Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, “Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi…ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: “Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.” “Sukur atuh, sok geura turun,” walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua, teu ditampa. Ka anu katilu, nya kitu kénéh. Pajarkeun téh, lain teu hayang nampa, ngan sieun ku Si Tétéh.

Léngsér mulang deui ka Purbararang, pokna téh,” Nya sok baé atuh, bisi pajar nampik pasihan rama.” Lutung kasarung tetep di karaton. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Keur jarongjong ninun, ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. “Cing Adi, pangnyokotkeun taropong!” “Ih, Tétéh, apan boga bujang lutung,” Cék Purbaleuwih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng, top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima, sor disodorkeun! “Jurig lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah, anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun, Lutung unggeuk, tuluy nuturkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér, geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun lutung, tamba suwung. Kajeun hideung, tamba keueung nu di leuweung. Kajeun goréng, tamba jempé nu nyorangan. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” Tutas haturan, Léngsér mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék, di hateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep Sang Putri disirep. “Utun, urang saré jeung kaula. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah, Sang Putri, lutung mah tara saré jeung manusa, bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Éh, deudeuh teuing. Putri téh nalangsa pisan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga, niat misalin Sang Putri meungpeung saré,” gerentes Lutung Kasarung, Guruminda mamalihan. Raksukan digédogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna, leuwih agréng ti nagara. Purbasari dipangku, diébogkeun dina kasur tujuh tumpang, disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui, tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goréng budi ti leuleutik, nu goréng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Ruparupa akal dikotéktak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.

anu welasan ti baheula ka Purbasari. da pubuh manusa. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. paloba-loba samping. Indrajaya ngamuk. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Sumber: http://bujanggamanik. baranyay hurung. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. lutung. dihukum kudu jadi pangangon. spk. ieu tanjakan téh laksana. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Tapi Purbasari unggul kénéh. Cunduk kana waktuna. Ngan anu pangais bungsu. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. Purbasari. jadi praméswari Guruminda. janggélék jadi Guruminda deui. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. kaungkulan kadigjayaanana. pageulis-geulis rupa. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Tina Gapura Basa Jilid 2. Sagorénggoréngna beubeureuh manéhna. dibekelan arit timah. kakasih Indrajaya. leuwi Sipatahunan. Purbasari éléh.wordpress. Purbaleuwih. Hidayat Suryalaga. tapi teu bisa majar kumaha. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. Mangka saat sapeuting.com/2008/04/24/lutung-kasarung/ . ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Rupa-rupa ékol Purbararang. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna.Mimitna Purbasari diperih pati. Karya Drs. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Ku pitulung Lutung Kasarung. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. papanjang-panjang buuk.

” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. tapi Pajajaran anu anyar. Turunan dia. Engké jaga. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. supaya engké jagana. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. lolobana bakal jadi somah. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Ulah sina talangké. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. hanteu pantes jadi Raja. Sabab pikeun ngaing. Engkéna bakal aya babalesna. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Tapi masing nyaraho. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. tapi moal . Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. jembar senang sugih mukti. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari.Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. Ka batur urut salembur. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. Mun aya nu jadi pangkat. ngilu hirup jadi balangsak. anu somah sakabéhna. lapar baé jeung balangsak. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. tah éta tandana. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. ngilu rudin bari lapar. mun tengah peuting. pikeun hirup ka hareupna. Dia mudu marilih. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. arinyana bakal kamalinaan.

boga kakawasaan. ti dinya. sabab murah jaman seubeuh hakan. bakal ka seundeuhan batur. ngumpulkeun anu kapanggih. raja-raja dibelenggu. kahieuman ku handeuleum. cawéné rareuneuh ku monyét. sabab kaburu: warung béak ku monyét. Loba nu paraeh kalaparan. ngalawan sabari seuri. kebon béak ku monyét. lain méong lain banténg. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. teu ngahiding ka panglarang. Ti mimiti poé ieu. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. sabagian-sabagian. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. kebo bulé kalalabur. sabab acan wayah ngalalakonkeun. Lilana saban jaman. nu hadé laku lampahna. ngan narikna henteu karasa. Pajajaran leungit ti alam hirup. mun ngaing nyarita moal kadéngé. tapi seuri teu anggeus. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. turunan urang narik waluku. laju nitis dipinda sukma. Inyana jongjon ngorehan. teu ngarupa teu nyawara. Ti dinya. mantuan anu sarusah. sampalan kebo barulé. tapi batur anu nyusahkeun. Tah di dinya. Tapi. ka nu weruh di semu anu saéstu. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Hanteu arengeuh. Leungit dayeuhna. ngoréhan bari ngalawan. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Ti nu laleungit. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. Tapi. tambah loba nu manggihna. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. sanagara bakal jadi sampalan. Mudu arédan heula. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Mun ngaing datang. pantona batu satangtungeun. Sagala-gala diranjah ku monyét. saban jaman mawa lalakon. leungit nagarana. Ti harita. supaya anu laleungit kapanggih deui. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. mudu ngalaman loba lalakon. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Kebo bulé nyekel bubuntut. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. tapi kalakay jeung tutunggul. tapi méré céré ku wawangi. Nya bisa. Mun ngaing datang moal kadeuleu. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. sawah béak ku monyét. alun-alun jadi suwung. ngusumah jeung nitis. Sabab bukti anu kari. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Mémang ngaing bakal datang. sawah béak ku monyét. . baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. ngan mapayna kudu maké amparan. ngan di waktu anu perelu. Loba batur ti nu anggang. sarua jeung waktuna nyukma. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Arinyana engké jaga. Ngaing bakal datang deui. Sabagian disumputkeun. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. nulungan nu barutuh. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. waluku ditumpakan kunyuk. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Tapi loba nu pahili. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. karimbunan ku hanjuang. yén jaman geus ganti deui lalakon. imahna di birit leuwi. leuit béak ku monyét. laju turunan urang aya nu lilir. Nyaéta budak angon. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. Engké bakal réa nu kapanggih.

