Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, “Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi…ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: “Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.” “Sukur atuh, sok geura turun,” walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua, teu ditampa. Ka anu katilu, nya kitu kénéh. Pajarkeun téh, lain teu hayang nampa, ngan sieun ku Si Tétéh.

Léngsér mulang deui ka Purbararang, pokna téh,” Nya sok baé atuh, bisi pajar nampik pasihan rama.” Lutung kasarung tetep di karaton. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Keur jarongjong ninun, ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. “Cing Adi, pangnyokotkeun taropong!” “Ih, Tétéh, apan boga bujang lutung,” Cék Purbaleuwih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng, top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima, sor disodorkeun! “Jurig lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah, anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun, Lutung unggeuk, tuluy nuturkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér, geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun lutung, tamba suwung. Kajeun hideung, tamba keueung nu di leuweung. Kajeun goréng, tamba jempé nu nyorangan. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” Tutas haturan, Léngsér mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék, di hateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep Sang Putri disirep. “Utun, urang saré jeung kaula. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah, Sang Putri, lutung mah tara saré jeung manusa, bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Éh, deudeuh teuing. Putri téh nalangsa pisan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga, niat misalin Sang Putri meungpeung saré,” gerentes Lutung Kasarung, Guruminda mamalihan. Raksukan digédogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna, leuwih agréng ti nagara. Purbasari dipangku, diébogkeun dina kasur tujuh tumpang, disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui, tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goréng budi ti leuleutik, nu goréng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Ruparupa akal dikotéktak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.

janggélék jadi Guruminda deui. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Purbaleuwih. leuwi Sipatahunan. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Purbasari. lutung. Indrajaya ngamuk. Sagorénggoréngna beubeureuh manéhna. ieu tanjakan téh laksana. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Sumber: http://bujanggamanik. tapi teu bisa majar kumaha. Hidayat Suryalaga. kaungkulan kadigjayaanana. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. jadi praméswari Guruminda. kakasih Indrajaya. dibekelan arit timah. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. papanjang-panjang buuk. pageulis-geulis rupa. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Cunduk kana waktuna. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Rupa-rupa ékol Purbararang. Ku kasaktén Lutung Kasarung. da pubuh manusa. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. baranyay hurung.com/2008/04/24/lutung-kasarung/ . tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit.Mimitna Purbasari diperih pati. Mangka saat sapeuting. Tina Gapura Basa Jilid 2. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. paloba-loba samping. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang.wordpress. Karya Drs. Purbasari éléh. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. anu welasan ti baheula ka Purbasari. spk. dihukum kudu jadi pangangon. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Ku pitulung Lutung Kasarung. Ngan anu pangais bungsu. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Tapi Purbasari unggul kénéh.

anu somah sakabéhna. tah éta tandana. arinyana bakal kamalinaan. supaya engké jagana. hanteu pantes jadi Raja. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. tapi moal . geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. mun tengah peuting. Tapi masing nyaraho. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. pikeun hirup ka hareupna. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. ngilu hirup jadi balangsak. lolobana bakal jadi somah. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. ngilu rudin bari lapar. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Engké jaga. Ulah sina talangké. jembar senang sugih mukti. Dia mudu marilih. Turunan dia. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. Sabab pikeun ngaing.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Mun aya nu jadi pangkat. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. lapar baé jeung balangsak. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér.Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. tapi Pajajaran anu anyar. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. Ka batur urut salembur. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. Engkéna bakal aya babalesna. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang.

sabab murah jaman seubeuh hakan. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. leuit béak ku monyét. sarua jeung waktuna nyukma. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. nu hadé laku lampahna. Tah di dinya. tapi méré céré ku wawangi. sampalan kebo barulé. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. Tapi. Sabab bukti anu kari. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. Nyaéta budak angon. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. lain méong lain banténg. tapi batur anu nyusahkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana. yén jaman geus ganti deui lalakon. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. tambah loba nu manggihna. sawah béak ku monyét. waluku ditumpakan kunyuk. Loba nu paraeh kalaparan. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. kahieuman ku handeuleum. laju nitis dipinda sukma. sanagara bakal jadi sampalan. sawah béak ku monyét. Sagala-gala diranjah ku monyét. Inyana jongjon ngorehan. ngoréhan bari ngalawan. sabagian-sabagian. ngumpulkeun anu kapanggih. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. mantuan anu sarusah. ngan di waktu anu perelu. Ti nu laleungit. raja-raja dibelenggu. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. tapi seuri teu anggeus. pantona batu satangtungeun. mudu ngalaman loba lalakon. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. Ti mimiti poé ieu. tapi kalakay jeung tutunggul. Tapi loba nu pahili. alun-alun jadi suwung. Ti dinya. ngusumah jeung nitis. . Hanteu arengeuh. sabab kaburu: warung béak ku monyét. Mudu arédan heula. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. Lilana saban jaman. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. Tapi. sabab acan wayah ngalalakonkeun. Mun ngaing datang. karimbunan ku hanjuang. ka nu weruh di semu anu saéstu. teu ngarupa teu nyawara. Engké bakal réa nu kapanggih. Nya bisa. ngan mapayna kudu maké amparan. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. ti dinya. ngan narikna henteu karasa. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. Pajajaran leungit ti alam hirup. bakal ka seundeuhan batur. saban jaman mawa lalakon. Kebo bulé nyekel bubuntut. Leungit dayeuhna. mun ngaing nyarita moal kadéngé. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. supaya anu laleungit kapanggih deui. leungit nagarana. Arinyana engké jaga. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. laju turunan urang aya nu lilir. cawéné rareuneuh ku monyét. Ngaing bakal datang deui. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. Ti harita. Mémang ngaing bakal datang. teu ngahiding ka panglarang. imahna di birit leuwi. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. Mun ngaing datang moal kadeuleu.boga kakawasaan. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. nulungan nu barutuh. Sabagian disumputkeun. turunan urang narik waluku. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. Loba batur ti nu anggang. ngalawan sabari seuri. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. kebon béak ku monyét. kebo bulé kalalabur.

da puguh titisan raja. ngan pinterna kabalinger. Iraha mangsana? Engké. ganti deui jaman. Mingkin hareup mingkin hareup. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. wadal pamolahna sorangan. Buta-buta nu baruta. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. Ngan nu aréling caricing. sabab nu ngaramuk. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Buta bakal jaradi wadal. Mani sahéng buana urang. Nu hawek hayang loba. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. naritah deui nyembah berhala. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. nu palinter loba teuing. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. anggeus témbong bulan ti beurang. galudra megarkeun endog. nu ngebonna tukang barohong. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. nu bingung tambah baringung. dijieun batur. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan.. Sanusa dijieun jagal. kembang kapas hapa buahna. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. Puguh musuh. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Di urut nagara urang. kaburu aya nu nyapih. Laju ngadeg deui raja. majarkeun néangan musuh. Arinyana teu nyaraho. Boro-boro dék ngawaro. Tapi kabarérang. Laju ngamuk turunan urang. Nu barodas dibuburak. Sing waspada! Sabab engké arinyana. puguh batur disebut musuh.Laju hawar-hawar. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. tapi raja. . Tapi. ngamukna teu ngilik bulu. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. Arinyana teu areungeuh. Laju bubuntut salah nu ngatur. Sabab sarieuneun kanyahoan. nu harideung disieuh-sieuh. da raja buta! Lain buta duruwiksa. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. nu diporog mah lain satona. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. nu ngaramuk tambah rosa. loba buta nu baruta. asalna jalma biasa. barudak satepak jaradi bapa. haseup ngebul tina pirunan. ngadeg deui karajaan. nu boga hak marénta bagianana. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. loba nu paraéh teu boga dosa. langit anggeus semu beureum. Pangpring sabuluh-buluh gading. hanteu pati lila. Laju aya deui raja. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. nu nyapihna urang sabrang. malah budak nu janggotan. tapi buta henteu neuleu. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. ngélingan nu keur paroho. tapi jelema anu ngélingan. Arinyana mah ngalalajoan. Da bonganan. buaya eujeung ajag. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. nu tanina ngan wungkul jangji. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. nyieun pancuran di tengah jalan. mingkin hareup mingkin bedegong. ngamukna teu jeung aturan. panarat pabeulit dina cacadan. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. ti dapur laju salembur. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. ngageuingkeun nu keur sasar. miara heulang dina caringin. Tapi mémang titisan raja. henteu beda tina tawon. Ti dinya datang budak janggotan. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. tapi. ngaleuwihan kebo bulé. dipaléngpéng keuna sayangna. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. Sakalina aya nu wani ngageuing. hayang meunang sorangan. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan.

Naréanganana budak tumbal. kabéh gé taya nu meunang bagian. Sanagara sahiji deui. keur ngelak dina tutunggul. Tapi. Urang Sunda disarambat. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. sejana dék marénta tumbal. jaya deui. urang Sunda ngahampura. ratu adil nu sajati.wordpress. Laju naréangan budak angon. budak angon enggeus euweuh. geus mariang pindah ngababakan. Génjlong deui sajajagat.Nu garelut laju rareureuh. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://nurahmad. Buta-buta laju nyarusup. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. Nusa Jaya. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. sabab ngadeg ratu adil. laju kakara arengeuh. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi-sunda/ . tapi engké. Sabab warisan sakabéh béak. béakna ku nu nyarekel gadéan. Ayeuna mah. disusul ku tujuh gunung. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. Hadé deui sakabéhanana. nu garelut jadi kareueung. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung.

hanteu pantes jadi Raja. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. anu somah sakabéhna. Sabab pikeun ngaing. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. Engké jaga. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. Dia mudu marilih. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Mun aya nu jadi pangkat. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. lolobana bakal jadi somah. ngilu hirup jadi balangsak. tapi moal boga . jembar senang sugih mukti. tapi Pajajaran anu anyar. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. tah éta tandana. supaya engké jagana. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. arinyana bakal kamalinaan. Turunan dia. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak.Uga Wangsit Siliwangi (sunda) Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. Tapi masing nyaraho. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. Ulah sina talangké. lapar baé jeung balangsak. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. pikeun hirup ka hareupna. mun tengah peuting. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. Ka batur urut salembur. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. ngilu rudin bari lapar. Engkéna bakal aya babalesna.

Mudu arédan heula. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. ngusumah jeung nitis. kebo bulé kalalabur. nu hadé laku lampahna. Tapi. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. Loba nu paraeh kalaparan. Sabagian disumputkeun. tapi méré céré ku wawangi. Lilana saban jaman. alun-alun jadi suwung. pantona batu satangtungeun. karimbunan ku hanjuang. Ti harita. leungit nagarana. ngalawan sabari seuri. Mun ngaing datang moal kadeuleu. laju turunan urang aya nu lilir. Kebo bulé nyekel bubuntut. turunan urang narik waluku. ngoréhan bari ngalawan. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. bakal ka seundeuhan batur. sabab murah jaman seubeuh hakan. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. sabab acan wayah ngalalakonkeun. Mun ngaing datang. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. mudu ngalaman loba lalakon. raja-raja dibelenggu. Engké bakal réa nu kapanggih. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Tah di dinya. ngan mapayna kudu maké amparan. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. ti dinya. ka nu weruh di semu anu saéstu. Mémang ngaing bakal datang. Sagala-gala diranjah ku monyét. teu ngahiding ka panglarang. mun ngaing nyarita moal kadéngé. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. Loba batur ti nu anggang. Nya bisa. sabab kaburu: warung béak ku monyét. Tapi. kebon béak ku monyét. laju nitis dipinda sukma. Ngaing bakal datang deui. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. sampalan kebo barulé. tapi batur anu nyusahkeun. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. sawah béak ku monyét. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. ngumpulkeun anu kapanggih. ngan di waktu anu perelu. kahieuman ku handeuleum. waluku ditumpakan kunyuk. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. mantuan anu sarusah. Pajajaran leungit ti alam hirup. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. Nyaéta budak angon. supaya anu laleungit kapanggih deui. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. . Arinyana engké jaga. sawah béak ku monyét. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Engke mun geus wayah jeung mangsana. yén jaman geus ganti deui lalakon. tapi kalakay jeung tutunggul. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Tapi loba nu pahili. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Leungit dayeuhna. imahna di birit leuwi. ngan narikna henteu karasa.kakawasaan. Sabab bukti anu kari. teu ngarupa teu nyawara. leuit béak ku monyét. sarua jeung waktuna nyukma. Hanteu arengeuh. lain méong lain banténg. cawéné rareuneuh ku monyét. tambah loba nu manggihna. tapi seuri teu anggeus. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. nulungan nu barutuh. sabagian-sabagian. Ti dinya. saban jaman mawa lalakon. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. Inyana jongjon ngorehan. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. Ti nu laleungit. Ti mimiti poé ieu. sanagara bakal jadi sampalan.

Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. da puguh titisan raja. panarat pabeulit dina cacadan. nu diporog mah lain satona. Boro-boro dék ngawaro. nu palinter loba teuing. ngan pinterna kabalinger. tapi. puguh batur disebut musuh. buaya eujeung ajag. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. Laju bubuntut salah nu ngatur. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. henteu beda tina tawon. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. ngamukna teu jeung aturan. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. nu ngaramuk tambah rosa. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarepngarep caringin reuntas di alun-alun. hayang meunang sorangan. anggeus témbong bulan ti beurang. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. naritah deui nyembah berhala. loba buta nu baruta. kaburu aya nu nyapih. nu harideung disieuh-sieuh. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. tapi buta henteu neuleu. ngageuingkeun nu keur sasar. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. Ti dinya datang budak janggotan. ngélingan nu keur paroho. nu nyapihna urang sabrang. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Da bonganan. Mani sahéng buana urang. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. Arinyana mah ngalalajoan. Arinyana teu areungeuh. Laju aya deui raja. Nu barodas dibuburak. Buta-buta nu baruta. ngadeg deui karajaan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. ti dapur laju salembur. loba nu paraéh teu boga dosa. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. dijieun batur. Tapi kabarérang. da raja buta! Lain buta duruwiksa. dipaléngpéng keuna sayangna. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Arinyana teu nyaraho. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. galudra megarkeun endog. Sing waspada! Sabab engké arinyana. wadal pamolahna sorangan. nu tanina ngan wungkul jangji. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. barudak satepak jaradi bapa. Tapi. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Di urut nagara urang. nu boga hak marénta bagianana. Sanusa dijieun jagal. ngamukna teu ngilik bulu. Iraha mangsana? Engké.Laju hawar-hawar. Laju ngadeg deui raja. kembang kapas hapa buahna. nu ngebonna tukang barohong. Nu hawek hayang loba.. Buta bakal jaradi wadal. langit anggeus semu beureum. ngaleuwihan kebo bulé. asalna jalma biasa. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. majarkeun néangan musuh. Sakalina aya nu wani ngageuing. hanteu pati lila. Ngan nu aréling caricing. Sabab sarieuneun kanyahoan. mingkin hareup mingkin bedegong. nu bingung tambah baringung. miara heulang dina caringin. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. haseup ngebul tina pirunan. malah budak nu janggotan. Mingkin hareup mingkin hareup. nyieun pancuran di tengah jalan. . Tapi mémang titisan raja. Puguh musuh. Pangpring sabuluh-buluh gading. sabab nu ngaramuk. tapi jelema anu ngélingan. tapi raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. Laju ngamuk turunan urang. ganti deui jaman.

keur ngelak dina tutunggul. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Hadé deui sakabéhanana.Nu garelut laju rareureuh. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. urang Sunda ngahampura.com/2009/05/bojnihqjwdbqhjvcsbkjcncjnbkjwbsk. budak angon enggeus euweuh. béakna ku nu nyarekel gadéan. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. kabéh gé taya nu meunang bagian. sejana dék marénta tumbal. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak.blogspot. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. Sanagara sahiji deui. nu garelut jadi kareueung. Buta-buta laju nyarusup. geus mariang pindah ngababakan. Tapi. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. Génjlong deui sajajagat. Ayeuna mah. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://maztrie. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Nusa Jaya. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. disusul ku tujuh gunung.html . tapi engké. sabab ngadeg ratu adil. Laju naréangan budak angon. Urang Sunda disarambat. Sabab warisan sakabéh béak. ratu adil nu sajati. jaya deui. laju kakara arengeuh. Naréanganana budak tumbal.

sap kaen sang pada herang. sim jisim muhammad.. para dedemitbandung. . para sahabat. Ngahaturkeun pangabakti deui. ngahaturi pangabakti ka wa dalem dingin. bulan duabelas. sanggakeun hatur pangabakti simkuring. ka bapa opat. Jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. bilih kurang jungkrang sareatna. ka indung tilu. marteda ka gusti nu pasti. mapaykeun caritaan. ieu maksud-maksad. ngahaturkeun pangabakti. Sang pedah putri manik. ka rama. ka para wali. nang manik geusan tetep. turunkeuneun ka incu putra. ka opat pangeran dasar bumi. sing araning menyan. ka indung bumi.Kembang Panyarikan Asyhadu alla ilaha ilallah.. ka sangiang ringgit. para pohaci. ka rasulullah muhammad. nu aya di sawarga maniloka. ngahaturkeun pangabakti. windu ieu. ka sangiang rancasan. melek papantunan nu digurit. mugi ulah janten kabenduan. Ngahaturkeun pangabakti. sang limar putih ratna. ka wa dalem dingin sunan purba. nuhunkeun idin. jisim kuring nuhun-keun deui. poe ieu. nuhunkeunwidi. bulan ieu. nu cicing di tengah cai. taya lian. jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. ka aulia sanga. ka bapa langit. sayi-dina muhammad. ka sunan kalijaga. di birit leuwi. ka embah kuwu sangkan cirebon girang. ngahaturkeun pangabakti. sim kuring seja ngahaleur pitutur. Ya Alloh. ka para dedemit sadayana. cur kumancur pangabukti kaula. nu asal embah pangeran panjunan. nu asal embah pange-ran panjunan. ka para malaikat. ka nu boga taun dalapan. ka pangeran. saratna. mugi kersa ngahampura. piwarangan ki ayip. ka para nabi. saterasna hatur pangabakti. Alloh huma soli ala sayidina. ka para bujangga. tandang waras waluya. ka sapuluh walinunggal. supayadiparengan berekah salamet. ka gending sanga gending. jisim kuring kudu melek. mapaykeun caritaan. ka papat pangeran. bakal ditukil. teu diwiji-wiji. turunan widadari pa-tang puluh. peuting ieu. ka para wali salapan. Ngahaturkeun pangabakti. rek ngahaleur picatur. ka embah kuwu sangkan ci-rebon girang. jisim kuring. melek ti peuting. saeutik-eutikeun nu disuhunkeun. Alloh Alloh sayidina muhammad. di hulu dayeuh. jisim kuring. ka urang sawerga maniloka. ka kawasa. ieu nu rek digurit papantunan. ka wa dalem dingin. ka pangeran jurus. Ngahaturkeun pangabakti. dumeh ieu. ka galuh adam babar bu-ana. ka guna kusumah. ka sang ratu dangiang. sabadegana. wa asyhadu anna muham-madar rasulullah. Saterasna hatur pangabakti. ka nu boga kemitan. margi dikota. jisim kuring rek nyuhunkeun pitulungna. ieu dumeh caritaan. kita mah nyuhunkeun widi. para dewata. ka ibu. taun ieu. karo. para widadari. ka Alloh nu kawasa. Sim kuring ngahatur pangabakti. sim kuring ngaula pihatur. tuakeun dagang isun. kang wecan ku-ma ceuk Alloh. ka nu pa-ra dedemit sadaya. saeutik-eutik-keun ge disuhunkeun.

isropil. tangkalna ngaheuleut. nu aran di jero kurungan aing. sing kuring na tungtung biwir. bisi deuleu papadang ati. ka basuka ka basuki. sakaol cet recet. ka guru putra hyang bayu. salah ngucap. ka lawe laut. Kocap. cacap pangkat disalin deui. nya sia mah nya nurmaya. sumebar papadang ati. ingetan diguratgurat. ahirjaman. dua sarerah sagala. mustakil damel jati kaula. putih batankembang pacing. sang ratu. dumeh cariosan rek ditukil. Ahung ku sang rarawana. geus pajeng munah bae. ka betari naga danti. nya kudu make parawanten. cocokna cop ka ati. ka betara kabetari. nu badag seuweu kaula. nu putih tunggaling aing. kawasa sakti. aki soleh soteh. ka sang rumuhun. laer barang. ngenta widi ti nu sakti. pepet ka heuleut. rasa sajagat. mangka datang ka nu wenang. turunkeuneun ka incu putu. tipadaleman. awaking nu seda sakti. sup asup kana parungpung buuk. dalem tapa tarekate nya dunia dalem tapa seuweu ratu nu lalembut. ret ka manggung. nya sia mah nya nurmaya. gampang balik. mugi kersa ngahampura. cisadane nunjang ngaler. kukus aing me-nyan putih. nu lungguh di lingga wulung. nu lembut mah seu-weu ratu.. lembut batan me-rang buuk. mun bener asuhan aing. su-paya berekah salamet. disuhunkeun pitulungna. aci tumang balang paksa. didamaran tengah poe. ti pakuan renta danti. mun salah benerkeun aing. badag batan merang henca. jabrail. ti ka ret. cihaliwung nunjang ngidul. sajagat kabeh. ratna gumilang ngaraning menyan.ratu gumilang. kang ngelun ka manggung. kiyen sadina mangku anggawa nur sakti. minkail. ku pohaci windurarang. isun sakti. nya aing nu tunggal putih.. ka ieuna. cit peujit. ti tengah cirancamaya. kandeg kalangsu. cacap pangkat disalin deui. uklah sieuh beuteung ceurik. gunung raksa cakrabancana.lain ngarajah. geus tueuk ceu-rik. jisim kuring. kiruh ti hilir ti girang. ka betara naga raja. dungkuk aing dungkuk sang yuga. estuning estulah saeutik. wadukan hulu. waras waluya. putih aing jeung tarima. hurung batan kanjut ruyung. siliwangi nya pakuan. teu kenging kaluluhuran. ka ti pati samar. Mambrang batan candradita. gunung rompang candra lentang. saca maruih inten. ijrail. ti laer mandele. nu hejo awaking. nyanghulu ka gunung guruh. ditibakeunna ka tarekate dunia. darma mangjantenkeun. ci peucang ka tebeh wetan. diri sang ratu luhung. sarang tumeka ning badan. dipegateun jaman ratu maesa berhala. tak tibakena ciancamaya. nu calik dina lemah putih. ka ituna. da herang dijero raga. aing nginjeum ka sadang kasaktian. munahan jeung nyebutkeun. . Bul kukus aing ka handap. siliwangi ti pakuan limbangjaya. neut malik ti luhur. ka sadayana bae. sang yuga sang racik seda. rawana huriping beurang. aci bumi. isun ring kong koncong. guriang tan katingalan. sang karancang na tungtung letah. ret nangkuban. keur naon eta diinjeum. aci buana. teu kenging kalelengkahan. nu herang di lingga omas. susukan tanjakan bankjaran kembang. nunjang ka bukit bu-rangrang. pikeun pageto. ret ka manggung. mangka terus ka nu ngasuh. hula ilahuma. Iring-iring bukit jati. nunjang ka bukit burangrang. bilih luput nyebut. awaking nu seda leuwih. tilu pangkat majar ahung. timu deui sing kuring. make dicokotan deui. ahung lungguh tanpa buana. parandene teu kadeuleu. ti tengah cinembarang herang. pangmancatkeun aing ka sang windu-rarang. eusina dewata dua. lain munah. gunung timbal eleh. kahandapka sang nugrahan. Bul putih ngaraning kukus. pamuruyan gajah putih. tampalirih ngaraning parukuyan. keur meujeuh nu ngukus muja. gunung manik mandala tiga kapanten. narowongan ka ati sun. nyanghulu ka gunung guruh. sakitu pihaturna saeutik.

cacap pangkat disalin deui. mana hudang ku tarima. sang punah sang darma jati. usik nyaring sari nu kasih. tamba rehe nu dibale. tanah lemah tukuh bumi. bapa adam. nya aing si anggawenang. cacap pangkat disalin deui. Caturkeun. sang ku paeh oray buana ti handap. mangkana hudang ti beurang. tukuh buana. ngababakan di jambudipa. marteda ka nu kawasa. manusa lawas. da teu nerus narutus. sunda ngawih. mulya kara-kara ista. ratu patanjala seda. ahung buta kasunian. langit munah. kula teh megat-keun apus. sumuwuh pamunah ratu. cacap pangkat disalin deui. dingaran sumangga wenang. maya mas. aya di handap. sakecap tamba buagan. Neda agung nya paralun. da aing mada-madawi. cacap pangkat disalin deui. bumi munah. Hurip nu ngarajah. narajang alas. tamba euwah-euwah da-tang. kumendeng megat jalan kumarintang. hol setan. neda panjang da pangampura. aing nu wisesa di buana pancatengah. ahung guru sang seda malela. asup sukma bayu ka kurunganana. si dengdang si ngawangngawang. mangka harus batan calung. tes manetes. mangka ngear batan gangsa. hurip jaya di buana. palias kula ngadatangkeun mah. dat musna sirna. Ahung guru pucuk hyang bayu.neda panjang pangam-pura. Agung kula nya peralun. tamba sepi nu di bumi. raden kian santang. ngabalungbung tampa puhun. pangmu-nahkeun aing itu. maya lenggang kancana. hol langit. kawisesa ku awaking. maha mulya. pangmunahkeun aing ieu. ulah sindang barang geusan. mangkana tanghi ti peuting. basa mengkong cisadane. sang batara susuk tunggal. bising aya setan anu ngewa-ngewa. hurip jaya di kurungan. cacap pangkat disalin deui. tamba lebur pituturan. ecekan guguluntungan. babu awah. kana pucuk gebang pondok lontar. ilang tanpa ka-rana. neukteuk beuheung rawana. ti manggung. Ahung guruh limanputih lalakina. nya aing katelahna. nya kacapi nya awaking. ratu wisesa. bisina mada-madawi. pangaitkeun aing kacapi. aing nu nangtung si nguwung-ngu-wung. ahung guru sang seda tunggal. ngaler-ngetan sora nu reh. mopoyakeun nu baheula. neut hudang sarinu rarang.sang ku paeh oray buana. hurip jaya di kurungan. sadayana. diguritkeun. sunda babut. hyang wisesa. urang cuang caritakeun. diguratkeun. sora daek jeung kacapi. Ahung buta kasundulan. sang pamunahing rajah. Kun paya kun. basa nyusuk cihaliwung. ka sang ratu teja gelangan. agung kula nya paralun. bising aya jurig anu nyiliwuri. kula mung neda ngaapal. neda panjang pangampura. kantun neda mulus rahayuna. salamet ta kula mipir baribis. hyang nu seda mah puguh bae. sang tunggal sang rajah punah. hurip jaya di buana. pada sirna. sabeulit tamba pamali. setan lawas. iku teka gustine raratu galuh. cuang diajar mupulihkeun nu bihari. hol bumi. raden palawiru. Raden Panji arummangu. sunda becik. ngadu-dukuh di jambuluwuk. cacap pangkat disalin deui. aya di manggung. isun jaluk sora sia. aing nu wisesa di buana pancatengah. roh betan kaula. mangka hurip nu dilalakonkeun. sup asup ka pusereun agung. tambailang kalagian. mana usik ku pamilih. sang batara susuk tunggal. ora bayane. ka punah kapara wisesa. da puguh . hol manusa.

eh. weruh-weruh wijaksana. ku nu bisa ngabujangga. nu muter di karantenan. rek mapaykeun seuweu raja nu baheula. kakipaskeun taken wayang. Tanjak barat ka pajajaran. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kaler. sok teundeun di handeuleum sieup. seler patih ranggalawe. watekna mah bilih perang tampa seler. merangan geger landesan. nu seler ti ranggalawe. bakalan kajenggut tuang kukuncung. citeres ti kahiangan. handapeun caringinkurung. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah wetan. paranti neundeun carita. ti mendi picaritaeun.lungguhing galuring pantun. neda agung nya paralun. ti citeres. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. watekna mah bising perang tampa sangkan. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. diwadahan ku cupu manik. nu ngujur dina pangambung. nu calik dina panitih. megatkeun kaula ka tampa laranganana. neda panjang pangampura. merangan geger landesan. putra patimu jeung ratu. watekna mah bilih perang tampa puhun. Salian ti ratu kulon. sacekan sareanana. tambaga direka kuda. merangan geger landesan. diteundeun di jalan gede. ka sadaya nubakal dicarioskeun. neda panjang pangam-pura. nyukcruk seuweu ratu nu bahayu. emas direkakeun gajah. tambahan ti citeresan. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah handap. nu rancage di angenna. dibuka ku nu maliwat. nu ngancik dina panitih. palias ditunda dinya. ngembat papatan caritana nu ba-heula. Palias kula munnyaturkeun menak ti sabeulah luhur. nu calik di gajah depa. ti kahiangan. mun bener kula asuhan. . Cupu dicupuan deui. ku nu sakti tan kabudi. watekna mah bilih perang tampa sadap. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. nu tirih ti siliwangi. ti kahiangan. merangan geger landesan. suksila raja betara. ngahudang ngaraga wayang. nu salat dina pangucap. pating haleuang. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. kajambak tuang paparas. Seja kula rek diajar. pan luput kula ba-yuan. diseuweuan da ratu agung. astagina. kacokot tuang jojompong. panjangna sadeupa mider. Nyokot bari ninggalkeun. merangan geger landesan. pating derengdeng.. tunda eta di hanjuang siang. pencaring ti mundingwangi. watekna mah bilih perang tampa pulur. neda panjang da pangampura. nu menta dilalakonkeunana. eusina mustika jalma. nu agung di gunung bubut. di ngaran panji haleuang. ku nu seda tan kabuka. direkakeun gajah depa. kahudangkeun tihang panggung. neda agung kaula nya paralun.anu gelar urang caritakeun. eusina putra patutan. pencaring ti mundingwangi. pindingan. anu tuhu urang caturkeun. dituruban ku mandepun. gebyar. ditilaman ku sarat tangan. agung kula nya paralun. ti citeres. eukeurna kumpul mungpulung. lamun kulon kadi katon. kuningan direka munding. pangcalikanana ku kuningan. mun salah kula pagahan. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kidul.

ulah leumpang kalayatan.. cunduk ka ratu seba ka menak. kudu aya banda barangna. anjung wesi bagbagan wesi jimat. biwir handap jeung nu luhur.. lamun mawa barang eta. "tinimbang kami teu tepung deui jeung ratu. di dieu di mega malang. kakang ayeuna widian. "Kakang bakal sim kuringmah. sar-ta dungakeun.teu kersa mah sawios." "Bener ceuk pangucap mah gampang. lampah ratu kembang panyarikan. ulah beu-rang peuting ge mangga.mangga kakang bakal. nam buru-buru urang bisi kalepasan.payung agung gelang gading. lamun bae keresa maha. mangka daek ngantian di dieu. disebakeun ka menak. kadar mawa puyuh sahiji. ulah peuting. cirining teu acan hasil pamak-sadan. terus ka raja. najan windu kula moal welwh ngantos. kakang bakal.. yen kakana teu acan datang. mangga urang cuang pulang deui bae." "Beu. kula sanggem ngantosan". papatong jang-jang salaka. ulah samarganing taun. nunjang lemah.." "Teu langkung sakumaha pangersa sampean. ngan bae numutkeun ari aya ngaranna mah.. wirang temen ku deungeun-deungeun. mangga ilari.ana kitu." Ditinimbang ku raden. kuda bulu landak.. kajeun teuing te-lat di jalanan. nu dikantun kula. teu tepang deui jeung raja. temen maneh hayang mawa.kakara ngadenge. moal daek seba ka raja. "tutug timus perele panteg. tapi nu enya di endi ayana eta?.bayi. ngerakeun ku deu-ngeun-deungeun. ngajajar … Ujaring cinarios." "Inggih mangga kang bakal. urang cuang pulang deui bae. kalicangket jangjang mayang. sarta muga-muga sing laksana paneda.. naon nu dibawa?" "Kakang bakal sim kuring mah.. ka nagara urang. Peklamun maneh tetela. muga-muga salamet sampean nu angkat." "Mangga. embe bulu songket. tinimbang ka ratu. muga-muga diparinan salamet. eta kaula daek.. kula ngantosan. eusinamunding bulu hiris." . ka nagara urang.bulan. sebab lengoh ka-lempohan.rek angkat.mangga. jeung bokor salongo. da kaula ge teu terang. di mendi atuh nu kitu ayana?.kakang bakal.Ngariung para nu jangkung. daek-daek dicunduk-keun ka ratu. "mas ratu!." "Inggih duka ayana mah dimana. si kakang sapanjang namgtung bumi. cundukkeun ka ratu. ari ngucap sok sembarangan. sebakeun ka nu jadi raja". lamun mawa anjung-anjung wesi jimat. hayang dibelakeun ku si ka-kang. perkara jimat anjung wesi bagbagan wesi." "Beu. ti tadi ge moal daek cunduk ka ratu. di mega malang!" "Inggih. sing hasil nya pa-maksadan." "Pek ulah undur kalayuan.

ulah bobad ula goro.. bagbagan we-si. langlang-lingling. eusina kuda bulu landak. gajah ramenantak!. rek namyakeun kamaneh. bejana nu bogaeun. kolear." "Piraku adi?. paralak. kumis baplang sangga dulang." "Sok adi serahkeun ka dewek. ancur leburna. rek ka mana. bebas nagara disambut... lamun teu mere barangna. lamun teu gableg. kamana nya ragrag?. bebas nagarana disambut. papatong jangjang salaka.raka? "Dewek nu matak ka dieu datang. Embe bulu songket. Kcarios. diwuluku… digagacek.sok!" .. kuda ramenantak gajah ramenantak. teu mere bejana. dewek datang teu dihormat adi!" "Ieung. da teu ngadenge-denge beja-na.. ratu kembang panyarikan... sok bejakeun ka dewek...kuda ramenantak!. kacarios buana pancatengah kaliwat... nu kasebat. sok ngaget-ngaget ka kula. sia serahkeun ka dewek. kolear...inggih kula mah. di mega malang. ayeuna luput teu bisa nyerenkeun buktina. kana kaluput-lepat kula. mangga ilari di patempatan kula. taya karempan taya kasieun. kacarios mudunna raden. ka nagara buana larang. Ka mana raden nya mudun?." "Sok bejakeun ka dewek!. anjung wesi bagbag jimat. ngaranna ge kula kakara nyaho. payung agung gelang gading. serahkeunadi!" "Inggih kula teu ngagaduhan.. kolear.. kalicangket jangjang wayang... coba-coba dewek menta anjung wesi. bening kesit mudunna..lamun gableg. ti mega malang.Kacarios ratukembang panyarikan. "neda adi!". goletrak teu aya naon-naon. handapeun buana tengah. kolear. ramenantek!. munding bulu hiris. ulah bohong ulah bobad. pamugi-mugi hampura. diurus ku dewek!" "Ieung. menta beja di mana nu aya.pangampura.. dipalar modar ku dewek. "Tas ti mana sampean?". sam-pean kang bakal"..lanceuk. "mangga launan. gadang ngantun-keun saderek. "Permisi mas ratu". ancur lemburna. bagea sampean!"..kaula nu matak ge teu ngadenge-denge.raka ari sampean. bejakeun ka awak sok!" "Ieung. sok. "Adi. ratu kembang pa-nyarikan. diwuluku digagacek… diurus ku dewek!" "Ieung." "Maneh diperih pati. Sasumpingna raden ka nagara buanan larang.. gejlig. bilih sampean teu percanteun mah. anjung wesi bagbagan wesi.leuleuyan. jalma nu taya ka-inggis karisi. jeung bokor salongo. bujeng-bujeng kula ngagaduhan nu kitu.

"aya deui raka!". saputer karaton nyi-ger. hiji nagara galendor. peupeujeuh ulah bebeja.. "Na hade. "dewek rek ka nagara buana nyungcung. lain beusi". sampean kira-kira bisa ngarepeh-keunnana?".. "Kacarita kupara ponggawa bae. kocapna gagah. "naon adi!".. lamun sampe bisa laksana. bakating ku sieun.lain kayu. "lian ti dinya aya deui raka!".. "hileud sagede gulungan kasur!. alon heula masing tetela.. nyandak pedang jeung tumbak. kasebat nu bo-gana."aya deui raka!". eta nyandak jimat. tumenggung rangga walian.. "aduh. "kutan? ku naon pagerna.adi?".. "rek ka mana raka?. bagbagan wesi jimat saeusina. lebah mendi adi?"..sapala-sapira-sipil!". sampean moal sieun?".sapala-sapira-sipil!". sampean moal sieun?".. "kampaan beusi ngahalangan jalan. kasebat tumenggung rangga walian.raka!" "Beu. tapi sampean poma-poma.sing heman. sampean kinten-kintenna moal sieun?". nutup muka ku manehna.sapala-sapira-sipil!" . dumeh aya ponggawa kitu petana. "aya deui raka!".raka!.raka.. ngan sampean upami datang ka sampe bisa.ari buana nyungcung.kitu adi?". kaduana buana nyuncung.. "beu. alamat sieun dirurug nagara ku-la. gada racak. "naon adi!". totosa bojana kulit. "waliwis putih sagede tampir. "aya deui raka!".raka. sampean kinten-kinten sanggup?" "Jah. adi!" "Inggih leres alon heula. sampean moal sieun?". tapi eta perkara di nagara buana nyungcung. pagerna ge paripaos lain awi." "Ceuk beja di dieu nu boga?". "tiwuan ge sagede hayam bibit. "kacaraios ietuk jimat kabuyutan. "ah. kajaba di nagara buananyungcung. lain batu.naha handapeun negara maneh. "sapala-sapira-sipil!".. aya deui buana?" "Inggih ceuk beja mah aya. "ayeuna dewek permisi adi!". "ah. matana lir mata simeut.sapalasapira-sipil!". "ieu handapeun buana kula.adi?"." "Moal adi!. sok bejakeun!. yen meunang beja ti awak". "naon adi?". lain waja. "lian ti eta aya deui raka!". "enggih. sadaya pada batoton. "naon adi?". ngagolang di tengah jalan!". sebab eta tu-menggung rangga walian." "La-la-la. "Ieung. "ah. tohaga perkawis nu jaga negara.sagala sapira sipil!". sagede catang kalapa.. "kacarios aya oray laki. nu gaduh-na tumenggung rangga walian.Kuda ramenantak gajah ramenantak.leres". masing nyata". "ah. anu gaduhna enjang buana.. ulah bebeja meunang kabar ti awak. "naon adi!". "sapala-apira-sipil!".. sok! sok!" "Kula ari terang mah henteu. "naon adi?".. nyiger saputer karaton. teuas tulang liat kulit. kapaksa. eta nubogaeun anjung wesi. "enggih leres. ngan ngadenge beja wungkul.. salapis deui".

. saputer karaton nyiger. nagara buana pancatengah..ayeuna dewek permisi.."beu. Raden rut-ret ningali. "kok! kok!".. jeung eta perkawis nu jagana. oray sagede catang kalapa!".adi!". ti nagara buana rarang. kan maksa-maksa. "ah. ponggawa saputer karaton. matana lir mata simeut bae.tetela nyata.mangga raka. jero atina. cek bejana bae.ieu ponggawa endi?. byar. ti kuda ramenantak gajah rame-nantak. ulah nyebatkeun meunang beja ti awak. "moal adi!" Kacarios. sampean moal si-eun... riab. ti buana rarang. jeung gadana.gih. pada nyandak pakarang.. copong molongpong. nyandak pedang reujeung tumbak.raka?" "Ah.. teu salah cek beja. ku urang nagara buana nyungcung.yeuh!".. kapan kula kabawah perentah. launa mudun terus.. kasebat nagara buana nyngcung. meunang kabar beja. "teu salah ceuk beja. kaler kidul. "sebaba kula sieun dirurug.. "Wah. anu katelah rangga walian".. tapi poma-poma upama sampe dugi ka hasilna. riab. lajeng raden teh mudun..ponggawa. riab cekot.. teu ana paran solonong.ponggawa!" Kacarios raden. maksa-maksa temene sabodo.. lajeng raden mudun terus. "wah teu sapira kadigjayaanana oray!" Aya welis sagede tampir. ratu kembang panyarikan mudunna... aneh kuda ramenan-tak. barang ningali ka karaton... da kula terang mah henteu". "rek ka mana sampean?"..raka!". sakuriling bangking. dilalarkeun kalimahna. disepak buta. Ngemplang narawangan. "enggeus sakaterang kula sakitu. "Beu. nyorang ka nagara galendor. blak nangkarak. "wah teu sapira kadigjayaan!" .. bakat kesit. kolear. ka wani-waningambah ka nagara dieu.. "Aya deui adi?". kolear..sapala-sapira-sipil!". kolear. pada batoton. oray sagede catang kalapa!" Raden sanggeus patepang jeung oray. ku tumenggung rangga walian. "moal adi!". ceuk kuda ramenantak. goletak modar. jeblag!. kulon wetan. jebot!. goletak mati. riab.ieu jalma. jeblag!. "inggih. lajeng matek ajian panerus bumi. siga anu mere jalan ka handap.."Tah ku kituna raka. kitu sipilkieu sipil. nu gaduhna enjang buana... Kacarios. "o-o-lakada-lah". aya terus kalakuan pan balik!. ditonjok oray.. atawakumaha ieu jalma kanyahona?". tutug timus parele panteg. ratu kembang panyarikan. "Wakadalah. kumaha carana.. kon ba-lik!" Kacarios teu diitung najan buta sagedena. "rek ka buana nyungcung!". lamun sanggem sampean.. kolear. nyata wadya bala ponggawa. Datang kanagara. handapeun nagara. gemblung. kolear. ditampiling welis. nyangking keris.

com/2008/06/carita-pantun-kembang-panyarikan-jawa. 2005) http://uun-halimah. diteunggeul ku peureup. Yuzar. ngong!.Aya tiwuan sagede-gede hayam bibit.2006. “Analisa Struktural dan Nilai Cerita Pantun Kembang Panyarikan dari Kabupaten Ciamis” (Laporan Hasil Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung. ngong!.html . jebot!. goletak modar. "tiwuan teu sapira mati!" Sumber: Purnama.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful