P. 1
carita pantun.docx

carita pantun.docx

|Views: 10|Likes:
Dipublikasikan oleh Dini Nur Utami
lutung kasarung
lutung kasarung

More info:

Published by: Dini Nur Utami on May 16, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, “Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi…ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: “Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.” “Sukur atuh, sok geura turun,” walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua, teu ditampa. Ka anu katilu, nya kitu kénéh. Pajarkeun téh, lain teu hayang nampa, ngan sieun ku Si Tétéh.

Léngsér mulang deui ka Purbararang, pokna téh,” Nya sok baé atuh, bisi pajar nampik pasihan rama.” Lutung kasarung tetep di karaton. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Keur jarongjong ninun, ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. “Cing Adi, pangnyokotkeun taropong!” “Ih, Tétéh, apan boga bujang lutung,” Cék Purbaleuwih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng, top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima, sor disodorkeun! “Jurig lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah, anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun, Lutung unggeuk, tuluy nuturkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér, geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun lutung, tamba suwung. Kajeun hideung, tamba keueung nu di leuweung. Kajeun goréng, tamba jempé nu nyorangan. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” Tutas haturan, Léngsér mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék, di hateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep Sang Putri disirep. “Utun, urang saré jeung kaula. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah, Sang Putri, lutung mah tara saré jeung manusa, bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Éh, deudeuh teuing. Putri téh nalangsa pisan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga, niat misalin Sang Putri meungpeung saré,” gerentes Lutung Kasarung, Guruminda mamalihan. Raksukan digédogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna, leuwih agréng ti nagara. Purbasari dipangku, diébogkeun dina kasur tujuh tumpang, disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui, tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goréng budi ti leuleutik, nu goréng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Ruparupa akal dikotéktak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.

Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Tapi Purbasari unggul kénéh. Purbasari éléh. Ngan anu pangais bungsu.com/2008/04/24/lutung-kasarung/ . Tina Gapura Basa Jilid 2. baranyay hurung. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. jadi praméswari Guruminda. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. papanjang-panjang buuk. paloba-loba samping. pageulis-geulis rupa. Hidayat Suryalaga. dibekelan arit timah.Mimitna Purbasari diperih pati. Cunduk kana waktuna. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Karya Drs. da pubuh manusa. kaungkulan kadigjayaanana. anu welasan ti baheula ka Purbasari. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Indrajaya ngamuk. Rupa-rupa ékol Purbararang. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. tapi teu bisa majar kumaha. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Ku kasaktén Lutung Kasarung. janggélék jadi Guruminda deui. dihukum kudu jadi pangangon. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. spk. ieu tanjakan téh laksana. leuwi Sipatahunan. Purbaleuwih. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. kakasih Indrajaya. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Sagorénggoréngna beubeureuh manéhna. lutung. Mangka saat sapeuting. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Purbasari. Sumber: http://bujanggamanik. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang.wordpress. Ku pitulung Lutung Kasarung.

Mun aya nu jadi pangkat. Turunan dia. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. Ka batur urut salembur. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. ngilu hirup jadi balangsak. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. Engkéna bakal aya babalesna. tapi moal . sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. Sabab pikeun ngaing. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. ngilu rudin bari lapar. supaya engké jagana.Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. lapar baé jeung balangsak. jembar senang sugih mukti. Tapi masing nyaraho. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. anu somah sakabéhna. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. tapi Pajajaran anu anyar. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. tah éta tandana. Ulah sina talangké. lolobana bakal jadi somah. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. mun tengah peuting. hanteu pantes jadi Raja. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Dia mudu marilih. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. Engké jaga. arinyana bakal kamalinaan. pikeun hirup ka hareupna.

yén jaman geus ganti deui lalakon. mudu ngalaman loba lalakon. tambah loba nu manggihna. sabab acan wayah ngalalakonkeun. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. supaya anu laleungit kapanggih deui. sawah béak ku monyét. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. Ti nu laleungit. sawah béak ku monyét. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. ngusumah jeung nitis. ngan narikna henteu karasa. pantona batu satangtungeun. sanagara bakal jadi sampalan. tapi kalakay jeung tutunggul. turunan urang narik waluku. laju turunan urang aya nu lilir. Sabab bukti anu kari. Tapi loba nu pahili. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. cawéné rareuneuh ku monyét. karimbunan ku hanjuang. ngoréhan bari ngalawan. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Ti harita. Sabagian disumputkeun. mantuan anu sarusah.boga kakawasaan. nu hadé laku lampahna. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Nyaéta budak angon. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. Mudu arédan heula. Pajajaran leungit ti alam hirup. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Lilana saban jaman. Loba nu paraeh kalaparan. Engké bakal réa nu kapanggih. leuit béak ku monyét. Sagala-gala diranjah ku monyét. teu ngarupa teu nyawara. lain méong lain banténg. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Ti dinya. Nya bisa. mun ngaing nyarita moal kadéngé. tapi seuri teu anggeus. alun-alun jadi suwung. Inyana jongjon ngorehan. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. Hanteu arengeuh. saban jaman mawa lalakon. tapi méré céré ku wawangi. sabagian-sabagian. sabab kaburu: warung béak ku monyét. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. nulungan nu barutuh. Tapi. sampalan kebo barulé. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. ngalawan sabari seuri. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. Kebo bulé nyekel bubuntut. ngan mapayna kudu maké amparan. waluku ditumpakan kunyuk. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. laju nitis dipinda sukma. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Mun ngaing datang moal kadeuleu. ka nu weruh di semu anu saéstu. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. Mun ngaing datang. imahna di birit leuwi. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. Tapi. sarua jeung waktuna nyukma. sabab murah jaman seubeuh hakan. Ngaing bakal datang deui. Tah di dinya. Leungit dayeuhna. Mémang ngaing bakal datang. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. raja-raja dibelenggu. ngumpulkeun anu kapanggih. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. kebon béak ku monyét. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. ngan di waktu anu perelu. Arinyana engké jaga. bakal ka seundeuhan batur. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. . Ti mimiti poé ieu. Loba batur ti nu anggang. kahieuman ku handeuleum. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. tapi batur anu nyusahkeun. teu ngahiding ka panglarang. kebo bulé kalalabur. leungit nagarana. ti dinya.

jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. kembang kapas hapa buahna. Laju bubuntut salah nu ngatur. ngamukna teu jeung aturan. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. Puguh musuh. Tapi mémang titisan raja. tapi buta henteu neuleu. buaya eujeung ajag. sabab nu ngaramuk. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. . ngamukna teu ngilik bulu. ngadeg deui karajaan. langit anggeus semu beureum. dipaléngpéng keuna sayangna. Ngan nu aréling caricing. Buta bakal jaradi wadal. Nu hawek hayang loba. tapi jelema anu ngélingan. malah budak nu janggotan. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. Sakalina aya nu wani ngageuing. haseup ngebul tina pirunan. nu bingung tambah baringung. Nu barodas dibuburak. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat.. loba nu paraéh teu boga dosa. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut.Laju hawar-hawar. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. nu palinter loba teuing. nu nyapihna urang sabrang. puguh batur disebut musuh. Pangpring sabuluh-buluh gading. dijieun batur. Di urut nagara urang. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. panarat pabeulit dina cacadan. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Sabab sarieuneun kanyahoan. ti dapur laju salembur. ngan pinterna kabalinger. asalna jalma biasa. hanteu pati lila. Laju ngamuk turunan urang. tapi raja. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Arinyana mah ngalalajoan. nyieun pancuran di tengah jalan. nu boga hak marénta bagianana. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. nu tanina ngan wungkul jangji. nu harideung disieuh-sieuh. henteu beda tina tawon. nu diporog mah lain satona. Sanusa dijieun jagal. Arinyana teu areungeuh. mingkin hareup mingkin bedegong. Sing waspada! Sabab engké arinyana. ngélingan nu keur paroho. da puguh titisan raja. miara heulang dina caringin. Iraha mangsana? Engké. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. nu ngaramuk tambah rosa. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. Laju ngadeg deui raja. ganti deui jaman. nu ngebonna tukang barohong. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Tapi. da raja buta! Lain buta duruwiksa. Ti dinya datang budak janggotan. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. ngaleuwihan kebo bulé. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. Arinyana teu nyaraho. ngageuingkeun nu keur sasar. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. loba buta nu baruta. majarkeun néangan musuh. Mingkin hareup mingkin hareup. hayang meunang sorangan. galudra megarkeun endog. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. Buta-buta nu baruta. barudak satepak jaradi bapa. Tapi kabarérang. anggeus témbong bulan ti beurang. naritah deui nyembah berhala. Mani sahéng buana urang. tapi. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. Laju aya deui raja. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Da bonganan. kaburu aya nu nyapih. Boro-boro dék ngawaro. wadal pamolahna sorangan. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger.

Ayeuna mah. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. tapi engké. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. urang Sunda ngahampura. disusul ku tujuh gunung. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. Génjlong deui sajajagat. nu garelut jadi kareueung. sabab ngadeg ratu adil.Nu garelut laju rareureuh. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. keur ngelak dina tutunggul. geus mariang pindah ngababakan. Nusa Jaya. sejana dék marénta tumbal. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. Sabab warisan sakabéh béak. béakna ku nu nyarekel gadéan. Urang Sunda disarambat. budak angon enggeus euweuh. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui.wordpress. Tapi. Naréanganana budak tumbal.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi-sunda/ . Buta-buta laju nyarusup. jaya deui. laju kakara arengeuh. Laju naréangan budak angon. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. ratu adil nu sajati. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://nurahmad. kabéh gé taya nu meunang bagian. Sanagara sahiji deui. Hadé deui sakabéhanana.

” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. Dia mudu marilih. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. jembar senang sugih mukti. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. Engké jaga. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. Engkéna bakal aya babalesna. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Sabab pikeun ngaing. tapi Pajajaran anu anyar.Uga Wangsit Siliwangi (sunda) Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Turunan dia. Ulah sina talangké. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. hanteu pantes jadi Raja. anu somah sakabéhna. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. Mun aya nu jadi pangkat. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. lolobana bakal jadi somah. arinyana bakal kamalinaan. lapar baé jeung balangsak. tapi moal boga . Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. tah éta tandana. Tapi masing nyaraho. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. supaya engké jagana. Ka batur urut salembur. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. ngilu rudin bari lapar. ngilu hirup jadi balangsak. mun tengah peuting. pikeun hirup ka hareupna.

tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. Tapi. Inyana jongjon ngorehan. kahieuman ku handeuleum. mudu ngalaman loba lalakon. teu ngarupa teu nyawara. lain méong lain banténg. Sabab bukti anu kari. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. sabagian-sabagian. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. laju turunan urang aya nu lilir. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. Tapi. Mémang ngaing bakal datang. turunan urang narik waluku. saban jaman mawa lalakon. bakal ka seundeuhan batur. Mun ngaing datang moal kadeuleu. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. ngoréhan bari ngalawan. tapi méré céré ku wawangi. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. tapi batur anu nyusahkeun. sabab acan wayah ngalalakonkeun. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. Ngaing bakal datang deui. mun ngaing nyarita moal kadéngé. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. ngusumah jeung nitis. ngan di waktu anu perelu. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. Engké bakal réa nu kapanggih. imahna di birit leuwi. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. leungit nagarana. karimbunan ku hanjuang. Ti dinya. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. alun-alun jadi suwung. Sabagian disumputkeun. waluku ditumpakan kunyuk. raja-raja dibelenggu. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun.kakawasaan. ngan mapayna kudu maké amparan. Arinyana engké jaga. nulungan nu barutuh. ti dinya. ka nu weruh di semu anu saéstu. tambah loba nu manggihna. . jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. tapi seuri teu anggeus. kebon béak ku monyét. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. Pajajaran leungit ti alam hirup. Kebo bulé nyekel bubuntut. Tapi loba nu pahili. sanagara bakal jadi sampalan. supaya anu laleungit kapanggih deui. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Mun ngaing datang. Mudu arédan heula. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. sabab kaburu: warung béak ku monyét. Lilana saban jaman. sampalan kebo barulé. cawéné rareuneuh ku monyét. Ti harita. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. leuit béak ku monyét. nu hadé laku lampahna. Leungit dayeuhna. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. ngumpulkeun anu kapanggih. sawah béak ku monyét. kebo bulé kalalabur. mantuan anu sarusah. sabab murah jaman seubeuh hakan. Loba batur ti nu anggang. Ti mimiti poé ieu. sarua jeung waktuna nyukma. Hanteu arengeuh. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. teu ngahiding ka panglarang. ngalawan sabari seuri. Nya bisa. Nyaéta budak angon. Sagala-gala diranjah ku monyét. Tah di dinya. sawah béak ku monyét. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. Loba nu paraeh kalaparan. pantona batu satangtungeun. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. ngan narikna henteu karasa. Ti nu laleungit. tapi kalakay jeung tutunggul. yén jaman geus ganti deui lalakon. laju nitis dipinda sukma. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman.

Boro-boro dék ngawaro. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Pangpring sabuluh-buluh gading. Sabab sarieuneun kanyahoan. miara heulang dina caringin. Nu hawek hayang loba. kembang kapas hapa buahna. Mani sahéng buana urang. ngaleuwihan kebo bulé. ngélingan nu keur paroho. puguh batur disebut musuh. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Sing waspada! Sabab engké arinyana. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Arinyana mah ngalalajoan. Nu barodas dibuburak. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. Laju aya deui raja. ti dapur laju salembur. tapi jelema anu ngélingan. majarkeun néangan musuh. Arinyana teu nyaraho. nyieun pancuran di tengah jalan. naritah deui nyembah berhala. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. nu diporog mah lain satona. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Buta bakal jaradi wadal. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. kaburu aya nu nyapih. galudra megarkeun endog. tapi. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. ngan pinterna kabalinger. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. haseup ngebul tina pirunan. malah budak nu janggotan. da raja buta! Lain buta duruwiksa. Puguh musuh. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. buaya eujeung ajag. langit anggeus semu beureum. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. Iraha mangsana? Engké. da puguh titisan raja. Tapi mémang titisan raja. dijieun batur. Da bonganan. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. nu ngebonna tukang barohong. panarat pabeulit dina cacadan. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. asalna jalma biasa. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. Laju bubuntut salah nu ngatur. Laju ngadeg deui raja.Laju hawar-hawar. Laju ngamuk turunan urang. nu harideung disieuh-sieuh. Buta-buta nu baruta. nu nyapihna urang sabrang. nu ngaramuk tambah rosa. dipaléngpéng keuna sayangna. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. Sanusa dijieun jagal. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. nu bingung tambah baringung. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. Tapi kabarérang. loba nu paraéh teu boga dosa. ngadeg deui karajaan. Mingkin hareup mingkin hareup. sabab nu ngaramuk. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarepngarep caringin reuntas di alun-alun. nu palinter loba teuing. Tapi. ganti deui jaman. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. Ti dinya datang budak janggotan. loba buta nu baruta. hayang meunang sorangan. barudak satepak jaradi bapa. tapi raja. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. henteu beda tina tawon. hanteu pati lila. nu tanina ngan wungkul jangji.. wadal pamolahna sorangan. Di urut nagara urang. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. Ngan nu aréling caricing. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. ngamukna teu jeung aturan. tapi buta henteu neuleu. . Arinyana teu areungeuh. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. ngamukna teu ngilik bulu. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. anggeus témbong bulan ti beurang. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. ngageuingkeun nu keur sasar. nu boga hak marénta bagianana. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. mingkin hareup mingkin bedegong. Sakalina aya nu wani ngageuing.

sabab ngadeg ratu adil. budak angon enggeus euweuh. Génjlong deui sajajagat. disusul ku tujuh gunung. urang Sunda ngahampura. laju kakara arengeuh. tapi engké. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara.com/2009/05/bojnihqjwdbqhjvcsbkjcncjnbkjwbsk. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. Naréanganana budak tumbal. jaya deui. keur ngelak dina tutunggul. Tapi. Hadé deui sakabéhanana. béakna ku nu nyarekel gadéan.html .blogspot. Sanagara sahiji deui. Urang Sunda disarambat. sejana dék marénta tumbal. kabéh gé taya nu meunang bagian. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan.Nu garelut laju rareureuh. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. Laju naréangan budak angon. Ayeuna mah. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://maztrie. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. ratu adil nu sajati. Buta-buta laju nyarusup. Nusa Jaya. Sabab warisan sakabéh béak. nu garelut jadi kareueung. geus mariang pindah ngababakan.

