Anda di halaman 1dari 2

SULIT

Nama Murid Tahun

012
4 _____________

UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP ADELA 81900 KOTA TINGGI


012 Bahasa Melayu Kertas 2 Mei 2013 1 jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

BAHASA MELAYU KERTAS 2 (PENULISAN) TAHUN 4 1jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian 3. Bagi bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3 4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan

Kod Pemeriksa: Bahagian A B C JUMLAH MARKAH / 60 No. Soalan Markah

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

[Lihat Sebelah] SULIT

SULIT
Nama : . Kelas : .

012

UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP ADELA 81900 KOTA TINGGI


012 Bahasa Melayu Kertas 1 Mei 2013 50 minit

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (PEMAHAMAN)


Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

TAHUN 4 Lima Puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B, C dan D. Bagi setiap soalan, Pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

[Lihat Sebelah] SULIT