Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, “Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi…ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: “Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.” “Sukur atuh, sok geura turun,” walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua, teu ditampa. Ka anu katilu, nya kitu kénéh. Pajarkeun téh, lain teu hayang nampa, ngan sieun ku Si Tétéh.

Léngsér mulang deui ka Purbararang, pokna téh,” Nya sok baé atuh, bisi pajar nampik pasihan rama.” Lutung kasarung tetep di karaton. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Keur jarongjong ninun, ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. “Cing Adi, pangnyokotkeun taropong!” “Ih, Tétéh, apan boga bujang lutung,” Cék Purbaleuwih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng, top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima, sor disodorkeun! “Jurig lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah, anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun, Lutung unggeuk, tuluy nuturkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér, geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun lutung, tamba suwung. Kajeun hideung, tamba keueung nu di leuweung. Kajeun goréng, tamba jempé nu nyorangan. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” Tutas haturan, Léngsér mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék, di hateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep Sang Putri disirep. “Utun, urang saré jeung kaula. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah, Sang Putri, lutung mah tara saré jeung manusa, bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Éh, deudeuh teuing. Putri téh nalangsa pisan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga, niat misalin Sang Putri meungpeung saré,” gerentes Lutung Kasarung, Guruminda mamalihan. Raksukan digédogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna, leuwih agréng ti nagara. Purbasari dipangku, diébogkeun dina kasur tujuh tumpang, disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui, tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goréng budi ti leuleutik, nu goréng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Ruparupa akal dikotéktak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.

Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Purbasari éléh. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. ieu tanjakan téh laksana. Ku pitulung Lutung Kasarung. jadi praméswari Guruminda. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Tapi Purbasari unggul kénéh. pageulis-geulis rupa. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. spk.com/2008/04/24/lutung-kasarung/ . dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. dihukum kudu jadi pangangon. janggélék jadi Guruminda deui. paloba-loba samping. Cunduk kana waktuna. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Hidayat Suryalaga. Mangka saat sapeuting. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Ngan anu pangais bungsu. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. baranyay hurung. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. dibekelan arit timah.wordpress. lutung. Indrajaya ngamuk.Mimitna Purbasari diperih pati. Sagorénggoréngna beubeureuh manéhna. tapi teu bisa majar kumaha. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Purbasari. da pubuh manusa. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Karya Drs. Purbaleuwih. papanjang-panjang buuk. Rupa-rupa ékol Purbararang. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. kaungkulan kadigjayaanana. Sumber: http://bujanggamanik. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Tina Gapura Basa Jilid 2. leuwi Sipatahunan. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. kakasih Indrajaya.

geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. lapar baé jeung balangsak. Engkéna bakal aya babalesna. ngilu hirup jadi balangsak. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. tapi moal . mun tengah peuting. anu somah sakabéhna. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. tah éta tandana. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Tapi masing nyaraho. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. pikeun hirup ka hareupna. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Dia mudu marilih. hanteu pantes jadi Raja. Sabab pikeun ngaing.Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. Engké jaga. jembar senang sugih mukti. Mun aya nu jadi pangkat. Ulah sina talangké. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. tapi Pajajaran anu anyar. supaya engké jagana. arinyana bakal kamalinaan. Ka batur urut salembur. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. lolobana bakal jadi somah. Turunan dia. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. ngilu rudin bari lapar. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari.

anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. mudu ngalaman loba lalakon. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. lain méong lain banténg. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. laju turunan urang aya nu lilir. kebon béak ku monyét. laju nitis dipinda sukma. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Lilana saban jaman. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. sabab murah jaman seubeuh hakan. Mudu arédan heula. yén jaman geus ganti deui lalakon. Ti mimiti poé ieu. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. leuit béak ku monyét. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. kebo bulé kalalabur. Mun ngaing datang moal kadeuleu. mantuan anu sarusah. turunan urang narik waluku. tapi kalakay jeung tutunggul. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. sampalan kebo barulé. Kebo bulé nyekel bubuntut. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. sarua jeung waktuna nyukma. Tapi loba nu pahili. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. Tapi. saban jaman mawa lalakon. Ngaing bakal datang deui. teu ngahiding ka panglarang. Tapi. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. ngan di waktu anu perelu. ka nu weruh di semu anu saéstu. tapi méré céré ku wawangi. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. ngusumah jeung nitis. cawéné rareuneuh ku monyét. Sagala-gala diranjah ku monyét. ti dinya. leungit nagarana. Loba nu paraeh kalaparan. Loba batur ti nu anggang. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. teu ngarupa teu nyawara. Arinyana engké jaga. ngumpulkeun anu kapanggih. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. sawah béak ku monyét. Nya bisa. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. Leungit dayeuhna. Mémang ngaing bakal datang. karimbunan ku hanjuang. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. sawah béak ku monyét.boga kakawasaan. pantona batu satangtungeun. tapi seuri teu anggeus. Hanteu arengeuh. supaya anu laleungit kapanggih deui. sanagara bakal jadi sampalan. Sabagian disumputkeun. waluku ditumpakan kunyuk. ngan mapayna kudu maké amparan. Nyaéta budak angon. Sabab bukti anu kari. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. tapi batur anu nyusahkeun. ngan narikna henteu karasa. mun ngaing nyarita moal kadéngé. Engké bakal réa nu kapanggih. nu hadé laku lampahna. raja-raja dibelenggu. ngalawan sabari seuri. . Ti harita. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. Ti dinya. alun-alun jadi suwung. sabab kaburu: warung béak ku monyét. sabagian-sabagian. bakal ka seundeuhan batur. sabab acan wayah ngalalakonkeun. imahna di birit leuwi. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Pajajaran leungit ti alam hirup. nulungan nu barutuh. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Mun ngaing datang. Tah di dinya. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Ti nu laleungit. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. ngoréhan bari ngalawan. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. tambah loba nu manggihna. kahieuman ku handeuleum. Inyana jongjon ngorehan.

galudra megarkeun endog. nu tanina ngan wungkul jangji. Di urut nagara urang. Sabab sarieuneun kanyahoan. Puguh musuh. Sakalina aya nu wani ngageuing. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. da puguh titisan raja. tapi raja. nu nyapihna urang sabrang. loba nu paraéh teu boga dosa. asalna jalma biasa. Laju bubuntut salah nu ngatur. hanteu pati lila. Buta bakal jaradi wadal. ngamukna teu ngilik bulu. Pangpring sabuluh-buluh gading. Boro-boro dék ngawaro. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. ngamukna teu jeung aturan. nu harideung disieuh-sieuh. dipaléngpéng keuna sayangna. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. nyieun pancuran di tengah jalan. Ti dinya datang budak janggotan. loba buta nu baruta. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. nu boga hak marénta bagianana. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. nu ngebonna tukang barohong. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur.. ngageuingkeun nu keur sasar. kembang kapas hapa buahna. barudak satepak jaradi bapa. da raja buta! Lain buta duruwiksa. malah budak nu janggotan. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. haseup ngebul tina pirunan. ganti deui jaman. Tapi. buaya eujeung ajag. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. Mingkin hareup mingkin hareup. Mani sahéng buana urang. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. ngan pinterna kabalinger. ngélingan nu keur paroho. henteu beda tina tawon. langit anggeus semu beureum. nu bingung tambah baringung. Sanusa dijieun jagal. Arinyana mah ngalalajoan. Tapi kabarérang. hayang meunang sorangan. nu palinter loba teuing. tapi buta henteu neuleu. Arinyana teu areungeuh. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. mingkin hareup mingkin bedegong. Laju ngamuk turunan urang. ngadeg deui karajaan. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. wadal pamolahna sorangan. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. panarat pabeulit dina cacadan. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. miara heulang dina caringin. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. Nu hawek hayang loba. Nu barodas dibuburak. dijieun batur. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. naritah deui nyembah berhala. sabab nu ngaramuk. .Laju hawar-hawar. Tapi mémang titisan raja. kaburu aya nu nyapih. nu ngaramuk tambah rosa. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. nu diporog mah lain satona. Arinyana teu nyaraho. anggeus témbong bulan ti beurang. Da bonganan. tapi jelema anu ngélingan. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. ti dapur laju salembur. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. ngaleuwihan kebo bulé. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. Ngan nu aréling caricing. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. majarkeun néangan musuh. Buta-buta nu baruta. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. puguh batur disebut musuh. Iraha mangsana? Engké. Laju ngadeg deui raja. tapi. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. Sing waspada! Sabab engké arinyana. Laju aya deui raja.

béakna ku nu nyarekel gadéan. ratu adil nu sajati. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. budak angon enggeus euweuh. Ayeuna mah. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. Sanagara sahiji deui. tapi engké. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://nurahmad. Urang Sunda disarambat. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Génjlong deui sajajagat.wordpress.Nu garelut laju rareureuh. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. kabéh gé taya nu meunang bagian. Tapi. Buta-buta laju nyarusup. Naréanganana budak tumbal. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. nu garelut jadi kareueung. jaya deui. urang Sunda ngahampura. Nusa Jaya. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. keur ngelak dina tutunggul. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi-sunda/ . sejana dék marénta tumbal. Laju naréangan budak angon. laju kakara arengeuh. geus mariang pindah ngababakan. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. sabab ngadeg ratu adil. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Hadé deui sakabéhanana. disusul ku tujuh gunung. Sabab warisan sakabéh béak.

nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. supaya engké jagana. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. pikeun hirup ka hareupna. Engkéna bakal aya babalesna. anu somah sakabéhna. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. tapi moal boga .” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. tapi Pajajaran anu anyar. lapar baé jeung balangsak. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. jembar senang sugih mukti. tah éta tandana. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. arinyana bakal kamalinaan. Engké jaga. Ulah sina talangké. Mun aya nu jadi pangkat. Tapi masing nyaraho. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. lolobana bakal jadi somah. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. hanteu pantes jadi Raja. Sabab pikeun ngaing. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. mun tengah peuting.Uga Wangsit Siliwangi (sunda) Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. Dia mudu marilih. ngilu rudin bari lapar. ngilu hirup jadi balangsak. Ka batur urut salembur. Turunan dia. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné.

