Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, “Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi…ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: “Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.” “Sukur atuh, sok geura turun,” walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua, teu ditampa. Ka anu katilu, nya kitu kénéh. Pajarkeun téh, lain teu hayang nampa, ngan sieun ku Si Tétéh.

Léngsér mulang deui ka Purbararang, pokna téh,” Nya sok baé atuh, bisi pajar nampik pasihan rama.” Lutung kasarung tetep di karaton. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Keur jarongjong ninun, ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. “Cing Adi, pangnyokotkeun taropong!” “Ih, Tétéh, apan boga bujang lutung,” Cék Purbaleuwih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng, top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima, sor disodorkeun! “Jurig lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah, anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun, Lutung unggeuk, tuluy nuturkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér, geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun lutung, tamba suwung. Kajeun hideung, tamba keueung nu di leuweung. Kajeun goréng, tamba jempé nu nyorangan. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” Tutas haturan, Léngsér mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék, di hateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep Sang Putri disirep. “Utun, urang saré jeung kaula. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah, Sang Putri, lutung mah tara saré jeung manusa, bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Éh, deudeuh teuing. Putri téh nalangsa pisan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga, niat misalin Sang Putri meungpeung saré,” gerentes Lutung Kasarung, Guruminda mamalihan. Raksukan digédogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna, leuwih agréng ti nagara. Purbasari dipangku, diébogkeun dina kasur tujuh tumpang, disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui, tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goréng budi ti leuleutik, nu goréng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Ruparupa akal dikotéktak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.

Sagorénggoréngna beubeureuh manéhna. janggélék jadi Guruminda deui. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. dihukum kudu jadi pangangon. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. kakasih Indrajaya. baranyay hurung. leuwi Sipatahunan. Cunduk kana waktuna. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. Rupa-rupa ékol Purbararang. spk. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Indrajaya ngamuk.wordpress. Purbasari. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. pageulis-geulis rupa. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. lutung. papanjang-panjang buuk. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. Mangka saat sapeuting. Sumber: http://bujanggamanik. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Tapi Purbasari unggul kénéh. ieu tanjakan téh laksana. paloba-loba samping. Purbasari éléh. Ngan anu pangais bungsu. Hidayat Suryalaga. dibekelan arit timah. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Tina Gapura Basa Jilid 2. Ku pitulung Lutung Kasarung. tapi teu bisa majar kumaha.Mimitna Purbasari diperih pati. Purbaleuwih. da pubuh manusa. jadi praméswari Guruminda. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. anu welasan ti baheula ka Purbasari. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Karya Drs. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. kaungkulan kadigjayaanana.com/2008/04/24/lutung-kasarung/ .

jembar senang sugih mukti. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. supaya engké jagana.Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. Ulah sina talangké. Ka batur urut salembur. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. hanteu pantes jadi Raja. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Mun aya nu jadi pangkat. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. anu somah sakabéhna. ngilu hirup jadi balangsak. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. Engkéna bakal aya babalesna. mun tengah peuting. tah éta tandana. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. Dia mudu marilih. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. Turunan dia. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. ngilu rudin bari lapar. Engké jaga. lapar baé jeung balangsak. Tapi masing nyaraho. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. tapi Pajajaran anu anyar.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. pikeun hirup ka hareupna. arinyana bakal kamalinaan. Sabab pikeun ngaing. lolobana bakal jadi somah. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. tapi moal . Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun.

Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. teu ngarupa teu nyawara. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. yén jaman geus ganti deui lalakon. Tah di dinya. Sagala-gala diranjah ku monyét. Engké bakal réa nu kapanggih. sabab murah jaman seubeuh hakan. ngan mapayna kudu maké amparan. Hanteu arengeuh. leuit béak ku monyét. Sabagian disumputkeun. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Tapi loba nu pahili. sawah béak ku monyét. sabab acan wayah ngalalakonkeun. Ti nu laleungit. Mudu arédan heula. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. Inyana jongjon ngorehan. kahieuman ku handeuleum. supaya anu laleungit kapanggih deui. Pajajaran leungit ti alam hirup. laju turunan urang aya nu lilir. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. tapi méré céré ku wawangi. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. ngan di waktu anu perelu.boga kakawasaan. Ti mimiti poé ieu. Leungit dayeuhna. kebon béak ku monyét. lain méong lain banténg. Ti harita. laju nitis dipinda sukma. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. nu hadé laku lampahna. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. waluku ditumpakan kunyuk. sampalan kebo barulé. teu ngahiding ka panglarang. Nya bisa. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. sarua jeung waktuna nyukma. raja-raja dibelenggu. Sabab bukti anu kari. Loba nu paraeh kalaparan. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. tapi kalakay jeung tutunggul. ngalawan sabari seuri. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. bakal ka seundeuhan batur. saban jaman mawa lalakon. Mun ngaing datang. leungit nagarana. mantuan anu sarusah. Ti dinya. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. Ngaing bakal datang deui. Engke mun geus wayah jeung mangsana. mudu ngalaman loba lalakon. mun ngaing nyarita moal kadéngé. . Tapi. nulungan nu barutuh. alun-alun jadi suwung. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. tambah loba nu manggihna. Mémang ngaing bakal datang. ti dinya. ngusumah jeung nitis. imahna di birit leuwi. tapi batur anu nyusahkeun. Kebo bulé nyekel bubuntut. cawéné rareuneuh ku monyét. Arinyana engké jaga. sanagara bakal jadi sampalan. pantona batu satangtungeun. tapi seuri teu anggeus. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Lilana saban jaman. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. ngan narikna henteu karasa. ka nu weruh di semu anu saéstu. Tapi. Nyaéta budak angon. sabab kaburu: warung béak ku monyét. sabagian-sabagian. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. sawah béak ku monyét. Mun ngaing datang moal kadeuleu. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. turunan urang narik waluku. Loba batur ti nu anggang. ngoréhan bari ngalawan. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. ngumpulkeun anu kapanggih. kebo bulé kalalabur. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. karimbunan ku hanjuang.

ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. tapi raja. nyieun pancuran di tengah jalan. ti dapur laju salembur. Ti dinya datang budak janggotan. haseup ngebul tina pirunan. Mani sahéng buana urang. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. Puguh musuh. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. nu nyapihna urang sabrang. nu harideung disieuh-sieuh. kaburu aya nu nyapih. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. ngaleuwihan kebo bulé. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. hanteu pati lila. Arinyana mah ngalalajoan. hayang meunang sorangan. Mingkin hareup mingkin hareup. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. Laju aya deui raja. nu bingung tambah baringung. nu ngaramuk tambah rosa. majarkeun néangan musuh. nu diporog mah lain satona. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. tapi jelema anu ngélingan. henteu beda tina tawon. anggeus témbong bulan ti beurang.Laju hawar-hawar. nu palinter loba teuing. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. Tapi. Buta-buta nu baruta. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. . padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. puguh batur disebut musuh. nu tanina ngan wungkul jangji. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. kembang kapas hapa buahna. Sing waspada! Sabab engké arinyana. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. asalna jalma biasa. barudak satepak jaradi bapa. tapi buta henteu neuleu. sabab nu ngaramuk. ngageuingkeun nu keur sasar. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. Laju bubuntut salah nu ngatur. wadal pamolahna sorangan. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. ngamukna teu jeung aturan. loba nu paraéh teu boga dosa. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. Ngan nu aréling caricing. dijieun batur. malah budak nu janggotan. Arinyana teu nyaraho. tapi. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. ngamukna teu ngilik bulu. Di urut nagara urang. Da bonganan. ngélingan nu keur paroho. nu boga hak marénta bagianana.. buaya eujeung ajag. ngadeg deui karajaan. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Tapi mémang titisan raja. galudra megarkeun endog. da puguh titisan raja. Pangpring sabuluh-buluh gading. dipaléngpéng keuna sayangna. loba buta nu baruta. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. miara heulang dina caringin. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Iraha mangsana? Engké. Laju ngamuk turunan urang. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. Buta bakal jaradi wadal. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. Nu hawek hayang loba. Sakalina aya nu wani ngageuing. langit anggeus semu beureum. naritah deui nyembah berhala. Laju ngadeg deui raja. Sanusa dijieun jagal. ngan pinterna kabalinger. Boro-boro dék ngawaro. Tapi kabarérang. ganti deui jaman. da raja buta! Lain buta duruwiksa. Arinyana teu areungeuh. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Sabab sarieuneun kanyahoan. nu ngebonna tukang barohong. Nu barodas dibuburak. panarat pabeulit dina cacadan. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. mingkin hareup mingkin bedegong.

parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. béakna ku nu nyarekel gadéan. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://nurahmad. Génjlong deui sajajagat. Laju naréangan budak angon.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi-sunda/ . Urang Sunda disarambat. disusul ku tujuh gunung. Sanagara sahiji deui. jaya deui. sejana dék marénta tumbal. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. keur ngelak dina tutunggul. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Naréanganana budak tumbal. geus mariang pindah ngababakan. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. sabab ngadeg ratu adil.Nu garelut laju rareureuh. laju kakara arengeuh. kabéh gé taya nu meunang bagian. nu garelut jadi kareueung. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. budak angon enggeus euweuh. Tapi.wordpress. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Hadé deui sakabéhanana. tapi engké. Sabab warisan sakabéh béak. Buta-buta laju nyarusup. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Ayeuna mah. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. urang Sunda ngahampura. Nusa Jaya. ratu adil nu sajati. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung.

geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. pikeun hirup ka hareupna. arinyana bakal kamalinaan. mun tengah peuting. Dia mudu marilih. anu somah sakabéhna. tah éta tandana. ngilu rudin bari lapar. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. Turunan dia. hanteu pantes jadi Raja. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. lolobana bakal jadi somah. Sabab pikeun ngaing. Tapi masing nyaraho. lapar baé jeung balangsak. tapi moal boga . geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. Ulah sina talangké. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. Ka batur urut salembur. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. Engkéna bakal aya babalesna. Mun aya nu jadi pangkat. jembar senang sugih mukti. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Engké jaga. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. supaya engké jagana.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. tapi Pajajaran anu anyar.Uga Wangsit Siliwangi (sunda) Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. ngilu hirup jadi balangsak. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu.

Sagala-gala diranjah ku monyét. Ti nu laleungit. mudu ngalaman loba lalakon. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. ti dinya. ngan narikna henteu karasa. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. sanagara bakal jadi sampalan. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Kebo bulé nyekel bubuntut. kahieuman ku handeuleum. Engke mun geus wayah jeung mangsana. mun ngaing nyarita moal kadéngé. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. tapi batur anu nyusahkeun. supaya anu laleungit kapanggih deui. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. tapi kalakay jeung tutunggul. laju nitis dipinda sukma. sabab kaburu: warung béak ku monyét. Loba nu paraeh kalaparan. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. ka nu weruh di semu anu saéstu. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. ngan di waktu anu perelu. Tapi. teu ngahiding ka panglarang. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. teu ngarupa teu nyawara. kebon béak ku monyét. Ngaing bakal datang deui.kakawasaan. Inyana jongjon ngorehan. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. karimbunan ku hanjuang. laju turunan urang aya nu lilir. ngalawan sabari seuri. Ti mimiti poé ieu. tambah loba nu manggihna. sabab acan wayah ngalalakonkeun. ngoréhan bari ngalawan. nulungan nu barutuh. imahna di birit leuwi. lain méong lain banténg. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. saban jaman mawa lalakon. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. tapi seuri teu anggeus. sawah béak ku monyét. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. waluku ditumpakan kunyuk. Hanteu arengeuh. yén jaman geus ganti deui lalakon. Tapi. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. . Ti harita. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. sarua jeung waktuna nyukma. alun-alun jadi suwung. Nyaéta budak angon. Tapi loba nu pahili. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. kebo bulé kalalabur. ngumpulkeun anu kapanggih. Leungit dayeuhna. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. ngusumah jeung nitis. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. sawah béak ku monyét. Tah di dinya. turunan urang narik waluku. tapi méré céré ku wawangi. Mudu arédan heula. nu hadé laku lampahna. Loba batur ti nu anggang. Arinyana engké jaga. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. Sabab bukti anu kari. Pajajaran leungit ti alam hirup. leungit nagarana. mantuan anu sarusah. Mémang ngaing bakal datang. pantona batu satangtungeun. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. Mun ngaing datang. cawéné rareuneuh ku monyét. Sabagian disumputkeun. Mun ngaing datang moal kadeuleu. Nya bisa. sabab murah jaman seubeuh hakan. leuit béak ku monyét. Ti dinya. sampalan kebo barulé. Engké bakal réa nu kapanggih. Lilana saban jaman. bakal ka seundeuhan batur. sabagian-sabagian. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. raja-raja dibelenggu. ngan mapayna kudu maké amparan.

panarat pabeulit dina cacadan. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. loba nu paraéh teu boga dosa. nu palinter loba teuing. loba buta nu baruta. Laju bubuntut salah nu ngatur. ngamukna teu ngilik bulu. nu boga hak marénta bagianana. Di urut nagara urang. majarkeun néangan musuh. Sanusa dijieun jagal. Buta-buta nu baruta. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. Mani sahéng buana urang. nu ngebonna tukang barohong. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Nu hawek hayang loba. nu tanina ngan wungkul jangji.. asalna jalma biasa. ngageuingkeun nu keur sasar. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. ngaleuwihan kebo bulé. Laju aya deui raja. Arinyana mah ngalalajoan. haseup ngebul tina pirunan. Arinyana teu nyaraho. Sing waspada! Sabab engké arinyana. Iraha mangsana? Engké. tapi buta henteu neuleu. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan.Laju hawar-hawar. Sabab sarieuneun kanyahoan. ngadeg deui karajaan. malah budak nu janggotan. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. hanteu pati lila. Da bonganan. da raja buta! Lain buta duruwiksa. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. nu bingung tambah baringung. Boro-boro dék ngawaro. galudra megarkeun endog. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarepngarep caringin reuntas di alun-alun. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. tapi. dijieun batur. da puguh titisan raja. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. nu ngaramuk tambah rosa. ti dapur laju salembur. ganti deui jaman. tapi jelema anu ngélingan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Laju ngadeg deui raja. puguh batur disebut musuh. Buta bakal jaradi wadal. barudak satepak jaradi bapa. Sakalina aya nu wani ngageuing. sabab nu ngaramuk. Ti dinya datang budak janggotan. wadal pamolahna sorangan. kembang kapas hapa buahna. hayang meunang sorangan. mingkin hareup mingkin bedegong. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Tapi kabarérang. henteu beda tina tawon. naritah deui nyembah berhala. kaburu aya nu nyapih. Ngan nu aréling caricing. anggeus témbong bulan ti beurang. dipaléngpéng keuna sayangna. tapi raja. nyieun pancuran di tengah jalan. nu nyapihna urang sabrang. nu harideung disieuh-sieuh. . raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. Tapi mémang titisan raja. ngélingan nu keur paroho. langit anggeus semu beureum. ngan pinterna kabalinger. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Tapi. buaya eujeung ajag. Laju ngamuk turunan urang. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. ngamukna teu jeung aturan. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. miara heulang dina caringin. nu diporog mah lain satona. Mingkin hareup mingkin hareup. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. Pangpring sabuluh-buluh gading. Puguh musuh. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. Nu barodas dibuburak. Arinyana teu areungeuh. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun.

lamun Gunung Gedé anggeus bitu. keur ngelak dina tutunggul. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. jaya deui. geus mariang pindah ngababakan. Génjlong deui sajajagat. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://maztrie. ratu adil nu sajati. Tapi. kabéh gé taya nu meunang bagian. Naréanganana budak tumbal. Nusa Jaya. budak angon enggeus euweuh. Hadé deui sakabéhanana. béakna ku nu nyarekel gadéan. Laju naréangan budak angon. nu garelut jadi kareueung.blogspot. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. Buta-buta laju nyarusup. Ayeuna mah.html . urang Sunda ngahampura. sejana dék marénta tumbal. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui.com/2009/05/bojnihqjwdbqhjvcsbkjcncjnbkjwbsk. sabab ngadeg ratu adil. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. disusul ku tujuh gunung. Sabab warisan sakabéh béak. Sanagara sahiji deui. tapi engké. laju kakara arengeuh.Nu garelut laju rareureuh. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Urang Sunda disarambat.

ngahaturi pangabakti ka wa dalem dingin. wa asyhadu anna muham-madar rasulullah. sabadegana. melek papantunan nu digurit. saeutik-eutikeun nu disuhunkeun. ka rama. kang wecan ku-ma ceuk Alloh. ka sunan kalijaga. jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. ka sang ratu dangiang. kita mah nyuhunkeun widi. ka para wali. mugi kersa ngahampura. sim kuring ngaula pihatur. mapaykeun caritaan. ka embah kuwu sangkan ci-rebon girang. ka indung bumi. karo. Saterasna hatur pangabakti. para dedemitbandung. Ngahaturkeun pangabakti. dumeh ieu. ka galuh adam babar bu-ana. ka urang sawerga maniloka. ka para nabi. Ngahaturkeun pangabakti. ka gending sanga gending. nang manik geusan tetep. taya lian.. ka para wali salapan. ka sapuluh walinunggal. jisim kuring. jisim kuring kudu melek. saterasna hatur pangabakti. sim jisim muhammad. ka papat pangeran. ka pangeran. ka nu boga kemitan. Jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. di hulu dayeuh. di birit leuwi. supayadiparengan berekah salamet. ka bapa opat. mugi ulah janten kabenduan. ngahaturkeun pangabakti. bulan ieu. sim kuring seja ngahaleur pitutur. ngahaturkeun pangabakti. sing araning menyan. ka sangiang rancasan. . cur kumancur pangabukti kaula. ka kawasa. sanggakeun hatur pangabakti simkuring. bulan duabelas. para sahabat. para widadari. ieu nu rek digurit papantunan. ka para malaikat. ka para dedemit sadayana. bakal ditukil. Ya Alloh. sang limar putih ratna. ka bapa langit. rek ngahaleur picatur. Ngahaturkeun pangabakti. marteda ka gusti nu pasti. ka para bujangga. nu asal embah pange-ran panjunan. para pohaci. margi dikota. ka wa dalem dingin sunan purba. ka sangiang ringgit. Alloh Alloh sayidina muhammad. ka indung tilu. ka opat pangeran dasar bumi. saratna. Sang pedah putri manik. turunkeuneun ka incu putra. tuakeun dagang isun. ngahaturkeun pangabakti.Kembang Panyarikan Asyhadu alla ilaha ilallah. Sim kuring ngahatur pangabakti. nu aya di sawarga maniloka. jisim kuring. tandang waras waluya. Ngahaturkeun pangabakti deui.. ka aulia sanga. jisim kuring rek nyuhunkeun pitulungna. sayi-dina muhammad. ka nu boga taun dalapan. ka rasulullah muhammad. saeutik-eutik-keun ge disuhunkeun. ka pangeran jurus. piwarangan ki ayip. poe ieu. ieu maksud-maksad. mapaykeun caritaan. taun ieu. ka nu pa-ra dedemit sadaya. peuting ieu. ka embah kuwu sangkan cirebon girang. nu cicing di tengah cai. turunan widadari pa-tang puluh. jisim kuring nuhun-keun deui. ka ibu. nuhunkeunwidi. teu diwiji-wiji. nuhunkeun idin. ka Alloh nu kawasa. nu asal embah pangeran panjunan. ka guna kusumah. sap kaen sang pada herang. windu ieu. ka wa dalem dingin. Alloh huma soli ala sayidina. bilih kurang jungkrang sareatna. para dewata. melek ti peuting. ieu dumeh caritaan.

aki soleh soteh. ka betara naga raja. nya sia mah nya nurmaya. kukus aing me-nyan putih. aci buana. dalem tapa tarekate nya dunia dalem tapa seuweu ratu nu lalembut. nu badag seuweu kaula. eusina dewata dua. Ahung ku sang rarawana. cisadane nunjang ngaler. Kocap. ijrail. mugi kersa ngahampura.lain ngarajah. nu lungguh di lingga wulung. su-paya berekah salamet. sakaol cet recet. ka sang rumuhun. kandeg kalangsu. pikeun pageto. ti tengah cirancamaya. aci tumang balang paksa. dumeh cariosan rek ditukil. ka ituna. nunjang ka bukit bu-rangrang. Bul putih ngaraning kukus. ret ka manggung. ti tengah cinembarang herang.. nu lembut mah seu-weu ratu. tampalirih ngaraning parukuyan. da herang dijero raga. cacap pangkat disalin deui. didamaran tengah poe. gampang balik. guriang tan katingalan. sing kuring na tungtung biwir. salah ngucap. sup asup kana parungpung buuk. narowongan ka ati sun. ka ti pati samar. waras waluya. teu kenging kaluluhuran. hurung batan kanjut ruyung. kiyen sadina mangku anggawa nur sakti. cocokna cop ka ati. isropil. munahan jeung nyebutkeun. sang ratu. gunung rompang candra lentang. mangka datang ka nu wenang. pepet ka heuleut. ret nangkuban.ratu gumilang. parandene teu kadeuleu. ratna gumilang ngaraning menyan. bisi deuleu papadang ati. cacap pangkat disalin deui. nya sia mah nya nurmaya. geus tueuk ceu-rik. ci peucang ka tebeh wetan. hula ilahuma. ka betari naga danti. ingetan diguratgurat.. kawasa sakti. tipadaleman. disuhunkeun pitulungna. aing nginjeum ka sadang kasaktian. dipegateun jaman ratu maesa berhala. laer barang. nu putih tunggaling aing. tak tibakena ciancamaya. nya kudu make parawanten. jabrail. ka betara kabetari. ahung lungguh tanpa buana. dungkuk aing dungkuk sang yuga. mun salah benerkeun aing. darma mangjantenkeun. tilu pangkat majar ahung. cit peujit. susukan tanjakan bankjaran kembang. gunung raksa cakrabancana. awaking nu seda leuwih. nyanghulu ka gunung guruh. mangka terus ka nu ngasuh. ka ieuna. uklah sieuh beuteung ceurik. lembut batan me-rang buuk. nu herang di lingga omas. turunkeuneun ka incu putu. cihaliwung nunjang ngidul. sang yuga sang racik seda. sang karancang na tungtung letah. ka guru putra hyang bayu. lain munah. aci bumi. jisim kuring. gunung timbal eleh. pamuruyan gajah putih. awaking nu seda sakti. siliwangi nya pakuan. pangmancatkeun aing ka sang windu-rarang. isun sakti. diri sang ratu luhung. siliwangi ti pakuan limbangjaya. rasa sajagat. sarang tumeka ning badan. ahirjaman. keur naon eta diinjeum. ret ka manggung. dua sarerah sagala. bilih luput nyebut. keur meujeuh nu ngukus muja. ka sadayana bae. wadukan hulu. neut malik ti luhur. ti laer mandele. gunung manik mandala tiga kapanten. ti ka ret. geus pajeng munah bae. nunjang ka bukit burangrang. ti pakuan renta danti. ka basuka ka basuki. ngenta widi ti nu sakti. ku pohaci windurarang. nu hejo awaking. saca maruih inten. sajagat kabeh. rawana huriping beurang. putih batankembang pacing. estuning estulah saeutik. mun bener asuhan aing. . sumebar papadang ati. minkail. kahandapka sang nugrahan. nyanghulu ka gunung guruh. isun ring kong koncong. Bul kukus aing ka handap. badag batan merang henca. nu aran di jero kurungan aing. putih aing jeung tarima. timu deui sing kuring. Iring-iring bukit jati. ka lawe laut. kang ngelun ka manggung. ditibakeunna ka tarekate dunia. teu kenging kalelengkahan. sakitu pihaturna saeutik. Mambrang batan candradita. kiruh ti hilir ti girang. tangkalna ngaheuleut. make dicokotan deui. mustakil damel jati kaula. nu calik dina lemah putih. nya aing nu tunggal putih.

ahung buta kasunian. hurip jaya di buana. sadayana. neut hudang sarinu rarang. hyang nu seda mah puguh bae. kawisesa ku awaking. bising aya setan anu ngewa-ngewa. Hurip nu ngarajah. Raden Panji arummangu. urang cuang caritakeun. iku teka gustine raratu galuh. raden palawiru. langit munah. kula mung neda ngaapal. aya di manggung. nya aing si anggawenang. kumendeng megat jalan kumarintang. tamba sepi nu di bumi. neukteuk beuheung rawana. kula teh megat-keun apus. ulah sindang barang geusan.sang ku paeh oray buana. sang batara susuk tunggal. pangaitkeun aing kacapi. mana hudang ku tarima. maha mulya. pangmu-nahkeun aing itu. hol bumi. mangkana tanghi ti peuting. mangka harus batan calung. ilang tanpa ka-rana. sora daek jeung kacapi. tanah lemah tukuh bumi. si dengdang si ngawangngawang. cacap pangkat disalin deui. ratu patanjala seda. pada sirna. mangka hurip nu dilalakonkeun. hurip jaya di kurungan. bisina mada-madawi. ngadu-dukuh di jambuluwuk. neda panjang pangampura. hol manusa. hurip jaya di kurungan. Ahung guruh limanputih lalakina. sumuwuh pamunah ratu. ngababakan di jambudipa. maya lenggang kancana. bising aya jurig anu nyiliwuri. da aing mada-madawi. diguratkeun. mopoyakeun nu baheula. aya di handap. agung kula nya paralun. bapa adam. neda panjang da pangampura. bumi munah. kantun neda mulus rahayuna. da puguh . setan lawas. kana pucuk gebang pondok lontar.neda panjang pangam-pura. sup asup ka pusereun agung. nya kacapi nya awaking. marteda ka nu kawasa. hyang wisesa. diguritkeun. ngaler-ngetan sora nu reh. nya aing katelahna. salamet ta kula mipir baribis. sang batara susuk tunggal. Kun paya kun. cacap pangkat disalin deui. Neda agung nya paralun. tamba lebur pituturan. ka punah kapara wisesa. sang ku paeh oray buana ti handap. pangmunahkeun aing ieu. roh betan kaula. aing nu wisesa di buana pancatengah. Ahung guru pucuk hyang bayu. sunda babut. mana usik ku pamilih. cuang diajar mupulihkeun nu bihari. tambailang kalagian. da teu nerus narutus. ti manggung. aing nu nangtung si nguwung-ngu-wung. hol setan. basa mengkong cisadane. tamba rehe nu dibale. narajang alas. basa nyusuk cihaliwung. ngabalungbung tampa puhun. sakecap tamba buagan. tamba euwah-euwah da-tang. cacap pangkat disalin deui. cacap pangkat disalin deui. maya mas. manusa lawas. sunda ngawih. hurip jaya di buana. dat musna sirna. tukuh buana. Caturkeun. sang tunggal sang rajah punah. ecekan guguluntungan. tes manetes. mangka ngear batan gangsa. mulya kara-kara ista. sang pamunahing rajah. ahung guru sang seda tunggal. Agung kula nya peralun. ahung guru sang seda malela. sabeulit tamba pamali. sang punah sang darma jati. isun jaluk sora sia. ka sang ratu teja gelangan. ora bayane. raden kian santang. dingaran sumangga wenang. aing nu wisesa di buana pancatengah. ratu wisesa. sunda becik. cacap pangkat disalin deui. asup sukma bayu ka kurunganana. cacap pangkat disalin deui. mangkana hudang ti beurang. Ahung buta kasundulan. hol langit. palias kula ngadatangkeun mah. usik nyaring sari nu kasih. babu awah.

Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kidul. sok teundeun di handeuleum sieup. nu calik di gajah depa. dibuka ku nu maliwat. merangan geger landesan. ku nu sakti tan kabudi. weruh-weruh wijaksana. Tanjak barat ka pajajaran. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. ngahudang ngaraga wayang. ku nu bisa ngabujangga. neda panjang pangampura. neda agung kaula nya paralun. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah wetan. paranti neundeun carita. merangan geger landesan. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah handap. pan luput kula ba-yuan. nu seler ti ranggalawe. merangan geger landesan. Seja kula rek diajar.lungguhing galuring pantun. watekna mah bising perang tampa sangkan. palias ditunda dinya. Cupu dicupuan deui. neda agung nya paralun. nu rancage di angenna. diseuweuan da ratu agung. sacekan sareanana. ngembat papatan caritana nu ba-heula. Salian ti ratu kulon. rek mapaykeun seuweu raja nu baheula. eusina mustika jalma. pating haleuang. nu tirih ti siliwangi. neda panjang pangam-pura. merangan geger landesan. mun salah kula pagahan. merangan geger landesan. kajambak tuang paparas. astagina. nu calik dina panitih. pangcalikanana ku kuningan.. eh. kakipaskeun taken wayang. watekna mah bilih perang tampa seler. diwadahan ku cupu manik. kahudangkeun tihang panggung. pencaring ti mundingwangi. ti mendi picaritaeun.anu gelar urang caritakeun. tambahan ti citeresan. nu salat dina pangucap. watekna mah bilih perang tampa puhun. direkakeun gajah depa. ka sadaya nubakal dicarioskeun. suksila raja betara. neda panjang da pangampura. lamun kulon kadi katon. kacokot tuang jojompong. handapeun caringinkurung. mun bener kula asuhan. kuningan direka munding. ti citeres. tunda eta di hanjuang siang. citeres ti kahiangan. seler patih ranggalawe. pindingan. ti kahiangan. . megatkeun kaula ka tampa laranganana. Nyokot bari ninggalkeun. eukeurna kumpul mungpulung. nu menta dilalakonkeunana. ti kahiangan. panjangna sadeupa mider. ku nu seda tan kabuka. nu agung di gunung bubut. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. Palias kula munnyaturkeun menak ti sabeulah luhur. diteundeun di jalan gede. nu ngujur dina pangambung. gebyar. pating derengdeng. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kaler. ditilaman ku sarat tangan. watekna mah bilih perang tampa pulur. dituruban ku mandepun. nu ngancik dina panitih. tambaga direka kuda. agung kula nya paralun. nu muter di karantenan. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. anu tuhu urang caturkeun. watekna mah bilih perang tampa sadap. ti citeres. putra patimu jeung ratu. pencaring ti mundingwangi. bakalan kajenggut tuang kukuncung. eusina putra patutan. emas direkakeun gajah. nyukcruk seuweu ratu nu bahayu. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. di ngaran panji haleuang.

" "Beu.Ngariung para nu jangkung. sebab lengoh ka-lempohan. ulah samarganing taun. si kakang sapanjang namgtung bumi. di dieu di mega malang." "Inggih mangga kang bakal.. kuda bulu landak. lamun bae keresa maha. kula ngantosan. ngajajar … Ujaring cinarios. "Kakang bakal sim kuringmah. naon nu dibawa?" "Kakang bakal sim kuring mah. sarta muga-muga sing laksana paneda.. perkara jimat anjung wesi bagbagan wesi. hayang dibelakeun ku si ka-kang. lampah ratu kembang panyarikan." "Inggih duka ayana mah dimana. mangga urang cuang pulang deui bae. kudu aya banda barangna. nunjang lemah. di mendi atuh nu kitu ayana?. najan windu kula moal welwh ngantos.bulan.bayi. "tutug timus perele panteg.. yen kakana teu acan datang." "Mangga. papatong jang-jang salaka.. kula sanggem ngantosan". teu tepang deui jeung raja.ana kitu..teu kersa mah sawios. tinimbang ka ratu." "Teu langkung sakumaha pangersa sampean. cunduk ka ratu seba ka menak. ngerakeun ku deu-ngeun-deungeun. anjung wesi bagbagan wesi jimat. "mas ratu!. sing hasil nya pa-maksadan." Ditinimbang ku raden. eusinamunding bulu hiris.mangga. kakang bakal. muga-muga diparinan salamet." "Beu. kajeun teuing te-lat di jalanan. cirining teu acan hasil pamak-sadan. sar-ta dungakeun. kalicangket jangjang mayang. ulah beu-rang peuting ge mangga.. terus ka raja. moal daek seba ka raja. disebakeun ka menak. ulah peuting. nam buru-buru urang bisi kalepasan. Peklamun maneh tetela. cundukkeun ka ratu. urang cuang pulang deui bae. temen maneh hayang mawa. ulah leumpang kalayatan.mangga kakang bakal." "Pek ulah undur kalayuan. jeung bokor salongo. mangga ilari.kakara ngadenge. di mega malang!" "Inggih. nu dikantun kula. ka nagara urang. lamun mawa anjung-anjung wesi jimat.." "Bener ceuk pangucap mah gampang.kakang bakal.. wirang temen ku deungeun-deungeun. mangka daek ngantian di dieu.payung agung gelang gading. ngan bae numutkeun ari aya ngaranna mah. sebakeun ka nu jadi raja". da kaula ge teu terang. "tinimbang kami teu tepung deui jeung ratu. daek-daek dicunduk-keun ka ratu. ari ngucap sok sembarangan.rek angkat." .. muga-muga salamet sampean nu angkat. embe bulu songket. tapi nu enya di endi ayana eta?. ka nagara urang. kakang ayeuna widian. lamun mawa barang eta. eta kaula daek. biwir handap jeung nu luhur. kadar mawa puyuh sahiji. ti tadi ge moal daek cunduk ka ratu.

" "Sok bejakeun ka dewek!. "mangga launan. serahkeunadi!" "Inggih kula teu ngagaduhan. bening kesit mudunna.. bebas nagarana disambut... coba-coba dewek menta anjung wesi. kacarios mudunna raden.. bejakeun ka awak sok!" "Ieung. kana kaluput-lepat kula. ancur leburna. kuda ramenantak gajah ramenantak. ulah bobad ula goro...lamun gableg. ancur lemburna. diwuluku… digagacek. sam-pean kang bakal". papatong jangjang salaka. kolear. taya karempan taya kasieun.lanceuk." "Piraku adi?. kalicangket jangjang wayang. mangga ilari di patempatan kula. Sasumpingna raden ka nagara buanan larang. pamugi-mugi hampura. sok bejakeun ka dewek. lamun teu gableg. kumis baplang sangga dulang. Ka mana raden nya mudun?.kaula nu matak ge teu ngadenge-denge..inggih kula mah... handapeun buana tengah. bagea sampean!". gadang ngantun-keun saderek. eusina kuda bulu landak. Kcarios. "Adi. "Permisi mas ratu". kacarios buana pancatengah kaliwat. rek ka mana. sok ngaget-ngaget ka kula.kuda ramenantak!. anjung wesi bagbag jimat. dipalar modar ku dewek. bilih sampean teu percanteun mah. kamana nya ragrag?. kolear. jeung bokor salongo.raka ari sampean.pangampura. ayeuna luput teu bisa nyerenkeun buktina. ratu kembang pa-nyarikan. bagbagan we-si..leuleuyan. dewek datang teu dihormat adi!" "Ieung.. Embe bulu songket.. goletrak teu aya naon-naon. "neda adi!". "Tas ti mana sampean?".. ratu kembang panyarikan.. teu mere bejana. kolear." "Maneh diperih pati. da teu ngadenge-denge beja-na. ramenantek!. di mega malang..raka? "Dewek nu matak ka dieu datang. langlang-lingling." "Sok adi serahkeun ka dewek.Kacarios ratukembang panyarikan. bujeng-bujeng kula ngagaduhan nu kitu. ka nagara buana larang... payung agung gelang gading. jalma nu taya ka-inggis karisi. rek namyakeun kamaneh.. ngaranna ge kula kakara nyaho. ti mega malang. sia serahkeun ka dewek. paralak. gajah ramenantak!. kolear.. nu kasebat. sok. menta beja di mana nu aya. bebas nagara disambut. ulah bohong ulah bobad. diwuluku digagacek… diurus ku dewek!" "Ieung..sok!" . lamun teu mere barangna.. gejlig. diurus ku dewek!" "Ieung.. munding bulu hiris. anjung wesi bagbagan wesi. bejana nu bogaeun.

