Anda di halaman 1dari 37

TAJUK PERTAMA PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Che Zaharah Abdullah Safinaz Abdul Samat Prof Madya Zulekha Yusoff Pensyarah CITU UiTM Shah Alam

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM CENTRE for ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING (CITU) 3/17/2012 zy/SAS/T1 all

Tajuk Pertama : Pengenalan Ilmu Ketamadunan

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Konsep Tamadun Kelahiran dan Perkembangan Tamadun Faktor Kelemahan dan Kejatuhan Tamadun Interaksi antara Tamadun Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

Hasil Kursus Tajuk Pertama:

Pelajar dapat menjelaskan konsep ketamadunan

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

1.1. KONSEP TAMADUN


Umran
Hadharah

Istilah tamadun

Madaniyah

Tamadun
Civilization Peradaban

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

i. Umran

Ciri umran mengikut Ibn Khaldun ialah masyarakat yang mempunyai : pegangan agama yang kuat Sistem kenegaraan yang tersusun rapi Sistem perundangan yang teratur

Kehidupan cara bandar Pencapaian kaedah penulisan yang tinggi. Kepakaran dalam bidang senilukis dan senireka.

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

ii. Hadharah
Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun Bermaksud : Suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan Wujudnya kehidupan menetap Urbanisasi Lawan - al-badawah dan al-badiyah (liar dan pedalaman). Menurut Malek ben Nabi - berada di tahap maju

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

iii. Madaniyah
Diambil dari madinah kota (city) sebagai pusat peradaban. Bermaksud : Bandar Kehidupan cara bandar Suatu peringkat yang tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan, perancangan dan penyusunan bandar serta penyediaan kemudahan infrustruktur. Muhammad Farid Wajdi & Sheikh Muhammad Abduh menggunakan istilah ini bagi maksud tamadun
3/17/2012 zy/SAS/T1 all

iv. Tamadun
Diperkenalkan oleh Jurji Zaydan. Mempunyai maksud yang sama dengan Civilization iaitu keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

v. Civilization

Istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas dengan maksud tamadun.
Diambil merujuk kepada:
Civitas (Latin) atau city yang bermaksud kota (kota sebagai pusat tamadun) Civil society masyarakat beradab

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

vi. Peradaban
Muhammad Uthman El-Muhammadi: Pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat.
Kamus Dewan: Suatu keadaan masyarakat manusia yang bercirikan atau didasari pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan yang tinggi peradabannya.

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

10

vi. Peradaban (samb)


Walaupun wujud beberapa perkataan diperkenalkan, istilah yang digunapakai dalam Bahasa Melayu yang merujuk kepada masyarakat bertamadun ialah: Tamadun Peradaban

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

11

1.1.2 CIRI-CIRI ASAS TAMADUN


3/17/2012 zy/SAS/T1 all

12

Ciri-Ciri Asas Tamadun


i. Penempatan Kekal iii. Stratifikasi Sosial v. Organisasi Politik & Pemerintahan ii. Kehidupan Berkualiti iv. Bahasa & Tulisan vi. Teknologi & Rekacipta viii. Kehidupan Beragama
zy/SAS/T1 all

vii. Kreativiti
3/17/2012

13

1.1.3 Hubungan antara Tamadun dengan agama, budaya dan bangsa


14

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

i. Hubungan antara tamadun dengan agama


Kebanyakan tamadun berteraskan agama. Masyarakat bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia dan moral yang tinggi dan ia datang dari ajaran agama dan budaya. Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama.

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

15

ii.Hubungan antara tamadun dengan budaya


Budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Masyarakat berbudaya tinggi mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri kehidupan bertamadun.

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

16

Persamaan & perbezaan antara tamadun dengan budaya


Aspek Tamadun Budaya

Persamaan

Mengandungi aspek material, moral (spiritual) & estetika

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

17

Persamaan & perbezaan antara tamadun dengan budaya (samb)


Aspek Perbezaan Tamadun Unsur kekal Melampaui batas negara dan wilayah. Budaya Unsur berubah Lazimnya dikaitkan dengan negara atau wilayah

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

18

iii. Hubungan antara tamadun dengan bangsa


Hubungan keduanya tidak begitu ketara walaupun terdapat tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India.

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

19

Persamaan & perbezaan antara tamadun dengan bangsa


Aspek Tamadun Bangsa

Perbezaan

Melampaui sempadan geografi dan batasan kenegaraan.


Terdapat tamadun yang mengandungi lebih dari satu bangsa.

Lazimnya berkait rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu.

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

20

1.2 FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

21

Faktor Kelahiran Tamadun ii. Rangsangan Keagamaan & Kerohanian

i. Lokasi Strategik

iii. Kestabilan Pemerintahan


v. Keteguhan Sosial
3/17/2012 zy/SAS/T1 all

iv. Kemantapan Ekonomi


vi. Toleransi Terhadap Tamadun Lain

22

1.3 FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

23

1.3.1 FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN (Umum)


Faktor Keruntuhan Tamadun i. Pergolakan Dalaman ii. Sikap tertutup

iii. Peperangan

iv. Keruntuhan nilai moral vi. Keruntuhan institusi sosial

v. Malapetaka / Bencana
3/17/2012 zy/SAS/T1 all

24

1.3.2 FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM(ISLAM)


Faktor Keruntuhan Tamadun
i. Terkeluar daripada landasan Tauhid iii. Pemerintahan yang lemah ii. Keruntuhan akhlak iv. Kegiatan keilmuan

yang jumud

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

25

1.4 INTERAKSI ANTARA TAMADUN


INTERAKSI : Interaksi antara tamadun bermaksud hubungan, pertemuan, komunikasi dan sebagainya antara individu, kelompok, masyarakat dan seterusnya negara.

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

26

1.4.1 Jenis Interaksi


JENIS-JENIS INTERAKSI

INTERAKSI FIZIKAL

INTERAKSI TEOLOGI/ AGAMA

INTERAKSI SAINS & TEKNOLOGI


3/17/2012

INTERAKSI BUDAYA
zy/SAS/T1 all

27

1.4.2 Faktor Interaksi


FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI

KEPIMPINAN

PERANAN AGAMAWAN

GEOGRAFI

PERKAHWINAN
MISI POLITIK

PERDAGANGAN
3/17/2012 zy/SAS/T1 all

28

1.4.3 Kesan interaksi

KESAN INTERAKSI

KESAN POSITIF
3/17/2012 zy/SAS/T1 all

KESAN NEGATIF
29

1.4.4 Contoh interaksi di Malaysia


Interaksi dengan

India

China

Arab

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

30

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

31

Senibina Masjid Tengkera


3/17/2012 zy/SAS/T1 all

32

Senibina Masjid Shah Alam


3/17/2012 zy/SAS/T1 all

33 33

1.5 PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


Aspek

Keagamaan

Nilai Etika

Kepimpinan
3/17/2012

Keilmuan
zy/SAS/T1 all

34

1.5 Persamaan &perbezaan antara tamadun (samb) Aspek Keagamaan Persamaan Ada agama Semua ada etika Kepimpinan adil Ada pencapaian ilmu
zy/SAS/T1 all

Perbezaan Praktis agama

Nilai Etika
Kepimpinan Keilmuan

Dasar etika
-

3/17/2012

35

BIBLIOGRAFI
Ahmad Zaki Abd. Latif. 2009. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd. Fairuzah Hj Basri (Penyelaras). 2008. Tamadun Islam dan Tamadun Melayu: Perkembangan dan Isu Kontemporari. UiTM Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Nik Rosdi Nik Ahmad & Nik Kamaliah Abdullah. 2008. Kenalilah Tamadun (al-Hadharah). UiTM Shah Alam: UPENA.
3/17/2012 zy/SAS/T1 all

36

BIBLIOGRAFI (samb)
Azhar Hj Mad. Aros (et.al).2002. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kertas 1. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. 2001. Kuala Lumpur: Universiti Malaya (UM). Ibn Khaldun, Abdul Rahman. 1995. Muqaddimah (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

3/17/2012

zy/SAS/T1 all

37