saeutik-eutik-keun ge disuhunkeun. bilih kurang jungkrang sareatna. ka embah kuwu sangkan ci-rebon girang.. ka aulia sanga. ka nu pa-ra dedemit sadaya. para dewata. ka para dedemit sadayana. Jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. jisim kuring. ngahaturkeun pangabakti. para dedemitbandung. ka guna kusumah. Ngahaturkeun pangabakti. Alloh huma soli ala sayidina. teu diwiji-wiji. saratna. kita mah nyuhunkeun widi. ka urang sawerga maniloka. ka sangiang rancasan. wa asyhadu anna muham-madar rasulullah. mugi ulah janten kabenduan.. Sang pedah putri manik. mapaykeun caritaan. poe ieu. ka para wali salapan. bulan duabelas. ka Alloh nu kawasa. Ngahaturkeun pangabakti. ka indung bumi. rek ngahaleur picatur. nuhunkeun idin. melek ti peuting. tuakeun dagang isun. jisim kuring kudu melek. turunan widadari pa-tang puluh. sanggakeun hatur pangabakti simkuring.Kembang Panyarikan Asyhadu alla ilaha ilallah. sing araning menyan. nang manik geusan tetep. tandang waras waluya. ka sapuluh walinunggal. ka wa dalem dingin. ka para nabi. ka ibu. ka papat pangeran. bulan ieu. mugi kersa ngahampura. windu ieu. peuting ieu. ka pangeran jurus. ka nu boga kemitan. Sim kuring ngahatur pangabakti. melek papantunan nu digurit. dumeh ieu. sim kuring seja ngahaleur pitutur. sang limar putih ratna. jisim kuring nuhun-keun deui. taun ieu. ka kawasa. sayi-dina muhammad. ka para malaikat. Saterasna hatur pangabakti. Ngahaturkeun pangabakti deui. nuhunkeunwidi. ka rasulullah muhammad. bakal ditukil. kang wecan ku-ma ceuk Alloh. sap kaen sang pada herang. jisim kuring. saterasna hatur pangabakti. ka embah kuwu sangkan cirebon girang. ngahaturi pangabakti ka wa dalem dingin. mapaykeun caritaan. ka indung tilu. sim jisim muhammad. cur kumancur pangabukti kaula. jisim kuring rek nyuhunkeun pitulungna. ka bapa langit. ka opat pangeran dasar bumi. ieu nu rek digurit papantunan. ka sang ratu dangiang. ka rama. ieu dumeh caritaan. Ya Alloh. Alloh Alloh sayidina muhammad. karo. nu asal embah pangeran panjunan. ngahaturkeun pangabakti. marteda ka gusti nu pasti. ngahaturkeun pangabakti. ka nu boga taun dalapan. ka galuh adam babar bu-ana. ka sangiang ringgit. sim kuring ngaula pihatur. supayadiparengan berekah salamet. saeutik-eutikeun nu disuhunkeun. di birit leuwi. piwarangan ki ayip. nu aya di sawarga maniloka. sabadegana. ka para bujangga. para pohaci. ka gending sanga gending. di hulu dayeuh. ka pangeran. ka sunan kalijaga. Ngahaturkeun pangabakti. para widadari. turunkeuneun ka incu putra. ka wa dalem dingin sunan purba. . jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. ka para wali. ieu maksud-maksad. margi dikota. ka bapa opat. para sahabat. nu cicing di tengah cai. nu asal embah pange-ran panjunan. taya lian.