"Kacarita kupara ponggawa bae.."aya deui raka!". "ieu handapeun buana kula. "Na hade.leres". "kutan? ku naon pagerna.. "kacaraios ietuk jimat kabuyutan.. "kacarios aya oray laki. nutup muka ku manehna.sapala-sapira-sipil!". "aduh.sing heman.. sok bejakeun!. "hileud sagede gulungan kasur!. "kampaan beusi ngahalangan jalan. "naon adi!".kitu adi?". masing nyata". matana lir mata simeut. "ah.sapala-sapira-sipil!". "ah. lain batu. alon heula masing tetela. alamat sieun dirurug nagara ku-la. pagerna ge paripaos lain awi. teuas tulang liat kulit. kasebat nu bo-gana. "waliwis putih sagede tampir. sebab eta tu-menggung rangga walian. "aya deui raka!"... "naon adi?". totosa bojana kulit. "ayeuna dewek permisi adi!"..lain kayu.adi?". sampean moal sieun?". "dewek rek ka nagara buana nyungcung. eta nubogaeun anjung wesi. hiji nagara galendor..ari buana nyungcung. sampean kira-kira bisa ngarepeh-keunnana?". sampean kinten-kintenna moal sieun?".raka. tohaga perkawis nu jaga negara. sagede catang kalapa." "Moal adi!. ngan sampean upami datang ka sampe bisa." "Ceuk beja di dieu nu boga?". anu gaduhna enjang buana. sok! sok!" "Kula ari terang mah henteu. kasebat tumenggung rangga walian. ulah bebeja meunang kabar ti awak. sampean moal sieun?".. "naon adi!".. bagbagan wesi jimat saeusina. "naon adi?".. "tiwuan ge sagede hayam bibit.. "aya deui raka!". peupeujeuh ulah bebeja. tumenggung rangga walian. lain waja. "lian ti eta aya deui raka!". aya deui buana?" "Inggih ceuk beja mah aya. ngagolang di tengah jalan!".raka!" "Beu. "ah. lain beusi". sampean moal sieun?". bakating ku sieun. "enggih leres.adi?". tapi sampean poma-poma. kajaba di nagara buananyungcung.Kuda ramenantak gajah ramenantak. "rek ka mana raka?.. saputer karaton nyi-ger. eta nyandak jimat. nu gaduh-na tumenggung rangga walian.. "beu.sapala-sapira-sipil!" . kaduana buana nyuncung. lamun sampe bisa laksana. dumeh aya ponggawa kitu petana.sapalasapira-sipil!". gada racak. tapi eta perkara di nagara buana nyungcung. "Ieung. salapis deui"... adi!" "Inggih leres alon heula. "sapala-apira-sipil!". kapaksa. sampean kinten-kinten sanggup?" "Jah. "naon adi!". "lian ti dinya aya deui raka!". "enggih. nyandak pedang jeung tumbak.raka. "sapala-sapira-sipil!".naha handapeun negara maneh. lebah mendi adi?". nyiger saputer karaton. yen meunang beja ti awak". "ah. "aya deui raka!"." "La-la-la. sadaya pada batoton.sagala sapira sipil!".raka!. kocapna gagah.. ngan ngadenge beja wungkul. "naon adi?".

tutug timus parele panteg. riab. matana lir mata simeut bae. kolear. "Beu.ayeuna dewek permisi. "ah.. kolear. "teu salah ceuk beja. nyorang ka nagara galendor. ditonjok oray. oray sagede catang kalapa!" Raden sanggeus patepang jeung oray. copong molongpong. Datang kanagara. kolear. Ngemplang narawangan. jero atina. launa mudun terus. lajeng raden teh mudun. ka wani-waningambah ka nagara dieu. ponggawa saputer karaton..sapala-sapira-sipil!".. "Wakadalah.. kolear. Kacarios. barang ningali ka karaton. ratu kembang panyarikan mudunna. riab cekot.tetela nyata. "wah teu sapira kadigjayaanana oray!" Aya welis sagede tampir.. "wah teu sapira kadigjayaan!" . maksa-maksa temene sabodo. "rek ka mana sampean?"."Tah ku kituna raka. gemblung. jebot!.. "Aya deui adi?". "o-o-lakada-lah". da kula terang mah henteu". disepak buta. "moal adi!" Kacarios. ku urang nagara buana nyungcung.. tapi poma-poma upama sampe dugi ka hasilna.. handapeun nagara. nyangking keris. riab.. kolear. teu ana paran solonong. riab. sampean moal si-eun. blak nangkarak... pada batoton.."beu. nyata wadya bala ponggawa. ratu kembang panyarikan. nyandak pedang reujeung tumbak. "Wah... nu gaduhna enjang buana. aya terus kalakuan pan balik!. nagara buana pancatengah. "kok! kok!". ceuk kuda ramenantak. aneh kuda ramenan-tak. ti nagara buana rarang. bakat kesit.ieu ponggawa endi?.. pada nyandak pakarang... kitu sipilkieu sipil. meunang kabar beja. atawakumaha ieu jalma kanyahona?". Raden rut-ret ningali... goletak modar. byar. jeblag!.gih.. kasebat nagara buana nyngcung. "sebaba kula sieun dirurug.adi!". jeblag!.. kaler kidul. cek bejana bae..ponggawa. "rek ka buana nyungcung!". lajeng matek ajian panerus bumi.raka?" "Ah.. anu katelah rangga walian". teu salah cek beja. "inggih.. kulon wetan. ti kuda ramenantak gajah rame-nantak.raka!". dilalarkeun kalimahna. ditampiling welis.. "moal adi!". ti buana rarang.yeuh!". kumaha carana.ponggawa!" Kacarios raden. lamun sanggem sampean.. ku tumenggung rangga walian.. jeung gadana. lajeng raden mudun terus.mangga raka.ieu jalma. sakuriling bangking.. saputer karaton nyiger. ulah nyebatkeun meunang beja ti awak. siga anu mere jalan ka handap. "enggeus sakaterang kula sakitu. jeung eta perkawis nu jagana. kapan kula kabawah perentah. kan maksa-maksa. kon ba-lik!" Kacarios teu diitung najan buta sagedena. oray sagede catang kalapa!".. goletak mati.

goletak modar. diteunggeul ku peureup.html .Aya tiwuan sagede-gede hayam bibit. ngong!. "tiwuan teu sapira mati!" Sumber: Purnama. Yuzar.com/2008/06/carita-pantun-kembang-panyarikan-jawa. ngong!.2006. jebot!. 2005) http://uun-halimah.blogspot. “Analisa Struktural dan Nilai Cerita Pantun Kembang Panyarikan dari Kabupaten Ciamis” (Laporan Hasil Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful