Anda di halaman 1dari 14

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

Nama : Divyaa A/P Krishnan Ramana Devi A/P Ananthan Rajiv Rao A/L Mohan Raw Subashiny A/P Subramaniam

Unit

: J13 PISMP PT/PJ/SN

TAJUK : TUTORIAL 2 (Senaraikan bidang2 pentaksiran yang ada perlu dalam Sains Sekolah Rendah)

Empat bidang utama dalam sains.

Pengetahuan

Nilai murni

Bidang2

Kemahiran

Sikap

Bidang PENGETAHUAN

Bidang PENGETAHUAN dalam sains.


MP Sains untuk sek.rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada

pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains bagi peringkat yang lebih tinggi. Sains berkaitan dengan pembinaan pengetahuan yang muncul dari usaha manusia untuk hidup. Manusia mencari pengetahuan baru sejajar dengan dalam kehidupan. Fikiran ini dibentuk berasaskan kepada pemikiran kritis. berfokuskan kepentinganya

Usaha membina pengetahuan sains terbina daripada kaedah yang digunakan oleh guru semasa P&P ataupun alat pentaksiran yang digunakan

pada akhir P&P tersebut.


Seseorang guru dapat memastikan tahap penguasaan pengetahuan seseorang murid tentang tema/kandungan yang dipelajarinya dengan terlibat dalam proses mentafsir prestasi muridnya. Secara umumnya, Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk

menilai pencapaian murid dalam memperolehi pengetahuan , kemahiran


dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.

Seseorang murid dapat ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif ataupun sumatif.

P.Formatif
Untuk mengukur prestasi murid semasa p&p yang mengambil kira aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

P.Sumatif
Untuk menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran.

SEKARANG SOALANYA ADALAH.

Apakah yang diuji?

Bagaimanakah ia boleh diuji? Kpentingan menguji bidang tersebut.

Apakah yang telah diuji?


Murid telah diuji sama ada mereka telah menguasai pengetahuan secara keseluruhan tentang konsep yang telah diajar.

Tahun
Tema Objektif

: SAINS 4 : Menyiasat alam kehidupan : Memahami manusia, haiwan dan tumbuhan adalah kehidupan.

Cadangan : 1. Memerhati dan membincangkan ciri kehidupan dan bukan hidupan. 2. Menyenaraikan pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam.

3.

Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia, haiwan


dan tumbuhan.

HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan Murid dapat mencirikan hidupan dan bukan hidupan. Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan dan bukan kehidupan. Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan yang terdapat dalam

alam.
Murid dapat mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia, haiwan dan tumbuhan.

Bagaimanakah telah diuji?

Perbincangan
Para murid telah membuat pemerhatian dan menyenaraikan pelbagai kehidupan di sekiling mereka.

Guru telah mengadakan perbincangan dengan para murid tentang maklumat yang telah dikumpulkan semasa aktiviti luar bilik darjah. Murid telah menyatakan pelbagai pendapat mereka tentang maklumat yang telah dikumpulkan . (guru telah membincangkan ciri kehidupan dan bukan kehidupan).

Guru telah memberikan beberapa jenis gambar dan menyuruh murid untuk mengelaskan gambar-gambar tersebut mengikut ciri-cirinya.

Kepentingan diuji.

Murid dapat mengenal pasti benda-benda yang hidup di sekitar mereka. Murid dapat menamakan benda kehidupan yang terdapat di sekitar mereka.

Murid dapat menyenaraikan benda-benda hidup mengikut ciri-ciri.

Murid dapat mengenal pasti dan menyatakan pelbagai kehidupan yang terdapat di alam serta membanding bezakan ciri-ciri yang terdapat

terhadap kehidupan tersebut.


Murid dapat memberikan dan menjelaskan dengan pelbagai jenis contoh tentang pelbagai kehiidupan. Murid dapat membuat laporan dengan menggunakan maklumat yang dikumpulkan.

Sumber Rujukan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (HSP) Sains, Tahun 4 . (2002). Pusat Perkembangan Kuirkulum , Kementerian Pendidikan Malaysia.

TERIMA KASIH