Anda di halaman 1dari 1

1.

2 Eksperimen Eksperimen

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Eksperimen merupakan pendekatan empirikal untuk mendapatkan

pengetahuan secara mendalam tentang dunia fizikal.

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses


dankemahiran manipulatif

Langkah-langkah Menjalankan Eksperimen

Mengenal pasti Masalah

Membuat hipotesis

Merancang eksperimen : Melakukan eksperimen mengawal pemboleh ubah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentukan langkah menjalanakan eksperimen kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

Mengumpul data

Menganalisis data

Membuat kesimpulan

Mentafsirkan data

Membuat laporan
3