su-paya berekah salamet. disuhunkeun pitulungna. nu calik dina lemah putih. Bul kukus aing ka handap. gunung timbal eleh. waras waluya. narowongan ka ati sun. gampang balik. aci buana. siliwangi ti pakuan limbangjaya. ijrail. ret ka manggung. ka sang rumuhun. didamaran tengah poe. ci peucang ka tebeh wetan. . dalem tapa tarekate nya dunia dalem tapa seuweu ratu nu lalembut. rasa sajagat. nya sia mah nya nurmaya. kukus aing me-nyan putih. sarang tumeka ning badan. ku pohaci windurarang. neut malik ti luhur. bilih luput nyebut. sang ratu. mugi kersa ngahampura. sing kuring na tungtung biwir. laer barang. nya kudu make parawanten. salah ngucap. kang ngelun ka manggung. aci tumang balang paksa. da herang dijero raga. wadukan hulu. geus pajeng munah bae. cit peujit. hula ilahuma. munahan jeung nyebutkeun. ti tengah cirancamaya. pikeun pageto. sup asup kana parungpung buuk. nunjang ka bukit burangrang. parandene teu kadeuleu. jabrail. ret ka manggung. nu putih tunggaling aing. isropil. cacap pangkat disalin deui. sakitu pihaturna saeutik. nu hejo awaking. nu lembut mah seu-weu ratu. putih batankembang pacing. timu deui sing kuring. hurung batan kanjut ruyung. nu lungguh di lingga wulung. teu kenging kalelengkahan. aing nginjeum ka sadang kasaktian. pamuruyan gajah putih. cacap pangkat disalin deui. mun salah benerkeun aing. make dicokotan deui. nya aing nu tunggal putih. ditibakeunna ka tarekate dunia. gunung raksa cakrabancana. Bul putih ngaraning kukus. tangkalna ngaheuleut. ka sadayana bae. keur meujeuh nu ngukus muja. keur naon eta diinjeum. ahung lungguh tanpa buana. nu herang di lingga omas. ka guru putra hyang bayu. lembut batan me-rang buuk. dumeh cariosan rek ditukil. diri sang ratu luhung. lain munah. tipadaleman. ka betari naga danti. kiruh ti hilir ti girang. awaking nu seda leuwih. mangka terus ka nu ngasuh. susukan tanjakan bankjaran kembang. nyanghulu ka gunung guruh. mustakil damel jati kaula. Ahung ku sang rarawana. dua sarerah sagala. bisi deuleu papadang ati. sajagat kabeh.lain ngarajah. estuning estulah saeutik. gunung manik mandala tiga kapanten. nu badag seuweu kaula. putih aing jeung tarima. turunkeuneun ka incu putu. Mambrang batan candradita. dungkuk aing dungkuk sang yuga. ret nangkuban. ka ituna. ka basuka ka basuki. minkail. nya sia mah nya nurmaya. cisadane nunjang ngaler. kahandapka sang nugrahan. sang yuga sang racik seda. isun sakti. guriang tan katingalan. tak tibakena ciancamaya. aki soleh soteh.. ka lawe laut. kiyen sadina mangku anggawa nur sakti. tampalirih ngaraning parukuyan. pangmancatkeun aing ka sang windu-rarang. Kocap. dipegateun jaman ratu maesa berhala. tilu pangkat majar ahung. ka betara naga raja. mangka datang ka nu wenang. gunung rompang candra lentang. eusina dewata dua. ingetan diguratgurat. cocokna cop ka ati. isun ring kong koncong. ti laer mandele. ti pakuan renta danti. sakaol cet recet. rawana huriping beurang. cihaliwung nunjang ngidul. ti tengah cinembarang herang.ratu gumilang. sang karancang na tungtung letah. ngenta widi ti nu sakti. sumebar papadang ati. nu aran di jero kurungan aing. Iring-iring bukit jati. ratna gumilang ngaraning menyan. ka betara kabetari. mun bener asuhan aing. pepet ka heuleut. nyanghulu ka gunung guruh. geus tueuk ceu-rik. kandeg kalangsu. darma mangjantenkeun. nunjang ka bukit bu-rangrang. awaking nu seda sakti. teu kenging kaluluhuran. jisim kuring. kawasa sakti. ka ti pati samar. badag batan merang henca. ti ka ret. siliwangi nya pakuan.. ka ieuna. uklah sieuh beuteung ceurik. saca maruih inten. aci bumi. ahirjaman.

sakecap tamba buagan. sadayana. tukuh buana. sumuwuh pamunah ratu. pangmu-nahkeun aing itu. Neda agung nya paralun. maya lenggang kancana. ilang tanpa ka-rana. isun jaluk sora sia. palias kula ngadatangkeun mah. si dengdang si ngawangngawang. hurip jaya di buana. iku teka gustine raratu galuh. bisina mada-madawi. maha mulya. kawisesa ku awaking. asup sukma bayu ka kurunganana. Ahung guruh limanputih lalakina. sang pamunahing rajah. tamba sepi nu di bumi. pangaitkeun aing kacapi. mulya kara-kara ista. mangka harus batan calung. sang batara susuk tunggal. basa nyusuk cihaliwung. da teu nerus narutus. aya di manggung. pada sirna. sang punah sang darma jati. hyang wisesa. ahung guru sang seda tunggal. tamba euwah-euwah da-tang. ngababakan di jambudipa. babu awah. roh betan kaula. sunda becik. sang ku paeh oray buana ti handap. cacap pangkat disalin deui. hol bumi. ka punah kapara wisesa. ulah sindang barang geusan. cacap pangkat disalin deui. langit munah. dingaran sumangga wenang. Raden Panji arummangu. neda panjang da pangampura. ora bayane. cacap pangkat disalin deui. hyang nu seda mah puguh bae. ahung guru sang seda malela. tamba lebur pituturan. tambailang kalagian. narajang alas. ngaler-ngetan sora nu reh. aya di handap. nya aing katelahna. neda panjang pangampura. ecekan guguluntungan. sunda ngawih. salamet ta kula mipir baribis. diguratkeun. ratu patanjala seda. Ahung buta kasundulan. aing nu wisesa di buana pancatengah. mangkana hudang ti beurang. hurip jaya di kurungan. hol manusa. hurip jaya di kurungan. kula teh megat-keun apus. neut hudang sarinu rarang. kumendeng megat jalan kumarintang. sup asup ka pusereun agung. sang tunggal sang rajah punah. raden kian santang. Hurip nu ngarajah. sabeulit tamba pamali. aing nu wisesa di buana pancatengah. mana hudang ku tarima. sunda babut. setan lawas.neda panjang pangam-pura. mopoyakeun nu baheula. Kun paya kun. da aing mada-madawi. Agung kula nya peralun. raden palawiru. aing nu nangtung si nguwung-ngu-wung. ti manggung. maya mas. marteda ka nu kawasa. urang cuang caritakeun. hurip jaya di buana. tanah lemah tukuh bumi. bumi munah. diguritkeun. kula mung neda ngaapal. bising aya jurig anu nyiliwuri. basa mengkong cisadane. mangka ngear batan gangsa. mana usik ku pamilih. bising aya setan anu ngewa-ngewa. hol setan. cacap pangkat disalin deui. cacap pangkat disalin deui. tes manetes. manusa lawas. mangkana tanghi ti peuting. sora daek jeung kacapi. hol langit. ka sang ratu teja gelangan. ratu wisesa. ngadu-dukuh di jambuluwuk. nya kacapi nya awaking. Ahung guru pucuk hyang bayu. neukteuk beuheung rawana. Caturkeun. tamba rehe nu dibale. usik nyaring sari nu kasih. ahung buta kasunian. agung kula nya paralun. bapa adam. ngabalungbung tampa puhun. da puguh .sang ku paeh oray buana. kana pucuk gebang pondok lontar. dat musna sirna. mangka hurip nu dilalakonkeun. kantun neda mulus rahayuna. cuang diajar mupulihkeun nu bihari. sang batara susuk tunggal. nya aing si anggawenang. cacap pangkat disalin deui. pangmunahkeun aing ieu.

ti kahiangan. ku nu bisa ngabujangga. bakalan kajenggut tuang kukuncung. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. astagina. merangan geger landesan.lungguhing galuring pantun. nu muter di karantenan. ka sadaya nubakal dicarioskeun. agung kula nya paralun. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kidul. ku nu seda tan kabuka. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. merangan geger landesan. merangan geger landesan. kacokot tuang jojompong. ti citeres. diteundeun di jalan gede. seler patih ranggalawe. nu agung di gunung bubut. emas direkakeun gajah. Cupu dicupuan deui. neda panjang pangampura. pencaring ti mundingwangi. diwadahan ku cupu manik. citeres ti kahiangan. ku nu sakti tan kabudi. eukeurna kumpul mungpulung. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. palias ditunda dinya. neda agung nya paralun. watekna mah bising perang tampa sangkan. mun bener kula asuhan. suksila raja betara. nu ngujur dina pangambung. eusina putra patutan. ti citeres.. ti kahiangan. nu seler ti ranggalawe. nu tirih ti siliwangi. eusina mustika jalma. Nyokot bari ninggalkeun. tambahan ti citeresan. ti mendi picaritaeun. watekna mah bilih perang tampa pulur. rek mapaykeun seuweu raja nu baheula. merangan geger landesan. lamun kulon kadi katon. tunda eta di hanjuang siang. Salian ti ratu kulon. sacekan sareanana. diseuweuan da ratu agung. nyukcruk seuweu ratu nu bahayu. watekna mah bilih perang tampa sadap.anu gelar urang caritakeun. . dituruban ku mandepun. handapeun caringinkurung. nu menta dilalakonkeunana. Seja kula rek diajar. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah wetan. pan luput kula ba-yuan. megatkeun kaula ka tampa laranganana. kahudangkeun tihang panggung. ditilaman ku sarat tangan. pencaring ti mundingwangi. neda agung kaula nya paralun. mun salah kula pagahan. Tanjak barat ka pajajaran. anu tuhu urang caturkeun. nu ngancik dina panitih. pating haleuang. putra patimu jeung ratu. ngembat papatan caritana nu ba-heula. nu calik di gajah depa. gebyar. merangan geger landesan. nu calik dina panitih. ngahudang ngaraga wayang. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah handap. dibuka ku nu maliwat. neda panjang pangam-pura. panjangna sadeupa mider. watekna mah bilih perang tampa seler. tambaga direka kuda. kajambak tuang paparas. kuningan direka munding. nu rancage di angenna. sok teundeun di handeuleum sieup. Palias kula munnyaturkeun menak ti sabeulah luhur. eh. nu salat dina pangucap. direkakeun gajah depa. pindingan. pating derengdeng. watekna mah bilih perang tampa puhun. pangcalikanana ku kuningan. neda panjang da pangampura. weruh-weruh wijaksana. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kaler. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. kakipaskeun taken wayang. paranti neundeun carita. di ngaran panji haleuang.

daek-daek dicunduk-keun ka ratu. cunduk ka ratu seba ka menak." "Inggih duka ayana mah dimana..kakang bakal. di mendi atuh nu kitu ayana?. disebakeun ka menak.. ulah beu-rang peuting ge mangga." "Mangga. moal daek seba ka raja. cirining teu acan hasil pamak-sadan. sebab lengoh ka-lempohan. teu tepang deui jeung raja. eta kaula daek." Ditinimbang ku raden. naon nu dibawa?" "Kakang bakal sim kuring mah. nu dikantun kula. muga-muga diparinan salamet. di mega malang!" "Inggih. ulah samarganing taun. "Kakang bakal sim kuringmah. yen kakana teu acan datang..mangga kakang bakal. kadar mawa puyuh sahiji. nunjang lemah. kula ngantosan.ana kitu. eusinamunding bulu hiris. lamun bae keresa maha.mangga.bulan. hayang dibelakeun ku si ka-kang. kula sanggem ngantosan".kakara ngadenge. kakang bakal." "Beu.payung agung gelang gading. mangga ilari. temen maneh hayang mawa. ulah peuting. lamun mawa anjung-anjung wesi jimat. sebakeun ka nu jadi raja". kakang ayeuna widian." "Beu.. "tinimbang kami teu tepung deui jeung ratu. ngan bae numutkeun ari aya ngaranna mah.. ka nagara urang." . "tutug timus perele panteg.Ngariung para nu jangkung. ka nagara urang. terus ka raja. sing hasil nya pa-maksadan. "mas ratu!. anjung wesi bagbagan wesi jimat. sarta muga-muga sing laksana paneda. kudu aya banda barangna.teu kersa mah sawios. kajeun teuing te-lat di jalanan. Peklamun maneh tetela. da kaula ge teu terang." "Bener ceuk pangucap mah gampang. mangga urang cuang pulang deui bae. kuda bulu landak. nam buru-buru urang bisi kalepasan.. mangka daek ngantian di dieu. urang cuang pulang deui bae." "Teu langkung sakumaha pangersa sampean. sar-ta dungakeun. ti tadi ge moal daek cunduk ka ratu.. kalicangket jangjang mayang. ngerakeun ku deu-ngeun-deungeun. papatong jang-jang salaka. si kakang sapanjang namgtung bumi. tinimbang ka ratu. lampah ratu kembang panyarikan. ngajajar … Ujaring cinarios. cundukkeun ka ratu. wirang temen ku deungeun-deungeun.rek angkat. perkara jimat anjung wesi bagbagan wesi." "Pek ulah undur kalayuan. lamun mawa barang eta.bayi. tapi nu enya di endi ayana eta?. biwir handap jeung nu luhur.. ulah leumpang kalayatan.. embe bulu songket." "Inggih mangga kang bakal. muga-muga salamet sampean nu angkat. di dieu di mega malang. ari ngucap sok sembarangan. najan windu kula moal welwh ngantos. jeung bokor salongo.

ramenantek!. paralak.Kacarios ratukembang panyarikan. ngaranna ge kula kakara nyaho... sok. gejlig. anjung wesi bagbag jimat.. goletrak teu aya naon-naon. bebas nagarana disambut.. ka nagara buana larang.inggih kula mah.raka? "Dewek nu matak ka dieu datang. Ka mana raden nya mudun?. lamun teu mere barangna. munding bulu hiris. bilih sampean teu percanteun mah. bening kesit mudunna. kolear. rek namyakeun kamaneh.. pamugi-mugi hampura.. "Tas ti mana sampean?". coba-coba dewek menta anjung wesi.. lamun teu gableg. bejana nu bogaeun. langlang-lingling. "neda adi!". gadang ngantun-keun saderek. Sasumpingna raden ka nagara buanan larang. jalma nu taya ka-inggis karisi. dipalar modar ku dewek. Embe bulu songket. rek ka mana. jeung bokor salongo. kolear. bagbagan we-si... kana kaluput-lepat kula. diurus ku dewek!" "Ieung. ratu kembang pa-nyarikan. eusina kuda bulu landak. taya karempan taya kasieun. da teu ngadenge-denge beja-na. bagea sampean!". sia serahkeun ka dewek...." "Sok adi serahkeun ka dewek..pangampura. ancur lemburna. anjung wesi bagbagan wesi. ratu kembang panyarikan.. kuda ramenantak gajah ramenantak. diwuluku… digagacek. nu kasebat.. "Adi.. bujeng-bujeng kula ngagaduhan nu kitu.. bebas nagara disambut. sok bejakeun ka dewek. serahkeunadi!" "Inggih kula teu ngagaduhan.raka ari sampean. dewek datang teu dihormat adi!" "Ieung. di mega malang.. mangga ilari di patempatan kula. "Permisi mas ratu". papatong jangjang salaka.kaula nu matak ge teu ngadenge-denge.. kumis baplang sangga dulang. ancur leburna. kacarios buana pancatengah kaliwat. diwuluku digagacek… diurus ku dewek!" "Ieung. Kcarios. ayeuna luput teu bisa nyerenkeun buktina.leuleuyan. kolear." "Piraku adi?. ulah bobad ula goro." "Sok bejakeun ka dewek!. ti mega malang. handapeun buana tengah.. kolear. sok ngaget-ngaget ka kula. bejakeun ka awak sok!" "Ieung.lanceuk. teu mere bejana." "Maneh diperih pati.lamun gableg. menta beja di mana nu aya.. gajah ramenantak!.kuda ramenantak!. payung agung gelang gading. ulah bohong ulah bobad. kamana nya ragrag?. kacarios mudunna raden..sok!" . sam-pean kang bakal". kalicangket jangjang wayang. "mangga launan.

"Na hade."aya deui raka!". nyandak pedang jeung tumbak. kajaba di nagara buananyungcung.adi?". ngagolang di tengah jalan!". "aya deui raka!". kocapna gagah. hiji nagara galendor..Kuda ramenantak gajah ramenantak. tapi eta perkara di nagara buana nyungcung. sok bejakeun!. sampean moal sieun?".adi?". "kacaraios ietuk jimat kabuyutan.sapala-sapira-sipil!" . lain batu.raka.. pagerna ge paripaos lain awi. sebab eta tu-menggung rangga walian. gada racak.sapala-sapira-sipil!". eta nubogaeun anjung wesi. nutup muka ku manehna. totosa bojana kulit. "beu. saputer karaton nyi-ger. lebah mendi adi?". sampean moal sieun?". "naon adi?".lain kayu. matana lir mata simeut. "aya deui raka!". sampean kinten-kintenna moal sieun?". sadaya pada batoton. tapi sampean poma-poma. tohaga perkawis nu jaga negara. "ieu handapeun buana kula. adi!" "Inggih leres alon heula. "dewek rek ka nagara buana nyungcung. sampean kinten-kinten sanggup?" "Jah. lain beusi". ulah bebeja meunang kabar ti awak. "ah. ngan ngadenge beja wungkul. sampean moal sieun?". "enggih. dumeh aya ponggawa kitu petana. bakating ku sieun. "rek ka mana raka?.ari buana nyungcung.naha handapeun negara maneh. "lian ti eta aya deui raka!". "aya deui raka!". "sapala-sapira-sipil!". kapaksa.sapalasapira-sipil!". lain waja. "Ieung.sagala sapira sipil!".raka!.sing heman. lamun sampe bisa laksana.. "waliwis putih sagede tampir. kasebat nu bo-gana." "La-la-la.leres".. sagede catang kalapa.. "naon adi?". "ah..raka!" "Beu. "tiwuan ge sagede hayam bibit. alamat sieun dirurug nagara ku-la.. "kampaan beusi ngahalangan jalan." "Ceuk beja di dieu nu boga?".. salapis deui".. eta nyandak jimat... "naon adi!". "lian ti dinya aya deui raka!".raka. "Kacarita kupara ponggawa bae..sapala-sapira-sipil!". yen meunang beja ti awak". kaduana buana nyuncung. peupeujeuh ulah bebeja.. ngan sampean upami datang ka sampe bisa. tumenggung rangga walian. aya deui buana?" "Inggih ceuk beja mah aya. "naon adi!". bagbagan wesi jimat saeusina. "naon adi!". sok! sok!" "Kula ari terang mah henteu. alon heula masing tetela. teuas tulang liat kulit. "hileud sagede gulungan kasur!. masing nyata".kitu adi?".. kasebat tumenggung rangga walian. nyiger saputer karaton. "ayeuna dewek permisi adi!". "kacarios aya oray laki. sampean kira-kira bisa ngarepeh-keunnana?". "ah. "aduh. "enggih leres. "sapala-apira-sipil!". nu gaduh-na tumenggung rangga walian. anu gaduhna enjang buana. "kutan? ku naon pagerna.." "Moal adi!.. "ah. "naon adi?"..

. "wah teu sapira kadigjayaan!" . "o-o-lakada-lah".. nyandak pedang reujeung tumbak. kon ba-lik!" Kacarios teu diitung najan buta sagedena. kumaha carana.. ti kuda ramenantak gajah rame-nantak. oray sagede catang kalapa!".. copong molongpong. "Wakadalah.adi!". ditonjok oray. handapeun nagara. ditampiling welis. saputer karaton nyiger.. nyangking keris. ratu kembang panyarikan. goletak modar. da kula terang mah henteu". ceuk kuda ramenantak. launa mudun terus. nyorang ka nagara galendor.raka!". kaler kidul.raka?" "Ah.. "Wah. blak nangkarak. "ah. riab.ponggawa. nu gaduhna enjang buana. byar. oray sagede catang kalapa!" Raden sanggeus patepang jeung oray. pada batoton.. jeblag!. disepak buta.. "kok! kok!". "Beu.. ka wani-waningambah ka nagara dieu. kitu sipilkieu sipil.. lamun sanggem sampean. goletak mati. kolear. ti nagara buana rarang. kolear. jeung gadana.ieu jalma.. sampean moal si-eun. riab cekot. "inggih. "rek ka mana sampean?". jeblag!. kapan kula kabawah perentah. maksa-maksa temene sabodo... Datang kanagara.ayeuna dewek permisi. jeung eta perkawis nu jagana.. tutug timus parele panteg.gih. ratu kembang panyarikan mudunna. ti buana rarang. "moal adi!".ponggawa!" Kacarios raden. cek bejana bae."beu.ieu ponggawa endi?.. atawakumaha ieu jalma kanyahona?". "Aya deui adi?". kolear. nyata wadya bala ponggawa. "enggeus sakaterang kula sakitu.. "moal adi!" Kacarios. meunang kabar beja.. riab. riab. "teu salah ceuk beja. Ngemplang narawangan. kolear... aya terus kalakuan pan balik!. siga anu mere jalan ka handap. pada nyandak pakarang. gemblung. sakuriling bangking. ponggawa saputer karaton. barang ningali ka karaton.sapala-sapira-sipil!". nagara buana pancatengah.. lajeng raden mudun terus..yeuh!". teu ana paran solonong.. jero atina. ku urang nagara buana nyungcung. kan maksa-maksa. jebot!. bakat kesit. dilalarkeun kalimahna. anu katelah rangga walian".. Kacarios. kolear... ku tumenggung rangga walian. matana lir mata simeut bae.. kasebat nagara buana nyngcung. "wah teu sapira kadigjayaanana oray!" Aya welis sagede tampir.. lajeng matek ajian panerus bumi. "rek ka buana nyungcung!". tapi poma-poma upama sampe dugi ka hasilna.. Raden rut-ret ningali. teu salah cek beja. ulah nyebatkeun meunang beja ti awak. lajeng raden teh mudun.tetela nyata.. kulon wetan.mangga raka. "sebaba kula sieun dirurug."Tah ku kituna raka. aneh kuda ramenan-tak.

blogspot. "tiwuan teu sapira mati!" Sumber: Purnama. diteunggeul ku peureup.com/2008/06/carita-pantun-kembang-panyarikan-jawa. Yuzar.2006. goletak modar. ngong!.Aya tiwuan sagede-gede hayam bibit. 2005) http://uun-halimah.html . “Analisa Struktural dan Nilai Cerita Pantun Kembang Panyarikan dari Kabupaten Ciamis” (Laporan Hasil Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung. jebot!. ngong!.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->