. Controversial, adj. [contr�vercial] Lo que pertenece � las controversias. Nauukol sa pagtatalo. Controversy, n. [contr�versi] Controversia, disputa. Pagtatalo. Controvert, v. [contr�vert] Controvertir, disputar. Makipagtalo. Contumacious, adj. [contium�ci�s] Contumaz, terco. Matigas ang ulo, mapurol ang ulo. Contumacy, n. [c�ntiumesi] Contumacia, terquedad. Katigasan ng ulo, kapurulan ng ulo. Contumelious, adj. [contium�lious] Contumelioso, sarc�stico, injurioso, difamatorio. Mapaghamak, mapaglait, mapanirang puri. Contumely, n. [c�ntiumeli] Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio. Pahamak, lait, paninirang puri. Contuse, v. [conti�z] Contundir, magullar, golpear. Bumugbog, lumamog. Contusion, n. [conti�cion] Contusion. Bugbog. Conundrum, n. [con�mdroem] Acertijo, adivinanza. Bugtong. Convalescence, n. [conval�sens] Convalecencia. Pagpapalak�s pagkatapos na magkasak�t. Convalescent, adj. [conval�sent] Convaleciente. Nagpapalakas [na galing sa sak�t]. Convalescent, n. [conval�sent] Convaleciente. Taong bagong kagagal�ng sa sak�t. Convene, v. [conv�n] Convocar, congregar.

Magpisan, magtipon. Convenience, n. [conv�niens] Conveniencia, comodidad, conformidad. Kaukulan, ginghawa, kabagayan. Convenient, adj. [conv�nient] Conveniente, c�modo, propio. Ukol, bagay, akm�, marapat. Convent, n. [c�nvent] Convento. Bahay-par�, kombento. Convention, n. [conv�ncien] Convencion, asamblea, congreso. Katipunan, kapulungan, t�panan. Conventional, adj. [conv�ncioenal] Convencional. Pasubal� sa pangyayarihan, kung, pagka.... Conventual, adj. [conv�nchiual] Conventual. Nauukol sa bahay-par� nauukol sa kombento. Converge, v. [conv�rdch] Converger, dirigirse � un mismo punto. Magtagp� sa isang dulo ang dalawang guhit. Convergence, n. [conv�rdchent] Convergencia. Pagtatagp� sa isang dulo ng dalawang guhit. Conversant, adj. [c�nvoersant] Versado en, experimentado, familiar. Nakatatal�s, nakababatid, san�y, bihas�, maalam. Conversation, n. [convoers�cioen] Conversacion. S�litaan, �sapan. Converse, v. [c�nvoers] Conversar, platicar. Makipag-usap, makipagsalitaan. Converse, n. [c�nvoers] Conversacion, pl�tica. S�litaan, �sapan. Conversion, n. [convercien] Conversi�n. Pagkaak�t, pagbabagong-loob. Convert, v. [conv�rt] Convertir; convertirse. Maakit, magbagong-loob.

Convert, n. [conv�rt] Converso. Naak�t, nagbagong-loob. Convertible, adj. [conv�rtibl] Convertible, trasmutable. Mangyayaring akit�n, nababago. Convex, adj. [c�nvecs] Convexo. Kuk�b, malukom, lukob, umbok ang gitn�. Convex, n. [c�nvecs] Cuerpo circular. Kuk�b, lukob, lukom. Convey, v. [conv�] Trasportar, trasmitir. Maglipat, maghatid. Conveyance, n. [conv�ant] Conduccion, trasporte. Paghahatid, paglilipat. Convict, adj. [conv�ct] Convencido. Hikay�t, ak�t. Convict, n. [c�nvict] Convicto. Ang kumikilala ng saril�ng sala, ang napakikilalang salar�n. Convict, v. [conv�ct] Convencer. Humikayat, umak�t. Conviction, n. [conv�ccion] Conviccion. Sariling paniniwal�. Convince, v. [conv�ns] Convencer. Humikayat, umak�t. Convivial, adj. [conv�vial] Sociable, hospitalario. Mabuting makisama, mapagpatuloy. Conviviality, n. [conviv�aliti] Sociabilidad. Pakikisama. Convocate, v. [c�nvoket] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convocation, n. [convok�cion] Convocacion.

Pagpupulong. Convoke, v. [conv�c] Convocar, citar. Tumawag ng pulong. Convolve, v. [conv�lv] Arrollar, revolver. Umikid; ikirin. Convoy, n. [c�nvoi] Convoy. Kumboy. Convoy, v. [conv�i] Convoyar. Maghatid; ihatid. Convulse, v. [conv�ls] Convelerse; irritarse. Pulikatin; mamanhid. Convulsion, n. [conv�lcion] Convulsion; espasmo. Pulikat; pamanhid. Convulsive, adj. [conv�lsiv] Convulsivo. N�uukol sa pulikat. Cony, n. [c�ni] Conejo. Koneho. Coo, v. [cu] Arrullar, enamorar. Sumiyap; sumuy�, makiusap ng pag-ibig. Cook, n. [cuc] Cocinero. Manglulut�, tagapangusin�, tagapaglut�, kosinero. Cook, v. [cuc] Cocinar. Maglut�, mangusin�. Cookery, n. [c�keri] Arte de cocinar. Karunungan sa paglulut�. Cool, adj. [cul] Frio, fresco. Malamig. Cool, v. [cul] Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar. Magpalamig; palamigin.

Cooler, n. [c�ler] Enfriadera. Sisidlang p�lamigan. Coolness, n. [c�lnes] Frialdad, tibieza. Lamig, kalamigan. Coom, n. [cum] Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las ruedas de los carros y coches. Kulil� ng hurn�; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa mga ehe ng mga gulong ng karro at karwahe. Coop, n. [cup] Caponera, gallinero; redil para ganado lanar. Kulungan, tangkal. Coop, v. [cup] Enjaular, encarcelar. Isilid sa kulungan. Cooper, n. [c�per] Tonelero. Tagagaw� ng bariles. Cooper, v. [c�per] Hacer � fabricar barriles. Gumaw� ng bariles. Cooperate, v. [co�peret] Cooperar. Tumulong; tulungan. Cooperation, n. [cooperecion] Cooperacion. Tulong. Cooperator, n. [co�peretor] Cooperador. Ang tumutulong. Coordinate, adj. [co�rdinet] Coordinado. Kaayos. Coordination, n. [coordin�cien] Coordinaci�n. Pagsasaayos. Copartner, n. [cop�rtner] Compa�ero; socio. Kasama; kasam�. Cope, n. [cop] Capa pluvial. Sutana, damit na mahab�.

Cope, v: [cop] Cubrir, competir, contender, disputar. Magtakip; makipaglaban, makipagtalo. Copier, n. [c�pier] Copiante, copista. Tagasalin, m�nanalin. Coping, n. [c�ping] Cumbre de edificio. Taluktok ng gusal�. Copious, adj. [c�pioes] Copioso, abundante. Marami, sagan�. Copiously, adv. [c�pioesli] Copiosamente, en abundancia. Na pagkarami, na pagkasagan�. Copiousness, n. [c�pioesnes] Abundancia, copia. Dami, karamihan, sagan�, kasaganaan. Copper, n. [c�pper] Cobre. Tansong pul�. Coppersmith, n. [c�persmiz] Calderero. Manggagaw� sa tansong pul�. Copper-work, n. [c�per-werk] F�brica de cobre. G�waan ng tansong pul�. Copulate, v. [c�piulet] Unir, juntar. Iugnay, isugpong. Copulative, adj. [c�piuletiv] Copulativo, conjuntivo. Pang-ugnay, panugpong. Copy, n. [c�pi] Copia, ejemplar de algun libro. Salin. Copy, v. [c�pi] Copiar, trasladar algun escrito. Magsalin, humwad, pumaris; isalin. Copy-book, n. [c�pibuk] Cuaderno; copiador de cartas. Kwaderno; salin�n ng sulat. Copyright, n. [c�pirait] La propiedad de una obra literaria.

Pagka may ar� ng isang kath� � akd�. Coquet, v. [cok�t] Cocar, cortejar. Gumir�, magpaibig, lumand�. Coquetry, n. [cok�tri] Coqueter�a. Kalandian, kagaslawan. Coquette, n. [cok�t] Coqueta. Land�, magaslaw. Coquettish, n. [cok�tish] Coqueta. Land�, magaslaw. Coral, n. [c�ral] Coral. Koral, bulaklak na bat�. Cord, n. [cord] Cuerda, cordel. Lubid, panal�. Cord, v. [cord] Encordelar. Talian ng lubid. Cordage, n. [c�rdedch] Cordaje. Mga lubid at pis�. Cordial, adj. [c�rdial] Cordial, sincero. Tapat, tapat na loob. Cordiality, n. [cordi�liti] Cordialidad, sinceridad. Katapatang loob, pagkatapat na loob. Core, n. [cor] Cuesco, fondo � centro de alguna cosa. Ubod. Cork, n. [cork] Corcho, tapon. Tapon, pasak. Cork, v. [cork] Tapar botellas con corchos. Tapun�n, pasakan ng tapon. Corkscrew, n. [c�rcscriu] Tirabuzon. Tirabus�n, pangbunot ng tapon.

Corn, n. [corn] Grano, mais, fruto y semilla de las mieses. Mais, butil na gugulayin. Corn, v. [corn] Salar. Asn�n. Corn-cob, n. [cornc�b] Mazorca. Busal ng mais. Corner, n. [c�rner] �ngulo, esquina, rincon. Sulok, kant�, p�nulukan. Cornered, adj. [c�rnerd] Angulado, esquinado. Nakasulok. Cornet, n. [c�rnet] Corneta. Korneta, patunog na tans�, tambuling tans�. Cornice, n. [c�rnis] Cornisa. Gilid ng pinid, gilid. Corona, n. [cor�na] Corona. Korona, putong. Coronation, n. [coron�cien] Coronacion. Pagpuputong ng korona. Coroner, n. [c�roner] Coronel � oficial que hace la inspeccion jur�dica de los cad�veres. Tagalitis ng hukuman sa bangkay. Coronet, n. [c�ronet] La corona particular que corresponde � los t�tulos segun su clase. Ang namumukod na korona na naghahayag ng ur� ng kataasan. Corporal, adj. [c�rporal] Corporal, corp�reo. Nahihinggil sa katawan. Corporal, n. [c�rporal] Cabo. Kabo ng kawal. Corporate, adj. [c�rporet] Formado en cuerpo � en comunidad. Kasama, kalakip. Corporation, n. [corpor�cion] Corporacion.

Samah�n. Corporeal, adj. [corp�rial] Corp�reo. May katawan. Corps, n. [corps] Cuerpo de ej�rcito, regimiento. Hukb�. Corpse, n. [corps] Cadaver. Bangkay. Corpulence, n. [c�rpiulens] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulency, n. [c�rpiulensi] Corpulencia. Kayabungan, yabong. Corpulent, adj. [c�rpiulent] Corpulento. Mayabong. Corpus-Christi day, n. Dia de Corpus. Kaarawan ng Korpus. Correct, adj. [corr�ct] Correcto. Tu�s, tam�, matwid. Correct, v. [corr�ct] Corregir; reprender; castigar. Isaayos; sawayin; parusahan. Correction, n. [corr�cien] Correccion, castigo. Paghuhusay, pag-aayos; parusa. Correctness, n. [corr�ctnes] Exactitud. Katuusan. Correlative, adj. [corr�letiv] Correlativo. Kaakm�, kaadhik�. Correspond, v. [corresp�nd] Corresponder. Gumanting-loob; umayon. Correspondence, n. [corresp�ndens] Correspondencia. Pakikipagsulatan.

Correspondent, adj. [corresp�ndent] Correspondiente, conveniente. Ukol, marapat, ayon. Correspondent, n. [corresp�ndent] Correspondiente. Tagasulat, katiwal� sa pakikipagsulatan; kasulat�n. Corridor, n. [c�rridor] Corredor. Salas. Corrigible, adj. [c�rridchibl] Corregible. M�isasaayos, mapabubuti. Corroborate, v. [corr�boret] Corroborar. Magpatibay, umayon. Corroboration, n. [corrobor�cion] Corroboracion. Pagpapatibay, pagsang-ayon. Corrode, v. [corr�d] Corroer. Sumir�; kalawangin. Corrosion, n [corr�cioen] Corrosion. Kasir�an; kalawang. Corrosive, adj. [corr�siv] Corrosivo. Sira�n, k�lawangin. Corrugate, adj. [c�rriuguet] Encogido, arrugado. Kulubot. Corrugate, v. [c�rriuguet] Arrugar. Kumulubot. Corrupt, adj. [corr�pt] Corrumpido, depravado. Sir�, hamak, masam�, bulok. Corrupt, v. [corr�pt] Corromper, infectar, pudrir. Masir�, mabul�k, m�pahamak. Corruptible, adj. [corr�ptibl] Corruptible. Sira�n, bub�lukin. Corruption, n. [corr�pcioen] Corrupcion, vicio, pudredumbre.

Pagkasir�, pagkabulok, pagkapahamak. Corruptive, adj. [corr�ptiv] Corruptivo. Nakasisir�, nakabubulok, nakapagpapahamak. Corsair, n. [corsar] Corsario, pirata. Tulisang dagat. Corselet, n. [c�rslet] Coselete. Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan. Corset, n. [c�rset] Cors�, corpi�o. Kurs�. Coruscate, v. [cor�sket] Relucir, resplandecer. Kuminang, kumintab. Coruscation, n. [cor�skecion] Resplandor. Kinang, kintab. Cosmetic, adj. & n. [cozm�tic] Cosm�tico. Anomang kath� na pangpakinis ng balat. Cosmopolitan, n. [cozmop�litan] Cosmopolita. Tao na ang kinikilalang bayan niya'y ang sangdaigdig. Cost, n. [cost] Coste, precio. Halag�. Cost, v. [cost] Costar. Magkahalag�. Costal, adj. [c�stal] Lo perteneciente � las costillas. Nauukol sa tadyang. Costly, adj. [c�stli] Costoso, suntuoso, caro. Magugol, mahalaga, mahal. Costume, n. [c�stium] Traje, la usanza y estilo de diferentes paises. Pananamit. Cot, n. [cot] Caba�a, choza. Damp�, bahay na munti kubo.

Cotemporary, adj. [cot�mporeri] Contemporaneo. Kapanahon, kasabay. Coterie, n. [coter�] Corrillo, coro, tertulia. Umpukan, satsatan. Cotillion, n. [cot�lien] Rigodon. Rigudon. Cottage, n. [c�tedch] Caba�a, choza. Damp�, kubo, bahay na munt�. Cotter, n. [c�ter] R�stico, aldeano. Taong bukid, taong mababang ur�. Cotton, n. [c�tn] Algodon; coton�a. Sinulid; bulak. Cotton-mill, n. [c�tn-mil] Hilander�a de algodon. S�nuliran. Cotton-tree, n. [c�tn-tri] Algodonero. Pun� ng bulak. Couch, n. [c�utch] Lecho, canap�. Sandalan, hilig�n. Cough, n. [cof] Tos. Ub�. Cough, v. [cof] Toser. Umub�. Coulter, n. [c�lter] Raja de arado. Sudsod. Councellor, n. [c�uncelor] Concejal, individuo del concejo. Konsehal, kasanggun�. Counsel, n. [c�unsel] Consejo, deliberacion. Payo, hatol, pasiya. Counsel, v. [c�unsel] Aconsejar.

Pumayo, humatol. Counsellor, n. [c�unselor] Consejero, confidente. Tagapayo, kasanggun�. Council, n. [c�uncil] Concilio � consejo. Kapulungan. Count, n. [c�unt] Cuenta. Bilang. Count, v. [c�unt] Contar, numerar. Bumilang. Countenance, n. [c�untinans] Semblante, aspecto. Pagmumukh�, any�. Countenance, v. [c�untinans] Proteger, favorecer. Kalingain, lingapin. Counter, adv. [c�unter] Contra, al contrario. Laban, bagkus, subal�. Counter, n. [c�unter] Contador. Pangbilang. Counteract, v. [caunter�ct] Contrariar, impedir. Hadlangan, pinsal�in. Counteraction, n. [c�unteraccion] Oposicion. Hadlang, tutol. Counterbalance, n. [c�unterbalans] Contrapeso, equilibrio. P�nimbangan. Counterfeit, adj. [c�unterfit] Falsificado, enga�oso. Day�, hwad. Counterfeit, n. [c�unterfit] Falseador, impostor. Magdaray�, manghuhwad. Counterfeit, v. [c�unterfit] Falsear, imitar. Magday� manghwad.

Counterfeiter, n. [c�unterfiter] Falsario. Magdaray�, manghuhwad. Counter-mand, v. [c�unter-mand] Contramandar. Magbago ng utos. Counterpane, n. [c�unterpen] Colcha de cama, sobrecama. Panapin sa h�gaan. Counterpart, n. [c�unterpart] Parte correspondiente; duplicado, copia. Kaukulang bahagi; salin. Counterpoise, n. [caunterp�-iz] Contrapeso, equilibrio. P�nimbangan. Counterpoise, v. [caunterp�iz] Contrapesar, contrabalancear. Manimbang. Countersign, n. [c�untersain] Contrase�a. Tand� na pinakahudyat. Countersign, v. [c�untersain] Refrendar. Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan. Countess, n. [c�untes] Condesa. Kondesa. Counting-house, n. [c�unting-j�us] Despacho. Bahay-t�usan, banko. Countless, adj. [c�untles] Innumerable. D� mabilang. Countrified, adj. [k�untrifaid] R�stico, campesino. Ukol sa bukid � parang. Country, adj. [c�untri] R�stico; campesino, agreste. Ukol sa buk�d � parang. Country, n. [c�untri] Pais, region; aldea, campo; patria. Lupain, lup�; parang, bukid; inang-bayan. Country-man, n. [c�untriman] Paisano, compatriota; aldeano.

Kalupain, kababayan; taga bukid, taga nayon. County, n. [c�unti] Condado. Lalawigan. Couple, n. [kopl] Par, lazo. Dalawa, paris, pareha. Couple, v. [kopl] Unir, juntar; casar. Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin. Couplet, n. [k�plet] Copla. Isang ur� ng tul�. Coupling, n. [k�pling] C�pula. Panal�. Courage, n. [k�redch] Corage, valor, bravura. Tapang, lakas ng loob, kabuoan ng loob. Courageous, adj. [ker�dches] Corajudo, animoso, valeroso. Matapang, malakas ang loob, bu� ang loob. Courier, n. [c�rier] Correo, mensagero. Tagapagdal� ng sulat, at pahatid kawad, utus�n. Course, n. [cors] Curso, carrera. Takb�. Course, v. [cors] Cazar, perseguir; corretear. Manghuli ng hayop, humabol; tumakbo. Courser, n. [co�rser] Corcel; corredor � cazador de liebres. Kabayong matulin; manghuhuli ng liebre. Court, n. [cort] Corte, tribunal de justicia. H�kuman. Court, v. [cort] Cortejar, enamorar, adular. Lumigaw, mangligaw, sumuy�. Courteous, adj. [k�rties] Cort�s, atento, civil, afable, urbano. Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob.

Courtesy, n. [ko�rtisi] Cortes�a. Galang, pitagan, pagbibigay-loob. Courtesy, v. [ko�rtisi] Hacer una cortes�a, hablar � tratar con cortes�a. Magbigay-galang, magbigay-pitagan, magbigayloob. Court-house, n. [court-j�us] Foro, tribunal. Bahay-hukuman. Court-martial, n. [court-m�rcial] Corte marcial, consejo militar. Hukumang militar; hukumang sundalo. Court-plaster, n. [c�rt-plaster] Tafetan ingles. Patk�. Courtship, n. [c�rtship] Cortejo, galanter�a. Panunuy�, pangliligaw. Cousin, n. [k�uzn] Primo � prima. Pinsan. Cove, n. [cov] Ensenada, caleta. Lik� [sa dagat]. Covenant, n. [k�venant] Pacto, contrato, estipulacion, tratado. Tipan, k�yarian, k�sunduan, s�litaan. Covenant, v. [k�venant] Pactar, estipular. Magtipan, magk�yar�, magk�sundo. Cover, n. [k�ver] Cubierta, tapadera; abrigo, techado. Takip, tungtong, bubong karang, balot. Cover, v. [k�ver] Cubrir, tapar. Takpan, tungtungan, atipan. Covering, n. [k�vering] Ropa � vestido. Damit, suot, balabal. Covert, n. [k�vert] Cubierto, refugio, asilo. Lingid, ampunan, kanlungan, dakong tag�. Coverture, n. [k�verchiur] Abrigo, refugio.

Kanlungan, t�kbuhan. Covet, v. [k�vet] Codiciar, apetecer, ambicionar. Mag-imbot, maghangad, manak�m. Covetous, adj. [k�vetoes] Codicioso, ambicioso. Sak�m, mapag-imbot. Covetousness, n. [k�vetoesnes] Codicia, avaricia; ambicion, mezquindad. Kasakiman, imbot, hangad na malabis. Covey, n. [k�vi] Nidada, pollada. Inak�y. Cow, n. [cau] Vaca. Baka. Cow, v. [cau] Acobardar, amedrentar, intimidar. Tumakot, manakot. Coward, n. [c�uard] Cobarde, pusil�nime. Dwag, matatakut�n, mahin� ang loob. Cowardice, n. [c�uardis] Cobard�a, timidez, pusilanimidad. Kadwagan, katakutan, kahinaan ng loob. Cowardly, adj. [c�uardli] Cobarde, pusil�nime, t�mido. Dwag, matatakut�n, mahin� ang loob. Cower, v. [c�uer] Agacharse. Yumukod. Cow-herd, n. [c�ujerd] Vaquero. Tagapag-alag� ng baka. Cowl, n. [c�ul] Capuz. Tukarol ng par�. Coy, adj. [coi] Recatado, reservado, modesto. Walang kib�, mahihiyain. Cozen, v. [k�zn] Enga�ar, defraudar. Magday�, mangday�.

Cozenage, n. [k�znedch] Fraude, enga�o. Day�, hib�. Crab, n. [crab] Cangrejo. Alimango, alimasag, talangk�. Crabbed, adj. [cr�bed] Impertinente, ce�udo, severo. Masungit, mabalasik, matigas ang loob. Crack, n. [crac] Crujido, estallido, estampido; hendedura, quebraje, rotura. Putok, lagutok; lahang lamat, basag. Crack, v. [crac] Hender, rajar, romper; reventar. Pumutok, magkalamat, mabasag. Cracker, n. [cr�ker] Galleta. Galyetas. Crackle, v. [cr�cl] Crujir. Humiging, lumagitik, lumagutok, umalatiit. Cradle, n. [credl] Cuna. Duyan. Cradle, v. [credl] Meter en cuna; meser la cuna. Ilagay sa duyan; ipagduyan. Craft, n. [craft] Arte, artificio, astucia. Kath�, lal�ng, katusuhan, kaswitikan. Crafty, adj. [cr�fti] Astuto, artificioso. Tuso, switik. Crag, n. [crag] Despe�adero, risco. Batong mataas at matar�k. Cragged, adj. [cr�gued] Escabroso, �spero. Lumbaklumbak, hind� patag. Craggy, adj. [cr�gi] Escabroso, �spero. Lumbaklumbak, hind� patag. Cram, v. [cram] Llenar, atracarse de comida.

Magpakabundat. Cramp, n. [cramp] Calambre. Pulikat; pamamanhid. Cramp, v. [cramp] Dar � causar calambre. Pulikatin; mamanhid. Crane, n. [cren] Grulla. Tagak. Cranium, n. [cr�nioem] Cr�neo. Bao ng ulo, bung�. Crank, n. [cranc] Manecilla. Puluhan. Crannied, adj. [cr�nid] Hendido. Lahang, put�k. Cranny, n. [cr�ni] Grieta, hendedura. Lahang, putok, bitak. Crape, n. [crep] Cresp�n. Kayong manipis at maitim. Crash, n. [crash] Estallido. Putok, lagitik. Crash, v. [crash] Estallar, rechinar. Pumutok, lumagitik. Crate, n. [cret] Cesto grande. Ka�ng, lwelang. Crater, n. [cr�ter] Crater. Bungang� ng bulk�n. Cravat, n. [crav�t] Corbata. Korbata. Crave, v. [cr�v] Rogar, suplicar, implorar. Mamanhik, dumaing, sumam�.

Craven, n. [cr�vn] Gallo vencido. Tyop�, talunan. Craving, adj. [cr�ving] Pedig�e�o. Palahing�, mapaghing�. Craving, n. [cr�ving] Deseo ardiente. Pita. Craw, n. [cro] Buche, bolsa � seno de las aves. Balunbalunan. Crawfish, n. [cr�fish] Cangrejo. Alimasag, alimango. Crawl, v. [crol] Arrastrar, hormiguear. Umusad, gumapang. Crayfish, n. [cr�fish] Cangrejo de rio. Talangk�. Crayon, n. [cr�oen] Lapiz. Krayon. Craze, v. [crez] Quebrantar, romper. Mabasag, masir�. Craziness, n. [cr�zines] Debilidad, locura. Kahinaan, kaululan. Crazy, adj. [cr�zi] Lelo, loco. Ulol, loko, baliw, sir� ang ulo, sir� ang isip. Creak, v. [cric] Crujir. Lumagitik, umalatiit. Cream, n. [crim] Crema. Kakang-gat�. Creamy, adj. [cr�mi] Lleno de crema. Makakang-gat�. Crease, n. [cris] Pliegue, plegadura.

Kulubot. Crease, v. [cris] Plegar. Pangulubutin. Create, v. [cri�t] Crear. Lumalang, lumikh�. Creation, n. [cri�cion] Creacion. Lal�ng, likh�. Creator, n. [cri�tor] Criador. May-lalang, may-likh�, may-kapal. Creature, n. [cr�chur] Criatura. Sanggol; nilal�ng, nilikh�, kinapal. Credence, n. [cr�dens] Creencia, cr�dito. Paniwal�, tiwal�. Credential, adj. [crid�ncial] Credencial. Mapagkakatiwalaan. Credible, adj. [cr�dibl] Creible, verosimil. Mapaniniwalaan. Credit, n. [cr�dit] Cr�dito, reputacion. Pautang; tiwal�. Credit, v. [cr�dit] Acreditar, confiar, dar f�. Magpautan, magkatiwal�, maniwal�. Creditor, n. [cr�ditor] Acreedor. Ang nagpapautang, ang pinagkakautangan. Credulity, n. [cridi�liti] Credulidad. Paniniwal�. Credulous, adj. [cr�diules] Cr�dulo. Mapaniwal�in. Creed, n. [crid] Credo. Paniniwal�, panamampalataya.

Creek, n. [crik] Arroyo. Batis, munting ilog. Creep, v. [crip] Arrastrar, serpear. Umusad. Creephole, n. [cr�fol] Huronera. Lungg�. Cremate, v. [crim�t] Incinerar cadaveres. Sumunog ng bangkay. Cremation, n. [crim�cion] Cremacion. Pagsunog ng bangkay. Crescent, n. [cr�sent] Creciente. Paglaki ng bwan. Crest, n. [crest] Cresta. Palong. Crested, adj. [cr�sted] Crestado. May palong. Crestfallen, adj. [cr�stfoln] Acobardado, abatido de esp�ritu. Bal� ang palong, nadudwag, sir� ang loob. Cretaceous, adj. [crit�cioes] Cret�ceo. Maapog. Crevice, n. [cr�vis] Raja, hendedura, abertura. Pwang, putok, bitak. Crew, n. [cr�u] Cuadrilla, banda, tropa; tripulacion. Pulutong, kawan; ang mga taga bapor � taga sasakyang tubig. Crewel, n. [cr�uel] Ovillo de estambre. Torsilya. Crib, n. [crib] Pesebre, choza. P�sabsaban, labang�n; damp�, kubo. Crib, v. [crib] Enjaular.

Kulungin. Cribble, n. [cr�bl] Criba. Bithay. Crick, n. [cric] Chirrido; calambre del cuello. Huni paninigas ng leeg. Cricket, n. [cr�ket] Grillo. Kuliglig. Crier, n. [cr�ioer] Pregonero. M�nanawag. Crime, n. [cr�im] Crimen, delito. Sala, kasalanan. Criminal, adj. & n. [cr�minal] Criminal, reo. Salar�n, makasalanan. Criminality, n. [crimin�liti] Criminalidad. Kasalanan, kabalakyutan. Criminate, v. [cr�minet] Acriminar. Magparatang, magbigaysala. Crimination, n. [crimin�cioen] Criminacion. Paratang, pagbibigaysala. Crimp, n. [crimp] Reclutador. Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukb� maging sa lup� at maging sa dagat. Crimp, n. [crimp] Rizar, encrespar. Mangul�t, mangulubot. Crimson, adj. & n. [cr�msoen] Carmes�. Pulang matinkad. Crimson, v. [cr�mzoen] Te�ir de carmes�. Tinain ng pulang matingkad. Cringe, n. [crindch] Bajeza. Pagpapakabab�, suk�.

Cringe, v. [crindch] Adular con bajeza. Sumuy�, manuy�. Crinkle, n. [cr�ncl] Vueltas y revueltas, sinuosidades. Papihitpihit, palikawlikaw. Crinkle, v. [cr�ncl] Serpentear. Magpalikawlikaw. Cripple, adj. & n. [cr�pl] Estropeado. Sal� gay� ng kimaw, pilay, lump�. Crisis, n. [cr�isis] Crisis. Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal � pananalap�. Crisp, adj. [crisp] Crespo, rizado. Kulot. Crisp, v. [crisp] Crespar, rizar. Kumulot; kulut�n. Crispness, n. [cr�spnes] Encrespadura. Pagkukulot. Criterion, n. [crait�rioen] Criterio. Sariling hak�. Critic, n. [cr�tic] Cr�tico. M�mumuna, taga pun�. Critical, adj. [cr�tical] Cr�tico. Pup�nahin. Criticism, n. [cr�tisizm] Cr�tica. Pun�. Criticize, v. [cr�tisaiz] Criticar; censurar. Pumun�, pumul�, pumintas. Croak, n. [croc] Graznido [de cuervos,] canto [de ranas]. Huni [ng uwak]; kokak [ng palak�]. Croak, v. [croc]

Graznar. Humuni, kumokak. Crock, n. [croc] Vasija de barro. Sisidlang lup�. Crockery, n. [cr�koeri] Vasijas de barro. Mga sisidlang-lup�. Crocodile, n. [cr�codail] Cocodrilo. Bwaya. Crocus, n. [cr�koes] Azafran. Kasubh�. Croft, n. [croft] Aleda�o de una tierra; huerta peque�a cercada. Pitak na lup�, munting bukid. Crone, n. [cron] Anciana, vieja, una tia. Matandang babae, imp�, ali. Crony, n. [cr�ni] Compinche, camarada. Kalaguyop, kasama. Crook, n. [cruc] Gancho; garfio. Kalaw�t; tag�. Crook, v. [cruc] Encorvar, torcer. Baluktutin. Crooked, adj. [cr�ked] Corvo, torcido. Baluktot. Crop, n. [crop] Buche de ave; cosecha. Balunbalunan; ani, inani, ginapas. Crop, v. [crop] Segar � cortar las mieses � yerba. Umani, gumapas. Crosier, n. [cr�dcher] Cayado � b�culo pastoral de obispo. Tungkod ng obispo. Cross, adj. [cros] Contrario, opuesto; enojado, enfadado. Kalaban, katalo; gal�t, mabigat ang loob, masam� ang loob.

Cross, n. [cros] Cruz; peso, carga, trabajo; pena, afliccion. Krus; pasan, hirap; dalamhat�. Cross, v. [cros] Atravesar, cruzar; se�alar con la se�al de la cruz. Magbagtas, manahak; mag-antand�. Cross-armed, adj. [cros-armd] El que tiene los brazos cruzados. Nakahalukipkip. Cross-bar, n. [cr�s-bar] Travesa�o. Anam�n. Cross-bow, n. [cr�sbo] Ballesta. Pan�. Cross-examination, n. [cros-eksamin�cioen] Repregunta � un testigo. Pagtatanong sa saks�. Cross-examine, n. [cros-eks�min] Repregunta � un testigo. Tanungin ang saks�. Cross-eyed, n. [cr�s-aid] Bizco, bisojo. Dul�ng, sulimpat. Cross-grained, adj. [cr�sgrend] Perverso, intratable. Balakyot, swail. Crossing, n. [cr�sing] Cruzamiento de dos vias. Pagkakakurus ng dalawang daan. Crossly, adv. [cr�sli] Contrariamente. Patiwal�, pasalungat, may kasungitan. Crossness, n. [cr�snes] Enfado, enojo. G�lit, bigat ng loob, kasungitan. Crosspurpose, n. [cr�spoerpoes] Disposicion contraria. Pasiyang tiwal�. Cross question, v. [cr�s-cuestioen] Repreguntar � un testigo. Tanungin ang isang saks�. Crossroad, n. [cr�srod]

Cruzamiento de dos caminos. Pagkakakurus ng dalawang daan. Cross-timber, n. [cr�s-timber] Travesa�o. Anam�n, barakilan. Crossway, n. [cr�swe] Camino de traves�a. Daang bagtasan, daang pasihar�. Crotch, n. [crotch] Gancho, corchete. Gancho, pangkawing. Crotchet, v. [cr�chet] Corchar. Gumanchillo. Crouch, v. [cr�utch] Agacharse. Yumuk�; yumukod. Croup, n. [crup] Obispillo � rabadilla de ave; el trasero de una persona. Ang butong likod ng ibon; ang likuran ninoman. Crow, n. [cro] Cuervo. Uwak. Crow, v. [cro] Cantar el gallo. Tumilaok. Crowbar, n. [cr�bar] Barreta. Bareta. Crowd, n. [cr�ud] Tropel, gent�o, turba, muchedumbre. Bunton ng tao, kakapal�n ng tao, karamihan, siksikan ng tao. Crowd, v. [cr�ud] Amontonar, atestar; api�arse. M�bunton, magkarami; magkasiksikan ang tao. Crown, n. [cr�un] Corona; premio. Putong, korona; gantingpal�. Crown, v. [cr�un] Coronar; recompensar. Magputong ng korona, magbigay ng gantingpal�. Crucial, adj. [cri�cial] En forma de la cruz, crucial. Anyong kur�s, tila kur�s.

Crucible, n. [cri�sibl] Crisol. Pangpatunaw. Crucifix, n. [cri�cifics] Crucifijo. Larawan ng Pg. Jesu-Kristo na nakapak� ng padipa sa kur�s. Crucifixion, n. [criusif�ccioen] Crucifixion. Pagpapak� ng padipa sa kur�s. Crucify, v. [cri�sifay] Crucificar. Magpak� ng padip� sa kur�s. Crude, adj. [cri�d] Crudo. Hilaw, bub�t. Crudely, adv. [cri�dli] Crudamente. May kahilaw�n; may kabubut�n. Crudeness, n. [cri�dnes] Crudeza. Kahilawan, kabubut�n. Crudity, n. [cri�diti] Crudeza. Kahilawan, kabubut�n. Cruel, adj. [cri�-el] Cruel, inhumano. Mabagsik, malupit, tampalasan, balakyot. Cruelly, adj. [cri�-eli] Cruelmente, inhumanamente. May kabagsikan, kalupitlupit, may pagkatampalasan. Cruelty, n. [cri�elti] Crueldad. Kabagsikan, kalupitan, katampalasanan, kabalakyutan. Cruet, n. [cri�et] Vinagrera. Lalagyan ng suk�. Cruise, n. [cri�z] Jicara � taza peque�a; corso. Munting tasa; panghuhuli ng mga tulisang dagat. Cruise, v. [cri�z] Piratear. Manulisan sa dagat. Cruiser, n. [cri�zer]

Crucero. Sasakyang-dagat na pangdigm�. Crum, n. [cram] Miga. Mumo, butil, munting putol. Crumb, n. [cram] Miga. Mumo, butil, munting putol. Crumble, v. [crambl] Desmigajar, desmenuzar. Pagputolputulin ng mumunt�, gutayin, humimay, lumagas. Crummy, adj. [cr�mi] Blando, tierno. Malambot. Crumple, v. [crampl] Arrugar. Mangulubot. Crunch, v. [cranch] Mascar haciendo ruido. Ngumasab. Cruor, n. [cri�or] Cruor, sangre coagulada. Dugong namu�. Crupper, n. [cr�poer] Grupa. Batikola. Crusade, n. [cri�sed] Cruzada. Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong araw laban sa mga moro. Cruset, n. [cri�set] Crisol de orifice � platero. Ang ipinangtutunaw ng mga platero. Crush, n. [croesh] Colision, choque. Bungg�, bangg�, umpog. Crush, v. [croesh] Apretar, oprimir. Higpitan; uminis, pumighat�; diinan, pisain. Crust, n. [croest] Costra; corteza. Upak, balat. Crusty, adj. [cr�sti] Costroso.

Maupak, mabalat. Crutch, n. [cretch] Muleta. Tungkod. Cry, n. [cray] Alarido, grito; llanto. Sigaw, hiyaw, iyak, tangis. Cry, v. [cray] Gritar, vocear; llorar. Sumigaw, humiyaw; umiyak, tumangis. Crypt, n. [cript] B�veda subterranea. B�beda sa ilalim ng lup�. Crystal, n. [cristal] Cristal. Kristal, bubog. Crystalline, adj. [cr�stalain] Cristalino. Parang kristal, parang bubog. Crystallize, v. [cr�stalaiz] Cristalizar. Gaw�ng parang kristal � bubog; liwanagan. Cub, n. [koeb] Cachorro de la osa. Batang oso. Cub, v. [koeb] Parir [la osa]. Manganak ang oso. Cube, n. [kiub] Cubo. Kubo, tangkalag. Cubic, adj. [ki�bik] C�bico. Nauukol sa kubo. Cubit, n. [ki�bit] Codo. Isang siko. Cucumber, n. [ki�coemboer] Pepino. Pepino. Cud, n. [koed] Panza; primer est�mago de los rumiantes. Sikmur� ng mga hayop na umuungal.

Cuddle, v. [kadl] Agacharse. Yumukod, yumuk�. Cudgel, n. [k�dchel] Garrote � palo. Panghampas, pamal�; pangbugbog. Cudgel, v. [k�dchel] Apalear. Humampas, pamal�, bumugbog. Cue, n. [kiu] Cola. Buntot. Cuff, n. [koef] Pu�ado, manotada � bofeton; vuelta de manga de vestido. Suntok; mangg�s. Cuff, v. [koef] Dar de pu�adas. Sumuntok, manuntok. Culinary, adj. [ki�lineri] Culinario, lo perteneciente � la cocina. Nauukol sa kusin�. Cull, v. [koel] Escoger, elegir. Pumil�, humirang. Cully, n. [k�li] Bobo. Ung�s. Culm, n. [koelm] Carbon de piedra en polvo. Uling na bat� na durog. Culminate, v. [k�lminet] Culminar. M�pataas sa kataastaasan. Culpability, n. [koelpab�liti] Culpabilidad. Sala, kasalanan. Culpable, adj. [k�lpabl] Culpable, criminal. Salar�n, makasalanan. Culprit, n. [k�lprit] Reo culpado, criminal. Ang may sala � kasalanan. Cultivate, v. [k�ltivet] Cultivar, labrar.

Luminang, bumukid, bumungkal ng lup�. Cultivation, n. [keltiv�cion] Cultivacion; cultivo. Paglinang, pagbukid, pagbungkal ng lup�. Cultivator, n. [k�ltivetor] Cultivador. Manglilinang, mangbubukid, mangbubungkal ng lup�. Culture, n. [k�lchur] Cultura. Pagpapainam ng lup�; pagpapatalino sa tao. Cumber, v. [k�mber] Embarazar, estorbar; impedir, incomodar. Humadlang, humalang, pumigil. Cumbersome, adj. [k�mbersam] Engorroso, embarazoso, pesado, fastidioso, molesto. Nakakaabala, nakayayamot, nakaiinip. Cumbrance, n. [k�mbrans] Carga, peso, obst�culo, molestia. Pasan, hadlang, abala, ligalig, bagabag. Cumulate, v. [ki�miulet] Acumular, amontonar. Magbunton, magsalansan, mag-ipon. Cumulative, adj. [ki�miuletiv] Cumulativo. N�ibubunton, n�isasalansan, naiipon. Cunning, adj. [k�ning] Experto; astuto, sutil. Bihas�, matalin�; tuso, switik. Cunning, n. [k�ning] Habilidad, destreza; astucia, sutileza. Kakayahan, kaliksihan, katalinuan; katusuhan; kaswitikan. Cup, n. [cap] Copa, taza. Kopa, tasa. Cupbearer, n. [k�pbirer] Copero. Tagapagdal� ng kopa � tasa. Cupboard, n. [k�bord] Armario � alacena. P�minggalan. Cupidity, n. [kiup�diti] Concupiscencia. H�ngaring mahalay ng katawan.

Cur, n. [k�r] Perro de mala ralea; villano. Asong walang kabuluhan; hamak. Curable, adj. [ki�rabl] Curable. Magagamot, mapagagal�ng. Curate, n. [ki�ret] Cura, p�rroco. Kura, par�. Curative, adj. [ki�retiv] Curativo. Nakagagam�t, nakagagal�ng. Curator, n. [kiur�tor] Curador; guardian. Manggagamot; katiwal� ng yama't pag-aar� ng iba. Curb, n. [k�rb] Freno, restriccion. Pamigil, pangpigil. Curb, v. [k�rb] Refrenar, contener. Pumigil; pigilin. Curd, n. [k�rd] Cuajada, requeson. Gatas na pinapamu�. Curd, v. [k�rd] Cuajar, coagular. Pamuuin, palaputing maigi. Curdle, v. [k�rdl] Cuajarse, coagularse; cuajar, coagular. Mamu�, lumapot; pamuuin, palaputing maigi. Cure, n. [kiur] Cura, remedio, medicamento. Gamot, kagamutan, lunas. Cure, v. [kiur] Curar, sanar. Gumamot, magpagaling. Curfew, n. [k�rfiu] Guardafuego, tapador de chimenea. Panakip sa apoy; takip ng chimenea. Curiosity, n. [kiuri�siti] Curiosidad. Ang kin�tatangahan; kulukut�. Curious, adj. [ki�rios] Curioso.

Masinop, mainam. Curl, n. [k�rl] Rizo de pelo. Kulot ng buhok. Curl, v. [k�rl] Rizar � encrespar el pelo. Kulut�n ang buhok. Curling-iron, n. [k�rling-�irn] Escrespador. Pangul�t, pangkulot. Curling-tongs, n. [k�rling-tongz] Encrespador. Pangulot, pangkulot. Curly, adj. [k�rli] Rizado. Kul�t. Curmudgeon, n. [k�r-m�dchen] Hombre taca�o, mezquino. Maramot, makimot. Currency, n. [k�rrensi] Circulacion, valor corriente de alguna cosa. Salaping karaniwan, halagang tanyag. Current, adj. [k�rrent] Corriente, comun; general, pasable. Kar�niwan, lakad.... ng.... Current, n. [k�rrent] Corriente. Agos. Curry, v. [k�r-ri] Zurrar, almohazar. Linisin ang kabayo. Curry-comb, n. [k�rri-com] Almohaza. Panglinis ng kabayo. Curse, n. [kars] Maldicion; imprecacion.. Sump�; tungayaw, lait. Curse, v. [kars] Maldecir; imprecar, blasfemar. Sumump�, manump�; tumungayaw, lumait. Cursed, adj. [k�rsed] Maldito, aborrecible, malvado. Sinump�, hamak, kapootpoot.

Cursory, adj. [k�rsori] Precipitado, inconsiderado. M�dal�an, bigl�, pabay�. Curt, adj. [k�rt] Sucinto. Maikl�. Curtail, v. [kart�l] Cortar, abreviar. Paikliin, iklian. Curtain, n. [k�rten] Cortina; telon en los teatros. Tabing, kortina; telon sa palabas dulaan. Curtain, v. [k�rten] Proveer con cortinas. Magtabing; lagyan ng tabing. Curtsy, n. [k�rtsi] Saludo � una mujer. Bat� � yukod sa isang babae. Curvated, adj. [k�rvated] Corvo, encorvado. Baluktot, balikuc�. Curvation, n. [karv�cion] Encorvadura. Pagkabaluktot, pagkabalikuk�. Curvature, n. [k�rvechiur] Curvatura. Kabaluktutan. Curve, adj. [karv] Corvo, torcido. Baluktot, balikuk�. Curve, n. [karv] Corva. Alak-alak�n. Curve, v. [karv] Encorvar. Bumaluktot. Curvity, n. [k�rviti] Curvatura. Kabaluktutan. Cushion, n. [c�shon] Cojin, almohada. �puan � sandalan na unan. Cuspidal, adj. [k�spidal] Puntiagudo.

Matulis ang dulo. Custard, n. [k�stard] Natillas. Lechelan. Custodian, n. [kust�dian] Custodio. Bantay, tanod. Custody, n. [k�stodi] Custodia, cuidado. Pagbabantay, pag-iingat. Custom, n. [k�stam] Costumbre, uso; derechos de aduana. Ugal�, kaugalian, asal, kaasalan; singil ng aduana. Custom, v. [k�stam] Pagar los derechos de aduana. Magbayad ng sing�l ng aduana. Customary, adj. [k�stameri] Usual, acostumbrado, ordinario. Kaugalian, karaniwan. Customer, n. [k�stamer] Parroquiano. Suk�. Custom-house, n. [k�stamjaus] Aduana. Adwana. Cut, n. [kat] Corte, tajada. Putol, hiw�, gilit. Cut, v. [kat] Cortar, hender, partir. Pumutol, humiw�, gumilit. Cutaneous, adj. [kiut�nies] Cut�neo. Nauukol sa kutis. Cuticle, n. [ki�ticl] Cut�cula, epid�rmis. Balok. Cutlass, n. [k�tlas] Espada ancha, alfanje. Isang ur� ng tabak. Cutler, n. [k�tler] Cuchillero. Ang nagbibil� ng mga kasangkapang panghiw�, panggupit, ibp.

Cutlery, n. [k�tleri] Cuchiller�a. Mga kasangkapang panghiw�. Cutlet, n. [k�tlet] Chuleta. Limpak na karn�. Cutter, n. [k�ter] Cortador. Tagahiw�. Cutthroat, n. [k�t-zrot] Asesino. M�mamatay-tao. Cutting, n. [k�tting] Cortadura. Paghiw�, pagputol, paggilit. Cycle, n. [s�icl] Periodo de tiempo. Sanggayong panahon. Cyclone, n. [s�iclon] Tempestad. Bagy�, b�hawi. Cylinder, n. [s�linder] Cilindro. Bilog. Cylindric, adj. [sil�ndric] Cil�ndrico. Mabilog. Cylindrical, adj. [sil�ndrical] Cil�ndrico. Mabilog. Cymbal, n. [s�mbal] C�mbalo. S�mbalo. Cynic, n. [s�nic] C�nico. Taong masungit. Cynical, adj. [s�nical] C�nico. Masungit. Cyon, n. [s�ion] Verdugo. Berdugo. Czar, n. [zar] Zar.

Har� sa Rusya. Czarina, n. [zar�na] Zarina. Reyna sa Rusya. Czarowitz, n. [zar�wits] Hijo Primogenito del Zar. Panganay ng har� sa Rusya. D Dab, n. [dab] Pedazo peque�o de alguna cosa; salpicadura; golpe blando. Munting putol; pilansik; hampas na marahan, tap�k. Dab, v. [dab] Rociar. Dilig�n, wisikan. Dabble, v. [d�bl] Rociar. Dilig�n, wisikan; magwilig, pamilansikin. Daddy, n. [d�di] Pap�. Tatay, itay. Dagger, n. [d�guer] Daga, pu�al. Talib�ng, almas na maikl� at magkabila'y patal�m, panaksak. Daily, adj. [de�li] Diario, cotidiano. Pang-araw-araw. Daily, adv. [de�li] Diariamente, cada dia. Araw-araw. Dainty, adj. [d�nti] Delicado, elegante. Mainam; masarap. Dainty, n. [d�nti] Bocado exquisito. Bagay na mainam, bagay na masarap. Dairy, n. [d�ri] Lecher�a, quesera. Tindahan ng gatas at keso; g�waan ng keso. Dairy-maid, n. [d�rimed] Lechera, mantequera. Maggagat�s, magkekes�.

Daisy, n. [d�si] Margarita (nombre de flor y de persona). Pangalan ng bulaklak at ng babae. Dale, n. [del] Ca�ada, valla. Parang. Dalliance, n. [d�lians] Diversion; juguete; dilacion. L�bangan, laruan; pagtatagal, paglulwat. Dally, v. [d�li] Juguetear, divertirse, burlarse; dilatar, suspender, hacer pasar el tiempo con gusto. Maglar�, maglib�ng, magbir�; maglwat, magtagal, magpagayon-gayon. Dam, n. [dam] La madre en los animales; presa � represa de agua. Inah�n, in�; salopilan; harangan ng tubig. Dam, v. [dam] Represar; cerrar, tapar. Harangin ang agos ng tubig. Damage, n. [d�medch] Da�o, detrimento. Sir�, kasiraan. Damage, v. [d�medch] Da�ar. Sumir�. Damageable, adj. [d�medchabl] Susceptible de da�o. Sisir�in. Damask, n. [d�masc] Damasco, tela de lino. Damasco, kayong lino. Dame, n. [dem] Dama, se�ora. Babaing mahal, babaing ginoo. Damn, v. [dam] Condenar, despreciar. Tungayawin, alipustain, laitin. Damp, adj. [damp] H�medo. Halomigmig, bas�. Damp, n. [damp] Humedad. Halomigmig, bas�. Dampen, v. [d�mpen]

Humedecer. Paghalomigmigin. Damper, n. [d�mper] Apagador. Pangharang sa as�. Dampness, n. [d�mpnes] Humedad. Halomigmig. Damsel, n. [d�mzel] Damisela, se�orita. Binibini. Dance, n. [dans] Danza, baile. Sayaw, s�yawan. Dance, v. [dans] Bailar. Sumayaw, magsayaw. Dancer, n. [d�nser] Danzar�n, bailar�n. M�nanayaw. Dandle, v. [d�ndl] Mecer; alagar, acariciar. Iugoy; palayawin, libangin. Dandruff, n. [d�ndraf] Caspa. Balakubak. Dandy, n. [d�ndi] Petimetre, currutaco. Mapagmakin�s, palasunod sa moda. Danger, n. [d�ndcher] Peligro, riesgo. Pangan�b, kapanganiban. Dangerous, adj. [d�ndcheras] Peligroso. Mapanganib. Dangle, v. [d�ngl] Soltar, colgar; hacer la corte con adulacion � alguno. Iladlad, isabit, ibitin; manuy�. Dank, adj. [danc] H�medo. Halomigmig. Dapper, n. [d�per] Activo, vivaz, despierto. Buh�y ang loob, maliks�, bibo.

Dare, v. [d�r] Osar, atrever, arriesgarse. Mangahas; pangahasan. Daring, adj. [d�ring] Osado, atrevido, arriesgado. Pangahas. Daring, n. [d�ring] Osad�a. Kapangahasan. Dark, adj. [darc] Obscuro, opaco. Malab�, madilim. Dark, n. [darc] Obscuridad. Lab�, dil�m. Darken, v. [d�rkn] Obscurecer, obscurecerse. Dumilim, magdilim; lumab�, manglab�. Darkness, n. [d�rknes] Obscuridad, tinieblas. Kadiliman, kalabuan. Darksome, adj. [d�rksam] Obscuro, opaco. Kulimlim; malab�. Darling, adj. & n. [d�rling] Predilecto, favorito. Sinta, irog, giliw. Darn, v. [darn] Zurcir. Magsurs�, magtagp�. Darnel, n. [d�rnel] Ziza�a. Damong pangsir� ng palay, damong hinihimam�t. Dart, n. [dart] Dardo. Palas�, pan�, sulig�. Dart, v. [dart] Lanzar, arrojar, tirar. Magpahilagpos ng pan�, ibp. Dash, n. [dash] Colision, golpe, choque. Bungg�, bangg�, umpog. Dash, v. [dash]

Arrojar, estallar, chocar. Dumaluhong, sumagas�, bumangg�. Dastard, n. [d�stard] Cobarde, t�mido. Dwag, matatakut�n. Date, n. [d�t] Data, fecha. Kaarawan, pecha. Date, n. [d�t] D�til. R�tiles. Date, v. [d�t] Datar, fechar. Magtakd� ng kaarawan, ilagd� ang pecha. Daub, v. [dob] Untar con alguna cosa pegajosa; adornar con ostentacion, manchar. Palagkitin; palamutihan; dumhan, dungisan. Daughter, n. [d�ter] Hija. An�k na babae. Daunt, v. [dont] Intimidar, espantar. Tumakot, manggulat. Dauntles, adj. [d�ntles] Intr�pido, arrojado. Mapusok. Dawdle, v. [d�dl] Gastar tiempo. Sumayang ng panahon. Dawn, n. [don] Alba, albor. Bukang-liwayway. Dawn, v. [don] Amanecer. Mag-umaga, mag-bukang liwayway. Day, n. [dey] Dia. Araw, kaarawan. Day-before-yesterday, adv. [dey-bif�r-y�sterdey] Anteayer, antes de ayer. Kamakalawa, noong makalawa. Day-book, n. [d�-buk] Diario. Aklat na t�laan ng kita't gugol sa araw-araw.

Day-break, n. [d�bric] Alba. Madaling-araw. Day-laborer, n. [d�-l�borer] Jornalero. Mang-aar�w. Day-light, n. [d�lait] Luz del dia. Liwanag ng araw. Day-spring, n. [d�spring] Alba. Madaling araw. Day-time, n. [d�taim] Tiempo del dia. Boong araw mul� sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim. Daywork, n. [d�werk] Jornal. Ar�w, pinag-araw�n. Daze, v. [d�z] Cansar; confundir, ofuscar. Mamagod, tumulig, sumilaw. Dazzle, v. [d�zl] Deslumbrar, ofuscar. Sumilaw. Deacon, n. [dikn] Di�cono. Di�kono. Deaconess, n. [d�kones] Diaconisa. Diakonisa. Dead, adj. [ded] Muerto. Pat�y. Dead, n. [ded] El difunto, el hombre muerto. Ang namatay, ang nanaw. Deaden, v. [d�dn] Amortiguar, amortecer. Patayin. Deadly, adj. [d�dli] Mortal, terrible. Nakamamatay, nakapangingilabot. Deaf, adj. [def]

Sordo. Bing�. Deafen, v. [d�fn] Ensordecer. Bingihin. Deaf-mute, n. [d�fmiut] Sordomudo. Taong bingi't pipi. Deafness, n. [d�fnnes] Sordera. Kabingihan, pagkabing�. Deal, n. [dil] Parte. Bahagi, hat�. Deal, v. [dil] Distribuir, repartir; traficar. Magbahagi, maghat�; mangalakal. Dealer, n. [d�ler] Comerciante, mercader. M�ngangalakal. Dealing, n. [d�ling] Conducta, trato; tr�fico, comercio. Asal, pangungugal�; pangangalakal, paghahanap-buhay. Dean, n. [din] Dean. Dean, kura sa katedral. Dear, adj. [di�r] Querido, caro, amado; caro, costoso. Minamahal, ginigiliw, iniibig, iniirog; mahal. Dearth, n. [derz] Carest�a. Kasalat�n, kawal�n. Death, n. [dez] Muerte. Kamatayan, pagkamatay. Death-bed, n. [d�zbed] Cama del moribundo. H�gaang pinaghingaluan. Death-bell, n. [d�zbel] Toque de agonia. Aguny�s. Death-blow, n. [d�zblo] Golpe mortal. Suntok � bugbog na sapat makamatay.

Deathless, adj. [d�zles] Inmortal. Walang kamatayan. Death-penalty, n. [d�z-p�nalti] Pena de muerte. Parusang kamatayan. Death-warrant, n. [dez-w�rant] Sentencia de muerte. Hatol na kamatayan. Debar, v. [d�bar] Excluir. Ihiwalay, ibukod. Debase, v. [dib�s] Humillar, envilecer. Pangayupap�in, hamakin. Debasement, n. [dib�sment] Abatimiento, envilecimiento. Pangangayupap�, pagkahamak. Debate, n. [dib�t] Debate, contienda; disputa. Pagtatalo, pagmamatwiranan. Debate, v. [dib�t] Discutir, disputar. Makipagtalo, makipaglaban, makipagmatwiranan. Debauch, n. [dib�ch] Exceso, desorden, vida disoluta. Pag-aalibugh�, pagaasal na walang tuos. Debauch, v. [dib�ch] Corromper, viciar, pervertir. Magpahamak, humikayat sa kasamaan. Debauchery, n. [dib�cheri] Desareglo, desorden, borracher�a, libertinaje. Pag-aalibugh�, pamumuhay ng walang tuos, paglalang�. Debilitate, v. [dib�litet] Debilitar. Manghin�, humin�. Debility, n. [dib�liti] Debilidad. Panghihin�. Debit, n. [d�bit] Debe. Utang. Debit, v. [d�bit]

Adeudar. Pautangin. Debonair, adj. [debon�r] Urbano, complaciente. Magalang, mapitagan, mapagbigay-loob. Debt, n. [det] Deuda, d�bito. Utang. Debtor, n. [d�tor] Deudor. May-utang, nagkakautang. Debut, n. [d�but] Debut. Unang pagkalitaw ng anoman; ang unang paghayag ng bagong artista. Decade, n. [dik�d] D�cada. Sangpung ta�n. Decadence, n. [dik�dens] Decadencia. Panglulupaypay ng anoman. Decadency, n. [dik�densi] Decadencia. Panglulupaypay ng anoman. Decalogue, n. [d�calog] Dec�logo. Ang sangpung utos. Decamp, v. [dic�mp] Decampar; mudar un ejercito su campamento; escapar, poner pies en polvoreda. Lisanin ang kampamento; ilapat ang kampamento; tumakas; kumarimot. Decampment, n. [dic�mpment] Levantamiento de un campamento. Paglilipat ng kampamento. Decant, v. [dic�nt] Decantar, trasegar. Magbuhos, ibuhos, magsalin, isalin. Decanter, n. [dic�nter] Botella de cristal. Sisidlan na kristal. Decapitate, v. [dic�pitet] Decapitar, degollar. Pumugot (ng ulo). Decapitation, n. [dicapit�cion] Decapitacion, deg�ello.

Pagpugot. Decay, n. [dik�] Decaimiento, declinacion. Pagkasir�, pagkabulok, pagsam�. Decay, v. [dik�] Decaer, declinar, empeorar. Masir�, mabulok, sumam�. Decease, n. [dis�s] Muerte, fallecimiento. Pagkamatay, pagpanaw. Decease, v. [dis�s] Morir, fallecer. Mamatay, manaw. Deceit, n. [dis�t] Enga�o, fraude; artificio, treta. Day�, hib�; lal�ng. Deceitful, adj. [dis�tful] Enga�oso, fraudulento. Magdaray�, manghihib�. Deceive, v. [dis�v] Enga�ar, defraudar. Magday�, manghib�. December, n. [dis�mboer] Diciembre. Disyembre. Decency, n. [d�sensi] Decencia, modestia. Kilos-mahal, maayos, timtiman, pitagan. Decennary, n. [dis�neri] Diezmo. Tagal na sangpung ta�n. Decennial, adj. [dis�nial] Decenal. Nauukol sa tagal na sangpung ta�n. Decent, adj. [d�sent] Decente. Mapagkilos mahal, mapitagan, mahinahon. Deception, n. [dis�pcioen] Decepcion, enga�o. Day�, hib�. Deceptive, adj. [dis�ptiv] Falaz, enga�oso. Nakakaday�, nakakahib�.

Decide, v. [dis�id] Decidir, determinar, resolver. Magpasya. Decimal, adj. [d�simal] Decimal. Ikapu�. Decipher, v. [dis�ifoer] Descifrar. Tumuring; turingan; maghayag ng kahulugan. Decision, n. [dis�sioen] Decision, resolucion. Pasya. Decisive, adj. [dis�isiv] Decisivo. Mapasisiyahan. Deck, n. [dec] Bordo, cubierta. Lapag ng sasakyan, ang pag-itan ng lapag at takip ng sasakyan. Deck, v. [dec] Ataviar, cubrir. Takpan. Declaim, v. [dicl�m] Declamar, perorar. Manalit�, manalaysay. Declamation, n. [diclam�cioen] Declamacion. Pananalit�, pananalaysay. Declaration, n. [declar�cioen] Declaracion. Pahayag. Declare, v. [dicl�r] Declarar. Magpahayag. Declension, n. [dicl�ncioen] Declinacion, diminucion. Pagbabawas. Decline, n. [dicl�in] Declinacion, decadencia. Hilig, kiling, hapay; pag-unt�, paghup�, pagkabawas. Decline, v. [dicl�in] Declinar; rehusar; evitar. Humapay, kumiling, humilig; tumangg�; umiwas. Declination, n. [declin�cioen] Declinacion, decadencia.

Hilig, kiling, hapay; pag-unt�, paghup� pagkabawas. Declivity, n. [dicl�viti] Declive. Dalisdis, patalabis, lupang matar�k. Decoct, v. [dic�ct] Cocer, digerir. Lutuin, labugin. Decoction, n. [dic�ccioen] Cocci�n � hervor. Pagkalut�, pagkalabog. Decoloration, n. [doekolor�cion] Descoloramiento. Pangungupas ng kulay. Decompose, v. [dicomp�z] Descomponer. Bumulok, sumir�. Decomposition, n. [dicompoz�cien] Descomposicion. Pagkabulok, pagkasir�. Decorate, v. [d�coret] Decorar, adornar. Maggayak, magpalamut�. Decoration, n. [decor�cien] Decoracion. Gayak, palamut�. Decorative, adj. [decor�tiv] Decorativo. Panggayak, pangpalamut�. Decorator, n. [decor�tor] Decorador, adornista. Tagapaggayak, tagapagpalamut�. Decorous, adj. [d�coroes] Decente, decoroso. Mapitagan, mahinhin. Decorum, n. [dic�roem] Decoro, decencia. Pitagan, hinhin. Decoy, n. [dic�i] Cazadero con se�uelo. Pangangat� ng ibon. Decoy, v. [dic�i] Atraer algun p�jaro � la jaula con se�uelo � a�agaza. Mangat� ng ibon.

Decrease, n. [dicr�s] Decremento, diminucion. Bawas, kulang. Decrease, v. [dicr�s] Decrecer, disminuir, menguar. Magbawas, magkulang. Decree, n. [dicr�] Decreto, edicto. Pasya, utos. Decree, v. [dicr�] Decretar, ordenar. Mag-utos, magpasya. Decrepit, adj. [dicr�pit] Decr�pito, consumido por la vejez. Mahin� sa katandaan, �lian. Decrepitude, n. [dicr�pitiud] Decrepitud, ancianidad; chochez. Kahinaan sa katandaan; pag-uulian. Decrial, n. [dicr�ial] Griter�a; insulto. Takap; tungayaw, lait. Decrier, n. [dicr�ier] Difamador. Mapanirang puri. Decry, v. [dicr�i] Desacreditar, censurar p�blicamente, disfamar. Manirang puri, manguty�, manghalay. Dedicate, v. [d�diket] Dedicar, consagrar. Magtalag�, mag-alay. Dedication, n. [dedik�cion] Dedicacion, consagracion. Pagtatalag�, pag-aalay. Dedicator, n. [d�dik�tor] Dedicante. Ang nag-aalay. Dedicatory, adj. [d�diketori] Lo que toca � la dedicatoria. Nauukol sa alay � itinalag�. Deduce, v. [didi�s] Deducir, derivar. Humang�; hanguin; humul�; umawas. Deduct, v. [didact] Deducir, sustraer.

Mag-alis, magkulang, magbawas. Deduction, n. [did�ccien] Deduccion. Bawas. Deed, n. [did] Accion, hecho; instrumento aut�ntico que hace fe. Gaw�; t�tulo � katibayan. Deem, v. [dim] Juzgar, pensar, estimar. Humatol, mag-isip, magwar�, kumur�. Deep, adj. [dip] Hondo, profundo. Malalim. Deep, n. [dip] Pi�lago. Laot. Deepen, v. [d�pn] Profundizar. Tumarok; taruk�n; palalimin. Deeply, adv. [d�pli] Profundamente. May kalaliman. Deepness, n. [d�pnes] Profundidad. Lalim, kalaliman. Deer, n. [dir] Ciervo � venado. Us�. Deface, v. [dif�s] Borrar, destruir; desfigurar, afear. Kaskasin, sirain; dungisan, papangitin. Defalcate, v. [dif�lket] Desfalcar. Sumir� ng salap� ng iba. Defamation, n. [difam�cion] Difamacion, calumnia. Paninirang puri. Defamatory, adj. [difam�tori] Infamatorio, calumnioso. Nakasisirang puri. Defame, v. [dif�m] Disfamar, calumniar. Manirang puri, umupasala.

Defamer, n. [dif�mer] Infamador, calumniador. M�ninirang puri, mapag-upasala. Default, n. [dif�lt] Omision, descuido; culpa, delito; defecto, falta. Pagkukulang, pagwawalang bahal�; sala, kamalian. Default, v. [dif�lt] Faltar. Magkulang, magkasala. Defaulter, n. [dif�lter] Contumaz, el que no cumple con su deber. Ang hind� tumupad sa katungkulan. Defeat, n. [dif�t] Derrota, vencimiento. Pagkatalo, pagk�lupig, p�gsuk�, pagk�supil, pagkadaig. Defeat, v. [dif�t] Derrotar, vencer. Lumupig, sumupil magpasuk�, dumaig. Defect, n. [dif�ct] Defecto, falta. Kakulangan, pintas. Defection, n. [dif�ccien] Defeccion; separacion, abandono. Pagkukulang; pagtiwalag, pagpapabay�. Defective, adj. [dif�ctiv] Defectivo, imperfecto. May kulang, hind� ganap, may kapintasan. Defence, n. [dif�ns] Defensa. Sanggalang, sal�g; pagsasanggalang, pananalag, pagtatanggol. Defenceless, adj. [dif�nsles] Indefenso, incapaz de resistir. Walang kayang makapagsanggalang � makapagtanggol ng sarili. Defend, v. [dif�nd] Defender. Magsanggalang, magtanggol. Defendant, n. [def�ndant] Defensor; reo demandado. Tagapagsanggalang, tagapagtanggol; ang n�sasakdal. Defensive, adj. [dif�nsiv] Defensivo. Ukol sa pagsasanggalang � pagtatanggol. Defer, v. [dif�r] Diferir, dilatar, retardar, atrasar.

Antalahin, binbinin, ipagpaliban. Deference, n. [d�ferens] Deferencia, respeto, consideracion, condescendencia. Pagsang-ayon, galang, pitagan, pagpayag, pagbibigay-loob. Defiance, n. [dif�ians] Desaf�o. Hamon. Deficience, n. [def�ciens] Defecto, imperfeccion. Kakulangan. Deficiency, n. [def�ciensi] Defecto, imperfeccion. Kakulangan. Deficient, adj. [dif�cient] Deficiente. Kulang, kap�s. Deficit, n. [d�fisit] D�fisit. Kakulangan, kulang. Defile, n. [dif�il] Desfiladero. Landas. Defile, v. [dif�il] Manchar, ensuciar; corromper. Dumungis, magparumi, sumir�, bumulok. Defilement, n. [dif�ilment] Corrupcion. Pagkasir�, pagkabulok. Define, v. [dif�in] Definir, describir; determinar. Ipahayag ang kahulugan, salaysayin, liwanagin; pasiyahan. Definite, adj. [d�finit] Definido, exacto. Salaysay ng kahulugan; tuos. Definition, n. [definicien] Definicion. Ang pagsasalaysay ng kahulugan. Deflect, v. [defl�ct] Desviarse, apartarse. Lumih�s, humiwalay. Deflection, n. [defl�ccien] Desv�o, rodeo. Pagkalihis, pagkalisy�.

Deflexure, n. [difl�csiur] Torcimiento. Pagk�lisy�. Deflour, v. [difl�ur] Desvirgar. Manir� ng dalaga. Defoliation, n. [difoli�cien] Caida de las hojas. Pagkalaglag ng mga dahon. Deform, v. [dif�rm] Desformar, desfigurar. Magpapangit, sumir� ng any�. Deformity, n. [dif�rmiti] Deformidad. Pagk�sir� ng any�. Defraud, v. [difr�d] Defraudar. Mangday�, manekas, manub�. Defray, v. [difr�] Costear. Paggugulan, abuluyan. Deft, n. [deft] Despierto, despejado, diestro. Buh�y-ang-loob, matalin�, maliks�. Defunct, adj. [dif�nt] Difunto, muerto. Patay, namatay, nanaw, nasir�. Defy, v. [dif�i] Desafiar. Humamon, lumaban. Degeneracy, n. [didch�neresi] Degeneracion, bajeza. Pagkahamak, pagk�bab�. Degenerate, adj. [didch�neret] Degenerado. Hamak, walang kabuluhan. Degenerate, v. [didch�neret] Degenerar. Maging hamak, m�pabab�. Degeneration, n. [didch�nerecion] Degeneracion, bajeza. Pagkahamak, pagk�bab�. Degradation, n. [degrad�cion] Degradacion, degeneracion.

Pagk�bab�, pagkahamak. Degrade, v. [digr�d] Degradar; deshonrar, envilecer. M�pabab�; manirang puri, humamak. Degree, n. [digr�] Grado; rango; condicion, calidad de una cosa. Grado; ur�; klase. Deification, n. [deifik�cion] Apoteosis, deificacion. Pagdyos, pag-aring Dyos. Deify, v. [d�ifay] Deificar, divinizar. Ariing Dyos, Dyosin. Deign, v. [d�in] Dignarse. Marapatin. Deism, n. [d�izm] Deismo. Ang aral � pananampalataya ng nananalig na may Dyos. Deist, n. [d�ist] Deista. Ang nananampalatayang may Dyos. Deity, n. [d�iti] Deidad, divinidad. Pagkadyos, kadyosan. Deject, v. [didch�ct] Abatir, afligir; desalentar, desanimar. Magpangayupap�, dumalamhat�; magpahin� ng loob. Dejected, adj. [didch�cted] Abatido, desalentado. Nangangayupap�, nagdadalamhat�, sir� ang loob. Dejection, n. [didch�ccien] Tristeza, afliccion. Panglaw, lungkot, dalamhat�, hapis. Delay, n. [dil�] Dilacion, tardanza. Pagkaantala, pagkabinbin, pagkapaliban, paglulwat. Delay, v. [dil�] Diferir, retardar. Antalahin, papaglwatin, ipagpaliban. Delectable, adj. [dil�ctabl] Deleitable, delicioso. Kaayaaya, kalugod-lugod, kawiliwili.

Delectation, n. [dilect�cien] Deleite, placer. Say�, lugod, kasayahan. Delegate, n. [d�leguet] Delegado, diputado. Kinatawan, kahalili, katiwal�. Delegate, v. [d�leguet] Delegar, diputar. Katawanin, pagkatiwalaan. Delegation, n. [delegu�cion] Delegacion. Pagkakinatawan. Deleterious, adj. [delet�rioes] Deletereo, mortal, destructivo, venenoso. Nakakapahamak, nakamamatay, nakalalasing. Delf, n. [delf] Loza vidriada. Losa. Deliberate, adj. [del�b�ret] Cauto, avisado. Maingat, mabait. Deliberate, v. [del�b�ret] Deliberar, considerar. Magwar�, maghunos dil�, humul�. Deliberately, adv. [dil�b�retli] Deliberadamente. Maingat, mabait. Deliberation, n. [dilib�r�cien] Deliberacion, circunspeccion. Pagwawar�, hunos dil�, ingat. Delicacy, n. [d�likesi] Delicadeza. Selang, pagkamaselang. Delicate, adj. [d�liket] Delicado. Maselang. Delicious, n. [dil�cioes] Delicioso, agradable, exquisito. Mainam, kalugod-lugod, masarap. Deliciousness, n. [dil�cioesnes] Delicia, gusto. Inam, lugod, sarap. Delight, n. [dil�it] Delicia, deleite, placer.

Saya, lugod, ligay�, tw�, kagalakan. Delight, v. [dil�it] Deleitarse, contentarse. Matw�, magalak, masiyahan ng loob, malugod. Delightful, adj. [dil�itful] Delicioso, deleitoso. Kalugodlugod, kaayaaya. Delineate, v. [del�neet] Delinear, dise�ar. Gumuhit, magbigay-any�. Delineation, n. [dil�neecien] Delineacion. Pagguhit, pagbibigay-any�. Delinquency, n. [dil�ncuensi] Delito, culpa. Sala, pagkalabag sa utos. Delinquent, n. [dil�ncuent] Delincuente, criminal. May-sala. Delirious, adj. [dil�rioes] Delirante, desvariado. Hib�ng. Delirium, n. [dil�roem] Delirio. Pagkahibang. Deliver, v. [dil�v�r] Dar; rendir; libertar; relatar. Magbigay; magpalay�, magsalaysay. Deliverance, n. [dil�v�rans] Entrega, libramiento; narracion, parto. Pagbibigay; pananalaysay; panganganak. Delivery, n. [dil�v�ri] Entrega, libramiento; parto. Pagbibigay; panganganak. Dell, n. [del] Hondonada, valle hondo. Malalim na lib�s. Delta, n. [d�lta] Delta. Waw�. Delude, v. [dili�d] Enga�ar, entrampar. Magday�, manghib�.

Deluge, n. [d�liudch] Inundacion, diluvio. Bah�, apaw ng tubig. Deluge, v. [d�liudch] Diluviar. Umapaw ang tubig. Delusion, n. [deli�cien] Enga�o, ilusion. Day�, hib�; pagkahibang. Delusive, adj. [dili�siv] Enga�oso, falaz. Magdaray�. Delve, n. [delv] Foso, hoyo. Hukay. Delve, v. [delv] Cavar; sondear. Humukay; tumarok. Demagogue, n. [d�magog] Demagogo. Ang namamatnugot ng palisy� sa sariling kampon. Demand, n. [dim�nd] Demanda, peticion. Hing�, luhog; sakdal. Demand, v. [dim�nd] Demandar, reclamar. Huming�, lumuhog; magsakdal. Demarcate, v. [dimark�t] Amojonar. Maglagay ng patoto � hangganan. Demarcation, n. [dimark�cion] Demarcacion, limite. Patoto, hangganan. Demean, v. [dim�n] Portarse, conducirse. Mag-ugal�, mag-asal, magpaka.... Demeanour, n. [diminoer] Porte. Ugal�, asal, kilos, galaw. Demented, adj. [dim�nted] Demente, loco. Ulol, sir� ang bait. Demerit, n. [dim�rit] Dem�rito, desmerecimiento.

Pint�s, pul�. Demerit, v. [dim�rit] Desmerecer. Mawal�n ng karapatan, m�pintasan, m�pulaan. Demise, n. [dim�iz] Muerte, fallecimiento. Kamatayan. Demise, v. [dim�iz] Legar. Magpamana. Demission, n. [dim�cion] Degradacion, decadencia. Panghihin�. Democracy, n. [dim�crasi] Democracia. P�mahalaang bayan. Democrat, n. [d�mocrat] Dem�crata. Ang mahilig sa p�mahalaang bayan. Democratic, adj. [democr�tic] Democr�tico. N�uukol sa p�mahalaang bayan. Demolish, v. [dim�lish] Demoler, deshacer. Wasak�n, sirain, gibain. Demolition, n. [demol�cien] Demolicion. Pagwasak, pagsir�, paggib�. Demon, n. [d�mon] Demonio. Demonyo. Demoniac, adj. [dim�niac] Demoniaco, endemoniado. Inaalihan ng demonyo, bin�babah�n ng demonyo. Demoniacal, adj. [dim�niacal] Demoniaco, endemoniado. Inaalihan ng demonyo, bin�babah�n ng demonyo. Demonstrable, adj. [dim�nstrabl] Demostrable. N�ipakikilala, n�ipaliliwanag. Demonstrate, v. [dim�nstret] Demostrar. Magpakilala, magpakita, magpaliwanag.

Demonstration, n. [demonstr�cion] Demostracion. Pagpapakilala, pagpapakita, paliwanag. Demonstrative, adj. [dim�nstretiv] Demostrativo. Nagpapakilala, nagpapakita, nagpapaliwanag. Demoralization, n. [dimoraliz�cion] Desmoralizacion. Kahalayan. Demoralize, v. [dim�ralaiz] Desmoralizar. Gaw�ng mahalay, sirain ang mabuting ugal�. Demur, n. [dim�r] Duda, escr�pulo, hesitacion. Pag-aalinlangan, pag-aalanganin, tigil. Demur, v. [dim�r] Vacilar, dudar. Mag-alinlangan, mag-alanganin, matigilan. Demure, adj. [dimi�r] Sobrio, moderado. Mah�nahon. Demurrer, n. [dim�rer] Demora. Pagkauktol, pagkaudlot, tagal, lwat. Den, n. [den] Caverna, antro. Yungib, lungg�. Deniable, adj. [din�iabl] Negable. M�ikakail�, m�itatangg�, m�ipagkakait, m�ipahihind�. Denial, n. [din�ial] Denegacion, repulsa. Pagkail�, pagtangg�, pagkakait, pagpapahind�. Denizen, n. [d�nizen] Extrangero, naturalizado. Ang d� kababayan na inaring kabakayan. Denominate, v. [din�minet] Denominar, nombrar. Panganlan, pamagatan, tawagin. Denomination, n. [dinomin�cion] Denominacion, nombre, apelativo. Ngalan, tawag, pamagat, bansag. Denote, v. [din�t] Denotar, indicar, significar.

Tandaan. Denounce, v. [d�nauns] Denunciar, delatar. Magsumbong, magsakdal, magdenunsya. Dense, adj. [dens] Denso, espeso. Masins�n; siksik; malapot. Density, n. [d�nsiti] Densidad, solidez. Kasinsinan, siksik; kalaputan. Dent, n. [dent] Muesca. Ukit. Dent, v. [dent] Hacer muesca, abollar. Umukit. Dental, adj. [d�ntal] Dental. Nauukol sa ngipin. Dentifrice, n. [d�ntifris] Dentr�fico. Pulbos � anomang panglinis ng ngipin. Dentist, n. [d�ntist] Dentista. Dentista, manggagamot � mangbubunot ng ngipin at bag�ng. Dentistry, n. [d�ntistri] Arte del dentista. Panggagamot � pangbubunot ng ngipin; pagdedentista. Denudation, n. [deniud�cioen] Despojo de ropa. Paghubad, paghub�. Denude, v. [dini�d] Desnudar, despojar. Hubar�n, hubd�n, hubuan. Deny, v. [din�i] Negar, renunciar. Tumangg�, kumail� pahind�. Deodorize, v. [deodoraiz] Desinficionar. Pumaw� ng masamang amoy. Depart, v. [dip�rt] Partir � partirse; morir. Yumaon, umalis; manaw, mamatay.

Departure, n. [dip�rchur] Partida; muerte. Pagyaon, pag-al�s; pagpanaw, pagkamatay. Department, n. [dip�rtment] Departamento, negociado. K�gawaran. Depend, v. [dip�nd] Depender, estar dependiente. Pasaklaw, m�pasa ilalim � kapangyarihan ng sinoman � anoman. Depict, v. [dip�ct] Pintar, retratar; describir. Pumint�, rumetrato, maglarawan. Deplorable, adj. [dipl�rabl] Deplorable, miserable. Kalunos-lunos, kahapishapis, ab�. Deplore, v. [dipl�r] Deplorar, lamentar. Malunos, mahapis, magdamdam. Deport, n. [dip�rt] Porte, conducta; destierro, deportacion. Ugal�; asal; pagtatapon sa ibang bayan. Deport, v. [dip�rt] Portarse, conducirse; desterrar. Mag-ugal�, mag-asal, ipatapon. Deportation, n. [diport�cioen] Deportacion, destierro. Pagpapatapon. Deportment, n. [dip�rtment] Porte, conducta. Ugal�, asal. Deposal, n. [dip�zal] Deposicion. Pag-aalis ng katungkulan. Depose, v. [dip�z] Deponer, destituir. Alisin sa katungkulan. Deposit, n. [dip�zit] Dep�sito. Lagak. Deposit, v. [dip�zit] Depositar. Maglagak. Deposition, n. [dipoz�cioen] Deposicion.

Pag-aalis sa katungkulan. Depot, n. [dip�t] Dep�sito, almacen. L�gakan, dep�sito. Depravation, n. [deprav�cioen] Depravacion, corrupcion. Kasir�an, kabuluk�n. Deprave, v. [dipr�v] Depravar, corromper. Sumir�, bumulok. Depraved, adj. [dipr�vd] Depravado, corrompido. Sir�, bulok. Depravity, n. [dipr�viti] Depravacion, corrupcion. Kasir�an, kabuluk�n. Deprecate, v. [d�priket] Deprecar, rogar, suplicar. Sumam�, sumuy�, mamanhik. Deprecation, n. [deprik�cioen] Deprecacion, ruego, peticion. Sam�, suy�, pamanh�k. Depreciate, v. [dipr�ci�t] Rebajar el precio; despreciar, menospreciar. Bab�an ng halag�; humamak, alangan�n. Depreciation, n. [diprici�cien] Descr�dito, desestimacion. Pagk�hamak, pagkasir� ng kamahalan. Depredate, v. [d�pridet] Depradar, saquear. Mani�l, manglo�b. Depredation, n. [deprid�cioen] Depredacion, saqueo. Paniniil, pangloloob. Depress, v. [dipr�s] Deprimir, humillar. Hamakin, papagpakumbab�in. Depression, n. [dipr�cien] Depresion, abatimiento. Pagkaab�, p�gkakapakumbab�. Depressive, adj. [dipr�siv] Depresivo. Nakakahamak, nakaaab�.

Deprivation, n. [depriv�cien] Privacion, p�rdida. Pagkakabaw�, pagbabaw�, pagkawal�. Deprive, v. [dipr�iv] Privar, despojar. Bawaan, alisan ng pagaar� � kapangyarihan. Depth, n. [depz] Hondura, profundidad, abismo. Lalim, kalaliman. Deputation, n. [depiut�cien] Diputacion. Pagkakinatawan, pagkasug�. Depute, v. [dipi�t] Diputar, delegar. Kumatawan. Deputy, n. [d�piuti] Diputado, delegado. Kinatawan. Derange, v. [dir�ndch] Desarreglar, desordenar. Guluh�n, sir�in ang ayos. Derangement, n. [dir�ndchment] Desarreglo, desorden. Pagkagul�, pagkasir� ng ayos. Derelict, adj. [d�rilict] Desamparado, abandonado. Pinabayaan, walang sukat lumingap. Dereliction, n. [deril�ccien] Desamparo, abandono. Pagkapabay�, pagpapabay�, pagkaiwan. Deride, v. [dir�id] Burlar, mofar. Manuy�, tumuy�, manglib�k. Derision, n. [dir�cion] Irrision, mofa; escarnio, burla. Tuy�, libak, uyam. Derisive, adj. [dir�isiv] Irrisorio. Kataw�taw�. Derivation, n. [deriv�cien] Derivacion. Pagkahang� sa ib�. Derive, v. [dir�iv] Derivar.

Hang�in sa ib�. Derivative, adj. [dir�vativ] Derivativo. Salit� na hang� sa pinagsimulan. Derogate, adj. [d�roguet] Derogado. Paw�, pinawal�ng kabuluhan. Derogate, v. [d�roguet] Derogar. Paw�in, pawalan ng kabuluhan. Derogation, n. [derogu�cien] Derogacion. Pagpaw�, pagpapawal�ng kabuluhan. Derrick, n. [d�rik] M�quina para levantar pesos. M�kina na ginagamit sa pagtataas ng anomang mabigat. Dervish, n. [d�rvish] Derviche. Monheng maometano � monheng moro. Descend, v. [dis�nd] Descender, bajar. Lumusong, bumab�. Descendant, n. [dis�ndant] Descendiente. Angkan, lah�, hinlog, inap�. Descendent, adj. [dis�ndent] Lo que se cae � viene abajo. Pabab�, pasub�, palus�ng. Descension, n. [dis�ncion] Descension; degradacion. Pagbab�, pagkabab�; paglusong, pagkalusong. Descent, n. [dis�nt] Descenso, bajada; pendiente, declive; descendencia, posteridad. Pagbab�, lusung�n, paglus�ng; pabab�, palus�ng; lah�, angk�n; inap�. Describe, v. [discr�ib] Describir. Isalaysay, ilarawan. Description, n. [discr�pcion] Descripcion. Pananalaysay, paglalarawan. Descriptive, adj. [discr�ptiv] Descriptivo. May taglay na pananalaysay.

Descry, v. [discr�i] Observar, avistar. Tumanaw; tanawin. Desecrate, v. [d�sicret] Profanar. Lumapastangan. Desecration, n. [desicr�cion] Profanacion. Paglapastangan. Desert, n. [d�z�rt] Desierto, soledad. Il�ng, malaking parang na palanas. Desert, v. [d�zert] Desertar. Magtaan�n [ang kawal]. Deserter, n. [diz�rtor] Desertor, tr�sfuga. Kawal na taanan. Desertion, n. [diz�rcien] Desercion. Pagtataanan ng kawal. Deserve, v. [diz�rv] Merecer, ser digno. Marapatin, papagingdapatin. Deservedly, adv. [diz�rvedli] Merecidamente. May karapat�n, nararapat. Deserving, adj. [diz�rving] Meritorio. Karapatdapat. Deserving, n. [diz�rving] M�rito. Karapatan. Deshabille, n. [d�zabl] Desareglo en el vestir. Kawal�n ng ayos sa pagbibihis. Desiccate, v. [dis�ket] Desecar. Tumay�. Desiccation, n. [disik�cion] Desecacion. Pagtuy�. Desiderate, v. [disid�ret] Desear, querer.

Magnas�, magnais, mag-ibig, pumita. Desideratum, n. [dis�d�ratum] Objeto que se desea. Bagay na ninanas� � ninanais � pinipita. Design, n. [dis�in] Designio; intento, intencion; proyecto; dise�o. Bant�, akal�; panukal�; plano. Design, v. [dis�in] Designar, determinar; proyectar; dise�ar. Umakal�; magpanukal�; gumuhit ng any�. Designate, v. [d�signet] Apuntar, se�alar. Itur�, daliriin. Designation, n. [design�cion] Designacion, se�alamiento. Pagtutur�, pagdalir�. Designedly, adv. [diz�inedli] Adrede, de proposito, de intento. Sinady�, kinus�. Designing, adj. [diz�ining] Insidioso, astuto. Switik, tuso. Desirable, adj. [diz�irabl] Deseable. Mananais, mapipita, mananas�. Desire, n. [diz�ir] Deseo, anhelo, ansia. Nais, nas�, pita, hangad. Desire, v. [diz�ir] Desear, apetecer. Magnais, magnas�, pumita, maghangad. Desirous, adj. [diz�iroes] Deseoso, ansioso. Mapagnais, mapagnas�, may nais, may nas�. Desist, v. [diz�st] Desistir. Magtigil, humint�; umurong. Desk, n. [desk] Escritorio. Sulat�n, pupitre. Desolate, adj. [d�zolet] Desolado, solitario. Il�ng, malungkot, mapanglaw.

Desolate, v. [d�zolet] Desolar, despoblar, arruinar. Ilang�n, lipulin ang mga t�hanan, wasak�n. Desolation, n. [dezol�cien] Desolacion, ruina, destruccion. Pagkailang, kawasakan, kasiraan. Despair, n. [disp�r] Desconfianza, desesperacion. Kawal�n ng pag-asa; panghihin� ng loob. Despair, v. [disp�r] Desesperar. Mawal�n ng pag-asa; manghin� ang loob. Despatch, n. [disp�tch] Despacho. Paglutas ng anoman. Despatch, v. [disp�tch] Despachar. Lumutas; lutas�n. Desperado, n. [desper�do] Hombre atrevido. Taong pangahas, taong malikot ang kamay. Desperate, adj. [d�speret] Desesperado. Walang pag-asa. Desperation, n. [desper�cion] Desesperacion. Kawal�n ng pag-asa. Despicable, adj. [d�spicabl] Despreciable. Hamak. Despise, v. [disp�iz] Despreciar, desde�ar. Humamak; hamakin, ipalagay na walang kabuluhan. Despite, n. [disp�it] Despecho. Poot, pagtatanim ng loob. Despiteful, adj. [disp�itful] Despechoso. Map�otin, mapagtan�m sa loob. Despoil, v. [disp�il] Despojar, privar. Alisan ng pag-aar� baw�an. Despond, v. [disp�nd] Desconfiar, abatirse.

Magkulang ng pag-asa, manglupaypay. Despondency, n. [disp�ndensi] Desconfianza, desaliento. Pagkukulang ng pag-asa, panglulupaypay. Despondent, adj. [disp�ndent] Desconfiado, desalentado. Kulang ng tiwal�, lupaypay. Despot, n. [d�spot] D�spota. Pun� na d� tumutungtong sa katwiran, mapag-ap�apuan, mapaghar�harian. Despotic, adj. [desp�tic] Desp�tico. D� matutulan, d� nanununton ng katwiran. Despotism, n. [d�spotizm] Despotismo. Pamumunong hind� nanununton ng katwiran. Dessert, n. [dez�rt] Postres. Himagas, panghimagas. Destination, n. [destin�cien] Destinacion, destino. Kaukulan, pag-uukol, destino. Destine, v. [d�stin] Destinar. Iukol, idestino. Destiny, n. [d�stini] Destino, hado, suerte. Kaukulan, kapalaran, palad. Destitute, adj. [d�stitiut] Destituido, abandonado. Walang mag-ampon, pinabayaan, hampas-lup� salat, dukh�. Destitution, n. [destiti�cion] Destitucion, privacion, abandono. Kasalatan, karukhaan. Destroy, v. [distr�i] Destruir, arruinar. Magwasak, wasakin, gumib�, gib�in, sumir�, sirain. Destruction, n. [distr�ccion] Destruccion, ruina. Pagkawasak, kagibaan, kasiraan. Destructive, adj. [distr�ctiv] Destructivo, ruinoso. Nakawawasak, nakagigib�, nakasisir�.

Detach, v. [dit�tch] Separar, apartar; destacar. Ihiwalay, ibukod; maglagay ng pulutong ng kawal na hand� sa labanan. Detachment, n. [dit�tchment] Destacamento. Pulutong ng kawal na taan sa labanan. Detail, n. [dit�l] Detalle; al por menor. Salaysay; ting�. Detail, v. [dit�l] Detallar, especificar. Salaysayin, ipaliwanag. Detain, v. [dit�n] Detener, suspender. Impitin, pigilin. Detect, v. [dit�ct] Descubrir, revelar. Tuklasin; ihayag, ipahayag. Detection, n. [dit�ccion] Descubrimiento; revelacion. Pagkatuklas; pagkahayag. Detective, n. [dit�ctiv] Policia secreta. Sekreta, tikt�k, pulis na lihim. Detention, n. [dit�ncion] Detencion. Pagpigil, pagpiit, pag-antala. Deter, v. [d�t�r] Desanimar, desalentar; disuadir, impedir. Magpahin� ng loob, pumigil, pigilin. Deteriorate, v. [dit�rioret] Deteriorar. Pasam�in, sirain. Deterioration, n. [ditirior�cien] Deterioracion. Pagsam�, pagkasir�. Determinate, adj. [dit�rminet] Determinado, limitado. May taning, may hangg�. Determination, n. [ditermin�cion] Determinacion, resolucion, decision. Pasiya, kalutasan. Determine, v. [dit�rmin] Determinar, decidir.

Magpasiya, lumutas. Detest, v. [dit�st] Detestar, aborrecer. Itakwil, ayaw�n, kayamutan. Detestable, adj. [dit�stabl] Detestable, aborrecible. Kasuklam-suklam, karimarimarim, nakayayamot. Detestation, n. [ditest�cion] Destestacion, aborrecimiento. Suklam, rimarim. Dethrone, v. [dizr�n] Destronar. Alisin [ang har�] sa luklukan. Dethronement, n. [dizr�nment] Destronamiento. Pag-aalis [sa har�] sa luklukan. Detour, n. [dit�r] Rodeo, revuelta. Lakad na pasikotsikot � pasuotsuot. Detract, v. [ditr�ct] Detractar, desminuir; infamar, murmurar. Magbawas; manirang puri, manungayaw. Detraction, n. [ditraccien] Detraccion. Pagbabawas. Detriment, n. [d�triment] Detrimento, da�o, perjuicio. Kasiraan, abala, pinsal�. Detrimental, adj. [detrim�ntal] Perjudicial, da�oso. Nak�sisir�, nakasasam�. Devastate, v. [divast�t] Devastar, arruinar, asolar. Iwasak, iguh�, sirain, lipulin, loob�n, lusubin. Devastation, n. [divast�cion] Devastacion, desolacion, saqueo. Kawasakan, kasiraan, pagkawasak, pagk�guh�, paglusob. Develop, v. [div�lop] Desenvolver, desarrollar. Bumuti, uminam, tumuloy ng pagsulong. Development, n. [div�lopment] Desarrollo. Pakasulong, pagsulong, pag-inam.

Devest, v. [div�st] Desnudar, despojar. Hubd�n, hubarin; hubd�n, hubuan. Deviate, v. [divi�t] Desviarse. M�ligaw, m�lisya. Deviation, n. [divi�cion] Desv�o. Pagkaligaw, pagkalisy�. Device, n. [div�is] Proyecto; invencion. Hak�; kath�. Devil, n. [d�vil] Diablo, demonio. Dyablo, demonyo, yaw�. Devilish, adj. [d�vilish] Diab�lico. Nauukol sa dyablo, parang dyablo. Devilry, n. [d�vilri] Diablura, maleficio. Gawang dyablo, kasamaan. Devious, adj. [d�vies] Desviado. Lig�w, lisy�. Devise, n. [div�iz] Legado; donacion. Pamana; kaloob. Devise, v. [div�iz] Trazar, inventar, legar. Humak�, kumath�; mag-any�; mag-pamana. Deviser, n. [div�izer] Inventor. Imbentor, m�ngangath�. Division, n. [div�cion] Division. Pagbabahagi, paghahat�. Devoid, adj. [div�id] Vac�o, desocupado. Walang laman, sal�t. Devolve, v. [div�lv] Rodar abajo; trasmitir, transmitir. Gumulong sa ibab�; malipat sa iba, m�pasaul�. Devolution, n. [devoli�cien] Devolucion.

Pagsasaul�, pagkasaul�. Devote, v. [div�t] Dedicar, consagrar. Tumalag�, tumaan. Devoted, adj. [div�ted] Dedicado, consagrado, destinado. Talag�, laan, taan. Devotee, n. [devot�] Sant�n, mojigato. Manong � manang. Devotion, n. [div�cien] Devocion, oracion. Panata; dasal. Devotional, adj. [div�cional] Devoto, religioso. Nauukol sa panata � dasal. Devour, v. [div�ur] Devorar, tragar; destruir, consumir. Sakmalin, lamunin; sirain, iwasak. Devout, adj. [div�ut] Devoto, piadoso. Banal, may taos na pananalig; manong � manang. Dew, n. [di�] Roc�o. Ham�g. Dew, v. [diu] Rociar. M�hamugan; magkahamog. Dew-drop, n. [di�drap] Gota de roc�o. Pat�k ng hamog. Dewlap, n. [di�lap] Papada del buey. Lamb�. Dewy, adj. [di�i] Rociado. Mahamog. Dexter, adj. [d�cster] Diestro � derecho. Nauukol sa kanan. Dexterity, n. [d�csteriti] Destreza, agilidad. Kasanay�n, kaliksihan, katalinuan.

Dexterous, adj. [d�cst�roes] Diestro, habil. San�y, matalin�; maliksi. Diabetes, n. [daiab�tiz] Diabetes. Balisawsaw. Diabolic, adj. [daiab�lic] Diab�lico. Nauukol sa dyablo. Diabolical, adj. [daiab�lical] Diab�lico. Nauukol sa dyablo. Diadem, n. [da�dem] Diadema. Dyadema, putong. Diagram, n. [da�gram] Diagrama. Any�, tabas, guhit, plano. Dial, n. [d�ial] Reloj de sol. Mukh� ng orasan. Dialect, n. [da�lect] Dialecto. Pangkat ng wik�, wik�. Dialogue, n. [da�log] Di�logo. S�litaan ng dalawa. Diameter, n. [da�ameter] Di�metro. Kalagitnaan. Diametric, adj. [da�metric] Diametral. Nauukol sa kalagitnaan. Diametrical, adj. [da�metrical] Diametral. Nauukol sa kalagitnaan. Diamond, n. [d�imond] Diamante, brillante. Dyamante, brilyante. Diaphragm, n. [d�iafram] Diafragma. Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan. Diarrhea, n. [daiarr�a] Diarrea.

Kurs�, bulul�s. Diary, n. [d�iri] Diario. T�laan sa araw-araw. Diatribe, n. [d�iatraib] Diatriba. Pakikipagtalo, pagpaparaan ng panahon; takap, pagmumur�. Dibble, n. [d�bl] Plantador, almocafre. Isang kasangkapang panghukay. Dickens, n. [d�kens] Diablo [vulgar]. Dyablo [karaniwang sambiting]. Dictate, n. [dict�t] Dictamen, m�xima, precepto; leccion, doctrina. Tuntunin, alituntunin, panuntunan; aral. Dictate, v. [dict�t] Dictar. Magdikt� � sambitin ang isusulat. Dictation, n. [dict�cion] Dictado. Pagdidikt� � pananambit ng isusulat. Dictator, n. [dict�tor] Dictador. Ang nagdidikt� � sumasambit ng dapat sulatin; makapangyarihan. Dictatorial, adj. [dictet�rial] Autoritativo, magistral. Ang hinggil sa punong makapangyarihan. Diction, n. [d�ccioen] Diccion, estilo. Pananalit�, pangungusap. Dictionary, n. [d�ccioeneri] Diccionario. Diksyonaryo, p�kahuluganan ng mga salit�. Didactic, adj. [daid�ctic] Did�ctico. Ukol sa pagtutur�, may taglay na aral. Didactical, adj. [daid�ctical] Did�ctico. Ukol sa pagtutur�, may taglay na aral. Diddle, v. [d�dl] Vacilar, anadear. Mag-alinlangan, mag-alang�n, magsalawahan; kumap�, mag-apuh�p.

Die, v. [dai] Morir. Mamatay. Diet, n. [d�iet] Comida, manjar; dieta, racion. Pagkain, rasy�n, sahod. Diet, v. [d�iet] Alimentarse, comer. Kumain. Differ, v. [dif�r] Diferenciarse, distinguirse. M�gkaiba. Difference, n [d�foerens] Diferencia, distincion. Kaibh�n, kaibahan, pagkakaiba. Different, adj. [d�foerent] Diferente, diverso. Kaib�, ib�. Difficult, adj. [d�fikoelt] Dificil. Mahirap, maliwag. Difficulty, n. [d�fikoelti] Dificultad, obst�culo. Hirap, kahirapan. Diffidence, n. [d�fidens] Difidencia. Kakulangan ng paniniwal�. Diffident, adj. [d�fident] Desconfiado. Kulang ng tiwal�. Diffuse, adj. [difi�s] Difundido, extendido, esparcido. Malwag, kal�g, kal�t, sab�g, lupan�. Diffuse, v. [difi�s] Difundir, esparcir. Ikalat, isabog; lumupan�. Diffusion, n. [difi�sien] Difusion, prolijidad, esparcimiento. Paglaganap, pagkalat, pagsabog, paglupan�. Dig, v. [dig] Cavar. Humukay. Digest, n. [d�idchest] Digesto, recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana.

K�digo, katipunan ng mga utos. Digest, v. [d�idchest] Digerir. Tumunaw ng kinain; tunawin ang kinain. Digestible, adj. [didch�stibl] Digerible. Tunaw�n, natutunaw. Digestion, n. [didch�schen] Digestion. Pagtunaw ng kinain; pagkatunaw ng kinain. Digger, n. [d�guoer] Cavador. Manghuhukay. Digit, n. [d�dchet] Digito. Dal�, isang dal�; dalir�. Dignified, adj. [d�gnifaid] Dignificado. Karapatdapad. Dignify, v. [d�gnifai] Dignificar. Papaging-dapatin; mag�ng dapat. Dignitary, n. [d�gniteri] Dignitario. Kaginooh�n. Dignity, n. [d�gniti] Dignidad. Karapat�n, karangalan, kamahalan. Digress, v. [digr�s] Hacer digresi�n, extraviarse. Magpasikotsikot; lumay�, lumih�s humiwalay. Digression, n. [digr�cion] Digresi�n; desvio, separacion. Pagpapasikotsikot; paglihis, paglay�, paghiwalay. Dike, n. [d�ik] Dique, malecon. Pilapil, h�dlangan ng tubig. Dilapidate, v. [dil�pidet] Dilapidar, destruir. Sumir�; sirain. Dilapidation, n. [dilapid�cien] Dilapidacion, destruccion. Pagsir�, pagkasir�.

Dilate, v. [dil�t] Dilatar (se), extender (se). Lumapad; laparan; lumwang; lwangan; humab�, habaan. Dilation, n. [dil�cion] Dilacion. Paglapad, paglwang, paghab�. Dilatory, adj. [dil�tori] Tardo, lento, dilatario. Makupad, makuyad, mabagal. Diligence, n. [d�lidchens] Diligencia, aplicacion. Sipag, kasipagan. Diligent, adj. [d�lidchent] Diligente, aplicado. Masipag. Dilucid, adj. [dili�sid] Claro, trasparente. Malinaw, nanganganinag. Dilucidate, v. [dili�sidet] Dilucidar, ilustrar, aclarar. Linawan, liwanagan, liwanagin. Dilute, adj. [dili�t] Atenuado. Malagnaw, may bant�. Dilute, v. [dili�t] Diluir. Lagnawan, bantuan. Dilution, n. [dili�cioen] Diluicion. Pagpapalagnaw. Diluvian, adj. [dili�vian] Diluviano. Ukol sa kagunaw. Dim, adj. [dim] Turbio de vista; obscuro. Malab� ang mata, s�lipin; malab�. Dim, v. [dim] Obscurecer, eclipsar. Lumab�, kumulimlim. Dime, n. [d�im] Una peseta. Isang pisetas. Dimension, n. [dim�ncion] Dimencion, extension.

Sukat; lak�, hab� at lapad. Diminish, v. [dim�nish] Disminuir, minorar; disminuirse. Bumawas, bawasan, magbawas. Diminution, n. [diminu�cien] Diminucion. Pagkabawas, pagbabawas. Diminutive, adj. [dim�niutiv] Diminutivo. Maliit, may bawas. Dimity, n. [d�miti] Fustan, coton�a. K�yong sita. Dimple, n. [d�mpl] Hoyuelo de la mejilla. Butas ng pisng�. Din, n. [din] Ruido violento, sonido; alboroto. Hugong, tunog; kagulo, ingay. Dine, v. [d�in] Comer. Kumain. Dingle, n. [d�ngl] Peque�o campo entre dos colinas. Munting parang sa pagitan ng dalawang bur�l. Dingy, adj. [d�ndchi] Color obscuro. Kulay na malab�. Dinner, n. [d�n�r] Comida. Pagkain, tanghalian. Dint, n. [dint] Golpe, choque. Bugbog, bangg�, bungg�. Diocese, n. [d�ioses] Di�cesis. Dyosesis, kapangyarihan ng obispo. Dip, n. [dip] Inmersion. Sukb�, sisid, lubog; tubog, sawsaw. Dip, v. [dip] Remojar; sumergir. Isawsaw, itubog; sumukb�, sumisid.

Diploma, n. [dipl�ma] Diploma. Diploma, t�tulo. Diplomacy, n. [dipl�masi] Diplomacia. Ang katalinuan sa pakikipagk�yar� sa ibang bansa � nasyon. Dipper, n. [d�p�r] Vasija para sacar l�quidos. Pangadl� ng tubig � ng anomang malagnaw. Dire, adj. [d�ir] Horrendo, espantoso. Kakilakilabot kasindaksindak. Direct, adj. [dir�ct] Directo, derecho. Matwid. Direct, v. [dir�ct] Dirigir; enderezar. Mamatnugot, pumatnubay, mamahal�; magtwid; itwid; twirin. Director, n. [dir�ctor] Director. Tagapamatnugot, tagapamatnubay, tagapamahal�. Directory, n. [dir�ctori] Directorio. Patnubay; p�munuan. Directress, n. [dir�ctres] Directora. Babaing tagapamatnugot. Direful, adj. [d�irful] Horrible, espantoso. Kakilakilabot, kasindaksindak. Dirge, n. [derdch] Endecha, cancion l�gubre. Panambitan, dalit sa paglilibing. Dirk, n. [d�rk] Especie de daga � pu�al. Panaksak; patalim na tila talibong. Dirt, n. [dert] Suciedad; porquer�a. Dum�; kababuyan. Dirt, v. [dert] Ensuciar; emporcar. Magdum�, magpakababoy. Dirty, adj. [d�rti] Sucio, puerco.

Marum�, baboy. Disability, n. [disab�liti] Incapacidad, impotencia. Kawal�n ng kaya, kawalan ng kapangyarihan. Disable, v. [dis�bl] Inhabilitar, incapacitar. Alis�n ng kaya, alisan ng kapangyarihan. Disadvantage, n. [disadv�ntedch] Desventaja. Kasahul�n, pagkasahol. Disadvantage, v. [disadv�ntedch] Menoscabar, perjudicar. Makasah�l makalam�ng. Disadvantageous, adj. [disadv�ntedches] Desventajoso. Nasahul�n, nalamang�n. Disagree, v. [disagr�] Desconvenir, discordar. Magk�sir�, d�magkasund�. Disagreeable, adj. [disagr�ebl] Desagradable. Karimarimarim, kasuklamsuklam. Disagreement, n. [disagr�ment] Diferencia, discordia. K�siraan, k�alitan, pagkak�sir�, pagkakaal�t. Disallow, v. [disal�u] Negar, no dar permiso. Tumangg�, hwag magpahintulot. Disannul, v. [disan�l] Anular. Pawalan ng kabuluhan, pawal�n ng halag�. Disappear, v. [disap�r] Desaparecer, ausentarse. Mawal�. Disappearance, n. [disap�rans] Desaparecimiento. Pagkawal�. Disappoint, v. [disap�int] Frustrar, enga�ar, faltar � la palabra. Sumayang, magday�, hwag gumanap ng sinalit�. Disappointment, n. [disopo�ntment] Chasco, contratiempo, disgusto. Kahihiyan, damdamin, sentimiento, sam� ng loob.

Disapproval, n. [disapr�val] Desaprovacion, censura. Pagkatangg�, pagkaayaw, pintas. Disapproved, adj. [disapr�vd] Desaprovado. Tinanggihan, inayawan. Disarm, v. [dis�rm] Desarmar. Alisan ng alm�s � panglaban. Disarmament, n. [dis�rmament] Desarmamiento. Pag-aalis ng alm�s � panglaban. Disarrange, v. [disar�ndch] Desarreglar. Gumulo, sumir� ng ayos. Disarranged, adj. [disarr�ndched] Desarreglado. Magul�, walang ayos. Disarrangement, n. [disarr�ndchment] Desorden, confusion. Kawalan ng ayos, kaguluhan. Disaster, n. [dis�ster] Desastre; infortunio. Kasakunaan, kapahamakan; kasaw�an. Disastrous, adj. [dis�stres] Desastroso, calamitoso. Kapahapahamak, nakasasaw�. Disavow, v. [disav�u] Denegar, desconocer. Kumail�. Disband, v. [disb�nd] Descartar, desbandarse. Tumiwalag, humiwalay. Disbelief, n. [disbil�f] Incredulidad. Kawalan ng paniwal�, kawal�n ng pananampalataya. Disbelieve, v. [disbil�v] Descreer, desconfiar. Mawalan ng paniwal�, mag-urong-sul�ng, magalangan. Disburse, v. [disb�rs] Desembolsar, pagar. Magdukot, magbayad, gumugol. Disbursement, n. [disb�rsment] Desembolso.

Pagdudukot, pag-gugol, pag-babayad. Disc, n. [disc] Disco. Bilog [na lap�d]. Discard, v. [disc�rd] Descartar, licenciar. Itiwalag, ialis. Discern, v. [diz�rn] Dicernir, percibir, distinguir. M�tanaw, m�watasan, m�malas. Discernible, adj. [diz�rnibl] Perceptible, visible. N�tatanaw, nakikita. Discerning, n. [diz�rning] Juicioso, perspicaz, sagaz. Mabait, matalin�, tuso. Discharge, n. [disch�rdch] Descarga, descargo. Paglulunsad ng lulan, pagbabab� ng pas�n, pagkabunot sa utang. Discharge, v. [disch�rdch] Descargar � aliviar la carga; pagar una deuda. Maglunsad ng lulan, magbab� ng pasan; magbayad ng utang. Disciple, n. [dis�ipl] Disc�pulo. Alagad. Disciplinarian, adj. [disiplin�rian] Lo que pertenece � la disciplina. Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin. Disciplinarian, n. [disiplin�rian] El que gobierna y ense�a con rigor y exactitud. Ang nam�mun� at nagtutur� na may kahigpitan. Discipline, n. [d�siplin] Disciplina. Pagganap ng tuntunin. Discipline, v [d�siplin] Disciplinar, instruir. Magpaganap ng tungkulin, magtur�. Disclaim, v. [discl�m] Negar, renunciar. Kumail�, tumalikwas. Disclaimer, n. [discl�m�r] Negador. Ang nagkakail�, ang tumatalikwas.

Disclose, v. [discl�z] Descubrir, revelar. Ihayag, ilitaw. Disclosure, n. [discl�siur] Descubrimiento, declaracion. Paglilitaw, pahayag. Discolor, v. [disk�lor] Descolorar. Kumupas ang kulay. Discoloration, n. [diskolor�cion] Descoloramiento. Pagkupas ng kulay. Discolored, adj. [disk�lord] Descolorido. Kupas ang kulay; maputl�, putl�in. Discomfit, v. [disk�mfit] Derrotar, vencer. Manalo, manaig. Discomfiture, n. [diskomf�chur] Derrota, vencimiento, turbacion. Pagkadaig, pagkatalo; pagkaligalig. Discomfort, n. [disk�mfort] Desconsuelo, afliccion. Pagkalugam�, dalamhat�. Discomfort, v. [disk�mfort] Desconsolar, afligir, entristecer. Magpalugam�, dumalamhat�, magpalungkot. Discommode, v. [discom�d] Incomodar; molestar. Manggalit; mang-abala. Discompose, v. [discomp�z] Descomponer, desordenar, turbar. Sumir�, gumul�, lumigalig. Discomposure, n. [discomp�siur] Descomposicion, desareglo. Pagkasir�, pagkagul�. Disconcert, v. [disconcert] Desconcertar, confundir. Gumul�, lumigalig, gumambal�. Disconnect, v. [discon�ct] Desunir. Tanggalin, ihiwalay. Disconnection, n. [discon�ccicn] Desunion.

Pagkatanggal, pagkahiwalay. Disconsolate, adj. [disc�nsolet] Desconsolado. D� maaliw. Discontent, adj. [discont�nt] Descontento. Yamot, in�p. Discontent, v. [discont�nt] Descontentar, desagradar. Yumamot, makain�p. Discontented, adj. [discont�nted] Descontentadizo. In�p. Discontinuance, n. [discont�niuans] Cesacion. Paglilikat, pagtigil. Discontinuation, n. [discontiniu�cion] Descontinuacion, cesacion, interrupcion. Pagkauntol; paglilikat; pagkaabala. Discontinue, v. [discont�niu] Descontinuar, interrumpir, cesar. M�pauntol; itigil; maglikat. Discord, n. [d�scord] Discordia, disencion. Kasiraan, k�alitan. Discordance, n. [disc�rdans] Discordancia, discordia, disencion. Pagkakasir�, k�siraan, k�alitan. Discordancy, n. [disc�rdansi] Discordancia, discordia, disencion. Pagkakasir�, k�siraan, k�alitan. Discordant, adj. [disc�rdant] Discorde, incongruo. Walang-ayos, magulo, d� tugm�. Discount, n. [d�scaunt] Descuento, rebaja. Bawas, kulang. Discount, v. [d�scaunt] Descontar, rebajar. Bawasan, kulangan. Discountenance, v. [disc�untenans] Avergonzar, aturdir; poner mala cara. Hiyain; pasamain ang mukh�.

Discourage, v. [disk�redch] Desalentar, intimidar. Magpahin� ng loob. Discouragement, n. [disk�redchment] Desaliento, cobard�a. Kahinaan ng loob, panglulupaypay, takot. Discourse, n. [disc�rs] Discurso, pl�tica, disertacion. Talumpat�, panayam. Discourse, v. [disc�rs] Conversar, discurrir. Manalit�, makipanayam, magbadya. Discourteous, adj. [disc�rties] Descort�s, grosero. Lapastangan, walang galang. Discourtesy, n. [disc�rtisi] Descortes�a, groser�a. Kalapastanganan, kawal�n ng galang. Discover, v. [disc�ver] Descubrir; revelar. Tumuklas; maghayag. Discovery, n. [disc�veri] Descubrimiento; revelacion. Pagkatuklas; pagkahayag. Discredit, n. [discr�dit] Descr�dito, deshonra. Kasiraang puri. Discredit, v. [discr�dit] Desacreditar, deshonrar, difamar. Manirang puri. Discreditable, adj. [discr�ditabl] Ignominioso. Hamak, bast�s. Discreet, adj. [discr�t] Discreto, circunspecto. Mabait, mahinahon, matalin�. Discrepancy, n. [discr�pansi] Discrepancia, diferencia. Pagkakaiba, kaibhan. Discrepant, adj. [discr�pant] Discrepante. Kaib�, iba. Discrete, adj. [discr�t] Desunido.

Hiwalay, bukod. Discretion, n. [discr�cion] Discrecion. Kabaitan, hinahon, katalinuan. Discriminate, v. [discr�minet] Distinguir. Itang�; magtang�. Discrimination, n. [discrimin�cien] Distincion. Pagkakatang�; pagtang�. Discuss, v. [disk�s] Discutir. Makipagtalo. Discussion, n. [disk�cien] Discusi�n. Pagtatalo. Disdain, v. [dizd�n] Desde�ar, despreciar. Tuy�in, hamakin. Disdainful, adj. [dizd�nful] Desde�oso. Mapagtuy�, mapaghamak. Disease, n. [diz�z] Mal, enfermedad. Sam� ng katawan, sak�t. Diseased, adj. [diz�zd] Enfermo. May-sak�t. Disembark, v. [dizemb�rc] Desembarcar. Maglunsad; ilunsad. Disembarkation, n. [disembark�cien] Desembarco. Paglulunsad. Disembarrass, v. [disemb�rras] Desembarazar. Alisin sa kahihiyan. Disembody, v. [disemb�di] Licenciar temporalmente algun cuerpo de ej�rcito. Pagpahingalayin ang gayong pulutong ng hukb�. Disencumber, v. [dizenk�mber] Desembarazar. Hanguin sa kahihiyan.

Disengage, v. [disengu�dch] Desenredar. Ayusin, isaayos. Disentangle, v. [disent�ngl] Desenredar. Ayusin, isaayos. Disfavor, n. [disf�vor] Disfavor. Pagpapawalang halag�. Disfavor, v. [disf�vor] Desfavor. Magpawalang halag�, hwag kaling�in. Disfigure, v. [disf�guiur] Desfigurar, afear. Papangitin, pasam�in ang any�. Disfigurement, n. [disf�guiurment] Desfiguracion. Pagpangit, pagsam� ng any�. Disfranchise, v. [disfr�nchis] Quitar franquicias. Alisin ang pahintulot. Disgorge, v. [disg�rdch] Vomitar. Sumuka. Disgrace, n. [dizgr�s] Ignominia, infamia, deshonra. Kahihiyan, kasiraang puri. Disgrace, v. [dizgr�s] Deshonrar, hacer caer en desgracia. Manirang puri, magpanganyay� magpahamak. Disgraceful, adj. [dizgr�sful] Deshonroso, ignominioso. Nakasisirang puri, nakahihiy�. Disguise, n. [dizg�iz] Dizfraz. Pagbabalat-kay�, disfr�s, m�skara. Disguise, v. [dizg�iz] Dizfrazar, enmascarar. Magbalat kay�, magdisfr�s. Disgust, n. [dizg�st] Disgusto. Sam� ng loob. Disgust, v. [dizg�st] Disgustar.

Magpasam� ng loob. Disgusted, adj. [dizg�sted] Disgustado. Masam� ang loob. Dish, n. [dish] Plato. Pinggan, ulam. Dish, v. [dish] Servir la vianda en fuente; servir la comida. Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan; maghain. Dishearten, v. [disj�rten] Desanimar, desalentar, descorazonar. Magpahin� ng loob, tumakot. Dishevel, v. [disj�vel] Desgre�ar. Gumusot. Dishonest, adj. [diz�nest] Deshonesto. Mahalay, walang bait. Dishonesty, n. [diz�nesti] Deshonestidad. Kahalayan, kawalan ng bait. Dishonor, n. [diz�nor] Deshonra, ignominia. Kasiraang puri, pul�. Dishonor, v. [diz�nor] Deshonrar, infamar. Manirang puri, mamul�. Dishonorable, adj. [dizon�rabl] Deshonroso, indecoroso. Nakasisirang puri, nakahihiy�. Disincline, v. [disincl�in] Desinclinar. Hwag umayon, hwag pumayag. Disinclination, n. [disinclin�cion] Desafecto, aversion. Kawal�n ng pagayon � pagpayag. Disinfect, v. [disinf�ct] Desinficionar. Desinpektar. Disinherit, v. [disinj�rit] Desheredar. Hwag papagmanahin, di papagmanahin.

Disinter, v. [desint�r] Desenterar. Hukayin (ang ibina�n). Disinterested, adj. [dis�nterested] Desinteresado. Walang inter�s, walang nasang masam�; walang sikap. Disjoin, v. [dizdch�in] Desunir, apartar. Tanggalin, ihiwalay. Disjoint, v. [dizdch�int] Dislocar, desmembrar. Ilinsad, tanggalin. Disk, n. [disk] Disco. Bilog. Dislike, n. [disl�ik] Aversion, disgusto. Yamot, galit, sam� ng loob. Dislike, v. [disl�ik] Disgustar, desaprobar. Mayamot, magalit, sumam� ang loob. Dislocate, v. [d�sloket] Dislocar. Ilinsad, tanggalin. Dislocation, n. [dislok�cioen] Dislocacion. Pagkalinsad. Dislodge, v. [disl�dch] Desalojar. Paalisin, palayasin. Disloyal, adj. [dizl�yal] Desleal, infiel. Hind� tapat, suk�b, pus�ng, taksil. Disloyalty, n. [dizl�yalti] Deslealtad, infidelidad. Kawal�n ng pagtatapat, kasukab�n, kapusung�n, kataksilan. Dismal, adj. [d�zmal] Triste, funesto, deplorable, terrible. Mapanglaw, malungkot; kakilakilabot, kasindaksindak. Dismantle, v. [dizm�ntl] Desaparejar una embarcacion. Alisan ng damit � kasangkapan ang isang sasakyan sa tubig. Dismay, n. [dizm�] Desmayo.

Pagkawal� sa sariling isip; hilo. Dismay, v. [dizm�] Desmayarse. Mawal� sa sariling isip; mawalan ng diw�, mahilo; magulomihanan. Dismember, v. [dism�mber] Desmembrar, despedazar. Tanggalin, papaghiwalayin. Dismemberment, n. [dism�mberment] Desmembramiento. Pagtanggal. Dismiss, v. [dism�s] Despedir, echar, descartar. Paalis�n, palayasin, itiwalag. Dismissal, n. [dism�sal] Despedida; dimision. Pagpapaalam sa ginagawaan, pag-al�s sa pinagtatrabahuhan. Dismount, v. [dism�unt] Desmontar, apearse del caballo. Umibis. Disobedience, n. [disob�diens] Desobediencia. Paglabag, pagsalangsang, pagsway. Disobedient, adj. [disob�dient] Desobediente. Maswayin, mapagsalangsang, magpaglabag. Disobey, v. [disob�] Desobedecer. Lumabag, sumway, sumalangsang. Disoblige, v. [disobl�idch] Desagradecer. Magpalamara, d� kumilala ng utang na loob. Disobliging, n. [disobl�idching] Desagradecimiento. Pagkapalamara, d� pagkilala ng utang na loob. Disorder, n. [diz�rder] Desorden, confusion. Gul�, kaguluhan. Disorder, v. [diz�rder] Desordenar, confundir. Gumul�; guluhin, lumit�. Disorderly, adj. [diz�rdoerli] Desarreglado, confuso. Magul�.

Disorderly, adv. [diz�rdoerli] Desordenadamente. May kaguluhan. Disorganization, n. [dizorganiz�cioen] Desorganizacion. Pagkasir� ng ayos. Disorganize, v. [diz�rganaiz] Desorganizar. Sumir� ng ayos. Disown, v. [diz�n] Negar, desconocer, renunciar. Tanggihan, ikail�. Disparage, v. [disp�redch] Envilecer, desdorar. Humamak, pumul�. Disparagement, n. [disparedchment] Desprecio, desdoro. Paghamak, pagpul�. Disparity, n. [disp�riti] Disparidad. Kaibhan, pagkaiba. Dispassion, n. [disp�cioen] Serenidad de �nimo. Kalamigan ng loob, hinahon. Dispassionate, adj. [disp�cioenet] Desapasionado, sereno, templado. Walang kiling sa kanino man; malamig ang loob, mahinahon. Dispatch, n. [disp�tch] Despacho, telegrama. Hatid-kawad, telegrama. Dispel, v. [disp�l] Esparcir, disipar. Papanabugin, isabog. Dispensable, adj. [disp�nsabl] Dispensable. Maipauumanhin, mapalalagpas. Dispensary, n. [disp�nseri] Dispensario. Botika, p�milihan ng gamot. Dispensation, n. [dispens�cioen] Distribucion, dispensa. Pagkakaloob, pamamahagi, pamimigay. Dispense, v. [disp�ns] Dispensar, distribuir.

Magkaloob, magbigay. magbahagi. Disperse, v. [disp�rs] Esparcir, desparramar. Isabog, ikalat. Dispersion, n. [disp�rcioen] Dispersion. Pagsabog, pagkalat; pagkasabog, pagkakalat. Dispirit, v. [disp�rit] Desalentar, desanimar. Pahinain ang loob papanglupaypayin. Displace, v. [displ�s] Dislocar, desordenar. Ilinsad, alisin sa ayos. Displacement, n. [displ�sment] Dislocacion. Pagkalinsad, pagkaalis sa ayos. Display, v. [displ�] Desplegar, ostentar, exponer. Ipamalas, ipahalat�, ihayag. Display, n. [displ�] Ostentacion, manifestacion. Pagpapamalas, pagpapahalat�, paghahayag. Displease, v. [displ�z] Desplacer, disgustar. Magpasam� ng loob, makagalit, makayamot. Displeasure, n. [displ�siur] Desplacer, disgusto, indignacion. Sam� ng loob, yamot, galit. Disposal, n. [disp�zal] Disposici�n. Paraan, pamamahal�, pasiya. Dispose, v. [disp�z] Disponer, dar; arreglar. Magpasiya, magbigay; ayusin, isaayos. Disposed, adj. [disp�zd] Dispuesto, inclinado. N�tatalaga, makiling, mahilig. Disposition, n. [dispozicioen] Disposici�n; orden. Paraan, pasiya; ayos. Dispossess, v. [dispoz�s] Desposeer. Kamkaman, alis�n ng pag-aar�.

Dispossession, n. [dispoz�cioen] Desposeimiento. Pagkamkam, pag-aal�s ng pag-aar�. Dispraise, v. [dispr�z] Vituperar. Humamak. Disproportion, n. [disprop�rcioen] Desproporcion, desigualdad. K�bilanin, kabil�n, hind� pantay. Disproportion, v. [disprop�rcioen] Desproporcionar. Papagkabilan�n, gaw�n ng d� pantay � wal� sa sukat. Disprove, v. [dispr�v] Desaprobar. Pabulaanan. Disputable, adj. [dispi�tabl] Disputable. M�ipakikipagtalo. Disputant, n. [d�spiutant] Disputador. Ang nakikipagtalo, ang nakikipagm�twiranan. Disputation, n. [dispiut�cioen] Disputa, controversia. Pagtatalo, pagmamatwiranan. Dispute, v. [dispi�t] Disputar, controvertir. Makipagtalo, makipagmatwiranan. Dispute, n. [dispi�t] Disputa, controversia. Pagtatalo, pagmamatwiranan. Disqualification, n. [disquolifik�cioen] Inhabilidad, incapacidad. Kawalan ng kaya, kawal�n ng abot. Disqualify, v. [discu�lifai] Inhabilitar. Ipalagay na walang kaya, ariing walang kaya. Disquiet, n. [discu�it] Inquietud, desasosiego. Kawalan ng katahimikan, pagbabalisa. Disquiet, v. [discu�it] Inquietar, desasosiegar. Ligaligin, pakabakabahin. Disquietude, n. [discu�ietiud] Inquietud.

Pagkabalisa, kab�kab�. Disquisition, n. [discu�zicioen] Disquisicion, averiguacion, examen. Pagsur�, pagsisiyasat, paglitis. Disregard, n. [disrig�rd] Desatencion, desprecio, desden. Pag-alang�n, pagpapawalang halag�, paghamak. Disregard, v. [disrig�rd] Desatender, menospreciar. Hamakin, halayin. Disreputable, adj. [disr�piutabl] Deshonroso. Hamak, walang puri. Disrepute, n. [disrepi�t] Descr�dito, ignominia. Kasiraang puri, pul�. Disrespect, n. [disrisp�ct] Irreverencia. Kawal�n ng galang, kalapastanganan. Disrespect, v. [disrisp�ct] Desacatar. Hwag gumalang. Disrespectful, adj. [disrisp�ctful] Irreverente, desatento. Walang galang, lapastangan. Disrobe, v. [disr�b] Desnudar, despojar. Hubar�n, hubuan. Disruption, n. [disr�pcioen] Rompimiento; rotura. Sir�, kasiraan. Dissalt, v. [dis�lt] Desalar. Patabang�n. Dissatisfaction, n. [disatisf�ccioen] Descontento, disgusto. Tabang ng loob, sam� ng loob. Dissatisfy, v. [dis�tisfai] Descontentar. Patabangin ang loob. Dissect, v. [dis�ct] Disecar. Lapain � pagputolputulin upang malitis.

Dissemble, v. [dis�mbl] Disimular, encubrir. Magkunw�. Disseminate, v. [dis�minet] Diseminar, sembrar, esparcir. Magsabog ng binhi, maghasik. Dissemination, n. [disemin�cioen] Deseminacion. Pagsasabog ng binh�, paghahasik. Dissension, n. [disencioen] Disencion, contienda. Pagtatalo, k�alitan. Dissent, n. [dis�nt] Disension, oposicion. K�alitan. Dissent, v. [dis�nt] Disentir, diferenciarse. Umayaw, m�kaiba. Dissertation, n. [disoertacion] Disertacion. Pagtiwalag, paghiwalay. Dissimilar, adj. [dis�mil�r] Desemejante, diferente. Kaib�, hind� kaparis. Dissimilarity, n. [disimil�riti] Desemejanza, diferencia. Kaibhan, pagkaiba. Dissimulate, v. [disimiul�t] Disimular. Alintanahin, hwag pansinin. Dissimulation, n. [disimiul�cioen] Disimulacion. Pag-alintana, d� pagpansin. Dissipate, v. [d�sipet] Disipar. Pawiin. Dissipation, n. [disip�cioen] Disipacion. Pagkapaw�, pagpaw�. Dissolute, adj. [d�soliut] Disoluto, libertino. Talipandas. Dissolution, n. [disoli�cioen] Disolucion.

Pagkatunaw. Dissolve, v. [diz�lv] Disolver. Tumunaw, tunawin. Dissonance, n. [d�sonans] Disonancia, desconcierto. Kawal�n ng pagkakatugm�. Dissonant, adj. [d�sonant] Disonante. Masam� ang tunog. Dissuade, v. [disu�d] Disuadir. Mag-udyok, magbuy�. Dissuasion, n. [disu�cion] Disuasi�n. Udyok, pagbubuy�. Distaff, n. [dist�f] Rueca. Panulid. Distance, n. [d�stans] Distancia. Lay�, agw�t, pagitan. Distance, v. [d�stans] Alejar, apartar. Ilay�. Distant, adj. [d�stant] Distante. Malay�. Distaste, n. [dist�st] Hast�o; fastidio. Suy�; yam�t, in�p. Distasteful, adj. [dist�stful] Desabrido, desagradable. Walang lasa; nakayayamot, nakaiinip. Distemper, n. [dist�mper] Mal, indisposicion. Sam� ng katawan, bigat ng katawan. Distemper, v. [dist�mper] Perturbar; causar una enfermedad. Lumigalig; makasam� ng katawan. Distend, v. [dist�nd] Extender, ensanchar. Palawigin, palwangin.

Distension, n. [dist�ncion] Dilatacion, ensanche. Lawig, lwang. Distill, v. [dist�l] Destilar. Alakin. Distillation, n. [dist�lecion] Destilacion. Pag-alak, paggaw� ng alak. Distillery, n. [dist�leri] Distiler�a. Alak�n, g�waan ng alak. Distinct, adj. [dist�nct] Distinto, diferente. Kaiba, iba. Distinction, n. [dist�nccion] Distincion; diferencia. Pangingiba, pamumukod, katangian, pagkakatang�. Distinguish, v. [dist�ng�ish] Distinguir; discernir. Mangib�, mamukod, m�tang�; kilalanin. Distinguishable, adj. [dist�ng�ishabl] Notable. P�nahin, h�latain, madal�ng makilala, maliwanag. Distinguished, adj. [disting��shd] Distinguido. Tang�, bantog, magiting, kilala. Distort, v. [dist�rt] Torcer; desviar. Pumilipit, bumaluktot; maglih�s, maglisy�. Distortion, n. [dist�rcion] Contorci�n, torcimiento. Pagpilipit, pagbaluktot. Distract, v. [distr�ct] Distraer. Lumib�ng, luminlang. Distraction, n. [distr�ccion] Distraccion. L�bangan, �liwan. Distress, n. [distr�s] Angustia, miseria. Hirap, s�kit, dalamhat�. Distress, v. [distr�s] Angustiar, aflig�r.

Magpahirap, magpasakit, dumalamhat�. Distribute, v [distr�biut] Distribuir. Ipamahagi, ipamigay. Distribution, n. [distrbi�cion] Distribucion. Pamamahagi, pamimigay. Distributive, adj. [distr�biutiv] Distributivo. Nababahagi. District, n. [d�strict] Distrito, region, jurisdiccion. Pook, nayon. Distrust, n. [distr�st] Desconfianza, sospecha. Sapantah�, hinal�. Distrust, v. [distr�st] Desconfiar, sospechar. Magkulang ng tiwal� magsapantah�, maghinal�. Distrustful, adj. [distr�stful] Desconfiado, sospechoso. Nagsasapantah�, naghihinal�; may sapantah�, may hinal�. Disturb, v. [dist�rb] Perturbar, estorbar. Gumambal�, umabala, manggul�, mangligalig. Disturbance, n. [dist�rbans] Disturbio. Gambal�, abala, panggugul�, pangliligalig. Disunion, n. [disi�nion] Desunion, discordia. Paghihiwalay, pagkakaalit. Disunite, v. [disiun�it] Desunirse, separarse. Maghiwalay, magkaalit. Disuse, n. [disy�s] Desuso. Lipas, d� kagamitan. Disuse, v. [disy�s] Desusar. Palipasin, hwag gamitin. Ditch, n. [ditch] Zanja. Sangka.

Ditch, v. [ditch] Abrir zanjas. Gumaw� ng sangka. Ditto, n. [d�to] Dicho � dicha. Ang n�sabi na � ang n�banggit na. Ditto, adj. [d�to] Idem. Gayon din, idem. Ditty, n. [d�ti] Composicion musical para cantar. Awit, kant�hin. Diurnal, adj. [dai�rnel] Diurno, diario, cotidiano. Araw-araw, bawa't araw, nauukol sa araw. Dive, v. [d�iv] Sumergirse. Sumukb�, sumisid. Diver, n. [d�iver] Buzo. M�ninisid. Diverge, v. [div�rdch] Divergir. Humiwalay, lumay�. Divergence, n. [div�rdchens] Divergencia. Pagkakahiwalay, pagkakaiba. Divergency, n. [div�rdchensi] Divergencia. Pagkakahiwalay, pagkakaiba. Divers, adj. [d�ivers] Varios, diferentes. Sarisar�, iba't iba. Diverse, adj. [div�rs] Diverso, diferente. Iba, kaiba, hind� kagaya. Diversification, n. [diversifik�cion] Variedad, mudanza, alteracion. Pagkakaiba't iba, kaibh�n. Diversify, v. [divers�fai] Diversificar, variar, diferenciar. Papag-ibaibah�n. Diversion, n. [div�rcion] Diversion, pasatiempo.

L�bangan, pagpaparaan ng panahon. Diversity, n. [div�rsiti] Diversidad. Pagkakaiba, kaibhan. Divert, v. [div�rt] Desviar; divertir, recrear. Ilihis, iligaw; libangin. Divertisement, n. [div�rtizment] Diversion, holgura. L�bangan, pagpaparaan ng panahon. Divest, v. [div�st] Desnudar, despojar, desposeer. Hubar�n, hubdan, alis�n ng pag-aar�. Divesture, n. [div�schur] Despojo. Paghuhubad, pag-aalis ng pag-aar�. Divide, v. [div�id] Dividir. Bahagihin, magbahagi. Divider, n. [div�ider] Distribuidor. Tagapagbahagi. Divination, n. [divin�cion] Divinacion. Panghuhul�, hul�. Divine, adj. [div�in] Divino, excelente. Nauukol sa Dios; mainam. Divine, n. [div�in] Predicador, te�logo. Par�, pastor. Divine, n. [div�in] Adivinar, conjeturar, pronosticar. Humul�; hulaan. Divinity, n. [div�niti] Divinidad. Pagka-Dios, pagka-Bathal�. Division, n. [div�cion] Division; discordia. Bahagi; k�alitan. Divorce, n. [div�rs] Divorcio, desunion. Paghihiwalay ng magasawa.

Divorce, v. [div�rs] Divorciar. Ihiwalay ang asawa; humiwalay sa asawa. Divulge, v. [div�ldch] Divulgar, publicar. Ipamansag, ihayag. Dizziness, n. [d�zines] V�rtigo. Lul�, hilo. Dizzy, adj. [d�zi] Vertiginoso, aturdido. Lul�, hil�. Do, v. [du] Hacer, ejecutar, obrar. Gumaw�; gawin. Docile, adj. [d�sil] D�cil, apacible. Mahinahon, timtiman, maamongloob. Docility, n. [dos�liti] Docilidad. Hinahon, pagkatimtiman, kaamuang-loob. Dock, n. [doc] Bardana; trozo � pedazo de cola que le queda al animal despues de habersela cortado; dique. Masamang dam�; buntot na nakausl� pagkatapos na maputol; dike. Docket, n. [d�ket] R�tulo, extracto. R�tulo; maikling salaysay na nilalaman ng isang mahabang kasulat�n. Doctor, n. [d�ctor] Doctor; m�dico. Dokt�r, pantas, paham; manggagamot. Doctor, v. [d�ctor] Curar, medicinar. Gumamot. Doctrine, n. [d�ctrin] Doctrina, ense�anza. Aral, tur�. Document, n. [d�kiument] Documento. Katibayan, kasulat�n, dokumento. Documental, adj. [dokium�ntal] Documental. Nauukol sa katibayan � kasulatan. Dodge, n. [doedh]

Trampa. Day�, hib�, sil�. Dodge, v. [doedh] Trampear, entrampar. Magday�, manghib� sumil�. Doe, n. [do] Gama. Usang babae. Doff, v. [dof] Quitar la ropa, desnudar. Maghubad ng suot, maghub�. Dog, n. [dog] Perro. �so. Dog-cheap, adj. [d�gchip] Muy barato, � bajo precio. N�paka mura. Dogfish, n. [d�gfish] Tiburon. Pat�ng. Dogged, adj. [d�gued] �spero, brutal. Matigas ang ulo, ugaling hayop. Doggerel, adj. [d�gu�rel] Vil, bajo. H�mak, bastos. Dogma, n. [d�gma] Dogma. Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan, dogma. Dogmatic, adj. [dogm�tic] Dogm�tico. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan � dogma. Dogmatical, adj. [dogm�tical] Dogm�tico. Nauukol sa sariling kapanampalatayahan. Doily, n. [d�ili] Especie de servilleta peque�a. Isang klase ng munting serbilyeta � p�mahiran. Doings, n. [d�ingz] Hechos, acciones. Mga kagagaw�n, mga kilos. Dole, n. [dol] Parte, porcion, d�diva, limosna. Bahagi, kaloob, bigay, limos.

Dole, n. [dol] Dolor, congoja. Daing, panagh�y. Doleful, adj. [d�lful] Doloroso, l�gubre, triste. Kahambalhambal, kahapishapis. Doll, n. [dol] Mu�eca. Manyik�. Dollar, n. [d�lar] Dollar. Pisong amerikano. Dolor, n. [d�lor] Dolor. Sak�t, hirap, hapd�, ant�k. Dolorous, adj. [d�loroes] Doloroso, lastimoso. Masak�t, mahapd�, maantak, mahirap. Dolt, n. [dolt] Hombre bobo. Taong ungas. Domain, n. [dom�n] Dominio, soberan�a. Kapangyarihan; lupang saklaw. Domestic, adj. [dom�stic] Dom�stico, familiar. Nauukol sa sariling buhay, kasamasama, matalik; maam�. Domesticate, v. [dom�stiket] Domesticar. Paamuin. Domesticity, n. [dom�sticiti] Domesticidad. Kaamuan. Domicile, n. [d�misil] Domicilio, casa. T�hanan, bahay. Domination, n. [domin�cion] Dominacion, imperio. Kapangyarihan, sakop. Domineer, v. [domin�r] Dominar, se�orear. Sumupil, lumupig, magpasuk�. Dominion, n. [dom�nion]

Dominio, gobierno. Kapangyarihan, pamamahal�. Domino, n. [d�mino] Domin�. Domin�. Don, n. [don] Don. Ginoo. Don, v. [don] Meter el vestido. Isuot ang dam�t. Donate, v. [don�t] Donar. Magkaloob, magdulot, umambag, umabuloy, magbigay. Donation, n. [don�cien] Donacion. Kaloob, dulot, ambag, bigay; abuloy. Done, p. p. [dan] Hecho. Yar�. Donkey, n. [d�nke] Asno, borrico. Borriko, kabayong munt� at malak� ang tainga. Donor, n. [d�nor] Donador. Ang nagkakaloob, ang nagbibigay. Doom, n. [dum] Sentencia, condena. Hatol, parusa. Doom, v. [dum] Sentenciar, juzgar, condenar. Humatol, magparusa. Doomsday, n. [d�mzde] Dia del juicio universal. Kaarawan ng paghuhukom. Door, n. [dor] Puerta. Pint�, pintuan. Doorkeeper, n. [d�rkiper] Portero. Tanod-pint�, bantay-pint�. Doorway, n. [d�rwe] Portada. Pasuk�n.

Dormant, adj. [d�rmant] Durmiente. Nakakatulog. Dorsal, adj. [d�rsal] Dorsal. Nauukol sa likod. Dose, n. [dos] D�sis, porcion. D�sis, takal ng gamot. Dot, n. [dot] Tilde. Tuld�k. Dot, v. [dot] Tildar. Magtuld�k. Dotage, n. [d�tedch] Chochera, chochez. Pagkaulian; pag-uulian. Dotal, adj. [d�tal] Dotal. Nauukol sa bigay-kaya. Dotard, n. [d�tard] Viejo que chochea. Ulian. Dotation, n. [dot�cion] Dotacion. Pagdudulot ng bigay-kaya, pagkakaloob. Dote, v. [dot] Chochear. Mag-ulian. Double, adj. [d�bl] Doble, duplicado. Doble, ibayo, makalawa. Double, n. [d�bl] Doblez. Yup�, tiklop. Double, v. [d�bl] Doblar, duplicar; plegar. Pag-ibayuhin, d�blihin; yup�in, tiklupin. Doublet, n. [d�blet] Justillo; casaca. Kapareha; kamisola. Double-tongued, adj. [dabl-tongd]

Enga�o, falso. Sinungaling, bulaan. Doubt, n. [d�ut] Duda, escr�pulo, sospecha. Alinlangan, sapantah�, hinal�. Doubt, v. [d�ut] Dudar, sospechar. Mag-alinlangan, maghinal�, magsapantah�. Doubtful, adj. [d�utful] Dudoso. Nakapag-aalinlangan, urong-sulong. Doubtless, adj. [d�utles] Indubitable. Walang pagsala. Dough, n. [do] Masa. Tapay, masa. Doughty, adj. [d�uti] Bravo, valeroso. Matapang, malakas ang loob. Douse, v. [d�us] Zambullirse. Sumisid, sumukb�. Dove, n. [dav] Paloma. Kalapati. Dove-cot, n. [d�v-cot] Palomar. Bahay-kalapati. Dovehouse, n. [d�vjaus] Palomar. Bahay-kalapati. Dovelike, adj. [d�vlaik] Colombino. Maam�, magandang loob. Dowdy, adj. [d�udi] Zafio. Salaul�, marungis. Dowdy, n. [d�udi] Mujer desali�ada. Babaing salaul�. Dowel, n. [d�wel] Clavo de madera. Pakong kahoy.

Dower, n. [d�uoer] Dote. Bigay-gaya, kaloob. Down, adv. & prep. [d�un] Abajo. Sa ibab�. Down, n. [d�un] Plumon, vello flojel. Balahibong malambot. Downcast, adj. [d�uncast] Apesadumbrado. Mapanglaw, malungkot, malumbay, malamlam. Downfall, n. [d�unfol] Caida, ruina, decadencia. Pagkabagsak, pagkaguh�. Downright, adj. [d�unrait] Patente, manifiesto. Tunay, totoo, hayag. Downright, adv. [d�unrait] Perpendicularmente, � plomo. Paibab�, pabab�. Down-train, n. [d�un-tren] Tren descendente. Treng pabal�k. Downward, adv. [d�unward] Hacia abajo. Pabab�, palus�ng. Downwards, adv. [d�unwards] Hacia abajo. Pabab�, palus�ng. Downy, adj. [d�uni] Velloso, suave. Mabalahibo, malambot. Dowry, n. [d�uri] Dote. Bigay-kaya, kaloob. Doxology, n. [docs�lodchi] La alabanza � gloria que se da � Dios. Pagpupuri sa Dyos. Doxy, n. [d�csi] Ramera. Masamang babae. Doze, v. [doz]

Dormitar; cabecear. Umidlip, mag-antok, magtuk�. Dozen, n. [d�zen] Docena. Dosena, labing dalawa. Drab, n. [drab] Pa�o casta�o. Kayong lana na kulay kastanyas. Drachm, n. [dr�km] Dracma. Drakma, salap� sa Gresya. Draft, n. [draft] Dibujo; dise�o, letra de cambio. Dibuho; plano; letra de cambio. Draft, v. [draft] Dibujar; destacar [mil]. Dumibuho; mag-any� ng plano; maglagay ng pulutong na kawal sa isang dako � pook. Draftsman, n. [dr�ftsman] Dise�ador, dibujador. Dibuhista; taga-pag-any� ng plano. Drag, n. [drag] Carretilla; instrumento con garfio. Paragos; panag�p, panghila. Drag, v. [drag] Arrastrar. Humila; hilahin. Draggle, v. [dr�gl] Emporcar alguna cosa arr�strandola por el suelo. Dumhan at hilahin sa lup�. Dragon, n. [dr�gon] Dragon. Dragon, hayop na kathang-isip. Dragonfly, n. [drag�nflai] Lib�lula. Gamogam�. Dragoon, n. [drag�n] Dragon. Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman. Drain, n. [dren] Desaguadero. P�agusan, pansol. Drain, v. [dren] Desaguar.

Limasin, alisan ng tubig. Drainage, n. [dr�nedch] Desag�e. P�agusan, pansol. Drake, n. [drek] �nade macho. Itik na lalake � patong lalake. Drama, n. [dr�ma] Drama. Drama, palabas-dulaan. Dramatic, adj. [dram�tic] Dram�tico. Nauukol sa drama. Dramatical, adj. [dram�tical] Dram�tico. Nauukol sa drama. Dramatist, n. [dr�matist] Dram�tico. M�ngangath� ng drama � ng mga palabas dulaan. Dramatize, v. [dr�mataiz] Dramatizar. Gawing drama. Drape, v. [dr�p] Trapear. Takpan ng kayo � damit. Draper, n. [dr�poer] Pa�ero. M�nininda ng kayo. Drapery, n. [dr�oeri] Manufactura de pa�os. G�waan ng kayo. Draught, n. [draft] Trago; dibujo, dise�o. Lagok; pagguhit ng banghay. Draw, v. [dro] Tirar, atraer, arrastrar; dibujar. Humila, bumatak, kumabig; dumibujo, gumuhit. Drawback, n. [dr�bec] Rebaja � descuento; rebaja � descuento de derechos de aduana. Bawas; bawas sa singil ng aduana. Drawer, n. [dr�er] Aguador. M�nanalok ng tubig; mang-iigib, tagaigib, tagakadl� ng tubig.

Drawers, n. [dr�ers] Calzoncillos. Salawal. Drawing, n. [dr�ing] Dibujo. Dibuho, pagguhit. Drawl, n. [drol] Balbucencia. Bulong. Drawl, v. [drol] Balbucear. Bumulong-bulong. Dray, n. [dre] Carro que sive para llevar cargas. Bagol, karit�n. Dread, n. [dred] Miedo, terror, espanto. Takot, sindak. Dread, v. [dred] Temer, espantar. Matakot, mas�ndak, mangilabot. Dreadful, adj. [dr�dful] Terrible, espantoso. Katakot-takot, kasindak-sindak, kakil�kilabot. Dream, n. [drim] Sue�o. Panaginip. Dream, v. [drim] So�ar. Managinip. Dreamy, adj. [dr�mi] Quim�rico. Mapanaginip�n. Drear, adj. [drir] Triste, l�gubre. Malungkot, mapanglaw. Dreary, adj. [dr�ri] Espantoso, triste. Kapanlawpanlaw, kalagimlagim, kahambalhambal. Dredge, v. [dredch] Rastrear con el rezon. Kumalaykay. Dregs, n. [dregs] Hez.

Sapal. Drench, v. [drench] Empapar. Tigmakin, basain. Dress, v. [dres] Vestido, traje. Damit, kasuutan, bihisan. Dress, v. [dres] Vestir. Magdamit, magsuot, magbihis. Dressy, adj. [dr�si] Aficionado � ataviarse. Maingat sa pagbibihis. Dribble, v. [dribl] Gotear, destilar. Pumatak, tumul�. Dribblet, n. [driblet] Deuda peque�a. Munting utang. Dried-beef, n. [dr�id-bif] Carne desecada. Tapa, pindang. Drier, n. [draioer] Desecante. Pangpatuy�. Drift, n. [drift] Impulso, violencia. Pilit, dah�s. Drift, v. [drift] Impeler; amontonar. Mag-udyok, magbuy�; magbunton. Drill, n. [dril] Taladro; instruccion de reclutas. Pangbutas; pagtutur� sa mga bagong kawal. Drill, v. [dril] Taladrar; disciplinar, reclutar. Bumutas; turuan ang mga bagong kawal. Drink, n. [drink] Bebida. Inum�n. Drink, v. [drink] Beber. Uminom.

Drip, n. [drip] Gotilla. Patak, tul�. Drip, v. [drip] Gotear, destilar. Pumatak, tumul�. Dripping, n. [dr�ping] Pringue. Tab�. Dripping-pan, n. [dr�ping-pan] Grasera. Sisidlan ng mantik�. Drive, v. [dr�iv] Guiar, conducir. Manguchero; maghatid. Drizzle, n. [drizl] Llovisna. Ambon. Drizzle, v. [drizl] Llovisnar. Umambon. Droll, adj. [drol] Festivo, chistoso, gracioso. Masay�, mapagpatawa. Droll, n. [drol] Bufon. P�song. Drollery, n. [dr�loeri] Bufoner�a, bufonada, farsa. Katatawan�n, bir�. Dromedary, n. [dr�mederi] Dromedario. Dromedaryo. Drone, n. [dron] Harag�n, z�ngano. Taong tamad, pabay�. Drone, v. [dron] Zanganear. Magpakatamad, magpabay�. Droop, v. [drup] Descaecer. Malanta. Drop, n. [drop] Gota.

Patak, tul�. Drop, v. [drop] Gotear; caer. Pumatak, tumul�; mahulog, malaglag, lumagpak, bumaksak. Dropsy, n. [dr�psi] Hidropes�a. Sak�t na pamaman�s. Dross, n. [dros] Escoria, borra, hez, or�n. Kalawang, dum� ng metal, taing bakal. Drossy, adj. [dr�si] Lleno de escoria. Makalawang. Drought, n. [dr�ut] Seca, sequ�a. Pagkakatuyot, panahong sal�t sa ul�n. Droughty, adj. [dr�uti] Seco, �rido. Tuy�t. Drove, n. [drov] Manada, hato; gent�o, muchedumbre. Kawan, k�ban; bunton ng tao, karamihan ng tao. Drover, n. [dr�ver] Ganadero. May kawan ng hayop. Drown, v. [dr�un] Anegar, sumergir; ahogar. Sumukb�, sumisid; lumunod. Drowse, v. [dr�uz] Adormecer. Mag-antok, magtuk�. Drowsiness, n. [dr�uzines] Somnolencia. Antok. Drowsy, adj. [dr�usi] So�oliento. Nag-aantok, maantukin. Drub, n. [droeb] Golpe, pu�ada. Bugbog, hamp�s, pal� suntok. Drub, v. [droeb] Apalear, sacudir. Humampas, pumal�.

Drubbing, n. [dr�bing] Paliza. Hamp�s. Drudge, n. [dr�dch] Ganapan, marmiton. M�mamasan, m�nununong; m�nunulong sa kusin�. Drudge, v. [dradch] Afanarse � trabajar en oficios � ocupaciones desagradables � viles sin provecho ni honra. Gumaw� ng mga g�waing walang m�papal�. Drudgery, n. [dr�dcheri] Faena � trabajo vil. G�waing hamak. Drug, n. [drag] Droga; frusler�a. Gamot; anomang bagay na walang gasinong kabuluhan. Drug, v. [drag] Sazonar � mezclar con drogas; prescribir drogas. Haluan ng gamot; hatulan ng gamot. Druggist, n. [dr�guist] Droguista. Ang nagbibil� ng gamot. Drum, n. [dram] Tambor. Tambol. Drum, v. [dram] Tocar el tambor. Tumambol. Drum-major, n. [dram-m�dchor] Tambor mayor. Tambol mayor. Drum-stick, n. [dram-stik] Baqueta, palillo de tambor. Panugtog ng tambol. Drunk, adj. [drank] Borracho, ebrio, embriagado. Las�ng, lang�. Drunkard, n. [dr�nkard] Borrachon. Las�ng, lang�. Drunken, adj. [dr�nken] Ebrio. Las�ng, lang�. Drunkenness, n. [dr�nkenes]

Embriaguez. Kalasingan, kalanguan. Dry, adj. [drai] �rido, seco. Tuy�. Dry, v. [drai] Secar. Tuyuin, patuy�in. Dryly, adv. [dr�ili] Secamente. May katuyuan, may pagkatuy�. Dub, v. [dab] Armar � alguno caballero; hacer ruido. Magbansag, mamamsag. Dubious, adj. [di�bioes] Dudoso, incierto. �langanin. Duck, n. [dac] �nade, pato. Itik, pato. Duck, v. [dac] Zabullirse, chapuzarse, cabecear. Lumubog, sumugb�, sumisid. Duckling, n. [d�kling] Anadeja. Munting itik, sisiw ng itik � pato. Duct, n. [dact] Conducto, canal. P�daluyan, agus�n. Ductile, adj. [d�ctil] Duct�l, flexible. Masunurin, malambot. Dudgeon, n. [d�dchen] Daga. Talibong. Due, adj. [diu] Debido, apto, propio. Ukol, bagay, marapat. Due, adv. [diu] Exactamente. Tam�, tapat, totoo. Due, n. [diu] Derecho, tributo impuesto. Atang na sis�ngilin.

Duel, n. [di�el] Duelo, desaf�o. Away, bab�g, laban�n. Duel, v. [di�el] Combatir en duelo. Makipag-away, makipagbabag, makipaglaban. Duet, n. [diu�t] Duo. Pagtutugmaan sa awit ng dalawa. Dug, n. [dag] Teta de algun animal. Suso ng hayop. Duke, n. [diuk] Duque. Duke. Dukedom, n. [di�kdom] Ducado. Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke. Dulcimer, n. [d�lsimer] T�mpano. T�mpano, [isang instrumentong panugtog]. Dull, adj. [dal] Lerdo, est�pido, ins�pido; triste, melanc�lico. Tig�l, dung�, ungas; malamlam, mapanglaw. Dull, v. [dal] Entontecer, entorpecer; contristar. Matigilan, madung�; pumanglaw. Dullness, n. [d�lnes] Estupidez, tonter�a; somnolencia, pesadez. Kadung�an, kaungasan; kalamlam�n. Duly, adv. [di�li] Debidamente, puntualmente. Ukol, marapat, bagay, akm�. Dumb, adj. [d�m] Mudo. Pipi. Dumb-bell, n. [d�m-bel] Halterio. Peso. Dumbness, n. [d�mnes] Mudez, silencio. Pagkapipi, pagkawalang kib�. Dummy, n. [d�mi]

Mudo. Taong pipi. Dumbfound, v. [d�mfaund] Confundir, enmudecer. Tuligin, patahimikin. Dump, n. [damp] Tristeza. Panglaw, bigat ng loob. Dumpy, adj. [d�mpi] Gordo y de baja estatura. Mataba't pandak. Dun, adj. [doen] Bruno, oscuro. Malab� ang kulay. Dun, n. [doen] Acreedor importuno. Mahigpit na m�niningil. Dun, v. [doen] Importunar � un deudor. Maningil ng mahigp�t. Dunce, n. [doens] Zote, zopenco. Ungas, hangal, musmos. Dune, n. [diun] Collado. Bur�l. Dung, n. [dang] Estiercol. Dum�, tae. Dungeon, n. [d�ndchen] Calabozo; bartolina. Bilangguan. Duo, n. [di�o] Duo. Tugmaan sa awit ng dalawa. Dupe, n. [diup] Bobo. Hangal, tunggak, musmos. Dupe, v. [diup] Enga�ar. Mangday�, mang-ulol. Duple, adj. [di�pl] Doble. Doble, ibayo, makalawa.

Duplicate, n. [di�pliket] Duplicado, copia. Duplikado, dalawang salin, ikalawang salin. Duplicate, v. [di�pliket] Duplicar. Dalawahin. Duplicity, n. [diupl�citi] Doblez, duplicidad; enga�o. Pagkadoble; paggigiring pul�; day�, kataksilan. Durability, n. [diurab�liti] Duracion. Tagal, l�on, pamamarati. Durable, adj. [di�rabl] Durable, duradero. Matatagalan, magtatagal, malalaunan. Durance, n. [di�rans] Duracion. Tagal [sa hirap]. Duration, n. [diur�cion] Duracion, continuacion. Tagal, laon, pamamarati. Duress, n. [di�res] Encierro. Pagkakulong, kahirapan. During, prep. [di�ring] Mientras, entretanto, durante el tiempo que. Samantal�, habang..., sa loob ng panahong... Dusk, adj. [dask] Obscurecido. Malab�, madilim. Dusk, n. [dask] Color fusco, crep�sculo. Pagdidilim, pagtatakip-silim. Dusk, v. [dask] Obscurecer; hacerse noche. Dumilim; gumab�. Dusky, adj. [d�ski] Oscuro, fusco. Madilim, malab�. Dust, n. [dast] Polvo. Alab�k, alikab�k, gabok. Dust, v. [dast]

Despolvorear; polvorear. Magpagpag, palisin ang alikabok; dikdik�n, durugin. Dust-cart, n. [d�st-cart] Carro de basura. Karo ng dum� � sukal. Duster, n. [d�stoer] Plumero. Pamal�s ng alikabok. Dustman, n. [d�stman] Basurero. Manglilinis ng dumi � sukal. Dusty, adj. [d�sti] Polvoriento. Maalikabok. Dutch, adj. & n. [d�tch] Holandes. Nauukol sa Olanda; taga Olanda [Holanda]. Duteous, adj. [di�ties] Obediente, fiel. Masunurin, tapat na loob. Dutiful, adj. [di�tiful] Obediente, sumiso. Masunurin, mababangloob. Dutifulness, n. [di�tifulnes] Obediencia; respeto. Pagsunod, pagtalima; galang, pitagan. Duty, n. [di�ti] Deber, obligacion; impuesto � derechos de aduana. Katungkulan, bwis � singil ng aduana. Dwarf, n. [duorf] Enano. Unano, pandak. Dwarf, v. [duorf] Impedir que alguna cosa llegue � su tama�o natural. Papandak�n, bansut�n. Dwarfish, adj. [du�rfish] Enano, peque�o. Unano, pandak. Dwell, v. [duel] Habitar, morar, residir. Tumahan, manahan, tumir�. Dwelling, n. [du�ling] Habitacion, vivienda. T�hanan, bahay.

Dwindle, v. [du�ndl] Mermar, disminuirse. Umunt�, kumaont�, mabawasan. Dye, n. [dai] Tinte. Tin�. Dye, v. [dai] Te�ir. Tumin�. Dyeing, n. [d�ying] Te�idura. Pagtitin�. Dyer, n. [d�ier] Tintorero. Maninin�. Dying, adj. [d�ying] Agonizante, moribundo. Naghihingal�. Dynamite, n. [d�namit] Dinamita. Dinamita. Dynamo, n. [d�inamo] Dinamo. Makinang pinanggagalingan ng takb� ng elektrisidad. Dynasty, n. [d�inasti] Dinast�a. Paghahar� ng gayong angkan � paghahar� ng sali't saling lah� ng gayong angkan. Dysentery, n. [d�senteri] Disenter�a. Iti, pag-iiti. Dyspepsy, n. [disp�psi] Dispepsia. Sakit sa sikmur�. Dyspeptic, adj. [disp�ptic] Disp�ptico. Ang may-sak�t sa sikmur�. E E, [i] E. E.

Each, prep. [itch] Cada uno. Bawa't, bawa't isa, balang isa. Eager, adj. [�gu�r] Deseoso, ardiente, vehemente. Sabik, maningas na nais. Eagerness, n. [�gu�rnes] Ansia, anhelo, vehemencia, ardor. Hangad, pita, pananabik. Eagle, n. [�gl] �guila. �gila. Eagle-eyed, adj. [�gl-aid] De vista lince. May malayong tanaw. Eagle-sighted, adj. [igl-s�ited] De vista lince. May malayong tanaw. Eaglet, n. [�glet] Aguilucho. Munting �gila. Ear, n. [ir] Oreja, oido; espiga. Taing�, taynga, tenga; pakinig; pus� ng ma�s � ng palay. Ear, v. [ir] Espigar. Tumub� ang pus� ng ma�s. Ear-bored, n. [ir-bord] El que tiene las orejas horadadas. May butas ang tenga. Earl, n. [�rl] Conde. Konde, mataas na karangalan. Earlap, n. [�r-lap] Punta de la oreja. Pingol [ng taynga]. Earldom, n. [�rldom] Condado. Ang saklaw ng konde. Earless, adj. [�rles] Desorejado. Walang taynga. Early, adj. [�rli] Presto.

Maagap. Early, adv. [�rli] Temprano. Maaga. Earn, v. [�rn] Ganar, adquirir caudal, obtener. Kumita, magkaroon n[g] salap�. Earnest, adj. [�rnest] Ardiente, fervoroso; diligente, cuidadoso. Masikap, maalab, maningas, masipag, maingat. Earnest, n. [�rnest] Veras, seriedad. Katotohanan. Earning, n. [�rning] Salario, paga. Kita, pinag-arawan, salaping pinagtrabahuhan. Ear-ring, n. [�ring] Zarcillo, pendiente, arillo. Hikaw. Earth, n. [�rz] Tierra. Lup�. Earth, v. [�rz] Enterrar. Ibaon sa lup�. Earthen, adj. [�rzn] T�rreo, terreno. Bagay na lup�. Earthliness, n. [�rzlines] Vanidad mundana. Kalayawan, kamunduhan. Earthly, adj. [�rzli] Terrestre, mundano. Ukol sa lup�. Earthquake, n. [�rzcuec] Terremoto, temblor de tierra. Lindol. Earthworm, n. [�rzworm] Lombriz; gusano. Bulate; uod. Ear-witness, n. [�r-witnes] Testigo de oidos. Saks�ng nak�rinig.

Ease, n. [iz] Quietud, tranquilidad, reposo. Katiwasayan, katahimikan, katimawaan, kaginghawahan. Ease, v. [iz] Aliviar, mitigar. Umigi, guminghawa, lumubay. East, n. [ist] Oriente, este. Silangan, silanganan. Easter, n. [�ster] Pascua de resureccion. Pask� ng pagkabuhay. Easter-Eve, n. [�ster-iv] Sabado de Gloria. S�bado de Glorya. Easterly, adj. [�sterli] Oriental. Galing [� buhat] sa silanganan. Eastern, adj. [�stern] Oriental. Galing [� buhat] sa silanganan. Eastward, adv. [�stward] Hacia el oriente. Sa dakong silanganan, sa gaw�ng silanganan. Easy, adj. [�zi] Facil. Madal�, magaan. Eat, v. [it] Comer. Kumain. Eatable, adj. & n. [�tabl] Comestible. Nakakain, kakainin; pagkain. Eaves, n. [ivz] Socarr�n, alero � ala de tejado. Balisbisan, lambang. Eaves trough, n. [�vz tro] Ca�a � canal de agua. Alulod. Eaves-drop, v. [�vz-drap] Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa. Mangulinig sa tab� ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay. Eaves dropper, n. [�vz dr�per] Escuchador.

Tagaulinig, tagasubok. Ebb, n. [eb] Menguante, reflujo de la marea. Kati ng tubig. Ebb, v. [eb] Menguar � retroceder la marea. Kumati. Ebbing, n. [�bing] Reflujo. Pagkati. Ebon, adj. [�bon] De �bano; negro. Sa �bano; maitim. Ebony, n. [�boni] �bano. Ebano, kahoy na mait�m. Ebullition, n. [ebul�cien] Ebullicion. Pagbubul�, kul�, bulw�k. Eccentric, adj. [ecc�ntric] Exc�ntrico; extravagante. Lisy� sa kalagitnaan; katw�, kakatw�. Ecclesiastes, n. [eclizi�stiz] Eclesiastes. Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal na kasulatan]. Ecclesiastic, adj. [eclizi�stic] Eclesi�stico. Nauukol sa iglesia, nauukol sa simbahan. Ecclesiastic, n. [eclizi�stic] Eclesi�stico. Pastor, par�. Echo, v. [�co] Eco. Alingawngaw, dagundong, taginting. Echo, n. [�co] Resonar, repercutir. Umalingawngaw, tumaginting. Eclipse, n. [ecl�ps] Eclipse. Paglalah� ng bwan � araw. Eclipse, v. [ecl�ps] Eclipsar. Maglah�.

Ecliptic, n. [ecl�ptic] Ecl�ptica. Daan ng araw. Economic, adj. [econ�mic] Econ�mico, moderado. Matipid, mapag-arimohonan. Economical = Economic. Economist, n. [ic�nomist] Economista. Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimohonan. Economize, v. [ic�nomaiz] Economizar. Mag-arimohonan. Economy, n. [ic�nomi] Econom�a. Pagtitipid, pag-aarimohonan; tipid, arimohonan. Ecstasy, n. [�cstasi] Extasis; gozo, alegria. Galak, say�, tw�. Ecstatic, adj. [ecst�tic] Ext�tico, gozoso. Galak, masay�, tw�. Eddy, n. [�di] Reflujo de agua, remolino. Ul�-ul�. Edge, n. [edch] Filo, punta; borde, margen, orilla. Tal�m, patal�m; gilid, tab�, laylayan; baybayin, hangganan. Edge, v. [edch] Afilar; ribetear. Maghas�; gawin ang gilid. Edged, adj. [�dched] Afilado. Matalas, has�. Edge-tool, n. [�dch-tul] Herramienta cortante. Kasangkapang panghiw�. Edge ways, adv. [�dch ues] De lado. Pagilid, sa gaw�ng gilid. Edge wise, adv. [�dch waiz] De lado. Pagilid, sa gaw�ng gilid.

Edging, n. [�dching] Orla; orilla, ribete. Punt�s; gilid, tab�. Edible, adv. [�dibl] Comestible. Nak�kain. Edict, n. [�dict] Edicto, mandato. Utos. Edification, n. [edifik�cion] Edificacion. Pagtatay� [ng bahay � gusal�]. Edifice, n. [�difis] Edificio. Gusal�, bahay. Edify, v. [�difai] Edificar; instruir. Magtay� � gumaw� [ng gusal� � bahay]; magtur�. Edit, v. [�dit] Publicar � imprimir alguna obra ajena. Mag-ulat � lumimbag ng kath� ng iba. Edition, n. [id�cien] Edicion � impresion de alguna obra. Pagkalimbag ng isang kath� � aklat. Editor, n. [�ditor] Editor, director. Ang nagpalimbag, namamatnugot, namamahal�. Editorial, adj. [edit�rial] Editorial. Pangulong lagd�. Educate, v. [�diuket] Educar, criar, ense�ar. Magtur�, mag-alag�, mag-iw�. Education, n. [ediuk�cion] Educacion, crianza. Tur�, alag�, iw�; galang. Educator, n. [�diuketor] Educador, instructor. Tagapagtur�, tagapag-iw�. Educe, v. [id�us] Educir, sacar � luz. Hanguin, ilitaw, ihayag. Eel, n. [il] Anguila.

Pal�s. Efface, v. [ef�s] Borrar, destruir. Pawiin, katkat�n, lipulin. Effect, n. [ef�ct] Efecto, realidad. Pinangyarihan, nag�ng bunga. Effect, v. [ef�ct] Efectuar, ejecutar. Gaw�n, yariin, isagaw�. Effective, adj. [ef�ctiv] Eficaz, efectivo. Mabisa, mabagsik, masidh�, masigla; kasalukuyan. Effectual, adj. [ef�cchiwal] Eficiente, eficaz. Mabis�, masidh�. Effeminacy, n. [ef�minesi] Afeminacion, cobardia. Pagpapakababae, karwagan. Effeminate, adj. [ef�minet] Afeminado, mujeril. Tila babae, kilos babae. Effeminate, v. [ef�minet] Afeminar, debilitar. Magpakababae, madwag. Effervesce, v. [ef�rves] Hervir, fermentar. Kumul�, bumulwak, sumilakbo. Effervescence, n. [efoerv�sens] Efervescencia, hervor. Bulwak, kul�, silakbo. Effete, adj. [ef�t] Usado, gastado; esteril. Gasgas, pudpod; baog. Efficacious, adj. [efik�cioes] Eficaz. Mabis�, mabagsik, masidh�. Efficacy, n. [�ficasi] Eficacia. Bis�, sidh�, bagsik. Efficiency, n. [ef�ciensi] Eficiencia. Bis� ng paggaw�.

Efficient, adj. [ef�cient] Eficiente. Nakagagaw�, mabis�. Effigy, n. [�fidchi] Efigie, imagen. Larawan. Effluvium, n. [efli�vioem] Efluvio. Agas. Effort, n. [�fort] Esfuerzo, empe�o. Sikap, mas�kit. Effrontery, n. [efr�nteri] Descaro, impudencia. Kahalayan, kalapastanganan. Effulgence, n. [ef�ldchens] Resplandor, lustre, fulgor. Ningning, dilag, kintab, silaw. Effulgent, adj. [ef�ldchent] Resplandeciente, lustroso, brillante. Maningning, marilag, makintab, nakasisilaw. Effuse, v. [efi�z] Derramar, esparcir. Ibuhos, ibugs�. Effusion, n. [efi�cioen] Efusi�n, derramamiento. Pagbubuhos, pagbubugs�. Effusive, adj. [efi�siv] Difusivo. Bumubugs�, naglalagos. Eft, n. [eft] Lagartija. Butik�. Egg, n. [eg] Huevo. Itlog. Egg, v. [eg] Incitar, inducir, provocar. Magbuy�, mungkahiin. Egg-plant, n. [eg-plant] Berengenas. Tal�ng. Egg-shell, n. [eg-shel] C�scara de huevo.

Balat ng itlog. Egoism, n. [�goizm] Egoismo. Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa iba. Egregious, adj. [igr�dches] Egregio, insigne, ilustre. Buny�, magiting, bantog. Egress, n. [�gres] Salida. Paglabas, pag-alis. Egyptian, adj. [idch�pcioen] Egipcio. Nahihinggil sa Ehipto. Egyptian, n. [idch�pcioen] Egipcio. Taga Ehipto. Eh, int. [eh] Que. Ano. Eight, adj. [e�t] Ocho. Wal�. Eighteen, adj. [�itin] Diez y ocho. Labing walo. Eighteenth, adj. [�itinz] D�cimo octavo. Ikalabing walo. Eightfold, adj. [�tfold] Ocho veces tanto. Mak�walo. Eighth, adj. [eitz] Octavo. Ikawalo. Eightieth, adj. [�tiez] Octog�simo. Ika walong p�. Eighty, adj. [�iti] Ochenta. Walong p�. Either, conj. [�dzer] O sea, ya. O man, maging, kahiman.

Either, pron. [�zer] Cualquiera de los dos. Alin man, kahit alin. Ejaculate, v. [idch�kiulet] Lanzar, expeler. Magwaks�; magpaalis; magbady� ng pabigl�. Ejaculation, n. [idch�kiulecion] Eyaculacion. Pagwawaks�; pagpapaalis; pagbabadya ng pabigl�. Eject, v. [idch�ct] Expeler, desechar. Ihagis, itapon. Ejection, n. [ich�ccien] Expulsion. Paghahagis, pagtatapon. Ejectment, n. [idch�ctment] Mandamiento de despojo; expulsion de una posesion. Pananamsam, pangangamkam. Eke, n. [ic] Aumento. Dagdag. Eke, v. [ic] Aumentar, alargar, prolongar. M�ragdagan, humab�, maglwat. Elaborate, adj. [il�boret] Elaborado, esmerado, primoroso. Mainam, maayos, maigi. Elaborate, v. [il�boret] Elaborar. Painamin, paigihin. Elapse, v. [il�ps] Pasar, correr el tiempo. Lumipas, makaraan ang panahon. Elastic, adj. [il�stic] El�stico. Parang l�stiko, napahahab�, sunodsunuran. Elastical, adj. [il�stical] El�stico. Parang lastiko, napahahab�, sunodsunuran. Elasticity, n. [ilast�siti] Elasticidad. Pagkaparang l�stiko. Elate, adj. [il�t] Altivo, orgulloso.

Mapagmalak�, hambog. Elate, v. [il�t] Engreir, ensoberbecer. Magmalak�, maghambog. Elation, n. [il�cion] Engreimiento, orgullo. Kahambugan, pagmamalak�. Elbow, n. [�lbo] Codo. Siko. Elbow, v. [�lbo] Codear. Sikuhin; manik�. Eld, n. [eld] Vejez; los ancianos. Katandaan; ang matatand�. Elder, adj. [�lder] Mayor. Lalong matand�. Elderly, adv. [�lderli] De edad ya madura. May katandaan. Elders, n. [�lders] Ancianos; antepasados. Ang matatand�; kanunuan. Eldership, n. [�ldoership] Ancianidad. Katand�an. Eldest, adj. [�ldest] Lo mas anciano. Pinaka matand�, k�tandatandaan. Elect, adj. [il�ct] Elegido, escogido. Hal�l; pil�, hirang. Elect, v. [il�ct] Elegir. Maghalal. Election, n. [il�ccion] Eleccion. Paghahalal. Electioneering, n. [ileccien�ring] Maniobras secretas en la eleccion de parlamentario. Mga pakanang lihim sa paghahalalan.

Elective, adj. [il�ctiv] Electivo. Hinggil sa paghahalalan. Elector, n. [il�ctor] Elector. Manghahalal. Electoral, adj. [il�ctoral] Electoral. Hinggil sa paghahalal. Electorate, n. [il�ctoroet] Electorado. Isang buong pook ng mga manghahalal. Electric, adj. [il�ctric] El�ctrico. El�ktriko, nauukol sa lintik. Electrical, adj. [il�ctrical] El�ctrico. El�ktriko, nauukol sa lintik. Electrician, n. [il�ctricien] Persona versada en la electricidad. Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad. Electricity, n. [ilectr�siti] Electricidad. Elektrisidad, dagitab. Electrify, v. [il�ctrifai] Electrizar. Elektrisah�n, pakwan�n ng elektrisidad. Elegance, n. [�ligans] Elegancia. Kisig, inam, kinis. Elegant, adj. [�ligant] Elegante. Makisig, mainam. Element, n. [�liment] Elemento; fundamento. Bahagi, simul�. Elemental, adj. [elim�ntal] Elemental. Nauukol sa bahagi � simul�. Elementary, adj. [elim�nteri] Elemental. Simul�, bago. Elephant, n. [�lifant] Elefante.

Elepante. Elephantine, adj. [elif�ntin] Elefantino, inmenso. Gaelepante, napakalaki. Elevate, adj. [�livet] Elevado. Mataas, matayog. Elevate, v. [�livet] Elevar, exaltar. Itaas, pataasin. Elevation, n. [eliv�cion] Elevacion. Pagkataas, pagpapataas. Elevator, n. [�livetor] Elevador. Makinang pangtaas. Eleven, adj. [il�ven] Once. Labing isa. Eleventh, adj. [il�venz] Und�cimo. Ika labing isa. Elf, n. [elf] Duende. Dwende, nun�. Elf, v. [elf] Enmara�ar el pelo. Gusutin ang buhok. Elfin, adj. [�lfin] Lo perteneciente � duendes. Hinggil sa dwende. Elicit, v. [il�sit] Poner por obra, ejecutar lo ideado. Isagaw�. Eligibility, n. [elidchib�liti] Elegibilidad. Ang kalagayan na m�ihahalal. Eligible, adj. [�lidcibl] Eligible. M�ihahalal. Eliminate, v. [il�minet] Eliminar, descartar. Linawin, alisin.

Elite, n. [el�t] Lo mejor, lo selecto. Ang pinaka mainam, ang maigi. Elixir, n. [il�csir] Elixir. Elixir, gamot. Elk, n. [elk] Alce, anta. Malaking us�. Ellipsis, n. [el�psis] Elipsis. Paglaktaw sa gayot-gayong salit�. Elliptic(al), adj. [el�ptic(al)] El�ptico. Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salit�. Elocution, n. [eloki�cien] Elocucion. Pananalit�, pangungusap, pananalumpat�. Elocutionary, adj. [elokiuci�neri] Lo que pertenece � la elocucion. Nauukol sa pananalit� � pangungusap � pananalumpat�. Elocutionist, n. [elokiucionist] Declamador. M�nanalumpat�. Elongate, v. [il�ngguet] Alargar, apartar, alejar. Unatin, pahabain; ilay�. Elongation, n. [ilongu�cion] Prolongacion; alejamiento. Pag-uunat, pagpapahab�; paglalay�. Elope, v. [il�p] Raptar. Magtaanan ng babae. Elopement, n. [il�pment] Rapto. Pagtataanan ng babae. Eloquence, n. [�locuens] Elocuencia. Kainaman sa pananalit�; gand� ng pananalit�. Eloquent, adj. [�locuent] Elocuente. Mainam na manalit�, magandang manalit�. Else, conj. [els] De otro modo.

Sa ibang paraan, kung dil�. Else, pron. [els] Otro. Iba, pa, sak�. Elsewhere, adv. [�lsjuer] En otra parte. Sa kabilang dako. Elucidate, v. [ili�sidet] Dilucidar, explicar. Liwanagan, ipaliwanag. Elucidation, n. [ili�sid�cion] Elucidacion, explicacion. Paliwanag, kaliwanagan. Elude, v. [ili�d] Eludir, evitar. Umiwas, umilag. Eludible, adj. [ili�dibl] Evitable. Maiiwasan, maiilagan. Elusion, n. [iliuzion] Escapatoria. Ilag, iwas. Elusive, adj. [ili�siv] Artificioso. Maray�, nakakaday�. Elusory, adj. [iliusori] Fraudulento, artificioso. Nakakaday�. Elve, n. [elv] Encanto. Enkanto. Elvish, adj. [elvish] Encantado. Enkantado, may enkanto. Emaciate, v. [inm�ci�t] Extenuar, adelgazar. Panipis�n, pangayayatin. Emaciation, n. [imeci�cien] Extenuacion, flaqueza. Pagnipis, pangangayayat. Emanate, v. [�manet] Emanar. Magmul�, magbuhat, manggaling.

Emanation, n. [eman�cion] Emanacion, origen. Pagmumul�, pagbubuhat, panggagaling. Emancipate, v. [im�nsipet] Emancipar. Magpalay�. Emancipation, n. [imansip�cien] Emancipacion. Pagpapalay�. Emasculate, adj. [im�skiulet] Castrado. Bating, kapon. Emasculate, v. [im�skiulet] Castrar. Kumapon; kapun�n. Embalm, v. [emb�m] Embalsamar. Embalsamahin, gamutin ang bangkay ng hwag mabulok. Embank, v. [emb�nk] Terraplenar. Magtambak, magtabon. Embankment, n. [emb�nkment] Terraplen. Tambak, tabon. Embarcation, n. [embark�cion] Embarcacion. Sasakyan sa tubig. Embargo, n. [emb�rgo] Embargo; detencion de buque. Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig. Embark, v. [emb�rc] Embarcar. Lumulan; maglulan; sumakay; magsakay. Embarrass, v. [emb�rras] Embarazar, enredar. Manglit�, lumit�, tumul�g, gumul�. Embarrassment, n. [emb�rrasment] Embarazo, enredo. Gusot, gul�. Embassador, n. [emb�sador] Embajador. Sugong kinatawan ng isang bans�. Embassy, n. [�mbasi] Embajada.

Pasug� ng isang bans�. Embattle, v. [emb�tl] Formar en orden de batalla. Humanay sa pakikipagbaka. Embellish, v. [emb�lish] Hermosear. Pagandahin, parikitin. Embellishment, n. [emb�lishment] Adorno, ornato. Pagpapalamuti, paggagayak, pagpapaganda. Embers, n. [�mboerz] Rescoldo. Baga. Embezzle, v. [emb�zl] Hurtar; malgastar. Magnakaw; mag-aksay�, mag-alibugh�. Embezzlement, n. [emb�zlment] Hurto, robo. Pagnanakaw, pangduduwit. Emblem, n. [�mblem] Emblema. Sasisag. Emblematic, adj. [emblem�tic] Emblem�tico, simb�lico. Nauukol sa sagisag. Emblematical, adj. [emblem�tical] Emblem�tico, simb�lico. Nauukol sa sagisag. Embodiment, n. [emb�diment] Incorporacion. Samah�n, kapisanan. Embody, v. [emb�di] Incorporar. Isama, ipisan. Embolden, v. [emb�ldn] Animar. Lumakas ang loob, tumapang. Emboss, v. [emb�s] Grabar en realce � de relieve. Magtampok ng palamuti, maglilok. Embrace, n. [embr�s] Abrazo. Yakap, yapos.

Embrace, v. [embr�s] Abrazar. Yumakap, yumapos. Embracement, n. [embr�sment] Abrazo. Pagyakap, pagyapos. Embrocate, v. [�mbroket] Estregar, frotar. Humilot, pahiran ng gamot. Embrocation, n. [embrok�cion] Estragamiento, frotamiento. Paghilot, pagpapahid ng gamot. Embroider, v. [embr�ider] Bordar. Magburd�; manah�. Embroidery, n. [embr�ideri] Bordado. T�hiin, bordado. Emend, v. [im�nd] Enmendar, corregir. Isaayos, pabutihin. Emendation, n. [emend�cioen] Enmienda, correccion. Pagtutwid, pagsasaayos, pagpapakabuti. Emerge, v. [im�rdch] Salir, proceder. Lumabas, lumitaw, manggalin, magmul�. Emergency, n. [im�rdchensi] Emergencia. Pangyayaring hind� sinasady�. Emery, n. [�meri] Esmeril. Lih�. Emetic, adj. [im�tic] Em�tico, vomitivo. Pangpasuka. Emetic, n. [im�tic] Em�tico. Pangpasuka, nak�kasuka. Emigrant, v. [�migrant] Emigrado. Nangingibang bayan. Emigrate, v. [�migret] Emigrar.

Mangibang bayan. Emigration, n. [emigr�cioen] Emigracion. Pangingibang bayan. Eminence, n. [�minens] Altura, elevacion; eminencia, t�tulo de honor de los cardenales. Kataasan, kadakilaan; karilagan, kabunyian. Eminency, n. [�minensi] Altura, elevacion; eminencia, t�tulo de honor de los cardenales. Kataasan, kadakilaan; karilagan, kabunyian. Eminent, adj. [�minent] Eminente, elevado, distinguido. Marilag, buny�, magiting. Emissary, n. [�miseri] Emisario; esp�a. Sugong lihim; tiktik. Emission, n. [im�cioen] Emision. Paglalabas. Emit, v. [im�t] Emitir, echar de s�. Maglabas, maglitaw, maghayag. Emmet, n. [�met] Hormiga. Langgam. Emolliate, v. [im�liet] Ablandar. Lumambot. Emollient, adj. [im�lient] Emoliente � que sirve para ablandar. Pangpalambot. Emolument, n. [im�liument] Emolumento, provecho. Pakinabang, tub�. Emotion, n. [im�cioen] Emocion, agitation del �nimo. Bakl�, kab�, kutog; sigla; sikd�. Emotional, adj. [im�cional] Concitativo. Nakababakl�; nakakapagpasigla. Emperor, n. [�mperor] Emperador. Emperador, har� ng malaking bans�.

Emphasis, n. [�mfasis] �nfasis. Di�n. Emphatic, adj. [�mfatic] Enf�tico. Mari�n. Emphasise, v. [emfas�is] Hablar con �nfasis. Manalit� ng mari�n. Empire, n. [�mpair] Imperio. Imperyo, malaking kaharian. Employ, n. [empl�i] Empleo, ocupacion. G�wain sa isang k�wanihan, tunk�lin. Employ, v. [empl�i] Emplear, ocupar. Manungkol, maggugol ng panahon. Employee, n. [empl�yi] Empleado. Kawan�. Employment, n. [empl�iment] Empleo. Kalagayang pagkakawan�. Emporium, n. [emp�rioem] Emporio. Bayang k�lakalan; dakong tiy�ngihan; p�milihan. Empower, v. [emp�uoer] Autorizar, dar poder. Magbigay kapangyarihan. Empress, n. [�mpres] Emperatriz. Emperatr�s, asawa ng emperador � ng har� sa malaking bans�. Emptiness, n. [�mtines] Vaciedad. Kawalan ng laman. Empty, adj. [�mti] Vacio; inutil; ignorante. Walang lam�n; walang kabuluhan; hangal. Empty, v. [�mti] Vaciar. Alisan ng laman. Emulate, v. [�miulet] Emular, competir; imitar.

Lumaban, makipagpunyag�; gumaya. Emulation, n. [emiul�cioen] Emulacion, rivalidad. Pakikilaban, pakikipagpunyag�. Emulsion, n. [imulcioen] Emulsion. Pangalan ng gamot. Enable, v. [en�bl] Habilitar, poner en estado de. Makakaya, maka.... Enact, v. [en�ct] Establecer, decretar. Magtatag magpasy�, magbigay utos, mag-utos. Enactment, n. [en�ctment] Decreto, dictamen. Pasiya, utos. Enamour, v. [enamoer] Enamorar. Mangibig, mangligaw. Encage, v. [enk�dch] Enjaular. Kulungin, isilid sa haula. Encamp, v. [enc�mp] Acampar [se]. Humantong � humimpil [ang isang hukbo]; magtay� ng kampamento; magkampamento. Encampment, n. [enc�mpment] Campamento. Kampamento, dakong kinahahantungan [ng hukbo]. Encase, v. [enk�s] Encajar. Isilid sa kaha � sa kah�n. Enchain, v. [ench�n] Encadenar. Itanikal�. Enchant, v. [ench�nt] Encantar. Halinahin, ganyakin, bihagin ang kalooban. Encircle, v. [ens�rcl] Cercar, rodear. Bakurin, kubkubin, kulungin. Enclose, v. [encl�z] Cercar, circunvalar algun terreno. Bakuran.

Enclosure, n. [encl�siur] Cercamiento, cercado. Loob�n, dakong nababakuran. Encompass, v. [enk�mpas] Circundar, rodear. Ligirin. Encore, adv. [�ncor] Otra vez, de nuevo. Mul�, ul�. Encore, int. [�ncor] Otra! otra vez, mas. Isa pa! hali pa! hala pa ul�. Encore, v. [�ncor] Pedir que un actor repita lo que ha cantado � recitado. Ipaulit ang kinant� � itinalumpat�. Encounter, n. [enc�unter] Encuentro, choque. Tagp�, sagup�, bangg�, bungg�. Encounter, v. [enc�unter] Encontrar, acometer al enemigo. M�katagp�; sumalubong, sumagup�, dumaluhong. Encourage, v. [enk�redch] Animar, alentar. Magpalakas ng loob, magpatapang. Encouragement, n. [enk�redchment] Est�mulo. Pangpalakas ng loob, pangpatapang. Encroach, v. [encr�ch] Usurpar, apropiarse lo ajeno. Kumamk�m, mangamk�m. Encroachment, n. [encr�chment] Usurpacion. Pangangamkam. Encumber, v. [enk�mboer] Embarazar. Gumambal�, umabala. Encumbrance, n. [enk�mbrans] Embarazo, estorbo. Gambal�, abala. End, n. [end] Fin, cabo, extremidad. Katapusan, dulo, wakas, hangganan, hangg�. End, v. [end]

Acabar, terminar, concluir; matar, quitar la vida; acabarse. Tumapos, yumar�; lumutas; umut�s; humangga. Endanger, v. [end�ndcher] Peligrar, arriesgar. Manganib, mangamb�. Endear, v. [end�r] Encarecer. Mahal�n. Endearment, n. [end�rment] Encarecimiento. Pagmamahal. Endeavor, n. [end�voer] Esfuerzo, empe�o. Sikap, mas�kit. Endeavor, v. [end�voer] Esforzarse, intentar. Magsumikap, magsikap, magsumakit. Ending, n. [�nding] Conclusion, cesacion; muerte. Katapusan, pagkatapos, paglilikat, paghangg�, pagkalutas, pagkautas. Endless, adj. [�ndles] Interminable. Walang hanggan, walang katapusan, walang dulo. Endorse, v. [end�rs] Endosar una letra de cambio; rubricar, autorizar. Isalin sa iba ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de cambio;" pumirm�, magpahintulot. Endow, v. [end�u] Dotar � una mujer. Makaloob ng bigay-kaya, magdulot. Endowment, n. [end�ument] Dote, dotacion. Bigay-kaya, dote. Endurance, n. [endi�rans] Duracion; paciencia, sufrimiento. Pagmamatigas; pagtitiis, pagbabat�. Endure, v. [endi�r] Sufrir, soportar, aguantar. Magmatigas, magbat�, magtiis. Endways, adv. [�ndwes] De punta, derecho. Twid, patul�y. Enemy, n. [�nimi] Enemigo.

Kaaway, kaalit, kalaban, kagalit, katalo. Energetic, adj. [enoerdch�tic] En�rgico, vigoroso. Buh�y ang loob, magilas. Energy, n. [�noerdchi] Energ�a, vigor. Kabuhayan ng loob, kagilasan, gilas. Enfeeble, v. [enf�bl] Debilitar. Humin�, manglat�. Enforce, v. [enf�rs] Esforzar, violentar, compeler. Pilitin, ibuy�. Enforcement, n. [enf�rsment] Compulsion, coaccion. Pagpilit, pamimilit. Enfranchise, v. [enfr�nchaiz] Franquear, poner en libertad; emancipar. Palayain, alisin sa pagkaalipin. Engage, v. [engu�dch] Empe�ar, comprometer. Mangak� na makikipagkita � paparoon; makipagkayar�. Engaged, adj. [engu�dched] Comprometido. May pangak�. Engagement, n. [engu�dchment] Empe�o, comprometimiento. Pangak�. Engender, v. [endch�nder] Engendrar, producir. Manganak. Engine, n. [�ndchin] M�quina, locomotora. M�kina. Engineer, n. [endchin�r] Ingeniero, makinista. Inhinyero, makinista; marunong ng pasikotsikot ng m�kina. Engineering, n. [endchin�ring] Arte del ingeniero. Karunungan tungkol sa mga m�kina at sa inhinyery�. English, adj. [�nglish] Ingl�s. Inggl�s.

English, n. [�nglish] Ingl�s. Inggl�s, taga Inglaterra. English, v. [�nglish] Traducir en idioma ingles. Isalin sa wikang inggl�s. Engrave, v. [engr�v] Gravar, tallar, esculpir. Lumilok. Engraving, n. [engr�ving] Grabado. Paglililok. Engross, v. [engr�s] Engordar, engrosar. Patabain, palakh�n. Engulf, v. [eng�lf] Engolfar; engullir. Palaot; sumakmal. Enhance, v. [enh�ns] Encarecer, levantar en alto. Mahal�n, pataasin. Enhancement, n. [enh�nsment] Encarecimiento. Pagpapamahal, pagpapataas. Enigma, n. [in�gma] Enigma. Bugtong; bugtungan. Enigmatic, adj. [inigm�tic] Enigm�tico. Parang bugtong, malab�. Enigmatical, adj. [inigm�tical] Enigm�tico. Parang bugtong, malab�. Enjoin, v. [endch�in] Mandar, encargar, advertir. Magbilin, magtagubilin. Enjoy, v. [endch�y] Gozar, poseer. Matw�, magalak; magtaglay, magtam�, magkam�t. Enjoyment, n. [endch�iment] Placer; goce, disfrute. Tw�, galak; taglay, tam�, kam�t. Enlarge, v. [enl�rdch] Engrandecer, dilatar [se], extender [se].

Lumak�, magpalak�, humab�, magpahab�, dumami, magparami. Enlargement, n. [enl�rdchment] Aumento, ampliacion. Pagdaragdag, pagpapalak�. Enlighten, v. [enl�iten] Alumbrar, iluminar; instruir. Liwanagan, turuan. Enlightenment, n. [enl�itnment] Ilustracion, instruccion. Pagpapaliwanag, pagtutur�. Enlist, v. [enl�st] Alistar, sentar plaza. Patal�; magsundalo. Enlistment, n. [enl�stment] Alistamiento. Pagpapatal�. Enliven, v. [enl�ivn] Animar, avivar. Palakasin ang loob, buhayin ang loob. Enmesh, v. [enm�sh] Enredar, enmara�ar. Siluin. Enmity, n. [�nmiti] Enemistad. Poot, pagtatanim ng loob. Ennoble, n. [en�bl] Ennoblecer. Parangal�n, parangal�n. Enormity, n. [in�rmiti] Enormidad. Lak�ng d� kawas�. Enormous, adj. [in�rmoes] Enorme. Malak�ng d� kawas�. Enough, adj. & adv. [in�f] Bastante, suficiente. Sukat, sap�t, kasya. Enough, n. [in�f] Lo suficiente. Kasukat�n, karapatan, kakasyahan. Enquire, v. [enqu�ir] Informarse, inquirir, averiguar. Magsiyasat, mag-usis�, mag-urir�, magtanong.

Enquiry, n. [encu�re] Indagacion. Pagsisiyasat, pag-uusis�, pagtatanong. Enrage, v. [enr�dch] Enfurecer, irritar, encolerizar. Galitin, papag-initin. Enrich, v. [enr�tch] Enriquecer. Payamanin. Enroll, v. [enr�l] Alistar, registrar. Patal�, magtal� ng pangalan. Enrollment, n. [enr�lment] Registro. Pagtatal�. Ensample, n. [ens�mpl] Ejemplo. Halimbaw�. Ensconce, v. [ensc�ns] Resguardar con un fortin. Mangubl�, manganlong. Enshrine, v. [enshr�n] Guardar como reliquia. Itagong pinaka ala-ala. Enshroud, v. [enshr�d] Amortajar. Balutin ng sapot. Ensign, n. [�nsain] Bandera. Watawat, bandil�, bandera. Enslave, v. [ensl�v] Esclavizar. Alipinin, busabusin. Enslavement, n. [ensl�vment] Esclavitud. Pagkaalipin, pagkabusabos. Ensue, v. [ensi�] Seguirse, suceder. Sumunod, humalile, bumuntot. Ensurance, n. [ensi�rans] Seguro. Seguro, pananagot sa buhay � pag-aar� ng sanggayon. Ensure, v. [ensi�r] Asegurar.

Pasiguro; pasagutan ang buhay � pag-aar� ng sanggayon. Entangle, v. [ent�ngl] Enredar, embrollar, embarazar. Manggul�, mang-abala, gumambal�, gumaw� ng sabid. Entanglement, n. [ent�nglment] Enredo, embarazo. Sab�d, abala, gambal�. Entangler, n. [ent�ngloer] Enredador, embrollon. Manggugul�, mapag-gaw� ng sab�d. Enter, v. [�ntoer] Entrar, penetrar. Pumasok, pasa loob. Enterprise, n. [�ntoerpraiz] Empresa. Layon, panukal�. Entertain, v. [ent�rten] Entretener, divertir. Lumibang, umaliw; libangin, aliw�n. Entertainer, n. [entoert�noer] Hu�sped; el que alegra � divierte � otros. Ang nag-anyaya; ang lumilibang, ang nagbibigay kasayahan. Entertainment, n. [entoert�nment] Entretenimiento, diversion. L�bangan, kasayahan, pangparaan ng panahon. Enthral, v. [enzr�l] Oprimir. Pumighat�. Enthralling, adj. [enzr�ling] Opresivo. Nakapipighat�. Enthrone, v. [enzr�n] Entronizar. Iluklok sa trono. Enthronement, n. [enzr�nment] Entronizacion. Pagluluklok. Enthusiasm, n. [enzi�ziasm] Entusiasmo. Sigla. Enthusiastic, adj. [enziuzi�stic] Entusiasta. Masigla.

Entice, v. [ent�is] Tentar, instigar. Manuks�. Enticement, n. [ent�isment] Instigacion. Tuks�, panunuks�. Entire, adj. [ent�ir] Entero, completo. Bu�, ganap. Entirely, n. [ent�irli] Entereza. Kabuoan. Entitle, v. [ent�itl] Entitular, autorizar. Marapatin. Entomb, v. [ent�m] Sepultar. Ilibing. Entrails, n. [�ntrelz] Entra�as. Bituka, k�loob-looban. Entrance, n. [�ntrans] Entrada; admision. Pasuk�n; pasok. Entrap, v. [entr�p] Entrampar, enredar, enga�ar. Manil�, manghib�, mangday�. Entreat, v. [entr�t] Rogar, suplicar. Sumam�, mamanhik, makiusap. Entreaty, n. [entr�ti] Ruego, s�plica, solicitud. Sam�, pamanhik, pakikiusap. Entree, n. [�ntri] Entrada. Pagpasok. Entrust, v. [entr�st] Confiar. Magkatiwal�, tumiwal�. Entry, n. [�ntri] Entrada. Pagpasok, pasuk�n. Entwine, v. [entw�in] Entrelazar, enroscar.

Mamulupot, mamilipit, magpalikawlikaw. Enumerate, v. [ini�meret] Enumerar. Bumilang; bilangin. Enumeration, n. [iniumer�cion] Enumeracion. Pagbilang. Enunciate, v. [ini�nciet] Enunciar, declarar. Magbalit�, maghayag. Enunciation, n. [iniunciecien] Enunciacion, declaracion p�blica. Pagbabalit�, paghahayag. Envelop, v. [env�lop] Envolver, aforrar. Balutin. Envelope, n. [�nvelop] Sobre, envolvedero. Sobre, balot ng sulat, balutan. Envenom, v. [env�nom] Envenenar. Lumason; lasunin. Envious, adj. [�nvious] Envidioso. Mainggitin. Environ, v. [�nviron] Rodear, cercar, bloquear, sitiar. Ligirin, kubkubin. Envoy, n. [�nvoi] Enviado, mensajero. Sug�, inutusan. Envy, n. [�nvi] Envidia. Ingg�t, kainggitan, pananaghil�. Envy, v. [�nvi] Envidiar. Mainggit, managhil�. Epact, n. [�pact] Epacta. Epakta [� ang kalendaryo ng mga par�]. Ephemeral, adj. [if�meral] Ef�mero. Mamaghapon ang tagal.

Epicene, adj. [�pisin] Epiceno. Nauukol sa lalake at babae. Epidemic, adj. [epid�mic] Epid�mico; general. Ang nauukol sa sak�t na sumasalot sa pook, bayan � bansa sa isang panahon, kalahatan. Epidemy, n. [�pidemi] Epidemia. Sak�t na sumasalot sa isang pook, bayan � bansa sa isang panahon. Epidermis, n. [epid�rmis] Epid�rmis, cut�cula. Balat sa labas. Epilepsy, n. [�pilepsi] Epilepsia. Himatay. Epileptic, adj. [epil�ptic] Epil�ptico. H�matayin, nauukol sa sak�t na himatay. Epiphany, n. [ip�fani] Epifania. Paglitaw, pagsipot; pist� ng Tatlong Har�. Episcopate, n. [ip�scopet] Obispado. Saklaw ng isang Obispo. Episode, n. [�pisod] Episodio. Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay. Epistle, n. [ip�sl] Ep�stola. Sulat, liham. Epistolary, adj. [ip�stoleri] Epistolar. Nauukol sa sulat � liham. Epitaph, n. [�pitaf] Epitafio. Lagdang nasusulat sa pinaglibingan. Epitome, n. [ip�tomi] Ep�tome, resumen. Maikling salaysay � katas na nilalaman ng isang kath� � akd�. Epoch, n. [ip�c] �poca. Panahon. Epson salt, n. [�pson solt]

Magnesia calsinada. Magnesya kalsinada. Equable, adj. [�cuabl] Igual, uniforme. Kagaya, kapara, kaparis. Equal, adj. [�cual] Igual, semejante. Kagaya, kawangis, kawangk�. Equal, v. [�cual] Igualar. Pagparahin, pagparisin; pagparehohin. Equality, n. [icu�liti] Igualdad. Pagkakapantay, pagkakaparis. Equalization, n. [icualiz�cion] Igualamiento. Pagpaparis, pagtutulad. Equalize, v. [�cualaiz] Igualar. Pagparisin, pagpantayin. Equally, adv. [�cuali] Igualmente. Gayon din, may pagkakaparis. Equanimity, n. [icuan�miti] Ecuanimidad, serenidad de �nimo. Lam�g ng loob, katibayan ng loob. Equator, n. [icu�tor] Ecuador. Ekwador. Equestrian, adj. [icu�strian] Ecuestre. Nauukol sa pangangabayo. Equestrian, n. [icu�strian] Ecuestre. Marunong mangabayo. Equiangular, adj. [icui�nguiular] Equi�ngulo. Magkaparis ang mga sulok, magkaisa ang lay�. Equilateral, adj. [icuil�teral] Equil�tero. Magkaisa ang sukat ng mga gilid � hangga. Equilibrium, n. [icuil�bri�m] Equilibrio, contrapeso. Timbang, tatag.

Equine, adj. [�cuin] Caballar. Nauukol sa kabayo. Equinox, n. [�cuinocs] Equinoccio. Panahong magkasinhab� ang araw at gab�. Equip, v. [icu�p] Equipar, pertrechar. Magsangkap ng mga kailangan. Equipage, n. [�cuipedch] Equipaje. Sangkap na kailangan, daladalahan. Equipment, n. [icu�pment] Equipaje, el acto de equipar. Pagsasangkup ng mga kailangang dalhin. Equipoise, n. [�cuipoiz] Equilibrio. Timbang. Equitable, adj. [�cuitabl] Equitativo, justo. Tapat, matwid, walang day�. Equity, n. [�cuiti] Equidad, justicia. Karampatan, katwiran. Equivalence, n. [icu�valens] Equivalencia. Kahambing, kawangk�, katimbang, katumbas. Equivalent, adj. [icu�valent] Equivalente. Katumbas, katimbang, kahambing. Equivocal, adj. [icu�vocal] Equ�voco, ambiguo. Nakapagkakamali. Equivocate, v. [icu�voket] Equivocar. M�mal�, maligaw. Equivocation, n. [icu�vokecion] Equ�voco. Kamalian, mali, pagkaligaw. Era, n. [�ra] Era. Panahon. Eradicate, v. [ir�diket]

Desarraigar, extirpar. Bunutin, lipulin. Eradication, n. [iradik�cion] Extirpacion. Pagkabunot, pagkalipol. Erase, v. [ir�s] Borrar. Katkatin, pawiin, burahin. Eraser, n. [ir�ser] Raspador. Pangbur�. Erasure, n. [ir�siur] Raspadura. Katkat, bur�. Ere, adv. & prep. [ir] Antes, mas, pronto, antes de. Bago, muna. Erect, adj. [ir�ct] Derecho, levantado hacia arriba. Patwid, patay�. Erect, v. [ir�ct] Erigir, establecer. Magtayo, magtatag. Erection, n. [ir�ccion] Ereccion, construccion. Pagtatay�. Erelong, adj. [irl�ng] Antes de mucho. Hind� pa nalalaunan, hind� pa naluluwatan. Err, v. [�r] Vagar, errar, desviarse. Magkamal�, m�mal�, m�lisy�, m�ligaw. Errand, n. [�rrand] Recado, mensaje. Pasabi, bilin, utos. Errant, adj. [�rrant] Errante, vagabundo. Palaboy, hampas-lup�. Errata, n. [err�ta] Erratas. Mga kamalian sa kath�, aklat, sulat, ibp. Erratic, adj. [err�tic] Err�tico, vagante, vagabundo. Lay�s, palakadlakad, palaboy, hampas-lup�.

Erratum, n. [irr�tum] Errata. Mga kamalian sa kath�, aklat, sulat ibp. Erring, adj. [�rring] Errado, errante. N�mamal�, n�liligaw. Erroneous, adj. [err�nioes] Erroneo, falso. Mal�, hind� tunay. Error, n. [�rror] Error, yerro. Kamalian, kalisyaan. Erudite, adj. [�riudait] Erudito. Paham, pantas, marunong. Erudition, n. [eriud�cioen] Erudicion, ciencia. Kapaham�n, kapantasan, karunungan. Eruption, n. [ir�pcioen] Erupcion. Silakb�, buga. Erysipelas, n. [eriz�pelas] Erisipela. Kulebra � sak�t sa balat. Escapade, n. [escap�d] Movimiento irregular de un caballo. Lik�t � bisyo ng kabayo. Escape, v. [esk�p] Escapar, huir. Tumaanan, tumakas. Escape, n. [esk�p] Escapada, huida. Pagtataanan, pagtakas. Eschew, v. [eschi�] Huir, evitar. Lumay�, umilag. Escort, n. [�scort] Escolta. Abay, kumboy, bantay, kaakbay. Escort, v. [esc�rt] Escoltar, convoyar. Akbayan, samahan, ihatid. Escript, n. [escr�pt]

C�dula, escritura. Katibayan, kasulat�n. Esculent, adj. & n. [�skiulent] Comestible. M�kakain; pagkain. Escutcheon, n. [eski�chen] Escudo. Eskudo. Esoteric, adj. [esot�ric] Secreto, misterioso. Lihim, mahiwag�. Esophagus, n. [es�fagoes] Garganta. Lalamunan. Especial, adj. [esp�cial] Especial. Tang�, bukod-tang�. Espial, n. [esp�ial] Esp�a, observacion. Paniniktik. Espousals, n. [esp�usals] Esponsales. Kasal. Espouse, v. [esp�uz] Desposar. Magkasal; pakasal. Espy, v. [esp�i] Espiar, acechar. Maniktik, manubok. Essay, n. [es�] Ensayo. Pagsasanay. Essay, v. [es�] Ensayar, probar, tentar. Magsanay; tikman. Essence, n. [�sens] Esencia, perfume. Pabang�. Essential, adj. [es�ncial] Esencial. Kailangan. Essential, n. [es�ncial] Esencia. Ang kinakailangan.

Establish, v. [est�blish] Establecer, fundar. Magtatag; itatag. Establishment, n. [est�blishment] Establecimiento; domicilio. Pagkakatatag; bahay. Estate, n. [est�t] Estado; hacienda, bienes. Pag-aar�, lupang pag-aar�. Esteem, n. [est�m] Estimacion, aprecio. Pagmamahal, pagpapahalag�. Esteem, v. [est�m] Estimar, apreciar. Mahal�n, pahalagahan. Estimable, adj. [est�mabl] Estimable. Kagalang-galang, kapitapitagan. Estimate, n. [�stimet] Valuacion. Tasa, pahalag�, kur�. Estimate, v. [�stimet] Estimar, apreciar. Halagahan. Estimation, n. [estimecioen] Estimacion. Pitagan, galang. Estrange, v. [estr�ndch] Extra�ar, apartar, enajenar. Manibago, kumatw�, lumay�, umilag. Estrangement, n. [estr�ndchment] Enajenamiento; extra�eza, distancia. Kakatw�; lay�, agwat. Estuary, n. [�schiueri] Brazo de mar. Waw�. Etch, v. [etch] Grabar al agua fuerte. Lumilok sa metal. Etching, n. [�ching] Grabado hecho al agua fuerte. Paglilok sa metal. Eternal, adj. [it�rnal]

Eterno, inmortal. Magpakaylan man, walang hanggan. Eternally, adv. [it�rnali] Eternamente. Sa tanang panahon, sa boong panahon. Eternity, n. [it�rniti] Eternidad. Pagkakaylan man, pagkawalang hanggan. Ether, n. [�z�r] Eter. Eter. Ethereal, adj. [iz�rial] Et�reo, celeste. Ukol sa langit. Ethiop, n. [�ziop] Etiope, negro. Taga Etyopya, taong maitim. Etiquette, n. [�tiket] Etiqueta. Etiketa, pagkikilos-mahal. Ettin, n. [et�n] Gigante. Higante. Etymology, n. [etim�lodchi] Etimolog�a. S�mulain ng mga salit�. Eucharist, n. [i�carist] Eucarist�a. Pakinabang, kumunyon. Eulogize, v. [i�lodchaiz] Elogiar, aplaudir. Pumuri, magpaunlak. Eulogy, n. [i�lodchi] Elogio, alabanza. Papuri, paunlak. Eunuch, n. [i�noc] Eunuco, capon. Bating, kapon. Euphemism, n. [i�fimizm] Eufemismo. Badyang pangpalubagloob. Euphonical, adj. [iuf�nikal] Euf�nico. Hinggil sa pagkakatugm� ng tinig.

Euphony, n. [i�foni] Eufon�a. Ang pagkakatugm� ng tinig. Europe, n. [i�rop] Europa. Europa. European, adj. [iur�pian] Europeo. Nauukol sa Europa. European, n. [iur�pian] Europeo. Taga Europa. Evacuate, v. [iv�kiuet] Evacuar, desocupar. Lisan, lisanin, iwan. Evacuation, n. [ivakiu�cioen] Evacuacion. Pag-al�s. Evade, v. [iv�d] Evadir, huir, escapar. Umiwas, umilag, tumakas, tumaanan. Evanescence, n. [evan�sens] Desaparecimiento. Pagkawal�. Evanescent, adj. [evan�sent] Imperceptible. D� makita. Evangel, n. [iv�ndchel] Evangelio. Ebanhelyo, mabuting balit�. Evangelic, adj. [ivandch�lic] Evang�lico. Nauukol sa ebanhelyo. Evangelical, adj. [ivandch�lical] Evang�lico. Nauukol sa ebanhelyo. Evangelist, n. [iv�ndchelist] Evangelista. Ebanhelista, taga-pangaral ng ebanhelyo. Evaporate, v. [iv�poret] Evaporarse, disiparse. Sumuluwak, sumingaw. Evaporation, n. [ivapor�cioen]

Evaporacion, exalacion del vapor. Suluwak, singaw. Evasion, n. [iv�cioen] Evasion, salida, escape, excusa. Pag-ilag, paglabas, pagtakas, dahilan. Evasive, adj. [iv�siv] Evasivo. Maiilagan. Eve, n. [iv] Tardecita; vispera. Takip-silim; bisperas. Even, adj. [iven] Llano, igual. Pantay, patag, yano, panay, pares. Even, adv. [�ven] Aun, aun cuando. Bagaman, kahi't. Even, v. [iven] Igualar, allanar. Pantayin, patagin, panayin. Evening, n. [�vning] Noche; el anochecer. Gab�; takip-silim, pag-gab�. Event, n. [iv�nt] Evento, acontecimiento. Pangyayari, pagkakataon. Eventful, adj. [iv�ntful] Lleno de acontecimientos. Pusp�s ng mga pangyayari. Eventual, adj. [iv�nchiual] Eventual, fortuito. Nagkataon, hind� sinasady�. Eventuality, n. [ivenchiu�liti] Evantualidad. Pagkapangyari. Ever, adv. [�v�r] En cualquier tiempo, siempre. Kaylan man, palag�, lag�, parati, sa anomang panahon. Evergreen, n. [�v�rgrin] Siempre verde, siempreviva. Katakatak�, siemprebibo. Everlasting, adj. [evoerl�sting] Eterno, sempiterno. Magpakaylanman, walang hanggan, walang katapusan.

Everlasting, n. [evoerl�sting] Eternidad. Kawalang hanggan. Evermore, adv. [evoermor] Eternamente. Magpakaylanman. Every, adj. [�veri] Cada uno, cada una. Bawa't, tw�. Every-body, n. [�veri-b�di] Cada uno, cada una. Bawa't tao; lahat ng tao. Every-day, adv. [�veri-day] Cada dia. Araw-araw, bawa't araw. Every-one, n. [�veri-uan] Cada uno, cada una. Bawa't isa, lahat. Everything, n. [�verizing] Cada cosa. Bawa't bagay, lahat ng bagay. Every-where, adv. [�voeri-juer] En � por todas partes. Sa lahat ng dako. Eve-through, n. [�vzro] Canal de agua. Alulod. Evict, v. [iv�ct] Despojar jur�dicamente. Kamkam�n ng pag-ar� sa pamamagitan ng hukuman. Eviction, n. [iviccioen] Eviccion, despojo jur�dico. Pagkamkam ng pag-aar� sa pamamagitan ng hukuman. Evidence, n. [�videns] Evidencia. Katotohanan, katunayan. Evidence, v. [�videns] Evidenciar. Patotohanan, patunayan. Evident, adj. [�vident] Evidente, patente, notorio. Totoo, tunay; malinaw, maliwanag. Evil, adj. [�vl]

Malo, depravado. Masam�. Evil, n. [�vl] Maldad, mal. Kasamaan, sam�. Evil-doer, n. [�vl-d�oer] Malhechor. Manggagaw� ng masam�, tulisan. Evilly, adv. [�vli] Malamente. May kasamaan. Evil-minded, adj. [�vl-manded] Malicioso, mal intencionado. May masamang akal�. Evil-Speaking, n. [�vl-sp�king] Maledicencia, murmuracion. Masamang pangungusap, masakit na pananalit�, takap. Evince, v. [iv�ns] Probar, justificar. Patunayan, patotohanan. Evitable, adj. [�vitabl] Evitable. Maiiwasan, maiilagan. Evoke, v. [iv�c] Evocar. Tumawag. Evolution, n. [evoli�cioen] Evolucion. Pagsulong. Evolve, v. [ev�lv] Desenvolver. Ilatag. Ewe, n. [iu] Oveja. Tupang babae. Ewer, n. [i�oer] Palancana, palangana. Kamaw, pas�, palangana. Exact, adj. [eks�ct] Exacto, puntual, justo. Ganap, hust�, sukat, lubos. Exact, v. [eks�ct] Exigir. Huming�, sumingil.

Exaction, n. [eks�ccien] Exaccion. Hing�, sing�l. Exactitude, n. [eks�ctitiud] Exactitud. Kaganapan, kalubusan. Exaggerate, v. [eks�dcheret] Exagerar. Magpakalabis. Exaggeration, n. [eks�dcherecien] Exageracion. Pagpapakalabis. Exalt, v. [ecs�lt] Exaltar, elevar; alabar, realzar. Ibuny� purihin, parangalan. Exaltation, n. [ecsolt�cien] Exaltacion, elevacion. Pagkabuny�, papuri, parangal. Examination, n. [eczamin�cien] Examen. Paglilitis, pagsur�, pagsisiyasat, pag-uusis�. Examine, v. [ecz�min] Examinar, escudri�ar. Litisin, suriin, eksaminin, siyasatin, usisain. Example, n. [ecs�mpl] Ejemplo, ejemplar. Halimbaw�, uliran, mwestra. Exasperate, v. [ecz�speret] Exasperar, irritar. Manggalit. Exasperation, n. [eczasper�cion] Exasperacion, irritacion. Galit, poot. Excavate, v. [�cscavet] Excavar. Humukay. Excavation, n. [ecscav�cien] Excavacion. Hukay. Exceed, v. [ecs�d] Exceder, sobresalir. Humig�t, lumagpas, lumabis, lumal�. Exceeding, adj. [ecs�ding]

Excesivo. Malabis, mahig�t, lal�. Excel, v. [ecs�l] Sobresalir, sobrepujar. M�tang�, lumagpas. Excellence, n. [�cselens] Excelencia, preeminencia. Karangalan, dangal, kamahalan. Excellency, n. [�cselensi] Excelencia, preeminencia. Karangalan, dangal, kamahalan. Excellent, adj. [�cselent] Excelente, sobresaliente, primoroso. Mainam, maigi. Excelsior, adj. [ecs�lsior] Excelso. Mataas na mataas. Except, conj. [ecs�pt] Sino, � menos que. Kungd�, subal�, bagkus. Except, prep. [ecs�pt] Excepto, � excepcion de. Maliban, liban na. Except, v. [ecs�pt] Exceptuar, excluir. Itang�, ibukod. Exception, n. [ecs�pcien] Excepcion. Bukod, pamumukod. Exceptional, adj. [ecs�pcioenal] Excepcional. Namumukod, natatang�. Excess, n. [ecs�s] Exceso. Kalabis�n, kahigitan, labis. Excessive, adj. [ecs�siv] Excesivo. Malabis, hig�t. Exchange, n. [ecsch�ndch] Cambio. Pal�t, sukl�. Exchange, v. [ecsch�ndch] Cambiar, trocar. Pumalit, magpalit, magsukl�.

Exchangeable, adj. [ecsch�ndchebl] Cambiable. N�ipapalit. Excise, n. [ecs�is] Sisa, derecho que se paga sobre los comestibles, etc.. Bwis, singil. Excise, v. [ecs�is] Sisar. Magpabwis. Exciseman, n. [ecs�izmen] Sisero. M�niningil ng bwis. Excision, n. [ecs�dchen] Extirpacion. Paglipol, pagpaw�. Excitability, n. [ecsaitab�liti] Excitabilidad. Sigla, kasiglahan. Excitable, adj. [ecs�itabl] Excitable. Masigla. Excite, v. [ecs�it] Excitar, estimular. Magbuy�, mag-udyok, pumukaw. Excitement, n. [ecsaitment] Est�mulo, instigacion, conmocion. Pagbubuyo, pagpapasigla. Exciting, adj. [ecs�iting] Encitamiento. Masigla. Exclaim, v. [ecscl�m] Exclamar. Bumulal�s. Exclamation, n. [ecsclam�cioen] Exclamacion. Bulal�s. Exclamatory, adj. [ecscl�metori] Exclamatorio. Pabulal�s. Exclude, v. [ecscli�d] Excluir, exceptuar. Ibukod, ihiwalay. Exclusion, n. [ecscli�sion]

Exclusion. Pagbubukod, paghihiwalay. Exclusive, adj. [ecscli�siv] Exclusivo. N�bubukod, n�hihiwalay. Excommunicate, v. [ecscomi�niket] Excomulgar, anatematizar. Ekskumulgahin, ihiwalay sa iglesya. Excommunication, n. [ecscomi�nikecion] Excomuni�n, anatema. Pag-ekskumulg�, paghihiwalay sa iglesya. Excrement, n. [�cscriment] Excremento. Tae, dum�. Excrete, v. [ecscr�t] Excretar. Itae, idum�, ipalikod. Excretion, n. [ecscr�cien] Excrecion. Pagtae, pagdum�, pagpalikod. Excruciate, v. [ecscri�ciet] Atormentar. Magpahirap, magpas�kit. Excruciation, n. [ecscriuci�cion] Tormento. Pahirap, pas�kit. Exculpate, v. [ecsk�lpet] Disculpar, excusar. Pawal�ng sala, bigyang dahilan. Exculpation, n. [ecskalp�cien] Disculpa. Pagpapawalang sala. Excursion, n. [ecsc�rcion] Excursion. Pagliliwaliw. Excursive, adj. [ecsk�rsiv] Errante, vagante. Palakadlakad. Excuse, n. [ecski�s] Excusa. Paumanhin, dahilan. Excuse, v. [ecski�s] Excusar, dispensar. Magpaumanhin, magpawalang bahal�; dispensahin.

Execrate, v. [�csicret] Execrar, maldecir. Manungayaw, lumait, manump�. Execration, n. [ecsicr�cion] Execracion, maldicion. Tungayaw, lait, sump�. Execute, v. [�csikiut] Ejecutar; ajusticiar. Magsagaw�, gumanap, tumupad; bumitay, pumatay; gumanap ng kaparusahan. Executer, n. [�csikiuter] Ejecutar. Tagapagsagaw�, tagaganap, tagatupad. Execution, n. [ecsiki�cion] Ejecucion. Pagsasagaw�, pagganap; pagbitay. Executioner, n. [ecseki�cioner] Ejecutor, verdugo. Tagabitay, berdugo, tagapatay. Executive, adj. [ecs�kiutiv] Ejecutivo. Nauukol sa pagpapaganap. Executor, n. [ecs�kiutor] Albacea, testamentario. Tagaganap ng hul�ng bilin � testamento ng namatay. Executress, n. [ecs�kiutres] Executrix, n. [ecs�kiutrics] Albacea, ejecutora. Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay. Exemplar, n. [ecs�mplar] Ejemplar, modelo. Uliran, halimbaw�, paris�n, mwestra. Exemplary, adj. [ecs�mpleri] Ejemplar. Uliran, dapat halintularan. Exemplification, n. [ecsemplifik�cion] Ejemplificacion. Pakitang halimbaw�, pagbibigay-uliran. Exemplify, v. [eks�mplifai] Ejemplificar. Magbigay-ulir�n. Exempt, adj. [eks�mt] Exento, libre por privilegio. Kawal�, lay�.

Exempt, v. [eks�mt] Exentar, libertar. Palayain, ihiwalay. Exemption, n. [eks�mcion] Exencion. Lay�. Exercise, n. [�csersaiz] Ejercicio, ensayo, pr�ctica. Pagsasanay, paggaw�, pagpapalakas ng katawan. Exercise, v. [�ksersaiz] Ejercitar; hacer ejercicio; atarear. Magsanay, gumaw�, magpalakas ng katawan. Exert, v. [ecz�rt] Esforzar, empe�arse por alguno. Magsikap, magpumilit. Exertion, n. [ecz�rcion] Esfuerzo. Sikap. Exhalation, n. [ecsjal�cion] Exhalacion. Hing�, singaw. Exhale, v. [ecsj�l] Exhalar. Huminga. Exhaust, adj. [ecz�st] Exhausto, apurado. Said, ub�s; pat�. Exhaust, v. [ecz�st] Apurar, agotar; cansar. Masaid, maubos; mapat�. Exhaustion, n. [ecz�scion] Agotamiento, extenuacion. Pagkasaid, pagkaubos; pagkapat�. Exhibit, n. [ecz�bit] Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia. Katibayang pinakasaks� sa paglilitis sa hukuman. Exhibit, v. [ecz�bit] Exhibir, manifestar. Magtanghal, maghayag. Exhibition, n. [eczib�cion] Exibicion; exposicion. Pagtatanghal, tanghalan. Exhibitor, n. [ecz�bitor]

Ostentador en p�blico. Tagapagtanghal, tagapaghayag. Exhilarate, v. [ecz�leret] Alegrar, causar alegr�a. Magpasay�, magbigay lugod. Exhilaration, n. [ecziler�cion] Alegria, regocijo. Say�, kasayah�n, galak, kagalakan. Exhort, v. [ecz�rt] Exhortar. Mangusap, mangaral, humikayat. Exhortation, n. [eczort�cion] Exhortacion. Pangungusap, pangaral, hikayat. Exhume, v. [ecsi�m] Exhumar, desenterrar. Hukaying mul� ang n�libing. Exhumation, n. [ecsium�cion] Exhumacion. Paghukay na mul� sa inilibing. Exigence, n. [�csidchens] Exigency, n. [�csidchensi] Exigencia, necesidad. Kailangan. Exigent, adj. [�csidchent] Urgente. M�dalian. Exile, n. [�czail] Destierro; desterrado. Pagkatapon, destierro; taong tapon. Exile, v. [�czail] Desterrar, deportar. Magtapon � magdestierro ng taong hinatulan. Exist, v. [ecz�st] Existir. Lumag�, mamarati. Existence, n. [ecz�stens] Existencia. Pamamalag�, pamamarati; ang tinatangkilik, bagay na mayroon. Exit, n. [�csit] Salida. L�basan. Exodus, n. [�csodoes] �xodo.

Pag-alis; eksodo � ikalawang aklat ng Biblia. Exonerate, v. [ecz�neret] Exonerar. Magpatawad, maggawad ng kapatawaran. Exoneration, n. [eczoner�cien] Exoneracion. Pagpapatawad. Exorbitance, n. [ecz�rbitans] Exorbitancia, exceso, enormidad. Kalabisan. Exorbitant, adj. [ecs�rbitant] Exorbitante, excesivo, enorme. Malabis. Exordium, n. [ecz�rdioem] Exordio. Simul�, pasimul�. Exotic, adj. [ecz�tic] Ex�tico, extrangero. Galing sa ibang lupain. Expand, v. [ecsp�nd] Extender, dilatar. Lumwag, lumawak, kumalat. Expanse, n. [ecsp�ns] Expansion, dilatacion. Lawig, lawak. Expansion, n. [ecsp�nsion] Expansion. Kalawakan. Expatiate, n. [ecsp�ciet] Espaciarse, difundirse. Mangalat, lumaganap. Expatriate, v. [ecsp�triet] Expatriar. Itapon sa ibang lupain. Expatriation, n. [ecspetri�cion] Expatriacion. Pagtatapon sa ibang lupain. Expect, v. [ecsp�ct] Esperar, aguardar. Maghintay, magantabay, umasa. Expectance, n. [ecsp�ctans] Expectacion, esperanza. Paghihintay, pag-asa.

Expectant, n. [ecsp�ctant] Esperador. Ang naghihintay, ang umaasa. Expectation, n. [ecspect�cion] Expectacion, esperanza, mira, perspectiva. Pag-asa; hintay; hangad. Expectorate, v. [ecsp�ctoret] Expectorar. Dumahak. Expectoration, n. [ecspector�cion] Expectoracion. Dahak. Expediency, n. [ecsp�diensi] Propiedad; conveniencia, oportunidad. Pag-aar�; karapatan, pagsasamantal�. Expedient, adj. [ecsp�dient] Oportuno, conveniente. Marapat, masasamantal�. Expedite, v. [�cspidait] Expedir, despachar. Lutasin, ipadal�. Expedition, n. [ecspid�cien] Expedicion. Paglalakbay. Expeditious, adj. [ecspid�cioes] Pronto, expedito. Madal�, matulin, tuloy-tuloy. Expel, v. [ecsp�l] Expeler. Ilabas, iwaks�, Ibukod. Expend, v. [ecsp�nd] Expender, gastar, desembolsar. Gumugol, maggugol, gumast�, magdukot. Expenditure, n [ecsp�ndichiur] Gasto, desembolso. Gugol, nagugol, ginast�. Expense, n. [ecsp�ns] Expensas, gasto. Gugol, gastos. Expensive, adj. [ecsp�nsiv] Costoso. Magugol, mahal. Experience, n. [ecsp�riens] Experiencia, pr�ctica.

Kasanay�n. Experience, v. [ecsp�riens] Experimentar. Magsanay; magmalas; sumubok; tikman. Experienced, adj. [ecsp�riensd] Experimentado. San�y. Experiment, n. [ecsp�riment] Experimento. Pagsubok. Experiment, v. [ecsp�riment] Experimentar. Sumubok; subukin. Expert, adj. [ecsp�rt] Experto, habil. Bihas�, san�y, may-kaya. Expertness, n. [ecsp�rtnes] Habilidad. Kakayahan. Expiate, v. [�cspiet] Expiar, borrar un delito. Magtakip ng kasalanan. Expiation, n. [ecspi�cion] Expiacion. Pagtatakip ng kasalanan. Expiration, n. [ecspir�cion] Expiracion; muerte. Pagkatapos, pagkalutas; pagkalagot ng hininga, pagkamatay. Expire, v. [ecsp�ir] Expirar; morir. Matapos, malutas; malagot ang hininga, mamatay. Explain, v. [ecspl�n] Explanar, explicar. Magpaliwanag. Explanation, n. [ecsplen�cion] Explanaci�n, explicacion. Paliwanag. Explanatory, adj. [ecsplen�tori] Explicativo. Nakapagpapaliwanag. Expletive, adj. [�csplitiv] Expletivo. Badyang ginagamit sa lalong ik�liliwanag ng pananalit�.

Explicable, adj. [�csplikebl] Explicable. N�ipaliliwanag. Explication, n. [ecsplik�cion] Explicacion. Paliwanag, paaninaw. Explicit, adj. [ecspl�sit] Expl�cito, claro. Maliwanag, malinaw. Explode, v. [ecspl�d] Disparar con estallido. Pumutok, sumilakb�, bumug�. Exploit, n. [ecspl�it] Haza�a, hecho her�ico. Gawang kabayanihan, pamamayani. Exploration, n. [ecsplor�cion] Exploracion. Pagtuklas. Explore, v. [ecspl�r] Explorar; averiguar; sondear. Tumuklas; sumiyasat; tumarok. Explosion, n. [ecspl�cion] Explosion. Pagputok. Explosive, adj. [ecspl�siv] Explosivo. Pumuputok, nagpapanambulat. Export, n. [�csport] Exportacion. Paglalabas � pagpapadal� ng kalakal sa ibang lup�in; kalakal na ipinadadala sa ibang lup�in. Export, v. [ecsp�rt] Exportar. Maglab�s � magpadal� ng kalakal sa ibang lupain. Exportation, n. [ecsport�cion] Exportacion. Paglalabas � pagpapadal� ng kalakal sa ibang lupain; kalakal na ipinadadal� sa ibang lupain. Expose, v. [ecsp�z] Exponer, manifestar; arriesgar, poner en peligro. Magtanghal, maghayag; magpahayag, mangahas, sumapanganib. Exposition, n. [ecspoz�cion] Exposicion. Pagtatanghal; tanghalan.

Expostulate, v. [ecsp�schiulet] Debatir, contender. Makipagtalo, makipaglaban. Expostulation, n. [ecsposchiul�cion] Debate; disputa. Pagtatalo. Exposure, n. [ecsp�siur] Situacion peligrosa; exposicion. Panganyay�, paghantad. Expound, v. [ecsp�und] Exponer, interpretar. Ihayag, ipaliwanag. Express, adj. [ecspr�s] Expreso, claro. Hayag, maliwanag. Express, v. [ecspr�s] Expresar; exprimir. Ihayag; katas�n. Expression, n. [ecspr�cion] Expresion. Pamamahayag, pananalit�, pangungunsap. Expulsion, n. [ecsp�lcion] Expulsion. Pagpapalayas, pagtataboy. Expunge, v. [ecsp�ndch] Borrar, cancelar. Pawiin, katkatin, burah�n. Exquisite, adj. [�cscuizit] Exquisito, excelente, raro. Mainam, maigi. Exquisiteness, n. [�cscuizitnes] Primor, excelencia, perfeccion. Inam, buti, igi. Extant, adj. [�cstant] Estante, existente. Namamalag�. Extempore, adv. [ecst�mpori] De repente, de improviso. Pagdaka, karakaraka, pagkwan. Extend, v. [ecst�nd] Extender, amplificar. Pahabain, unatin, banatin. Extended, adj. [ecst�nded] Extendido.

Un�t, ban�t. Extension, n. [ecst�ncion] Extension. Lawig, lawak. Extensive, adj. [ecst�nsiv] Extenso, dilatado. Malawig, malawak. Extent, n. [ecst�nt] Extencion. Lak�. Extenuate, v. [ecst�niuet] Extenuar, enflaquecer. Manghin�, pumayat, mangayayat. Extenuation, n. [ecst�niuecion] Extenuacion, mitigacion. Pangangayayat, panghihin�. Exterior, adj. [ecst�rior] Exterior. Labas. Exterior, n. [ecst�rior] El exterior. Ang labas. Exterminate, v. [ecst�rminet] Exterminar, desarraigar. Lipulin, hugutin. Extermination, n. [ecstermin�cion] Exterminacion, extirpacion. Paglipol. External, adj. [ecst�rnal] Externo. Lab�s. Extinct, adj. [ecst�nct] Extinto, apagado. Patay, kup�s. Extinction, n. [ecst�nccion] Extincion. Kamatayan. Extinguish, v. [ecst�ng�ish] Extinguir. Pumaw�, lumipol, pumuks�; sumugp�. Extirpate, v. [ecst�rpet] Extirpar, desarraigar. Bumunot, humugot.

Extirpation, n. [ecstirp�cion] Extirpacion. Pagbunot, paghugot. Extol, v. [ecst�l] Alabar, exaltar. Purihin, ibuny�. Extort, v. [ecst�rt] Sacar por fuerza alguna cosa, adquirir por violencia. Mangagaw, manggahas�, maniil, manulisan. Extortion, n. [ecst�rcion] Extorsion. Pang-aagaw, panggagahas�, paniniil, panunulisan. Extortionate, adj. [ecst�rcienet] Violento. Marahas. Extra, adj. [�cstra] Extra. Bukod; dagdag. Extract, n. [�cstract] Extracto. Kat�s; hango, kuha. Extract, v. [ecstr�ct] Extraer; extractar. Hugutin, hang�in, katas�n, pig�in. Extraction, n. [ecstr�ccion] Extraccion. Paghugot, paghang�. Extraordinary, adj. [ecstra�rdineri] Extraordinario, singular. Bukod-tang�, kakaib�. Extravagance, n. [ecstr�vagans] Extravagancia. Kakatw�. Extravagant, adj. [ecstr�vagant] Extravagante. Katw�, kakatw�. Extreme, adj. [ecstr�m] Extremo; sumo, supremo. Dulo, hanggan; napakainam, n�pakaigi. Extreme, n. [ecstr�m] Extremo; el grado mas elevado de alguna cosa. Dulo, wak�s, hangg�. Extremity, n. [ecstr�miti] Extremidad.

Dulo, hangg�. Extricate, v. [�cstriket] Desembarazar, desenredar. Guluhin, gusutin, ligaligin. Extrication, n. [ecstrik�cion] Desembarazo. Gul�, gusot, ligalig. Extuberance, n. [ecsti�berans] Protuberancia. Pagkausl� ng but� � ng anomang bahagi ng katawan. Exuberance, n. [ecsi�berans] Exuberancia, suma abundancia. Lubhang kasaganaan, d� kawasang kasaganaan. Exuberant, adj. [ecsi�berant] Exuberante, abundantisimo. Lubhang sagan�, n�paka sagan�. Exude, v. [ecsi�d] Sudar, exhalar. Magpawis. Exult, v. [ecz�lt] Regocijarse. Magalak, matw� ng d� masayod. Exultation, n. [eczalt�cion] Regocijo, sumo placer. Galak, d� masayod na kasayahan. Eye, n. [ai] Ojo. Mat�. Eye, v. [ai] Ojear, observar. Sundan ng paningin. Eye-ball, n. [�ibol] Ni�a del ojo. Itim ng mat�. Eye-brow, n. [�ibro] Ceja. Kilay. Eye-glance, n. [�iglans] Ojeada. Sulyap. Eye glass, n. [�iglas] Anteojo. Salamin sa mat�.

Eye-lash, n. [�ilash] Pesta�a. Pil�k-mat�. Eyeless, n. [�iles] Ciego. Bul�g. Eyelet, n. [�ilet] Resquicio. Lw� ng mat�. Eyelid, n. [�ilid] P�rpado. Talukap ng mata. Eyeshot, n. [�ishot] Ojeada. Suly�p. Eye-sight, n. [�isait] Vista. Paning�n. Eye-sore, n. [�isor] Mal de ojos. Sak�t ng mata. Eye-tooth, n. [�ituz] Colmillo. Pangil. Eye-wink, n. [�iwink] Gui�ada. Kindat. Eye-witness, n. [�i-uitnes] Testigo ocular. Saks�ng nakakita. Eyot, n. [�iet] Isleta. Munting pul�. Eyry, n. [�ri] Nido de ave de rapi�a. Pugad ng ibong mangdadagit. F Fa, n. [fa] Fa, cuarta voz de la m�sica. Fa [tinig ng tugtugin at �witin]. Fable, n. [f�bl] F�bula.

Kathang salaysay, kwento. Fable, v. [f�bl] Fingir, mentir; contar f�bulas. Magkunw�, magsinungaling; magkwento, magsalaysay ng kath� lamang. Fabric, n. [f�bric] F�brica; manufactura. P�gawaan ng anomang may hal�; yaring may halong anoman. Fabricate, v. [f�briket] Fabricar. Gumaw� ng anomang may hal�. Fabrication, n. [fabrik�cien] Fabricacion. Paggaw� ng anomang may hal�. Fabulist, n. [f�biulist] Fabulista. Mapaggaw� ng mga kathang salaysay. Fabulous, adj. [f�biul�s] Fabuloso. Matalinghag�, talinghag�. Facade, n. [fac�d] Fachada, frontispicio de un edificio. Harapan ng bahay � gusal�. Face, n. [fez] Cara, rostro, faz; fachada, frente; aspecto, apariencia; haz, superficie de una cosa. Mukh�; harap�n; karaagan; pagmumukh�, any�; balat � bagay na kita sa lab�s. Face, v. [fez] Hacer frente; encarar. Humarap; iharap; magpamukh�; ipamukh�. Faced, adj. [fesd] Lo que tiene cara. May mukh�. Facet, n. [fac�t] Faceta. Munting mukh�. Facetious, adj. [fas�cioes] Chistoso, jocoso, gracioso. Masay�, palabir�, mapagpataw�. Facile, adj. [f�cil] F�cil, docil, afable. Magaan, mapagpayag, masunurin. Facilitate, v. [fas�litet] Facilitar.

Pagaanin; husayin. Facilitation, n. [fasilit�cioen] Facilitacion. Pagpapagaan; paghusay. Facility, n. [fas�liti] Facilidad, ligereza. Kadalian, kagaanan. Facing, n. [f�sing] Paramento, cubierta. Balot, aporo. Facing, adv. [f�sing] En frente. Sa tapat. Facsimile, n. [facs�mili] Facs�mile, copia exacta. Hugis, wangis; paris�n. Fact, n. [fact] Hecho, realidad. Bagay, pangyayari, katotohanan. Faction, n. [f�ccioen] Faccion; disensi�n. Pangkat, pulutong; k�alitan, gul�. Factionist, n. [faccioenist] El que excita facciones. Ang mahilig sa pagpapangkat-pangkat. Factious, adj. [f�ccioes] Faccioso, sedicioso. Mang-uupat, mang-gugulo. Factitious, adj. [fact�cioes] Facticio. Paimbabaw, kunw�, hind� totoo. Factor, n. [f�ctor] Factor. Isang bagay na katungkulan. Factory, n. [f�ctori] Factor�a, f�brica. P�gawaan. Faculty, n. [f�kulti] Facultad, poder. Kapangyarihan. Fad, n. [fad] Frusler�a, ni�er�a. Likot, kalikutan.

Fade, v. [fe�d] Decaer, marchitar, fallecer. Kumupas, malant�, mayum�. Faded, adj. [f�ded] Decaido, marchitado. Kup�s, lant�, yum�. Fag, n. [fag] Trabajador; esclavo; nudo en el pa�o. Manggagaw�; alipin; buhol sa pany�. Fag, v. [fag] Desfallecer � desmayarse de cansancio; trabajar demasiado por otro. Mapat�, mapagal; mapat� sa pamamanginoon. Fag-end, n. [fag-�nd] Cadillos. Mga dulo ng bilach� sa habi � hinabi. Fagot, n. [f�got] Haz � gavilla de le�a. Bigkis, tal�. Fail, n. [fe�l] Omision; desgracia. Ligt�, kaligtaan, kulang, kakulangan, kapahamakan, kapariwaraan. Fail, v. [fe�l] Faltar, omitir, descuidar; perderse, perecer. Magkulang, m�ligtaan, mawal�, maparam. Failing, n. [f�ling] Falta, defecto. Kakulangan, kapintasan. Failure, n. [f�liur] Falta, culpa; descuido; quiebra, bancarrota. Kakulangan, sala, lisy�; pagkakalingat; pagkabagsak ng pagkabuhay, pagkalugi. Fain, adj. [fe�n] Alegre, contento. Masay�, gal�k. Fain, adv. [fe�n] Gustosamente, de buena gana, con gusto. Ng boong lugod. Fain, v. [fe�n] Desear ardientemente. Magmith�. Faint, adj. [feint] L�nguido, cobarde. Lupaypay, dwag. Faint, v. [fe�nt]

Desmayar, acobardar. Manglupaypay, madwag. Faint-hearted, adj. [f�nt-jarted] Cobarde, medroso, pusil�nime. Dwag, matatakutin, hamak. Fainting, n. [f�nting] Deliquio, desmayo. Panglulupaypay, pagkawal� ng malay. Faintness, n. [f�ntnes] Languidez, flaqueza. Kahinaan ng loob. Fair, adj. [fe�r] Hermoso, bello. Magand�, marik�t. Fair, adv. [fe�r] Cortesmente, con buena armonia. Ng boong galang, nababagay, naakm�. Fair, n. [fe�r] Belleza, hermosura. Gand�, kagandahan; dik�t, karikitan. Fairing, adj. [f�ring] Ferias. Perya, tyangi. Fairness, n. [fe�rnes] Belleza, hermosura. Ganda, dikit, kagandahan, karikitan. Fairy, adj. [f�ri] Lo que pertenece � los duendes. Nauukol sa dwende. Fairy, n. [f�ri] Duende. Dwende. Faith, n. [fez] Fe, creencia. Pananampalataya. Faithful, adj. [f�zful] Fiel, leal. Tapat, tapat-na-loob. Faithfully, adv. [f�zfuli] Fielmente. Na may pagtatapat, ng boong pagtatapat. Faithfulnes, n. [f�zfulnes] Fidelidad, lealtad. Pagtatapat.

Faithless, adj. [f�zles] Infiel. Taksil, lilo, suk�b. Falcon, n. [f�koen] Halcon. Lawin. Fall, v. [fol] Caida; decadencia; catarata, salto. Bagsak, lagpak, takpak, laglag, pagkahulog; pagkabagsak; bugs�. Fall, v. [fol] Caer. Mahulog, bumagsak, lumagpak, tumakpak, malaglag; bumugs�. Fallacious, adj. [fal�ch�s] Falaz, fraudulento. Manghihib�, magdaray�. Fallacy, n. [f�laci] Falacia, enga�o. Hib�, day�. Fallen, adj. [f�len] Caido. Hul�g, laglag, bagsak. Fallibility, n. [falib�liti] Falibilidad. Pagkak�bul�, hind� lay� sa pagkakamal�. Fallible, adj. [f�libl] Falible. Nagkakabul�, saklaw ng pagkak�mal�. Falling-sickness, n. [f�ling-s�knes] Epilepsia. Himatay. Fallow, adj. [fal�] Cultivable. �raruhin. Fallow, n. [fal�] Tierra que descansa. Lupang �raruhin. Fallowness, n. [f�lones] Esterilidad de algun terreno. Kabasalan. False, adj. [fols] Falso, p�rfido, enga�oso. Sinungaling, hind� totoo, bulaan, magdaray�. Falsehood, n. [f�lsjud]

Falsedad, enga�o. Kasinungalingan, karayaan, walang katotohanan. Falsify, v. [f�lsifai] Falsificar. Palsipikahin, dayain. Falsity, n. [f�lsiti] Falsedad, mentira. Day�, hwad, kasinungalingan, kabulaanan. Falter, v. [f�lter] Tartamudear; faltar. Umutal-ut�l, magago; magkulang. Faltering, n. [f�ltering] Debilidad, defecto. Panghihin�, kapansanan. Fame, n. [fe�m] Fama, renombre. Kabantugan, kagitingan. Fame, v. [fe�m] Afamar, divulgar. Magbansag, mamansag. Famed, adj. [femd] Afamado, renombrado. Bantog, bansag, magiting. Familiar, adj. [fam�liar] Familiar, comun, ordinario. Karaniwan. Familiar, n. [fam�liar] Amigo �ntimo. K�si, katoto, kasamasama, kalaguy�. Familiarity, n. [familiariti] Familiaridad. Pagkakilala, pagkatalastas, pagkakasi, pagkasanay. Familiarize, v. [fam�liaraiz] Familiarizar. Pagsanayan, kilalanin. Family, n. [f�mili] Familia. Pamilya, sangbahayan, kasangbahay, angkan, mag-anak. Famine, n. [f�min] Hambre, carest�a. Kagut�m, kasalatan. Famish, v. [f�mish] Hambrear, morirse de hambre. Manglat� sa gutom; mamatay sa gutom.

Famous, adj. [f�mes] Famoso, afamado. Bantog, bansag, magiting. Fan, n. [f�n] Abanico; aventador. Paypay, pamaypay, abaniko, pangpahangin. Fan, v. [f�n] Abanicar; aventar. Magpaypay, mag-abaniko; mag-pahangin. Fanatic, adj. [fan�tic] Fan�tico. Bulag na paniniwal�, bulag na pagkatig, pik�tmatang sikap. Fanaticism, n. [fan�tizism] Fanatismo. Kabulagan sa paniniwal�. Fanciful, adj. [f�nsiful] Imaginativo, caprichoso. G�nitain, mal�ng hak�. Fancy, n. [f�nsi] Fantas�a, imaginacion. Gunigun�, hak�. Fancy, v. [f�nsi] Imaginar, fantasear. M�gun�gun�, m�isip, m�war�. Fancy-articles, n. [f�nsi-�rtikls] Novedades, moda. Mga bagong bagay, ang n�momoda, moda. Fancy-ball, n. [f�nsi-bol] Baile de m�scaras. S�yawan na nangakabalatkay�. Fang, n. [fang] Colmillo. Pangil. Fantastic, adj. [fant�stic] Fant�stico. Gun�gun�, war�, bungangisip, panaginip. Far, adj. [far] Lejano, distante. Malay�. Far, adv. [far] Lejos. Malay�. Farce, n. [fars]

Farsa. Komedya, palab�s, kath�kath�, bir�. Farcical, adj. [f�rsical] Burlesco. Kataw�taw�. Fare, n. [f�r] Pasaje, paga, ajuste, comida; viaje. Pasahe, upa, bayad; pagkain; paglalakbay. Fare, v. [f�r] Viajar. Maglakbay. Fare-well, int. & n. [f�ruel] A Dios; despedida. Paalam. Farm, n. [farm] Heredad, sementera. Lupang pag-aar�, bukid, lupang bungkalin. Farm, v. [farm] Cultivar, dar � la tierra las labores que son necesarias para que fructifique. Magsaka, magbukid, bumukid, lumin�ng. Farmer, n. [f�rmer] Labrador. Magsasaka. Farming, n. [farming] Labranza, agricultura. Pagsasaka. Farm-yard, n. [farm-yard] Corral. Looban na may pananim. Farrier, n. [f�rrier] Herrador. Mangbabakal sa paa ng kabayo. Farrago, n. [farr�go] Farrago, broza. Mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na tapon. Farrow, n. [f�rro] Lechigada de puercos. Kawan ng biik. Farrow, v. [f�rro] Parrir la puerca � marrana. Manganak ang inah�ng baboy. Farther, adj. [f�rdzer] Mas lejos.

Lalong malay�. Farther, adv. [f�rdzer] Mas lejos, mas adelante. Malay� pa, sa dak� roon. Farthest, adj. [f�rdzest] Lo mas lejos. K�layulayuan. Fascinate, v. [f�sinet] Fascinar, encantar. Dayain ang paningin; manghalina, mangganyak ng kalooban. Fascination, n. [fasin�cioen] Fascinacion, encanto. Pagdaray� ng paningin, panggaganyak ng kalooban. Fashion, n. [f�cioen] Forma; moda, uso. Any�, tabas, yar�; moda, ugal�, kaugalian, asal. Fashion, v. [f�cioen] Formar, amoldar, adaptar; hacer � formar alguna cosa � la moda. Mag-any�, yumar� � tumabas ng ayon sa kaugalian. Fashionable, adj. [f�cioenabl] Hecho � la moda. Naaayon sa moda � kaugalian. Fast, adj. [fast] Firme, fuerte, estable; veloz, pronto. Matat�g, matibay; madal�, matulin. Fast, n. [fast] Ayuno. Ayuno, kulasyon. Fast, v. [fast] Ayunar. Mag-ayuno, magkulasyon. Fast-day, n. [f�st-dey] Dia de ayuno. Kaarawan ng pag-aayuno � pagkukulasyon. Fasten, v. [f�sn] Afirmar, asegurar, fijar. Magtatag, maglapat; pagtibayin, ikapit na maigi. Faster, n. [fastoer] Ayunador. Mapag-ayuno. Fastidious, adj. [fastidioes] Fastidioso, desde�oso. Nakayayamot, nakakaabala.

Fastness, n. [f�stnes] Firmeza, solidez. Tibay, katibayan. Fat, adj. [fat] Gordo, ping�e. Matab�. Fat, n. [fat] Gordura, grasa. Tab�. Fat, v. [fat] Engordar [se]. Magpatab�. Fatal, adj. [f�tal] Fatal, funesto. Nakamamatay, nakasasaw�. Fatalism, n. [f�talizm] Fatalismo. Kamatayan, kasawian. Fatality, n. [fet�liti] Fatalidad. Kasawian. Fate, n. [fe�t] Suerte, destino. Kapalaran, palad. Fated, adj. [f�ted] Lo que est� decretado por los hados. Talag�. Father, n. [f�dzer] Padre. Am�, magulang. Fatherhood, n. [f�dzerjud] Paternidad. Pagkaam�. Father-in-law, n. [f�dzer-in-lo] Suegro. Byenang lalake. Fatherland, n. [f�dzerlend] Patria. Lupang kin�mulatan, lupang tinubuan. Fatherless, n. [f�dzerles] Hu�rfano de padre. Ulila sa am�. Fatherly, adj. [f�dzerli] Paternal.

Sa ama, nauukol sa am�. Fathom, n. [f�zoem] Braza. Dipa, sangdip�. Fathom, v. [f�zoem] Medir por brazo; sondear. Dipah�n; taruk�n. Fathomless, n. [f�zoemles] Insondable. D� matarok. Fatigue, n. [fat�g] Fatiga, cansancio. Pagod, pagal, pat�, kapaguran, kapagalan. Fatigue, v. [fat�g] Fatigar, cansar. Pagurin, pagal�n, pat�in. Fatling, n. [f�tling] Ceb�n, animal que se ceba para comer. P�tabain. Fatness, n. [f�tnes] Gordura. Tab�, katabaan. Fatten, v. [f�tn] Cebar, engordar; engrosarse. Magpatab�, patab�in; tumab�. Fatty, adj. [f�ti] Untoso, craso, ping�e. Matab�. Faucet, n. [f�cet] Espita, canilla para sacar licor de un tonel � cuba. Gripo. Fatuity, n. [fatiu�ti] Fatuidad, simpleza. Kamusmusan. Fatuous, adj. [f�tiuoes] Fatuo, insensato, tonto. Musmos, hangal, ungas. Fat-witted, adj. [f�t-uited] Torpe, pesado. Mabagal, makupad. Fault, n. [folt] Falta, culpa; delito, defecto. Kakulangan, sala, kasalanan, kamalian, kasiraan.

Faultless, n. [f�ltles] Perfecto, sin falta. Walang kulang, walang mal�, walang sala. Faulty, adj. [f�lti] Culpable, defectuoso. May kamalian, may kapintasan, may sala. Favour, n. [f�vor] Favor, beneficio. Kaling�, lingap, utang na loob. Favour, v. [f�vor] Favorecer, proteger. Kalingain, lingapin, tignan, tangkilikin. Favourable, adj. [f�vorabl] Favorable, propicio. Sang-ayon, naaayon. Favourite, adj. [f�vorit] Favorecido. Itinatang�. Favourite, n. [f�vorit] Favorito. Minamahal. Fawn, n. [fon] Adulacion servil y baja. Panunuy�, kunwang papuri. Fawn, v. [fon] Adular servilmente. Manuy�, mamur� ng pakunw�. Fay, v. [fe] Escarabotear, ajustar una pieza con otra. Magdugtong, mag-ugpong, magsugpon. Fealty, n. [f�alti] Homenaje, lealtad. Pagtatapat ng loob, tapat na loob. Fear, n. [fi�r] Miedo, temor. Takot, katakutan. Fear, v. [fi�r] Temer; amedrentar. Matakot; tumakot, manakot. Fearful, adj. [fi�rful] Medroso, temeroso, t�mido;. Tak�t, matatakut�n. Fearless, adj. [fi�rles] Intr�pido, audaz, sin temor.

Matapang, malakas ang loob, walang takot. Feasibility, n. [fizib�liti] Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa. Kakayahan sa pagsasagaw� ng anoman. Feasible, adj. [f�sibl] Factible, practicable, hacedero. Mag�gaw�, m�isasagaw�, sukat mangyari. Feast, n. [fist] Fiesta, festin, banquete. Pist�, kasayahan, p�gingan, handa�n. Feast, v. [fist] Festejar. Magpista, magsay�, magpig�ng, maghand�. Feat, n. [fit] Hecho, accion, haza�a. Gaw�, yar�, kagagaw�n. Feather, n. [f�dzer] Pluma. Balahibo ng mga hayop na may pakpak. Feather, v. [f�dzer] Emplumar. Tumub� ang balahibo. Featherly, adj. [f�dzerli] Plumado; semejante � las plumas. Mabalahibo, tila balahibo. Feature, n. [fichoer] Semblante, rostro. Any�, pagmumukh�. February, n. [f�briueri] Febrero. Pebrero. Fecund, adj. [f�koend] Fecundo, prol�fico. Sagan�. Fecundity, n. [fik�nditi] Fecundidad, fertilidad. Kasaganaan. Federal, adj. [f�doeral] Federal. Nauukol sa pagkakasunduan � pagkakayarian sa pagsasamahan. Federalist, n. [fed�ralist] Federalista. Kasund�, kayar�.

Federation, n. [fedoer�cioen] Confederacion. K�sunduan, k�yarian. Fee, n. [fi] Derechos, paga, salario, recompensa. Upa, kaupahan, bayad, gant�. Fee, v. [fi] Pagar, recompensar. Umupa, magbayad, gumant�. Feeble, adj. [f�bl] Debil. Mahin�. Feebleness, n. [f�blnes] Debilidad. Kahinaan, hin�. Feed, n. [fid] Comida, alimentacion. Pagkain, pangpatid-gutom. Feed, v. [fid] Nutrir, alimentar; pacer. Magpakain; magpanginain, magpasabsab. Feel, n. [fil] Tacto, sentido. Hip�, kap�, damdam. Feel, v. [fil] Sentir; palpar. Mak�ramdam, humip�, kumap�. Feeling, n. [f�ling] Tacto, sensibilidad. Damdam, pakiramdam. Feet, n. [fit] Pies. Mga paa. Feign, v. [fe�n] Fingir, disimular. Magkunw�, magbalatkay�, magpaimbabaw. Feigned, adj. [fend] Fingido, disimulado. Paimbabaw, pakunw�. Feint, n. [fent] Ficcion, disimulacion. Paimbabaw, pakunw�. Felicitate, v. [fil�sitet] Felicitar.

Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanino man. Felicitous, adj. [fil�sitoes] Feliz, bienaventurado. Mapalad, maginghawa. Felicitation, n. [filisit�cioen] Felicitacion, congratulacion, enhorabuena. Pakikilugod. Felicity, n. [fil�siti] Felicidad. Kaligayahan, kaluguran. Feline, adj. [f�lain] Gatuno; gatecto. Nauukol sa pus�. Fell, adj. [fel] Cruel, b�rbaro. Mabagsik, pus�ng. Fell, n. [fel] Cuero, piel, pellejo. Katad, balat. Fell, v. [fel] Derribar, derrocar. Magbwal, magbaksak. Fellow, n. [f�lo] Compa�ero, camarada. Kasama. Fellow-citizen, n. [f�lo-s�tizen] Conciudadano, compatriota. Kababayan, kalupain. Fellow-creature, n. [f�lo-cr�choer] Pr�jimo. Kapw�, kapw�-tao. Fellow-feeling, n. [f�lo-f�ling] Simpat�a. Pakikidamdam, pakikilugod. Fellowship, n. [f�loship] Compa��a, sociedad. Samah�n, pakikisama. Felly, n. [f�l-li] Pina de una rueda. Pangkam� ng gulong. Felon, adj. [f�loen] Cruel, traidor. Mabaksik, sukab, taksil.

Felon, n. [f�loen] Reo de algun delito capital. Taong swail, pus�ng, tampalasan. Felonious, adj. [fil�nioes] Malvado, perverso, p�rfido. Tampalasan, sukab. Felony, n. [f�loni] Felon�a. Katampalasanan, kasukab�n, kaswailan. Felt, n. [felt] Fieltro. Pieltro. Female, adj. [f�mel] Femenino. Nauukol sa babae. Female, n. [f�mel] Hembra. Babae. Feminine, adj. [f�minin] Femenino. Nauukol sa babae. Femoral, adj. [f�moral] Femoral. Nauukol sa baywang. Fen, n. [fen] Marjal, pantano. Lat�an. Fence, n. [fens] Cerco, cercamiento. Bakod, bakuran. Fence, v. [fens] Cercar, avallar un sitio. Magbakod, bakuran. Fenceless, adj. [f�nsles] Lo que no est� cercado. Walang bakod. Fencing, n. [f�nsing] Esgrima. Esgrima. Fend, v. [fend] Rechazar. Iwaks�. Fender, n. [f�nder] Barandilla que se pone delante del hogar.

Barandilya sa harapan ng bahay. Ferine, adj. [f�rain] Ferino; cruel. Mailap, ukol sa gubat; mabangis. Ferment, n. [f�rment] Fermento. Panghilab, pangpahilab. Fermentation, n. [foerment�cioen] Fermentacion. Paghilab, pagbabago. Ferocious, adj. [fir�cioes] Feroz, fiero, salvaje. Mabangis, mabaks�k. Ferociousness, n. [fir�cioesnes] Ferocidad, crueldad. Kabangisan, kabaksikan. Ferocity, n. [fir�siti] Ferocidad, braveza. Kabangisan, katapangan. Ferret, v. [f�r-ret] Rastrear, averiguar. Bakasin, pag-usigin. Ferriage, n. [f�r-riedch] Barcaje. Bayad sa tawid. Ferry, n. [f�r-ri] Vadeo. T�wiran. Ferryman, n. [f�rriman] Barquero. M�nanawid. Fertile, adj. [f�rtil] F�rtil, fecundo. Matab�, mabunga, malag�. Fertileness, n. [f�rtilnes] Fertilidad, abundancia. Tab�, lag�. Fertility, n. [foert�liti] Fertilidad, abundancia. Katabaan ng lup�, kalaguan. Fertilize, v. [f�rtilaiz] Fertilizar. Magpatab� ng lup�.

Ferule, n. [f�riul] F�rula, palmeta. Buklod, ikog. Fervency, n. [f�rvensi] Fervor, ardor; zelo. Ningas ng loob, pusok ng loob; sikap. Fervent, adj. [f�rvent] Ferviente, fervoroso. Maningas na nais, masikap. Fervid, adj. [f�rvid] Ardiente, fogoso. Mapusok. Fervor, n. [f�rvoer] Fervor, zelo. Ningas ng kalooban, kapusukan. Festal, adj. [f�stal] Festivo. Masay�, tw�. Fester, v. [f�stoer] Enconarse, inflamarse. Magnan�. Festival, adj. [f�stival] Festivo. Nauukol sa pist�; masay�. Festival, n. [f�stival] Fiesta. Pist�, pistahan. Festive, adj. [f�stiv] Festivo, alegre. Masay�, maligay�. Festivity, n. [fest�viti] Festividad, alegria. Kasayahan, kaligayahan. Festoon, n. [fest�n] Feston. Gayak na bulaklak, bunga � dahon. Fetch, n. [fetch] Estratagema, artificio. Lal�ng, hib�. Fetch, v. [fetch] Ir � traer algo. Magdal�. Fetid, adj. [f�tid] F�tido, hediondo.

Mabah�, masamang amoy. Fetidness, n. [f�tidnes] Fetor, hedor. Bah�, amoy na masam�. Fetlock, n. [f�tloc] Cerneja. Balahibo sa paa ng kabayo. Fetters, n. [f�toers] Grillos. Damal, pangpangaw. Fetter, v. [f�toer] Engrillar, encadenar. Suutan ng damal, ipangaw. Feud, n. [fiud] Ri�a, contienda, disension. Away, k�alitan, pagkakasir�, pagkakagal�t. Feudal, adj. [fi�dal] Feudal. Nauukol sa away � k�alitan. Fever, n. [f�ver] Fiebre, calentura. Lagnat; sinat. Feverish, adj. [f�verish] Febricitante, calenturiento. Malalagnatin. Few, adj. [fi�] Poco. Kaont�. Fewel, n. [fi�-el] Le�a. Panggatong. Fiancee, n. [fians�] Mujer comprometida. Babaing komprometida � may n�paoohan na. Fiat, n. [f�iat] Mandato absoluto. Utos na mahigpit. Fib, n. [fib] Mentira, embuste. Kasinungalingan, kabulaanan, kahambugan. Fib, v. [fib] Mentir. Magsinungal�ng, magbulaan, maghambog.

Fiber, n. [f�iber] Fibra, hebra. Hibl�, hilach�. Fibrous, adj. [f�ibr�s] Fibroso. Mahibl�, mahilach�. Fibula, n. [f�biula] Hebilla, bucle. Hebilya. Fickle, adj. [fikl] Voluble, inconstante, mudable, variable. S�lawahan, alisag�. Fickleness, n. [f�klnes] Volubilidad, inconstancia. Pagk�salawahan, kaalisagaan. Fiction, n. [f�ccion] Ficcion, invencion. Kath�, hind� totoo. Fictitious, adj. [fict�ci�s] Ficticio, fingido. Hind� totoo. Fiddle, n. [f�dl] Violin. Byol�n. Fiddle, v. [f�dl] Tocar el violin. Tumugtog ng byol�n. Fiddler, n. [f�dler] Violinista. Byolinista. Fiddlestick, n. [f�dlstic] Arco de violin. Ark� ng byol�n. Fiddlestring, n. [f�dlstring] Cuerda de violin. Kwerdas ng byol�n. Fidelity, n. [fid�liti] Fidelidad, lealtad. Pagtatapat. Fidget, n. [f�dchet] Agitacion inquieta, afan. Kabalisahan. Fidget, v. [f�dchet] Inquietarse.

Mabalis�. Fidgety, adj. [f�dcheti] Inquieto, impaciente. Balis�, d� m�pakali. Fie, int. [fai] �Vaya!. �Ayan! Fief, n. [fif] Feudo. Bagay � dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod. Field, n. [fild] Campo, campi�a, campa�a. Bukid, bukiran, parang, larangan. Field piece, n. [f�ld-piz] Artiller�a de campa�a. Kanyong may gulong. Fiend, n. [find] Enemigo, demonio. Kaaway, kalaban; demonyo. Fiendish, adj. [f�ndish] Ente infernal, demoniaco. Parang demonyo. Fierce, adj. [firz] Fiero, feroz. Mabangis, mabagsik. Fierceness, n. [f�rznes] Fiereza, ferocidad. Kabangisan, kabagsikan. Fieriness, n. [f�ierines] Ardor, fogosidad. Init, pusok. Fiery, adj. [f�ieri] Igneo; fogoso, col�rico. Nag-aapoy, maningas, malyab; mapusok, magagalit�n. Fife, n. [f�if] P�fano. Pito. Fifteen, adj. [f�ftin] Quince. Lab�ng lim�. Fifteenth, adj. [f�ftinz] D�cimo quinto, quinceno. Ika labing lim�.

Fifth, adj. [fifz] Quinto. Ika lima. Fifthly, adv. [f�fzli] En quinto lugar. Sa ika lima. Fiftieth, adj. [f�ftiez] Quincuag�simo. Ika limang p�. Fifty, adj. [f�fti] Cincuenta. Limang p�. Fig, n. [fig] Higo. Igos. Fight, n. [f�it] Pelea, batalla, combate. Babag, away, laban�n. Fight, v. [f�it] Pelear, batallar, combatir. Umaway, bumabag, lumaban. Figurative, adj. [f�guiurativ] Figurativo. Pinakahwad, pinakaany�, pinakawangis, halimbaw�. Figure, n. [f�guiur] Figura, forma exterior. Any�, hichura, banhay. Figure, v. [f�guiur] Figurar. Magbanhay, gumuhit ng any�. Filament, n. [f�lament] Filamento. Hibl�, hilach�. Filch, v. [filch] Ratear. Manekas, mangdukot. Filcher, n. [f�lcher] Ratero. Tekas, mangdudukot. File, n. [f�il] Lima. Kikil. File, v. [f�il] Limar, pulir.

Kumikil; kikilin. Filial, adj. [f�lial] Filial. Nauukol sa an�k. Filibuster, n. [fil�buster] Pirata, filibustero. Tulisang dagat. Filigree, n. [f�ligri] Filigrana. Sangkap ng gint� � pilak. Filings, n. [f�ilings] Limaduras. Pinagkikilan. Fill, n. [fil] Hartura, abundancia. Kabusugan, kasaganaan. Fill, v. [fil] Llenar, henchir. Pumun�, bumusog; punuin, busugin. Fillet, n. [f�let] Venda, tira � faja. Basahang panal�. Fillip, n. [f�lip] Papirote. Pit�k. Fillip, v. [f�lip] Dar un papirote. Pumit�k. Filly, n. [f�li] Potranca. Inahing kabayo. Film, n. [film] Pel�cula. Pel�cula, balat na man�pis. Filter, n. [f�lter] Filtro. Sala�n. Filter, v. [filter] Filtrar. Sumal�. Filth, n. [filz] Inmundicia, porquer�a, basura, suciedad. Dum�, sukal.

Filthiness, n. [f�lzines] Inmundicia, suciedad. Dum�, sukal. Filthy, adj. [f�lzi] Sucio. Marum�, masukal. Filtrate, v. [f�ltret] Filtrar. Sumal�. Filtration, n. [filtrecion] Filtracion. Pagsal�. Fin, n. [fin] Aleta [de pez]. Palikpik. Final, adj. [f�inal] Final, �ltimo. Hul�, katapusan, wakas. Finally, adv. [f�inali] Finalmente, �ltimamente. Sa hul�, sa katapusan, sa wakas. Finance, n. [f�inans] Renta, hacienda p�blica. Salaping bayan, pamimilak. Financial, adj. [fin�ncial] Lo que pertenece � las rentas � hacienda p�blica. Nauukol sa pamimilak. Financier, n. [finans�r] Hacendista � financiero. Tagapamahal� ng salap� ng bayan. Find, n. [f�ind] Encontrar, hallar; buscar. Makasumpong, makatuklas; humanap. Finding, n. [f�inding] Descubrimiento, invencion. Pagkasumpong, pagkatuklas. Fine, adj. [f�in] Fino, lindo, bello. Mainam; maganda, marikit. Fine, n. [f�in] Multa. Mult�. Fine, v. [f�in] Multar.

Multahan. Fine-draw, v. [f�in-dro] Zurcir. Magsurs�. Finely, adv. [f�inli] Primorosamente, con elegancia. May kainaman, may kagandahan. Finery, n. [f�inri] Primor; adorno, atav�o. Dilag; gayak; sangkap. Finger, n. [f�nguer] Dedo. Dalir�. Finger, v. [f�nguer] Tocar, manosear. Hipuin, lamasin. Finger-stall, n. [f�nguer-stol] Dedal. Didal. Finical, adj. [f�nical] Delicado, afectado. Mainam. Finish, n. [f�nish] Acabamiento, colmo. Katapusan, wakas, kayarian. Finish, v. [f�nish] Acabar, terminar, concluir. Tumapos, yumar�. Finite, adj. [f�inait] Finito. May katapusan, may hangg�. Finless, adj. [f�nles] Sin aletas. Walang palikpik. Finny, adj. [f�ni] Armado de aletas. May palikpik. Fire, n. [f�ir] Fuego, lumbre; incendio. Apoy; s�nog. Fire, v. [f�ir] Quemar, inflamar. Sumunog; magpaningas ng apoy.

Firearms, n. [f�irarms] Armas de fuego. Bar�l, alm�s na pumuputok. Fire-brand, n. [f�ir-brand] Tizon � tea. Sulig�, sul�, sigsig. Firecrackers, n. [f�ircrakers] Cohetes. Kwites, rebentador. Firefly, n. [f�irflay] Luci�rnaga. Alitaptap. Fireman, n. [f�irman] Bombero. Bombero. Firepan, n. [f�irpan] Brasera. Sisidlan ng baga. Fireplace, n. [f�irpl�s] Fogon. Pinag-apuyan. Firescreen, n. [f�irscrin] Pantalla de chimenea. Takip ng chimenea. Fireside, n. [f�irsaid] Fogon de chimenea. Pug�n ng chimenea. Firewood, n. [f�irwud] Le�a para la lumbre. Panggatong, kahoy. Fireworks, n. [f�irwercs] Fuegos artificiales. Kwites, putok. Firing, n. [f�iring] Descarga. Pagpapaput�k. Firm, adj. [firm] Firme, estable. Matibay, matatag. Firm, n. [firm] Firma. Samahan sa anomang hanap-buhay. Firmament, n. [firmament] Firmamento.

Langit. Firmness, n. [f�rmnes] Firmeza, estabilidad. Katibayan, tibay, tatag. First, adj. [first] Primero. Una. First, adv. [first] En primer lugar. Panguna. First-born, n. [f�rst-born] Prim�genito. Panganay. First cousin, n. [f�rst-kauzn] Primo hermano. Pinsang bu�. Firstling, n. [f�rstling] Prim�genito, primerizo. Panganay. First-rate, adj. [f�rst-ret] Superior, de primera clase. Panguna, k�butibutihan. Fiscal, adj. [f�scal] Perteneciente � la tesorer�a p�blica. Nauukol sa ingat�ng-yaman ng bayan. Fiscal, n. [f�scal] El erario � tesorer�a p�blica. Ingat�ng-yaman ng bayan. Fish, n. [fish] Pez; pescado. Isd�. Fish, v. [fish] Pescar. Mangisd�. Fish-bone, n. [f�sh-bon] Espina. Tinik [ng isd�]. Fish corral, n. [fish c�rral] Corrales de pescar. Baklad. Fisher, n. [f�sher] Pescador. M�ngingisd�.

Fisher-man, n. [f�sher-man] Pescador. M�ngingisd�. Fishery, n. [f�sheri] Pesca, pesquera. Pangingisd�. Fish-hook, n. [f�shjuk] Anzuelo. Tag�, kiba. Fishing, n. [f�shing] Pesca. Pangingisd�. Fishing-net, n. [f�shing-net] Red de pescar. Lambat na pangisd�. Fishing-rod, n. [f�shing-rod] Ca�a de pescar. Bingwit, pamingwit. Fish-market, n. [f�sh-market] Pescader�a. P�milihan ng isd�. Fishmonger, n. [fishm�nguer] Pescadero. M�nininda ng isd�. Fishpond, n. [f�shpond] Estanque de peces. P�lakihan ng isd�. Fish-spear, n. [f�sh-spir] Arpon, dardo. Salapang. Fissile, adj. [f�sil] Hendible. B�akin. Fissure, n. [f�siur] Grieta, hendidura. Lah�ng, byak; bitak. Fist, n. [fist] Pu�o. Dakot. Fisticuffs, n. [f�stikafs] Pu�adas, ri�a de pu�adas. Suntok; suntukan. Fit, adj. [fit] Conveniente, aprestado; apto, id�neo.

Bagay, tapat, marapat; kaya, ukol. Fit, v. [fit] Ajustar, adaptar. Ilapat, iakm�, ibagay. Fitful, adj. [fitful] Alternado con paroxismos. Hind� pulos, hind� pan�y. Fitting, adj. [f�ting] Conveniente, justo. Bagay, akm�. Five, adj. [f�iv] Cinco. Lim�. Fivefold, adj. [f�ivfold] Qu�ntuplo. Mak�lima. Fix, v. [fics] Fijar, establecer. Ilapat, iakma, pagtibayin. Fixedly, adv. [f�csedli] Fijamente, ciertamente. Matibay, lapat. Fixedness, n. [f�csednes] Firmeza, estabilidad. Tibay. Fixture, n. [ficschur] Los trastos � muebles fijos de una casa. Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay. Fizz, n. [fiz] Silbido. Sutsot, sipol; haging. Fizz, v. [fiz] Silbar. Sumutsot; humaging. Flabby, adj. [fl�bi] Blando, flojo. Malambot, mahin�. Flag, n. [flag] Bandera. Watawat, bandil�. Flag, v. [flag] Pender, colgar. Maglaylay.

Flagellate, v. [fl�dchel�t] Azotar. Humampas, bumugbog. Flagon, n. [fl�gon] Frasco. Prask�, sisidlang ng alak � nomang malagnaw. Flagrancy, n. [fl�gransi] Calor, ardor. Init, kainitan, ningas. Flagrant, adj. [fl�grant] Ardiente, flagrante. Mainit, maningas. Flag-ship, n. [flag-ship] Nav�o almirante. Sasakyan ng almirante. Flag staff, n. [fl�g staf] El asta de la bandera. Palo ng watawat. Flail, n. [fle�l] Mayal. Pangbay�, pangdikdik. Flake, n. [flec] Copo; l�mina, centella. Patak ng niebe; alipato. Flambeau, n. [fl�mbo] Antorcha, anchon. Sulig�, sul�. Flame, n. [fle�m] Llama. Liyab, ningas. Flame, v. [flem] Arder, brillar. Magliyab, magningas. Flange, n. [flandch] Liston. Liston. Flank, n. [flanc] Flanco. Tagiliran, gilid. Flank, v. [flanc] Atacar el flanco de un ej�rcito. Lusubin ang dakong gilid ng isang hukb�. Flannel, n. [fl�nel] Franela.

Pranela. Flap, n. [flap] Falda. Saya. Flapjack, n. [fl�pdchec] Especie de fruta de sarten. Bibingka. Flare, v. [fl�r] Lucir, brillar, relampaguear. Numingning, kumislap. Flash, n. [flash] Relampago, llamarada. Kislap, kisap, ningas, siklab. Flash, v. [flash] Relampaguear, brillar con un brillo pasajero. Kumislap, kumisap. Flashy, adj. [fl�shi] Superficial; insulso. Makintab, makinis. Flask, n. [flasc] Frasco. Prask�. Flat, adj. [flat] Llano, liso. Makinis, pantay. Flat, n. [flat] Llanura, plano. Dakong patag; piso ng bahay � gusal�. Flat, v. [flat] Allanar, poner llana la superficie de alguna cosa. Patagin, pantayin. Flatness, n. [fl�tnes] Llanura, lisura. Kapatagan, kakinisan. Flatten, n. [fl�tn] Allanar. Pantayin, patagin. Flatter, v. [fl�ter] Adular, lisonjear. Manuy�, mamuri ng paimbabaw. Flattery, n. [fl�teri] Adulacion, lisonja. Tuy�, papuring paimbabaw.

Flatulency, n. [fl�tiulensi] Flatulancia, ventosidad. Usog, hangin sa loob ng katawan. Flaunt, v. [flant] Pavonearse. Maghambog. Flautist, n. [fl�tist] Flautista. Plautista. Flavor, n. [fl�vor] Sabor � gusto suave y delicado de alguna cosa, sainete; fragancia. Lasa, lasap; bango. Flavor, v. [fl�vor] Dar un olor suave; condimentar. Pasarapin ang amoy; pasarapin ang lasa. Flaw, n. [flo] Resquebradura, hendedura; falta, tacha. Ligasgas, lamat, lahang, gwang, baak. Flaw, v. [flo] Rajar, hender. Lumahang, bumaak. Flawless, adj. [fl�les] Sin defecto. Walang kapintasan. Flax, n. [flacs] Lino. Lino. Flay, v. [fle] Desollar, descortezar. Talupan, alisan ng balat. Flea, n. [fli] Pulga. Purg�s. Flea-bite, n. [fl�-b�it] Picadura de pulga. Kagat ng purg�s. Fleck, n. [flec] Mancha. Manch�, dungis, bakat. Fleck, v. [flec] Manchar. Manchahan. Fledge, v. [fledch] Enplumecer.

Tubuan ng balahibo. Flee, n. [fli] Huir, escapar. Tumakas, tumaanan. Fleece, n. [fliz] Vellon. Balahibo ng tupa. Fleece, v. [fliz] Esquilar; desnudar, despojar. Gupitan ng balahibo ang tupa; hubaran, kamkaman. Fleecy, adj. [fl�zi] Lanudo. Malana, mabalahibo ng tupa. Fleer, n. [flir] Burla, mueca. Uyam, alipust�, tuy�. Fleer, v. [flir] Burlar, mofar. Uyamin, alipust�in, tuy�in. Fleet, adj. [flit] Veloz, lijero. Matulin, maliks�. Fleet, n. [flit] Escuadra, flota. Hukbong dagat; pulutong ng mga sasakyang dagat. Fleeting, n. [fl�ting] Pasajero; fugitivo. Sak�y; taan�n. Fleetness, n. [fl�tnes] Velocidad, ligereza. Tulin, liks�. Flesh, n. [flesh] Carne. Laman; karne. Fleshless, adj. [fl�shles] Descarnado, flaco. Walang lam�n, payat. Fleshy, adj. [fl�shi] Carnoso. Malam�n. Flexibility, n. [flecsib�liti] Flexibilidad. Kalambutan.

Flexible, adj. [fl�csibl] Flexible. Malambot, sunodsunuran. Flexion, n. [fl�ccion] Flexi�n, corvadura. Hapay, hilig. Flick, v. [flic] Hurtar con ligereza. Umum�t. Flicker, v. [fl�ker] Aletear, fluctuar. Pumagakpak, pumagaspas. Flier, n. [flai�r] Fugitivo. Taan�n. Flight, n. [fl�it] Huida, fuga. Pagtakas, pagtataanan. Flighty, adj. [fl�iti] Veloz, acelerado. Matulin, maliks�. Flimsy, adj. [fl�mzi] D�bil, f�til. Marupok, mahun�. Flinch, v. [flinch] Desistir, retirarse. Umurong, umudl�t. Fling, n. [fling] Tiro. Hilagpos, ilandang. Fling, v. [fling] Arrojar, tirar, lanzar. Magpahilagpos, magpailandang. Flint, n. [flint] Pedernal. Batong pinkian. Flinty, adj. [fl�nti] Empedernido, inexorable. Matigas na matigas. Flip, n. [flip] Una bebida hecha con cerveza, aguardiente y az�car. Serbesa na may halong aguardiente at asukal. Flippancy, n. [fl�pansi] Petulancia.

Kawal�n ng galang. Flippant, adj. [fl�pant] Petulante, locuaz. Walang galang, masalit�, masatsat. Flipper, n. [fl�per] Aleta. Palikpik. Flirt, n. [flirt] Mueca, burla; movimento lijero; coqueta. Bir�; kilos na pabigl�; land�, kir�. Flirt, v. [flirt] Mofar; proceder con lijereza; coquetear. Magbir�; gumaw� ng pabigl�bigl�; lumand�, kumir�. Flirtation, n. [flirt�cion] Movimiento lijero; vanidad; coqueter�a. Kilos na pabigl�bigl�; kalayawan; kalandian, kakirihan. Flit, v. [flit] Volar, huir; aletear. Lumipad, tumakas; pumagaspas, humagibis. Flitch, n. [flitch] Hoja de tocino. Tosino. Flitting, n. [fl�ting] Ofensa, injuria. Pagkalapastangan. Float, n. [flot] Cosa que flota. Anomang lut�ng. Float, v. [flot] Flotar. Lumutang. Floating-bridge, n. [fl�ting-bridch] Ponton. Punton. Flock, n. [floc] Manada, reba�o; gent�o. Kawan, kaban; pulutong, bunton ng tao, karamihan ng tao. Flock, v. [floc] Congregarse, atroparse. Magpipisan, magtitipon. Floe, n. [flo] Car�mbano. Bugal na yelo na lumulutang.

Flog, v. [flog] Azotar. Humampas, pumal�. Flood, n. [flad] Inundacion. Bah�, apaw na tubig. Flood, v. [flad] Inundar. Bumah�, umapaw ang tubig. Floor, n. [flu�r] Pavimiento, suelo, piso. Lapag, sahig; piso ng bahay � gusal�. Floor, v. [flu�r] Echar suelo � piso � algun aposento. Magsahig. Flooring, n. [fl�ring] Suelo, piso. Sahig, lapag. Flop, v. [flop] Aletear. Humagibis. Floral, adj. [floral] Floral. Nauukol sa bulaklak. Floret, n. [fl�ret] Florecilla. Munting bulaklak. Florid, adj. [fl�rid] Florido. Mabulaklak. Florist, n. [fl�rist] Florista. M�nininda ng bulaklak. Floss-silk, n. [fl�s-silc] Seda floja. Sutl�. Flossy, adj. [fl�si] Blando como la seda. Malambot na parang sutl�. Flotage, n. [fl�tedch] Flotante. Lut�ng. Flotilla, n. [flot�la] Flotilla.

Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig. Flounce, n. [fl�uns] Flueco; cairel. Plekos; kairel. Flounce, v. [fl�uns] Revolcarse en agua � cieno. Maglamaw. Flounder, n. [fl�under] Aced�a. Kitang. Flounder, v. [fl�under] Patear, brincar. Magtatar�ng, maglulundag. Flour, n. [fl�ur] Harina. Harina. Flourish, n. [fla�rish] Vigor, belleza, floreo. Pamumukadkad; gand� ng pananalit�. Flourish, v. [fla�rish] Florecer; florear. Mamulaklak, mamukadkad; manalit� ng marik�t. Flout, n. [fl�ut] Mofa, burla. Gagad, tukso. Flout, v. [fl�ut] Mofar, burlarse. Manggagad, manuks�. Flow, n. [flo] Creciente de la marea; flujo. Lak� ng tubig; agos. Flow, v. [flo] Crecer la marea; fluir, manar. Lumak� ang tubig; umagos. Flower, n. [fl�uer] Flor. Bulaklak. Flower, v. [fl�uer] Florecer. Mamulaklak, bumulaklak. Flower-bed, n. [fl�uer-bed] Cuadro [en un jardin]. Pitak ng halamanan.

Flower-girl, n. [fl�uer-guerl] Florera. Dalagang nagbibil� ng bulaklak. Floweret, n. [fl�ueret] Florecilla. Munting bulaklak. Flower-pot, n. [fl�uer-pot] Tiesto de flores. Pas� ng halaman. Flowery, adj. [fl�ueri] Fl�rido. Mabulaklak. Fluctuate, v. [fl�cchiuet] Fluctuar. Maanod. Fluctuation, n. [fl�cchiuecion] Fluctuacion. Pagkaanod. Flue, n. [fli�] Ca�on � campana de chimenea. P�asuhan, p�labasan ng usok. Fluency, n. [fli�ensi] Fluidez. Dulas, gaan. Fluent, adj. [fli�ent] Fluente, facil. Madulas, magaan. Fluid, adj. [flu�d] Fluido. Tun�w, lusaw. Fluid, n. [fl�id] Fluido. Anomang tun�w � lusaw. Fluidity, n. [fl�iditi] Fluidez. Kalusaw�n. Flume, n. [fli�m] Canal de agua. Pa�gusan ng tubig. Flunkey, n. [fl�nki] Lacayo. Lakayo � kasiping ng kuchero sa piskante. Flurry, n. [fl�rri] R�faga; agitacion, conmocion.

Kislap; bakl�, kil�g. Flurry, v. [fl�rri] Confundir, alarmar. Lumit�, bumakl�. Flush, n. [flash] Rubor, flujo r�pido. Pamumul� [sa kahihiyan � kagitlaanan]; bugs�. Flush, v. [flash] Ponerse colorado; fluir con violencia. Mamul�; bumugs�. Fluster, n. [fl�ster] Impulso repentino. Simbuyo. Fluster, v. [fl�ster] Confundir, atropellar. Tuligin, basag-uluhin. Flute, n. [fli�t] Flauta. Plauta. Flutist, n. [fli�tist] Flautista. Plautista. Flutter, n. [flatter] Confusion, agitacion. Kalituhan, kabalisahan. Flutter, v. [flatter] Turbar, desordenar. Gumulo, lumit�. Fluvial, adj. [fl�vial] Fluvial. Nauukol sa ilog. Flux, n. [flacs] Excremento. Tae, dum�. Flux, v. [flacs] Fundir, derritir. Magbub�, tumunaw. Fly, n. [flay] Mosca. Langaw. Fly, v. [flai] Volar. Lumipad.

Foal, v. [fol] Parir una yegua � una burra. Manganak (ang kabayo). Foam, n. [fom] Espuma. Bul�. Foam, v. [fom] Espumar. Bumul�. Foamy, adj. [f�mi] Espumoso. Mabul�. Fob, n. [fob] Faltriquera, bolsa de reloj. Buls� ng rel�s sa salawal. Fob, v. [fob] Enga�ar, defraudar. Magday�, dumay�. Fodder, n. [f�dder] Forraje. Pagkain ng kabayo. Foe, n. [fo] Enemigo, antagonista, adversario. Kalaban, kaaway, katalo. Fog, n. [fog] Niebla. Ulap na hamog. Fog, v. [fog] Oscurecer. Mag-ulap. Foggy, adj. [f�gui] Nebuloso. Maulap. Foh, int. [fo] Quita alla!. S�l-ol, sulong! Foible, n. [f�ibl] Debilidad, parte flaca. Hin�, kapintasan. Foil, n. [f�il] Desventaja, desgracia. Kapariwaraan, kapahamakan. Foil, v. [f�il] Vencer, rendir.

Tumalo, magpasuk�. Fold, n. [fold] Doblez, pliegue. Tiklop, lup�, pileges, kulubot, kunot. Fold, v. [fold] Doblar, plegar. Tumiklop, lumup�, magpileges. Folder, n. [f�lder] Plegador, doblador. Tagalup�, tagatiklop, taga pileges. Foliage, n. [f�liedch] Follaje, frondosidad. Yabong, kayabungan. Folio, n. [f�lio] Libro � tomo en folio. Dahon ng aklat na t�laan. Folk, n. [fok] Gente. Tao. Follow, v. [f�lo] Seguirse, suceder; resultar. Sumunod, bumuntot; mangyari. Follower, n. [f�loer] Seguidor; secuaz, partidario. M�nununod; kakamp�, k�big, kampon. Folly, n. [f�li] Tonter�a, locura, bover�a. Kahangalan, kaululan, kaungas�n. Foment, v. [fom�nt] Fomentar, dar ba�os calientes. Magpomento, dampian ng basahang inilubog sa mainit na tubig. Fomentation, n. [foment�cion] Fomentacion. Pagpopomento; pagdadamp� ng basahang lubog sa mainit na tubig. Fond, adj. [fond] Apasionado. Mawilih�n, maibig�n. Fondle, v. [f�ndl] Mimar. Maglambing, maglanyos. Fondling, n. [f�ndling] Favorito, querido. Ang minamahal, ang nililingap.

Font, n. [font] Pila bautismal. Sisidlan ng tubig na pangbinyag. Food, n. [fud] Alimento, comida. Pagkain, pagkabuhay. Fool, n. [ful] Bobo, tonto. Hangal, ung�s, gunggong, tang�. Fool, v. [ful] Tontear. Mang-ung�s. Foolery, n. [f�leri] Tonter�a, bober�a. Kahangal�n, kaungas�n, kagunggungan, katangah�n. Foolhardiness, n. [fulj�rdines] Temeridad, locura. Simbuy� ng kalooban, kahibangan. Foolhardy, adj. [f�ljardi] Temerario. Sukat katakutan, hib�ng. Foolish, adj. [f�lish] Bobo, tonto, necio. Ung�s, gunggong, hangal. Foolishness, n. [f�lishnes] Tonter�a, necedad. Kaungasan, kagunggungan, kahangalan. Foolscap, n. [f�lskap] Papel grifon. Papel de barba. Foot, n. [fut] Pie. Paa. Foot, v. [fut] Ir � pie. Lumakad. Foot ball, n. [f�t bol] Pelota. Sip�, pilota. Foot board, n. [fut bord] Estribo. Estribo. Foot fall, n. [f�t fol] Pisado.

Yabag ng paa. Foot note, n. [f�t not] Anotacion debajo de un escrito. Tal� na paliwanag sa ibab� ng isang sulat � kasulatan. Foot pace, n. [f�t pez] Paso lento. Hakbang na dahandahan, hakban na banayad. Foot path, n. [f�t paz] Senda, vereda. Bak�s, landas. Foot pavement, n. [f�t p�vment] Acera. Asera, d�anan ng tao sa tab� ng daan. Foot print, n. [f�t print] Huella, pisada. Bakas ng paa, niyapakan ng paa. Foot step, n. [f�t step] Vestigio, huella. Bakas ng paa. Foot way, n. [f�t u�y] Sendero. Landas. Fop, n. [fop] Petimetre. Mapagmarik�t, mapagmakisig. Foppery, n. [f�p�ri] Afectacion extravagante en el vestir. Pagmamarik�t, pagmamakisig. Foppish, adj. [f�pish] Vanidoso. Malayaw, makisig. For, conj. [for] Porque, por cuanto. Sapagka't; dahil sa. For, prep. [for] Por, � causa de, para. Sa, kay. Forage, n. [f�redch] Forraje. Pagkain ng kabayo. Forbear, v. [forb�r] Cesar, detenerse, abstenerse. Tumigil, humint�, magpigil.

Forbearance, n. [forb�rans] Paciencia, abstinencia. Pagtitiis, pagpipigil. Forbid, v. [forb�d] Prohibir, vedar. Magbawal, magbaw�. Force, n. [fors] Fuerza, poder; violencia. Lakas, tibay, kapangyarihan, dahas. Force, v. [fors] Forzar, esforzar, violentar. Pumilit, dumahas, gumahas�. Forceps, n. [f�rseps] F�rseps. Sipit. Forcible, adj. [f�rsibl] Fuerte, poderoso. Malakas, makapangyarihan. Ford, n. [ford] Vado. T�wiran. Ford, v. [ford] Vadear. Tumawid. Fordable, adj. [f�rdabl] Vadeable. Natatawid. Fore, adj. [for] Anterior. Dati, datihan. Fore, adv. [for] Delante, antes. Nauuna, una. Forebode, v. [forb�d] Pronosticar, presagiar. Humul�, kutug�n. Foreboding, n. [forb�ding] Presentimiento, presagio. Kutog, kab� ng dibdib, gun�gun�. Forecast, n. [f�rcast] Prevision; proyecto. Paghahand�, pag-agap; panukal�. Forecast, v. [forc�st] Prever; proyectar.

Umagap, maghand�; magpanukal�. Foreclose, v. [forcl�z] Cerrar, impedir el paso. Sarhan; hadlangan. Foreclosure, n. [forcl�siur] Exclusion; impedimento. Pagtitiwalag; kadahilanan. Foredoom, v. [ford�m] Predestinar. Hulaan. Forefather, n. [f�rfadzer] Abuelo, antecesor. Nun�, kanunuan. Forefend, v. [forf�nd] Prohibir, vedar. Magbaw�, magbawal. Forefinger, n. [f�rfingu�r] �ndice. Hintutur�. Forego, v. [forg�] Anteceder, preceder. Mangu�a, m�una. Foregone, adj. [forg�n] Pasado. Lip�s, nakaraan. Foreground, n. [forgr�und] Delantera. Lup� sa harap�n. Forehead, n. [f�rjed] Frente. Noo. Foreign, adj. [f�rin] Extrangero; extra�o. Taga ibang lupain; iba. Foreigner, n. [f�riner] Extrangero, forastero. Taga ibang lupain. Foreknow, v. [forn�] Prever, conocer de antemano. Agaping malaman. Foreman, n. [f�rman] Presidente del jurado; primer mancebo de las tiendas � talleres. Pangulo ng inangpal�n; katiwal�.

Foremast, n. [f�rmast] Palo de trinquete. N�uunang palo sa sasakyan. Foremost, adj. [f�rmost] Delantero. K�unaunahan. Forenoon, n. [f�rnun] La ma�ana. Umaga. Forerank, n. [f�r-rank] Primera fila. Pangunang han�y. Fore sail, n. [f�r sel] Trinquete. Layag sa unahan. Foresee, v. [fors�] Prever. M�kinikinita. Foreshow, n. [forsh�] Presagio. Gun�gun�. Forest, n. [f�rest] Bosque, selva. Gubat, kagubatan. Forestall, v. [forst�l] Anticipar, prevenir. Umagap, umuna. Forester, n. [f�rester] Guardabosque. Tanod-gubat. Foretell, v. [fort�l] Predecir. Humul�. Forethought, n. [f�rzot] Premeditacion. Ang balak kapagkaraka. Foretoken, n. [fort�kn] Pron�stico. Sintomas � tand� na nagbabadya na mangyayari. Foretooth, n. [fort�z] Diente delantero. Ngipin sa harap. Foretop, n. [f�rtap] Tup�.

Buhok sa noo. Foreward, n. [f�rward] Vanguardia. Tanod sa unahan. Forewarn, v. [foru�rn] Prevenir de antemano. Pangunahan, bumal�, pagbalaan. Forfeit, n. [f�rfit] Multa, confiscacion. Mult�; l�gak, sangl�. Forfeit, v. [f�rfit] Pagar una multa; confiscar. Magmult�; kumamkam. Forge, n. [fordch] Fragua, f�brica de metales. Pandayan. Forge, v. [fordch] Forjar, contrahacer. Humuwad, pumaris, kumath�, pumalsipik�. Forget, v. [forgu�t] Olvidar. Makalimot. Forgetful, adj. [forgu�tful] Olvidadizo. Malilimut�n. Forgive, v. [forgu�v] Perdonar. Magpatawad. Forgiveness, n. [forgu�vnes] Perdon. Patawad. Fork, n. [forc] Tenedor. Tenedor, pangdur�, sipit, panipit. Forlorn, adj. [forl�rn] Abandonado, desamparado. Tapon, pinabayaan. Form, n. [form] Forma, figura; modelo. Any�, hichura banhay; paris�n, uliran. Form, v. [form] Formar. Mag-any�, magbanhay.

Formal, adj. [f�rmal] Form�l. Porm�l. Formality, n. [form�liti] Formalidad. Kapormal�n. Formless, adj. [f�rmles] Informe, disforme. Walang any�. Former, adj. [f�rmer] Precedente, anterior. N�una, una. Formerly, adv. [f�rmerli] Antiguamente. Dati, datihan, noong una, noong araw. Formidable, adj. [f�rmidabl] Formidable. Kakilakilabot. Formula, n. [f�rmiula] F�rmula. Tuntunin. Formulary, n. [f�rmiuleri] Formulario. Tular�n, paris�n; p�nuntunan. Forsake, v. [fors�k] Dejar, abandonar. Iwan, pabayaan. Forsooth, adv. [fors�z] En verdad, ciertamente. Sa katotohanan. Forswear, v. [forsw�r] Perjurar. Manump� ng kasinungalingan. Fort, n. [fort] Fuerte, castillo. Katibayan, kut�. Forth, adv. [forz] En adelante, hacia adelante. Sa unahan, sa dakong unahan. Forthcoming, adj. [forzk�ming] Pronto � comparecer. Darating agad. Forthwith, adv. [foru�z] Inmediatamente, sin dilacion.

Karakaraka, pagdaka. Fortieth, adj. [f�rtiez] Cuadrag�simo. Ikapat na p�. Fortification, n. [fortifik�cion] Fortificacion. Kut�, katibayan. Fortify, v. [f�rtifai] Fortificar, fortalecer. Pagtibayin. Fortitude, n. [f�rtitiud] Fortaleza, valor. Lak�s, tapang. Fort-night, n. [f�rtnait] Quince dias. Labing limang araw. Fort-nightly, adv. [fortn�itli] Cada quince dias. Twing labing limang araw. Fortress, n. [f�rtres] Fortaleza. Katibayan, kut�. Fortuitous, adj. [forti�itoes] Fortuito, casual, accidental. Nagk�taon, hind� sinasady�. Fortuity, n. [forti�iti] Acaso, accidente. Pagkak�taon, pangyayaring hind� sinasady�. Fortunate, adj. [f�rchiunet] Afortunado, dichoso. Mapalad, maginghawa. Fortune, n. [f�rchiun] Fortuna, suerte. Kapalaran, palad. Forty, adj. [f�rti] Cuarenta. Apat na p�. Forum, n. [f�roem] Foro, tribunal, juzgado. Bahay-h�kuman. Forward, adv. [f�rward] Adelante, mas alla. Sa unahan, sa dako pa roon.

Forward, v. [f�rward] Acelerar, apresurar. Madaliin, magpauna. Foss, n. [fos] Foso. Hukay. Foster, v. [f�ster] Criar, nutrir. Alagaan, pakanin. Foul, adj. [f�ul] Sucio, impuro, detestable. Marum�, malab�, karimarimarim. Foul, v. [f�ul] Ensuciar. Magdum�. Foulness, n. [f�ulnes] Porquer�a. Dum�. Found, v. [f�und] Fundar, establecer. Magtay�, magtatag, magpundar. Foundation, n. [faund�cion] Cimiento, fundamento; fundacion, principio. Tatag�ng ba�n, p�tibayan; pagkasimul�. Founder, n. [f�und�r] Fundador. Ang nagtay� � nagtatag ng bahay, gusal�, kapisanan, ibp. Founder, v. [f�und�r] Irse � pique, salir mal de alguna empresa. Lumubog; m�pariwar�. Foundling, n. [f�undling] Ni�o exp�sito. Batang ulila na walang sukat mag-ampon. Fountain, n. [f�unten] Fuente. Bukal. Four, adj. [fo�r] Cuatro. Apat. Fourfold, adj. [fo�rfold] Cuadruplo. Makaapat. Four-footed, adj. [f�r-futed] Cuadr�pedo.

May apat na paa. Fourscore, adj. [f�rscor] Ochenta. Walong p�. Foursquare, adj. [f�rsku�r] Cuadrangular. Parisukat. Fourteen, adj. [f�rtin] Catorce. Labing apat. Fourteenth, adj. [f�rtinz] D�cimocuarto. Ika labing apat. Fourth, adj. [fo�rz] Cuarto. Ikapat. Fourthly, adv. [fo�rzli] En cuarto lugar. Sa ikaapat na lugar. Fowl, n. [f�ul] Ave. Ibon, anomang malaking hayop na may pakpak. Fowler, n. [faul�r] Cazador de aves. Tagahuli ng hayop. Fowling, n. [f�uling] Caza de aves. Panghuhuli ng ibon. Fox, n. [focs] Zorra. Sorra, isang hayop-gubat. Fox, v. [focs] Emborrachar. Maglas�ng, maglang�. Foxy, adj. [f�csi] Astuto. Tuso, switik. Fraction, n. [fr�ccion] Fraccion. Bahagi. Fractional, adj. [fr�ccional] Fraccionario. Nauukol sa bahagi.

Fractious, adj. [fr�ccies] Rega�on, enojadizo. Masung�t, magagalit�n. Fracture, n. [fr�cchiur] Fractura. Bal�. Fracture, v. [fr�cchiur] Fracturar. Bumal�. Fragile, adj. [fr�dchil] Fr�gil, quebradizo. Marupok, mahun�, babasag�n. Fragility, n. [fradch�liti] Fragilidad, debilidad. Dupok, karupukan, kahunaan. Fragment, n. [fr�gment] Fragmento. Kaputol, piraso, bahagi. Fragrance, n. [fr�grans] Fragrancia. Bang�, masarap na amoy. Fragrancy, n. [fr�gransi] Fragrancia. Bang�, masarap na amoy. Fragrant, adj. [fr�grant] Fragrante, oloroso. Mabango. Frail, adj. [frel] Fragil, quebradizo. Marupok, mahun�, babasag�n. Frail, n. [frel] Sera, espuerta. Busl�. Frailty, n. [fr�lti] Fragilidad, debilidad. Dupok, karupukan, kahunaan. Frame, n. [fre�m] Marco, cuadro, forjadura. Banhay. Frame, v. [fre�m] Forjar, ajustar. Magbanhay. Franchise, n. [fr�nchiz] Franquicia, privilegio.

Pahintulot ng p�mahalaan. Frankincense, n. [fr�nkinsens] Incienso. Pangsuob. Frankly, adv. [fr�ncli] Francamente. Sa pagtatapat. Frankness, n. [francnes] Franqueza. Pagtatapat. Frantic, adj. [fr�ntic] Fren�tico, furioso. Gal�t na gal�t. Fraternal, adj. [frat�rnal] Fraternal. Nauukol sa pagkakapatid. Fraternity, n. [frat�rniti] Fraternidad, hermandad. Pagkakapatiran. Fraternize, v. [frat�rnaiz] Hermanarse. Ariing parang kapatid. Fratricide, n. [fr�trisaid] Fratricidio; fratricida. Pagpatay sa kapatid; nakamatay ng kapatid. Fraud, n. [frod] Fraude, enga�o. Day�, paray�. Fraudulence, n. [fr�diulens] Fraudulencia, enga�o. Pagdaray�. Fraudulent, adj. [fr�diulent] Fraudulento, enga�oso. Magdaray�, switik. Fraught, adj. [frot] Cargado, lleno. Pun� ng lam�n. Fraught, v. [frot] Cargar, atestar. Pun�in ng lam�n. Fray, n. [fre] Ri�a, disputa. K�alitan, pagtatalo.

Fray, v. [fr�] Estregar, refregar. Gasgas�n. Freak, n. [fric] Fantas�a, capricho. Sumpong, kapricho. Freckle, n. [fr�cl] Peca. Pekas. Freckled, adj. [fr�cld] Pecoso. Mapekas. Free, adj. [fri] Libre, licencioso. Malay�, lay�, timaw�. Free, v. [fri] Libertar; librar; eximir. Palayain; iligtas; timawain. Freebooter, n. [fr�butoer] Ladron, saqueador. Tulis�n, magnanakaw. Freeborn, n. [fr�born] Nacido libre. An�k-timaw�. Freedman, n. [fr�dman] Liberto. Taong nakalay�. Freedom, n. [fr�dom] Libertad. Kalayaan. Freeman, n. [fr�man] Libre. Taong malay�. Freewill, n. [fr�uil] Libre albedrio. Sariling kalooban; kus�. Freeze, v. [friz] Helarse. Mag�ng yelo. Freight, n. [fret] Carga, flete. Lulan. Freight, v. [fret] Cargar, fletar.

Lulanan. French, adj. & n. [french] Frances. Prans�s. Frenchman, n. [fr�nchman] Frances. Pranses, taga Pransya. Frenzied, adj. [fr�nzid] Loco, delirante. Ul�l, hib�ng. Frenzy, n. [fr�nzi] Frenes�, locura. Pagkahibang, kaulul�n. Frequence, n. [fr�cuens] Frecuencia. Kadalasan. Frequency, n. [fr�cuensi] Frecuencia. Kadalasan. Frequent, adj. [fr�cuent] Frecuente. Madalas. Frequent, v. [fr�cuent] Frecuentar. Parun�n ng madalas. Frequently, adv. [fr�cuentli] Frecuentemente. Madalas. Fresh, adj. [fresh] Reciente, nuevo, recien llegado; fresco. Sariw�, bago; malamig. Freshen, v. [fr�shen] Refrescarse. Magpalamig. Freshet, n. [fr�shet] Arroyo. Batis. Freshman, n. [fr�shman] Novicio. Ang bagong nag-aaral. Freshness, n. [fr�shnes] Frescura. Lam�g.

Fret, n. [fret] Enojo, enfado. Tampo. Fret, v. [fret] Enojarse, enfadarse. Magtamp�. Friar, n. [fr�i�r] Frayle. Prayle. Friary, n. [fr�iari] Convento de frayles. Kapisanan ng mga prayle. Friction, n. [fr�ccioen] Friccion, frotadura. Hagod, kuskos. Friday, n. [fr�ide] Viernes. Byernes. Friend, n. [frend] Amigo, amiga. Kaibigan, katoto. Friendless, adj. [fr�ndles] Sin amigo. Walang kaibigan, walang katoto. Friendliness, n. [fr�ndlines] Amistad. Pagkakaibigan, pagkakatoto. Friendly, adj. [fr�ndli] Amigable, amistoso. Magiliw. Friendship, n. [fr�ndship] Amistad. Pagkakaibigan, pagkakatoto. Frigate, n. [fr�guet] Fragata. Pragata (isang ur� ng sasakyang pangdigm�). Fright, n. [fr�it] Susto, espanto; terror. Sindak, malaking takot. Fright, v. [fr�it] Asustar. Manindak. Frighten, v. [fr�iten] Espantar.

Manggulat, manakot. Frightful, adj. [fr�itful] Espantoso, horrible; horroroso. Kakilakilabot, kasindaksindak, katakottakot. Frigid, adj. [fr�dchid] Frio, fr�gido. Maginaw, malamig. Frigidity, n. [fridch�diti] Frialdad. Ginaw, lamig. Frill, n. [fril] Escote, vuelo. Pileges. Fringe, n. [frindch] Franja; m�rgen, borde. Uria, gilid. Frippery, n. [fr�p�ri] Ropavejer�a, baratillo. Tindahan ng mga yaring damit na mura. Frisk, n. [frisc] Brinco. Lundag, lukso. Frisk, v. [frisc] Saltar, cabriolar. Maglulundag, magluluks�. Frisky, adj. [fr�ski] Alegre, jugueton. Masay�, malar�, maland�. Frith, n. [friz] Estrecho � brazo de mar. Gipit ng dagat. Fritter, n. [fr�ter] Fritilla. Maruy� tortilya. Fritter, v. [fr�ter] Tajar (carne para freirla). Humiw�. Frivolity, n. [friv�liti] Frivolidad. Walang kabuluhan. Frivolous, adj. [fr�voloes] Fr�volo. Walang kabuluhan.

Frizz, v. [friz] Frisar, rizar. Kumulot ng buhok. Frizzle, v. [fr�zl] Frisar, rizar. Kumulot ng buhok. Frizzle, n. [fr�zl] Rizo. Kulot. Fro, adv. [fro] Atras, hacia atras. Sa likuran, sa dakong likuran. Frock, n. [froc] Blusa, bata de ni�o. Kamisola. Frog, n. [frog] Rana. Palak�. Frolic, adj. [fr�lic] Alegre, vivo. Masay�, buh�y ang loob. Frolic, n. [fr�lic] Fantas�a, capricho. Gun�gun�, kath�. Frolic, v. [fr�lic] Loquear, juguetear. Maglilikot, maglulundag. Frolicsome, adj. [frolicsoem] Jugueton, travieso. Malar�, malikot. From, prep. [from] De, desde. Mul� sa, buhat sa. Frond, n. [frond] Fronde, rama verde. Sangang lungtian, sangang maberde. Front, n. [front] Frente, frontispicio. Harap�n, tapat. Front, v. [front] Hacer frente. Humarap, tumapat. Frontier, n. [fr�ntir] Frontera.

Unahan, harap�n. Frost, n. [frost] Helado, hielo. Tubig na namumu� sa lamig. Frosty, adj. [fr�sti] Helado. Namumu� sa lam�g. Froth, n. [froz] Espuma. Bul�. Froth, v. [froz] Espumar. Bumul�. Frothy, adj. [fr�zi] Espumoso. Mabul�. Frouzy, adj. [fr�uzi] F�tido. Mabah�. Frow, adj. [frau] Fragil, quebradizo. Marupok, babasag�n. Froward, adj. [fr�ward] Ind�mito, indocil, d�scolo, impertinente. Mat�gas ang ulo, walang bait, walang tur�. Frowardness, n. [fr�wardnes] Insolencia, mal genio. Katigasan ng ulo, kasamaang ugal�. Frown, n. [fr�un] Ce�o, enojo. Sung�t, sibangot. Frown, v. [fr�un] Mirar con ce�o, poner mala cara. Tumingin ng nakasibangot � ng masungit na ting�n, tumingin ng nakamungot. Frozen, adj. [frozn] Helado. Namumu� sa lam�g. Fructiferous, adj. [fr�ctifoeroes] Fruct�fero. Mabunga. Fructification, n. [fructifik�cioen] Fructificacion. Pamumunga, pagbubunga.

Fructify, v. [fr�ctifai] Fructificar. Magbunga, mamunga. Frugal, adj. [fr�gal] Frugal, sobrio. Matimtiman, mapaggaw� ng katamtaman. Frugality, n. [frug�liti] Frugalidad, moderacion. Katamtaman, kainaman, kasukat�n. Fruit, n. [frut] Fruto; producto; provecho. Bunga; pakinabang. Fruitage, n. [fr�tedch] Frutas. Mga bunga. Fruitful, adj. [fr�tful] Fruct�fero, fertil, provechoso, util. Mabunga, matab�, malag�, napapakinabangan. Fruitfulness, n. [fr�tfulnes] Fertilidad, fecundidad. Katabaan ng lup�; lag�. Fruition, n. [fru�cioen] Fruicion. Pagtatam�, pagtataglay. Fruitless, adj. [fr�tles] Infructuoso; esteril. Walang bunga, karat. Frustrate, v. [frustr�t] Frustrar; anular. Maaksay�, masayang. Frustration, n. [frustr�cien] Contratiempo, chasco. Pagkasayang, pagkaaksay�; pagkapahiy�. Fry, v. [frai] Freir. Magpiritos. Frying-pan, n. [fr�ing-poen] Sarten. Kawal�. Fuddle, v. [fadl] Emborrachar; emborracharse. Lumas�ng; maglas�ng. Fudge, int. [foedch]

�Quita de ah�! �vete all�!. Tab�! sulong! Fuel, n. [fi�el] Combustible. Panggatong, uling. Fugitive, adj. & n. [fi�dchitiv] Fugitivo. Taanan; nagtatag�. Fulcrum, n. [f�lcroem] Apoyo de palanca. Pangbwit, suhay. Fulfill, v. [f�lfil] Cumplir. Gumanap, tumupad. Fulfilment, n. [f�lfilment] Complimiento. Pagganap, pagtupad. Full, adj. [ful] Lleno, repleno; harto, saciado. Pun�, puspos, lubos; busog, sandat. Full, n. [ful] Complemento. Kapupunan, kasakdalan. Fuller, n. [f�loer] Batanero. Manghahabi. Fulling-mill, n. [f�ling-mil] Bat�n. Habih�n. Full-moon, n. [f�lmun] Plenilunio, luna llena. Kabilugan ng bwan. Fulminant, adj. [f�lminant] Fulminante. Pumuputok. Fulminate, v. [f�lminet] Fulminar. Pumutok. Fulmination, n. [f�lmin�cien] Fulminacion. Pagputok. Fulness, n. [f�lnes] Plenitud, llenura. Kapun�an.

Fulsome, adj. [f�lsam] Rancio, impuro. Maant�, sir�. Fumble, v. [f�mbl] Tartamudear; chapucear. Magago, mautal. Fume, n. [fium] Humo, vapor. As�, usok. Fume, v. [fium] Humear, exhalar. Umas�, umusok. Fumigate, v. [fi�miguet] Perfumar, sahumar. Sumuub; suubin. Fumigation, n. [fiumigu�cion] Sahumerio. Pangsuob, panuob. Fumy, adj. [fi�mi] Humoso. Maas�, mausok. Fun, n. [fan] Chanza, burla; diversion, entretenimiento. Sist�, bir�; k�tuwaan, paglilibang. Function, n. [f�nccion] Funcion, desempe�o � cumplimiento de algun deber. Katungkulan, tungk�lin. Functionary, n. [f�nccieneri] Funcionario. Kawan�, may tungkulin. Fund, n. [fand] Fondo, caudal. Salap�, yaman, puhunan. Fund, v. [fand] Poner fondo en los fondos p�blicos. Maglagak ng salap� sa kaban-yaman ng bayan. Fundament, n. [f�ndament] Fundamento; ancas. Tatagang-ba�n; tumbong. Fundamental, adj. [fundam�ntal] Fundamental. P�tibayan. Funeral, adj. [fi�neral]

Funeral, f�nebre. Nauukol sa paglilibing. Funeral, n. [fi�neral] Entierro. Paglilibing. Fungosity, n. [foeng�siti] Fungosidad. Pagkabuhaghag. Fungous, adj. [f�nguoes] Fungoso, esponjoso. Buhaghag. Funk, n. [foenk] Hedor, mal olor. Bah�, alingasaw. Funnel, n. [f�nel] Embudo; ca��n de chimenea. Embudo; p�labasan ng usok. Funny, adj. [f�ni] C�mico, buf�n. Nak�katawa. Fur, n. [foer] Forro de pieles; pelo de las bestias. Sus�n ng balat; balahibo ng hayop. Furbish, v. [farb�sh] Acicalar, pulir. Bulihin, pakinisin. Furfur, n. [f�rfoer] Caspa. Balakubak. Furious, adj. [fi�rioes] Furioso, fren�tico. Mapusok, gal�t na gal�t. Furl, n. [foerl] Encoger. Lumulon, tumiklop; lulunin, tiklupin. Furlough, n. [f�rlo] Licencia, permiso que se da � algun militar. Pahintulot na ipinagkakaloob sa isang kawal. Furnace, n. [f�rnes] Horno. Hurn�, apuy�n. Furnish, v. [f�rnish] Suplir, proveer; equipar. Magbigay ng kailangan.

Furniture, n. [f�rnichur] Ajuar, los muebles de una casa. Kasangkapan sa bahay. Furrow, n. [f�rro] Surco. Bungkal, linang, bugal. Furrow, v. [f�rro] Surcar. Bumungkal, maglinang. Further, adv. [f�rdzer] Mas lejos, mas all�; aun; ademas de eso. Malay� pa, sa dako pa roon; sak�; bukod pa sa. Further, v. [f�rdzer] Adelantar, promover, ayudar. Ipagpauna, isulong, tumulong. Furtherance, n. [f�rdzerans] Adelantamiento, ayuda, socorro, apoyo. P�una, tulong, saklolo, agapay. Furthermore, adv. [f�rdzermor] Ademas. Bukod sa rito. Furthest, adv. [f�rdzest] Lo mas lejos. K�layulayuan. Furtive, adj. [f�rtiv] Furtivo, oculto, secreto. Ling�d, lihim, kubl�. Furuncle, n. [fi�roencl] Fur�nculo, divieso. Bag�; pigs�. Fury, n. [fi�ri] Furor; furia. Poot, matinding galit. Fuse, v. [fiuz] Fundir, derritir. Magbub�, tumunaw. Fusible, adj. [fi�zibl] Fundible. Maaaring tunawin. Fusion, n. [fi�sioen] Fundicion; fusion. Pagbubub�, pagtunaw; pagsasap�sap�. Fuss, n. [fus]

Alboroto, ruido. Gulo, kaingay. Fussy, adj. [f�si] Jactancioso. Hambog. Fust, n. [foest] Hedor. Amoy na mabah�, alingasaw. Fust, v. [foest] Enmohecerse. Amagin. Fusty, adj. [f�sti] Mohoso. Maamag, inaamag. Futile, adj. [fi�til] Fut�l, fr�volo, inutil. Walang kabuluhan. Futility, n. [fiut�liti] Futilidad, vanidad. Kawal�n ng kabuluhan. Future, adj. [fi�chur] Futuro, venidero. Haharapin, darating. Future, n. [fi�chur] Lo futuro, el tiempo venidero. Ang panahong darating. Futurity, n. [fiuti�riti] Sucesos venideros; porvenir. Mangyayari, sasapitin. Fy, int. [fai] !Vaya! �que verg�enza!. Ayan! kahiy�hiy�! G G, [dchi] G, (je). G, (ga). Gab, n. [gab] Locuacidad. Tabil, katabilan, taras, satsat. Gab, v. [gab] Charlar. Magmatabil, sumatsat.

Gabble, n. [g�bl] Algarab�a. Satsatan. Gabble, v. [g�bl] Charlar, parlotear. Sumatsat, kumahig ng s�litaan. Gable-end, n. [g�bl-end] Socarr�n, alero. Balisbisan. Gad, v. [gad] Vagamundear, callejear. Maggal�, lumaboy. Gadder, n. [g�doer] Vagamundo, callejero. Gal�, lib�t, palaboy. Gad-fly, n. [g�d-flay] T�bano. Bangaw. Gaff, n. [gaf] Arpon � garfio grande. Kalawit, panungkit. Gaffle, n. [g�fl] Navaja de gallo. Tar�. Gag, n. [gag] Mordaza. Sangkal, panipit. Gag, v. [gag] Tapar la boca con mordaza. Lagyan ng sangkal ang bibig. Gage, n. [guedch] Prenda; medida. Sangl�, l�gak; panukat. Gage, v. [guedch] Empe�ar alguna alhaja; medir. Magsangl�; sumukat. Gaiety, n. [gai�ti] Alegr�a. Kasayahan. Gaily, adv. [gu�ili] Alegremente. Masay�. Gain, n. [gue�n]

Ganancia, provecho, interes, lucro. Pakinabang, tub�; panalunan. Gain, v. [gue�n] Ganar. Makinabang, magtub�, manalo. Gainer, n. [gu�ner] Ganador. Ang nananalo. Gainsay, v. [guens�] Contradecir, negar. Tumatw�, kumail�. Gait, n. [gue�t] Marcha, paso. Lakad, hakbang. Gaiter, n. [gu�toer] Polaina. Polainas. Gale, n. [gue�l] Viento. Hanging malamig. Gall, n. [gol] Hiel. Apd�. Gall, v. [gol] Desollar, acibarar. Talupan ng balat. Gallant, adj. [g�lant] Galante, elegante. Magandang ugal�, may asal mahal, makisig, magar�. Gallantry, n. [g�lantri] Galanter�a. Pagmamagar�, pagmamakisig. Gallery, n. [g�loeri] Galer�a, corredor. Galery�. Galley, n. [g�li] Galera. Kusin� ng sasakyan. Gallon, n. [g�lon] Galon, medida de l�quidos. Gal�n, takalan ng mga tunaw na bagay. Gallop, n. [g�lop] Galope. Takbong paluks�-luks�.

Gallop, v. [g�lop] Galopear. Tumakb� ng paluks�-luks�. Gallows, n. [g�los] Horca. Bibitay�n. Galvanic, adj. [galv�nic] Galv�nico. Galbaniko. Gamble, v. [g�mbl] Jugar con exceso. Magsugal. Gambler, n. [g�mbler] Tahur, garitero. M�nunugal, sugarol. Gambling, n. [g�mbling] Juego con exceso. Sugal. Gambol, n. [g�mbol] Cabriola, brinco de alegr�a. Lukso, lundag sa say� � tw�. Gambol, v. [g�mbol] Brincar, saltar. Magluluks�, maglulundag. Game, n. [gue�m] Juego; pasatiempo; caza. Lar�, l�bangan; n�pangasuhan. Game, v. [gue�m] Jugar. Maglar�, magsugal. Gamecock, n. [gu�mcoc] Gallo de ri�a. Sasabung�n. Gamesome, adj. [guems�m] Jugueton, retozon. Palalar�, palabir�. Gamester, n. [gu�mster] Tahur, jugador. Sugarol, m�nunugal. Gaming, n. [gu�ming] Juego. Sugal, lar�. Gander, n. [g�nder]

�nsar, ganso. Gansang lalake. Gang, n. [gang] Cuadrilla, banda. Pulutong, bunton ng tao. Gangrene, n. [g�ngrin] Gangrena. Kangrena. Gangrene, v. [g�ngrin] Gangrenarse. Kangrenahin. Gangrenous, adj. [g�ngrines] Gangrenoso. Kinakangrena. Gangway, n. [g�ngwey] Pasamano de un nav�o. Pasamano ng sasakyan sa dagat. Gaol, n. [guel] Carcel, prisi�n. Bilangguan, bilibid. Gaoler, n. [gu�ler] Carcelero. Bantay sa bilangguan. Gap, n. [gap] Boquete, brecha. Butas, pwang. Gape, v. [gue�p] Bostezar. Maghikab. Gaping, n. [gu�ping] Bostezo. Hikab. Garb, n. [garb] Vestidura, traje; apariencia exterior. Damit, kasuutan; hichura, any�. Garbage, n. [g�rbedch] Desecho, suciedad. Sukal, dum�. Garble, v. [g�rbl] Entresacar, apartar. Piliin, ihiwalay. Garden, n. [g�rden] Jardin; huerto. Halamanan.

Garden, v. [g�rden] Cultivar un jardin � un huerto. Maghalaman. Gardener, n. [g�rdener] Jardinero, hortelano. Maghahalam�n. Gardening, n. [g�rdening] Jardiner�a. Paghahalaman. Gargle, n. [g�rgl] Gargarismo. Mumog. Gargle, v. [g�rgl] Gargarizar. Magmumog. Garish, adj. [g�rish] Pomposo, ostentoso. Hambog, magar�. Garland, n. [g�rland] Guirnalda. Koronang bulaklak. Garlic, n. [g�rlic] Ajo. Bawang. Garment, n. [g�rment] Vestido, vestidura. Damit, kas�utan. Garner, n. [g�rner] Granero. Bang�n. Garnish, n. [g�rnish] Guarnicion, adorno. Gayak, palamuti. Garnish, v. [g�rnish] Guarnecer, adornar. Maggayak, magpalamuti. Garret, n. [g�rret] Guardilla, desv�n. Loob ng bubungan. Garrison, n. [g�rrison] Guarnicion; plaza de armas guarnecida de tropas. Mga kawal na n�hihimpil sa isang pook. Garrulity, n. [garri�liti]

Garrulidad, locuacidad, charladur�a. Satsat, pangangahig ng s�litaan. Garrulous, adj. [g�rriul�s] G�rrulo, locuaz, charlador. Masalit�, masats�t, palaus�p. Garter, n. [g�rter] Cenojil, jarretera. Ligas. Garter, v. [g�rter] Atar con cenojil. Magligas. Gas, n. [gas] Gas. Gas. Gaseous, adj. [g�zies] Gaseoso. May halong gas. Gash, n. [gash] Cuchillada. Tag�, hiw�. Gash, v. [gash] Dar una cuchillada. Tumag�, humiw�. Gasp, n. [gasp] Respiracion dificil. Hingal. Gasp, v. [gasp] Abrir la boca para tomar aliento. Humingal. Gastric, adj. [g�stric] G�strico. Nauukol sa sikmur�. Gastronomic, adj. [gastron�mic] Gastron�mico. Mayam�, mapagbundat. Gate, n. [gue�t] Puerta; la entrada de alguna ciudad. Pintuang daan; pintuangbayan. Gateway, n. [gu�twe] Entrada por las puertas de algun cercado. Pasukan sa isang looban. Gather, v. [g�dzer] Recoger; amontonar. Dumampot; tumipon, magpisan.

Gathering, n. [g�dzering] Acumulacion; colecta. Pagtitipon; ambagan. Gaudiness, n. [g�dines] Pompa, ostentacion. Pagpaparangalan, pagpaparang�, pagmamagar�. Gaudy, adj. [g�di] Fastoso, pomposo. Magar�, makisig. Gauge, n. [guedch] La vara, sonda � escandallo. Panukat, panarok. Gauge, v. [guedch] Medir. Sumukat, tumarok. Gaunt, adj. [gant] Flaco, delgado. Payat. Gauntlet, n. [g�ntlet] Guantelete, manopla. Gwante, balut� sa kamay at bisig. Gauze, n. [goz] Gasa. Gasa, kayong manipis. Gawk, n. [gok] Un tonto, un insensato. Ungas, tang�, gunggong, hangal. Gawky, adj. [g�ki] Bobo, tonto, rudo. Gunggong, tang�, hangal, ungas. Gay, adj. [guey] Alegre. Masay�. Gayety, n. [gu�eti] Alegr�a. Say�, kasayahan, katwaan. Gaze, n. [gue�z] Contemplacion; mirada. Mas�d, malas; titig. Gaze, v. [gue�z] Contemplar; considerar. Magmasid, magmalas; tumitig. Gazelle, n. [gu�sel]

Gacela. Isang ur� ng us�. Gazer, n. [gu�zer] Miron. Miron, tagapanood. Gazette, n. [gu�zet] Gaceta. Gaseta, p�hayagan. Gear, n. [guir] Vestido, atavio. Damit; kasangkapan. Geck, v. [guec] Enga�ar, defraudar. Magday�, manghib�. Geese, n. & pl. [guiis] Gansos. Mga gans�. Gelatin, n. [dch�latin] Gelatina, jalea. Helatina, matamis. Gelatinous, adj. [dchil�tin�s] Gelatinoso. Malagkit. Geld, v. [gueld] Castrar, capar. Kumapon; kapunin. Gelding, n. [gu�lding] Animal castrado. Hayop na kapon. Gem, n. [dchem] Joya, presea. Hiyas, mahalagang bato. Gender, n. [dch�nder] Especie, genero. Ur� ng pagkalalake � pagkababae. Genealogical, adj. [dchenial�dchical] Geneal�gico. Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lah�. Genealogy, n. [dcheni�lodchi] Genealog�a. Ang pagkakasunodsunod ng lah�. General, adj. [dch�neral] General, comun, usual. Karaniwan.

General, n. [dch�neral] General. Heneral, pangulo ng hukb�. Generalize, v. [dch�noeralaiz] Generalizar. Gawing pangkaraniwan. Generally, adv. [dch�noerali] Generalmente, comunmente. Sa karaniwan. Generalship, n. [dch�noeralship] Generalato. Pagka-heneral. Generate, v. [dch�neret] Engendrar, procrear. Magkaanak, manganak, maglah�. Generation, n. [dchener�cion] Generacion. Lah�. Generator, n. [dchener�ter] Engendrador. Ang nanganganak � lumalalang � gumagaw�. Generic, adj. [dchin�ric] Gen�rico. Nauukol sa ur� ng pagkalalake � pagkababae. Generosity, n. [dchener�siti] Generosidad, liberalidad. Kagandahang ugal� kagandahang loob. Generous, adj. [dch�ner�s] Generoso, liberal. Magandang ugal�, magandang loob. Genesis, n. [dch�nesis] G�nesis. H�nesis, pasimul�; unang aklat ng Biblia. Genial, adj. [dch�nial] Genial, natural. Nauukol sa katutubong ugal� � asal, nauukol sa talagang ugal�. Geniality, n. [dchini�liti] Ingenuidad; alegr�a. Talagang ugal�; kasayahan. Genitals, n. [dch�nitals] Genitales, test�culos. Itlog. Genitive, n. [dch�nitiv]

Genitivo. Henitibo, bahagi ng tuntunin ng isang wik� tungkol sa pag-aar�. Genius, n. [dch�nies] Genio. Talagang ugal� � asal. Genteel, adj. [dchent�l] Urbano, cort�s. Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob. Gentile, n. [dch�ntail] Gentil. H�ntiles, pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga d� nila kalah�. Gentility, n. [dchent�liti] Urbanidad, cortes�a. Galang, pitagan, kamahalan ng kilos. Gentle, adj. [dch�ntl] Suave, docil, ben�volo, benigno. Mahinahon, mabait, mah�bagin, maawain. Gentlefolk, n. [dch�ntlfoc] La gente bien nacida. Taong mabait, taong mabuti ang pagkatur�. Gentleman, n. [dch�ntlman] Caballero. Ginoo, mahal na tao. Gentlemanly, adj. [dch�ntlmanli] Caballeroso, urbano. May mahal na kilos, mapagpitagan, mabait. Gentlewoman, n. [dch�ntlwuman] Se�ora, dama. Ginang. Gently, adj. [dch�ntli] Suavemente; despacio, poco � poco. Dahandahan, unt�unt�, inot-inot, utay-utay. Gentry, n. [dch�ntri] Ciudadanos distinguidos. Mga taong magigiting. Genuflection, n. [dchiniufl�ccion] Genuflexion. Paglohod, lohod. Genuine, adj. [dch�nuin] Genuino, puro. Pul�s, taganas, wagas, dalisay. Genuineness, n. [dch�nuines] Pureza.

Kawagasan, kadalisayan. Genus, n. [dch�nes] G�nero. Ur�, klase. Geographer, n. [dchi�grafer] Ge�grafo. Marunong ng heograpy�. Geographical, adj. [dchiogr�fical] Geogr�fico. Nauukol sa heograpy�. Geography, n. [dchi�grapi] Geograf�a. Heograpy�. Geology, n. [dchi�lodchi] Geolog�a. Karunungan tungkol sa lik�s ng iba't ibang bahagi ng lup�. Geometrical, adj. [dchiom�trical] Geom�trico. Nauukol sa heometr�a. Geometry, n. [dchi�metri] Geometr�a. Heometr�a. Germ, n. [dcherm] Ovario � brote. Binh�, pinanggagalingan, pinagbubuhatan. German, adj. & n. [dch�rman] Aleman. Aleman, taga Alemanya. Germinal, adj. [dch�rminal] Germinativo. Nauukol sa binh�. Germinate, v. [deh�rminet] Brotar. Umusbong, sumupling. Gestation, n. [dchest�cioen] Pre�ez. Pagka-buntis. Gesture, n. [dch�schur] Gesto, accion. Galaw, kilos, kiy�; ismid; ingos. Gesticulate, v. [dchest�kiulet] Gesticular. Kumilos; kumiy�; umism�d; umingos.

Get, v. [guet] Ganar, adquirir, conseguir, obtener. Magtaglay, magtam�, magkam�t. Gewgaw, n. [gui�go] Chucher�a, juguete de ni�os. Lar�an. Geyser, n. [gu�iser] G�iser, fuente caliente. Bukalan ng tubig na mainit. Ghastliness, n. [g�stlines] Palidez, cara cadav�rica. Putl�, pagmumukhang patay. Ghastly, adj. [g�stli] P�lido, horrible. Maputl�, kakilakilabot. Ghost, n. [gost] Espectro. Mult�, gun�gun�. Ghostly, adj. [g�stli] Espiritual, lo perteneciente � los aparecidos. Nauukol sa multo � gun�gun�. Giant, n. [dch�iant] Gigante. Higante, lalaking mataas. Giantess, n. [dch�iantes] Giganta. Higanta, babaing mataas. Gibbet, n. [dch�bet] Horca. Bibitay�n. Gibbet, v. [dch�bet] Ahorcar. Bumitay; bumigt�. Gibbon, n. [g�bbon] Una especie de monos. Isang ur� ng mga unggoy. Gibe, n. [dch�ib] Escarnio, burla. Lait, alipust�, tuy�. Gibe, v. [dch�ib] Escarnecer, burlarse. Lumait, umalipust�, tumuy�. Giblets, n. [dch�iblets] Despojos y menudillos de aves.

Mga lam�ng-loob ng manok at iba pang kaur� nito. Giddiness, n. [gu�dines] V�rtigo. Hilo. Giddy, adj. [gu�di] Vertiginoso. Nahihilo, mahiluh�n. Gift, n. [guift] Don, d�diva. Kaloob, big�y, pasalubong. Gig, n. [guig] Calesa; birlocho; trompo; perinola. Kalesa; salapang; trumpo; prinola. Gigantic, adj. [dchaig�ntic] Gigastesco. Tila higante, parang higante � lubhang matangkad. Giggle, v. [gu�gl] Fisgarse sonriendose. Tawanan, tuy�in. Gild, v. [guild] Dorar. Doraduhin. Gill, n. [dchil] Una medida de l�quidos. Isang takal�n ng mga tunaw na bagay. Gimcrack, n. [dch�mcrac] Alguna obra mec�nica de poco valor. Lar�ang may m�kina. Gimlet, n. [gu�mlet] Barrera peque�a. Balibol. Gimp, n. [guimp] Encaje de hilo � seda. Trencilyas. Gin, n. [dchin] Ginebra. Hinyebra. Ginger, n. [dch�ndcher] Jengibre. Luya. Gingham, n. [gu�ngam] Carranclan, olancillo. Kayong sita.

Gipsy, n. [dch�psi] Gitano. Pagalagal�. Gird, v. [guoerd] Ce�ir, atar alguna cosa al rededor. Magbigkis, magsintur�n. Girdle, n. [gu�rdl] C�ngulo, cinturon. Bigk�s, sinturon. Girl, n. [guerl] Muchacha, doncella. Batang babae. Girlhood, n. [gu�rljud] Doncellez. Pagkabatang babae. Girlish, adj. [gu�rlish] Juvenil. Ukol sa batang babae. Girth, n. [guerz] Circunferencia. Bilog, kabilugan. Gist, n. [dchist] Punto principal de una acusacion. Pangulong sakdal � sumbong. Give, v. [guiv] Dar, donar. Magbigay, magkaloob. Giver, n. [gu�ver] Dador, donador. Ang nagbibigay, ang nagkakaloob. Gizzard, n. [gu�zard] Molleja de ave. Balunbal�nan. Glacial, adj. [gl�cial] Glacial, helado. Namumuong tubig. Glacier, n. [gl�sier] Ventisquero. Bundok ng yelo � namuong tubig. Glad, adj. [glad] Alegre, contento. Masay�, tw�, gal�k. Gladden, v. [gl�dn] Alegrar, regocijar.

Sumay�, matw�, magalak, malugod. Glair, n. [gler] Clara de huevo. Put� ng itlog. Glair, v. [gler] Untar con clara de huevo. Magpahid ng put� ng itlog. Glamour, n. [gl�mur] Ilusi�n �ptica. Malikmat�. Glance, n. [glans] Ojeada; vislumbre, relampago. Sulyap; silay, kislap, kisap. Glance, v. [glans] Lanzar ojeada, centellear. Sumulyap; kumisap, kumislap. Gland, n. [gland] Gl�ndula. Kulan�. Glanders, n. [gl�nders] Muermo. Sak�t na sip�n ng kabayo. Glare, n. [gl�r] Deslumbramiento; mirada feroz y penetrante. Pagkasilaw, kasilawan; tinging mabalasik. Glare, v. [gl�r] Relumbrar; echar miradas de indignaci�n. Sumilaw; tumingin ng mabalasik. Glass, n. [glas] Vidrio; vaso. Bubog, salamin; baso. Glassy, adj. [gl�si] Vitreo, cristalino. Parang bubog, parang salam�n. Glaze, v. [glez] Vidriar. Lapatan ng salam�n. Glazier, n. [gl�zier] Vidriero. Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp. Gleam, n. [glim] Rayo, resplandor muy pasajero. Kisap, kislap.

Gleam, v. [glim] Brillar, relampaguear. Lumiwanag, numingning kumislap. Glean, v. [glin] Espigar; recoger. Manghimalay; mamulot. Gleaning, n. [gl�ning] Rebusca. Himalay; pamumulot ng n�tira. Glebe, n. [glib] Glebe, cesped; tierras beneficiales. Lupang looban, lupang pinakikinabangan. Glee, n. [gli] Alegr�a, gozo. Say�, tw�, galak. Gleeful, adj. [gl�ful] Gozoso, alegre. Gal�k, masay�. Glen, n. [glen] Valle. Lib�s. Glid, adj. [glid] Liso, resbaladizo. Makinis, madulas. Glide, v. [gl�id] Resbalar, escurrirse. Dumulas, dumaplis. Glim, n. [glim] Farol de ronda. Parol na pananglaw. Glimmer, n. [gl�mer] Vislumbre. Sinag, silay. Glimpse, n. [glimps] Ojeada, vislumbre. Sulyap, silay. Glisten, v. [gl�sn] Relucir, brillar. Numingning, kumislap, kumisap, kumintab. Glitter, n. [gl�ter] Lustre, resplandor. Ningning, kislap, kisap, kintab. Glitter, v. [gl�ter] Lucir, brillar.

Numingning, kumislap, kumisap, kumintab. Glittering, adj. [gl�tering] Relampago, lustre. Makislap, maningning, makintab. Gloaming, n. [gl�ming] Crep�sculo. Takip-silim. Gloat, v. [glot] Ojear con admiraci�n � con amor. Magpapungay. Globe, n. [glob] Esfera; globo, bola. Globo, bilog, bola. Globular, adj. [gl�biular] Globoso. Mabilog. Gloom, n. [glum] Opacidad, obscuridad; melancol�a, tristeza. Lamlam, kulimlim; panglaw; lungkot. Gloom, v. [glum] Llenar de tristeza. Mapuspos ng kapanlawan. Gloominess, n. [gl�mines] Opacidad, obscuridad; melancol�a, tristeza. Lamlam, kulimlim; panglaw, lungkot. Gloomy, adj. [gl�mi] Sombr�o, obscuro; triste, melanc�lico. Malamlam, kulimlim; mapanglaw, malungkot. Glorification, n. [glorifik�cion] Glorificacion. Paglwalhat�. Glorify, v. [gl�rifai] Glorificar. Lumwalhat�; lwalhatiin. Glorious, adj. [gl�ri�s] Glorioso. Malwalhat�. Glory, n. [gl�ri] Gloria, fama, celebridad, honra. Kalwalhatian, kabantugan, kagitingan, karangalan, kabunyian. Glory, v. [gl�ri] Gloriarse, jactarse. Lumwalhat�, maghambog, magparany�.

Gloss, n. [glos] Glosa; lustre. Kinang, kintab, kinis ningning. Gloss, v. [glos] Glosar. Pakinangin, pakintabin, pakinisin, paningningin. Glossary, n. [gl�seri] Glosario. P�kahuluganan ng mga salitang malalab�. Glosser, n. [gl�ser] Comentador; pulidor. Tagapagpaliwanag ng malabong salit�; tagapagpakintab, tagapagpakinang. Glossy, adj. [gl�si] Lustroso, brillante. Makintab, makinang, maningning. Glottis, n. [gl�tis] Gl�tis. Lalamunan. Glove, n. [glov] Guante. Gwantes, medyas ng kam�y. Glow, n. [glo] Lustre. Kisap, kislap. Glow, v. [glo] Relucir. Kumislap, kumisap. Glower, v. [gl�uer] Mirar con ce�o. Magkunot ng noo, magmungot. Glowingly, adv. [gl�ingli] De un modo resplandeciente. Kumikisap, kumikislap. Glow-worm, n. [gl�-worm] Luci�rnaga. Uod na tila alitaptap. Gloze, v. [gloz] Adular, lisonjear. Manuy�, pumuri ng paimbabaw. Glue, n. [gli�] Cola, visco. Pangdikit. Glue, v. [gli�]

Encolar. Magdik�t. Glume, adj. [gl�m] T�trico, triste. Malungkot, mapanglaw. Glume, n. [gl�m] Semblante ce�udo. Pagmumukhang masungit. Glut, n. [glat] Hartura, abundancia. Kabusugan, kabundatan, kasaganaan. Glut, v. [glat] Engullir, tragar, devorar. Lumamon, sumakmal. Glutinous, adj. [gli�tin�s] Glutinoso, pegajoso. Malagkit, naninikit. Glutton, n. [glatn] Gloton, tragon. Taong matakaw � masib�. Gluttonous, adj. [gl�tonoes] Gloton, goloso. Matakaw, masib�. Gluttony, n. [gl�toni] Glotoner�a. Takaw, sib�, katakawan, kasibaan. Glycerine, n. [gl�zerin] Glicerina. Gliserina. Gnarl, v. [narl] Refunfu�ar, gru�ir. Umangil, bumulong-bulong ng pagal�t. Gnarled, adj. [narld] Nudoso. Mabuhol, buh�l-buh�l. Gnash, v. [nash] Crujir los dientes. Magngalit. Gnat, n. [nat] Mosquito. Nikn�k. Gnaw, v. [no] Roer, corroer. Ngumatngat.

Gnome, n. [nom] Gnomo. Nun� (sa puns�). Go, v. [go] Ir, irse. Pumaroon, yumaon, tumungo, pumunta. Goad, n. [god] Aguijada, pincho, aguijon. Tudlong, panudlong. Goad, v. [god] Aguijar, aguijonear. Tudlungin. Goal, n. [gorl] Meta, fin. Hangga, hanggahan, hangganan, dulo, wak�s. Goat, n. [got] Cabra. Kambing. Goat-herd, n. [g�t-jerd] Cabrero. Nag-aalag� ng kambing. Gobble, v. [g�bl] Engullir, tragar. Lumamon, sumakmal. Gobbler, n. [g�bler] Gloton. Matakaw, masib�. Go-between, n. [g�bitwin] Entremetido. Mapakialam, mapanghimasok. Goblet, n. [g�blet] Copa. Kopa. Goblin, n. [g�blin] Espiritu ambulante, duende. Salot, tyanak. GOD, n. [god] Dios. May-kapal, Dyos, Bathal�. Godchild, n. [godch�ild] Ahijado, a. Inaanak. Goddaughter, n. [g�ddoter]

Ahijada. Inaanak na babae. Goddess, n. [g�ddes] Diosa. Babaing inaaring dyos. Godfather, n. [g�dfadzer] Padrino. Inaam�. Godhead, n. [g�djed] Deidad, divinidad. Pagka-Dyos. Godless, n. [g�dles] Infiel, impio. D� kumikilala sa Dyos. Godlike, adj. [g�dlaik] Divino. Ukol sa Dyos. Godliness, n. [g�dlines] Piedad, santidad. Kabanalan. Godly, adj. [g�dli] Piadoso, religioso. Banal. Godmother, n. [g�dmodzor] Madrina. In�ina. Godson, n. [g�dsan] Ahijado. Inaanak na lalake. Goer, n. [g�er] Andador, paseante; vagabundo. Palalakad, layas; palaboy, hampas-lup�. Goggle-eyed, n [g�gl-aid] Bisojo, bisco. Sulimpat, bisk�, dul�ng. Going, n. [g�ing] El paso, el andar. Ang lakad. Gold, n. [gold] Oro. Gint�. Golden, adj. [g�lden] Dorado, de oro. Ginint�, may halong gint�.

Goldsmith, n. [g�ldsmiz] Or�fice. Panday-gint�. Gome, n. [gom] El unto negro que despiden los ejes de las ruedas. Ang langis na marum� na lumalabas sa mga ehe ng gulong. Gone, part. [gon] Ido; perdido; pasado; muerto. Nak�alis na; wala na; lipas; nanaw. Gong, n. [gong] Atabal chino. Gong, batingaw-insik. Good, adj. [gud] Bueno, ben�volo. Mabuti, butihin. Good-by, adv. [gud-b�i] A Dios. Paalam, adyos. Goodies, n. [g�dis] Golosinas. Kakan�n. Goodliness, n. [g�dlines] Hermosura, elegancia, gracia. Gand�, kisig, dilag. Goodly, adj. [g�dli] Hermoso; alegre. Maganda; masay�. Good-nature, n. [gud-n�chur] Bondad, benevolencia, buen corazon. Kagandahang loob; kagandahang ugal�. Good-natured, adj. [gud-n�churd] Bondadoso, ben�volo, afable. Magandang loob, mabuting ugal�. Goodness, n. [g�dnes] Bondad. Kabutihan, buti. Good-night, adv. [gud-n�it] Buenas noches. Magandang gab�; paalam. Goods, n. [guds] Mercader�as. Kalakal. Good-sense, n. [g�d-sens]

Juicio sano. Mabait. Good-will, n. [gud-w�l] Benevolencia, bondad. Kagandahang loob. Goose, n. [gus] Ganso, ansar. Gans�. Gore, n. [gor] Sangre cuajada. Dugong namu�. Gore, v. [gor] Punzar, herir con una arma punsante; herir un animal con sus cuernos � otro. Sumundot, dumur�; manwag. Gorge, n. [gordch] Gorja, gaznate. Saluysoy. Gorge, v. [gordch] Engullir, tragar. Sumakmal, lumamon. Gorgeous, adj. [g�rdches] Primoroso, vistoso. Mainam, marik�t. Gormand, n. [g�rmand] Gloton. Masib�, matakaw. Gormandize, v. [g�rmandaiz] Comer con exceso. Magpakabundat, magpakayam�. Gormandizer, n. [g�rmandaizer] Golosazo. Mayam�. Gory, adj. [g�ri] Sangriento. Madug�, dug�an. Gosling, n. [g�zling] Gansar�n. Inakay na gans�. Gospel, n. [g�spel] Evangelio. Ebanhelyo, mabuting balit�. Gossamer, n. [g�samer] Vello, pelusa de frutas.

Bulo. Gossip, n. [g�sip] Chisme. Kath�kath�, hatid-humapit, chismes. Gossip, v. [g�ssip] Chismear. Maghatid-humapit. Gouge, n. [godch] Gubia, escoplo. Lukob. Gourd, n. [gord] Calabaza. Kalabasang ligaw. Gourmand, n. [gormand] Glot�n. Taong masib�. Gout, n. [g�ut] Gota. Sak�t na pamamag� sa mga dalir� at sihang ng mga ito. Govern, v. [g�vern] Governar, regir. Mamahal�, magpun�. Governess, n. [g�vernes] Directora. Tagataguyod, tagaiwi. Government, n. [g�vernment] Gobierno. P�mahalaan. Governor, n. [g�vernor] Gobernador. Gobernador, tagapamahal�. Gown, n. [g�un] Toga; camison. Kasuutang mahab�. Grabble, v. [grabl] Tentar, palpar. Kumap�, umapuhap. Grace, n. [gr�s] Gracia. Biyay�. Graceful, adj. [gr�sful] Gracioso, primoroso. Mainam, marikit; pusong, nakakatawa.

Graceless, adj. [gr�sles] Desagraciado, r�probo. Hamak. Gracious, adj. [gr�cioes] Gracioso, ben�volo. Magandang-loob, mapagbiyay�. Graciousness, n. [gr�cioesnes] Gracia, bondad. Biyay�, kagandahang loob. Gradation, n. [grad�cion] Graduacion. Baibaitang, pag-ur�. Grade, n. [gre�d] Grado, rango. Taas � bab� ng kalagayan, ur�, grado. Gradual, adj. [gr�diual] Gradual. Unt�unt�. Graduate, n. [gr�diuet] Graduado. Ang nakapagtam� ng t�tulo sa anomang karunungan. Graduate, v. [gr�diuet] Graduarse. Magtam� ng t�tulo sa anomang karunungan. Graduation, n. [gradiu�cion] Graduacion. Pagtatam� ng t�tulo sa anomang karunungan. Graft, n. [graft] Injerto. Supl�ng. Graft, v. [graft] Ingertar, ingerir. Magpasupl�ng, magagpang ng ibang sanga. Grain, n. [gre�n] Grano; semilla. Butil, binh�. Grammar, n. [gr�mar] Gram�tica. Gram�tika, palatuntunan ng isang wik�. Grammarian, n. [gram�rian] Gram�tico. Ang sumulat � marunong ng palatuntunan ng isang wik�. Grammatical, adj. [gram�tical] Gramatical.

Nauukol sa palatuntunan ng isang wik�. Granary, n. [gr�n�ri] Granero. Bangan, k�maligan ng palay � mais, ibp. Grand, adj. [grand] Gran, ilustre. Dakil�, buny�. Grandchild, n. [gr�ndchaild] Nieto, nieta. Ap�. Granddaughter, n. [gr�nddoter] Nieta. Ap�ng babae. Grandee, n. [grand�] Grande, hombre de distincion. Taong magiting � buny�, mataas na tao. Grandeur, n. [gr�ndcher] Grandeza. Kadakilaan. Grand-father, n. [grand-f�dzer] Abuelo. Nunong lalake. Grandiloquence, n. [grand�locuens] Grandilocuencia. Kainama't kagandahan ng pananalit�. Grandma, n. [gr�ndma] Lola. Lelang, imp�. Grand-mother, n. [grand-m�dzer] Abuela. Nunong babae. Grandpa, n. [gr�ndpa] Lola. Lelong, ingk�. Grandsire, n. [gr�ndsair] Abuelo. Nun�, lelong, ingk�. Grandson, n. [gr�ndsan] Nieto. Ap�ng lalake. Grange, n. [grandch] Granja, hacienda. T�hanan sa asyenda.

Granite, n. [gr�nit] Granito. Isang ur� ng mga butil na bato. Granivorous, adj. [gran�voroes] Gran�voro. Kumakain ng palay. Grant, n. [grant] Concesion, don, d�diva. Kaloob, bigay. Grant, v. [grant] Conceder; dar. Magpahintulot, pumayag; magkaloob, magbigay. Grantee, n. [grant�] Concesionario, donatario. Ang pinagkalooban, ang binigyan. Grantor, n. [gr�ntor] Cesionario. Ang nagkakaloob, ang nagbibigay. Granular, adj. [gr�niular] Granoso. Parang butil. Granule, n. [gr�niul] Granillo. Butil. Granulous, adj. [gr�niuloes] Granuloso. Mabutil. Grape, n. [gre�p] Uva. Ubas. Grapery, n. [gr�peri] Vi�a. Ubasan. Grape-Stone, n. [gr�pston] Granuja. But� ng ubas. Graphic, n. [gr�fic] Gr�fico. Ang pagkaguhit, ang pagkalarawan. Grapnell, n. [gr�pnel] Arpeo, gancho para atracar y abordar. Kawit, pangkawit. Grapple, n. [gr�pl] Arpeo; lucha, ri�a, pelea.

Pangkawit; sunggaban, bun�, away�n, babag. Grapple, v. [gr�pl] Agarrar (se); venirse � las manos. Humawak; maghawak�n; mag-away. Grasp, n. [grasp] La accion de agarrar; pu�ado, pu�o. Ang paghawak, pagtangan; dakot. Grasp, v. [grasp] Empu�ar, asir, agarrar. Humawak, tumangan, pumigil. Grass, n. [gras] Yerba. Dam�. Grasshopper, n. [gr�sshopoer] Langosta. Balang; lukton, dayupay. Grassiness, n. [gr�sines] Abundancia de yerba. Kalaguan ng dam�. Grassy, adj. [gr�si] Herboso. Madam�. Grass-widow, n. [gras-uid�] Mujer cuyo marido est� ausente. Babaing wal� ang asawa; bao sa buhay. Grate, n. [gr�t] Reja, verja, rejilla. Rehas, dalang-dalang. Grate, v. [gr�t] Rallar; rechinar (los dientes); enrejar. Kumayod; lumangitngit; magbakod. Grateful, adj. [gr�tful] Grato, agradecido. Marunong kumilala ng utang na loob. Gratefulness, n. [gr�tfulnes] Gratitud. Utang na loob. Grater, n. [gr�toer] Rallo. Kudkuran pangayod. Gratification, n. [gratifik�cioen] Gratificacion. Pabuy�, dulot, kaloob.

Gratify, n. [gr�tifai] Gratificar. Magpabuy�, magkaloob. Gratis, n. [gr�tis] Gratis, de balde. Walang bayad, gratis. Gratitude, n. [gr�titiud] Gratitud. Utang na loob. Gratuitous, adj. [grati�itoes] Gratuito, voluntario. Walang bayad, kusang kaloob, bigay. Gratuity, n. [grati�iti] Gratificacion, recompensa. Pabuy�, gant�. Gratulate, v. [gr�tiulet] Congratular. Bumat� ng pagpuri. Gratulation, n. [gratiul�cioen] Congratulacion, parabien. Bating papuri. Grave, adj. [gre�v] Grave, serio. Pormal; malubh�; mabigat; walang imik. Grave, n. [gre�v] Sepultura. L�bingan, hukay. Grave, v. [gre�v] Grabar, esculpir. Lumilok. Grave-clothes, n. [gr�v-cloz] Mortaja. Sapot. Grave-digger, n. [gr�v-diguoer] Sepulturero. Manghuhukay ng l�bingan. Gravel, n. [gr�vel] Cascajo, arena gruesa. Mga batong tipak-tipak. Gravelly, adj. [gr�veli] Arenisco, cascajoso. Ukol sa mga batong tipak-tipak. Gravel-walk, n. [gr�vel-uok] Camino empedrado.

Daang mabat�. Graven, adj. [gr�vn] Grabado. Linilok. Graver, n. [gr�voer] Grabador; buril. Manglililok; panglilok. Gravestone, n. [gr�vston] Piedra sepulcral, l�pida. Batong panak�p sa l�bingan, l�pida. Gravitate, v. [gr�viteit] Gravitar. Manimbang. Gravitation, n. [gravit�cion] Gravitacion. Paninimbang. Gravity, n. [gr�viti] Gravedad, peso. Timbang, bigat. Gravy, n. [gr�vi] Jugo de la carne; salsa. Katas ng karn�; sawsawan. Gray, adj. [gr�] Gris; cano. Gris; puting-uban. Gray, n. [gr�] Gris. Gris. Graybeard, n. [gr�bird] Barbicano. May maputing balb�s. Grayheaded, a. [gr�jeded] Canoso. Mauban; maput� na ang buhok. Grayish, adj. [gre�sh] Pardusco, entrecano. Namumut�. Graze, v. [grez] Pastorear; pacer, apacentar. Mag-alag� ng hayop; magpanginain; magpasabsab. Grazier, n. [gr�zier] Ganadero. Pastulan.

Grease, n. [gris] Grasa. Sebo, tab�. Grease, v. [gris] Engrasar. Pahiran ng sebo. Greasiness, n. [gr�zines] Pringue, gordura. Katabaan. Greasy, adj. [gr�zi] Grasiento, craso, gordo. Masebo, matab�. Great, adj. [gre�t] Gran, grande. Dakil�, malak�. Great-grandchild, n. [gre�t-grandchaild] Bisnieto. Apo sa tuhod. Great-granddaughter, n. [gre�t-granddoter] Bisnieta. Apong babae sa tuhod. Great-grandfather, n. [gre�t-grandfadzer] Tatabuelo. Nun� sa tuhod [lalake]. Great-grandmother, n. [gre�t-grandmodzer] Tatabuela. Nun� sa tuhod (babae). Great-grandson, n. [gre�t-grandsan] Bisnieto. Ap� sa tuhod (lalake). Greatness, n. [gre�tnes] Grandeza, extension. Kadakilaan, kalakhan. Grecian, adj. [gr�cian] Griego. Taga Gresya � nauukol sa Gresya. Greed, n. [grid] Codicia, avaricia. Inggit, kasakiman. Greedily, adv. [gr�dili] Verazmente, ansiosamente. Pananabik, may pagkasakim. Greediness, n. [gr�dines] Voracidad, codicia.

Kasakiman. Greek, adj. [gric] Griego. Nauukol sa Gresya. Greek, n. [gric] Griego. Taga Gresya. Green, adj. [grin] Verde. Lungtian, berde. Green, n. [grin] Color verde. Kulay lungtian, kulay berde. Green, v. [grin] Te�ir de verde. Gaw�ng kulay lungtian � berde. Greenish, adj. [gr�nish] Verdoso. Namemerde, naninilaw. Greenhorn, n. [gr�njorn] Joven sin experiencia. Binatang musmos. Greenish, adj. [gr�nish] Verdoso. Sariw�, lungtian, maberde. Greet, v. [grit] Saludar, congratular. Bumat�. Greeting, n. [gr�ting] Salutacion. Bat�. Grey, adj. [gr�] Gris. Kulay gris. Gridiron, n. [gr�dairon] Parrillas. Ihaw�n. Grief, n. [grif] Pesar, pesadumbre, afliccion. Dalamhat�, hambal, hapis, lumbay. Grievance, n. [gr�vans] Pesar, pesadumbre. Hapis, hambal, lumbay, hinagpis, daing.

Grieve, v. [griv] Agraviar, afligir. Umap�, dumalamhat�, magpahirap. Grievous, adj. [griv�s] Penoso, lastimoso. Nakahahapis, nakahahambal, nakapagdaramdam. Grill, v. [gril] Asar en parrillas. Mag-ihaw, magdarang. Grim, adj. [grim] Feo; disforme; ce�udo. Pangit, masamang hichura, nakamungot. Grimace, n. [grim�s] Visaje, mueca. Ngiw�, ngibit. Grimalkin, n. [grim�lkin] Gatazo. Malaking pus�. Grime, n. [gr�im] Mugre, porquer�a. Dungis, dum�. Grime, v. [gr�im] Ensuciar. Dumungis, dumum�. Grimy, adj. [gr�imi] Mugriento. Marungis, marum�. Grin, n. [grin] Mueca; rechino de los dientes. Ngiw�; langitngit. Grin, v. [grin] Hacer visages; rechinar los dientes. Ngumiw�; lumangitngit. Grind, v. [gr�ind] Moler; pulverizar. Gumiling; galapungin. Grinder, n. [gr�inder] Molinero; muela; molino. Manggigiling; bag�ng; gilingan. Grindstone, n. [gr�indston] Piedra amoladera. Batong gilingan; has�an. Grip, n. [grip] Caz.

P�daluyan ng tubig. Grip, v. [grip] Desaguar. Magpadaloy ng tubig. Gripe, n. [gr�ip] Presa; agarro; apreton de la mano. Pamimiit; hawak; pagkakamay, pagpisil ng kamay. Gripe, v. [gr�ip] Agarrar, asir; dar c�lico. Humawak, pumigil; sumak�t ang tiyan. Griper, n. [gr�iper] Usurero. Nagpapatub�. Grisly, adj. [gr�zli] Horroroso. Kakilakilabot, kasindak-sindak, katakot-takot. Grist, n. [grist] Molienda. Anomang ginigiling, g�lapongin. Gristle, n. [grisl] Cart�lago, ternilla. Butong malat�, butong malambot. Gristly, adj. [gr�stli] Tendinoso, nervioso. Malitid. Grit, n. [grit] Arena. Buhangin. Gritty, adj. [gr�ti] Arenoso. Mabuhangin. Grizzle, n. [grizl] Gris. Kulay gris. Groan, n. [gron] Gemido, suspiro. Daing, hibik. Groan, v. [gron] Gemir, suspirar. Dumaing, humibik. Groaning, n. [gr�ning] Quejido. Daing, hib�k.

Grocer, n. [gr�ser] Especiero. Ang nagbibil� ng mga kakain�n. Grocery, n. [gr�seri] Especer�a. P�milihan ng mga kakain�n. Grog, n. [grog] Grog. Alak, ponche. Groggy, adj. [gr�gui] Medio borracho. Malas�nglas�ng. Groin, n. [gr�in] Ingle. Singit. Groom, n. [grum] Establero, mozo de mulas � caballos; novio. Sota, tagapag-alag� ng kabayo; nobyo. Groom, v. [grum] Cuidar los caballos. Mag-alag� ng kabayo. Groove, n. [gruv] Caverna, cavidad profunda. Yungib, lungg�, bitak. Groove, v. [gruv] Aca�alar. Bangbangin. Grope, v. [grop] Tentar, buscar � obscuras. Kumap�, umapuhap. Gross, adj. [gros] Grueso, corpulento; espeso; lerdo, est�pido. Magaspang, bastos; malapot; gunggong, tang�. Grossness, n. [gr�snes] Rudeza, groser�a. Kagaspangan, kabastusan. Grot, n. [grot] Gruta. Yungib, bitak, lungg�. Grotto, n. [gr�to] Gruta. Yungib, bitak, lungg�. Grotesque, adj. [gr�tesc] Grotesco.

Katw�, kakatw�. Ground, n. [gr�und] Terreno, pavimento; tierra, pais; campo. Lapag, sah�g; lup�; parang; bukid; larangan. Groundless, adj. [gr�undles] Infundado. Wal� sa katwiran. Ground plot, n. [gr�und-plot] Solar, terreno. Looban, solar. Groundwork, n. [gr�undwerc] Base, fundamento. P�tibayan, t�yuan. Group, n. [gro�p] Grupo. Pook, pulutong, bunton, katipunan. Group, v. [gro�p] Agrupar. Magbunton. Grouse, n. [gr�us] Gallina silvestre. Manok gubat. Grout, n. [gr�ut] Harina basta; hez. Masamangharina; latak. Grove, n. [grov] Arboleda, alameda, boscaje. Kah�yan; gubat. Grovel, v. [gr�vl] Serpear, bajarse. Magpadausdos, bumab�. Grow, v. [gro] Crecer, nacer. Tumub�, sumibol. Growl, n. [gr�ul] Gru�ido, refunfu�o. Angil, dabog, ingos. Growl, v. [gr�ul] Gru�ir, refunfu�ar. Umangil, dumabog, umingos. Growth, n. [groz] Crecimiento, produccion. Tub�, paglak�.

Grub, n. [grab] Gorgojo. Bukbok. Grub, v. [grab] Desarraigar. Bunutin. Grudge, n. [gredch] Rencor, odio. Pagtatanim sa loob, poot. Grudge, v. [gredch] Repugnar. Magtanim sa loob, mapoot. Gruel, n. [gri�el] Especie de caldo espeso. Parang sabaw na malapot. Gruff, adj. [graf] Ce�udo, grosero. Masungit. Gruffness, n. [gr�fnes] Aspereza, severidad. Kasungitan. Grum, adj. [gram] �spero, severo. Nakamungot. Grumble, v. [gr�mbl] Murmurar, refunfu�ar. Bumulong-bulong, dumabog. Grumpy, adj. [gr�mpi] Rega�on. Magagalit�n. Grunt, v. [gr�nt] Gru�ir, gemir. Duma�ng, humibik. Guana, n. Guana. Bayawak. Guarantee, n. [garant�] Garante, fiador; garant�a. Ang nananagot; pananagot, pag-ak�; katibayan. Guarantee, v. [garant�] Garantir. Sagut�n, panay�an, umak�. Guaranty, n. [garant�] Garante, fiador; garant�a.

Ang nananagot; pananagot, katibayan. Guard, n. [gard] Guarda, guardia. Bantay, tanod. Guard, v. [gard] Guardar, defender. Magbantay, tumanod, magsanggalang. Guarded, adj. [g�rded] Mesurado, circunspecto. Malihim, ma�ngat. Guardian, n. [g�rdian] Tutor, guardian. Tagaingat ng yaman ng ulila. Guardianship, n. [g�rdianship] Tutela. Pag-iingat ng yaman ng ulila. Guava, n. Guava. Bayabas. Gubernative, adj. [gui�bernetiv] Gubernativo. N�uukol sa p�mahalaan. Guerdon, n. [guerdon] Galardon, recompensa. Gant�, parangal. Guess, n. [gues] Conjetura. Turing, hul�, kurukur�. Guess, v. [gues] Conjeturar, adivinar. Tumuring, humul�. Guest, n. [guest] Huesped, convidado. P�nauhin, bisita; nanunuluyan. Guffaw, n. Carcajada. Halakhak. Guidance, n. [g�idans] Gobierno, direccion. Pamamatnugot, pamamatnubay. Guide, n. [g�id] Guia. Patnubay, patnugot.

Guide, v. [g�id] Guiar, dirigir. Mamatnubay, mamatnugot. Guide-book, n. [g�id-buk] Itinerario. Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga bagay sa isang bayan. Guild, n. [guild] Gremio, corporacion. Samah�n, kapisanan. Guile, n. [g�il] Enga�o, fraude. Day�, lal�ng, hib�. Guileful, adj. [g�ilful] Enga�oso. Magdaray�. Guileless, adj. [g�il-les] Sin enga�o. Walang day�. Guillotine, n. [guilot�n] Guillotina. Pamugot ng ulo; pamutol. Guillotine, v. [guilot�n] Degollar, guillotinar. Pumugot ng ulo; pumutol. Guilt, n. [guilt] Delito, culpa, crimen. Sala. Guiltless, adj. [gu�ltles] Inocente, libre de culpa. Walang sala. Guilty, adj. [gu�lti] Reo, culpable. Salar�n, may-sala. Guise, n. [g�iz] Modo, manera, modales. Any�; kilos, tindig. Guitar, n. [guit�r] Guitarra. Gitara. Gulch, n. [gu�lch] Gloton. Masib�, matakaw. Gulf, n. [gu�lf] Golfo.

Look. Gull, n. [gu�l] Gaviota; enga�o, fraude. Ibong peskador; day�, hib�. Gull, v. [gu�l] Enga�ar, defraudar. Magday�, manekas. Gullet, n. [g�let] Gaznate. Lalamunan. Gullibility, n. [gu�lib�liti] Credulidad. Pagkamapaniwalain. Gullible, adj. [gu�libl] Cr�dulo. Mapaniwalain. Gully, n. [gu�li] Especie de foso. Tila hukay. Gully, v. [gu�li] Fluir murmurando. Lumagaslas. Gully-hole, n. [gu�li-jol] Sumidero. Hukay na ginaw� upang balungan ng tubig. Gulp, n. [guelp] Trago. Sakmal; lunok. Gulp, v. [guelp] Engullir, tragar. Sumakmal, lumamon; lumunok. Gum, n. [gam] Goma. Goma, dagt� ng isang ur� ng punong kahoy. Gum, n. [gam] Enc�a. Gilagid. Gum, v. [gam] Engomar. Gomahan, lagyan ng goma. Gummy, adj. [g�mi] Gomoso. Magoma, madagt�.

Gumption, n. [g�mpcion] Inteligencia, juicio. Katalinuan, kabaitan. Gun, n. [gan] Arma de fuego. Baril, alm�s na pumuputok. Gunner, n. [g�ner] Escopetero. M�mamaril. Gunnery, n. [g�neri] Artiller�a. Artilyerya. Gun-powder, n. [gan-pauder] P�lvora. Pulbur�. Gun-shot, n. [g�nsiot] Tiro de escopeta. Putok ng baril. Gunsmith, n. [g�nsmiz] Arcabucero, armero. M�mamanday ng baril. Gunstock, n. [ganstoc] Caja de escopeta. Sisidl�n ng baril. Gurgle, v. [g�rgl] Enjuagarse la boca. Magmumog. Gush, n. [gash] Chorro. Bugs� ng tubig, lagaslas. Gush, v. [gash] Chorrear; fluir copiosamente. Bumugs� (ang tubig), lumagaslas. Gushing, n. [g�shing] Superabundante. Pag-apaw. Gusset, n. [g�set] Cuadrado. Parisukat. Gust, n. [gast] Gusto, el sentido del paladar; soplo de aire. Lasa, las�p; simoy � hihip ng hangin. Gusty, adj. [g�sti] Borrascoso, tempestuoso.

Malakas na hangin, unos. Gut, n. [gat] Intestino. Bituka. Gut, v. [gat] Destripar. Magpalw� ng bituka. Gutta-percha, n. Gutta-percha. Guta-percha. Gutter, n. [g�ter] Canalon, gotera. Alulod, sangka. Gutter, v. [gueter] Acanalar. Mag-alulod. Guttural, adj. [g�teral] Gutural. Nauukol sa lalamunan. Guy, n. [g�i] Retenido (n�utica). Lubid na pangpatibay. Guzzle, v. [guezl] Beber � comer con glotoner�a. Uminom � kumain na may kayamuan. Gypsy, n. [dch�psi] Vagabundo. Hampas-lup�. Gyrate, v. [dch�iret] Girar. Umikot, umikit, uminog. Gyration, n. [dchair�cion] La accion y efecto de girar. Pag-ikot, pag-ikit, pag-inog. Gyre, n. [dch�ir] Giro. Ikot, ikit, inog. Gyve, v. [dch�iv] Aprisionar con grillos. Ipangaw. Gyves, n. [dchaivs] Grillos. P�ngawan; pangpangaw.

H H, [etch] H, [ache]. H, [ha]. Haberdasher, n. [jaboerdashoer] Mercader. M�nininda ng sarisaring k�yo � h�nero. Haberdashery, n. [j�boerdasheri] Mercer�a, tienda de cintas, cofias, etc.. Tindahan ng mga sintas, puntas, ibp. Habiliment, n. [jab�liment] Vestido. Dam�t, kasuutan. Habit, n. [j�bit] Habito, uso, costumbre. Gaw�, asal, ugal�. Habitable, adj. [j�bitabl] Habitable. Natatahanan, natitirahan. Habitation, n. [jabit�cioen] Habitacion, domicilio, morada. T�hanan, t�rahan. Habitual, adj. [jab�chiual] Habitual. Kin�gawian, kin�ugalian. Habituate, v. [jab�chiuet] Habituar, acostumbrar � alguna cosa. Gaw�in, ugaliin. Habitude, n. [j�bitiud] Costumbre. Kaugalian, kaasalan. Hack, n. [jac] Caballo de alquiler. Kabayong p�upahan. Hack, v. [jac] Tajar; cortar. Tumadtad; tumag�, humiw�. Hackle, n. [j�kl] Rastrillo. Suyod ng sinulid � bulak. Hackle, v. [jakl] Rastrillar.

Sumuyod ng sinulid � bulak. Hackney, adj. & n. [j�cni] Caballo de alquiler. Kabayong p�upahan. Haft, n. [jaft] Mango, agarradero. Tatagn�n, puluhan, bitbitan. Haft, v. [jaft] Poner mango � alguna cosa. Igaw� ng tatagn�n � bitbitan; lagyan ng puluhan. Hag, n. [jag] Viejarrona, hechicera. Babaing hukluban. Haggard, adj. [j�guoerd] Flaco, macilento. Payat, hiluk�. Haggle, v. [jagl] Cortar en tajadas. Magtadtad. Haggle, v. [jagl] Regatear. Tumawad. Haggler, n. [jagloer] Regaton. Mapagtawad. Hail, n. [je�l] Granizo; saludo. Ulan na ang patak ay namumu�; bat�. Hail, v. [je�l] Granizar; saludar. Umulan ng mga patak na namumu�; bumat�. Hail, int. [je�l] Salve!. Aba! Hail-fellow, n. [jelfel�] Compa�ero �ntimo. Katotong kasi. Hair, n. [je�r] Pelo. Buhok, balahibo. Hairbreadth, n. [je�rbredz] Lo ancho de pelo. Ang lapad ng isang buhok.

Hairless, adj. [je�rles] Pelado, calvo. Walang buhok, kalb�, pan�t. Hair-pin, n. [j�r-pin] Alfiler para afianzar los cabellos. Ipit, pang-ipit ng buhok. Hairy, adj. [j�ri] Peludo, velludo, cabelludo. Mabuhok. Halcyon, adj. [j�lcioen] Quieto, tranquilo. Tahimik, walang imik. Halcyon, n. [jalcioen] Alcedon [ave]. Pangalan ng ibon. Hale, adj. [jel] Sano, vigoroso. Magaling, walang sak�t. Half, adj. & n. [jaf] Medio; mitad. Kalahat�, kabyak. Half-blood, n. [jaf-blad] Medio hermano, medio hermana. Kapatid sa am� � kapatid sa ina. Half-bred, n. [j�fbred] Mestizo, mestiza. Mestiso � mestisa. Half-caste, n. [j�f-kast] Mestizo, mestiza. Mestiso � mestisa. Half-wit, n. [j�f-wit] Bobo, tonto, necio. Gunggong, hangal. Hall, n. [jol] Sala, salon; casa de ayuntamiento; casa de un gremio � colegio. Kabahay�n, salas; bulwagan ng p�mahalaan � ng isang kapisanan � ng isang p�aralan. Halloo, int. [jal�] Hola!, ea!. An�! hoy! Halloo, v. [jal�] Azuzar [� los perros en la caza]; llamar � uno gritando. Ipahagad sa aso; hiyawan, tawagin. Hollow, v. [jal�]

Consagrar, reverenciar. Sambahin, igalang. Hallucination, n. [jaliusin�cioen] Alucinacion. Gunigun�. Halo, n. [j�lo] Halo � halon; laureola. Limb�. Halt, n. [jolt] Cojera. Pilay. Halt, v. [jolt] Cojear. M�pilay. Halter, n. [j�lter] Cojo; soga, cuerda. Pil�y; pangsoga, panal�. Halve, v. [jalv] Partir en dos mitades. Humat�, bumy�k. Ham, n. [jam] Jamon. Ham�n. Hamlet, n. [j�mlet] Aldea. Nayon. Hammer, n. [j�mer] Martillo. Martilyo, pamukpok. Hammer, v. [j�mer] Martillar. Pumukpok. Hammock, n. [j�moc] Hamaca. Duyan. Hamper, n. [j�mper] Cu�vano. Ka�ng, busl�. Hamper, v. [j�mper] Enredar, estorbar; encestar. Gumambal�, umabala; isilid sa busl�. Hamstring, n. [j�mstring] Tendon de la corva. Litid.

Hamstring, v. [j�mstring] Desjarretar. Litirin. Hand, n. [jend] Mano. Kam�y. Hand, v. [jend] Alargar; guiar por la mano. Umab�t, mag-ab�t; umakay. Hand-barrow, n. [j�nd-barro] Angarrillas. Arag-arag. Hand-bell, n. [j�ndbel] Campanilla. Kampanilya, munting batingaw. Handbreadth, n. [j�ndbredz] Palmo, lo ancho de la mano. Dangkal. Handcuff, n. [j�ndkaf] Manilla, esposas. Damal sa kam�y, pang-gapos sa kam�y. Handcuff, v. [j�ndkaf] Maniatar. Damal�n ang kam�y, gapusin ang kam�y. Handed, adj. [j�nded] Transmitido, pasado de uno � otro. N�lipat, inilipat. Handful, n. [j�ndful] Manojo, pu�ado. Isang hay�; dakot. Handicap, n. [j�ndicap] Carrera ciega con caballos de peso igualado. Unahan ng mga kabayong magkakatimbang. Handicraft, n. [j�ndicraft] Obra manual. Kath� ng kamay. Handily, adv. [j�ndili] Ma�osamente. May kagaanan. Handiness, n. [j�ndines] Habilidad. Kakayahan, kaya. Handiwork, n. [j�ndiwerk]

Obra manual. G�waing kamay. Handkerchief, n. [j�ndkerchif] Pa�uelo. Pany�, birang. Handle, n. [j�ndl] Mango, pu�o, asidero. Tangkay, puluhan, tatagnan, bitbitan. Handle, v. [j�ndl] Palpar, manosear; manejar. Humip�, lumamas, umugit. Handling, n. [j�ndling] Manejo. Paraan ng kamay. Handmaid, n. [j�ndmed] Criada. Alilang babae. Handmaiden, n. [j�ndmedn] Criada. Alilang babae. Handmill, n. [j�ndmil] Molinillo. Pangbat� ng chocolate, molinilyo. Handsaw, n. [j�ndso] Sierra de mano. Lagar�. Handsome, adj. [j�ndsam] Hermoso, lindo, primoroso. Maganda, mainam, marikit. Handspike, n. [j�ndspaik] Palanca. Panungkal, pangsual. Handwriting, n. [j�ndraiting] Caracter de escritura. Sulat-kamay. Handy, adj. [j�ndi] Manual. Magaan, kayang dalhin sa kamay. Handystroke, n. [j�ndistrok] Manoton, bofeton. Suntok. Handywork, n. [j�ndiwerk] Obra manual. G�waing-kamay.

Hang, v. [jang] Colgar, suspender; ahorcar. Ibitin, isabit; isampay, ilaylay, bitayin, bigtihin. Hanger, n. [j�nguer] Lo que mantiene alguna cosa colgada. Sampayan, sabit�n. Hanging, n. [j�ng-ing] Colgadura. Sampay, laylay, bitin. Hangman, n. [j�ngman] Verdugo. Berdugo, tagabitay. Hank, n. [jank] Madeja de hilo. Madeha ng sinulid. Hanker, v. [j�nker] Ansiar, apetecer. Maghangad, pumita, manabik. Hankering, n. [j�nkering] Ansia, antojo. Hangad, pita, pananabik. Hap, n. [jap] Caso, ocasion; accidente. Bagay, pagkakataon; sakun�. Hap, v. [jap] Acontecer, suceder. Mangyari, magk�taon. Hap-hazard, n. [jap-j�zard] Accidente. Sakun�. Hapless, adj. [j�ples] Desgraciado, desventurado, miserable. Sawing palad, ab�, kulang palad. Haply, adv. [j�pli] Quiza � quizas. Kaipal�, marahil. Happen, v. [j�pn] Acontecer, suceder. Mangyari, magkataon. Happily, adj. [j�pili] Dichosamente, felizmente. May kaginghawahan. Happiness, n. [j�pines]

Felicidad, dicha. Ginghawa, kaginghawahan. Happy, adj. [j�pi] Feliz, bienaventurado, dichoso. Maginghawa. Harangue, n. [j�rang] Arenga, oracion. Pangungusap, pananalit�. Harangue, v. [j�rang] Arengar. Manalit�, mangusap. Harass, v. [j�ras] Cansar, fatigar. Pumagod, yumamot, uminip. Harbinger, n. [j�rbindcher] Precursor. Nangunguna. Harbor, n. [j�rbor] Albergue; puerto; asilo. Kanlungan, silung�n, daung�n. Harbor, v. [j�rbor] Albergar, hospedar. Kumanglong, sumilong. Hard, adj. [jard] Duro; dificil; penoso, trabajoso; cruel, severo. Matigas, batibot, mahirap; mabagsik. Harden, v. [jardn] Endurecer (se). Magmatigas, tumigas. Hard hearted, adj. [jardjarted] Duro de corazon, insensible. Mapagmatigas na loob, walang aw�. Hardihood, n. [j�rdijud] Atrevimiento, valor. Pangahas, tapang. Hardily, adv. [j�rdili] Osadamente. May kapangahasan. Hardly, adv. [j�rdli] Apenas, dificilmente. Bahagy�, may kahirapan. Hardness, n. [j�rdnes] Dureza; dificultad. Tigas, katigasan; kahirapan.

Hardship, n. [j�rdship] Opresi�n, trabajo, molestia. Hirap, pagal, kapagalan, ligalig, bagabag. Hardware, n. [j�rdwer] Ferreter�a, quinqueller�a. Mga bagay na pinanday. Hardy, adj. [j�rdi] Osado, atrevido, intr�pido. Pangahas, malakas ang loob. Hare, n. [joer] Liebre. Koneho. Hare-brained, adj. [j�r-brend] Atordido, atolondrado. Tul�g. Harelipped, adj. [j�rlipt] Labihendido. Law�t ang lab�. Harem, n. [j�rem] Harem. Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan. Hark, int. [jark] �He! �oye!. Hoy! pakinggan mo! Harlequin, n. [j�rlekin] Arlequin, bufon. Mapagpatawa, pusong. Harlot, n. [j�rlot] Ramera, puta. Masamang babae, patutot. Harm, n. [jarm] Mal, da�o. Sak�t, hirap, panganyay�. Harm, v. [jarm] Da�ar, injuriar, ofender. Sumak�t, sumir�, magpanganyay�. Harmful, adj. [j�rmful] Da�oso, perjudicial. Nakasasam�, nakasasak�t. Harmless, adj. [j�rmles] Sin da�o. Hind� nakasasam�. Harmonise, v. [j�rmonaiz]

Ajustar, concertar. Itugm�, ibagay sa tinig. Harmony, n. [j�rmoni] Armon�a. Pagkakatugm�. Harness, n. [j�rnes] Arreos de un caballo, guarniciones. Paningkaw. Harness, v. [j�rnes] Enjaezar. Magsinkaw. Harp, n. [jarp] Arpa. Alp�. Harp, v. [jarp] Tocar � ta�er el arpa. Tumugtog ng alp�. Harpist, n. [j�rpist] Arpista. M�nunugtog ng alp�. Harpoon, n. [j�rpun] Arpon. Salap�ng. Harpooner, n. [jarp�ner] Arponero. M�nanalapang. Harpy, n. [j�rpi] Arp�a. Taong sak�m. Harrow, n. [j�rro] Grada, rastro. Paragos. Harrow, v. [j�rro] Desmenuzar la tierra con rastro. Buhaghagin ang lup�. Harry, v. [j�rri] Molestar, cansar; robar. Yumamot, pumagod; mangdwit. Harsh, adv. [jarsh] �spero; agrio; rigido, duro, austero. Maaskad, mapakl�; maasim; masungit. Harshness, n. [j�rshnes] Aspereza; rudeza. Askad; sung�t.

Hart, n. [jart] Ciervo. Usang lalake. Hartshorn, n. [j�rtsjorn] Cuerno de ciervo. Sungay ng us�. Harum-scarum, adv. Inconstante, precipitado. Walang tiyag�, pabigl�-bigl�. Harvest, n. [j�rvest] Cosecha; agosto. Paggapas, pag-ani. Harvest, v. [j�rvest] Cosechar, hacer el agosto. Gumapas, umani. Harvester, n. [j�rvester] Cosechero, agostero. Ang gumagapas, ang umaani. Harvest-home, n. [j�rvest-jum] La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses. Ang pag-aawitan sa pag-aani. Hash, n. [jash] Picadillo, jigote. Isang lutu�ng tinadtad. Hash, v. [jash] Picar, hacer pedazos menudos alguna cosa. Tadtar�n. Hasp, n. [jasp] Aldaba de candado. Seradura, kandado. Hasp, v. [jasp] Cerrar con aldaba. Ikandado. Haste, n. [je�st] Priesa, presteza, precipitacion. Pagmamadal�, pagmamaliks�. Hasten, v. [jesn] Acelerar, apresurar, precipitar. Magmadali, magtumulin. Hastily, adv. [j�stili] Aceleradamente, apresuradamente. May kadalian. Hastiness, n. [j�stines]

Prieza, presteza, prontitud. Dali, liks�, tulin. Hasty, adj. [j�sti] Pronto, apresurado. Madal�, matulin, maliksi. Hat, n. [jet] Sombrero. Sombrero, salakot. Hatch, n. [jatch] Pollada, nidada. Halimhim, pagpis� ng itlog. Hatch, v. [jatch] Empollar. Humalimhim, pumis�. Hatchet, n. [j�chit] Destral, hacha peque�a. Palataw, munting palakol. Hate, n. [je�t] Odio, aborrecimiento. Poot, yamot. Hate, v. [je�t] Odiar, detestar. Mapoot, yumamot. Hateful, adj. [j�tful] Aborrecible, mal�volo, detestable. Kapootpoot, nakayayamot. Hatred, n. [j�tred] Odio, aborrecimiento. Poot, yamot. Hatter, n. [j�tter] Sombrerero. Magsosombrer�. Haughtily, adj. [j�tili] Orgullosamente. May pagkapalal�. Haughtiness, n. [j�tines] Orgullo, altivez. Kahambugan, kapalaluan. Haughty, adj. [j�ti] Altanero, altivo, orgulloso. Hambog, palal�, mayabang. Haul, n. [jol] Estiron. Hila, baltak, batak.

Haul, v. [jol] Tirar, arrastrar con violencia. Humila, bumaltak; bumatak. Haum, n. [jom] Paja, rastrojo. Dayami. Haunch, n. [janch] Anca. Pig�. Haunt, n. [jant] Guarida; h�bito, costumbre. Yungib; gaw�, asal, ugal�. Haunt, v. [jant] Frecuentar, rondar. Lumag�, tumanod. Have, v. [jev] Haber, tener, poseer. Magka, magkaroon, mayroon. Haven, n. [jevn] Puerto, abrigo, asilo. Daung�n, kanlungan. Haversack, n. [j�versak] Saco basto para llevar viveres. Balutan ng pagkain. Havoc, n. [j�voc] Ruina, destruccion. Pagkasir�, pagkawasak. Haw, n. [jo] Balbucencia. Pagkautal. Haw, v. [jo] Tartamudear. Umutal, mautal. Hawk, n. [joc] Halcon. Lawin. Hawk, v. [joc] Hacer con halcon; hacer esfuerzo para arrojar los esputos. Manglawin; dumabak. Hawk-eyed, adj. [joc�id] El que tiene la vista penetrante. Matalas ang mat�. Hawser, n. [j�ser]

Guindaleza. Malaking lubid. Hay, n. [jey] Heno, yerba seca. Tuyong damo. Haycock, n. [j�ykok] Pila de heno. Salansan ng tuyong damo. Hayloft, n. [j�yloft] Henil. Taguan ng damong tuy�. Hayrick, n. [j�yric] Pila de heno. Buntong ng damong tuy�, mandal�. Haystack, n. [j�stak] Pila de heno. Mandal�. Hazard, n. [j�zard] Casualidad, acaso. Pagkakataon, kapalaran. Hazard, v. [j�zard] Arriesgar, aventurar. Mangahas, magbaka-sakal�. Hazardous, adj. [j�zerdes] Peligroso, arriesgado. Mapanganib. Haze, n. [je�z] Niebla. Ambon. Hazel, adj. [j�zel] Casta�o. Kuyomangg�. Hazy, adj. [j�zi] Anieblado, nublado. Maulap. He, pron. [ji] �l. Siya (lalake). Head, n. [jed] Cabeza; jefe, principal. Ulo, pun�; pangulo. Head, v. [jed] Gobernar, dirigir, degollar. Mamun�; pumugot ng ulo.

Headache, n. [j�dek] Dolor de cabeza. Sak�t ng ulo. Headdress, n. [j�dres] Cofia, tocado. Damit sa ulo. Headland, n. [j�dloend] Cabo, promontorio, punta. Punt�, dungot. Headless, adj. [j�dles] Degollado; ignorante. Pug�t ang ulo; hangal, tunggak. Headlong, adj. [j�dlong] Temerario, imprudente. Pangahas, walang bait. Headpiece, n. [j�dpiz] Morrion, casco, yelmo. Suot sa ulo. Head quarters, n. [j�d-cuarters] Cuartel general. �wian ng lahat ng kawal. Headsman, n. [j�dzman] Degollador, verdugo. Berdugo, m�mumugot ng ulo. Headspring, n. [j�dspring] Fuente, origen. Buk�l, simul�. Headstall, n. [j�dstol] Cabezada del freno. Kabesada. Headstrong, adj. [j�dstrong] Testarudo, obstinado. Matigas ang ulo. Headway, n. [j�dwey] Adelantamiento de navio; buen �xito. Lakad na patuloy ng sasakyan; mabuting kapalaran. Heady, adj. [j�di] Temerario, obstinado. Pangahas, matigas ang ulo. Heal, v. [jil] Sanar, curar. Magpagal�ng, gumamot. Health, n. [jelz]

Salud, sanidad. Kagalingan, kaigihan ng katawan. Healthful, adj. [j�lzful] Sano, saludable, salubre. Nakagagaling, nakabubuti sa katawan. Healthy, adj. [j�lzi] Sano. Magaling. Heap, n. [jip] Monton. Bunton, salansan. Heap, v. [jip] Amontonar, acumular. Magbunton, magsalansan. Hear, v. [jir] Oir, entender; escuchar. Marinig; duminig, umulinig. Hearer, n. [j�rer] Oyente, oidor. Tagadinig, nakikinig. Hearing, n. [j�ring] Oido; audiencia. Pakinig, pangdinig, din�g. Hearken, v. [jarcn] Escuchar, atender. Makinig; pakinggan; manainga; dinggin. Hearsay, n. [j�rsey] Rumor, fama. Alingawngaw, salisalitaan, balit�. Hearse, n. [joers] Ataud, f�retro. Kabaong, ataul. Heart, n. [jart] Corazon, interior. Pus�, loob, kalooban. Heart-breaking, n. [j�rt-briking] Congoja, angustia. Pagkabagbag ng pus�. Heart-felt, adj. [j�rt-felt] Sentido en el fondo del corazon. Taos sa pus�, buhat sa pus�. Hearth, n. [jarz] Fogon. Pug�n, apuy�n.

Heartily, adv. [j�rtili] Sinceramente, condialmente. Ng boong pus�. Heartiness, n. [j�rtines] Sinceridad, cordialidad. Pagtatapat-loob. Heartless, adj. [j�rtles] Cobarde; pusil�nime; inclemente. Dwag, tak�t; walang aw�, walang habag. Heartlessness, n. [jartlesnes] Falta de �nimo. Kahinaan ng loob. Heart-rending, n. [j�rt-rending] Agudo, penetrante. Taos sa loob, damdamin ng kalooban. Heart-sick, n. [j�rtsic] Dolorido, afligido. Panglaw, lumbay, hambal. Hearty, adj. [j�rti] Sincero, alegre. Tapat, masay�. Heat, n. [jit] Ardor, calor. Init. Heat, v. [jit] Calentar. Painitin; mag-init. Heathen, adj. [jidzn] Gent�lico. Hind� kristyano. Heathen, n. [jidzn] Gentil, pagano. Taong hind� ebreo. Heathenish, adj. [j�dznish] Gent�lico. Nauukol sa hind� ebreo � hind� taga Israel. Heave, n. [jiv] Esfuerzo para levantarse; elevacion. Pagbangon, pagtaas. Heave, v. [jiv] Alzar, levantar alguna cosa del suelo. Bumuhat, umals�, itaas, ibangon. Heaven, n. [jevn]

Cielo, firmamento. Langit. Heavenly, adj. [j�vnli] Celeste, divino. Nauukol sa langit. Heavenly, adv. [j�vnli] Celestialmente. May kinalaman sa langit. Heavenward, adv. [j�vnward] H�cia el cielo. Sa dakong langit. Heaver, n. [j�ver] Alza prima, el que levanta. Pang-als�, taga-taas. Heavily, adj. [j�vili] Pesadamente. May kabigatan. Heavy, adj. [j�vi] Grave, pesado. Mabigat, matind�. Hebrew, adj. [j�bru] Hebr�ico. Nauukol sa hudyo � ebreo. Hebrew, n. [j�bru] Hebreo. Hudy�, ebreo. Hecatomb, n. [j�catomb] Hecatomba. Paghahaing ginagaw� noong una sa kanilang mga dyos. Hectic, adj. & n. [j�ctic] H�tico. Nat�tuy�; lagnat, tisis. Hector, n. [j�ctor] Fanfarron. Hambog, mayabang. Hedge, n. [jedch] Seto, vallado. Bakod. Hedge, v. [jedch] Cercar con un seto. Bakuran. Hedge row, n. [j�dch-ro] La serie de �rboles � arbustos en los cercados. Mga punong kahoy na nakabakod.

Heed, n. [jid] Cuidado, atencion, precaucion. Ingat, lingap, kaling�, pagting�n. Heed, v. [jid] Atender, observar, notar. Mag-ingat, lumingap, kumaling�, tignan. Heedful, adj. [j�dful] Vigilante, atento, cuidadoso. Maingat, mabait. Heedless, adj. [j�dles] Descuidado, negligente. Pabay�, walang bahal�. Heel, n. [jil] Talon. Sakong. Heel, v. [jil] Taconear. Tumadyak. Heft, n. [jeft] Esfuerzo, peso. Sikap; bigat. Heifer, n. [j�fer] Becerra, ternera, vaquillo. Bakang dumalaga. Height, n. [je�t] Altura, elevacion. Taas, tayog. Heighten, v. [je�tn] Realzar, exaltar. Itaas, pataasin, patayugin. Heinous, adj. [j�nes] Atroz, odioso, abominable. Kakilakilabot, nakapopoot, nakaririmarim. Heir, n. [je�r] Heredero. Ang nagmamana [lalake]. Heirdom, n. [je�rdom] Herencia. Pagmamana. Heiress, n. [je�res] Heredera. Ang nagmamana [babae]. Heirloom, n. [je�rlum]

V�nculo de bienes muebles. Mana. Hell, n. [jel] Infierno. Impyerno. Hellish, adj. [j�lish] Infernal, malvado. Nauukol sa impyerno. Helm, n. [jelm] Timon. Timon, ugit ng sasakyan. Helmet, n. [j�lmet] Yelmo. Panak�p sa ulo't mukh�. Help, n. [jelp] Ayuda, auxilio, asistencia, apoyo. Tulong, abuloy, saklolo. Help, v. [jelp] Ayudar, asistir, socorrer. Tumulong, umabuloy, sumaklolo. Helper, n. [j�lper] Auxiliador, socorredor. Tagatulong, mapagtulong, mapag-abuloy, mapagsaklolo. Helpful, adj. [j�lpful] Util. Nakatutulong. Helpless, adj. [j�lples] Desamparado, abandonado. Walang tumulong, walang mag-ampon. Helpmate, n. [j�lpmet] Compa�ero, asistente. Katulong, katwang, kasama. Helter skelter, adv. [j�lter-skelter] A trochemoche, en desorden. Pasabogsabog. Helve, n. [jelv] Mango, astil de hacha. Puluhan ng palakol. Hem, n. [jem] Ribete. Lup�, tutop. Hem, v. [jem] Ribetear. Lupiin, tutup�n.

Hemisphere, n. [j�misfir] Hemisferio. Kalahating bilog. Hemorrhage, n. [j�meredch] Hemorragia. Balinguyngoy, agas ng dug�. Hemp, n. [jemp] Abaca. Abak�. Hen, n. [jen] Gallina. Inah�ng manok. Hence, adv. [jens] De aqu�, por esto. Dahil dito, anopa't. Henceforth, adv. [j�nsforz] De aqui en adelante, en lo venidero. Mul� ngayon, buhat ngayon. Hen coop, n. [j�n-cup] Gallinero. Tangkal, kulungan ng manok. Her, pron. [jer] Su, de ella. Kanya, niya [babae]. Herald, n. [j�rald] Heraldo, precursor. Tagapagpauna. Heraldic, adj. [jer�ldic] Her�ldico. Nauukol sa tagapagpauna. Herb, n. [jerb] Yerba; legumbre. Dam�; gulay. Herbage, n. [j�rbedch] Herbaje. Dam�. Herbalist, n. [j�rbalist] Herbolario. Manggagamot sa pamamagitan ng dam�. Herculean, adj. [jerki�lian] Herc�leo. Lubhang malakas. Herd, n. [jerd]

Manada, hato, reba�o, grey. Kawan, k�ban. Herd, v. [jerd] Ir en manadas � hatos, asociarse. Magkawankawan, magsasama. Herdsman, n. [j�rdsman] Guarda de ganado. Tagapag-alag� ng kawan, pastor. Here, adv. [ji�r] Aqu�, ac�. Dito, dini. Hereabout or Hereabouts, adv. [ji�rebaut(s)] Aqu� al rededor. Dito sa palibot. Hereafter, adv. [ji�rafter] En el tiempo venidero, en lo futuro. Magpamul� ngayon, mul� ngayon. Hereafter, n. [ji�rafter] Estado venidero. Ang hinaharap. Hereat, adv. [jierat] A este � esta, por eso. Dahil dito. Hereby, adv. [ji�rbay] Por esto. Dahil dito. Heriditary, adj. [jir�ditari] Hereditario. Minamana. Herefrom, adv. [ji�rfrom] De aqu�. Mul� rito. Herein, adv. [j�erin] En esto, aqu� dentro. Dito ng�, sa loob nito. Hereinto, adv. [jier�ntu] En esto, aqu� dentro. Dito ng�, sa loob nito. Hereof, adv. [jier�f] En esto, de aqu�. Mul� rito. Hereon, adv. [jier�n] Sobre esto. Dito sa.

Heresy, n. [j�resi] Herej�a. Mal�ng pananampalataya. Heretic, adv. [j�retic] Hereje. May maling pananampalataya. Hereto, adv. [ji�rtu] A esto. Dito sa; hanggang dito. Heretofore, adv. [jiertuf�r] En otro tiempo, antes; hasta aqu�. Noong una; hanggang ngayon. Hereunto, adv. [jierant�] A esto. Dito sa, hanggang dito. Hereupon, adv. [jierap�n] Sobre esto. Dahil dito. Herewith, adv. [jierw�z] Con esto. Dito ng�, dahil dito. Heritage, n. [j�ritedch] Herencia. Mamanah�n. Hermetic, adj. [jerm�tic] Herm�tico. Lubhang sarado. Hermit, n. [j�rmit] Ermita�o, anacoreta. Ermitanyo, taong nananahan ng hiwalay sa madl�. Hermitage, n. [j�rmitedch] Ermita. Dakong tahanan ng ermitanyo. Hero, n. [j�ro] H�roe. Bayani. Heroic(al), adj. [jir�ic(al)] Her�ico. Bayani. Heroine, n. [j�roin] Heroina. Babaing bayani. Heroism, n. [jir�ism]

Heroismo. Kabayanihan, pagkabayani. Heron, n. [j�ron] Garza. Tagak. Heronry, n. [j�ronri] Lugar para criar las garzas. Dakong pinag-aalagaan sa mga tagak. Hers, pron. [jers] Suyo, de ella. Kanya, niya (babae). Herself, pron. [jers�lf] Ella misma. Siya man, siya rin (babae). Hesitate, v. [j�sitet] Vacilar, dudar. Mag-alanganin, mag-alangan. Hesitation, n. [jesit�cien] Hesitacion, duda, perplejidad. Pag-aalanganin, pag-aalangan. Heteroclite, adj. & n. [j�teroclait] Heter�clito, irregular. Walang tuos, walang ayos. Heterogeneous, adj. [jeterodch�nies] Heterogenio. Halohal�, samotsamot. Hew, v. [jiu] Tajar, cortar con hacha; le�ar. Magsibak, magsipak; mangahoy. Hewer, n. [j�uer] Le�ador. M�ngangahoy. Hexagon, n. [j�csagon] Hex�gono. Plano na may anim na gilid. Hexangular, adj. [jecs�nguiular] Lo que tiene seis �ngulos. May anim na sulok. Hey, int. [je] �He!. Eh�. Heyday, n. [j�de] Alegr�a, gozo. Say�, galak.

Hiatus, n. [j�ietes] Grieta, hendidura. Bitak, pwang, gwang. Hibernal, adj. [jaib�rnal] Invernizo, invernal. Nauukol sa tagginaw. Hibernian, n. [jaib�rnian] Irlandes. Irland�s, taga Irlanda. Hiccough, n. [j�cap] Hipo. Sin�k. Hiccough, v. [j�cap] Padecer hipo. Magsin�k. Hidden, adj. [j�dn] Oculto, rec�ndito. Ling�d, tag�. Hiddenly, adv. [j�dnli] Escondidamente, secretamente. Paling�d, patag�, lihim. Hide, n. [j�id] Cuero, piel. Katad; kwero, bal�t. Hide, v. [j�id] Esconder, ocultar, encubrir. Magling�d, magtag�, maglihim. Hideous, adj. [j�dies] Repugnante, feo, horrible. Pangit, kalait-lait. Hiding-place, n. [j�iding-ple�s] Escondite, escondrijo. Taguan, lungg�. Hie, v. [jai] Darse priesa. Magmadal�. Hierarchy, n. [j�ierarki] Jerarqu�a. Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga par�. Hieroglyphic, n. [jairogl�fic] Jerogl�fico. Larawang titik na may kahulugan. Higgle, v. [jigl]

Regatear. Tumawad. High, adj. [jai] Alto, elevado. Mataas, matayog; buny�. High, adv. [jai] Arriba. Sa itaas. High-altar, n. [jai-altar] Altar mayor. Pangulong damban�. High-born, n. [j�i-born] Noble, ilustre por nacimiento. An�k-mahal, an�k-ginoo. High-coloured, adj. [jai-colord] Subido de color. Mapusyaw (na kulay). High-flown, adj. [jai-flon] Altivo, orgulloso. Mapagmataas, palal�. Highland, n. [j�ilend] Tierras monta�osas. Lupang palabundukin. Highlander, n. [j�ilander] Monta�ez. Taga bundok, taga itaas. Highly, adv. [j�ili] Altamente, en sumo grado. May kataasan, n�pakainam. High-minded, adj. [jai-mainded] Arrogante, de elevados pensamientos. Magilas; mabait. Highness, n. [j�ines] Altura, elevacion, alteza. Taas, kataasan; kamahalan. Highroad, n. [j�irod] Camino real. Langsangang tuloy-tuluyan. High-spirited, adj. [j�i-spirited] Osado, atrevido. Pangahas. Hight, n. [j�it] Altura. Taas.

Highway, n. [j�iwe] Camino real. Langsangang tuloy-tuluyan. Highwayman, n. [j�iueman] Bandolero, salteador de caminos. Tulisan, manghaharang, mangdadambong. Hilarious, adj. [jil�rius] Alegre. Masay�. Hilarity, n. [jil�riti] Alegria, regocijo. Say�, galak, kasayahan, kagalakan. Hill, n. [jil] Collado, cuesta, colina. Bur�l, munting bundok. Hillock, n. [j�loc] Colina, montecillo. Bur�l, munting bundok. Hilly, adj. [j�li] Monta�oso. Mabur�l. Hilt, n. [jilt] Pu�o de espada. Puluhan ng tabak. Him, pron. [jim] Le, � �l. Sa kanya (lalake). Himself, pron. [jims�lf] � �l mismo. Sa kanya ng�, sa kanya man, sa kanya rin (lalake). Hind, adj. [j�ind] Trasero, posterior. Likod, likuran, hul�, hulih�n. Hind, n. [j�ind] Cierva. Usang babae. Hinder, adj. [j�inder] Posterior, trasero. Likuran, hulih�n. Hinder, v. [j�nder] Impedir, embarazar, poner obst�culos. Umabala, gumambal�, humadlang, sumansal�. Hinderance, n. [j�nderans]

Impedimento, obst�culo. Abala, gambal�. Hindermost, adj. [j�indermost] Postrero. K�hulihulihan. Hindmost = hindermost. Hindoo, n. [jind�] El natural del Hindostan. Taga India, taga Indostan. Hindrance = Hinderance. Hinge, n. [jindch] Gozne, bisagra. Bisagra, pangkawing. Hinge, v. [jindch] Engoznar. Ikaw�ng. Hint, n. [jint] Insinuacion. Uyok, udyok, sulsol. Hint, v. [jint] Insinuar. Mag-uyok, mag-udyok, magsulsol. Hip, n. [jip] Cadera. Pig�. Hippodrome, n. [j�podrom] Hip�dromo. Dakong pinaglalaruan ng p�unahan ng kabayo. Hipshot, adj. [j�pshot] Descaderado. Hingkod. Hire, n. [j�ir] Alquiler, salario. Upa, bayad. Hire, v. [j�ir] Alquilar, asalariar. Umupa; bumayad; upahan, bayaran. Hireling, n. [j�irling] Jornalero, hombre mercenario. Mang-aaraw, nagpapaupa. Hirsute, adj. [jirsi�t] Hirsuto, velludo. Mabalahibo, mabulo.

His, pron. [jis] Su, suyo, de �l. Kanya, niya (lalake). Hiss, v. [jis] Silbar. Sumutsot, sumipol; humuni. Hist, int. [jist] �Chito! � �chiton!. Sht...! Historian, n. [jist�rian] Historiador. M�nanalaysay, m�nunulat ng kasaysayan. Historic, adj. [jist�ric] Hist�rico. Nauukol sa kasaysayan. Historical = Historic. History, n. [j�stori] Historia. Kasaysayan, istorya. Hit, n. [jit] Golpe; alcance. Hampas, bugbog; tam�. Hit, v. [jit] Pegar, golpear; acertar. Humampas, pumal�, bumugbog; tumam�. Hitch, n. [jitch] Vuelta de cabo; impedimento. Buh�l; kapansanan. Hitch, v. [jitch] Enganchar. Magsingkaw. Hither, adv. [j�dzer] Ac�, � este fin. Dito, dini. Hitherto, adv. [j�dzertu] Hasta aqu�, hasta ahora. Hanggang dito, hanggang ngayon. Hive, n. [j�iv] Colmena, enjambre. Bahay-pukyutan. Hive, v. [j�iv] Enjambrar. Magtipon, mag-ipon.

Ho, int. [jo] He, mira, hola!. Hoy! Hoa, int. = Ho. Hoar, adj. [jor] Blanco, cano. Maput�, kulay uban. Hoard, n. [jord] Monton, tesoro escondido. Bonton, salansan; yamang nakatag�. Hoard, v. [jord] Atesorar, acumular. Magtipon, magipon, mag-bunton, magsalansan. Hoarfrost, n. [j�rfrost] Escarcha. Hamog na namumu�. Hoarse, adj. [jors] Ronco, enronquecido. Pa�s, namamalat. Hoarseness, n. [j�rsnes] Ronquera. P�os, pamamaos. Hoary, adj. [j�ri] Blanco, blanquecino, cano. Maput�, �banin. Hoax, n. [jocs] Enga�o; burla. Day�; bir�. Hoax, v. [jocs] Enga�ar, burlar. Dumay�; bumir�. Hobble, v. [jobl] Cojear, andar cojeando. M�pilay, humingkod. Hobble, n. [jobl] Cojera. P�lay. Hobbyhorse, n. [j�bijors] Caballico con que juegan los ni�os. Kabakabayuhan. Hobgoblin, n. [jobg�blin] Duende, espectro. Dwende, katatakut�n.

Hod, n. [jod] El arteson en que el peon lleva el mortero al alba�il. Panghakot ng lary�, sak�. Hoe, n. [jo] Azada, azadon. Asarol. Hoe, v. [jo] Cavar con azada � azadon. Mag-asarol. Hog, n. [jog] Puerco, cerdo. Baboy. Hoggish, adj. [j�guish] Porcuno. Salaul�. Hoiden, n. [j�idn] Mozo agreste. Bataang musmos. Hoist, v. [j�ist] Alzar, izar. Magtaas, bumuhat; buhatin, itaas. Hold, n. [jold] Presa. Hawak, tangan. Hold, v. [jold] Asir, agarrar, mantener, sostener. Hawakan, tagnan, pigilan. Hole, n. [jol] Agujero, cavidad, hueco. Butas, pwang, hukay. Holiday, n. [j�lidey] Dia de fiesta. Pist�, araw na pangilin. Holiness, n. [j�lines] Santidad, beatitud. Kasantusan, kabanalan. Holland, n. [j�land] Holanda. Olanda. Hollow, adj. [j�lo] Hueco. Walang lam�n, gwang. Hollow, n. [j�lo]

Cavidad; caverna. Hukay; lungg�. Hollow, v. [j�lo] Excavar, ahuecar. Humukay, bumutas. Holster, n. [j�lster] Funda de pistola. Kaloban ng rebolber. Holy, adj. [j�li] Santo, pio. Banal, sant�. Holy water, n. [j�li-water] Agua bendita. Agwa bendita. Holy week, n. [j�li uik] Semana santa. Mahal na araw. Homage, n. [j�medch] Homenaje, reverencia. Galang, pitagan. Homage, v. [j�medch] Reverencia. Gumalang. Home, n. [jum] Casa propia, morada patria. Bahay na �wian, tahanan, inang-bayan. Home, adv. [jum] A su propia casa; � su tierra � pais. �uw�. Homeless, adj. [j�mles] Sin casa ni hogar. Walang sukat m�tahanan. Homely, adj. [j�mli] Casero. Pangbahay; hind� mapagpanaog. Homemade, adj. [j�mme�d] Hecho en casa. Yar� sa bahay. Homesick, adj. [j�msik] Nost�lgico. Balis�, ibig sa sarili. Homespun, adj. [j�mspun] Casero. Pangbahay.

Homestead, n. [jomsted] Tierra de labranza. Lupang bukir�n. Homeward, adj. [j�mward] H�cia casa. Sa dakong sarili, sa gaw�ng sarili. Homicidal, adj. [j�misidal] Homicida. M�mamatay-tao. Homicide, n. [j�misid] Homicidio. Pagpalay ng tao. Homilist, n. [j�milist] El predicador que predica homilias. Par� � pastor na tagapagsermon. Homogeneous, adj. [jomodch�nies] Homog�neo. Magkakaur� � magkakabagay. Hone, n. [jon] Piedra de afilar navajas de afeitar; piedra amoladera. Hasa�n, t�laran. Honest, adj. [j�nest] Honesto, justo, casto. Matimtiman, mahinahon, mabait, tapat na loob. Honesty, n. [j�nesti] Honestidad, justicia. Katimtimang-loob, hinahon, bait. Honey, n. [j�ni] Miel. Pulot-pukyutan, pulot. Honey-comb, n. [j�ni-comb] Panal. Bahay-pukyutan. Honey moon, n. [j�ni-mun] Luna de miel, primer mes de casados. Mga unang araw ng bagong kasal. Honor, n. [j�nor] Honra, honor. Dangal, karangalan; paunlak, puri, kapurihan. Honor, v. [j�nor] Honrar, reverenciar, respetar. Magparangal, magpaunlak, pumuri, gumalang. Honorable, adj. [jon�rabl]

Honorable. Marangal, karangal-dangal. Honorary, n. [jon�rari] Honorario. Pangdangal; bayad. Hood, n. [jud] Caperuza. Panak�p sa ulo. Hoodwink, v. [j�dwinc] Vendar � uno los ojos; enga�ar. Magpir�ng; mangday�. Hoof, n. [juf] El casco de las bestias caballares. Kuko ng kabayo, kuko ng hayop. Hook, n. [juk] Anzuelo, garfio, gancho. Tag�, sim�, kaw�ng, kalaw�t. Hook, v. [juk] Enganchar; atrapar, engatuzar. Kumalawit; kibit�n. Hooked, adj. [juct] Enganchado, encorvado. Baluktot. Hoop, n. [jup] Cerco de barril. Pamigkis ng barriles, buklod. Hoop, v. [jup] Cercar. Bigkisin ang barriles. Hoot, n. [jut] Grito, ruido. Sigaw, hiyaw; ingay. Hoot, v. [jut] Gritar. Sumigaw, humiyaw. Hop, n. [jop] Salto, brinco. Lukso, kandir�t. Hop, v. [jop] Saltar, cojear de un pie. Kumandir�t, lumuks�, lumundag. Hope, n. [jop] Esperanza. Pag asa, asa.

Hope, v. [jop] Esperar. Umasa. Hopeful, adj. [j�pful] Esperanzado. Maaasahan. Hopeless, adj. [j�ples] Desesperado. Walang pag-asa. Horde, n. [jord] Horda, rancher�a. Bunton ng tao. Horizontal, adj. [joriz�ntal] Orizontal. Pahig�. Horn, n. [jorn] Cuerno. Sungay. Horned, adj. [j�rned] Cornudo. May sungay, sungay�n. Hornet, n. [j�rnet] T�bano, abejon. Putakt�, bubuyog. Horn pipe, n. [jorn p�ip] Gaita. Tambul�. Horny, adj. [j�rni] Hecho de cuerno. Yaring sungay. Horrible, adj. [j�ribl] Horrible, terrible. Kakilakilabot, kasindaksindak, katakot-takot. Horrid, adj. [j�rrid] Horrible, tenebroso. Nakakikilabot, nakasisindak. Horrific, adj. [j�rrific] Horr�fico, horroroso. Kasindaksindak, katakot-takot, kakilakilabot. Horror, n. [j�ror] Horror, terror, espanto. Sindak, kilabot. Horse, n. [jors]

Caballo. Kabayo. Horseback, n. [j�rsbek] Lomo de caballo. Likod ng kabayo. Horsefly, n. [j�rsflai] Moscarda. Bangaw. Horsehair, n. [jorsje�r] Crin de caballo. Buhok ng kabayo. Horselaugh, n. [j�rslaf] Carcajada. Halakhak. Horseleech, n. [j�rslich] Sanguijuela. Lint�. Horseman, n. [j�rsman] Jinete. Hinete, marunong sumakay sa kabayo. Horseplay, n. [j�rspley] Chanza pesada. Masamang bir�. Horserace, n. [j�rsreis] Carrera de caballos. P�unahan ng kabayo. Horse shoe, n. [j�rs siu] Herradura de caballo. Bakal sa paa ng kabayo. Horsewhip, n. [j�rswip] L�tigo. Panghagupit, l�tigo. Horticulture, n. [j�rtikulchur] Horticultura. Paghahalaman. Horticulturist, n. [jortik�lchurist] Hortelano, jardinero. Maghahalam�n, ang naghahalaman. Hosanna, int. [jos�na] Hosana. Onsana, m�ligtas ka naw�! Hose, n. [jos] Medias. Medyas.

Hosier, n. [j�sier] Mediero. Ang nagtitinda ng medyas. Hospitable, adj. [j�spitabl] Hospitalario, caritativo. Mapagpatuloy, maawain, magandang loob. Hospital, n. [j�spital] Hospital. Ospital, bahay-p�gamutan. Hospitality, n. [jospit�liti] Hospitalidad. Pagpapatuloy, pagmamagandang-loob. Host, n. [jost] Huesped, mesonero, posadero; hueste, ej�rcito. May-bahay, may-p�tuluyan, may p�nauhin; hukb�. Hostage, n. [j�stedch] Rehen. Taong n�iiwan sa kaaway na siyang nananagot sa k�yarian. Hostess, n. [j�stes] Posadero, mesonera, hu�speda. Babaing may p�tuluyang bahay. Hostile, n. [j�stil] Hostil. Nanghaham�n. Hostility, n. [jost�liti] Hostilidad. Hamon. Hostler, n. [j�stler] Mozo de paja y cebada. Sota, tagapag-alag� ng kabayo. Hot, adj. [jot] C�lido, caliente. Mainit, nakapapas�. Hot-bed, n. [jot-bed] Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol. Punlaan. Hotel, n. [j�tel] Hotel. Ot�l. Hot-headed, adj. [jot-j�ded] Fogoso, col�rico. Mainit ang ulo. Hothouse, n. [j�tjaus]

Estufa. Apuy�n. Hotly, adv. [j�tli] Con calor; violentamente. May kainitan; masidh�, mapusok. Hotness, n. [j�tnes] Calor, furor. Init, pusok. Hotspur, n. [jotspoer] Col�rico, exaltado. Mainit ang ulo. Hough, n. [joc] Jarete. Kalamnan ng bint�. Hound, n. [j�und] Sabueso. Asong galgo. Hound, v. [j�und] Perseguir con perros de caza. Pangasuhin, ipahabol sa asong pangaso. Hour, n. [�uar] Hora. Oras. Hourly, adv. [�uarli] A cada hora. Oras-oras. House, n. [j�us] Casa, familia. Bahay, sangbahayan. House-breaker, n. [j�us-briker] Ladron. Magnanakaw. House-hold, n. [j�us-jold] Familia. Sangbahayan. House-holder, n. [j�us-jolder] Amo de la casa, padre de familia. Pun� ng sangbahayan. House-keeper, n. [j�us-k�per] Amo de llaves. Taga ingat ng bahay, bantay-bahay. Housekeeping, n. [j�uskiping] Gobierno dom�stico. Pamamahal� sa bahay.

Housemaid, n. [j�usmed] Criada de casa. Alilang babae sa bahay. Housewife, n. [j�uswaif] Ama de una casa, madre de familia. Ina ng sang mag-anak. Hovel, n. [j�vel] Choza, caba�a. Damp�, kubo. Hover, v. [j�ver] Colgar; dudar; rondar. Magbitin; mag-alanganin; bumantay. How, adv. [jaw] Como, cuan, cuanto. Paano; pagka..., kay.... Howbeit, adv. [jaub�it] No obstante, sin embargo. Gayon man, bagaman. However, adv. [j�uever] Como quiera, en todo caso, con todo. Yamang..., gayon man. Howsoever, adv. [jauso�ver] Como quiera, en todo caso, con todo. Yamang..., gayon man. Howl, n. [j�ul] Aullido, alarido, rugido. Kah�l, tah�l, ungal, hagulhol. Howl, v. [j�ul] Aullar, dar alaridos, rugir. Kumah�l, tumah�l, umangal, humagulhol. Howling, n. [j�uling] Aullido, grito, lamento. Kahol, angal, hagulhol. Hubbub, n. [j�boeb] Grito, alboroto. Hiyaw, kaingay. Huckle-backed, adj. [j�cl-bact] Jorobado. Kub�. Huckster, n. [j�cster] Revendedor. Maglalak�. Huddle, n. [jadl]

Tropel; confusion, bara�nda. Bunton; kagul�. Huddle, v. [jadl] Confundir. Gumul�. Hue, n. [jiu] Color, tez del rostro. Kulay, kutis ng mukh�. Huff, n. [joef] Arrebato, c�lera. Pusok ng kalooban; galit, poot. Huff, v. [joef] Bufar, bravear; patear de enfado. Maghambog, magmayabang; magpakapusok. Huffish, adj. [j�fish] Arrogante, petulante, insolente. Hambog, mayabang, walang galang. Hug, n. [joeg] Abrazo apretado. Yapos. Hug, v. [joeg] Abrazar. Yumapos, yumakap. Huge, adj. [jiudch] Vasto, enorme. Malak�. Hugeness, n. [ji�dchnes] Grandeza enorme. Kalakhan. Hulk, n. [joelc] Casco de la embarcacion; ponton. Katawan ng sasakyan; punton. Hull, n. [joel] C�scara; casco de la embarcacion. Balat; katawan ng sasakyan. Hull, v. [joel] Mondar, quitar � los frutos su c�scara. Magtalop, mag-alis ng balat, tumuklap. Hum, n. [joem] Zumbido. Haginit. Hum, v. [joem] Zumbar. Humaginit.

Human, adj. [ji�man] Humano. Nauukol sa tao. Humane, adj. [jium�n] Humano, afable. Maawain, mahabagin. Humanity, n. [jium�niti] Humanidad. Sangkatauhan, pagkatao. Humanize, v. [ji�manaiz] Humanizar. Papagtaglayin ng asal tao. Humankind, n. [ji�mankaind] El linaje humano. Angkan ng sangkatauhan. Humble, adj. [j�mbl] Humilde, bajo. Mababang loob, mapagpakumbab�. Humble, v. [j�mbl] Humillar, postrar. Magpangayupap�, humiya. Humble-bee, n. [j�mbl-bi] Z�ngano. Kamumo. Humbleness, n. [j�mblnes] Humildad. Kababaan ng loob. Humbly, adv. [j�mbli] Con humildad. May kababaang loob. Humbug, n. [j�mboeg] Enga�o, embuste. Day�, kahambugan, kayabangan. Humbug, v. [j�mboeg] Enga�ar, alucinar. Magday�, maghambog. Humdrum, n. [joemdr�m] Lerdo, est�pido, tonto, necio. Hangal, ungas, tang�, gunggong. Humid, adj. [ji�mid] H�medo. Bas�, halomigmig. Humidity, n. [ji�miditi]

Humedad. Pagkabas�, pagkahalomigmig. Humiliate, v. [ji�miliet] Humillar. Magpangayupap�. Humiliation, n. [ji�miliecioen] Humillacion. Pangangayupap�, pagpapakumbab�. Humility, n. [jium�liti] Humildad, sumision. Kababaang-loob, pagpapakabab�. Humming, n. [j�ming] Zumbido. Haginit. Hummock, n. [j�moc] Montecito, colina. Bur�l, munting bundok. Humor, n. [j�mor] Humor. Lag�y ng kalooban. Humor, v. [j�mor] Complacer, dar gusto. Magbigay-loob. Humorist, n. [y�morist] Hombre caprichoso, bufon. Mapagsist�, mapagpataw�. Humorous, adj. [y�mores] Chistoso, placentero. Mapagpataw�, masay�. Hump, n. [jamp] Joroba, corcoba. Kakubaan, pagkakub�. Humpbacked, adj. [j�mpbact] Jorobado. Kub�. Hunch, n. [janch] Codazo. Paninik�, pananabig. Hunchbacked, adj. [j�nchbact] Jorobado. Kub�. Hundred, adj. & n. [j�ndred] Ciento; centenar. Sangdaan.

Hundredth, adj [j�ndredz] Cent�simo. Ikasangdaan. Hundredfold, adj. [j�ndredfold] C�ntuplo. Mak�sangdaan. Hung-beef, n. [j�ng-bif] Carne ahumada. Tapa, pindang. Hunger, n. [j�nguer] Hambre. G�tom. Hunger, v. [j�nguer] Hambrear. Magutom. Hungrily, adj. [j�ngrili] Hambrientamente. May pagkagutom. Hungry, adj. [j�ngri] Hambriento. Gut�m. Hunk, n. [jank] Pedazo grande. Malaking putol. Hunks, n. [janks] Hombre sordido y avaro. Taong sak�m. Hunt, n. [jant] Caza. Pangangaso, panghuhuli ng hayop. Hunt, v. [jant] Cazar; perseguir; buscar. Mangaso, manghuli ng hayop; mamuntot, humanap. Hunter, n. [j�nter] Cazador. M�ngangaso. Hunting, n. [j�nting] Caza. Pangangaso. Hunting-horn, n. [j�nting-jorn] Corneta de monte. Tambul�. Huntress, n. [j�ntres]

Cazadora. Babaing m�ngangaso. Huntsman, n. [j�ntsman] Cazador. M�ngangaso. Hurdle, n. [j�rdl] Zarzo. Sal�. Hurdle, v. [j�rdl] Hacer cercas de palos y mimbres. Magsal�. Hurl, v. [joerl] Tirar con violencia, arrojar. Pumukol, magpailandang. Hurricane, n. [j�riken] Huracan. Un�s, b�hawi. Hurry, n. [j�ri] Precipitacion. Pagmamadal�, pagtutumulin. Hurry, v. [j�ri] Acelerar, apresurar, precipitar. Magmadal�, magtumulin, magmaliks�. Hurt, n. [jart] Mal, da�o. Sak�t, sir�. Hurt, v. [jart] Da�ar, ofender. Makasak�t, makasir�. Hurtful, adj. [j�rtful] Da�oso, da�ino. Nakasasam�, nakasisir�, nakasasak�t. Husband, n. [j�sband] Marido, esposo; labrador. Asawa (lalake); magsasaka. Husband, v. [j�sband] Labrar la tierra. Magsaka, magbukid, maglinang. Husbandman, n. [j�sbandman] Labrador. Magsasaka, magbubuk�d. Husbandry, n. [j�sbandri] Labranza, agricultura. Pagsasaka, pagbubukid.

Hush, int. [jash] Chiton!, silencio!. Shutt! hwag kang maingay! Hush, v. [jash] Apaciguar, aquietar, sosegar; estar quieto. Magpatahimik; tumahimik. Husk, n. [jask] C�scara, pellejo. Balat. Husk, v. [jask] Descascarar, mondar. Magtalop, mag-al�s ng balat. Huskiness, n. [j�skines] Ronquera. Pamamaos. Husky, n. [j�ski] Lleno de cascaras; ronco. Mabal�t; pa�s. Hussar, n. [j�zar] H�sar (soldado de a caballo). Kawal na nangangabayo. Hussy, n. [j�zi] Mujercilla. Masamang babae. Hustle, v. [jasl] Escaramuzar, empujar con fuerza. Managas�, gumitgit. Hut, n. [jat] Choza, barraca. Damp�, kubo. Hutch, n. [jatch] Arco, cesto, cofre. Sisidlan, busl�. Huzza, v. [j�za] Vitorear, aclamar. Purihin, pakpak�n. Hydrant, n. [j�drant] Llave de un enca�ado. Gripo. Hymn, n. [jim] Himno. Imno, awit. Hyphen, n. [j�ipn]

Guion. Giy�n, panghati ng salit�. Hypocrisy, n. [jip�crisi] Hipocres�a, disimulo. Paimbabaw, pakunw�. Hypocrite, n. [j�pocrit] Hip�crito. Mapagpaimbabaw, mapagkunw�. Hypothecate, v. [jaip�seket] Hipotecar, empe�ar. Magsangl�, maglagak. Hypothesis, n. [jaip�zesis] Hipotesis. Palagay na pinaghahanguan ng katwiran. Hysteric, adj. [jist�ric] Hist�rico. Sinusubaan. I I, pron. [ay] Yo. Ako. Ice, n. [�is] Hielo. Yelo, tubig na pinamu�. Ice, v. [�is] Helar. Papagyelohin, gawing yelo. Iceberg, n. [�isberg] Lurte, gran masa � monta�a de nieve. Bunton ng tubig na namu�, bundokbundukan ng niebe. Ice box, n. [�is-baks] Nevera. P�minggalan ng yelo. Ice-cellar, n. [�is-c�lar] Nevera. P�minggalan ng yelo. Ice-cream, n. [�is-crim] Helado, sorbete. Sorbetes. Ice-safe, n. [�is-seif] Nevera. P�minggalan ng yelo.

Icy, adj. [�isi] Helado, frio. Malamig, mayelo. Idea, n. [aid�a] Idea, imagen mental. Isipan, war�. Ideal, adj. [aid�al] Ideal, intelectual. Isipan, mith�. Identic(al), adj. [aid�ntic(al)] Id�ntico. Kagaya, kapara, kaparis. Identification, n. [aidentifik�cien] El acto de identificar. Pagkilala. Identify, n. [aid�ntifai] Identificar. Kumilala; kilalanin. Identity, n. [aid�ntiti] Identidad. Pagkakilala. Idiocy, n. [�diosi] Idiotez, necedad. Katangah�n, kaungasan. Idiom, n. [�diom] Idioma. Wik�. Idiomatic(al), adj. [idiom�tic(al)] Idiom�tico. N�uukol sa wik�. Idiosyncrasy, n. [idios�ncrasi] Idiosincrasia. Ayon sa sariling gaw�. Idiot, n. [�diot] Idiota, necio. Taong tanga � ungas. Idiotic(al), adj. [idi�tic(al)] Tonto, bobo. Ungas, tanga, gunggong. Idle, adj. [�idl] Ocioso, desocupado, holgazan. Batugan, tang�, pagayongayon, pabay�. Idle, v. [�idl]

Holgazanear, estar ocioso. Magbatugan, magpagayongayon, tumang�. Idleness, n. [�idlnes] Ociosidad, holgazaner�a. Pagkabutugan, pagpapagayongayon. Idol, n. [�idol] �dolo, imagen. Dinidyos; larawan. Idolater, n. [aid�l�ter] Id�latra. Ang sumasamba sa d� tunay na Dyos. Idolatress, n. [aid�letres] Id�latra. Babaing sumasamba sa d� tunay na Dyos. Idolatrous, adj. [aid�letres] Idol�trico. Nauukol sa d� tunay na Dyos. Idolatry, n. [aid�letri] Idolatr�a. Pagsamb� sa d� tunay na Dyos. Idolize, v. [�idolaiz] Idolatrar. Ibigin ng d� kawas�. If, conj. [if] Si; aunque, supuesto que. Kung; kahit, kaylan ma't. Igneous, adj. [�gnies] Igneo. Nauukol sa apoy. Ignite, v. [ign�it] Encender, abrasar. Magningas, mag-alab. Ignition, n. [�gnicion] Ignicion. Pagniningas, pag-aalab. Ignoble, adj. [ignobl] Innoble, bajo. Hamak, dust�. Ignominious, adj. [ignominies] Ignominioso. Kadust�dust�, alipust�. Ignominy, n. [�gnomini] Ignominia, oprobio. Pagdust�, pag-alipust�.

Ignoramus, n. [ignor�mes] Ignorante, tonto. Taong hangal, taong gunggong. Ignorance, n. [�gnorans] Ignorancia. Kamusmusan, kawalan ng malay. Ignorant, adj. [�gnorant] Ignorante. Musmos, walang malay. Ignore, v. [ign�r] Ignorar. D� makaalam, d� makamalay. Ill, adj. [il] Malo, enfermo. May sak�t. Illapse, n. [il�ps] Entrada gradual de una cosa en otra. Pagkalahok na unt�-unt� ng isang bagay sa iba. Illegal, adj. [il�gal] Ilegal. Laban sa utos, labag sa katwiran. Illegality, n. [ilig�liti] Ilegalidad. Pagkalaban sa utos � sa kautusan. Illegible, adj. [il�dchibl] Ilegible. D� mabasa. Illegibly, adv. [il�dchibli] De un modo ilegible. Sa isang paraang d� mabasa. Illegitimacy, n. [ilidch�timasi] Ilegitimidad. D� pagkasang-ayon sa kautusan. Illegitimate, adj. [ilidch�timet] Ileg�timo. Anak sa ligaw. Ill-favored, adj. [il-f�vord] Feo. Pangit. Illiberal, adj. [il�beral] M�sero, mezquino. Maramot, kuripot. Illicit, adj. [il�sit]

Il�cito. Labag sa utos, laban sa kautusan, wal� sa katwiran. Illimitable, adj. [il�mitabl] Ilimitable. D� matapostapos, walang hanggan. Illiterate, adj. [il�teret] Indocto, iliterato. D� nag-aral, walang tuto. Ill-natured, adj. [il-n�churd] Mal�volo, malicioso. Masamang asal, masamang ugal�. Illness, n. [�lnes] Mal, enfermedad. Sak�t, karamdaman. Illogical, adj. [il�dchical] Lo que no es conforme a las reglas de la l�gica. Walang tuto, d� tumpak. Ill-shaped, adj. [ill-siepd] Disforme, irregular, mal formado. Pangit, masamang ayos. Ill-starred, adj. [�l-stard] Malaventurado, desgraciado. Saw�ng kapalaran, masamang palad. Ill-treated, adj. [il-tr�ted] Maltratado, agraviado. Ap�, alipust�, dinudwahagi, pinag-aasalan ng masam�. Illude, v. [ili�d] Enga�ar, mofar. Mangday�, manuks�. Illuminate, v. [ili�minet] Iluminar; alumbrar. Mag-ilaw, Liwanagan, tanglawan. Illumination, n. [iliumin�cion] Iluminacion. Pag-iilaw, pagpapaliwanag. Illusion, n. [ili�cion] Ilusion, imaginacion enga�osa. P�ngitain, malikmat�, maling akal�. Illusive, adj. [ili�siv] Ilusivo, enga�oso. Nakakaday�. Illustrate, v. [il�stret] Ilustrar, dar luz. Ipaliwanag, ipaaninaw.

Illustration, n. [ilustr�cion] Ilustracion. Paliwanag, paaninaw. Illustrative, adj. [il�stretiv] Ilustrativo, explicativo. Nakapagpapaliwanag, nakapagpapaaninaw. Illustrious, adj. [il�strioes] Ilustre, conspicuo, insigne, c�lebre. Buny�, magiting, tanghal, marilag. Image, n. [�medch] Imagen, efigie, estatua; �dolo; figura. Larawan. Imagery, n. [�medchiri] Imagen, pintura. Larawan, banhay. Imaginable, adj. [im�dchinabl] Imaginable. Gunit�, gun�gun�, war�. Imaginary, adj. [im�dchinari] Imaginario, fant�stico. Gun�gun�, sa isip lamang. Imagination, n. [imadchin�cion] Imaginacion. War�, kur�, dil�dil�, gunit�, pagbubulay, gunamgunam. Imaginative, adj. [im�dchinetiv] Imaginativo. N�gugunit�, nawawar�, n�gugun�gun�, napagbubulay. Imagine, v. [im�dchin] Imaginar. Gunitain, wariin, dilidiliin, bulayin. Imbecile, adj. [imb�sil] Imbecil, necio, tonto. Ung�s, gunggong, hangal. Imbecility, n. [imbis�liti] Imbecilidad. Kaungas�n, kagunggungan, kahangalan. Imbibe, v. [imb�ib] Embeber, empapar, chupar. Umitit, sumipsip. Imbitter, v. [imb�tter] Agriar. Umasim; papait�n, pasamain ang loob. Imbosom, v. [imb�zom]

Esconder � poner en el seno alguna cosa. Itag� sa dibdib. Imbricate, adj. [�mbriket] C�ncavo; puesto � colocado uno sobre otro. Malukom; magkapatong. Imbrication, n. [imbrik�cion] Desigualdad c�ncava como las de las conchas. Luk�m, pagkalukom. Imbrown, v. [imbr�un] Oscurecer. Palabuin ang kulay. Imbroglio, n. [imbr�glio] Embrollo. Gul�, kaguluhan. Imbrue, v. [imbri�] Remojar. Ibabad, tigmakin. Imbrute, v. [imbri�t] Embrutecer. Ariing parang hayop, hamakin. Imbue, v. [imbi�] Imbuir, infundir. Magbuy�, mag-udyok. Imbursement, n. [imb�rsment] Pagamento. Pagbabayad. Imitable, adj. [�mitabl] Imitable. Marapat tularan. Imitate, v. [�mitet] Imitar. Tumulad, gumaya, pumaris, humalintulad. Imitation, n. [imit�cion] Imitacion. Paghalintulad, pag-gaya, pamamaris. Imitative, adj. [�mitetiv] Imitativo. Tulad, inihalintulad. Immaculate, adj. [im�kiulet] Inmaculada. Walang dungis, malinis. Immaterial, adj. [imat�rial] Inmaterial. Wal� sa katwiran.

Immature, adj. [imachi�r] Inmaturo, prematuro. D� pa panahon, wal� pa sa panahon. Immeasurable, adj. [im�siurabl] Inmensurable. D� matarok, d� masukat. Immediate, adj. [im�diet] Inmediato. Malapit, karatig. Immediately, adv. [im�dietli] Inmediatamente. Pagdaka, karakaraka, agad. Immemorial, [imim�rial] Inmemorial. Napakalwat, malwat na malwat. Immense, adj. [imm�ns] Inmenso, vasto. Malawak, malak�. Immensity, n. [imm�nsiti] Inmensidad. Lawak, kalawakan. Immerge, v. [im�rdch] Sumergir, zambullir. Lumubog, sumukb�, sumisid. Immersion, n. [imm�rcion] Inmersion. Paglubog, pagsukb�; pagsisid. Immethodical, adj. [imez�dical] Confuso, irregular. Magul�, walang ayos. Immigrant, n. [�mmigrant] Inmigrante. Taong nakikipamayan, nangingibang lupain. Immigrate, v. [�migret] Emigrar. Mangibang bayan; mangibang lupain. Immigration, n. [imigr�cion] Emigracion. Pangingibang bayan, pangingibang lupain. Imminent, adj. [�minent] Inminente. Malubh�, nakadaluhong, kapangapanganib. Immiscible, adj. [im�sibl]

Inmiscible. D� makakahal�. Immobility, n. [imob�liti] Inmovilidad, resistencia al movimiento. Tibay, katibayan, di makilos. Immoderate, adj. [im�deret] Inmoderado, excesivo. Walang ayos, walang tuos. Immodest, adj. [im�dest] Inmodesto, indecente, deshonesto. Mahalay, bastos, walang galang. Immodesty, n. [im�desti] Inmodestia, indecencia. Kahalayan, kabastusan, kawal�n ng galang. Immolate, v. [�molet] Inmolar, sacrificar. Patayin at ihain sa dinidyos. Immolation, n. [imol�cion] Inmolacion, sacrificio sangriento. Paghahain sa dinidyos ng pinatay. Immoral, adj. [imm�ral] Inmoral, depravado. Mahalay, salaul�. Immorality, n. [immor�liti] Inmoralidad, corrupcion de costumbres. Kahalayan, pagsam� ng pangungugal�. Immortal, adj. [im�rtal] Inmortal, perpetuo. Walang kamatayan, magpakaylan man. Immortality, n. [imort�liti] Inmortalidad. Walang kamatayan. Immortalize, v. [im�rtalaiz] Inmortalizar, eternizar. Buhayin sa alaala magpakaylan man. Immovable, adj. [im�vabl] Inmoble, inmoto. D� makilos, d� magalaw, matibay. Immunity, adj. [imi�niti] Inmunidad, franquicia, privilegio. Tawad, patawad, pakundangan, tanging pahintulot. Immure, v. [imi�r] Emparedar. Kulungin.

Immutability, n. [imiutab�liti] Inmutabilidad. Walang pagkabago, d� pagkabago. Immutable, adj. [imi�tabl] Inmutable. D� nababago. Imp, n. [imp] Hijo, prole; diablillo. An�k, supl�ng; munting diablo. Impact, n. [imp�ct] Choque. Bangg�, umpog. Impair, v. [imp�r] Empeorar; deteriorar. Sumam�; sumir�. Impale, v. [impe�l] Empalar � un reo. Tuhug�n, saksak�n. Impalpable, adj. [imp�lpabl] Impalpable. D� mahip�, d� maapuhap. Impannel, v. [imp�nel] Inscribir � los jurados sobre la lista. Ipagtatal� ang mga tagahatol. Imparity, n. [imp�riti] Desigualdad, desproporcion. Pagkakaiba, pagkaalangan. Impart, v. [�mpart] Dar, conceder, comunicar, hacer saber. Magbigay, magkaloob; magbigay alam, magpatalastas. Impartial, adj. [imp�rcial] Imparcial. Walang kinikilingan, walang itinatang�. Impartiality, n. [imparci�liti] Imparcialidad. Pagka walang kiling sa kanino man. Impassibility, n. [impasib�liti] Impasibilidad. Kawal�n ng m�raraanan. Impassible, adj. [imp�sibl] Intransitable. D� maraanan. Impassionate, adj. [imp�cienet]

Libre � exento de pasiones. Walang dinaramdam. Impassive, adj. [imp�siv] Impasible. Walang damdam. Impatience, n. [imp�ciens] Impaciencia, desasosiego. Yamot, in�p, kabalisahan. Impatient, adj. [imp�cient] Impaciente, inquieto. Yamot, in�p, balisa. Impeach, v. [imp�tch] Acusar, denunciar. Magsakdal, magparatang. Impeachment, n. [imp�tchment] Acusacion p�blica. Sakdal, paratang, pagbibigay sala. Impede, v. [imp�d] Impedir, embarazar. Sumansal�, gumambal�, umabala. Impediment, n. [imp�diment] Impedimento, obst�culo. Kapansanan, pagkaabala. Impel, v. [imp�l] Impeler, compeler, incitar. Mamilit, magbuy�, magudyok. Impend, v. [imp�nd] Amenazar. Magbal�, yumamb�. Impenetrable, adj. [imp�netrabl] Impenetrable. D� masuut, d� mapasok, d� tagus�n. Impenitence, n. [imp�nitens] Impenitencia. D� pagsisising tik�s, katigasan ng ulo. Impenitent, adj. [imp�nitent] Impenitente. D� nagsisisi, matigas ang ulo. Imperative, adj. [imp�retiv] Imperativo. Mapilit. Imperceptible, adj. [impers�ptibl] Imperceptible. D� malirip.

Imperfect, adj. [imp�rfect] Imperfecto, defectuoso. D� ganap, d� tapos. Imperfection, n. [imperf�ccion] Imperfeccion. Kalagayan na d� ganap, kakulangan. Imperial, adj. [imp�rial] Imperial. Nauukol sa imperyo � malaking kaharian. Imperialism, n. [imperialism] Imperialismo. Kapangyarihan. Imperil, v. [imp�ril] Arriesgar. Lumagay sa panganib. Imperious, adj. [imp�ries] Imperioso, arrogante. Mapag-giit, magilas. Imperishable, adj. [imp�rishabl] Indestructible. D� nasisir�, d� n�wawasak. Impersonal, adj. [imp�rsonal] Impersonal. Hind� nauukol sa sarili. Impersonate, v. [imp�rsonet] Personalizar, personificar. Ariing tao, ipalagay na tao. Impersonation, n. [impersonecion] Representacion [de un actor]. Paghwad, pagkatawan sa isang palabas-dulaan. Impertinence, n. [imp�rtinens] Impertinencia, descaro. Kabastusan, kabalastugan. Impertinent, adj. [imp�rtinent] Impertinente. Bastos, walang galang. Imperturbability, n. [imperterbab�liti] Imperturbabilidad. Katiwasayan, katahimikan. Imperturbable, adj. [impert�rbabl] Imperturbable. D� magambal�. Impetuous, adj. [imp�tiues]

Impetuoso; vehemente. Mapusok, dalosdalos, pabiglabigl�; maningas. Impetuosity, n. [impetu�siti] Impetuosidad, vehemencia. Kapusukan ng loob, kabiglaanan. Impetus, n. [�mpitoes] �mpetu. Kabiglaanan, bugs�. Impiety, n. [�mpiti] Impiedad, irreligion. Kawal�n ng kabanalan. Impinge, v. [imp�ndch] Tocar, golpear contra una cosa. Tumam�, umumpog, bumangg�. Impious, adj. [�mpi�s] Imp�o, irreligioso. Walang kabanalan. Implacable, adj. [impl�cabl] Implacable, inexorable. Walang habag, walang aw�. Implant, v. [impl�nt] Plantar, injertar. Magtanim, magba�n, magpunl�. Implement, n. [�mplement] Herramienta, utensilio. Kasangkapan. Implicate, v. [�mpliket] Implicar, envolver. Magdamay, idamay. Implication, n. [implik�cion] Implicacion. Pagkadamay. Implicit, adj. [impl�sit] Implicado, enredado. Karamay. Imploration, n. [implor�cion] Imploracion. Pamanhik, luh�g, sam�. Implore, v. [impl�r] Implorar, rogar. Mamanh�k, lumuhog, sumam�. Imply, v. [impl�i] Implicar, envolver, enredar. Magdamay.

Impolicy, n. [imp�lisi] Imprudencia, indiscrecion. Kawalan ng ba�t, kawal�n ng galan. Impolite, adj. [impol�it] Descort�s, impol�tico. Walang bait, walang galang. Impolitic, adj. [imp�litic] Imprudente, indiscreto. Walang bait, walang pitagan. Imporous, adj. [imp�r�s] S�lido, macizo. Bu�, walang sir�, walang butas. Import, v. [imp�rt] Importar. Magpasok sa lupa�n ng kalakal ng iba. Import, n. [imp�rt] Los g�neros importados. Kalakal na galing sa ibang lupa�n. Importance, n. [imp�rtans] Importancia. Kahalagah�n, kabuluhan. Important, adj. [imp�rtant] Importante. Mahalag�, makabuluhan. Importation, n. [import�cion] Importacion. Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba. Importer, n. [imp�rter] Introductor de g�neros extrangeros. Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain. Importunate, adj. [imp�rtiunet] Importuno. Nakapupukaw, nakayayamot. Importune, v. [imp�rtiun] Importunar. Mamilit, makayamot. Importunity, n. [importi�niti] Importunidad. Kayamutan, pagkayamot. Impose, v. [imp�z] Imponer. Mag-atang, maggiit. Imposing, adj. [imp�sing]

Imponente, que infunde respeto. Mapaggiit. Imposition, n. [impoz�cion] Imposici�n, carga. Atang, pag-aatang. Impossibility, n. [imposib�liti] Imposibilidad. D� pangyayari. Impossible, adj. [imp�sibl] Imposible. D� mangyayari. Impost, n. [imp�st] Impuesto, tributo. Bwis. Impostor, n. [imp�stor] Impostor. Magdaray�, sinungaling. Imposture, n. [imp�stiur] Impostura, fraude, enga�o. Day�, kasinungalingan. Impotence, n. [�mpotens] Impotencia, incapacidad. Kawal�n ng lakas, kawal�n ng kaya. Impotency = impotence. Impotent, adj. [�mpotent] Impotente. Walang lak�s, walang kaya. Impoverish, v. [imp�verish] Empobrecer. Maghirap. Impoverishment, n. [impov�rishment] Empobrecimiento. Paghihirap. Impracticable, adj. [impr�cticabl] Impracticable. D� m�isasagaw�. Imprecate, v. [�mpriket] Imprecar, maldecir. Manungayaw, manump�. Imprecation, n. [imprik�cion] Imprecacion, maldicion. Tungayaw, sump�. Impregnable, adj. [impr�gnabl]

Inexpugnable. D� masupil, d� madaig. Impregnate, v. [impr�gnet] Impregnar. Matigmak; tigmakin. Impregnation, n. [impregn�cion] Impregnacion. Pagkatigmak. Impress, v. [impr�s] Imprimir, estampar. Ilimbag, ikintal. Impressible, adj. [impr�sibl] Impresionable. Maramdamin. Impression, n. [impr�sion] Impresion. Pagkalimbag. Impressive, adj. [impr�siv] Impresivo, impresionable. Maramdamin. Imprint, v. [impr�nt] Imprimir. Lumimbag; magkintal. Imprison, v. [impr�zn] Aprisionar. Ibilangg�, ibilibid. Imprisonment, n. [impr�znment] Reclusion, encierro. Pagbibilangg�, pagbibilibid. Improbability, n. [improbab�liti] Improbabilidad. Walang kasiguruhan. Improbable, adj. [impr�babl] Improbable. D� maasahan, walang siguro. Improbity, n. [impr�biti] Falta de probidad, picard�a. Kawal�n ng pagtatapat, panunwitik. Improper, adj. [impr�per] Impropio; indecente. D� bagay, d� marapat; mahalay. Impropriety, n. [impropri�ti] Impropiedad, incongruencia. Pagkawalang karapatan, kawal�n ng karapatan.

Improve, v. [impr�v] Mejorar, adelantar. Gumaling, bumuti, umigi. Improvement, n. [impr�vment] Mejora, mejor�a, progreso. Paggaling, pagbuti, pag-igi. Improvidence, n. [impr�videns] Descuido, falta de prevision. Kapabayaan, kalingat. Improvident, adj. [impr�vident] Impr�vido, inconsiderado. Pabay�, nakakakalingat. Improvise, v. [impr�vais] Improvisar. Dumagl�. Imprudence, n. [impr�dens] Imprudencia, indiscrecion. Kakulangan ng bait, kabastusan. Imprudent, adj. [impr�dent] Imprudente. Walang bait, walang galang, bast�s. Impudence, n. [�mpiudens] Impudencia, desverguenza, descaro. Kapaslangan, kalapastanganan, kawalang hiyaan. Impudent, adj. [�mpiudent] Impudente, descarado. Lapastangan, mapagpaslang, walang hiy�. Impugn, v. [impi�n] Impugnar. Sumalangsang, pumw�ng. Impulse, n. [imp�ls] Impulso, �mpetu � est�mulo. Buy�, udyok. Impulsion, n. [imp�lcion] Impulsion, �mpetu. Udyok, pagkabuyo. Impulsive, adj. [imp�lsiv] Impulsivo. Nak�kabuyo, nakapag-uudyok. Impunity, n. [impi�niti] Impunidad, exencion de castigo. D� pagkaparusa, pagkaligtas sa parusa. Impure, adj. [impi�r]

Impuro, imp�dico; sucio. Malab�, hind� wagas, hind� dalisay; marumi. Impurity, n. [impi�riti] Impuridad, impureza. Lab�, dum�, kawalan ng kawagasan. Imputation, n. [impiut�cion] Imputacion. Bintang, paratang. Impute, v. [impi�t] Imputar, atribuir. Ibintang, iparatang. In, prep. [in] En. Sa. Inability, n. [inab�liti] Inhabilidad, insuficiencia. Kawalan ng kaya, kawal�n ng abot. Inaccessible, adj. [inacs�sibl] Inaccesible. D� makaabot, d� makarating. Inaccuracy, n. [in�kiuresi] Incuria, negligencia. Kasinsayan, kamalian. Inaccurate, adj. [in�kiuret] Inexacto. Hind� ganap, hind� lubos, mal�, hind� tam�. Inaction, n. [in�ccion] Inaccion, holgazaner�a. Pagkawalang kilos, pagkawalang galaw. Inactive, adj. [in�ctiv] Flojo, perezoso. Mahin�, tamad, walang galaw. Inactivity, n. [inact�viti] Pereza, ociosidad. Katamaran, kawal�n ng kilos. Inadequate, adj. [in�dicuet] Inadecuado, imperfecto. Hind� bagay, d� sapat, kapos, kulang. Inadmissible, adj. [inadm�sibl] Inadmisible. D� natatanggap. Inadvertence, n. [inadv�rtens] Inadvertencia. Kawal�n ng pahiwatig.

Inadvertency = inadvertence. Inadvertent, adj. [inadv�rtent] Inadvertido, descuidado. Walang malay, pabay�. Inane, adj. [in�n] Inane, lo que est� vac�o. Walang lam�n, tuy�. Inanimate, adj. [in�nimet] In�nime, inanimado. Walang k�lulwa, walang buhay. Inanition, n. [inan�cion] Inanicion. Panglulupaypay, panghihin�. Inapplicable, adj. [in�plicabl] Inaplicable. Hind� bagay, hind� marapat, hind� magagamit. Inapplication, n. [inaplik�cion] Inaplicacion, indolencia. Katamaran sa pag-aaral. Inappreciable, adj. [inapr�ciabl] Inapreciable. D� dapat igalang. Inapt, adj. [in�pt] Inepto. Walang kaya, walang abot. Inaptitude, n. [in�ptitiud] Inaptitud. Kawal�n ng kaya, kawal�n ng abot. Inarticulate, adj. [inartikiulet] Inarticulado. Utal, gago, d� malinaw. Inasmuch, adv. [in�smatch] Puesto que. Yamang. Inattention, n. [inat�ncion] Desatencion, descuido. Kawalan ng lingap, kapabayaan. Inattentive, adj. [inat�ntiv] Desatento, descuidado. Walang bahal�, pabay�. Inaudible, adj. [in�dibl] Inaudible. D� makarinig.

Inaugurate, adj. [in�guiuret] Inaugurar, dedicar. Ipagdiwan, idaos. Inauguration, n. [inoguiur�cion] Inauguracion. Pagdiriwan, pagdadaos. Inauspicious, adj. [inospicies] Malaventurado, desgraciado. Sawing palad, masamang kapalaran. Inbreathe, v. [inbr�z] Inspirar. Huminga. Incage, v. [ink�dch] Enjaular, encerrar. Kumulong. Incalculable, adj. [inc�lkiulabl] Incalculable. D� makur�, d� malirip, d� matuus. Incandescence, n. [incand�sens] Candencia. Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy. Incandescent, adj. [incand�sent] Candente. Nag-aapoy, nag-babaga. Incapability, n. [inkepab�liti] Inhabilidad, incapacidad. Kawal�n ng kaya, kakapusan, kakulangan. Incapable, adj. [ink�pabl] Incapaz, inh�bil, inepto. Walang kaya, walang abot, kap�s. Incapacitate, v. [inkep�sitet] Inhabilitar. Mawal�n ng kaya, ariing walang kaya, ipalagay na walang kaya. Incapacity, n. [inkep�siti] Incapacidad. Kawal�n ng kaya, pagkawalang kaya. Incarcerate, v. [inc�rseret] Encarcelar, aprisionar. Ibilangg�, ibilibid. Incarceration, n. [incarser�cion] Encarcelamiento, prision. Pagkabilangg�, pagkabilibid. Incarnate, v. [inc�rnet]

Encarnar. Magkatawang tao. Incarnation, n. [incarn�cion] Encarnacion. Pagkakatawang tao. Incase, v. [ink�s] Encajar, incluir. Balutin, ibalot. Incautious, adj. [inc�cies] Incauto, negligente. Pabay�, walang bahal�, walang ingat. Incendiary, n. [ins�ndieri] Incendiario. M�nununog. Incense, n. [ins�ns] Incienso. Panuob, pangsuob. Incense, v. [ins�ns] Incensar. Sumuub; suub�n. Incentive, adj. [ins�ntiv] Est�mulo. Nakapagbubuy�, nakapagpapalakas loob, nakakaakay. Inception, n. [ins�pcion] El principio de alguna cosa. Pinagmulan, pinagbuhatan. Inceptive, adj. [ins�ptiv] Incipiente. Nauukol sa pinagbuhatan, nauukol sa pinagmul�n. Incertitude, n. [ins�rtitiud] Incertidumbre. Pag-aalangan, agam-agam, pag-uurong sulong. Incessant, adj. [ins�sant] Incesante, constante. Walang likat, walang tigil, walang lubay, p�lagian, walang puk�t. Incest, n. [�nsest] Incesto. Pakikiapid sa kamaganak. Incestuous, adj. [ins�stuoes] Incestuoso. Nakikiapid sa kamaganak. Inch, n. [inch] Pulgada. Dal�.

Inchoate, adj. [�ncoet] Principiado, comenzado, empezado. Bago, sinimulan. Inchoation, n. [inco�cien] Principio. Pagsisimul�. Incidence, n. [�nzidens] Incidencia. Pagkabalatong, pagkakataong masam�. Incident, adj. [�nzident] Incidente. Sakun�, masamang pagkakataon. Incidental, adj. [insid�ntal] Accidental, casual. Nagk�taon. Incipient, adj. [ins�pient] Incipiente. Baguhan. Incise, v. [ins�iz] Tajar; grabar. Humiw�; lumilok. Incised, adj. [ins�izd] Inciso, cortado. Hiw�, put�l. Incision, n. [incision] Incision. Hiw�, putol. Incisive, adj. [ins�isiv] Incisivo. Nakakahiw�. Incisor, n. [ins�isor] Incisivos. Mga ngiping pangagat. Incite, v. [ins�it] Incitar, estimular. Humalina, magbuy�, mag-udyok. Incitement, n. [ins�itment] Incitamento, est�mulo. Pagbubuy�, pang-uudyok, panghahalina. Incivil, adj. [ins�vil] Incivil, descortes. Lapastangan, walang pitagan. Incivility, n. [insiv�liti]

Incivilidad, descortes�a. Kalapastanganan, pagkawalang pitagan. Inclemency, n. [incl�mensi] Inclemencia, crueldad. Pagkawalang hab�g, kawal�n ng aw�, kabaksikan. Inclement, adj. [incl�ment] Inclemente, severo. Walang habag, walang aw�, mabaksik. Inclination, n. [inclin�cien] Inclinacion. Hilig, hapay, gaw�. Incline, v. [incl�in] Inclinar, ladear, torcer. Humilig, humapay, gumaw�. Inclose, v. [incl�z] Cercar, rodear; incluir. Bakuran, kulungin; isama. Include, v. [incl�d] Incluir. Isama, ilakip. Inclusive, adj. [incli�siv] Inclusivo. Kasama, kalakip. Incognito, adv. [inc�gnito] Inc�gnito. D� napakikilala, nakabalat-kay�. Incoherence, n. [incoj�rens] Incoherencia. Kalabuan, d� pagkakaunaw�. Incoherent, adj. [incoj�rent] Incoherente. Malab�, d� m�unawaan. Incombustible, adj. [incomb�stibl] Incombustible. Hind� nasusunog. Income, n. [�nkam] Renta. Kita, bayad, upa. Incommensurable, adj. [incom�nsiurebl] Inconmensurable. Walang kasuk�t, walang kapantay. Incommode, v. [incomm�d] Incomodar. Gumambal�, yumamot.

Incommodious, adj. [incommodioes] Inc�modo, molesto, enojoso. Nakayayamot, nakaiinip. Incomparable, adj. [inc�mparabl] Incomparable. D� m�ihahalintulad, d� maipaparis; walang katulad, walang kahulilip. Incompatible, adj. [incomp�tibl] Incompatible, opuesto. Nalalaban, n�kakaagawan. Incompetency, n. [inc�mpetenci] Incompetencia, insuficiencia. Kawal�n ng karapatan, kawal�n ng kaya. Incompetent, adj. [inc�mpetent] Incompetente. Walang kaya, walang karapat�n. Incomplete, adj. [incompl�t] Incompleto, falto. Hind� ganap, hind� lubos, hind� hust�, kulang. Incomprehensibility, n. [incomprijensib�liti] Incomprensibilidad. Kawal�n ng pagkaunaw�, walang katuusan. Incomprehensible, adj. [incomprij�nsibl] Incomprensible. D� maunaw�, d� matant�, d� matalastas. Inconceivable, adj. [incons�vabl] Inconcebible. Hind� malirip. Inconclusive, adj. [inconcli�siv] Lo que no concluye. Walang pagkatapos. Incongruity, n. [incongri�iti] Incongruencia. Kawal�n ng pagkakabagay. Incongruous, adj. [inc�ngriuoes] Incongruo. Hind� bagay. Inconsequence, n. [incons�cuens] Inconsecuencia. Kawal�n ng kapakan�n sa sinasabi. Inconsequent, adj. [inc�nsicuent] Inconsecuente. Walang kapakanan sa sinasabi. Inconsiderable, adj. [incons�doerabl]

Fr�volo, poco considerable. Walang gasinong kabuluhan. Inconsiderate, adj. [incons�deret] Inconsiderado, inadvertido. Walang malay, nabiglaanan. Inconsistency, n. [incons�stensi] Incompatibilidad, incongruencia. Kawal�n ng pagkakabagay. Inconsistent, adj. [incons�stent] Inconsistente. Walang pananatili, nababago. Inconsolable, adj. [incons�labl] Inconsolable. D� maaliw, walang kaaliw�n. Inconstancy, n. [inc�nstansi] Inconstancia. Kawal�n ng tiyag�, pagkasalawahan, kaalisagaan. Inconstant, adj. [inc�nstant] Inconstante, mudable. S�lawahan, nababago, alisag�. Incontestable, adj. [incont�stabl] Incontestable, indisputable. D� masagot, d� masinsay. Incontinence, n. [inc�ntinens] Incontinencia. Kawalan ng pagpipigil. Incontinent, adj. [inc�ntinent] Incontinente, lascivo. Walang pagpipigil; malibog. Incontinently, adv. [inc�ntinentli] Inmediatamente, al instante. Pagdaka, karakaraka. Incontrovertible, adj. [incontrov�rtibl] Incontrovertible, indisputable. D� mapw�ng, d� m�ikakail�. Inconvenience, n. [inconv�niens] Inconveniencia, incomodidad, embarazo. Kapansanan, in�p, gambal�. Inconvenient, adj. [inconv�nient] Inc�modo, embarazoso. D� bagay, d� dapat, gambal�. Inconvertible, adj. [inconv�rtibl] Inconvertible. D� mahikayat, d� maak�t.

Incorporate, adj. [inc�rporet] Incorporado, asociado. N�sasap�, n�lalakip. Incorporate, v. [inc�rporet] Incorporar, asociar. Sumap�, lumakip. Incorporation, n. [incorpor�cioen] Incorporacion, asociacion. Samahan. Incorporeal, adj. [incorp�rial] Incorp�reo. Walang katawan. Incorrect, adj. [incorr�t] Incorrecto. Mal�, lisy�, sinsay, hind� matwid, hind� tam�. Incorrigible, adj. [incorr�dchibl] Incorregible, indocil. D� masaway, matigas ang ulo. Incorrupt, adj. [incorr�pt] Incorrupto. D� nabubulok, d� nasisir�. Incorruptibility, n. [incorraptib�liti] Incorruptibilidad. Lagay na d� nabubulok � nasisir�. Incorruptible, adj. [incor�ptibl] Incorruptible. Hind� nabubulok, hind� nasisir�. Increase, n. [incr�s] Aumento, acrecentamiento, producto. Dagdag, kapupun�n, tub�. Increase, v. [incr�s] Acrecentar, aumentar. Dumami, m�ragdagan, tumub�. Incredible, adj. [incr�dibl] Increible. D� mapaniwalaan, d� mapanaligan. Incredulity, n. [incridi�liti] Incredulidad. Kawal�n ng paniniwal�, kawal�n ng pananampalataya. Incredulous, adj. [incr�diuloes] Incr�dulo. Walang pananalig, walang pananampalataya. Increment, n. [incr�ment]

Incremento, producto. Karagdagan, kapupun�n, tub�. Incubate, v. [inkiuboet] Empollar. Papagsisiwin. Incubator, n. [�nkiubator] Horno para empollar. Hurn� na nagpapalab�s ng sisiw sa itlog. Inculcate, v. [ink�lket] Inculcar. Maggiit, pumilit. Inculpate, v. [inc�lpet] Inculpar. Magbintang, magparatang. Incumbency, n. [ink�mbensi] Incumbencia. Katungkulan. Incumbent, adj. [ink�mbent] Obligatorio. Kailangan, s�pilitan. Incur, v. [ink�r] Incurrir, merecer las penas se�aladas por una ley. M�lapatan ng parusa, m�rapatan. Incurable, adj. [inki�rabl] Incurable. D� mapagal�ng, d� magamot. Incursion, n. [ink�rcioen] Incursion. Pagkakasala. Indebt, v. [ind�t] Hacer endeudar. Papangutangin. Indebted, adj. [ind�ted] Adeudado. May utang, nagkakautang. Indecency, n. [ind�sensi] Indecencia, inmodestia. Kahalayan, kabastusan. Indecent, adj. [ind�sent] Indecente, grosero. Bastos, mahalay. Indecision, n. [indicicoen] Indecision, irresolucion. Agam-agam, paguurong-sul�ng.

Indecisive, adj. [indis�isiv] Indeciso. Ur�ng-sul�ng; nag-aagamagam. Indecorous, adj. [ind�corous] Indecoroso, indigno. Hamak, bastos, mahalay. Indeed, adv. [ind�d] Verdaderamente, de veras. Siya ng�, totoo ng�. Indefatigable, adj. [indif�tigabl] Infatigable. Walang pagod, d� marunong mapagod. Indefinite, adj. [ind�finit] Indefinido. Hind� tiyak, malab�, walang katuusan. Indelible, adj. [ind�libl] Indeleble. Hind� napapaw�. Indelicacy, n. [ind�likesi] Groser�a, falta de delicadeza. Kagaspang�n, kabastusan. Indelicate, adj. [ind�liket] Poco delicado, inurbano. Magaspang, bastos. Indemnification, n. [indemnifik�cioen] Indemnizacion, resarcimiento de da�o. Pagsasaul� � pagbabayad ng nasir�. Indemnify, v. [ind�mnifai] Indemnizar. Magbayad ng nasir�. Indemnity, n. [ind�mniti] Indemnidad, resarcimiento. Pagbabayad ng nasir�, pagsasaul�. Indent, v. [ind�nt] Dentar. Ngipinan � lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagar�, ibp. Indentation, n. [indent�cien] Recortadura. Pagngingipin � paglalagay ng tulis sa anoman. Independence, n. [indip�ndens] Independencia. Pagsasaril�. Independent, adj. [indip�ndent]

Independiente. May pagsasaril�. Indescribable, adj. [indiscr�ibabl] Indescribible. Hind� masayod, hind� masalaysay. Indestructible, adj. [indistr�ctibl] Indestructible. D� m�iwasak, d� mawalat, d� masir�. Indeterminate, adj. [indet�rminet] Indeterminado. Hind� tiyak, walang tuos. Index, n. [�ndecs] �ndice. Hintutur�, anomang bagay na tumutur�. Indicate, v. [�ndiket] Indicar, se�alar, designar. Itur�, isurot, itand�. Indication, n. [indik�cioen] Indicacion, se�al. Pagtutur�, pagsusurot. Indicative, adj. [ind�kativ] Indicativo. Tumutur�. Indicator, n. [�ndiketoer] Indicador, se�alador. Tagatur�, nagtutur�. Indictment, n. [ind�etment] Acusacion ante el jurado. Sadkal sa harap ng inangpal�n � tagahatol. Indifference, n. [ind�ferens] Indiferencia, imparcialidad. Pagwawalang bahal�, pagkawalang kiling sa kanino man. Indifferent, adj. [ind�foerent] Indiferente, imparcial. Walang bahal�, walang kiling sa kanino man. Indigence, n. [�ndidchens] Indigencia, pobreza. Karalitaan, kahirapan. Indigent, adj. [�ndidchent] Indigente, pobre. Sal�t, mahirap. Indigestible, adj. [indidch�stibl] Indigestible, indigesto. D� natutunaw, nakaeempacho.

Indigestion, n. [indidch�schen] Indigestion. Empacho, sak�t na d� pagkatunaw ng kinain. Indignant, adj. [ind�gnant] Indignado. Nagagalit, nagngingitngit. Indignation, n. [indign�cioen] Indignacion. Ngitngit, poot. Indignity, n. [ind�gniti] Indignidad, oprobio. Paghamak, pag-alipust�. Indigo, n. [�ndigo] A�il. Tayom, tin�. Indirect, adj. [indir�ct] Indirecto. Pasal�w, padapl�s, hind� t�patan. Indiscreet, adj. [indiscr�t] Indiscreto, imprudente. Walang pitagan, walang bait, bastos. Indiscretion, n. [indiscr�cioen] Indiscrecion, imprudencia. Pagkawalang pitagan, pagkawalang bait, kabastusan. Indiscriminate, adj. [indiscr�minet] Indistinto, confuso. Malab�, magul�, hind� malinaw. Indispensable, adj. [indisp�nsabl] Indispensable. Lubhang kailangan, s�pilitan. Indispensably, adv. [indisp�nabli] Indispensablemente. N�paka lubhang kailangan. Indispose, v. [indisp�z] Indisponer. Alisan ng pasya. Indisposed, adj. [indisp�zd] Indispuesto. May karamdaman, sinasamaan ng katawan, matamlay. Indisposition, n. [indispoz�cioen] Indisposicion. Karamdaman, tamlay, sam� ng katawan. Indisputable, adj. [indispi�tabl]

Indisputable. Hind� mapupwing. Indissoluble, adj. [ind�soliubl] Indisoluble. D� natutunaw, d� nakakalas, d� nakakalag. Indistinct, adj. [indist�nct] Indistinto, confuso. Malab�, hind� malinaw. Indistinguishable, adj. [indist�nguishabl] Indistinguible. Hind� m�unawaan. Indite, v. [inda�t] Redactar. Maglagd�. Individual, adj. [indiv�diual] Individual. Bukod, sarili, nag-iis�. Individual, n. [indiv�diual] Individuo. Tao. Individuality, n. [individiu�liti] Individualidad. Pagkatao. Indivisible, adj. [indiv�zibl] Indivisible. Hind� mabahagi, hind� mahat�. Indocile, adj. [ind�cil] Ind�cil. Matigas ang ulo. Indocility, n. [indos�liti] Indocilidad, pertinacia. Katigasan ng ulo. Indolence, n. [�ndolens] Indolencia, pereza. Katamaran. Indolent, adj. [�ndolent] Indolente, perezoso. Tamad. Indomitable, adj. [ind�mitabl] Indomable. D� mapaam�, d� mapasuk�, d� malupig. Indorse, v. [ind�rs] Endosar una letra, vale � otro documento. Isalin sa iba ang anomang inaaring katibayang may halaga.

Indubitable, adj. [indi�bitabl] Indubitable. D� maikakail�. Induce, v. [indi�s] Inducir, instigar, incitar. Mag-udyok, mangayag, mang-ak�t, mang-upat. Inducement, n. [indi�sment] Inducimiento, aliciente, halago. Pangangayag, panghalina, pang-ak�t. Induction, n. [ind�ccioen] Induccion. Panghihikayat, pangangayag, pang-uupat. Inductive, adj. [ind�ctiv] Inductivo. Nakahihikayat, nakaaak�t. Indue, v. [indi�] Vestir, investir. Suut�n, damt�n. Indulge, v. [ind�ldch] Favorecer, conceder, ser indulgente. Kumaling�, magkaloob, mahabag. Indulgence, n. [ind�ldchens] Indulgencia. Tawad, patawad. Indulgent, adj. [ind�ldchent] Indulgente. Mapagpatawad, mahabagin. Indurate, adj. [�ndiuret] Endurecer. Tumigas, magmatigas. Induration, n. [indiur�cioen] Endurecimiento, dureza de corazon. Pagmamatigas. Industrial, adj. [ind�strial] Industrial. Nauukol sa paghahanap-buhay. Industrious, adj. [ind�strias] Industrioso, laborioso. Masikap, masipag. Industry, n. [ind�stri] Industria. Pagkabuhay, hanap-buhay. Inebriate, v. [in�briet]

Embriagar. Lumas�ng lumang�. Inebriation, n. [inibri�cioen] Embriaguez. Paglalas�ng, paglalang�. Ineffable, adj. [in�fabl] Inefable. D� masayod, d� masaysay. Ineffective, adj. [inef�ctiv] Ineficaz. Walang bis�. Inefficacious, adj. [inefik�cioes] Ineficaz. Walang bis�. Inefficiency, n. [in�ficiensi] Ineficacia. Pagkawalang bis�. Inefficient, adj. [inef�cient] Ineficaz. Walang bis�. Inelegant, adj. [in�ligant] Inelegante, sin pulimento. Magaspang, bastos, hind� malines. Ineligibility, n. [inelidchib�liti] El estado de que no puede ser elegido. Kalagayang d� pinapayagang m�ihalal. Ineligible, adj. [in�lidchibl] Excluido de eleccion. D� pinapayagang m�ihalal. Ineptitude, n. [in�ptitiud] Ineptitud, incapacidad. Kawalan ng kaya, kawal�n ng abot. Inequality, n. [inicu�liti] Desigualdad, desemejanza. Pagkakaiba, kaibahan. Inert, adj. [in�rt] Inerte, perezoso. Tamad. Inertness, n. [in�rtnes] Inercia. Katamaran. Inestimable, adj. [in�stimabl] Inestimable, inapreciable. Lubhang mahalaga, lubhang makabuluhan.

Inevitable, adj. [in�vitabl] Inevitable. D� maiwasan, d� mailagan. Inexcusable, adj. [inecski�zabl] Inexcusable. Walang sukat madahilan. Inexhaustible, adj. [inecss�stibl] Inexhausto, inagotable. D� maubos, d� masaid. Inexorable, adj. [in�csorabl] Inexorable, inflexible, duro. D� mapakiusapan, d� mapamanhikan, mapagmatigas na loob. Inexpediency, n. [inecsp�diensi] Inconveniencia, falta de oportunidad. Pagka d� marapat, pagkawalang karapatan. Inexpedient, adj. [inecsp�dient] Impropio. D� dapat, d� bagay. Inexperience, n. [inecsp�riens] Inexperiencia, impericia. Pagka d� san�y, kawal�n ng kaya. Inexpert, adj. [inecsp�rt] Inexperto. Hind� bihas�. Inexplicable, adj. [inecspl�kebl] Inexplicable. D� masaysay. Inexpressible, adj. [inecspr�sibl] Indecible. D� masayod. Inextricable, adj. [in�cstrikebl] Intrincado, confuso. Maliwag, magul�. Infallibility, n. [infalib�liti] Infalibilidad, suma certeza. Walang pagkakabul�, walang pagkakaday�. Infallible, adj. [inf�libl] Infalible. D� nagkakabul�, d� nadaday�. Infamous, adj. [�nfemoes] Infame, vil. Hamak, alimura, walang puri. Infamy, n. [�nfemi]

Infamia, oprobio, deshonra. Paghamak, kadustaan, kapalibhasaan, kasiraang puri. Infancy, n. [�nfansi] Infancia. Kabataan, pagkabat�. Infant, n. [�nfant] Infante, ni�o. Bat�, sanggol. Infanticide, n. [inf�ntisaid] Infanticidio; infanticida. Pagpatay ng bat�; m�mamatay ng bat�. Infantile, adj. [�nfantail] Infantil, pueril. Kilos bat�, tila bat�. Infantry, n. [�nfantri] Infanter�a. Hukbong lak�d. Infatuate, v. [inf�tiuet] Infatuar, embobar. Mang-ulol, manir� ng isip, mang-hangal. Infatuation, n. [infatiu�cioen] Infatuacion. Pang-uulol, paninir� ng isip. Infect, v. [inf�ct] Infectar, apestar. Makahawa, makasalot. Infection, n. [inf�ccioen] Infeccion. Hawa, pagkahawa. Infectious, adj. [inf�ccioes] Infecto, inficionado. Nakakahawa. Infer, v. [inf�r] Inferir, deducir. Paghanguan, paghuluan, pagkuruan. Inference, n. [�nferens] Inferencia, ilacion. Paghang�, paghul�, pagkur�. Inferior, adj. [inf�rior] Inferior. Mabab� sa iba, lalong mabab�. Inferiority, n. [infiri�riti] Inferioridad. Kababaan sa iba, lalong kababaan.

Infernal, adj. [inf�rnal] Infernal. Nauukol sa impyerno. Infertile, adj. [inf�rtil] Infecundo, esteril. Basal. Infertility, n. [infoert�liti] Infecundidad, esterilidad. Kabasalan, pagkabasal. Infest, v. [inf�st] Infestar. Makahawa. Infidel, adj. [�nfidel] Desleal. Lilo, taksil, pus�ng, suk�b. Infidel, n. [�nfidel] Infiel, pagano. Hind� kristyano. Infidelity, n. [infid�liti] Infidelidad, deslealtad. Paglililo, kataksilan, kapusung�n, kasukab�n. Infinite, adj. [�nfinit] Infinito; innumerable. Walang katapusan, walang bilang. Infinitive, adj. [inf�nitiv] Infinitivo. Walang hanggan. Infirm, adj. [inf�rm] Enfermo, debil. May sak�t, mahin�. Infirmary, n. [inf�rmeri] Enfermer�a. P�gamutan. Infirmity, n. [inf�rmiti] Enfermedad, fragilidad. Sak�t, panghihin�. Inflame, v. [infl�m] Inflamar [se]. Magningas, magliyab, mag-alab. Inflammable, adj. [infl�mabl] Inflamable. Nagniningas, nagliliyab, nag-aalab. Inflammation, n. [inflam�cioen]

Inflamacion, encendimiento. Pagniningas, pagliliyab, pag-aalab. Inflammatory, adj. [infl�metori] Inflamatorio. Mapag-alab, mapagliyab. Inflate, v. [infil�t] Inflar, hinchar. Papintugin. Inflection, n. [infl�ccioen] Inflacion, hinchazon. Pamimintog. Inflection, n. [infl�ccioen] Inflexion. Pagbabago. Inflexibility, n. [inflecsib�liti] Inflexibilidad, dureza, obstinacion. Kitigasan, katibayan. Inflexible, adj. [infl�csibl] Inflexible. Matibay, matigas, d� mabaluktot, d� m�ibaling. Inflict, v. [infl�ct] Castigar. Magparusa. Infliction, n. [infl�ccioen] Imposicion de una pena corporal. Parusa. Influence, n. [�nfliuens] Influencia, influjo. Lakas, kapangyarihan. Influential, adj. [infliu�ncial] Influente. May lakas, may kapangyarihan. Influenza, n. [infliu�nza] Influenza. Hik�. Influx, n. [�nfloecs] Influjo; infusi�n. Pagpasok. Inform, v. [inf�rm] Informar, delatar. Magpahiwatig, magbigay-alam, magbalit�. Informal, adj. [inf�rmal] Informal. Walang pormalidad, walang ayos.

Informality, n. [inform�liti] Informalidad. Kawal�n ng ayos, kawal�n ng pormalidad. Informant, n. [inf�rmant] Informante, denunciador. Tagapagpahiwatig, tagasumbong. Information, n. [inform�cioen] Informacion. Hiwatig, balit�. Infraction, n. [infr�ccioen] Infraccion; transgresion. Sala, kamalian, pagsway, paglabag. Infrangible, adj. [infr�ndchibl] Infrangible. D� malalabag, d� masisir�. Infrequent, adj. [infr�cuent] Raro, extraordinario. Madalang, bihir�. Infringe, v. [infr�ndch] Infringir, violar una ley � pacto. Lumabag, sumw�y, magkasala. Infringer, n. [infr�ndcher] Violador. Mangdadahas, m�nunway. Infuriate, v. [infi�riet] Enfurecer, irritar. Mapoot, mag-init. Infuse, v. [infi�z] Infundir. Isalin, ibuhos. Infusion, n. [infi�cioen] Infusion. Pagsasalin, pagbubuhos. Ingathering, n. [�ngadzering] Cosecha. Ani, pag-aani. Ingenious, adj. [indch�nioes] Ingenioso, h�bil. Matalin�, marunong, makat�. Ingenuity, n. [indcheni�ti] Ingeniosidad. Katalinuan, karunungan. Ingenuous, adj. [indch�niuoes]

Ingenuo, sincero. Tapat na loob. Inglorious, adj. [ingl�rioes] Ignominioso, deshonroso. Kahalay-halay, kahiy�-hiy�. Ingot, n. [�ngot] Barra de metal. Putol ng metal. Ingraft, v. [ingr�ft] Injertar. Magsupl�ng. Ingrate, adj. [ingr�t] Ingrato. Hind� marunong kumilala ng utang na loob. Ingratiate, v. [ingr�ciet] Insinuarse, congraciarse. Magmakaam� magmakaaw�. Ingratitude, n. [imgr�titiud] Ingratitud. D� karunungan ng pagkilala ng utang na loob. Ingredient, n. [ingr�dient] Ingrediente. Kahal�, kalahok. Ingress, n. [�ngres] Ingreso, entrada. Pasok, pagpasok. Ingulf, v. [ingalf] Engolfar, tragar. Sumakmal, lumamon. Inhabit, v. [inj�bit] Habitar, vivir, residir. Tumira, tumahan, mamuhay. Inhabitable, adj. [inj�bitabl] Habitable. Matitirhan, matatahanan, mapamumuhayan. Inhabitant, n. [inj�bitant] Habitante. Tao, naninirahan. Inhale, v. [inj�l] Inspirar. Huminga, suminghot ng hangin. Inharmonious, adj. [injarm�nioes] Disonante, descordante. Hind� tugm�, sir� ang tun�g.

Inherent, adj. [inj�rent] Inherente. Kakab�t, kanign�g. Inherit, v. [inj�rit] Heredar. Magmana. Inheritance, n. [inj�ritans] Herencia. Mana. Inheritor, n. [inj�ritor] Heredero. Tagapagmana. Inhospitable, adj. [inj�spitabl] Inhospitable, inhospedable. Hind� marunong magpatuloy, hind� mapakisunuan. Inhuman, adj. [inji�man] Inhumano, cruel. Walang pagkatao, mabagsik, mabangis. Inhumanity, n. [injium�niti] Inhumanidad, barbarie. Kahayupan, kabalakyutan, kabagsikan. Inhume, v. [inji�m] Enterrar, sepultar. Magba�n, maglib�ng. Inimical, adj. [in�mical] Enemigo, contrario. Kalaban, kaaway. Inimitable, adj. [in�mitabl] Inimitable. D� matularan, d� maparisan. Iniquitous, adj. [in�cuit�s] Inicuo, malvado. Balakyot, masam�. Iniquity, n. [in�cuiti] Iniquidad, maldad. Kabalakyutan, kasamaan. Initial, adj. [in�cial] Inicial. Una, panguna. Initial, n. [in�cial] Letra inicial. Unang t�tik ng pangalan. Initiate, v [in�ciet]

Iniciar. Magsimul�. Initiation, n. [inici�cion] Iniciacion. Pagsisimul�. Inject, v. [indch�ct] Inyectar. Ipasok, isilid, isuot. Injection, n. [indch�ccion] Inyeccion. Pa papasok, pagsisilid. Injudicious, adj. [indchiud�cies] Indiscreto, poco juicioso. Pabigl�-bigl�, walang bahal�. Injunction, n. [indch�nccion] Mandato, precepto. Utos. Injure, v. [�ndchiur] Injuriar, ofender, da�ar. Umalipust�, lumapastangan, manak�t, makasak�t. Injurious, adj. [indchi�ri�s] Injurioso, injusto. Namamaslang, nangaap�. Injury, n. [�ndchiuri] Injuria, da�o, detrimento. Kapaslangan, kasiraan, pananak�t. Injustice, n. [indch�stis] Injusticia. Kalikuan. Ink, n. [ink] Tinta. Tint�. Ink, v. [ink] Ennegrecer, te�ir con tinta. Paitimin, tinain ng tint�. Inkhorn, n. [�nkjorn] Tintero. Tintero, sisidl�n ng tint�. Inkling, n. [�ncling] Aviso secreto. Up�t, sumbong na lihim. Inkstand, n. [�nkstand] Tintero. Tintero, sisidl�n ng tint�.

Inky, adj. [�nki] De tinta, semejante � la tinta. May tint�, parang tint�. Inland, adj. [�nland] Interior. Lupang n�loloob. Inlay, v. [inl�i] Ataracear. Papag-iba't ibahin ng kulay. Inlet, n. [�nlet] Entrada. Pasuk�n. Inmate, n. [�nmet] Inquilino. Ang nangungupahan ng bahay. Inmost, adj. [�nmost] �ntimo. Kasi, kaibuturan. Inn, n. [in] Posada, meson. Dakong p�nuluyan. Innate, adj. [in�t] Innato, natural. Katutub�, talag�. Inner, adj. [�ner] Interior. Loob, sa loob. Innermost, adj. [�nermost] �ntimo. Kaibuturan, k�loob-looban. Innocence, n. [�nosens] Inocencia. Kawal�n ng malay, kamusmusan. Innocent, adj. [�nosent] Inocente. Walang malay, musmos. Innovate, v. [�novet] Innovar. Magbago. Innovation, n. [inov�cion] Innovacion. Pagbabago. Innoxious, adj. [in�cci�s]

Inocente, exento de culpa. Walang sala. Innumerable, adj. [ini�merabl] Innumerable. D� mabilang, walang bilang. Inoculate, v. [in�kiulet] Inocular, ingertar. Bakunahan, tamn�n. Inodorous, adj. [in�dor�s] Inodoro, sin olor. Walang amoy. Inoffensive, adj. [inof�nsiv] Inofensivo, pac�fico. D� nakasasak�t, maam�. Inopportune, adj. [inoporti�n] Inconveniente, inoportuno. Hind� bagay, wal� sa panahon. Inordinate, adj. [in�rdinet] Desordenado. Walang ayos, magul�. Inorganic, adj. [inorg�nic] Inorg�nico. Walang buhay. Inquest, n. [�ncuest] Indagacion, pesquisa. Pag-uusig, pagsisiyasat. Inquire, v. [incu�ir] Inquirir, examinar. Siyasatin, litisin. Inquiry, n. [incu�iri] Interrogacion, examinacion. Tanong, siyasat. Inquisition, n. [incuiz�cion] Inquisicion, escudri�amiento. Siyasat, usig, sinop. Inquisitive, adj. [incu�zitiv] Inquisitivo, curioso. Masiyasat, mapagsaliksik. Inquisitor, n [incu�zitor] Juez pesquisidor. Mang-uusig na taga-hatol. Inroad, n. [�nrod] Incursi�n, invasi�n. Paglusob.

Insane, adj. [ins�n] Insano, loco, demente. Sir� ang ulo, sir� ang isip, sir� ang ba�t, ulol, baliw, loko. Insanity, n. [ins�niti] Demencia, insania, locura. Kasiraan ng isip. Insatiable, adj. [ins�siabl] Insaciable. Walang kasiyahan, d� nabubusog. Inscribe, v. [inscr�ib] Inscribir. Isulat. Inscription, n. [inscr�pcion] Inscripcion. Sulat. Inscrutable, adj. [inscri�tabl] Inescrutable. D� malirip, d� matarok. Insect, n. [�nsect] Insecto. Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip, tutub�, ibp. Insecure, adj. [insiki�r] No est� seguro. D� maasahan, hind� matibay. Insecurity, n. [insiki�riti] Desconfianza; peligro, riesgo. Kawalan ng tiwal�, panganib, pangamb�. Insensate, adj. [ins�nset] Insensato. Walang pakiramdam, walang damdam. Insensibility, n. [insensib�liti] Insensibilidad. Kawal�n ng pakiramdam, kawal�n ng damdam. Insensible, adj. [ins�nsibl] Insensible. Walang pakiramdam, walang damdam. Inseparable, adj. [ins�parabl] Inseparable. D� m�hiwalay, walang hiwalay. Insert, v. [ins�rt] Insertar, ingerir. Ipasok. Insertion, n. [ins�rcion]

Insercion. Pagpapasok. Inside, adv. [�nsaid] Adentro. Sa loob. Inside, n. [�nsaid] Interior. Loob. Insidious, adj. [ins�diaus] Insidioso. Sw�tik. Insight, n. [�nsait] Conocimiento profundo de alguna cosa. Tarok ng isip. Insignia, n. [ins�gnia] Insignias, estandartes. Watawat, tand�. Insignificant, adj. [insign�ficant] Insignificante. Walang kabuluhan, walang halag�. Insincere, adj. [insens�r] Poco sincero. Hind� tapat na loob, gir�ng pul�. Insincerity, n. [insens�riti] Disimulacion. Paggigir�ng pul�, paimbabaw. Insinuate, v. [ins�ninuet] Insinuar. Magparatang, magbintang. Insinuation, n. [insiniu�cion] Insinuacion. Paratang, bintang. Insipid, adj. [ins�pid] Ins�pido, insulso. Walang lasa, matabang. Insipidity, n. [insip�diti] Insipidez, insulsez. Kawal�n ng lasa, tabang. Insist, v. [ins�st] Insistir, persistir. Igiit, ipilit. Insolence, n. [�nsolens] Insolencia. Kalaswaan, kapaslangan.

Insolent, adj. [�nsolent] Insolente. Lapastangan. Insoluble, adj. [ins�liubl] Insoluble, indisoluble. D� matunaw, d� maagnas, d� makalas. Insolvency, n. [ins�lvensi] Insolvencia. Ang d� pagkabayad ng utang. Insolvent, adj. [ins�lvent] Insolvente. Hind� makabayad, walang ikabayad. Insomuch, conj [insom�ch] De manera que, de modo que. Anopat. Inspect, v. [insp�ct] Inspeccionar, reconocer. Pangalagaan, siyasatin, usisain. Inspection, n. [insp�ccion] Inspeccion. Pangangalag�, pagsisiyasat. Inspector, n. [insp�ctor] Inspector. Tagapangalag�, tagasiyasat. Inspiration, n. [inspir�cion] Inspiracion. Kasi, pukaw, gun�gun�. Inspire, v. [insp�ir] Inspirar; introducir el aire exterior en los pulmones. Kasihan; suminghot ng hangin. Inspirit, v. [insp�rit] Alentar, animar, dar vigor. Palakasin ang loob, patapangin, buhayin ang loob. Instability, n. [instab�liti] Instabilidad. Karupukan, kahunaan, kahinaan, kabway�n. Install, v. [inst�l] Instalar. Maglagay, magkan�. Installation, n. [instal�cion] Instalacion. Paglalagay, pagkakan�. Instance, n. [�nstans]

Instancia, solicitud. Pamanhik, luh�g. Instance, v. [�nstans] Ejemplificar, declarar. Kumuhang halimbaw�. Instant, adj. [�nstant] Instante. Dal�dal�. Instant, n. [�nstant] Instante, momento. Sangdal�. Instantaneous, adj. [instant�nioes] Instant�neo. Sangd�lian. Instead, prep. [inst�d] En lugar de, en vez de. Sa lugar ng, na kahalili ng � ni. Instep, n. [�nstep] Empeine � garganta del pi�. Bubong ng paa. Instigate, v. [�nstiguet] Instigar, mover. Magbudlong, magbuy�, umudyok. Instigation, n. [instigu�cion] Instigacion, sugestion. Udyok, sulsol. Instill, v. [inst�l] Instilar. Isalin. Instinct, n. [�nstinc] Instinto. Pakiramdam, pangamoy. Instinctive, adj. [inst�nctiv] Instintivo. Nauukol sa pakiramdam � pangamoy. Institute, n. [�nstitiut] Instituto. Instituto, pa�ralan. Institute, v. [�nstitiut] Instituir, establecer. Magtatag, magbangon. Institution, n. [institi�cion] Institucion, establecimiento. Pagtatatag, pagbabangon.

Instruct, v. [instr�ct] Instruir, ense�ar. Magtur�, mangaral. Instructor, n. [instr�ctor] Instructor. Tagapagtur�, taga-pagiw�. Instruction, n. [instr�ccion] Instruccion. Tur�, iw�. Instrument, n. [�nstriument] Instrumento. Kasangkapan, instrumento, panugtog. Insubordinate, adj. [insub�rdinet] Insubordinado. Lumalabag, swail. Insubordination, n. [insobordin�cion] Insubordinacion. Paglabag, pagsway. Insufferable, adj. [ins�ferabl] Insufrible, insoportable. Hind� matiis, d� mabat�. Insufficiency, n. [insaf�cienci] Insuficiencia. Kakulangan, kakapus�n. Insufficient, adj. [insaf�cient] Insuficiente. Kulang, kap�s. Insular, adj. [�nsiular] Insular. Nauukol sa pul�. Insult, n. [ins�lt] Insulto, ultraje; injuria. Tungayaw, lait, dust� paslang, siphay� alimura. Insult, v. [ins�lt] Insultar, ultrajar. Tumungayaw, lumait, mamaslang, sumiphay�, umalimura. Insuperable, adj. [insiup�rabl] Insuperable. D� masupil, d� madaig, d� mapasuk�. Insupportable, adj. [insaportabl] Insoportable. D� matiis, d� mabat�. Insurance, n. [insi�rans]

Seguro, seguridad. Seguro, katibayan. Insure, v. [inc�ur] Asegurar. Ipaseguro; sumiguro. Insurgent, n. [ins�rdchent] Insurgente, amotinado. Nanghihimagsik, lumalaban sa p�mahalaan. Insurmountable, adj. [insarm�untabl] Insuperable. D� malupig, d� madaig, d� matalo. Insurrection, n. [insureccion] Insurreccion. Panghihimagsik, himagsikan. Intact, adj. [int�ct] Intacto, entero. Bu�, gan�p, lub�s. Intangible, adj. [int�ndchibl] Intangible. D� mahip�. Integral, adj. [int�gral] Integro. Bu�. Integrity, n. [int�griti] Integridad, entereza. Kabuoan, pagtatap�t. Intellect, n. [�ntelect] Entendimiento. Kaalaman. Intellectual, adj. [intel�cchiual] Intelectual. Maalam, matalin�. Intelligence, n. [int�lidchens] Inteligencia, conocimiento. Kaalaman, pagkaalam, pagkatalos, pakatant�. Intelligent, adj. [int�lidchent] Inteligente, diestro. Maalam, matalin�. Intelligible, adj. [int�lidchibl] Inteligible. Madaling maunaw� � matalastas. Intemperance, n. [int�mperans] Intemperancia, exceso. Kalabis�n, kayamuan.

Intemperate, adj. [int�mperet] Destemplado, inmoderado. Mayam�, masagw�. Intend, v. [int�nd] Intentar. Akalain, bantain. Intendant, n. [int�ndant] Intendente. Tagapamahal�. Intense, adj. [int�ns] Intenso; violento. Masins�n; mabis�, masidh�. Intensity, n. [int�nsiti] Intensidad. Sinsin; bis�, sidh�. Intent, n. [int�nt] Intento, designio, intencion. Bant�, akal�, hak�, panukal�. Intention, n. [intenci�n] Intencion, designio.. Panukal�, hak�. Intentional, adj. [int�ncional] Intencional. Kinus�, sinady�, talaga. Inter, v. [�nter] Enterrar. Ibaon, ilib�ng. Intercalation, n. [intercal�cion] Intercalacion. Sal�t, saglit, pakl�, sabad. Intercede, v. [inters�d] Interceder, mediar. Mamagitan, mamanh�k. Intercept, n. [inters�pt] Interceptar, impedir. Sansalain, sawatain. Interception, n. [inters�pcion] Intercepcion. Sansal�, sawat�. Intercession, n. [inters�cion] Intercesion, mediacion. Pamamagitan, pamanhik. Intercessor, n. [inters�sor]

Intercesor, mediador. Tagapamagitan, pintakasi. Interchange, v. [�nterchendch] Comercio, permuta de g�neros. Pangangalakal, pagpapalitan ng kalakal; p�litan. Interchangeable, adj. [interch�ndchabl] Permutable. M�ipapalit. Intercourse, n. [�ntercors] Comunicacion, trato. S�litaan. Interdict, v. [interd�ct] Prohibir, vedar. Magbawal, sumansal�. Interdiction, n. [interd�ccion] Interdiccion, prohibicion. Pagbabawal, pagsangsal�. Interest, n. [�nterest] Inter�s, provecho. Tub�, patub�, pakinabang; hangad, imbot. Interest, v. [�nterest] Interesar, empe�ar. Mag imbot, maghangad; magmasakit. Interfere, v. [interf�r] Entremeterse, intervenir. Makialam, manghimasok, sumabad. Interference, n. [interf�rens] Interposicion, intervencion. Pakikialam, panghihimasok. Interim, n. [�nterim] Intermedio. Pag-itan. Interior, adj. [int�rior] Interior, interno. Loob. Interjection, n. [interdch�ccion] Interjeccion. Pagkabigl�, pagkabulal�s. Interlace, v. [interl�s] Entrelazar, entremezclar. Salit�n, sahugan. Interland, v. [interl�nd] Entremezclar, entretejer. Ilahok, ihal�, isal�t.

Interline, v. [interl�in] Interlinear. Sumulat sa pagitan ng mga guhit. Interlocution, n. [interloki�cion] Interlocucion. S�litaan. Interlocutor, n. [interl�kiutor] Interlocutor. Ang nagsasalit�, ang kausap. Interlope, v. [interl�p] Entremeterse. Makihal�, manghimasok, makialam. Interloper, n. [interl�per] Entremetido. Mapanghimasok, mapakialam. Intermarriage, n. [interm�ridch] Doble casamiento entre dos familias. Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga tao ng kasundong ibang mag-an�k. Intermeddle, v. [interm�dl] Entremeterse. Makialam. Intermediate, adj. [interm�diet] Intermedio. Pag-itan. Interment, n. [int�rment] Entierro, funeral. Paglilibing, lib�ng. Interminable, adj. [int�rminabl] Interminable, ilimitado. Walang katapusan. Intermingle, v. [interm�ngl] Entremezclar. Makihal�, makihalobilo. Intermission, n. [interm�cion] Intermisi�n, interrupci�n. Linggatong, likat, pahinga. Internal, adj. [int�rnal] Interno. Loob, nasa loob. International, adj. [intern�cional] Internacional. May kinalaman sa lahat ng bansa.

Interpose, v. [interp�z] Interponer, entreponer. Mamagitn�, mamagitan. Interposition, n. [interpoz�cion] Interposicion, mediacion. Pamamagitn�, pamamagitan. Interpret, v. [int�rpret] Interpretar. Magpaliwanag, magpaaninaw. Interpretation, n. [interpret�cion] Interpretacion. Paliwanag, paaninaw. Interrogate, v. [int�rroguet] Interrogar. Tumanong, magtanong. Interrogation, n. [interrogu�cion] Interrogacion, pregunta. Tanong, pagtatanong. Interrogative, adj. [interr�gativ] Interrogativo. Nauukol sa tanong. Interrogatory, n. [interr�gatori] Interrogatorio. Tanong. Interrupt, v. [interr�pt] Interrumpir; estorbar. Sumabad, pumakl�; umabala, gumambal�. Interruption, n. [interr�pcion] Interrupcion; obst�culo. Sabad, pakl�; abala, gambal�. Intersect, v. [inters�ct] Entrecortar. Putl�n hanggang sa kalagitnaan. Intersperse, n. [intersp�rs] Esparcir una cosa entre otras. Ilahok, ihal�. Interstice, n. [�nterstis] Intersticio, intervalo. Pag-itan. Interval, n. [�nterval] Intervalo. Pag-itan, yugt�. Intervene, v. [interv�n] Intervenir, mediar.

Mamagitn�, mamagitan. Intervention, n. [interv�ncion] Intervencion, mediacion. Pamamagitn�, pamamagitan. Interview, n. [�nterviu] Entrevista, conferencia. Tagpuan, pagkikita; panayam, s�litaan. Interweave, v. [interu�v] Entretejer, enlazar. Isal�t. Intestate, adj. [int�stet] Intestado. Walang testamento. Intestinal, adj. [int�stinal] Intestinal. Nauukol sa bituka. Intestine, n. [int�stin] Intestino, tripa. Bituka. Intimate, adj. [�ntimet] �ntimo, cordial, familiar. Taos, taimtim, tapat na loob, kasi. Intimate, v. [�ntimet] Insinuar, dar de entender. Pahalat�. Intimation, n. [intim�cion] Insinuacion indirecta. Pagpapahalat�. Intimidate, v. [int�midet] Intimidar. Manakot, tumakot. Intimidation, n. [intimid�cion] Intimidacion. Pananakot. Into, prep. [�ntu] En, dentro. Sa, sa loob. Intolerable, adj. [int�lerabl] Intolerable. D� mabat�, d� matiis. Intolerance, n. [int�lerans] Intolerancia. Kawal�n ng pagbabat� � pagtitiis.

Intolerant, adj. [int�lerant] Intolerante. D� makapagbat�, d� makatiis; d� makapagpalagp�s. Intomb, v. [int�m] Enterrar, sepultar. Ilib�ng. Intonation, n. [inton�cion] Entonacion. Pagkatugm�. Intone, v. [int�n] Entonar. Tumugm�. Intoxicate, v. [int�csiket] Embriagar. Lumasing. Intoxication, n. [intocsik�cion] Enbriaguez, borrachera. Paglalasing, pagkalang�. Intractable, adj. [intr�ctabl] Intratable. Masungit, d� m�kansap ng mabuti. Intransitive, adj. [intr�nsitiv] Intransitivo. Sarili. Intrench, v. [intr�nch] Atrincherar. Magkut�, magtrinchera. Intrenchment, n. [intr�nchment] Atrincheramiento. Pagkukut�, pagtitrinchera. Intrepid, adj. [intr�pid] Intr�pido, arrojado. Pangahas, walang takot. Intrepidity, n. [intrip�diti] Intrepidez, osad�a. Kapangahasan, pagkawalang takot. Intricacy, n. [�ntrikesi] Embrollo, embarazo; dificultad. Gul�, lab�, sikot; abala; hirap. Intricate, adj. [�ntriket] Intricado, complicado. Magul�, pasikotsikot, malab�; mahirap. Intrigue, n. [intr�g] Intriga, trama.

Lal�ng. Intrigue, v. [intr�g] Intrigar. Magpakan� ng lal�ng. Intrinsical, adj. [intr�nsical] Intr�nseco; interno. Sa laob, loob. Introduce, v. [introdi�s] Presentar; introducir. Ipakilala; ipasok. Introduction, n. [introd�ccion] Presentacion; introduccion. Pagpapakilala; pagpapasok. Intrude, v. [intri�d] Entremeterse. Makialam, manghimasok. Intrusion, n. [intri�cion] Intrusion, entremetimiento. Pakikialam. Intrusive, adj. [intri�siv] Intruso. Nauukol sa pakikialam. Intrust, v. [intr�st] Confiar, fiar. Magkatiwal�, tumiwal�. Intuition, n. [intiu�cion] Intuicion. P�ngitain. Intwine, v. [intw�in] Entrelazar una cosa con otra torci�ndolas. Papaglikaw likawin. Inundate, v. [in�ndet] Inundar. Bumah�, umapaw ang tubig. Inundation, n. [inund�cion] Inundacion. Bah�, pag-apaw ng tubig. Inure, v. [ini�r] Acostumbrar, habituar. Mahirati, mabihasa. Inurement, n. [in�urment] H�bito, costumbre. Pagkahirati, pagkabihasa.

Inutility, n. [iniut�liti] Inutilidad. Kawal�n ng kabuluhan. Invade, v. [inv�d] Invadir, acometer, asaltar. Lumusob, dumaluhong, humarang, sumalakay. Invalid, adj. & n. [inv�lid] Inv�lido. Walang kabuluhan, lamp�, unsiam�. Invalidate, v. [inv�lidet] Invalidar, anular. Pawal�n ng kabuluhan. Invaluable, adj. [inv�liuabl] Invaluable, inapreciable. Lubhang mahalaga. Invariable, adj. [inv�riabl] Invariable. Hind� mababago. Invasion, n. [inv�cion] Invasion. Paglusob, pagsalakay. Invective, adj. [inv�ctiv] Invectiva. Nanunungayaw, umaalipust�, nanglalait. Inveigle, v. [inv�gl] Seducir, persuadir, enga�ar con arte y ma�a. Manghikayat, manulsol, manghib�. Invent, v. [inv�nt] Inventar, descubrir. Kumath�, lumikh�. Invention, n. [inv�ncion] Invencion. Kath�, likh�. Inventor, n. [inv�ntor] Inventor. Maykath�, maylikh�. Inventory, n. [�nventori] Inventario. T�laan ng mga pag aar�. Inverse, adj. [inv�rs] Inverso, trastornado. Tiwal�, baligtad, magul�. Inversion, n. [inv�rcion] Inversion.

Katiwal�an, pagkabaligtad. Invert, v. [inv�rt] Invertir, trastornar. Tiwaliin, baligtarin, guluhin. Invest, v. [inv�st] Invertir; sitiar; invertir, emplear. Bigyan ng katungkulan � karangalan; lumusob; gugulin. Investigate, v. [inv�stiguet] Investigar, averiguar. Siyasatin, usisain; sumiyasat, mag-usis�. Investigation, n. [investigu�cion] Investigacion, averiguacion. Pagsisiyasat, paguusis�. Investment, n. [inv�stment] Vestido; la inversion � empleo del dinero. Kasuutan; pag-uukol ng salap� sa pangangalakal. Inveterate, adj. [inv�teret] Inveterado. Matigas ang ulo. Invigorate, v. [inv�goret] Vigorar, dar vigor. Buhayin ang loob, palakasin ang loob. Invigoration, n. [invigor�cion] El acto de vigorar. Pagpapalakas ng loob. Invincible, adj. [inv�nsibl] Invencible. D� matalo, d� mapasuk�. Inviolable, adj. [invai�labl] Inviolable, invulnerable. D� madah�s, d� tabl�n. Inviolate, adj. [inv�iolet] Ileso, �ntegro. D� naan�, bu�. Invisible, adj. [inv�zibl] Invisible. D� makita. Invitation, n. [invit�cion] Invitacion, convite. Anyaya, pig�ng. Invite, v. [inv�it] Invitar, convidar. Mag-anyaya; anyayahan.

Invocate, v. [�nvoket] Invocar, implorar. Dumalangin, sumam�, tumawag. Invocation, n. [invok�cion] Invocacion. Dalangin, tawag. Invoice, n. [�nvois] Factura. T�laan ng mga halag� ng tind� � kalakal. Invoke, v. [inv�k] Invocar, implorar, suplicar. Manalangin, sumam�, mamanhik. Involuntary, adj. [inv�lunteri] Involuntario. D� sinasady�, d� kus�. Involution, n. [involi�cion] La accion de envolver. Pagtiklop, paglup�. Involve, v. [inv�lv] Envolver, arrollar. Tumiklop, bumalot, lumulon. Invulnerable, adj. [inv�lnerabl] Invulnerable. D� tabl�n, d� masaktan. Inward, adj. [�nward] Interior. Loob, n�loloob. Inward, adv. [�nward] H�cia dentro, adentro. Sa dakong loob, sa loob. Irascible, adj. [ir�sibl] Irascible. Magagalit�n. Irate, adj. [ir�t] Iracundo. Magagalit�n. Ire, n. [�ir] Ira, enojo, enfado. Galit, poot. Ireful, adj. [�irful] Iracundo, col�rico. Magagalit�n. Iris, n. [�iris] Arco iris.

Bahag-har�. Irish, adj. & n. [�irish] Irlandes. Taga Irlanda. Irk, v. [�rc] Fastidiar. Yamamot, umin�p. Irksome, adj. [�rcsam] Tedioso, fastidioso. Nakayayamot, nakaiinip. Iron, n. [�iron] Hierro. Bakal. Iron, v. [�iron] Aplanchar, planchar. Mamirinsa. Ironic, adj. [air�nic] Ir�nico. Balintun�. Irony, n. [�ironi] Iron�a. Balintun�. Irradiance, n. [irr�dians] Irradiacion. Ningning, kintab. Irradiate, v. [irr�diet] Irradiar, brillar. Numingning, kumintab. Irrational, adj. [irr�cional] Irracional. Walang katwiran. Irreconcilable, adj. [irrecons�ilabl] Irreconciliable. D� m�kasund�. Irrecoverable, adj. [irrik�verabl] Irrecuperable. D� mabaw�. Irredeemable, adj. [irrid�mabl] Irredimible. D� matub�s. Irreducible, adj. [irridi�sibl] Irreducible. D� mabawasan.

Irrefutable, adj. [irrifi�tabl] Indubitable. D� m�ikakail�. Irregular, adj. [irr�guiular] Irregular. Wal� sa ayos. Irrelative, adj. [irr�lativ] Sin regla, sin orden. Walang ayos. Irrelevant, adj. [irr�levant] No aplicable. Hind� bagay. Irreligion, n. [irril�dchen] Irreligion. Kawalan ng kapanampalatayah�n. Irreligious, adj. [irril�dches] Irreligioso, imp�o. Walang pananampalataya, swail. Irremediable, adj. [irrim�diabl] Irremediable. D� malunasan. Irreparable, adj. [irr�parabl] Irreparable. D� m�iul�. Irrepressible, adj. [irripr�sibl] Lo que no puede ser oprimido. D� mapighat�. Irreproachable, adj. [irripr�chabl] Intachable, incensurable. Walang kapintasan. Irresistible, adj. [irriz�stibl] Irresistible. D� malabanan. Irresolute, adj. [irr�zoliut] Irresoluto, indeciso. �langanin, s�lawahan, urong-sul�ng. Irresolution, n. [irrezoli�cion] Irresolucion. Pag-aalanganin, pagsasalawahan, pag-uurong-sulong. Irrespective, adj. [irrisp�ctiv] Inconsiderado. Walang pakundangan. Irresponsible, adj. [irrisp�nsibl] No responsable.

Walang pananagutan, walang sukat ipanagot. Irretrievable, adj. [irritr�vabl] Irrecuperable. D� mabaw�. Irreverance, n. [irr�verens] Irreverencia. Pagkawalang galang. Irreverent, adj. [irr�verent] Irreverente, descortes. Walang galang, walang pitagan. Irrevocable, adj. [irr�vocabl] Irrevocable. D� mababago. Irrigate, v. [�rriguet] Regar. Magdilig; patubigan. Irrigation, n. [irrigu�cion] Riego. Pagdidilig; pagpapatubig. Irritability, n. [irritab�liti] Irritabilidad. Yamot, in�p. Irritable, adj. [�rritabl] Irritable. Mayayamutin. Irritate, v. [�rritet] Irritar. Mayamot. Irritation, n. [irrit�cion] Irritacion. Yamot. Irruption, n. [irr�pcion] Irrupcion. Silakb�, sigalb�. Island, n. [�iland] Isla. Pul�. Isle, n. [�isl] Isla. Pul�. Islet, n. [�ilet] Isleta. Munting pul�.

Isolate, v. [�solet] Aislar. Ilay�, itiwalag, ibukod. Israelite, n. [isri�lait] Israelita. Taga Israel. Issue, n. [�siu] Salida, evento, resulta; flujo. Paglabas, pangyayari; agas. Issue, v. [�siu] Salir, brotar; despachar. Lumabas, umagas; lutasin. It, pron. [it] Lo. Yaon, iyan, siya. Italian, adj. & n. [it�li�n] Italiano. Taga Italya. Italic, adj. [it�lic] Letra cursiva. Titik na kursiba. Itch, n. [itch] Sarna; picazon. Gal�s; bant�l. Itch, v. [itch] Picar. Humapd�, kumirot. Item, n. [�item] Item, otro si. Iyan din, gayon din. Iterate, v. [�teret] Repetir. Ulitin. Iteration, n. [iter�cion] Repeticion, reiteracion. Ulit. Itinerant, adj. [ait�nerant] Itinerante, errante. Palakad-lakad, pagal�-gala. Itinerate, v. [ait�neret] Viajar. Maglakbay. Itself, pron. [its�lf] El mismo, la misma, lo mismo.

Siya rin, siya ng�. Ivory, n. [�ivori] Marfil. Garing, pangil ng elepante. Ivy, n. [�ivi] Hiedra. Baging; lipay. J Jabber, v. [j�bber] Charlar. Sumatsat. Jabberer, n. [j�berer] Parlanchin. Palasatsat. Jack, n. [dchek] Juanito, la sota entre los naipes. Swan; sota ng baraha. Jackanapes, n. [dch�caneps] Impertinente, mequetrefe. Malik�t, mapakialam. Jacket, n. [dch�ket] Chaqueta. Chaketa; barong maikl�. Jacobin, n. [dch�cobin] Fraile dominicano. Prayleng dominiko. Jaculate, v. [dch�kiulet] Lanzar, arrojar. Itulak. Jade, n. [dched] Caballo alquilon; mujercilla. Kabayong p�upahan; masamang babae. Jade, v. [dched] Cansar. Pumagod, mamagod. Jag, n. [dchag] Diente de sierra. Ngipin ng lagar�. Jagged, adj. [dch�gued] Desigual; dentado. Hind� pantay; may ngipin [na gaya ng sa lagar�].

Jail, n. [dchel] C�rcel. B�langguan, bilibid. Jailbird, n. [dch�lberd] Preso. Bilangg�. Jailer, n. [dch�ler] Carcelero. Tagapamahal� sa mga bilangg�. Jam, n. [dcham] Conserva � mermelada de frutas. Halea. Jam, v. [dcham] Apretar, estrechar. Ipitin. Jangle, v. [dchangl] Re�ir, altercar. Makipagkaalit, makipagtalo. Janitor, n. [dch�nitor] Conserge. Katiwal� sa bahay-p�aralan. Janty, adj. [dch�nti] Ostentoso, delicado. Maselang, mapagmakis�g. January, n. [dch�niueri] Enero. Enero. Japan, n. [dchap�n] Japon. Hap�n. Japanese, adj. [dch�panis] Japon. Hap�n, taga Hap�n. Jar, n. [dchar] Jarro; tinaja; c�ntaro; tarro. Saro; tapayan, bang�, tab�. Jargon, n. [dch�rgon] Jerigonza. Salitang d� mawawaan, salitang utal. Jaunt, n. [dchant] Excursion. Pagliliwaliw, pasyal. Jaunty, adj. [dch�nti] Alegre, festivo.

Masay�, tw�, galak. Jaw, n. [dcho] Quijada. Pang�. Jawbone, n. [dch�bon] Quijada. Sihang, pang�. Jay, n. [dche] Gayo. Isang ur� ng ibon. Jealous, adj. [dch�las] Zeloso; envidioso. Mapanibughuin, mainggitin. Jealousy, n. [dch�lasi] Zelos, sospecha, rezelo. Panibugh�, pangimbulo, inggit, hinal�. Jeer, n. [dchir] Mofa, burla. Tuks�, bir�. Jeer, v. [dchir] Mofar, escarnecer. Manuks�, magbir�. Jehovah, n. [dchij�ba] Johov�. Heob�, panginoon. Jelly, n. [dch�li] Jalea, jelatina. Hale�, matam�s. Jeopardize, v. [dch�pardais] Poner en riesgo; arriesgar. Ipanganyay�, isapanganib; mangahas. Jeopardy, n. [dch�pardi] Riesgo, peligro. Panganib, panganyay�, pangamb�. Jerk, n. [dcherc] Latigazo, sacudida. Hagup�t, hampas. Jerk, v. [dcherc] Sacudir, azotar. Hagupit�n, hampasin. Jest, n. [dchest] Chanza, burla. Bir�, pagpapataw�.

Jest, v. [dchest] Bufonearse, burlarse. Magbir�, magpataw�. Jester, n. [dch�ster] Mofador, bufon. Palabir�, mapagpatawa. Jesuit, n. [dch�ziuit] Jesuita. Heswita. Jesuitic, adj. [dchezu�tic] Jesu�tico. Nauukol sa heswita. Jesus, n. [dch�sas] Jesus. Hes�s. Jet, v. [dchet] Echar, lanzar. Bumulwak, sumalumpit, lumabas ng pabligl�, bumug�. Jew, n. [dchi�] Judio. Hudy�. Jewel, n. [dch�ul] Joya. Hiyas. Jeweller, n. [dchi�ler] Joyero. M�ngangalakal ng hiyas. Jewish, adj. [dchi�ish] Jud�ico, jud�o. Nauukol sa hudy�. Jiffy, n. [dch�fi] Instante, momento. Sangdal�. Jig, n. [dchig] Baile alegre. Sayaw na masay�. Jilt, n. [dchilt] Coqueta. Land�, kir�. Jilt, v. [dchilt] Coquetear. Lumand�, kumir�. Jingle, n. [dchingl] Retint�n, resonido.

Kalansing, tunog. Jingle, v. [dchingl] Reti�ir, resonar. Kumalansing. Job, n. [dchob] Friolera, labor � trabajo de poco momento. Gaw�, trabaho. Jockey, n. [dch�ki] Jinete. M�nanakay sa kabayo. Jockey, v. [dch�ki] Trampear, enga�ar. Mangday�, manghib�. Jocose, adj. [dchoc�s] Jocoso, alegre, festivo, jovial. Masay�, gal�k, mapagpataw�. Jocoseness, n. [dchoc�snes] Jocosidad, festividad, alegr�a. Kasayahan, kagalakan, pagpapataw�. Jocosity = jocoseness. Jocular, adj. [dch�kiular] Jocoso, alegre. Mapagpataw�, masay�. Jocularity, n [dchokiul�riti] Festividad, jocosidad. Pagpapatawa, pagsasay�. Jocund, adj. [dch�kand] Alegre, festivo. Masay�. Jog, n. [dchog] Empellon, sacudimiento lijero. Tabig, tulak. Jog, v. [dchog] Empujar. Manulak. Joggle, v. [dch�gl] Agitarse con movimiento tr�mulo. Umalog, kumalog. Join, v. [dch�in] Juntar, unir; a�adir. Isama, isanib; iakm�, ikam�, �langkap; idagdag. Joint, n. [dch�int] Coyuntura.

Kasukasuan. Joint, v. [dch�int] Juntar, agregar. Sumama, sumanib. Jointly, adv. [dch�intli] Juntamente. Samasama. Joist, n. [dch�ist] Viga de bovedilla � suelo. Soleras. Joke, n. [dchok] Chanza, burla. Bir�, tuks�. Joke, v. [dchok] Chancear. Magbir�, manuks�, mangbady�. Joker, n. [dch�ker] Burlon, chancero. Palabir�, m�nunuks�. Jollity, n. [dch�liti] Alegr�a, regocijo. Say�, galak; kasayahan, kagalakan. Jolliness = jollity. Jolly, adj. [dch�li] Alegre, festivo. Masay�, gal�k. Jolt, n. [dcholt] Traqueo. Put�k. Jolt, v. [dcholt] Traquear. Pumutok. Jostle, v. [josl] Reempujar. Magtulak. Jot, n. [dchot] Jota, tilde, punto. Punto, tuldok. Jot, v. [dchot] Apuntar. Ital�. Journal, n. [dch�rnal] Diario.

P�hayagang, pang-araw-araw. Journalism, n. [dch�rnalism] Periodismo. Panunulat sa p�hayagan. Journalist, n. [dch�rnalist] Periodista, diarista. M�nunulat sa p�hayagan. Journey, n. [dch�rni] Jornada, viaje. Paglalakbay, paglalakad. Journey, v. [dch�rni] Viajar. Maglakbay. Journeyman, n. [dch�rniman] Jornalero. Mang-aar�w. Journey-work, n. [deh�rniuerk] Jornal. Upa. Jovial, adj. [dch�vial] Jovial, festivo. Masay�. Joviality, n. [dchovi�liti] Jovialidad, festividad. Say�. Joy, n. [dchoy] Gozo, j�bilo. Gal�k, kagalak�n. Joy, v. [dchoy] Regocijarse, recrearse. Magalak, matw�. Joyous, adj. [dch�ias] Alegre, gozoso. Gal�k, masay�. Joyful = joyous. Joyless, adj. [dch�iles] Triste, sin alegria. Mapanglaw, walang kasayahan. Joyfulness, n. [dch�yfulnes] Alegria, j�bilo. Say�, gal�k. Jubilant, adj. [dchi�bilant] Lleno de j�bilo.

Puspos ng kagalakan. Jubilation, n. [dchiubil�cion] J�bilo, regocijo. Kagalakan. Jubilee, n. [dchi�bili] Jubileo. Hubile�, isang pist� ng mga taga Israel. Judaical, adj. [dchiud�ical] Judaico. Nauukol sa mga Hudy�. Judaism, n. [dchi�deizm] Judaismo. Pananampalataya ng mga Hudy�. Judge, n. [dchadch] Juez. Hukom. Judge, v. [dchadch] Juzgar. Humatol, humukom. Judgment, n. [dch�dchment] Juicio. Hatol, paghuhukom. Judge of Peace, n. [dchadch of piz] Juez de Paz. Hukom-tagapamayap�. Judicial, adj. [dchiud�cial] Judicial. Nauukol sa h�kuman. Judiciary, adj. [dchiud�cieri] Judiciario. Nauukol sa h�kuman. Judicious, adj. [dchiud�cias] Juicioso, prudente. Mabait, matalin�. Jug, n. [dchag] Jarro. Sisidl�n ng mga bagay na lusaw. Juggle, n. [dchagl] Juego de manos. Salamangk�. Juggle, v. [dchagl] Hacer juegos de manos. Magsalamangk�.

Juggler, n. [dch�gler] Juglar. M�nanalamangk�, salamangkero. Juice, n. [dchi�s] Zumo, jugo. Kat�s. Juiceless, adj. [dchi�sles] Seco, sin jugo. Walang kat�s. Juicy, adj. [dchi�si] Jugoso. Makat�s. July, n. [dchul�y] Julio. Hulyo. Jumble, n. [dch�mbl] Mezcla. Hal�. Jumble, v. [dch�mbl] Mezclar. Ihal�. Jump, n. [dchamp] Salto, brinco. Luks�, lund�g. Jump, v. [dchamp] Saltar, brincar. Lumuks�, lumundag. Junction, n. [dc�nccion] Junta, union. Karugtong, kaanib. Juncture, n. [j�nccher] Juntura, coyuntura. Kaugpong, kasugpong. June, n. [dchun] Junio. Hunyo. Jungle, n. [dchangl] Matorral. Sukal ng matataas na dam�; gubat. Junior, adj. [dch�nior] M�s joven. Lalong bat�. Junk, n. [dchenk] Junco.

Talbak. Junket, n. [dch�nket] Dulce seco. Matam�s. Junket, v. [dch�nket] Dar un convite en secreto. Magpig�ng ng lihim. Junta, n. [dch�nta] Junta, reunion. Pulong, kapulungan. Juridical, adj. [dchiur�dical] Jur�dico, judicial. Nauukol sa hukuman. Jurisdiction, n. [dchiur�sdiccion] Jurisdiccion. Pook na saklaw. Jury, n. [dchi�ri] Jurado. Tagahatol, inang-palan. Just, adj. [dchast] Justo, recto. Ganap, tap�t, matwid. Just, adv. [dchast] Justamente, exactamente. Sukat, gan�p. Justice, n. [dch�stis] Justicia. Kaganapan, katwiran, kapangyarihan. Justifiable, adj. [dch�stifaiabl] Justificable, conforme � razon. Sang-ayon sa katwiran. Justification, n. [dchastifik�cion] Justificacion. Pagmamatwid. Justify, v. [dch�stifay] Justificar. Magbigay matwid; magpatotoo; patotohanan, patunayan. Jut, v. [dchat] Chocar en algo cuando se va corriendo. Mak�sagas�, mak�bangg�. Juvenile, adj. [dchi�venil] Juvenil. Nauukol sa pagkabat�.

Juvenility, n. [dchiuven�liti] Mocedad, juventud. Pagkabat�, kabataan. K K, [ke] Ka (ka). K (ka). Kail, n. [kel] Berza. Repolyo. Kale = kail. Keck, v. [kec] Querer vomitar, tener nauseas. Umalibadbad. Keel, n. [kil] Quilla. Kilya. Keen, adj. [kin] Afilado, agudo; penetrante; sutil. Matalas, matulis; matalin�; tuso. Keenness, n. [k�nes] Agudeza, sutileza, perspicacia. Katalasan, katulisan, katalinuan, katusuhan. Keep, v. [kip] Guardar. Mag-ingat. Keeper, n. [k�per] Guard�an. Tagapag-ingat. Keeping, n. [k�ping] Custodia, guarda. Pag-aalag�, pag-iingat. Keepsake, n. [k�psek] D�diva, regalo. Kaloob, big�y. Keg, n. [keg] Cu�ete, barrilito. Bariles na munt�. Ken, n. [ken] Vista. Tanaw.

Kennel, n. [k�nel] Perrera. Kulungan ng aso. Kerchief, n. [k�rchif] Cofia, pa�uelo. Alampay, birang, pany�. Kernel, n. [k�rnel] Pepita. But� ng bunga ng kahoy. Kettle, n. [ketl] Caldera. Kawa. Kettle-drum, n. [k�tl-dram] Timbal, atabal. Gimbal. Key, n. [ki] Llave, clave. Sus�. Keyhole, n. [k�jol] Agujero de la llave. Butas ng sus�. Keystone, n. [k�ston] Llave de un arco � b�veda. Batong pangsar� ng ark�. Kick, n. [kic] Puntapi�, patada. Sip�, sikad, tadyak. Kick, v. [kic] Patear, acocear. Manip�, sumip�, manikad, manadyak. Kid, n. [kid] Cabrito. Batang kamb�ng. Kidnap, v. [k�dnap] Hurtar � robar ni�os. Magnakaw ng bat�. Kidney, n. [k�dni] Ri�on. Bat� ng kataw�n. Kilderkin, n. [k�lderkin] Medio barril. Kalahating barriles. Kill, v. [kil] Matar, asesinar.

Pumatay. Kiln, n. [kiln] Horno. Hurn�. Kiln-dry, v. [k�lndray] Secar � quemar alguna cosa en horno. Magsangag. Kimbo, adj. [k�mbo] Encorvado, arqueado. Baluktot, bakuk�. Kin, n. [kin] Parentesco, v�nculo. Hinlog, kamag-anak. Kind, adj. [k�ind] Ben�volo, bondadoso, ben�fico. Magandang loob, butihin, mabuting asal. Kind, n. [k�ind] Especie, calidad. Ur�, klase. Kindle, v. [k�ndl] Encender; inflamar, enardecer. Magtitis, magsind�; magpaningas. Kindness, n. [k�indnes] Benevolencia. Kagandahang-loob, kabutihang ugal�. Kindred, adj. [k�ndred] Emparentado. Kamag-anak. Kindred, n. [kindred] Parentesco, parentela, casta. Kahinlugan, kamag-anakan, angkan. King, n. [king] Rey. Har�. Kingdom, n. [k�ngdom] Reyno. Kaharian. Kingfisher, n. [k�ngfisier] Martin pescador. Lumbas, isang ur� ng ibon. Kinglike, adj. [kingl�ik] Regio. Parang har�.

Kingly = kinglike. Kinsfolk, n. [k�nsfolc] Parentela, parientes. Kamag-anak, kamag-anakan. Kinship, n. [k�nship] Parentela. Kamag-anakan. Kinsman, n. [k�nsman] Pariente. Kamag-anak. Kinswoman, n. [kinsw�man] Parienta. Kamag-anak na babae. Kirk, n. [kerk] Iglesia. Simbahan. Kirtle, n. [kertl] Manto, capa. Balabal. Kiss, n. [kis] Beso. Hal�k. Kiss, v. [kis] Besar. Humal�k. Kit, n. [kit] Botellon. Malaking bote. Kitchen, n. [k�chen] Cocina. Kusin�. Kite, n. [k�it] Milano; cometa, papelote. Lawin; bolador. Kitten, n. [kitn] Gatito. Kut�ng. Knack, n. [nac] Destreza, habilidad. Katalinuan. Knar, n. [nar] Nudo. Buk�.

Knarled, adj. [narld] Nudoso. Mabuk�. Knave, n. [nev] Bribon, p�caro. Switik, malikot, palamara. Knavery, n. [n�veri] Pillardia, travesura. Kalikutan, gawang masam�. Knavish, adj. [n�vish] Picaro, travieso. Malikot, masam�. Knead, v. [nid] Amasar. Magmasa; masahin. Kneading-trough, n [n�ding-trof] Amasadera. Pangmasa. Knee, n. [ni] Rodilla. Tuhod. Kneel, v. [nil] Arrodillarse. Lumuhod. Knell, n. [nel] Clamoreo. Taginting. Knickerbockers, n. [n�kerbokers] Calzones de cazador. Salawal na putol. Knife, n. [n�if] Cuchillo. Sundang, lanseta. Knit, v. [nit] Enlazar, entretejer, trabajar � punto de aguja. Manah�, gumanchilyo. Knitting-needle, n. [n�ting-n�dl] Aguja de hacer medias de punta. Pangganchilyo. Knob, n. [nob] Bulto; nudo en la madera; boton de las flores. Umb�k; buk� ng kahoy; b�ko ng bulaklak. Knobby, adj. [n�bi] Lleno de nudos.

Mabuk�. Knock, n. [noc] Golpe, llamada. Tukt�k, tawag. Knock, v. [noc] Tocar, llamar. Tumuktok, tumawag, patao. Knoll, n. [nol] Cima de una colina. Taluktok, tugatog. Knot, n. [not] Nudo, atadura � ligadura que se hace en cualquier hilo, cuerda � cinta. Buhol, tal�, talibugs�. Knot, v. [not] Anudar. Ibuhol, italibugs�. Knotted, adj. [n�ted] Nudoso. Mabuh�l. Knotty, adj. [n�ti] Nudoso. Mabuh�l. Know, v. [nu] Saber, conocer. Makaalam, makakilala. Knowing, adj. [n�ing] Instruido, inteligente, entendido. Matalin�, maalam, marunong. Knowledge, n. [n�ledch] Conocimiento, inteligencia. Kaalaman, pagkakilala, pagkatal�s. Knuckle, n. [n�kl] Artejo; nudillo de los dedos. Buk� ng dalir�. Koran, n. [c�ran] Alcoran. Koran � banal na aklat ng mga moro. L Label, n. [l�bel] Esquela, billete, nota. Sulat, tand�, pahiwatig.

Label, v. [l�bel] Rotular � se�alar alguna cosa con un r�tulo. Magtand� � maglagay ng tand�. Labial, adj. [l�bial] Labial. Nauukol sa lab�; salit� ng lab�. Labor, n. [l�bor] Trabajo, labor, fatiga. Gaw�, trabaho. Labor, v. [l�bor] Trabajar; esforzarse. Gumaw�, magtrabaho; magsikap. Laborer, n. [l�borer] Trabajador, jornalero. Manggagaw�, mang-aar�w. Laborious, adj. [leb�ri�s] Laborioso, trabajoso, penoso, dificil. Matrabaho, mahirap. Laboratory, n. [l�boretori] Laboratorio. Laboratoryo. Labyrinth, n. [l�birinz] Laberinto. Dakong sal�salimuot ang daan. Lace, n. [le�z] Lazo, cord�n, encaje. Laso, panal�, enkahe. Lacerate, v. [l�seret] Lacerar, despedazar. Wahiin, hapakin, pilasin. Laceration, n. [laser�cion] Laceracion, desgarradura. Pagwah�, paghapak, pagpilas. Lachrymal, adj. [l�crimal] Lacrimal. Nauukol sa luh�. Lachrymose, adj. [l�crimos] Lloroso. Luh�an. Lack, n. [lac] Falta, menester. Kulang, kakulangan, kailangan. Lack, v. [lac] Faltar algo, carecer, necesitar.

Magkulang, mangailangan. Lacker, n. [l�ker] Laca, especie de barniz. Laka, isang klase ng; barnis. Lacker, v. [l�ker] Barnizar. Barnis�n. Lackey, n. [l�ki] Lacayo. Katulong ng kuchero. Laconic, adj. [lec�nic] Lac�nico, breve, conciso. Maikl�, madal�. Laconical = Laconic. Lacquer, n. [l�ker] Laca. Laka. Lad, n. [lad] Mozo, muchacho. Bat�, bataan. Ladder, n. [l�der] Escala � escalera port�til. Hagdang mataas. Lade, v. [le�d] Cargar. Magpasan, magdal�. Lading, n. [l�ding] Carga. Pas�n. Ladle, n. [l�dl] Cuchar�n. Sandok, panandok. Ladleful, n. [l�dlful] Cucharada. Sandok, pagsandok. Lady, n. [l�di] Se�ora, dama, se�orita. Ginang, ale, gining. Ladylike, adj. [l�di-laik] Delicado, afeminado. Mahinhin, maselang, parang babae. Ladylove, n. [l�dilav] Dama, querida.

Ang nililigawan. Ladyship, n. [l�diship] Se�or�a. Pagkaginang, pagkaginoong babae. Lag, v. [lag] Moverse lentamente, quedarse atr�s. Mag-utay-utay, magp�huli. Laggard, adj. [l�gard] Tard�o, holgazan. Makupad, mabagal, pagayon-gayon. Laggard, n. [l�gard] Harag�n, holgaz�n. Pagayon-gayon, tamad. Lagoon, n. [lag�n] Laguna. Dagat-dagatan. Lair, n. [le�r] Cubil, pastura. Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop. Lake, n. [le�k] Laguna. Dagat-dagatan. Lamb, n. [lamb] Cordero. Batang tupa, kordero. Lambent, adj. [l�mbent] Centelleante. Maningning, makislap, makintab. Lambkin, n. [l�mbkin] Corderito. Tupang munt�. Lame, adj. [le�m] Cojo, estropeado. Pil�y, hingkod. Lame, v. [le�m] Lisiar, estropear. Pilayin, pilayan. Lameness, n. [le�mnes] Cojera. P�lay, pagkapilay. Lament, n. [lam�nt] Lamento. Panaghoy, panangis.

Lament, v. [lam�nt] Lamentar (se). Managhoy, manangis. Lamentable, adj. [l�mentabl] Lamentable, deplorable, lastimoso. Kasakit-sakit, kahabag-habag, kahina-hinayang. Lamentation, n. [lament�cion] Lamentacion, gemido. Panaghoy, da�ng, hib�k. Lamp, n. [lamp] L�mpara. Ilaw�n. Lampblack, n. [l�mpblac] Negro de humo. Agiw ng usok. Lampoon, n. [lamp�n] S�tira � escrito insultable, libelo. Pamamaslang, paninirang puri, uyam. Lamp-post, n. [lamp-post] Candelabro. Kandilang malak�. Lance, n. [lans] Lanza. Sib�t. Lance, v. [lans] Dar un lancetazo. Tumudl�, sumibat. Lancer, n. [l�ncer] Lancero. Kawal na may sibat. Lancet, n. [l�nset] Lanceta. Lanseta. Land, n. [land] Terreno; tierra. Lup�. Land, v. [land] Desembarcar, saltar en tierra. Lumunsad, duma�ng, pumund�. Landed, adj. [l�nded] Hacendado desembarcado. May maraming pag-aaring lup�; inilunsad. Land-forces, n. [l�nd-forses] Tropas de tierra.

Hukb� sa lup�. Landholder, n. [landj�lder] Hacendado. May malaking pag-aaring lup�. Landing, n. [l�nding] Desembarco. Paglunsad. Landing-place, n. [l�nding-ple�s] Desembarcadero. Daungan, lunsaran. Landlady, n. [l�ndledi] Casera, hu�speda. Ang babaing may ar� ng otel � p�nuluyang bahay. Landlord, n. [l�ndlord] Casero, huesped. Ang lalaking may ar� ng otel � p�nuluyang bahay. Landmark, n. [l�ndmark] Mojon, marca. Patoto, tand�. Landscape, n. [l�ndskep] Paisaje. T�nawin. Land-tax, n. [l�nd-tacs] Tributo sobre tierras. Bwis sa lup�, bayad sa lup�. Lane, n. [le�n] Callejuela. Daang makipot. Language, n. [l�ng�edch] Lengua, lenguaje. Wik�, pananalit�. Languid, adj. [l�nguid] L�nguido, melanc�lico. Malamlam, mapanlaw. Languish, v. [lang�ish] Decaecer, extenuarse, entristecerse. Manglat�, manghin�, manghiluk�, mamanlaw. Languor, n. [l�nguor] Languidez, desfallecimiento. Laml�m, panglalat�. Lank, adj. [lanc] Flojo. Mahin�.

Lansquenet, n. [l�nskenet] Soldado de � pie. Kawal na lak�d. Lantern, n. [lantern] Linterna, farol. Parol. Lap, n. [lap] Faldas, regazo. Kandungan, sinapupunan. Lap, v. [lap] Lamer alguna cosa. Humimod. Lapel, n. [l�pel] Solapa. Tiklop ng damit. Lapidary, n. [l�pidari] Lapidario. Nauukol sa mga titik ng mga l�pida. Lapse, n. [laps] Lapso; caida, desliz, traspi�. Pagitan; pagkadulas, pagkakamal�. Larboard, n. [l�rbord] Babor. Dakong kaliw� ng sasakyang-tubig. Larceny, n. [l�rseni] Rater�a. Panenekas. Lard, n. [lard] Manteca de puerco. Mantik�. Larder, n. [l�rder] Despensa. P�minggalan. Large, adj. [lardch] Grande. Malake. Largeness, n. [l�rdchnes] Grandor, extension. Lak�, kalakhan. Largess, n. [l�rdches] Liberalidad. Kagandahang asal. Lark, n. [lark] Alondra.

Langay-langayan, isang klase ng ibon. Larva, n. [l�rva] Larva � oruga. Uod. Larynx, n. [l�rincs] Laringe. Lalamunan. Lascivious, adj. [las�vi�s] Lascivo. Malibog. Lash, n. [lash] Latigazo. Hagup�t. Lash, v. [lash] Dar latigazos. Manghagup�t. Lass, n. [lass] Doncella, moza. Dalaga. Lassitude, n. [l�sitiud] Lasitud, fatiga. Kahinaan, kapagalan. Last, adj. [last] �ltimo, postrero. Hul�, katapus�n, wak�s. Last, v. [last] Durar, permanecer. Magtagal, maglwat. Lasting, adj. [l�sting] Duradero, permanente. Matagal, malwat. Latch, n. [latch] Aldaba de puerta. Kandado. Latch, v. [latch] Cerrar con aldaba. Ikandado. Latchet, n. [l�chet] Agujeta de zapato. Tal� ng sapatos. Late, adj. [le�t] Tard�o. Tanghal�, matagal, malaon, malwat.

Late, adv. [le�t] Tarde. Tanghal�. Lately, adv. [le�tli] Recientemente. Ngayon lamang. Latent, adj. [l�tent] Escondido, oculto, secreto. Tag�, ling�d, lihim. Lateral, adj. [l�teral] Lateral. Patagil�d. Lath, n. [laz] Lata; liston. Lata, liston. Lath, v. [laz] Poner latas en las techumbres. Magbubong ng lata. Lathe, n. [laz] Trompo. Trump�. Lather, n. [l�dzer] Jabonaduras. Bul� ng sabon. Lather, v. [l�dzer] Ba�ar con espuma de jabon. Magsabon ng katawan. Latin, n. [l�tin] Latin. Latin. Latitude, n. [l�titiud] Latitud. Lay�, agwat. Latten, n. [l�ten] Laton. Tansong dilaw. Latter, adj. [l�ter] Posterior, �ltimo. Hul�. Lattice, n. [l�tis] Celos�a. Silohiy�, silip�n. Laud, v. [lod] Alabar.

Pumuri. Laudable, adj. [l�dabl] Laudable, digno de alabanza. Kapuripuri. Laugh, n. [laf] Risa, risada. Tawa. Laugh, v. [laf] Reir. Tumawa. Laughable, adj. [l�fabl] Risible. Nakakatawa. Laughingly, adv. [l�fingli] Alegremente, con risa. Katawatawa. Laughter, n. [l�fter] Risa, risada. Halakhak, tawa. Launch, n. [lanch] Lancha. Lancha, muting bapor. Launch, v. [lanch] Botar � echar al agua. Ilusong sa tubig, ilunsad. Laundress, n. [l�ndres] Lavandera. Babaing manglalaba. Laundry, n. [l�ndri] Lavander�a. P�labahan. Laureate, v. [l�riet] Laureado. Nagkaganting-pal�. Laurel, n. [l�rel] Laurel. Laur�l. Lava, n. [l�va] Lava. Ang ibinubug� ng bulk�n. Lavatory, n. [l�votori] Lavatorio. Nauukol sa paghuhugas.

Lavish, adj. [l�vish] Pr�digo. Alibugh�. Lavish, v. [l�vish] Malgastar. Magbulastog sa pamumuhay. Law, n. [lo] Ley. Kautusan. Lawful, adj. [l�ful] Legal, leg�timo, l�cito. Matwid, ayos sa kautusan. Law-giver, n. [l�gu�ver] Legislador. Tagapaglagd� ng kautusan. Lawless, adj. [l�les] Ilegal. Laban sa kautusan. Lawmaker, n. [l�meker] Legislador. Tagapaglagd� ng kautusan. Lawn, n. [lon] Prado. Bakood. Lawsuit, n. [l�siut] Pleito, proceso. Usap, usap�n. Lawyer, n. [l�yer] Abogado. Abogado, tagapagsanggalang. Lax, adj. [lacs] Laxo, flojo. Mahin�. Laxity, n. [l�csiti] Laxitud, flojedad. Kahinaan. Lay, v. [l�] Poner; tender. Maglagay; humalimhim, mahig�. Layer, n. [l�yer] Lecho. Sus�n sa h�gaan. Layman, n. [le�man] Lego, seglar.

Lego. Laziness, n. [l�zines] Pereza. Katamaran. Lazy, adj. [l�zi] Perezoso. Tamad. Lea, n. [li] Prado, pradera. Bakood. Lead, n. [lid] Plomo. Tingg�. Lead, v. [lid] Conducir, guiar. Pumatnugot, pumatnubay, umakay. Leaden, adj. [ledn] Hecho de plomo. Tiningg�. Leader, n. [l�der] Guia, conducto. Tagapamatnugot, tagapamatnubay, tagaakay. Leaf, n. [lif] Hoja. Dahon. Leaflet, n. [l�flet] Hojilla. Munting dahon. Leafy, adj. [l�fi] Frondoso, hojudo. Madahon. League, n. [lig] Liga, alianza. T�panan, k�sunduan, k�yarian. Leak, n. [lik] Gotera; v�a de agua. Tumutul�; land�s ng tubig, tulu�n. Leak, v. [lik] Gotear. Tumul�. Leakage, n. [l�kedch] Merma, derrame. Tul�.

Leaky, adj. [l�ki] Roto, agujereado. Butas. Lean, adj. [lin] Flaco. Pay�t. Lean, v. [lin] Apoyarse, reclinarse. Sumandig, humilig. Leanes, n. [l�nes] Flaqueza. Kapayat�n. Leap, n. [lip] Salto. Luks�, lundag. Leap, v. [lip] Saltar, brincar. Lumukso, lumundag. Learn, v. [lern] Aprender, instruir. Matuto, mag-aral. Learned, adj. [l�rnd] Sabio, inteligente. May pinag-aralan, marunong, matalin�. Learner, n. [l�rner] Escolar, estudiante, aprendiz. Ang nag-aaral. Learning, n. [l�rning] Estudio, conocimiento. Pagkatuto, kaalaman. Lease, n. [lis] Arriendo, escritura de arrendamiento. Pangungupahan, kasulatan tungkol sa pag upa � pagbwis. Lease, v. [lis] Arrendar. Bumw�s. Leash, n. [lish] Correa. Panal�. Leash, v. [lish] Atar con correa. Talian. Least, adj. [list] M�nimo.

K�liitliitan. Leather, n. [l�dzer] Cuero, pellejo. Katad, balat ng hayop. Leathern, adj. [l�dzern] De cuero. Yaring katad. Leave, n. [liv] Licencia, permiso. Pahintulot. Leave, v. [liv] Dejar, abandonar. Iwan, pabayaan. Leaven, n. [l�vn] Levadura, fermento. Lebadura, galapong. Leavings, n. [l�vings] Sobras, residuo. Labis, tir�. Lection, n. [l�ccion] Leccion. Liksyon, pag-aaral. Lecture, n. [l�cchur] Discurso. Panayam na binabasa. Lecture, v. [l�cchur] Ense�ar, instruir. Magtur�. Lecturer, n. [l�cchurer] Instructor. Tagapagtur�. Ledge, n. [ledch] Borde. Gilid. Ledger, n. [l�dcher] Libro mayor. Libro mayor. Lee, n. [li] Hez. Latak ng alak. Leech, n. [lich] Sanguijuela. Lint�.

Leer, n. [lir] Ojeada. Sulyap. Leer, v. [lir] Mirar de soslayo. Sumulyap. Lees, n. [liz] Heces. Latak. Leeward, adv. [l�ward] Sotavento. Sa gaw� na may hangin. Left, n. [left] Izquierdo. Kaliw�. Left-handed, adj. [left-jended] Zurdo. Kaliwete. Leg, n. [leg] Pierna; pie. Hit�, paa. Legacy, n. [l�guesi] Legado. Pamana. Legal, adj. [l�gal] Legal, leg�timo. Matwid, ayon sa kautusan. Legality, n. [lig�liti] Legalidad, legitimidad. Katwiran. Legalize, v. [l�galaiz] Legalizar, legitimar. Isang-ayon sa kautusan. Legate, n. [l�guet] Legado, diputado. Kinatawan. Legatee, n. [legat�] Legatorio. Ang pinamanahan. Legation, n. [ligu�cion] Legacion, embajada. Sugong kinatawan. Legend, n. [l�dchend] Leyenda.

Kwento, kathang salaylay. Legendary, adj. [l�dchenderi] Fabuloso. Kath�kath�. Legerdemain, n. [ledcherdem�n] Juego de manos. Salamangk�. Legible, adj. [l�dchibl] Legible. Nababasa. Legion, n. [l�dchen] Legion. Pulutong. Legislate, v. [l�dchislet] Legislar. Maglagd� ng utos. Legislation, n. [ledchisl�cion] Legislacion. Paglalagd� ng kautusan. Legislative, adj. [l�dchisletiv] Legislativo. Nauukol sa paglalagd� ng kautusan. Legislator, n. [l�dchisletor] Legislador. Tagapaglagd� ng kautusan. Legislature, n. [l�dchislechur] Legislatura. Kapulungan ng mga tagapaglagd� ng kautusan. Legitimacy, n. [lidch�timesi] Legitimidad. Katunayan. Legitimate, adj. [lidch�timet] Leg�timo. Tunay. Leisure, n. [l�siur] Desocupacion, ocio. Pagpapagayongayon. Leisurely, adv. [l�siurli] Despacio, deliberadamente. Dahandahan. Lemon, n. [l�mon] Limon. Limon, dayap.

Lemonade, n. [l�moned] Limonada. Limonada. Lend, v. [lend] Prestar. Magpahiram, magpautang. Length, n. [lengz] Longitud, largura. Hab�. Lengthen, v. [l�ngzen] Alargar, prolongar. Pahabain. Lengthy, adj. [l�ngzi] Largo; fastidioso. Mahab�, nakayayamot. Leniency, n. [l�niensi] Benignidad. Kagandahang loob. Lenient, adj. [l�nient] Leniente; lenitivo. Nakapagpapahup�; lunas. Lenitive, adj. [l�nitiv] Lenitivo. Lunas. Lenity, n. [l�niti] Lenidad, benignidad. Kaawaan, kagandahang loob. Lens, n. [lens] Lente, vidrio circular convexo. Lente. Lent, n. [lent] Cuaresma. Kurism�. Leonine, adj. [l�onain] Leonino. Parang leon. Leopard, n. [l�pard] Leopardo. Leopardo. Leper, n. [l�per] Leproso. K�tongin, may pul�. Leprosy, n. [l�prosi] Lepra.

Ketong, pul�. Leprous, adj. [l�pres] Leproso. K�tongin, may pul�. Less, adj. [les] Menos. Kulang. Lessen, v. [lesn] Minorar, disminuir. Pakaontiin, kulangan, awas�n. Lesser, adj. [l�soer] Menor, mas peque�o. Lalong maliit, lalong munt�. Lesson, n. [l�son] Leccion, instruccion. L�ksion, tur�, aral. Lessor, n. [l�sor] Arrendador. Ang nagpapaupa ng bahay. Lest, conj. [lest] No sea que. Bak�, maliban. Let, v. [let] Dejar, conceder. Bayaan, ipagkaloob. Lethargic, adj. [liz�rdchic] Let�rgico. Mahimbing. Lethargy, n. [l�zardchi] Letargo. Himb�ng. Letter, n. [l�toer] Letra; carta. Titik; sulat, l�h�m. Lettuce, n. [l�tius] Lechuga. Lichugas. Levant, n. [l�vant] Levante, oriente. Silanganan. Levee, n. [l�vi] El tiempo de levantarse por la ma�ana; dique para detener el agua. Oras ng pagbangon; pangharang ng tubig.

Level, adj. [l�vel] Llano, igual, nivelado. Pantay, patag. Level, n. [l�vel] Llano, llanura. Kapatagan. Level, v. [l�vel] Igualar, aplanar. Pantayin, patagin. Lever, n. [l�voer] Palanca. Panghikwat. Levity, n. [l�viti] Levedad, ligereza. Gaan, kagaanan. Levy, n. [l�vi] Impuesto; leva de tropas. Bwis, pagbabangon ng hukb�. Lewd, adj. [li�d] Lujurioso, lascivo. Malibog, mahalay. Lewdness, n. [li�dnes] Lascivia. Libog, kahalayan. Liability, n. [laiab�liti] Responsabilidad. Pananagot, s�gutin. Liable, adj. [l�iabl] Responsable. Pananagot. Liar, n. [l�ioer] Embustero. Sinungaling, bulaan, hambog. Libel, n. [l�ibl] Libelo. Paninirang puri. Liberal, adj. [l�boeral] Liberal, generoso. Magandang loob, mabuting asal. Liberality, n. [liboer�liti] Liberalidad. Kagandahang loob, kabutihang asal. Liberate, v. [liboeret] Libertar, librar.

Magpalay�, magligtas. Liberation, n. [liboer�cioen] El acto de libertar. Pagpapalay�, pagliligtas. Liberty, n. [l�boerti] Libertad. Lay�, kalayaan. Lice, n. [l�is] Piojos. Mga kuto. Licence, n. [l�isens] Licencia. Lisensia, pahintulot. Licence, v. [l�isens] Licenciar, autorizar. Magpahintulot. Lick, v. [lik] Lamer. Humimod, dumil�. Lid, n. [lid] P�rpado. T�lukap-mat�. Lie, n. [lai] Mentira. Kasinungalingan, kabulaanan. Lie, v. [lai] Mentir. Magsinungal�ng, magbulaan. Lief, adv. [lif] De buena gana. N�paibig. Liege, n. [lidch] Feudatario; vasallo, s�bdito. May-ar� ng lupang bwisan; kampon. Lien, n. [l�en] Derecho de retencion. Piansa, lagak na ipinan�nag�t. Lieu, n. [liu] Lugar. Dako, lugar. Lieutenancy, n. [liut�nansi] Tenencia, lugar tenencia. Pagkatenyente.

Lieutenant, n. [liut�nant] Teniente. Tenyete, tinint�. Life, n. [laif] Vida. B�hay, kabuhayan. Lifeless, adj. [l�ifles] Muerto, inanimado. Patay, walang diw�. Lifelike, adj. [l�iflaik] Que parece estar vivo. Parang buh�y. Lifetime, n. [l�iftaim] Duraci�n de la vida. Tag�l ng b�hay. Lift, n. [lift] El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada. Pagtataas, pagbuhat. Lift, v. [lift] Alzar, elevar. Itaas, buhatin. Ligament, n. [l�gament] Ligamento, ligazon. Pang-ugnay. Ligature, n. [l�gachiur] Ligadura. Pamigkis. Light, adj. [l�it] Lijero, llevadero. Magaan. Light, n. [lait] Luz; claridad, resplandor. Ilaw; liwanag, linaw. Light, v. [lait] Encender; alumbrar, iluminar. Magtitis, magsind�; magpaningas, magpalyab. Lighten, v. [l�itn] Relampaguear; iluminar, alumbrar; alijerar. Kumislap; liwanagan, tanlawan; pagaanin. Lightning, n. [l�itning] Rel�mpago. Kidl�t, lintik. Lightness, n. [l�itnes] Levedad, lijereza, velocidad.

Gaan; tulin. Lights, n. [l�its] Pulmones. Bag�. Ligneous, adj. [l�gnies] Le�oso. Yaring kahoy. Like, adj. [l�ik] Semejante, parecido. Kawangis, kawangk�. Like, adv. [l�ik] Como. Gaya, para, paris. Like, v. [l�ik] Querer, amar, gustar. Umibig, suminta, gumiliw. Likely, adj. [l�ikli] Bien parecido. Kahawig, kawangk�. Likely, adv. [l�ikli] Probablemente. Marahil. Liken, v. [l�ikn] Asemejar, comparar. Itulad, iparis, iwangk�, igaya. Likeness, n. [l�icnes] Semejanza, igualdad. Wangis, wangk�. Likewise, adv. [l�icwaiz] Tambien, igualmente. Rin, naman, gayon din. Lilac, n. [l�ilac] Lila. Lila. Limb, n. [limb] Miembro. Sangkap. Limber, adj. [l�mber] Manejable, flexible. Malamb�t, sunudsunuran. Limbo, n. [l�mbo] Limbo. Limb�.

Lime, n. [l�im] Cal. Apog. Lime, n. [l�im] Lima (especie de limon). Isang ur� ng lim�n. Limekiln, n. [l�imkiln] Calera. Apug�n, gawaan ng apog. Limestone, n. [l�imston] Piedra de cal. Batong apog. Limit, n. [l�mit] L�mite, t�rmino. Hangganan, wakas. Limit, v. [l�mit] Limitar, restringir. Bigyan ng hangg�, hanggan�n. Limitation, n. [limit�cioen] Limitacion, restriccion. Hangg�. Limitless, adj. [l�mitles] Ilimitado. Walang hangg�. Limp, n. [limp] Cojera. P�lay, hingkod. Limp, v. [limp] Cojear. M�pilay, humingkod. Limpid, adj. [l�mpid] Limpio, claro, trasparente. Malinis, malinaw. Limpidness, n. [l�mpidnes] Claridad, limpieza. Linaw, linis. Linch-pin, n. [l�nch-pin] Pezonera. Tarugo, sus�. Line, n. [lain] Linea, raya. Guhit, hanay. Lineage, n. [l�niedch] Linaje, decendencia de una familia.

Angk�n, lah�, lip�, kamaganakan. Lineal, adj. [l�niel] Lineal. Nauukol sa guhit. Lineament, n. [l�niement] Lineamentos. Pagkaguhit. Linear, adj. [l�niar] Lineal. Nauukol sa guhit. Linen, n. [l�nen] Lienzo, lino. Linz�, lino. Linger, v. [l�nguoer] Consumirse, prolongar, dilatar. Maubos; magtagal; tumagal. Lingering, adj. [L�nguoering] Lento, pesado, tardo. Mabagal, makupad, malwat. Lingering, n. [L�nguoering] Tardanza, prolongacion. Tagal, l�on, lwat. Linguist, n. [l�ng�ist] Ling�ista. Marunong ng iba't ibang wik�. Liniment, n. [l�niment] Linimento. Gamot na pamahid. Lining, n. [l�ining] Forro, aforro. Aporo. Link, n. [link] Anillo de cadena, enlace. Singsing ng tanikal�, kaw�ng. Link, v. [link] Enlazar. Ikaw�ng, iugpong. Lion, n. [l�ioen] Leon. Ley�n. Lioness, n. [l�ioenes] Leona. Leyong babae.

Lip, n. [lip] Labio. Lab� ngus�. Lipothymy, n. [lip�zimi] Lipotimia, desmayo. Himatay, pagkawalang malay ng pagkatao. Liquation, n. [laicu�cioen] Licuacion. Pagtunaw. Liquefy, v. [l�cuifai] Licuar, derritir. Tumunaw. Liquid, adj. [l�cuid] L�quido. Malagnaw. Liquidate, v. [l�cuidet] Liquidar, ajustar las cuentas. Tuus�n, magbayar�n. Liquidation, n. [licuid�cioen] Liquidacion. Pagtutuus. Liquor, n. [l�koer] Licor. Alak. Lisp, n. [lisp] Tartamudo. Pagkautal, pagkagaril, pagkagago. Lisp, v. [lisp] Tartamudear. Umutal, magar�l, magago. List, n. [list] Lista. Tal�, t�laan. List, v. [list] Registrar, alistar. Ital�, magtal�. Listen, v. [lisn] Escuchar, atender. Duminig, makinig. Listener, n. [l�snoer] Escuchante. Ang nakikinig. Listless, adj. [l�stles] Indiferente, descuidado.

Pabay�, walang bahal�. Listlessness, n. [l�stlesnes] Descuido. Pagpapabay�, pagwawalang bahal�. Litany, n. [l�tani] Letan�a. Litany�, dasal. Literal, a. [l�toeral] Literal. Ayon sa salit�. Literary, adj. [l�toereri] Literario. Nauukol sa panunulat � pag-aakd�. Literature, n. [l�terechur] Literatura. Panunulat. Lithe, adj. [laiz] Flexible, blando. Malambot, sunudsunuran. Lithography, n. [liz�grafi] Litograf�a. Litograpya, paglalarawan sa pamamagitan ng bat�. Litigant, n. [l�tigant] Litigante. Nakikipag-usap�n. Litigate, v. [l�tiguet] Litigar. Makipag-usap�n. Litigation, n. [litigu�cioen] Litigio. Usap�n, usap. Litter, n. [l�toer] Litera, cama portatil. Arag-arag, kalandas. Litter, v. [l�toer] Parir los animales; desordenar. Manganak ang hayop; gumul�. Little, adj. [l�tl] Poco, peque�o. Kaonti, munt�. Liturgy, n. [l�tardchi] Liturgia. Ayos ng pagdiriwan ng simbahan.

Live, adj. [l�iv] Vivo. Buh�y. Live, v. [liv] Vivir, morar, habitar. M�tira, manah�n tumir�, tumahan mamuhay. Livelihood, n. [l�ivlijud] Vida, subsistencia. Pamumuhay. Liveliness, n. [l�ivlines] Vida, prontitud, agilidad, actividad. Sigla, sikap, liks�, dal�. Lively, adj. [l�ivli] Vivo, vigoroso. Buh�y ang loob, masay�. Liver, n. [l�voer] H�gado. Atay. Livery, n. [l�voeri] Librea. Librea � kasuutang pinagkakakilanlan. Livid, adj. [l�vid] L�vido, c�rdeno. Kulay tal�ng. Living, n. [l�ving] Modo de vivir � de ganar la vida. Pamumuhay, kabuhayan. Lizard, n. [l�zard] Lagarto. Bubul�, tuk�. Load, n. [lod] Carga; peso. Lulan; bigat. Load, v. [lod] Cargar. Maglulan; ipasan. Loadstone, n. [l�dston] Im�n. Bat� balan�. Loaf, n. [lof] Pan. Tinapay na malak�. Loafer, n. [l�foer] Holgazan, gandul, tunante, bribon.

Palaboy, hampas-lup�, tamad. Loam, n. [lom] Marga, especie de tierra gredosa. Lupang it�m. Loan, n. [lon] Pr�stamo, empr�stito. Pahir�m, pautang. Loath, adj. [loz] Repugnante, disgustado. Yamot, in�p. Loathe, v. [loz] Aborrecer, detestar. Yumamot, magtakwil. Loathing, n. [l�zing] Disgusto, repugnancia. Suy�, yamot. Loath-some, adj. [l�zsam] Aborrecible, fastidioso, asqueroso. Nakayayamot, nakasusuklam, karimarimarim, nakapangdidiri. Lobby, n. [l�bi] Antec�mara, vest�bulo. Sil�d. Lobster, n. [l�bstoer] Langosta; una especie de camaron marino. Balang; isang ur� ng hipong dagat. Local, adj. [l�cal] Local. Nauukol sa dako � pook. Locality, n. [loc�liti] Localidad. Dako, pook. Locate, v. [l�ket] Poner, colocar. Maglagay, maglapag. Location, n. [lok�cioen] Colocacion, situacion. Lag�y. Lock, n. [loc] Cerradura. Seradura, pangtrangk�. Lock, v. [loc] Cerrar. Isara, isus�, itrangka.

Locker, n. [l�koer] Armario. Aparador, baul, kaban. Locket, n. [l�ket] Broche, corchete. Kayrel. Locksmith, n. [l�csmiz] Cerrajero. Panday-kaban. Locomotion, n. [locom�cioen] Locomocion. Kilos, galaw. Locomotive, adj. [locom�tiv] Locomotora. M�kina ng tren. Locust, n. [l�kast] Langosta. Balang. Locution, n. [loki�cioen] Locucion. Salit�, pangungusap. Lodge, n. [lodch] Casa de guarda en el bosque � monte; casita; logia, la reunion de francmasones. Bahay-bantayan sa gubat � bundok; damp�; bahay pulung�n ng mga mas�n. Lodge, v. [lodch] Alojarse � hospedarse. Manuluyan, manirahan. Lodger, n [l�dcher] Huesped; inquilino. M�nunuluyan, naninirahan. Lodging, n. [l�dching] Posada, alojamiento. P�nuluyan. Lodging-house, n. [l�dching-jaus] Posada. Bahay-p�nuluyan. Lofty, adj. [l�fti] Alto, elevado; altivo, orgulloso. Mataas, matayog; mapagmataas, palal�. Log, n. [log] Le�o, trozo de arbol. Kahoy, pun� (ng kahoy). Loggerhead, n. [l�guoerjed]

Zote, cabeza redonda. Taong mapurol ang ulo. Logic, n. [l�dchic] L�gica. Katag�ng pagmamatwid. Logical, adj. [l�dchical] L�gico. Nauukol sa katagang pagmamatwid. Logician, n. [lodch�cioen] L�gico. Marunong ng matapat na pagmamatwid. Logwood, n. [l�gwud] Palo de campeche. Kahoy na mapul�. Loin, n. [l�in] Lomo. Balak�ng. Loiter, v. [l�itoer] Haraganear. Magpagayon-gayon. Loiterer, n. [l�itoeroer] Haragan, holgazan. Pagayon-gayon. Loll, v. [lol] Tender; apoyarse, acostarse. Humilat�, humandusay. Lone, adj. [lon] Solitario, solo. Bugtong, nag-iisa. Loneliness, n. [l�nlines] Soledad. Pag-iis�, panglaw. Lonely, adj. [l�nli] Solitario, abandonado. Nag-iisa. Lonesome, adj. [lonsam] Solitario, desierto. Ilang, lwal. Long, adj. [long] Largo. Mahab�. Long, v. [long] Anhelar, ansiar, desear con vehemencia. Manabik.

Longevity, n. [lonj�viti] Longevidad. Hab� ng buhay. Longing, n. [longing] Deseo, vehemente, anhelo, ansia. Pananabik. Longitude, n. [l�ndchitiud] Longitud. Hab�, kahabaan. Long-lived, adj. [l�ng-laivd] Lo que tiene larga vida. Mahab� ang buhay. Longitudinal, adj. [londchiut�dinal] Longitudinal. Pahab�, nauukol sa hab�. Long-suffering, adj. & n. [l�ng-s�fering] Paciencia en el sufrimiento de las injurias. Mat�isin, mapagbat�. Long-tongued, adj. [l�ng-tongd] Parlero, parlon. Masatsat. Look, n. [luk] Aspecto, semblante. Any�, hichura. Look, v. [luk] Mirar. Tumingin. Looking-glass, n. [l�king-glas] Espejo. Salam�n. Look-out, n. [luk-aut] Centinela; vigia. Bantay; tanod. Loom, n. [lum] Telar. Habih�n. Loon, n. [lun] P�caro, haragan. Switik. Loop, n. [lup] Ojal, presilla. Ohales, k�wingan. Loophole, n. [l�pjol]

Abertura. Butas. Loose, adj. [lus] Suelto, desatado; relajado. Kal�g, kal�s, malwag; talipandas, malubay. Loose, v. [lus] Desatar, desapretar, aflojar. Kumalag, kumalas, lumwag. Loosen, v. [l�sn] Desunirse, separarse; aflojar, desatar. Kumalag, kumalas, magpalwag. Looseness, n. [l�snes] Aflojamento, soltura. Kalwagan, kakalas�n. Loot, v. [lut] Saquear. Mangdambong, maniil. Lop, n. [lop] La rama podada. Sangang pinutol. Lop, v. [lop] Desmochar. Putl�n. Lopeared, adj. [lop�rd] Con las orejas caidas. May malaking tainga. Loquacious, adj. [locu�cioes] Locuaz, hablador. Matab�l, masalit�, masats�t. Loquaciousness, n. [locu�ciesnes] Locuacidad, charla, parla. Tab�l, satsat. Loquacity = Loquaciousness. Lord, n. [lord] Se�or, Dios. Panginoon, Dyos. Lord, v. [lord] Se�orear, dominar. Magpakapanginoon. Lordliness, n. [l�rdlines] Se�or�o; altivez, orgullo. Pagkapanginoon; kapalaluan. Lordly, adj. [l�rdli]

Se�or�l; orgulloso. Parang panginoon; palal�. Lore, n. [lor] Leccion, doctrina, ense�anza. Aral, tur�. Lose, v. [los] Perder, disipar, desperdiciar. Magwal�, pumaram, pumaw�, magbulaksak. Loss, n. [los] P�rdida, da�o. Ang nawal�, kalugih�n, ang nasayang, ang natalo. Lost, adj. [lost] Perdido. Nawal�, nasayang, nalugi, natalo, talunan. Lot, n. [lot] Suerte; lote. Kapalaran; kaukulang bahagi; lup�. Loth, adj. [loz] Repugnante, disgustado. Ayaw. Lotion, n. [l�cion] Locion, ablucion. Punas at kusk�s ng katawan sa may-sak�t. Lottery, n. [l�teri] Loter�a. Loterya, ropa. Loud, adj. [l�ud] Ruidoso, alto, clamoroso. Malak�s na pananalit�, maingay. Loudly, adv. [l�udli] Ruidosamente. May kalakasan ng boses. Lough, n. [loc] Lago, laguna. Dagatdagatan, danaw. Lounge, v. [l�undch] Haraganear, holgazanear. Magpagayon-gayon, magbatugan. Lounger, n. [l�undcher] Haragan, ocioso. Pagayon-gayon, batugan. Louse, n. [l�us] Piojo. Hanip, kuto.

Lousy, adj. [l�uzi] Piojoso. Mahanip, makuto. Lout, n. [l�ut] Patan, r�stico. Taong hamak. Loutish, adj. [l�utish] Rudo, r�stico. Hamak. Lovable, adj. [l�vabl] Amable. Magiliw; m�iibigan. Love, n. [lav] Amor. Pag-ibig, pagsinta, pag-irog, pag-giliw. Love, v. [lav] Amar, querer, gustar. Umibig, mangibig suminta, umirog, gumiliw. Love-letter, n. [l�v-letter] Carta amorosa. Sulat na palasintahan. Lovely, adj. [l�vli] Amable, hermoso. Kaibig-ibig, kagiliw-giliw. Lovelorn, adj. [l�vlorn] Abandonado � desamparado de su amante. Tinalikdan ng kasintahan. Lover, n. [l�ver] Amante, gal�n. Nangingibig, mangliligaw. Low, adj. [lo] Bajo, peque�o. Mabab�, pandak. Low, adv. [lo] Bajo, vilmente. Mura, hamak. Low, v. [lo] Mugir. Umung�, (sigaw ng baka). Lower, adj. [l�er] Mas bajo. Lalong mabab�. Lower, v. [l�er]

Abajar, humillar; minorar, disminuir. Ibab�, hamakin; paliitin, bawasan. Lowering, adj. [l�uering] Sombr�o. Malamlam, kulimlim. Lowermost, adj. [l�ermost] El mas bajo, �nfimo. K�babababaan. Lowing, n. [l�ing] Mugido. Ungal, angal. Lowland, n. [l�land] Tierra baja. Lupang mabab�. Lowliness, n. [l�lines] Bajeza, ruindad. Pangungugaling hamak. Lowly, adj. [l�li] Humilde, sumiso. Mapagpakumbab�. Lowness, n. [l�nes] Bajeza, peque�ez. Kababaan, kaliitan. Low-spirited, adj. [lo-sp�rited] Abatido, desanimado, acobardado. Mahin� ang loob, tak�t, dwag. Loyal, adj. [l�ial] Leal, fiel. Tapat na loob, ayon sa katwiran. Loyally, adv. [l�iali] Lealmente. May pagtatapat. Loyalty, n. [l�ialti] Lealtad. Pagtatapat. Lubber, n. [l�ber] Tomajon, haragan, un bobo. Bastos, ungas. Lubricate, v. [li�briket] Untar con materias crasas. Pahiran ng langis � mantik�. Lubricous, adj. [li�brik�s] L�brico. Madul�s.

Lucent, adj. [li�sent] Luciente. Maningning, makislap, makintab. Lucid, adj. [li�sid] Luciente, di�fano, brillante. Maningning, makintab, makislap. Lucidity, n. [lius�diti] Esplendor, resplandor. Ningning, kintab. Luck, n. [lac] Acaso, fortuna. Pagkakataon, kapalaran. Luckless, adj. [l�cles] Malaventurado, infeliz, desdichado. Masamang palad, sawing kapalaran. Lucky, adj. [l�ki] Afortunado, feliz, dichoso. Mapalad, mabuting kapalaran, ginagaling. Lucrative, adj. [li�crativ] Lucrativo. Pinakikinabangan. Lucre, n. [li�ker] Lucro, ganancia. Pakinabang, tub�. Ludicrous, adj. [li�dicres] Burlesco, jocoso, rid�culo. Palabir�, pal�taw�, katawataw�. Lug, v. [lag] Tirar alguna cosa h�cia s�. Humalt�k, bumatak, humila. Luggage, n. [l�guedch] Bagage; equipaje. Daladalahan. Lugubrious, adj. [liugui�bri�s] L�gubre, mel�ncolico. Mapanglaw, malamlam, malungkot. Lukewarm, adj. [li�cworm] Tibio, templado. Malahininga, patay na tubig. Lull, v. [lal] Arrullar; adormecer, sosegar, calmar. Maghele, magpatulog, magpatahimik. Lullaby, n. [l�labai]

Arrullo. Paghehele. Lumbago, n. [lamb�go] Lumbago. Isang sak�t ng gulugod at balakang. Lumbar, adj. [l�mbar] Lumbar. Nauukol sa balakang. Lumber, n. [l�mber] Maderaje, madera. Mga tabl�, kahoy. Luminary, n. [li�mineri] Luminar, lumbrera. Ilaw, tanglaw. Luminous, adj. [li�min�s] Luminoso, resplandeciente. Maliwanag, maningning. Lump, n. [lamp] Masa informe. Bantal, bukol, umbok. Lump, v. [lamp] Tomar alguna cosa por junto. Magtumpok. Lumpy, adj. [l�mpi] Lleno de terrones � de masas endurecidas. Mabukol, bantalbantal. Lunacy, n. [li�nesi] Locura, frenes�. Kaulul�n, kahibang�n. Lunar, adj. [li�nar] Lunar. Nauukol sa bwan. Lunatic, adj. & n. [li�natic] Lunatico, fren�tico. Bubwanin, sump�ngin. Lunch, n. [lanch] Merienda. Minindal. Luncheon, n. [l�nchion] Merienda. Minindal. Lung, n. [lang] Pulmon. Bag�.

Lunt, n. [lant] Mecha de ca�on. Titis�n ng kanyon. Lurch, n. [larch] Abandono. Kapabayaan. Lurch, v. [larch] Devorar, engullir; dar chasco; enga�ar. Sumakmal; humiy�; mangday�. Lure, n. [liur] Se�uelo, a�agaza. Pain, day�. Lure, v. [liur] Atraer, inducir con se�uelo. Katiin, painan. Lurid, adj. [li�rid] P�lido; l�brego, triste. Maputl�; malamlam, mapanglaw. Lurk, v. [larc] Espiar, acechar. Umabat, mang-abang. Luscious, adj. [l�scies] Empalagoso. Nakasusuy�. Lusk, adj. [lask] Ocioso, indolente. Tang�, pabay�, tamad. Lust, n. [last] Lujuria, sensualidad. Libog, mahalay na pita. Lust, v. [last] Lujuriar. Magpita ng mahalay, magpakalibog. Lustful, adj. [l�stful] Lujurioso, voluptuoso. Malibog, mahalay. Lustiness, n. [l�stines] Vigor, robustez. Sigla, lak�s. Lustrate, v. [l�stret] Lustrar, purificar. Pakinang�n, padilagin. Lustre, n. [l�ster]

Lustre, brillantez. Kin�ng, dil�g. Lusty, adj. [l�sti] Lozano, fornido, vigoroso. Malak�s, masigla. Luxuriance, n. [lucsi�rians] Exuberancia, lozania, superabundancia. Kayabungan, kalaguan, kasaganaan. Luxuriant, adj. [lucsi�riant] Exuberante, lozano, superabundante. Mayabong, malag�, sagan�. Luxuriate, v. [lucsi�riet] Crecer con exuberancia. Yumabong, lumag�. Luxurious, adj. [lucsi�ries] Lujurioso, exuberante. Malibog, malabis. Luxury, n. [l�csiuri] Lujuria, voluptuosidad; exuberancia. Libog, kahalayan; kalabisan. Lye, n. [l�i] Lej�a. Lih�a. Lymph, n. [limf] Linfa. Tubig (na nanganganinag). Lynch, v. [linch] Ajusticiar al reo en el acto el populacho. Patay�n karakaraka ng mga tao ang may sala. Lynx-eyed, adj. [lincs-�id] Vista de lince. Matalas ang mat�. Lyre, n. [l�ir] Lira. Lira. Lyrest, n. [l�irist] Lirista. Ang marunong tumugtog ng lira. M M, [em] M (eme). M [ma].

Ma, [ma] Mam�. In�y, nanay. Mab, v. [mab] Vestirse desali�adamente. Magbihis ng kahit paano. Macaroni, n. [macar�ni] Macarrones. Isang lulut�in na parang pideus na malalak�. Machine, n. [mach�n] M�quina. M�kina. Machinery, n. [mach�neri] Maquinaria, mec�nica. Nauukol sa m�kina. Machinist, n. [mach�nist] Maquinista. Makinista. Mackintosh, n. [mak�ntosh] Sobretodo. Kapote. Mad, adj. [mad] Loco, furioso, rabioso. Ulol, hal�ng, baliw; gal�t. Mad, v. [mad] Enloquecerse, enfurecerse. Maul�l, mahal�ng, mabaliw; magalit. Madam, n. [mad�m] Madama, se�ora. Ginang, ale. Madcap, adj. [m�dcap] Locar�as. Makar�t. Madden, v. [madn] Enloquecerse. Maulol, magalit. Madheaded, adj. [m�djeded] Fogoso, antojadizo. Mainit ang ulo. Madhouse, n. [m�djaus] Casa de locos. Kulung�n sa nangasisir� ang ulo. Madly, adv. [m�dli]

Furiosamente, como un loco. Mapusok, parang ulol. Madman, n. [m�dman] Un loco, un maniatico. Taong ulol, baliw, loko, sir� ang ulo. Madness, n. [m�dnes] Locura, demencia. Kaululan, pagkasir� ng ulo; pagkasir� ng bait. Madonna, n. [mad�na] La imagen de la virgen. Larawan ng Mahal na Birhen. Magazine, n. [magaz�n] Pa�ol de p�lvora � santab�rbara, nombre dado � algunos peri�dicos. Tinggalan ng mga punl� at pulbur�; tawag sa ibang p�hayagan. Maggot, n. [m�got] Gusano; capricho. Uod; kath�. Magic, adj. [m�dchic] M�gico. Nauukol sa mahia. Magic, n. [m�dchic] Magia. Mahia. Magician, n. [medch�cian] Mago, m�gico. Mago, m�hiko. Magisterial, adj. [madchist�rial] Magistral, imperioso, arrogante. Kilos makapangyarihan; magar�, magilas. Magistracy, n. [m�dchistresi] Magistratura. Pagkamahistrado � mataas na huk�m. Magistrate, n. [m�dchistret] Magistrado. Mahistrado � mataas na hukom. Magnanimity, n. [magnan�miti] Magnanimidad. Kagandahang loob. Magnanimous, adj. [magn�nim�s] Magn�nimo. Magandang kalooban, mahabagin, maawain. Magnesia, n. [magnisya] Magnesia. Magnesya.

Magnet, n. [m�gnet] Iman. Bato balan�. Magnetic, adj. [magn�tic] Magn�tico. Nauukol sa batobalan�; may panghalina. Magnetical = magnetic. Magnetism, n. [m�gnetism] Magnetismo. Bis� ng batobalan�, panghalina, pang-ganyak. Magnificence, n. [magn�fisens] Magnificencia, grandeza. Kadakilaan, kasakdalan, kalakhan. Magnificent, adj. [magn�ficent] Magn�fico, espl�ndido. Dakil�, sakdal, mainam. Magnify, v. [m�gnifai] Magnificar, exaltar, exagerar. Dakilain, ibuny�, purihin, itanyag. Magnitude, n. [m�gnitiud] Magnitud, tama�o, grandor. Lak�, kalakih�n. Magpie, n. [m�gpai] Urraca, picaza. Ibong martines. Mahogany, n. [mej�gani] Caoba. Tila narra. Mahometan, n. [maj�mitan] Mahometano. Moro. Maid, n. [me�d] Doncella, criada. Batang babae; dalagang matand�. Maiden, n. [m�dn] Doncella. Dalaga, binibini. Maidenly, adj. [m�dnli] Virginal. Parang dalaga, parang binibini. Maidenhood, n. [m�dnjud] Doncellez, virginidad. Pagkadalaga, pagkabinibini.

Maid-servant, n. [me�d-s�rvant] Criada. Alilang babae. Mail, n. [me�l] Mala, correo; cota de malla. Korreo; balut�. Mail, v. [me�l] Poner en el correo; armar con cola de malla. Ihulog sa korreo; magbalut�. Maim, v. [me�m] Mutilar, estropear. Putlin ang anomang sangkap ng katawan; bugbugin, lumpuh�n. Main, adj. [me�n] Principal; violento, fuerte. Panguna; marahas, malakas. Main, n. [me�n] Grueso, la mayor parte � la mas principal y fuerte de alguna cosa. Kakapalan; lak�s. Mainland, n. [me�nland] Continente. Lupang malawak. Mainly, adv. [me�nli] Principalmente, primeramente. Kaunaunahan. Maintain, v. [ment�n] Mantener, sostener. Umalalay, sumapol. Maintenance, n. [m�ntenans] Mantenimiento, apoyo, proteccion. Alalay, pagkupkop, lingap. Maize, n. [me�z] Ma�z. Mais. Majestic, adj. [madch�stic] Majestuoso, augusto; grande. Dakil�, sakdal, malak�. Majesty, n. [m�dchesti] Majestad, soberan�a. Kadakilaan, kasakdalan, karangalan, kalakhan. Major, adj. [m�dchor] Mayor. Lalong malak�. Major, n. [m�dchor]

Comandante. Komandante. Majority, n. [medch�riti] Mayor�a, pluralidad. Karamihan, kalakhang bahagi. Make, n. [me�k] Hechura, forma, figura. Any�, banhay, yar�, pagk�gaw�, hichura. Make, v. [me�k] Hacer, crear, producir, formar, fabricar. Gumaw�, yumar�, lumikh�, lumal�ng, mag-any�. Maker, n. [m�ker] Hacedor, art�fice, fabricante, criador. Tagagaw�, manggagaw�, may-gaw�. Make-believe, n. [me�k-bil�v] Disimulo, pretexto. Pagkukunw�, dahil�n. Makeweight, n. [m�cwet] Complemento de peso. Pamun� sa timbang. Malady, n. [m�ladi] Mal, enfermedad. Sak�t. Malapert, adj. [m�lapart] Desvergonzado, descarado. Walang hiy�, pangahas. Malaria, n. [mal�ria] Malaria. Lagnat na may ngiki. Malcontent, adj. & n. [m�lcontent] Malcontento. Masam� ang loob, gal�t. Male, adj. [me�l] Masculino. Nauukol sa lalake. Male, n. [me�l] Macho. Lalake. Malediction, n. [maled�ccion] Maldicion. Sump�, lait, tungayaw, alipust�. Malefactor, n. [malif�ctor] Malhechor. Tampalasan, manggagawa ng masam�.

Maleficent, adj. [mal�ficent] Mal�fico, maligno. Masam�. Malevolence, n. [mal�volens] Malevolencia. Gaw�ng masam�. Malevolent, adj. [mal�volent] Mal�volo. May masamang adhik�. Malice, n. [m�lis] Malicia, malignidad. Masamang kalooban, mahalay na damdamin. Malicious, adj. [mal�cioes] Malicioso. May mahalay na damdamin. Maliciousness, n. [mal�ciausnes] Mala intencion, malicia. Damdaming kahalayhalay. Malign, adj. [mal�in] Maligno. Masam�. Malign, v. [mal�in] Envidiar, tener malicia. Managhil�; mag-imbot ng masam�. Malignant, adj. & n. [mal�gnant] Maligno. Masam�. Malignity, n. [mal�gniti] Malignidad, perversidad. Sam�, kasamaan. Mall, n. [mol] Mazo. Pangbayo, pangdikdik. Mall, v. [mol] Golpear con mazo. Magbay�, dumikdik. Mallard, n. [m�lard] Lavanco. Patong malak�. Malleable, adj. [m�liabl] Maleable. Makunat. Mallet, n. [m�let]

Mallete. Palakol na kahoy. Mallows, n. [m�los] Malva. Malbas, kulotkulutan. Malmsey, n. [m�mzi] Malvas�a. Isang ur� ng ubas. Mal-practice, n. [mal-pr�ctis] Maltrato; malversacion. Paggaw� ng masam�; pag-aalibugh�. Malt, n. [molt] Cebada preparada para hacer la cerveza. Sebadang laan sa paggaw� ng serbesa. Maltreat, v. [maltr�t] Maltratar. Umalipust�, tumampalasan. Maltster, n. [m�ltster] Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza. Tagapaghand� ng sebada paggaw� ng serbesa. Mamma, n. [mam�] Mama. Nanay, inay, inang. Man, n. [man] Hombre; varon. Tao; lalake. Man, v. [man] Tripular, armar. Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tubig. Manacle, n. [m�nacl] Esposas. Damal sa kam�y. Manacle, v. [m�nacl] Maniatar. Damal�n ang mga kam�y. Manage, v. [m�nedch] Manejar, conducir, gobernar, dirigir. Mamahal�, mamatnugot, pumaraan. Manageable, adj. [man�dchabl] Manejable; tratable. Napamamahalaan, mabuting kausapin, sunodsunuran. Management, n. [m�nedchment] Manejo, administracion. Pamamahal�, pangangasiw�.

Manager, n. [m�nedcher] Administrador; director. Tagapangasiw�; tagapamahal�. Mandate, n. [m�ndet] Mandato; orden. Utos. Mandatory, adj. [m�ndetori] Preceptivo. Nauukol sa utos. Mandatory, n. [m�ndetori] Mandatario. Utus�n. Mandible, n. [m�ndibl] Mand�bula, quijada. Sihang, pang�. Mane, n. [me�n] Crio � clin de caballo. Kiling, buhok sa leeg ng kabayo. Mannequin, n. [m�nekin] Maniqu�. Manik�; larawang kahoy na sukat�n ng dam�t. Manful, adj. [m�nful] Bravo, valiente. Malak�s ang loob, matapang. Mange, n. [mendch] Sarna. Gal�s. Manger, n. [m�ndcher] Pesebre. Kakan�n ng kabayo. Mangle, v. [mangl] Mutilar, estropear. Bugbugin, lamugin. Mangy, adj. [m�ndchi] Sarnoso. G�lisin, magalis. Manhood, n. [m�njud] Edad viril. Pagkalalaki. Mania, n. [m�nia] Man�a. Kaululan, sumpong. Maniac, adj. & n. [m�niac]

Mani�tico, loco. Ulol, baliw, hal�ng. Manifest, adj. [m�nifest] Manifiesto, patente. Hayag, tanyag, litaw; totoo, tunay. Manifest, v. [m�nifest] Manifestar, hacer ver, declarar. Magpahayag, magpatalastas, magpakilala. Manifestation, n. [manifest�cion] Manifestacion, declaracion. Pahayag, patalastas, pagtatanyag. Manifold, adj. [m�nifold] Muchos, varios. Marami. Manakin, n. [m�nikin] Hombrecillo. Pandak. Manipulate, v. [man�piulet] Manejar. Mamahal�. Manipulation, n. [manipiul�cion] Manipulacion. Pamamahal�. Mankind, n. [manc�ind] El genero humano, la especie humana. Sangkatauhan, sangkinapal. Manlike, adj. [m�nlaik] Varonil. Parang lalake. Manner, n. [m�ner] Manera, modo, forma, m�todo, h�bito, costumbre. Paraan, any�, tay�, kilos, asal, ugal�. Mannerly, adj. [m�nerli] Cort�s, urbano. Magalang, mapitagan, mabait. Mannish, adj. [m�nish] Varonil. Parang lalake. Manoeuvre, n. [man�ver] Maniobra. Gaw�. Manoeuvre, v. [man�ver] Maniobrar. Gumaw�.

Manse, n. [mans] Granja, quinta; casa rectoral, la morada del p�rroco. Bahay, t�hanan; bahay-par�. Mansion, n. [m�ncion] Mansion, morada. Bahay, t�hanan. Manslaughter, n. [m�nslafter] Homicidio sin premeditacion. Pagpatay ng tao na d� binant�. Mantel, n. [mantl] Campana de chimenea. Tak�p ng chimenea. Mantle, n. [mantl] Mantel. Tak�p sa dulang. Manual, adj. [m�niual] Manual. Gaw� ng kam�y, yar� sa kamay. Manual, n. [m�niual] Manual. Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaont� ng mga karunungan. Manufacture, n. [maniuf�cchur] Manufactura, f�brica, artefacto. Gaw�, paggaw�. Manufacture, v. [maniuf�cchur] Fabricar, manufacturar. Gumaw�. Manufactory, n. [maniuf�ctori] F�brica, manufactura. P�gawaan, g�waan. Manufacturer, n. [maniuf�cchurer] Fabricante. Ang may p�brika � p�gawaan. Manumission, n. [manium�cion] Manumision. Pagpapalay� sa alipin. Manumit, v. [mani�mit] Manumitir. Magpalay� ng alipin. Manure, n. [mani�r] Abono, estiercol. Patab� sa lup�, dum�. Manure, v. [mani�r]

Abonar, estercolar. Magpatab� ng lup�; patabain ang lup�. Manuscript, n. [m�niuscript] Manuscrito. Sulat-kamay. Many, adj. [m�ni] Muchos, as. Marami. Many, n. [m�ni] Muchedumbre, multitud. Karamihan. Map, n. [map] Mapa. Mapa. Map, v. [map] Delinear mapas. Gumaw� ng mapa. Mar, n. [mar] Mancha, borron. Dungis, manch�, bakat. Mar, v. [mar] Echar � perder alguna cosa, da�ar, corromper. Makasir�, makapagpahamak. Marasmus, n. [mar�zmas] Marasmo. Tisis. Marauder, n. [mar�der] Merodeador, pillador. Magnanakaw, mandudwit. Marble, n. [m�rbl] Marmol. Marm�l. March, n. [march] Marzo. Marso. March, n. [march] Marcha. Lakad. March, v. [march] Marchar, caminar. Lumakad. Marchioness, n. [m�rchenes] Marquesa. Markesa.

Mare, n. [me�r] Yegua. Kabayong babae. Margin, n. [m�rdchin] Margen, borde, orilla. Gilid, tab�, bingit. Marginal, adj. [m�rdchinal] Marginal. Nauukol sa gilid. Marine, adj. [mar�n] Marino. Nauukol sa dagat. Marine, n. [mar�n] Soldado de marina. Kawal sa dagat. Mariner, n. [m�riner] Marinero. Taong-dagat. Marital, adj. [m�rital] Marital. Nauukol sa asawa. Maritime, n. [m�ritim] Maritimo, naval. Nauukol sa dagat. Mark, n. [mark] Marca, se�al, nota, huella. Tand�, bakat, guhit, tal�, bak�s. Mark, v. [mark] Marcar, se�alar. Tandaan, bakatan, guhitan. Market, n. [m�rket] Mercado. P�milihan. Market, v. [m�rket] Mercar, comprar. Mamil�. Marketable, adj. [m�rketabl] Vendible, corriente. Mabil�, karaniwan. Marline, n. [m�rlin] Merl�n. Munting lubid. Maroon, n. [mar�n]

Casta�a. Kastanyas. Marquis, n. [m�rcuis] Marques. Mark�s. Marriage, n. [m�rridch] Maridaje, matrimonio. Kasal, pag aasawa. Marriageable, adj. [m�rridchabl] Casadero. Na sa gulang na pag-aasawa. Married, adj. [m�rid] Casado. May asawa. Marrow, n. [m�rro] Tu�tano, meollo. Utak ng buto. Marry, v. [m�ri] Casar � casarse. Magkasal; mag-asawa. Marsh, n. [marsh] Pantano, ci�nega. Lat�, lab�n, kuminoy. Marshal, n. [m�rsial] Mariscal. Pun�, mariskal. Marshal, v. [m�rsial] Ordenar, guiar. Mag-utos, mangulo sa isang lakaran. Marshy, adj. [m�rshi] Pantanoso, cenagoso. Lat�an, malabon. Mart, n. [mart] Emporio, comercio. P�ngalakalan. Marten, n. [m�rten] Avion, especie de golondrina. Ibong martines. Martial, adj. [m�rcial] Marcial, militar. Nauukol sa kawal � hukb�. Martyr, n. [m�rtir] Martir. Martir.

Martyrdom, n. [m�rtirdom] Martirio. Pagkamartir. Marvel, n. [m�rvel] Maravilla, prodigio. Kababalaghan, hiwag�, pagtataka, panggigilal�s, pagkamangh�. Marvel, v. [m�rvel] Maravillar, admirar, pasmarse de alguna cosa. Magtak�, manggilal�s, m�mangh�. Marvelous, adj. [m�rvelaus] Maravilloso, pasmoso, admirable, prodigioso. Katakatak�, kamanghamangh�, kagilagilalas. Masculine, adj. [m�skiulin] Masculino, varonil. Nauukol sa lalake. Mash, n. [mash] Masa � mezcla. Masa, hal�, lahok. Mash, v. [mash] Amasar, hacer alguna mezcla. Magmasa, maghal�, maglahok. Mask, n. [mask] M�scara, disimulo, apariencia. M�skara, balat-kay�, paimbabaw. Mask, v. [mask] Enmascarar, disfrazar, encubrir, disimular. Magm�skara, magbalat-kay�; mag-paimbabaw. Mason, n. [mesn] Alba�il. Kantero, m�nanabas ng bat�. Mason, n. [mesn] Francmason. Frankmason, mas�n. Masonic, adj. [m�sonic] Mas�nico. Nauukol sa mas�n. Masonry, n. [m�sonri] Alba�iler�a; francmasoner�a. Pagkakantero, pananabas ng bat�; masonery�. Masquerade, n. [masker�d] Mascarada. Pagmamaskara, pagbabalat-kay�. Masquerade, v. [masker�d]

Enmascararse, disfrazarse. Magm�skara, magbalat-kay�. Mass, n. [mas] Masa; misa; monton. Masa; misa; bunton, salansan. Mass, v. [mas] Celebrar � decir misa. Magmisa. Massacre, n. [m�saker] Carnicer�a, matanza; homicidio. Pagpap�tayan, p�tayan, pagpatay ng tao. Massacre, v. [m�saker] Hacer una carnicer�a. Magpatayan. Massive, adj. [m�siv] Macizo, s�lido. Matig�s, siksik, maigting, masinsin. Mast, n. [mast] Arbol � palo de nav�o. Palo ng sasakyan. Master, n. [m�ster] Amo, due�o, se�or. Panginoon, amo, ap�. Master, v. [m�ster] Vencer, sujetar. Sumupil, dumaig. Master-hand, n. [m�ster-jend] Mano maestra. Gawang gur� � gawang mainam. Masterly, adj. & adv. [m�sterli] Magistral, con maestria. Mainam, ukol sa gawang gur�. Masterpiece, n. [m�sterpiz] Obra � pieza maestra, obra magistral. Gawang mainam. Mastery, n. [m�steri] Superioridad, maestr�a. Kapangibabaw�n. Masticate, v. [m�stiket] Mascar, masticar. Ngumuy�, ngumat�. Mastication, n. [mastik�cion] Masticacion. Pagnguy�, pagngat�.

Mat, n. [mat] Estera, petate. Ban�g. Mat, v. [mat] Esterar. Gumaw� ng ban�g. Match, n. [match] F�sforo; casamiento. P�sporo; pag-aasawa. Match, v. [match] Igualar, aparear; casar. Itulad, iparis; papag-asawahin. Matchless, adj. [m�tchles] Incomparable, sin igual. Walang kagaya, walang kapara. Matchmaker, n. [matchm�ker] Casamentero. B�gaw. Mate, n. [me�t] Consorte, compa�ero. Kalaguy�, kaututang dil�, kaulayaw, kasama. Mate, v. [me�t] Casar, desposar; igualar. Papag-asawahin, ikasal; iparis. Material, adj. [mat�rial] Material, corp�reo. May katawan. Materials, n. [mat�rialz] Materiales. Mga kasangkapan. Maternal, adj. [mat�rnal] Maternal, materno. Nauukol sa in�. Maternity, n. [mat�rniti] Maternidad. Pagkaina. Mathematic, adj. [mazem�tic] Matem�tico. Nauukol sa pagbilang � pagtutuus. Mathematical = mathematic. Mathematician, n. [mazemat�cian] Matem�tico. Marunong tumuus sa pagbilang.

Matin, adj. [m�tin] Matutino. Nauukol sa umaga. Matricide, n. [m�trisaid] Matricidio; matricida. Pagpatay sa in�; ang pumatay ng in�. Matriculate, v. [matr�kiulet] Matricular. Magmatrikula, pumasok na mag-aral sa p�aralan. Matriculation, n. [matrikiul�cion] Matriculacion. Pagmamatrikula, pagpasok sa p�aralan. Matrimonal, adj. [matrim�nial] Matrimonial, conyugal. Nauukol sa pag-aasawa. Matrimony, n. [matr�moni] Matrimonio, casamiento. Pag-aasawa. Matrix, n. [m�trics] Matriz. Bahay-bat�. Matron, n. [m�tron] Matrona, esposa; mujer casada. Hilot; babaing may asawa. Matronal, adj. [m�tronal] Matronal. Nauukol sa hilot � kaya'y sa babaing may asawa. Matronly, adj. [m�tronli] Como matrona. Parang hilot � parang babaing may asawa. Matter, n. [m�tter] Materia; asunto, objeto. Bagay, kadahilanan. Matter, v. [m�tter] Importar. M�ukol. Mattings, n. [m�tings] Esteras. Banig. Mattock, n. [m�tok] Azadon de peto. Piko. Mattress, n. [m�tress]

Colchon. H�gaan, unan. Maturate, v. [m�tiuret] Madurar; poner en sazon una cosa, � un negocio. Pahinugin; pagbaitan ang anomang bagay � pagkabuhay. Maturation, n. [matiur�cion] Maduracion. Pagkahinog. Mature, adj. [mati�r] Maduro, sazonado. Hin�g, magulang. Mature, v. [mati�r] Madurarse. Mahinog, gumulang. Maturity, n. [mati�riti] Madurez. Kahinugan, gulang. Maudlin, adj. [m�dlin] Borracho, embriagado. Las�ng, lang�. Maul, n. [mol] Mazo. Pangbay�. Maul, v. [mol] Golpear con un mazo. Bumay�, magbay�. Maundy-Thursday, n. [m�ndi-zarsde] Jueves Santo. Hwebes Santo. Mausoleum, n. [mos�li�m] Mausoleo. L�bingang maringal. Maw, n. [mo] Molleja de las aves. Balunbalunan ng ibon. Mawkish, adj. [m�kish] Fastidioso; nauseabundo. Nakayayamot; nakakaalibadbad ng sikmur�. Maxilar, adj. [m�csilar] Maxilar. Nauukol sa sihang � pang�. Maxim, n. [m�csim] M�xima, sentencia. Kawikaan, kasabihang may taglay na aral.

Maximum, n. [m�csimum] Lo sumo, lo mas alto. K�taastaasan. May, n. [me�] Mayo. Mayo. May, v. [me�] Poder. Maar�, mangyari. May, be adv. [m�i bi] Puede ser, probable. Marahil, kaypal�. Mayor, n. [m�dchor] Corregidor. Tagapamahal�, pun�. Mazard, n. [m�zard] Quijada. Sihang. Maze, n. [me�z] Laberinto; perplejidad, confusion. Dakong salasalabat ang landas; kalinlangan, gul�. Maze, v. [me�z] Descarriar, extraviar. Magligaw, maglisy�. Me, pron. [mi] Me, � m�. Sa akin. Mead, n. [mid] Aguamiel. Tubig at pulot. Meadow, n. [m�do] Pradera, prado. Parang. Meagre, adj. [m�guer] Magro, flaco, descarnado. Payat, hiluk�, mahin�. Meal, n. [mil] Comida, harina. Pagkain, harina. Mean, adj. [min] Bajo, vil, ruin, indigno, abatido. Hamak, dukh�, masam�. Mean, n. [min]

Medio, forma � modo de hacer alguna cosa. Paraan. Mean, v. [min] Significar, intentar, pretender. Magkahulugan, akalain. Meander, n. [mi�nder] Laberinto, camino tortuoso. Daang pasikotsikot. Meaning, n. [m�ning] Significado, sentido, intencion, designio. Kahulugan, kapakanan; akal�, panukal�. Meantime, adv. [mint�im] Inter�n, mientras tanto. Samantal�, habang. Meanwhile, adv. [minju�il] Mientras tanto, inter�n. Samantal�, habang. Measles, n. [m�zles] Sarampion. Tigdas. Measly, adj. [m�zli] Atacado del sarampion. Tinitigdas. Measurable, adj. [m�siurabl] Mensurable. Nasusukat, natatarok. Measure, n. [m�siur] Medida, compas, metro. Sukat, panukat. Measure, v. [m�siur] Medir. Sumukat. Measureless, adj. [m�siurles] Inmenso, inmensurable. D� masukat, d� matarok. Measurement, n. [m�siurment] Medida. Sukat, kasukat�n. Meat, n. [mit] Carne; vianda. Karn�, lamang-kati; ulam. Mechanic, adj. [mic�nic] Mec�nico. Nauukol sa m�kina.

Mechanical, adj. [mic�nical] Mec�nico. Nauukol sa m�kina. Mechanician, n. [mecan�cian] Mec�nico, maquinista. Makinista, nagpapakilos ng m�kina. Mechanics, n. [mic�nics] Mec�nica. Karunungan sa m�kina. Mechanism, n. [m�canizm] Mecanismo. Pagkakaakma. Medal, n. [m�dal] Medalla. Medalya. Medallic, adj. [mid�lic] Numism�tico. Nauukol sa medalya. Medallion, n. [mid�lion] Medallon. Medalyang malak�. Meddle, v. [medl] Entremeterse. Makialam, manghimasok. Meddler, n. [m�dler] Entremetido, intrigante. Mapakialam, mapanghimasok. Meddlesome, n. [m�dlsam] Entremetido. Mapakialam, mapanghimasok. Mediate, v. [m�diet] Mediar. Mamagitn�, mamagitan. Mediation, n. [midi�cion] Mediacion, intercesion, intervencion. Pamamagitn�, pamamagitan. Mediator, n. [m�dietor] Mediador, intercesor. Tagapamagitn�, tagapamagitan. Medical, adj. [m�dical] M�dico. Nauukol sa gam�t. Medicament, n. [m�dikament]

Medicamento. Gam�t. Medicate, v. [m�diket] Hacer medicinal alguna cosa. Ariing gamot ang anoman. Medication, n. [medik�cion] El acto de hacer alguna cosa medicinal. Pag-aring gamot sa anoman. Medicinal, adj. [med�sinal] Medicinal. Nauukol sa gamot. Medicine, n. [m�disin] Medicina, medicamento, remedio. Gamot, kagamutan. Mediocre, adj. [m�dioker] Mediano, mediocre. Karaniwan, yano, katamtaman. Meditate, v. [m�ditet] Meditar, idear, tramar, pensar. Gumunit�, mag-isip, magwar�, magbulay, magnilay. Meditation, n. [medit�cion] Meditacion, reflexion. Gunit�, pagwawar�, pagbubulay, pagninilay. Mediative, adj. [m�ditetiv] Meditativo, contemplativo. Mapaggunit�, mapagnilay. Medium, n. [m�diam] Medio. Gitn�, kalagitnaan. Medley, n. [m�dli] Miscel�nea. Sarisar�, samotsamot. Meed, n. [mid] Premio, recompensa. Gant�, kaloob. Meek, adj. [mik] Manso, sumiso. Maam�, mababang loob. Meekness, n. [m�knes] Mansedumbre. Kaamuan. Meet, v. [mit] Encontrar, hallar. Makasumpong, makatagp�, sumalubong.

Meeting, n. [m�ting] Junta, asamblea, convencion. Pulong, pagtitipon. Melancholic, adj. [m�lancolic] Melanc�lico, triste. Mapanglaw, malamlam, malungkot. Melancholy, n. [m�lancoli] Melancolia. Panglaw, lamlam, lungkot. Meliorate, v. [m�lioret] Mejorar. Pagalingin, pabutihin. Melliferous, adj. [m�liferes] Mel�fero. Mapul�t. Mellow, adj. [m�lo] Maduro, sazonado; tierno. Hinog, magulang; malambot. Mellow, v. [m�lo] Sazonar, madurar. Pahinugin, pagulangin; palambutin. Melodious, adj. [mil�dias] Melodioso. Mainam pakinggan. Melody, n. [m�lodi] Melodia, dulzura. Inam ng tingig. Melon, n. [m�lon] Melon. Milon. Melt, v. [melt] Derritir, fundir, disolver. Tumunaw; tunawin. Melting, n. [m�lting] Derritimiento, fundicion. Pagtutunaw. Member, n. [m�mber] Miembro, parte. Sangkap, bahagi, kasap�, kaanib, kasama. Membrane, n. [m�mbren] Membrana. Balat na manip�s. Memento, n. [mim�nto]

Recuerdo, memoria. Alaala. Memoir, n. [m�moir] Memoria, narrativa. Alaala, gunamgunam. Memorable, adj. [m�morabl] Memorable. Naaalala. Memorandum, n. [memoramdum] Memor�ndum. Tandaan ng alaala. Memorial, n. [mim�rial] Memoria, memorial. Alaala. Memorize, v. [m�moraiz] Poner de memoria, recordar. Isaulo, alalahanin, kabesahin. Memory, n. [m�mori] Memoria. Alaala. Men, n. [men] Hombres. Mga tao, mga lalake. Menace, n. [m�nez] Amenaza. Bal�, pananakot. Menace, v. [m�nez] Amenazar. Magbal�, manakot. Mend, v. [mend] Componer, remendar, reparar. Umayos, magsurs�, magtagp�, kumumpun�. Mendacious, adj. [mend�cioes] Mendoso, enga�oso. Sinungaling, magdaray�. Mendacity, n. [mend�siti] Falsedad, enga�o. Kasinungalingan, day�. Mendicancy, n. [m�ndicansi] Mendiguez, mendicidad. Pagkapulubi, pamumulubi. Mendicant, n. [m�ndicant] Mendicante. Pulubi, nagpapalimos.

Mendicity, n. [m�ndisiti] Mendicidad. Pamumulubi, pagkapulubi. Menial, adj. [m�nial] Servil, dom�stico. Malingkurin, mapaglingkod. Menial, n. [m�nial] Criado dom�stico, sirviente. Alil�, bataan. Mensual, adj. [m�nsual] Lo que pertenece � la mesa. Nauukol sa dulang � lamesa. Menstruation, n. [m�nstriuecion] Menstruo. Agas. Mensurable, adj. [m�nsiurabl] Mensurable. Nasusukat, natatarok. Mensural, adj. [m�nsiural] Perteneciente � la medida. Nauukol sa sukat. Mensuration, n. [mensiur�sion] Medicion, medida. Pagsukat, sukat. Mental, adj. [m�ntal] Mental, intelectual. Nauukol sa isip � sa pagiisip. Mention, n. [mencion] Mencion, recuerdo. Bangg�t, pag-alala. Mention, v. [mencion] Mencionar. Bumanggit, umalala. Mercantile, adj. [m�rcantil] Mercantil. Nauukol sa pangangalakal. Mercenary, adj. & n. [m�rsineri] Mercenario, interesado, el que obra solo por interes. Upah�n, sak�m. Merchandise, n. [m�rchandais] Mercader�a, mercancia. Kalakal. Merchant, n. [m�rchant]

Comerciante, negociante. M�ngangalakal. Merchantman, n. [m�rchantman] Nav�o � buque mercantil. Sasakyan ng kalakal. Merciful, adj. [m�rsiful] Misericordioso, piadoso, clemente. Mahabagin, maawa�n. Merciless, adj. [m�rsiles] Cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, matigas ang loob. Mercurial, adj. [merkiurial] Mercurial. Nauukol sa asoge. Mercury, n. [m�rkiuri] Mercurio, metal fluido. Asoge. Mercy, n. [m�rsi] Misericordia, piedad. Habag, aw�. Mere, adj. [mi�r] Mero, puro, simple. Taganas, pulos. Merge, v. [merdch] Sumergir, hundirse. Sumisid, sumukb�, lumubog. Meridian, adj. & n. [mer�dian] Mediodia. Katanghalian. Merit, n. [m�rit] M�rito. Karapatan. Merit, v. [m�rit] Merecer. Maging dapat; marapatin. Meritorious, adj. [merit�rias] Meritorio. Karapatdapat. Merriment, n. [m�rriment] Alegr�a, j�bilo, regocijo, diversion. Say�, kasayahan, galak, kagalakan. Merry, adj. [m�rri] Alegre, jovial, festivo. Masay�, tw�, galak.

Mess, n. [mes] Plato, rancho, porcion. Pagkain. Message, n. [m�sedch] Mensaje, parte, anuncio. Pasabi, pahatid, pabalit�, pahiwatig. Messenger, n. [m�sendcher] Mensajero. Utus�n. Messiah, n. [mes�ia] Mes�as, Cristo. Mesyas, Kristo. Messmate, n. [m�smet] Comensal. Kasalo. Metal, n. [m�tal] Metal. Metal. Metallic, adj. [mit�lic] Met�lico. Nauukol sa metal. Metamorphose, v. [metam�rfos] Trasformar. Baguhin ang any�, mag-iba ng any�. Metaphore, n. [m�tafor] Met�fora. Talinghaga. Mete, v. [mit] Medir. Sumukat, tumakal. Meter, n. [m�ter] Metro. Metro (panukat). Methinks, v. [miz�ncs] Me parece, creo. Tila, sa akal� ko. Method, n. [m�zod] M�todo. Paraan, palakad. Methodic, adj. [miz�dic] Met�dico. Nauukol sa paraan � palakad. Methodical = Methodic.

Metropolis, n. [mitr�polis] Metr�poli, capital. Pangulong bayan. Metropolitan, n. [metrop�litan] Metropolitano. Nauukol sa pangulong bayan. Mettle, n. [metl] Br�o, bizarr�a, valor, coraje, ardor. Gilas, lakas ng loob, tapang. Mettlesome, adj. [m�tlsam] Brioso, vivo, ardiente. Magilas, malakas ang loob. Mew, n. [mi�] Maullido. Ngiyaw. Mew, v. [mi�] Maullar. Ngumiyaw. Mewl, v. [mi�l] Chillar, gritar. Umangal. Mice, n. [m�is] Ratones. Mga dag�. Midday, n. [m�dde] Medio-dia. Tanghal�, katanghalian, � las dose. Middle, n. [m�dl] Medio, centro. Gitn�, kalagitnaan. Middling, adj. [m�dling] Mediano, mediocre. Katamtaman, katatag�n. Midge, n. [midch] Mosquito. Isang ur� ng lamok. Midland, n. [midland] Mediterr�neo. Kalookan, lupang nalolook. Midmost, adj. [midmost] En el medio. N�gigitn�. Midnight, n. [m�dnait]

Media noche. Hating gab�. Midshipman, n. [m�dshipman] Guardia marina. Punong kawan� sa sasakyan. Midst, n. [midst] Medio. Gitn�, kalagitnaan. Midsummer, n. [m�dsamer] Solsticio estival. Kasalsalan ng taginit. Midway, adv. [m�dwe] A medio camino. Sa may kalagitnaan ng lakar�n. Midway, n. [m�dwe] Medio camino. Kalagitnaan ng lakar�n. Midwife, n. [midwaif] Partera, comadrona. Hilot. Mien, n. [min] Semblante. Any�, wangk�, wangis, pagmumukh�. Miff, n. [mif] Disgusto, mal humor. Sam� ng loob, g�lit. Might, n. [m�it] Poder, fuerza. Kapangyarihan, lak�s. Mightily, adv. [m�itili] Poderosamente. May kapangyarihan. Mighty, adj. [m�iti] Fuerte, potente. Malakas, makapangyarihan. Migrate, v. [maigret] Emigrar. Mangibang bayan � lupain. Migration, a. [maigr�cion] Emigracion. Pangingibang bayan � lupain. Migratory, adj. [m�igratori] Migratorio. Palipatlipat.

Milch, adj. [milch] Lact�fero. Magatas. Mild, adj. [m�ild] Apacible, suave. Maam�; matabang. Mildew, n. [m�ldiu] Moho. Amag. Mildness, n. [m�ildnes] Clemencia, dulzura. Kaamuan; tabang. Mile, n. [m�il] Milla. Milya. Militant, adj. [m�litant] Militante. Nakalalaban. Military, adj. [m�literi] Militar. Nauukol sa kawal. Militate, v. [m�litet] Militar. Lumaban, magsundalo. Militia, n. [mil�cia] Milicia. Hukb�. Milk, n. [milk] Leche. Gatas. Milk, v. [milk] Orde�ar. Gumatas. Milkman, n. [m�lkman] Lechero. Maggagat�s. Milky, adj. [m�lki] L�cteo, lact�fero. Magatas. Mill, n. [mil] Molino, molinete. Gilingan, m�lihan. Mill, v. [mil]

Moler, desmenuzar. Gumiling, galapung�n. Millennial, adj. [mil�nial] Milenario. Nauukol sa sanglibong taon. Millennium, n. [mil�niam] Mile�o. Sanglibong taon. Miller, n. [m�ler] Molinero. Manggigiling. Milliner, n. [m�liner] Modista. Modista, m�nanahing makabago ng dam�t. Millinery, n. [m�lineri] Moda. Moda. Million, n. [m�lion] Millon. Angaw. Millionth, adj. [m�lionz] Millon�simo. Ikasang angaw. Millstone, n. [m�lston] Piedra de molino. Batong gilingan. Milt, n. [milt] Lechecillas de las peces. Atay ng isd�. Mimic, adj. [m�mic] Imitativo, burlesco. Manggagagad, manggagaya, nakapaparis. Mimic, n. [m�mic] Mimo. Gagad, hwad, pagparis, paggaya. Mimic, v. [m�mic] Imitar, contrahacer. Gumagad, gumaya. Mimicry, n. [m�micri] Imitacion burlesca. Panggagagad, pangbabady�. Mince, v. [mins] Picar (la carne). Tumadtad.

Mincingly, adv. [m�nsingli] A pedacitos. Tadtad. Mind, n. [m�ind] Mente; entendimiento; voluntad. Isip, war�, akal�; kalooban. Mind, v. [m�ind] Cuidar, observar, considerar. Mag-ingat, mabahal�. Minded, adj. [m�inded] Inclinado, dispuesto. Mahilig, hand�. Mindful, adj. [m�indful] Atento, cuidadoso, diligente. Maingat, mabait. Mine, pron. [m�in] Mio. Akin, ko. Mine, n. [m�in] Mina. Mina. Mine, v. [m�in] Minar, cavar. Magmina, humukay. Mineral, adj. � n. [m�neral] Mineral. Mineral, bagay ng mina. Mingle, v. [m�ngl] Mezclar. Maghal�; maglahok. Miniature, n. [m�niechur] Miniatura. Larawan. Minim, n. [m�nim] M�nimo. Anomang n�pakaliit. Minimise, v. [minimais] Reducir � un minimum. Pakaliitin. Minimum, n. [m�nimum] Lo m�nimo. K�liitliitan. Minion, n. [m�nion]

Favorito. Ang nililingap, ang minamahal. Minister, n. [m�nister] Ministro. Pastor, tagapangasiw�, lingkod. Minister, v. [m�nister] Ministrar, servir. Mangasiw�, maglingkod. Ministration, n. [ministr�cion] Ministerio. Pangangasiw�. Ministry, n. [m�nistri] Ministerio. Pangangasiw�. Minor, adj. [m�inor] Menor, inferior. Munt�. Minor, n. [m�inor] Menor de edad. Wal� pa sa tadhanang gulang. Minority, n. [min�riti] Minoridad. Pagkamunt�. Minster, n. [minster] Monasterio, cofrad�a eclesi�stica. Monasterio, simbahan. Mint, n. [mint] Casa de moneda. Bahay na pinagbububuan ng salap�. Mint, v. [mint] Acu�ar. Magbub� ng salap�. Minus, adj. [m�nus] Menos. Kulang. Minute, adj. [m�nit] Menudo, peque�o. Munt�. Minute, n. [m�nit] Minuto. Minuto. Minx, n. [mincs] Mosa atrevida y libre. Babaing magaslaw, babaing pangahas.

Miracle, n [m�racl] Milagro, obra divina. Himal�, gawang Dyos. Miraculous, adj. [mir�kiulas] Milagroso. Kahimahimal�. Mire, n. [m�ir] Cieno, fango, limo. Burak, banl�k, lusak. Mirk, adj. [mirk] Oscuro, l�brego. Madil�m, malamlam. Mirksome, adj. [m�rksam] Oscuro, l�brego. Madil�m, malamlam. Mirky, adj. [m�rki] Oscuro, l�brego. Madilim, malamlam. Mirror, n. [m�rror] Espejo. Salamin. Mirth, n. [mirz] Alegr�a, regocijo, gozo, j�bilo. Say�, tw�, gal�k, kasayahan, katwaan, kagalakan. Mirthful, adj. [m�rzful] Alegre, jovial, contento. Masay�, tw�, gal�k. Miry, adj. [m�iri] Cenagoso, lodoso. Maburak, malusak, mabanl�k, maputik. Misadventure, adj. [misadv�nchur] Desgracia, rev�s, infortunio. Kasaw�an, kabalintunaan, kapahamak�n. Misapplication, n. [misaplik�cion] Mala aplicacion � mal uso de una cosa. Sam� ng pagkagamit, kamalian ng pag-uukol. Misapply, v. [misapl�i] Usar de alguna cosa impropiamente. Magkamal� ng paggamit. Misapprehend, v. [misaprij�nd] Entender mal. Magkangdidinggan. Misapprehension, n. [misaprij�ncion]

Mala inteligencia. Pagkangdidingg�n. Misbehave, v. [misbij�v] Portarse mal, obrar � proceder mal. Magpakasam�, magmasamang ugal�. Misbehavior, n. [misbij�vior] Mala conducta, mala accion. Masamang ugal�, masamang gaw�. Misbelief, n. [misbil�f] Opini�n falsa, heterodoxia. Mal�ng akal�, mal�ng pananalig. Miscalculate, v. [misc�lkiulet] Calcular mal. Kumur� ng pamal�, tumuus na may kamalian. Miscarriage, n. [misc�rriedch] Aborto. Nakunan. Miscarry, v. [misc�rri] Abortar, malparir. Makunan. Miscellaneous, adj. [misel�nias] Miscel�nea. Sar�sar�, samotsar�. Mischance, n. [misch�ns] Desgracia, desdicha, infortunio, fatalidad. Kapahamak�n, kasaw�an. Mischief, n. [m�schif] Mal, da�o, perjuicio. Sam�, lik�t. Mischievous, adj. [m�schivas] Da�ino, perjudicial, enredador. Masam�, malikot. Misconceive, v. [miscons�v] Formar concepto err�neo. Maghinal�, magbintang. Misconception, n. [miscons�pcion] Concepto equ�voco, equivocaci�n. Maling akal�, kamalian. Misconduct, n. [misc�ndact] Mala conducta, mal porte. Pangungugaling masam�, asal na masam�. Misconduct, v. [misc�ndact] Portarse mal. Magmasamang ugal�.

Misconstruction, n. [misconstr�ccion] Mala construccion, mal sentido. Maling pagkakaugnay ng mga salit�. Misconstrue, v. [misc�nstriu] Interpretar mal. Magk�mal� ng paliwanag. Miscreant, n. [m�scriant] Infiel, incr�dulo, malvado. Walang pananalig, walang pananampalataya, masam�. Misdeed, n. [misd�d] Mala accion, mal hecho, crimen, delito. Gawang masam�, sala. Misdemeanor, n. [misdim�nor] Mal proceder, mala conducta. Pangungugaling masam�. Misdirect, v. [misd�rect] Dirigir erradamente. Maglig�w, maglisy�. Misdoubt, v. [misd�ut] Recelar, sospechar. Maghinal�, magsapantah�. Miser, n. [m�izer] Taca�o, avariento. Maramot, sakim. Miserable, adj. [m�serabl] Miserable, infeliz. Ab�, saw�. Miserably, adv. [m�serabli] Miserablemente. Kaab�ab�. Misery, n. [m�seri] Miseria, infortunio. Hirap, kahirapan, kasalatan. Misfortune, n. [misf�rchiun] Infortunio; desgracia, desastre, calamidad. Kasawian, kaaba�ng palad, kapahamakan, sakun�. Misgive, v. [misgu�v] Llenar de dudas � recelos, hacer temer � dudar. Papag-alapaapin ang kalooban; mag-agam-agam. Misgiving, n. [misgu�ving] Recelo, duda. Agam-agam, pag-aalapaap ng kalooban, pagaalangan. Misgovern, v. [misg�vern]

Desgobernar. Mamahala � mamun� ng masam�. Misguide, v. [misg�id] Descaminar, extraviar. Ilig�w, ilih�s, ilisy�. Mishap, n. [misj�p] Desgracia, calamidad, desastre. Kapahamakan, sakun�. Misinform, v. [misinf�rm] Informar � enterar mal. Magkamal� ng pahiwatig, magbalit� ng d� totoo. Misinterpret, v. [misint�rpret] Intepretar mal. Magkamal� ng paliwanag. Misjudge, v. [misdch�dch] Formar conceptos err�neos. Magbintang � magparatang ng d� totoo. Mislay, v. [misl�] Colocar mal, extraviar. Magkamal� ng paglalagay, m�lisy�. Mislead, v. [misl�d] Extraviar, descarriar, descaminar. Maglig�w, m�lisy�, maglih�s. Mismanage, v. [mism�nedch] Conducir mal alguna cosa. Mamamugot ng masam�, mamahal� ng d� wast�. Mismanagement, n. [mism�nedchment] Mala administration, desarreglo. Pamamahalang d� wast�. Misname, v. [misn�m] Trasnombrar, dar un nombre falso. Magk�mal� sa pangalan. Misplace, v. [misple�s] Colocar mal. Magkamal� ng paglalagay. Misprint, n. [mispr�nt] Erratas en la impresion. Kamalian sa paglilimbag. Misprint, v. [mispr�nt] Imprimir mal. Magkamal� ng paglimbag. Misrepresent, v. [misrepres�nt] Representar mal. Magkamal� sa palabas � pagtatanghal.

Misrepresentation, n. [misreprisent�cion] Representacion falsa. Masamang pagkapalabas. Misrule, n. [misri�l] Tumulto, desorden, desarreglo, confusion. Kagulo, kawal�n ng ayos. Miss, n. [mis] Se�orita. Gining, binibini. Miss, n. [mis] P�rdida, falta. Laktaw, kulang, mal�. Miss, v. [mis] Frustrarse, faltar. Sumala, lumisy�, lumaktaw, magkulang. Missal, n. [m�sal] Misal, el libro que contiene el orden de celebrar la misa. Misal, aklat ng misa. Misshape, v. [mish�p] Deformar, desfigurar. Papangitin, pasamain ang any� � hichura. Missible, adj. [m�sil] Arrojadizo. Humihilagp�s. Missing, n. [m�sing] Lo que falta, lo perdido. Ang kulang, ang nawal�. Mission, n. [m�sion] Misi�n. Tungk�lin, misyon. Missionary, n. [mis�oneri] Misionero. Misyonero, mang-aak�t sa gayo't gayong pananalig. Missive, n. [m�siv] Carta misiva. Sulat na may taglay na bilin. Mist, n. [mist] Niebla. Ulap. Mistake, n. [mist�k] Equivocacion, yerro. Kamalian, mali. Mistake, v. [mist�k]

Equivocarse. Magkamal�. Mister, n. [m�ster] Se�or. Ginoo, mam�, mang. Mistiness, n. [m�stines] Nebulosidad. Ulap. Mistress, n. [m�stres] Ama, se�ora de casa; concubina. Babaing panginoon sa bahay; babae. Mistrust, n. [mistr�st] Desconfianza, sospecha. Hinal�, sapantah�. Mistrust, v. [mistr�st] Desconfiar, sospechar. Maghinal�, magsapantah�. Misty, adj. [m�sti] Nebuloso. Maulap, maham�g. Misunderstand, v. [misanderst�nd] Entender mal una cosa. Magkangdidinggan. Misusage, n. [misi�zedch] Abuso. Pagpapakalabis. Misuse, v. [misi�r] Maltratar, abusar de algo. Tumampalasan, humamak. Mite, n. [m�it] Cresa, pizca. Munting bagay. Mitigate, v. [m�tiguet] Mitigar, moderar, calmar. Humumpay, tumigil, pumayap�. Mitigation, n. [mitigu�cion] Mitigacion. Paghumpay, pagtigil. Mitre, n. [m�iter] Mitra. Gorra ng arsobispo. Mix, v. [mics] Mezcla. Maghal�, maglahok, magbant�.

Mixture, n. [m�cschur] Mistura, mezcla. Hal�, lahok, bant�. Mizzen, n. [mizn] Mesana. Layag sa k�hul�hulihan ng sasakyan. Mizzle, v. [mizl] Lloviznar. Umambon. Moan, n. [mon] Lamento, quejido, gemido. Panaghoy, hib�k, daing. Moan, v. [mon] Lamentar, gemir; lamentarse, quejarse. Managhoy, humibik, dumaing. Moat, n. [mot] Mota; foso � canal. Sangk�; bangbang. Moat, v. [mot] Rodear con canales de agua. Magbangbang. Mob, n. [mob] Populacho, gentuza. Kapal ng tao, bunton ng tao. Mobilise, v. [m�bilais] Movilizar. Ihand� ang mga kawal, kumilos. Mobility, n. [mob�liti] Movilidad. Galaw, kilos. Moccasin, n. [m�casin] Zapato rampl�n de los indianos. Sapatos ng mga negro sa Am�rika. Mock, adj. [moc] Ficticio, falso, burlesco. Gagad, bir�. Mock, n. [moc] Mofa, burla. Uy�m, gagad, tuy�. Mock, v. [moc] Mofar, burlar, escarnecer. Umuyam, gumagad, tumuy�, manuy�. Mockery, n. [m�keri]

Mofa, burla. Pang-uuyam, panggagagad, panunuy�, tuy�. Mode, n. [mod] Modo, manera, m�todo, forma, costumbre. Paraan, palakad, ayos, any�, hichura, kilos, asal, ugal�. Model, n. [m�del] Modelo. Paris�n; ulir�n, halimbaw�. Moderate, adj. [m�deret] Moderado, templado. Katamtaman, hinahon, banayad. Moderate, v. [m�deret] Moderar, templar. Magpakahinahon. Moderation, n. [moder�cion] Moderacion. Hinahon, bait. Modern, adj. [m�dern] Moderno, nuevo, reciente. Bago, kalilitaw lamang. Modernize, v. [m�dernais] Modernizar. Gawing bago. Modest, adj. [m�dest] Modesto, recatado, p�dico. Mapitagan, maingat, mabait, mabini. Modesty, n. [m�desti] Modestia, decencia, pudor. Bait, pagkamabini, pitagan. Modification, n. [modifik�cion] Modificacion. Pagkabago. Modify, v. [m�difai] Modificar. Bumago. Modulate, v. [m�diulet] Modular. Tugmaan ng tingig. Modulation, n. [modiul�cion] Modulacion. Pagtutugm� ng tingig. Mohair, n. [m�jeir] Pelo de camello. Balahibo ng kamelyo.

Moiety, n. [m�iiti] Mitad. Kalahat�. Moist, adj. [m�ist] H�medo. Halomigmig. Moisten, v. [m�isn] Humedecer. Maghalomigmig. Moisture, n. [mo�stiur] Humedad. Halomigmig. Molar, adj. [m�lar] Molar. Nauukol sa bag�ng. Molasses, n. [mol�sez] Melaza, miel. Inuyat, pul�t. Mole, n. [mol] Mola. Kiyaw�. Molest, v. [mol�st] Molestar, inquietar. Bumagabag, umabala, mangligalig. Molestation, n. [molest�cion] Molestia. Bagabag, abala, ligalig. Mollification, n. [molifik�cion] Molificacion, suavizacion. Kalambut�n. Mollify, v. [m�lifai] Molificar, ablandar. Lumambot. Molten, adj. [m�ltn] Derretido. Tun�w, lusaw. Moment, n. [m�ment] Momento. Sangdal�. Momentarily, adv. [m�mentarili] � cada momento. Sa bawa't sangdal�. Momentary, n. [m�mentari]

Moment�neo. Sangdalian. Momentous, adj. [mom�ntous] Importante. Mahalaga, makabuluhan. Momentum, n. [mom�ntum] Fuerza de impulsion de un cuerpo. Lakas, tulin, liks�, bil�s. Monarch, n. [m�narc] Monarca, potentado. Har�, pun�. Monarchal, adj. [mon�rcal] Mon�rquico, real. Nauukol sa har�. Monarchy, n. [m�narqui] Monarqu�a. Kaharian. Monastery, n. [m�nasteri] Monasterio. Bahay-monghe. Monastic, adj. [mon�stic] Mon�stico. Nauukol sa monghe. Monday, n. [m�nde] Lunes. Lunes. Monetary, n. [m�netari] Monetario. Nauukol sa salap�. Money, n. [m�ni] Moneda, dinero. Salap�. Moneyed, adj. [m�nid] Adinerado. Masalap�, mayaman. Monger, n. [m�nguer] Tratante, traficante. M�ngangalakal. Monition, n. [mon�cion] Amonestacion, exhortacion. Pangusap, pangaral. Monitor, n. [m�nitor] Amonestador. Tagapangusap, tagapangaral.

Monk, n. [monk] Monje. Monghe. Monkey, n. [m�nki] Mono. Unggoy. Monogamy, n. [mon�gami] Monogamia. Kasal, pagkakasal. Monopolize, v. [mon�polaiz] Monopolizar. Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabuhay. Monotonous, adj. [mon�tonas] Mon�tono. Isang tingig. Monsoon, n. [monz�n] Monz�n. Hangin sa isang pook. Monster, n. [m�nster] Monstruo. Bagay na totoong malaki, hayop. Monstrous, adj. [m�nstrous] Monstruoso. Kakilakilabot. Month, n. [manz] Mes. Bwan. Monthly, adj. [m�nzli] Mensual. Bwan-bwan. Monument, n. [m�niument] Monumento. Monumento. Monumental, adj. [monium�ntal] Monumental. Nauukol sa monumento � alaala. Mood, n. [mud] Humor, capricho. Buti � sam� ng ulo � pag-iisip, sumpong. Moody, adj. [m�di] Caprichoso. Sump�ngin. Moon, n. [mun]

Luna. Bwan (sa langit). Moonlight, n. [m�nlait] Luz de la luna. Liwanag ng bwan. Moonshine, n. [m�nsiain] Claridad de la luna. Liwayway ng bwan. Moor, n. [mur] Pantano, ci�naga; moro. Latian, kominoy; moro. Moor, v. [mur] Situarse en algun paraje. Duma�ng ang sasaky�n. Mooring, n. [m�ring] Amarradura. Daungan, punduhan. Moorland, n. [m�rland] Marjal. Latian. Moory, adj. [m�ri] Pantanoso. Malab�n. Moot, v. [mut] Debatir materias de ley. Magtalo ng tungkol sa kautusan. Mop, n. [mop] Estropajo. Pang-is�s. Mop, v. [mop] Aljofifa. Mag-is�s. Mope, v. [mop] Dormitar, entontecerse, estar mel�ncolico. Magtul�g, tumang�, mamanl�w. Mopish, adj. [m�pish] Atontado, est�pido. Tul�g, tang�. Moral, adj. [m�ral] Moral. Nauukol sa mabuti at matw�d na kaugalian. Morality, n. [mor�liti] Moralidad. Kalinisan ng ugal�.

Moralization, n. [moralisz�cion] Moralizacion. Paglinis ng ugal�. Moralize, v. [m�ralaiz] Moralizar. Pabutihin ang kaugalian. Morass, n. [mor�s] Lavajo, tremedal. L�mawan. Morbid, adj. [m�rbid] Morboso. Nakapagkakasak�t. Mordant, n. [m�rdant] Mordiente. Gamit sa mga kayo na tinitin�. More, adj. [mor] Mas. Lal�, hig�t, lamp�s. Moreover, adv. [mor�ver] Ademas. Bukod sa rito, sak�. Morning, adj. [m�rning] Matutino. Nauukol sa umaga. Morn, n. [morn] Ma�ana. Umaga. Morning, n. [morning] Ma�ana. Umaga. Morocco, n. [mor�co] Marroqu�. Katad na manip�s. Morose, n. [mor�s] Moroso. Masungit, makuyad. Morrow, n. [m�r-ro] Ma�ana. B�kas. Morsel, n. [m�rsel] Bocado. Sub�. Mortal, n. [m�rtal]

Mortal. Makamamatay. Mortal, n. [m�rtal] El hombre. Ang tao. Mortar, n. [m�rtar] Mortero, almirez. Almires, lus�ng, dikdikan. Mortgage, n. [m�rguedch] Hipoteca. Sangl�. Mortgage, v. [m�rguedch] Hipotecar. Isangl�. Mortgagee, n. [morguidch�] El que da dinero sobre una hipoteca. Nagpapasangl�. Mortgager, n. [m�rguedcher] Hipotecario. Nagsasangl�. Mortification, n. [mortifik�cion] Mortificacion. Dalamhat�, pighat�. Mortify, v. [m�rtifai] Mortificar. Dumalamhat�, pumighat�. Mortise, n. [m�rtis] Cotana � muesca. Kutab. Mosaic, adj. [moz�ic] Lo que pertenece � Moises. Nauukol kay Moises. Mosque, n. [mosc] Mezquita. Simbahang moro. Mosquito, n. [mosk�to] Mosquito. Lamok. Mosquito-net, n. [mosk�to-net] Pavellon. Kulamb�. Moss, n. [mos] Musgo, moho, especie de heno � zacate. Lumot.

Mossiness, n. [m�sines] El estado de lo que se halla cubierto de musgo. Nilulumot. Mossy, adj. [m�si] Mohoso. Malumot. Most, adj. & adv. [m�st] Lo mas; la mayor parte de. Pinaka; kalakhang bahagi. Mostly, adv. [m�stli] Por la mayor parte. Halos lahat. Mote, n. [mot] Mota, �tomo. Kapyangot, munt�ng, munt�. Moth, n. [moz] Polilla. Tang�. Moth-eaten, adj. [m�z-itn] Apolillado. Tinatang�. Mother, n. [m�dzer] Madre. In�. Motherhood, n. [m�dzerjud] Maternidad. Pagkain�. Mother-in-law, n. [m�dzer-in-lo] Suegra. Byenang babae. Motherless, adj. [m�dzerles] Sin madre. Walang in�. Motherly, adj. [m�dzerli] Maternal, materno. Nauukol sa in�. Motherly, adv. [m�dzerli] Maternalmente. Parang ina. Motion, n. [m�cion] Movimiento, mocion. Galaw, kilos. Motionless, adj. [m�cionles]

Inmoble, inmovible. Nakatigil, walang galaw, walang kilos. Motive, n. [m�tiv] Motivo, causa � razon. Dahil�n. Motley, n. [m�tli] Abigarrado. Sarisaring kulay. Motto, n. [m�to] Mote, tema, divisa. Patnugot, patnubay, sagisag. Mould, n. [mold] Moho. Bukb�k, amag. Mound, n. [m�und] Terrapl�n. Tamb�k. Mount, n. [m�unt] Monte, monta�a. Bund�k. Mount, v. [m�unt] Subir, ascender, elevarse, montar. Sumamp�; umahon; pailanglang; sumakay. Mountain, n. [m�unten] Monte, monta�a, sierra. Bundok, kabundukan. Mountaineer, n. [maunten�r] Monta�ez. Taong bundok, taga bundok, tagaitaas. Mountainous, adj. [m�untinas] Monta�oso. Mabundok. Mourn, v. [morn] Lamentar; llevar luto. Managhoy, manangis; magluks�, magluto. Mournful, adj. [m�rnful] Triste, melanc�lico. Malungkot, mapanglaw. Mourning, n. [m�urning] Lamento, llanto, gemido; luto. Panaghoy, panangis; luks�, luto. Mouse, n. [m�us] Raton. Dag�.

Mouse-hole, n. [m�us-jol] Agujero hecho por los ratones. Lungg� ng dag�. Mouse-trap, n. [m�us-trap] Ratonera. Panghuli ng dag�. Moustache, n. [m�stach] Bigotes. Bigote. Mouth, n. [m�uz] Boca; entrada; embocadura. Bib�g; bungang�; waw�. Mouthful, n. [m�uzful] Bocado. Sub�. Move, v. [muv] Mover, menear. Gumalaw, kumilos. Movement, n. [m�vment] Movimiento, meneo. Galaw, kilos. Moving, n. [m�ving] Movimiento. Paggalaw, pagkilos. Mow, n. [mo] Granero. Bangan. Mow, v. [mo] Guada�ar, segar. Gumapas, umani. Mower, n. [m�er] Guada�ero. Panggapas; manggagapas. Mr., n. [m�ster] Se�or, Sr. Dn.. Ginoo, mam�, Mg. Mrs., n. [m�ses] Se�ora, Sra.. Ginang, ale. Much, adj. & adv. [mach] Mucho. Marami. Mucilage, n. [mi�siledch]

Muc�lago. Pangdik�t. Mucilaginous, adj. [mius�ladchines] Mucilaginoso, viscoso. Malagkit. Muck, n. [mac] Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa. Pangpatab� ng lup�; pusal�. Mucous, adj. [mi�kous] Mocoso. �hugin. Mucousness, n. [mi�kousnes] Mocosidad. Uhog. Mud, n. [mad] Lodo, fango, limo, cieno, barro. Putik, burak, banl�k. Muddle, v. [m�dl] Enturbiar. Labukahin, labuin. Muddy, adj. [m�di] Cenagoso. Maputik, maburak, mabanl�k. Mug, n. [mag] Cubilete. Tasa. Muggy, adj. [m�gui] H�medo. Bas�, halomigmig. Mulatto, n. [miul�to] Mulato. Mestisong it�m. Mulct, n. [melct] Multa. Mult�. Mulct, v. [melct] Multar. Magmult�. Mule, n. [mi�l] Mula. Mula, kabayong matangkad. Muleteer, n. [miulet�r] Mulero, mozo de mulas. Tagapagalag� ng mula.

Mullet, n. [m�let] M�gil, sargo. Bwan-bwan [isd�]. Multifarious, adj. [maltif�rious] Multifario; vario, diferente. Sar�sar�. Multiped, n. [m�ltiped] Cientopi�s. Alupihan. Multiplication, n. [multiplik�cion] Multiplicacion. Pagmumultiplikar, pagpaparami. Multiply, v. [m�ltiplai] Multiplicar. Magmultiplikar, magparami. Multitude, n. [m�ltitiud] Multitud, muchedumbre. Karamihan, kakapal�n, ng tao, bunton ng tao. Multitudinous, adj. [multiti�dines] Numeroso. Marami, makapal. Mum, int. [man] �Chiton! �silencio!. �Marahan! Mumble, n. [mambl] Gru�ir, murmullar entre dientes. Umungol, magngalit. Mummy, n. [m�mi] Momia. Bangkay ng tao na d� bul�k, bangkay na inimbalsam�. Mump, v. [mamp] Mordiscar, mascar. Kumagat. Mumps, n. [mamps] Murria, tumores glandulosos del cuello. Bek�. Munch, v. [manch] Mascar � dos carrillos. Mamualan. Mundane, adj. [m�nden] Mundano. Nauukol sa lup�. Municipal, adj. [miun�sipal]

Municipal. Nauukol sa munisipyo. Municipality, n. [miunisip�liti] Municipalidad. Munisipyo. Munificence, n. [miun�fisens] Munificencia, generosidad. Kagandahang loob. Munificent, adj. [miun�fisent] Mun�fico, generoso. Magandang loob. Munition, n. [miun�cion] Municiones. Kasangkapang pangdigm�. Murder, n. [m�rder] Asesinato, homicidio. Pagpatay ng tao. Murder, v. [m�rder] Asesinar. Pumatay ng tao. Murderer, n. [m�rderer] Asesino. Nakamatay ng tao. Murderess, n. [m�rderes] Asesina. Babaing nakamatay ng tao. Murderous, adj. [m�rderes] Sanguinario. Nakamamatay. Murky, adj. [m�rki] Oscuro, l�brego. Malab�, malamlam. Murmur, n. [m�rmar] Murmullo, susurro; rumor; murmuracion. Lagaslas [ng tubig]; bulongbulungan. Murmur, v. [m�rmar] Murmurrar, susurrar. Bumulongbulong. Muscle, n. [masl] M�sculo. Kalamnan sa hit� at bisig. Muscular, adj. [m�skiular] Muscular. Malakas.

Muse, n. [mi�z] Musa, meditacion. War�, dil�dil�, gunit�. Muse, v. [mi�z] Meditar, reflexionar profundamente. Magwar�, magdil�dil�, gumunit�. Museum, n. [mi�siem] Museo. Museo, tanghalan. Mushroom, n. [m�shrum] Seta. Kabut�. Music, n. [mi�zic] M�sica. M�sika, tugtog, tugt�gin, tugtugan. Musical, adj. [mi�zical] Musical. Nauukol sa tugtog � tugtugin. Musician, n. [miuz�cian] M�sico. M�siko, m�nunugtog. Musket, n. [m�sket] Mosquete. Bar�l. Musketeer, n. [masket�r] Mosquetero. M�mamaril. Muslin, n. [m�slin] Muselina. Kayong muselina. Muss, n. [moes] Arrebati�a. Agaw�n. Mussel, n. [masl] Almeja. Kabibe, tikhan, paros. Must, v. [mast] Deber, ser preciso, ser menester. Dapat, marapat. Mustache, n. [m�stach] Mostachos, bigotes. Bigote. Mustard, n. [m�stard]

Mostaza. Mustasa, k�luw�. Muster, v. [moester] Unirse para formar un ej�rcito. Magiipon. Mutability, n. [miutab�liti] Mutabilidad. Pagkabago, pagbabago. Mutable, adj. [mi�tabl] Mudable, inconstante. Nababago, s�lawahan. Mutation, n. [miut�cion] Mudanza, alteracion. Pagbabago, pagkabago. Mute, adj. [mi�t] Mudo; silencioso. Pipi; tahimik. Mutilate, v. [mi�tilet] Mutilar. Sumir�, magwasak. Mutilation, n. [miutil�cion] Mutilacion. Pagsir�, pagwawasak. Mutineer, n. [miutin�r] Amotinador, sedicioso. Mapanghimags�k. Mutinous, adj. [mi�tinos] Amotinado, turbulento. Mapanghimagsik, manggugulo. Mutiny, n. [mi�tini] Motin, tumulto. Gul�, panghihimags�k. Mutiny, v. [mi�tini] Amotinarse, rebelarse. Manggulo, manghimagsik. Mutter, n. [matter] Murmuracion, queja. Angil, dabog. Mutter, v. [matter] Murmurar, refunfu�ar. Umangil, dumabog. Mutton, n. [matn] Carnero. Lam�n � karn� ng tupa.

Mutual, adj. [mi�chiual] Mutual, rec�proco. Magkaayon. Mutuality, n. [miuchiu�liti] Reciprocidad. Pagkakaayon. Muzzle, n. [mazl] Bozal. Sangk�l, bus�l. My, pron. [mai] Mi, mis. Akin, ko. Myriad, n. [m�riad] Miriado, diez mil. Laks�. Myrmidon, n. [m�rmidon] Rufian. B�gaw, nangangalakal ng babae. Myself, pron. [mais�lf] Yo mismo. Ako rin, ako ng�. Mysterious, adj. [mist�rias] Misterioso. Mahiwag�. Mystery, n. [m�steri] Misterio. Hiwag�. Mystic, n. [m�stic] M�stico. Hiwag� [sa pananalig]. Myth, n. [miz] F�bula mitol�gica. Kathang isip. Mythology, n. [miz�lodchi] Mitologia. May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip. N N, [en] N (ene). N (na). Nab, v. [nab]

Atrapar. Sunggab�n, dakpin. Nag, n. [nag] Haca, jaca. Kabayo. Nail, n. [ne�l] U�a; clavo. Kuk�; pak�. Nail, v. [ne�l] Clavar, clavetear. Magpak�. Nailer, n. [ne�ler] Chapucero. Tagapagpak�, tagagaw� ng pak�. Nailery, n. [ne�leri] F�brica de clavos. G�waan ng pak�. Naked, adj. [n�ked] Desnudo, en cueros. Hub�d, hub�. Nakedness, n. [n�kednes] Desnudez. Kahubuan. Name, n. [ne�m] Nombre. Pangalan, alan, ngalan. Name, v. [ne�m] Nombrar. Magpangalan; pangal�n. Nameless, adj. [n�mles] An�nimo. Walang pangalan. Namely, adv. [n�mli] Se�aladamente, � saber. Ang kasunod, sa makatwid bag�. Namesake, n. [n�msec] Tocayo. Tukayo, kaisa ng pangalan. Nap, n. [nap] Sue�o ligero, siesta. Idlip, tulog sa tanghal�. Nape, n. [nep] Nuca. Batok.

Napkin, n. [n�pkin] Servilleta. Serbilyeta, p�mahiran. Narcotic, adj. [narc�tic] Narc�tico. Pangpatulog. Narrate, v. [n�rret] Narrar, relacionar. Magsaysay, magsalaysay. Narration, n. [narr�cion] Narracion. Salaysay. Narrative, adj. [n�rretiv] Narrativo. S�laysayin. Narrow, adj. [n�rro] Angosto, estrecho. Makitid, makipot. Narrow, v. [n�rro] Estrechar. Pakitirin, pakiputin. Nasal, adj. [n�sal] Nasal. Pahum�l, nauukol sa il�ng. Nastiness, n. [n�stines] Suciedad, porquer�a. Kasalaulaan, kababuyan. Nasty, adj. [n�sti] Sucio, puerco. Salaul�, baboy. Natal, adj. [n�tal] Nativo, natal. Katutub�. Natation, n. [n�tecion] Nadadura. Langoy, paglangoy. Nation, n. [n�cion] Nacion. Bans�, nasyon. National, adj. [n�cional] Nacional. Nauukol sa bans�. Nationality, n. [necion�liti]

Nacionalidad. Pagkatao, pagkataga gayong bans�. Native, adj. & n. [n�tiv] Nativo, natural. Taga..., tub� sa.... Nativity, n. [net�viti] Nacimiento. Kapangganakan. Natural, adj. [n�chural] Natural. Talaga, lik�s, katutub�. Naturalization, n. [nechuraliz�cion] Naturalizacion. Pag aring parang taga gayong bans� sa nakikipamayan doon. Nature, n. [n�chur] Naturaleza. Katalagahan, kalikasan. Naught, n. [not] Nada. Wal�. Naughty, adj. [n�ti] Malo, indigno, enredador. Masam�, malikot, makar�s. Nausea, n. [n�sia] N�usea. Alibadbad. Nauseate, v. [n�siet] Nausear, tener asco. Umalibadbad ang s�kmur�, masuklam, marimarim. Nauseous, adj. [n�sies] Asqueroso. Nakaaalibadbad, nakakasuklam. Nautical, adj. [n�tical] N�utico. Nauukol sa karunungan sa dagat. Naval, adj. [n�val] Naval. Nauukol sa hukbong dagat. Nave, n. [nev] Parte principal del cuerpo de la iglesia. Loob ng simbahan. Navel, n. [n�vl] Ombligo. Pusod.

Navigable, adj. [n�viguebl] Navegable. Mararaanan ng sasakyan sa tubig. Navigate, v. [n�viguet] Navegar. Maglayag, maglakbay sa dagat. Navigation, n. [navigu�cion] Navegacion. Paglalay�g, paglalakbay sa dagat. Navigator, n. [n�viguetor] Navegador. Mapaglay�g, mapaglakbay sa dagat. Navy, n. [n�vi] Marina. Hukbong-dagat. Nay, adj. [ne] No. Hind�; wal�. Near, adv. & prep. [ni�r] Cerca de, junto a. Malapit, karatig. Nearly, adv. [ni�rli] A poca distancia, cercanamente. Malap�tlap�t, halos. Neat, adj. [nit] Hermoso, pulido, limpio, aseado. Maganda, mainam, makinis, malinis. Neat, n. [nit] Hermoso, pulido; ganado vacuno. Maganda, mainam; mga baka. Neatness, n. [n�tnes] Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza. Kagandahan, kainaman, kakinisan, kalinisan. Nebulous, adj. [n�biules] Nebuloso. Maulap. Necessary, n. [n�ceseri] Necesario. Kailangan. Necessitate, v. [nic�sitet] Necesitar, precisar. Mangailangan. Necessitous, adj. [nic�sitoes]

Necesitado, pobre. Nangangailangan, sal�t. Necessity, n. [nic�siti] Necesidad. Kailangan, pangangailangan. Neck, n. [nec] Cuello. Leeg. Necklace, n. [n�cles] Collar. Kwint�s. Necktie, n. [n�ctai] Corbata. Korbatang mahab�. Necrology, n. [nicr�lodchi] Necrolog�a. Pagbabalit� ng tungkol sa nangamatay. Necromancy, n. [n�cromansi] Nigromancia. Panghuhul� sa pagmamalas sa mga bangkay. Need, n. [nid] Necesidad; pobreza. Pangangailangan, kahirapan. Need, v. [nid] Necesitar. Mangailangan. Needful, adj. [n�dful] Necesario. Kailangan. Needle, n. [n�dl] Aguja. Karayom. Needless, adj. [n�dles] Superfluo, inutil. Kalabis�n, walang kabuluhan. Needlework, n. [n�dluerk] Bordado de aguja. Tah� ng kamay. Needy, adj. [n�di] Indigente, necesitado. Salat, nangangailangan. Nefarious, adj. [nif�rioes] Nefario. Masam�, nakahihiy�.

Negation, n. [nigu�cion] Negacion. Pagpapahind�, pagpapawal�, pagkakail�, pag-ayaw, pagtatatw�. Negative, adj. [n�gativ] Negativo. Kumakail�. Negative, n. [n�gativ] Negativa. Kail�, tangg�, tatw�. Neglect, n. [nigl�ct] Descuido, negligencia. Kapabayaan, lingat. Neglect, v. [nigl�ct] Descuidar, desatender. Magpabay�, makalingat. Neglectful, adj. [nigl�ctful] Negligente, descuidado. Pabay�, ling�t. Negligence, n. [n�glidchens] Negligencia, descuido. Pagpapabay�, pabay�. Negligent, adj. [n�glidchent] Negligente, descuidado. Pabay�. Negotiate, v. [nig�ciet] Negociar. Mangalakal. Negotiation, n. [nigoci�cion] Negociacion. Pangangalakal. Negress, n. [n�gres] Negra. Babaing mait�m. Negro, n. [n�gro] Negro, et�ope. Taong mait�m. Neigh, n. [ne] Relincho. Singas�ng ng kabayo. Neigh, v. [ne] Relinchar. Magsingas�ng. Neighbor, n. [n�bor]

Pr�jimo, vecino. Kapw�, kapw�-tao, kapitbahay. Neighbor, v. [n�bor] Confinar. Lumap�t, makipagkapit bahay. Neighborhood, n. [n�borjud] Vecindad, vecindario. Pook. Neither, conj. [n�dzer] Ninguno, ni uno ni otro. Kahi't sino, kahi't alin man. Neophyte, n. [n�ofait] Ne�fito. Bagong binyagan, bagong nag-aaral. Nephew, n. [n�fiu] Sobrino. Pamangking lalake. Nerve, n. [nerv] Nervio, fortaleza, vigor. Litid, lak�s. Nervous, adj. [n�rvas] Nervioso, nervudo. Nerbioso, litir�n. Nest, n. [nest] Nido. Pugad. Nest, v. [nest] Nidificar, anidar. Magpugad. Nestle, v. [nesl] Anidarse, alojarse. Magpugad, humalimlim, tumahan. Nestling, n. [n�sling] Pollo. Inak�y, sisiw. Net, adj. [net] Neto, limpio, puro. Neto, malinis, bukod ang nagugol. Net, n. [net] Red. Lamb�t. Nether, adj. [n�dzer] Inferior. Lalong mabab�, lalong alangan.

Netting, n. [n�ting] Mallado. Nilamb�t. Nettle, n. [netl] Ortiga. Lipay. Nettle, v. [netl] Picar [como ortiga]. Mak�lipay. Network, n. [n�twork] Randa, obra de malla. Yaring tila lambat. Neuter, adj. [ni�ter] Neutro. Neutro, �langanin. Neutral, adj. [ni�tral] Neutral. �langanin, walang kinakampihan. Neutrality, n. [niutr�liti] Neutralidad. Pagkawalang kakamp�. Neutralize, v. [ni�tralais] Neutralizar. Hwag pakialaman. Never, adj. [n�ver] Nunca, jam�s. Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag. Nevertheless, adv. [neverdzil�s] No obstante que, sin embargo. Gayon man. New, adj. [ni�] Nuevo, reciente, fresco. Bago, baguhan, sariw�. New-born, n. [ni�-born] Recien nacido. Bagong pangan�k. New-fashion, n. [niu-f�sion] La �ltima moda. Bagong moda. New-moon, n. [ni�-mun] Luna nueva. Bagong bwan. News, n. [ni�s]

Noticias, novedades. Balit�. Newsmonger, n. [ni�smonguer] Novelero. Ang nagbibil� ng mga pahayagan at babasah�n. Newspaper, n. [ni�speper] Gaceta, peri�dico. P�hayagan. Newt, n. [ni�t] Lagartija. Bubul�. Next, adj. [necst] Pr�ximo, siguiente. Kasunod, s�sunod, darating. Next, adv. [necst] Luego, inmediatamente, despues. Sak�. Nib, n. [nib] Pico; punta, el extremo de cualquiera cosa. Tuk�; dulo. Nibble, v. [n�bl] Picar. Tumuk�. Nice, adj. [n�is] Gustoso, delicioso. Masarap, mainam. Nicety, n. [n�isiti] Exactitud, delicadeza, esmero. Kaganapan, kainaman. Niche, n. [nich] Nicho. Nicho, l�bingan. Nick, n. [nic] Punto cr�tico, tiempo preciso. Kagahulan. Nick, v. [nic] Llegar � tiempo. Umabot sa oras. Nickel, n. [n�kel] Niquel. Nikel. Nickname, n. [nicnem] Apodo, mote. Palayaw.

Nickname, v. [nicnem] Motejar, poner apodos. Magpalayaw. Niece, n. [niz] Sobrina. Pamangking babae. Niggard, n. [n�gard] Taca�o, avaro, mezquino. Maramot, sak�m. Niggardness, n. [n�gardnes] Taca�er�a, ruindad. Karamutan, kasakim�n. Nigh, adj. & prep. [nai] Cerca; cercano. Malapit. Night, n. [n�it] Noche. Gab�. Nightfall, n. [n�itfol] El anochecer. Paglubog ng araw. Night-gown, n. [n�it-gaun] Bata que se usa de noche. Damit na pangtulog. Nightly, adj. [n�itli] Nocturno. Panggab�. Nightly, adv. [n�itli] Por las noches. Sa gab�; gab�gab�. Nightmare, n. [n�itmer] Pesadilla. Bangungot, panaginip, pangarap. Nimble, adj. [nimbl] Ligero, activo, �gil. Maliks�, masikap, masigla. Nimbleness, n. [n�mblnes] Ligereza, destreza. Kaliksihan, kasiglahan. Nine, adj. & n. [n�in] Nueve. Syam. Ninefold, adj. [n�infold]

Nueve veces. Makasyam. Nineteen, adj. [n�intin] Diez y nueve. Labing syam. Nineteenth, adj. [n�intinz] D�cimo nono. Ikalabing syam. Ninetieth, adj. [n�intiez] Nonag�simo. Ika syam na p�. Ninety, adj. [n�inti] Noventa. Syam na p�. Ninth, adj. [n�inz] Nono, noveno. Ika syam. Ninthly, adv. [n�inzli] En nono lugar. Sa ika syam. Nip, n. [nip] Pellizco, u�ada. Kurot, kalm�t. Nip, v. [nip] Pellizcar, rasgu�ar. Kumurot, mangalmot. Nippers, n. [n�pers] Alicates, tenazas. Pang ipit. Nipple, n. [n�pl] Pez�n. Ut�ng (ng suso). Nit, n. [nit] Liendre, el huevo del piojo. Lis�, itlog ng hanip � ng kuto. No, adv. [no] No. Hind�, wal�, hwag. Nobility, n. [nob�liti] Nobleza, dignidad. Kabunyian, karangalan, karilagan. Noble, adj. [nobl] Noble, hidalgo. Buny�, mahal, marangal, marilag.

Nobleman, n. [n�blman] Noble. Taong marangal. Nobody, n. [n�bodi] Nadie, ninguna persona. Wala kahi't sino. Nocturnal, adj. [noct�rnal] Nocturno. Nauukol sa gab�. Nod, n. [nod] Cabeceo, reverencia, cualquiera se�al hecha con la cabeza. Yuk�, bat� tang�, il�ng. Nod, v. [nod] Cabecear, hacer una se�al con la cabeza. Yumuk�d, bumat�, tumang�, umil�ng. Node, n. [nod] Nudo. Buh�l. Nodule, n. [n�diul] Nudillo. Buh�l. Noise, n. [n�is] Ruido, sonido, bulla, rumor. Ingay, kaingay, alingwngaw. Noise, v. [n�is] Divulgar alguna noticia. Magbansag ng anomang balit�. Noiseless, adj. [n�isles] Tranquilo, callado. Tahimik. Noisiness, n. [n�isines] Estr�pito, ruido, alboroto. Ingay, hugong, kagul�. Noisy, adj. [n�isi] Ruidoso, clamoroso, turbulento. Maingay, maalingaw-ngaw, mahugong, magul�. Nomad, adj. [n�mad] Errante. Pagalagal�, walang t�hanan. Nominal, adj. [n�minal] Nominal. Nauukol sa pangalan. Nominate, v. [n�minet]

Nombrar, eligir. M�halal, pumil�, humirang. Nomination, n. [nomin�cion] Nombramiento, nominacion. Paghahalal. Nonage, n. [n�nedch] Minoridad, menor edad. Kabataan, kakulangan sa gulang. Non-attendance, n. [non-at�ndans] Falta de asistencia. Kakulang�n sa pagdal�. Nondescript, adj. [n�ndiscript] Lo que no est� descrito. D� masayod. None, adj. [non] Nadie, ninguno. Wal�. Nonentity, n. [non�ntiti] Nada, falta de existencia. Kawal�n, kasalat�n. Non-existance, n. [non-ecs�stans] Nada, falta de existencia. Kawal�n, kasalatan. Nonpayment, n. [n�np�yment] Falta de pago. Kakulangan sa bayad. Nonsense, n. [n�nsens] Disparate, impertinencia. Kabalastugan. Nonsensical, adj. [nons�nsical] Absurdo, impertinente. D� maaaring mangyari, maulit. Noodle, n. [n�dl] Simplon, mentecato. Hangal, tang�, gunggong. Nook, n. [nuk] Rincon, �ngulo. Sulok. Noon, n. [nun] Medio d�a. Katanghalian, � las dose ng araw. Noonday, n. [n�ndey] Medio d�a. Katanghalian, � las dose ng araw.

Nooning, n. [n�ning] Siesta. Tulog sa tanghal�. Noontide, n. [n�ntaid] Tiempo del medio-d�a. Katanghalian. Noose, n. [nus] Lazo corredizo. Sil�. Noose, v. [nus] Enlazar, entrampar. Sumil�. Nor, conj. [nor] Ni. Kah�, maging, ni � ... man. Normal, adj. [n�rmal] Normal. Karaniwan, kahusayan. Normal-school, n. [normal-sk�l] Escuela Normal. Escuela Normal, p�aralan ng pagtutur�. North, adj. & n. [norz] Norte. Hilag�, hilagaan. Northern, adj. [n�rzern] Septentrional. Hilag�. Northeast, n. [n�rzist] Nordeste. Habagat. Northward, adv. [n�rzuard] H�cia el norte. Sa dakong hilagaan. Nose, n. [nos] Nariz. Ilong. Noseless, adj. [n�sles] Desnarigado. Ngong�. Nostril, n. [n�stril] Ventana de la nariz. Butas ng ilong. Not, adv. [not]

No. Hind�, wal�. Notable, adj. [n�tabl] Notable, memorable. Halat�, lit�w, bantog. Notably, adv. [n�tabli] Notablemente. Halat�. Notary, n. [n�tari] Notario. Notaryo. Notch, n. [notch] Muesta. Bingaw, ukit. Notch, v. [notch] Hacer muescas. Bumingaw. Note, n. [not] Nota, marca, se�al; esquela, billete. Kapintasan, tand�, bakat; sulat. Note, v. [not] Notar, marcar, distinguir. Tandaan, bakatan. Note-book, n. [n�t-buk] Libro de apuntes. Aklat na t�laan. Noted, adj. [n�ted] Afamado, c�lebre, insigne. Bantog, buny�, magiting. Noteworthy, adj. [n�tuerzi] Notable, digno de nota. Kapuripuri, marapat purihin. Nothing, n. [n�zing] Nada, ninguna cosa. Wal�, walang anomang bagay. Notice, n. [n�tis] Noticia, nota, reparo, observacion. Balit�, halat�, pun�, malas, mas�d, pahayag. Notice, v. [n�tis] Notar, observar, mirar. Humalat�, pumun�, pumansin. Noticeable, adj. [n�tisabl] Notable, reparable. N�hahalat�, n�pupuna, napapansin.

Notification, n. [notifik�cion] Notificacion. Patalastas ng h�k�man. Notify, v. [n�tifai] Notificar. Ipatalastas, ipahayag, tawagin sa h�k�man. Notion, n. [n�cion] Nocion, parecer. Akal�, war�, hak�. Notoriety, n. [notor�iti] Notoriedad. Kabantugan, kagitingan. Notorious, adv. [not�rioes] Notorio, p�blico. Halat�, hayag, tanyag. Notwithstanding, adv. [notuizt�nding] No obstante, sin embargo. Gayon man. Nought, n. [not] Nada. Wal�. Noun, n. [n�un] Nombre. Pangalan, pamagat. Nourish, v. [n�rish] Nutrir, alimentar. Pakanin, kandiliin. Nourishment, n. [n�rishment] Nutrimento, alimento. Pagkain, kandil�. Novel, n. [n�vel] Novela. Nobela, babasah�n. Novelty, n. [n�velti] Novedad. Ang bagong bagay � ang bagong hayag. November, n. [nov�mber] Noviembre. Nobyembre. Novice, n. [n�vis] Novicio. Baguhan. Now, adv. [naw]

Ahora. Ngayon. Nowadays, adv. [n�uades] En nuestros dias, hoy dia. Sa mga kaaraw�n natin, ngayon. Now and then, adv. [nau end dzen] De cuando en cuando, de vez en cuando. Maminsanminsan, manak�nak�. Noway, adv. [n�we] De ningun modo. Kahi't sa anomang paraan. Noways = noway. Nowhere, adv. [n�jwer] En ninguna parte. Kaki't saan man. Noxious, adj. [n�ccioes] Nocivo, da�oso. Nakasasam�, nakasisir�. Nozzle, n. [nozl] Nariz de un animal. Ngus�. Nucleus, n. [ni�clioes] N�cleo. B�lok, tipun�n. Nude, n. [ni�d] Desnudo. Hub�d, hub�. Nudge, v. [nudch] Dar del codo � uno para avisarle secretamente. Sikuhin ng lihim upang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam. Nudity, n. [ni�diti] Desnudo. Kahubaran. Nugatory, n. [ni�guetori] Nugatorio, futil, fr�volo. Walang kabuluhan. Nuisance, n. [ni�sans] Indecencia, porquer�a. Kasalaulaan, kababuyan. Null, adj. [nal] Nulo, inv�lido. Walang kapararakan. Nullify, v. [n�lifai]

Anular, abrogar. Pawal�n ng halag�, pawal�n ng kabuluhan. Nullity, n. [n�liti] Nulidad. Kawal�n ng kapararakan. Numb, adj. [namb] Entorpecido. Manh�d, namamanhid. Numb, v. [namb] Entorpecer. Mamanh�d. Number, n. [n�mber] N�mero, cantidad. Bilang, n�mero. Number, v. [n�mber] Numerar, contar. Bumilang. Numberless, adj. [n�mberles] Innumerable. Walang bilang. Numbness, n. [n�mbnes] Torpor, adormecimiento. Pamamanh�d. Numeral, adj. [ni�meral] Numeral. Nauukol sa bilang. Numerate, v. [ni�meret] Numerar, contar. Bumilang, bilangin. Numeration, n. [niumer�cion] Numeracion. Pagbilang, bilang. Numeric, adj. [nium�ric] Num�rico. Nauukol sa bilang. Numerical = numeric. Numerous, adj. [ni�meres] Numeroso. Marami, makakal. Numismatics, n. [niumism�tics] Numism�tica. Karunungan sa mga salapi't medalya. Numskull, n. [n�mskal]

Zote. Hangal, tanga, ungas. Nun, n. [nan] Monja. Mongha. Nunnery, n. [n�neri] Convento de monjas. Bahay ng mga mongha. Nuptial, adj. [n�pcial] Nupcial, lo que pertenece � las bodas. Nauukol sa kasal � pagaasawa. Nuptials, n. [n�pcials] Nupcias, boda. Kasal, pag-aasawa. Nurse, n. [nars] Ama de cria, enfermera. Yaya, tagapag-alag� ng may-sak�t. Nurse, v. [nars] Criar criaturas, cuidar enfermos. Mag-iw� ng bat�, mag-alag� ng may-sak�t. Nursery, n. [n�rseri] Crianza. Pag-iiw�, pag-aalag�. Nursling, n. [n�rsling] Ni�o criado. Sanggol. Nurture, n. [n�rchur] Educacion. Pag-iiw�, pag-aalag�. Nurture, v. [n�rchur] Criar, ense�ar. Mag-iw�, mag-alag�. Nut, n. [nat] Nuez. Pil�. Nutcrackers, n. [n�tcrakers] Cascanueces. Pangtalop ng pil�. Nutmeg, n. [n�tmeg] Nuez moscada. Nues moskada. Nutriment, n. [ni�triment] Nutrimento, alimento. Pagkain, pangbusog.

Nutritious, adj. [ni�tricioes] Nutritivo. Nakabubusog. Nutshell, n. [n�tshel] C�scara de nuez. Balat ng pil�. Nymph, n. [nimf] Ninfa, mujer hermosa. Nimpa; babaing magand�. O O, [o] O (o). O (o) Oaf, n. [of] Idiota, zoquete. Musm�s, ungas. Oar, n. [or] Remo. Gaod, sagw�n. Oar, v. [or] Remar, bogar. Gumaod, sumagw�n. Oarsman, n. [�rzman] Remero. Manggagaod, m�nanagwan. Oasis, n. [�asis] Oasis. Oasis, dakong may mga punong kahoy sa isang il�ng. Oath, n. [oz] Juramento. Sump�. Obduracy, n. [�bdiuresi] Endurecimiento, obstinacion. Tigas ng ulo, katigasan ng ulo. Obdurate, adj. [�bdiuret] Endurecido. Matigas ang ulo. Obdurateness, n. [�bdiuretnes] Endurecimiento. Katigasan ng ulo. Obedience, n. [ob�diens]

Obediencia, sumision. Pagsunod, pagtalima. Obedient, adj. [ob�dient] Obediente, sumiso. Mas�nurin, mapagtalima. Obeisance, n. [ob�sans] Cortes�a, reverencia. Pitagan, galang. Obese, adj. [ob�s] Obeso, gordo. Matab�. Obeseness, n. [ob�snes] Obesidad, crasitud. Tab�. Obesity = obeseness. Obey, v. [obe�] Obedecer. Sumunod, tumalima. Obfuscate, v. [obfi�sket] Obscurecer. Magdil�m. Obit, n. [�bit] Exequias. Lib�ng; mga pagdaraos na isinasagaw� hinggil sa isang namatay. Obituary, n. [ob�tiueri] Obituario, necrolog�a. Balit� tungkol sa pagkamatay ng sinoman. Object, n. [�bdchect] Objeto. Bagay; adhik�, layon, pakay, tungo. Object, v. [�bdchect] Objetar. Tumutol, sumalangsang, sumalungat. Objection, n. [obdeh�ccion] Objecion, r�plica. Tutol, salangsang, salungat. Objectionable, adj. [obdch�ccionabl] Reparable, capaz de objecion. May kapintasan. Objective, adj. [obdch�ctiv] Objetivo. Tungo, layon, dahil�n. Oblate, adj. [�blet]

Chato por los polos. Chap�t, pulpol, pudpod. Oblation, n. [obl�cion] Oblacion. Alay. Obligation, n. [obligu�cion] Obligacion. Katungkulan, tungkulin. Obligatory, adj. [�bliguetori] Obligatorio. S�pilitan. Oblige, v. [obl�idch] Obligar; complacer, agradar. Pumilit; magbigay loob. Obliging, adj. [obl�idching] Servicial, cortesano. Mapaglingkod, mas�nurin, magalang. Oblique, adj. [obl�c] Oblicuo. Pahiw�d, pahap�y. Obliquity, n. [obl�cuiti] Oblicuidad. Pagkahiw�d, pagkahapay. Obliterate, v. [obl�teret] Borrar. Kumatkat. Oblivion, n. [obl�vion] Olvido. Limot. Oblivious, adj. [obl�vias] Olvidadizo. Malilimut�n. Oblong, adj. [�blong] Oblongo. Talohab�. Obloquious, adj. [obl�cuioes] Injurioso, deshonroso. Kadust�dust�, kahalayhalay. Obloquy, n. [obl�cui] Infamia, deshonra. Kadustaan, kasiraang puri. Obnoxious, adj. [obu�ccioes] Peligroso, da�oso. Mapanganib, nak�kapahamak.

Oboe, n. [�bo] Obo�. Oboy. Obscene, adj. [obs�n] Obsceno, imp�dico. Mahalay, malibog. Obscenity, n. [obs�niti] Obscenidad. Kahalayan, kalibugan. Obscuration, n. [obskiur�cion] Oscurecimiento. Dilim, kadiliman; lab�; kalabuan. Obscure, adj. [obski�r] Obscuro. Madilim, malab�. Obscure, v. [obski�r] Obscurecer. Padilim�n, palabuin. Obscurity, n. [obski�riti] Obscuridad. Kadiliman, kalabuan. Obsequies, n. [�bsecuiz] Exequias, honras funerales. Pagdiriwan sa paglilib�ng. Obsequious, adj. [obs�cuioez] Obsequioso. Mapagkaloob, mapaglingkod. Observable, adj. [obs�rvabl] Notable, conspicuo. Halat�, tanyag. Observance, n. [obs�rvans] Observancia, atencion, respeto. Pagtupad, pagganap, galang. Observant, adj. [obs�rvant] Observante, atento, respetuoso. Tumutupad, gumaganap, magalang. Observation, n. [observ�cion] Observacion, nota � reparo cr�tico. Pun�, pans�n, mas�d, malas. Observatory, n. [obs�rvetori] Observatorio. Obserbatoryo, umaal�m at nagpapaal�m ng panahon. Observe, v. [obs�rv]

Observar, notar, reparar. Magmalas, magmasid; sumubok; tikman. Observer, n. [obs�rver] Observador. Mapagmalas, mapagmasid. Observing, adj. [obs�rving] Atento, cuidadoso. Maingat. Obsolete, adj. [�bsolit] Obsoleto, anticuado. Lip�s, lum�. Obstacle, n. [�bstacl] Obst�culo, embarazo. Kapansanan, hadl�ng. Obstinacy, n. [�bstinesi] Obstinacion. Katigasan ng ulo. Obstinate, adj. [�bstinet] Obstinado, tenaz. Matigas ang ulo. Obstreperous, adj. [obstr�peroes] Estrepitoso, ruidoso. Mahugong, maingay. Obstruct, v. [obstr�ct] Obstruir, impedir, retardar. Gumambal�, umabala, pumigil, humadlang. Obstruction, n. [obstr�ccion] Obstruccion, estorbo, obst�culo, dificultad. Gambal�, abala, pagpigil, hadlang, kapansanan. Obstructive, adj. [obstr�ctiv] Obstructivo. Nakagagambal�, nakapipinsal�. Obtain, v. [obt�n] Obtener, adquirir, alcanzar, lograr. Magtam�, magkam�t, magtaglay, magkaroon. Obtainable, adj. [obt�nabl] Asequible. Matataglay, makakam�t. Obtrude, v. [obtri�d] Introducir con violencia. Magpumil�t na pumasok. Obtrusion, n. [obtri�cion] Intrusion, entremetimiento. Panghihimasok.

Obtrusive, adj. [obtri�siv] Intruso, entremetido. Mapanghimasok. Obtuse, adj. [obti�s] Obtuso, romo, sin punta. Mapurol, pulpol, salsal, pudpod. Obviate, v. [�bviet] Obviar, evitar inconvenientes. Umiwas (sa kapansanan). Obvious, adj. [�bvias] Obvio, evidente. Malinaw, maliwanag. Occasion, n. [ok�sion] Ocasion, casualidad, sazon, tiempo oportuno. Pagkakataon, panahon, dahilan. Occasional, adj. [ok�sional] Ocasional, casual. N�pataon, nagkataon. Occident, n. [�csident] Occidente. Kanluran, kalunuran. Occidental, adj. [ocsidental] Occidental. Nauukol sa kanluran. Occiput, n. [�csipat] Colodrillo. Kaimotan, likod ng ulo. Occult, adj. [ok�lt] Oculto, escondido. Ling�d, tag�, kubl�. Occupant, n. [�kiupant] Ocupador, ocupante. Ang nagmamay-ar�, ang n�papanahon. Occupation, n. [okiup�cion] Ocupacion, trabajo, oficio, empleo. Pagkabuhay, g�wain, hanap-buhay. Occupy, v. [�kiupai] Ocupar, emplear. Gumamit, magtalag�. Occur, v. [occ�r] Ocurrir. Mangyari, magk�taon. Occurrence, n. [ok�rrens]

Ocurrencia, incidente, suceso casual. Pangyayari, pagkakataon. Ocean, n. [�cean] Oceano. Dagat. Oceanic, adj. [oci�nic] Oce�nico. Nauukol sa dagat. Ocellated, adj. [os�leted] Lo que tiene ojos. May mat�. Octagon, n. [�ctagon] Oct�gono. Bagay na may walong p�nulukan. Octagonal, adj. [oct�gonal] Octagonal. Nauukol sa may walong p�nulukan. Octangular, adj. [oct�nguiular] Octangular. May walong p�nulukan. Octennial, adj. [oct�nial] Lo que dura ocho a�os. Nagwawalong taon, nagtatagal ng walong taon. October, n. [oct�ber] Octubre. Oktubre. Octuple, adj. [�ctiupl] Octuplo. Makawalo. Ocular, adj. [�kiular] Ocular. Nauukol sa mat�. Oculist, n. [�kiulist] Oculista. Manggagamot ng mga sak�t sa mat�. Odd, adj. [od] Impar; particular, extravagante. Gansal, kaib�, katw�. Oddity, n. [�diti] Singularidad, rareza. Kaibhan. Oddness, n. [�dnes] Disparidad, desigualdad. Kaibhan.

Odds = oddness. Ode, n. [od] Oda. Isang ur� ng tul�ng awit�n. Odious, adj. [odioes] Odioso, aborrecible. Mapagtanim, magagalit�n. Odium, n. [�dium] Odiosidad, odio. Pagtatanim sa kalooban. Odor, n. [�dor] Olor, fragrancia. Amoy, bang�, salimuyak. Odoriferous, adj. [odor�feroes] Oloroso, fragrante. Mabango. Odorous, adj. [�doroes] Oloroso, fragrante. Mabango. Of, prep. [of] De, tocante. Ng, sa, ni, kay. Off, adv. & prep. [of] Lejos, � distancia. Malay�. Off, int. [of] Fuera!. Al�s! lay�s! Offal, n. [�fal] Sobras, desecho. Labis, patap�n. Offence, n. [of�ns] Ofensa, injuria. Pasl�ng, lait, alipust�. Offend, v. [of�nd] Ofender, provocar, injuriar. Manggalit, mamaslang, umalipust�. Offensive, adj. [of�nsiv] Ofensivo, injurioso. Nakagagalit, lapastangan. Offer, n. [�fer] Oferta; propuesta. Handog, palag�y.

Offer, v. [�fer] Ofrecer. Maghandog. Offering, n. [�fering] Oferta. Handog. Office, n. [�fis] Oficina. Opisina, k�wanihan. Officer, n. [�ficer] Oficial; empleado. Pinun�; kawan�. Official, adj. [of�sial] Oficial, lo que pertenece � algun cargo � empleo p�blico. Opisyal, may kinalaman sa k�wanihang bayan. Official, n. [of�sial] Oficial. Pun�. Officiate, v. [of�ciet] Hacer alguna cosa de oficio; oficiar, celebrar la misa. Mamun�; magmisa. Officious, adj. [of�cioes] Oficioso. Masipag, masikap. Officiousness, n. [of�ciesnes] Oficiosidad. Kasipagan, sikap. Offing, n. [�fing] Pleamar. Laot. Offset, n. [�fset] Pimpollo. Usbong, talb�s. Offspring, n. [�fspring] Prole, linaje, descendencia. Angkan, lah�, lip�, inap�. Oft, adv. [oft] Muchas veces, con frecuencia. Madal�s. Often, adv. [ofn] Muchas veces, con frecuencia. Madal�s. Oftentimes, adv. [�fntaims]

Muchas veces, con frecuencia. Madal�s. Ogle, n. [�gl] Gui�ada; ojeada. Kind�t; sulyap. Ogle, v. [�gl] Gui�ar; mirar al soslayo. Kumindat; sumulyap. Oh, int. [o] �Oh!. Ab�! Oil, n. [�il] Aceite. Langis. Oil-cloth, n. [�il-cloz] Hule. Ule. Oilman, n. [�ilman] Aceitero. Maglalang�s. Oily, adj. [�ili] Aceitoso, oleoso. Malang�s. Ointment, n. [�intment] Ung�ento. Lang�s na mabang�. Old, adj. [old] Viejo, anciano, antiguo. Matand�, magulang, dati, lum�, la�n. Olden, adj. [�lden] Viejo, anciano, antiguo. Matand�, magulang, dati, lum�. Oldish, adj. [�ldish] Algo viejo � anciano. May katandaan, may kagulangan. Oldness, n. [�ldnes] Vejez, ancianidad. Katandaan, kagulangan. Oleaster, n. [�leaster] Olivo silvestre. Pun� ng olibo. Olfactory, adj. [olf�ctori] Olfatorio. Nauukol sa amoy.

Olive, n. [�liv] Olivo. Olibo. Omelet, n. [�milet] Tortilla de huevos. Tinortang itlog. Omen, n. [�men] Ag�ero, presagio. P�mahiin, p�ngitain. Ominous, adj. [�minoes] Ominoso, siniestro, fatal. Masamang p�ngitain. Omission, n. [om�sion] Omision. Laktaw. Omit, v. [omit] Omitir. Lumigt�; ligtaan; lumaktaw; laktawan. Omnipotence, n. [omn�potens] Omnipotencia. Kapangyarihan sa lahat. Omnipotent, adj. [omn�potent] Omnipotente. Makapangyarihan sa lahat. Omniscience, n. [omn�ciens] Omniciencia. Karunungan sa lahat. Omniscient, adj. [omn�cient] Omniscio. Marunong sa lahat. On, prep. [on] Sobre, encima. Sa, sa ibabaw. Once, adv. [uans] Una vez. Minsan. One, adj. [uan] Un, uno, una. Isa. Onerous, adj. [�nerous] Oneroso, molesto. Mabigat, mahirap, nakagagambal�. Onion, n. [�nion]

Cebollas. Sibuyas. Only, adj. [�nli] �nico. Bugtong, tang�, bukod-tang�. Only, adv. [�nli] �nicamente, solamente. Lamang. Onset, n. [�nset] Primer �mpetu. Bugs�; daluhong. Onslaught = onset. Onward, adj. [�nuard] Avanzado, adelantado. Masulong, nangunguna. Onward, adv. [�nuard] Adelante. Sa gaw�ng harap, sulong, tuloy, p�una. Ooze, n. [uz] Fango, limo, cieno. Banlik, burak. Ooze, v. [uz] Manar � correr algun l�quido suavemente. Sumaloy, kumalat. Opacity, n. [op�siti] Opacidad. Kalabuan, kadiliman. Opal, n. [�pal] �palo. �palo, batong mahalag�. Opaque, adj. [op�c] Opaco. Malab�, malamlam. Open, adj. [�pn] Abierto. Buk�s, walang tak�p, walang tungt�ng. Open, v. [�pn] Abrir, destapar. Magbuk�s, alisan ng tak�p, alis�n ng tungtong. Opera, n. [�pera] �pera. �pera. Operate, v. [�peret]

Obrar, operar. Gumaw�, masagaw�. Operation, n [oper�cion] Operacion. Paggaw�, pagsasagaw�; pagbusbos. Operative, adj. [�peretiv] Operativo. Nauukol sa paggaw�. Operator, n. [�peretor] Operador. Tagagaw�; tagabusb�s. Opiate, n. [�piet] Opiata. Gamot na may halong apyan. Opine, v. [op�in] Opinar, juzgar. Mag-akal�, humatol. Opinion, n. [op�nion] Opinion, dictamen. Hak�, akal�, war�. Opium, n. [�piam] Opio. Apyan. Opponent, adj. [op�nent] Opuesto, contrario. Kalaban, katalo. Opponent, n. [op�nent] Antagonista, arguyente. Kalaban, nakikipagtalo. Opportune, adj. [oporti�n] Oportuno, conveniente. Pagkakataon, marapat. Opportunity, n. [oporti�niti] Oportunidad, sazon. Pagkakataon, panahon, kapanahunan. Oppose, v. [op�s] Oponer (se). Tumutol, sumalungat, sumalangsang, lumaban. Opposite, adj. [�posit] Opuesto, adverso, contrario; fronterizo, en frente. Kalaban, kasalung�t, salangsang; katap�t. Opposition, n. [opoz�cion] Oposicion, contrariedad. Tutol, salangsang, paglaban.

Oppress, v. [opr�s] Oprimir, apretar. Pumighat�, magpahirap, sumakal, umin�s. Oppression, n. [opr�sion] Opresion, vejacion. Pighat�, pahirap, in�s. Oppressive, adj. [opr�siv] Opresivo, cruel. Nakapipighat�, nakapagsisikip ng loob, mahirap. Oppressor, n. [opr�sor] Opresor. M�mimighat�, mapagpahirap, mabagsik, tampalasan. Opprobrious, adj. [opr�brias] Oprobioso, ignominioso. Kakuty�kuty�, kahalay-halay. Optic, adj. [�ptic] �ptico. Nauukol sa paning�n � mat�. Optical = optic. Optician, n. [opt�cian] �ptico. Manglilitis ng paning�n. Optimist, n. [�ptimist] Optimista. Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti. Option, n. [�pcion] Opci�n. Sariling hak�. Opulence, n. [�piulens] Opulencia, riqueza. Yaman, kayamanan. Opulency = opulence. Opulent, adj. [�piulent] Opulento. Mayaman. Or, conj. [or] �. �, kung. Oracle, n. [�racl] Or�culo. Sanggunian. Oral, adj. [�ral]

Oral, verbal. Sa salit�. Orange, n. [�rendch] Naranja. Suh�, dalandan, naranhita. Orange-color, adj. [�rendch-color] Color de naranja. Kulay-suh�. Orang-outang, n. [or�ng-ut�ng] Orangut�n. Bakulaw, musang, malak�ng unggoy. Oration, n. [or�cion] Oracion. Dalangin, pangungusap. Orator, n. [�retor] Orador. M�nanalumpat�. Oratory, n. [�ratori] Oratoria. Pananalumpat�, pananalit�. Orb, n. [orb] Orbe, esfera, globo. Bilog, sangsinukob, globo. Orbed, adj. [orbd] Orbicular, redondo. Mabilog. Orbit, n. [�rbit] �rbita; la cuenca del ojo. Lakad ng tal�, bituin, araw, at bwan; uk� ng mat�. Orchard, n. [�rchard] Huerto, verjel. Halamanan. Orchestra, n. [�rkestra] Orquesta. Orkesta. Ordain, v. [ord�n] Ordenar, establecer, arreglar. Mag-ayos, maghusay, magpasiya, mag-utos. Order, n. [�rder] Orden, mandato; regla. Utos; ayos, husay. Order, v. [�rder] Ordenar, disponer; arreglar. Mag-utos, magpasya; umayos, maghusay.

Orderly, adj. [�rderli] Ordenado, bien arreglado. Maayos, mahusay. Ordinal, adj. [�rdinal] Ordinal. Nauukol sa ayos � husay. Ordinance, n. [�rdinans] Ordenanza, estatuto. Utos, tuntunin. Ordinary, adj. [�rdineri] Ordinario, comun, regular. Karaniwan. Ordination, n. [ordin�cion] Ordenacion, disposicion; el acto de conferir orden sacerdotal. Utos, pasiya; pag-oorden sa par�. Ordnance, n. [�rdnans] Artiller�a. Kasangkapan ng kawal. Ore, n. [or] Quijo, mineral. Isang ur� ng batong matigas. Organ, n. [�rgan] �rgano. �rgano, [parang piano]. Organic, adj. [org�nic] Org�nico. Nauukol sa �rgano. Organical = organic. Organist, n. [�rganist] Organista. Tagatugtog ng �rgano. Organization, n. [organiz�cion] Organizacion. Pagtatatag. Organize, v. [�rganaiz] Organizar. Magtatag. Orient, adj. & n. [�rient] Oriental, oriente. Silanganan. Oriental, adj. [ori�ntal] Oriental. Silanganan.

Oriental, n. [ori�ntal] Oriental. Taga silanganan. Orifice, n. [�rifis] Orificio. Butas. Origin, n. [�ridchin] Origen, principio. Sangh�, pinagmulan, simul�. Original, adj. [or�dchinal] Original, primitivo. Una, pinagsalinan, pinagparisan. Origination, n. [oridchin�cion] Origen. Simul�, pinagmulan, pinagbuhatan. Orison, n. [�rison] Oracion, s�plica. Dasal, panalangin. Ornament, n. [�rnament] Ornamento, adorno. Gayak, palamuti, kagayakan, hiyas. Ornament, v. [�rnament] Ornamentar, adornar. Maggayak, magpalamuti; hiyasan. Ornamental, adj. [ornam�ntal] Lo que sirve de adorno. Panggayak, pangpalamuti. Ornate, adj. [�rnet] Adornado, ataviado. Nagagayakan, napapalamutihan. Orphan, adj. & n. [�rfan] Hu�rfano. Ulila. Orphanage, n. [�rfanedch] Orfandad. Pagkaulila, pangungulila. Orthography, n. [orz�grafi] Ortograf�a. Karunungan sa pagsulat. Orthology, n. [orz�lodchi] Ortolog�a. Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salit�. Oscillate, v. [�silet]

Oscilar, vibrar. Magningning, kumintab. Oscillation, n. [osil�cion] Oscilacion. Ningning, kislap, kintab. Ossification, n. [osifik�cion] Osificacion. Pagig�ng-but� ng anoman. Ossify, v. [�sifai] Osificar. Mag�ng but�. Ostensible, adj. [ost�nsibl] Ostensible, manifestable. N�ihahayag, n�ipakikita. Ostent, n. [ost�nt] Apariencia. Any�, hichura. Ostentation, n. [ostent�cion] Ostentacion, gala. Pagpaparangalan, pagpaparany�, gar�. Ostentatious, adj. [ostent�cioes] Ostentoso, jactancioso. Mapagparany�, magar�, hambog. Ostler, n. [�stler] Mozo de paja. Sota, tagapagalag� ng kabayo. Ostrich, n. [�strich] Avestruz. Abestr�s. Other, pron. [�dzer] Otro. Iba. Otherwise, adv. [�dzeruais] De otra manera, por otra parte. Kung dil�, � kay�. Ottoman, adj. [�toman] Otomano. Nauukol sa mga turko. Ought, v. [ot] Deber, ser menester. Dapat, marapat. Ounce, n. [�unz] Onza. Onsa (salap�).

Our, pron. [�uar] Nuestro, a, os, as. Atin, natin, amin, namin. Ours, pron. [�uars] Nuestro, a, os, as. Atin, natin, amin, namin. Ourselves, pron. [auars�lvz] Nosotros mismos. Kami rin, kami ng�; amin ng�. Oust, v. [�ust] Quitar, desposeer, echar fuera. Alisin, alisan, paalisin. Out, adv. [�ut] Fuera, afuera. Sa labas. Outbid, v. [autb�d] Pujar; sobrepujar. Tumawad ng lalong mataas na halaga, magpataas ng tawad. Outbreak, n. [�utbrik] Erupcion. Silakb�, sigalb�. Outburst, n. [�utbarst] Explosion. Pagputok. Outcast, n. [�utcast] Desechado, desterrado. Tapon. Outcry, n. [�utcray] Clamor, ruido, alboroto, griter�a. Alingawngaw, ingay, kagulo, hiyawan. Outdo, v. [autd�] Exceder � otro, sobrepujar. Lumagpas, lumangpas. Outer, adj. [�uter] Exterior. Labas. Outermost, adj. [�utormost] Extremo, lo mas exterior. K�labaslabasan. Outfit, n. [�utfit] Vestidos, ropa. Mga kasuntan, dam�t. Outgo, v. [autg�]

Exceder, adelantarse. Lumangpas, m�una. Outgoing, n. [�utgoing] Salida. L�basan. Outgrow, v. [�utgro] Sobrecrecer. Tumaas ng hig�t sa iba. Outhouse, n. [�utjaus] Dependencia de una casa. T�hanang bukod na karatig ng bahay. Outlandish, adj. [�utlandish] Extranjero. Nauukol sa ibang lupain. Outlast, v. [�utlast] Durar mas que otra cosa. Tumagal kaysa iba. Outlaw, n. [�utlo] Proscrito, bandido. Tulis�n, manghaharang. Outlawry, n. [�utlori] Proscripcion. Panunulisan. Outlay, n. [�utle] Despensa, gastos. Gugol. Outlet, n. [�utlet] Salida. L�basan. Outline, n. [�utlain] Contorno, dise�o, bosquejo. Banhay, any�, plano. Outlive, v. [�utliv] Sobrevivir. Mabuhay pa. Outlook, n. [�utluk] Vigilancia, prevision. Ingat, agap, tanaw. Outlying, adj. [�utlaying] Distante de, lejos de. Malay� sa. Outnumber, v. [autn�mber] Exceder en n�mero. Lumabis sa bilang.

Out of doors, n. [aut-of-dors] Fuera de casa. Labas ng bahay. Outpost, n. [�utpost] Puesto avanzado. Bantay na nasa malay�. Outrage, n. [�utredch] Ultraje, afrenta, violencia. Kadustaan, kapal�bhasaan, kalapastanganan. Outrage, v. [�utredch] Ultrajar. Dumust�, lumapastangan. Outrageous, adj. [autr�dches] Ultrajoso. Kadust�dust�, lapastangan. Outride, v. [autr�id] Ganar la delantera � caballo. M�una, isa p�tulinan ng pangangabayo. Outright, adv. [autr�it] Luego; complidamente. Sak�. Outrun, v. [autr�n] Correr mas que otro, ganar, exceder. M�una sa takbuhan. Outsail, v. [auts�l] Navegar mas que otra embarcacion. M�una sa paglalay�g. Outset, n. [�utset] Principio. Simul�, pasimul�. Outside, n. [auts�id] Superficie, exterior. Ibabaw, lab�s. Outskirt, n. [�utskirt] Parte exterior. Dakong labas. Outspread, v. [�utspred] Extender, difundir. Palaganapin. Outstrip, v. [autstr�p] Avanzar mas que otro, rezagar, sobrepujar. M�una. Outward, adj. [�utuard]

Exterior, visible. Lab�s, kita. Outwear, v. [autw�r] Durar mas tiempo. Tumagal ng hig�t kaysa iba. Outweigh, v. [autw�] Preponderar, pesar mas. Bumigat ng hig�t kaysa iba. Outwit, v. [autw�t] Enga�ar � uno � fuerza de tretas. Manalo sa pamamagitan ng lal�ng. Oval, n. [�val] �valo. Talohah�. Ovate, adj. [�vet] Formado como huevo. Parang itlog. Ovated = ovate. Ovation, n. [ov�cion] Ovacion. Papuri. Oven, n. [�vn] Horno. Hurn�. Over, prep. [�ver] Sobre, emcima. Sa ibabaw. Overawe, n. [over�] Intimidar. Tumakot. Overbalance, n. [overb�lans] Preponderancia. Bigat ng timb�ng. Overbalance, v. [overb�lans] Preponderar. Humig�t (sa timbang). Overbear, v. [overb�r] Dominar, sujetar. Sumupil, manaig. Overbearing, n. [overb�ring] Ultrajoso, desp�tico. Mapag-alipust�, mabaksik. Overboard, adj. [�verbord]

A la mar, fuera del navio. Sa tubig. Overcast, v. [overc�st] Oscurecer. Palabuin. Overcoat, n. [overc�t] Sobretodo, capote. Kapote. Overcome, v. [overc�m] Vencer, superar. Manalo, manaig, sumupil. Overdo, v. [overd�] Hacer mas de lo necesario. Gumaw� ng higit kaysa nararapat. Overdone, p.p. [�verdan] Rendido, cansado. Pat�, pag�d. Overdue, adj. [overdi�] Lo que ha pasado del tiempo debido. Lamp�s sa panahon. Overflow, n. [�verflo] Inundacion. Bah�, apaw na tubig. Overflow, v. [�verflo] Inundar, rebosar. Bumah�, umapaw. Overgrow, v. [overgr�] Crecer demasiado. Lumag�ng lubh�. Overhang, v. [overj�ng] Salir algo fuera del nivel de algun edificio; mirar �, caer �. Ilaylay, isampay; dumungaw, dumukwang. Overhaul, v. [overj�l] Desparramar alguna cosa; registrar, examinar. Magladlad, sumaliksik, lumitis. Overhead, adj. [overj�d] Encima, arriba, en lo alto. Sa itaas. Overhear, v. [overj�r] Entreoir. Mak�ulinig. Overjoy, n. [�verdchoy] Arrebato de alegr�a, �xtasis. Galak, kagalakan.

Overlay, v. [overl�] Abrumar. Gumambal�. Overlook, v. [overl�c] Mirar desde lo alto; pasar por alto. Tumung�; tunghan; paraanin, hwag alintanahin. Overpass, v. [overp�s] Pasar por alto. Palagpasin, hwag alumanahin. Overpower, v. [over-pauer] Predominar, oprimir. Manaig, mamighat�. Over-reach, v. [over-r�ch] Sobresalir, enga�ar. Lumagpas, dumay�. Over-rule, v. [over-ri�l] Predominar. Manaig, mamun�. Oversee, v. [overs�] Inspeccionar. Mangalag�, sumiyasat. Overseer, n. [overs�r] Superintendente, sobrestante. Tagapamahal�, tagabantay. Overset, v. [overs�t] Volcar, trastornar. Itaob; ibwal, guluhin. Overshoe, n. [�versio] Galocha. Sapatos na pang-ibabaw. Overshoot, v. [oversi�t] Pasar de raya. Lumisy�, d� tumam�. Oversight, n. [�versait] Yerro, equivocacion. Kamalian, mal�. Overspread, v. [overspred] Desparramar. Mangalat, lumaganap. Overstep, v. [overst�p] Pasar m�s all�. Laktaw�n. Overt, adj. [�vert]

Abierto, p�blico. Hayag, litaw. Overtake, v. [overt�k] Alcanzar. Abutan, abutin. Overthrow, v. [overzr�] Trastornar, demoler, destruir. Guluh�n, sirain. Overture, n. [�vertiur] Abertura. Butas. Overturn, v. [overt�rn] Subvertir, volver al rev�s. Bumalikwas; baligtar�n. Overween, v. [overu�n] Presumir, vanagloriarse. Maghambog, magparang�. Overweight, n. [�verueit] Exceso en el peso. Kalabisan sa timbang. Overwhelm, v. [overju�lm] Abrumar, oprimir. Sumupil, manaig. Overwork, n. [overuerk] Exceso de trabajo. Kalabisan sa paggaw�. Owe, v. [o] Deber, tener deudas. Umutang, magkautang. Owl, n. [�ul] Lechuza. Kwago. Owlish, adj. [�ulish] Semejante � la lechuza. Parang kwago. Own, adj. [on] Propio. Sarili. Own, v. [on] Poseer, ser due�o de alguna cosa. Umar�, mag-may-ar�. Owner, n. [�ner] Due�o, poseedor, propietario. May-ar�.

Ownership, n. [�nership] Dominio. Pagka-may-ar�. Ox, n. [ocs] Buey. Toro, baka. Ox-fly, n. [�cs-flai] T�bano. Bangaw. Ox-tongue, n. [�cs-tong] Buglosa. Dilang-baka (halaman). Oyster, n. [�ister] Ostra. Talab�. P P, [pi] P (pe). P (pa). Pabular, adj. [p�biular] Lo que da p�bulo � mantenimiento � las cosas inmateriales; alimento. Nauukol sa ikinabubuhay; pagkain, pangbusog, pangkandil�. Pabulum, n. [p�biulam] P�bulo, pasto para las subsistencias; sustento, mantenimiento. Pagkain, pangbusog, pangkandil� sa ikabubuhay. Pace, n. [pez] Paso, modo de andar; medida de cinco pies. Hakbang; laktaw; sukat na apat na paa ang hab�. Pace, v. [pez] Pasear; medir � pasos. Maglak�d; sukatin sa hakbang. Pacific, adj. [pas�fic] Pac�fico, quieto, tranquilo. Tahimik, payap�, tiwasay. Pacifical = pacific. Pacificatory = pacific. Pacification, n. [pasifik�cion] Pacificacion. Katahimikan, kapayapaan, katiwasayan. Pacify, v. [p�sifai]

Pacificar, sosegar, aquietar, calmar. Magpatahimik, pumayap�, magpatiwasay. Pack, n. [pac] L�o, fardo; paquete; baraja de naipes; conjunto de perros de caza; cuadrilla de malhechores. Balutan, balot, bilot; bigk�s; manghar ng baraha; pulutong ng mga asong pangaso; pulutong ng tulis�n. Pack, v. [pac] Empaquetar, enfardelar, embalar. Balutin, bilutin, bigkis�n, isilid sa kaha � kahon. Package, n. [p�kedch] Paquete, fardo, embalaje. Balutan. Packer, n. [p�ker] Empaquetador. Tagabalot, mangbabalot. Packet, n. [p�ket] Paquete, fardo peque�o. Balutang munt�. Packhorse, n. [p�cjors] Caballo de carga. Kabayong p�sanan. Packing, n. [p�king] Embalaje, enfardeladura. Balot, pagbalot, pagbabalot, pagbilot, pagbibilot. Paddle, n. [padl] Canalete, especie de remo. Gaod, sagwan. Paddle, v. [padl] Remar; chapotear. Gumaod, sumagwan; kumalawkaw. Paddock, n. [p�doc] Escuerzo, sapo; parque para caballos. Isang ur� ng palak�; kahuyan. Padlock, n. [p�dloc] Candado. Kandado, seradura. Pagan, adj. [p�gan] �tnico. Nauukol sa pagsamba sa d� tunay na Dyos. Pagan, n. [p�gan] Pagano, gentil. Ang sumasamba sa d� tunay na Dyos. Paganish, adj. [p�ganish]

Pagano, id�latra. Palasamba sa d� tunay na Dyos. Paganism, n. [p�ganizm] Paganismo, idolatr�a. Pagsamb� sa d� tunay na Dyos. Page, n. [pedch] P�gina; page. Tudling, mukh� ng dahon ng aklat, p�hina; paring alil�. Page, v. [pedch] Foliar. Talaan ng bilang ang bawa't mukh� ng dahon ng aklat. Pagoda, n. [peg�da] Pagoda. Pagoda. Pail, n. [pel] Cubo, balde. Timb�, bald�, panalok, ta�ng, pangadl� ng tubig. Pailful, n. [p�lful] Cubada. Sangtimb�, isang salok. Pain, n. [pein] Pena, castigo; dolor, tormento. Dusa, parusa; sak�t, ant�k, kirot, hirap. Pain, v. [pein] Doler. Sumak�t, umant�k, kumir�t. Painfull, adj. [p�nful] Penoso, dolorido. Masak�t, maant�k, makir�t. Painless, adj. [p�nles] Sin pena, sin dolor. Walang sak�t, d� m�raramdaman. Painstaking, adj. [p�nsteking] Laborioso, incansado; cuidadoso. Masipag, walang pagod; maingat. Paint, n. [pent] Pintura. Pint�. Paint, v. [pent] Pintar. Magpint�. Painter, n. [p�nter] Pintor. Pint�r.

Painting, n. [p�nting] Pintura. Pintura. Pair, n. [per] Par. Pares, dalawa na magkabagay. Palace, n. [p�laz] Palacio. Palasyo, bahay-har�; gusaling malak�. Palatable, adj. [p�latabl] Sabroso, gustoso al paladar. Masarap, malasa. Palate, n. [p�let] Paladar; gusto. Ngal�ngal�; sarap, lasa. Palatial, adj. [pal�cial] Lo que pertenece � palacio. Nauukol sa palasyo. Palaver, n. [pal�ver] Charla, frusler�a. Satsat, tab�l. Palaver, v. [pal�ver] Charlar. Samatsat. Pale, adj. [pel] P�lido, descolorido. Mapult�, hiluk�. Pale, n. [pel] Palidez. Putl�, kaputlaan. Pale, n. [pel] Palizada, defensa de estacas. Bakod, mga tulos, bakuran. Pale, v. [pel] Poner p�lido, descolorar. Mamutl�, manghiluk�. Paleness, n. [p�lnes] Palidez. Putl�, kaputlaan. Paleography, n. [peli�grafi] Paleograf�a. Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sulat noong una. Palette, n. [p�let]

Paleta. Panguhit, pangahig. Palfrey, n. [p�lfri] Palafren. Kabayong mabait. Paling, n. [p�ling] Estacada, palizada. Bakod, mga tulos. Palisade, n. [palis�d] Palizada. Bakod, mga tulos. Palish, adj. [p�lish] Algo p�lido. Namumutl�-mutl�. Pall, n. [pol] Manto real; palio de arzobispo. Damit na pangbalabal, balabal-har�, balabal ng arsobispo. Pall, v. [pol] Desvanecerse, evaporarse. Maparam, m�uw� sa wal�. Pallet, n. [p�let] Camilla. Arag-arag. Palliate, v. [p�liet] Paliar. Balabalan. Pallid, adj. [p�lid] P�lido, descolorido. Mapult�, hiluk�. Pallidity, n. [pal�diti] Palidez. Putl�, kaputlaan, pamumutl�. Pallor = Pallidity. Palm, n. [palm] Palma; palma de la mano; palmo. Palma; palad ng kamay; dangkal. Palm, v. [palm] Manosear; escamotar. Lamasin; paglaruan sa kam�y. Palmated, adj. [p�lmeted] Palmeado. Anyong kam�y. Palmistry, n. [p�lmistri]

Quiromancia. Panghuhul� sa pamamag-itan ng palad ng kam�y. Palm Sunday, n. [palm-s�nde] Domingo de ramos. Domingo de ramos. Palpable, adj. [p�lpabl] Palpable. Nahihip�, nadadama. Palpitate, v. [p�lpitet] Palpitar, latir. Sumikd�, tumib�k, kumab�, kumutog. Palpitation, n. [palpit�cion] Palpitacion, latido. Sikd�, tib�k, kab�, kut�g. Palsied, adj. [p�lsid] Paral�tico. Pasmado; lump�. Palsy, n. [p�lsi] Par�lisis; perles�a. Pasm�; pagkalump�. Palter, v. [p�lter] Jugar � burlarse de alguno. Magbir�. Paltriness, n. [p�ltrines] Mezquindad, vileza. Karamutan, kaab�an. Paltry, adj. [p�ltri] Mezquino, vil. Maramot, hamak. Pamper, v. [pamper] Atracar, engordar. Bumusog, magpatab�. Pamphlet, n. [p�mflet] Folleto, librejo. Aklat na manip�s. Pan, n. [pan] Cazuela. Kawal�. Panacea, n. [panas�a] Panacea. Kagamutan ng madl�. Pancake, n. [p�nkek] Bu�uelo. Bunyuelos.

Pandemonium, n. [pandimoniam] Pandemonio. Kaguluhan. Pander, n. [p�nder] Alcahuete. Bugaw. Pander, v. [p�nder] Alcahuetear. Magbugaw. Pane, n. [pen] Cuadro de vidrio. Salam�n ng bintan� � pint�. Panel, n. [p�nel] Entrepa�o. Pagitan, agwat. Pang, n. [pang] Angustia, tormento, pena. H�rap, dalit�, s�kit. Panic, n. [p�nic] P�nico. Kagul�, sindak, kakilabut�n. Pannier, n. [p�nier] Cu�vano. Bakol, batul�ng. Pant, v. [pant] Jadear, palpitar. Humingal, sumikd�. Pantaloon, n. [pantal�n] Pantalon. Pantalon, salawal. Pantry, n. [p�ntri] Despensa. P�minggalan. Pap, n. [pap] Pezon. Utong ng suso. Papa, n. [pap�] Pap�. Tatay, itay, tatang. Papacy, n. [p�pasi] Papado. Pagkapapa. Papal, adj. [p�pal]

Papal. Nauukol sa papa. Paper, adj. [pe�per] Hecho de papel. Papel ang pagkayar�. Paper, n. [pe�per] Papel. Pap�l. Paper, v. [pe�per] Entapizar una pieza con papel. Papil�n. Papist, n. [p�pist] Papista. Makapapa. Papistic, adj. [pap�stic] Papal, pap�stico. Nauukol sa papa. Papistical = papistic. Par, n. [par] Equivalencia, igualdad. Tumbas, paris. Parable, n. [p�rabl] Par�bola. Talinghag�. Parade, n. [par�d] Parada, procesion c�vica. Parada, prusisyon. Paradise, n. [p�radais] Paraiso. Paraiso, kaginghawahan. Paragon, n. [p�regon] Modelo, muestra. Ulir�n, halimbaw�. Paragraph, n. [p�ragraf] P�rrafo. Talat�. Parallel, adj. [p�ralel] Paralelo, igual. Kapantay, kagaya. Paralysis, n. [par�lisis] Par�lisis. Kalumpuhan. Paralytic, adj. [paral�tic]

Paral�tico. Nauukol sa kalumpuhan. Paralytical = Paralytic. Paralytic, n. [par�litic] Paral�tico. Lump�. Paralyze, v. [p�ralaiz] Paralizar. Malump�, mapasm�. Paramount, adj. [p�ramaunt] Supremo, superior. K�taastaasan. Parapet, n. [p�rapet] Parapeto. Kut�, kublihan ng hukb�. Paraphrase, n. [p�rafrez] Par�frasis. Salaysay na paliwanag. Paraphrase, v. [p�rafrez] Parafrasear. Ipaliwanag sa katagang wik�. Parasite, n. [p�rasait] Par�sito. Ang nabubuhay sa gugol ng iba. Parasol, n. [p�rasol] Parasol, quitasol. Payong na pang-araw. Parboil, v. [p�rboil] Medio cocer. Pakuluan ng kaont�. Parcel, n. [p�rsel] Paquete. Balutan. Parcel, v. [p�rsel] Empaquetar. Balutin. Parch, v. [parch] Tostar. Isangag, ibus�. Parchment, n. [p�rchment] Pergamino. Katad na malinis na masusulatan � m�ipangbabalat. Pardon, n. [p�rdon]

Perdon. Kapatawaran, patawad. Pardon, v. [p�rdon] Perdonar. Magpatawad. Pardonable, adj. [p�rdonabl] Perdonable. Mapatatawad. Pare, v. [par] Recortar. Talupan, bawasan. Parent, n. [p�rent] El padre � la madre. Magulang, am� � ina. Parentage, n. [p�rentedch] Parentela. �nak, angkan. Parental, adj. [par�ntal] Paternal. Nauukol sa am� � magulang. Parenthesis, n. [par�nzisis] Par�ntesis. Parentes�s, tand� na pangkulong ng paliwanag na salit� � salaysay. Parish, n. [p�rish] Parroquia, curato. Ang saklaw ng isang par� � pastor. Parity, n. [p�riti] Paridad, igualdad. Kapantayan. Park, n. [park] Parque. Halamanang bayan, l�wasang malaki. Parlance, n. [p�rlans] Conversacion, habla. S�litaan, pag-uusap. Parley, n. [p�rle] Conferencia, pl�tica. Panayam, s�litaan, �sapan. Parley, v. [p�rle] Parlamentar. Makipanayam, makipagsalitaan, makipagusap. Parliament, n. [p�rliment] Parlamento. Kapulungan ng mga tagapaglagd� ng kautusan.

Parlor, n. [p�rlor] Sala de recibimiento, parlatorio. Silid na tanggapan sa mga p�nauhin, sil�d na ukol sa pagsasalitaan. Parochial, adj. [par�kial] Parroquial. Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan. Parody, n. [p�rodi] Parodia. Bady�. Parole, n. [per�l] Palabra, promesa. Pangak�. Parricide, n. [p�rrisaid] Parricida; parricidio. Ang pumatay sa sariling am�; pagpatay sa sariling am�. Parrot, n. [p�rrot] Papagayo. Loro. Parry, v. [p�r-ri] Esgrimir, desviar los golpes del contrario. Manalag, umilag. Parsimonious, adj. [parsim�nioes] Econ�mico, moderado en sus gastos. Mapag-arimohonan, matip�d. Parsimony, n. [p�rsimoni] Parsimonia, frugalidad. Pag-aarimohonan, katipiran. Parson, n. [parsn] P�rroco. Par�, kura, pastor. Parsonage, n. [p�rsonedch] Curato. Pagkakura, pagkapastor. Part, n. [part] Parte, partido, region. Bahagi, l�pian, dako. Part, v. [part] Partir, distribuir, separar, dividir. Bumahagi, humat�, maghiwalay. Partake, v. [part�k] Participar. Sumali, dumamay. Partaker, n. [part�ker]

Participante. Kasali. Partial, adj. [p�rcial] Parcial. May kinakampihan, may kinikilingan. Partiality, n. [parci�liti] Parcialidad. Kiling, hilig. Participant, adj. [part�cipant] Participante, part�cipe. Kasali, karamay, kaal�m, kasabwat. Participate, v. [part�sipet] Participar. Sumali, dumamay. Participation, n. [partisip�cion] Participacion. Pagkakasali, pagkakadamay. Particle, n. [p�rtikl] Part�cula. Katit�ng, kapyangot, karir�t. Particular, adj. [part�kiular] Particular, singular. Bukod, tang�. Particularity, n. [partikiul�riti] Particularidad. Pamumukod, pagkatang�. Parting, n. [p�rting] Separacion, partida, despedida. Paghiwalay, pag-alis, pagpapaalam. Partisan, n. [part�zan] Partidario, secuaz. Kalap�, kakamp�, kasama. Partition, n. [part�cion] Partici�n; separacion, division. Pin�d; paghihiwalay, pagbabahagi, paghahat�. Partition, v. [part�cion] Partir, dividir en varias partes. Bumahagi; bahagihin. Partition-wall, n. [part�cion-uol] Pared medianera. Pin�d. Partner, n. [p�rtner] Socio; compa�ero. Kasam�; kasama.

Partnership, n. [p�rtnership] Compa��a, sociedad. Pagka-kasam�. Parturition, n. [partiur�cion] El estado de la hembra que est� con los dolores de parto. Panganganak. Partridge, n. [p�rtridch] Perdiz. Pug�. Party, n. [p�rti] Partido; parte; convite. L�pian, samah�n, katipunan; pangkat; �nyayahan, pig�ng. Party-colored, adj. [p�rtik�lord] Abigarrado. Sarisaring kulay. Party-man, n. [p�rtiman] Partidario. Kakamp�, kalap�. Pass, n. [pas] Paso; camino, pase. Hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulot. Pass, v. [pas] Pasar; ocurrir. Dumaan, magdaan, lumagpas, makaraan; mangyari. Passable, adj. [p�sabl] Pasable; pasadero, transitable. Mapararaan; mararaanan, malalakaran. Passage, n. [p�sedch] Pasaje; traves�a, pasadizo. Pasahe, bayad sa paglalalakbay, paglalakbay, pagdaraan. Passenger, n. [p�sendcher] Pasajero. Taong sakay, ang sakay � lulan. Passer-by, n. [p�ser-bai] El que pasa. Ang nagdadaan. Passing, n. [p�sing] Paso, pasaje. Pagdaraan. Passing-bell, n. [p�sing-bel] La campana que toca � muerto. Agunyas. Passion, n. [p�sion]

Pasi�n; amor; celo, ardor. Hirap, damdamin, pag-ibig, sikap, sigla. Passionate, adj. [p�sionet] Apasionado, col�rico. Madamdamin, magagalit�n. Passover, n. [p�sover] Pascua. Pask�. Passport, n. [p�sport] Pasaporte. Pahintulot na makalabas � makapasok sa isang daungan. Past, adj. [past] Pasado. Lip�s, nakaraan. Past, n. [past] Lo pasado, el tiempo que pas�. Panahong lumipas, panahong nagdaan. Paste, n. [past] Pasta, engrudo. Pangdikit. Paste, v. [past] Engrudar. Magdik�t; idik�t. Pasteboard, n. [p�stbord] Carton fuerte. Kart�n. Pastime, n. [past�im] Pasatiempo, diversion, recreacion. L�bangan, pangparaan ng panahon, �liwan. Pastor, n. [p�stor] Pastor. Pastor. Pastoral, adj. [p�storal] Pastoril, pastoral. Nauukol sa pastor. Pastry, n. [p�stri] Pasteles. Kakan�ng tila mam�n. Pasture, n. [p�stiur] Pastura, pasto. Pastulan, p�sabsaban. Pasture, v. [p�stiur] Apacentar. Magpastor, mag-alag� ng hayop.

Pasty, n. [p�sti] Pastel. Kakan�ng naninik�t. Pat, adj. [pat] Apto, conveniente, propio. Bagay, ukol, marapat. Patch, n. [patch] Remiendo. Tagp�, tut�p. Patch, v. [patch] Remendar. Magtagp�, magtutop. Patchwork, n. [patchuerk] Obra � labor de retacitos. Pagtatagp�, pagtututop. Pate, n. [pet] La cabeza. Ang ulo. Patent, adj. [p�tent] Patente, manifiesto, publico. Maliwanag, litaw, hayag, tanyag. Patentee, n. [patent�] El que posee un privilegio de invencion. Ang may katibayan ng tungkol sa isang kath�. Paternal, adj. [p�ternal] Paternal. Nauukol sa am�. Paternity, n. [pat�rniti] Paternidad. Pagkaam�. Path, n. [paz] Senda, camino, paso, huella. Landas, daan, d�anan, bak�s. Pathetic, adj. [paz�tic] Pat�tico. Nak�pupukaw. Pathetical = Pathetic. Pathless, adj. [p�zles] Intransitable. D� maraanan. Pathologist, n. [pez�lodchist] Patologista. Manggagamot.

Pathology, n. [pez�lodchi] Patolog�a. Karunungan sa mga sak�t. Pathway, n. [p�swe] Senda. Land�s. Patience, n. [p�ciens] Paciencia, resignacion. Pagtitiis, pagbabat�. Patient, adj. [p�cient] Paciente, sufrido. Mapagtiis, mapagbat�. Patient, n. [p�cient] Enfermo. May sak�t. Patriarch, n. [p�triarc] Patriarca. Am� ng malaking mag-anak � angkan. Patrician, adj. [patr�cian] Patricio. Marangal, dakil�. Patrimonial, adj. [patrim�nial] Patrimonial. Nauukol sa mana. Patrimony, n. [p�trimoni] Patrimonio. Mana. Patriot, n. [p�triot] Patriota. Makabayan. Patriotic, adj. [petri�tic] Patri�tico. Makabayan. Patriotism, n. [p�triotizm] Patriotismo. Pag-ibig sa bayang kinamulatan. Patrol, n. [petr�l] Patrulla. Bantay sa daan. Patrol, v. [petr�l] Patrullar, rondar. Magbantay sa daan. Patron, n. [p�tron]

Patron, protector. Pintakasi, tagakaling�; suk�. Patronage, n. [p�tronedch] Patrocinio, proteccion. Lingap, kandil�. Patroness, n. [p�trones] Patrona. Babaing suk�. Patronize, v. [p�tronais] Patrocinar, proteger. Lumingap, kumandil�, kumaling�. Patent, n. [p�tent] Galocha, calzado de madera. Baky�. Patter, v. [p�tter] Patalear, patear. Sumikad, tumadyak. Pattern, n. [p�ttern] Modelo, norma, ejemplar, muestra. Paris�n, mwestra; uliran, halimbaw�. Pattern, v. [p�ttern] Imitar, servir de ejemplo. Pumaris, kumuhang ulir�n, tularan. Paucity, n. [p�siti] Poquedad, escasez. Kakauntian, dalang. Paunch, n. [ponch] Panza, vientre. Tyan. Pauper, n. [p�per] Pobre. Pulubi, mahirap. Pauperism, n. [p�perism] Pobreza. Hirap, kahirapan. Pause, n. [poz] Pausa, suspension. Untol, tigil, hint�. Pause, v. [poz] Pausar, cesar. Umuntol, tumigil, humint�. Pave, v. [pev] Empedrar, enladrillar. Maglatag ng bato � lary�.

Pavement, n. [p�vment] Pavimento, empedrado de calle. Latag na bat� sa daan. Paw, n. [po] Garra. Kuk� � pangalm�t ng hayop. Pawn, n. [pon] Prenda. Sangl�. Pawn, v. [pon] Empe�ar. Magsangl�. Pawnbroker, n. [p�nbroker] Prestamista. Nagpapasangl�. Pay, n. [pe] Pago, sueldo, salario. Bayad, upa; sahod. Pay, v. [pe] Pagar. Magbayad, umupa. Payable, adj. [p�yebl] Pagadero. Mababayaran. Pay-day, n. [p�y-de] D�a de paga. Kaarawan ng pagbabayad. Payee, n. [pey�] La persona � quien se paga una letra de cambio. Ang binabayaran. Payer, n. [p�yer] Pagador. Tagapagbayad. Payment, n. [p�yment] Pago; paga. Pagbabayad; kabayaran. Pea, n. [pi] Guisante. Gisante, patan�. Peace, n. [piz] Paz; reposo, sosiego. Kapayapaan; kapahingahan, katiwasayan. Peaceable, adj. [p�zabl]

Tranquilo, sosegado, pac�fico. Tiwasay, tahimik, payap�. Peaceful, adj. [p�zful] Pac�fico, tranquilo, quieto. Payap�, tiwasay, tahimik. Peack, n. [pick] Melocoton. Melokot�n. Peacock, n. [p�coc] Pavo real. Pabo real. Peak, n. [pic] Cima, cumbre. Taluktok, tugatog. Peal, n. [pil] Campaneo, estruendo. Alingawngaw, taginting. Peal, v. [pil] Hacer resonar. Magpaalingawngaw. Peanut, n. [p�nat] Cacahuate. Man�. Pear, n. [pir] Pera. Peras. Pearl, n. [perl] Perla. Perlas. Pearled, adj. [perld] Guarnecido de perlas. Natatampukan ng perlas. Pearly, adj. [p�rli] Lo que es semejante � perlas. Parang perlas. Peasant, n. [p�sant] Labriego, patan. Taong bukid, magsasaka. Peashooter, n. [p�siuter] Cerbatana. Sump�t. Pebble, n. [pebl] Guija, guijarro. Bat�ng munt�.

Pebbly, adj. [p�bli] Lleno de guijarros. Mabat�. Peck, n. [peck] Picotazo. Tuk�. Peck, v. [peck] Picotear, picar. Manuk�, tumuk�. Pectoral, adj. [p�ctoral] Pectoral. Nauukol sa dibdib. Peculate, v. [p�kiulet] Robar al p�blico. Magnakaw ng salaping bayan. Peculation, n. [pekiul�cion] Peculado. Pagnanakaw ng salaping bayan. Peculator, n. [p�kiuletor] Peculador. Magnanakaw ng salaping bayan. Pecuniary, adj. [piki�nieri] Pecuniario. Nauukol sa salap�. Pedagogue, n. [p�dagog] Pedagogo. Gur�. Pedagogy, n. [p�dagodchi] Pedagog�a. Karunungan sa pagtutur�. Pedal, adj. [p�dal] Lo que pertenece al pie. Nauukol sa paa. Peddle, v. [p�dl] Ocuparse en frioleras. Tumalaga sa mumunting g�wain. Pedestal, n. [p�destal] Pedestal, peana, pea�a. Patung�n. Pedestrian, n. [ped�strian] Andador, paseador. Palalakad, mapaglakad. Pedigree, n. [p�digri]

Genealog�a. Lah�, angkan. Peak, n. [pic] Pe�ol, pe�on. Bundok na bat�. Peel, n. [pil] Corteza, c�scara. Upak, balat. Peel, v. [pil] Descortezar, mondar. Upakan, talupan, alisan ng balat. Peep, n. [pip] Asomo. Dungaw, sungaw. Peep, v. [pip] Asomar. Dumungaw, sumungaw, manungaw. Peer, n. [pir] Compa�ero. Kasama. Peerless, adj. [p�rles] Incomparable. Walang kapara, walang kaparis. Peevish, adj. [p�vish] Rega�on, enojadizo; enojoso. Magagalit�n, mapootin, masam� ang ulo. Peevishness, n. [p�vishnes] Mal humor. Sam� ng ulo. Peg, n. [peg] Clavija, espita. Pakong kahoy. Peg, v. [peg] Clavar. Ipak�. Pelf, n. [pelf] Dinero, riquezas. Salap�, yaman. Pelican, n. [p�lican] Pel�cano. Ibong tila tagak. Pellet, n. [p�let] Pelotilla. Munting pelota.

Pellicle, n. [p�licl] Pel�cula. Balok. Pellucid, adj. [peli�cid] Trasparente, di�fano. Nanganganinaw, malinaw. Pelt, n. [pelt] Pellejo, cuero. Balat. Pelvis, n. [p�lvis] P�lvis. But� ng baywang. Pen, n. [pen] Pluma. Pluma, panulat. Pen, n. [pen] Jaula, caponera. Kulung�n, tangkal. Pen, v. [pen] Enjaular, encerrar. Kumulong, isilid sa tangkal. Penal, adj. [p�nal] Penal. Nauukol sa parusa. Penalty, n. [p�nalti] Pena, castigo. Parusa, dusa. Penance, n. [p�nans] Penitencia. Dusa, pagpapakahirap. Pencil, n. [p�nsil] L�piz; pincel. Lapis, panulat; pins�l. Pencil-case, n. [p�nsil-kes] Lapicero. Sisidl�n, ng lapis. Pendant, n. [p�ndant] Pendiente. Hikaw. Pendency, n. [p�ndensi] Suspencion; demora. Pagkatigil; pagtatagal, paglulwat. Pendent, adj. [p�ndent]

Pendiente, colgante. Nakalawit, nakasabit, nakabitin. Pending, adj. [p�nding] Pendiente, indeciso. Nabibitin, �langanin. Pendulum, n. [p�ndiuloem] P�ndulo. P�ndulo. Penetrate, v. [p�nitret] Penetrar, introducir. Tumalab, tumag�s. sumuut. Penetration, n. [penitr�cion] Penetracion; sagacidad. Talab, tag�s; katalinuan. Penholder, n. [p�njolder] Portapluma. Tatagn�n � mango ng pluma. Penitence, n. [p�nitens] Penitencia, contricion. Pagpapakahirap. Penitent, adj. [p�nitent] Penitente. Nagpapakahirap. Penitential, adj. [penit�ncial] Penitencial. Nauukol sa pagpapakahirap. Penitentiary, n. [penit�ncieri] Penitenciario. Bilangguan. Penknife, n. [p�nnaif] Cortaplumas. Lanseta. Penman, n. [p�nman] Pendolista. Marunong sumulat. Penmanship, n. [p�nmanship] Escritura, el arte de escribir. Sulat-kamay, dunong sa pagsulat. Pennant, n. [p�nant] Banderola. Watawat, bandil�. Penniless, adj. [p�niles] Sin dinero, falto de dinero. Walang salapi, mahirap, salat.

Pension, n. [p�nsion] Pension. Pension. Pensionary, adj. & n. [p�nsioneri] Pensionado; pensionista. May pension. Pensive, adj. [p�nsiv] Pensativo. Mapag-is�p, mapanimdim. Pentateuch, n. [p�ntetiuc] Pentateuco. Unang limang aklat ng Biblia. Pentecost, n. [p�nticost] Pentecoste. Kapistahan ng pagparito ng Esp�ritu Santo. Penthouse, n. [p�ntjaus] Tejaroz, tejadillo. Sibe [ng bahay]. Penultimate, adj. [pin�ltimet] Pen�ltimo. Pangalawa sa hul�. Penumbra, n. [pinoembra] Penumbra. Pagdidilim ng bwan. Penurious, adj. [pini�rioes] Taca�o, avaro. Maramot, sakim. Penury, n. [p�niuri] Penuria, pobreza, carest�a. Hirap, kasalatan. People, n. [pipl] Pueblo. Bayan, mga tao. People, v. [pipl] Poblar. Bayanin. Pepper, n. [p�per] Pimienta. Pamint�. Pepper, v. [p�per] Sazonar con pimienta. Magtimpl� ng pamint�. Pepper-box, n. [p�per-bacs]

Pimentero. Sisidlan ng pamint�. Peradventure, adv. [peradv�nchur] Quiz�, acaso, por ventura. Marahil, kaipal�. Perambulate, v. [per�mbiulet] Transitar, recorrer alg�n territorio. Maglibot, maggal�. Perambulation, n. [perambiul�cion] La accion de caminar � transitar por alguna parte. Paglilib�t, paggagal�. Perambulator, n. [per�mbiuletor] Cochecito para ni�os. Karwakarwahihan. Perceivable, adj. [pers�vabl] Perceptible. N�mamataan, n�hahalat�, n�wawawaan. Perceive, v. [pers�v] Percibir, entender. M�mataan, m�halat�, m�wawaan. Percentage, n. [pers�ntedch] Por ciento. Sanggayon sa bawa't sangdaan. Perceptible, adj. [pers�ptibl] Perceptible. Namamataan, halat�, litaw. Perceptibility, n. [perceptib�liti] Percepci�n. War�, pakiramdam. Perception, n. [pers�pcion] Percepci�n, idea. War�, isipan, akal�. Perceptive, adj. [pers�ptiv] Perceptivo. Maramdamin. Perchance, adv. [perch�ns] Acaso, quizas. Kaypal�, marahil. Percolate, v. [p�rcolet] Colar, filtrar. Sumal�, tumawas. Percuss, v. [perk�s] Golpear. M�umpog, m�bungg�, m�bangg�.

Percussion, n. [perk�sion] Percusion, golpe. Umpog, bungg�, bangg�. Perdition, n. [perd�cioen] Perdicion, destruccion, ruina. Kapahamak�n, kasiraan, sir�, huh�. Peregrinate, v. [p�regrinet] Peregrinar. Maglak�d, maglakbay. Peregrination, n. [peregrin�cion] Peregrinacion. Paglalakb�y, paglalak�d. Peremptory, adj. [p�remtori] Perentorio, decisivo, definitivo. Patap�s. Perennial, adj. [per�nial] Perenne, continuo, permanente. Palag�, parati, pan�y. Perfect, adj. [p�rfect] Perfecto, acabado. Sakdal, lub�s, gan�p. Perfect, v. [p�rfect] Perfeccionar, acabar. Lubus�n, ganap�n. Perfection, n. [perf�ccion] Perfeccion. Kasakdalan, kalubusan, kaganapan. Perfidious, adj. [perf�dioes] P�rfido, desleal, traidor. Palamara, suk�b, taksil, lilo. Perfidy, n. [p�rfidi] Perfidia, traicion. Kasukab�n, kataksil�n, paglililo. Perforate, v. [p�rforet] Horadar, calar. Bumutas, bumalibol. Perforation, n. [perfor�cion] Perforacion. Pagbutas. Perforce, adj. [perf�rz] Por fuerza. S�pilitan, sa dah�s, sa lak�s. Perform, v. [perf�rm]

Ejecutar, poner en obra alguna cosa. Magsagaw�, gumaw�, gumanap. Performance, n. [perf�rmans] Ejecucion, complimiento; representacion teatral, funcion. Pagsasagaw�, pagganap; palab�s dulaan. Perfume, n. [p�fium] Perfume. Pabang�. Perfume, v. [p�fium] Perfumar. Pabanguh�n. Perfumer, n. [perfi�mer] Perfumero, perfumista. Magpapabang�. Perhaps, adv. [perj�ps] Quiz�, acaso, por ventura. Marahil, kaypal�. Peril, n. [p�ril] Peligro, riesgo. Panganib, pangamb�. Perilous, adj. [p�riloes] Peligroso. Mapanganib, mapangamb�. Perimeter, n. [per�miter] Per�metro. Paligid. Period, n. [p�riod] Per�odo, cierto y determinado n�mero de a�os. Panahon, tagal, lwat, l�on. Periodic, adj. [piri�dic] Peri�dico. Panapanah�n. Periodical = Periodic. Periphery, n. [pir�feri] Periferia, circunferencia. Paligid. Perish, v. [p�rish] Perecer, acabar, morir. Mamatay, maut�s, manaw, maparam. Perishable, adj. [p�rishabl] Perecedero. Namamatay, napaparam. Peristyle, n. [p�ristail]

Peristilo, espacio rodeado de columnas. Dakong lig�d ng halige. Periwig, n. [periwig] Peluca, peluquin. Buhok na postiso, peluka. Perjure, n. [p�rdchur] Perjurar. Manunump� ng d� totoo. Perjury, n. [p�rdchuri] Perjurio. Panunump� na walang katotohanan. Perk, v. [perk] Pavonearse. Maghambog. Permanence, n. [perm�nens] Permanencia. Pananatile, pamamalag�. Permanency = Permanence. Permanent, adj. [p�rmanent] Permanente. Nananatile, namamalag�. Permeate, v. [p�rmiet] Penetrar, atravesar. Tumagos, lumagpas. Permissible, adj. [perm�sibl] Permisible. M�ipahihintulot, m�ipapayag. Permission, n. [perm�sion] Permiso, licencia. Pahintulot, kapahintulut�n. Permit, n. [perm�t] Permiso. Pahintulot. Permit, v. [perm�t] Permitir. Itulot, ipahintulot, ipayag. Permutation, n. [permiut�cion] Permutacion, trueque, cambio. Pal�t, pagpapalitan. Permute, v. [permi�t] Permutar, cambiar. Magpalit. Pernicious, adj. [poern�cioes]

Pernicioso; perjudicial. Nakapipinsal�, nakasisir�, nakapagpapahamak. Perpendicular, adj. [perpend�kiular] Perpendicular. Patir�k, patay�. Perpendicularity, n. [perpendikiul�riti] El estado de lo que es perpendicular. Tay�, tir�k. Perpetrate, v. [p�rpitret] Perpetrar, cometer algun delito. Magkasala, magkamit ng sala. Perpetration, n. [perpitr�cion] Perpetracion. Pagkakasala, pagkakamit ng sala. Perpetual, adj. [perp�tiual] Perpetuo, eterno. Magpakaylanman, parati. Perpetuate, v. [perp�tiuet] Perpetuar, eternizar. Pamalagiin, pamaratihin. Perpetuation, n. [perpetiu�cion] Perpetuacion. Pagkalag�. Perpetuity, n. [perpetiu�ti] Perpetuidad. Pamamalag�, pamamarati. Perplex, v. [perpl�cs] Confundir, embrollar. Magul� ang isip, mag-alapaap, magsalimuot. Perplexity, n. [perpl�csiti] Perplejidad. Kaguluhan ng isip, pagsasalimuot, pag-aalapaap. Persecute, v. [p�rsikiut] Persiguir; molestar. Humabol, mamuntot; yumamot, umabala. Persecution, n. [persiki�cion] Persecucion. Habol. Perseverance, n. [persiv�rans] Perseverancia. Tiyag�, katiyagaan. Persevere, v. [persiv�r] Perseverar, persistir. Magtiyag�, magpumilit, manatile.

Persist, v. [pers�st] Persistir, permanecer. Magpumilit, manatile, mamalag�. Persistence, n. [pers�stens] Persistencia, permanencia. Pagpupumilit, pananatile, pamamalag�. Persistent, adj. [pers�stent] Persistente. Nagpupumilit, namamalag�. Person, n. [p�rsn] Persona, individuo. Tao, katao. Personage, n. [p�rsonedch] Personaje. Tao, pagkatao. Personal, adj. [p�rsonal] Personal. Sarile. Personality, n. [person�liti] Personalidad. Pagkatao. Personate, v. [p�rsonet] Representar. Kumatawan, gumaya. Personify, v. [pers�nifai] Personificar. Ariing parang tao. Perspective, adj. [persp�ctiv] Perspectivo. Nauukol sa t�nawin. Perspective, n. [persp�ctiv] Perspectiva. T�nawin. Perspiration, n. [perspir�cion] Transpiraci�n, sudor. Pawis. Perspire, v. [persp�ir] Transpirar, sudar. Magpawis. Persuade, v. [persu�d] Persuadir, excitar. Humikayat, umak�t, mag-udyok, magbuy�. Persuasible, adj. [persu�sibl]

Persuasible. Nakahihikayat, nakaaak�t. Persuasion, n. [persu�cion] Persuasion. Hikayat, ak�t, udyok. Pert, adj. [pert] Listo, petulante. Maliks�, pangahas. Pertain, v. [pert�n] Pertenecer. M�ukol. Pertinacious, adj. [pertin�cioes] Pertinaz, terco. Matig�s ang ulo. Pertinacity, n. [pertin�siti] Pertinacia, obstinacion, tenacidad. Tigas ng ulo, katigasan ng ulo. Pertinent, adj. [p�rtinent] Pertinente; perteneciente. Ukol, akm�, bagay. Pertness, n. [p�rtnes] Impertinencia, atrevimiento. Kapangahasan. Perturb, v. [pert�rb] Perturbar, inquietar. Pumukaw, umabala, gumambal�. Perturbation, n. [perturb�cien] Perturbacion, desorden. Gambal�, gul�, ligalig. Perusal, n. [peri�sal] Lectura, leccion. Basa, pag-aaral. Peruse, v. Leer. Bumasa. Perverse, adj. [perv�rs] Perverso, depravado. Balakyot, masam�. Perversity, n. [perv�rsiti] Perversidad. Kabalakyutan. Pervert, v. [perv�rt] Pervertir. Akayin sa masam�, pasamain.

Pest, n. [pest] Peste, pestilencia. Salot, peste. Pester, v. [p�ster] Molestar, cansar. Gumambal�, yumamot. Pestiferous, adj. [pest�feres] Pest�fero; pernicioso. Nakasasalot, nakagagambal�. Pestilence, n. [p�stilens] Pestilencia, peste. Salot, peste. Pestilent, adj. [p�stilent] Pestilente, pest�fero. Nakasasalot, nakapepeste. Pestle, n. [pesl] Mano de almirez, maja de mortero. Halo ng almir�s, pangdikdik. Pet, n. [pet] Favorito. Ang minamahal, ang itinatang�. Pet, v. [pet] Mimar. Palayawin. Petal, n. [p�tal] P�talo. Dahon ng bulaklak. Petition, n. [pit�cion] Peticion, s�plica, ruego. Kahilingan, hing�, sam�, pamanhik. Petition, v. [pit�cion] Suplicar, solicitar. Humil�ng, huming�, sumam�, mamanhik. Petrification, n. [petrifik�cion] Petrificacion. Pagmamatigas ng loob. Petrify, v. [p�trifai] Petrificar, endurecer el corazon. Magmatig�s. Petroleum, n. [pitr�liem] Petr�leo. Gas. Petticoat, n. [p�ticot]

Guardapi�s, zagalejo, enaguas. Nagwas. Pettish, adj. [p�tish] Enojadizo, rega�on. Magagalit�n, mapootin. Petulance, n. [p�tiulans] Petulancia, descaro. Kawalang hiyaan, kalapastanganan. Petulancy = petulance. Petulant, adj. [p�tiulant] Petulante, descarado. Walang hiy�, lapastangan. Pew, n. [piu] Banco cerrado de iglesia. Likmuan sa simbahan. Phalanx, n. [f�lancs] Falange. Pulutong ng kawal. Phantasm, n. [f�ntasm] Fantasma. Mult�, gun�gun�. Phantom, n. [f�ntom] Fantasma. Mult�, gun�gun�. Pharisee, n. [f�risi] Fariseo. Pariseo. Pharmacy, n. [f�rmasi] Farmacia. Parmasya, karunungan sa paggaw� ng gamot. Pharynx, n. [far�ncs] Faringe. Ngal�ngal�. Phasis, n. [f�sis] Fase. Any�. Phenomenon, n. [fin�minon] Fen�meno, todo lo que admira por su novedad. Katakatak�, kamangh�mangh�. Phial, n. [f�ial] Redomilla. Boteng munt�. Philanthropic, adj. [filanzr�pic]

Filantr�pico. Mapagkaloob, mapagdamay. Philanthropical = Philanthropic. Philanthropy, n. [fil�nzropi] Filantrop�a. Pagkakaloob, pagmamagandangloob. Philological, adj. [filol�dchical] Filol�gico. Nauukol sa wik�. Philologist, n. [fil�lodchist] Fil�logo. Marunong ng kapakan�n ng mga wik�. Philology, n. [fil�lodchi] Filolog�a. Karunungan sa kapakan�n ng mga wik�. Philosopher, n. [fil�sofer] Fil�sofo. Pil�sopo, pantas sa pagmamatwid. Philosophy, n. [fil�sofi] Filosof�a. Karunungan sa pagmamatwid. Philter, n. [f�lter] Filtro; hechizo amatorio. Sala�n; gayuma. Phiz, n. [fiz] Facha, cara. Any�, mukh�. Phlegm, n. [flem] Flema. Kalaghal�, plema. Phlegmatic, adj. [flegm�tic] Flegm�tico. Makalaghal�. Phlegmatical = Phlegmatic. Phonetic, adj. [fon�tic] Fon�tico. Nauukol m tingig. Phonics, n. [f�nics] Ciencia de los sonidos. Karunungan sa mga tingig. Phonograph, n. [f�nograf] Fon�grafo. Pon�grapo.

Phosphoric, adj. [fosf�ric] Fosf�rico. Nauukol sa p�sporo � siklab. Phosphorus, n. [f�sforoes] F�sforo. P�sporo, siklaban. Photograph, n. [f�tograf] Retrato. Retrato. Photograph, v. [f�tograf] Fotografiar. Rumetrato. Photographer, n. [fot�grafer] Fot�grafo. Mangreretrato. Photography, n. [fot�grafi] Fotograf�a. Karunungan sa pagretrato; dakong p�kuhanan ng retrato. Phrase, n. [frez] Frase. Pananalit�, pananalaysay. Phrenology, n. [frin�lodchi] Frenolog�a. Karunungan sa utak ng tao. Phrensy, n. [fr�nzi] Frenes�, delirio. Pagkahib�ng. Phthisic, adj. [t�zic] T�sico. Natutuy�. Phthisis, n. [t�sis] Tisis. Pagkatuy�. Physic, n. [f�zic] F�sica. P�sika, kurunungan tungkol sa lik�s ng mga bagay ng katalagahan. Physic, n. [f�zic] Medicina, medicamento. Gamot, kagamutan. Physic, v. [f�zic] Medicamentar. Manggamot. Physical, adj. [f�zical]

F�sico. Nauukol sa p�sika. Physician, adj. [fiz�cioen] M�dico. Manggagamot, m�diko. Physics, n. [f�sics] F�sica. P�sika � karunungan tungkol sa lik�s ng mga bagay ng katalagahan. Physiognomy, n. [fizi�gnomi] Fisonom�a; rostro, semblante. Pagmumukh�; any�, hichura. Pianist, n. [pi�nist] Pianista. Pyanista, marunong tumugtog ng pyano. Piano, n. [pi�no] Piano. Pyano. Picayune, n. [picay�n] Medio real. Sikolo. Pick, n. [pic] Pico. Tuk�. Pick, v. [pic] Picar; coger, recoger. Tumuk�; pumulot, dumampot. Pickaxe, n. [p�cacs] Pico. Pico. Picket, n. [p�ket] Estaca. Tulos. Pickle, n. [p�cl] Salmuera, escabeche. Achara. Pickpocket, n. [p�cpoket] Ratero. M�nenekas. Picnic, n. [p�cnic] Comelona. Pagliliwaliw sa isang salosalo. Pictorial, adj. [pict�rial] Pict�rico. Nauukol sa pintura � panglalarawan.

Picture, n. [p�cchur] Pintura, cuadro. Larawan, kwadro. Pie, n. [pai] Pastel, empanada. Pay [kakan�n]. Piebald, adj. [p�ibold] Manchado de varios colores. Sarisaring kulay. Piece, n. [piz] Pedazo, pieza, obra; remiendo. Putol, bahagi, piraso; tagp�, tutop. Piece, v. [piz] Remendar. Magtagp�, magtutop. Piecemeal, adv. [p�zmil] En pedazos. Untiunt�. Pied, adj. [p�id] Variegado, manchado. Bat�kbat�k. Pier, n. [pir] Muelle. Mwelye, daung�n, punduhan. Pierce, v. [pirs] Penetrar; agujerear, taladrar. Tumagos, lumagpas; bumutas. Piety, n. [p�ieti] Piedad, devoci�n. Kabanalan, pagtalag�. Pig, n. [pig] Cerdo, puerco. Baboy; bi�k. Pigeon, n. [p�dchen] Paloma. Kalapate. Pigeon-house, n. [p�dchen-jaus] Palomar. Bahay-kalapate. Pig-headed, adj. [p�g-jeded] Est�pido. Ung�s. Pigment, n. [p�gment]

Pigmento. Tin�, pangkulay. Pigmy, n. [p�gmi] Pigmeo, enano. Pinineo; pand�k. Pike, n. [p�ik] Lucio; pica. Pakong malak�. Pilaster, n. [pil�ster] Pilastra. Halige. Pile, n. [p�il] Estaca, pila, monton. Tulos, salans�n, bunt�n. Pile, v. [p�il] Amontonar, apilar. Magbunton, magsalans�n. Pilfer, v. [p�lfoer] Ratear. Manekas, mang-um�t. Pilgrim, n. [p�lgrim] Peregrino, remero. Ang naglalakbay. Pilgrimage, n. [p�lgrimedch] Peregrinacion. Paglalakbay. Pill, n. [pil] P�ldora. Pildur�s. Pillage, n. [p�ledch] Pillage, bot�n, saqueo. N�panglooban, n�pangharangan. Pillage, v. [p�ledch] Pillar, hurtar. Mangloob, mangharang, magnakaw. Pillar, n. [p�lar] Columna, pilar. Halige. Pillow, n. [p�lo] Almohada. Unan. Pillow-case, n. [p�lo-kes] Funda de la almohada. Punda ng unan.

Pilot, n. [p�ilot] Piloto. Piloto, tagaugit. Pilot, v. [p�ilot] Guiar un nav�o en su navegacion. Magpalakad ng sasakyan sa tubig; umugit. Pimple, n. [p�mpl] Granito, tumorcillo. Bukl�g, tigihawat. Pin, n. [pin] Alfiler. Espil�. Pin, v. [pin] Prender con alfileres. Mag-espil�. Pincers, n. [p�ncoers] Pinzas, tenazuelas. Sipit, panipit. Pinch, n. [pinch] Pellizco. Kur�t. Pinch, v. [pinch] Pellizcar. Kumurot. Pincher, n. [p�ncher] Pellizcador. M�ngungurot. Pincushion, n. [pinc�sion] Acerico, almohadilla. Unan-unanang tusuk�n ng espil�. Pine, v. [p�in] Desfallecer, estar l�nguido. Manglupaypay, mamanglaw. Pine-apple, n. [p�in-epl] Pi�a. Piny�. Pinion, v. [p�nioen] Atar las alas, maniatar. Talian sa pakpak, balitiin. Pink, n. [pink] Color de rosa. Kulay rosas. Pinnacle, n. [p�nacl]

Pin�culo, chapitel. Taluktok, pulupo, dakong pinakamataas ng gusal� � bahay. Pint, n. [pint] Pinta, medida de l�quidos. Pinta � isang takalan ng mga bagay na lus�w. Pioneer, n. [paion�r] Zapador. Manggagaw�, m�ngangadl� ng lupang huk�y sa pamamagitan ng pala. Pious, adj. [p�ioes] Pio, devoto. Ban�l, mad�salin. Pip, n. [pip] Pepita. But�, pungl�. Pip, v. [pip] Piar ciertas aves. Sumy�p. Pipe, n. [p�ip] Tubo, conducto; pipa para fumar; flauta. Tubo, p�daluyan ng tubig; kwako, pipa; plaut�. Pipe, v. [p�ip] Tocar la flauta. Humihip ng plauta tumugtog ng plauta. Piper, n. [p�iper] Flautista, gaitero. Plautista, m�nunugtog ng plauta. Piquancy, n. [p�cansi] Picante; acrimonia. Sili; angh�ng. Piquant, adj. [p�cant] Picante. Maanghang. Pique, n. [pic] Pique, desazon. Galit, sam� ng loob. Pique, v. [pic] Picar, enojar, ofender. Manggalit, mangyamot. Piracy, n [p�irasi] Pirater�a. Panunulisan sa dagat. Pirate, n. [p�iret] Pirata. Tulisang dagat.

Piratical, adj. [pair�tical] Pir�tico. Nauukol sa tulisang dagat. Piscary, n. [p�scari] Privilegio de la pesca. Kapahintulutan sa pangingisd�. Piscivorous, adj. [pis�voeroes] Icti�fago. Palakain ng isd�. Pistol, n. [p�stol] Pistola, arma de fuego peque�a y corta. Pistola, rebolber. Pit, n. [pit] Hoyo, sepultura. Hukay, ba�n. Pit, v. [pit] Poner alguna cosa en un agujero; azuzar � uno para que ri�a.. Magsilid sa butas, magba�n sa hukay; magbuy�, mag-udl�ng. Pitch, n. [pitch] Alquetran. Alkitr�n. Pitcher, n. [p�cher] C�ntaro. Bang�, pich�l. Pitchfork, n. [p�chfork] Horca � percha. Panghakot ng damong tuy�. Pitchy, adj. [p�chi] Embreada. Maalkitr�n. Piteous, adj. [p�tioes] Lastimoso, miserable. Kalunoslunos, kahabaghabag, kawaw�. Pitfall, n. [p�tfol] Trampa. Hukay na lal�ng. Pith, n. [piz] Meollo; tu�tano. B�lok, ubod. Pitiable, adj. [p�tiabl] Lastimoso, sensible. Kahinahinayang, sayang. Pitiful, adj. [p�tiful]

Lastimoso, sensible; compasivo. Kawaw�, kaaw�aw�; mahabagin. Pitiless, adj. [p�tiles] Desapasionado, cruel. Walang aw�, walang habag. Pittance, n. [p�tans] Pitanza, raci�n. Lim�s. Pity, n. [p�ti] Piedad, misericordia, compasi�n. Aw�, habag, hinayang. Pity, v. [p�ti] Compadecer; tener l�stima. Maaw�, mahabag; manghinayang. Pivot, n. [p�voet] Espig�n, quicio. Ikir�n, kidkiran, ikut�n, pihit�n. Placard, n. [pl�card] Aviso al p�blico. Pahayag, patalastas. Placard, v. [pl�card] Publicar; fijar en las esquinas alguna noticia de inter�s p�blico. Magpaunaw�, magdikit sa mga langsangan ng pahayag � paunaw�. Place, n. [ple�s] Lugar, sitio, paraje. Dako, lugar. Place, v. [ple�s] Colocar, poner, fijar, plantar. Maglagay; maglapag. Placid, adj. [pl�cid] Pl�cido, apacible. Maamong-loob, tahimik. Plagiarism, n. [pl�jiarism] Plagio. Panghuhwad, paggaya. Plagiarist, n. [pl�jiarist] Plagio. Manghuhwad, manggagaya. Plague, n. [ple�g] Peste, plaga, calamidad. Salot, peste, sakun�. Plague, v. [ple�g] Atormentar, afligir, vejar. Magpahirap, dumalamhat�, umap�.

Plain, adj. [ple�n] Llano, liso; claro, evidente. Pantay, patag; maliwanag, malinaw. Plain, n. [ple�n] Llano en campo � terreno igual. Kapatagan, dakong pantay, dakong patag. Plaint, n. [plent] Quejido, lamento. Da�ng, hib�k. Plaintiff, n. [pl�ntif] Demandador. Tagapagsakdal, ang nagsasakdal. Plaintive, adj. [pl�ntiv] Lamentoso, dolorido. Palada�ng, palahibik. Plait, n. [plet] Pliegue, el doblez que se hace en la ropa. Lup�, pileges, kun�t. Plan, n. [plan] Plan � modelo de alguna cosa; plano. Any�, banhay; plano. Plan, v. [plan] Proyectar. Magpanukal�. Plane, adj. [plen] Llano. Yano, patag. Plane, n. [plen] Cepillo. Katam, pangkayas. Plane, v. [plen] Allanar, acepillar. Katam�n, kayasin. Planet, n. [pl�net] Planeta. Planeta, band�s; malaking bituin. Planetary, adj. [pl�neteri] Planetario. Nauukol sa planeta. Plank, n. [plank] Tablon, tabla gruesa. Tabl�ng makapal. Plank, v. [plank]

Entablar, entarimar. Magpalapag, magsahig ng tabla. Plant, n. [plant] Plantar; el asiento del pie. Pananim, halaman; talampakan ng paa. Plant, v. [plant] Planta. Magtanim, magpunl� ng halaman. Plantain, n. [pl�nten] Pl�tano. Saging. Plantation, n. [plant�cion] Plantacion. Pananim, bukiran na sinasaka. Planter, n. [pl�nter] Plantador, cultivador. Magsasaka, m�nananim. Plash, n. [plash] Charquillo, lagunajo. Law�, lam�w, lumbak. Plaster, n. [pl�ster] Emplasto, medicamento; yeso. Tapal, pangtapal; panglechada. Plaster, v. [pl�ster] Emplastar; enyesar. Magtapal; maglechada. Plat, v. [plat] Entretejer. Humabi. Plate, n. [ple�t] Plato; plancha de metal. Pinggan, putol na metal. Platform, n. [pl�tform] Plataforma. Palapag, entablado. Platoon, n. [plat�n] Peloton. Pulutong. Platter, n. [pl�tter] Fuente, plato grande. Bandehado, pinggang malak�, dinulang. Plaudit, n. [pl�dit] Aplauso, aclamacion. Papuri, pakpakan.

Plausible, adj. [pl�sibl] Plausible. Kapuripuri, marapat purihin. Play, n. [pley] Juego; representacion dram�tica; el modo de tocar un instrumento. Lar�, palabas-dulaan, tugtog. Play, v. [pley] Jugar, entretener; tocar un instrumento. Maglar�; tumugtog. Player, n. [pl�yer] Jugador; tocador, m�sico. Ang lumalar�, m�nunugtog, m�siko. Play-fellow, n. [pl�y-felo] Compa�ero de juego. Kalar�. Play-mate, n. [pl�y-met] Compa�ero de juego. Kalar�. Playful, adj. [pl�yful] Jugueton, travieso. Malar�, malikot. Playing-cards, n. [pl�ying-cards] Naipes, cartas. Baraha. Plaything, n. [pl�yzing] Juguete. Lar�an. Plea, n. [pli] Defensa; excusa; pretexto. Panananggalang, pagmamatwid, dahilan. Plead, v. [plid] Alegar, defender en juicio. Mangatwiran, makipagtalo, mananggalang sa paglilitis. Pleading, n. [pl�ding] Acto de abogar. Pagmamatwid. Pleasant, adj. [pl�sant] Delicioso, agradable. Kaayaaya, kalugodlugod. Pleasantry, n. [pl�zantri] Gusto, chanza. Kaligayahan, kaluguran, kasayahan. Please, v. [plis]

Deleitar, agradar. Umal�w, makalug�d, magbigay lugod, magbigay-loob. Pleasing, adj. [pl�sing] Agradable, plancentero. Kalugod-lugod, magiliw, maligay�, mairug�n. Pleasure, n. [pl�siur] Placer, deleite, satisfaccion. Ligay�, lugod, kasiyah�n. Plebeian, adj. & n. [plib�yan] Plebeyo, bajo, vulgar. Mabab�, hamak, karaniwan. Pledge, n. [pledch] Prenda; fianza. L�gak, sangl�, pyansa. Pledge, v. [pledch] Empe�ar, dar fianzas. Maglagak, magsangl�, magpyansa. Plenary, adj. [pl�neri] Plenario, entero. Pun�, bu�, lub�s. Plenipotentiary, adj. & n. [plenipot�ncieri] Plenipotenciario. Sug� na kinatawan ng isang bans�. Plenitude, n. [pl�nitiud] Plenitud. Kalubusan, kapuspus�n. Plenteous, adj. [pl�ntioes] Copioso, abundante. Sagan�, marami. Plentiful = plenteous. Plenty, n. [pl�nti] Copia, abundancia. Dami, kasaganaan. Pleurisy, n. [pli�risi] Pleuritis, pleures�a. Sak�t sa lalamunan. Pliable, adj. [plaiabl] Flexible, d�cil, manejable. Sunudsunuran, malumanay, malambot. Pliancy, n. [pl�iansi] Flexibilidad. Kalambutan, kalubayan. Pliant, adj. [pl�iant]

Flexible, blando. Sunudsunuran, malambot. Pliers, n. [pl�iers] Alicates. Panipit. Plight, n. [pl�it] Prenda, fianza. Sangl�, lagak. Plod, v. [plod] Afanarse mucho. Manab�k, manggagahaman. Plodding, n. [pl�ding] Trabajo �mprobo. Gaw�ng walang m�papal�. Plot, n. [plot] Pedazo peque�o de terreno; conspiracion, trama; plano. Munting pitak ng lup�; panghihimagsik, bant�; plano, banhay. Plot, v. [plot] Trazar; conspirar; tramar. Magbanhay; manghimagsik; magbant�. Plough, n. [plau] Arado. Sudsod, araro, pangbungkal ng lup�. Plough, v. [plau] Arar, labrar la tierra. Mag-araro, maglinang, bumungkal ng lup�. Ploughing, n. [pl�uing] Labranza. Pag-aararo. Plough-share, n. [pl�u-sier] Reja de arado. Suyod, sudsod. Pluck, n. [plac] Arranque, tiron. Hila, batak, balt�k. Pluck, v. [plac] Tirar con fuerza; arrancar. Humila, bumatak, bumaltak; maghimulmol, pumuti, pumitas. Plucky, adj. [pl�ki] Gallardo. Makisig, magar�. Plug, n. [ploeg] Tapon, tarugo. Tasak, pasak, tapon, panakip.

Plug, v. [ploeg] Atarugar. Tasakan, pasakan, tapun�n. Plum, n. [plam] Ciruela. Sirwelas. Plumage, n. [pli�medch] Plumaje. Balahibo ng mga ibon. Plumb, n. [plamb] Plomada. Pabat�. Plumber, n. [pl�mber] Plomero. Panday-tingg�. Plumb-line, n. [pl�mb-lain] Cuerda de plomada. Hulog na pabat�. Plume, n. [pli�m] Pluma, plumaje. Pakpak, balahibo. Plump, adj. [plamp] Gordo, rollizo. Matab�, mabilog. Plump, adj. [plamp] De repente. Pagdaka, karakaraka. Plump, v. [plamp] Engordar, hinchar. Tumab�, bumilog. Plunder, n. [pl�nder] Pillage, robo, bot�n. Nakaw, agaw, n�samsam. Plunder, v. [pl�nder] Saquear, pillar, robar. Mangloob, mangharang, maniil, magnakaw. Plunge, v. [plandch] Sumergirse. Sumisid, sumukb�. Plunger, n. [pl�ndcher] Buzo. M�ninisid, buso. Plural, adj. & n. [pli�ral]

Plural. Plural, mul� sa bilang na dalawa. Plurality, n. [pliur�liti] Pluralidad. Karamihan, kakapalan. Plus, adv. [plas] Mas. Sak�; pa. Plush, n. [plash] Triple, tela felpada. Tersiopelo, pelusa. Ply, v. [play] Trabajar con ahinco, afanarse. Magsumakit, magsumikap. Pneumatic, adj. [nium�tic] Neum�tico. Mahangin. Pneumatical = Pneumatic. Pneumonia, n. [nium�nia] Neumonia. Pamamag� ng bag�. Pneumonic, adj. [nium�nic] Neum�nico. Nauukol sa bag�. Poach, v. [poch] Medio cocer [huevos]. Magmalasado [ng itlog]. Pock, n. [poc] Viruela. Bulutong. Pocket, n. [p�ket] Bolsillo. Buls�. Pocket, v. [p�ket] Embolsar. Ipamuls�. Pocket-book, n. [p�ket-buk] Cartera, librito de memoria. Kartera, sisidlan ng sulat, ibp. Pocky, adj. [p�ki] Picado de viruelas. Mabulutong, bulutonggo. Pod, n. [pod]

Viena. Suks�kan ng pungl�. Poem, n. [p�em] Poema. Tul�. Poet, n. [p�et] Poeta. M�nunul�. Poetess, n. [p�etes] Poetisa. Babaing m�nunul�. Poetic, adj. [p�etic] Po�tico. Nauukol sa tul�. Poetical = Poetic. Poetise, v. [p�etais] Poetizar. Tumul�. Poetry, n. [p�etri] Poes�a. Tul�. Poignancy, n. [p�inansi] Picante; acrimonia. Anghang, kaanghangan. Poignant, adj. [p�inant] Picante; punzante. Maanghang; maantak, mahapd�, makirot. Point, n. [p�int] Punta; promontorio; puntillo. Dulo; tulos. Point, v. [p�int] Apuntar, adelgazar; se�alar, ense�ar. Tumudl�; umapunt�, itur�, daliriin. Point-blank, adv. [p�int-blanc] Directamente. Twid na twid, tuloy-tuloy. Pointed, adj. [p�inted] Puntiagudo. Matulis. Pointer, n. [p�inter] Apuntador. Pangtur�, panur�, nagtutur�. Pointless, adj. [p�intles]

Obtuso, sin punta. Pudpod, walang dulo. Poise, n. [p�iz] Equilibrio, contrapeso. Timbang, panimbang. Poise, v. [p�iz] Equilibrar, balancear, pesar. Timbang�n, panimbang�n, manimbang, timbang�n. Poison, n. [p�izn] Veneno, cualquiera cosa nociva. Lason, kamandag. Poison, v. [p�izn] Envenenar, emponzo�ar. Lumason, m�kamandag. Poisoner, n. [p�isoner] Envenenador. Manglalason. Poisoning, n. [p�isoning] Envenenamiento. Panglalason. Poisonous, adj. [p�izonoes] Venenoso, emponzo�ado. Nakakalason, may lason, makamandag. Poke, n. [poc] Barjuleta, saquillo, bolsa. Bayong, supot, bulsa. Poke, v. [poc] Andar � tientas, buscar alguna cosa � oscuras. Kumap�, umapuhap. Poker, a. [p�koer] Hurg�n. Panudlok, pangahig. Polar, adj. [p�lar] Polar. Nauukol sa dulong hilagaan. Pole, n. [pol] Polo; palo. Dulong h�lagaan; palo. Police, n. [pol�s] Polic�a. Pul�s. Policeman, n. [pol�smoen] Polic�a. Pul�s.

Policy, n. [p�lisi] Pol�tica de estado. Palakad ng p�mahalaan. Polish, n. [p�lish] Pulimento, bru�ido, lustre. Kinis, kintab, buli. Polish, v. [p�lish] Pulir, alizar. Bulihin, pakinisin, pakintabin. Polite, adj. [pol�it] Pulido, cort�s, urbano. Mahinahon, magalang, mapitagan. Politeness, n. [pol�itnes] Cortes�a, urbanidad. Galang, pitagan. Politic, adj. [p�litic] Pol�tico; sagaz, diestro. Pol�tiko; tuso, matalin�. Political, adj. [pol�tical] Pol�tico; sagaz. Pol�tiko; tuso. Politician, n. [polit�cian] Pol�tico, estadista. Pol�tiko, marunong sa lakad ng p�mahalaan. Politics, n. [p�litics] Pol�tica. Karunungan sa pamamalakad ng p�mahalaan. Polity, n. [p�liti] Constitucion pol�tica. Pamamalakad ng pamahalaan. Polka, n. [p�lka] Polca. Polka. Poll, n. [pol] Lista de los que votan en alguna eleccion. T�laan ng nagsisiboto sa alinmang balalan. Pollen, n. [p�len] P�len. Bulo [ng bulaklak]. Pollute, v. [poli�t] Manchar, corromper. Dumungis, magpahamak, sumir�. Polluter, n. [poli�ter]

Corruptor. M�ninir�. Pollution, n. [poli�cion] Poluci�n, profanacion. Paghamak, paglapastangan. Poltroon, n. [poltr�n] Cobarde, t�mido. Dwag, matatakut�n. Polygamist, n. [pol�guemist] Pol�gamo. Nag-asawa ng marami. Polygamy, n. [pol�guemi] Poligamia. Pag-aasawa ng marami. Polyglot, n. [p�liglot] Poligloto. Marunong ng maraming wik�. Pomade, n. [pom�d] Pomada. Pomada. Pomatum, n. [pom�toem] Pomada. Pomada. Pommel, n. [p�mel] Pomo de espada. Tangak, bilog na panangga sa puluhan ng tabak. Pommel, v. [p�mel] Cascar. Bumasag, lumahang. Pomp, n. [pomp] Pompa, fausto, esplendor. Kaparangalanan, kahambug�n. Pompous, adj. [p�mpoes] Pomposo, ostentoso. Mainam, marilag. Pond, n. [pond] Estanque de agua, pantano. Tangk� ng tubig, law�. Ponder, v. [p�nder] Ponderar, considerar. Magbulay, magwar�, gumunit�. Ponderous, adj. [p�ndoeroes] Ponderoso. Mapagbulay, mapagwar�.

Poniard, n. [p�niard] Pu�al. Puny�l, panaksak. Pontiff, n. [p�ntif] Pont�fice, el papa. Papa. Pontifical, adj. [pont�fical] Pontifical, pontificio. Nauukol sa papa. Pontificate, n. [pont�fiket] Pontificado, papado. Pagkapapa. Pontoon, n. [pont�n] Pont�n. Punton, bangkang t�layan. Pony, n. [p�ni] Haca, jaco. Kabayong munt�. Poodle, n. [pudl] Perro de aguas. Asong pangtubig. Pool, n. [pul] Charco, lago. Law�, dagatdagatan. Poop, n. [pup] Popa. Dakong hulih�n ng bapor � ng sasakyan. Poor, adj. [pu�r] Pobre, necesitado; infeliz. Mahirap, salat; kawaw�. Pop, n. [pop] Chasquido. Putok, lagitik. Pope, n. [pop] Papa. Papa. Popedom, n. [p�pdom] Papado. Pagkapapa. Popery, n. [p�peri] Papismo. Pananalig sa papa. Popgan, n. [p�pgan]

Escopetilla con que juegan los muchachos. Pat�s, pasiblang. Popinjay, n. [p�pindche] Loro, papagayo. Loro. Popish, adj. [p�pish] Papal. Nauukol sa papa. Populace, n. [p�piules] Populacho. Bunton ng tao. Popular, adj. [p�piular] Popular, amado del pueblo. Kilala, tanyag sa bayan, kinakatigan ng bayan. Popularity, n. [popiul�riti] Popularidad. Pagkatanyag sa bayan. Populate, v. [p�piulet] Poblar, multiplicar. Gawing bayan, paramihin. Population, n. [popiul�cioen] Poblacion. Mga tao sa isang pook, bayan � bans�. Populous, adj. [p�piuloes] Populoso. Matao. Porcelain, n. [p�rselen] Porcelana. Porselana. Porch, n. [porch] P�rtico, portal. Pintuang mahab�. Pore, n. [por] Poro. Kilabot (ng balat). Pork, n. [pork] Carne de puerco. Lam�n ng baboy, karning baboy. Porker, n. [p�rker] Puerco, cochino, marrano. Baboy. Porous, adj. [p�roes] Poroso. Butasbut�s.

Porpoise, n. [p�rpois] Puerco marino. Baboybabuyan (hayop-dagat). Port, n. [port] Puerto. Daung�n, punduhan ng sasakyan. Portable, adj. [p�rtabl] Portatil. Dad�lahin, nad�dal�. Portage, n. [p�rtedch] Porte; conduccion. Bayad; pagdadal�. Portal, n. [p�rtal] Portal, portada. Pasuk�n, pintuan, pint�. Portend, v. [port�nd] Pronosticar. Humul�. Portent, n. [port�nt] Portento, prodigio. Kababalaghan, katakatak�. Porter, n. [p�rter] Portero. Bantay-pint�, tanod sa pint�. Porterage, n. [p�rteredch] Porte. Bayad sa pagdadal�. Portfolio, n. [portf�lio] Cartera. Sisidlan ng mga papel. Portion, n. [p�rcion] Porcion, parte. Bahagi, putol, hat�. Portion, v. [p�rcion] Partir, dividir. Hatiin, bahagihin. Portliness, n. [p�rtlines] Porte majestuoso. Kilos mahal, kilos palal�. Portly, adj. [p�rtli] Majestuoso, serio. Magar�, magilas, porm�l. Portrait, n. [p�rtret]

Retrato. Retrato. Portray, v. [p�rtre] Retratar. Rumetrato. Portress, n. [p�rtres] Portera. Babaing bantay-pint�. Pose, v. [pos] Confundir; preguntar. Lumit�, tumulig; tumanong. Poser, n. [p�ser] Examinador, pregunta que confunde. Manglilitis, tanong na nakalilito. Position, n. [pos�cion] Posicion, situacion. Lagay, kalagayan; tay�, katayuan. Positive, adj. [p�sitiv] Positivo, real. Totoo, tunay. Possess, v. [pos�s] Poseer, gozar. Magtaglay, magkam�t, magtam�, magkaroon. Possession, n. [pos�sion] Posesi�n. Pagtataglay, pagkakam�t, pagtatam�, pagkakaroon. Possessor, n. [pos�sor] Poseedor. May-ar�, nagtatangkilik. Possibility, n. [posib�liti] Posibilidad. Pangyayari, bis�. Possible, adj. [p�sibl] Posible. Maaaring mangyari. Post, n. [post] Poste, correo. Haligi, hulug�n ng sulat, korreo. Postage, n. [p�stedch] Porte de carta. Bayad sa korreo, bayad sa pagpapadala ng sulat. Postage-stamp, n. [p�stedch-stamp] Sello de correo. Selyo ng korreo.

Postal, adj. [p�stal] Postal. Nauukol sa korreo. Post-card, n. [p�st-card] Tarjeta postal. Tarheta postal. Posterior, adj. [post�rior] Posterior; trasero. Hul�; sa hulih�n, sa pwitan. Posterity, n. [post�riti] Posteridad. Inap�, angk�n. Postern, n. [p�stern] Postigo. Pintuan sa likur�n. Posthaste, adv. [postj�st] A rienda suelta. Karimot. Postman, n. [p�stman] Cartero, correo. Tagapagdal� ng sulat, kartero. Postmark, n. [p�stmark] Timbre de posta. Tatak ng sulat. Post-master, n. [p�st-master] Administrador de correos. Namamahal� ng korreo. Postmeridian, n. [postmer�dian] Postmeridiano. Maka � las dose ng araw hanggang hating gab�. Post-office, n. [post-�fis] Administracion de correos. K�wanihan ng korreo. Postpone, v. [postp�n] Posponer, diferir. Ipagpaliban. Postscript, n. [p�stscript] Posdata. Habol [sa isang sulat]. Posture, n. [p�stiur] Postura. Tay�, lagay. Posy, n. [p�si]

Ramillete de flores. Bungkos na bulaklak. Pot, n. [pot] Marmita, olla. Palayok, angl�t. Pot, v. [pot] Preservar en marmitas. Tinggal�n sa palayok. Potable, adj. [p�tabl] Potable. Naiinom. Potage, n. [p�tedch] Potaje. Ulam. Potash, n. [p�tash] Potasa. Potasa, sosa. Potato, n. [pot�to] Patata. Patatas, papas. Potency, n. [p�tensi] Potencia, fuerza, poder. Kapangyarihan, lakas. Potent, adj. [p�tent] Potente, poderoso. Makapangyarihan. Potentate, n. [p�tentet] Potentado. Har�, k�punupunuan. Potential, adj. [pot�ncial] Potencial. Nauukol sa kapangyarihan. Pother, n. [p�dzer] Baraunda, alboroto. Kagulo, kaing�y. Potion, n. [p�cion] Pocion, bebida medicinal. I�numing gam�t. Potlid, n. [p�tlid] Cobertura de olla. Bungang� ng palayok. Potter, n. [p�tter] Alfarero. Magpapalayok.

Pottery, n. [p�teri] Alfarer�a. G�waan ng palayok. Pouch, n. [p�uch] Bolsillo, faltriquera. Supot. Poulterer, n. [p�lterer] Gallinero, pollero. Tangkal, kulung�n ng manok. Poultice, n. [p�ltis] Cataplasma. Panapal. Poultice, v. [p�ltis] Poner una cataplasma. Itapal. Poultry, n. [p�ltri] Aves caseras. Mga alagang manok. Pounce, n. [p�uns] Garra del ave. Kuk� ng ibon. Pound, n. [p�und] Libra. Libr�. Pound, v. [p�und] Machacar, moler. Durugin, dikdik�n. Pour, v. [po�r] Echar � vaciar l�quidos de una parte en otra. Ibuhos, iligwak. Pout, v. [p�ut] Enfurru�arse, ponerse ce�udo. Magmungot, magkun�t ng noo. Poverty, n. [p�verti] Pobreza, miseria. Hirap, kahirapan; kasalat�n, d�lit�, karalitaan, karukhaan. Powder, n. [p�uder] Polvo; p�lvora. Pulb�s; pulbur�. Powder, v. [p�uder] Polvorizar, moler, desmenuzar. Dikdikin, bayuh�n, durugin. Power, n. [p�wer]

Poder, potestad, autoridad. Kapangyarihan. Powerful, adj. [p�werful] Poderoso; eficaz. Makapangyarihan; mabis�. Powerless, adj. [p�werles] Impotente; ineficaz. Walang kapangyarihan, mahin�, walang bis�. Practicability, n. [practicab�liti] Posibilidad de hacer una cosa. Pangyayaring m�isagaw� ang anomang bagay. Practicable, adj. [pr�ctikebl] Practicable. M�isasagaw�. Practical, adj. [pr�ctical] Pr�ctico. Bihas�, san�y. Practice, n. [pr�ctis] Pr�ctica, costumbre. Kabihasah�n, kasanay�n, pagkahirati. Practice, v. [pr�ctis] Practicar, ejercer. Magsanay, mabihasa, magsagaw�. Prairie, n. [pr�ri] Prader�a. Parang. Praise, n. [prez] Alabanza; fama, renombre. Puri, papuri; paunlak, kagitingan, kabantugan. Praise, v. [prez] Aplaudir, alabar. Pumuri, magpaunlak. Praise-worthy, adj. [pr�s-worzi] Digno de alabanza. Kapuripuri, dapat paunlakan. Prance, v. [prans] Cabriolar. Magluluks�, maglulund�g. Prank, n. [prank] Travesura, locura. Kalikutan, kaulul�n. Prate, n. [pret] Charla. Satsat.

Prate, v. [pret] Charlar. Sumatsat. Prattle, n. [pr�tl] Parler�a, charlataner�a. Tab�l, katabilan, satsat. Prattle, v. [pr�tl] Charlar. Magsasats�t. Pray, v. [pre] Orar, rogar, suplicar. Magdasal, manalangin; sumam�, mamanhik. Prayer, n. [pr�yer] Oracion, s�plica, ruego. Dasal, panalangin; sam�, pamanh�k. Prayer-book, n. [pr�yer-buk] Libro de devociones, devocionario. Aklat-d�salan. Preach, v. [prich] Predicar. Mangaral, magsermon. Preacher, n. [pr�cher] Predicador. Tagapangaral, tagapagsermon. Preaching, n. [pr�ching] Predicacion. Pangaral, sermon. Preamble, n. [pr�ambl] Pre�mbulo. P�una, paunaw�, tagubilin. Prebend, n. [pr�bend] Prebenda. Upa � bayad sa kan�nigo. Precarious, adj. [prik�rioes] Precario, incierto. D� maasahan. Precaution, n. [pricocion] Precaucion. Ingat, pag-iingat. Precautionary, adj. [pricoci�neri] Preventivo. Maingat. Precede, v. [pric�d]

Anteceder, preceder. Ipagpauna; umuna. Precedence, n. [pris�dens] Precedencia. Pagkauna. Precedent, adj. [pris�dent] Precedente, antecedente. Sinundan, n�una. Precept, n. [pr�sept] Precepto. Utos. Preceptor, n. [pric�ptor] Preceptor. Nag-uutos. Precinct, n. [pr�sinct] Precinto, l�mite, lindero. Pook, hangganan. Precious, adj. [pr�cies] Precioso. Mah�l, mahalag�. Precipice, n. [pr�sipis] Precipicio, despe�adero. Bingit ng bangin. Precipitate, v. [pris�pitet] Precipitar. Sumugba, dumaluhong, magpakabigl�. Precipitate, adj. [pris�pitet] Precipitado. Dal�dal�, dalosdalos, pabigl�. Precipitation, n. [prisipit�cion] Precipitacion. Dalos, daluhong, sugb�. Precipitous, adj. [pris�pitoes] Precipitoso. Biglangbigl�. Precise, adj. [pris�is] Preciso; exacto, puntual. Kailangan, karakaraka; ganap. Precision, n. [pris�sion] Precision. Pangangailangang karakaraka. Preclude, v. [pricli�d] Prevenir, impedir alguna cosa anticipadamente. Pagpaunahan.

Precocious, adj. [pric�cioes] Precoz, prematuro, adelantado. Maagap; maaga, d� pa panahon. Precocity, n. [pric�citi] Precocidad. Agap; aga. Preconceive, v. [pricons�v] Concebir � imaginar anticipadamente. M�gunit� � gunitain kapagkaraka. Preconcert, v. [pricons�rt] Concertar, convenir � estipular de antemano. Makipagk�yar� muna. Precursor, n. [prik�rsor] Precursor. Ang nangunguna. Predecessor, n. [predis�sor] Predecesor, antecesor. Ang hinalinhan, ang sinundan. Predestination, n. [predistin�cion] Predestinacion. Talagang pagkakaukol kapagkaraka. Pridial, adj. [pr�dial] Predial. Nauukol sa lup� � mana. Predicate, v. [pr�diket] Afirmar. Magpatunay, magpatotoo. Predication, n. [predik�cion] Afirmacion. Pagpapatunay, pagpapatotoo. Predict, v. [prid�ct] Predecir, profetizar. Humul�. Prediction, n. [prid�ccion] Prediccion. Hul�. Predilection, n. [pridil�ccion] Predileccion. Tanging pagmamahal. Preeminence, n. [pri�minens] Preeminencia. Karilagan, kasakdalan, kadakilaan. Preeminent, adj. [pri�minent]

Preeminente. Marilag, sakdal, dakil�. Preface, n. [pr�fez] Prefacio, pr�logo. Paunaw�, p�unang hiwatig. Prefer, v. [prif�r] Preferir. Pumil�, humirang. Preferable, adj. [pr�ferebl] Preferible. Mapipil�. Preference, n. [pr�ferens] Preferencia. Pil�, hirang. Prefix, n. [pr�fics] Prefijo. Panugpong sa unahan ng salit�. Prefix, v. [pr�fics] Prefijar. Iugpong, isugp�ng. Pregnancy, n. [pr�gnansi] Pre�ez. Kabuntis�n, pagbubunt�s. Pregnant, adj. [pr�gnant] Pre�ada. Bunt�s. Prejudge, v. [pridch�dch] Formar juicio antes del tiempo debido. Hatulan ng d� pa nalilitis. Prejudice, n. [pr�dchiudis] Perjuicio, detrimento. Kapinsalaan, sir�. Premature, adj. [primati�r] Prematuro. Wal� pa sa panahon, maaga, maagap. Prematureness, n. [primati�rnes] Madurez � saz�n �ntes de tiempo. Kaagapan. Premeditate, v. [prim�ditet] Premeditar. Magmunimun� muna. Premeditation, n. [primedit�cion] Premeditacion. Bant�, bal�.

Premier, adj. [pr�mier] Primero. Una, panguna. Premium, n. [pr�miam] Premio, remuneracion. Gant�, ganting pal�, pabuy�. Preoccupation, n. [priokiup�cion] Preocupacion [del �nimo]. Pagkalib�ng. Preparation, n. [prepar�cion] Preparacion. Paghahand�, pag-agap. Preparatory, adj. [prip�ratori] Preparatorio. Nakahand�. Prepare, v. [prip�r] Preparar, prevenir; prepararse, disponer. Maghand�, umagap, humand�, tumalag�. Preponderance, n. [prip�nderans] Preponderancia, superioridad de peso. Pangingibabaw sa kaigihan; kabigatan sa timbang. Preponderate, v. [prip�nderet] Preponderar, pesar mas que otro. Mangibabaw sa kaigihan; bumigat kaysa iba. Preposition, n. [prepoc�cion] Preposicion. Pagkakauna sa lagay. Prepossessing, adj. [prepos�sing] Atractivo. Magaan ang dug�, mapanghalina ng loob. Preposterous, adj. [prip�steroes] Prep�stero, absurdo. Tiwal�, balintun�. Prerogative, n. [prir�gativ] Prerogativa, privilegio exclusivo. Pagkakatang�, kapahintulutang bukod-tang�. Presage, n. [pr�sedch] Presagio; pron�stico. Kutog; hul�. Prescribe, v. [priscr�ib] Prescribir, ordenar; recetar. Magtakd�, rumeseta. Prescription, n. [priscr�pcion]

Prescripcion, receta medicinal. Pagtatakd�, reseta. Presence, n. [pr�sens] Presencia; talle. Harap, harap�n, pagharap; any�. Present, adj. [pr�sent] Presente, actual. Nakaharap kasalukuyan. Present, n. [pr�sent] Presente, regalo, el don. Kaloob, bigay, regalo, pasalubong. Present, v. [pr�sent] Presentar, dar a conocer; manifestar, mostrar. Ipakilala, iharap; ipahayag, ipakita. Presentable, adj. [pris�ntabl] Presentable, decente. M�ihaharap, m�ipakikilala, hind� ikahihiy�. Presentation, n. [present�cion] Presentacion. Pagpapakilala. Presentiment, n. [pres�ntiment] Presentimiento. Kutog ng loob, hinal�, kinikinit�. Preservation, n. [preserv�cion] Preservacion. Pagtitinggal. Preserve, v. [pris�rv] Preservar, guardar, conservar. Magtinggal, mag-ingat. Preside, v. [pris�id] Presidir, dirigir. Mangulo, mamatnugot, mamatnubay. Presidency, n. [pr�sidensi] Presidencia. P�nguluhan, pangulo. President, n. [pr�sident] Presidente. Pangulo. Press, n. [pres] Prensa, prensa de impresor. Prins�; p�hayagan; hapit�n; limbagan. Press, v. [pres] Aprensar, prensar, apretar. Hapitin, higpitan, diin�n.

Pressing, adv. [pr�sing] Urgente. K�rakaraka, pagdaka, agad. Pressure, n. [pr�siur] Prensadura, presion, opresion. Hapit, pag-ipit paghihigpit, pighat�. Presume, v. [prisi�m] Presumir, suponer. M�kinikinita, kutug�n [ng loob], sapantahain, hinalain. Presumption, n. [priz�mcioen] Presuncion, sospecha. Kinikinita, kutog, sapantah�, hinal�. Presumptive, adj. [pris�mtiv] Presuntivo. Nakikinikinita, hinihinal�. Presumptuous, adj. [pris�mchiues] Presuntuoso, arrogante. Hambog, magilas. Presuppose, v. [prisup�s] Presuponer. Hakain. Presupposition, n. [prisupos�cion] Presuposicion. Hak�. Pretence, n. [prit�ns] Pretexto; pretensi�n. Dahilan; pagkukunw�. Pretend, v. [prit�nd] Presumir, aparentar. Magkunw�. Pretension, n. [prit�ncion] Pretensi�n; pretexto. Pagkukunw�; dahil�n. Preterite, adj. [pr�terit] Pret�rito. Nakaraan. Pretermit, v. [prit�rmit] Pasar por alto. Laktawan, hwag pansinin. Pretext, n. [pr�tecst] Pretexto, motivo. Dahil�n, kadahilanan. Pretty, adj. [pr�ti]

Lindo, bonito, bello. Magand�, marikit. Prevail, v. [priv�l] Prevalecer, predominar. Manaig, mangibabaw, manalo, magwag�. Prevailing, adj. [priv�ling] Predominante. Nananaig, nangingibabaw. Prevalence, n. [pr�valens] Predominio, superioridad. Pangingibabaw, pananaig. Prevalent, adj. [pr�valent] Superior, predominante. Nangingibabaw, nananaig. Prevaricate, v. [priv�riket] Prevaricar, quebrantar la f�. Magkasala, lumabag sa pananalig. Prevarication, n. [privarik�cion] Prevaricacion. Pagkakasala, paglabag sa pananalig. Prevaricator, n. [priv�riketor] Prevaricador, trasgresor. Salar�n, lumalabag sa pananampalataya. Prevent, v. [priv�nt] Prevenir; impedir. Pagpaunahan, paalalahanan; sawatain, pigilin. Prevention, n. [priv�ncion] Prevenci�n. P�una, paalala, agap. Preventive, adj. [priv�ntiv] Preventivo; impeditivo. P�una, paalala; sawat�, pigil. Previous, adj. [pr�vioes] Pr�vio, anticipado. P�una. Prey, n. [pre] Bot�n, presa, pillaje. Nakaw, agaw, kamkam. Prey, v. [pre] Rapi�ar, pillar, robar. Dumagit, umagaw, magnakaw. Price, n. [pr�is] Precio; valor � estimacion. Halag�, kahalagah�n; kabuluh�n.

Priceless, adj. [pr�isles] Inapreciable. D� mahalagah�n. Prick, n. [pric] Punzon, aguijon. Dur�, tuk�, kag�t. Prick, v. [pric] Punzar, picar. Dumur�, manuk�, tumuk�, kumagat. Pricking, n. [pr�king] Picadura, punzada. Kagat, dur�, tuk�. Prickle, n. [prikl] Pua, espina. Tib�, tinik. Prickly, adj. [pr�kli] Lleno de puas, espinoso. Maraming tib�, matinik. Pride, n. [pr�id] Orgullo, presuncion, vanidad. Kahambugan, kayabangan, kapalaluan. Pride, v. [pr�id] Jactarse. Maghambog, magmayab�ng, magpalal�. Priest, n. [prist] Sacerdote, presb�tero. Par�, saserdote. Priesthood, n. [pr�stjud] Sacerdocio. Pagkapar�, pagkasaserdote. Prig, n. [prig] Mozuelo presumido, pisaverde. Pangahas, switik, tekas. Prig, v. [prig] Hurtar, ratear. Magnakaw, nanekas. Priggish, adj. [pr�gish] Algo presumido. May kayabangan. Prim, adj. [prim] Peripuesto. Mapagmakisig. Primacy, n. [pr�imasi]

Primacia. Kaunahan, kalamang�n. Primary, adj. [pr�imari] Primario, primero. Una. Primate, n. [pr�imet] Primado. Panguna. Prime, adj. [pr�im] Primero; primoroso, excelente. Una; mainam, maigi. Prime, n. [pr�im] La primera de la vida. Kasikatan sa pamumuhay. Primer, n. [pr�mer] Cartilla para los ni�os. Abakadah�n, kartilya. Primeval, adj. [praim�val] Primitivo, original. K�unaunahan, nauukol sa unang panahon. Primitive, adv. [pr�mitiv] Primitivo. Una. Prince, n. [prins] Pr�ncipe; soberano, monarca. Pr�nsipe, an�k ng har�; har�. Princess, n. [pr�nses] Princesa. Prinsesa, an�k na babae ng har�. Princely, adj. [pr�nsli] Semejante � un pr�ncipe. Parang pr�nsipe. Principal, adj. [pr�nsipal] Principal. Pangulo, panguna. Principal, n. [pr�nsipal] Principal, jefe. Pangulo, pun�. Principality, n. [prinsip�liti] Principado; soberan�a. Sakop ng pr�nsipe; saklaw ng har�. Principally, adv. [pr�nsipali] Principalmente. Lalong lalo na.

Principle, n. [pr�nsipl] Principio, causa primitiva. Simul�, s�mulain, pinagmul�n, pinagbuhatan. Print, n. [print] Impresion; marca, se�al huella. Limbag; bak�s, tand�. Print, v. [print] Imprimir, estampar. Lumimbag; ikintal. Printer, n. [pr�nter] Impresor. Manglilimbag. Printing-house, n. [pr�nting-jaus] Imprenta. Limbagan, p�limbagan. Prior, adj. [pr�ior] Anterior, antecedente. N�una. Prior, n. [pr�ior] Prior. Punong par�, prior. Prioress, n. [pr�iores] Priora. Priora, pangulong madre. Prison, n. [pr�zn] Prision, c�rcel. B�langguan, bilibid. Prisoner, n. [pr�soner] Preso; prisionero. Bilangg�; bihag. Private, adj. [pr�ivet] Secreto, privado, particular. Lihim, lingid, bukod, hiwalay. Private, n. [pr�ivet] Soldado raso. Kawal. Privateer, n. [praivet�r] Corsario. Sasakyan ng mga tulisang-dagat. Privation, n. [praiv�cion] Privaci�n, carencia. Pagbabaw�, kasalat�n. Privilege, n. [pr�viledch]

Privilegio, prerogativa. Pagkatang�, katangian; kapahintulutan, pahintulot. Privilege, v. [pr�viledch] Privilegiar. Magpahintulot. Privy, adj. [pr�vi] Privado, secreto. Lihim, ling�d. Prize, n. [pr�iz] Premio, recompensa. Ganting pal�, kaloob, pabuy�. Prize, v. [pr�iz] Apreciar, valuar. Halagah�n, bigyan ng kabuluhan. Probability, n. [probab�liti] Probabilidad. May pangyayari. Probable, adj. [pr�babl] Probable. Maaaring mangyari, kaypal�. Probably, adv. [probabli] Probablemente. Marahil, kaypal�. Probate, n. [pr�bet] Prueba, verificacion de los testamentos. Katunayan, katibayan na pamana. Probation, n. [prob�cion] Noviciado. Kalagayang sinusubok, pagkabaguhan. Probationer, n. [prob�cioner] Novicio. Baguhan. Probe, n. [prob] Tienta. Kasangkapang panglitis ng sugat. Probity, n. [pr�biti] Probidad, honradez, sinceridad. Pagtatapat, karangalan, bait. Problem, n. [pr�blem] Problema. Pal�isipan. Problematic, adj. [problem�tic] Problem�tico. Palaisipan.

Problematical = Problematic. Proboscis, n. [prob�sis] Prob�cide. Ilong ng hayop. Procedure, n. [proc�diur] Proceder, conducta; procedimiento. Asal, ugal�; pamamalakad, palakad, pamamaraan. Proceed, v. [pros�d] Proceder, ir adelante, adelantar. Magpatuloy, magtuloy, mangulo, m�una, sumulong. Proceeding, n. [proc�ding] Procedimiento, proceso. Pamamalakad, pamamaraan. Process, n. [pr�ces] Proceso, tr�mite judicial. Paglitis [sa hukuman]. Procession, n. [pros�cion] Procesi�n. Prusisyon. Proclaim, v. [procl�m] Proclamar, promulgar, publicar. Itanyag, ihayag, ipatalastas. Proclamation, n. [proclam�cion] Proclamacion; bando. Pagtatanyag, paghahayag, pagpapatalastas. Proclivity, n. [procl�viti] Propension, proclividad. Hilig, kiling. Procrastinate, v. [procr�stinet] Procrastinar, dilatar. Papaglwatin, papagtagalin. Procrastination, n. [procrastin�cion] Dilacion, tardanza. Lwat, tag�l. Procumbent, adj. [prokambent] Postrado. Lugm�k. Procuration, n. [prokiur�cion] Procuracion. Sikap, mas�kit. Procure, v. [proki�r] Procurar. Magsumikap, magsumakit.

Procurement, n. [proki�rment] Procuracion. Sikap, sipag. Prodigal, adj. [pr�digal] Pr�digo. Alibugh�, burar� aksay�. Prodigality, n. [prodig�liti] Prodigalidad. Kaalibughaan, kaburara�n pag-aaksaya. Prodigious, adj. [prod�dches] Prodigioso, portentoso. Kagilagilalas, katakatak�. Prodigy, n. [pr�dichi] Prodigio. Kagilagilalas na bagay. Produce, v. [prodi�s] Producir, engendrar, criar. Magbunga, mamunga, lumikh�, lumalang, maglitaw. Produce, n. [prodi�s] Producto, ganancia. Bunga, tub�, pakinabang. Product, n. [pr�dact] Producto, produccion, obra. Bunga, kath�, akd�. Production, n. [prod�ccion] Produccion, producto. Kath�, akd�, bunga. Productive, adj. [prod�ctiv] Productivo. Namumunga, napapakinabangan. Profanation, n. [profan�cion] Profanacion. Kalapastanganan, paglapastangan. Profane, adj. [prof�n] Profano. Hind� banal. Profane, v. [prof�n] Profanar. Lumapastangan, pumasl�ng. Profess, v. [prof�s] Profesar, ejercer, declarar. M�ukol, manungkol, magpahayag. Profession, n. [prof�sion]

Profesi�n. Katungkulan, hanap-buhay. Professional, adj. [prof�sional] Lo que tiene relacion con una profesion particular. May kinalaman sa gayong hanap-buhay. Professor, n. [prof�sor] Profesor. Gur�, propesor. Proffer, n. [pr�fer] Oferta. Kaloob, alok, handog. Proffer, v. [pr�fer] Proponer; ofrecer. Magpalagay; maghandog. Proficiency, n. [prof�ciensi] Adelantamiento, progreso. Pagkasulong. Proficient, adj. [prof�cient] Proficiente, adelantado. Masulong, may kinatututuhan. Profit, n. [pr�fit] Ganancia, utilidad � interes pecuniario. Pakinabang, tub�. Profit, v. [pr�fit] Aprovechar, ganar, lucrar. Makinabang, magtub�. Profitable, adj. [pr�fitabl] Util, productivo, lucrativo. N�papakinabangan, matub�. Profitless, adj. [pr�fitles] Inutil, sin provecho. Walang kabuluhan, d� n�papakinabangan. Profligacy, n. [pr�fliguesi] Perversidad, corrupcion. Kabalakyutan, kabuluk�n, kasiraan. Profligate, adj. [pr�fliguet] Licencioso, perdido. Pangahas, mahalay, masam�, hamak, walang hiy�. Profound, adj. [prof�und] Profundo. Malalim. Profoundnenss, n. [prof�undnes] Profundidad. Lalim.

Profundity, n. [prof�nditi] Profundidad, hondura. Kalaliman, lalim. Profuse, adj. [profi�s] Profuso, abundante. Sagan�, marami. Profusion, n. [profi�sion] Profusion, abundancia. Kasaganaan, karamihan. Progenitor, n. [pr�dchenitor] Progenitor. Kanunuan. Progeny, n. [pr�dcheni] Progenie, casta. Lah�, angkan. Prognostic, adj. [progn�stic] Pron�stico. Hul�. Prognosticate, v. [progn�stiket] Pronosticar. Humul�. Prognostication, n. [prognostik�cion] Pronosticacion, pron�stico. Hul�. Program, n. [pr�gram] Programa. Programa, patakaran. Programme = Program. Progress, n. [pr�gres] Progreso, adelantamiento. Pagkasulong. Progress, v. [pr�gres] Progresar. Sumulong; umigi. Progression, n. [progr�sion] Progresion, adelantamiento. Pagkasulong. Progressive, adj. [progr�siv] Progresivo. Bumubuti, umiigi, patuloy ng pagkasulong, masulong. Prohibit, v. [proj�bit] Prohibir, vedar. Magbawal, magbaw�, sawayin.

Prohibition, n. [projib�cion] Prohibicion. Pagbabawal. Project, n. [pr�dchect] Proyecto, idea. Balak, akal�, panukal�. Project, v. [pr�dchect] Proyectar, trazar. Bumalak, magmunukal�. Projectile, n. [prodch�ctil] Proyectil. Bala ng kanyon. Projection, n. [prodch�ccion] Lanzamiento; proyecto. Ilandang; balak. Prolific, adj. [prol�fic] Prol�fico, fertil. Namumunga, mabunga. Prolix, adj. [pr�lics] Prolijo, difuso. Mahab�, matagal, malwat, mabagal. Prolixity, n. [prol�csiti] Proligidad. Hab�, tagal, lwat, bagal. Prologue, n. [pr�log] Pr�logo. Paunaw�. Prolong, v. [prol�ng] Prolongar, dilatar, extender. Pahabain, palawigin. Prolongation, n. [prolongu�cion] Prolongacion, dilacion. Hab�, lawig. Prominence, n. [pr�minens] Prominencia. Kasakdalan, karilagan, kadakilaan. Prominent, adj. [pr�minent] Prominente. Sakdal, marilag, dakil�. Promiscuous, adj. [prom�skiuoes] Promiscuo. Halohal�, walang ayos. Promise, n. [pr�mis]

Promesa. Pangak�. Promise, v. [pr�mis] Prometer. Mangak�. Promontory, n. [prom�ntori] Promontorio. Tagudtod, burol. Promote, v. [prom�t] Promover, adelantar. Itaas, iasenso. Promotion, n. [prom�cion] Promocion. Pagkakataas, asenso. Prompt, adj. [prompt] Pronto, veloz. Maliks�, madal�, matulin. Prompt, v. [prompt] Sugerir, insinuar. Mag-udyok, mag-ul�k. Promptitude, n. [pr�mptitiud] Prontitud, presteza. Dal�, tulin. Promptness = Promptitude. Promulgate, v. [prom�lguet] Promulgar. Magtanyag, maghayag. Promulgation, n. [promulgu�cion] Promulgacion. Pagtatanyag, paghahayag. Prone, adj. [pron] Prono, echado boca abajo. Padap�, pasubsob. Prong, n. [prong] Pua. Pangdur�, matulis. Pronounce, v. [pron�uns] Pronunciar, recitar. Magbigkas, bumigkas. Pronunciation, n. [pronunci�cion] Pronunciacion. Bigkas, badya. Proof, n. [pruf]

Prueba; primeras muestras de la composici�n tipogr�fica. Katunayan, katotohanan; prueba sa limbagin. Prop, n. [prop] Puntal; apoyo, sosten. Tulos, tukod; suhay, alalay. Prop, v. [prop] Apuntalar; sostener. Magtulos; umalalay. Propagate, v. [pr�paguet] Propagar. Magkalat, magsiwalat, magpalaganap. Propagation, n. [propagu�cion] Propagacion. Pagkakalat, pagsisiwalat, pagpapalaganap. Propel, v. [prop�l] Impeler. Magtulak, magbuy�. Propension, n. [prop�nsion] Propension, tendencia. Tungo, layon. Propensity = Propension. Proper, adj. [pr�per] Propio, conveniente. Bagay, akm�, dapat, marapat. Property, n. [pr�perti] Propiedad, derecho de posesion. Pag-aar�, ar�. Prophecy, n. [pr�fesi] Profec�a. Hul�. Prophesy, v. [pr�fesai] Profetizar. Humul�, manghul�. Prophet, n. [pr�fet] Profeta. Propeta, manghuhul�. Prophetic, adj. [prof�tic] Prof�tico. Nauukol sa hul�. Prophetical = Prophetic. Propitiate, v. [prop�ciet] Propiciar, ablandar, conciliar. Papaglubagin ang galit, palamigin ang loob.

Propitiation, n. [propici�cion] Propiciacion. Pagpapalubag ng galit, pagpapalamig ng loob. Propitious, adj. [prop�cioes] Propicio; favorable. Maawain, mahabagin; mabuting pagkakataon. Proportion, n. [prop�rcion] Proporci�n. Kabagay�n, kaukul�n. Proportion, v. [prop�rcion] Proporcionar. Isaayos ng ayon sa kaukul�n. Proportional, adj. & n. [prop�rcional] Proporcional. Ayon sa nauukol, katamtaman. Proposal, n. [prop�sal] Propuesta, proposici�n. Palag�y, turing. Propose, v. [prop�z] Proponer. Magpalagay, magturing. Proposition, n. [propos�cion] Proposicion. Palag�y, mungkah�. Propound, v. [prop�und] Proponer. Magpahayag [ng isang mungkah�]. Proprietor, n. [propr�itor] Propietario. May-ar�. Proprietress, n. [propr�itres] Propietaria. Babaing may-ar�. Propriety, n. [propr�iti] Propiedad. Pag aar�. Prorogation, n. [prorogu�cion] Prorrogacion. Pataan, palugid. Proscribe, v. [proscr�ib] Proscribir, reprobar. Itakwil, itiwalag. Proscription, n. [proscr�pcion]

Proscripcion. Pagtatakwil, pagtitiwalag. Prose, n. [pros] Prosa. Sulat t�luyan. Prosecute, v. [pr�sikiut] Querellarse ante el juez. Isakdal, ihabl�. Prosecution, n. [prosiki�cion] Querella. Sakdal, habl�. Prosecutor, n. [pr�sikiutor] Acusador. Tagapagsakdal, tagahabla. Proselyte, n. [pr�silait] Pros�lito. Kakamp�, kaayon. Prospect, n. [pr�spect] Perspectiva. T�nawin. Prospect, v. [pr�spect] Mirar adelante. Tanaw�n. Prospectus, n. [prosp�ctoes] Prospecto. Banhay, plano. Prosper, v. [pr�sper] Prosperar. Bumuti ang kalagayan, guminghawa. Prosperity, n. [prosp�riti] Prosperidad, felicidad. Kabutihan ng lagay, kaginghawahan. Prosperous, adj. [pr�speroes] Pr�spero, feliz, dichoso. Mabuti ang kalagayan, maginghawa, mapalad. Prostitute, n. [pr�stitiut] Prostituta. Masamang babae, puta, patutot. Prostitute, v. [pr�stitiut] Prostituir. Magputa. Prostitution, n. [prostiti�cion] Prostitucion. Pagpuputa.

Prostrate, adj. [pr�stret] Postrado, humillado. Nangangayupap�, nagpapakabab�. Prostrate, v. [pr�stret] Postrar, derribar. Magpangayupap�, maglugmok. Prostration, n. [prostr�cion] Postracion. Pangangayupap�. Protect, v. [prot�ct] Proteger, amparar. Umampon, kumupkop, tumangkilik, lumingap, tumingin, mag-andukh�. Protection, n. [prot�ccion] Proteccion. Lingap, andukh�, kaling�, ampon. Protector, n. [prot�ctor] Protector. Tagakupkop, taga-ampon, tagalingap tagakaling�, tagapag-andukh�. Protest, n. [prot�st] Protesta. Tutol. Protest, v. [prot�st] Protestar. Tumutol. Protestant, adj. & n. [pr�testant] Protestante. Protestante, ang tumututol. Protestation, n. [protest�cion] Protestacion, protesta. Tutol; pangakong matibay. Protocol, n. [pr�tocol] Protocolo. Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano. Protomartyr, n. [prot�martir] Protomartir. Ang unang martir. Prototype, n. [pr�totaip] Prototipo. Ang unang tipo � tit�k � molde. Protract, v. [protr�ct] Alargar, prolongar, dilatar. Pahabain, papaglwatin, papagtagal�n. Protraction, n. [protr�ccion]

Prolongacion, dilatacion. Hab�, lwat, tagal, laon. Protrude, v. [protri�d] Empujar, impeler. Magtulak, magsulong; magbuy�, magbudlong. Protuberance, n. [proti�berans] Protuberancia, prominencia. Umbok, usl�, bukol, pamamag�. Protuberant, adj. [proti�berant] Prominente, saliente. Nakaumbok, nakausl�. Proud, adj. [pr�ud] Soberbio, orgulloso, altivo. Palal�, mapagmataas, mapagmalak�. Prove, v. [pruv] Probar, experimentar; justificar. Subukin tikman, patunayan, patotohanan. Provender, n. [pr�vender] Provision de heno y grano para el ganado. Pagkain ng hayop. Proverb, n. [pr�verb] Proverbio, adagio. Kawikaan, kasabih�n, bukang-bib�g. Proverbial, adj. [prov�rbial] Proverbial. Bukang-bib�g, nauukol sa kawikaan. Provide, v. [prov�id] Proveer, prevenir; abastecer, surtir, suministrar. Magtaan, maglaan, maghand�; magbigay ng kailangan. Provided, conj. [prova�ded] Con tal que. Pasubal�. Providence, n. [pr�videns] Providencia; prevision. Talag�; hand�, laan. Provident, adj. [pr�vident] Pr�vido, providente; cuidadoso, circunspecto, prudente. Maingat, maagap, mabait. Providential, adj. [provid�ncial] Providencial, casual. Nagkataon, d� akalain. Province, n. [pr�vins] Provincia. Lalawigan.

Provincial, adj. [prov�ncial] Provincial. Nauukol sa lalawigan. Provision, n. [prov�sion] Provision, v�veres, bastimentos. Baon, hand�, laan, pagkain. Provisional, adj. [prov�cional] Provisional. Pangsamantal�. Provisionally, adv. [prov�sionali] Provisionalmente. Samantal�. Proviso, n. [prov�iso] Caucion; estipulacion. Pag-iingat; s�litaan, k�yarian. Provocation, n. [provok�cion] Provocacion. Aglah�, hamon. Provoke, v. [prov�c] Provocar, excitar, incitar. Umaglah�, manggalit, humamon. Prow, n. [prau] Proa. Dulo ng sasaky�n. Prowess, n. [pr�ues] Proeza, haza�a. Tapang, katapangan, pamamayani. Prowl, v. [pr�ul] Andar en busca de pillaje, rapi�ar. Mangharang, maniil. Prowler, n. [pr�uler] Ladron; estafador. Magnanakaw, tulis�n; mangwawald�s ng salap� ng ib�. Proximate, adj. [pr�csimet] Pr�ximo, inmediato. Malapit, kalap�t, karatig, kapanig. Proximity, n. [procs�miti] Proximidad, inmediacion. Lapit, kalapitan. Proxy, n. [pr�csi] Procuracion; procurador. Ingat ng pamamaraan sa usap�n; tagalakad sa ikagagaling ng usap�n. Prudence, n. [pr�dens]

Prudencia, discrecion. Ba�t, kabaitan; hinahon, ingat. Prudent, adj. [pr�dent] Prudente, discreto; circunspecto. Maba�t, mahinahon; maingat. Prudential, adj. [prud�ncial] Prudencial, juicioso. Mabait, mahinahon, maingat. Prune, v. [prun] Podar, quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas. Kumapon ng halaman; mag-al�s ng mga sangang d� kailangan. Pruning-hook, n. [pr�ning-juk] Podadero. Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy. Pruning-knife = Pruning-hook. Pry, v. [pray] Espiar, acechar. Tumiktik, manubok. Psalm, n. [salm] Salmo. Salmo, awit simbahan, awit sa Pg. Dyos. Psalmist, n. [s�lmist] Salmista. Ang tagaakd� � taga-awit ng salmo. Psalter, n. [s�lter] Salterio; libro de salmos. Salteryo � instrumento na tila alp�; aklat ng mga salmo. Psychology, n. [sic�lodchi] Psicolog�a, ciencia � tratado del alma. Karunungan tungkol sa k�lulwa. Pseudonym, n. [si�donim] Seud�nimo. Pangalang d� tunay, pangapangalanan. Pshaw, int. [cho] Fuera! quita!. Sulong! al�s! Puberty, n. [pi�berti] Pubertad. Kabagungtauhan; kadalagahan. Public, adj. [p�blic] P�blico, notorio, patente. Hayag, litaw, tanyag. Public, n. [p�blic]

P�blico, el com�n del pueblo. Bayan, madl�, mga tao. Publican, n. [p�blican] Publicano, tabernero; posadero. M�niningil ng bwis sa Roma; ang nagtitind� ng alak; may p�tuluyang bahay. Publication, n. [pablik�cion] Publicacion, edicion. Paghahayag, pagtatanyag. Publicist, n. [p�blicist] Publicista. M�nunulat � marunong ng pamamalakad sa bayan. Publicity, n. [p�bliciti] Publicidad. Pagkahayag, pagkatanyag. Publish, v. [pablish] Publicar. Maghayag, m�gtanyag, mag-ulat. Pucker, n. [p�ker] Pliegue. Pileges, kulub�t, kun�t. Pucker, v. [p�ker] Arrugar, hacer pliegues. Mamileges, mangulub�t, mangun�t. Puddle, n. [padl] Lodazal, cenagal. Putik, lam�w, lumbak. Puddle, v. [padl] Enlodar; enturbiar el agua con lodo. Papagputikin; labukawin. Pudicity, n. [piud�siti] Pudor, modestia. Hinh�n hinahon, bait. Puerile, adj. [pi�eril] Pueril. Parang bat�, tila bat�. Puerility, n. [piuer�liti] Puerilidad. Kalagayang bat�. Puff, n. [paf] Resoplido, bufido, soplo. Hihip ng hangin. Puff, v. [paf] Hinchar, inflar � llenar alguna cosa de aire.

Papintugin, punuin ng hangin. Pugilism, n. [pi�dchilizm] Pugilismo � pugilato. Suntukan, babag. Pugilist, n. [pi�dchilist] P�gil. M�nununtok, marunong manuntok. Pugnacious, adj. [pugn�cios] Pugnaz, belicoso. Palaaway, mapagbasag-ulo, basag-ulero. Pug-nose, n. [pugn�z] Nariz chata. Char�t, ilong na char�t. Puke, n. [piuk] Vomitivo. Pangpasuka. Puke, v. [piuk] Vomitar. Sumuka, magsuk�. Pule, v. [piul] Piar; gemir. Sumy�p; humibik, dumaing. Puling, n. [pi�ling] Gemido. Hibik, da�ng. Pull, n. [pul] Tir�n, estiron. Hila, batak, balt�k, biwas. Pull, v. [pul] Tirar, atraer h�cia s� con violencia; arrancar; coger. Humila, bumatak, bumaltak, bumiwas. Pullet, n. [p�let] Polla. Dumalaga, man�k. Pulley, n. [p�li] Polea, garrucha. Kal�. Pulmonary, adj. [pulm�neri] Pulmoni�co. Nauukol sa bag�. Pulmonic = Pulmonary. Pulpit, n. [p�lpit] P�lpito.

P�lpito, t�yuan ng nagsesermon. Pulsate, v. [p�lset] Pulsar, latir. Tumibok. Pulsation, n. [puls�cion] Pulsacion, latido. Tibok, kib�t kab�, kut�g. Pulse, n. [poels] Pulso. Puls�, tibok. Pulse, v. [poels] Pulsar. Pumuls�. Pulverization, n. [pulveriz�cion] Pulverizacion. Pagdurog, pagdikdik. Pulverize, v. [p�lveraiz] Pulverizar. Dumurog, dumikdik. Pump, n. [pamp] Bomba. Bomba. Pumpkin, n. [p�mpkin] Calabaza. Kalabasa. Pun, n. [pan] Equ�voco, chiste. Bugtong, sist�. Punch, n. [panch] Punz�n; ponche. Pangdur�, pangsurot, pangbutas; ponche. Punch, v. [panch] Punzar, horadar con punzon. Umulos, sumundot, dumur�, bumutas. Puncheon, n. [p�nchin] Punzon. Pangbutas. Punctual, adj. [p�nctiual] Puntual, exacto. Ganap sa oras, maagap. Punctuality, n. [punctiu�liti] Puntualidad, exactitud. Kaganapan, kaagapan.

Puncture, n. [p�nctiur] Puntura. Dur�, saksak, sugat. Pungency, n. [p�ndchensi] Acrimonia, picante. Anghang, saklap, askad. Pungent, adj. [p�ndchent] Picante, mordaz, �spero. Maanghang, masaklap, maaskad. Punish, v. [pan�sh] Castigar, penar. Parusahan, papagdusahin. Punishable, adj. [pan�shabl] Punible. Maparurusahan. Punishment, n. [p�nishment] Castigo, pena. Parusa, dusa. Punster, n. [p�nster] Jugador de vocablos, dichero. Sistidor, palabir�. Punter, n. [p�nter] El que apunta � pone dinero � las cartas en ciertos juegos. M�nanay� sa sugal. Puny, adj. [pi�ni] D�bil, peque�o. Mahin�, munt�. Pup, n. [pap] Cachorrillo, cachorrito. Tuta. Pupil, n. [pi�pil] Disc�pulo. Alagad, nag-�aral. Pupilage, n. [pi�piledch] Pupilaje. Paninirahan sa mga bahay na p�nuluyanan. Puppet, n. [p�pet] T�tere, mu�eco. Manyik�. Puppy, n. [p�pi] Cachorro. Tuta. Purblind, adj. [p�rblaind] Miope, corto de vista.

S�lipin, malab� ang mat�. Purchase, n. [parch�s] Compra. Pamimil�. Purchase, v. [parch�s] Comprar, mercar. Mamil�. Purchaser, n. [p�rcheser] Comprador. M�mimili. Pure, adj. [piur] Puro, limpio; casto. Taganas, pulos, dalisay, wagas, malinis. Purgation, n. [purgu�cion] Purgacion. Pagpurg�. Purgative, adj. [p�rgativ] Purgativo, purgante. Purga, nakapupurg�. Purgatory, n. [p�rgatori] Purgatorio. Purgatoryo. Purge, n. [purdch] Purga. Purg�. Purge, v. [purdch] Purgar, purificar, limpiar. Purgah�n, linisin. Purification, n. [piurifik�cion] Purificacion. Paglilinis. Purify, v. [pi�rifay] Purificar, limpiar. Linisin; maglinis. Purity, n. [pi�riti] Pureza; castidad, limpieza. Kawagasan, kadalisayan; kalinisan. Purl, n. [parl] Murmullo. Lagaslas [ng batis]. Purlieu, n. [p�rliu] Comarca; l�mite, lindero. Nayon, pook; hanggan, hangganan.

Purlin, n. [p�rlin] Viga. Anam�n. Purloin, v. [parl�in] Hurtar, robar. Umum�t, magnakaw. Purple, adj. [parpl] Purp�reo. Mapul�. Purple, n. [parpl] P�rpura. Damit na kulay pulang-dug�. Purport, n. [p�rport] Designio; sentido, tenor de algun escrito. Bant�, panukal�; kahulugan. Purport, v. [p�rport] Significar; designar. Magkahulugan; magtalag�, magtakd�. Purpose, n. [p�rpos] Intencion, designio, proyecto. Nas�, nais, hak�, panukal�, bant�, hangad. Purpose, v. [p�rpos] Proponer, formar una resolucion. Magpalag�y, magmungkah�. Purse, n. [pars] Bolsa. Buls�, supot. Purse, v. [pars] Embolsar. Ipamulsa. Purse-proud, adj. [pars-praud] Plutocr�tico, d�cese del que tiene mucho orgullo por ser rico. Palal�, [dahil sa kayamanan]. Pursuance, n. [parsi�ans] Prosecucion, continuacion. Pagkakasunod. Pursuant, adj. [parsi�ant] Hecho en consecuencia de alguna cosa. Alinsunod, ayon. Pursue, v. [parsi�] Perseguir; seguir, acusar. Humabol, mamuntot, manun�d. Pursuit, n. [parsi�t] Perseguimiento, persecucion.

Habol, paghabol. Pursy, adj. [p�rsi] Asm�tico. H�kain. Purulent, adj. [pi�rulent] Purulento. Nagnanan�, may nan�. Purvey, v. [parv�] Proveer, abastecer, suministrar. Magtaan, maghand�, magbaon, magbigay. Purview, n. [p�rviu] Condicion, estipulacion. K�yarian, k�sunduan. Pus, n. [pus] Pus, materia p�trida de las �lceras, etc.. Nan�. Push, n. [push] Empujon, esfuerzo. Tulak, tabig, sagas�. Push, v. [push] Empujar, estrechar, impeler con fuerza h�cia adelante. Manulak, manabig, rumagas�, managas�. Pushing, adj. [p�shing] Emprendedor. Mapagsimul�. Pusillanimity, n. [piusilan�miti] Pusilanimidad, timidez excesiva. Kadwag�n, katakutan, kadunguan. Pusillanimous, adj [pi�silanimoes] Pusil�nime, cobarde. Dwag, dung�. Puss, n. [pus] Voz de cari�o para el gato. Ming, tawag sa pus�. Pussy = Puss. Pustule, n. [p�stiul] P�stula, grano. Bukol. Put, v. [put] Poner, colocar. Maglagay, maglapag. Putrefaction, n. [piutr�faccion] Putrefaccion, corrupcion.

Pagkabulok, pagkasir�. Putrefy, v. [pi�trifai] Pudrir, pudrirse. Mabulok, masir�. Putrid, adj. [pi�trid] Podrido, corrompido. Bul�k, sir�. Putridity, n. [piutr�diti] Pudredumbre. Kabulukan. Puzzle, n. [pazl] Embarazo, embrollo; perplejidad. Sagabal, kapansanan; kaguluhan ng isip. Puzzle, n. [pazl] Acertijo, enigma. Panglito; bugtong, bugtungan. Puzzle, v. [pazl] Embrollar, enredar, confundir. Manggul�, manglito, lumito, lumigalig. Pygmy, n. [p�gmi] Pigmeo. Pandak, unano, pinineo. Pyre, n. [p�ir] Pira, hoguera. Sig�. Pyromancy, n. [p�iromansi] Piromancia. Panghuhul� sa pamamagitan ng apoy. Pyrotechny, n. [p�rotecni] Pirotecnia. Karunungan sa mga kwites. Python, n. [p�zon] Pit�n. Saw�. Pyx, n. [pics] P�xide, cop�n. Munting kaha na sisidlan; ang kupon na pinaglalagakan ng Sant�simo Sakramento. Q Quack, n. [cu�c] Curandero. Manggagamot na d� nag-aral, arbularyo.

Quack, v. [cu�c] Graznar como un pato. Humuning parang pato � itik. Quackery, n. [cu�keri] Charlataner�a, habladur�a. Sats�t, kahig ng salitaan, tab�l. Quadragesima, n. [cuodraj�sima] Cuadrag�sima. Kurism�. Quadragesimal, adj. [cuodraj�simal] Cuadragesimal. Ikaapat na p�; nauukol sa kurism�. Quadrangle, n. [cu�drangl] Cuadr�ngulo. Ang may apat na sulok � panulukan. Quadrate, adj. [cu�dret] Cuadro, cuadrado. Parisukat. Quadratic, adj. [cuodr�tic] Lo que pertenece al cuadro � cuadrado. Nauukol sa parisukat. Quadrennial, adj. [cuodr�nial] Cuadrienal; lo que sucede una vez cada cuatro a�os. Ang bawa't ikaapat na ta�n. Quadrilateral, adj. [cuodril�teral] Cuadril�tero. Aapating gilid at panulukan. Quadrille, n. [cadr�l] Contradanza, rigodon. Rigodon. Quadroon, n. [cuodr�n] Cuarter�n. Ang ikapat na bahagi ng anoman. Quadruped, n. [cu�driuped] Cuadr�pedo. May apat na paa. Quadruple, adj. [cu�driupl] Cu�druplo. Makaapat na ibayo � doble. Quadruplicate, v. [cuodri�pliket] Cuadruplicar. Papag-apating ibayo � doble. Quaff, v. [cuaf]

Beber � grandes tragos. Lumagok. Quagmire, n. [cu�gmair] Tremedal. Lumbak. Quaggy, adj. [cu�gui] Pantanoso. Malat�, malab�n. Quail, n. [cuel] Codorniz. Pug�. Quaint, adj. [cuent] Pulido, exquisito. Mainam, maigi. Quake, v. [cuec] Temblar, tiritar. Mangin�g, mangaligk�g, mangaykay, mangatal. Quaker, n. [cu�ker] Cu�caro. Ku�karo [isang pangkating protestante]. Qualification, n. [cuolifik�cion] Calificacion. Pag-ur�; sur�; buti � sam�. Qualify, v. [cu�lifai] Calificar. Uriin; suriin. Quality, n. [cu�liti] Calidad, la propiedad natural de una cosa. Kalidad, ur�, likas. Qualm, n. [cuam] Desfallecimiento, desmayo. Panglulupaypay, panglulum�. Qualmish, adj. [cu�mish] Desfallecido, l�nguido. Lupaypay, lum�. Quandary, n. [cu�nderi] Incertidumbre, duda. Agam-agam, pag-aalang�n. Quantity, n. [cu�ntiti] Cantidad. Dami. Quarantine, n. [cuorant�n] Cuarentena. Kwarentenas.

Quarrel, n. [cu�rrel] Quimera, pendencia, ri�a. Basag-ulo, babag, away, k�alitan, k�galitan. Quarrel, v. [cu�rrel] Re�ir, pelear. Makipagbasag-ulo, makipag-away, makipagbab�g. Quarrelsome, adj. [cu�rrelsam] Pendenciero, quimerista. Palaaway, mapagbasag-ulo. Quarry, n. [cu�rri] Cantera, el sitio de donde se saca piedra para labrar. T�bagan. Quarryman, n. [cu�rriman] Cavador de cantera. M�ninibag ng bat�. Quarter, n. [cu�rter] Cuarto; trimestre; cuartel. Ikapat na bahagi, labing limang minuto; bawa't tatlong bwan; kwartel. Quarter, v. [cu�rter] Cuartear; acuartelar. Apat�n, papag-apatin; ikwartel. Quarterly, adv. [cu�rterli] Lo que se hace cada tres meses, trimestralmente. Twing ikatlong bwan. Quartet, n. [cu�rtet] Cuarteto. Kwarteto � binubu� ng apat na magkakatugmang m�nunugtog, pagtutugmaan ng apat. Quash, v. [cuosh] Fracasar, anular, invalidar, derrogar. Pinsalain, hadlang�n, pawal�n ng kabuluh�n. Quaver, v. [cu�ver] Gorgoritear, trinar. Patiningin ang tinig. Quay, n. [cuey] Muelle. Mwelye, daung�n. Quean, n. [cuin] Mujercilla, ramera. Masamang babae; patutot. Queasy, adj. [cu�zi] Nauseabundo, fastidioso. Nakaaalibadbad, nakayayamot.

Queen, n. [cuin] Reyna. Reyna, haring babae, asawa ng har�. Queer, adj. [cuir] Raro, extra�o, rid�culo, extravagante. Katw�, kakatw�, kaiba. Quell, v. [cuel] Subyugar, abrumar, postrar. Pasukuin, sup�lin, daigin, talunin, pangayupapain. Quench, v. [cuench] Apagar, matar la lumbre, extinguir. Pumatay [ng ilaw, apoy � sunog]. Querist, n. [cu�rist] Inquisidor, preguntador. Tagasiyasat, tagatanong, palatanong. Querulous, adj. [cu�riuloes] Querelloso. Mapagsakdal, mapagsumbong. Query, n. [cu�ri] Cuesti�n, pregunta. Tan�ng. Query, v. [cu�ri] Preguntar. Magtanong, tumanong. Quest, n. [cuest] Pesquisa, inquisicion. Paniniyasat, pananaliksik, pag-uusig, paghanap. Question, n. [cu�stion] Cuestion, interrogacion. Bagay, asunto, tanong. Questionable, adj. [cuesch�nabl] Cuestionable, problematico, sospechoso. Nakapag-aalinlangan, nakapaghihinal�. Questioner, n. [cu�schoner] Inquiridor, pregunton. Mapagsiyasat, palatan�ng. Quibble, n. [cu�bl] Juguete de vocablos. Pal�isipan. Quick, adj. [cuic] Veloz, lijero, pronto. Madal�, matulin, maliks�. Quicken, v. [cu�kn] Acelerar, urgir.

Papagmadaliin, papagmaliksih�n. Quicklime, n. [cu�claim] Cal viva. Apog. Quickly, adv. [cu�kli] Con presteza. Dal�. Quicksilver, n. [cu�csilver] Azogue, mercurio. Asoge. Quick-witted, adj. [cu�c-uitted] Perspicaz. Matalin�. Quid, n. [cuid] Pedazo de tabaco que mascan los marineros. Putol na maskada. Quiescent, adj. [cuai�sent] Quieto, descansado. Tahimik, tiwasay, timaw�. Quiet, adj. [cu�it] Quieto, tranquilo. Tahimik, walang im�k, walang kib�. Quietness, n. [cu�itnes] Quietud, sociego. Katahimikan, kapahingahan. Quietude = Quietness. Quill, n. [cuil] Pluma [para escribir]. Pakpak [na panulat]. Quilt, n. [cuilt] Colcha. Kulch�n. Quinine, n. [cuin�in] Quinina. Kinina [gamot]. Quinquennial, adj. [cuincu�nial] Lo que sucede una vez en cinco a�os. Twing ikalimang ta�n. Quincy, n. [cu�nzi] Angina. Anhina [sak�t na pamamag� ng lalamunan]. Quintal, n. [cu�ntal] Quintal.

Kintal � sangdaang libra. Quintet, n. [cu�ntet] Quinteto. Kinteto � binubu� ng limang m�nunugtog na magkakatugm�. Quintuple, adj. [cu�ntiupl] Qu�ntuplo. Mak�lima. Quip, n. [cu�p] Sarcasmo. Tuy�, uy�m. Quip, v. [cu�p] Zaherir, satirizar. Tumuy�, manuy�, umuy�m. Quire, n. [cu�ir] Coro; mano de papel. Koro; manilya � dalawang pu't apat na tiklop na papel. Quirk, n. [cuerc] Pulla, expresion aguda y picante. Tungayaw, dust�. Quit, v. [cuit] Descargar � una persona de alguna obligacion, libertar. Palayain, pabayaan. Quite, adv. [cu�it] Totalmente, enteramente. Paw�, lubos, pulos, gan�p. Quits, int. [cuits] En paz!. Tapus na! Quittance, n. [cu�tans] Finiquito, desempe�o; pago; recompensa. Kat�usan, kabayaran. Quiver, n. [cu�ver] Aljaba. Sisidlan ng pan�. Quiver, v. [cu�ver] Temblar, estremecerse. Manginig, mangilabot. Quiz, v. [cu�z] Burlar, chulear. Magbir�, manuks�. Quoit, n. [cu�it] Tejo. Bibinga.

Quondam, adj. [cu�ndam] Antiguo. Dati, lum�. Quorum, n. [cu�rum] N�mero competente. Sap�t na bilang. Quota, n. [cu�ta] Cuota. Kwota, ukol na hulog [sa pamimilak,] abuloy, ambag. Quote, v. [cuot] Citar. Banggitin ang sinalit� ng ib�, tumukoy. Quotation, n. [cuot�cion] Citacion, cita. Banggit, tukoy. Quotidian, adj. [cuot�dian] Cotidiano. Araw-araw. Quoting, n. [cu�ting] Citacion. Pagtukoy, pagbanggit. R R, [ar] R (ere). R (ra). Rabbet, n. [r�bet] Ranura. Agpang na salaysay. Rabbi, n. [r�bi] Rab�, rabino. Gur�. Rabbit, n. [r�bit] Conejo. Koneho. Rabble, n. [rabl] Gentuza, canalluza. Bunton ng tao, kulumpon, umpukan. Rabid, adj. [rabid] Rabioso, feroz. Mapusok, mabang�s. Race, n. [re�z] Raza; casta; carrera.

Lah�; angkan; unah�n, p�tulinan, karera. Race, v. [re�z] Correr con mucha lijereza. Kumarimot, tumakb� ng matulin. Racer, n. [r�ser] Caballo de carrera. Kabayong pangkarera. Racing, n. [r�sing] Carrera de caballos. Karrera ng kabayo, p�tulinan ng kabayo. Rack, n. [rac] Tormento, dolor; rueca; pesebre. Pahirap, hirap; sudlan, panghabi, habih�n; kakan�n ng hayop, p�sabsaban. Rack, v. [rac] Atormentar, afligir. Pahirapan, pasakitan. Racket, n. [r�ket] Raqueta; baraunda, confusion. Raketa � panghampas ng bola; gul�, kagul�, kaingay. Rackety, adj. [r�keti] Ruidoso, bullicioso. Maingay, maalingawngaw. Racy, adj. [r�si] Rancio. Maant�. Radiance, n. [r�dians] Brillo, esplendor. Ningning, kintab, kislap, kisap. Radiant, adj. [r�diant] Radiante, brillante, resplandeciente. Maningning, makintab, makislap, maliwanag. Radiate, v. [r�diet] Centellear, relumbrar, echar rayos. Kumislap, kumisap. Radiation, n. [radi�cion] Radiacion. Sinag, sikat. Radical, adj. [r�dical] Radical, primitivo. Nauukol sa ugat � pinanggalingan. Radish, n. [r�dish] R�bano. Laban�s.

Radius, n. [r�dioes] Radio, semidiametro. Guhit na mul� sa gitn� hanggang sa gilid ng bilog. Raffle, n. [rafl] Rifa. Ripa, s�palarang lar�. Raffle, v. [rafl] Rifar. Magripa, magsapalaran. Raft, n. [raft] Balsa, almadia. Bals�. Rafter, n. [r�fter] Viga. Tahilan. Rag, n. [rag] Trapo, andrajo. Basahan, pamunas. Ragged, n. [r�gued] Andrajoso, trapiento. Limah�d, gulagulanit. Rage, n. [redch] Rabia, ira, enojo. Poot, pag-iinit, galit. Rage, v. [redch] Rabiar, enojarse, encolerizarse. Mapoot, mag-init, magalit. Ragmuffin, n. [ragm�fin] Andrajo, mendigo, pordiosero. Limah�d; pulubi. Raid, n. [re�d] Invasion. Paglusob, pagsalakay. Raider, n. [r�der] Merodeador. M�nanalalakay. Rail, n. [re�l] Rail, carril de los caminos de hierro; baranda, antepecho. Riles, daang bakal; barandilya, palababahan. Rail, v. [re�l] Cercar con balaustradas; injuriar. Hadlangan; tumungayaw, lumait. Railer, n. [r�ler]

Maldiciente, murmurador. Palatungayaw, manglalait. Railroad, n. [r�lrod] Ferrocarril. Tren. Railway = Railroad. Raiment, n. [r�ment] Ropa, vestido. Pamit, kasuutan. Rain, n. [re�n] Lluvia. Ulan. Rain, v. [re�n] Llover. Umulan. Rainbow, n. [r�nbo] Arco �ris. Bahag-har�. Rainy, adj. [r�ni] Lluvioso. Maul�n. Rainy season, n. [r�ni sis�n] Estacion de lluvias. Tagul�n. Raise, v. [re�s] Levantar, alzar; elevar, promover, ensalzar. Magtaas, bumuhat; ibangon, itaas; ibuny�, itanghal. Raisin, n. [rezn] Pasa, la uva seca. Pasas. Rake, n. [rek] Rastro, rastrillo. Kalaykay, pangalahig, pangalaykay. Rake, v. [rek] Rastrillar, recoger con rastrillo. Kumalaykay, kalahigin ng kalaykay. Rally, v. [r�li] Reunir, replegar; ridiculizar, burlarse de alguno. Tumipon, pumisan; hiyain, tawanan. Ram, n. [ram] Morueco, carnero padre. Tupang lalake. Ram, v. [ram]

Impeler con violencia. Manulak. Ramble, n. [rambl] Correr�a. Pananalakay. Ramble, v. [rambl] Vagar, andar ocioso. Magpagalagal�, tumang�, lumaboy. Ramification, n. [ramifik�cion] Ramificacion. Pagsasang�. Ramify, v. [r�mifai] Ramificar. Pagsangahin; magsang�. Ramish, adj. [r�mish] Lo que huele � chotuno. Malans�. Rammer, n. [r�mer] La baqueta de fusil. Baketa ng bar�l. Rampant, adj. [r�mpant] Exuberante; rampante. Makar�s, malikot. Rampart, n. [r�mpart] Muralla. Kut�. Ramrod, n. [r�mrod] Baqueta. Baketa. Ranch, v. [ranch] Torcer, dislocar. Ilihis, ilisy�. Rancid, adj. [r�nsid] Rancio. Maant�. Rancidity, n. [rans�diti] Rancidez. Ant�. Rancor, n. [r�nkor] Rencor, encono, tirria. Galit, poot; sam� ng loob, pagtatanim. Random, n. [r�ndom] Desatino, desacierto; ventura, casualidad. Ligaw, suling; pagkakataon.

Range, n. [randch] Fila, hilera, linea, clase, orden. Han�y; lagay, tay�, ur�, taas, ayos. Ranger, v. [r�ndcher] Colocar; colocarse, ordenar. Maghanay; humanay; mag-ayos, umayos. Ranger, n. [r�ndcher] Guarda mayor de bosque. Bantay-gubat ng p�mahalaan. Rank, adj. [rank] Lozano, exuberante, f�rtil; rancio, f�tido. Malag�, mayabong, matab�; maantot, mabah�. Rank, n. [rank] Fila, hilera; orden, calidad, grado de dignidad. Han�y, ayos; ur�, pagkaginoo. Rankle, v. [rankl] Enconarse, irritarse, inflamarse. Mag-init, mapo�t, magalit; magnaknak. Ransack, v. [r�nsac] Saquear, pillar; escudri�ar, rebuscar. Mangloob, maniil; saliksikin, siyasatin. Ransom, n. [ransom] Rescate. Tubos. Ransom, v. [ransom] Rescatar. Tumub�s. Rant, v. [rant] Decir disparates. Magsalit� ng kalaswaan. Ranter, n. [r�nter] Pedante, pomposo. Maingay, b�ngangaan. Rap, n. [rap] Golpe ligero y vivo. Tuktok. Rap, v. [rap] Golpear. Tumuktok. Rapacious, adj. [rep�cioes] Rapaz. Mang-uumit, magnanakaw. Rapacity, n. [rap�siti]

Rapacidad. Pang-uumit. Rape, n. [roep] Fuerza, estupro. Pangdadahas, panggagahas�, pagtataan�n ng babae. Rapid, adj. [r�pid] R�pido, veloz. Mabil�s, matulin, maliks�, madal�. Rapidity, n. [rap�diti] R�pidez, velocidad, prontitud. Bil�s, tulin, liks�, dal�. Rapidness = Rapidity. Rapier, n. [r�pier] Espad�n, florete. Sandata, tab�k. Rapine, n. [r�pin] Rapi�a; robo. Dagit, nakaw. Rapture, n. [r�ptiur] Rapto; pasmo, �xtasis. Pagtataan�n [ng babae], pagnanakaw; pagkakamanga. Rapturous, adj. [r�pcheroes] Maravilloso, pasmoso. Kagilagilal�s, kamangamanga. Rare, adj. [rer] Raro, escaso. Bihir�, madalang. Rarefaction, n. [rarif�ccion] Rarefaccion. Kalabnawan. Rarify, v. [r�rifai] Rarificar. Buhaghag�n. Rarity, n. [r�riti] Raridad, rareza. Katangian, kadalangan. Rascal, n. [r�scal] P�caro, bribon. Tampalasan, palamara, malikot. Rase, v. [rez] Raer, borrar. Pawiin, burahin. Rash, adj. [rash]

Arrojado, precipitado. Padalosdalos, pabigl�bigl�. Rash, n. [rash] Roncha, sarpullino. Bungang-araw. Rasher, n. [r�sher] Lonja. Hiw�. Rashness, n. [r�shnes] Temeridad; audacia. Daluhong, sagas�; kapangahasan. Rasp, n. [rasp] Raspador; escofina. Pangkatkat; kikil. Rasp, v. [rasp] Raspar; escofinar. Kumatkat; kumikil. Rasure, n. [r�siur] Raspadura, raedura. Katkat. Rat, n. [rat] Rata. Dag�. Rate, n. [ret] Tasa, precio, valor; clase, orden. Tasa, halag�; ur�, ayos. Rate, v. [ret] Tasar, apreciar, valuar; rega�ar. Tasahan, halagahan; magalit. Rather, adv. [r�dzer] De mejor gana, m�s bien antes. Subal�, bago. Ratification, n. [ratifik�cion] Ratificacion, aprobacion. Patibay, tibay. Ratify, v. [r�tifai] Ratificar. Pagtibayin, papagtibayin. Ration, n. [r�cion] Racion. Rasyon, kaukul�ng bahagi, pagkain. Rational, adj. [r�cional] Racional, razonable. May matwid, may katwiran, matw�d.

Rationality, n. [racion�liti] Racionalidad. Pagkaayon sa katwiran. Rattan, n. [rat�n] Rot�n. Yantok, uw�y. Ratteen, n. [rat�n] Ratina. Isang ur� ng kayo. Rattle, n. [ratl] Rechino, zumbido. Lagit�k, kalat�s. Ravage, n. [r�vedch] Saqueo; destrozo. Pangloloob, kasiraan. Ravage, v. [r�vedch] Saquear, pillar; destruir. Mangloob, maniil; manir�. Rave, v. [rev] Delirar, enfurecerse. Mahibang, mapoot, maginit. Ravel, v. [ravl] Enredar, enmara�ar; deshilachar, embrollar. Magul�, magus�t, manutnot. Raven, n. [revn] Cuervo. Uw�k. Ravenous, adj. [r�vnes] Voraz, tragon. Mangdadagit, m�nanakmal, matakaw. Ravine, n. [r�vin] Barranca. Tibag; talab�s. Ravish, v. [r�vish] Estuprar; arrebatar. Magtaanan [ng babae], manggahas�; mang-agaw. Ravisher, n. [r�visher] Estuprador, forzador. Ang nagtaanan [ng babae], mangdadahas, manggagahas�. Ravishment, n. [r�vishment] Estupro, rapto; fuerza. Pagtataanan [ng babae], panggagahas�, pangdadahas. Raw, adj. [ro]

Crudo; d�cese de la carne viva. Hilaw, bub�t; sariw�. Rawboned, adj. [r�-bond] Huesudo, membrudo. Pay�t, nangangalirang. Rawness, n. [r�nes] Crudeza. Kabubut�n, kahilawan. Ray, n. [re�] Rayo [de luz]. Sinag, liwayway. Rayless, adj. [r�les] Sin brillo. Walang ningning. Raze, v. [re�z] Arrasar, extirpar; borrar. Lipulin, pawiin, utas�n; burah�n. Razor, n. [r�zor] Navaja. Labaha. Reach, n. [rich] Alcance. Ab�t, kaya. Reach, v. [rich] Alcanzar, llegar hasta; alargar, extender. Um�bot, sumapit; mag-ab�t. React, v. [ri�ct] Rechazar; obrar rec�procamente. Paglabanan. Read, v. [rid] Leer. Bumasa. Readable, adj. [r�dibl] Legible. Nababasa. Reader, n. [r�der] Lector. Mangbabasa. Readily, adv. [r�dili] Prontamente, luego. Ag�d, karakaraka. Reading, n. [r�ding] Lectura. Pagbasa; babasah�n.

Ready, adj. [r�di] Listo, pronto. Maagap, hand�. Real, adj. [r�al] Real, verdadero. Tunay, totoo. Reality, n. [ri�liti] Realidad. Katunayan, katotohanan. Realization, n. [rializ�cion] Realizacion. Pagsasagaw�. Realize, v. [r�alaiz] Realizar, efectuar. Isagaw�, gaw�n, ganap�n. Really, adv. [r�li] Realmente, verdaderamente. Tunay ng�, totoo ng�. Realm, n. [ri�lm] Reyno. Kaharian. Ream, n. [rim] Resma. Resma. Reanimate, v. [ri�nimet] Reanimar. Buhayin ang loob, buhayin. Reap, v. [rip] Segar, hacer el agosto. Umani, gumapas. Reaper, n. [r�per] Segador. Mang-aani, manggagapas. Reaping-hook, n [r�ping-juk] Hoz. Karit, lilik. Reappear, v. [riap�r] Parecer de nuevo. Mul�ng lumitaw, muling sumipot, muling pakita. Rear, v. [r�r] Levantar, alzar. Ibangon, itaas, alsah�n. Rearguard, n. [r�rgard]

Retaguardia. Bantay sa hulih�n. Reason, n. [rizn] Razon; causa, fundamento, motivo. Katwiran; sangh�, dahilan. Reason, v. [rizn] Razonar, raciocinar, disputar, discutir. Magmatwid, mangatwiran, makipagtalo. Reasonable, adj. [r�zonabl] Razonable. May katwiran, na sa katwiran. Reasoning, n. [r�zoning] Raciocinio. Pagmamatwid, pangangatwiran. Rebel, v. [rib�l] Rebelarse, sublevarse, alzarse. Manghimagsik, mag-als�. Rebellion, n. [rib�lion] Rebelion, revuelta, sublevacion. Panghihimagsik, h�magsikan pag-aals�. Rebellious, adj. [rib�lioes] Rebelde. Mapanghimagsik, ang nanghihimagsik. Rebound, v. [rib�und] Repercutir; rechazar. Umudlot, umurong; tumangg�, umayaw. Rebuff, n. [rib�f] Repercusion; denegacion. Udlot, urong; tangg�, pag-ayaw. Rebuff, v. [rib�f] Rechazar. Umayaw, tumangg�. Rebuild, v. [rib�ld] Reedificar. Muling itay� � gaw�n. Rebuke, n. [ribi�k] Reprensi�n. Saway. Rebuke, v. [ribi�k] Reprender. Sumaway; saway�n, pangusapan. Rebus, n. [r�bas] Acertijo. Bugtong, bugtungan.

Rebut, v. [rib�t] Repercutir, volver atr�s. Umurong. Recall, v. [ric�l] Revocar, anular. Baguhin, bawiin, alisan ng bis�. Recant, v. [ric�nt] Retractarse, desdecirse. Magbalik-loob, tumalikwas; talikdan. Recantation, n. [recant�cion] Retractacion. Pagbabalik-loob, pagtalikw�s. Recapacitate, v. [rikep�sitet] Recapacitar. Magbulay, magdilidil�. Recede, v. [ric�d] Retroceder, desistir. Umurong, itigil. Receipt, n. [ric�t] Recibo. Pagkatanggap, recibo. Receivable, adj. [ris�vabl] Admisible. Matatanggap, tinatanggap. Receive, v. [ric�v] Recibir, aceptar, admitir. Tumanggap, sumahod; tanggapin, sahurin. Recent, adj. [r�sent] Reciente, nuevo, fresco. Kapangyayari, kayayar�, bago, sariw�. Receptacle, n. [ric�ptacl] Recept�culo. Sisidl�n ng sukal, kasangkapang panahod. Reception, n. [ric�pcion] Recepcion, acogida. Pagtanggap, pagsalubong. Recess, n. [r�ses] Retiro, alejamiento. Pagligp�t, pag-ilag. Recession, n. [ris�cion] Retirada. Pag-urong. Recipe, n. [r�sipi]

R�cipe � receta de m�dico. Reseta, hatol. Recipient, adj. & n. [ris�pient] Recipiente. Tagatanggap, ang tumatanggap. Reciprocal, adj. [ris�procal] Rec�proco, mutuo. Magkatugmaan, magkatugunan � magkalaban ang dalawa � magk�bil�. Reciprocate, v. [ris�proket] Reciprocar. Pagtugun�n ang dalawang bagay. Reciprocity, n. [risipr�siti] Reciprocidad. Pagkakatugmaan � pagkakatugunan. Recital, n. [ris�ital] Recitacion. Salaysay, pananalaysay. Recitation, n. [risit�cion] Recitacion. Salaysay, pananalaysay. Recite, v. [ris�it] Recitar, referir, narrar. Manalays�y. Reck, v. [rec] Cuidar. Mag-ingat, mabahal�. Reckless, adj. [r�cles] Descuidado, indiferente. Pabay�, walang bahal�, walang ingat. Reckon, v. [recn] Contar, numerar, calcular. Bumilang, kumwent�, tumuus. Reckoning, n. [r�coning] Cuenta, calculacion. Bilang, kwenta, kur�, katuusan. Reclaim, v. [recl�m] Reclamar; reformar, corregir. Tumutol, magsumbong; baguhin, ayusin. Recline, v. [recl�in] Reclinar, recostarse. Sumandal, humilig. Recluse, adj. [ricli�s] Recluso, encerrado, oculto, retirado. Nakukulong, napipiit, n�tatag�.

