Anda di halaman 1dari 22

al-ahkam online

http://al-ahkam.net

100 HADIS DHA'IF DAN PALSU


YANG MASYHUR
DI KALANGAN MASYARAKAT

# !"
!
-!( , "#$% &' ( ') ( *+

Inilah koleksi 100 Hadis Dha'if dan Palsu yang telah dihimpunkan oleh Syeikh Ihsan
bin Muhamad bin 'Ayis al-Utaibi. Telah selesai usaha penterjemahan ke Bahasa
Melayu pada 9/3/2003.

Penterjemahan koleksi 100 hadis dha'if dan palsu ini telah dilaksanakan secara
bertahap-tahap di diskusi al-ahkam.net. Perbincangan mengenainya boleh dibaca di
sini:

Tujuan penterjemahan Koleksi 100 Hadis Dha'if dan Palsu ini adalah untuk mendidik
diri kita sendiri agar berhati-hati terhadap periwayatan Hadis Dha'if dan Palsu. Di
samping itu ia juga akan cuba disebarkan kepada orang ramai melalui media internet,
samada melalui web, forum, senarai mel atau sbgnya. Tujuannya adalah untuk
mendidik masyarakat serta memberi peringatan kepada mereka tentang mara bahaya
Hadis Dha'if dan Palsu. Agar mereka dapat menjauhkan diri dari meriwayatkannya
dan mengamalkannya.

Usaha penterjemahan ini juga adalah atas dorongan dan galakan dari semua ahli
diskusi al-ahkam.net.

Kredit kepada semua ahli diskusi dan para moderator al-ahkam online.

Terjemahan Hadis no 1 hingga 56 telah dilakukan oleh saya dengan segala


kekurangan dan kelemahan.

Manakala Hadis 57, 58, 59 dan 60 telah diterjemahkan oleh al-Ustaz Pendekar.

Dan, Hadis 61 hingga 100 telah diterjemah oleh saya dan juga ustaz Khairul Abrar.

Apa yang diharapkan ialah, para pembaca tidak lupa untuk mendoakan kesejahteraan
dunia dan akhirat ke atas para penterjemahnya, penyusun asalnya dan kepada semua
yang terbabit.

. - 8% *+ ( 9.-/01234 ( 15 ( *6 7 $ 4(

Penterjemah:
zain y.s
http://al-ahkam.com.my
%$
# !"

-!( , "#$% &' ( ') ( *+


9? # ( @2AB .! CD( #E # ( F-G > = :; <
N H -G !;I J K L 3) M(

Ini adalah 100 buah hadis Dha'if dan Maudhu' yg tersebar luas di kalangan
khatib/penceramah/pendakwah. Hadis Shahih sudah memadai tanpa perlu mengambil
hadis Dha'if.

5. * %73 80 6##' ( $$) * +,-./01 23 4 5. * &


7:B < =6 0?0@ A % .> < =% ; < =6## 9 4 :+,-./01 23 4
) N6 . H5I (0E$.F J"= KL ( JM %! " < =+D E$.F G %C=,
6# + NH3 S HT T N6# O N1 P Q ,RN6# O N< (

Barangsiapa yang dengan solatnya tidak dapat mencegah fahsya' dan munkar, tidak
akan bertambah daripada Allah melainkan semakin jauh dariNya. (Albani: Bathil &
tidak sah dari sudut sanad dan matan)

M + == XF M( N>>P + Q 2 RSTU *S V + RST W M + == O


" Z9R4 0 1 H Z0[ CZ - X< + " ZN>>Y A+ % RSTU *S V + RST W
c db N1 R4 0a ^ 2 " Z9_ $ 1 `0[ C\2 C]U ! 8 D# 2
N > = b F-G b N > f = C\2 b -< V ]2gb N > f = b@ e

Bercakap di dalam masjid dapat menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana


binatang ternak memakan rumput. (Albani: Tidak ada asalnya)
a ^ 2 " ZN>>_ h V #ij 7TS j U Ik R* ( 9_ !0P -Uj 7TS l 7 R* == O
N > = b F-G b N $( 1 4n L 34 o m0_ #< L)

Berkerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan


beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati keesokan harinya. (Albani:
Tidak sah dari Nabi s.a.w.)

Cg# bm(+ b N1 R4 0a ^ 2 " ZN1< 0a Cg# " Z>>C]URS p` 70== O


N > = b F-G b N > f =

Aku adalah datuk kepada setiap orang yang bertaqwa. (Albani: Tiada asalnya)

b@ e c db NH -E ^ 2 " Z9H -E : $ CZ - " Z>>_*qr-s st u-! v== O


N> = b F-G b N > f =

Hanyasanya aku dibangkitkan sebagai guru. (Albani: Dha'if)

Ny#E # ^ 2 " Z>>j I n -U0( J I C I w0 7 x (0== O


N> = b F-G b N > = ^ S# b #*{ Q#F b N > f =^ \ b- 1zUb

Ertinya: Allah telah mewahyukan kepada dunia: Berkhidmatlah kepada sesiapa yang
berkhidmat kepadaKu dan sengsaralah kepada sesiapa yang berkhidmat kepadamu.
(Albani: Maudhu')

" ZN>>@# t 2 M @ + ~0 " Z• | @ G I R ]< | }@ G I( S == O


N> f = b@ e c db N_ ` H -E ^ 2 " ZN ] ! 1F-E ( H -E CZ -
N> = b F-G b

Berhati2lah kamu terhadap Khadra' ad-Dimn/kehijauan kotoran binatang ternak.


Baginda ditanya, "apakah khadra' ad-dimn itu? Sabdanya: Perempuan cantik yang
tumbuh disuasana buruk (rupawan tetapi hatinya jahat). (Albani: Terlalu Dha'if)

‚ 0 w F4 == X F M( N>>@ ]F ( @ € L 4 93 4 • ‚ 0 w F4 == O
ƒG 8 ;S 1U(% 0M 0& e " ZN>>@* - ( @ € L 4 93 4 •
N > f = b@ e c db Ny#E # ^ 2 " Z91 u JAZ% ( . - ! " Z9 +
N> = b F-G b

Dua golongan dari kalangan umatku, apabila baik mereka maka baiklah manusia.
Iaitu umara' dan fuqaha'. Di dalam satu lafaz lain, umara' dan ulama'. (Albani:
Maudhu')

@G ZbN1 R4 0a ^ 2 ( *U ! " ZN>> „ CD` w…< 9CD† # $#U== O


N> = b F-G b N > f = *U !a b ] ‡ )

Bertawassullah dengan kemegahan dan kemuliaanku kerana sesungguhnya jah-ku di


sisi Allah adalah agung. (Albani: Tiada asalnya)

‰Š j T$0( 9j .Q ‰Š j T$0^ " ]< ') x 1 ! ˆ I == O


" Z9m%; 1F-E N>>Œj sH 01 FK$ ( 1 `#!1 R2Z0NNNNNNNNN ;D m ‹
m%; * bY D ( Y h b NH -E ^ 2 " ZN@F-G !R : $ m•4 #2
N> f = b1` ! $b N > f =

Barangsiapa yang keluar rumah pergi solat dan mengucapkan: Ya Allah,


sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan hak orang yang memohon kepadaMu
dan aku memohon dengan hak perjalanan ini………… Allah akan mengadap
wajahnya dan seribu malaikan akan memohon keampunan untuknya. (Albani: Dha'if)

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
b + 4 ] b N 1< 0a W ! " ZN>> ] &# x ‚ 0M( •M •B == O
M #< % $ b M( N > = J F bV #E # S;Ub M #D( N> ‘= m(•
N> ‘= m%] b #E # %2I

Kebaikan ada padaku dan pada umatku hingga hari kiamat. (Ibnu Hajar: Aku tidak
mengenalinya).

M m“#” ! : %(0N>>1 F7a ’ # '< 91 ] o sI < 9 ) - -!&7 == O


Y U Ub M nD; ( N > f = b #) • – b M Cg# (N > f = bV #E # b
N> = bV #E #
Barangsiapa yang tidur selepas Asar maka akan terganggulah akalnya. Maka
janganlah dia mencela melainkan kepada dirinya sendiri. (Ibnu al-Jauzi di al-
Maudhu'aat, al-Sayuthi di al-la'ali al-Masnu'ah & al-Zahabi di Tartib al-Maudhu'aat)

bV #E # b N y#E # ^ K) " ZN>>NNNNNN ^ F` ]< TE # [( — 0 == O


N> = b F-G bNy#E # ^ 2 ( N > =

Barangsiapa yang berhadas dan tidak berwudhu' maka sesungguhnya dia telah
memalingkan diri dariku. (Albani: Dha'if)

bV #E # Y U Ub M nD; 1 ZNy#E # N>>^ F` ]< N ^%˜ [( t 2 c == O


N> = b #*{ Q#F b M ^ S# ( N > = bV #E # b M ^ K) ( N > =

Barangsiapa yang berhaji ke Baitillah dan tidak menziarahiku, maka sesungguhnya


dia telah memalingkan diri dariku. (al-Zahabi, al-Shaghani & al-Syaukani: Maudhu')

N H -E *U ! " ZN>>™ M ^%“ *S w S 9™# -!mšZ%˜< 9c == O


!a b? F+ •I•b „7( N > = b F-G b Ny#E # ^ 2 " ZN > =b ` Zb
N> f =^ ]

Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahiku selepas kewafatanku, dia seolah2


menziarahiku semasa aku hidup. (Albani: Maudhu')

b- 1zUb N > = b #< % $ b Ny#E # N>> %‚ 0› ' I == O


N> = b F-G b N1 R4 0a ^ 2 " Z( N > f =

Ikhtilaf di kalangan umatku adalah rahmat. (Albani: Tiada asalnya)

T< &#W Ru œ 34 0 v== XF M( N>> D Z T!&#W S œ 34 0== O


M &\ e bNžZL) [Rg !y#E # 8 (;\ šI &˜ ! " ZN>> D 1#]!•;I0
ƒ `b „7( N > = b F-G b Ny#E # ^ 2 " Z( N > f = (> f =b&\ "#4 0
N> f =š 2 !a b1 G <( - w !
Para sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Mana2 yang kamu ikuti pasti
akan mendapat petunjuk. (Albani: Maudhu')

1zUb ( N > = b #< % $ bNy#E # N>>1’!%› ]< s1 F7r› rr == O


N> = bV #E # S;Ub N > f =b -

Barangsiapa yang mengenali dirinya maka sesungguhnya dia telah mengenali


tuhannya. (al-Asrar al-Marfu'ah & tazkirah al-Maudhu'aat: Maudhu')

0bN t !Ÿ $ 1 › - a *U ! " ZN>>n TU T< Nœ%J!’0== O


S;Ub M J F ( N > = b #*{ Q#F b M ^ S# : %(0(N > = b‘ ) ]
N> = bV #E #

Tuhanku telah mendidikku dan membaikkan adabku. (Ibn Taimiyah: Tiada isnad yg
tsabit)

S w# - ( w# - a \ D S w# - ( 9w# - a U# S € == O
F + ;D ^ K) " ZN N>> „ AI w#) • ( w#) • a Z h
M ^ S# : %(0( N > = bV #E # bN . - ( . - 8 e M 8 #) ( w#3
N> = bV #E # S;Ub M J F ( N > = b #*{ Q#F b

Semua manusia ibarat mayat kecuali orang-orang alim. Dan orang-orang alim
semuanya binasa kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang beramal
semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas
semuanya dalam bahaya yang besar. (Al-Saghani: Maudhu')

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
b@FB H Sb N > = b #< % $ b N 1 R4 0a N >>@F¡ ¢ %¢$== O
N> = b F-G b N > f =
Bekas mulut orang beriman adalah ubat. (Tiada asalnya)

F I < w…< _#2 #( D#UT< 9w $ I R2Z t ` I # V 0% • == O


N> f = m“#” !a bV #E # b N > = ] !a bH % b N H -E N>>m
N> = bV #E # S;Ub
Apabila kamu melihat bendera-bendera hitam yang keluar dari arah Khurasan, maka
kamu datangilah walaupun dalam keadaan merangkak. Kerana sesungguhnya di situ
ada khalifah Allah, al-Mahdi. (Dha'if)

C\2 b@ e M £R4 0a ‚ b N 1 R4 0a N>> sY 2 Y Q == O


N> = b F-G b N > =
Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. (Tiada asalnya)

M £R4 0a ‚ b N 1 R4 0a N >>y|r¡} ’o r7~0 \ ( 9 70a ^ 0== O


N> = b F-G b N > = b@ e
Adapun aku tidak lalai, tetapi dilalaikan agar aku membimbing. (Tiada asalnya)

Q#F b N > = b #< % $ b N 1 R4 0a N>> # 27 #U •…< & 7€ == O


N> = bV #E # S;Ub N > = b #*{
Manusia itu tidur, apabila mereka mati barulah mereka terjaga. (Tiada asalnya)

N> =b- 1zUb N y#E # N>>‰ # < 9: o A-< 9_u — == O


N> = b #*{ Q#F b N > f = b #) • – b
Barangsiapa yang berkata suatu perkataan, kemudian dia bersin, maka perkataannya
itu adalah benar. (Maudhu')
bV #E # Y U Ub N y#E # N>>¤ - 1 ˜ ¥'A w…< 9#]AUa( #`(˜U== O
N> f =b- 1zUb N > = ^ K) bV #E # b N > =
Berkahwinlah dan jangan bercerai, maka sesungguhnya talak itu menggoncangkan
Arasy. (Maudhu')

^ K bJAZ% › -E b N y#E # N>>& D% % Z ') -U== O


> f = m“#” !a bV #E # b N > = b #< % $ bN> =
Sembahyang perlu diulang apabila ada darah sekadar satu dirham. (Maudhu')

-!R •2 ( 9% -!9€ Y ZN ” Y Z9 Y ZC• == O


! x Y 0C•$ RD`( % Y Z9€ -!9 ” -!9
b #) • – b N > = bV #E # Y U Ub N > =bH % b N _§` H -E N>>R ¦
N> f =
Orang yang pemurah itu hampir dengan Allah, hampir dengan syurga dan jauh dari
neraka. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia dan
hampir dengan neraka. Orang jahil yang pemurah itu lebih dicintai Allah daripada
seorang ahli ibadah yang bakhil. (Terlalu Dha'if)

N> = bV #E # S;Ub N >>œ ” RD0w ( œ w5 ] ( œ 70== O


N> f =b- 1zUb N > =b + 4 ]b
Aku berbangsa Arab, al-Quran berbahasa Arab dan lisan para ahli syurga adalah
bahasa Arab.
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
N>>V w5 ] 0 Z vT\< 9D0 Z >o = w5 ] Y Zw ( 9_2Z@C¡ R\ w == O
N> = b F-G b N > f = • œ0 !a bR - b N y#E #
Setiap sesuatu itu ada hatinya. Sesungguhnya hati al-Quran adalah Yasiin.
Barangsiapa yang membacanya, maka seolah-olah dia membaca al-Quran sebanyak
10 kali. (Maudhu')
N> f =b- 1zUb N y#E # N >> $ . $ 2 •I $ \<== O
N> = bV #E # Y U Ub N > = b #*{ Q#F b
Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. (Maudhu')
•– b N > = bJAZ% › -E b N H -E N >> W Ma W %” '4 a== O
N> f =b D R-b N > f = b #)
Tiada sembahyang (tidak sah) bagi orang yang berjiran dengan masjid melainkan di
masjid. (Dha'if)
Y A• b K!« %Ub N y#E # N>>: 2 ¨ L< ) © % M .ª #$ W+ == O
N> = b F-G b N > f =b D R-b N > f =
Hajar al-Aswad adalah tangan kanan Allah di mukabumi ini yang berjabat dengan
hamba-hambaNya. (Maudhu')
N> = bV #E # S;Ub N > f = b@ e c db N H -E N >> #3) U # #4 == O
N> = ^ K) bV #E # b
Berpuasalah, nescaya kamu akan sihat. (Dha'if)
D (9 D D N_% . -!%0x %” !&' 1 R Qš` ^ 4 (0== O
N> f = b@FB H Sb N H -E N >> D D (9 D D (9 D
N> = m(• b + 4 ]bN> f = b@ e c d b
Jibril a.s. telah berpesan agar aku berbaik dengan jiran hingga 40 buah rumah.
Sepuluh dari sini ke sana. Sepuluh dari sini ke sana. Sepuluh dari sini ke sana.
Sepuluh dari sini ke sana. (Dha'if)
Y U Ub N > =C * by#4 ¢¢ b N y#E # N >> 7 t ] I la# == O
N> = b F-G b N > = bV #E #
Kalau tidak kerana engkau (Muhamad), nescaya tidak aku jadikan dunia. (Maudhu')
b D R - b NH -E N>>_ !0 Z< 12) U[ RS M -Z# %#$ 0 Z == O
N> = b #*{ Q#F b N > f =b- 1zUb N > f =
Barangsiapa yang membaca surah al-Waqi'ah setiap malam, nescaya tidak akan
ditimpa kefakiran selama2nya. (Dha'if).
o < .* * [ ( @C¡ M o < 9R`( ˜ •h 1¬( L24 0 == O
b F-G b N > = bV #E # S;Ub N > = b #*{ Q#F b N y#E # N >>
N> O =
Barangsiapa yang penumpuannya bukan kepada Allah, maka tiada lagi peliharaan dari
Allah. Dan barangsiapa yang tidak memerhatikan urusan umat Islam, maka dia bukan
dari kalangan mereka. (Dha'if)
b #*{ Q#F b N > f = b@FB H Sb N H -E N >> \ -# #7#\U *S== O
N> = bV #E # S;Ub N > =
Sebagaimana keadaan kamu sekelian, maka seperti keadan itulah yang diberikan
kepada orang yang memimpian kalian. (Dha'if)
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
bV #E # S;Ub N > = b #*{ Q#F b N H -E N >> \ -# #7#\U *S== O
N> f = b@FB H Sb N > =
Sebagaimana keadaan kamu sekelian, maka seperti keadan itulah yang diberikan
kepada orang yang memimpian kalian. (Dha'if)
N >>w 2) &0: G U[ 17•0M &Z0( ®* 17•0M w•T< N ## 1 ( == O
N> f = b@ e c db N C*u b Q(˜ ƒ*¯b N > f = n D; bw ˜ b N y#E #
Barangsiapa yang dikurniakan anak, lalu diazankan ditelinga kanannya, dan di-
iqamah di telinga kirinya, maka anak ini tidak akan diganggu oleh syaitan/jin.
(Maudhu')
b? F+ •I•b N ` H -E N >> ¡ `01 < 9‚ 0 < ‚ !j i == O
N> = b F-G b N > f =
Barangsiapa yang berpegang dengan sunnah-ku ketika umatku dalam kerosakan,
maka baginya seratus pahala mati syahid. (Terlalu Dha'if)
> = b F-G bN H -E N >> ¡ `01 ‚ 0 < ‚ !j * == O
Orang yang berpegang dengan sunnah-ku ketika umatku dalam kerosakan, maka dia
mendapat pahala mati syahid. (Dha'if)
by#4 ¢¢ b N > = Z !a b FA $%b N 1 R4 0a N >>.3 !; ! 70== O
N> = m(2 b 2 2• b N > =
Aku adalah anak dua calun yang disembelih (Abdullah bin Abdul Muttalib dan Ismail
bin Ibrahim a.s.) – (Tiada asalnya)
Y g œ0 !C x „ ( 9° 2 # x # „7( 9° 2 H 3) M „ == O
N> = b F-G bb N y #E # N >>° 2
Melihat al-Quran itu ibadah, anak melihat ibubapanya adalah ibadah dan melihat
kepada Ali bin Abi Thalib adalah ibadah. (Dha'if)
±( % @ !1 t 2S '4 1U#F a '4 . -!%0m W M 4 == O
N> = b F-G b N H -E N >>¥ F ² !( 98 ;-
Barangsiapa yang bersembahyang dimasjid-ku selama 40 fardu tanpa tertinggal satu
sembahyangpun, nescaya ditulis baginya kelepasan dari neraka dan azab serta bebas
dari sifat munafiq. (Dha'if)
by#4 ¢¢ b N > = b #< % $ b N 1 R4 0a N >>› ( - !x(0w#! Z == O
N> = m(• b + 4 ]bN> =
Sanak saudara itu lebih utama dilayan dengan baik. (Tiada asalnya)
0C]!RD ” RD01T < 9 ` 1"]9 ` R`% ” RI I5== O
C ! A bC£a H \ b N y#E # N>>.] šB ` w##]< a "#]< •8 ;-
N> = b #*{ Q#F b N > f =b- 1zUb N > f =
Orang terakhir yang akan masuk syurga ialah seorang lelaki dari Juhainah. Dia
bernama Juhainah. Ahli syurga bertanya: Apakah masih ada orang yang sedang
diazab? Dia menjawab: Tiada. Ahli syurga berkata: Berita yang diyakini
kebenarannya ialah yang dibawa oleh Juhainah. (Maudhu')
¢¢ b N > = b #< % $ b N y#E # N >> |* ( |2 @³ •I== O
N> = b 2• b N > = by#4
Sebaik-baik nama ialah yang menghambakan diri dan memujiNya. (Maudhu')
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
N> f = m“#” !a bV #E # b N y#E # N >>.) !#( - #2g == O
N> = b #*{ Q#F b N > = n D; bV #E # Y U Ub
Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri China. (Maudhu')

N> = by#4 ¢¢ b N 1 R4 0a N >> D#F I( O @ J- O D(%(¡== O


N> = b #< % $ bN> = bV #E # S;Ub
Berbincanglah dengan mereka (perempuan), dan sanggahlah mereka. (Tiada asalnya)
• – b N y#E # N >> R`( ˜ _ $ ´ T! ] &# € == O
bV #E # Y U Ub N > f = m“#” !a bV #E # b N > f = Cg# b #)
N> =
Pada hari kiamat, manusia akan dipanggil dengan nama ibu mereka sebagai tabir dari
Allah ke atas mereka (menutup rahsia anak zina). (Maudhu')

S;Ub N y#E # N>>RE 1 h ( 9m D 13) 7 91E %0M Rµ w A == O


N> = b F-G b N > = ^ S# b #*{ Q#F b N > = J F bV #E #
Sultan adalah bayangan Allah di mukabumiNya. Barangsiapa yang setia kepadanya
akan diberi petunjuk. Dan, barangsiapa yang mengkhianatinya nescaya akan sesat.
(Maudhu')

N >>@C¡ RS 1<#I H ¶ [ ( 9@C¡ RS 1 › #I › I == O


> = b F-G b N > = bV #E # S;Ub N > f = CZ - b@ e c db N H -E
N
Barangsiapa yang takut azab Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu takut
kepadanya. Dan, barangsiapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan
menjadikan takut terhadap segala sesuatu. (Dha'if)

N >>CQ#$ _!%o * < 9CQ'! š) ( CQG ]!© [ x -U( l%2U " Z== O
Q#F b N > = bV #E # S;Ub N > f = C ! A bC£e H \ b N H -E
N> = b #*{
Allah Taala berfirman: Barangsiapa yang tidak redha dengan qadha'-Ku dan tidak
bersabar atas bala'-Ku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selainKu. (Dha'if)

bH % bN> = m( b #< % $ b N y#E # N >> 2h ‰$ F o == O


N> f = bC£e H \ b N > = ] !a

Tidak dinamakan mengumpat apabila membicarakan perihal orang yg fasiq. (Hadist


Maudhu’)

17…< · 7'< !w'< R] < N1$0% S 0 ] < :#* < < \ R` V • == O


% 1 t` I S• NNNN _ Zm# $ 17…< · 7'< !w'< R] < 9ƒ* $
b@ e c db N H -E N >>¸ NNN 1 j ¡ a : ( a 1 a w0 ¡ 7
N> = b F-G b N > f = ] !a b - “b N > f =

Apabila mati salah seorang drp kamu dan setelah selesai kamu mengebumikannya,
maka hendaklah salah-seorang yang hadir itu berdiri di sisi kepalanya seraya berkata:
Wahai Si Fulan ! Wahai Si Fulanah. Kerana dia (si mati) itu akan mendengarnya.
Hendaklah yang bangun itu berkata lagi: Wahai Si Fulan Anak kepada Si Fulanah.
Maka si mati itu akan bangun di dalam keadaan duduk. Sebutkanlah apa yang telah
menyebabkan dia keluar daripada dunia iaitu syahadah LA ILAHA ILLAH
WAHDAHU LA SYARIKALAH …sehingga akhir. (Hadis ini Dho’ief)

H \ b N y#E # N>> ) Z " a( % $ & 7a( 9%• $ 8 I == O


N> = b F-G b N > f = bC£e

Tidaklah sia-sia orang yang melakukan solat istikharah , tidaklah menyesal bagi orang
yang meminta pandangan orang lain dan tidaklah berlaku aniaya orang yang
bersederhana. (Hadist Maudhu’)

y#E # N >> < < ƒ ]2 x 1! -! W (09:%Fµ0 Z(0: -¡ ;I0 • w S== O


N> = b F-G b N > f = • œ0 !a bR - b N

Baginda Rasulullah s.a.w apabila digunting rambutnya, ataupun mengerat kukunya


ataupun jika Baginda s.a.w dibekam, maka Baginda s.a.w akan membawa lebihan
tersebut – dari rambut, kuku dan darah yang dibekam – ke tanah perkuburan Baqie’
untuk ditanam. (Hadist Maudhu’)

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
N> f = ^# W- b@FB H Sb N y#E # N >>%; ¹A< o |S ¢ == O
N> = b F-G b N > f = C ! A bC£e H \ b

Seorang mukmin yang cerdik itu sentiasa berhati-hati. (Maudhuk: Kasyful Khafa')
1 4 R-` ¡ H 0 •I 1< ¡ 9 „ ¡ \ µ0 Z€ 0 == O
> = b F-G b N > f = • œ0 !a bR - b N H -E N>>¸ NN_ #AU & Z( G <
N

Wahai manusia sesungguhnya kamu berada di dalam bulan yang agung, bulan di
mana di dalamnya lebih baik dari seribu bulan, menjadikan puasa di dalamnya
sebagai fardu dan qiyamul lail sebagai ibadah.. (Dha'if, al-Ilal Ibnu Abi Hatim)

† 0x -U( l%2U w R š` " ]< ` - t -7( 9% - H 4 R š` == O


Z(T< 0º 9V » & H 0 Z(T< ¨ 0º 9t G ! » & H 0 Z(T<
N> f = bC*u£ b N y#E # N >>¸ NN * „ @ #$ C < V #$ » & H 0
N> = b F-G b

"Wahai Jibril, ceritakan kepadaku tentang sifat neraka dan sifat jahannam?" Maka
Jibril menjawab: "Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa Taala telah memerintahkan
jahannam supaya menyalakan apinya selama seribu tahun sehingga menjadi putih.
Kemudian memerintahkannya lagi supaya menyalakan apinya selama seribu tahun
sehingga menjadi merah. Kemudian diperintahkannya lagi supaya menyalakannya
selama seribu tahun sehingga menjadi hitam yang gelap.." (Maudhu', al-Haitsami)

-!0w ( 9Y ] # Z S••K!&'\ uS w…< 9 S••K!&'\ ( u\Ua== O


N> = b F-G b NH -E N>>C$ ] Y ] €

Janganlah kamu banyak bercakap selain dari zikir kepada Allah. Maka sesungguhnya
banyak bercakap selain dari zikir kepada Allah itu mengeraskan hati dan
sesungguhnya sejauh-jauh manusia kepada Allah ialah yang keras hatinya (Dha'if)

N H -E >>12` x 1*] _' `%1 ;2W < • Z( H ) x S 0 7 • == O


N> = b F-G b N > f = W !a b•2+ ¼ • b

Apabila sampai salah seorang dari kamu ingin masuk ke saf dan saf itu telah penuh,
maka hendaklah ia menarik seorang untuk bersama dengannya di tepinya. (Dha'if)
" !0R`%V * S R`( ˜ R I D ! Ru Nw#Ÿ'Ÿ :;D M " ! == O
˜ ib N > = m%] C - b #< % $ b N y#E # N >>_' `%17\ x -U( l%2U
N> = ] !a bH % b N > = ƒ2 !a b 2B Y A

Wali abdal untuk umat ini ada 30 orang seperti Ibrahim Khalilur Rahman. Ketika
seorang mati, maka Allah akan menggantikan tempatnya dengan seorang lelaki lain.
(Maudhu')

N 1 R4 0a N>>:% 4 M Z( @C ! \ ( 9 '4 a( & 4 u\! \!#!0 \ G < == O


C\2 b@ e M £R4 0a ‚ bN> = m%] C - b #< %$ b
N> = bH % bN> =

Tidak lebih Abu Bakar dari kamu dengan banyaknya berpuasa dan solat. Tetapi
dengan sesuatu yang hebat di dalam hatinya. (Tiada sumbernya)

by#4 ¢¢ b N > = b #< % $ b N 1 R4 0a N >>› #A t 2 ½== O


N> = m%] b K) V #E # b N > =

Tahiyat Ka'bah adalah tawaf. (Tiada sumbernya)

x &5 ! 8 1 " Zt F •…< J .!17…< ') M &Z • 2- w == O


N >>1 t F U ‹j •I 7T< j U'4 R2Z0& 5 ! •J j •I #D x •t F U
> = b F-G b N > = m# - b #E # ( F-G $] b N _ ` H -E
N

Sesungguhnya seorang hamba apabila mendirikan solat maka sesungguhnya dia


berada di dalam pemerhatian Allah. Apabila dia selesai sembahyang dan berpaling,
Tuhan berfirman kepadanya: Wahai anak Adam, kepada siapa engkau mahu
berpaling? Kepada yang mereka yang lebih baik untuk engkau daripadaKu? Anak
Adam, hadapkanlah solat engkau kepadaKu, maka Aku bagi engkau adalah sebaik-
baik yang patut dipalingkan kepadanya. (Dhaif jiddan)
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
:A 0º 9_Ÿ'Ÿ1Z%T< N_\ 1 R$%T< •: S•x -U & RD $# o F7M ƒZ(== O
8 E " Zw U%(%] V \7( : t ]FA4 < #7&7º NNN %(%Z RS M .U%(%Z
!a b D R - b N H -E N>>© % ( V (* j * U[& w S # w0_' u 1
N> = b F-G b N m“#”

Telah terlintas di dalam hati Musa: "Adakah Allah itu tertidur?" Maka Allah
mengutus malaikat kepadanya dan tidak menidurkannya selama tiga hari serta
memberikannya dua buah botol. Botol itu dipegang pada kedua-dua tangannya. Dia
diperintahkan supaya menjaga botol berkenaan. Kemudian dia tertidur. Kedua-dua
tangannya hampir berlaga. Diapun terjaga serta menjauhkan semula jarak kedua
tangan yang memegang botol. Lalu dia kembali mengantuk dan tertidur sehingga
berlagalah kedua-dua tangannya. Dan terpecahlah dua botol itu. Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Allah telah memberi perumpaan kepada Musa, kalaulah Allah itu tertidur
sudah pasti langit dan bumi tidak terkendali. (Dha'if)

>>12ZM 1U(' ¾ _7ª :U5 _<#I S U o ! & $ $ „ == O


N> f = C*u b Q(˜ ƒ*¯b N > f = m%; * bY D ( Y h b N_ ` H -E N
N> f = nD; bl% ¼ • Ub

Pandangan/melihat itu merupakan satu panahan dari panahan-panahan Iblis.


Barangsiapa yang meninggalkannya kerana takutkan Allah, nescaya Allah akan
memberikannya keimanan yang dirasakannya amat manis di dalam hatinya. (Dha'if
Jiddan/sangat lemah)

> f = Dg !a b? F+ •I•b Ny#E # N >>RQ › @#E # -== O


N> = b F-G bN

Wudhu' hendaklah diulangi apabila darah mengalir keluar dari hidung. (Maudhu')

N>>¸ NNNR-F 1Z 4 ( Y ] M Z( \ ( 9C 3 !a( J * !w ªe o == O


b F3) ¿ 22Ub N > = b F-G b N > f = Dg !a b? F+ •I•b Ny#E #
N> = ( * *À

Iman bukanlah dengan angan-angan dan juga bukan dengan hias-hiasan tetapi apa
yang tetap di dalam hati serta membenarkannya dengan perbuatan. (Maudhu')
;D "#]<NN &' 1 w * $ • I( 9&' 1 $# ) - ( 9 ! ˆ d== O
N> = b F-G b N \ N>> < S ;D "#]( 9 ¢

Daabbah (binatang melata) akan keluar dengan tongkat Musa a.s. dan cincin Sulaiman
a.s. Ia berkata ini: "Wahai mukmin." Dan berkata ini: "Wahai kafir." (Munkar)

V #2\ - V @W< 1< 'I < 9%K x \!#!0( $( 1 4 n ‰ A7== O


L) a R Z Á 3 bN> = b F-G b N H -E N >>¸ NNN%K 8 ! tW <
N> = “œ0 \2 b 1<

Nabi s.a.w. keluar bersama Abu Bakar ke gua. Mereka berdua masuk. Kemudian
datang labah-labah membuat sarang di pintu gua. (Dha'if)

3 $ < NTE # < L ;D Y 4 ] " ]< _Â% $( 1 4n `(== O


a w…< TE # < L ;D Y 4 ] $( 1 4 "#$%" ]< &#] w0R`
\ S # #Z " ]< •TE #7 S &#]7'<0 "#$% € 2- " ]< 9‰+ C3
N> = b F-G b N Rg !N >> (¢E #<

Nabi s.a.w. telah terbau kentut seseorang lalu bersabda: "Bangunlah siapa yang
kentut, dan berwudhu'lah." Lelaki (yang kentut) itu malu untuk berdiri. Kemudian
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bangunlah siapa yang kentut dan berwudu'lah.
Sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran." Lalu Ibnu Abbas berkata:
"Wahai Rasulullah s.a.w., apakah tidak boleh kami semua bangun dan berwudhu'
semuanya?" Baginda s.a.w. menjawab: "Bangunlah kamu sekelian dan
berwudhu'lah." (Bathil)

_*K 7 ( _a( K w S • @'2 ¨ R )I o à ‚ 0t -< • == O


b D R-b N > f = bm; $b N H -E N >>¸ NNNNNNNN _ K S˜ (
N> f = bC£e H \ b N > f =
Apabila umatku melakukan limabelas perkara ini, bala' bencana akan menimpanya:
Apabila ghanimah/rampasan perang berputar-putar di sekitar orang kaya dan
berkedudukan, apabila amanah menjadi harta rampasan dan apababila zakat sebagai
satu denda (dikeluarkan secara paksaan). (Dha'if)

N > = *U !a b‘ ) ] 0bN y#E # N >> AI RS € 0% 7 Y == O


N> = bV #E # S;Ub N > f = b #< %$ b

Mencintai dunia adalah kepala/pokok segala dosa kesalahan. (Maudhu')

m(2 b 2 2• bN H -E N >>› À ¢ YÂ w ( 9 ` "'+ Y g== O


N> = b F-G b N > f = bC£e H \ b N > =

Mencari yang halal itu adalah jihad. Dan sesungguhnya Allah mencintai seorang
mukmin yang mempunyai pekerjaan. (Dha'if)

N> = b F-G b N \ N >> w5 ] € ( ( € ( @C¡ R\ == O

Setiap sesuatu itu mempunyai mempelai/pengantin. Mempelai al-Quran adalah surah


al-Rahman. (Munkar)

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
b F-G b N > = m(• b + 4 ] b NH -E N >> I &#] $== O
N> =

Penghulu kepada suatu kaum itu ada khadam kepada mereka. (Dha'if)

C # b 3) D Dµ •- 0b NH -E N >>w5 ] ( R - .QF ! \ == O
N> = b F-G b N > =

Hendaklah kamu berubat dengan dua penyembuh: Madu dan al-Quran. (Dha'if)
N> f = b@FB H Sb NH -E N >>12Z FS( t ) œ0 ! 0 -¡ 5== O
N> = b F-G b

Umaiyah bin Abi Shalt, syairnya beriman tetapi hatinya kafir. (Dha'if)

NH -E N>>w U U *S t ¡ *S \< & a w ( a ºe ( 2 a š == O


> =C * by#4 ¢¢ b N > = C ! A bC£e H \ b

Kebaikan itu tidak akan punah (tidak putus pahalanya). Dosa itu tidak akan dilupakan.
Tuhan itu tidak akan tidur. Jadilah sebagaimana yang kamu mahukan sebagaimana
yang kamu lakukan maka itulah yang kamu perolehi. (Dha'if)

N
bV #E # Y U Ub N_ ` H -E N >>H ! !E H 0 ¡0V # j ” - == O
N> f = m“#” !a bV #E # b N > = nD;

Kesakitan menghadapi malaikat maut itu lebih dahsyat dari seribu pukulan pedang.
(Dha'if Jiddan)

_ ]< (0_KA ® h (0_ F _ D( _ F _E a w( „ URD 9_-2$ " * ! (% !== O


NH -E N>> 0( D 0 ( (0 „ Y Qh <"` (0_˜ ¯ _U# (0_
N> = b F-G b N > f = Dg !a b? F+ •I•b

Bersegeralah beramal sebelum berlaku tujuh perkara: Adakah kamu menunggu


sehingga jatuh sakit yang membinasakan, tua nyanyuk, atau kekayaan yang
menjahanamkan, atau kefaqiran yang melarat, atau kematian mengejut, atau datang
dajjal iaitu sejahat-jahat perkara ghaib yang ditunggu, atau datangnya kiamat, iaitu
perkara yang paling dahsyat sekali (Dha'if)

N> = b F-G b NH -E N>>% \Q `0 F R SÄ `0== O

Memberi fatwa dapat menyebabkan diri terjerumus ke dalam neraka. (Dha'if)


N> f =^ \ b- 1zUb NH -E N >> %#! „ 17…< ¢ $ < #]U== O
N> = ^ K) bV #E # b

Takutilah firasat orang-orang beriman. Maka sesungguhnya dia memandang dengan


nur Allah. (Dha'if)

N_§` H -E N>>1 R] a ƒ*¾ £( 1 " a " (1 % a % 7 == O


N> = J F bV #E # S;Ub N > = C\2 b@ e M £R4 0a ‚ b

Dunia adalah rumah bagi yang tiada rumah, harta bagi yang tiada berharta. Yang
menghimpun dunia ini ialah orang-orang yang tidak berakal. (Dha'if Jiddan)

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
N> = b F-G b N 1 R4 0a N >>Æ@ \ -g I5 # -Å a== O

Jangan akhiri makan kamu dengan meminum air (Tiada sumbernya)

b? F+ •I•bNy#E # N>>%FK$a DÄ'`( + 0 ) S 0 4 8 # ] w == O


N> = b F-G b N > f =

Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Dan penghilangnya


adalah istighfar. (Maudhu')

S;Ub N > = b #< % $ b N1 R4 0a N>>šS x K4 ” -`%== O


N> = J F bV #E #

Kami kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. (Tiada asalnya)
91 S D & 4 1 ¿ ] [91 ) I% ) I%•h M w G % _# A<0 == O
N> f = bY D ( Y h b N > f =b- 1zUb NH -E N>>1 4 w (

Barangsiapa yang berbuka satu hari dibulan Ramadhan bukan sebab rukhsah
dibenarkan oleh Allah, maka ia tidak dapat di-qadha'kan sekalipun dia berpuasa
seumur hidup. (Dha'if)

] !a bH % b Ny#E # N >>_#2 ” RI › # ! 2 w == O
N> = ^ S# b #*{ Q#F b N > =

Sesungguhnya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak.
(Maudhu')

N> f = m“#” !a b D R - b NH -E N>>¥'A x "'+ ¿ K!0== O


N> f = b •I; b

Perkara halal yang paling dimurkai Allah ialah talaq. (Dha'if)

w##] Qa# ( w 2) ( @ R-` $( 1 4 n & Z == O


\ Y `( % 2 ƒg
y # V Ÿ < — #-2 0
yA !t ` y
N> = bV #E # S;Ub N > = *U !a b‘ ) ] 0b NH -E

Apabila Nabi s.a.w. sampai di Madinah, maka wanita, kanak-kanak dan hamba
mengucapkan: Thala'al Badru Alaina…..
(Dha'if)
« % b NH -E N>>Y A+ % RSTU *S V + RST + w…< + ( S == O
N> f =m%; * b ( œ0 $ ) Çb N > f = b•2\

Jauhilah hasad. Maka sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api
membakar kayu. (Dha'if)

m !l# 8 # Zl# j ( l# j 70a 1 a 70 "#] R`( ˜ wN


t # ^#) 2- w ( ( <0 ! S# 8 # Zt # ^# g0 2- w (
l# @ ! \ F70 # K U'< 8 ;- @#$ D# < *] ( ž• ! S# 8 # Z
\S# \FS0y G ( S; ! \ F70 # K¡0 \ (
N> = b F-G b N > = m# - b $ ] b N_ ` H -E

Allah S. W. T telah berfirman: Aku adalah Allah, Tiada Tuhan selain Aku. Akulah
Raja Segala Raja. Aku memegang hati-hati raja di dalam tangan-Ku. Sesungguhnya
apabila hambaKu mentaati-Ku, Aku akan menukar hati raja-raja menjadi kasihan
belas serta sayang ke atas mereka. Bila orang ramai (rakyat) mengingkari-Ku, Aku
akan mengarahkan hati raja-raja ke arah kemarahan dan dendam ke atas mereka.
Dengan demikian raja-raja akan meletakkan mereka dalam kesusahan dan
penderitaan. Maka daripada kamu mengutuk mereka (pemimpin yang zalim), adalah
lebih baik kembali mengingati-Ku dan merayu kepada-Ku supaya Aku dapat
melindungimu daripada kekejaman mereka. (Dha'if jiddan)

N> f = w A] !a b D# w !b N_ ` H -E N ## w•0M Ze ( w • O
N> f = b F-G bN > f = w 2 !a b. ( { b

Hadis azan dan iqamah di telinga bayi. (Dha'if jiddan)

m“#” !a b D b NH -E N>> ¨ ‰ 0# < D `( •…< 9 \ RS E *\+ == O


N> f = bm; $b N > f =

Hikmah adalah sesuatu yang hilang dari setiap orang yang bijaksana. Maka apabila
dia menemuinya, dia lebih berhak memilikinya. (Dha'if)