Mudu arédan heula. sabab kaburu: warung béak ku monyét. supaya anu laleungit kapanggih deui. ngoréhan bari ngalawan. laju turunan urang aya nu lilir. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. Tapi loba nu pahili. karimbunan ku hanjuang. Arinyana engké jaga. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. leungit nagarana. tambah loba nu manggihna. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. kebo bulé kalalabur. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. cawéné rareuneuh ku monyét. teu ngarupa teu nyawara. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. . Nya bisa. nu hadé laku lampahna. Mun ngaing datang. kebon béak ku monyét. sawah béak ku monyét. sabab acan wayah ngalalakonkeun. ngumpulkeun anu kapanggih. Tapi. ngan narikna henteu karasa. ngan di waktu anu perelu. mudu ngalaman loba lalakon. laju nitis dipinda sukma. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. Sabab bukti anu kari. imahna di birit leuwi. Ti dinya. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Tapi. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. turunan urang narik waluku. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Ti mimiti poé ieu. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. Ti nu laleungit. tapi seuri teu anggeus. ka nu weruh di semu anu saéstu. Ngaing bakal datang deui. tapi méré céré ku wawangi. sawah béak ku monyét. kahieuman ku handeuleum. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. ngusumah jeung nitis. pantona batu satangtungeun. waluku ditumpakan kunyuk. Hanteu arengeuh. Engke mun geus wayah jeung mangsana. saban jaman mawa lalakon. Tah di dinya. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. sarua jeung waktuna nyukma. Loba batur ti nu anggang. Sagala-gala diranjah ku monyét. Mun ngaing datang moal kadeuleu. bakal ka seundeuhan batur. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. tapi kalakay jeung tutunggul. Engké bakal réa nu kapanggih. alun-alun jadi suwung.kakawasaan. Leungit dayeuhna. Nyaéta budak angon. yén jaman geus ganti deui lalakon. Pajajaran leungit ti alam hirup. Kebo bulé nyekel bubuntut. Ti harita. sampalan kebo barulé. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. nulungan nu barutuh. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Lilana saban jaman. teu ngahiding ka panglarang. ngalawan sabari seuri. Sabagian disumputkeun. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. tapi batur anu nyusahkeun. mun ngaing nyarita moal kadéngé. mantuan anu sarusah. sanagara bakal jadi sampalan. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. Inyana jongjon ngorehan. Mémang ngaing bakal datang. leuit béak ku monyét. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. sabab murah jaman seubeuh hakan. lain méong lain banténg. sabagian-sabagian. Loba nu paraeh kalaparan. ngan mapayna kudu maké amparan. raja-raja dibelenggu. ti dinya. tapi ngan nu hadé laku-lampahna.

Mingkin hareup mingkin hareup. nyieun pancuran di tengah jalan. Iraha mangsana? Engké. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. hanteu pati lila. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Di urut nagara urang. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. panarat pabeulit dina cacadan. Tapi mémang titisan raja. ngélingan nu keur paroho. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. Sing waspada! Sabab engké arinyana. Puguh musuh. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. da raja buta! Lain buta duruwiksa. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. miara heulang dina caringin. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Arinyana teu areungeuh. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. loba buta nu baruta. kaburu aya nu nyapih. sabab nu ngaramuk. nu tanina ngan wungkul jangji. ngaleuwihan kebo bulé. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. nu harideung disieuh-sieuh. Laju bubuntut salah nu ngatur. ngamukna teu ngilik bulu. nu ngaramuk tambah rosa. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. anggeus témbong bulan ti beurang. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Ti dinya datang budak janggotan. Buta bakal jaradi wadal. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. buaya eujeung ajag. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Nu barodas dibuburak. Arinyana mah ngalalajoan. Buta-buta nu baruta. Nu hawek hayang loba. Da bonganan. da puguh titisan raja. tapi jelema anu ngélingan. Pangpring sabuluh-buluh gading. nu ngebonna tukang barohong. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. mingkin hareup mingkin bedegong. Laju ngadeg deui raja. nu bingung tambah baringung. tapi. nu boga hak marénta bagianana. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. malah budak nu janggotan. tapi raja. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita.Laju hawar-hawar. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarepngarep caringin reuntas di alun-alun. Sanusa dijieun jagal. Tapi kabarérang. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. dipaléngpéng keuna sayangna. ngadeg deui karajaan. Boro-boro dék ngawaro. hayang meunang sorangan. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. nu nyapihna urang sabrang. nu palinter loba teuing. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. asalna jalma biasa. . ngageuingkeun nu keur sasar. ganti deui jaman. majarkeun néangan musuh.. haseup ngebul tina pirunan. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Sakalina aya nu wani ngageuing. ngan pinterna kabalinger. ngamukna teu jeung aturan. Sabab sarieuneun kanyahoan. Laju ngamuk turunan urang. Arinyana teu nyaraho. kembang kapas hapa buahna. galudra megarkeun endog. ti dapur laju salembur. tapi buta henteu neuleu. Ngan nu aréling caricing. wadal pamolahna sorangan. Laju aya deui raja. nu diporog mah lain satona. langit anggeus semu beureum. Mani sahéng buana urang. puguh batur disebut musuh. naritah deui nyembah berhala. Tapi. barudak satepak jaradi bapa. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. loba nu paraéh teu boga dosa. henteu beda tina tawon. dijieun batur.

disusul ku tujuh gunung.Nu garelut laju rareureuh. geus mariang pindah ngababakan. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. tapi engké. kabéh gé taya nu meunang bagian. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Laju naréangan budak angon. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. Urang Sunda disarambat. laju kakara arengeuh. jaya deui. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Tapi. urang Sunda ngahampura. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. Buta-buta laju nyarusup.html . Ayeuna mah. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. Sanagara sahiji deui. nu garelut jadi kareueung. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. Génjlong deui sajajagat. keur ngelak dina tutunggul. ratu adil nu sajati. budak angon enggeus euweuh. Hadé deui sakabéhanana.com/2009/05/bojnihqjwdbqhjvcsbkjcncjnbkjwbsk.blogspot. Naréanganana budak tumbal. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. Sabab warisan sakabéh béak. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://maztrie. Nusa Jaya. sabab ngadeg ratu adil. béakna ku nu nyarekel gadéan. sejana dék marénta tumbal. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung.

ka sunan kalijaga. Ngahaturkeun pangabakti. ka aulia sanga. jisim kuring nuhun-keun deui. ieu dumeh caritaan. peuting ieu. saeutik-eutikeun nu disuhunkeun. bulan duabelas. ka pangeran. ka para dedemit sadayana. para widadari. bulan ieu. kang wecan ku-ma ceuk Alloh. tuakeun dagang isun. nu asal embah pange-ran panjunan. ka gending sanga gending. mapaykeun caritaan. ka nu pa-ra dedemit sadaya. ka wa dalem dingin sunan purba. di birit leuwi. mugi ulah janten kabenduan. ka guna kusumah. saterasna hatur pangabakti. jisim kuring kudu melek. sim kuring seja ngahaleur pitutur. bilih kurang jungkrang sareatna. ka pangeran jurus. ka bapa opat. ka sangiang rancasan. ka para wali. nang manik geusan tetep. sabadegana. ka rasulullah muhammad. ka indung bumi. turunan widadari pa-tang puluh. ka nu boga kemitan. para sahabat. nu aya di sawarga maniloka. ka sangiang ringgit. piwarangan ki ayip. melek papantunan nu digurit. ka urang sawerga maniloka. nu cicing di tengah cai. wa asyhadu anna muham-madar rasulullah. sang limar putih ratna. tandang waras waluya. kita mah nyuhunkeun widi. supayadiparengan berekah salamet.. karo. sap kaen sang pada herang. ngahaturkeun pangabakti.. sim kuring ngaula pihatur. ka sapuluh walinunggal. para dedemitbandung. Alloh huma soli ala sayidina. dumeh ieu. mapaykeun caritaan. bakal ditukil. mugi kersa ngahampura. windu ieu. ka para malaikat. ka embah kuwu sangkan ci-rebon girang. ka para bujangga. ka para nabi. marteda ka gusti nu pasti. jisim kuring. di hulu dayeuh. ngahaturi pangabakti ka wa dalem dingin. margi dikota. ngahaturkeun pangabakti. ngahaturkeun pangabakti. ka galuh adam babar bu-ana. ka para wali salapan. sing araning menyan. Sang pedah putri manik. jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. taya lian. Ngahaturkeun pangabakti. teu diwiji-wiji. ka wa dalem dingin. ka ibu. Saterasna hatur pangabakti. saeutik-eutik-keun ge disuhunkeun. ka indung tilu. ka Alloh nu kawasa. Sim kuring ngahatur pangabakti. ka nu boga taun dalapan. Ngahaturkeun pangabakti deui. sayi-dina muhammad. Alloh Alloh sayidina muhammad. Ngahaturkeun pangabakti. Ya Alloh. melek ti peuting. jisim kuring rek nyuhunkeun pitulungna. ka opat pangeran dasar bumi. ka kawasa. para dewata. para pohaci. sanggakeun hatur pangabakti simkuring. ka embah kuwu sangkan cirebon girang. taun ieu. saratna. nu asal embah pangeran panjunan. rek ngahaleur picatur. ieu nu rek digurit papantunan. ieu maksud-maksad. ka rama. turunkeuneun ka incu putra. .Kembang Panyarikan Asyhadu alla ilaha ilallah. Jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. cur kumancur pangabukti kaula. ka bapa langit. ka papat pangeran. poe ieu. nuhunkeun idin. nuhunkeunwidi. jisim kuring. ka sang ratu dangiang. sim jisim muhammad.

waras waluya. nu badag seuweu kaula. gunung manik mandala tiga kapanten. cacap pangkat disalin deui. ka sadayana bae. nu lembut mah seu-weu ratu. ku pohaci windurarang. ti ka ret. narowongan ka ati sun. putih aing jeung tarima. siliwangi ti pakuan limbangjaya. make dicokotan deui. pikeun pageto. Bul putih ngaraning kukus. tilu pangkat majar ahung. isropil. nunjang ka bukit burangrang. dua sarerah sagala. ka lawe laut. ahirjaman. ret ka manggung. ditibakeunna ka tarekate dunia. cisadane nunjang ngaler. sarang tumeka ning badan. ngenta widi ti nu sakti. geus tueuk ceu-rik. cacap pangkat disalin deui. nyanghulu ka gunung guruh. sumebar papadang ati.. neut malik ti luhur. ti laer mandele. diri sang ratu luhung. cihaliwung nunjang ngidul. dungkuk aing dungkuk sang yuga. mun salah benerkeun aing. nunjang ka bukit bu-rangrang. ti tengah cinembarang herang. aci bumi. jisim kuring. Ahung ku sang rarawana. guriang tan katingalan. ahung lungguh tanpa buana. Kocap. lembut batan me-rang buuk. . mugi kersa ngahampura. dumeh cariosan rek ditukil. aki soleh soteh. nya sia mah nya nurmaya. cocokna cop ka ati. badag batan merang henca. ka guru putra hyang bayu. nu hejo awaking. hurung batan kanjut ruyung. awaking nu seda sakti. ka ti pati samar. dalem tapa tarekate nya dunia dalem tapa seuweu ratu nu lalembut. bisi deuleu papadang ati. geus pajeng munah bae. ka sang rumuhun. gunung rompang candra lentang. nya kudu make parawanten. ka ituna. kiruh ti hilir ti girang. sup asup kana parungpung buuk. kiyen sadina mangku anggawa nur sakti. teu kenging kaluluhuran. nu lungguh di lingga wulung. gampang balik. nyanghulu ka gunung guruh. mangka terus ka nu ngasuh. ka basuka ka basuki. wadukan hulu. kukus aing me-nyan putih. pamuruyan gajah putih. turunkeuneun ka incu putu. ka betari naga danti. parandene teu kadeuleu. timu deui sing kuring. nya aing nu tunggal putih. tangkalna ngaheuleut. sajagat kabeh. bilih luput nyebut. keur meujeuh nu ngukus muja. didamaran tengah poe. gunung timbal eleh. mangka datang ka nu wenang. estuning estulah saeutik. sang yuga sang racik seda. disuhunkeun pitulungna. ti tengah cirancamaya. ingetan diguratgurat. isun sakti. cit peujit. salah ngucap. jabrail. eusina dewata dua. gunung raksa cakrabancana. sakitu pihaturna saeutik. su-paya berekah salamet.lain ngarajah. nu aran di jero kurungan aing. saca maruih inten. rasa sajagat. minkail. ka ieuna. ret ka manggung. dipegateun jaman ratu maesa berhala. da herang dijero raga. laer barang. mustakil damel jati kaula. pangmancatkeun aing ka sang windu-rarang. keur naon eta diinjeum. siliwangi nya pakuan. ratna gumilang ngaraning menyan. pepet ka heuleut. awaking nu seda leuwih.ratu gumilang. hula ilahuma.. kahandapka sang nugrahan. Bul kukus aing ka handap. kandeg kalangsu. nu herang di lingga omas. mun bener asuhan aing. ret nangkuban. tampalirih ngaraning parukuyan. Mambrang batan candradita. kawasa sakti. putih batankembang pacing. nu putih tunggaling aing. ijrail. sakaol cet recet. kang ngelun ka manggung. Iring-iring bukit jati. sing kuring na tungtung biwir. ti pakuan renta danti. isun ring kong koncong. ci peucang ka tebeh wetan. tak tibakena ciancamaya. sang ratu. susukan tanjakan bankjaran kembang. aci tumang balang paksa. tipadaleman. rawana huriping beurang. nya sia mah nya nurmaya. ka betara naga raja. ka betara kabetari. aci buana. teu kenging kalelengkahan. munahan jeung nyebutkeun. uklah sieuh beuteung ceurik. lain munah. darma mangjantenkeun. sang karancang na tungtung letah. nu calik dina lemah putih. aing nginjeum ka sadang kasaktian.

Raden Panji arummangu. sup asup ka pusereun agung. da aing mada-madawi.neda panjang pangam-pura. da puguh . raden kian santang. cacap pangkat disalin deui. kawisesa ku awaking. ahung guru sang seda tunggal. da teu nerus narutus.sang ku paeh oray buana. setan lawas. cacap pangkat disalin deui. Hurip nu ngarajah. sabeulit tamba pamali. tamba rehe nu dibale. hurip jaya di kurungan. neut hudang sarinu rarang. nya aing si anggawenang. pada sirna. mangkana hudang ti beurang. hyang nu seda mah puguh bae. maha mulya. bisina mada-madawi. sang batara susuk tunggal. ecekan guguluntungan. Ahung buta kasundulan. narajang alas. Agung kula nya peralun. isun jaluk sora sia. nya kacapi nya awaking. cacap pangkat disalin deui. Kun paya kun. cuang diajar mupulihkeun nu bihari. Caturkeun. tamba euwah-euwah da-tang. langit munah. sumuwuh pamunah ratu. pangaitkeun aing kacapi. si dengdang si ngawangngawang. maya mas. ora bayane. hurip jaya di kurungan. aya di handap. aing nu wisesa di buana pancatengah. pangmu-nahkeun aing itu. sang ku paeh oray buana ti handap. ilang tanpa ka-rana. cacap pangkat disalin deui. maya lenggang kancana. sunda becik. mulya kara-kara ista. aing nu wisesa di buana pancatengah. kana pucuk gebang pondok lontar. Ahung guruh limanputih lalakina. bising aya jurig anu nyiliwuri. hol bumi. hol manusa. raden palawiru. ka punah kapara wisesa. palias kula ngadatangkeun mah. kantun neda mulus rahayuna. ngaler-ngetan sora nu reh. ka sang ratu teja gelangan. ratu patanjala seda. aya di manggung. kula teh megat-keun apus. roh betan kaula. mopoyakeun nu baheula. mangka hurip nu dilalakonkeun. Ahung guru pucuk hyang bayu. sang punah sang darma jati. sora daek jeung kacapi. sunda ngawih. urang cuang caritakeun. salamet ta kula mipir baribis. mana hudang ku tarima. tamba lebur pituturan. cacap pangkat disalin deui. asup sukma bayu ka kurunganana. ti manggung. babu awah. tes manetes. Neda agung nya paralun. tukuh buana. pangmunahkeun aing ieu. hol langit. diguritkeun. bising aya setan anu ngewa-ngewa. sadayana. kumendeng megat jalan kumarintang. basa nyusuk cihaliwung. tambailang kalagian. mana usik ku pamilih. kula mung neda ngaapal. hol setan. bumi munah. dingaran sumangga wenang. iku teka gustine raratu galuh. hurip jaya di buana. neukteuk beuheung rawana. sang pamunahing rajah. hyang wisesa. manusa lawas. mangka ngear batan gangsa. neda panjang da pangampura. ahung buta kasunian. marteda ka nu kawasa. sunda babut. dat musna sirna. aing nu nangtung si nguwung-ngu-wung. sang tunggal sang rajah punah. cacap pangkat disalin deui. bapa adam. ngabalungbung tampa puhun. basa mengkong cisadane. agung kula nya paralun. usik nyaring sari nu kasih. ngababakan di jambudipa. sakecap tamba buagan. tanah lemah tukuh bumi. tamba sepi nu di bumi. neda panjang pangampura. ahung guru sang seda malela. nya aing katelahna. ratu wisesa. mangka harus batan calung. ulah sindang barang geusan. diguratkeun. sang batara susuk tunggal. mangkana tanghi ti peuting. hurip jaya di buana. ngadu-dukuh di jambuluwuk.

agung kula nya paralun. ku nu bisa ngabujangga. ti kahiangan. nu salat dina pangucap. ka sadaya nubakal dicarioskeun. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah wetan. tunda eta di hanjuang siang. nu calik dina panitih. pating haleuang. Tanjak barat ka pajajaran. nu ngancik dina panitih. gebyar. weruh-weruh wijaksana.. dituruban ku mandepun. ngahudang ngaraga wayang. ditilaman ku sarat tangan. paranti neundeun carita. citeres ti kahiangan. ti kahiangan. nu rancage di angenna. astagina. nu seler ti ranggalawe. handapeun caringinkurung. di ngaran panji haleuang. pencaring ti mundingwangi. Nyokot bari ninggalkeun. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. watekna mah bising perang tampa sangkan. nu muter di karantenan. watekna mah bilih perang tampa sadap. eh. ti citeres. sacekan sareanana. nu calik di gajah depa. neda panjang da pangampura. direkakeun gajah depa. pan luput kula ba-yuan. pindingan. nyukcruk seuweu ratu nu bahayu. ku nu seda tan kabuka. dibuka ku nu maliwat. tambaga direka kuda. mun salah kula pagahan.anu gelar urang caritakeun. megatkeun kaula ka tampa laranganana. palias ditunda dinya. kuningan direka munding. rek mapaykeun seuweu raja nu baheula. nu agung di gunung bubut. emas direkakeun gajah. putra patimu jeung ratu. pencaring ti mundingwangi. watekna mah bilih perang tampa puhun.lungguhing galuring pantun. panjangna sadeupa mider. lamun kulon kadi katon. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kidul. merangan geger landesan. eukeurna kumpul mungpulung. neda panjang pangampura. diteundeun di jalan gede. merangan geger landesan. . merangan geger landesan. kajambak tuang paparas. Salian ti ratu kulon. kahudangkeun tihang panggung. ti mendi picaritaeun. kakipaskeun taken wayang. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah handap. ngembat papatan caritana nu ba-heula. watekna mah bilih perang tampa pulur. nu ngujur dina pangambung. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kaler. suksila raja betara. neda agung nya paralun. eusina mustika jalma. anu tuhu urang caturkeun. diwadahan ku cupu manik. bakalan kajenggut tuang kukuncung. merangan geger landesan. Seja kula rek diajar. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. neda panjang pangam-pura. ku nu sakti tan kabudi. Palias kula munnyaturkeun menak ti sabeulah luhur. nu tirih ti siliwangi. neda agung kaula nya paralun. diseuweuan da ratu agung. mun bener kula asuhan. kacokot tuang jojompong. eusina putra patutan. pating derengdeng. Cupu dicupuan deui. pangcalikanana ku kuningan. nu menta dilalakonkeunana. tambahan ti citeresan. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. seler patih ranggalawe. ti citeres. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. watekna mah bilih perang tampa seler. sok teundeun di handeuleum sieup. merangan geger landesan.

. kula sanggem ngantosan". moal daek seba ka raja. "Kakang bakal sim kuringmah. wirang temen ku deungeun-deungeun.. ka nagara urang. mangga ilari. terus ka raja.. sebakeun ka nu jadi raja". yen kakana teu acan datang. perkara jimat anjung wesi bagbagan wesi. sebab lengoh ka-lempohan.kakang bakal. jeung bokor salongo. mangga urang cuang pulang deui bae. biwir handap jeung nu luhur.kakara ngadenge. ulah peuting." "Pek ulah undur kalayuan. ti tadi ge moal daek cunduk ka ratu. "mas ratu!. muga-muga diparinan salamet. ka nagara urang. lampah ratu kembang panyarikan. sarta muga-muga sing laksana paneda. si kakang sapanjang namgtung bumi. ulah leumpang kalayatan. kuda bulu landak. sing hasil nya pa-maksadan.payung agung gelang gading. embe bulu songket. daek-daek dicunduk-keun ka ratu." "Inggih mangga kang bakal.rek angkat..teu kersa mah sawios. cunduk ka ratu seba ka menak. eusinamunding bulu hiris. nunjang lemah. ngan bae numutkeun ari aya ngaranna mah... anjung wesi bagbagan wesi jimat. Peklamun maneh tetela. "tutug timus perele panteg.mangga. nu dikantun kula. disebakeun ka menak. sar-ta dungakeun. kudu aya banda barangna." "Beu. teu tepang deui jeung raja." "Teu langkung sakumaha pangersa sampean.ana kitu. nam buru-buru urang bisi kalepasan. di mendi atuh nu kitu ayana?." "Beu. cirining teu acan hasil pamak-sadan. lamun mawa anjung-anjung wesi jimat. temen maneh hayang mawa." .. kakang bakal. kakang ayeuna widian. cundukkeun ka ratu. lamun mawa barang eta.bulan. kadar mawa puyuh sahiji. muga-muga salamet sampean nu angkat. hayang dibelakeun ku si ka-kang. di mega malang!" "Inggih. kajeun teuing te-lat di jalanan. eta kaula daek.mangga kakang bakal. di dieu di mega malang. tapi nu enya di endi ayana eta?. najan windu kula moal welwh ngantos." "Bener ceuk pangucap mah gampang. da kaula ge teu terang. ngajajar … Ujaring cinarios. ari ngucap sok sembarangan. ulah beu-rang peuting ge mangga. tinimbang ka ratu." "Mangga. lamun bae keresa maha. naon nu dibawa?" "Kakang bakal sim kuring mah.." Ditinimbang ku raden. mangka daek ngantian di dieu. papatong jang-jang salaka. ulah samarganing taun.Ngariung para nu jangkung. urang cuang pulang deui bae." "Inggih duka ayana mah dimana.. kula ngantosan. ngerakeun ku deu-ngeun-deungeun. kalicangket jangjang mayang. "tinimbang kami teu tepung deui jeung ratu.bayi.

Kcarios. gadang ngantun-keun saderek. jeung bokor salongo. ancur leburna. paralak. handapeun buana tengah.. kuda ramenantak gajah ramenantak.." "Maneh diperih pati. langlang-lingling.. ka nagara buana larang. di mega malang.. sia serahkeun ka dewek. gejlig. sok." "Piraku adi?.. papatong jangjang salaka. kacarios buana pancatengah kaliwat.. dewek datang teu dihormat adi!" "Ieung. diwuluku… digagacek. diwuluku digagacek… diurus ku dewek!" "Ieung. payung agung gelang gading. "neda adi!". bejakeun ka awak sok!" "Ieung. mangga ilari di patempatan kula. jalma nu taya ka-inggis karisi. serahkeunadi!" "Inggih kula teu ngagaduhan.raka ari sampean. ramenantek!. sam-pean kang bakal". bagea sampean!".. bilih sampean teu percanteun mah.. rek ka mana. nu kasebat.raka? "Dewek nu matak ka dieu datang. Embe bulu songket. bebas nagarana disambut. Sasumpingna raden ka nagara buanan larang. dipalar modar ku dewek. "Permisi mas ratu"..kaula nu matak ge teu ngadenge-denge. ancur lemburna.sok!" ..lanceuk.inggih kula mah.leuleuyan. pamugi-mugi hampura. goletrak teu aya naon-naon. coba-coba dewek menta anjung wesi. gajah ramenantak!. Ka mana raden nya mudun?. anjung wesi bagbagan wesi. kolear. bebas nagara disambut. ngaranna ge kula kakara nyaho. sok ngaget-ngaget ka kula." "Sok bejakeun ka dewek!. kana kaluput-lepat kula.. bagbagan we-si. ratu kembang pa-nyarikan.. ayeuna luput teu bisa nyerenkeun buktina.lamun gableg. taya karempan taya kasieun. menta beja di mana nu aya.pangampura. "Adi.. diurus ku dewek!" "Ieung. anjung wesi bagbag jimat. munding bulu hiris.kuda ramenantak!. ti mega malang. bejana nu bogaeun." "Sok adi serahkeun ka dewek. kalicangket jangjang wayang. kolear. ulah bohong ulah bobad. kolear. kamana nya ragrag?. "Tas ti mana sampean?". rek namyakeun kamaneh. ulah bobad ula goro. "mangga launan. da teu ngadenge-denge beja-na... lamun teu gableg.Kacarios ratukembang panyarikan.. bujeng-bujeng kula ngagaduhan nu kitu... sok bejakeun ka dewek.. teu mere bejana.. lamun teu mere barangna. kolear. kumis baplang sangga dulang. bening kesit mudunna.. eusina kuda bulu landak. ratu kembang panyarikan.. kacarios mudunna raden.

sok! sok!" "Kula ari terang mah henteu. bagbagan wesi jimat saeusina.sing heman. tumenggung rangga walian. "ah. sampean moal sieun?". lain beusi".kitu adi?". totosa bojana kulit. "aduh. bakating ku sieun. saputer karaton nyi-ger. sampean kinten-kintenna moal sieun?"..raka!" "Beu. "ah. lebah mendi adi?"... "kacaraios ietuk jimat kabuyutan.adi?". sampean moal sieun?". tapi eta perkara di nagara buana nyungcung. "naon adi!". lamun sampe bisa laksana. "aya deui raka!". "ayeuna dewek permisi adi!".raka.. yen meunang beja ti awak".. "aya deui raka!". adi!" "Inggih leres alon heula."aya deui raka!". "naon adi?".ari buana nyungcung. ngan ngadenge beja wungkul.. "aya deui raka!". kocapna gagah. masing nyata"... kajaba di nagara buananyungcung...naha handapeun negara maneh. sadaya pada batoton. alon heula masing tetela. sok bejakeun!. "ah. sebab eta tu-menggung rangga walian. lain waja.leres".. "Ieung. "naon adi!". lain batu. sampean kinten-kinten sanggup?" "Jah. "naon adi!". "lian ti eta aya deui raka!". kapaksa. eta nyandak jimat. "rek ka mana raka?. "lian ti dinya aya deui raka!". tapi sampean poma-poma. nyandak pedang jeung tumbak. nutup muka ku manehna." "Moal adi!. gada racak." "La-la-la. "kutan? ku naon pagerna.sapala-sapira-sipil!".sapala-sapira-sipil!" . eta nubogaeun anjung wesi. aya deui buana?" "Inggih ceuk beja mah aya. nyiger saputer karaton." "Ceuk beja di dieu nu boga?".. "enggih. "sapala-sapira-sipil!". "Na hade. "dewek rek ka nagara buana nyungcung. "naon adi?". alamat sieun dirurug nagara ku-la. "ah.. ulah bebeja meunang kabar ti awak. dumeh aya ponggawa kitu petana. "naon adi?". "hileud sagede gulungan kasur!.raka. "enggih leres.adi?".. "kacarios aya oray laki. hiji nagara galendor. "waliwis putih sagede tampir. ngan sampean upami datang ka sampe bisa.sapala-sapira-sipil!". "sapala-apira-sipil!".sagala sapira sipil!". "tiwuan ge sagede hayam bibit. salapis deui". sampean moal sieun?". "Kacarita kupara ponggawa bae. peupeujeuh ulah bebeja. sagede catang kalapa. ngagolang di tengah jalan!"..Kuda ramenantak gajah ramenantak.raka!. matana lir mata simeut. kaduana buana nyuncung. kasebat tumenggung rangga walian. "ieu handapeun buana kula. teuas tulang liat kulit. tohaga perkawis nu jaga negara. anu gaduhna enjang buana. nu gaduh-na tumenggung rangga walian.. "beu. sampean kira-kira bisa ngarepeh-keunnana?". pagerna ge paripaos lain awi. "kampaan beusi ngahalangan jalan..lain kayu.sapalasapira-sipil!". kasebat nu bo-gana.

ratu kembang panyarikan mudunna.. sakuriling bangking... ulah nyebatkeun meunang beja ti awak.. "sebaba kula sieun dirurug. nagara buana pancatengah. blak nangkarak. ti nagara buana rarang. "Beu..ayeuna dewek permisi. matana lir mata simeut bae. pada nyandak pakarang. ku tumenggung rangga walian. kolear.gih. ti kuda ramenantak gajah rame-nantak. "Wah.ponggawa.. barang ningali ka karaton. kulon wetan.. sampean moal si-eun. byar. siga anu mere jalan ka handap.. cek bejana bae. oray sagede catang kalapa!". kolear. riab cekot. lajeng raden teh mudun.yeuh!"..sapala-sapira-sipil!".ieu jalma..mangga raka. meunang kabar beja. riab.. ditampiling welis."Tah ku kituna raka. ka wani-waningambah ka nagara dieu.. lajeng matek ajian panerus bumi. kapan kula kabawah perentah. "Wakadalah. nyorang ka nagara galendor. "wah teu sapira kadigjayaanana oray!" Aya welis sagede tampir. da kula terang mah henteu". oray sagede catang kalapa!" Raden sanggeus patepang jeung oray. saputer karaton nyiger. maksa-maksa temene sabodo. nyandak pedang reujeung tumbak. goletak modar. teu salah cek beja. jeung gadana. nyangking keris. Kacarios.adi!". "ah. "inggih. ti buana rarang. kolear. handapeun nagara.tetela nyata. "teu salah ceuk beja. ponggawa saputer karaton. ceuk kuda ramenantak. aneh kuda ramenan-tak. "kok! kok!". tapi poma-poma upama sampe dugi ka hasilna. goletak mati. nyata wadya bala ponggawa.. ditonjok oray. nu gaduhna enjang buana. "rek ka buana nyungcung!". pada batoton. aya terus kalakuan pan balik!. "rek ka mana sampean?". kitu sipilkieu sipil. kaler kidul. Raden rut-ret ningali. kolear. Ngemplang narawangan.ponggawa!" Kacarios raden. "o-o-lakada-lah". "Aya deui adi?". kolear...ieu ponggawa endi?.. teu ana paran solonong. jeblag!. atawakumaha ieu jalma kanyahona?". "wah teu sapira kadigjayaan!" .. kan maksa-maksa. kumaha carana.. tutug timus parele panteg. disepak buta. jeblag!... anu katelah rangga walian". lajeng raden mudun terus. lamun sanggem sampean. bakat kesit. gemblung..raka?" "Ah.. riab. jebot!. jeung eta perkawis nu jagana.. ku urang nagara buana nyungcung. dilalarkeun kalimahna. kasebat nagara buana nyngcung. launa mudun terus. jero atina...raka!". "moal adi!" Kacarios. kon ba-lik!" Kacarios teu diitung najan buta sagedena.. "moal adi!". copong molongpong."beu. ratu kembang panyarikan. Datang kanagara.. "enggeus sakaterang kula sakitu.. riab..

ngong!. goletak modar. diteunggeul ku peureup.html .com/2008/06/carita-pantun-kembang-panyarikan-jawa.blogspot. 2005) http://uun-halimah. “Analisa Struktural dan Nilai Cerita Pantun Kembang Panyarikan dari Kabupaten Ciamis” (Laporan Hasil Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.2006.Aya tiwuan sagede-gede hayam bibit. "tiwuan teu sapira mati!" Sumber: Purnama. ngong!. Yuzar. jebot!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful