Anda di halaman 1dari 17

TAJUK 1: PENGURUSAN BILIK DARJAH DI SEKOLAH RENDAH KONSEP PENGURUSAN BILIK DARJAH pengurusan menyumbang bilik darjah yang

ng berkesan akademik Keperluan akedemik 1. memahami objektif pengajaran murid akan melibatkan diri sekiranya jelas tujuan P&P 2. melibatkan diri dengan aktif dalam proses pembelajaran pembelajaran suatu proses konstruktif iaitu memberi peluang untuk membina pengetahuan sendiri. Murid kurang bosan dan berpeluang untuk bertanggungjawab atas pemebelajaran mereka. Guru sebagai fasilitator. 3. berinteraksi secara positif dengan rakan sebaya interaksi boleh mencabar pemikiran dan membawa kepada ketidakseimbangan kerana idea tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Murid mengubah pemikiran ke tahap yang baharu melalui proses asimilasi dan akomodasi untuk berkaitan dengan membina pengetahuan yang baharu 4. pembelajaran UTAMA dalam pengurusan bilik yang kehidupan seharian dan minat murid murid dapat memahami dengan lebih jelas dan dapat mengaplikasi dalam situasi baharu. Ia dapat membantu mengingat dan dan mengawal menentukan mendorong murid belajar. 5. masa untuk menyiapkan tugasan atau berinteraksi guru perlu menentukan masa supaya murid berusaha menyiapkannya dan tahu had masa. 6. pengalaman kejayaan pengetahuan tentang keperluan murid-murid keperluan HIERARKI ABRAHAM MASLOW aktiviti perlu mengambil kira pengetahuan sedia ada supaya mereka merasai kejayaan menyiapkan tugasan dan mereka dapat meningkatkan keyakinan diri. 7. maklum balas yang tepat dan realistic kepada pencapaian

yang lebih tinggi pengurusan bilik darjah sebagai organisasi dan kawalan guru ke atas tingkah laku (Richard, 1990) Pengurusan bilik darjah yang berkesan akan membantu mencapai MATLAMAT yang berikut: 1. menggalakkan sesuai 2. membentuk positif 3. menjalinkan hubungan interpersonal antara guru-guru dan murid-murid 4. meningkatkan aktiviti p&p 5. mengurangkan masalah disiplin bilik darjah yang teratur bergantung kepada kemahiran guru mencegah masalah daripada berlaku dan bukannya menyelesaikan masalah yang telah berlaku. ia memerlukan guru yang berkemahiran dan berkemampuan yang pelbagai dalam berlaku. FAKTOR darjah yang berkesan ialah:1. perancangan yang rapi 2. guru perlu mengelola pelaksanaan perancangan mereka 3. membuat refleksi untuk kekuatan dan kelemahan p&p yang telah dilaksanakan menyelesaikan masalah yang telah penglibatan murid dalam suasana pembelajaran yang tingkah laku murid yang

penilaian dan maklum balas yang tepat dapat meransang murid untuk memperbaiki kelemahannya.

CIRI-CIRI GURU YANG EFEKTIF DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH TIGA ASPEK YANG DILIHAT: 1. kualiti peribadi 2. kompentensi pengajaran dan pembelajaran 3. penghayatan dan amalan nilai

Pengurusan bilik darjah 1. merancang guru merujuk sukatan objektif seterusnya pelajaran dan memilih untuk hasil topik, menentukan pembelajaran

kualiti peribadi membantu melaksanakan tugas dengan baik dalam pengurusan bilik darjah Bersemangat Dapat memotivasikan muridnya & proaktif dengan kesungguhan guru tersebut. Murid berasa selamat dan percaya terhadap guru tersebut. Sensetif & Prihatin terhadap perbezaan peka cara belajar dan keperluan murid. Ia mendorong murid mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Peramah, Murid akan merasa dirinya mesra & penting dan secara tidak brusaha langsung mewujudkan hubungan mengenali guru dan murid. murid kompetensi P&P keupayaan / kecekapan P&P yang merangkumi pengetahuan dan kemahiran guru *Pengetahuan - am, ikhtisas, KBSR *Kemahiran - pedagogi dan TMK Memahami objektif, pegetahuan, pengalaman dan kaedah penilaian Guru memahami isi kandungan subjeknya dengan mendalam dan mengaitkan dengan kehidupan seharian (pembelajaran bermakna) Kemahiran menerangkan mengikut idea yang sistematik dengan bantuan BBM memudahkan murid menerima konsep yang diajar.

pendekatan, strategi, kaedah yang sesuai dan juga aktiviti, pengalaman pembelajaran, penetapan tempoh, membentuk penilaiaan, sumber P&P, pemulihan dan pengayaan. 2. mengelola arahan dan peraturan yang jelas perlu diberikan membahagi serta mengatur untuk aktiviti dan kumpulan memahami

tujuan pembelajaran dan peranan mereka untuk kelancaran P&P. 3. mengawal guru perlu memantau dan memberi aktiviti bimbingan supaya murid tidak menimbulkan masalah seterusnya memberi pemulihan dan pengayaan. 4. membuat refleksi guru menganalisis dan menilai keberkesanan (pendekatan, kaedah, strategi, BBM dan bentuk penilaian) P&P untuk menghasilkan alternatif lain sekiranya kurang berkesan dan dapat meningkatkan mutu P&P. 5. menjalinkan hubungan guru- murid guru sebagai penggerak dan pemimpin bilik darjah perlu menetapkan peraturan dan prosedur untuk mengelak tingkah laku negatif dan guru menggalakkan kerjasama antara murid. Guru perlu mengambil berat kebajikan murid supaya merasa selamat, yakin dan disayangi.

Kemahiran memilih strategi dan kaedah penting bersesuaian dengan tahap dan perbezaan murid, contohnya kaedah VAKT yang dapat menimbulkan minat. Guru perlu mahir menggunakan teknik penyoalan untuk mencungkil idea dan melihat perkembangan pengetahuan murid. Hasil pembelajaran dicapai dengan adanya kemahiran penilaian sama ada formal dan tidak formal secara berterusan. Ia membantu guru untuk merancang P&P yang seterusnya dan mengenalpasti murid yang memerlukan bimbingan.

Guru perlu meningkatkan pengetahuan dalam TMK, sentiasa memperkayakan diri dengan ilmu melalui pembacaan, kursus dan melanjutkan pelajaran serta mengamalkan nilai seperti penyayang, inovatif, adil dan peramah untuk menjadi role model kepada murid dan bertanggungjawab melaksanakan tugas.

TAJUK 2: PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF *tempat murid melibatkan diri, mengambil

* Kounin (1970) - kemahiran yang perlu ada dalam pengurusan bilik darjah 1. Mengamalkan sikap peka 2. Dapat melakukan lebih daripada satu perkara pada masa yang sama 3. Mempunyai kemahiran mengendalikan

bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran perlulah dapat meransang minat dan semangat untuk belajar. Ia juga melibatkan pendekatan pengajaran, kemahiran, komunikasi dan personaliti guru. Persekitaran Fizikal Bilik darjah boleh memotivasikan, dan meningkatkan pembelajaran

aktiviti dengan lancar dan transisi dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain. Penghayatan dan amalan nilai 1. KOD ETIKA KEGURUAN Berbentuk ikrar bertujuan meningkatkan mutu profesion dan menyatakan nilai dan tingkah laku yang diterima.. Prinsip Kod Etika Keguruan-tanggungjawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara serta rakan sejawat dan profesion perguruan. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Merupakan panduan kepada guru tentang ciri-ciri kualiti guru yang ingin dibentuk. Mentafsir guru sebagai agen perubahan untuk menghasilkan generasi akan datang untuk merealisasikan FPK dan Wawasan 2020.

mengurangkan masalah tingkah laku murid. Susunan yang teratur, kemas dan bersih memberi keselesaan kepada murid dan interaksi dapat berjalan dengan lancar. PANDUAN PENGGUNAAN RUANG: 1. Susunan yang membolehkan guru memantau 2. Kedudukan guru hampir dengan murid. 3. Pemandangan terhalang 4. Ruang yang selesa. 5. Ruang pada dinding. 6. Ruang aktiviti tertentu. 7. Pencahayaan dan pengudaraan 8. Kebersihan bilik darjah. 9. Susunan perabot Persekitaran psikososial Hubungan antara keperluan emosi dengan keperluan sosial. murid jelas dan tidak

CIRI-CIRI persekitaran psikososial yang sihat: 1. Suasana selesa dan mesra. 2. Bebas ancaman dan bahaya. 3. Perasaan diterima. 4. Suasana meransang pembelajaran. 5. Menggaalakkan pembelajaran koperatif. 6. Peluang sama untuk murid. 7. Peka terhadap perbezaan individu.

1. Ayat yang ringkas dan jelas. 2. Bermakna dan dipersetujui 3. Bilangan peraturan yang terhad. 4. Selaras dengan peraturan sekolah. Peraturan oleh murid b. Guru menyediakan langkah-langkah yang diambil sekiranya murid tidak mematuhi. c. Mengingatkan semula sebelum P&P bermula untuk kelancaran P&P. Rutin bilik darjah Rutin - prosedur atau langkah-langkah yang mesti diikuti oleh murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah. Bertujuan melicinkan P&P. Contohnya, perhimpunan pagi, memeriksa kekemasan diri, mengambil kehadiran dan menghantar tugasan. Rutin boleh dibentuk melalui perbincangan bersama murid. Ia perlu sentiasa dipantau dan diberi peneguhan supaya menjadi amalan bilik darjah dan seterusnya sebagai budaya sekolah tersebut seperti budaya salam. PENGURUSAN PENTAKSIRAN DALAM BILIK

a. Dipamerkan pada dinding dan dapat dibaca

FAKTOR kepada persekitaran psikososial: a. Mengambil kira keperluan, perkembangan kognitif dan gaya pembelajaran murid.

1. Pendekatan pengajaran

2. Kepimpinan guru a. Autokratik - guru memberi arahan, membuat keputusan sendiri dan menentukan hala tuju kelas. b. Demokrasi - berbincang dengan murid, memberi peluang murid bersuara dan membuat keputusan. c. Laize faire - guru memberi pilihan untuk membuat keputusan sendiri. 3. Komunikasi a. Kemahiran pertuturan memberi yang jelas maklumat menggunakan

bahasa yang sesuai. Contohnya semasa memberi teguran atau pujian. b. Kemahiran menerima maklumat kemahiran mendengar untuk memberi respons pantas terhadap murid. Peraturan bilik darjah Peringkat sekolah rendah-murid suka akan perhatian guru dan menunjukan respons positif apabila diberi ganjaran. Oleh itu, mereka memerlukan prosedur kerja yang jelas supaya gangguan dalam kelas dapat dikurangkan. Peraturan - kenyataan yang memaklumkan tingkat laku dan sebagai peringatan. Panduan membentuk peraturan: *pentaksiran melibatkan DUA PROSES iaitu PENGUKURAN (penggunaan alat untuk mengumpul maklumat pencapaian pembelajaran secara informal dan formal) dan PENILAIAN (proses membuat keputusan berdasarkan hasil pengukuran ada dengan memberi aktiviti gred, menilai atau tahap pencapaian dan membuat keputusan sama memerlukan pemulihan pengayaan). *CIRI-CIRI - KESAHAN (ketepatan tujuan alat pengukuran) dan KEBOLEHPERCAYAAN (ketekalan ujian) DARJAH

*Dua JENIS PENTAKSIRAN - FORMATIF (bertujuan mengesan kelemahan dan kekuatan untuk merancang P&P seterusnya) dan sumatif (bertujuan untuk memberi gred atau sijil) *Pentaksiran murid. Proses penyediaan ujian dan peperiksaan a. kekerapan ujian dalam satu penggal atau semester b. tarikh ujian dan peperiksaan c. menggubal soalan ujian d. tempoh masa setiap ujian e. ujian atau peperiksaan mesti adil dan seharusnya diajar f. soalan-soalan ujian harus merangkumi tahap pemikiran pengetahuan g. bincang dengan guru mata pelajaran lain h. murid dimaklumkan tentang ujian (membuat persediaan awal) i. biasakan murid dengan format ujian atau peperiksaan selain daripada peringkat dibentuk berdasarkan dapat meningkatkan motivasi

d. semasa ujian/peperiksaan guru mencatat kehadiran murid mengawal sesama ada murid memerlukan bantuan memaklumkan masa mengumpul kertas jawapan dan memberi kebenaran untuk keluar e. pentadbiran yang baik membolehkan murid mengambil berat dan serius tentang pentaksiran yang dilaksanakan menyemai sikap kerjasama dan hormatmenghormati mengelak berlakunya masalah tingkah laku

PENGURUSAN SUMBER MAKLUMAT MURID maklumat borang pendaftaran diisi ke dalam Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah Rendah 001R disimpan di unit bimbingan dan kaunseling dikemaskini guru kelas setiap tahun maklumat tambahan (minat, kesihatan, berat,

pengetahuan atau kemahiran yang telah

Pentadbiran ujian dan peperiksaan a. sediakan persekitaran selesa Kemudahan cukup (meja dan kerusi) Kipas dan lampu berfungsi Jauh dari kawasan yang bising. Guru - tulis tempoh masa, subjek dan menyediakan jam dinding. c. murid bersedia 10 minit sebelum ujian Guru memberi arahan dan peraturan memaklumkan m/p dan tempoh ujian peraturan ujian mengedar kertas, menyuruh membaca arahan dan menyemak kertas soalan.

tinngi, rekod kedatangan, pencapaian) TUJUAN KAD DIBUAT: membantu guru menentukan aktiviti, mengenal pasti murid memerlukan bimbingan, memaklumkan keperluan murid, mengetahui kadar pertumbuhan murid. sebahagian maklumat diisi dalam Buku Rekod guru kelas TUJUAN BUKU REKOD: untuk menghubungi ibu bapa keputusan ujian dicatat dalam Buku Laporan

b. benarkan murid masuk awal

TUJUAN BUKU LAPORAN: membantu ibu bapa memahami pencapaian, kekuatan dan kelemahan anaknya. kehadiran murid dicatat dalam BUku Kedatangan Murid TUJUAN BUKU KEDATANGAN MURID: mengesan masalah kehadiran, mengetahui bilangan muridnya dan mengambil tindakan terhadap murid yang bermasalah. TAJUK 3: PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH HUBUNGAN GURU MURID

kepada murid

a. murid lebih minat belajar b. murid lebih memberikan kerjasama kepada guru c. meningkatkan pencapaian akademik murid d. murid lebih bermotivasi untuk belajar Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru murid Penampilan dan bahasa badan a. Pakaian - melambangkan disiplin dan imej guru dan memberi persepsi yang baik kepada murid b. bahasa semangat badan - dapat menunjukkan guru dan bertujuan

menyampaikan mesej Tingkah laku guru a. bersopan, hormat, berhemah tetapi tegas, menunjuk telada yang baik, sikap empati, bahasa yang sesuai, pujian yang menggalak. Menunjukkan teladan baik a. modelkan tingkah laku yang baik, guru memberi berhemah salam, tetapi bercakap tegas, dengan kepimpinan

Membina hubungan guru murid Peka terhadap murid memahami masalah, kesukaran, kekeliruan Komunikasi lebihkan masa untuk berinteraksi untuk membantu dan memahami murid.

Hormat guru perlu mesra dengan murid tetapi perlu tegas, sebagai contoh penetapan peraturan bilik darjah.

melalui teladan Persekitaran pembelajaran bilik darjah a. suasana yang kondusif, komunikasi, bersifat demokratik, tanamkan semangat kekitaan

Demokrasi guru dan murid sama-sama membuat keputusan

Berkongsi tanggungjawab guru dan murid sama-sama memberi Strategi membina hubungan positif guru murid ingat nama murid dan panggil murid dengan nama masing-masing agihkan tanggungjawab bersama tetapkan jangkaan yang realistik tunjukkan keprihatinan masukkan unsur kecindan dalam komunikasi Amalan budaya penyanyang Hormat pendapat terhadap suasana pembelajaran dan guru memberi maklum balas, nasihat dan sokongan.

Kepentingan membina hubungan guru murid kepada guru a. menaikkan motivasi dan semangat guru b. murid lebih senang dikawal c. memberi kesan yang baik kepada pengajaran guru d. menaikkan imej guru

a. berkaitan dengan interaksi bersama murid

b. mengenal pasti perbezaan individu c. prihatin dan peka Autentik a. menjadi diri sendiri b. maklum balas jujur c. mengakui kelemahan diri d. bersikap pandangan e. kesedaran dalam emosi diri dan orang lain Keprihatinan a. mengambil berat masalah murid b. mengutamakan kebajikan murid c. bersikap empati d. sama-sama berbincang masalah Integriti emosi a. kejujuran percaya b. menegur kesalahan murid dengan cara yang yang boleh menimbulkan kesedaran murid secara spesifik kesalahan murid dalam komunikasi dan saling terbuka untuk berkongsi

FAKTOR - FAKTOR yang membentuk dinamika kumpulan 1. jantina 2. agam/bangsa 3. status sosioekonomi

Peranan guru dalam dinamika kumpulan 1. kenal pasti bentuk dinamika 2. perhatian kepada murid yang tersingkir 3. guakan kuasa penularan 4. bimbing kumpulan membentuk ciri-ciri yang diingini 5. guru sebagai ketua dinamika bilik darjah TAJUK 4: PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH KONSEP DISIPLIN BILIK DARJAH disiplin merupakan satu set peraturan yang dikenakan kepada murid-murid untuk mengawal dan mendapatkan tingkahlaku yang diingini PELBAGAI MODEL DISIPLIN DAN

Dinamika bilik darjah Dinamika bilik darjah ialah apabila sesuatu kumpulan rakan sebaya berupaya menggerakkan ahli-ahlinya bertindak mengikut matlamat yang sama, terbahagi kepada : 1. dinamika kumpulan boleh dikenal pasti memalui kajian sosiometri 2. kajian sosiometri membantu 3. penularan ciri-ciri atau tingkah laku ahli kumpulan dinamika yang diikuti dan mempunyai pengaruh kepada ahli kumpulan yang lain guru melihat pola persahabatan/kumpulan dalam bilik darjah

APLIKASINYA Model Modifikasi Tingkah prinsip Laku Oleh yang

B.F.Skinner a. menggunakan peneguhan menggunakan elemen-elemen luaran untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini b. terdapat dua jenis peneguhan peneguhan positi-hadiah, pujian, markah merit dsbg (meningkatkan tingkah laku murid yang diingini) peneguhan negatif-majalah, komik dikeluarkan supaya murid-murid kembali menunjukkan tingkah laku yang diingini. c. peneguhan berbeza dengan dendaan d. peneguhan berkala

Kebaikan dan kelemahan model ini 1. hasil pantas tetapi tidak kekal lama 2. lebih memenuhi keperluan motivasi esentrik iaitu bergantung kepada elemen ganjaran 3. untuk 4. murid jangka lebih masa teruja panjang mendapat ini boleh mengakibatkan motif murid bertukar ganjaran daripa ilmu Model Disiplin Asertif Oleh Lee Canter berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan Canter menekankan tentang hak guru dan murid dalam pengurusan bilik darjah. hak murid untuk belajar dalam persekitaran bilik darjah yang kondusif dan hak guru untuk mengajar tanpa gangguan. oleh itu penguatkuasaan peraturan perlu untuk memastikan aktiviti bilik darjah berjalan lancar pengurusan bilik darjah perlu dilakukan secara asertif diingini. TERDAPAT TIGA JENIS GURU 1. guru yang AGRESIF: lebih bersifat autokratik, menunjukkan kuasa dan tidak bertolak ansur 2. guru TIDAK ASERTIF: tidak menggunakan konsisten dan pendekatan mengelirukan. 3. guru ASERTIF: jelas dengan matlamat pengurusan, yakin dan tegas dalam menetapkan peraturan. pada masa yang sama, guru asertif mengambil berat dan berlaku adil kepada semua murid Langkah-langkah penerangan pelan pengurusan bilik darjah 1. penerangan peraturan 2. cara pelaksanaan peraturan 3. semak kefahaman murid 4. maklumkan tentang ganjaran 5. penerangan tentang tindakan pembetulan pasif, (berkeyakinan dan tegas). beri -

6. cara tindakan pembetulan dikenakan 7. semak kefahaman murid Cara mengenakan TINDAKAN PEMBETULAN kepada murid 1. bertindak dengan tenang 2. konsisten 3. berikan peneguhan untuk tingkah laku yang diingini 4. beri peluang kepada murid meluahkan murid perasaan 5. teguran secara langsung untuk peringkat rendah 6. tegur secara individu untuk murid yang lebih dewasa Murid bermasalah a. perlu ditangani dengan berhemah b. paling sukar ditangani tetapi perlukan paling banyak perhatian guru Model Akibat Logikal Oleh Rudolf Dreikurs menekankan kepercayaan murid-murid kepentingan dan untuk guru memberikan kepada menjaga tanggungjawab bersama-sama

peneguhan yang sesuai untuk tingkah laku yang

disiplin di dalam bilik darjah. 1. guru perlu mengenalpasti punca salah laku. murid perlu dibimbing untuk memahami peraturan di dalam bilik darjah 2. murid perlu dilatih untuk mendapatkan kawalan kendiri terhadap pengurusan disiplin bilik darjah. 3. murid dan guru bersama-sama memikul tanggungjawab dalam pengurusan disiplin bilik darjah agar amalan demokrasi perlu diaplikasikan Tingkah laku bermasalah BERPUNCA daripada motif-motif berikut:1. mendapatkan perhatian 2. mencabar kuasa 3. membalas dendam 4. mempamerkan kekurangan

Cara komunikasi guru yang berkesan untuk menangani salah laku 1. berkomunikasi perkara yang positif 2. galak peningkatan murid 3. kenal pasti kelemahan murid 4. belajar daripada kesilapan 5. percaya kebolehan murid 6. bekerjasama 7. rasa bangga pencapaian murid 8. optimis 9. beri galakan dan motivasi

kepekaan kelompok-kebolehan guru mengekalkan penglibatan murid

Model Terapi Realiti Oleh William Glasser Teori Pilihan individu membuat pilihan berasaskan keperluan asas tingkah laku didorong empat keperluan psikologi asas

Model Pengurusan Kelompok Oleh Jacob S. Kounin kebolehan guru mengawasi perkara di dalam bilik darjah sebelum menjadi masalah disiplin.

dipunyai dan disayangi mempunyai kuasa dan kawalan kebebasan keseronokan Model Terapi Realiti

kepekaan guru-withitness teknik kaunseling untuk membantu individu menangani situasi serentak-overlapping cara guru menangani masalah ini akan memberi kesan kepaad murid lain-Ripple Effect individu bertnggungjawab dengan tingkah laku teguran perlulah jelas, tegas dan serius jangan legahkan teguran kelicinan P&P memainkan peranan penting dalam mengawal tingkah laku elakkan penerangan yang meleret dan fragmentasi (memecahkan aktiviti kepada bahagian kecil) menggunakan strategi yang pelbagai MOMENTUM ialah pemulaan guru mengajar hingga penutup yang menarik, berkesan dan lancar sendiri *Glasser menekankan kurikulum yang berkualiti, kualiti pengajaran dan membina bilik darjah yang berkualiti. meneroka kemahuan diri dan membuat refleksi membantu membuat pilihan yang sesuai

TAJUK 5: MASALAH DISIPLIN & TINGKAH LAKU BERMASALAH BILIK DARJAH JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN Definisi disiplin disiplin berkaitan dengan tingkah laku seseorang. disiplin boleh dijelaskan sebagai a. latihan b. kepatuhan c. kawalan disiplin hukuman, tidak boleh ditafsirkan sebagai dan

DESTRUKTIF a. b. c. Bermaksud menghancurkan atau memusnahkan. Membahayakan atau mencederakan diri atau orang lain. CONTOH: memukul, mengedar dadah, vandalisme, membuli dan bergaduh.

- DISTRUPTIF a. Bermaksud tindakan yang menganggu, mengacau atau mengendalakkan P&P. b. CONTOH: bercakap, tidur, masuk lewat, tidak membawa buku, tidak siap tugasan, bermain, masalah kekemasan diri. TINGKAH DARJAH Tingkah laku merujuk kepada perlakuan yang baik atau yang tidak. Tingkah perlakuan laku bermasalah tidak merujuk mengikut kepada norma, yang LAKU BERMASALAH BILIK

hukuman

bersifat

negatif

mengajar kanak-kanak perkara yang tidak patut mereka lakukan sekolah di Malaysia memberikan konsep disiplin sebagai penekanan kepada cara-cara mencegah masalah disiplin dan tingkah laku daripada berlaku di dalam bilik darjah agar p&p dapat dilaksanakan dengan lancar JENIS DISIPLIN di dalam bilik darjah a. arahan Guru Peraturan dan rutin sekolah atau kelas. b. arahan rakan sebaya Dipinggirkan apabila hendak meniru dan berusaha menyelesakannya. c. arahan tugasan Mempunyai arahan tertentu pada tugasan yang perlu diikuti. d. diri sendiri Pengalaman, nilai dan asuhan dari kecil. JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN 1. melawan 2. memukul 3. mencuri 4. mengugut rakan/guru 5. kekemasan diri 6. ponteng kelas -

melanggar peraturan , etika atau kepercayaan yang diterima oleh masyarakat. Senarai tingkah laku bermasalah a. Kurang memberi perhatian Tidak fokus kerana membuat aktiviti lain. Mengganggu perbualan dan aktiviti dilaksana serta mudah mengalih perhatian. c. Pendiam Tidak melibatkan aktiviti dan sentiasa berkhayal. d. Sensitif Mudah merajuk. Bersikap tidak menghiraukan kepada arahan dan tugasan. f. Berbohong Cenderung tidak bercakap benar dengan memberi banyak alasan. g. Agresif Kurang sabar dan cepat marah. e. Apati b. Hiperaktif

h. Gemar bercakap Sentiasa bercakap semasa guru mengajar.

Pendedahan maklumat.

kepada

pelbagai

sumber

Aktiviti lapang diisi dengan kelas tuisyen.

SEBAB-SEBAB

BERLAKU

MASALAH TAJUK 6: PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH

DISIPLIN & TINGKAH LAKU BERMASALAH MURID Perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fizikal yang berbeza. Keperluan fisiologi. Sifat ingin tahu. Pengaruh rakan, media masa dan masyarakat sekeliling. Kebosanan P&P.

PERANAN DAN TINDAKAN GURU guru berperana sebagai pembimbing apabila guru tidak dapat menangani atau menyelesaikan masalah tersebut boleh merujuk kepada kaunselor sekolah atau jawatankuasa disiplin sekolah CADANGAN untuk menangani disiplin:1. tidak panik dan jangan bertindak melulu 2. elakkan daripada mencabar murid 3. semak semula cara pengajaran

GURU Perancanagn yang tidak rapi. Penggunaan kaedah dan teknik. Pembelajaran membosankan. Sikap dan kualiti peribadi guru. bertanggungjawab, prihatin, yakin, adil. Jelas dalam komunikasi dan memberi maklum balas yang berkesan. SEKOLAH - Harapan sekolah yang tinggi. - Peraturan yang ketat. - Mengambil berat kebajikan dan kemudahan yang cukup. - Membina perasaan kemasyarakatan semasa Hari Sukan dan Hari Guru. - Mengamalkan kolaborasi. LATAR BELAKANG MURID Cara asuhan yang berbeza mempengaruhi sahsiah. Keengganan ibu bapa bekerjasama dengan pihak sekolah. Ibu bapa sibuk bekerja. Konflik keluarga seperti penceraian dan pergaduhan. Taraf sosioekonomi yang rendah. bermakna yang tidak

4. jangan tangani masalah disiplin yang di luar kawalan sendirian 5. berbincang dengan guru lain yang lebih mahir 6. ikuti budaya disiplin sekolah

langkah-langkah menangani masalah disiplin MURID BERMASALAH DITANGANI OLEH GURU


berjaya gagal

Kes tutup & rekod disimpan

Guru kaunseling

berjaya Kes tutup & rekod disimpan

gagal Jk disiplin

melenting apabila perbincangan dan anak dikenakan berkongsi hukuman kepakaran. PENGARUH RAKAN Guru perlu SEBAYA mengesan kumpulan - Ia membentuk dinamika melalui dinamika kumpulan kajian sosiometri. yang mempunyai Ini untuk kecenderungan dan medekatkan diri nilai yang sama. kepada ahli yang - Timbul halangan berpengaruh. apabila nilai yang Guru perlu terbentuk dalam mempunyai sikap kumpulan adalah dan niali yang negatif yang diterima oleh bertentangan dengan kumpulan dinamika. peraturan. - Nilai ini akan menjadi ikutan dalam sesebuah kumpulan PERSEKITARAN BILIK DARJAH - Persekitaran tidak kondusif. - Susun atur tempat duduk dan perabot. - Guru yang tidak prihatin dengan silap dan sahsiah murid. - Sistem pengudaraan dan pencahayaan yang tidak baik. MASALAH PERKEMBANGAN MURID - Perkembangan fizikal yang tidak normal seperti pendek, gemuk yang membawa perasaan rendah diri. - Perkembangan kognitif seperti kurang cerdas, lembab juga mempengaruhi. - Melanggar peraturan untuk mendapat perhatian. Memisahkan kumpulan dinamika yang menimbulkan masalah. Murid bermasalah duduk di bahagian yang senang dipantau. Peraturan dan rutin dilekatkan pada tempat yang sesuai Guru selidik latar belakang murid, keluarga dan akademik. Dekati murid unuk memberi keyakinan kepadanya. Beri mereka peluang untuk meraih kejayaan. Peka dan prihatin terhadap murid ini. Letakkan dalam kelompok sebaya yang boleh membantu menyeimbangi diri.

berjaya Kes ditutup & rekod disimpan

gagal

Guru besar / pk

berjaya

gagal

Kes tutup

Tindakan lanjut / polis

HALANGAN DISIPLIN

PENGURUSAN

MASALAH

IBU BAPA - tiada masa untuk berbincang kerana sibuk - tidak percaya anak mereka menimbulkan masalah

CARA MENANGANI guru merekod sebagai bukti supaya ibu bapa percaya. melibatkan ibu bapa dalam pengurusan bilik darjah melalui

- Emosi tidak stabil. - Masalah personaliti dan sikap. SALAH LAKU TIDAK DIJANGKA - Masalah berlaku walaupun susun atur yang kondusif dan perancangan rapi dibuat. - Emosi dan disiplin murid di luar jangkaan. - Berlaku distruptif semasa P&P.

6. Kaunseling

ialah

bentuk

perkhidmatan

profesional yang dilakukan guru kaunselor 7. Satu proses membantu murid memahami diri Mengambil tindakan berdasarkan peraturan kelas. Dipisahkan tempat duduk Berbincang dengan guru setelah kelas tamat. supaya dapat membuat keputusan. 8. Membantu murid mencapai matlamat hidup. 9. Juga satu proses penyelesaian masalah yang berbentuk nasihat, bimbingan dan bantuan. MATLAMAT bimbingan & kaunseling Mengenal potensi diri. Membina kemahiran pengurusan diri. Membina kemahiran mnyelesai masalah dan membuat pilihan. Mengurus tingkah laku. Membina sikap positif. Mempelajari cara menilai keupayaan diri. PRINSIP bimbingan dan kaunseling: perkembangan masing-masing ETIKA bimbingan menghormati murid dan tiada unsur diskriminasi kerahsiaan murid Bertanggungjawab KEMAHIRAN bimbingan memberikan perhatian kemahiran mendengar dengan aktif kemahiran berempati asas bimbingan

INTERVENSI

DALAM

MENANGANI

MASALAH DISIPLIN Pastoral care 1. Bentuk bimbingan meliputi seperti kesihatan, sosial, pendidikan agama dan moral, pengurusan tingkah laku dan emosi murid. 2. Pendidikan menyeluruh serta berfokus kepada pembagunan keyakinan diri dan disiplin kendiri selaras dengan FPK dan PIPP (modal insan). 3. Pendekatan berpusatkan murid. 4. Penerapan nilai murni, moral dan gama melalui kem. Bimbingan kaunseling 1. Bimbingan proses yang berlanjutan dan berterusan. 2. Dilakukan setelah dikenal pasti bermasalah. 3. Membantu murid untuk mengetahu kelemahan dan kekuatan diri 4. Membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran. 5. Bimbingan membolehkan potensi murid dikembangkan.

Teknik modefikasi tingkah laku o menggunakan PRINSIP PENEGUHAN tingkah laku dipengaruhi oleh akibat tingkah laku boleh dibentuk, dikekalkan, diteguhkan atau dilemahkan bertindak berdasarkan kepada tingkah laku yang diberi ganjaran akan diulang manakala yang tidak diberi ganjaran dilupus peneguhan positif (ganjaran) adalah lebih berkesan daripada dendaan o sistem modifikasi tingkah laku yang

1. masalah bahasa 2. masalah pertuturan 3. masalah pembelajaran a. masalah membaca b. masalah menulis c. masalah mengira d. masalah komunikasi 4. disleksia 5. diskalkulia 6. disgrafia 7. autistik (autism) 8. lewat perkembangan 9. hiperaktif (ADHD dan ADD) 10. pintar cerdas atau berbakat 11. masalah emosi dan tingkah laku DISLEKSIA DISLEKSIA mengenal Murid bermaksud huruf, disleksia membaca, bukannya kesukaran menulis, mengalami

berstruktur SISTEM KONTRAK TINGKAH LAKU SISTEM TOKEN o PELAN INTERVENSI pengurusan kendiri tingkah laku murid tetapkan tingkah laku murid beri kesedaran kepada murid matlamat yang realistik bincangkan akibat bina sistem pengurusan kendiri guru memantau. beri peluang kepada murid untuk mengurus penilaian berterusan. ubah jika perlu TAJUK 7: PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG MELIBATKAN MURID BERKEPERLUAN KHAS

mendengar, dan bercakap. kecacatan pada mata atau fizikal tetapi mereka mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Masalah ini bukanlah satu penyakit dan iatidak memerlukan ubat untuk mengubatinya PUNCA-PUNCA DISLEKSIA a. Cara kerja otak yang berbeza daripada keadaan yang normal. b. Apabila ujian imbasan dijalankan ke atas penghidap disleksia, didapati cara otak mereka memproses maklumat agak berbeza daripada biasa c. Faktor keturunan juga dikatakan sebagai salah satu punca dislesia. CIRI-CIRI DISLEKSIA a. Selalu dikesan pada peringkat awal persekolahan.

KATEGORI KHAS

KANAK-KANAK

BEKEPERLUAN

1. terncat akal 2. masalah kerosakan sesnsori a. masalah kecacatan fizikal 1. cerebral palsy 2. musculor dystrophy 3. spina bifida 4. sawan (epilepsy) b. masalah penglihatan c. masalah pendengaran d. masalah komunikasi

b. Lambat membaca dan mempunyai tangan yang buruk. c. Ketika membaca, sering mengurang dan menambah pada sesuatu perkataan d. Sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu contohnya 'b' dianggap e. Perhatian mudah terganggu atau gagal untuk menghabiskan sesuatu kerja hingga selesai. Boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu: a. Disleksia visual (penglihatan) b. Disleksia auditori (pendengaran) c. Disleksia (visual-auditori) AUTISME Autisme panjang informasi. Ia berlaku kepada kanak-kanak di antara 12 orang dalam 1000 dan ia terjadi 4 kali lebih kerap dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Gejala gejala ini selalunya berlaku sebelum kanak- kanak itu berumur 3 tahun tetapi ianya belum pasti lagi PUNCA-PUNCA masalah autism a. Punca masalah ini tidak diketahui b. Faktor penting c. Pengaruh virus dihadapi oleh si ibu semasa mengandung CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME a. Perlakuan yang bongkak b. Tidak takut bahaya c. Tidak merasai kesakitan d. Mengis dan marah tanpa sebab e. Permainan yang luar biasa genetic memainkan peranan ialah yang gangguan memberi pertumbuhan kesan dalam tumbesar seseorang dalam jangka masa pemikiran kanak-kanak dan dalam proses -

HIPERAKTIF (ADHD,ADD) HIPERAKTIF merujuk kepada tingkah laku

kanak-kanak yang terlampau lasak, aktif, nakal, agresif dan keadaannya tidak menentu Kecelaruan tingkah laku ini kerap berlaku kepada kanak-kanak yang berumur 8 tahun dan akan berkurang secara beransur-ansur apabila mereka meningkat dewasa. Hiperaktif dapat dikurangkan dengan bantuan ubat tetapi hanya untuk tempoh masa yang sementara. CIRI-CIRI HIPERAKTIF a. Bersikap agresif serta tidak dapat duduk diam walaupun sekejap b. Sukar memberi tumpuan c. Gemar merayau-rayau dan menganggu rakan-rakan lain d. gemar membuat bising. e. Bersikap keras kepala dan tidak mahu mendengar nasihat. PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT KANAK-KANAK kanak-kanak Hasil kerja yang PINTAR CERDAS potensi kreatif, ialah dan dan

mempunyai unik,

kemampuan tinggi dalam bidang akademik. mereka mengagumkan CIRI-CIRI kanak-kanak pintar cerdas a. Mempunyai kebolehan menilai b. Gemar kepada aktiviti intelektual c. Suka bertanya soalan dan mencari maklumat atas inisiatif sendiri d. Gemar berfantasi dan berfikir e. Gemar menyelesaikan masalah yang rumit f. Bersikap ingin tahu LEMBAM - Lembam bermaksud lembap, tidak cergas,

lemah (kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran atau menerima pelajaran).

- Murid lembam mempunyai tahap keupayaan intelek sederhana atau kurang sedikit - Mereka mempunyai kebolehan melihat tetapi kekurangan kemahiran menerima, mengurus, menyusun, menyimpan, dan mengingat dengan berkesan. - CIRI-CIRI kanak-kanak lembam a. Bermasalah mengenal bentuk huruf. b. Bermasalah menyebut bunyi huruf dengan tepat. c. Menyebut atau membunyikan sesuatu bunyi huruf dengan perlahan. d. Menutup belajar. e. Membaca setiap perenggan terlalu lama. f. Ejaan perkataan seringkali salah. g. Menulis condong. h. Jarak antara perkataan yang ditulis terlalu jauh. i. Lambat sewaktu menulis. perkataan terlalu rapat, kecil, muka dengan buku sewaktu

persekitaran pembelajaran yang kondusif perlu mengambil kira elemen-elemen seperti fizikal, emosi dan social

MATLAMAT pengurusan bilik darjah - matlamat utama pengurusan bilik darjah adalah mengekalkan persekitaran bilik darjah yang positif, kondusif dan produktif - tiga elemen yang peru dipertimbangkan:a. pengurusan masa b. peluang pembelajaran c. pengurusan kendiri CIRI-CIRI BILIK DARJAH YANG BERKESAN

suasana demokratik di dalam bilik darjah guru perlu mengambil tanggungjawab sebagai pendidik dan fasilitator menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan saling menghormati guru mesti percaya setiap murid mempunyai kebolehan untuk mencapai kejayaan guru patut menunjukkan contoh dan teladan yang baik untuk diikuti jadikanlah bilik darjah sebagai tempat yang seronok dan selamat untuk murid-murid guru menunjukkan rasa kecintaan dan semangat yang tinggi untuk mengajar dan mendidik murid-murid

TAJUK

8:

PERANCANGAN

PENGURUSAN

BILIK DARJAH YANG BERKESAN CORAK PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN murid-murid mempunyai perbezaan dari segi matlamat, kebolehan dan personaliti. guru harus mengambil kira faktor-faktor tersebut untuk membentuk satu persekitaran dan pengurusan bilik darjah yang berkesan susunan kelas perlu diberi perhatian. contoh murid lemah diletakkan bersama murid pandai tetapi jika silap perancangan murid yang pandai akan membuli murid yang lemah banyak perkara yang LCD berlaku rosak, di luar perancangan. contoh gangguan

pembelajaran berasaskan individu mempunyai semnagat kekitaan mengamalkan komunikasi yang berkesan di dalam bilik darjah LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAAN PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN dua perkara utama yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam membuat perancangan ialah persekitaran pembelajaran dan komuniti murid yang diingini menetapkan persekitaran pembelajaran ialah membangun pembelajran dan dan mengekalkan mengekalkan persekitaran persekitaran

bising oleh pemotong rumput dan sebagainya. oleh itu,perancangan guru perlu mantap dengan mengambil kira pelbagai sudut

bilik darjah supaya pembelajran yang berkesan berlaku menetapkan mengasuh jenis dan komuniti mendidik murid muird ialah supaya

bertingkah laku untuk menyumbang kepada persekitaran pembelajaran yang kondusif Tiga langkah dalam setiap perancangan:a. b. c. rancang susun praktis

PROSES membina pelan perancangan pengurusan bilik darjah 1. komponen pengajaran 2. komponen pencegahan 3. komponen pembetulan 4. komponen sokongan 5. komponen persekitaran fizikal

Anda mungkin juga menyukai