Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, “Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi…ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: “Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.” “Sukur atuh, sok geura turun,” walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua, teu ditampa. Ka anu katilu, nya kitu kénéh. Pajarkeun téh, lain teu hayang nampa, ngan sieun ku Si Tétéh.

Léngsér mulang deui ka Purbararang, pokna téh,” Nya sok baé atuh, bisi pajar nampik pasihan rama.” Lutung kasarung tetep di karaton. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Keur jarongjong ninun, ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. “Cing Adi, pangnyokotkeun taropong!” “Ih, Tétéh, apan boga bujang lutung,” Cék Purbaleuwih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng, top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima, sor disodorkeun! “Jurig lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah, anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun, Lutung unggeuk, tuluy nuturkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér, geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun lutung, tamba suwung. Kajeun hideung, tamba keueung nu di leuweung. Kajeun goréng, tamba jempé nu nyorangan. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” Tutas haturan, Léngsér mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék, di hateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep Sang Putri disirep. “Utun, urang saré jeung kaula. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah, Sang Putri, lutung mah tara saré jeung manusa, bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Éh, deudeuh teuing. Putri téh nalangsa pisan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga, niat misalin Sang Putri meungpeung saré,” gerentes Lutung Kasarung, Guruminda mamalihan. Raksukan digédogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna, leuwih agréng ti nagara. Purbasari dipangku, diébogkeun dina kasur tujuh tumpang, disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui, tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goréng budi ti leuleutik, nu goréng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Ruparupa akal dikotéktak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.

Cunduk kana waktuna. anu welasan ti baheula ka Purbasari. jadi praméswari Guruminda. kaungkulan kadigjayaanana. Ngan anu pangais bungsu. kakasih Indrajaya. Mangka saat sapeuting. papanjang-panjang buuk. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana.com/2008/04/24/lutung-kasarung/ . tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Purbasari. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Tina Gapura Basa Jilid 2.wordpress.Mimitna Purbasari diperih pati. Karya Drs. Sumber: http://bujanggamanik. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. da pubuh manusa. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. tapi teu bisa majar kumaha. leuwi Sipatahunan. ieu tanjakan téh laksana. Purbasari éléh. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Rupa-rupa ékol Purbararang. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. dibekelan arit timah. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. lutung. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. janggélék jadi Guruminda deui. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. dihukum kudu jadi pangangon. Sagorénggoréngna beubeureuh manéhna. Ku pitulung Lutung Kasarung. Hidayat Suryalaga. Tapi Purbasari unggul kénéh. spk. pageulis-geulis rupa. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. baranyay hurung. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Purbaleuwih. paloba-loba samping. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Indrajaya ngamuk. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung.

saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. tah éta tandana. mun tengah peuting. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. lolobana bakal jadi somah. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. hanteu pantes jadi Raja. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. pikeun hirup ka hareupna. tapi moal . jembar senang sugih mukti. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. tapi Pajajaran anu anyar. Ka batur urut salembur. Turunan dia. Engkéna bakal aya babalesna. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. ngilu hirup jadi balangsak. Tapi masing nyaraho. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. lapar baé jeung balangsak.Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. Mun aya nu jadi pangkat. anu somah sakabéhna. Engké jaga. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Sabab pikeun ngaing. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. arinyana bakal kamalinaan. Ulah sina talangké.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. supaya engké jagana. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. ngilu rudin bari lapar. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. Dia mudu marilih.

saban jaman mawa lalakon. Engké bakal réa nu kapanggih. sawah béak ku monyét. teu ngarupa teu nyawara. Ti mimiti poé ieu. sarua jeung waktuna nyukma. ngusumah jeung nitis. Sagala-gala diranjah ku monyét. Mun ngaing datang moal kadeuleu. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. sabab acan wayah ngalalakonkeun. imahna di birit leuwi. kahieuman ku handeuleum. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. ngumpulkeun anu kapanggih. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. Inyana jongjon ngorehan. . Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. Pajajaran leungit ti alam hirup. Arinyana engké jaga. nu hadé laku lampahna. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. ngalawan sabari seuri. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. sabab murah jaman seubeuh hakan. turunan urang narik waluku. Ti dinya. kebo bulé kalalabur. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. ngoréhan bari ngalawan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. teu ngahiding ka panglarang. Sabab bukti anu kari. Hanteu arengeuh. Ti nu laleungit. Ti harita. karimbunan ku hanjuang. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Sabagian disumputkeun. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. ngan mapayna kudu maké amparan. sanagara bakal jadi sampalan. Mudu arédan heula. alun-alun jadi suwung. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. tapi seuri teu anggeus. ngan di waktu anu perelu. Engke mun geus wayah jeung mangsana. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. Lilana saban jaman. ka nu weruh di semu anu saéstu. ngan narikna henteu karasa. mun ngaing nyarita moal kadéngé. Leungit dayeuhna. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. tapi méré céré ku wawangi. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Nyaéta budak angon. Tah di dinya. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Loba nu paraeh kalaparan. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. ti dinya. leungit nagarana. sabagian-sabagian. tambah loba nu manggihna. sawah béak ku monyét. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. Tapi. leuit béak ku monyét. supaya anu laleungit kapanggih deui.boga kakawasaan. laju turunan urang aya nu lilir. Mun ngaing datang. raja-raja dibelenggu. Kebo bulé nyekel bubuntut. Mémang ngaing bakal datang. Nya bisa. Ngaing bakal datang deui. mudu ngalaman loba lalakon. waluku ditumpakan kunyuk. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. laju nitis dipinda sukma. nulungan nu barutuh. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. tapi batur anu nyusahkeun. tapi kalakay jeung tutunggul. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. sabab kaburu: warung béak ku monyét. bakal ka seundeuhan batur. Tapi loba nu pahili. kebon béak ku monyét. Tapi. mantuan anu sarusah. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. pantona batu satangtungeun. sampalan kebo barulé. Loba batur ti nu anggang. yén jaman geus ganti deui lalakon. cawéné rareuneuh ku monyét. lain méong lain banténg.

ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. haseup ngebul tina pirunan. Laju aya deui raja. ngan pinterna kabalinger. nu diporog mah lain satona. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. Buta-buta nu baruta. Puguh musuh. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. ngamukna teu jeung aturan. wadal pamolahna sorangan. langit anggeus semu beureum. ganti deui jaman. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut.Laju hawar-hawar. Sabab sarieuneun kanyahoan. da puguh titisan raja. Nu hawek hayang loba. mingkin hareup mingkin bedegong. hayang meunang sorangan. nu boga hak marénta bagianana. ngadeg deui karajaan. nu ngaramuk tambah rosa. nu bingung tambah baringung. asalna jalma biasa. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. ngaleuwihan kebo bulé. loba buta nu baruta. Boro-boro dék ngawaro. tapi jelema anu ngélingan. . nyieun pancuran di tengah jalan. da raja buta! Lain buta duruwiksa. Tapi mémang titisan raja. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. nu tanina ngan wungkul jangji. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. kembang kapas hapa buahna. nu ngebonna tukang barohong. majarkeun néangan musuh. Ti dinya datang budak janggotan. miara heulang dina caringin. Sakalina aya nu wani ngageuing. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. tapi. ngélingan nu keur paroho. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Ngan nu aréling caricing. naritah deui nyembah berhala. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Tapi. ngamukna teu ngilik bulu. Pangpring sabuluh-buluh gading. Laju bubuntut salah nu ngatur. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. Di urut nagara urang. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Iraha mangsana? Engké. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. nu harideung disieuh-sieuh. dipaléngpéng keuna sayangna. puguh batur disebut musuh. panarat pabeulit dina cacadan. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Mingkin hareup mingkin hareup. Laju ngamuk turunan urang. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. hanteu pati lila. Tapi kabarérang. kaburu aya nu nyapih. nu nyapihna urang sabrang. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. malah budak nu janggotan. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. ti dapur laju salembur. Da bonganan. dijieun batur. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. nu palinter loba teuing.. anggeus témbong bulan ti beurang. ngageuingkeun nu keur sasar. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Laju ngadeg deui raja. tapi raja. Arinyana teu nyaraho. Sanusa dijieun jagal. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. Nu barodas dibuburak. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. Arinyana teu areungeuh. loba nu paraéh teu boga dosa. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. barudak satepak jaradi bapa. Arinyana mah ngalalajoan. tapi buta henteu neuleu. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. Buta bakal jaradi wadal. galudra megarkeun endog. buaya eujeung ajag. Mani sahéng buana urang. sabab nu ngaramuk. henteu beda tina tawon. Sing waspada! Sabab engké arinyana.

geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Génjlong deui sajajagat.Nu garelut laju rareureuh. Urang Sunda disarambat. disusul ku tujuh gunung. kabéh gé taya nu meunang bagian.wordpress. nu garelut jadi kareueung.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi-sunda/ . Sanagara sahiji deui. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://nurahmad. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. Naréanganana budak tumbal. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. Ayeuna mah. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. budak angon enggeus euweuh. sejana dék marénta tumbal. ratu adil nu sajati. laju kakara arengeuh. tapi engké. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. Tapi. geus mariang pindah ngababakan. sabab ngadeg ratu adil. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. Buta-buta laju nyarusup. Sabab warisan sakabéh béak. jaya deui. Hadé deui sakabéhanana. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Nusa Jaya. Laju naréangan budak angon. urang Sunda ngahampura. keur ngelak dina tutunggul. béakna ku nu nyarekel gadéan.

Ka batur urut salembur. pikeun hirup ka hareupna. tapi moal boga . sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. anu somah sakabéhna. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. lolobana bakal jadi somah. Turunan dia. Mun aya nu jadi pangkat. tapi Pajajaran anu anyar. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. ngilu hirup jadi balangsak. Ulah sina talangké. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. lapar baé jeung balangsak. arinyana bakal kamalinaan. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. hanteu pantes jadi Raja. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. tah éta tandana. Dia mudu marilih. Sabab pikeun ngaing. ngilu rudin bari lapar. mun tengah peuting. supaya engké jagana. jembar senang sugih mukti. Engké jaga. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Engkéna bakal aya babalesna. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan.Uga Wangsit Siliwangi (sunda) Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. Tapi masing nyaraho. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna.

tapi batur anu nyusahkeun. Mudu arédan heula. kebo bulé kalalabur. ngumpulkeun anu kapanggih. leuit béak ku monyét. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. mantuan anu sarusah. tambah loba nu manggihna. Lilana saban jaman. Mémang ngaing bakal datang. Engké bakal réa nu kapanggih. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. saban jaman mawa lalakon. ngusumah jeung nitis. karimbunan ku hanjuang. Ngaing bakal datang deui. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. ngan mapayna kudu maké amparan. ngan di waktu anu perelu. Ti mimiti poé ieu. bakal ka seundeuhan batur. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. kebon béak ku monyét. tapi méré céré ku wawangi. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. sabab acan wayah ngalalakonkeun. ngoréhan bari ngalawan. supaya anu laleungit kapanggih deui. ngalawan sabari seuri. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. teu ngarupa teu nyawara. sabagian-sabagian. ngan narikna henteu karasa. cawéné rareuneuh ku monyét. Sabagian disumputkeun. sabab kaburu: warung béak ku monyét. leungit nagarana. sampalan kebo barulé. Tah di dinya. kahieuman ku handeuleum. Nya bisa. pantona batu satangtungeun. Leungit dayeuhna. lain méong lain banténg. ka nu weruh di semu anu saéstu. Loba batur ti nu anggang. Sagala-gala diranjah ku monyét. tapi seuri teu anggeus. Ti dinya. Ti harita. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. tapi kalakay jeung tutunggul. raja-raja dibelenggu.kakawasaan. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. Tapi. mudu ngalaman loba lalakon. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Arinyana engké jaga. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Hanteu arengeuh. ti dinya. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. imahna di birit leuwi. Mun ngaing datang. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. sawah béak ku monyét. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. Inyana jongjon ngorehan. Loba nu paraeh kalaparan. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. nulungan nu barutuh. sanagara bakal jadi sampalan. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. Nyaéta budak angon. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. teu ngahiding ka panglarang. Tapi. . tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Pajajaran leungit ti alam hirup. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. Ti nu laleungit. yén jaman geus ganti deui lalakon. Mun ngaing datang moal kadeuleu. mun ngaing nyarita moal kadéngé. Kebo bulé nyekel bubuntut. Sabab bukti anu kari. waluku ditumpakan kunyuk. sarua jeung waktuna nyukma. sabab murah jaman seubeuh hakan. turunan urang narik waluku. nu hadé laku lampahna. Tapi loba nu pahili. laju nitis dipinda sukma. laju turunan urang aya nu lilir. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. sawah béak ku monyét. alun-alun jadi suwung.

nu palinter loba teuing. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. langit anggeus semu beureum. Nu hawek hayang loba. loba nu paraéh teu boga dosa. Mingkin hareup mingkin hareup.Laju hawar-hawar. buaya eujeung ajag. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Buta-buta nu baruta. Laju aya deui raja.. Puguh musuh. nu boga hak marénta bagianana. Laju ngadeg deui raja. Mani sahéng buana urang. nu harideung disieuh-sieuh. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. Arinyana teu nyaraho. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. da raja buta! Lain buta duruwiksa. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarepngarep caringin reuntas di alun-alun. malah budak nu janggotan. Laju ngamuk turunan urang. tapi jelema anu ngélingan. ngamukna teu ngilik bulu. hanteu pati lila. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. hayang meunang sorangan. nu ngebonna tukang barohong. anggeus témbong bulan ti beurang. naritah deui nyembah berhala. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. Pangpring sabuluh-buluh gading. Sakalina aya nu wani ngageuing. Nu barodas dibuburak. Sanusa dijieun jagal. da puguh titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. kaburu aya nu nyapih. dijieun batur. nu bingung tambah baringung. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. nu diporog mah lain satona. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. kembang kapas hapa buahna. henteu beda tina tawon. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. majarkeun néangan musuh. barudak satepak jaradi bapa. tapi raja. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. ngaleuwihan kebo bulé. ngageuingkeun nu keur sasar. Sing waspada! Sabab engké arinyana. nu tanina ngan wungkul jangji. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. panarat pabeulit dina cacadan. Buta bakal jaradi wadal. ti dapur laju salembur. asalna jalma biasa. Ti dinya datang budak janggotan. dipaléngpéng keuna sayangna. tapi. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. Da bonganan. miara heulang dina caringin. Iraha mangsana? Engké. Di urut nagara urang. Laju bubuntut salah nu ngatur. galudra megarkeun endog. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. Ngan nu aréling caricing. . ngadeg deui karajaan. sabab nu ngaramuk. nu ngaramuk tambah rosa. Tapi mémang titisan raja. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. ngan pinterna kabalinger. Arinyana mah ngalalajoan. ngamukna teu jeung aturan. Boro-boro dék ngawaro. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. loba buta nu baruta. mingkin hareup mingkin bedegong. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. Arinyana teu areungeuh. ganti deui jaman. Tapi. nu nyapihna urang sabrang. nyieun pancuran di tengah jalan. Tapi kabarérang. tapi buta henteu neuleu. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. puguh batur disebut musuh. haseup ngebul tina pirunan. wadal pamolahna sorangan. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Sabab sarieuneun kanyahoan. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. ngélingan nu keur paroho. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh.

jaya deui.blogspot. Ayeuna mah. Urang Sunda disarambat. Nusa Jaya. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://maztrie. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. kabéh gé taya nu meunang bagian. Buta-buta laju nyarusup. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. tapi engké. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. ratu adil nu sajati. Naréanganana budak tumbal. Tapi. keur ngelak dina tutunggul.com/2009/05/bojnihqjwdbqhjvcsbkjcncjnbkjwbsk. disusul ku tujuh gunung.Nu garelut laju rareureuh. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. sejana dék marénta tumbal. Sanagara sahiji deui. Laju naréangan budak angon. Sabab warisan sakabéh béak. sabab ngadeg ratu adil. budak angon enggeus euweuh. Hadé deui sakabéhanana. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. nu garelut jadi kareueung.html . laju kakara arengeuh. geus mariang pindah ngababakan. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. béakna ku nu nyarekel gadéan. urang Sunda ngahampura. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. Génjlong deui sajajagat.

Kembang Panyarikan Asyhadu alla ilaha ilallah. ka urang sawerga maniloka. para sahabat. sim jisim muhammad. Ngahaturkeun pangabakti. ka rama. piwarangan ki ayip. ka galuh adam babar bu-ana. ka Alloh nu kawasa. ka para wali salapan. sim kuring ngaula pihatur. Sang pedah putri manik. saterasna hatur pangabakti. sim kuring seja ngahaleur pitutur. melek ti peuting. tandang waras waluya. jisim kuring nuhun-keun deui. ngahaturkeun pangabakti. Alloh huma soli ala sayidina. Sim kuring ngahatur pangabakti. ka nu boga taun dalapan. ka sangiang rancasan. saeutik-eutik-keun ge disuhunkeun. sing araning menyan. ngahaturi pangabakti ka wa dalem dingin. jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. mapaykeun caritaan. nang manik geusan tetep. jisim kuring. jisim kuring. mapaykeun caritaan. ka ibu. bulan ieu. Ngahaturkeun pangabakti. Ya Alloh. sayi-dina muhammad. saratna. Alloh Alloh sayidina muhammad. kang wecan ku-ma ceuk Alloh. ka pangeran. jisim kuring rek nyuhunkeun pitulungna. melek papantunan nu digurit. taun ieu. ka wa dalem dingin. bakal ditukil. teu diwiji-wiji. ka guna kusumah. dumeh ieu. ka sunan kalijaga. ka indung tilu.. wa asyhadu anna muham-madar rasulullah. ieu dumeh caritaan. ka bapa langit. ka para bujangga. ka rasulullah muhammad. nu asal embah pangeran panjunan. turunan widadari pa-tang puluh. Ngahaturkeun pangabakti. ka indung bumi. para dewata. . bulan duabelas. Jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. sanggakeun hatur pangabakti simkuring. saeutik-eutikeun nu disuhunkeun. ka aulia sanga. ka embah kuwu sangkan cirebon girang. cur kumancur pangabukti kaula. di birit leuwi. karo. di hulu dayeuh. ka embah kuwu sangkan ci-rebon girang. tuakeun dagang isun. nu asal embah pange-ran panjunan. Saterasna hatur pangabakti. windu ieu. ka para malaikat. Ngahaturkeun pangabakti deui. ka para wali. ka nu boga kemitan. supayadiparengan berekah salamet. ngahaturkeun pangabakti. rek ngahaleur picatur. ka gending sanga gending. ka para nabi. ka para dedemit sadayana. ka papat pangeran. bilih kurang jungkrang sareatna. sang limar putih ratna. peuting ieu. turunkeuneun ka incu putra. nu aya di sawarga maniloka. para widadari. taya lian. ka sang ratu dangiang. ieu maksud-maksad. ka pangeran jurus. ka opat pangeran dasar bumi. sabadegana. nuhunkeun idin. jisim kuring kudu melek. mugi ulah janten kabenduan. ka nu pa-ra dedemit sadaya. nuhunkeunwidi. para pohaci. ka wa dalem dingin sunan purba. margi dikota. ka kawasa.. ieu nu rek digurit papantunan. nu cicing di tengah cai. ngahaturkeun pangabakti. mugi kersa ngahampura. ka bapa opat. marteda ka gusti nu pasti. poe ieu. ka sapuluh walinunggal. ka sangiang ringgit. para dedemitbandung. kita mah nyuhunkeun widi. sap kaen sang pada herang.

keur meujeuh nu ngukus muja. nya aing nu tunggal putih. teu kenging kalelengkahan. ka ieuna. ka sadayana bae. nu herang di lingga omas. nunjang ka bukit burangrang.ratu gumilang. ti tengah cirancamaya. munahan jeung nyebutkeun. guriang tan katingalan. ti laer mandele. ret ka manggung. putih aing jeung tarima. ditibakeunna ka tarekate dunia. ti ka ret. nu putih tunggaling aing. cisadane nunjang ngaler. jisim kuring. aci tumang balang paksa. mangka datang ka nu wenang.lain ngarajah. nu badag seuweu kaula. cacap pangkat disalin deui. nu lungguh di lingga wulung. gunung timbal eleh. kang ngelun ka manggung. mangka terus ka nu ngasuh. ahirjaman. laer barang. nu aran di jero kurungan aing. ka betara naga raja. sing kuring na tungtung biwir. dumeh cariosan rek ditukil. ka betari naga danti. nu lembut mah seu-weu ratu. gunung rompang candra lentang. susukan tanjakan bankjaran kembang. ka sang rumuhun. hurung batan kanjut ruyung. tangkalna ngaheuleut. dungkuk aing dungkuk sang yuga. kandeg kalangsu. minkail. mustakil damel jati kaula. nyanghulu ka gunung guruh. ti pakuan renta danti. waras waluya. nunjang ka bukit bu-rangrang. ku pohaci windurarang. darma mangjantenkeun. keur naon eta diinjeum. sajagat kabeh. mun salah benerkeun aing. ci peucang ka tebeh wetan. ka guru putra hyang bayu. ratna gumilang ngaraning menyan. isun ring kong koncong. awaking nu seda sakti. disuhunkeun pitulungna. bisi deuleu papadang ati. parandene teu kadeuleu. kiyen sadina mangku anggawa nur sakti. awaking nu seda leuwih. tilu pangkat majar ahung. kahandapka sang nugrahan. sang yuga sang racik seda. ka basuka ka basuki. pepet ka heuleut. rasa sajagat. da herang dijero raga. putih batankembang pacing. hula ilahuma. sakaol cet recet. cacap pangkat disalin deui. Iring-iring bukit jati. dua sarerah sagala. sarang tumeka ning badan. estuning estulah saeutik. Kocap. nya sia mah nya nurmaya. teu kenging kaluluhuran. gampang balik. siliwangi nya pakuan. . ret nangkuban. uklah sieuh beuteung ceurik. ahung lungguh tanpa buana. ingetan diguratgurat. ka lawe laut. nu hejo awaking. gunung manik mandala tiga kapanten. ka ti pati samar. sang karancang na tungtung letah. aing nginjeum ka sadang kasaktian. ret ka manggung. Bul putih ngaraning kukus. didamaran tengah poe. pikeun pageto.. narowongan ka ati sun. badag batan merang henca. diri sang ratu luhung. kawasa sakti. geus tueuk ceu-rik. jabrail. lain munah. pamuruyan gajah putih. cocokna cop ka ati. nyanghulu ka gunung guruh. eusina dewata dua. lembut batan me-rang buuk. Mambrang batan candradita. mugi kersa ngahampura. isun sakti.. nya sia mah nya nurmaya. sup asup kana parungpung buuk. turunkeuneun ka incu putu. sakitu pihaturna saeutik. ti tengah cinembarang herang. nu calik dina lemah putih. ka ituna. cihaliwung nunjang ngidul. ka betara kabetari. nya kudu make parawanten. sumebar papadang ati. kiruh ti hilir ti girang. dipegateun jaman ratu maesa berhala. pangmancatkeun aing ka sang windu-rarang. isropil. aci bumi. tak tibakena ciancamaya. geus pajeng munah bae. ijrail. cit peujit. saca maruih inten. mun bener asuhan aing. dalem tapa tarekate nya dunia dalem tapa seuweu ratu nu lalembut. neut malik ti luhur. make dicokotan deui. wadukan hulu. su-paya berekah salamet. gunung raksa cakrabancana. salah ngucap. tipadaleman. tampalirih ngaraning parukuyan. aci buana. aki soleh soteh. sang ratu. siliwangi ti pakuan limbangjaya. bilih luput nyebut. timu deui sing kuring. Ahung ku sang rarawana. rawana huriping beurang. Bul kukus aing ka handap. kukus aing me-nyan putih. ngenta widi ti nu sakti.

kantun neda mulus rahayuna. palias kula ngadatangkeun mah. kawisesa ku awaking. hol bumi. agung kula nya paralun. sunda becik. maha mulya. pangmu-nahkeun aing itu. mangka harus batan calung. mulya kara-kara ista. bising aya setan anu ngewa-ngewa. dat musna sirna. diguritkeun. tamba euwah-euwah da-tang. mangkana tanghi ti peuting. Agung kula nya peralun. neda panjang pangampura. Neda agung nya paralun. ahung guru sang seda malela. mangka ngear batan gangsa. iku teka gustine raratu galuh. bapa adam. bising aya jurig anu nyiliwuri. Caturkeun. nya kacapi nya awaking. tamba rehe nu dibale. tes manetes. tamba lebur pituturan. usik nyaring sari nu kasih. ratu wisesa. raden palawiru. bumi munah. Ahung buta kasundulan.sang ku paeh oray buana. urang cuang caritakeun. tambailang kalagian. narajang alas. hurip jaya di buana. hurip jaya di kurungan. ngaler-ngetan sora nu reh. mana hudang ku tarima. aing nu nangtung si nguwung-ngu-wung. tanah lemah tukuh bumi. hol langit. sunda ngawih. kana pucuk gebang pondok lontar. hyang wisesa. pada sirna. ecekan guguluntungan. da aing mada-madawi. basa nyusuk cihaliwung. aing nu wisesa di buana pancatengah. Raden Panji arummangu. hol setan. sang pamunahing rajah. sang ku paeh oray buana ti handap. cuang diajar mupulihkeun nu bihari. ahung guru sang seda tunggal.neda panjang pangam-pura. salamet ta kula mipir baribis. sunda babut. cacap pangkat disalin deui. cacap pangkat disalin deui. maya mas. sang batara susuk tunggal. mangka hurip nu dilalakonkeun. ahung buta kasunian. babu awah. da teu nerus narutus. setan lawas. Ahung guruh limanputih lalakina. ngabalungbung tampa puhun. aya di manggung. kumendeng megat jalan kumarintang. langit munah. ratu patanjala seda. pangaitkeun aing kacapi. Ahung guru pucuk hyang bayu. asup sukma bayu ka kurunganana. manusa lawas. diguratkeun. tukuh buana. aya di handap. isun jaluk sora sia. ora bayane. sabeulit tamba pamali. si dengdang si ngawangngawang. roh betan kaula. cacap pangkat disalin deui. ilang tanpa ka-rana. ka sang ratu teja gelangan. mangkana hudang ti beurang. hurip jaya di buana. pangmunahkeun aing ieu. hyang nu seda mah puguh bae. da puguh . sadayana. nya aing katelahna. aing nu wisesa di buana pancatengah. mopoyakeun nu baheula. tamba sepi nu di bumi. cacap pangkat disalin deui. sakecap tamba buagan. dingaran sumangga wenang. sup asup ka pusereun agung. mana usik ku pamilih. hol manusa. hurip jaya di kurungan. Hurip nu ngarajah. neut hudang sarinu rarang. ti manggung. ngadu-dukuh di jambuluwuk. neukteuk beuheung rawana. neda panjang da pangampura. sang batara susuk tunggal. cacap pangkat disalin deui. marteda ka nu kawasa. Kun paya kun. ngababakan di jambudipa. bisina mada-madawi. ulah sindang barang geusan. cacap pangkat disalin deui. maya lenggang kancana. kula mung neda ngaapal. raden kian santang. sang punah sang darma jati. sora daek jeung kacapi. sang tunggal sang rajah punah. kula teh megat-keun apus. basa mengkong cisadane. ka punah kapara wisesa. nya aing si anggawenang. sumuwuh pamunah ratu.

palias ditunda dinya. weruh-weruh wijaksana. diteundeun di jalan gede. pindingan. nu calik dina panitih. watekna mah bilih perang tampa puhun. Palias kula munnyaturkeun menak ti sabeulah luhur. kacokot tuang jojompong. mun salah kula pagahan. diseuweuan da ratu agung. gebyar. bakalan kajenggut tuang kukuncung. ku nu seda tan kabuka.. merangan geger landesan. Seja kula rek diajar. agung kula nya paralun. neda panjang pangam-pura. nu calik di gajah depa. nu ngancik dina panitih. direkakeun gajah depa. neda agung kaula nya paralun. suksila raja betara. sacekan sareanana. Salian ti ratu kulon. kahudangkeun tihang panggung. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. nu rancage di angenna. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah handap. dibuka ku nu maliwat. nu tirih ti siliwangi. pan luput kula ba-yuan. lamun kulon kadi katon. tambaga direka kuda. ti citeres. ku nu sakti tan kabudi. pencaring ti mundingwangi. neda panjang pangampura. watekna mah bising perang tampa sangkan. eusina mustika jalma. ngahudang ngaraga wayang. merangan geger landesan. merangan geger landesan. ti kahiangan. emas direkakeun gajah. kajambak tuang paparas. watekna mah bilih perang tampa pulur. ku nu bisa ngabujangga. citeres ti kahiangan. nyukcruk seuweu ratu nu bahayu. watekna mah bilih perang tampa seler. panjangna sadeupa mider. nu agung di gunung bubut. pangcalikanana ku kuningan. neda agung nya paralun. megatkeun kaula ka tampa laranganana. eh. anu tuhu urang caturkeun. merangan geger landesan. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. nu salat dina pangucap. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah wetan. nu menta dilalakonkeunana. ka sadaya nubakal dicarioskeun. putra patimu jeung ratu. nu ngujur dina pangambung. pating haleuang. watekna mah bilih perang tampa sadap. eukeurna kumpul mungpulung. merangan geger landesan. ngembat papatan caritana nu ba-heula. .lungguhing galuring pantun. tambahan ti citeresan. rek mapaykeun seuweu raja nu baheula. diwadahan ku cupu manik. pencaring ti mundingwangi. nu seler ti ranggalawe. pating derengdeng. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kaler. Cupu dicupuan deui. tunda eta di hanjuang siang. kakipaskeun taken wayang. handapeun caringinkurung. nu muter di karantenan. ti citeres. ti mendi picaritaeun. dituruban ku mandepun. di ngaran panji haleuang. paranti neundeun carita. eusina putra patutan. astagina.anu gelar urang caritakeun. ditilaman ku sarat tangan. neda panjang da pangampura. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. kuningan direka munding. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. seler patih ranggalawe. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kidul. ti kahiangan. Nyokot bari ninggalkeun. Tanjak barat ka pajajaran. mun bener kula asuhan. sok teundeun di handeuleum sieup.

" Ditinimbang ku raden." "Beu.teu kersa mah sawios. di dieu di mega malang." . jeung bokor salongo. kakang bakal. mangga ilari. "tutug timus perele panteg. cirining teu acan hasil pamak-sadan. kula sanggem ngantosan"." "Beu. naon nu dibawa?" "Kakang bakal sim kuring mah. wirang temen ku deungeun-deungeun. kajeun teuing te-lat di jalanan. nam buru-buru urang bisi kalepasan. lamun mawa barang eta. sarta muga-muga sing laksana paneda. eusinamunding bulu hiris. ngajajar … Ujaring cinarios. kudu aya banda barangna." "Bener ceuk pangucap mah gampang. si kakang sapanjang namgtung bumi. lampah ratu kembang panyarikan." "Inggih mangga kang bakal. kuda bulu landak. hayang dibelakeun ku si ka-kang.bulan. muga-muga diparinan salamet. teu tepang deui jeung raja. ngerakeun ku deu-ngeun-deungeun. najan windu kula moal welwh ngantos.. perkara jimat anjung wesi bagbagan wesi. ulah beu-rang peuting ge mangga. ka nagara urang. cundukkeun ka ratu. tapi nu enya di endi ayana eta?... nu dikantun kula. sing hasil nya pa-maksadan. temen maneh hayang mawa. ari ngucap sok sembarangan. di mega malang!" "Inggih. embe bulu songket.rek angkat. urang cuang pulang deui bae. di mendi atuh nu kitu ayana?. kakang ayeuna widian." "Mangga. ulah peuting. ti tadi ge moal daek cunduk ka ratu." "Inggih duka ayana mah dimana. biwir handap jeung nu luhur. daek-daek dicunduk-keun ka ratu. anjung wesi bagbagan wesi jimat. kadar mawa puyuh sahiji. disebakeun ka menak. mangga urang cuang pulang deui bae. kula ngantosan. ka nagara urang. nunjang lemah.kakara ngadenge.bayi.payung agung gelang gading.. sar-ta dungakeun. ngan bae numutkeun ari aya ngaranna mah. "mas ratu!.kakang bakal.mangga.." "Pek ulah undur kalayuan.ana kitu. ulah samarganing taun...mangga kakang bakal. lamun bae keresa maha. papatong jang-jang salaka.. Peklamun maneh tetela. sebakeun ka nu jadi raja". yen kakana teu acan datang.." "Teu langkung sakumaha pangersa sampean. sebab lengoh ka-lempohan. kalicangket jangjang mayang. eta kaula daek. terus ka raja. lamun mawa anjung-anjung wesi jimat. "Kakang bakal sim kuringmah. muga-muga salamet sampean nu angkat. ulah leumpang kalayatan. da kaula ge teu terang. tinimbang ka ratu. cunduk ka ratu seba ka menak. moal daek seba ka raja. "tinimbang kami teu tepung deui jeung ratu. mangka daek ngantian di dieu.Ngariung para nu jangkung.

ancur leburna. ka nagara buana larang. "mangga launan. teu mere bejana. papatong jangjang salaka. bejakeun ka awak sok!" "Ieung... paralak. "Permisi mas ratu".." "Sok adi serahkeun ka dewek.sok!" . lamun teu mere barangna. bujeng-bujeng kula ngagaduhan nu kitu. diwuluku… digagacek. taya karempan taya kasieun... dipalar modar ku dewek. nu kasebat. lamun teu gableg.kaula nu matak ge teu ngadenge-denge.. sia serahkeun ka dewek. "Adi. bebas nagarana disambut. coba-coba dewek menta anjung wesi. jeung bokor salongo. pamugi-mugi hampura. bening kesit mudunna. mangga ilari di patempatan kula.. bagbagan we-si. langlang-lingling.. ti mega malang.inggih kula mah. da teu ngadenge-denge beja-na. sam-pean kang bakal"... serahkeunadi!" "Inggih kula teu ngagaduhan. kacarios mudunna raden. ayeuna luput teu bisa nyerenkeun buktina. gajah ramenantak!. rek namyakeun kamaneh. gadang ngantun-keun saderek. di mega malang.. Kcarios. payung agung gelang gading. ulah bobad ula goro.. "Tas ti mana sampean?".. ulah bohong ulah bobad. Embe bulu songket. ratu kembang pa-nyarikan. bagea sampean!". sok. rek ka mana... goletrak teu aya naon-naon. diwuluku digagacek… diurus ku dewek!" "Ieung. Sasumpingna raden ka nagara buanan larang. dewek datang teu dihormat adi!" "Ieung." "Maneh diperih pati. kamana nya ragrag?.pangampura. kolear.. ancur lemburna.lamun gableg.. bejana nu bogaeun. "neda adi!". kacarios buana pancatengah kaliwat. eusina kuda bulu landak." "Piraku adi?.raka? "Dewek nu matak ka dieu datang. gejlig." "Sok bejakeun ka dewek!. ngaranna ge kula kakara nyaho.leuleuyan. kalicangket jangjang wayang. kolear.Kacarios ratukembang panyarikan. handapeun buana tengah.raka ari sampean. anjung wesi bagbagan wesi. kuda ramenantak gajah ramenantak. sok ngaget-ngaget ka kula. kolear.. sok bejakeun ka dewek. anjung wesi bagbag jimat. kolear.. ramenantek!. jalma nu taya ka-inggis karisi. Ka mana raden nya mudun?. bilih sampean teu percanteun mah..kuda ramenantak!. munding bulu hiris.lanceuk. bebas nagara disambut.. diurus ku dewek!" "Ieung.. kumis baplang sangga dulang. kana kaluput-lepat kula. menta beja di mana nu aya. ratu kembang panyarikan.

.lain kayu. bakating ku sieun. "dewek rek ka nagara buana nyungcung.sapala-sapira-sipil!". yen meunang beja ti awak". "ah. eta nubogaeun anjung wesi." "Ceuk beja di dieu nu boga?". saputer karaton nyi-ger. gada racak. sampean kinten-kinten sanggup?" "Jah. hiji nagara galendor. kocapna gagah. "kampaan beusi ngahalangan jalan. kasebat nu bo-gana. "sapala-sapira-sipil!". "lian ti eta aya deui raka!"..sagala sapira sipil!". peupeujeuh ulah bebeja. kajaba di nagara buananyungcung. ngagolang di tengah jalan!". "aya deui raka!".. lain batu. "ah. "ah. "Na hade." "La-la-la.. "hileud sagede gulungan kasur!. "naon adi!"... lebah mendi adi?".naha handapeun negara maneh. salapis deui". "ah. tapi eta perkara di nagara buana nyungcung.sing heman. "naon adi?". tapi sampean poma-poma. sampean moal sieun?"..raka. "enggih leres.adi?". aya deui buana?" "Inggih ceuk beja mah aya. "Ieung. "naon adi!". sok! sok!" "Kula ari terang mah henteu. bagbagan wesi jimat saeusina...adi?"." "Moal adi!.kitu adi?". tumenggung rangga walian. "naon adi?".sapala-sapira-sipil!". alon heula masing tetela. sadaya pada batoton. kasebat tumenggung rangga walian. totosa bojana kulit. "Kacarita kupara ponggawa bae. "aya deui raka!". teuas tulang liat kulit. "aduh. "ayeuna dewek permisi adi!".sapala-sapira-sipil!" . nu gaduh-na tumenggung rangga walian. "tiwuan ge sagede hayam bibit. "lian ti dinya aya deui raka!". lain waja. matana lir mata simeut. nyandak pedang jeung tumbak. ulah bebeja meunang kabar ti awak.Kuda ramenantak gajah ramenantak.ari buana nyungcung. "naon adi!".. sampean moal sieun?". sampean kira-kira bisa ngarepeh-keunnana?". "rek ka mana raka?.. "beu..leres". lain beusi". alamat sieun dirurug nagara ku-la. pagerna ge paripaos lain awi. "kutan? ku naon pagerna. "kacarios aya oray laki. adi!" "Inggih leres alon heula. tohaga perkawis nu jaga negara.. kaduana buana nyuncung. kapaksa. "ieu handapeun buana kula. nyiger saputer karaton. lamun sampe bisa laksana. sok bejakeun!. anu gaduhna enjang buana."aya deui raka!". masing nyata". nutup muka ku manehna. "aya deui raka!". "waliwis putih sagede tampir. ngan sampean upami datang ka sampe bisa.. sebab eta tu-menggung rangga walian. "kacaraios ietuk jimat kabuyutan. "sapala-apira-sipil!". "enggih. ngan ngadenge beja wungkul. sampean moal sieun?".raka!. eta nyandak jimat. sampean kinten-kintenna moal sieun?".raka!" "Beu.. "naon adi?". sagede catang kalapa. dumeh aya ponggawa kitu petana...sapalasapira-sipil!".raka.

pada nyandak pakarang. ditampiling welis. lajeng raden teh mudun. Datang kanagara. "ah... aneh kuda ramenan-tak. pada batoton. ditonjok oray.. "moal adi!" Kacarios. dilalarkeun kalimahna.. atawakumaha ieu jalma kanyahona?".. "sebaba kula sieun dirurug. jebot!. barang ningali ka karaton. teu ana paran solonong. nyangking keris. "enggeus sakaterang kula sakitu.. "Aya deui adi?". tapi poma-poma upama sampe dugi ka hasilna. riab cekot. aya terus kalakuan pan balik!. Kacarios. Ngemplang narawangan. Raden rut-ret ningali.ayeuna dewek permisi.. matana lir mata simeut bae.sapala-sapira-sipil!". kulon wetan. goletak mati. gemblung. kolear. "Wah.. jeblag!. ratu kembang panyarikan mudunna. jeblag!. ponggawa saputer karaton.. jeung gadana. kolear. da kula terang mah henteu". nagara buana pancatengah..ponggawa. "inggih..adi!". kolear. lamun sanggem sampean. kolear.yeuh!". ti nagara buana rarang. "Beu.. kasebat nagara buana nyngcung. riab.. ti kuda ramenantak gajah rame-nantak... riab.ieu jalma.. "wah teu sapira kadigjayaanana oray!" Aya welis sagede tampir. "Wakadalah. kapan kula kabawah perentah. jero atina. anu katelah rangga walian". copong molongpong. sakuriling bangking... "wah teu sapira kadigjayaan!" .. kaler kidul. ulah nyebatkeun meunang beja ti awak.. "kok! kok!". ceuk kuda ramenantak. tutug timus parele panteg. sampean moal si-eun. "moal adi!". ratu kembang panyarikan. kon ba-lik!" Kacarios teu diitung najan buta sagedena."Tah ku kituna raka.raka!". ku tumenggung rangga walian.ponggawa!" Kacarios raden. maksa-maksa temene sabodo.gih.. launa mudun terus..raka?" "Ah. "o-o-lakada-lah". lajeng matek ajian panerus bumi.. disepak buta. ku urang nagara buana nyungcung. nyorang ka nagara galendor.. meunang kabar beja. "teu salah ceuk beja. oray sagede catang kalapa!" Raden sanggeus patepang jeung oray. ka wani-waningambah ka nagara dieu.ieu ponggawa endi?.. ti buana rarang. cek bejana bae. goletak modar. handapeun nagara. blak nangkarak. kolear..tetela nyata. riab. lajeng raden mudun terus. nu gaduhna enjang buana. kan maksa-maksa. teu salah cek beja. siga anu mere jalan ka handap."beu. "rek ka mana sampean?".. nyandak pedang reujeung tumbak. kitu sipilkieu sipil. bakat kesit. "rek ka buana nyungcung!". byar.. kumaha carana. oray sagede catang kalapa!".. saputer karaton nyiger.mangga raka. nyata wadya bala ponggawa. jeung eta perkawis nu jagana.

“Analisa Struktural dan Nilai Cerita Pantun Kembang Panyarikan dari Kabupaten Ciamis” (Laporan Hasil Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung. jebot!.blogspot. Yuzar. ngong!.Aya tiwuan sagede-gede hayam bibit. goletak modar.com/2008/06/carita-pantun-kembang-panyarikan-jawa.2006.html . ngong!. diteunggeul ku peureup. "tiwuan teu sapira mati!" Sumber: Purnama. 2005) http://uun-halimah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful