Anda di halaman 1dari 2

Bibliografi Ee Ah Meng (2003). Ilmu Pendidikan: Pengetahuan dan Ketrampilan Ikhtisas . Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Fancher, R. E. (1994). Perintis Psikologi. Terj.. Yahaya Mahamood. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jas Laile Suzana Jaafar. (1996). Psikologi Perkembangan: Psikologi Kanakkanak & Remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan & Taquddin Abd Mukti. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.. Mahmood Nazar Mohamed. (1992). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim & Halimatun Halaliah Mokhtar. (1996). Kaunseling Individu: Apa dan Bagaimana. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.. Mok Soon Sang. (2011). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Ed.ke-2. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.. Mok Soon Sang (2008). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Penerbit Multimedia Sdn. Bhd. Nye, R. D. (1992). Tiga Pemikiran Psikologi: Perspektif dari Freud, Skinners dan Rogers. Terj.. Mahmood Nazar Mohamed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suradi Salim. (1996). Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Sabariah Siron. (2003). Teori Kaunseling Dalam Perhubungan Menolong. Selangor: Prentice Hall.

Sumber internet: http://peoplelearn.homestead.com/psychlearncontent2d.html (diakses pada 7 Jan 2013 ) http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Teori%/20&%20Model%20P&P.pdf (diakses pada 7 Jan 2013 ) http://elearningpo.unp.ac.id/index.php?option=com_content&view&id=133&Itemid=233 (diakses pada 7 Jan 2013 )

http://www.scribd.com/doc/76026377/Model-Model-Konseling-Rasional-EmotifTerapi (diakses pada 10 Jan 2013 )

http://www.scribd.com/doc/17597580/Teori-Rasional-Emotif-Terapi(diakses pada 11 Jan 2013 ) http://mazitakaunselor.blogspot.com/p/teori-teori-kaunseling.html (diakses pada 11 Jan 2013 ) http://www.scribd.com/doc/17597613/Teori-Pemusatan-Insan (diakses pada 11 Jan 2013 ) http://chegu-man.blogspot.com/2012/01/langkah-langkah-dalam-proseskaunseling.html (diakses pada 12 Jan 2013 ) http://www.scribd.com/doc/78277912/Teori-Pemusatan-Perorangan-Kekuatanvs-Kelemahan (diakses pada 12 Jan 2013 ) http://www.scribd.com/doc/61977693/modul2teorikaunseling (diakses pada 12 Jan 2013 ) http://www.scribd.com/doc/46801665/PRESETATION-TEORI-REBT-08-1 (diakses pada 13 Jan 2013 ) http://www.ronyasoft.com/products/poster-forge/templates/posterbackgrounds/retro-poster-background-template/ (diakses pada 15 Jan 2013 ) http://cartoon-icio.ru/image.php?id=350998 (diakses pada 15 Jan 2013 ) http://mindsonmusic.kindermusik.com/wp-content/uploads/2010/10/childrenglobe-istock.jpg (diakses pada 15 Jan 2013 )