puguh batur disebut musuh. Boro-boro dék ngawaro. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger.. Sakalina aya nu wani ngageuing. ngamukna teu jeung aturan. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. kembang kapas hapa buahna. Tapi. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. Arinyana mah ngalalajoan. nu palinter loba teuing. tapi jelema anu ngélingan. miara heulang dina caringin. Mani sahéng buana urang. ngadeg deui karajaan. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. ngamukna teu ngilik bulu. Ti dinya datang budak janggotan. Tapi kabarérang. Sanusa dijieun jagal. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Arinyana teu nyaraho. Sing waspada! Sabab engké arinyana. nu ngebonna tukang barohong. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. haseup ngebul tina pirunan. nu harideung disieuh-sieuh. Buta bakal jaradi wadal. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. nu bingung tambah baringung. tapi buta henteu neuleu. ganti deui jaman. majarkeun néangan musuh. Iraha mangsana? Engké. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. mingkin hareup mingkin bedegong. anggeus témbong bulan ti beurang. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Nu barodas dibuburak. Nu hawek hayang loba. henteu beda tina tawon. dipaléngpéng keuna sayangna. Laju ngadeg deui raja. nyieun pancuran di tengah jalan. galudra megarkeun endog. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. nu nyapihna urang sabrang. ngélingan nu keur paroho. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. loba nu paraéh teu boga dosa. barudak satepak jaradi bapa. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. ti dapur laju salembur. loba buta nu baruta. Laju aya deui raja. panarat pabeulit dina cacadan. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. nu tanina ngan wungkul jangji. naritah deui nyembah berhala. Puguh musuh. tapi. hanteu pati lila. wadal pamolahna sorangan. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. ngageuingkeun nu keur sasar. Pangpring sabuluh-buluh gading. asalna jalma biasa. Laju ngamuk turunan urang. buaya eujeung ajag. malah budak nu janggotan. Mingkin hareup mingkin hareup. kaburu aya nu nyapih. nu diporog mah lain satona. Sabab sarieuneun kanyahoan. Arinyana teu areungeuh. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. dijieun batur. da raja buta! Lain buta duruwiksa. nu boga hak marénta bagianana. Laju bubuntut salah nu ngatur. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Di urut nagara urang. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. sabab nu ngaramuk. Buta-buta nu baruta. nu ngaramuk tambah rosa. ngan pinterna kabalinger. Da bonganan. Tapi mémang titisan raja. hayang meunang sorangan. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. ngaleuwihan kebo bulé. tapi raja. langit anggeus semu beureum. . jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. da puguh titisan raja. Ngan nu aréling caricing.Laju hawar-hawar. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah.

ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://nurahmad. jaya deui. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Ayeuna mah. kabéh gé taya nu meunang bagian. sejana dék marénta tumbal. ratu adil nu sajati. urang Sunda ngahampura. laju kakara arengeuh. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Hadé deui sakabéhanana. lamun Gunung Gedé anggeus bitu.wordpress. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi-sunda/ . Nusa Jaya. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. keur ngelak dina tutunggul. Buta-buta laju nyarusup. Naréanganana budak tumbal. Génjlong deui sajajagat. Sanagara sahiji deui. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. Urang Sunda disarambat. béakna ku nu nyarekel gadéan. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. sabab ngadeg ratu adil. budak angon enggeus euweuh. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. geus mariang pindah ngababakan. Tapi. Laju naréangan budak angon. tapi engké. nu garelut jadi kareueung. disusul ku tujuh gunung. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak.Nu garelut laju rareureuh. Sabab warisan sakabéh béak.

daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. ngilu rudin bari lapar. hanteu pantes jadi Raja. Engké jaga. Mun aya nu jadi pangkat. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. anu somah sakabéhna. Ulah sina talangké. tapi moal boga . sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. Turunan dia. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. lapar baé jeung balangsak. lolobana bakal jadi somah. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. Sabab pikeun ngaing. Ka batur urut salembur. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang.Uga Wangsit Siliwangi (sunda) Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. jembar senang sugih mukti. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. arinyana bakal kamalinaan. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. Engkéna bakal aya babalesna. pikeun hirup ka hareupna. mun tengah peuting. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. Dia mudu marilih. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. supaya engké jagana. Tapi masing nyaraho. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. ngilu hirup jadi balangsak. tapi Pajajaran anu anyar. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. tah éta tandana.

saban jaman mawa lalakon. sanagara bakal jadi sampalan. lain méong lain banténg. Tapi loba nu pahili. Ti mimiti poé ieu. Engké bakal réa nu kapanggih. ngan di waktu anu perelu. Pajajaran leungit ti alam hirup. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. Ti harita. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. supaya anu laleungit kapanggih deui. sawah béak ku monyét. ngusumah jeung nitis. bakal ka seundeuhan batur. alun-alun jadi suwung. turunan urang narik waluku. Tapi. leungit nagarana. Tapi. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Loba nu paraeh kalaparan. Sabab bukti anu kari. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. Leungit dayeuhna. sarua jeung waktuna nyukma. Mudu arédan heula. Mémang ngaing bakal datang. Lilana saban jaman. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. raja-raja dibelenggu. Mun ngaing datang. ngoréhan bari ngalawan. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Ngaing bakal datang deui. pantona batu satangtungeun. tapi kalakay jeung tutunggul. imahna di birit leuwi. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. yén jaman geus ganti deui lalakon. ka nu weruh di semu anu saéstu. ngalawan sabari seuri. ngan mapayna kudu maké amparan. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. sawah béak ku monyét. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Nya bisa. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. Ti dinya. Arinyana engké jaga. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Loba batur ti nu anggang. teu ngarupa teu nyawara. tambah loba nu manggihna. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. kebo bulé kalalabur. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. nu hadé laku lampahna. sampalan kebo barulé. tapi batur anu nyusahkeun. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. laju turunan urang aya nu lilir. . Inyana jongjon ngorehan. sabab acan wayah ngalalakonkeun. cawéné rareuneuh ku monyét. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. Nyaéta budak angon. ngumpulkeun anu kapanggih. ngan narikna henteu karasa. sabagian-sabagian. sabab murah jaman seubeuh hakan. nulungan nu barutuh. Sabagian disumputkeun. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Mun ngaing datang moal kadeuleu. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. sabab kaburu: warung béak ku monyét. tapi seuri teu anggeus. Sagala-gala diranjah ku monyét. mun ngaing nyarita moal kadéngé. laju nitis dipinda sukma. tapi méré céré ku wawangi. ti dinya. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. karimbunan ku hanjuang. Kebo bulé nyekel bubuntut. Tah di dinya. leuit béak ku monyét.kakawasaan. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. kebon béak ku monyét. Ti nu laleungit. kahieuman ku handeuleum. waluku ditumpakan kunyuk. mudu ngalaman loba lalakon. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. teu ngahiding ka panglarang. mantuan anu sarusah. Hanteu arengeuh. Pajajaran moal ninggalkeun tapak.

nu diporog mah lain satona. wadal pamolahna sorangan. ngélingan nu keur paroho. Mani sahéng buana urang. nu nyapihna urang sabrang. Arinyana teu nyaraho. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. Ti dinya datang budak janggotan. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. nu tanina ngan wungkul jangji. mingkin hareup mingkin bedegong. Sakalina aya nu wani ngageuing. sabab nu ngaramuk. nu boga hak marénta bagianana. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. ganti deui jaman. nu ngebonna tukang barohong. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. langit anggeus semu beureum.. nyieun pancuran di tengah jalan. malah budak nu janggotan. Nu hawek hayang loba. haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro dék ngawaro. Tapi mémang titisan raja. ngaleuwihan kebo bulé. Laju ngadeg deui raja. Ngan nu aréling caricing. anggeus témbong bulan ti beurang. Puguh musuh. naritah deui nyembah berhala. Di urut nagara urang. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. tapi raja. Laju aya deui raja. puguh batur disebut musuh. miara heulang dina caringin. Tapi kabarérang. dijieun batur. Sanusa dijieun jagal. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. Arinyana mah ngalalajoan. ngamukna teu ngilik bulu. nu palinter loba teuing. ngadeg deui karajaan. hayang meunang sorangan. dipaléngpéng keuna sayangna. ngamukna teu jeung aturan. tapi. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Buta-buta nu baruta. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarepngarep caringin reuntas di alun-alun. Iraha mangsana? Engké. nu ngaramuk tambah rosa.Laju hawar-hawar. . hanteu pati lila. Laju bubuntut salah nu ngatur. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. barudak satepak jaradi bapa. ti dapur laju salembur. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. nu harideung disieuh-sieuh. Pangpring sabuluh-buluh gading. majarkeun néangan musuh. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. buaya eujeung ajag. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. ngageuingkeun nu keur sasar. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. galudra megarkeun endog. tapi buta henteu neuleu. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. asalna jalma biasa. Nu barodas dibuburak. panarat pabeulit dina cacadan. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. da puguh titisan raja. Buta bakal jaradi wadal. kaburu aya nu nyapih. Da bonganan. da raja buta! Lain buta duruwiksa. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. loba nu paraéh teu boga dosa. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Arinyana teu areungeuh. tapi jelema anu ngélingan. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. Mingkin hareup mingkin hareup. Tapi. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. Sabab sarieuneun kanyahoan. loba buta nu baruta. nu bingung tambah baringung. Laju ngamuk turunan urang. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. ngan pinterna kabalinger. Sing waspada! Sabab engké arinyana. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. henteu beda tina tawon. kembang kapas hapa buahna.

nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. Nusa Jaya. kabéh gé taya nu meunang bagian. urang Sunda ngahampura. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://maztrie. Hadé deui sakabéhanana. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. keur ngelak dina tutunggul. Génjlong deui sajajagat.com/2009/05/bojnihqjwdbqhjvcsbkjcncjnbkjwbsk. ratu adil nu sajati. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. disusul ku tujuh gunung.html . Sanagara sahiji deui. béakna ku nu nyarekel gadéan.Nu garelut laju rareureuh. sejana dék marénta tumbal.blogspot. Tapi. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. Naréanganana budak tumbal. laju kakara arengeuh. budak angon enggeus euweuh. Laju naréangan budak angon. geus mariang pindah ngababakan. Urang Sunda disarambat. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. sabab ngadeg ratu adil. Buta-buta laju nyarusup. tapi engké. Ayeuna mah. nu garelut jadi kareueung. jaya deui. Sabab warisan sakabéh béak.

