Anda di halaman 1dari 10

Cadangan Jawapan BAHAGIAN B Pentaksiran merupakan salah satu alat pengukuran untuk mengesan pencapaian seseorang murid dalam

mata pelajaran Kemahiran Hidup a. Nyatakan Tujuan pentaksiran Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa P&P Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.

b.

Suatu ujian rujukan kriteria mata Pelajaran Kemahiran Hidup bulan Mac 2012, mendapati murid A mendapat skor 48 peratus dan min skor ujian tersebut adalah 36. Berikan tiga interpretasi keatas data tersebut i. Murid A mendapat skor melebihi dari min walaupun markahnya tidak mencapai 50% Pencapaian ujian murid kelas ini bertahap rendah dan mereka sukar menjawab dengan betul menyebabkan min skornya rendah Ujian ini mempunyai item yang susah kerana nilai min adalah rendah iaitu hanya 35 sahaja. Ini menunjukan kebanyakan murid mendapat markah yang rendah.

ii.

iii.

Merekod Jualan merupakan satu tajuk dalam Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup. Anda dikehendakki membina Hasil Pembelajaran mengikut aras daripada tajuk Merekod Jualan Aras 1 i. ii Aras 2 iii Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan Merekod barang jualan Mengira baki barang jualan

Aras 3 iv Mengira untung dan rugi

Ujian Bertulis boleh dibahagikan kepada Ujian Objektif dan Ujian Subjektif. a. Jelaskan tiga kelemahan ujian objektif sebagai instrumen pentaksiran bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. i ii. iii iv. b. Pelajar meneka Pelajar meniru Soalan sukar disediakan Kemahiran berbahasa kurang

Jelaskan dua kelebihan menggunakan ujian subjektif berbanding ujian objektif i pelajar dapat membina sendiri jawapan berasaskan soalan yang diberi ii tiada tekanan semasa menjawab soalan iii pelajar berupaya merangka, membina, menulis dan mengarang jawapan dengan baik. iv dapat menilai dan menguji hasil pembelajaran yang rencam

Kaji Jadual di bawah

Matapelajaran Pelajar A Pelajar B Skor min populasi Sisihan Piawai

Sejarah 94 96 92.5 9.4

Metametik 50 48 45.7 5.2

Skor mentah = 94 Skor Z = 94 92.5 9.4 Pelajar A = 0.2 Keputusan : Prestasi pelajar A dalam ujian mata pelajaran matematik lebih baik

Skor mentah = 50 Skor Z = 50 45.7 5.2 = 0.8

Skor mentah = 96 Skor Z = 96 92.5 9.4 Pelajar B = 0.4 Keputusan : Prestasi pelajar A dalam ujian mata pelajaran matematik dan sejarah sama.

Skor mentah = 48 Skor Z = 48 45.7 5.2 = 0.4

Cadangan Jawapan BAHAGIAN C

Sesuatu ujian dikategorikan baik dan berkualiti apabila ia mempunyai kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtadbiran Huraikan ciri-ciri ujian yang dimaksudkan itu. Ujian yang berkualiti apabila ia mempunyai ciri-ciri yang berikut : Kesahan yang bermaksud sesuatu ujian yang benar-benar dapat dan tepat mengukur semua perkara yang hendak diukur dan dapat memenuhi objektifnya. Kesahan akan memastikan ujian yang dibina itu menepati matlamat atau objektif ujian tersebut. Kesahan skor ujian merujuk kepada relevan dan kecukupcakupan perkara yang diukur. Kebolehpercayaan bermaksud ketekalan pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. Setiap instrumen diberi skor yang

konsisten. Faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan ialah arahan yang jelas, tempoh ujian yang sesuai dan pentadbiran yang standard Keobjektifan bermaksud apabila sesuatu ujian mempunyai keobjektifan yang tinggi sekiranya pemeriksa memberi markah yang sama kepada jawapan yang sama mengikut skema pemarkahan yang ditetapkan. Pemberian markah tidak dipengaruhi oleh emosi dan pandangan pemeriksa berkenaan. Ujian objektif mempunyai keobjektifan yang tinggi berbanding ujian subjektif.

Kebolehtadbiran sesuatu ujian bermaksud kelicinan dan kelancaran proses pengujian dapat dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan dengan kos yang minimum. Ia merangkumi aspek-aspek seperti penyediaan bilik peperiksaan yang sesuai, ujian dimulakan mengikut jadual, arahan disampaikan dengan jelas kepada calon, pengawasan dan pemeriksaan skrip jawapan yang teratur dan rapi. Kebolehtadbiran adalah penting untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan.

Sebagai guru, anda memberi projek membuat rak kasut kepada pelajar anda. Nyatakan aspek yang perlu dinilai dan sediakan rubrik

pemarkahan untuk menilai produk (projek) rak kasut yang dibina oleh murid. Markah penuh untuk projek tersebut ialah 50 markah. Aspek yang dinilai merangkumi 5 ciri berikut : i. ii. Kekemasan Ketahanan

iii. Inovasi iv. Inovasi v. Keselamatan

vi

Kreativiti Aspek penilaian Baik (08 10 markah) Reka bentuk yang tiada di pasaran dan pelbagai fungsi. Kukuh dan stabil dan mampu menampung beban yang diletakkan di atas rak kasut. Sederhana (04 07 markah) Reka bentuk yang biasa terdapat di pasaran. Kurang kukuh dan tidak dapat menampung berat beban yang diletakkan. Kemasan yang dihasilkan kurang sekata dan tidak begitu jelas kelihatan. Lemah (01 03 markah) Reka bentuk yang ringkas, mudah, tidak berinovasi dan kurang kualiti. Tidak kukuh, bergoyang dan mudah tumbang.

Inovasi (10 markah)

Ketahanan (10 markah)

Kemasan yang Kekemasa dihasilkan pada projek kemas n dan bersih di (10 markah) samping dijalankan mengikut proses yang betul. Reka bentuk yang mempunyai (10 markah) pelbagai fungsi dan penambahbaika n serta menarik. Keselamat rak kasut yang an dihasilkan sesuai digunakan (10 mempunyai cirimarkah) ciri keselamatan Kreativiti

Kemasan yang dilakukan tidak nampak kemas dan projek kelihatan kotor.

Reka bentuk yang kurang menarik

Reka bentuk yang tidak menarik.

rak kasut yang dihasilkan kurang sesuai digunakan dan mempunyai ciriciri keselamatan

rak kasut yang dihasilkan tidak sesuai digunakan dan tidak mempunyai

yang maksimum serta tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna.

yang minimum.

ciri-ciri keselamatan serta mendatangkan bahaya kepada pengguna.

Rujuk jadual

Kemahiran Hidup

Halimi 65 markah

Kasim 80 markah

Salleh 70 markah

Skor Z= Skor T= 50+10Z

= 50+10(-1)= 40

=2 50+10(2)= 70

=0 50+10(0)= 50

Matematik

Halimi 85 markah

Kasim 80 markah

Salleh 60 markah

Skor Z= Skor T= 50+10Z

=3 50+10(3)= 80

= 2.5 50+10(2.5)= 75

= 0.5 50+10(0.5)= 55

Perbincangan pencapaian: i. ii. Berdasarkan skor T pencapaian matematik Halimi lebih baik daripada kemahiran hidup Berdasarkan skor T pencapaian matematik Kasim lebih baik daripada Kemahiran Hidup walaupun markah keduadua mata pelajaran itu sama iaitu 80. Berdasarkan skor T pencapaian matematik Salleh lebih baik daripada Kemahiran Hidup walaupun markah matematik(60) lebih rendah daripada kemahiran hidup (70) Ketiga-tiga murid ini memperolehi pencapaian matematik lebih baik daripada kemahiran hidup.

iii.

iv.