Anda di halaman 1dari 29

atau kepada perantara yang mengetahui

persoalan objek yang sedang dteliti.


4. Pengamatan (observasi)
Mengamati objek.

BAB 1
STATISTIKA
Latihan Kompetensi Siswa 1
A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C. Data kualitatif
D. Statistik
E. Membuat tabel frekuensi
A. Datum
C. 67,66
B. 126,68
D. Sampling
E. Sampel
B. Data kuantitatif
A. Statistika deskriptif

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi
1. - Karena statistika mempunyai peran atau
tugas untuk menyediakan bahan-bahan
keterangan mengenai beberapa hal untuk
diolah ataupun ditafsirkan, dan juga untuk
menyediakan berbagai alat atau cara untuk
menemukan kembali keterangan-keterangan
yang seolah-olah tersembunyi didalam angkaangka statistik.
- Cabang ilmu seperti ekonometri,
pcychometri, sosiometri dan sebagainya.
2. - Statistika adalah cabang ilmu matematika
yang mempelajari metode pengumpulan,
pengolahan, penafsiran dan penarikan
kesimpulan dari data yang berupa angkaangka.
- Statistika deskriptif dan statistika induktif /
inferensi.
3. - Memberikan keterangan (informasi)
mengenai satu hal.
- Data kualitatif : berbentuk bilangan.
Data kuantitatif : tidak berbentuk bilangan.
4. Dapat dilakukan dengan beberapa cara :
1. Penelusuran Literatur
Menggunakan sebagian atau seluruh data
yang telah dicatat atau laporan data dari
peneliti sebelumnya.
2. Angket (kuesioner)
Menggunakan daftar isian atau daftar
pertanyaan yang sebelumnya harus
disusun dan disiapkan oleh peneliti sesuai
dengan hal yang sedang ditelitinya.
3. Wawancara
Pelaksanaannya langsung mengadakan
tanya jawab kepada responden (objek)

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

5. * Populasi : keseluruhan objek yang akan


diteliti.
* Sampel : populasi yang benar-benar diamati.
6. a. Rp3.436
b. 27 meter
c. 2 ton
d. 66 ton

e. 24 km
f. 28 yard
g. 138
h. 169 Newton

7. a. sampel : 10 siswa yang diamati


populasi : seluruh siswa kelas XII-A
SMU Erlangga.
b. data kualitatif : makanan favorit
data kuantitatif : banyak teman akrab, berat
badan, tinggi badan

Latihan Kompetensi Siswa 2


A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan
1.D. 6
-4 -2

| 7 8
5 7

6
e
2

10

2.B. 7
3

3.B.

Q 3, 5
x 1
1

min

Data: 1 2 3

min

Q
x

maks

| 4 4 5 | 5 6 7 | 7 7 7

Q 3,5 Q
1

6 7

2
2
6,5

maks

Bab 1 | page 1

4. C.

10. D. 32

1
x1 x 2 4 x3 x 4 x 5
8
data : x1
x2
x3
x4

x x2
1
1
2
2
1
RT =
2

1
2
3
4
1 x x 2
x x 5
= 1
2 x3 4
4 2
2

Q Q

Q Q
1

Rk =

1. a. Data : 2

= 2 RT

6. C. 163,25
Data : 157 159

| 164

165

163,5

166

Q Q

Q Q Q

1
Rk = 60 =

1
2
2
1
RT =
2

1
2
3
4
1
=
120 2. 10
4
= 35

8. A.

Q Q

min

2. a. (i)

b. (i)
3

120

2RT Rk

11

13 13

10 10

15

11

16 16

15

30

11

37

| 109 109 111 113 113 115 116 118 118 | 118 120 121 125

|
1

48,9

48, 8

113

49,5

50,3

Q 5
Q 3
Q
x 2 x

Q
3

118

51,6

50,95

min

maks

Q 11
Q 9
Q
x 7 x
2

15

min

maks

16

9 15
12
2
1
(iii) RT =
9 22 1511,5
4
(ii) Rk =

c. (i)

Q 33
Q 30 Q
x 28 x
2

37

min

maks

39

30 37 33,5
2
1
(iii) RT =
30 66 37 33, 25
4
(ii) Rk =

9. C. 13

3 75
2
1
(iii) RT =
3 10 7
5
4

Dari jawaban no.5 diperoleh :


Rk = 2RT -

(ii) Rk =

2RT Rk

167 170

1
RT =
2

1
2
3
4
1
=
160 2. 163, 5 166
4
= 163,25
7. D. 35

162 163

Q 108
Q

101 104 106 107

e. 48,7

10

d.

160

= 2RT
2

c. Data : 28 28 29 | 31 32 32 | 34 35 37 | 37 37 39

Q Q
Q Q

2
1
= 2
4

5,5

4. 8 32

b. Data : 7 8
5. B. Rk = 2RT -

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi

1
x1 x 2 4x 3 x 4 x5
8

x x5
4
2

Q 4 Q

Data : 2 3

x5

maks

3 10 13

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 2

Q 113
Q 108 Q
x 101 x

d. (i)

118

(ii) Rk =
(iii) RT =

2
1

130 = 2

108 118 113

160 = 30 + 2

125
maks

min

Q 2 Q Q

1
4

6. RT = 40 =

108 226 118113

Q Q Q Q 30

1
2

a. Rk = 15 =

Q 65
c. Q - RT = 25
b.

e. (i)

Q
x

49,5

7. Data tekstil :

48,8

Q
x

48, 7

min

50,95

maks

501

499 500

51,6

1
48, 8 50,95 49,875
2
1
(iii) RT =
48,8 99 50, 9549, 6875
4

734

731 732

70 70

70

Q
Q

a.

Q
x

70

min

100

60

120 180

100

520 521

734 734

737

737 750

758

761 763

240

300 300

240

300

1
70 240155
2
1
c. RT =
70 100 240 102, 5
4

0,51

min

maks

min

maks

0,54

1
0,5 0, 530, 515
2
1
c. RT =
0, 5 2. 0,51 0,530,5125
4
b. Rk =

6 7

Q 2
Q 10
Q 14
1

6,5

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

737

Q 734 Q
x 731 x

758

min

maks

b. tekstil : RT =

1
4

763

5012.507 517 508

734 2. 737 758741,5

c. tekstil : RK =

8. RT = 5 =

4
1

batik : RT =

1
2
1
2

501 517509

734 758746

Q 2 Q Q ; Q
1

16

Q 2 Q Q
Q Q = 20 - 2 Q = -12
x x x x = -12
20 =

5.

521

(ii) batik :

0, 53

517

batik : RK =

Q 0,5
Q
x 0, 49 x

507

b. Rk =

4. a.

Q 501 Q
x 499 x

240

maks

517

100

Q
x

508 513

a. (i) tekstil :

3. Data :

70

507

Data batik :

(ii) Rk =

60 65

504 507

2
a. x x x x = -24
1
2
4
5
b. (

x x x x
1

)(

Q Q )
1

= -24 (-12)
= -12
1
c. Rk =

3
2 1
1
=
12
6
2

Bab 1 | page 3

Latihan Kompetensi Siswa 3

7. A.

A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan

2
2

x x
6

5a 3c
2
3
L=

2 3

PD =

9. C.

4 2

10 5

5, 5

11

13

16

12

10. D. 20

Q L ( Q - L)
= Q Q + 2L

PL PD =

Q Q + 2. 2
Q Q
= 4
Q Q
3

Q

= 4
Q Q
1

1
2
1
2

11. A. 9
Data: 2

Q Q

6. C. 7

= 4 (7 2 )
= 20

3
=
2.

1
3
3
1
2
= Q Q + 3 Q Q

=3=

Q - L ( Q +L)
= Q Q 2L

Q 2 c a

PD PL =

Rk = 4 =

Q 5 Q 8,5 Q
Q Q 12 5 7
koef. Q =
Q Q 12 5 17

Q Q
1

7
17

Data : 2

3
= a
c a
2
5
3
= a c
2
2
1
=
5a 3c
2
5. D. 4

3
2L = 2.

3
2
= 3 (6 4)
=6

Q Q x x
3

Q Q
Q Q

3
L=
2

x x | x x x
Q
Q
Q
2

8. C. 6
Data : 2

x x

3
2
2 5
Data : x1

=2=

Q Q Q Q 10
Q Q Q Q 4

Q Q x x

H=

4. E.

koef.

3. C.

1
2
1
2

Rk = 5 =

x x
x x
2
2. B.

2 x x
Data : x x x x x x x
Q
Q
Q
1. A.

2
5

L=

3
2

Q 4 Q

Q Q 32 10 4 9
3

9
3

11

14

10

Q Q 8 Q Q
Q Q 6 Q Q
1

+
14 = 2

=7

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 4

12. E. -5
Data: 2

PD =

11

14

10

1. a. Data :

Q L

Q 32 Q Q
1

Q 4 Q
1

PL =
=

3
2
b. Data :
L=

11

10

Q 2 Q Q
3

min

25

-2

range = 25 2 = 23
H=93=6
3
L=
9 39
2
c. Data :

-7

-6

-4

-5

Q 6,5 Q
1

-3

-1

1,5

15

range = 3 (-8) = 11
H = -1,5 (-6,5) = 5
3
L = .5 7,5
2
2. a. Data :

20 36 46

50

50 51 52

Q -L
1

54

60 65 66

68

77 80 94

5,5

10

12

18

Q 8,5 Q 13,5
range = x x 18 3 15
1
1
Q = 2 Q Q 2 13,5 5,54
PD = Q - L
1

maks

min

1
5
3
3
1
2
1
=
5.68 3.50
2
= 95

Q 32 Q Q
1

3
= 5,5 . 8
2
= -6,5
PL = Q + L
3

20 < PD=23; jadi 20 adalah peneilan


15. D. 3
Data : 2 3 4
1
=
9 3
3
d
2

1
=
5
3
1
3
2
1
=
5.50 3. 68
2
= 23
PL = Q - L
=

49

14. A. 20
Data :
PD =

48

-8

5
3

2 3 2 1
1
=
5.10 3. 4
2
= 19
=

30

29

Q Q 32 .17 512 25,5

14

27

18

maks

14
1

13. B. 19
Data: 2

13

Q
Q 22,5 Q
range = x x 49 3 46
H = Q Q 30 13 17

5
3

2 1 2 3
1
=
5.4 3. 10
2
= -5
=

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi

3
2

Q Q
3

= 13,5

11

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 5

b. Data :
3

Q 8 Q
1

8,5

8 5 3

8 5 13

Q Q Q Q 200
1
=
Q Q 50 Q Q 100
2

1
2

12

5. PD + PL = 100

d. Data :

6,453

8,628

8,772

9,434

10,624

Q - L + Q + L = 100
Q + Q = 100
1

range = 10,624 6,351 = 4,273


1
=
9,434 6,4531, 4905
d
2
3
PD = 6,435 -
9, 434 6, 453= 1,9815
2
3
PL = 9,434 +
9, 434 6,453= 13,9055
2

1
Qd = 2

Q Q 25 Q Q 50
3

Q Q
1

Q
Q

9
3

10

a. koef.

a. Range = 10 4 = 6

b.

b.

Q 5
Q 8
x 4 x 10
1
c. Q =
Q Q 12 8 5 1, 5
2
d

min

maks

3
3
d. L =


8 54,5
3
1
2
2
e. PD = Q - L = 5 4,5 = 0,5

100
+

3. Data :
5

Q Q 100 1
Q Q 200 2
b. Q = 50 ; Q = 150
c. Q Q = 50 x 150 = 7500
3
3
d. L =
Q
150 50150
Q
2
2
e. PD = Q - L = 50 150 = -100
PL = Q + L = 150 + 150 = 300
Q

a. koef.

Q 100
Q 50
1

range = 12 3 = 9
1
=
7 32
d
2
3
PD = 3 -
7 3= -3
2
3
PL = 7 +
7 3= 13
2

6,351

4. Rk = 100 =

6
2

Q Q
Q Q

nilai data normal.

range = 18 3 = 15
1
1
=
9 8
d
2
2
3
PD = 8 -
9 8
2
3
= 8 - = 6,5
2
3
PL= 9 +
9 8
2
3
= 9 + = 10,5
2
c. Data :
3

f. koef.

18

Q
Q

Q Q
Q Q
3

75 ;

Q 25
1

50 1

100 2

25 1

75 3

c. L =

150

3
2

Q Q 32 5075
3

Q - L = 25 75 = -50
PL = Q + L = 75 + 75 = 150

d. PD =

PL =

+ L = 8 + 4,5 = 12,5

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 6

- ASEAN turun :
30, 6
23, 7

12 .326,6
16.351, 8
100
100

Latihan Kompetensi Siswa 4


1. 1984/1985

= 3.771,9396 + 3.875,3766
= 103,437 juta/million US$
- AS turun :
27,9
23,2

12.326, 6
16. 351,8

100
100

= 3.439,1214 + 3.793,6176
= 354,4962 juta/million US$
1985/1986

c. MEE naik :
19,3
13, 7

12. 326,6 16.351,8


100
100

= 2.379,0338 2.240,1966
= 138,8372 juta/million US$
4. a.

1986/1987

2. ternak dan populasi :


sapi/perah

kerbau

kuda

babi

kambing

domba

9.738.400

3.493.000

715.100

6.215.900

10.737.800

5.318.000

3. a.
Nilai impor (dalam persen)
Negara

Tahun

ASEAN

1983
23,7

1987
30,6

Jepang
AS
MEE

23,9
23,2
13,7

11,8
27,9
19,3

lainnya

15,5

10,4

b. Jepang, negara lainnya, ASEAN dan AS


- Jepang turun :
11,8
23, 9

16.351, 8 12.326,5
100
100

= 3.908,0802 1.454,527
= 2.453,5532 juta/million US$
- negara lainnya turun :

15, 5

10,4

16.351,8 12.326, 6
100

100

= 2.534,529 1.281,9664
= 1.252,5626 juta/million US$

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 7

b.

b. pada hari ke 5.
7. a.

b. (i) minggu 14 dan minggu 16


(ii) minggu 4 dan minggu 6
c. minggu 15

Latihan Kompetensi Siswa 5


A. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan
Materi
5.

1. Data :
5 5 7 8

17

18 19 21 22 | 22 28 28 29

31

32 34 37 39

22

a.

Batang
0
1
2
3

6. a.
b. PD =
=

Daun
5578
789
122889
12479

Q -L
1

Q - 2
Q Q
3

= 17 -

31 17
2

= -4
PL =

+L

= 31 + 21
= 51
Ternyata setiap data x, memenuhi
PD x PL. Jadi tidak ada pencilan.

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 8

2. a.

B. Evaluasi Kemampuan Analisis


Kedalaman
11
13

Batang
6
7

Daun
45666778889
0012223334455

1. a.

b.

Q -L

PD =

PL =

min

x
x

x
x

koef.

Q Q
Q Q

10 12 15 19 23 24 26 28 32 34 36 38 40 41 46

b.
4. a.

Daun
445556666777889
000011112222233

159,5

6,5 5 1,5
3

6,5 5 11, 5 23

Batang
11
12
13
14
15
16
17
2

Daun
9
568
2555688
00224455667789
00234678
13488
36

146
155

min

maks

176

min

Q 138 Q
x 119 x
c. PD = Q - L

Q 156 Q 161
x 154 x 163
1

2. a.
Kedalaman
1
3
7
14
8
5
2

d. Ya.

3. Data :

b.

10

maks

c. koef. range :
min 10 3 7
maks

min 10 3 13
maks

= 73 + 9
= 82
Tidak ada pencilan.

Batang
15
16

6, 5

Q
x

+L

Kedalaman
15
15

Q 5
x

3
Q1 2 3 1
3
= 67 -
73 67
2
= 58
=

b.

Q - 2
Q Q
3

3
= 138 -
155 138
2
= 112,5
PL = Q + L

maks

5. a. Data :
8 8 9 9 9 9 11 12 14 21 31 32 34 34 38 40 43

Kedalaman
5
3
1
5
2

Batang
0
1
2
3
4

Daun
88999
124
1
12448
03

d.

= 155 + 25,5
= 180,5
1
1
=

155 138 8,5
d
3
1
2
2

1
1

34 912,5
1
2 3
2
1
RT = Q 2 Q Q
1
2
3
4
1
=
9 2.17, 5 34
4
1
=
78= 19,5
4

b. Rk =

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 9

3.

a. Histogram
Kedalaman
1
3
1
6
6
8
5
3
3
2
1
1

Batang
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Daun
8
026
4
000266
004488
00224468
00468
246
268
66
6
2

a.

b.

92

Q 76 Q 110
x 38 x 152
Q Q 110 76 34 17
c. koef. Q =
Q Q 110 76 186 93
1

min

maks

Latihan Kompetensi Siswa 6


A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan
1. B. 15
2. D. 162
3. B. 5
panjang kelas : 154,5 149,5 = 5
4. B. 70
selisih nilai tengah terbesar dan terkecil :
95,5 25,5 = 70
fi
5. D.
100%

6. A. k log 10.

3, 3

7. E. 42 43
8. E. 42,5
9. C. 30
selisih : 50,5 20,5 = 30
10. E. 50 - 60
B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan
Materi
1.
Interval Kelas
8,5 8,9
9,0 9,4
9,5 9,9
10,0 10,4
10,5 10,9
11,0 11,4
11,5 11,9
12,0 12,4

Frekuensi
2
8
10
22
28
9
7
2

Tepi int. Kelas


8,0 8,4
8,5 8,9
9,0 9,4
9,5 9,9
10,0 10,4
10,5 10,9
11,0 11,4
11,5 11,9

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Nilai Tengah
8,7
9,2
9,7
10,2
10,7
11,2
11,7
12,2

b. 46
2. a. 39,5
b. 60,49
c. 15,49
d. 69,5
e. 80,49
f. 10
1
g.
100
h. 1
i. 60,00 69,99
3. a. 99,5
b. 90,49
c. 75,49
d. 89,5
e. 100,49
f. 10
g. 16
16
h.
65
i. 70 79,99

Bab 1 | page 10

4. a.
Interval Kelas
115 119
120 124
125 - 129
130 134
135 139
140 144
145 149
150 154
155 159
160 164
165 169
170 174
175 179

Frekuensi
1
0
3
1
6
6
8
5
3
3
2
1
1

b. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari


Panjang (mm)
<115
<120
<125
<130
<135
<140
<145
<150
<155
<160
<165
<170
<175
<180

Frekuensi
kumulatif
0
1
1
4
5
11
17
25
30
33
36
38
39
40

5. a.b.

c.

Interval Kelas
10 19
20 29
30 39
40 49
50 59
60 69

Frekuensi
3
19
21
34
16
7

Kurang dari
<10
0
<20
3
<30
22
<40
43
<50
77
<60
93
<70
100

Lebih dari
>10
100
>20
97
>30
78
>40
57
>50
23
>60
7
>70
0

Frekuensi Relatif (%)


3
19
21
34
16
7

d.

c. Histogram

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 11

6. D. 6,8
2.8 3. 6
x
6,8
5
7. C. Rp1.925
4000.5 2000 .8 2000. 10 1000. 17
x
1925
40
8. D. 16
7 5 13 x 9
x
10
5
34 x 50
x 16
9. A. 9

Latihan Kompetensi Siswa 7


A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan

1. B.

n x n x n x
n n n
1

11. A. 49
39 x 75 x > 39
39 x 75 114 x
x

3
3
jika x 49 147 114 x
x = 33
(tidak mungkin) sebab x > 39

3. B. 11

12,5. 8 15.6 x
15
100 + 90 + x = 201
x = 11
13,4 =

4. A.10

4.10 6. 20 2. x
12

12. C. 2
x

6 x 126
21
x y 6, 2 126 y 124
20
y=2

40 + 120 + 2 x = 180
2 x = 20

x = 10

= 11

10. C. 8
a b c d
=
20
1
4
a+b+c+d = 80
a b c d 4 x
=
12
2
4
80 + 4x = 48
4x = -32
x = -8

2
3
10.16 20.17
2
x
16
30
3

5. E. 8
x

2. D. 16

15 =

x x 2 x 4 x 6 x 8
x
11
5
5x 20
11
5
5x 20 55
5x 35
x 7
7 9 11
pertama =
9
3
3

x = 11n

x 29 13 11n + 29 = 13n + 13
n 1

16 = 2n
n=8

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

13. B. 13 tahun
x x 2 x 4 2 x 3 2 x
x
16
5
7x + 3 = 80
7x = 77
x = 11
anak ke-2 = x + 2 + 13 tahun

Bab 1 | page 12

14. E. 1:2
35. x 50. y
x
40
x y
35x + 50y = 40x + 40y
10y = 5x
y
5 1

x 10 2

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi
1. a. mean =

m =4
1
1
Q = 2 Q Q 2 5,5 1, 52
e

15. E. 100
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
x
10
10
16.

17.

m
Q

1
8 54, 50
2
c. mean = 106,17
me = 103

x 12n
x x 6
x a .... x a
i

min

n
12n a

2
bn
12 a

2
2
12 a 4
a=8

a
xmaks x min a 3
b
b
xmaks x min 3b 6

x na 2
i

bn

b=2
a b=8 2=6

20. A. 50

40

baru

51

x 2040
i

x 90 2040 90 50

39

39

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

1
23 182,50
2
f. mean = 49,80
me = 49,50

1
50,45 48, 80, 82
2
g. mean = 13,54
me = 13

15 12 1,50
2
h. mean = 12,50
me = 11
d

1 1 1
0,06
2 4 8
e. mean = 20,36
me = 20

19. E. 5,31
x
6
x 6n
n
x 8
6n 8
6,25
6, 25
n 1
n 1
6 n 8 6,25n 6,25
1,75 = 0,25n
n=7
x 8 3 4 5 4 8 5 2 4

baru
n 9
42 43

5,31
16

105 1031
2
d. mean = 0,24
me = 0,20

18. B. 6

i
12
n
range = maks

b. mean = 64
=6
e
d

2 3 4 5 6
4
5

16 9
3,50
2
i. mean = 4,80
me = 5

1
5,5 4 0, 75
2
j. mean = 5,10
me = 5

1
6 31,5
2

4.20 5. 40 6. 30 7. 10
2. x
5, 3
100
15.1, 62 20. 1,48 10.1, 53 18.1, 40
3. x
1, 5
63
17.79 25.74 32. 82
4. x
78,61
74

Bab 1 | page 13

46.6, 75 4.7
5. x
67,7
50
5. 160 x
6. x
165
6
800 + x = 990
x = 190 cm
4.10 5. 8 10. 20 7. 13 20.24
7. x
17,02
50
10.16 20.17
8. x
16, 67
30
x
9.
5,1 x 204
40
x 9, 0 204 9
x

5
39
39

x 80 x 720

15.

x x

x 80 x 800
10
x 2. x
12

83 800 2 x 996
2 x 196

x 98
12.

2n 16
n 8

8. 12, 5 6. 15 15
17. x 13,4
15
100 + 90 + 15 = 201

x
x

12. 000x 9. 000 y


18. x 10. 000 / ons
x y
1000 y = 2000 x
1000 x

2000 y
x:y=1:2

x = 2 + (-5) + 4 + (-8) = -7
b. y = 5
c. xy = -6 + 40 + 40 + (-48) = 24
d. x = 4 + 25 + 16 + 64 = 109
e. y = 9 + 64 + 100 + 36 = 209
f.
x y = (-7).(5) = -35
g. xy = 2.9 + (-5).64 + 4.100 + (-8).36

19. a.

= -190

x y x y = x

x 7 5,1 5n 7 5,1n 5,1

2 x
6

1. a.

x 6, 25 x 150

x
x

eni

3 = 2

j 1

+18

j 1

= 2. (-4) + 18 = 10

x x 1= x - x
6

6, 2 150

-y

C. Evaluasi Kemampuan Analisis

0,1n 1, 9
n 19

14. x

25

= (4 - 9)+(25 64)+(16 100)+(64 36)


= -5 + (-39) + (-84) + 28
= -100

24
x

xeni

= 11

15

h.

x 5 x 5n
n 1

100

x 29 13 11n 29 13n 13

13.

820

x 11 x 11n
n 1

x
x

42
x x y 5,9 252 x y 236
40
x y 16

11.

82 720

x 6 x 252

16.

260. 000. p 210.000. 10


10. x
250. 000
p w
10.000 p = 40.000 w
p 4

w 1
p :w =4:1

10

155

eni

b.

j 1

2
j

j 1

j 1

= 10 (-4) = 14

x 5= x 10 x
6

c.

2
j

j 1

25

j 1

= 10 -10.(-4) + 150 = 200

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 14

2.

x x = x x
x
= x
n
x
= x n
n
j

5. D. 67,45 kg

Berat Badan
(kg)
60 62
63 65
66 68
69 71
72 74

=0
3. 1 + 8 + 27 + . + n =

i
i1

x i 1
n
73. x 71. y
4. x 71,8
x y
0,8 y = 1,2 x
0,8 x

1, 2 y
x:y=2:3

Interval
20
30
40
50
60
70
80

47 1581

x
x

Nilai Tengah
x
12
17
22
27
32
37

Frekuensi
(f)
5
6
8
12
6
3

fx
73,5
241,5
356
654
580,5
447
422,5

7. B. 24,12

wali

wali

29
39
49
59
69
79
89

fx 2775 55,5
f 50

x 46,5 x 1581
wali

305
1152
2814
1890
584

5. x

35

Frekuensi
(f)
3
7
8
12
9
6
5

fx

6. D. 55,5

Nilai Tengah
x
24,5
34,5
44,5
54,5
64,5
74,5
84,5

fx 6745 67, 45
f 100

34
x

Jumlah karyawan
(f)
5
18
42
27
8

Nilai Tengah
x
61
64
67
70
73

1645

Interval

56kg

10
15
20
25
30
35

Latihan Kompetensi Siswa 8


A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan
1. D. 20
4.20 5. 40 6. 70 8a 10.10
x
6
140 a
800 + 8a = 840 + 6a
2a = 40
a = 20
2. B. 40
3. 3 4. 5 5.12 6.17 7.14 8. 6 9.3
x
6, 06
60
lulus jika x i > 5,06
maka, banyak siswa yang lulus :
17 + 14 + 6 + 3 = 40
3. E. 2,93
1.5 2. 8 3. 7 4. 4 5.6
x
2,93
30
4. E. A,B dan C benar

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

15
20
25
30
35
40

fx 965 24,125
f 40

fx
60
102
176
324
192
111

8. C. 30
10.8 20. 10 20. a 40 .15 50. 7
x
30,5
60
1230 + 20a = 1830
20a = 600
a = 30

2
3
4.30 5. 60 6. 90 7.60 8. 60 9. 60
2
x
6
360
3

9. B. 6

10. D. Rp110.000

x 60. 000 20. 000.45 30. 000.45 45.000. 90 50.000. 30

60.000. 30 70. 000.30 x .90


360
21.600.000 = 11.700.000 + 90 x
90 x = 9.900.000
x = 110.000

Bab 1 | page 15

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi

4. a.

1. A = 74,5
Nilai
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99

f
3
21
33
15
8

x
54,5
64,5
74,5
84,5
94,5

d=x-A
-20
-10
0
10
20

fd
-60
-210
0
150
160

fd 74,5 40 75
80
f

x A

2. A = 39,5 ; C = 10
x

d=x-A

A
u x
c

Fu

14,5
24,5
34,5
44,5
54,5
64,5

3
20
21
34
15
7

-25
-15
-5
5
15
25

-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5

-7,5
-30
-10,5
17
22,5
17,5

Interval
10
20
30
40
50
60

19
29
39
49
59
69

a. x = A + C.

b.
Uang Saku
(ribu rupiah)
60 69,9
70 79,9
80 89,9
90 99,9
100 109,9
110 119,9
120 129,9

fu

= 39,5 + 10.

36
100

Nilai Tengah
(x)
65,4
75,4
85,4
95,4
105,4
115,4
125,4

Frekuensi
(f)
3
16
25
46
35
13
2

Nilai Tengah
(x)
15
25
35
45
55
65
75

Frekuensi
(f)
5
3
4
x
2
6
13

fx 13. 366 95,47


f 140

= 43,1
b. 41 keluarga.

fx
196,2
1206,4
2135
4388,4
3689
1500,2
205,8

3. A = 49,5 ; C = 10

5.

Interval

fx

fd

fu

09
10 19
20 29
30 39
40 49
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99

4,5
14,5
24,5
34,5
44,5
54,5
64,5
74,5
84,5
94,5

3
5
7
10
12
15
12
6
2
8

-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
45

-4,5
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5

13,5
72,5
171,5
345
534
817,5
774
447
169
756

-135
-175
-175
-150
-6
75
180
150
70
360

-13,5
-17,5
-17,5
-15,0
-6,0
7,5
18
15
7
36

a. cara biasa :
fx 4100
x

51, 25
f
80

b. cara deviasi :
fd
140
x A
49,5
51, 25
f
80

c. cara coding :

fu
x = A + C.
f

= 49,5 + 10.

14
80

= 51,25

Interval
10
20
30
40
50
60
70

20
30
40
50
60
70
80

fx 52 1765 45x
33 x
f

fx
75
75
140
45x
110
390
975

1716 + 52x = 1765 + 45x


7x = 49
x=7

Latihan Kompetensi Siswa 9


A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan
1. B. 3,12
H=

1 1 1 1

2 3 4 5
= 3,12

4
240

30 20 15 12
77
60

2. A. x G H

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 16

3. C. 7,55

9 25 36 36 49 100 144
57
7
= 7,55

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi

k=

4. A. 11,25
10 8 12 15
x
11, 25
4
5. E. 5,87
H=

7
5,87
1 1 1 1 1 1
1

3 5 6 6 7 10 12

6. C. 10
G = 3 x.16. 50 20
800x = 8000
x = 10
7. C. 16 dan 4
x x
x 1 2 10 x1 x 2 20
2
G = 2 x1.x 2 8

x1 .x 2 = 64

64
x1
x1 x2 = 20
64
x1 = 20
x1
x2 =

x1

20 x 64 0

x1 16
x1 40
x1 16 ; x2 4
8. C. 80
100 60
x
80 km/jam
2
9. C. 2,668

3
15
G = 4 15. . 1500.
2,668
2
10.000
10. A.

2
7

G = 2.4. 8 3 64 4
3

4 16 64
28 2 7
3
G
4
2

K 2 7
7

K=

1. G = antilog
log107 log 132 log120 log110

log130 log 126 log116 log122

= antilog (1,0795) = 12

log 2 log 4 log 8 log16

log 32

2. a. G = antilog

= antilog (0,9031) = 8
2 4 8 16 32
x
12,4
5
log 3 log 5 log8 log 3

log 7 log 2

b. G = antilog

= antilog (0,6171) = 4,14


3 5 8 3 7 2
x
4, 67
6
log 28,5 log 73,6 log 47, 2

log 31,5 log 64,8

c. G = antilog

= antilog (1,6611) = 45,35


28,5 73, 6 47, 2 31, 5 64,8
x
49,12
5
d. G = 2 300. 600 300 2
300 600
x
450
2
3
3
3. a. H =
3
1 1 1 6

2 3 6 6
2 3 6
2
x
3
3
3
4
4
40
b. H =

0, 22
32 48 61 42 183 183

10 10 10 10
10
3,2 4,8 6,1 4, 2
x
4,575
4
c. Rataan harmonis tidak ada (tidak terdefinisi)
karena ada data 0.
0 2 4 6
x
3
4
9
d. H =
208,82
0,0430993
x 2007
x

223
9
9

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 17

4. a. k = 112 232 35 2 625 25

2, 7 3, 8 3,2 4, 3
12,615
4
2

b. k =

10.000 4.000 5. 000 2. 500


5. x
5375
4
jadi, rataan harga kain per helai : Rp5.375
6.

5. log 2 12. log 7 15. log12

25 log 17 12. log 22 9. log 27


2. log 32

4. a. G = antilog
80

b. k = 210 7 24 1230 1750 22 24 2718 324

x y

9 x y 18

2
2

5. b.

xy 7, 2 xy
7,2
2

7, 22

y
2

7, 2

18

x 18 x
7,2 0
5. log 34,5 4. log 44, 5 6. log 54,5

7 log 64, 5 8. log 74,5 7. log 84, 5


3. log 94,5

7. G = antilog
40

2500 1200 500 2500 1200 500

v
500
400 250
4200
10
v
v = 420

7. b. H =

34

8. H =

4.

1
1
1
1
1
1
8. 6. 5. 9. 2.
12
13
14
15
16
17

12. log 10 27. log 20 72. log 30

92 log 40 100. log 50

9. G = antilog

303

2 4 6 8 10 12
34
10

10. k =

14

30

C. Evaluasi Kemampuan Analisis

3
5
100. 000

80. 000

100
100 320.000
3
= Rp6.800

1. x 100

8 14 6
1
2. x
9 bulan
3
3
2

2. 8000
3. H =

88, 89
1
1
180

80 100

10 12
29.35
10. 29 12. 35

31, 45

Latihan Kompetensi Siswa 10


A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan
1. C. 12

f f1

2. E. Lo o
.c
2 fo f1 f 1
3. D. 5 dan 8
4. C. 14
5. E. 55,21
12 8
mo 49,5
.10 55, 21

2. 12 8 9
6. A. 50 - 59
7. B. 46
8. B. 27,80
30 18
mo 25,5
. 5 27,80

2
.
30
18 16
9. C. 53,7
25 18

mo 45
. 15 53,75

2.25 18 20
10. C. 12
23 21
mo 11, 5
.4 12

2.23 21 10
B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan
Materi

263 247

1. mo 49,5
.10 50, 59

2
.
263

247

133

2. a. mo = 12
b. mo = 2,3,7
c. mo = 21,22,23,26,27
d. tidak ada modus
e. mo = 5
f. mo = 9

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 18

7. E. 70,95

3. me = 6 ; m o = 9

1.140 30

. 0.3 = 70,95
=
70
,
9

Q1
27

6 9
x
7,5
2
4.
Interval
20
30
40
50
60
70

29
39
49
59
69
79

Frekuensi
(f)
5
10
5
22
11
7

fx

24,5
34,5
44,5
54,5
64,5
74,5

122,5
345
222,5
1199
709,5
521,5

22 5
a. mo 49,5
. 10 55, 36

2. 22 5 11

fx 3120 52
f 60

5.
10 25
25 40
40 55
55 70
70 85
85 100

Frekuensi
(f)
6
20
44
26
3
1

fx 4795 47,95
f 100

3.799

550

4
. 5 = 46,5
Q3 = 44, 5
120

9. C. 5,5

b. x

Interval

8. B. 46,5

fx

17,5
32,5
47,5
62,5
77,5
92,5

105
650
2090
1625
232,5
92,5

44 20

mo 39,5
.15 47,36

2
.
44

20

26

1.112 16

. 4 = 14,7
=
11
,
5

Q1
18

3. 112

79

4
. 4 = 25,17
Q3 = 23,5
12

1
1
Qd = 2 3 1 2 25,17 14,17 5, 5

10. B. 0,273
koef.

Q Q
Q Q
3

25,17 14,17

0, 273
25,17 14,17

Latihan Kompetensi Siswa 11

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi

A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan

1. a.

1. C. Rp138.750

2.40 17

.9
=
136
,
5

Q2
12

= 138,75 (ribu rupiah)


2. B. 2,5
3. B. 57

Nilai

Frekuensi

Nilai

Frekuensi

<20,5
<30,5
<40,5
<50,5
<60,5
<70,5
<80,5
<90,5
<100,5

0
5
13
25
40
60
76
90
100

>20,5
>30,5
>40,5
>50,5
>60,5
>70,5
>80,5
>90,5
>100,5

100
95
87
75
60
40
24
10
0

b.

2.50 20

4
.10 = 57
Q2 = 54, 5
20

4. D. ogif
5. D. median, rataan hitung, dan modus A adalah
sama.
6. B. 66,6
1.120 15

4
.10 = 66,6
Q1 = 59, 5
21

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 19

1. 100

13
. 10 = 50,5
c. Q = 40,5 4
1
12

2. 100

40

4
. 10 = 65,5
Q2 = 60,5
20

3.100

60

4
. 10 = 79,875
Q3 = 70,5
16

1
d. Q =
14, 6875
d
1
2 3

koef.

Q
Q Q
Q Q
3

1.216

34
4
. 0,3 = 17,267
3. a. Q = 17,1
1
36

2.216

70
4
. 0,3 = 17,615
Q2 = 17, 4
53

3. 216

123
4
. 0,3 = 17,954
Q3 = 17,7
46

100 70
b. 17,4 +
.0,2 = 17,5

53
jadi, umur yang termasuk adalah yang
kurang dari 17,5 tahun.
4.

Ulangan I

Nilai

Frekuensi

Nilai

Frekuensi

<30,5
<40,5
<50,5
<60,5
<70,5
<80,5
<90,5

0
2
8
16
20
23
25

>30,5
>40,5
>50,5
>60,5
>70,5
>80,5
>90,5

25
23
17
9
5
2
0

a.

29,375

0, 225
130,375

1.30 6

. 10 = 52,375
2. a. Q = 50, 5 4
1
8

2. 30 14

. 10 = 61,93
=
60
,
5

Q2
7

3.30 21

4
. 10 = 73
Q3 = 70,5
6

x 6
b. 50,5 +
.10 = 55 x = 9,6
8
jadi, siswa yang lulus sebanyak :
30 9,6 = 20,4 20 orang.

10 6
c. 50,5 +
.10 = 55,5
8
jadi, batas nilai lulusnya adalah 55,5.

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 20

1. 25

2
4
. 10 = 45,81
b. Q = 40,5
1
8

2.25

8
4
. 10 = 56,125
Q2 = 50,5
8

3.25

16
4
. 10 = 67,375
Q3 = 60,5
4

c. Banyak siswa yang harus lulus :


55
x 25 = 13,75
100
Berarti yang tidak lulus : 25 13,75 = 11,25

11,25 8
50,5 +
.10 = 54,5625

jadi, agar 55% siswa lulus maka nilai batas


lulusnya adalah 54,5625.
Ulangan II
Nilai

Frekuensi

Nilai

Frekuensi

<30,5
<40,5
<50,5
<60,5
<70,5
<80,5
<90,5

0
1
3
6
16
23
25

>30,5
>40,5
>50,5
>60,5
>70,5
>80,5
>90,5

25
24
22
19
9
2
0

1.25

6
4
. 10 = 60,75
b. Q = 60,5
1
10

2. 25

6
4
. 10 = 67
Q2 = 60,5
10

3.25

16
4
. 10 = 73,25
Q3 = 70,5
7

11, 25 6
c. 60,5 +
.10 = 65,75
10
jadi, agar 55% siswa lulus maka batas
nilai lulusnya adalah 65,75.
1.43,72

7, 3

. 10 = 37,97
5. a. Q = 34, 5 4
1
10,45

2. 43, 72 17, 75

. 10 = 48,84
=
44
,
5

Q2
9, 47

3.43,72 27,22

4
. 10 = 62,9
Q3 = 54,5

6,63

1
1
b. Q =

62, 9 37,9712, 465
d
1
2 3
2

c. koef.

Q
Q Q
Q Q
3

24, 95

0,247
100,87

1.159

20
4
. 10 = 26,083
6. Q = 19, 5
1
30

2.159

50
4
. 10 = 36,056
Q2 = 29, 5
45

3. 159

95
4
. 10 = 46,43
Q3 = 39,5
35

Q = 50 ; Q = 70 ; Q = 80
1
1
b. Q =
Q

80 5015
Q
2
2

7. a.

c. koef.

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Q Q
Q Q
3

80 50 30
3

80 50 130 13
Bab 1 | page 21

2.1000

102 a

4
. 25 = 413,11
8. Q = 399,5 +
2

326

398 a
. 25 = 13,61

326
398 a = 177,4744
a = 220,5256 220
f
=
525
+
a + b = 1000

7. D. 17,22

1.159

10
. 10 = 17,22
D 1 = 9, 5
18

8. E. 50,5

2. 40

10
. 10 = 50,5
D 2 = 40,5
5

525 + 220 + b = 1000


b = 255

B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan


Materi

Latihan Kompetensi Siswa 12


1.

Nilai

A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan

110
120
130
140
150
160
170
180
190

1. C. 47
D 4 = x 4 + 0,6
x 5 x4
= 45 + 0,6 (50 45)
= 47
i
n 1 4
13 1

= 5,6
10
10
2. B. 20,4
i
n 1 1
13 1

= 1,4
10
10
jadi, D 1 = x1 0, 4
x2 x1
= 20 + 0,4 (21 20)
= 20,4
3. D. 64
i
n 1 7
13 1

= 9,8
10
10
jadi, D 7 = x7 0, 8
x8 x 7
= 60 + 0,8 (65 - 60)
= 64
4. E. 29
i
n 1 5
13 1

=7
10
10
D 5 = x 7 = 29
5. B. 3
i
n 1 5
27 1

= 14
10
10
D 5 = x14 = 3
6. C. 28

5.50

14

10
. 7 = 27,5 28
D 5 = 20,5
11

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

a. D 1 =

b. D 3 =

c. D 5 =

d. D 7 =

e. D 9 =

120
130
140
150
160
170
180
190
200

Frekuensi
6
25
48
72
116
60
38
22
3

1. 390

31
10
. 10 = 131,17
129,5
48

3.390

79
10
. 10 = 144,78
139,5
72

5. 390

151
10
. 10 = 153,29
149, 5
116

7.390

267
. 10 = 160,5
159,5 10

60

9
.
390

327
10
. 10 = 175,815
169,5

38

i
n 1 2
14 1

=3
10
10
D 2 = x 3 = 22
i
n 1 4
14 1
b.

=6
10
10
D 4 = x 6 = 26
i
n 1 6
14 1
c.

=8
10
10
D 6 = x 8 = 29

2. a.

Bab 1 | page 22

d.

i
n 1 8
14 1

= 12
10
10
D 8 = x12 = 34

3.50

10

10
. 10 = 45,75
3. a. D 3 = 39,5
8

6. 50

18

. 10 = 59,5
D 6 = 49,5 10
12

D 3 + D 6 = 45,75 + 59,5 = 105,25


8.50

39

. 10 = 71,17
b. D 8 = 69,5 10
6

5.50

18

. 10 = 55,33
D 5 = 49,5 10
12

D 8 - D 5 = 71,17 55,33 = 15,84

4. D 2 =

D3=

D4=

D5=

D6=

D7=

D8=

2. 77

12
. 4 = 9,01
7,5 10
9

3
.
77

21
10
. 4 = 11,99
11,5
17

4. 77 21

. 4 = 13,8
11,5 10
17

5.77

38
10
. 4 = 15.63
15,5
15

6.77

38
. 4 = 17,68
15,5 10
15

7
.
77

53

10
. 4 = 19,75
19,5
14

8.77

53
10
. 4 = 21,95
19,5
14

9.77

67
10
. 4 = 25,03
D 9 = 23, 5
6

a. (D 7 + D 5 + D 3 ) (D 6 + D 4 + D 2 )
= 47,37 40,49 = 6,88
b. (D 8 + D 6 + D 4 + D 2 ) (D 9 + D 7 + D 5 + D 3 )
= 62,44 72,4 = -9,96
5.100

35 a

. 10 = 30
5. D 5 = 29,5 10
30

1,5 = 50 (35 + a)
a = 15 1,5
= 13,5
n = 100 = 75 + a + b
b = 100 75 13,5 = 11,5

Latihan Kompetensi Siswa 13


A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan
1. C. 2,75
3 5 6 7 8 10 11 14
x
8
8
1
MD =
5 3 2 1 0 2 3 62,75
8
2. E. 2,8
7 11 13 9 15
x
11
5
S=

4
6
3
4 5 3 10 8 12
x
7
6
1
S=
9 4 16 9 1 258 6 4 6
6
6
3

3. D.

4. E. 8
10 8 6 14 12
x
10
5
1
2
S =
0 4 16 16 48
5
5. E.

14
6 11 5 9 15 14
x
10
6

S=

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

16 0 4 4 16 8 2 2 2, 8
5

16 1 25 1 25 16 14
6

Bab 1 | page 23

6. E. 200
30 40 60 70 50
x
50
5
1
2
S =
400 100 100 400 0200
5
7. C. 13,72
xi
114
123
132
141
150
159
168

f x
f

i i
i

fi

fi xi

3
5
9
12
5
4
2

342
615
1188
1692
750
636
336

5559

138,975
40

3.
114 138, 975
5.
123 138,975

2
9.
132 138, 975
12.
141 138, 975

1
S=

2
40
5.
150 138, 975
4.
159 138, 975

2
168 138, 975
2.

= 13,72

8,772 6,453 10, 624 8, 628 9,434


6, 351
d. x
6
= 8,377
1 0, 395 1,924 2,247 0,251

13,17
MD =

6
1,057 2,026

3 6 2 7 5
2. a. x
4,6
5
1
2
2
2
2
2
S=
1, 6 1,4 2, 6 2, 4 0,4
5

17, 2 3, 44
5

S = 3,44

3, 2 4,6 2,8 5,2 4,4


b. x
4, 04
5
S=
=

1
0,84 2 0,56 2 1, 242 1,16 2 0,36 2
5

137, 2464 27,44


5

S 2 = 27,44
8. A. 47,69

xi

fi

fi xi

37
42
47
52
57
62

4
5
9
15
12
5

148
210
423
780
684
310

f x
f

i i
i

2555

51,1
50

2
2
4.
37 51, 55.
42 51, 5

2
2

S2=
47 51, 515.
52 51, 5
9.
50

2
2
12.
57 51, 55.
62 51,5

= 47,69
B. Evaluasi Pemahaman dan Penguasaan
Materi

12 6 7 3 15 10 18 5
1. a. x
9, 6
8
1
MD =
2,5 3,5 2, 5 6,5 5,5 0,5 8,5 4,5
8
= 4,25
3 7 9 5
b. x
6
4
1
MD =
3 1 3 12
4
2, 4 1, 6 3,8 4,1 3, 4
c. x
3,06
5
1
MD =
0,66 1, 46 0, 74 1, 04 0,34
0,848
5

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

0 0 0 0 1 1 1
c. x
0, 428
7
S=

1
7

4.0,428

3. 0,572 0, 244
2

S = 0,244

2 5 8 11 14
3. a. x1
8
5
1
S 12 =
36 9 0 9 3618
5
2 8 14
x2
8
3
1
S 22 =
36 0 36 24
3
n S 2 n2 S22 5. 18 3.24
S 2gab = 1 1

n1 n2
5 3
=

162
20,25
8

b. x1 = 8
S 12 = 18

10 16 22
x2
16
3
1
S 22 =
36 0 3624
3
5. 18 3.24
S 2gab =
= 20,25
5 3

Bab 1 | page 24

f x
f

4. a. x

i i
i

46064

95,96
480

10.

b. S = 109, 6
c.

5.
6. A = 25
Interval

xi

fi

fd

fd 2

5 10
10 15
15 20
20 25
25 30
30 35
35 40
40 45

7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5

6
5
15
10
5
4
3
2

-17,5
-12,5
-7,5
-2,5
2,5
7,5
12,5
17,5

-105
-62,5
-112,5
-25
12,5
30
37,5
35

1837,5
781,25
843,75
62,5
31,25
225
468,75
612,5

i i
i

S=

40

x 32 = 25
x 32 = 25.000
x 64x 40. 1024 = 25.000
x 64.1280 40.1024 = 25.000
x = 65.960
2x 10
x=

S=

2
2
4
70 95, 969
74 95, 96

2
2

16
78 95, 9628
82 95,96

2
2
86 95,96 66
90 95,96
45

2
2

85
94 95. 9672
98 95,96
1
2
S =

2
2
480 54
102 95, 9638
106 95,96

2
2
110 95,9618
114 95,96
27
2
2

11
118 95,965
122 95,96

2
2

126 95,96

f x
x
f

x 32 x 1280

190

3,8
50

1
.
40

2
i

2
i

2
i

a.

40
2xi
10

40
2.1280 40 .10
=
= 54
40
1
2
b. S =
.
2x i 10 54
40

4x

1
.
40

1
4.
40

1
4.65960 256.1280 40.4096
40

18. 884 = 137,44

2
i

2
i

256x i 4096

x 4096

256

C. Evaluasi Kemampuan Analisis

4862,5
2

38 = 82,81
50

1
n

1. MD =

S = 82,81
7.

2. S 2 =

1
n

| x

x | = | x i x |

i 1

x x = x x
n

i 1

8. A = 20 ; C = 5
Interval

xi

fi

fu

fu 2

15
6 10
11 15
16 20
21 25
26 30
31 35
36 40
41 45

3
8
13
18
23
28
33
38
43

7
10
16
32
24
18
10
5
1

-3,4
-2,4
-1,4
-0,4
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6

-23,8
-24
-22,4
-12,8
14,4
28,8
26
18
4,6

80,92
57,6
31,36
5,12
8,64
46,08
67,6
64,8
21,16

383, 28 8,8
= 5. 3,11
123
123

= 5 . 1,765 = 8,825
S 2 = 77,88
S=

9. S 2gab =

10.2 n. 5
=4
10 n

10 20 40 80 100
3. a. x
50
5
1
MD =
40 30 10 30 5032
5
30 40 50 60 70
b. x
50
5
1
MD =
20 10 0 10 20 12
5
2130 2140 2150 2160
2170 2130 2120
c. x
2142,85
7
12, 85 2,85 7,15 17,15 27,15
1

MD =

7
12, 85 22,85

102,85
=
= 14,69
7

n = 20

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 25

7115 7120 7125 7130 7135


7115 7110 7145
d. x
8
= 7124,375
1 9, 375 4,375 0, 625 5,625

MD =
8
10,625 9,375 14, 375 20,625

46, 25
=
= 5,78
8
4.

xi

fi

fx

25
35
45
55
65

120
201
150
75
25

3000
7035
6750
4125
1625

120 | 25 37,73 | 201 | 35 37,73 |

1
=
150 | 45 37,73 | 75 | 55 37,73 |

571

25 | 65 37,73 |

=9

Uji Kompetensi Akhir Bab 1

10 10 11

11

12 12

13

14 15 18

2. C. 5,0
Data :

15

12 12 14 15

21 23 23 24

H=

Q - Q = 20 15 = 5

3. D. 3,5
Data :

17

15 15 17 17

20

Q Q
3

8
2

11

1

9 33
2

5. C. 13
interval : 13,5 16,5
batas bawah : 13

7. B. 3
17 11 15 18 17 15 10 9
x
14
8
1
MD =
3 3 1 4 3 1 4 53
8
8. E. 59,25
Interval

Frekuensi

41 45
46 50
51 55
56 60
61 - 65

3
6
6
4
5

3. 24 15

4
. 5 = 59,25
Q3 = 59,5 +
4

Interval

1. D. 13
Data :

10

1
Qd = 2

9. C. 32

A. Pilihan Ganda

7 8 9

6. B. 37 dan 47
interval : 37,5 47,5
batas bawah : 37
batas atas : 47

22535
x
= 39,46
571
2. 571

120

4
. 10 = 37,73
Q2 = 29,5 +
201

120 | 25 39, 46 | 201 | 35 39,46 |

1
MD x =
150 | 45 39, 46 | 75 | 55 39, 46 |

571

25 | 65 39, 46 |

= 9,22

MD Q

4. D. 3
Data : 2

19 20 20 20

20
24
28
32
36
40
44

23
27
31
35
39
43
47

Frekuensi
14
16
18
16
14
12
10

2. 100

48
4
. 4 = 32
Q2 = 31,5 +
16

Q =3,5 Q
1

=5,5

10

=7,5

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 26

10. C. 13
Interval

Frekuensi

151 164
165 178
179 192
193 206
207 - 220

7
10
x
9
6

16. C. Simpangan kuartil menjadi 80


x
= 35
x = 1750
50
2 x 15 2 x 15
x=

50
50
2.1750 50. 15
=
50
3500 750
=
55
50

x 10

. 14
m = 184,5 = 178,5 +
2 x 10 9
o

6
x 10

14 2 x 19
12x 114 = 14x 140
2x = 26
x = 13

11. B.

Q 5, 9 Q
x 5,4 x

min

maks

1
.
50

1
.
50

1
.
50

1
.
50

1
.
50

Data :

Q = 6,25
2

12. D. median = 5 ; modus = 6


Data : -6 -3 0 4 6 6

10

= 70

1
.
50

10 =

2
i

2. 40

18

4
. 3 = 13
Q2 = 11,5 +
4

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

x 4900

280

x x
2

2
i

2 x

x x

= 5000 + 70.1750 50.35

= 66250

2 x 15 x

S=

1
.
50

1
.
50

1
.
4.66250 280.1750 50. 4900
50

400 = 20

15. A. 13,0

2
i

17. C. Simpangan baku menjadi 20

x susulan = 6,5

= 6400 = 80
me = 2.40 15 = 65

14. D. 6,50
x
= 5,25
x = 126
24
x x susulan
x=
5,3
25
= 126 + x susulan = 132,5

4.141250 280.1750 50. 4900

5000 =

2.57 4.62 18.67 14.72 12.77

50

4x

13. C. 70,0

x x

2.35

2
i

2x 70

Q =5
m =6
fi xi

2x 15 55

5,4 ; 5,6 ; 5,7 ; 5,9 ; 6,0 ; 6,1 ; 6,2 ; 6,3 ; 6,5 ; 6,6 ; 6,7 ;
6,9 ; 7,0 ; 7,2

2 x 15 x

S=

7, 2

x x

1
.
50

80.000 =

6, 7

40 =

6, 25

2 x 70
2

18. C. 10 192
G=

10.12. 16 =

1920 = 10 192

19. D. 3,45
H=

3
3, 45
1 1 1 1 1

5 6 4 3 2

Bab 1 | page 27

20. E. 66

xi

fi

fi xi

35,5
45,5
55,5
65,5
75,5
85,5
95,5

5
4
6
7
8
7
3

177,5
182
333
458,5
604
598,5
286,5

f x
f
i

2640

66
40

S=

2
2

3.
114 138, 975
5.
123 138,975

2
2
9.
132 138, 975
12.
141 138, 975

1
.

2
2
40
5.
150 138, 975
4.
159 138, 975

2
168 138, 975
2.

9
3791
40

B. Bentuk Uraian
1.

21. C. 60,33

40
H=
5
4
6
7
8
7
3

35, 5 45,5 55,5 65,5 75, 5 85, 5 95, 5


= 60,33

x = me sehingga MD x = MD me

1
15
3
10 7 8 8 6 9
x
8
6
1
S=
4 1 0 0 4 1
6

23. D.

10
1
=
15
6
3

24. E. 200
40 60 70 50 30
x
50
5
1
2
S =
100 100 400 0 400
= 200
5
25. D

xi

fi

fi xi

114
123
132
141
150
159
168

3
5
9
12
5
4
2

342
615
1188
1692
750
636
336

fx
x
f
i

fi

fi xi

1
4
5
15
7
6
2

143
592
765
2370
1141
1008
346

f x
f

22. A

60 70 50 30 40
x
50
5
1
MD x =
10 20 0 20 1012
5
me = 50

xi
143
148
153
158
163
168
173

i i

a. x

6365

159,125
40

m = 155,5 +
o

15 5

. 5 = 158,278
2.15 5 7

1.40

4
. 5 = 155,5
b. Q = 150,5
1
5

2.40

10

4
. 5 = 158,83
Q2 = 155, 5
15

3.40

25

4
. 5 = 164,07
Q3 = 160,5
7

16,125 4.11,125 5.6,125

1
c. MD x =
15. 1,125 7. 3, 875 6.8,875

40

2. 13,875

216, 25
=
= 5,4
40
15,83 4. 10,83 5.5,83 15. 0, 83
1

MD me =

40 7. 4,17 6.9,17 2. 14,17

213, 3
=
= 5,3325
40

d.

158,83

Q 155,5 Q 164, 07
x 143 x 173
1

min

maks

5559

138,975
40

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 28

2.

5.

xi

fi

fi xi

71
74
77
80
83

5
7
10
8
3

355
518
770
640
249

f x
f

i i

a. x

2532

76, 72
33

1 5. 5,72 7.2,72 10.0, 28 8.3,28

33
3. 6, 28

95,52
=
= 2,89
33
2. 33

12

. 3 = 76,85
b. me = Q = 75,5 + 4
2
10

5
.
5
,
85

7
.
2
,
85

10
. 0,15
1

MD me =
8.3,15 6.6,15

33

112,8
=
= 3,42
33
5. 32,7184 7. 7,39 10.0, 0784
1
2

c. S =

8. 10, 7584 3. 39, 4384


33

420, 4884
=
= 12,74
33
MD x =

S=

Interval
40,5
50,5
60,5
70,5
80,5

49,5
59,5
69,5
79,5
89,5

Frekuensi

xi

fi x i

20
30
40
25
5

45
55
65
75
85

900
1650
2600
1875
425

a. banyak kelas = 5
panjang kelas = 10
fi x i 7450
b. x

62,083
fi
120

1 20.17, 083 30. 7,083 40.2,917

120
25.12,917 5.22,917

1108, 34
=
= 9,236
120

c. S =

12,74

1.33 5

. 3 = 73,89
d. Q = 72,5 4
1
7

3. 33 22

4
. 3 = 79,53
Q3 = 78, 5
8

1
RT =
2

2
3
4 1
1
=
73,89 2 .76,85 79,53= 76,78
4

Q Q

2.730

298
4
. 10 = 64,39
3. Q = 59, 5
2
137

150 146
. 10 = 79,75
mo = 79,5 +
2. 150 146

4.

x = 80 x = 8n
n
x x = 82 80n + x = 82n + 82
n 1

x = 2n + 82

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jl.2A- Sukino

Bab 1 | page 29

Anda mungkin juga menyukai