ka para wali salapan. Alloh huma soli ala sayidina. bulan ieu. ka bapa opat. teu diwiji-wiji. poe ieu. sim kuring seja ngahaleur pitutur. mapaykeun caritaan. ka pangeran jurus. peuting ieu. ka wa dalem dingin sunan purba. saratna. saeutik-eutikeun nu disuhunkeun. mapaykeun caritaan. jisim kuring rek nyuhunkeun pitulungna. ka wa dalem dingin. saeutik-eutik-keun ge disuhunkeun. nuhunkeun idin. para dewata. jisim kuring. ka Alloh nu kawasa. ka nu boga kemitan. piwarangan ki ayip. mugi kersa ngahampura. ka urang sawerga maniloka. para dedemitbandung. sing araning menyan. ka indung tilu. ieu nu rek digurit papantunan. ka gending sanga gending. bulan duabelas. ka opat pangeran dasar bumi. Sang pedah putri manik. ka sangiang ringgit. ka papat pangeran. dumeh ieu. supayadiparengan berekah salamet. ka para wali. sap kaen sang pada herang. turunkeuneun ka incu putra. Ya Alloh. saterasna hatur pangabakti. ka nu boga taun dalapan. bakal ditukil.. nu asal embah pange-ran panjunan. di hulu dayeuh. sabadegana. ka embah kuwu sangkan cirebon girang. nu aya di sawarga maniloka. ka ibu. ka sangiang rancasan. Ngahaturkeun pangabakti. sim jisim muhammad. ngahaturkeun pangabakti. di birit leuwi. nuhunkeunwidi. ngahaturkeun pangabakti. ka pangeran. sim kuring ngaula pihatur. ka para dedemit sadayana.Kembang Panyarikan Asyhadu alla ilaha ilallah. karo. ngahaturi pangabakti ka wa dalem dingin. ieu maksud-maksad. ka bapa langit. margi dikota. jisim kuring nuhun-keun deui. ieu dumeh caritaan. ka aulia sanga. ka sang ratu dangiang. ka nu pa-ra dedemit sadaya. Jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. para widadari. melek papantunan nu digurit. Saterasna hatur pangabakti. Ngahaturkeun pangabakti. ka sapuluh walinunggal. ka para malaikat. jisim kuring. kita mah nyuhunkeun widi. cur kumancur pangabukti kaula. Ngahaturkeun pangabakti. jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. sang limar putih ratna. windu ieu. turunan widadari pa-tang puluh.. para sahabat. sayi-dina muhammad. ka kawasa. nu cicing di tengah cai. ka rasulullah muhammad. ka guna kusumah. ka galuh adam babar bu-ana. ka embah kuwu sangkan ci-rebon girang. mugi ulah janten kabenduan. ngahaturkeun pangabakti. . Ngahaturkeun pangabakti deui. ka sunan kalijaga. para pohaci. Alloh Alloh sayidina muhammad. marteda ka gusti nu pasti. rek ngahaleur picatur. tandang waras waluya. bilih kurang jungkrang sareatna. sanggakeun hatur pangabakti simkuring. jisim kuring kudu melek. Sim kuring ngahatur pangabakti. wa asyhadu anna muham-madar rasulullah. ka para bujangga. kang wecan ku-ma ceuk Alloh. melek ti peuting. ka indung bumi. ka rama. ka para nabi. nang manik geusan tetep. taya lian. tuakeun dagang isun. taun ieu. nu asal embah pangeran panjunan.

Kocap. ijrail. nunjang ka bukit burangrang. gunung manik mandala tiga kapanten. nu aran di jero kurungan aing. putih aing jeung tarima. gunung raksa cakrabancana.lain ngarajah. nu putih tunggaling aing. awaking nu seda leuwih. awaking nu seda sakti. keur naon eta diinjeum. dumeh cariosan rek ditukil. sang karancang na tungtung letah. nya aing nu tunggal putih. su-paya berekah salamet. waras waluya. cisadane nunjang ngaler. pikeun pageto. rawana huriping beurang. uklah sieuh beuteung ceurik. keur meujeuh nu ngukus muja. ahung lungguh tanpa buana. Ahung ku sang rarawana. ka betara kabetari. estuning estulah saeutik. ka ti pati samar. didamaran tengah poe. disuhunkeun pitulungna. da herang dijero raga. gunung rompang candra lentang. cit peujit. lembut batan me-rang buuk. laer barang. pangmancatkeun aing ka sang windu-rarang. kukus aing me-nyan putih. isun ring kong koncong. ka ieuna. pamuruyan gajah putih. badag batan merang henca. Iring-iring bukit jati. geus tueuk ceu-rik. cihaliwung nunjang ngidul. ka betari naga danti. dua sarerah sagala. dipegateun jaman ratu maesa berhala. kawasa sakti. aci buana. nu lungguh di lingga wulung. ti tengah cinembarang herang.. sakitu pihaturna saeutik. cacap pangkat disalin deui. bilih luput nyebut. putih batankembang pacing. isropil. susukan tanjakan bankjaran kembang. ka sang rumuhun. sang yuga sang racik seda. wadukan hulu. ci peucang ka tebeh wetan. nu herang di lingga omas. bisi deuleu papadang ati. cocokna cop ka ati. sumebar papadang ati. ka basuka ka basuki. mugi kersa ngahampura. jabrail. teu kenging kalelengkahan. mangka terus ka nu ngasuh. ret ka manggung. gunung timbal eleh. siliwangi ti pakuan limbangjaya. sup asup kana parungpung buuk. minkail. tilu pangkat majar ahung. sing kuring na tungtung biwir. Bul kukus aing ka handap. darma mangjantenkeun.. ahirjaman. narowongan ka ati sun. nya sia mah nya nurmaya. Mambrang batan candradita. nu calik dina lemah putih. dungkuk aing dungkuk sang yuga. kiyen sadina mangku anggawa nur sakti. sarang tumeka ning badan. aki soleh soteh. mangka datang ka nu wenang. ingetan diguratgurat. ret ka manggung. nyanghulu ka gunung guruh. ngenta widi ti nu sakti. ti tengah cirancamaya. mun bener asuhan aing. kahandapka sang nugrahan. eusina dewata dua. ka betara naga raja. nu hejo awaking. kang ngelun ka manggung. mustakil damel jati kaula. ka guru putra hyang bayu. ti ka ret. timu deui sing kuring. nyanghulu ka gunung guruh. hula ilahuma. geus pajeng munah bae. ratna gumilang ngaraning menyan. aci tumang balang paksa. ditibakeunna ka tarekate dunia. kiruh ti hilir ti girang. tak tibakena ciancamaya. aci bumi. saca maruih inten. hurung batan kanjut ruyung. nunjang ka bukit bu-rangrang. nu lembut mah seu-weu ratu. neut malik ti luhur. parandene teu kadeuleu. nu badag seuweu kaula. rasa sajagat. ret nangkuban. pepet ka heuleut. aing nginjeum ka sadang kasaktian. tangkalna ngaheuleut. nya kudu make parawanten. isun sakti.ratu gumilang. mun salah benerkeun aing. . gampang balik. Bul putih ngaraning kukus. siliwangi nya pakuan. salah ngucap. ka ituna. guriang tan katingalan. tipadaleman. sakaol cet recet. nya sia mah nya nurmaya. jisim kuring. ka lawe laut. kandeg kalangsu. teu kenging kaluluhuran. sajagat kabeh. lain munah. make dicokotan deui. dalem tapa tarekate nya dunia dalem tapa seuweu ratu nu lalembut. sang ratu. ti pakuan renta danti. ti laer mandele. diri sang ratu luhung. turunkeuneun ka incu putu. tampalirih ngaraning parukuyan. ka sadayana bae. cacap pangkat disalin deui. ku pohaci windurarang. munahan jeung nyebutkeun.

sora daek jeung kacapi. hurip jaya di buana. maha mulya. diguratkeun. dat musna sirna. Hurip nu ngarajah. tamba sepi nu di bumi. bising aya jurig anu nyiliwuri. hol bumi. narajang alas. Kun paya kun. roh betan kaula. aing nu nangtung si nguwung-ngu-wung. nya kacapi nya awaking. pangmunahkeun aing ieu. sadayana. ka sang ratu teja gelangan. da teu nerus narutus. kumendeng megat jalan kumarintang. hyang wisesa.sang ku paeh oray buana. ngaler-ngetan sora nu reh. raden kian santang. nya aing si anggawenang. mangka ngear batan gangsa. marteda ka nu kawasa. sang batara susuk tunggal. bumi munah. kantun neda mulus rahayuna. ka punah kapara wisesa. mopoyakeun nu baheula. sang punah sang darma jati. bapa adam. isun jaluk sora sia. tamba rehe nu dibale. aing nu wisesa di buana pancatengah. babu awah. Caturkeun. cacap pangkat disalin deui. Agung kula nya peralun. tamba lebur pituturan. sang batara susuk tunggal. bisina mada-madawi. mana usik ku pamilih. aya di handap. hurip jaya di kurungan. hol langit. aya di manggung. ahung guru sang seda tunggal. maya mas. nya aing katelahna. tukuh buana. langit munah. basa mengkong cisadane. sunda becik. agung kula nya paralun. urang cuang caritakeun. maya lenggang kancana. ora bayane. cacap pangkat disalin deui. kula teh megat-keun apus. mangka hurip nu dilalakonkeun. hyang nu seda mah puguh bae. diguritkeun. mangkana hudang ti beurang. palias kula ngadatangkeun mah. ecekan guguluntungan. neda panjang pangampura. ti manggung. tamba euwah-euwah da-tang. kula mung neda ngaapal. sunda ngawih. hol setan. hol manusa. ngadu-dukuh di jambuluwuk. sang ku paeh oray buana ti handap. Ahung buta kasundulan. manusa lawas. sang pamunahing rajah. basa nyusuk cihaliwung. ngabalungbung tampa puhun. neut hudang sarinu rarang. Ahung guru pucuk hyang bayu. tes manetes. cacap pangkat disalin deui. mulya kara-kara ista. dingaran sumangga wenang. neda panjang da pangampura. sakecap tamba buagan. da aing mada-madawi. setan lawas. cacap pangkat disalin deui. cuang diajar mupulihkeun nu bihari. Raden Panji arummangu. ilang tanpa ka-rana. sup asup ka pusereun agung. hurip jaya di buana. asup sukma bayu ka kurunganana. sabeulit tamba pamali. ratu wisesa. Ahung guruh limanputih lalakina. cacap pangkat disalin deui. pangmu-nahkeun aing itu. da puguh . sang tunggal sang rajah punah. tambailang kalagian. cacap pangkat disalin deui. aing nu wisesa di buana pancatengah. mana hudang ku tarima. pangaitkeun aing kacapi. Neda agung nya paralun.neda panjang pangam-pura. ngababakan di jambudipa. ratu patanjala seda. raden palawiru. bising aya setan anu ngewa-ngewa. ahung buta kasunian. hurip jaya di kurungan. sumuwuh pamunah ratu. sunda babut. mangkana tanghi ti peuting. usik nyaring sari nu kasih. kawisesa ku awaking. pada sirna. neukteuk beuheung rawana. mangka harus batan calung. kana pucuk gebang pondok lontar. ahung guru sang seda malela. iku teka gustine raratu galuh. tanah lemah tukuh bumi. si dengdang si ngawangngawang. ulah sindang barang geusan. salamet ta kula mipir baribis.

diseuweuan da ratu agung.lungguhing galuring pantun. handapeun caringinkurung. nu ngujur dina pangambung. putra patimu jeung ratu. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. merangan geger landesan. kacokot tuang jojompong. merangan geger landesan. pating derengdeng. merangan geger landesan. watekna mah bilih perang tampa puhun. Seja kula rek diajar. Nyokot bari ninggalkeun. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. agung kula nya paralun. nu calik di gajah depa. megatkeun kaula ka tampa laranganana. ku nu bisa ngabujangga. ti kahiangan. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kidul. Tanjak barat ka pajajaran. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. tunda eta di hanjuang siang. watekna mah bilih perang tampa sadap. ditilaman ku sarat tangan. anu tuhu urang caturkeun. tambaga direka kuda. ku nu seda tan kabuka. merangan geger landesan. paranti neundeun carita. ti mendi picaritaeun. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kaler. Salian ti ratu kulon. neda agung kaula nya paralun. neda agung nya paralun. direkakeun gajah depa. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah wetan. bakalan kajenggut tuang kukuncung. nu calik dina panitih. dibuka ku nu maliwat. dituruban ku mandepun. nu seler ti ranggalawe. eukeurna kumpul mungpulung. pangcalikanana ku kuningan. sok teundeun di handeuleum sieup. ti citeres. lamun kulon kadi katon. emas direkakeun gajah. diwadahan ku cupu manik. watekna mah bising perang tampa sangkan.. weruh-weruh wijaksana. rek mapaykeun seuweu raja nu baheula. tambahan ti citeresan. neda panjang da pangampura. seler patih ranggalawe. nu tirih ti siliwangi. pating haleuang. palias ditunda dinya. ka sadaya nubakal dicarioskeun. ngahudang ngaraga wayang. panjangna sadeupa mider. nu menta dilalakonkeunana. nu salat dina pangucap. eusina putra patutan. citeres ti kahiangan. kajambak tuang paparas. pencaring ti mundingwangi. mun salah kula pagahan. pan luput kula ba-yuan. watekna mah bilih perang tampa seler. watekna mah bilih perang tampa pulur. Palias kula munnyaturkeun menak ti sabeulah luhur. ngembat papatan caritana nu ba-heula. Cupu dicupuan deui. pindingan. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah handap. nu muter di karantenan. sacekan sareanana. nu agung di gunung bubut. suksila raja betara. gebyar. kakipaskeun taken wayang. eusina mustika jalma. eh. neda panjang pangam-pura. nu ngancik dina panitih. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. nu rancage di angenna. pencaring ti mundingwangi.anu gelar urang caritakeun. . kuningan direka munding. kahudangkeun tihang panggung. astagina. mun bener kula asuhan. ti citeres. di ngaran panji haleuang. merangan geger landesan. diteundeun di jalan gede. ku nu sakti tan kabudi. nyukcruk seuweu ratu nu bahayu. ti kahiangan. neda panjang pangampura.

kakang bakal. kula sanggem ngantosan". cirining teu acan hasil pamak-sadan." Ditinimbang ku raden. papatong jang-jang salaka." "Beu." . "tinimbang kami teu tepung deui jeung ratu. urang cuang pulang deui bae.. kadar mawa puyuh sahiji..Ngariung para nu jangkung. lamun mawa barang eta. embe bulu songket. hayang dibelakeun ku si ka-kang. lamun bae keresa maha. lamun mawa anjung-anjung wesi jimat. kakang bakal.bayi. mangga urang cuang pulang deui bae. anjung wesi bagbagan wesi jimat. sing hasil nya pa-maksadan. nam buru-buru urang bisi kalepasan." "Inggih mangga kang bakal. naon nu dibawa?" "Kakang bakal sim kuring mah. Peklamun maneh tetela. di mendi atuh nu kitu ayana?. perkara jimat anjung wesi bagbagan wesi. ulah samarganing taun. "tutug timus perele panteg. "Kakang bakal sim kuringmah." "Pek ulah undur kalayuan.mangga. jeung bokor salongo. tinimbang ka ratu. cundukkeun ka ratu. ka nagara urang." "Teu langkung sakumaha pangersa sampean. sarta muga-muga sing laksana paneda. muga-muga diparinan salamet. wirang temen ku deungeun-deungeun. eta kaula daek.teu kersa mah sawios..ana kitu. biwir handap jeung nu luhur. si kakang sapanjang namgtung bumi. nunjang lemah. nu dikantun kula.. kuda bulu landak. ngerakeun ku deu-ngeun-deungeun. najan windu kula moal welwh ngantos. kula ngantosan. ngan bae numutkeun ari aya ngaranna mah. ka nagara urang. eusinamunding bulu hiris. sebakeun ka nu jadi raja". sar-ta dungakeun. ulah peuting. ti tadi ge moal daek cunduk ka ratu. kudu aya banda barangna. tapi nu enya di endi ayana eta?. ari ngucap sok sembarangan. di mega malang!" "Inggih.. daek-daek dicunduk-keun ka ratu. disebakeun ka menak. terus ka raja.. teu tepang deui jeung raja. da kaula ge teu terang." "Bener ceuk pangucap mah gampang.mangga kakang bakal. moal daek seba ka raja. yen kakana teu acan datang. lampah ratu kembang panyarikan. temen maneh hayang mawa. mangka daek ngantian di dieu." "Mangga." "Beu.kakara ngadenge. kalicangket jangjang mayang. di dieu di mega malang.. mangga ilari.. kajeun teuing te-lat di jalanan." "Inggih duka ayana mah dimana. kakang ayeuna widian. cunduk ka ratu seba ka menak.bulan. ngajajar … Ujaring cinarios.. ulah leumpang kalayatan. "mas ratu!.rek angkat.payung agung gelang gading. ulah beu-rang peuting ge mangga. sebab lengoh ka-lempohan. muga-muga salamet sampean nu angkat.

pangampura. lamun teu gableg. kamana nya ragrag?. ngaranna ge kula kakara nyaho. diurus ku dewek!" "Ieung.. ayeuna luput teu bisa nyerenkeun buktina. "Permisi mas ratu".. bebas nagarana disambut. gajah ramenantak!. "Adi.lamun gableg.. kolear.. kumis baplang sangga dulang. serahkeunadi!" "Inggih kula teu ngagaduhan. bejakeun ka awak sok!" "Ieung. papatong jangjang salaka... kuda ramenantak gajah ramenantak.. ulah bohong ulah bobad.kuda ramenantak!. Ka mana raden nya mudun?. Embe bulu songket. ka nagara buana larang.. kacarios mudunna raden. anjung wesi bagbag jimat.." "Piraku adi?. sok ngaget-ngaget ka kula. goletrak teu aya naon-naon. bujeng-bujeng kula ngagaduhan nu kitu." "Sok bejakeun ka dewek!.leuleuyan. munding bulu hiris. anjung wesi bagbagan wesi.. ancur leburna. rek namyakeun kamaneh. bebas nagara disambut.lanceuk.. gejlig. payung agung gelang gading. teu mere bejana. handapeun buana tengah. eusina kuda bulu landak. diwuluku… digagacek. kolear. Sasumpingna raden ka nagara buanan larang. gadang ngantun-keun saderek. dipalar modar ku dewek.. paralak. ramenantek!. sok. da teu ngadenge-denge beja-na.. pamugi-mugi hampura. rek ka mana. ancur lemburna. kolear. ratu kembang pa-nyarikan. menta beja di mana nu aya. "neda adi!". ulah bobad ula goro. "mangga launan. jeung bokor salongo. nu kasebat..kaula nu matak ge teu ngadenge-denge. mangga ilari di patempatan kula. bagea sampean!". kalicangket jangjang wayang. kacarios buana pancatengah kaliwat. sok bejakeun ka dewek. bagbagan we-si. ti mega malang. taya karempan taya kasieun. langlang-lingling.inggih kula mah...raka ari sampean. sia serahkeun ka dewek. di mega malang.. sam-pean kang bakal". diwuluku digagacek… diurus ku dewek!" "Ieung. lamun teu mere barangna.. bejana nu bogaeun.raka? "Dewek nu matak ka dieu datang.. ratu kembang panyarikan." "Maneh diperih pati. jalma nu taya ka-inggis karisi. Kcarios. bening kesit mudunna. "Tas ti mana sampean?".Kacarios ratukembang panyarikan. dewek datang teu dihormat adi!" "Ieung. coba-coba dewek menta anjung wesi. bilih sampean teu percanteun mah.sok!" .." "Sok adi serahkeun ka dewek... kana kaluput-lepat kula. kolear.

sampean moal sieun?".. pagerna ge paripaos lain awi. "lian ti dinya aya deui raka!". "naon adi!". adi!" "Inggih leres alon heula. kapaksa. sagede catang kalapa. bakating ku sieun. tohaga perkawis nu jaga negara. "ah. masing nyata".raka!. "naon adi?". kasebat tumenggung rangga walian.sapala-sapira-sipil!". "beu.sapalasapira-sipil!". sampean kira-kira bisa ngarepeh-keunnana?". eta nubogaeun anjung wesi. kasebat nu bo-gana. gada racak.. "enggih leres. alon heula masing tetela. "Ieung. "kacaraios ietuk jimat kabuyutan. "kampaan beusi ngahalangan jalan.sing heman. "aya deui raka!".kitu adi?"."aya deui raka!".sapala-sapira-sipil!". "waliwis putih sagede tampir. lain batu. teuas tulang liat kulit. "ah.adi?"..leres". "ayeuna dewek permisi adi!". hiji nagara galendor..ari buana nyungcung. yen meunang beja ti awak".. alamat sieun dirurug nagara ku-la. aya deui buana?" "Inggih ceuk beja mah aya. kocapna gagah. saputer karaton nyi-ger. lain waja.. sok! sok!" "Kula ari terang mah henteu. sebab eta tu-menggung rangga walian. tapi sampean poma-poma. nyiger saputer karaton. "sapala-sapira-sipil!"... "kacarios aya oray laki. ngan sampean upami datang ka sampe bisa.sapala-sapira-sipil!" . nutup muka ku manehna. tapi eta perkara di nagara buana nyungcung. anu gaduhna enjang buana. lebah mendi adi?".adi?"..sagala sapira sipil!". "ah. "hileud sagede gulungan kasur!.Kuda ramenantak gajah ramenantak. nyandak pedang jeung tumbak. eta nyandak jimat. lain beusi". dumeh aya ponggawa kitu petana. sampean moal sieun?". "sapala-apira-sipil!". totosa bojana kulit." "Moal adi!. "kutan? ku naon pagerna." "Ceuk beja di dieu nu boga?".." "La-la-la. "Na hade.raka!" "Beu. "naon adi!". bagbagan wesi jimat saeusina. "dewek rek ka nagara buana nyungcung. matana lir mata simeut. "ieu handapeun buana kula.naha handapeun negara maneh. "aya deui raka!". "ah. sampean moal sieun?". sok bejakeun!. "rek ka mana raka?.... salapis deui". "aya deui raka!". "tiwuan ge sagede hayam bibit. kajaba di nagara buananyungcung. sampean kinten-kintenna moal sieun?". sampean kinten-kinten sanggup?" "Jah. "naon adi!". ngan ngadenge beja wungkul. lamun sampe bisa laksana.. tumenggung rangga walian. "enggih.raka. sadaya pada batoton. "Kacarita kupara ponggawa bae. "naon adi?"... ngagolang di tengah jalan!".raka.lain kayu. "naon adi?". kaduana buana nyuncung. ulah bebeja meunang kabar ti awak. peupeujeuh ulah bebeja. "aduh. "lian ti eta aya deui raka!". nu gaduh-na tumenggung rangga walian..

. Datang kanagara. Kacarios. ku tumenggung rangga walian. Raden rut-ret ningali.. kolear. jeung eta perkawis nu jagana. maksa-maksa temene sabodo.. atawakumaha ieu jalma kanyahona?". "Beu. ti nagara buana rarang. "rek ka mana sampean?". meunang kabar beja.. lajeng matek ajian panerus bumi. jeblag!.. nagara buana pancatengah. pada nyandak pakarang. "enggeus sakaterang kula sakitu.. kolear. ditonjok oray.gih.. kasebat nagara buana nyngcung... "kok! kok!". riab cekot. bakat kesit."beu. "moal adi!". jebot!. copong molongpong. ti kuda ramenantak gajah rame-nantak... lamun sanggem sampean. jeung gadana. "sebaba kula sieun dirurug. matana lir mata simeut bae. riab. tapi poma-poma upama sampe dugi ka hasilna. ku urang nagara buana nyungcung. lajeng raden mudun terus. kaler kidul. disepak buta. nyorang ka nagara galendor.. "Aya deui adi?". ratu kembang panyarikan mudunna. oray sagede catang kalapa!". oray sagede catang kalapa!" Raden sanggeus patepang jeung oray. lajeng raden teh mudun. riab. ratu kembang panyarikan. kolear. "Wah. ponggawa saputer karaton... dilalarkeun kalimahna. ulah nyebatkeun meunang beja ti awak..raka!". teu salah cek beja.. "rek ka buana nyungcung!". goletak mati. "inggih.adi!". blak nangkarak. gemblung. "wah teu sapira kadigjayaan!" .. launa mudun terus."Tah ku kituna raka.tetela nyata. tutug timus parele panteg. kapan kula kabawah perentah.. byar. ditampiling welis. "o-o-lakada-lah".ponggawa. barang ningali ka karaton. nyangking keris. nyata wadya bala ponggawa.ponggawa!" Kacarios raden. kumaha carana. "ah. jeblag!. handapeun nagara.yeuh!".mangga raka. jero atina. aya terus kalakuan pan balik!.. "moal adi!" Kacarios. kitu sipilkieu sipil.... kulon wetan. nyandak pedang reujeung tumbak. kan maksa-maksa. ka wani-waningambah ka nagara dieu..ieu ponggawa endi?. sampean moal si-eun. kolear.. pada batoton. ceuk kuda ramenantak.raka?" "Ah. aneh kuda ramenan-tak.ayeuna dewek permisi. saputer karaton nyiger.ieu jalma... anu katelah rangga walian". ti buana rarang. "teu salah ceuk beja. kon ba-lik!" Kacarios teu diitung najan buta sagedena. riab. siga anu mere jalan ka handap. cek bejana bae. nu gaduhna enjang buana.sapala-sapira-sipil!". Ngemplang narawangan. "wah teu sapira kadigjayaanana oray!" Aya welis sagede tampir.. sakuriling bangking. teu ana paran solonong. da kula terang mah henteu". goletak modar. "Wakadalah. kolear...

diteunggeul ku peureup. jebot!. "tiwuan teu sapira mati!" Sumber: Purnama.Aya tiwuan sagede-gede hayam bibit. Yuzar. ngong!. goletak modar. ngong!.html . 2005) http://uun-halimah.blogspot.com/2008/06/carita-pantun-kembang-panyarikan-jawa.2006. “Analisa Struktural dan Nilai Cerita Pantun Kembang Panyarikan dari Kabupaten Ciamis” (Laporan Hasil Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful