CONTOH PUISI BALI ANYAR MARGARANA Driki tiang nguntul ngebiosang yeh mata Kangen manah titiang ngantenang

Tugu para pahlawane sami Majujuk ngebekin tegalan Pahlawan-pahlawan sane tan madue pamerih Nyikiang raga melanin negara Ngicalang meseh jagi mewali Nyajah gumin I raga Duk punika tahun 1945 Jagat Indonesiane sampun mahardika Truna-truni dados pamucuk Sakadi satria wira nangkepin meseh Pejah ring rananggana Punika kasengguh pahlawan Kasub makuub jagat I raga

Olih : Wayan Rugeg Nataran
WATUGUNUNG

Watugunung ica jail Tan ngenga I Biang Dewi Sinta malih ngandika Apang cening tatas nawang Cedanan pinaka cihna Yastun ke cening lampus Cihna nora bisa ilang Mangda cening tatas uning Ibu ngrangsuk aji wulan Tetep ayu tanpa obah Kadi anom ya selawas Katon kadi anak kania Watugunung ya tong ngugu Tur matilar ngungsi taman

Olih :Keresna D

PANGELING-NGELING

Dumun Selae tiban sane langkung Daweg genine murub kadi gunung Agung Gita merdeka utawi mati Pinaka tungtungin manah Kalaning panca baya nyuduk sarira Puspaning manah tan keneng layu Lila sarira sinarengan Ring tung-tung manah Unteng manah punika Pinaka geni astra Mapas saka luwiring meseh Mangkin Buate sampun ring tangan Winihe sampun maurip Wit siniram Pudira lan toyan maspa Tan keneng wini lang Wenang Sang Mahyun eling Olih Sang Mahyun eling Kaketus Saking Kembang

Rampe Kesustraan Bali Anyar

GENDING JALAN MULA

Luh, Yan beli teka mulih gen kenehe tusing dadi tombahang Nepuk anake buka nyai Beli ngelah keneh tuah abungkah Dija lakar pejang Isinne tuah besik Luh, Eda bas ngebet Jemak baitane Ngliwat segara katempuh balah blabur Padaduanan Da sangsaya Numitis pisan jengahe alih Katungkul nyongkok Apa ko tuara maan Luh, Buin pidan yan suryane embang langite galang Jalan ditu jumunin buin raosang Kuda lakar ngubuh bangkung Patutne medagang Jalan

Beli di sisin nyaine madandan tangan Depang anake ledap ngenahang manah duleg Nyai teken beli Adake ane lenan buin kenehang Kan Luh, ditu di temboke Pejang melahang gegawene Mani puan ajaka luas Katengahing alas wayah Ngalihin kidang Ngulungin buah celagi Luh, pulesang deweke Tungkulang kenehe Saget bulan ulung di pabinan nyaine Sadiane dong bareng

Olih : Windu Sancaya

MANGGIS

Ireng katon Putih jaton Amunapi kepitan ring sisi ajajar Amunika kaputan ring dalem jejer

Wimbanika ya ki karma pala juju Nitiasa kajejer Tan jojor-jojor Sampunang ja kapecik Ngwetuang tan becik Olih : I Made Suarsa

WATUGUNUNG RUNTUH

Watugunung runtuh Alas telas kadi sapuh Segara mancuh pasisi lepah-lepuh Manusa bincuh Inguh Ngancuh Kangin katon kauh Arta kama rinuruh Dharma campuh capuh

Olih : I Made Suarsa

MEME

Meme ... Mangkin wau titiang uning Sapunapi pisarat meme Miara tiang Saking kantun taluh Sasampune tutug wulan Meme ngarod asih ambat Uripe magantung bok akatih Meme ... Titiang eling Titiang budal saking meplalian Babak belur gelar-gelur Meme gipih nyasab cendana Ngolesin tur mapasihin Ngasih-asih Wangine titiang tengkejut nyerit Ngipi gulgul sarwa aeng Meme matangi kapupungan Ngambil bawang tur mabasma Macangkriman ngantos semeng Meme... Durung polih titiang yasa Meme matilar tan matulak malih Inggih...ratu Betara Lugrayang memen titiang Genah patut ring jagate wayah

Olih : I Made Sanggra

GENDINGAN GUMI

Majalanke , Yan mabudi nepukin galang Suargane sing ja joh Di tuktuk lidahe, di tengah sirahe Idupe nglana-lana Ngumbara di matan gumine Sambil makpak karma pala Ah ,mula ento madan idup Astitiang pesan, Apang tepuk sunaran galange Da runguanga bulane sendeh ngauhang Ia lakar mabalik Nyunarin gidate makejang Gending-gending Gendingan gumine Tuah apti usaha laksana Ne ngatehang mulih karahayon Magendingan ke Nanging da ngebug belek puyung Siur munyi sing ada isi

Olih : Nyoman Tusthi Eddy

Tutur Tuturang
Jani makejang suba dueg nutur Kemu mai ngaba tutur Ulian tutur anak bisa dueg Ulian tutur bisa sugih Ulian tutur mase bisa lacur Ulian tutur demenin timpal Ulian tutur muane benges Sing bisa nutur Orahanga jlema belog Kedekin timpal Dueg nutur Kema mai ngaba tutur Marasa bonggan Kema mai nutur Tutur buin tuturang Ane medik dadi liu Ane besik dadi dua Ane bawak dadi lantang Pelih bisa dadi beneh Beneh mase bisa pelih Engkuk engkur.... Nglidang awak belog Gelar gelur ngedengang goba Kauk – kauk pang kaden dueg Beh ....

Liunan tutur med ningehang

Olih : Dian Saputra

Galang Idep Matilar Narkoba
Ulung sunaran bulan di petenge, Sing makrana galang sang maninggal Silib – silib kakuwubin inguh nyujur galang Idepe mabucu kangin kauh Paling mangalih galang idep Makrana peteng seng manumadi Elah alih nglaih idup Dharmane sing ada nakonang Kaline mamurti wisesa Kewala .... Sing ada wiguna yen galang idepe sirna Yadiapin .... Menek tuun nyakupang tangan nyujuh widhi Sinambi ngutang dewek ngembahang angkara Mimpas – mimpas ngeledin jalan peteng Tuah ja idup karasa kajajah baan I Madat Peteng ulian bayune membah Kadi lilir embahan toyane paling Karasa ngembeng ya tan padaya Tuah mangalah mangalih bucun luan – luanan toya

Engsap dewek....engsek hati.... Tuah narkoba na kadutunin Tuah raksasa ne kaparekin Lipia ulian nilar wiweka Ada ke luungan... Idupe makipu – kipu di buk narkoba? Ada ke luungan... Ngetohang idup nglempasang dharma tetimbang? Ulian salah ulah Majalan ngalih peteng Ngadu ngetohang margi hayu Kewala .... Puyung mamogol Tuah.... Sayan – sayan manelahang idup Di jalan narkoba Buka tumperan rokone Ngreredang maawu manilar urip

Olih : Arya Paduhungan

WAYANG
Tak ...tak...tak Siat wayange rames

Watu wetu kadi wacakan Switra tan mitra ring kuruksetra Sempal sinempal Saling sempal Wantah pakaryan sang dalang Nanging dalang tan makanten ring kelir Tak ....tak....tak Sane seda mapupul – pupul Seda tan dados nyeneng Nyeneng tan dados seda Nyeneng dados seda Sami masikian ring kropak Wantah kakawian sang dalang Tak ....tak....tak Dalang sane tan seda-seda Nanging tan makanten ring kelir Sayang akeh dalang tan pawayang Sane seda tan nyeneng ngakehang Sane nyeneng ngakehang seda Dados dalang sida nalangin Yadiastun tan sida seda Yan seda wantah.......tak..........tak

Olih : Kasub Sidan

UYAH PASAH SAKING PASIH

Napi dadosnyane Prade uyahe pasah saking pasih? Nenten wenten uyah Prade tan wenten pasih Yening tan wenten uyah Janten mati rasa tan wenten rasa Uyahe ngwetuang rasa Uyahe ngwetuang jaen Uyahe ngwetuang pakeh Uyahe ngwetuang pahit Napi penadosnyane Prade pasihe telas Jaga nenten wenten uyah Nenten wenten rasa Prade uyahe pasah saking pasih Nenten jagi wenten rasa Mati rasa Manusane tanpa rasa Tan pangrasa!!!! Olih : I Kt Gde Suryadala

Gambar Jagat

Nirgamayang titiang tukang gambar Titiang ngagem kuas Ngawit ngawi daging jagat Paksi ngaksi mendak semeng Nyanggra nyantos baskara nundung wengi Barak, gadang, pelung, kuning, pakibeh jagat Alon, enggal, aeng, bagus, malomba ring cacentok Aduh, melah katon yan katonton Aduh, santosa yan karasayang di rasa Sami prasida kasurat Nanging dewek titiang tan mungguh Ring gambar sane kasurat Lali..... Olih : I Nyoman Budaya

Apa Buin Pangenang
Apa buin pangenag Apa buin selselang Buka kenehe ibuk madusdus gembong api Yan tuara dewek lan nyama braya Nyen lakar ngisinin basang kola? Sawai – wai mupuh yeh mata bakal daar Pangenang awake tiwas Ibi sanja ningehang orta : Unduk I maling nguyutang maling Gumanti teken I maling Ada maling ada maling Ciri malinge masuryak maling Cerik – cerike mabiki : Magending “diktatur absolut” Ngekatang sinapang karet Bebekan dekil Maingket dadi bal mariem Ndikapan bakal sida madingehang? Olih : I Ketut Suwija

Majugjag
Ki Darmatula matakon Matungked bangkiang

Nguda keto ane malu Makejang bakat gugu Makejang kaden tuhu Ki Gugontuhon masaut Masikut ukudan Mula keto uli malu Makejang patut gugu Makejang tuah tuhu Ki Darmatula magebras Nyambilang tudang tuding Dong iwasin Beli manana ngulik sastra Dong iwasin Adi wicara ngamong sastra Dong ingetin Satinut teken bapa tatwa Ki Gugontuhon mamengos Nyambilang sambang – simbing Tonden karuan Duege magarang beneh Tonden karuan Duege mungahang keneh Tegarang edengang Encen melaha demen majugjag Olih : Ki Dusun