Lutung Kasarung

Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan, badé tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal, tapi bet Purbasari, putra bungsu. Atuh munasabah baé, Purbararang asa kaunghak. Amarahna teu katahan, asa dihina asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di Kahiangan, Guruminda, putra déwata cikalna, titisan Guriang Tunggal, ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, “Jung, geura boro pijodoeun hidep. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Tapi…ulah torojogan, anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung, katelah Lutung Kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Tapi dadak sakala, leuweung jadi sepi taya sasatoan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Barang rék mulang, dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Ari rék disumpit, celengkeung téh lutung nyoara: “Éh, Aki, bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho anu dingaranan karaton.” “Sukur atuh, sok geura turun,” walon Aki Panumpit bengong, aya lutung bisa ngomong. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Déwata minda rupa turun ka dunya. Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit, taya pakarang nu teurak. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tungtungna mah, saur Ratu, “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun, lamun jalma nu utama. Mun lalaki turunan mantri, ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua, teu ditampa. Ka anu katilu, nya kitu kénéh. Pajarkeun téh, lain teu hayang nampa, ngan sieun ku Si Tétéh.

Léngsér mulang deui ka Purbararang, pokna téh,” Nya sok baé atuh, bisi pajar nampik pasihan rama.” Lutung kasarung tetep di karaton. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Keur jarongjong ninun, ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. “Cing Adi, pangnyokotkeun taropong!” “Ih, Tétéh, apan boga bujang lutung,” Cék Purbaleuwih. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Ulang-ileng, top taropong dicokot. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima, sor disodorkeun! “Jurig lutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah, anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun, Lutung unggeuk, tuluy nuturkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér, geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Kajeun lutung, tamba suwung. Kajeun hideung, tamba keueung nu di leuweung. Kajeun goréng, tamba jempé nu nyorangan. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh.” Tutas haturan, Léngsér mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék, di hateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep Sang Putri disirep. “Utun, urang saré jeung kaula. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah, Sang Putri, lutung mah tara saré jeung manusa, bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Éh, deudeuh teuing. Putri téh nalangsa pisan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga, niat misalin Sang Putri meungpeung saré,” gerentes Lutung Kasarung, Guruminda mamalihan. Raksukan digédogkeun, bray baranang siga béntang, kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan, sajiadna katurutan. Jleg ngajenggléng karatonna, leuwih agréng ti nagara. Purbasari dipangku, diébogkeun dina kasur tujuh tumpang, disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui, tapakur di sisi balé kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang, nu goréng budi ti leuleutik, nu goréng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Ruparupa akal dikotéktak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari.

leuwi Sipatahunan. baranyay hurung. Sumber: http://bujanggamanik. Ku pitulung Lutung Kasarung. Mangka saat sapeuting. pageulis-geulis rupa. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. papanjang-panjang buuk. Tapi Purbasari unggul kénéh. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Purbasari. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. ieu tanjakan téh laksana. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Ngan anu pangais bungsu. Ku kasaktén Lutung Kasarung. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Sagorénggoréngna beubeureuh manéhna. Rupa-rupa ékol Purbararang. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. da pubuh manusa. paloba-loba samping. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. dibekelan arit timah.Mimitna Purbasari diperih pati. Indrajaya ngamuk. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. spk. janggélék jadi Guruminda deui. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Tina Gapura Basa Jilid 2. Cunduk kana waktuna. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. lutung. dihukum kudu jadi pangangon. kakasih Indrajaya. tapi teu bisa majar kumaha.wordpress. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Purbasari éléh. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. jadi praméswari Guruminda.com/2008/04/24/lutung-kasarung/ . Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. kaungkulan kadigjayaanana. Karya Drs. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Hidayat Suryalaga. Purbaleuwih. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma.

geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Engké jaga. Ka batur urut salembur. hanteu pantes jadi Raja.Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. Sabab pikeun ngaing. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. ngilu hirup jadi balangsak. tapi moal . supaya engké jagana. Turunan dia. Dia mudu marilih. najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. Engkéna bakal aya babalesna. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. pikeun hirup ka hareupna. anu somah sakabéhna. ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. arinyana bakal kamalinaan. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. Ulah sina talangké. lapar baé jeung balangsak. Mun aya nu jadi pangkat. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. tapi Pajajaran anu anyar. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. tah éta tandana. mun tengah peuting. ngilu rudin bari lapar. lolobana bakal jadi somah. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. jembar senang sugih mukti. Tapi masing nyaraho. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun.

karimbunan ku hanjuang. tambah loba nu manggihna. Loba batur ti nu anggang. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. kahieuman ku handeuleum. mun ngaing nyarita moal kadéngé. Engké bakal réa nu kapanggih. Sabab bukti anu kari. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. ngoréhan bari ngalawan. waluku ditumpakan kunyuk. ka nu weruh di semu anu saéstu.boga kakawasaan. Lilana saban jaman. sabab acan wayah ngalalakonkeun. tapi seuri teu anggeus. yén jaman geus ganti deui lalakon. Nyaéta budak angon. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. Mun ngaing datang moal kadeuleu. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. Mudu arédan heula. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. imahna di birit leuwi. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. ngalawan sabari seuri. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. mantuan anu sarusah. turunan urang narik waluku. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. Tah di dinya. sabagian-sabagian. teu ngarupa teu nyawara. sabab kaburu: warung béak ku monyét. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. mudu ngalaman loba lalakon. teu ngahiding ka panglarang. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. tapi méré céré ku wawangi. lain méong lain banténg. Mémang ngaing bakal datang. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. sampalan kebo barulé. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. Arinyana engké jaga. sarua jeung waktuna nyukma. alun-alun jadi suwung. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. nulungan nu barutuh. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. Pajajaran leungit ti alam hirup. Sagala-gala diranjah ku monyét. sawah béak ku monyét. Hanteu arengeuh. Inyana jongjon ngorehan. cawéné rareuneuh ku monyét. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Sabagian disumputkeun. Tapi loba nu pahili. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. sanagara bakal jadi sampalan. tapi batur anu nyusahkeun. Loba nu paraeh kalaparan. raja-raja dibelenggu. Ti harita. ti dinya. Ti dinya. sabab murah jaman seubeuh hakan. kebon béak ku monyét. Mun ngaing datang. tapi kalakay jeung tutunggul. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Nya bisa. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. kebo bulé kalalabur. laju turunan urang aya nu lilir. leungit nagarana. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Kebo bulé nyekel bubuntut. Ti mimiti poé ieu. ngan narikna henteu karasa. pantona batu satangtungeun. saban jaman mawa lalakon. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. Tapi. nu hadé laku lampahna. Tapi. ngumpulkeun anu kapanggih. Ngaing bakal datang deui. laju nitis dipinda sukma. Ti nu laleungit. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. ngan di waktu anu perelu. supaya anu laleungit kapanggih deui. ngusumah jeung nitis. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. Leungit dayeuhna. ngan mapayna kudu maké amparan. bakal ka seundeuhan batur. sawah béak ku monyét. leuit béak ku monyét. .

da raja buta! Lain buta duruwiksa. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. naritah deui nyembah berhala. kembang kapas hapa buahna. nu bingung tambah baringung. Tapi. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. loba nu paraéh teu boga dosa. Buta-buta nu baruta. wadal pamolahna sorangan. puguh batur disebut musuh. loba buta nu baruta. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. Laju ngadeg deui raja. ngadeg deui karajaan. ti dapur laju salembur. Ti dinya datang budak janggotan. tapi buta henteu neuleu. ganti deui jaman. ngélingan nu keur paroho. Laju ngamuk turunan urang. Buta bakal jaradi wadal. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Pangpring sabuluh-buluh gading. ngan pinterna kabalinger. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Arinyana teu nyaraho. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. Da bonganan. Ngan nu aréling caricing. Tapi mémang titisan raja. Laju aya deui raja. Sing waspada! Sabab engké arinyana. ngaleuwihan kebo bulé. majarkeun néangan musuh. asalna jalma biasa. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. nu ngaramuk tambah rosa. nu nyapihna urang sabrang. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger.. Sanusa dijieun jagal. Nu barodas dibuburak. hayang meunang sorangan. Boro-boro dék ngawaro. Iraha mangsana? Engké. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. nyieun pancuran di tengah jalan. sabab nu ngaramuk. ngageuingkeun nu keur sasar. tapi raja. barudak satepak jaradi bapa. anggeus témbong bulan ti beurang. henteu beda tina tawon. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Mingkin hareup mingkin hareup. tapi. miara heulang dina caringin. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan.Laju hawar-hawar. galudra megarkeun endog. ngamukna teu jeung aturan. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Sabab sarieuneun kanyahoan. da puguh titisan raja. nu ngebonna tukang barohong. bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. kaburu aya nu nyapih. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. haseup ngebul tina pirunan. Tapi kabarérang. Arinyana teu areungeuh. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. malah budak nu janggotan. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. . ngamukna teu ngilik bulu. Mani sahéng buana urang. tapi jelema anu ngélingan. hanteu pati lila. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. nu boga hak marénta bagianana. Puguh musuh. nu harideung disieuh-sieuh. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. nu tanina ngan wungkul jangji. Sakalina aya nu wani ngageuing. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. nu diporog mah lain satona. panarat pabeulit dina cacadan. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. dipaléngpéng keuna sayangna. Nu hawek hayang loba. dijieun batur. mingkin hareup mingkin bedegong. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. Laju bubuntut salah nu ngatur. buaya eujeung ajag. langit anggeus semu beureum. Di urut nagara urang. nu palinter loba teuing. Arinyana mah ngalalajoan.

keur ngelak dina tutunggul. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung. kabéh gé taya nu meunang bagian. Génjlong deui sajajagat. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. laju kakara arengeuh. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang.com/wasiat-nusantara/uga-wangsit-siliwangi-sunda/ . Laju naréangan budak angon. Sanagara sahiji deui. nu garelut jadi kareueung. tapi engké. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://nurahmad. béakna ku nu nyarekel gadéan. Buta-buta laju nyarusup. sejana dék marénta tumbal. jaya deui. sabab ngadeg ratu adil. budak angon enggeus euweuh. Nusa Jaya.Nu garelut laju rareureuh. geus mariang pindah ngababakan. Tapi. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. Sabab warisan sakabéh béak. lamun Gunung Gedé anggeus bitu. Ayeuna mah. Hadé deui sakabéhanana. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. urang Sunda ngahampura. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. Naréanganana budak tumbal. disusul ku tujuh gunung.wordpress. ratu adil nu sajati. Urang Sunda disarambat.

ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa. Dia mudu marilih. Jig geura narindak! Dia nu di beulah kulon! Papay ku dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna. geura misah ka beulah wétan! Anu moal milu ka saha-saha. Ka batur urut salembur. jembar senang sugih mukti. lapar baé jeung balangsak. Ulah sina talangké. turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur. ngilu hirup jadi balangsak. daréngékeun! Dayeuh ku dia moal kasampak. geura misah ka beulah kalér! Anu dék kumawula ka nu keur jaya. arinyana bakal kamalinaan. saturunan dia disambat ku nu dék kawin di Lebak Cawéné. Engkéna bakal aya babalesna. anu somah sakabéhna. Turunan dia. geura misah ka beulah kidul! Anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. pikeun hirup ka hareupna. hanteu pantes jadi Raja. mun tengah peuting. tapi moal boga . najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. supaya engké jagana. Engké jaga. tapi Pajajaran anu anyar. sapun kula jurungkeun Mukakeun turub mandepun Nyampeur nu dihandeuleumkeun Teundeun poho nu baréto Nu mangkuk di saung butut Ukireun dina lalangit Tataheun di jero iga! Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu. lolobana bakal jadi somah. Tapi masing nyaraho.” Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu jeung ngaing. tah éta tandana. masing nyaraho: Kajayaan milu jeung dia! Nya turunan dia nu engkéna bakal maréntah ka dulur jeung ka batur. sabab talaga bakal bedah! Jig geura narindak! Tapi ulah ngalieuk ka tukang! Dia nu marisah ka beulah kalér. Sabab pikeun ngaing. nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. ngilu rudin bari lapar.Uga Wangsit Siliwangi (sunda) Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran Pun. geura misah ka beulah kulon! Daréngékeun! Dia nu di beulah wétan. Mun aya nu jadi pangkat. ti gunung Halimun kadéngé sora tutunggulan. Nu ka sampak ngan ukur tegal baladaheun. bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari.

Ti dinya. tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi. sarua jeung waktuna nyukma. sabab murah jaman seubeuh hakan. tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Engké bakal réa nu kapanggih. Ti mimiti poé ieu. sabab kaburu: warung béak ku monyét. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula. laju nitis dipinda sukma. karimbunan ku hanjuang. yén jaman ganti lalakon ! Ti dinya gehger sanagara. bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba. anggeus nyorang: undur jaman datang jaman. Kebo bulé nyekel bubuntut. ngan narikna henteu karasa. Sagala-gala diranjah ku monyét. sampalan kebo barulé. Ti nu laleungit. Sabagian disumputkeun. nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan. mudu ngalaman loba lalakon. Leungit dayeuhna. pantona batu satangtungeun. saban jaman mawa lalakon. sawah béak ku monyét. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. mantuan anu sarusah. tapi batur anu nyusahkeun. nulungan nu barutuh. sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. tapi jalan nu pasingsal! Nu tutunjuk nyumput jauh. Arinyana engké jaga. ngumpulkeun anu kapanggih. sabagian-sabagian. turunan urang narik waluku. Loba nu paraeh kalaparan. Tapi. ngalawan sabari seuri. Tah di dinya. Hanteu arengeuh. kebo bulé kalalabur. teu ngahiding ka panglarang. cawéné rareuneuh ku monyét. jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Tapi ngan ka nu rancagé haténa. lain méong lain banténg. Sing waspada! Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. ka nu weruh di semu anu saéstu. laju sampalan nu diranjah monyét! Turunan urang ngareunah seuri. yén jaman geus ganti deui lalakon. imahna di birit leuwi. . ti dinya. Tapi. Pajajaran moal ninggalkeun tapak. Nyaéta budak angon. tapi seuri teu anggeus. Pajajaran leungit ti alam hirup. supaya anu laleungit kapanggih deui. raja-raja dibelenggu. Engke mun geus wayah jeung mangsana. Lilana saban jaman. sabab acan wayah ngalalakonkeun. kahieuman ku handeuleum. sanagara bakal jadi sampalan. ngusumah jeung nitis. Loba batur ti nu anggang. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé. Inyana jongjon ngorehan. laju turunan urang aya nu lilir. ngan mapayna kudu maké amparan. tambah loba nu manggihna. mun ngaing nyarita moal kadéngé. alun-alun jadi suwung. nu hadé laku lampahna. ngan di waktu anu perelu. bakal ka seundeuhan batur. waluku ditumpakan kunyuk. Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan urang. turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong. tapi kalakay jeung tutunggul. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Sabab bukti anu kari. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus terus. kebon béak ku monyét. sawah béak ku monyét. Mémang ngaing bakal datang. Tapi loba nu pahili. Mun ngaing datang. leuit béak ku monyét. aya kabawa nu lain mudu diala! Turunan urang loba nu hanteu engeuh. leungit nagarana. tapi méré céré ku wawangi. Mun ngaing datang moal kadeuleu. Ti harita. Ngaing bakal datang deui. baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun. anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna. Nya bisa. jaradi rajana ngan bakal nepi mangsa: tanah bugel sisi Cibantaeun dijieun kandang kebo dongkol. ngoréhan bari ngalawan. teu ngarupa teu nyawara.kakawasaan.

bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarepngarep caringin reuntas di alun-alun. Mani sahéng buana urang. nu ngebonna tukang barohong. da nu ngawalukuna lain jalma tukang tani. ti lembur jadi sanagara! Nu barodo jaradi gélo marantuan nu garelut. saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. ucing garong eujeung monyét ngarowotan somah nu susah. padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Sakalina aya nu wani ngageuing. Ti dinya datang budak janggotan. nu bingung tambah baringung. Génjlong saamparan jagat! Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. mun geus témbong budak angon! Ti dinya loba nu ribut. nu tanina ngan wungkul jangji. langit anggeus semu beureum. Karajaan di jeroeun karajaan jeung rajana lain teureuh Pajajaran. Boro-boro dék ngawaro. hayang meunang sorangan. majarkeun néangan musuh. panarat pabeulit dina cacadan. loba buta nu baruta. Laju ngamuk turunan urang. asalna jalma biasa. henteu beda tina tawon. Ngan nu aréling caricing. naritah deui nyembah berhala. nu diporog mah lain satona. Iraha mangsana? Engké. loba nu paraéh teu boga dosa. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut. nu ngaramuk tambah rosa. ngamukna teu jeung aturan. kembang kapas hapa buahna. Laju ngadeg deui raja. ngadeg deui karajaan. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger. Pangpring sabuluh-buluh gading. Puguh musuh. Di urut nagara urang. ngan pinterna kabalinger. Sanusa dijieun jagal.Laju hawar-hawar. dijieun batur. mingkin hareup mingkin bedegong. dipaléngpéng keuna sayangna. wadal pamolahna sorangan. Da bonganan. jaman manusa dikawasaan ku sato! Jayana buta-buta. Arinyana teu nyaraho. nyieun pancuran di tengah jalan. Tapi kabarérang. Nu hawek hayang loba. Sing waspada! Sabab engké arinyana. nu palinter loba teuing. ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur. bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. ngélingan nu keur paroho. Nu barodas dibuburak. Laju aya deui raja. Ganti jaman ganti lakon! Iraha? Hanteu lila. barudak satepak jaradi bapa. ganti deui jaman. da raja buta! Lain buta duruwiksa. tapi jelema anu ngélingan.. Buta bakal jaradi wadal. nu harideung disieuh-sieuh. ngageuingkeun nu keur sasar. hanteu pati lila. Nya karuhan: taraté hépé sawaréh. sabab nu ngaramuk. ngaleuwihan kebo bulé. ngamukna teu ngilik bulu. raja anyar hésé apes ku rogahala! Ti harita. disusul kaliwatan ku béntang caang ngagenclang. Buta-buta nu baruta. miara heulang dina caringin. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan. nu nyapihna urang sabrang. Tapi. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur. buaya eujeung ajag. Sabab sarieuneun kanyahoan. kaburu aya nu nyapih. puguh batur disebut musuh. tapi buta henteu neuleu. nu boga hak marénta bagianana. nangtungkeun panto teu beunang ditutup. anggeus témbong bulan ti beurang. tapi raja. Arinyana mah ngalalajoan. da puguh titisan raja. tapi. buah paré loba nu teu asup kana aseupan………………………. raja buta nu ngadegkeun lawang teu beunang dibuka. Arinyana teu areungeuh. Tapi mémang titisan raja. malah budak nu janggotan. ti dapur laju salembur. dikokolotan ku budak buncireung! Matakna garelut? Marebutkeun warisan. galudra megarkeun endog. Mingkin hareup mingkin hareup. . Laju bubuntut salah nu ngatur. haseup ngebul tina pirunan.

blogspot. laju kakara arengeuh. Buta-buta laju nyarusup. kabéh gé taya nu meunang bagian. urang Sunda ngahampura. sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. nu saungna di birit leuwi nu pantona batu satangtung.Nu garelut laju rareureuh. budak angon enggeus euweuh. Urang Sunda disarambat. Tapi. nu garelut jadi kareueung.com/2009/05/bojnihqjwdbqhjvcsbkjcncjnbkjwbsk. Sabab warisan sakabéh béak. geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan. béakna ku nu nyarekel gadéan. Ayeuna mah. Sanagara sahiji deui. geus mariang pindah ngababakan.html . lamun Gunung Gedé anggeus bitu. tapi engké. sabab ngadeg ratu adil. siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi. Nusa Jaya. sejana dék marénta tumbal. Naréanganana budak tumbal. Daréngékeun! Jaman bakal ganti deui. Hadé deui sakabéhanana. Laju naréangan budak angon. jaya deui. parindah ka Lebak Cawéné! Nu kasampak ngan kari gagak. nu dihateup ku handeuleum ditihangan ku hanjuang. ulah ngalieuk ka tukang! Sumber: http://maztrie. ratu adil nu sajati. Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta ratu? Engké ogé dia nyaraho. Génjlong deui sajajagat. keur ngelak dina tutunggul. disusul ku tujuh gunung.

ka bapa opat. ka kawasa. Jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. nu aya di sawarga maniloka. ka embah kuwu sangkan cirebon girang. . melek ti peuting. ka para wali. nuhunkeunwidi. jisim kuring nuhun-keun deui. Sim kuring ngahatur pangabakti. Ya Alloh. bakal ditukil. melek papantunan nu digurit. saratna. para sahabat. kita mah nyuhunkeun widi. ka para wali salapan. turunan widadari pa-tang puluh. jisim kuring ngahaturkeun pangabakti. ka opat pangeran dasar bumi. ka bapa langit. windu ieu. ieu dumeh caritaan. saeutik-eutik-keun ge disuhunkeun. taun ieu. bulan ieu. sing araning menyan. saterasna hatur pangabakti. tandang waras waluya. sim jisim muhammad. para pohaci. ka Alloh nu kawasa. ka sapuluh walinunggal. ka para nabi. ka sangiang ringgit. nu asal embah pange-ran panjunan. ka sunan kalijaga. peuting ieu. ka wa dalem dingin. Sang pedah putri manik. ka wa dalem dingin sunan purba. ka nu boga taun dalapan. sang limar putih ratna. kang wecan ku-ma ceuk Alloh. ka papat pangeran. ka rama.. nu cicing di tengah cai. ka indung bumi.Kembang Panyarikan Asyhadu alla ilaha ilallah. ka para bujangga. jisim kuring. ka para malaikat. ieu maksud-maksad. ieu nu rek digurit papantunan. saeutik-eutikeun nu disuhunkeun. Ngahaturkeun pangabakti. ka gending sanga gending. cur kumancur pangabukti kaula. sim kuring seja ngahaleur pitutur. margi dikota. teu diwiji-wiji. nu asal embah pangeran panjunan. ka pangeran jurus. ngahaturkeun pangabakti. bulan duabelas. supayadiparengan berekah salamet. ka embah kuwu sangkan ci-rebon girang. jisim kuring kudu melek. sap kaen sang pada herang. Alloh Alloh sayidina muhammad. ngahaturi pangabakti ka wa dalem dingin. jisim kuring rek nyuhunkeun pitulungna. ka ibu. para dewata. para dedemitbandung. bilih kurang jungkrang sareatna. ka urang sawerga maniloka. tuakeun dagang isun. Saterasna hatur pangabakti. sayi-dina muhammad. nang manik geusan tetep. mapaykeun caritaan. ngahaturkeun pangabakti. wa asyhadu anna muham-madar rasulullah. taya lian. ka rasulullah muhammad. ka aulia sanga. Alloh huma soli ala sayidina.. ka indung tilu. dumeh ieu. karo. di hulu dayeuh. sim kuring ngaula pihatur. marteda ka gusti nu pasti. ka sangiang rancasan. ka guna kusumah. nuhunkeun idin. ka nu pa-ra dedemit sadaya. Ngahaturkeun pangabakti. ka para dedemit sadayana. mapaykeun caritaan. ka pangeran. piwarangan ki ayip. rek ngahaleur picatur. ka sang ratu dangiang. ka galuh adam babar bu-ana. turunkeuneun ka incu putra. mugi ulah janten kabenduan. jisim kuring. Ngahaturkeun pangabakti deui. sabadegana. Ngahaturkeun pangabakti. para widadari. di birit leuwi. sanggakeun hatur pangabakti simkuring. mugi kersa ngahampura. poe ieu. ka nu boga kemitan. ngahaturkeun pangabakti.

ingetan diguratgurat. ka basuka ka basuki. nu aran di jero kurungan aing. hula ilahuma. ka betari naga danti. aing nginjeum ka sadang kasaktian. make dicokotan deui. Bul kukus aing ka handap. nu herang di lingga omas. wadukan hulu. timu deui sing kuring. mustakil damel jati kaula. mun salah benerkeun aing. minkail. pepet ka heuleut. sang karancang na tungtung letah. sing kuring na tungtung biwir. geus tueuk ceu-rik. rasa sajagat. guriang tan katingalan.lain ngarajah. cihaliwung nunjang ngidul. rawana huriping beurang. kahandapka sang nugrahan. diri sang ratu luhung. nya aing nu tunggal putih. siliwangi ti pakuan limbangjaya. kukus aing me-nyan putih. ti ka ret. kiyen sadina mangku anggawa nur sakti. ka guru putra hyang bayu. sang ratu. teu kenging kaluluhuran. sarang tumeka ning badan. saca maruih inten. tilu pangkat majar ahung. eusina dewata dua. waras waluya. didamaran tengah poe. susukan tanjakan bankjaran kembang. tangkalna ngaheuleut. bilih luput nyebut. ka lawe laut. jabrail. uklah sieuh beuteung ceurik. dipegateun jaman ratu maesa berhala. aci bumi. ti laer mandele. nyanghulu ka gunung guruh. su-paya berekah salamet. lain munah. nya kudu make parawanten. tipadaleman. munahan jeung nyebutkeun. geus pajeng munah bae. mangka terus ka nu ngasuh. . keur meujeuh nu ngukus muja. turunkeuneun ka incu putu. ret ka manggung. nu putih tunggaling aing. Mambrang batan candradita. mangka datang ka nu wenang. Kocap. kang ngelun ka manggung. ti tengah cinembarang herang. narowongan ka ati sun. Iring-iring bukit jati. sang yuga sang racik seda. ahung lungguh tanpa buana. tampalirih ngaraning parukuyan. dalem tapa tarekate nya dunia dalem tapa seuweu ratu nu lalembut. gunung raksa cakrabancana. nya sia mah nya nurmaya. ci peucang ka tebeh wetan. sajagat kabeh. nunjang ka bukit bu-rangrang. laer barang. ka sadayana bae. kandeg kalangsu. tak tibakena ciancamaya. estuning estulah saeutik. isun ring kong koncong. cocokna cop ka ati. kiruh ti hilir ti girang. darma mangjantenkeun. neut malik ti luhur. badag batan merang henca. nu lungguh di lingga wulung. ka ituna. nunjang ka bukit burangrang. nu badag seuweu kaula. ahirjaman. ka betara kabetari. nu hejo awaking. salah ngucap. ka sang rumuhun. pamuruyan gajah putih. aki soleh soteh. cisadane nunjang ngaler. ku pohaci windurarang. nyanghulu ka gunung guruh. kawasa sakti. cacap pangkat disalin deui. putih batankembang pacing. nya sia mah nya nurmaya. putih aing jeung tarima. cit peujit. ret nangkuban. ka betara naga raja. pikeun pageto. sakitu pihaturna saeutik.. awaking nu seda leuwih. siliwangi nya pakuan. ti tengah cirancamaya. ngenta widi ti nu sakti. ratna gumilang ngaraning menyan. gampang balik. disuhunkeun pitulungna. dumeh cariosan rek ditukil. da herang dijero raga. sup asup kana parungpung buuk. mugi kersa ngahampura. hurung batan kanjut ruyung. Bul putih ngaraning kukus. keur naon eta diinjeum. gunung rompang candra lentang. ka ieuna. sumebar papadang ati. gunung manik mandala tiga kapanten. ret ka manggung. lembut batan me-rang buuk. nu lembut mah seu-weu ratu. Ahung ku sang rarawana. parandene teu kadeuleu. mun bener asuhan aing. ka ti pati samar. sakaol cet recet. ti pakuan renta danti. bisi deuleu papadang ati. pangmancatkeun aing ka sang windu-rarang. gunung timbal eleh. ijrail. jisim kuring. aci tumang balang paksa. nu calik dina lemah putih. aci buana. dua sarerah sagala. awaking nu seda sakti. dungkuk aing dungkuk sang yuga.ratu gumilang. isun sakti.. cacap pangkat disalin deui. isropil. teu kenging kalelengkahan. ditibakeunna ka tarekate dunia.

hyang nu seda mah puguh bae. sabeulit tamba pamali. aing nu wisesa di buana pancatengah. Neda agung nya paralun. hol setan. sunda ngawih. sang batara susuk tunggal. mangka hurip nu dilalakonkeun. ratu wisesa. sora daek jeung kacapi. kantun neda mulus rahayuna. pada sirna. Ahung guru pucuk hyang bayu. sang pamunahing rajah. basa mengkong cisadane. Kun paya kun. marteda ka nu kawasa. cuang diajar mupulihkeun nu bihari. ahung guru sang seda tunggal. ratu patanjala seda. setan lawas. tes manetes. tamba rehe nu dibale. hol langit. Caturkeun. hol manusa. hyang wisesa. ora bayane. da aing mada-madawi. urang cuang caritakeun. bising aya setan anu ngewa-ngewa. neut hudang sarinu rarang. ti manggung. agung kula nya paralun.sang ku paeh oray buana. aya di handap. hurip jaya di buana. sunda babut. ulah sindang barang geusan. basa nyusuk cihaliwung. babu awah. pangaitkeun aing kacapi. tamba lebur pituturan. maha mulya. raden palawiru. mulya kara-kara ista. tamba euwah-euwah da-tang. mangka harus batan calung. neda panjang da pangampura. bapa adam. bumi munah. sang punah sang darma jati. kana pucuk gebang pondok lontar. nya kacapi nya awaking. bisina mada-madawi. hol bumi. aing nu nangtung si nguwung-ngu-wung. sang tunggal sang rajah punah. mopoyakeun nu baheula. diguratkeun. ahung buta kasunian. cacap pangkat disalin deui. ecekan guguluntungan. isun jaluk sora sia. usik nyaring sari nu kasih. sup asup ka pusereun agung. sumuwuh pamunah ratu. narajang alas. Raden Panji arummangu. ka sang ratu teja gelangan. cacap pangkat disalin deui. Ahung buta kasundulan. manusa lawas. roh betan kaula. mangkana hudang ti beurang. kawisesa ku awaking. mana usik ku pamilih. raden kian santang. mangkana tanghi ti peuting. ngaler-ngetan sora nu reh. kula teh megat-keun apus. salamet ta kula mipir baribis. Agung kula nya peralun. pangmunahkeun aing ieu. da teu nerus narutus. da puguh . asup sukma bayu ka kurunganana. kula mung neda ngaapal. mana hudang ku tarima. cacap pangkat disalin deui. dat musna sirna. sang batara susuk tunggal. iku teka gustine raratu galuh. hurip jaya di buana. kumendeng megat jalan kumarintang. nya aing si anggawenang. nya aing katelahna. aya di manggung. neda panjang pangampura. sunda becik. diguritkeun. Hurip nu ngarajah. mangka ngear batan gangsa. bising aya jurig anu nyiliwuri. aing nu wisesa di buana pancatengah. sadayana. maya mas. si dengdang si ngawangngawang. cacap pangkat disalin deui. hurip jaya di kurungan. sakecap tamba buagan. tamba sepi nu di bumi. ilang tanpa ka-rana. maya lenggang kancana.neda panjang pangam-pura. hurip jaya di kurungan. langit munah. cacap pangkat disalin deui. ahung guru sang seda malela. dingaran sumangga wenang. tambailang kalagian. ngabalungbung tampa puhun. neukteuk beuheung rawana. tukuh buana. palias kula ngadatangkeun mah. tanah lemah tukuh bumi. cacap pangkat disalin deui. Ahung guruh limanputih lalakina. ngadu-dukuh di jambuluwuk. ka punah kapara wisesa. ngababakan di jambudipa. pangmu-nahkeun aing itu. sang ku paeh oray buana ti handap.

sacekan sareanana. pating haleuang. tambaga direka kuda. eukeurna kumpul mungpulung. rek mapaykeun seuweu raja nu baheula. nu muter di karantenan. neda panjang da pangampura. merangan geger landesan. diteundeun di jalan gede. . bakalan kajenggut tuang kukuncung. gebyar.lungguhing galuring pantun. watekna mah bilih perang tampa puhun. nu tirih ti siliwangi. mun salah kula pagahan. nu seler ti ranggalawe. dituruban ku mandepun. pan luput kula ba-yuan. Salian ti ratu kulon. watekna mah bising perang tampa sangkan. nu ngujur dina pangambung. tunda eta di hanjuang siang. ngahudang ngaraga wayang. nu calik dina panitih. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah handap. ti kahiangan. ditilaman ku sarat tangan. paranti neundeun carita. direkakeun gajah depa. pencaring ti mundingwangi. pating derengdeng. agung kula nya paralun. astagina. Tanjak barat ka pajajaran. putra patimu jeung ratu. nu agung di gunung bubut. pindingan. dibuka ku nu maliwat. ku nu sakti tan kabudi. palias ditunda dinya. neda panjang pangam-pura. merangan geger landesan. ti citeres.anu gelar urang caritakeun. Seja kula rek diajar. eusina putra patutan. megatkeun kaula ka tampa laranganana. watekna mah bilih perang tampa sadap. neda panjang pangampura. ti kahiangan. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. ku nu seda tan kabuka. tambahan ti citeresan. ka sadaya nubakal dicarioskeun. Nyokot bari ninggalkeun. nu salat dina pangucap. kuningan direka munding. mun bener kula asuhan. merangan geger landesan. ti citeres. kacokot tuang jojompong. neda agung nya paralun. Palias kula munnyaturkeun menak ti sabeulah luhur. kakipaskeun taken wayang. neda agung kaula nya paralun. anu tuhu urang caturkeun. ku nu bisa ngabujangga. merangan geger landesan. nu rancage di angenna. panjangna sadeupa mider. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kaler. suksila raja betara. kajambak tuang paparas. handapeun caringinkurung.. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. nu menta dilalakonkeunana. nu calik di gajah depa. ngembat papatan caritana nu ba-heula. seler patih ranggalawe. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. watekna mah bilih perang tampa pulur. emas direkakeun gajah. weruh-weruh wijaksana. pencaring ti mundingwangi. merangan geger landesan. eh. pangcalikanana ku kuningan. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah wetan. eusina mustika jalma. nyukcruk seuweu ratu nu bahayu. sok teundeun di handeuleum sieup. nu ngancik dina panitih. niat kaula megatkeun ka tampa laranganana. lamun kulon kadi katon. watekna mah bilih perang tampa seler. ti mendi picaritaeun. Cupu dicupuan deui. diseuweuan da ratu agung. citeres ti kahiangan. Palias kula mun nyaturkeun menak ti sabeulah kidul. diwadahan ku cupu manik. kahudangkeun tihang panggung. di ngaran panji haleuang.

lamun mawa anjung-anjung wesi jimat." "Teu langkung sakumaha pangersa sampean. eta kaula daek.. di dieu di mega malang. yen kakana teu acan datang. nu dikantun kula. di mendi atuh nu kitu ayana?. ngerakeun ku deu-ngeun-deungeun. terus ka raja." "Inggih duka ayana mah dimana. mangka daek ngantian di dieu.bayi.bulan. temen maneh hayang mawa. lamun bae keresa maha. kalicangket jangjang mayang. ulah peuting. ari ngucap sok sembarangan. lampah ratu kembang panyarikan.. lamun mawa barang eta." "Beu. kajeun teuing te-lat di jalanan. mangga ilari. kakang bakal." . ngan bae numutkeun ari aya ngaranna mah. ulah leumpang kalayatan. daek-daek dicunduk-keun ka ratu. da kaula ge teu terang. sarta muga-muga sing laksana paneda. ngajajar … Ujaring cinarios. naon nu dibawa?" "Kakang bakal sim kuring mah.rek angkat. nunjang lemah. embe bulu songket.ana kitu. teu tepang deui jeung raja." "Mangga. sing hasil nya pa-maksadan. "tinimbang kami teu tepung deui jeung ratu. papatong jang-jang salaka.kakang bakal. cundukkeun ka ratu. hayang dibelakeun ku si ka-kang. ti tadi ge moal daek cunduk ka ratu. eusinamunding bulu hiris. ulah beu-rang peuting ge mangga. ka nagara urang.. perkara jimat anjung wesi bagbagan wesi. sebab lengoh ka-lempohan.teu kersa mah sawios. mangga urang cuang pulang deui bae. Peklamun maneh tetela.. muga-muga salamet sampean nu angkat. kadar mawa puyuh sahiji.Ngariung para nu jangkung.kakara ngadenge. disebakeun ka menak." "Bener ceuk pangucap mah gampang. muga-muga diparinan salamet.. najan windu kula moal welwh ngantos. di mega malang!" "Inggih. cirining teu acan hasil pamak-sadan.. "mas ratu!. kula sanggem ngantosan"." "Inggih mangga kang bakal.. moal daek seba ka raja. anjung wesi bagbagan wesi jimat. "tutug timus perele panteg." Ditinimbang ku raden.. tapi nu enya di endi ayana eta?.mangga. biwir handap jeung nu luhur. tinimbang ka ratu. wirang temen ku deungeun-deungeun. kakang ayeuna widian. ulah samarganing taun. urang cuang pulang deui bae.payung agung gelang gading.. si kakang sapanjang namgtung bumi. nam buru-buru urang bisi kalepasan. jeung bokor salongo.mangga kakang bakal." "Beu. sar-ta dungakeun. sebakeun ka nu jadi raja". kula ngantosan." "Pek ulah undur kalayuan. kuda bulu landak. kudu aya banda barangna. cunduk ka ratu seba ka menak. "Kakang bakal sim kuringmah. ka nagara urang.

sam-pean kang bakal". kana kaluput-lepat kula.kaula nu matak ge teu ngadenge-denge." "Piraku adi?. sia serahkeun ka dewek. ulah bobad ula goro.raka? "Dewek nu matak ka dieu datang.. Ka mana raden nya mudun?.. ancur lemburna. dipalar modar ku dewek.. rek namyakeun kamaneh... Sasumpingna raden ka nagara buanan larang.. diwuluku digagacek… diurus ku dewek!" "Ieung. diurus ku dewek!" "Ieung. bejana nu bogaeun." "Maneh diperih pati.raka ari sampean. "neda adi!". da teu ngadenge-denge beja-na. rek ka mana.. nu kasebat. kamana nya ragrag?. papatong jangjang salaka. jeung bokor salongo.. kolear. bebas nagarana disambut.. langlang-lingling.. gajah ramenantak!.." "Sok bejakeun ka dewek!.Kacarios ratukembang panyarikan." "Sok adi serahkeun ka dewek.. bagea sampean!". ratu kembang pa-nyarikan.sok!" . kumis baplang sangga dulang. anjung wesi bagbagan wesi.. kolear. payung agung gelang gading. "Permisi mas ratu". sok. kacarios buana pancatengah kaliwat. taya karempan taya kasieun. bagbagan we-si. lamun teu mere barangna. kalicangket jangjang wayang. ti mega malang.. gejlig. ulah bohong ulah bobad. di mega malang. handapeun buana tengah. coba-coba dewek menta anjung wesi. gadang ngantun-keun saderek. Embe bulu songket. bebas nagara disambut. ka nagara buana larang.lamun gableg. eusina kuda bulu landak. ramenantek!. serahkeunadi!" "Inggih kula teu ngagaduhan. ngaranna ge kula kakara nyaho. lamun teu gableg.. kolear. bujeng-bujeng kula ngagaduhan nu kitu.pangampura. ancur leburna. "Adi. paralak. kuda ramenantak gajah ramenantak. bejakeun ka awak sok!" "Ieung.inggih kula mah. "Tas ti mana sampean?". ayeuna luput teu bisa nyerenkeun buktina. sok bejakeun ka dewek. Kcarios. "mangga launan.lanceuk... mangga ilari di patempatan kula. bilih sampean teu percanteun mah.. menta beja di mana nu aya. ratu kembang panyarikan. teu mere bejana. goletrak teu aya naon-naon. anjung wesi bagbag jimat. munding bulu hiris.. diwuluku… digagacek. bening kesit mudunna.leuleuyan. pamugi-mugi hampura. sok ngaget-ngaget ka kula. jalma nu taya ka-inggis karisi. kolear.. dewek datang teu dihormat adi!" "Ieung.kuda ramenantak!.. kacarios mudunna raden..

"Kacarita kupara ponggawa bae. sampean moal sieun?". masing nyata".raka. ngan ngadenge beja wungkul.. "naon adi?". nyandak pedang jeung tumbak.sapalasapira-sipil!". "naon adi!". kasebat nu bo-gana.sapala-sapira-sipil!". dumeh aya ponggawa kitu petana.sapala-sapira-sipil!" . bakating ku sieun. "kacarios aya oray laki. sebab eta tu-menggung rangga walian. "lian ti eta aya deui raka!".." "Ceuk beja di dieu nu boga?". "naon adi!".. "naon adi!". sagede catang kalapa.adi?". tapi sampean poma-poma. gada racak. "ah. "enggih leres. "kampaan beusi ngahalangan jalan.. ngagolang di tengah jalan!". "rek ka mana raka?. nutup muka ku manehna. "ah. "aya deui raka!". alon heula masing tetela... tapi eta perkara di nagara buana nyungcung... "ieu handapeun buana kula.. yen meunang beja ti awak". matana lir mata simeut.. hiji nagara galendor. "kutan? ku naon pagerna. "sapala-sapira-sipil!". lamun sampe bisa laksana.adi?". "kacaraios ietuk jimat kabuyutan. sampean kinten-kintenna moal sieun?". sampean kinten-kinten sanggup?" "Jah. tumenggung rangga walian. saputer karaton nyi-ger. "naon adi?". nu gaduh-na tumenggung rangga walian. sampean moal sieun?". tohaga perkawis nu jaga negara.Kuda ramenantak gajah ramenantak. bagbagan wesi jimat saeusina. eta nyandak jimat. lain waja.. "hileud sagede gulungan kasur!." "Moal adi!. "tiwuan ge sagede hayam bibit.raka. salapis deui". kaduana buana nyuncung. totosa bojana kulit. alamat sieun dirurug nagara ku-la.. aya deui buana?" "Inggih ceuk beja mah aya. "ah. kasebat tumenggung rangga walian. "ayeuna dewek permisi adi!". teuas tulang liat kulit.ari buana nyungcung. pagerna ge paripaos lain awi. lebah mendi adi?".naha handapeun negara maneh. peupeujeuh ulah bebeja. lain beusi". "ah. anu gaduhna enjang buana. "lian ti dinya aya deui raka!". sampean kira-kira bisa ngarepeh-keunnana?".raka!. adi!" "Inggih leres alon heula. eta nubogaeun anjung wesi.. kocapna gagah. lain batu.leres". ngan sampean upami datang ka sampe bisa. sok bejakeun!.. "aduh. "aya deui raka!".kitu adi?"..sagala sapira sipil!". "naon adi?".. "aya deui raka!". "beu.sing heman. sok! sok!" "Kula ari terang mah henteu. sampean moal sieun?"."aya deui raka!". ulah bebeja meunang kabar ti awak." "La-la-la. nyiger saputer karaton. "sapala-apira-sipil!". "Na hade.lain kayu. sadaya pada batoton. "Ieung. kajaba di nagara buananyungcung. "enggih. kapaksa. "waliwis putih sagede tampir.. "dewek rek ka nagara buana nyungcung.sapala-sapira-sipil!".raka!" "Beu.

. oray sagede catang kalapa!". lajeng raden teh mudun. jeblag!. "enggeus sakaterang kula sakitu. sampean moal si-eun. copong molongpong.. ku urang nagara buana nyungcung..."Tah ku kituna raka.. "Wah.. riab cekot. gemblung. ponggawa saputer karaton. ti kuda ramenantak gajah rame-nantak. jebot!. "Wakadalah..ieu ponggawa endi?. nyata wadya bala ponggawa. saputer karaton nyiger.. blak nangkarak. nyangking keris. tutug timus parele panteg. nyorang ka nagara galendor...gih.ponggawa. barang ningali ka karaton.. oray sagede catang kalapa!" Raden sanggeus patepang jeung oray. ratu kembang panyarikan. kitu sipilkieu sipil. Ngemplang narawangan. nagara buana pancatengah.raka!".raka?" "Ah. kolear. "Aya deui adi?".adi!". "ah.. ceuk kuda ramenantak. siga anu mere jalan ka handap. "o-o-lakada-lah". "moal adi!". teu ana paran solonong. sakuriling bangking.ieu jalma. da kula terang mah henteu". ratu kembang panyarikan mudunna. ku tumenggung rangga walian. Raden rut-ret ningali. bakat kesit. jero atina. byar. kapan kula kabawah perentah.ponggawa!" Kacarios raden. Datang kanagara. kasebat nagara buana nyngcung. "wah teu sapira kadigjayaan!" . atawakumaha ieu jalma kanyahona?"...mangga raka. ti buana rarang.. riab. matana lir mata simeut bae. "kok! kok!". kumaha carana.. kolear. "rek ka mana sampean?".. kolear.. riab.. goletak modar. meunang kabar beja.tetela nyata. jeblag!.. "sebaba kula sieun dirurug. cek bejana bae. "teu salah ceuk beja.. launa mudun terus. lamun sanggem sampean. goletak mati. pada batoton. pada nyandak pakarang. handapeun nagara. "Beu. kon ba-lik!" Kacarios teu diitung najan buta sagedena. riab.. aya terus kalakuan pan balik!.. lajeng raden mudun terus. ka wani-waningambah ka nagara dieu."beu.. kolear. nu gaduhna enjang buana. "rek ka buana nyungcung!".. ulah nyebatkeun meunang beja ti awak. lajeng matek ajian panerus bumi. "wah teu sapira kadigjayaanana oray!" Aya welis sagede tampir. anu katelah rangga walian". disepak buta. aneh kuda ramenan-tak.. teu salah cek beja. dilalarkeun kalimahna. jeung eta perkawis nu jagana. nyandak pedang reujeung tumbak. tapi poma-poma upama sampe dugi ka hasilna.ayeuna dewek permisi. ti nagara buana rarang. kolear. kan maksa-maksa. maksa-maksa temene sabodo. Kacarios.yeuh!". "moal adi!" Kacarios.. kulon wetan. kaler kidul. ditampiling welis... "inggih.sapala-sapira-sipil!". ditonjok oray. jeung gadana.

ngong!. goletak modar.html . 2005) http://uun-halimah. "tiwuan teu sapira mati!" Sumber: Purnama.2006. diteunggeul ku peureup.Aya tiwuan sagede-gede hayam bibit. jebot!.blogspot.com/2008/06/carita-pantun-kembang-panyarikan-jawa. Yuzar. ngong!. “Analisa Struktural dan Nilai Cerita Pantun Kembang Panyarikan dari Kabupaten Ciamis” (Laporan Hasil Penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.