Recluse, n. [ricli�s] Persona retirada del mundo. Taong hiwalay sa kapw�. Recognition, n. [recogn�cion] Reconocimiento, recuerdo. Pagkakilala, paghakalat�, pagk�alala. Recognize, v. [r�cognaiz] Reconocer. Kumilala; humalat�, kilalanin. Recoil, v. [ric�il] Recular, retroceder. Umudlot, umurong. Recollect, v. [recol�ct] Acordarse; recoger. Alalahanin; tipunin, singilin. Recollection, n. [recol�ccion] Memoria, recuerdo, reminiscencia. Alaala, alala, pag-alala. Recommence, v. [ricom�ns] Empezar de nuevo. Pasimulan ul�. Recommend, v. [recom�nd] Recomendar, encomendar. Ipagtagubilin, ipagbilin, ipakisuy�. Recommendation, n. [recomend�cion] Recomendacion. Tagubilin, pakisuy�. Recommendatory, adj. [recom�ndetori] Recomendatorio. Maipagtatagubilin, maipakikisuy�. Recompense, n. [r�compens] Recompensa; indemnizacion. Gant�, kagantihan; bayad, upa, kabayaran. Recompense, v. [r�compens] Recompensar, satisfacer. Gantihin, bayaran, upahan, pagbayaran. Recompose, v. [ricomp�z] Volver � componer. Mul�ng husayin. Reconcile, v. [r�consail] Reconciliar. Makipagkasund�; kasundu�n. Reconciliation, n. [r�consili�cion]

Reconciliacion. Pagkakasund�. Recondite, adj. [r�condait] Rec�ndito, secreto. Tag�, lihim. Reconnoitre, v. [recon�iter] Reconocer. Kilalanin, saliksikin. Reconsider, v. [ricons�der] Considerar de nuevo. Dilidiliing mul�, bulaying mul�, muling isipin. Reconstruct, v. [riconstr�ct] Reedificar. Itayong mul�, gaw�ng mul�. Record, n. [r�cord] Registro, archivo, anales. T�laan, tandaan. Record, v. [ric�rd] Registrar, recordar. Ital�, itand�. Recorder, n. [ric�rder] Registrador, archivero. Tagapagtal�, tagapagtand�. Recount, v. [ric�unt] Referir, contar de nuevo. Banggitin, salaysay�ng mul�. Recourse, n. [ric�rs] Recurso, repeticion; auxilio. Pagbabalik, pag-ulit; pag-dulog, pag-abuloy. Recover, v. [ric�ver] Recobrar, reparar, rescatar. Mabaw�; m�isaul�; bawiin; isaul�. Recoverable, adj. [ric�verabl] Recuperable. Mababaw�. Recovery, n. [ric�veri] Mejor�a, convalecencia. Paggaling, paglakas ng katawan [na gal�ng sa sak�t,] paggal�ng sa sakit. Recreant, adj. [r�criant] Cobarde, pusil�nime. Dwag, matatakut�n. Recreate, v. [r�criet] Recrear, deleitar, divertir.

Maglibang, mag-aliw, magsay�. Recreation, n. [ricri�cion] Recreacion, entretenimiento, diversion, pasatiempo. L�bangan, �liwan, pangparaan ng panahon. Recreative, adj. [r�crietiv] Recreativo, agradable. Nakalilibang, kalugodlugod. Recriminate, v. [ricr�minet] Recriminar, acusarse mutuamente. Magsisih�n. Recrimination, n. [ricrimin�cion] Recriminacion. Pagsisisih�n. Recruit, n. [ricri�t] Recluta. Bagong kawal, kawal na dagdag. Recruit, v. [ricri�t] Reclutar. Magdagdag ng kawal. Rectification, n. [rectifik�cion] Rectificacion. Pagtutw�d. Rectify, v. [r�ctifai] Rectificar, corregir. Itwid, twirin, husayin. Rectilineal, adj. [rectil�nial] Rectil�neo. Matwid na guhit. Rectitude, n. [r�ctitiud] Rectitud, derechura. Twid, katwir�n. Rector, n. [r�ctor] Rector. Rector, punong par�. Rectorship, n. [r�ctorship] Rectorado. Pagkarektor. Rectory, n. [r�ctori] Rector�a. K�wanihan ng rektor. Rectum, n. [r�ctum] Recto. Tumbong.

Recumbent, adj. [rik�mbent] Recostado, reclinado. Nakasandal, nakahilig. Recuperate, v. [riki�peret] Recuperar. Mabaw�; bumaw�; gumal�ng. Recuperative, adj. [riki�perativ] Recuperativo. Nakababaw�. Recur, v. [rik�r] Recurrir, acudir. Dumulog, dumal�. Recurrence, n. [rik�rrens] Retorno, vuelta. Pagbabalik, panunumbalik, pag-ulit. Recurrency = Recurrence. Recurrent, adj. [rik�rent] Peri�dico. Panapanah�n, twitw�. Recusant, adj. & n. [riki�sant] Recusante. Tagatutol, tagaampat. Red, adj. [red] Colorado, rojo, encarnado. Mapul�. Red, n. [red] Rojez, el encarnado. Pul�, kapulahan, ang mapul�. Redden, v. [redn] Te�ir de color rojo; ponerse encarnado. Papulahin, tinain ng kulay pul�; mamul�. Reddish, adj. [r�dish] Bermejizo, rojizo. Namumul�. Redeem, v. [rid�m] Redimir, libertar. Tumubos, manubos, magpalay�. Redeemer, n. [rid�mer] Redentor. M�nunubos. Redemption, n. [rid�mpcion] Redencion, rescate. Pagkatub�s, katubusan.

Redhot, adj. [r�djot] Candente, ardiente. Mainit, nag-aap�y. Redness, n. [r�dnes] Bermejura. Kapulah�n. Redolence, n. [r�dolens] Fragancia, perfume. Bang�, kabanguh�n. Redolency = Redolence. Redolent, adj. [r�dolent] Fragante, oloroso. Mabang�. Redouble, v. [rida�bl] Reduplicar, redoblar. Papagtikloptiklupin. Redoubtable, adj. [rid�utabl] Formidable, terrible. Kasindaksindak, kakilakilabot. Redound, v. [rid�und] Resaltar, rebotar, redundar. Lumabis, umapaw, lumag�. Redress, n. [ridr�s] Reforma, correccion. Pagbabago, paghuhusay, pagtutwid. Redress, v. [ridr�s] Enderezar, reformar, corregir. Itwid, baguhin, husayin. Reduce, v. [ridi�s] Reducir, disminuir, minorar. Pakauntiin, bawasan, awasan, kulangan. Reducible, adj. [ridi�sibl] Reducible. Mababawasan. Reduction, n. [rid�ccion] Reduccion. Bawas, aw�s, pagbabawas. Redundance, n. [rid�ndans] Redundancia. Kalabisan, kasaganaang lubh�. Redundant, adj. [rid�ndant] Redundante, superfluo. Malabis.

Reed, n. [rid] Ca�a. Tamb�, b�kawi, buh�. Reduplicate, v. [ridi�pliket] Reduplicar. Papagdobledoblihin. Reef, v. [rif] Tomar rizos � las velas. Tiklup�n ang layag. Reek, n. [rik] Humo, vapor. Usok, as�, singaw. Reek, v. [rik] Humear, vahear. Umusok, umas�, sumingaw. Reel, n. [ril] Aspa; devanadera. Salalak, saklang; ikir�n, pang-ikid. Reel, v. [ril] Aspar; hacer eses, vacilar al andar. Magsalalak magsaklang; gumiraygiray. Reelection, n. [riil�ccion] Reeleccion. Pagkahalal na mul�, paghahalal na mul�. Reenforce, v. [rienf�rs] Reforzar, fortalecer. Dagdag�n ng lak�s, palakasin. Reenforcement, n. [riinf�rsment] Refuerzo, nuevo socorro. Pagdaragdag ng lak�s, bagong saklolo. Reenter, v. [ri-�nter] Volver � entrar. Mul�ng pumasok. Re-establish, v. [ri-est�blish] Restablecer. Muling itatag. Re-establishment, n. [riest�blishment] Restablecimiento, restauracion. Muling pagkatatag, pagkakapanaul�. Refection, n. [rif�ccion] Refecci�n. Pag-�ayos. Refer, v. [rif�r] Referir, referirse.

Bumanggit, banggit�n. Referee, n. [refer�] Arbitro, arbitrador. Tagahatol. Reference, n. [r�ferens] Referencia, alusion. Banggit, tukoy. Refine, v. [rif�in] Refinar, purificar, pulir. Painamin, linisin, pakinisin, dalisayin. Refinement, n. [rif�inment] Refinaci�n, refinadura. Inam, linis, kinis, kadalisayan. Reflect, v. [rifl�ct] Reflejar; reflexionar, considerar. Manganinag, manalam�n; magbulay, magwar�. Reflection, n. [rifl�ccion] Refleccion; meditaci�n. Sinag, silay; pagbubulay, pagwar�, pagmumun�. Reflective, adj. [rifl�ctiv] Reflexivo. Nanganganinag; nagwawar�. Reflex, adj. [r�flecs] Reflejo. Anino. Reform, n. [rif�rm] Reforma, arreglo. Pagbabago, pag-aayos. Reform, v. [rif�rm] Reformar, volver � formar. Baguhin. Reformation, n. [reform�cion] Reforma. Pagbabago. Reformer, n. [rif�rmer] Reformador. Mangbabago. Refract, v. [rifr�ct] Refringir. Ihiwid, ilisy�. Refraction, n. [rifr�ccion] Refraccion. Paghihiw�d, paglilisy�.

Refractory, adj. [rifr�ctori] Refractario; obstinado. Palasuway, matigas ang ulo. Refrain, v. [rifr�n] Refrenar, reprimir, refrenarse, abstenerse. Pumigil, hawakan; magpigil ng loob. Refresh, v. [rifr�sh] Refrigerar; refrescar. Palamigin, pahingahin; magpalamig. Refreshment, n. [rifr�shment] Refresco, alivio. Pagpapalamig; inuming pangpalamig. Refrigerant, adj. [rifr�dcherant] Refrigerante. Pangpalamig. Refrigerator, n. [rifr�dcheretor] Enfriadera. Sisidlang p�lamigan, p�minggalan ng yelo. Refuge, n. [r�fiudch] Refugio, asilo. Kanlungan, silung�n, k�blihan, ampunan. Refugee, n. [refiudch�] Refugiado, emigrado. Nanganganlong, nangingibang bayan. Refulgence, n. [rifuldchens] Refulgencia, claridad, brillantez. Ningning, liwanag, kintab, kislap. Refulgency = Refulgence. Refulgent, adj. [rif�ldchent] Refulgente, brillante, esplendente. Maningning, makisap, makislap, maliwanag. Refund, v. [rif�nd] Restituir, volver � pagar. Isaul�, bayaran, palitan. Refusal, n. [rifi�zal] Negativa, repulsa; desaire. Pag-ayaw, pagtanggi, pahind�; paghiy�. Refuse, n. [r�fius] Desecho, sobra. Tapon, labis, sobra. Refuse, v. [rifi�s] Negar, rehusar, repulsar, denegar; desairar. Umayaw, tumangg�, pahind�; humiy�.

Refutation, n. [refiut�cion] Refutacion. Pakikipagtalo, pakikipungyag�, tutol. Refute, v. [rifi�t] Refutar, contradecir. Makipagtalo, tumugon, magmatwid. Regain, v. [rigu�n] Recobrar, recuperar. Bumaw�, bawiin. Regal, adj. [r�gal] Real. Nauukol sa har�; parang har�. Regale, v. [rigu�l] Regalar; festejar. Magkaloob, magregalo; magpig�ng. Regalia, n. [rigu�lia] Insignias. Tand�, sagisag. Regard, n. [rig�rd] Consideraci�n; respeto. Pitagan; galang. Regard, v. [rig�rd] Estimar, considerar. Pahalagahan, mahal�n; magpitagan. Regardful, adj. [rig�rdful] Atento, cuidadoso. Taimtim, taos sa loob, maingat. Regardless, adj. [rig�rdles] Descuidado, negligente. Walang bahal�, pabay�. Regarding, prep. [rig�rding] Concerniente �. Tungkol sa. Regency, n. [r�dchensi] Regente, gobierno. Paghahar�, pamamahal�. Regenerate, v. [ridch�neret] Regenerado, reengendrado. Lumitaw na mul�, sumipot na mul�. Regent, adj. & n. [r�dchent] Regente. Naghahar�, namamahal�, nagpupun�. Regicide, n. [r�dchisaid] Regicida; regicidio.

Nakamatay ng har�; pagpatay sa har�. Regimen, n. [r�dchimen] R�gimen. Pamamalakad ng p�mahalaan. Regiment, n. [r�dchiment] Regimiento. Hukb�, rehimyento. Regimental, adj. [redchim�ntal] Lo que pertenece � un regimiento. Nauukol sa isang hukb� � rehimyento. Region, n. [r�dchen] Region, pa�s, distrito; comarca. Lalawigan, lupain, pook, nayon, dako. Register, n. [r�dchister] Registro. Aklat na t�laan ng mga pangalan. Register, v. [r�dchister] Registrar. Ital� ang pangalan. Registrar, n. [r�dchistrar] Registrador. Tagapagtal� ng pangalan. Registration, n. [redchistr�cion] Registro, empadronamiento. Pagtatal� ng pangalan, pagpapatal� ng pangalan. Registry, n. [r�dchistri] Asiento, registro. T�laan ng pangalan, p�talaan ng pangalan. Regress, n. [r�gres] Regreso, vuelta. Pag-uw�, pagbal�k. Regressive, adj. [rigr�siv] Retr�grado. Napag-iiwan. Regret, n. [rigr�t] Arrepentimiento; pesar, dolor. Pagsisisi; pagdaramdam, sam� ng loob. Regret, v. [rigr�t] Sentir, tener pena. Damdamin, isam� ng loob. Regretful, adj. [rigr�tful] Pesaroso. Masam� ang loob, nagsisisi.

Regular, adj. [r�guiular] Regular, ordinario. Karaniwan. Regularity, n. [reguiul�riti] Regularidad, m�todo. Ayos, kawastuan. Regulate, v. [r�guiulet] Regular, ordenar. Isaayos, ayusin, husayin, iwast�. Regulation, n. [reguiul�cion] Regulacion, m�todo, reglamento. Ayos, husay, palakad, p�takaran. Rehearsal, n. [rij�rsal] Repeticion, recitacion, ensayo. Ulit, pagpapaulit-ulit, pagsasanay. Rehearse, v. [rij�rs] Repetir, recitar, repasar, ensayar. Ulitin, ulit-ulitin, sanayin. Reign, n. [re�n] Soberan�a, reinado, reino. Kaharian; paghahar�. Reign, v. [re�n] Reinar; prevalecer. Maghar�; mamalag�. Reimburse, v. [riimb�rs] Reembolsar. Isaul� ang salaping nagugol. Rein, n. [re�n] Rienda. Ryenda. Rein, v. [re�n] Refrenar, contener. Pigilin. Reinforce, v. [riinf�rs] Reforzar. Palakasin, magdagdag ng lakas. Reins, n. [re�nz] Ri�ones. Bat� ng kataw�n. Reinstate, v. [r�inst�t] Instalar de nuevo, restablecer. Isaul� sa dati, itatag na mul�. Re-issue, n. [r�-isiu] Nueva edicion.

Muling pagkakaulat. Reiterate, v. [r�iteret] Reiterar. Ulitin, sabihin uli. Reiteration, n. [riiter�cion] Reiteracion, repeticion. Ulit, pagsasabi ul�. Reject, v. [ridch�ct] Rechazar; desechar, rehusar. Itakwil, iwaks�, tanggihan, ayaw�n. Rejection, n. [ridch�ccion] La accion de desechar. Pagtatakwil, pagwawaks�, pagtangg�, pag-ayaw. Rejoice, v. [ridch�is] Regocijarse, divertirse. Magalak, matw�, magsay�. Rejoicing, n. [ridch�ising] Regocijo, alegr�a. Galak, kagalakan, tw�, katwaan, kasayahan. Rejoin, v. [ridch�in] Reunirse. Pumisan ul�. Rejoinder, n. [ridch�inder] Contrar�plica. Tutol, tugon. Relapse, n. [ril�ps] Recaida, reincidencia. Binat; pagkakasalangmul�. Relapse, v. [ril�ps] Recaer; reincidir; repetir. Mabinat; mul�ng magkasala, umulit. Relate, v. [ril�t] Relatar, referir, narrar. Salaysay�n, saysaysin. Relation, n. [ril�cion] Relacion; parentesco; pariente. Salaysay, pananalaysay; kamag-anakan, kamag-anak, hinlog. Relationship, n. [ril�cionship] Parentesco. Pagkakamag-anak, kamag-anakan. Relative, adj. [r�lativ] Relativo. Ukol; katug�n.

Relative, n. [r�lativ] Pariente. Hinlog, kamag-anak. Relax, v. [ril�cs] Relajar, aflojar. Magpalubay, magpalwag, magpalambot. Relaxation, n. [relacs�cion] Relajacion, aflojamiento. Lubay, lwag, lambot. Relay, n. [ril�] Parada � posta. Hint�, tigil, pahinga. Release, n. [ril�s] Libertad, soltura. Lay�, pagka-kawal�. Release, v. [ril�s] Soltar, libertar; relajar, eximir, aliviar. Pawal�n, palayain; lwag�n, gaan�n. Relegate, v. [r�liguet] Desterrar, relegar. Itapon sa ibang lup�, idestiero, palayasin. Relegation, n. [religu�cion] Relegacion; destierro. Pagpapalayas, pagtataboy; pagtatapon sa ibang lup�, pagdedestierro. Relent, v. [ril�nt] Relentecer, ablandarse. Papaglubayin, palambutin, labugin, palatain. Relentless, adj. [ril�ntles] Empedernido, inflexible, implacable. Matigas, mapagmatigas, walang aw�. Relevant, adj. [r�livant] Lo que alivia. Nakagagaan. Reliable, adj. [rel�iabl] Seguro, digno de confianza. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Reliance, n. [ril�ians] Confianza. Tiwal�, pagkakatiwal�. Relic, n. [r�lic] Reliquia. Relikya. Relict, n. [r�lict] Viuda.

Babaing bao. Relief, n. [ril�f] Relieve; realce; alivio, consuelo; relevo. Tampok, lilok; ningning; ginghawa; kahalile. Relieve, v. [ril�v] Relevar, remediar; aliviar, consolar. Halinh�n; bigyang lunas, paginghawahin, aliwin. Religion, n. [rel�dchen] Religion. Relihiyon, kapanampalatayahan. Religious, adj. [ril�dches] Religioso; devoto. Banal; mapagdasal. Relinquish, v. [ril�ncuish] Abandonar, dejar. Pabayaan, iwan. Relinquishment, n. [ril�ncuishment] Abandono. Pagpapabay�. Reliquary, n. [r�licueri] Relicario. Agn�s. Relish, n. [r�lish] Sabor, gusto. Lasa, lasap. Relish, v. [r�lish] Saborear. Lasahin, lasapin, tikman. Reluctance, n. [ril�ctans] Repugnancia, tedio. Kasalungatan; yamot. Reluctant, adj. [ril�ctant] Repugnante. Salungat; nakayayamot, nakaririmarim. Rely, v. [ril�i] Confiar en; asegurarse de, contar con. Asahan; ibilang. Remain, v. [rim�n] Quedar, restar. M�tira, maiwan, m�labi. Remainder, n. [rim�nder] Resto, residuo. Tira, lab�, labis.

Remains, n. [rim�ns] Cadaver; restos, reliquias. Bangkay, mga buto't bung�, relikya. Remark, n. [rim�rk] Reparo, consideracion; observacion. Pun�, mas�d. Remark, v. [rim�rk] Notar, observar. Pumun�, magmas�d. Remarkable, adj. [rim�rcabl] Notable, interesante. Halat�; mainam, katakatak�. Remediable, adj. [rim�diable] Remediable. Nalulunasan. Remedial, adj. [rim�dial] Curativo. Naipanggagamot. Remedy, n. [r�midi] Remedio, medicamento. Lunas, kagamutan, gamot. Remedy, v. [r�midi] Remediar, curar, sanar. Lunasan, gamut�n, pagalingin. Remember, v. [rim�mber] Acordarse, recordar. Umalala; isipin. Remembrance, n. [rim�mbrans] Memoria; recuerdo. Alaala, alala. Remind, v. [rim�ind] Acordar, recordar. Alalahanin, isaalaala. Reminiscence, n. [rimin�sens] Reminiscencia. Gunamgunam, alaala. Remiss, adj. [rem�s] Remiso, flojo, perezoso. Malubay, mahin�, tam�d. Remission, n. [rim�sion] Remisi�n, perdon. Patawad, kapatawar�n. Remit, v. [rim�t] Remitir, perdonar; enviar dinero de una parte � otra; debilitarse.

Magpatawad; magpadal� ng salap�; manghin�. Remittance, n. [rim�tans] Remesa. Padal�. Remnant, n. [r�mnant] Remanente; residuo. Labis, tir�, sobra. Remodel, v. [rim�del] Reformar. Baguhin. Remonstrance, n. [rim�nstrans] S�plica motivada. Pamanhik � luhog na may katwiran. Remorse, n. [rim�rs] Remordimiento. Ngitngit, pagkabalis�. Remorseless, adj. [rim�rsles] Insensible � los remordimientos. Walang-bahal�, d� marunong magngitng�t sa sarili. Remote, adj. [rim�t] Remoto, distante, lejano. Malay�. Removal, n. [rim�val] Remoci�n, deposicion. Paglilipat, pag-aalis, pagpapaal�s. Remove, v. [rim�v] Remover, alejar, deponer del empleo. Ilipat, ilay�, ihiwalay; alis�n ng katungkulan. Remunerate, v. [rimi�neret] Remunerar; premiar. Bayaran, pagbayaran, upahan; gantihin, bihisan. Remuneration, n. [rimiuner�cion] Remuneracion, retribucion. Bayad, upa, gant�. Remunerative, adj. [rimi�nerativ] Remuneratorio. May kabayaran. Rencounter, n. [renc�unter] Choque, encuentro. Banggaan, sagup�. Rend, v. [rend] Lacerar, desgarrar, rasgar. Hapakin, punitin, kuyamusin.

Render, v. [r�nder] Rendir; volver, restituir. Sumuk�, pahinohod; makipagtuos; isaul�; ibigay. Rendezvous, n. [r�ndivu] Cita, lugar se�alado para encontrarse. T�panan, dakong tagpuan. Renegade, n. [r�nigued] Renegado; ap�stata. Nagmamaktol; ang tumatalikod sa pagsunod sa Pg. Hesu-Kristo. Renew, v. [reni�] Renovar, restablecer. Baguhin. Renewal, n. [rini�al] Renovacion. Pagbabago. Renounce, v. [rin�uns] Renunciar. Tumangg�, tumiwalag; humiwalay. Renovate, v. [r�novet] Renovar. Baguhin. Renovation, n. [renov�cion] Renovacion. Pagbabago. Renown, n. [rin�un] Renombrado, reputacion. Kabantugan, kagitingan, kabunyian. Renowned, adj. [rin�und] Celebre, reputado, famoso. Bantog, balit�, magiting, buny�. Rent, n. [rent] Renta, arrendamiento, alquiler. Upa, bayad. Rent, v. [rent] Alquilar, arrendar. Paupahan. Renunciation, n. [rinanci�cion] Renuncia. Pagtiwalag, paghiwalay. Reopen, v. [ri�pen] Abrir de nuevo. Mul�ng buks�n. Reorganization, n. [riorganiz�cion] Reorganizaci�n.

Mul�ng paghuhusay � pag-aayos. Reorganize, v. [riorgan�is] Reorganizar. Mul�ng husayin. Repair, n. [rip�r] Reparo, compostura. Paghuhusay, pagkumpun�; tutop. Repair, v. [rip�r] Reparar, resarcir. Husayin, kumpunihin; tutup�n. Reparation, n. [repar�cion] Reparacion. Paghuhusay, pagkukumpun�, pag-uul�. Repartee, n. [repart�] R�plica aguda � picante. Tugon � sagot na nakasasak�t ng loob. Repast, n. [rip�st] Refrigerio, comida. Pagkain. Repay, v. [rip�] Volver � pagar, restituir. Bayaran ul�, isaul�. Repayment, n. [rip�ment] Pago. Bayad, kabayar�n. Repeal, v. [rip�l] Abrogar, revocar. Baguhin. Repeat, n. [rip�t] Repeticion. Pag-ulit. Repeat, v. [rip�t] Repetir. Umulit; ulitin. Repeatedly, adv. [rip�tedli] Repetidamente. Paulit-ulit. Repel, v. [rip�l] Repeler; reputar. Itakwil, iwaks�; ipakipagtalo, ipakipaglaban. Repent, v. [rip�nt] Arrepentirse. Magsisi.

Repentance, n. [rip�ntans] Arrepentimiento. Pagsisisi. Repentant, adj. [rip�ntant] Arrepentido, contrito. Nagsisisi. Repetition, n. [repit�cion] Repeticion; repaso. Pag ulit. Repine, v. [rip�in] Afligirse, consumirse. Magdalamhat�, mahapis. Replace, v. [ripl�s] Reemplazar, reponer. Palitan; panumbalikin, iul�. Replant, v. [repl�nt] Replantar. Mul�ng itanim. Replenish, v. [ripl�nish] Llenar, surtir. Punuin, pakapunuin. Replete, adj. [ripl�t] Repleto, lleno. Pun�, bus�g. Repletion, n. [ripl�cion] Replecion, plenitud. Kapuspusan, kabusugan. Reply, n. [ripl�y] R�plica, respuesta. Tugon, sagot, kasagutan, tutol. Reply, v. [ripl�y] Replicar. Tumugon, tumutol. Report, n. [rip�rt] Relacion, parte, noticia. Pasabi, patalastas balit�, bigay-alam, salaysay. Report, v. [rip�rt] Relatar, dar cuenta, contar, informar. Magbigay-alam, magbalit�, magsaysay, magsalaysay. Reporter, n. [rip�rter] Relator. Tagapagbalit�. Repose, n. [rip�z] Reposo, descanso.

Pahing�, kapahingahan. Repose, v. [rip�z] Reposar, descansar. Magpahing�, magpahingalay. Repository, n. [rip�sitori] Dep�sito, dispensa. L�gakan, paminggalan. Repossess, v. [ripos�s] Recobrar, recuperar. Bumaw�, mul�ng taglay�n. Reprehend, v. [reprij�nd] Reprender, censurar. Sawayin, pangusapan, pagwikaan. Reprehensible, adj. [reprij�nsibl] Reprensible. Nasasaway; dapat sawayin. Reprehension, n. [reprij�ncion] Reprension, censura. Saway, pangusap. Represent, v. [repris�nt] Representar; describir. Katawan�n; ilarawan, salaysayin. Representation, n. [reprisent�cion] Representacion, descripcion. Pagkatawan; paglalarawan. Representative, adj. [repris�ntativ] Representativo, representante. Kinatawan, katiwal�. Repress, v. [ripr�s] Reprimir, domar. Pigilin, supilin. Repression, n. [ripr�sion] Represion. Pagsupil. Reprieve, n. [ripr�v] La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo. Palugid, pagpapaurong ng parusa. Reprieve, v. [ripr�v] Suspender una ejecucion. Ipaurong ang purasa. Reprimand, n. [r�primand] Reprension, correccion. Saway, pangusap.

Reprimand, v. [reprim�nd] Reprender, corregir. Saway�n, pangusapan. Reprint, v. [ripr�nt] Reimprimir. Mul�ng limbag�n. Reprisal, n. [ripr�isal] Represalia. Higant�, panghihigant�. Reproach, n. [ripr�ch] Improperio, oprobio. Siphay�, paghalay, pagkuty�. Reproach, v. [ripr�ch] Improperar, vituperar. Sumiphay�, humalay, kumuty�. Reproachful, adj. [ripr�chful] Ignominioso; infame. Kahalayhalay, kakutyakuty�. Reprobate, n. [r�probet] R�probo, malvado. Hamak, masam�. Reprobate, v. [r�probet] Reprobar; condenar. Itakw�l; parusahan. Reproduce, v. [riprodi�s] Reproducir. Muling ihayag, mul�ng gaw�n. Reproduction, n. [riprod�ccion] Reproduccion. Muling paghahayag, muling pagkagaw�. Reproof, n. [ripr�f] Reprensi�n, improperio. Saway, pangusap, siphay�. Reprove, v. [ripr�v] Censurar, improperar. Pintasan; kutyain. Reptile, n. [r�ptil] Reptil. Ahas. Republic, n. [rip�blic] Rep�blica. Rep�blika, bansang nakapangyayari ang bayan. Republican, adj. & n. [rip�blican] Republicano.

Nauukol sa rep�blika. Repudiate, v. [ripi�diet] Repudiar; renunciar. Hiwalayan; iwan, talikd�n. Repudiation, n. [ripiudi�cion] Repudiacion. Paghiwalay, pagtiwalag, pagtalikwas. Repugnance, n. [rip�gnans] Repugnancia. Suklam, rimarim. Repugnancy = Repugnance. Repugnant, adj. [rip�gnant] Repugnante. Nakasusuklam, nakaririmarim. Repulse, n. [rip�ls] Repulsa. Tangg�, takwil, paghalay, paghiy�. Repulse, v. [rip�ls] Repulsar. Tanggihan, itakwil; halayin, hiy�in. Repulsion, n. [rip�lsion] Repulsion. Pagtanggi, pagtatakwil. Repulsive, adj. [rip�lsiv] Repulsivo. Tumatangg�, nagtatakwil. Repurchase, v. [rip�rches] Recomprar. Mul�ng bilh�n. Reputable, adj. [r�piutabl] Honroso, decoroso. Marangal, kapuripuri. Reputation, n. [repiut�cion] Reputacion, cr�dito, renombre. Dangal, puri, kagitingan, kabantugan. Repute, v. [ripi�t] Reputar, estimar, juzgar. Halagahan, hatulan. Request, n. [ricu�st] Peticion, ruego, s�plica. Kahingian, kahilingan, luhog, pamanhik. Request, v. [ricu�st] Rogar, suplicar.

Mamanhik, lumuhog, sumam�. Require, v. [ricu�ir] Requerir, solicitar. Hing�n, hiling�n. Requirement, n. [ricu�irment] Requisito, exigencia. Kailangan. Requisite, adj. [r�cuisit] Necesario, preciso. Kailangan, kinakailangan. Requisition, n. [recuis�cion] Peticion, demanda. Kahilingan, ang kailangan. Requital, n. [ricu�ital] Retorno, recompensa, premio. Gant�, kagantihan, kabayaran. Requite, v. [ricu�it] Recompensar. Gantih�n; gantihan. Rescind, v. [ric�nd] Rescindir, anular. Sirain ang k�yarian, pawal�n ng halag�. Rescue, n. [r�skiu] Libramiento, recobro. Pagsag�p, pagliligt�s. Rescue, v. [r�skiu] Recobrar, librar. Sagip�n, iligtas. Research, n. [ris�rch] Escudri�amiento. Siyasat, saliksik. Research, v. [ris�rch] Escudri�ar, examinar. Siyasatin, saliksikin. Reseat, v. [ris�t] Asentar de nuevo. Mul�ng ital�. Resemblance, n. [ris�mblans] Semejanza. Wangis, pagkak�mukh�. Resemble, v. [ris�mbl] Asemejar, comparar. Iwangis, imukh�.

Resent, v. [riz�nt] Resentirse. Magtamp�, sumam� ang loob. Resentful, adj. [ris�ntful] Resentido; sensible. Matatampuhin. Resentment, n. [ris�ntment] Resentimiento. Pagtatamp�. Reservation, n. [reserv�cion] Reservacion, reserva. Pagtataan, paglalaan, pag-iimpok. Reserve, v. [ris�rv] Reservar. Magtaan, maglaan, mag-impok. Reservedly, adj. [ris�rvedli] Reservadamente; con disimulo. Palih�m, paling�d; pakunw�. Reset, v. [ris�t] Recibir g�neros hurtados. Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw. Reside, v. [ris�id] Residir, morar. Manahan, tumahan. Residence, n. [r�sidens] Residencia, domicilio. T�hanan, t�rahan. Resident, n. [r�sident] Residente. Ang naninirahan. Residuary, adj. [ris�diueri] Resto, residuo. Tir�, labis. Residue, n. [r�zidiu] Residuo, resto. Labis, tir�. Residuum, n. [ris�diuoem] Residuo. Kalabisan. Resign, v. [ris�in] Resignar, renunciar. Magbitiw ng tungkol � katungkulan, tumiwalag. Resignation, n. [resign�cion] Resignacion.

Pagbibit�w ng tungkol. Resin, n. [r�sin] Resina. Sahing, dagtang namu�. Resist, v. [ris�st] Resistir, rechazar. Lumaban, bumabag; magtulak. Resistance, n. [res�stans] Resistencia; defensa. Paglaban, pagbabag; panananggalang, pananalag. Resolute, adj. [r�soliut] Resuelto; constante. Natatalaga, hand�; matiyag�. Resolution, n. [resoli�cion] Resolucion, determinacion. Pasiya, pagtalag�. Resolve, v. [ris�lv] Resolver. Pasiyah�n. Resonance, n. [r�sonans] Resonancia, retumbo. Taginting, alingawngaw. Resonant, adj. [r�sonant] Resonante, retumbante; sonoro. Mataginting, maal�ngawngaw; matunog. Resort, n. [ris�rt] Concurso, concurrencia. Pagdal�, pagdulog. Resort, v. [ris�rt] Acudir, concurrir. Dumal�, dumulog. Resound, v. [ris�und] Resonar, retumbar. Tumaginting. Resource, n. [ris�rs] Recurso. Pananaul�. Respect, n. [risp�ct] Respeto, veneracion. Galang, pitagan. Respect, v. [risp�ct] Respetar, venerar. Gumalang, magpitagan.

Respectability, n. [rispect�biliti] Consideracion, caracter respetable. Alang-alang, pitagan, pakundangan. Respectable, adj. [risp�ctabl] Respetable, considerable. Kagalanggalang. Respectful, adj. [risp�ctful] Respetuoso. Magalang, mapagpitagan. Respecting, prep. [risp�cting] Con respecto �. Tungkol sa, hinggil sa. Respective, adj. [risp�ctiv] Respectivo, relativo. Nauukol, nahihinggil. Respiration, n. [respir�cion] Respiracion. Hing�. Respire, v. [risp�ir] Resollar, respirar. Huming�. Respite, n. [r�spit] Suspensi�n, respiro. Pag-ampat, pagpapatigil, pagpapahing�. Respite, v. [r�spit] Suspender, diferir; dar treguas. Ampatin, ipatigil; ipagpaliban; magpalugid. Resplendence, n. [rispl�ndens] Resplandor, brillo. Liwanag, liwayway. Resplendency = Resplendence. Resplendent, adj. [rispl�ndent] Resplandeciente, brillante. Maliwanag, maningning. Respond, v. [risp�nd] Responder; corresponder. Sumagot, tumugon, gantih�n. Respondent, n. [risp�ndent] Respondedor. Ang sumasagot, tagasagot, palasagot. Response, n. [risp�ns] Respuesta, r�plica. Sag�t, kasagutan.

Responsibility, n. [risponsab�liti] Responsabilidad. S�gutin, sas�gutin. Responsible, adj. [risp�nsibl] Responsable. Nananagot, dapat managot. Rest, n. [rest] Descanso, reposo; resto, residuo. Pahing�, kapahingahan; lab�, tir�, labis. Rest, v. [rest] Descansar, dormir, reposar; quedar, permanecer. Magpahinga, matulog, magpahingalay; m�tira, m�labi. Restaurant, n. [resta�rant] Restaurant. K�rihan, restaur�nt. Restitution, n. [restiti�cion] Restituci�n, recobro. Pagsasaul�, pag-uul�. Restive, adj. [r�stiv] Repropio, pertinaz. Mapagmatigas, matigas ang ulo. Restless, adj. [r�stles] Insomne, desasosegado; inquieto. Walang pahing�, balis�; malik�t. Restoration, n. [restor�cion] Restauracion. Pananaul�, pagkabaw�. Restore, v. [rist�r] Restituir, reponer, restaurar, recuperar. Isaul�, ibal�k; panauliin, panumbalikin; bawiin. Restrain, n. [ristr�n] Refrenamiento, constre�imiento. Paghihigp�t, pagpigil, pagbabaw�. Restrain, v. [ristr�n] Restringir, restri�ir. Higpit�n, pigilin, bawaan. Restrict, v. [ristr�ct] Restringir, limitar. Higpitan, taningan. Restriction, n. [ristr�ccion] Restriccion. Paghihigpit. Result, n. [ris�lt] Resulta, resultado, consecuencia.

Bunga, n�papal�, nangyari. Result, v. [ris�lt] Resultar. Mangyari, m�pal�. Resume, v. [risi�m] Reasumir, empezar de nuevo. Mul�ng pasimul�n. Resumption, n. [risampcion] Reasuncion. Muling pagsisimul�. Resurrection, n. [resur�ccion] Resureccion. Pagkabuhay na mul�. Resuscitate, v. [ris�sitet] Resucitar. Buhayin ul�. Retail, n. [r�tel] Venta por menor. Ting�, �mot. Retail, v. [rit�l] Vender por menor. Magting�, mag-amot. Retain, v. [rit�n] Retener; guardar. Bimbinin, pigilin; ingatan. Retake, v. [rit�k] Volver � tomar. Kuning mul�. Retaliate, v. [rit�liet] Talionar, pagar en la misma moneda. Gantihin, bayaran ng gaya ng ipinautang. Retaliation, n. [ritali�cion] Desquite, desagravio. Gant�, higant�. Retard, v. [rit�rd] Retardar, prolongar, diferir. Papagtagal�n, papaglwatin, ipagpaliban. Retardation, n. [ritard�cion] Retardacion. Pagpapatagal, pagpapalwat. Retch, v. [retch] Esforzarse � vomitar. Magpasuka.

Retention, n. [rit�ncion] Retencion; memoria. Pagbinbin, pag-antala; pag-aalala. Retentive, adj. [rit�ntiv] Retentivo. Matatandain. Reticence, n. [r�tisens] Reticencia. Pagkauntol, pagkakaungtol. Reticency = Reticence. Reticle, n. [r�ticl] Redecilla. Supotsuputan. Reticule, n. [ret�kiul] Sakita. Supotsuputan. Retina, n. [r�tina] Retina. Bilot ng mat�. Retire, v. [rit�ir] Retirar [se]; apartar. Umuw�, umurong; humiwalay, umilag. Retirement, n. [rit�irment] Retiro, retiramiento. Paghiwalay, pananahimik. Retort, n. [rit�rt] Redarg�ici�n, retorta. Pagbaligtad ng pangangatwiran. Retort, v. [rit�rt] Redarg�ir, retorcer un argumento. Bumaligtad ng pangangatwiran, maglih�s ng pagmamatwid. Retouch, v. [ritoech] Retocar. Retokahin, ayusin. Retrace, v. [ritr�s] Volver � seguir las huellas � pisadas de alguno. Mul�ng tahakin. Retract, v. [ritr�ct] Retraer, retractar. Paurungin; bawiin ang sinabi; talikwasan; magkul�. Retreat, n. [ritr�t] Retirada; retiro, soledad. Pag-urong; pag-uw�; pag-iisa.

Retreat, v. [ritr�t] Retirarse, refugiarse. Umurong, umuw�. Retrenchment, n. [ritr�nchment] Atrincheramiento; trinchera. Pagkukut�, pagtitrinchera; kut�; trinchera. Retribution, n. [retribi�cion] Retribucion, recompensa. Pabuy�, gant�, upa, bayad. Retrievable, adj. [ritr�vabl] Recuperable; reparable. Nababaw�; n�isasaul�. Retrieve, v. [ritr�v] Recuperar, restablecer, restaurar. Bawiin, isaul�. Retrograde, adj. [r�trogred] Retr�grado. Paur�ng, pabal�k. Retrograde, v. [r�trogred] Retrogradar, retroceder. Umurong, bumalik. Retrogression, n. [retrogr�cion] Retrogradaci�n. Pag-urong, pagbalik. Retrospect, v. [r�trospect] Consideracion � reflexion de las cosas pasadas. Paglingon sa nagdaan. Retrospective, adj. [retrosp�ctiv] Retrospectivo, que considera las cosas pasadas. Palalingon sa nakaraan. Return, n. [rit�rn] Retorno, regreso, vuelta; recompensa, retribucion, cambio. Pagbalik, pag-uw�, pagpihit; kagantihan, bayad, pagsasaul�, pal�t, sukl�. Return, v. [rit�rn] Volver; repetir; restituir, retribuir. Magbalik; umulit; magsaul�, gumant�. Reunion, n. [ri�nion] Reunion. Umpukan, katipunan, pulutong. Reunite, v. [riunait] Reunir; reunirse. Magtipon � magpisan-ul�; mag-umpukan, magtitipon. Reveal, v. [riv�l]

Revelar, manifestar. Ihayag, ilitaw, ipahayag. Revel, n. [r�vel] Jarana, borrachera. Pagsasay�, pagkakatw�. Revel, v. [r�vel] Jaranear, divertirse con grande ruido. Magsay�, magkatw�. Revelation, n. [revel�cion] Revelaci�n. Pahayag. Revelry, n. [r�velri] Jarana, borrachera. Kasayahan, k�twaan. Revenge, n. [riv�ndch] Venganza. Higant�. Revenge, v. [riv�ndch] Vengar. Manghigant�. Revengeful, adj. [riv�ndchful] Vengativo. Mapanghigant�. Revenue, n. [r�veniu] Renta, r�dito. Bwis, tub�, pakinabang. Reverberate, v. [riv�rberet] Reverberar, resonar. Umalingawngaw, tumaginting, kumalansing. Reverberation, n. [riverber�cion] Reverberaci�n. Alingawngaw, taginting. Rever, v. [riv�r] Reverenciar, respetar. Gumalang, magpitagan. Reverence, n. [r�verens] Reverencia, respeto. Galang, pitagan. Reverence, v. [r�verens] Reverenciar, venerar. Gumalang, magpitagan. Reverend, adj. [r�verend] Reverendo, venerable. Kagalanggalang.

Reverent, adj. [r�verent] Reverente, respetuoso. Magalang, mapagpitagan. Reverential = Reverent. Reversal, n. [riv�rsal] Revocacion de una sentencia. Pagbabago ng hatol. Reverse, n. [riv�rs] Reverso. Kabaligtar�n. Reverse, v. [riv�rs] Trastrocar, volver al rev�s. Baligtar�n. Reversion, n. [riv�rsion] Reversi�n. Pagkabaligtad. Revert, v. [riv�rt] Trastrocar, volverse atr�s. Baligtar�n, iurong. Review, n. [rivi�] Revista, rese�a. Pagsisiyasat, pagtatal�. Review, v. [rivi�] Rever, examinar; revistar. Muling tignang, lumitis; sumiyasat. Revile, v. [riv�il] Ultrajar, despreciar, disfamar. Lumait, umalipust�, manirang puri. Revise, n. [riv�is] Revista. Muling pagtingin � pagmamasid. Revise, v. [riv�is] Rever. Mul�ng tign�n. Revision, n. [riv�sion] Revision. Mul�ng pagmamas�d. Revival, n. [riv�ival] Restauracion, restablecimiento. Mul�ng pagbabangon, muling pagkatatag. Revive, v. [riv�iv] Revivir, restablecer. Buhayin, itatag na mul�.

Revocation, n. [rivok�cion] Revocacion. Pagbabago. Revoke, v. [riv�k] Revocar; anular. Baguhin, pawalan ng halag�. Revolt, v. [riv�lt] Rebelarse, sublevarse, amotinarse. Manghimangs�k, mag-als�. Revolt, n. [riv�lt] Revuelta, rebeli�n, levantamiento. Panghihimags�k, pag-aals�. Revolution, n. [rivoli�cion] Revolucion. H�magsikan. Revolutionary, adj. [revoli�cioneri] Revolucionario. Nauukol sa himagsikan, mapanghimagsik. Revolutionist, adj. [rivoli�cion�st] Revolucionario. Mapanghimags�k. Revolve, v. [riv�lv] Revolver, arrollar, girar circularmente. Labukawin, haluin; paikutin, painugin. Revolver, n. [riv�lver] Revolver, pistola. Rebolber. Revulsion, n. [riv�lcion] Revulsion. Alibadbad. Reward, n. [riw�rd] Premio, recompensa. Ganting pal�, gant�, kagantihan. Reward, v. [riw�rd] Premiar, recompensar. Gantihin, pagkalooban ng ganting-pal�. Rhetoric, n. [r�toric] Ret�rica. Ret�rika � karunungan sa pananalit�. Rhetorical, adj. [ret�rical] Ret�rico. Nauukol sa ret�rika. Rheum, n. [ri�m]

Reuma. Reyuma (sak�t). Rheumatism, n. [ri�matism] Reumatismo. Reyumatismo. Rhomb, n. [rom] Rombo. Aap�ting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba. Rhyme, n. [r�im] Rima, consonancia; poes�a � poema. Pagkakatugmaan ng mga tinig; tul�, berso. Rhyme, v. [r�im] Versificar; rimar. Tumul�; magtugm� ng mga tinig. Rhymester, n. [r�imster] Versista. M�nunul�. Rib, n. [rib] Costilla. Tady�ng. Ribald, n. [r�bold] Hombre lascivo. Malibog. Ribbon, n. [r�bon] Liston, cinta. List�n, sint�s. Rice, n. [r�is] Arroz; morisqueta. Bigas, palay; kanin. Rich, adj. [rich] Rico, opulento; precioso. Mayaman; mahalag�. Riches, n. [riches] Riqueza. Yaman, kayamanan. Rick, n. [ric] Niara, pila de cereal. Mandal�. Rickets, n. [r�kets] Raqu�tis. Sak�t ng ulo. Rickety, adj. [r�keti] Raqu�tico, caduco. Unsyam�, pyangod.

Rid, v. [rid] Librar, desembarazar. Palayain, pawal�n. Riddance, n. [r�dans] Libramiento. Pagliligtas. Riddle, n. [r�dl] Enigma, adivinanza; criba. Bugtungan, turing�n; bithay. Riddle, v. [r�dl] Cribar. Magbithay. Ride, n. [r�id] Paseo � caballo � en coche. Pangangabayo, pangangarwahe. Ride, v. [r�id] Cabalgar, andar en coche � carruage. Mangabayo, mangarwahe. Rider, n. [r�ider] Cabalgador. Ang nangangabayo, ang nangangarwahe. Ridge, n. [ridch] Lomo; cumbre. Balakang; pulupo, taluktok, tugatog. Ridicule, n. [r�dikiul] Ridiculez, rid�culo. Katw�, kakatw�, tuks�hin, l�bakin. Ridicule, v. [r�dikiul] Ridiculizar, escarnecer. Pagtawanan, libak�n. Ridiculous, adj. [rid�kiuloes] Rid�culo, risible. Kakatw�, nak�katawa. Rife, adj. [r�if] Comun, frecuente. Karaniwan. Riffraff, n. [r�fraf] Desecho, desperdicio. Tapon. Rifle, n. [r�ifl] Carabina. Riple, bar�l. Rifle, v. [r�ifl]

Robar, pillar. Magnakaw, mangloob. Rig, n. [rig] Veh�culo; aparejo. Sasakyan; kasangkapan. Rig, v. [rig] Ataviar. Magsangkap, gumayak. Rigging, n. [r�guing] Aparejo; vestido. Kasangkapan; dam�t. Right, adj. [r�it] Derecho, recto, justo. Matwid, tam�, hust�. Right, n. [r�it] Razon, derecho, rectitud. Katwiran, karampatan. Righteous, adj. [r�itias] Justo, recto. Ganap, banal, tapat. Righteousness, n. [r�itiasnes] Justicia, rectitud. Kaganapan, kabanalan. Rigid, adj. [r�dchid] R�gido, severo, �ustero. Mahigp�t, masung�t mabagsik. Rigidity, n. [ridch�diti] Rigidez, austeridad. Paghihigp�t, sung�t, bagsik. Rigmarole, n. [r�gmarol] Confusion, desorden. Kagusutan, kaguluhan. Rigor, n. [r�gor] Rigor, severidad, austeridad. Higp�t, bags�k. Rigorous, adj. [r�goros] Rigoroso, severo. Mahigp�t, mabagsik. Rill, n. [ril] Riachuelo. Bangbang, munting ilog, sap�. Rim, n. [rim] Canto, borde, orilla. Kant�, gilid, bingit, bu-ngang�, tab�.

Rime, n. [r�im] Escarcha; resquicio, hendedura, agujero. Patak ng hamog na namumu�; pwang, bitak, butas. Rind, n. [r�ind] Corteza, hollejo. Upak, balat. Rinderpest, n. [r�nderpest] Peste de carabaos. Salot ng kalabaw. Ring, n. [ring] Anillo, c�rculo, cero. Singsing; buklod, bilog. Ring, v. [ring] Sonar, tocar. Magpataginting, tumugtog ng batingaw. Ringer, n. [r�nguer] Campanero. Kampanero, tagatugtog ng batingaw. Ringleader, n. [r�nglider] Cabeza de partido � bando. Pangulo ng l�pian � pulutong. Ringlet, n. [ringlet] Anillejo, c�rculo. Siningsing, buklod. Riot, n. [r�iot] Tumulto, bullicio, alboroto. Kagul�, kaingay, sigalot. Riot, v. [r�iot] Causar alborotos. Manggul�, mag-ingay. Riotous, adj. [r�ietos] Bullicioso, sedicioso. Magulo, manggug�lo. Rip, v. [rip] Rasgar, lacerar. Tastasin, laplap�n. Ripe, adj. [r�ip] Maduro, sazonado. Hinog, magulang. Ripen, v. [r�ipn] Madurar. Pahinug�n; mahinog. Ripple, n. [ripl]

Agitacion del agua que mana � hierve � borbollones. Galaw � kul� ng tubig, bulwak. Rise, n. [r�is] Levantamiento, elevaci�n. Pagbabangon, pagtindig, pagtaas. Rise, v. [r�is] Levantarse, ponerse en pi�; salir el sol; sublevarse; elevarse. Bumangon, tumindig, tumay�; sumikat, mag-als�; tumaas. Risible, adj. [r�sibl] Risible. Nak�katawa. Risk, n. [risk] Riesgo, peligro. Panganib. Risk, v. [risk] Arriesgar, aventurar, exponer. Mangah�s, sumapanganib. Rite, n. [r�it] Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia. Rito, pamamalakad sa simbahan. Rival, adj. & n. [r�ival] �mulo, contrario; rival, competidor. Kaagaw�n, kalaban. Rival, v. [r�ival] Competir, emular. Makipag-agaw�n, makipaglaban. Rivalry, n. [r�ivalri] Rivalidad, emulacion. Pag-aagawan, paglalaban. Rivalship = Rivalry. Rive, v. [r�iv] Rajar, hender. Sumipak, sumibak, lumahang. River, n. [r�ver] Rio. Ilog. Rivet, n. [r�vet] Remache; roblon. Tut�p, tup�, sils�l. Rivet, v. [r�vet] Remachar, roblar. Tutup�n, tupiin, silsil�n. Rivulet, n. [r�viulet]

Riachuelo. Sap�, ilog-ilugan. Roach, n. [roch] Cucaracha. Ipis. Road, n. [rod] Camino. Daan, lansangan. Roadstead, n. [r�dsted] Rada. Punduhan. Roam, v. [rom] Tunar, andar vagando. Lumaboy, gumal�. Roan, adj. [ron] Roano. Rosilyo. Roar, n. [ror] Rugido, el bramido del leon. Angal, ungal. Roar, v. [ror] Rugir, bramar. Umangal, umungal. Roast, n. [rost] Cosa asada � tostada. Inihaw, sinangag. Roast, v. [rost] Asar, tostar. Mag-ihaw, magsangag. Rob, v. [rob] Robar, hurtar. Mag-ihaw, mang-umit. Robber, n. [r�ber] Robador, ladron. Magnanakaw. Robbery, n. [r�beri] Robo. Nakaw�n, pagnanakaw. Robe, n. [rob] Manto, toga. Balabal. Robust, adj. [r�bust] Robusto, vigoroso. Matab�, malak�s.

Rock, n. [roc] Roca, pe�asco. Malaking bato, bundok na bat�. Rock, v. [roc] Mecer, arrullar; calmar, sosegar. Iyugoy, ipagduyan; datahanin, patigilin. Rocket, n. [r�ket] Cohete. Kwites. Rocky, adj. [r�ki] Pe�ascoso. Mabat�. Rod, n. [rod] Varilla, verga, ca�a. Baras, tukod, tungkod. Rodent, adj. [r�dent] Roedor. Mapagngatngat. Roe, n. [ro] Corzo. Usang babae. Rogue, n. [rog] Bribon, p�caro, ruin. Tampalasan, malikot. Roguery, n. [r�gueri] Picard�a, ruindad. Katampalasanan. Roguish, adj. [r�guish] P�caro; jugueton, chistoso. Lapastangan; palalar�, palabir�. Roll, n. [rol] Rodadura; rollo; cat�logo. G�long, ikot, pihit; rolyo; t�laan. Roll, v. [rol] Rodar, girar. Gumulong, umikot, pumihit. Roller, n. [r�ler] Rodillo. Rodilyo. Romance, n. [r�mans] Romance, ficcion, cuento. Kwento. Romp, n. [romp]

Muchacha, retozona. Kir�, land�, hitad. Romp, v. [romp] Retozar. Kumir�, lumand�. Roof, n. [ruf] Tejado. Bubungan, pulupo. Roof, v. [ruf] Techar. Magbubong. Rookery, n. [r�keri] Lugar sospechoso. Dakong nakapaghihinal�. Room, n. [rum] Cuarto, aposento, c�mara. Sil�d, kwarto, salas. Roominess, n. [r�mines] Espacio, lugar. Lwang, dako. Roomy, adj. [r�mi] Espacioso. Malwang, malwag. Roost, n. [rust] P�rtiga del gallinero. Hapun�n ng man�k. Roost, v. [rust] Dormir las aves en una p�rtiga. Humapon [ang manok]. Root, n. [rut] Raiz; origen. Ugat; pinagmul�n. Root, v. [rut] Arraigar [se]. Mag-ugat. Rope, n. [rop] Cuerda, soga, cordel. Lubid, pis� panal�. Rope, v. [rop] Hacer hebras � madeja. Lubirin, pisiin. Rosary, n. [r�sari] Rosario. Rosaryo, kwintas na d�salan.

Rose, n. [ros] Rosa. Rosas. Roseate, adj. [r�siet] Lleno de rosas. Marosas. Rosemary, n. [r�smeri] Romero. Romero. Rosin, n. [r�sin] Trementina. Lunay, resina. Rosy, adj. [r�si] R�seo. Kulay rosas. Rot, n. [rot] Putrefaccion, pudredumbre. Kabulukan, sir�. Rot, v. [rot] Podrirse, corromperse. Mabulok, masir�. Rotary, adj. [r�tari] Lo que da vueltas como una rueda. Umiikot, pumipihit, imiikit. Rotation, n. [rot�cion] Rotaci�n. Ikot, ikit, pihit. Rotten, adj. [r�tn] Podrido, corrompido. Bulok, sir�. Rottenness, n. [r�tennes] Podredumbre, putrefaccion. Kabulukan, sir�. Rotund, adj. [rot�nd] Rotundo, redondo. Mabilog, bu�. Rotundity, n. [rot�nditi] Rotundidad, redondez. Bilog, kabilugan; kabuoan. Rouge, adj. [rudch] Colorado, encarnado. Mapul�. Rouge, n. [rudch]

Colorete. Pulb�s na pangpapul� ng pisng�. Rough, adj. [rof] �spero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso. Magasp�ng; bast�s; maun�s. Roughness, n. [r�fnes] Aspereza, rudeza, tosquedad. Kagaspangan, kabastusan. Round, adj. [r�und] Redondo, circular. Mabilog. Round, n. [r�und] C�rculo, redondez. Bilog. Round, v. [r�und] Redondear. Bilugin. Roundish, adj. [r�undish] Lo que es casi redondo. Mabilogbil�g. Rouse, v. [r�us] Despertar, exitar. Gumising, pumukaw. Rout, n. [r�ut] Rota, derrota. Pagkadaig, pagkasupil, pagsuk�. Rout, v. [r�ut] Derrotar, destruir. Dumaig, sumupil. Route, n. [r�ut] Ruta, rumbo. Daan. Routine, n. [rut�n] Rutina, pr�ctica. Kinabihasnan. Rove, v. [rov] Corretear, vagar, vaguear. Maggal�, gumal�, lumaboy. Row, n. [ro] Hilera. Han�y, hilera. Row, v. [ro] Remar, bogar. Gumaod, sumagw�n.

Rowdy, adj. & n. [r�udi] Alborotador, pillo. Magul�, maingay, switik. Rowlocks, n. [r�locs] Chamuceras. Lalagyan ng gaod at sagw�n. Royal, adj. [r�yal] Real, noble; regio, magestuoso. Mainam, marangal; nauukol sa har�. Royalist, n. [r�yalist] Realista. Tapat na loob sa har�. Royalty, n. [r�yalti] Realeza, dignidad real. Pagkahar�. Rub, n. [rab] Frotamiento. Pahid, damp�, kuskos. Rub, v. [rab] Estregar, fregar; rozar, frotar. Pahiran, dampiin, punasan, kuskus�n. Rubber, n. [r�ber] El que estrega alguna cosa. Pamahid. Rubify, v. [ri�bifai] Rubificar. Pumulah�n. Ruby, n. [ri�bi] Rub�. Rub� [batong mah�l]. Rudder, n. [r�der] Timon. Ugit. Ruddy, adj. [r�di] Colorado, rubio. Mapul�. Rude, adj. [r�d] Rudo, r�stico; tosco, ignorante. Bastos, magaspang; masamang tur�, walang tur�, musm�s. Rudiment, n. [r�diment] Rudimentos. Pasimul�, pinagmulan. Rue, v. [riu]

Llorar, lamentar, compadecerse. Umiyak, tumangis; mahambal. Rueful, adj. [ri�ful] Lamentable, lastimoso. Kahambalhambal, kahapishapis. Ruff, n. [roef] Lechuguilla. Pileges. Ruffian, n. [r�fian] Rufi�n, alcahuete. Nangangalakal ng babae, bugaw. Ruffle, n. [rafl] Vuelta � pu�o de camisola. Lup�, tup�; lil�s. Rug, n. [rag] Ruedo, tapete. Ban�g na panap�n. Rugged, adj. [r�gued] Aspero, tosco. Magaspang, bastos. Rugose, adj. [riug�s] Rugoso. Makubot, makun�t. Ruin, n. [r�in] Ruina, perdicion. Pagkaguh�, pagkapahamak. Ruin, v. [r�in] Arruinar, destruir. Iguh�, ipahamak. Ruinous, adj. [ru�noes] Ruinoso, pernicioso. Nakapagpapahamak, nakasisir�. Rule, n. [rul] Regla; mando; modelo, ejemplo. Ayos, regla; utos, p�takaran, ulir�n. Rule, v. [rul] Gobernar, mandar. Magpun�, mamahal�, maghar�. Ruler, n. [r�ler] Gobernador. Tagapamahal�. Rum, n. [rom] Ron. Alak.

Rumble, n. [r�mbl] Crujir. Humaginit, humugong. Ruminant, adj. [ri�minant] Rumiador. Ngumunguy�, ngumangat�. Ruminate, v. [ri�minet] Rumiar. Ngumuy�, ngumat�. Rumination, n. [riumin�cion] Rumia. Nguy�, ngat�. Rummage, n. [r�medch] Tumulto. Kagul�. Rummage, v. [r�medch] Trastornar. Manggul�. Rumor, n. [ri�mor] Rumor. Balitang alingawngaw. Rumor, v. [ri�mor] Divulgar alguna noticia. Magkalat ng balit�; umalingawngaw. Rump, n. [romp] Rabadilla � obispillo de ave. Pig� � kalamnan ng ibon. Rumple, n. [r�mpl] Arruga, doblez � pliegue. Kubot, lup�, pileges. Run, n. [ran] Corrida, carrera. Takb�, karimot. Run, v. [ran] Correr. Tumakb�, kumarimot. Rung, n. [rang] Escalon, pelda�o. Baytang. Runner, n. [r�ner] Corredor. Tagatakb�. Rupture, n. [r�pchur]

Rompimiento, rotura. Pagkak�sir�; basag, sir�, was�k, gah�. Rupture, v. [r�pchur] Reventar, romper � hacer pedazos una cosa. Masir�, mabasag. Rural, adj. [ri�ral] Rural, campesino, r�stico. Nauukol sa parang � bukid. Ruse, n. [rus] Astucia, ma�a. Lal�ng, hib�, day�. Rush, n. [rash] �mpetu. Kabiglaanan. Rush, v. [rash] Arrojarse, abalanzarse. Magbigl�, dumaluhong. Rusk, n. [rosc] Galleta. Biskw�t. Russet, adj. [r�set] Bermejizo. Mapul�pul�. Rust, n. [rast] Or�n. Kalawang. Rust, v. [rast] Enmohecerse. Kalawangin. Rustic, adj. [r�stic] R�stico, agreste, villano. Magaspang, bastos, hamak. Rustic, n. [r�stic] Villano, r�stico. Taong bukid, taong bundok, tagaitaas. Rusticate, v. [r�stiket] Residir � vivir en el campo. Manahan sa bukiran � kaparangan. Rusticity, n. [rust�siti] Rusticidad, groser�a, rudeza. Gaspang, kagaspangan, kabastusan. Rustle, v. [rasl] Crujir, rechinar. Kumaluskos, lumagitik.

Rusty, adj. [r�sti] Mohoso. Makalawang. Rut, n. [roet] Bramar. Umungal. Ruth, n. [ri�z] Compasion, conmiseracion. Habag, aw�. Ruthless, adj. [ri�zles] Cruel, insensible. Walang habag, walang aw�. S S, [es] S (ese). S (sa). Sabbath, n. [s�baz] Dia de descanso. Araw na kapahingahan. Sable, n. [sebl] Sable. Sable, tabak. Sabre, n. [s�ber] Sable. Sable, tabak. Sacerdotal, adj. [sacerd�tal] Sacerdotal. Nauukol sa par�. Sack, n. [sac] Saco. Bayong, supot. Sacrament, n. [s�crament] Sacramento. Sakramento. Sacramental, adj. [sacram�ntal] Sacramental. Nauukol sa sakramento. Sacred, adj. [s�cred] Sagrado, sacro. Banal na bagay, n�tatalaga sa Dyos. Sacrifice, n. [sacrifaiz]

Sacrificio. Hain, alay. Sacrifice, v. [sacrifaiz] Sacrificar. Maghain, mag-alay. Sacrilege, n. [s�criledch] Sacrilegio. Kapaslangan sa Dyos. Sacrilegious, adj. [sacril�dches] Sacr�lego. Lapastangan sa Dyos � sa nauukol sa Kanya. Sad, adj. [sed] Triste, melanc�lico. Malungkot, mapanglaw. Sadden, v. [s�den] Entristecer, contristar. Malungkot, mamanlaw. Sadness, n. [s�dnes] Tristeza, pesadumbre, melancol�a. Lungkot, malungkot, panlaw, kapanlawan, lumbay, kalumbayan. Saddle, n. [sadl] Silla de montar. Siy� ng kabayo. Saddle, v. [sadl] Ensillar. Siyah�n ang kabayo. Safe, adj. [sef] Seguro, libre de todo peligro. Tiwasay, ligtas. Safe, n. [sef] Despensa. Kahang bakal. Safeguard, n. [s�fgard] Salvaguardia, defensa. Tagapagsanggalang, bantay. Safety, n. [s�fti] Seguridad, salvamento. Katiwasayan, kaligtasan. Saffron, n. [s�f�rn] Azafran. Asapr�n. Sagacious, adj. [segu�ci�s] Sagaz, sutil, penetrante. Tuso, switik, matalin�.

Sagaciousness, n. [segu�ciesnes] Sagacidad, astucia. Katusuhan, kaswitikan, katalinuan. Sagacity = Sagaciousness. Sage, n. [sedch] Salvia; sabio. Samb�ng; taong marunong. Sago, n. [s�go] Zag�. Sag�. Sail, n. [sel] Vela. Layag. Sail, v. [sel] Dar � la vela, navegar. Maglay�g. Sailer, n. [se�ler] Nav�o, buque. Sasakyang may layag. Sailor, n. [s�lor] Marinero. Magdadag�t, marinero. Saint, n. [se�nt] Santo. Banal, santo. Saintliness, n. [s�ntlines] Santidad. Kabanalan, kasantosan. Sake, n. [se�c] Causa, raz�n; respeto, consideracion. Sangh�, dahilan; alang-alang. Salad, n. [s�lad] Ensalada. Ensalada. Salary, n. [s�lary] Salario. Bayad, sahod, kita, upa. Sale, n. [sel] Venta. Pagbibil�, pagtitinda, paglalak�. Saleable, adj. [s�labl] Vendible. Mabil�.

Salesman, n. [s�lsman] Ropero. Ang nagbibili ng mga bagong damit. Salient, adj. [s�lient] Saliente, saledizo. Nakalab�s, nakalaw�t. Saline, adj. [sel�in] Salino. May as�n. Saliva, n. [sal�iva] Saliva. Laway. Sallow, adj. [s�lo] Descolorido, p�lido. Maputl�, putlain. Sallowness, n. [s�lones] Palidez. Putl�, kaputlaan. Sally, n. [s�li] Salida; arrancada. Palabas, pamimiglas. Sally, v. [s�li] Salir. Lumab�s. Salmon, n. [s�mon] Salmon. Salm�n. Saloon, n. [sal�n] Salon. Kabahay�n, sal�n. Salt, adj. [solt] Salado. Maalat, inasnan. Salt, n. [solt] Sal. As�n. Salt, v. [solt] Salar. Asn�n, asin�n. Saltish, n. [s�ltish] Algo salado. Makas�m. Salubrious, adj. [seli�brioes]

Salubre, saludable. Nakagagaling, nakabubuti ng katawan. Salubrity, n. [seli�briti] Salubridad. Kagalingan, kabutihan ng katawan. Salutary, adj. [s�liuteri] Salubre, salut�fero. Nakagagaling, nakaiigi. Salutation, n. [saliut�cion] Salutacion. Bat�, pugay, yukod. Salute, v. [sali�t] Saludar. Bumat�, magpugay, yumukod. Salvage, n. [s�lvedch] Derecho de salvamento. Seguro ng sasakyan. Salvation, n. [salv�cion] Salvacion. Kaligtasan. Salve, n. [sav] Emplasto. Panapal, emplasto. Salver, n. [s�lver] Bandeja. Bandeha. Salvo, n. [s�lvo] Reservacion; excusa. Pagtataan; dahil�n. Same, adj. [sem] Mismo; id�ntico. Rin, ng�; kagaya, kapara. Sameness, n. [s�mnes] Identidad. Pagkakapara, pagkakatulad. Sample, n. [s�mpl] Muestra, ejemplo. Paris�n, mwestra, halimbaw�. Sample, v. [s�mpl] Ejemplificar. Magpakitang ulir�n. Sanative, adj. [s�nativ] Curativo. Nakagagal�ng.

Sanctification, n. [sanctifik�cion] Santificacion, consagracion. Pagpapakasanto, pagtalag�. Sanctify, v. [s�nctifai] Santificar. Ariing banal � sagrado, italag�. Sanction, n. [s�nccion] Sancion. Pahintulot, kapahintulut�n, payag. Sanction, v. [s�nccion] Sancionar. Pahintulutan, payagan. Sanctuary, n. [s�nctiueri] Santuario, lugar santo. Dakong banal, santwaryo. Sand, n. [s�nd] Arena. Buhangin. Sand, v. [s�nd] Enarenar. Magbudbod ng buhangin. Sandal, n. [s�ndal] Sandalia. Sandaly�s, sinelas. Sanded, adj. [s�nded] Arenoso. Mabuhangin. Sand-paper, n. [s�nd-peper] Papel de lija. Papel de liha. Sandy, adj. [s�ndi] Arenoso. Mabuhangin. Sane, adj. [sen] Sano. Magal�ng, walang sak�t. Saneness, n. [s�nnes] Sanidad. Kagalingan, gal�ng, pagkawalang sak�t. Sanguinary, n. [sangu�neri] Sanguinario, cruel, inhumano. Mabagsik, mabangis, tampalasan. Sanguine, adj. [s�nguin]

Sanguineo, lo que es de color de sangre. Madug�, kulay-dug�. Sanguineous, adj. [sangu�noes] Sangu�neo. May maraming dug�, madug�. Sanity, n. [s�niti] Juicio, sano; sanidad. Bait; gal�ng ng katawan. Sap, n. [sap] Savia. Kat�s, gat�, dagt�. Sap, v. [sap] Zapar. Magpala; palahin. Sapient, adj. [s�pient] Sabio. Marunong, pant�s, pah�m. Sapling, n. [s�pling] Renuevo. Sw�, supl�ng. Sapper, n. [s�per] Zapador. Tagapala. Sappy, adj. [s�pi] Jugoso. Madagt�; makatas. Sarcasm, n. [s�rcazm] Sarcasmo, burla � s�tira picante. Uyam, tuy�, birong nakasasak�t. Sarcastic, adj. [sarc�stic] Mordaz, picante, caustico. Nakasasakit ng loob, tuy�, uy�m. Sardine, n. [s�rdin] Sardina. Sardinas. Sash, n. [sash] C�ngulo, cinta. Tal� � sintas na pamigkis. Satan, n. [s�tan] Satan�s. Satan�s. Satanic, adj. [set�nic] Diab�lico, infernal. Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo.

Satchel, n. [s�chel] Mochila, talega. Sako de noche. Satellite, n. [s�telait] Sat�lite. Kamp�n. Satiate, v. [s�ciet] Saciar, hartar. Mabusog, mabundat. Satiety, n. [set�ieti] Saciedad, hartura. Kabusugan, kabundatan. Satin, n. [s�tin] Raso. Raso. Satire, n. [s�tair] S�tira. Tuy�, uyam. Satiric, adj. [sat�ric] S�tiro. M�nunuy�, mang-uuyam. Satirical = Satiric. Satirize, v. [s�tiraiz] Satirizar. Manuy�, mang-uy�m. Satisfaction, n. [satisf�ccion] Satisfaccion. Kasiyahan. Satisfactory, adj. [satisf�ctori] Satisfactorio. Nakasisiya. Satisfy, v. [s�tisfai] Satisfacer. Bigyan ng kasiyah�n. Saturate, v. [s�tiuret] Saturar. Tigmakin, ibabad, basaing maigi. Saturation, n. [satiur�cion] Saturacion. Pagtigmak, pagbababad. Saturday, n. [s�tarde] S�bado. S�bado.

Sauce, n. [sos] Salsa. Sawsawan, sarsa. Sauce, v. [sos] Condimentar, sazonar. Lagyan ng sarsa. Saucer, n. [s�ser] Salsera. Platito. Saucy, adj. [s�si] Descarado, atrevido, impudente. Walang galang, pangahas, walang hiy�. Sausage, n. [s�sedch] Salchicha, chorizo, longaniza. Langonisa, choriso. Savage, adj. & n. [s�vedch] Salvaje, inculto; b�rbaro. Taga gubat, taong musmos; salbahe, mabangis. Savageness, n. [s�vadchnes] Salvajer�a, ferocidad, crueldad. Kabalakyutan, bangis, bagsik. Savanna, n. [sav�na] Sabana. Sabana, dakong lwal. Save, adv. [sev] Salvo, excepto. Liban, bukod sa. Save, v. [sev] Salvar; economizar. Magligtas; mag-impok. Savior, n. [s�vior] Salvador. Tagapagligtas, mangliligtas. Savor, n. [s�vor] Sabor, gusto. Lasa. Savor, v. [s�vor] Saborear, probar. Lasahin, lasapin. Savory, n. [s�vori] Sabroso. Malasa, masarap. Saw, n. [so]

Sierra. Lagar�. Saw, v. [so] Serrar, aserrar. Lumagar�. Sawdust, n. [s�dast] Aserraduras. Pinaglagarian. Sawmill, n. [s�mil] Molino de aserrar. L�garian. Sawyer, n. [s�yer] Aserrador. Maglalagar�, tagalagar�. Say, n. [se] Habla, la locucion. Pananalit�. Say, v. [se] Decir. Magsabi. Saying, n. [s�ying] Dicho, adagio, proverbio. Kasabih�n, kawikaan. Scab, n. [sc�b] Costra de una herida � �lcera, ro�a. Lang�b. Scabbard, n. [sc�boerd] Vaina de espada. Kaloban ng tabak. Scabby, adj. [sc�bi] Sarnoso, ro�oso. G�lisin, malang�b. Scaffold, n. [sc�fold] Tablado; pat�bulo. Entablado; bitay�n. Scald, n. [scold] Ti�a. Bantal. Scald, v. [scold] Escaldar. Banlian; magbanl�. Scale, n. [sk�l] Balanza; escala; escama. Timbangan; kaliskis.

Scale, v. [sk�l] Balancear, escalar; escamar. Timbangin; kaliskisan. Scalp, n. [scalp] Cr�neo. Bao ng ulo, tuktok ng ulo. Scalp, v. [scalp] Levantar los tegumentos que cubren el cr�neo. Talupan ang bao ng ulo. Scamper, v. [sc�mper] Escapar, huir. Tumaanan, tumakas. Scan, v. [scan] Escudri�ar, examinar cuidadosamente. Sumiyasat, sumaliksik. Scandal, n. [sc�ndal] Esc�ndalo. Esk�ndalo, kahalayan. Scandalize, v. [sc�ndalaiz] Escandalizar. Mag-eskandalo, humalay. Scandalous, adj. [sc�ndaloes] Escandaloso. Eskandaloso, mahalay. Scant, adj. [sc�nt] Escaso, raro. Bihir�, madalang. Scantly, adv. [sc�ntli] Escasamente. Bihir�, bahagy�. Scantling, n. [sc�ntling] Cantidad peque�a. Munting halag�. Scape, n. [sk�p] Escape; evasion. Pagtataanan, pagtakas. Scape, v. [sk�p] Escapar, huir. Tumaanan, tumakas. Scapula, n. [sc�piula] Esc�pula. Butong paypay. Scar, adj. [scar]

Cicatriz. Pikl�t. Scarce, adj. [scars] Escaso, raro. Bihir�, madalang. Scarcely, adv. [sc�rsli] Apenas. Bahagy�. Scarcity, n. [sc�rsiti] Carest�a, escasez. Kakulangan, kasalatan. Scare, v. [sk�r] Espantar, amedrentar, intimidar. Sumindak, gumitl�, tumakot. Scarecrow, n. [sk�rcro] Espantajo. Panakot. Scarf, n. [sc�rf] Faja. Pamigk�s, panal�. Scarfskin, n. [sc�rfskin] Cut�cula. Kutis, bal�t sa ibabaw. Scarlet, n. [sc�rlet] Escarlata, grana. Eskarlata, grana. Scarp, n. [sc�rp] Escarpa. Dalisdis, dahilig. Scath, n. [scaz] Desbarate, desbarato. Kapahamakan, sakun�. Scatter, v. [sc�ter] Esparcir, desparramar. Magsabog; magkalat. Scavenger, n. [sc�vendcher] Basurero, barrendero de calles. Tagalinis ng dum� � ng sukal sa daan. Scene, n. [sin] Escena. P�labasan ng dul�, �bp., p�noorin. Scent, n. [sent] Olfato; olor. Pangamoy; am�y.

Scent, v. [sent] Oler; perfumar. Amuy�n; pabanguhan. Sceptre, n. [s�pter] Cetro. Setro. Schedule, n. [sc�diul] Esquela; c�dula; inventario � lista corta. Liham; s�dula � katibayan; t�laan. Scheme, n. [sk�m] Proyecto, designio, plan. Panukal�, akal�, hak�. Scheme, v. [sk�m] Proyectar. Magpanukal�. Schism, n. [sizm] Cisma. Pangkatin ng relihyon. Scholar, n. [sc�lar] Escolar, disc�pulo. Ang nag-aaral, alagad. Scholarship, n. [sc�larship] Ciencia, educacion literaria. Karunungan, kaalaman. Scholastic, adj. [scol�stic] Escol�stico. Nauukol sa nag-aaral � sa p�aralan. Scholastical = scholastic. School, n. [sc�l] Escuela. P�aralan, eskwelah�n. School, v. [sc�l] Instruir, ense�ar. Magtur�, umaral. Science, n. [s�iens] Ciencia, sabiduria. Karunungan, kaalaman. Scientific, adj. [saint�fic] Cient�fico. Nauukol sa karunungan. Scientifical = Scientific. Scientist, n. [sai�ntist]

Hombre de ciencia. Taong pantas � paham. Scintillate, v. [s�ntilet] Chispear, centellear. Kumisap, kumislap. Scintillation, n. [sintil�cion] Chispazo. Kisap, kislap. Scion, n. [s�ion] V�stago. Supl�ng, supang. Scissors, n. [s�zorz] Tijeras. Gunting. Scoff, n. [scof] Mofa, escarnio, burla. Tuy�, uy�m. Scoff, v. [scof] Mofarse, burlarse. Tumuy�, umuy�m. Scoffer, n. [sc�fer] Mofador. M�nunuy�. Scold, n. [scold] Rega�on [a]. Magagalit�n. Scold, v. [scold] Rega�ar, re�ir. Magalit, makipag-al�t. Sconce, n. [sc�ns] Baluarte. Kut�, hadlang, sanggalang. Scoop, n. [scup] Cucharon. Panandok, pang-lim�s. Scoop, v. [scup] Cavar, socavar. Humukay. Scope, n. [scop] Objeto, intento, designio; blanco, espacio. Pakay, hak�, akal�, tudi�. Scorch, v. [scorh] Chamuscar, tostar, quemar por encima � por afuera. Isangag, ibus�, isalab.

Score, n. [scor] Muesca; cuenta, deuda; l�nea, raya. Kutab, uk�; katuusan; utang; guhit. Score, v. [scor] Apuntar, rayar. Magtal�; iguhit. Scorn, n. [scorn] Desden, oprobio, menosprecio. Paghalay, libak, pagpapawalang halaga, paghamak. Scorn, v. [scorn] Despreciar, envilecer, mofar, escarnecer. Humamak, humalay, tumuy�, lumibak. Scorner, n. [sc�rner] Desde�ador, escarnecedor. M�nunuy�, mapaghalay. Scornful, adj. [sc�rnful] Desde�oso. Mapagtuy�. Scorpion, n. [sc�rpion] Escorpion, alacran. Alakd�n. Scotch, n. [scotch] Cortadura, incision. Hiw�, kudl�t. Scotch, v. [scotch] Escoplear, hacer muescas. Ukaan, kudlit�n. Scoundrel, n. [sc�undrel] Picaro, bribon. Switik, malikot. Scour, v. [sc�ur] Fregar, estregar. Kuskusin, kiskisin, hiluran. Scourge, n. [skoerdch] Azote; castigo. Hamp�s, pal�; parusa. Scourge, v. [skoerdch] Azotar, castigar. Hampas�n, paluin; parusahan. Scout, n. [sc�ut] Descubridor, explorador; espia. M�nunuklas, tagatuklas; tikt�k, m�nunubok. Scout, v. [sc�ut]

Reconocer secretamente los movimientos del enemigo. Tiktikan ang kaaway. Scowl, n. [sc�ul] Ce�o, sobrecejo. Mungot, sibangot, irap. Scowl, v. [sc�ul] Mirar con ce�o, poner mala cara. Magmungot, umirap. Scrabble, v. [scrabl] Ara�ar. Mangalm�t. Scrag, n. [scrag] Cualquiera cosa flaca. Payat, manipis. Scramble, n. [scr�mbl] Disputa, pelea; arrebati�a. Pagtatalo; bab�g, agaw�n. Scramble, v. [scr�mbl] Arrapar; trepar; disputar. Umagaw, mangukyabit, ipakipagtalo. Scrap, n. [scrap] Migaja, fragmento. Mumo, p�tol. Scrape, n. [screp] Embarazo, dificultad. Hadlang, kapansanan. Scrape, v. [screp] Raer, raspar; ara�ar. Katkat�n, kaskas�n; kalmut�n. Scraper, n. [scr�per] Rascador. Kudkuran. Scratch, n. [scr�tch] Rascadora; rasgu�o. Kamot, galos. Scratch, v. [scr�tch] Rascar; rasgu�ar. Kamutin; kumalmot. Scrawl, n. [scrol] Garabatos. Sulat na padask�l. Scrawl, v. [scrol] Garrapatear, escribir mal. Sumulat ng padask�l.

Scream, n. [scr�m] Grito, chillido. Hiyaw, sigaw. Scream, v. [scr�m] Gritar, chillar. Humiyaw, sumigaw. Screech, n. [scrich] Chillido, grito. Hiyaw, sigaw. Screen, n. [scr�n] Biombo, mampara. Bayubo, panabing, panganlong. Screen, v. [scr�n] Abrigar, esconder. Kumanlong, mangubl�. Screw, n. [scri�] Tornillo. Tornilyo. Screw-driver, n. [scriu-dr�iver] Destornillador. Panghugot ng tornilyo, destornilyador. Scribble, n. [scr�bl] Escrito de poco m�rito. Sulat na walang gasinong halag�. Scribe, n. [scr�ib] Escritor, escribiente. M�nunulat, tagasulat. Scrimage, n. [skr�medch] Turbamulta. Basag-ulo. Scrip, n. [scrip] Bolsa; c�dula. Supot; s�dula. Scriptural, adj. [scr�pchural] B�blico. Nauukol sa Biblia. Scripture, n. [scr�pchur] Escritura sagrada. Banal na kasulatan. Scrivener, n. [scr�vner] Escribano, notario p�blico. Eskribano, notaryo. Scroll, n. [scr�l]

El rollo (de papel � pergamino). Balumbon, ikid. Scrub, n. [scrab] Belitre. Masam�. Scruple, n. [scri�pl] Escr�pulo, duda. Hinal�, sapantah�. Scrupulous, adj. [scri�piuloes] Escrupuloso, dudoso. Mapaghinal�, mapagsapantah�. Scrutinize, v. [scri�tinaiz] Escudri�ar, examinar, sondear. Siyasatin, litisin, taruk�n. Scrutiny, n. [scri�tini] Escrutinio, ex�men. Siyasat, paglilitis. Scud, v. [skoed] Huirse, escaparse. Tumakas, magpumiglas, tumaanan. Scuffle, n. [skafl] Quimera, pendencia, ri�a, altercacion. Away, babag, kaingay, kagul�. Scuffle, v. [skafl] Re�ir, pelear. Mag-away, magbabag. Scull, n. [skal] Cr�neo, casco; remo corto. Bao (ng ulo), bung�; sagw�n. Scullion, n. [sk�lien] Marmiton. Alil� sa kusin�. Sculptor, n. [sk�lptor] Escultor. Eskultor, manglilil�k. Sculpture, n. [sk�lpcher] Escultura. Panglilil�c. Sculpture, v. [sk�lpcher] Esculpir. Lumil�k. Scum, n. [skam] Espuma. Bul�, sub�, sulwak.

Scum, v. [skam] Espumar. Bumul�, magbul�. Scurf, n. [skarf] Ti�a; caspa. Langib; balakubak. Scurfy, adj. [sk�rfi] Sarnoso, ro�oso. G�lisin, malang�b. Scuttle, n. [sk�tl] Banasta; carrera corta. Bakid, batul�ng; takb�. Scuttle, v. [sk�tl] Apretar � correr. Kumarimot. Scythe, n. [saiz] Guada�a. Lilik, karit. Sea, n. [si] Mar. Dagat. Sea board, n. [s� bord] Mar adentro. Laot. Seal, n. [sil] Sello para cerrar las cartas. Tat�k, timbre. Seal, v. [sil] Sellar. Tatak�n. Seam, n. [sim] Costura. Tah�. Seam, v. [sim] Hacer costuras, coser. Manah�, tumah�, magyano. Seaman, n. [s�man] Marinero. Magdadag�t. Seamstress, n. [s�mstres] Costurera. M�nanah�. Seaport, n. [s�port]

Puerto de mar. Daungang-dagat. Search, n. [sirch] Pesquisa, busca. Paniniyasat, paghanap. Search, v. [sirch] Investigar, indagar. Sumiyasat, sumaliksik. Seashore, n. [s�sior] Ribera del mar. Tab�ng dagat. Seasick, adj. [s�sik] Mareado. Lul�, nalulul�. Seasickness, n. [s�siknes] Mareo, mareamiento. Lul�, pagkalul�. Season, n. [s�son] Estacion, sazon, tiempo. Panahon, kapanahunan. Season, v. [s�son] Sazonar, condimentar. Rekaduhan, lagyan ng rekado. Seasonable, adj. [s�sonabl] Oportuno, � prop�sito. N�papanahon, mabuting pagkak�taon. Seasoning, n. [s�soning] Condimento. Panimpl�, rekado. Seat, n. [sit] Asiento, silla, banco. Upuan, likmuan, luklukan. Seat, v. [sit] Situar, colocar, asentar. Ilagay, ilapag, iup�. Seaward, adv. [s�ward] H�cia el mar. Sa dagat. Sea-weed, n. [s�-uid] Alga marina. Damong dagat. Secede, v. [sis�d] Apartarse, separarse. Umilag, lumay�, humiwalay.

Secession, n. [sis�sion] Apartamiento, separacion. Pag-ilag, paghiwalay. Seclude, v. [sicli�d] Apartar, excluir. Ilay�, ihiwalay, ibukod. Seclusion, n. [sicli�cion] Separacion, exclusion. Paghihiwalay, pagtitiwalag. Second, adj. [s�cond] Segundo. Ikalawa, pangalaw�. Secondary, adj. [s�condari] Secundario. Pangalawa. Secondhand, n. [secondjend] Segunda mano. Lum�, nagamit na. Secondly, adv. [s�condli] En segundo lugar. Ikalawa, pangalawa. Secrecy, n. [s�cresi] Secreto, sigilo. Lihim. Secret, n. [s�cret] Secreto, oculto. Lihim, tag�. Secretary, n. [s�criteri] Secretario. Kalihim. Secretaryship, n. [s�criteriship] Secretar�a. K�lihiman, pagkakalihim. Secret, v. [sicr�t] Esconder, ocultar. Itag�, ilingid. Secretion, n. [sicr�cion] Secrecion. Pagtatag�, paglilingid. Sect, n. [sect] Secta. Pangkatin ng isang relihiyon. Sectarian, adj. [sect�rian]

Sectario. Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon. Section, n. [secci�n] Secci�n. Bahagi. Secure, adj. [siki�r] Seguro, salvo. Tiwasay, ligtas. Secure, v. [siki�r] Asegurar, salvar. Itiwasay, siguruhin, iligtas. Security, n. [siki�riti] Seguridad, tranquilidad. Katibayan, katiwasayan. Sedate, adj. [sid�t] Sereno, sosegado, juicioso. Mahinahon, tahimik, mabait. Sedateness, n. [sid�tnes] Serenidad, calma. Hinahon, katahimikan. Sedative, adj. [s�detiv] Sedativo. Pangpatahimik, pangpahup�. Sedentary, adj. [s�denteri] Sedentario. Palaup�. Sediment, n. [s�diment] Sedimento, hez. Latak. Sedition, n. [sid�cion] Sedicion, alboroto, mot�n, revuelta. Panghihimagsik, gul�, kagulo, pag-aals�. Seditious, adj. [sid�cioes] Sedicioso. Manggugulo, manguupat. Seduce, v. [sidi�s] Seducir. Umupat, humikayat, umakit. Seduction, n. [sid�ccion] Seduccion. Upat, hikayat. Seductive, adj. [sid�ctiv] Seductivo, halag�e�o; persuasivo. Nakahihikayat, nakaaakit, nakagaganyak.

Sedulous, adj. [s�diuloes] Diligente; cuidadoso. Masipag, masikap; maingat. See, v. [si] Ver, observar. Tumingin, makakita, kumita. Seed, n. [sid] Semilla, simiente. Binh�, punl�. Seedling, n. [s�dling] Planta de semillero. Punl�. Seedsman, n. [s�dsman] Tratante en semillas. Ang nagbibili ng punl�. Seek, v. [sic] Buscar, inquirir alguna cosa. Humanap, maghanap. Seem, v. [sim] Parecer, semejarse. M�hawig, m�wangis, m�kamukh�. Seeming, n. [s�ming] Apariencia. Any�, hichura. Seemingly, adv. [s�mingli] Al parecer. Tila, war�. Seemly, adj. [s�mli] Propio, correspondiente. Bagay, akm�. Seer, n. [sir] Veedor, profeta. Tagakita, manghuhul�. Seesaw, n. [siso] Vaiv�n. Larong law�nlawinan. Seethe, v. [siz] Hervir, bullir. Kumul�, sumub�, sumulwak. Segment, n. [s�gment] Segmento de un c�rculo. Bahagi ng isang kabilugan. Segregate, v. [s�griguet]

Segregar, separar. Itiwalag, ihiwalay. Segregation, n. [segrigu�cion] Segregacion, separacion. Pagtitiwalag, paghihiwalay. Seize, v. [siz] Asir, agarrar; secuestrar bienes. Hawakan, pigilan; hulihin, dakpin; kamkamin. Seizure, n. [s�ziur] Captura; secuestro. Paghuli, pagdak�p; pagkamkam. Seldom, adv. [s�ldom] Raramente. Bihir�, madalang. Select, adj. [sil�ct] Selecto, escogido. Hirang, pil�. Select, v. [sil�ct] Elegir, escoger. Humirang, pumil�. Selection, n. [sil�ccion] Seleccion. Paghirang, pagpil�. Self, adj. [self] Mismo, propio. Rin, sarili. Selfish, adj. [s�lfish] Egoista, ensimismado. Palal�, mapaggiit ng sarili. Selfishness, n. [s�lfishnes] Egoismo. Paggigiit ng sarili. Self-love, n. [self-lav] Amor propio. Pag-ibig sa sarili. Sell, v. [sel] Vender. Magbil�, maglak�, magtind�. Seller, n. [s�ler] Vendedor. Tagapagbil�, tagapaglak�, m�nininda. Selvage, n. [s�lvedch] Orilla de pa�o. Gilid ng pany�.

Semblance, n. [s�mblans] Semejanza, apariencia. Wangis, any�, hichura. Semicolon, n. [sem�colon] Punto y coma. Punt�'t koma. Seminary, n. [s�mineri] Seminario. P�aralan sa nangagpapar� � nangagpapastor. Sempstress, n. [s�mstres] Costurera. M�nanah�. Senate, n. [s�net] Senado. Senado, kapulungang tagapaglagd� ng kautusan na hal�l ng p�mahalaan. Senator, n. [s�netor] Senador. Senador. Send, v. [send] Enviar, despachar, mandar. Magpadal�, magsug�, mag-utos. Sender, n. [s�nder] El que env�a. Ang nagpapadal�. Senile, adj. [s�nail] Senil. Nauukol sa katandaan. Senility, n. [sin�iliti] Vejez. Katandaan. Senior, n. [s�nior] Antiguo, anciano. Una, matand�. Seniority, n. [sini�riti] Antig�edad, ancianidad. Kalagayang una � matand� sa lahat. Sensation, n. [sens�cion] Sensaci�n. Karamdaman, pakiramdam. Sense, n. [sens] Sentido, entendimiento, razon. Damdam, malay, ulirat, ba�t. Senseless, adj. [s�nsles]

Insensible, privado de sentido. Walang pakiramdam, walang ulirat. Sensible, adj. [s�nsibl] Sensible, sensitivo. May pakiramdam, maramdamin. Sensitive, adj. [s�nsitiv] Sensitivo, sensible. Maramdamin, mapagdamdam. Sensual, adj. [s�nchiual] Sensual; lascivo, voluptuoso. Nauukol sa kahalayan ng lam�n; malibog. Sensuality, n. [senchiu�liti] Sensualidad, voluptuosidad. Kahalayan, libog, kalibugan. Sentence, n. [s�ntens] Sentencia, dictamen; frase. Hatol, pasya; pananalit�. Sententious, adj. [sent�ncioes] Sentencioso. May taglay na aral. Sentiment, n. [s�ntiment] Sentimiento, sentido. Damdam, pakiramdam. Sentimental, adj. [sentim�ntal] Sentimental. Nauukol sa damdam � pakiramdam. Sentinel, n. [s�ntinel] Centinela. Tanod, bantay. Sentry = Sentinel. Separable, adj. [s�parabl] Separable. N�ihihiwalay. Separate, adj. [s�paret] Separado, segregado. Hiwalay, kal�s, tiwalag. Separate, v. [s�paret] Separar, segregar, desunir, apartar. Ihiwalay, ibukod, kalas�n, itiwalag. Separation, n. [separ�cion] Separacion. Paghihiwalay, pagbubukod, pagkal�s, pagtitiwalag. Sepoy, n. [s�poi]

Soldado natural de las Indias Orientales. Kawal na taga India. September, n. [sept�mber] Septiembre. Setyembre. Septennial, adj. [sept�nial] Siete�al. Nagtatagal ng pitong ta�n. Septuagenarian, n. [septiu�dchenarian] Septuagenario. May gulang na pitong pung ta�n. Septuagenary = Septuagenarian. Sepulchral, adj. [sip�lcral] Sepulcral, f�nebre. Nauukol sa libing. Sepulchre, n. [s�pulker] Sepulcro, sepultura. Libingan, b�unan. Sepulture, n. [sep�ltiur] Sepultura, entierro. Paglilibing. Sequel, n. [s�cuel] Secuela, consecuencia. Bunga, pakinabang. Sequence, n. [s�cuens] Serie, continuacion. Pagkakadugtongdugtong, karugtong, pagkakasunodsunod, kasunod. Sequent, adj. [s�cuent] Siguiente. Kasunod. Sequester, v. [sicu�ster] Secuestrar. Kumamkam. Sequestration, n. [secuestr�cion] Secuestro, secuestracion de bienes. Pangangamkam. Seraph, n. [s�raf] Serafin, angel. Serap�n, anghel. Seraphic, adj. [sir�fic] Ser�fico. Nauukol sa serap�n. Seraphical = Seraphic.

Serenade, n. [seren�d] Serenata. Serenata, tugtugan. Serenade, v. [seren�d] Dar serenatas. Magserenata, magtugtugan. Serene, adj. [sir�n] Sereno, claro, apacible, sosegado. Malinaw, maliwanag, tahimik, mahinahon. Serenity, n. [ser�niti] Serenidad, claridad, sociego. Linaw, liwanag, katahimikan, hinahon. Serf, n. [serf] Siervo. Alipin. Sergeant, n. [s�rdchent] Sarjento. Sarhento. Series, n. [s�riis] Serie. Pagkakasunodsunod. Serious, adj. [s�rias] Serio, grave; formal. Malubh�, malal�, mabigat; porm�l. Sermon, n. [s�rmon] Sermon. Sermon, pangaral. Serous, adj. [s�roes] Seroso, acuoso. Malagnaw. Serpent, n. [s�rpent] Serpiente. Ahas. Serpentine, adj. [s�rpentain] Serpentino. Nauukol sa ahas. Servant, n. [s�rvant] Siervo; criado. Lingkod; alil�. Serve, v. [serv] Servir. Maglingkod. Service, n. [s�rvis]

Servicio, servidumbre. Paglilingkod, paninilbihan. Serviceable, adj. [s�rvisabl] Servicial, oficioso. Mapaglingkod, nagagamit. Servile, adj. [s�rvil] Servil, bajo, humilde. Mapanilb�, hamak, mabab�. Servility, n. [serv�liti] Bajeza; vileza. Kahamakan, kaalipinan. Servitude, n. [s�rvitiud] Servidumbre, esclavitud. Paninilbihan, pagkaalipin. Session, n. [s�sion] Junta, sesion. Pulong. Set, adj. [set] Ajustado, fijo; se�alado. Nalalapat, matibay; n�tatakd�. Set, n. [set] Juego, conjunto � agregado de muchas cosas; caida del sol. Ilwego, kabuoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan, ibp., paglubog ng araw. Set, v. [set] Colocar, lijar, poner. Maglagay, maglapag; lumubog (ang araw). Set off, n. [s�t of] Adorno, guarnicion. Kagayakan. Settee, n. [set�] Canap�. Mahabang likmuan na may sandigan. Settle, n. [setl] Esca�o. Likmuan na mataas ang sandalan. Settle, v. [setl] Colocar, fijar; asegurar, establecer. Ilagay, ilapag; pagtibayin, itatag. Settlement, n. [s�tlment] Establecimiento, domicilio. Kinaroroonan, t�hanan. Settler, n. [s�tler] Colono.

Ang nananahan sa ibang lupain. Seven, adj. [s�ven] Siete. Pit�. Sevenfold, adj. [s�vnfold] S�ptuplo. Mak�pito. Seventeen, adj. [s�ventin] Diez y siete. Lab�ng pit�. Seventeenth, adj. [s�ventinz] D�cimo s�ptimo. Ika labing pit�. Seventh, adj. [s�venz] S�ptimo. Ikapit�. Seventieth, adj. [s�ventiez] Septuag�simo. Ika pitong p�. Seventy, adj. [s�venti] Setenta. Pitong p�. Sever, v. [s�ver] Arrancar, sacar; separar, apartar. Hugutin; ihiwalay, ibukod. Several, adj. [s�veral] Diversos, varios. Ilan. Severance, n. [s�verans] Separacion, particion. Pagtanggal. Severe, adj. [siv�r] Severo, �spero, rigoroso. Mahigpit, masung�t, mabagsik. Severity, n. [siv�riti] Severidad, rigor. Higpit, kahigpitan. Sew, v. [so] Coser. Manah�. Sewer, n. [s�er] Costurera. M�nanan�.

Sex, n. [secs] Sexo. Pagkalalake � pagkababae. Sexagenary, adj. [secs�dcheneri] Sexagenario. May anim na pung ta�n. Sextant, adj. [s�cstant] Sextante, la sexta parte de un c�rculo. Ikanim na bahagi ng isang kabilugan. Sextuple, adj. [s�cstiupl] S�xtuplo. Makaanim na p�. Sexual, adj. [s�csiual] Sexual. Nauukol sa pagkalalake � pagkababae. Shabbiness, n. [si�bines] Vileza, bajeza. Pagkahamak, kababaan. Shabby, adj. [si�bi] Vil, bajo. Hamak, mabab�. Shackle, v. [si�kl] Encadenar. Itanikal�. Shackles, n. [si�kls] Grillos. Damal, pangpangaw. Shad, n. [si�d] Alosa, s�balo. Katk�t, bwanbwan. Shade, n. [si�d] Sombra, protecci�n. Lilim, kanlong. Shade, v. [si�d] Asombrar. Liliman. Shadow, n. [sied�] Sombra. Anino, lilim. Shady, adj. [si�di] Opaco, oscuro. Malamlam, kulimlim, malilim. Shaft, n. [si�ft] Flecha, saeta.

Pan�, palas�. Shagged, adj. [si�guoed] Afelpado. Magaspang. Shake, n. [si�k] Sacudida. Luglog; paspas, pagpag. Shake, v. [si�k] Agitar, sacudir. Lumuglog, umalog, pumagpag. Shaking, n. [si�king] Sacudimiento. Pagpasp�s, pagpapagp�g. Shall, v. [si�l] Deber. Marapat. Shallop, n. [si�loep] Chalupa. Bangk�. Shallow, adj. [sial�] Baj�o. Mababaw. Sham, n. [si�m] Pretexto, fingimiento. Dahilan, pagkukunw�. Sham, v. [si�m] Enga�ar, fingir. Manghib�, magkunw�. Shambles, n. [si�mbls] Carnicer�a. P�tayan. Shame, n. [si�m] Verg�enza, rubor. Kahihiy�n, hiy�, pamumul�. Shame, v. [si�m] Avergonzar, afrentar. Hiyain, halayin. Shameful, adj. [si�mful] Vergonzoso. Kahiyahiy�, mahihiyain. Shameless, adj. [si�mles] Desvergonzado, descarado. Walang hiy�, bastos, mahalay.

Shank, n. [si�nk] Pierna. Bint�. Shanty, n. [si�nti] Caba�a. Damp�, kubo. Shape, n. [si�p] Hechura, forma. Any�, hichura. Shape, v. [si�p] Formar, figurarse alguna cosa. Anyuan, bigyan ng any�, tabasin. Shapeless, adj. [si�ples] Informe. Walang any�, hind� tab�s. Shapely, adj. [si�pli] Bien hecho. Mabuting tabas. Share, n. [si�r] Parte, porci�n. Bahagi, ang nauukol. Share, v. [si�r] Repartir; participar. Hatiin, bahagihin; m�kahat�, m�kabahagi. Shark, n. [si�rc] Tiburon. Pat�ng. Sharp, adj. [si�rp] Agudo, puntiagudo, aguzado. Matulis, matalas, has�. Sharpen, v. [si�rpen] Afilar, aguzar. Patulisin, patalasin, ihas�. Sharper, n. [si�rper] Ratero, estafador. Tekas, switik. Sharpness, n. [si�rpnes] Agudeza, sutileza. Tulis, talas. Shatter, n. [si�ter] Pedazo. Putol, bibinga. Shatter, v. [si�ter] Destrozar, hacerse pedazos.

Basagin, durugin. Shave, v. [si�v] Afeitar. Mag-ahit. Shawl, n. [si�l] Pa�olon. Panyul�n, alampay. She, pron. [sh�] Ella. Siya (babae). Sheaf, n. [shif] Gavilla, haz. Hay�, bigkis. Shear, v. [shir] Trasquilar, esquilar. Gupitan (ng balahibo). Sheath, n. [shiz] Vaina, caja, funda. Kaloban, sisidl�n, pund�. Sheathe, v. [shiz] Envainar. Isuot sa kaloban. Shed, n. [shed] Caba�a. Damp�. Shed, v. [shed] Verter, derramar. Magbub�, magbuhos. Sheen, n. [shin] Resplandor, brillantez. Kintab, ningning, kislap. Sheep, n. [ship] Oveja, carnero. Tupa. Sheepcot, n. [sh�pcot] Redil. Kulungan ng tupa. Sheepfold = sheepcot. Sheepish, adj. [sh�pish] Vergonzoso, t�mido. Mahihiyain, matatakut�n. Sheepskin, n. [sh�pskin] Piel de carnero.

Balat ng tupa. Sheer, adj. [shir] Puro, claro. Pul�s, tagan�s; malinaw. Sheer, v. [shir] Alargarse. Makalag. Sheet, n. [shit] S�bana; pliego [de papel]. Kumot; pliyego ng papel. Shelf, n. [sielf] Anaquel; baj�o. Pitak ng aparador; dakong mababaw [sa dagat]. Shell, n. [si�l] Casco, c�scara; concha. Bal�t, kabibe; sus�. Shell, v. [si�l] Descascarar, descortezar. Talupan, upakan. Shelter, n. [si�ltoer] Guarida, amparo, abrigo, asilo, refugio. Kublihan, kandungan, ampunan, takbuhan. Shelter, v. [si�ltoer] Guarecer, abrigar, refugiar; amparar. Mangubl�, kumanlong, sumilong, umampon. Shelterless, adj. [si�lterles] Sin asilo, desamparado. Walang m�silungan, walang magampon. Shelve, v. [sielv] Echar � un lado, arrinconar. Itab�, isulok. Shepherd, n. [si�perd] Pastor. Pastor, tagapag-alag� ng hayop. Shepherdess, n. [si�ferdes] Pastora, zagala. Babaing tagapag-alag� ng tupa, pastora, sagala. Sheriff, n. [sher�f] Sher�ff. Sher�p; agus�l. Sherry, n. [si�ri] Vino de Jerez. Alak na Her�s.

Shield, n. [shild] Escudo. Kalasag, panangg�. Shield, v. [shild] Escudar, defender. Mangalasag, mananggalang. Shift, n. [shift] Cambio. Paglipat. Shift, v. [shift] Cambiarse, mudarse de un paraje � otro. Lumipat, bumago. Shin, n. [shin] Espinilla. Lul�d. Shine, n. [si�in] Resplandor, lustre. Ningning kintab. Shine, v. [si�in] Lucir, brillar. Paningningin, pakintabin. Shining, adj. [si�ining] Brillante, resplandeciente. Makintab, maningning. Shiny, adj. [si�ini] Lustroso, brillante. Makintab, maningning. Ship, n. [ship] Nav�o, buque. Sasakyan sa dagat. Ship, v. [ship] Embarcar. Hulan. Shipboard, n. [sh�pbord] Tablon de nav�o. Andamyo ng sasakyan. Shipment, n. [sh�pment] Env�o, cargo. Mga bagay na lulan ng sasakyan. Shipwreck, n. [sh�prec] Naufragio, desastre, desgracia. Pagkabagbag ng sasakyan, sakun�, kapahamakan. Shire, n. [shir] Condado.

Lalawigan. Shirt, n. [shirt] Camisa. Bar�. Shiver, v. [sh�ver] Tiritar de frio, temblar de miedo. Mangaligk�g, mangatal, manginig, mangilabot. Shivering, n. [sh�vering] Horripilacion, temblor. Kilabot, pangangatal, panginginig. Shoal, adj. [shol] Lleno de baj�os. Mababaw. Shock, n. [shoc] Choque, encuentro. Sagup�, umpog, bangg�. Shock, v. [shoc] Chocar. M�bangg�, m�umpog. Shoe, n. [si�] Zapato, el calzado del pie. Sapatos, panapin sa paa. Shoe, v. [si�] Herrar un caballo. Bakalan sa paa ang kabayo. Shoemaker, n. [si�meker] Zapatero. Magsasapat�s. Shoot, n. [si�t] Tiro; v�stago. Tudl�; supl�ng, sw�. Shoot, v. [si�t] Tirar, arrojar, lanzar, brotar. Tumudl�, magpahilagpos, bumaril; sumupl�ng. Shop, n. [si�p] Tienda, taller. Tindahan, p�milihan. Shop, v. [si�p] Andar de tienda en tienda comprando. Mamili. Shopkeeper, n. [siopk�per] Tendero, mercader. Tindero, may tind�.

Shore, n. [si�r] Costa, ribera, playa. Baybay, tab�, pangpang. Short, adj. [si�rt] Corto, breve, conciso. Maikl�, maiks�. Shortly, adv. [si�rtli] Brevemente, en pocas palabras. Sa madalingsabi, sa katagang wik�. Shorten, v. [si�rten] Acortar, abreviar, compendiar. Iklian, iks�an. Shorthand, n. [si�rtjend] Taquigraf�a, estenograf�a. Takigrapy� � pagsulat na natutugmaan sa mga tand� ang pananalit�. Shortness, n. [si�rtnes] Cortedad, brevedad. Kaiklian, kaiksian. Shortsighted, adj. [si�rtsaited] Corto de vista. Malab� ang mat�. Shot, n. [si�t] Tiro, alcance. Put�k, tudl�, ab�t. Shoulder, n. [sia�lder] Hombro. Balikat. Shoulder, v. [sia�lder] Cargar al hombro. Pasan�n. Shout, n. [si�ut] Aclamacion. Papuri, hiyaw. Shout, v. [si�ut] Aclamar. Humiyaw ng papuri. Shouting, n. [sia�ting] Gritos de alegr�a. K�tuwaan. Shove, n. [si�v] Empujon. Tulak. Shove, v. [si�v] Empujar, impeler.

Magtulak. Shovel, n. [si�vl] Pala. Pala. Shovel, v. [si�vl] Traspalar. Magpala. Show, n. [si�] Espect�culo, exposicion. P�noorin, palab�s; tangh�l, pagtatanghal, tanghalan. Show, v. [si�] Mostrar, hacer ver; se�alar, demostrar. Ipakita. Shower, n. [si�wer] Lluvia. Ul�n. Shower, v. [si�wer] Llover. Umul�n. Shrew, n. [shri�] Mujer de mal genio. Babaing masung�t. Shrewd, adj. [shri�d] Astuto, sagaz. Tuso, switik, matalin�. Shrewdness, n. [shri�dnes] Astucia, sagacidad. Katusuhan, katalinuan. Shriek, n. [shrik] Chillido, grito de espanto. Til�, hiyaw, pagibik. Shriek, v. [shrik] Chillar, gritar. Tumil�, humiyaw. Shrill, adj. [shril] Agudo, penetrante, sutil. Matalas, matalin�. Shrimp, n. [shrimp] Camaron. Hipon. Shrine, n. [shr�in] Relicario. Relikaryo, alaala.

Shrink, v. [shrinc] Encogerse. Umurong; mangulubot. Shrivel, v. [shr�vl] Arrugarse, encogerse. Mangulubot, mangunot. Shroud, n. [sr�ud] Cubierta; mortaja. Balot; sapot. Shroud, v. [sr�ud] Cubrir; amortajar. Balutin; saputan. Shrub, n. [shrab] Arbusto. Kaugoygoyan, mababang punong kahoy na mayabong. Shrug, n. [srag] Encogimiento de hombros. Pangingilabot. Shrug, v. [srag] Encogerse de hombros. Mangilabot. Shudder, n. [si�der] Despeluzamiento, temblor. Pangingin�g, takot. Shudder, v. [si�der] Estremecerse, despeluzarse. Mangilabot, manginig. Shuffle, n. [shafl] Barajadura, treta, fraude. Pagbabalansa ng baraha; lal�ng, day�. Shuffle, v. [shafl] Barajar los naipes; desordenar, trampear. Magbalansa; gumul�; magday�. Shun, v. [shan] Evitar, huir, escapar. Umilag; tumakas, tumaanan. Shunt, n. [si�nt] Bifurcaci�n, cambio de v�a. Pagkalinsad, pagkaalis sa daang bakal. Shut, v. [siat] Cerrar, encerrar. Isar�, itikom; sarhan, takp�n. Shutter, n. [si�ter] Postigo de ventana.

Persyana, takip ng bintan�. Shy, adj. [sh�y] Reservado, t�mido, vergonzoso. Malihim, kim�, mahihiyain. Shyness, n. [si�ynes] Timidez. Kakimian. Sibyl, n. [s�bil] Sibila, profetisa. Sibila, manghuhul�. Sick, adj. [sic] Malo, enfermo. May sak�t, may damdam. Sicken, v. [sicn] Enfermar, poner enfermo. Magkasak�t. Sickle, n. [sicl] Hoz, segadera. Lil�k, karit. Sickly, adj. [s�kli] Enfermizo, achacoso. Masasakt�n. Sickness, n. [s�cnes] Enfermedad, mal. Sak�t, pagkakasak�t. Side, n. [s�id] Lado, costado. Tab�, gilid, tagiliran. Side, v. [s�id] Unirse con alguno. Kumatig, kumamp�. Sideboard, n. [s�idbord] Aparador, alacena. Aparador, p�minggalan. Sidelong, adj. [s�idlong] Lateral. Pahab�. Sideways, adv. [s�idwes] De lado, oblicuamente. Patagil�d. Sidewise = Sideway. Siding, n. [s�iding] La accion de empe�arse en un partido.

Pagkatig sa isang l�pian. Sidle, v. [s�idl] Ir de lado por algun paso. Manab�, patab�. Siege, n. [sidch] Sitio. Pagkubkob. Sieve, n. [siv] Criba. Bithay. Sift, v. [sift] Cerner; cribar. Magtalop; bithay�n, magbithay. Sigh, n. [s�y] Suspiro. Buntong hininga. Sigh, v. [s�y] Suspirar, gemir. Magbuntong hininga, dumaing. Sight, n. [s�it] Vista, mira. Ting�n, paningin, tanaw. Sightless, adj. [s�itles] Ciego. Bul�g. Sightly, adj. [s�itli] Vistoso, hermoso. T�nawin, maganda. Sign, n. [s�in] Se�al, nota; firma. Tand�, palatandaan; pirma, pagtatal� ng pangalan. Sign, v. [s�in] Se�alar; firmar, rubricar. Magtand�, maglagay ng tand�; pumirm�, maglagd� ng pangalan. Signal, n. [s�gnal] Se�al, aviso. Tand�, pahiwatig. Signature, n. [s�gnechur] Se�al, marca. Tal�, tand�, tat�k. Signet, n. [s�gnet] Sello, (el sello privado del rey). Tatak.

Significance, n. [sign�ficans] Significacion, importancia. Kahulugan, kasaysayan. Significancy = Significance. Significant, adj. [sign�ficant] Significante, importante. May kahulugan, makabuluhan. Signification, n. [signifik�cion] Significacion, sentido. Kahulugan, k�buluhan. Signify, v. [s�gnifai] Significar, dar de entender. Magkahulug�n, ipaunaw�. Silence, n. [s�ilens] Silencio. Katahimikan. Silence, v. [s�ilens] Imponer silencio. Magpatahimik. Silent, adj. [s�ilent] Silencioso, taciturno. Tahimik, walang imik. Silk, n. [silk] Seda. Seda, sutl�. Silken, adj. [silkn] Sede�o. Maseda, masult�. Silky = Silken. Silkworm, n. [s�lkuorm] Gusano de seda. Uod na pinagkukunan ng sutl�. Sill, n. [sil] Umbral de puerta. T�yuan (sa pintuan). Silliness, n. [s�lines] Simpleza, tonter�a. Kamusmusan, kahangalan. Silly, adj. [s�li] Necio, tonto. Musm�s, hang�l. Silver, n. [s�lver] Plata.

Pilak. Silversmith, n. [s�lversmiz] Platero. Panday-pilak, platero. Silverly, adj. [s�lverly] Plateado. May halong pilak. Similar, adj. [s�milar] Similar, semejante. Kagaya, kahwad, kawangis, kawangk�. Similarity, n. [simil�riti] Semejanza, conformidad.. Pagkawangis, pagkawangk�. Simile, n. [s�mil] Simil, ejemplo. Ulir�n, halimbaw�. Similitude = Simile. Simmer, v. [s�moer] Hervir � fuego. Lumabog, pakuluan. Simper, n. [s�mper] Sonrisa. Ngit�. Simper, v. [s�mper] Sonreirse. Ngumit�. Simple, adj. [s�mpl] Simple, sencillo. Pulos, walang hal�; musmos; walang kahambugan. Simplicity, n. [simpl�siti] Sencillez, simplicidad. Kawagasan; kamusmusan; walang kahambugan. Simplification, n. [simplifik�cien] Simplificaci�n. Pagpapagaan, pagpapaikl�. Simplify, v. [s�mplifai] Simplificar. Pagaanin, paikliin. Simulate, v. [s�miulet] Simular, fingir. Magkunw�, hwag pahalat�. Simulation, n. [simiul�cioen] Simulaci�n, hipocres�a.

Pakunwar�, pakitang tao, paimbabaw. Simultaneous, adj. [saimelt�nioes] Simult�neo. Sabaysabay. Sin, n. [sin] Pecado, culpa. Kasalanan, sala. Sin, v. [sin] Pecar, faltar. Magkasala, magkulang. Since, adv. [sins] Ya que, puesto que. Yamang. Since, prep. [sins] Desde. Mul� sa. Sincere, adj. [sins�r] Sincero, franco. Tapat na loob. Sincerity, n. [sins�riti] Sinceridad, franqueza. Pagtatapat, pagtatapat ng loob. Sinecure, n. [s�inikiur] Sueldo sin empleo. Sahod � upa na walang g�wain. Sinew, n. [s�niu] Tendon, nervio. Litid. Sinewy, adj. [s�niu-i] Nervoso. Malitid. Sinful, adj. [s�nful] Pecaminoso. Makasalanan, salar�n. Sing, v. [sing] Cantar, gorjear los p�jaros. Umawit, kumant�; humuni. Singe, v. [sindch] Chamuscar. Idarang, isalab. Singer, n. [s�njer] Cantor, cantora. Mang-aawit, m�nganganta, kantora.

Single, adj. [s�ngl] Uno, sencillo, simple. Nag-iisa, bugtong, tang�. Single, v. [s�ngl] Singularizar. Mamukod. Singular, adj. [s�nguiular] Singular, peculiar. Namumukod, bukod-tang�. Singularity, n. [singuiul�riti] Singularidad, particularidad. Pamumukod, pagkatang�. Sinister, n. [s�nistoer] Siniestro, funesto. Saliw�, kasaw�an. Sink, n. [sink] Alcantarilla. P�daluyan. Sink, v. [sink] Hundirse, sumirse, sumergirse. Lumubog, sumisid, sumukb�. Sinner, n. [s�noer] Pecador, pecadora. Makasalanan. Sinuosity, n. [siniu�siti] Sinuosidad. Kunat, kabaluktut�n. Sip, n. [sip] Sorbo, trago peque�o. Lun�k, higop. Sip, v. [sip] Beborrotear. Lunukin, higupin. Sir, n. [soer] Se�or. Ginoo, p�. Sire, v. [s�ir] Engendrar, producir. Manganak [ang hayop]. Siren, n. [s�iren] Sirena. Sirena. Sirup, n. [s�roep] Jarabe.

Harabe, pul�t. Sister, n. [s�ster] Hermana. Kapatid na babae. Sisterhood, n. [s�sterjud] Hermandad, conjunto de hermanas. Pagkakapatiran. Sister-in-law, n. [s�ster-in-law] Cu�ada. Hipag. Sisterly, adj. [s�sterli] Con hermandad. Parang kapatid. Sit, v. [sit] Sentarse. Umup�, maup�, lumikm�, lumuklok. Site, n. [s�it] Sitio. Dako. Sitting, n. [s�ting] La acci�n de sentarse. Pag-up�, paglikm�, pagluklok. Situate, adj. [s�tiuet] Situado. Nakalagay, nakalapag, nasa... Situation, n. [sitiu�cioen] Situaci�n, estado. Lagay, kalagayan, tay�, katayuan. Six, adj. [sics] Seis. Anim. Sixfold, adj. [s�csfold] Seis veces. Makaanim. Sixteen, adj. [s�cstin] Diez y seis. Labing anim. Sixteenth, adj. [s�cstinz] D�cimo sexto. Ikalabing anim. Sixth, adj. [sicz] Sexto. Ikaanim.

Sixtieth, adj. [s�cstiez] Sexag�simo. Ikaanim na p�. Sixty, adj. [s�csti] Sesenta. Anim na p�. Size, n. [s�iz] Tama�o, tallo. Lak�, any�. Size, v. [s�iz] Ajustar, fijar. Iakm�, ilapat. Skate, n. [sket] Pat�n. Panglakad sa niebe � tubig na nagyelo. Skating, n. [sk�ting]