Anda di halaman 1dari 29

1

BAGAIMANA DASAR ETIKA SYARIAH DALAM BISNIS ?


(BASIC SHARIA ETHICS - GENERAL)

SHARIA QUALITY ASSURANCE & DEVELOPMENT DEPARTMENT PT. BANK MEGA SYARIAH TAHUN 2012

BAGAIMANA ETIKA BISNIS SYARIAH SECARA UMUM ?

MENGAPA HARUS BER - ETIKA SESUAI SYARIAH ?


MENGAPA HARUSBER ETIKASYARIAH?

ETIKASYARIAHDALAMBISNISDAPAT MENGELIMINASIKECENDERUNGANPERILAKUBISNISYANG MENGHALALKANSEGALACARAUNTUKMEMPEROLEHKEUNTUNGANDANMENCAPAITUJUAN.


(GOODGOVERNANCEBISNISSYARIAH KNKG2011)

ETIKASYARIAHDALAMBISNIS MENGHASILKAN BISNISYANGBERKAH,MEMBERIMANFAAT DAN BERKESINAMBUNGAN DANDAPATDIPERTANGGUNGJAWABKANKEPADAALLAHTAALA.


(GOODGOVERNANCEBISNISSYARIAH KNKG2011)

ETIKA SESUAISYARIAHADALAHBUKTIKEIMANAN&MANIFESTASIAMALSHALIH SEBAIK BAIKKALIANADALAHYANGPALINGBAIKAKHLAKNYA(MUTTAFAQALAIH) DAN TIADALAHKAMIMENGUTUSKAMUMELAINKANUNTUK (MENJADI)RAHMATBAGI SEMESTAALAM(QS.ALANBIYA(21):107)

APA SAJA LANGKAH - LANGKAH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH ?


(SUMBER : GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH - KNKG 2011 )

NIAT YANGLURUS

SUNGGUH SUNGGUHUNTUK PATUH &TAAT MENEGAKKAN KEBENARAN & KEADILAN

LANGKAH LANGKAH PENERAPANGGBS

PAHAMTERHADAP BISNISYANGDI JALANI

KONSISTEN MENJALANKANNYA

APA SAJA PRINSIP DASAR ETIKA & PEDOMAN PERILAKU BISNIS SYARIAH? (SUMBER : GGBS - KNKG 2011 )
TIDAKFRAUD TIDAKSUAP
(GGBS)

JUJUR

TIDAK MENGURANGITIMBANGAN(GGBS)

ADIL
MEMENUHIHAK HAK PIHAK PIHAKYANG BERINTERAKSIDALAM KEGIATANBISNIS. TIDAKBOLEHADA ZALIMATAUSALING MENZALIMI
(GGBS)

PRINSIP S DASAR S ETIKA PERILAKUBISNIS SYARIAH

AMANAH

IHSAN
MEMBERIKANPELAYANANPRIMA ATAUSERVICEEXCELLENCE DIDALAMBISNIS(GGBS).

KOMITMENUNTUK MEMENUHI/MELAKSANA KANTUGASDANATAU KESEPAKATAN DALAM KESEPAKATAN, RANGKAMENJAGA KEPERCAYAANDARI PIHAKLAIN.(GGBS)

BAGAIMANA APLIKASI PRINSIP DASAR ETIKA & PEDOMAN PERILAKU BISNIS SYARIAH?
APLIKASI SAMPAIKANINFORMASI SECARABENAR, JELAS &TRANSPARAN. DALILSYARIAH
KECELAKAANBESARLAHBAGIORANG ORANGYANGCURANG, (YAITU)ORANG ORANGYANGAPABILAMENERIMATAKARAN DARIORANGLAINMEREKAMINTA DIPENUHI,DANAPABILAMEREKAMENAKAR ATAUMENIMBANGUNTUKORANGLAIN, MEREKAMENGURANGI.
(QS.ALMUTHAFFIFIN83:13)

1.JUJUR
DALAMBISNIS

KETERBUKAAN INFORMASI PERKATAAN = PERBUATAN SENANTIASAMERASA DIAWASIOLEHALLAH DALAMBERKATA & BERBUAT

SESUNGGUHNYAKEJUJURANAKAN MENUNJUKKANKEPADAKEBAIKAN, KEBAIKAN AKANMENUNJUKKANKEPADA SURGA,DANSESEORANGYANGSELALU JUJURDICATATDISISIALLAHSEBAGAI ORANGYANGJUJUR(HR.BUKHARI6094) TIADASUATUUCAPANPUNYANGDI UCAPKANNYA,MELAINKANADADI DEKATNYAMALAIKATPENGAWASYANG SELALUHADIR (QS.QAAF(50):18)

BAGAIMANA APLIKASI PRINSIP DASAR ETIKA & PEDOMAN PERILAKU BISNIS SYARIAH?
APLIKASI PENUHIHAK PARAPIHAKYANG BERINTERAKSI DALILSYARIAH
BERLAKUADILLAH,SEBABADIL ITU LEBIHDEKATKEPADATAKWA
(QS ALMAIDAH(5):8) (QS.

2.ADIL
DALAMBISNIS

TIDAKZALIM TIDAK SEWENANG WENANG BAYARLAHUPAH SEBELUMKERING KERINGAT SEMPURNAKANTAKARAN / TIMBANGAN

..MAKAHENDAKLAHKAMUBERLAKU ADIL,KENDATIPUNDIAADALAH KERABATMUDANPENUHILAHJANJIALLAH, YANGDEMIKIANITUDIPERINTAHKAN ALLAHKEPADAMUAGARKAMUINGAT


(QS.ALANAAM(6):152)

DANSEMPURNAKANLAHTAKARAN APABILAKAMUMENAKAR& TIMBANGLAHDENGAN NERACA YANG BENAR(QS.ALISRA(17):35)

BAGAIMANA APLIKASI PRINSIP DASAR ETIKA & PEDOMAN PERILAKU BISNIS SYARIAH?
APLIKASI TEPATI JANJI TEPATWAKTU DISIPLIN DALILSYARIAH
PENUHIJANJI,SESUNGGUHNYAJANJI ITU PASTIDIMINTAPERTANGGUNGAN JAWABNYA.(QS.ALISRA(17):34) SESUNGGUHNYABERUNTUNGLAHORANG ORANGYANGBERIMANYAITU..ORANG ORANGYANGMEMELIHARAAMANAH AMANAH(YANGDIPIKULNYA) DANJANJINYA..(QS.ALMUMINUN(23):8) HAIORANG ORANGYANGBERIMAN, JANGANLAHKAMUMENGKHIANATIALLAH &RASUL(MUHAMMAD)DANJANGANLAH KAMUMENGKHIANATIAMANAH AMANAH YANGDIPERCAYAKANKEPADAMU,SEDANG KAMUMENGETAHUI
(QS.ALANFAAL(8):27)

3.AMANAH
DALAMBISNIS

TIDAKKHIANAT TIDAKINGKARJANJI JAGAKEPERCAYAAN YANGDIBERIKAN

BERTANGGUNG JAWAB

BAGAIMANA APLIKASI PRINSIP DASAR ETIKA & PEDOMAN PERILAKU BISNIS SYARIAH?
APLIKASI BERIKANPELAYANAN PRIMA(EXCELLENCE) DALILSYARIAH
PERLAKUKANORANGLAINSEBAGAIMANA KAMUINGINDIPERLAKUKAN(HR.BUKHARI) ..UCAPKANLAHKATA KATAYANGBAIK KEPADAMANUSIA(QS.ALBAQARAH(2):83) ..DANBERBUATLAH YANGTERBAIK SEBAGAIMANAALLAH TELAHBERBUATYANG TERBAIK UNTUKMU(QS.ALQASHAS(28):77)

4.IHSAN
DALAMBISNIS

BERKATA BAIK

BERBUAT BAIK
..SESUNGGUHNYARAHMATALLAHAMAT DEKATKEPADAORANG ORANGYANG BERBUATBAIK(QS.ALARAAF(7):56) JIKAKAMUBERBUATBAIK(BERARTI)KAMU BERBUAT U BAIKBAGI G DIRIMU USENDIRI S ..
(QS.ALISRA(17):7)

RENDAHHATI& BERSAHABAT

BAGAIMANA ETIKA & PRINSIP BEKERJA MENURUT SYARIAH ?

MENGAPA KITA HARUS BEKERJA ?


BEKERJA
MANIFESTASIAMALSHALIH
11

PERINTAHALLAH

BEKERJALAHKAMU, KAMU MAKAALLAH&RASUL NYASERTAORANG ORANGMUKMIN AKANMELIHATPEKERJAANMUITU


(QS.ATTAUBAH(9):105)

TANGANDIATAS( (YANGMEMBERI) )LEBIHUTAMADI BANDINGTANGANYANGDIBAWAH(YANGMEMINTA). DANMULAILAH(NAFKAHMUDENGAN)ORANG ORANGYANGMENJADITANGGUNGJAWABMU.


(MUTTAFAQUNALAIH)

ADASESEORANGBERJALANMELALUITEMPATRASULULLAH,ORANGTERSEBUTBEKERJADENGANGIATDAN TANGKASPARASAHABATBERTANYAWAHAIRASULULLAHANDAIKATABEKERJASEMACAMORANGITUDAPATDI GOLONGKANJIHADFISABILILLAH,ALANGKAHBAIKNYARASULMENJAWAB:KALAUIABEKERJAUNTUK MENGHIDUPIANAKANAK NYAYANG MASIHKECILITUADALAHFISABILILLAH SABILILLAH,KALAUIABEKERJAUNTUK MENGHIDUPIKEDUAORANGTUANYAYANGSUDAHLANJUTUSIAITUADALAHFISABILILLAHKALAUIABEKERJA UNTUKKEPENTINGANDIRINYASENDIRIAGAR TIDAKMEMINTAMINTA,ITUJUGAFISABILILLAH(HR. ATH THABRANI)

BAGAIMANA KONSEP BEKERJA MENURUT SYARIAH ?


BUKAN
SEMATAMATAMENCARIHARTA UNTUKMENGHIDUPIDIRI&KELUARGA BEKERJADENGAN MENGHABISKANWAKTU TAKMENGENALLELAH BEKERJADIBIDANGYANGTIDAKHALALDAN CARA YANGTIDAKHALAL/MELANGGARSYARIAH (BISNISHARAM,RIBA,MENIPU,MENCURI/KORUPSI, MAYSIR/JUDI,GHARAR,ZALIM,DLL) ) DENGANMEMFORSIR(MEMAKSAKAN)SESEORANG, ALATPRODUKSI&HEWANDALAMBEKERJA SESUNGGUHNYATUBUHMU MEMPUNYAIHAK ATASDIRIMU

TETAPI

SEDANGMENJALANKANPERINTAHALLAH UNTUKMEMPEROLEHKERIDHOAANALLAH DENGANMEMBERIMANFAATBAGIDIRI, KELUARGA&LINGKUNGANSEBAGAIBEKAL KEHIDUPANAKHIRAT

BEKERJAHARUSDIBIDANG &CARAYANGHALAL

MENCARIYANGHALAL ADALAH WAJIB BAGISETIAPMUSLIM(HR.ATHTHABRANI)

BEKERJAYANGSESUAISYARIAH=BEKERJAYANGMEMBAWAKEBERKAHANHIDUP
(BERKAH=BERTAMBAHNYAKEBAIKANYANGDIRIDHOI(DISUKAI)ALLAH)

BAGAIMANA ETIKA BEKERJA MENURUT SYARIAH


NIAT KANBEKERJA DENGANIKHLAS

BEKERJAHARUS CERDAS

ETIKABEKERJA SESUAISYARIAH

BEKERJAHARUS AMANAH

BEKERJA HARUS PROFESSIONAL

BEKERJAHARUSTEKUN (SUNGGUH SUNGGUH)

BAGAIMANA ETIKA BEKERJA MENURUT SYARIAH


1. NIATKANBEKERJADENGANIKHLAS

BEKERJALAHDENGANIKHLAS KARENABEKERJAADALAH PERINTAHALLAH APABILASESEORANGMENAFKAHKAN UNTUKKELUARGANYADENGANIKHLAS, , MAKAITUBAGINYAADALAHSEDEKAH


(HR.BUKHARI MUSLIM)

SESUNGGUHNYASETIAPPERBUATANITUTERGANTUNG NIATNYA.DANSESUNGGUHNYASETIAPORANG(AKANDI BALAS)BERDASARKANAPAYANGDIANIATKAN NIATKAN.BARANG BARANGSIAPA YANGHIJRAHNYAKARENA(INGINMENDAPATKAN KERIDHAAN)ALLAHDANRASULNYAMAKAHIJRAHNYA KEPADA(KERIDHAANALLAH&RASULNYA)DANSIAPAYANG HIJRAHNYAKARENADUNIAYANGDIKEHENDAKINYAMAKA HIJRAHNYA(AKANBERNILAISEBAGAIMANA)YANGDIA NIATKAN(HR.BUKHARI1907)

WAHAISEKALIANMANUSIA. MANUSIA BERTAKWALAHKEPADAALLAHDANCARILAHRIZKIDENGANCARAYANGBAIK BAIK,KARENA TIDAKLAHSEBUAHJIWAMENINGGALMELAINKANSETELAHTERPENUHIRIZKINYA,SEKALIPUNRIZKIITUTERKADANG LAMBATDATANGNYA.BERTAKWALAHKEPADAALLAHDANCARILAHRIZKIDENGANCARAYANGBAIK,AMBILLAHYANG HALALDANTINGGALKANYANGHARAM (SHAHIHIBNMAJAH1743).

TIDAKLAHKELETIHAN, KESEDIHAN,KEGELISAHAN,RASASAKIT,BAHKANDURIYANGMENUSUK SEORANGMUSLIMMELAINKANAKANMENGHAPUSDOSADOSA NYA (HR.MUSLIM)

BAGAIMANA ETIKA BEKERJA MENURUT SYARIAH


2.BEKERJAHARUSAMANAH

BEKERJABAGIPEGAWAIADALAHAMANAH YANGTELAHDIBERIKANOLEHPERUSAHAAN SESUAIDENGANPERJANJIANYANGTELAHDISEPAKATI BERSAMADIAWAL.

..PENUHILAHJANJI,SESUNGGUH S S GG NYAJANJIITU PASTIDIMINTAPERTANGGUNGANJAWABNYA


(QS.ALISRAA(17):34).

WAJIB ATASSETIAPPEGAWAIUNTUKMENGGUNAKAN
WAKTUYANGTELAHDIKHUSUSKANBEKERJAPADA PEKERJAANYANGTELAHDIKHUSUSKANUNTUKNYA. TIDAKBOLEHIAMENGGUNAKANNYAPADAPERKARA PERKARALAINSELAINPEKERJAANYANGWAJIBDI TUNAIKANNYAPADAWAKTUTERSEBUT. DANTIDAKBOLEHIAMENGGUNAKANWAKTUITUATAU SEBAGIANDARINYAUNTUKKEPENTINGANPRIBADINYAATAU KEPENTINGANORANGLAINAPABILATIDAKADAKAITANNYA DENGANPEKERJAAN,KARENAJAMKERJABUKANLAHMILIK PEGAWAIATAUPEKERJA, PEKERJA AKANTETAPIUNTUKKEPENTINGAN

ORANG ORANGYANGBENARIMANNYAADALAH ORANG ORANGYANGMENEPATIJANJINYA


(QS.ALBAQARAH(2):177).

BARANGSIAPADIANTARAKALIANYANGKAMI PEKERJAKANATASSUATUPEKERJAAN,LALUIA MENYEMBUNYIKANDARIKAMISATUJARUMATAU YANGLEBIHKECIL,MAKAIAADALAHGHULUL (PERBUATANCURANG).IA ( ) AKANDATANGDENGANNYA PADAHARIKIAMAT(HR.MUSLIM)

PEKERJAANYANGIAMENGAMBILUPAH DENGANNYA(SYAIKHABDMUHSINBINHAMAD)

TUNAIKANAMANAHKEPADAORANGYANG MEMBERIAMANAHKEPADAMU, MU DANJANGANLAH KAMUMENGKHIANATIORANGYANGMENGKHIANATI MU(HR.AHMAD).

BAGAIMANA ETIKA BEKERJA MENURUT SYARIAH


3.BEKERJAHARUS PROFESSIONAL 4.BEKERJAHARUSTEKUN
(SUNGGUH SUNGGUH)

BEKERJALAHDENGANMENGETAHUI, MEMAHAMI&MELAKSANAKANPEKERJAAN SESUAIDENGANTUGAS(JOBDESC) YANGDIBERIKAN. BILASUATUPEKERJAANTIDAKDISERAHKAN KEPADAAHLINYA,MAKATUNGGULAH KEHANCURANNYA(HR.BUKHARI) SESUNGGUHNYAORANGYANGPALINGBAIK YANGKAMUAMBILUNTUKBEKERJAADALAH ORANGYANGKUATLAGIDAPATDIPERCAYA
(QS.ALQASAS(28):26)

BEKERJAHARUSDILAKUKAN DENGANBAIK ALLAHMENCINTAISALAHSEORANG DIANTARAKAMUYANGMELAKUKAN SUATUPEKERJAAN DENGANBAIK(TEKUN)


(HR.ALBAIHAQI)

BARANGSIAPABERSUNGGUH SUNGGUHMAKAIADAPAT (MANJADDA WAJADA)


(PEPATAHARAB)

KUAT=KUATFISIK&MENTALNYA=PROFESSIONAL

BAGAIMANA ETIKA BEKERJA MENURUT SYARIAH


5.BEKERJAHARUSCERDAS

BEKERJAHARUSTERENCANA (GOALSETTINGYANGJELAS,TERUKUR, &TERIKATDENGANWAKTU BEKERJAHARUSFOKUS BEKERJAHARUSBERORIENTASIHASIL

BEKERJAHARUSBERIKHTIAR(USAHA)MAKSIMAL &DOA

BEKERJAADALAHMANIFESTASIAMAL SHALIH.BILABEKERJAITUAMALSHALIH MAKA BEKERJA ADALAHIBADAH

SENANGI PEKERJAAN ANDA

SUKSES

BAGAIMANA ETIKA & PRINSIP BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH ?

BAGAIMANA KONSEP BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH ?

BUKAN
UNTUKMENGHABISKANWAKTU YANGTIDAKBERMANFAAT UNTUKMEMBICARAKANHAL HAL YANGTIDAKBERMANFAAT

TETAPI
MENJADIKANKOMUNIKASISEBAGAIALATUNTUK MENGAJAKMANUSIAPADAKEBAIKAN &KEBENARAN MENJADIKANKOMUNIKASISEBAGAILADANG AMALUNTUKBEKALAKHIRAT

LAKUKANKOMUNIKASIDILANDASIDENGANCINTA&KASIHSAYANG HAMBA HAMBAALLAHYANGMAHAPENYAYANGITUADALAHORANG ORANGYANG BERJALANDIATASBUMIDENGANRENDAHHATI&APABILAORANG ORANGJAHILMENYAPAMEREKA MEREKA, MEREKAMENGUCAPKANKATA KATAYANGBAIK(QS.ALFURQON(25):63)

SAYANGILAH ORANGYANGADADIBUMI,NISCAYAENGKAUDISAYANGALLAHYANGDILANGIT
(HR.ATHTHABRANI)

TIADASUATUUCAPANPUNYANGDIUCAPKAN, MELAINKANADADIDEKATNYAMALAIKATPENGAWASYANGSELALUHADIR(QS.QAAF(50):18)

BAGAIMANA ETIKA BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH

SENYUM TIDAK EMOSIONAL TIDAKGHIBAH TIDAKBERDUSTA TIDAKBERDEBAT TIDAKTERGESA GESA TIDAK


MEMBICARAKAN SEMUAYANGDI DENGAR

SALAM

SAPA

RAMAH ETIKABERKOMUNIKASI SESUAISYARIAH BERKATA LEMAHLEMBUT BERKATABAIK &BENAR MUDAHDI PAHAMI LAPANG DADA MENJADI PENDENGAR YANGBAIK

BAGAIMANA ETIKA BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH


MULAILAH KOMUNIKASI DENGAN SENYUMYANG ENGKAUBERIKAN KEPADASAUDARAMU TERHITUNGSEDEKAH
(HR.TIRMIDZI2908)

SENYUM

TERSENYUM

JANGANREMEHKANKEBAIKAN, WALAUPUNHANYADENGAN BERMANISMUKAKETIKA BERTEMUDENGANSAUDARAMU


(HR.MUSLIM2626)

SALAM

SEBARKANSALAM NISCAYAKA KALIAN IAN AKAN SELAMAT


(HR.BUKHARI787& AHMADIV/286)

UCAPANSALAMADALAH

ASSALAAMUALAIKUM
(KESELAMATANATASKALIAN)

MEMPEROLEHPAHALASEPULUH KEBAIKAN..(HR.TIRMIDZI)

MANUSIAYANGPALING UTAMADIHADAPANALLAH ADALAHYANGMEMULAI MENGUCAPKAN SALAM


(HSR.AHMAD&DAWUD)

SAPA

PANGGILAH DENGAN PANGGILANYANG BAIK DAN MENYENANGKAN

RASULULLAHSHALLALAHUALAIHI WASSALAMMEMANGGILANAS DENGANSEBUTAN WAHAI UNAISMEMANGGILAISYAH DENGANSEBUTAN YAHUMAIRO


(YANGPIPINYAKEMERAHMERAHAN).

..JANGANLAHKAMU PANGGILMEMANGGIL DENGANGELAR GELAR YANGBURUK.(QS.AL


HUJURAAT(49):11)

BAGAIMANA ETIKA BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH


WAHAIAISYAH,BERSIKAPLAH RAMAH, SESUNGGUHNYAALLAH BILAHENDAKMEMBERIKAN KEBAIKAN KEPADAPENGHUNI RUMAH,DIBERIKANKEPADA MEREKASIKAPRAMAH(HSR.AHMAD) BARANGSIAPAYANG TIDAKDAPATBERSIKAP RAMAH, NISCAYA TIDAKMENDAPATKAN SELURUHKEBAIKAN
(HR.MUSLIM2626)

RAMAH

SAMPAIKAN HAL HALYANG

MENYENANGKAN
LAWANBICARA

BERKATA
LEMAH LEMBUT

PERGILAHKAMUBERDUAKEPADAFIRAUN, SESUNGGUHNYADIATELAHMELAMPUI BATAS,MAKABERBICARALAHKAMU BERDUAKEPADANYADENGANKATA KATA YANGLEMAHLEMBUT,MUDAH MUDAHANIAINGATATAUTAKUT.


(QS.THAHA(20):43 44)

MAKADISEBABKANRAHMATDARIALLAH LAH,KAMUBERLAKULEMAHLEMBUT TERHADAPMEREKA, ,SEKIRANYAKAMU BERSIKAPKERASLAGIBERHATIKASAR, TENTULAHMEREKAMENJAUHKANDIRI DARISEKELILINGMU..


(QS.ALIIMRON(3):159)

BERKATA
BAIK& BENAR

SAMPAIKAN INFORMASIYANG

AKURAT (BENAR
&UPTODATE).

HAIORANG ORANG BARANGSIAPAYANGBERIMAN YANGBERIMAN KEPADAALLAHDANHARIAKHIR, BERTAKWALAHKAMU HENDAKLAHIABERKATAYANGBAIK KEPADAALLAHDAN KATAKANLAH PERKATAAN &BENAR JIKATIDAKBISA,LEBIH

YANGBENAR
(QS.ALAHZAB(33):70)

BAIK DIAM(HR.BUKHARIMUSLIM)

BAGAIMANA ETIKA BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH


KETIKARASULULLAHSHALLALAHUALAIHIWASSALAM INGINMENGETAHUIBERAPAORANGKAFIRQURAISY YANGTERLIBATDALAMPERANGBADAR,RASUL GUNAKAN BERBICARALAH MENGATAKANKEPADAANAKPENGGEMBALAYANG BAHASA KEPADAMANUSIA TIDAKTAHUBERAPAJUMLAHTENTARAMEREKA YANG SESUAI DENGAN DENGANMENGATAKANBERAPAEKORJUMLAHUNTA MUDAHDI KEMAMPUAN YANGDISEMBELIHSETIAPHARI OLEHORANG ORANG PAHAMI AKALNYA (ALIBINABU QURAISY?ANAKPENGGEMBALAMENJAWABANTARA9 THALIB) 10EKOR.RASULBERKATAJUMLAHMEREKA(KAFIR QURAISY)ANTARA900 1000ORANG (IBNUKATSIR SEJARAHNABI)

MUDAH DI PAHAMI

LAPANG DADA

BERLAPANGDADALAHDALAM MENGHADAPI SETIAPTIPE MANUSIA


KARENATIDAKSEMUAORANG

.HENDAKLAH HENDAKLAHIA
MEMPERLAKUKANMANUSIA SEBAGAIMANAIAINGINDI PERLAKUKAN
(HR.MUSLIM)

SESUAIDENGANHARAPANKITA,
JADIKANPERBEDAAN SEBAGAILADANG AMAL,TETAPLAH BERLAKUBAIK MENGHADAPINYA.

BAGAIMANA ETIKA BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH


BERIPERHATIAN &TUNJUKKANKETERTARIKAN DENGARBAIKBAIK& PAHAMIMAKSUD YANGDISAMPAIKAN.

JADILAH PENDENGAR YANGBAIK

TIDAK MEMOTONG PEMBICARAAN.

PERLAKUKANORANGLAIN,SEBAGAIMANAKAMUINGIN DIPERLAKUKAN.

HANYAMENDENGARPERKATAAN YANGBAIK BAIKSAJA


.SESUNGGUHNYAPENDENGARAN, , PENGLIHATANDANHATI, , SEMUANYA AKAN DIMINTAIPERTANGGUNGJAWABAN(QS.ALISRA(17):36)

BAGAIMANA ETIKA BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH


LAKUKAN KOMUNIKASI DENGANSUASANA HATIYANG TENANG,TIDAK

TIDAK
EMOSIONAL

EMOSIONAL

JANGANLAHKAMUBERBICARA ..BILASALAHSEORANG DARIKAMUMARAH, DENGANSUATUPEMBICARAAN YANGAKANMENYEBABKANKAMU HENDAKLAHIADIAM (HR.BUKHARI191,HR.AHMADI/239) TERPAKSAMEMINTAMAAFBESOK


(HR.IBNUMAJAH)

BERPIKIR DAHULU SEBELUM BERBICARA.

TIDAK
MEMBICARAKAN SEMUAYANGDI DENGAR

MENJAGA RAHASIA

HAIORANG ORANGYANGBERIMAN,JIKA DATANGKEPADAMUORANGFASIK CUKUPLAHMENJADI SUATU MEMBAWABERITA,MAKAPERIKSALAH DOSA OS BAGI G SESEORANG, S S O G,YAITU U DENGANTELITIAGAR KAMUTIDAK APABILAIAMEMBICARAKAN MENIMPAKANSUATUMUSIBAHKEPADA SUATUKAUMTANPAMENGETAHUI SEMUAYANGTELAHIA KEADAANNYAYANGMENYEBABKANKAMU DENGAR(HR.MUSLIM) MENYESALATASPERBUATANMUITU
(QS.ALHUJURAAT(49):6)

TIDAKMEMBICARAKAN

TIDAK
GHIBAH

AIB(KEBURUKAN) ORANGLAIN(SEKALIPUN
ITUBENAR),KECUALI YANGDIPERBOLEHKAN MENURUTSYARIAH.

BARANGSIAPA MENUTUPAIB SEORANGMUSLIM, MAKAALLAH AKAN MENUTUPAIBNYA PADAHARIKIAMAT


(HR.BUKHARI MUSLIM)

RIBAYANGPALINGBESARADALAH MERUSAKKEHORMATAN SEORANGMUSLIM(GHIBAH).


(HR.ALBAIHAQI)

GHIBAH = MAKANDAGING SAUDARANYAYANGTELAHMATI


(QS.ALHUJURAAT(49):12)

BAGAIMANA ETIKA BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH


JANGANBERDUSTA
SEKALIBERKATADUSTA, SELANJUTNYA AKANBERKATADUSTA LAGIUNTUKMENUTUPIDUSTAYANG PERTAMADANSETERUSNYA. TANDASEORANGMUNAFIKADATIGAYAITU APABILABERBICARAIABERDUSTA,APABILA BERJANJITIDAKDITEPATI,APABILA DIBERI AMANAHIABERKHIANAT
(HR.BUKHARIMUSLIM)

TIDAK BERDUSTA

JANGANBERDEBAT

TIDAK BERDEBAT

KARENABERDEBATDAPAT MENIMBULKANKEBENCIAN DALAMDADA &MEMBAWA KEBURUKAN

AKUADALAHPENJAMINSEBUAH ISTANADITAMAN SURGABAGISIAPASAJA YANGMENGHINDARI PERDEBATAN SEKALIPUNIABENAR DAN PENJAMINISTANADITENGAHTENGAHSURGA BAGI SIAPASAJAYANGMENINGGALKANDUSTA

SEKALIPUNIABERCANDA.(HR.ABUDAUD)

TIDAK TERGESA GESA

BERBICARALAH DENGANTENANG

TIDAKTERGESA GESA

SESUNGGUHNYARASULULLAHSHALLALAHUALAIHI WASSALAM,APABILAMEMBIACARAKANSUATU PEMBICARAAN,SEKIRANYAADAORANGYANGMAU MENGHITUNG(UCAPANNYA),NISCAYAIAAKANBISA MENGHITUNGNYA(HR.BUKHARI MUSLIM)

BAGAIMANA PRINSIP BERKOMUNIKASI MENURUT SYARIAH ?


MEMBERIPEMAHAMANYANGSAMA 1.JELAS &LUGAS 2.BERPENGARUH &TEPATSASARAN
PADAPIHAKYANGDIAJAKBERBICARA (MUDAHDIPAHAMI)
.NABIBERBICARADENGANKALIMATYANGJELAS&LUGAS,MUDAHDI HAFALKANOLEH O ORANG O G ORANG O GYANG GDUDUKBERSAMANYA S (HR.MUSLIM)

MEMBERIPENGARUH
PADAPIHAKYANGDIAJAKBERBICARA TEPATPADASASARANYANGDIHARAPKAN

MEMBERIMAKNA 3.PENUHMAKNA
(BERBEKASPADAJIWAYANGDIAJAKBERBICARA DANKATAKANKEPADAMEREKAPERKATAANYANGBERBEKAS PADAJIWAMEREKA(QSAN NISAA(4):63)

4.PENUHNILAI NILAI KEBAIKAN&MANFAAT 5.LAKUKAN APAYANGDIKATAKAN

MEMBERINILAI NILAIKEBAIKAN &MANFAAT


.UCAPKANLAH UCAPKANLAHKEPADAMEREKAKATA KATAYANGBAIK(QS.4 (QS 4:5)

LAKUKANAPAYANGDIKATAKAN
HAIORANG ORANGBERIMAN,MENGAPAKAMUMENGATAKAN APAYANGTIDAKKAMUKERJAKAN?
(QS ASSHAFF(61):2) (QS.AS

MULAIDARIDIRISENDIRI,MULAIDARIHALKECIL&MULAISEKARANG JUGA

BAGAIMANA TELADAN BERKOMUNIKASI NABI


SEMUAYANGDIUCAPKANNABI ADALAH KEBENARAN (HR.ABUDAWUD)

UCAPANNABI SINGKAT & BERMAKNALUAS(HR.BUKHARI)

UCAPANNABIJELAS & LUGAS,MUDAHDIHAFALKANOLEHORANG ORANG YANGDUDUKBERSAMANYA,(HR.MUSLIM) NABI MENGULANGIPERKATAANNYATIGAKALISUPAYA BISADIMENGERTI


(UNTUKKATAKATA SULITYANGMEMBUTUHKANPENGULANGANAGARMUDAHDIPAHAMI)
(HR.BUKHARI)

JIKABERCANDA,NABISELALUMENGATAKANKEBENARAN(HR.TIRMIDZI)

NABILEBIHBANYAK DIAM(HR.AHMAD)
28

SETIAP PERBUATAN KEMBALI KEPADA DIRI SENDIRI


Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri mu sendiri dan Jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri
(QS. Al Isro (17) : 7)

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun , niscaya dia akan melihat balasannya, dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula
(QS. Al Zalzalah (99) : 7 - 8)

ALHAMDULLILAH SEMOGA BERMANFAAT TERIMA KASIH


29