Anda di halaman 1dari 12

SULIT 012/1

]awab semua soalan.


Gambar 1
5oalan J berdasarkan gambar J
1. Amn dan Amru berkawan bak.________serng kehatan
bersama.
A. Kam
B. Kta
C. Mereka
2. "_________________berasa bersyukur kerana kta dapat
hdup dengan aman dan dama", ttah sutan.
A. Tuanku
B. Beta
C. Aku
3. Ar task tu sungguh_____________________.
A. tenang
B. dama
C. cera
4. Kam sungguh_________________meawat neger Meaka
bandaraya berse|arah.
A. seesa
B. rang
C. seronok
1
SULIT 012/1
5. Adk _______________________kerana apar.
A. mengantuk
B. menangs
C. memekk
Gambar 2
5oalan 6 berdasarkan gambar 2
6. Ker|a-ker|a____________________kawasan baa raya tu
dakukan secara bergotong -royong.
A. merobohkan
B. membershkan
C. mencuckan
7. Saya dan keuarga mengnap _____
Hote Rossa Passadena ketka meancong ke Cameron
Hgand.
A. d
B. ke
C. pada
2
SULIT 012/1
Gambar 3
Soalan 8 berdasarkan gambar 3
8. Murd-murd 3 Ibnu Sna peru beratur________oceng d
bunykan pada puku 7.30 pag sebeum masuk ke keas.
A. kerana
B. apaba
C. ba
9. _____________,cantknya ba|u baru kamu!
A. Eh
B. Aaha
C. Ambo
10. Taman bunga tu redup
kerana terdapat________________.
A. pokok-pokok
B. daun-daun
C. bunga-bunga
3
SULIT 012/1
Gambar 4
5oalan JJ berdasarkan gambar 4
11. ________hadah yang d berkan oeh ayah?
A. Kenapakah
B. Sapakah
C. Apakah
12. Peancong tu dar negara_____________?
A. mana
B. apa
C. sapa
Gambar 5
5oalan J3 berdasarkan gambar 5
13. Hazq menympan buku d_____rak.
A. atas
B. bawah
C. daam
14. Nenek Aman memaka cermn mata kerana_____________.
A. rabun ayam
B. cakar ayam
C. kak ayam
4
SULIT 012/1
15. An d gear ____________________kerana terau pendam.
A. am kucng
B. kera sumbang
C. kerang busuk
16. Azm menempah se_______________ba|u Meayu d Keda
|aht Nazr.
A. pasang
B. hea
C. kepng
17. Aza menerma se_______________surat dar teman amanya
d German.
A. naskah
B. pucuk
C. hea
Gambar 6
5oalan J8 berdasarkan gambar 6
18. Ibu memasukkan beberapa_________
duran ke daam bubur kacang h|au.
A. uas
B. b|
C. ketu
5
SULIT 012/1
19. Ahmad __________________________
kayu ap tu menggunakan sebah kapak.
A. mencncang
B. membeah
C. menangkat
20. Skap Harmza yang______________
dkagum rakan sekeasnya.
A. Kesabaran
B. sabar
C. penyabar
Gambar 7
5oalan 2J berdasarkan gambar 7
21. Erzm dan Haqem merupakan
rakan ___keas.
A. ke
B. se
C. me
6
SULIT 012/1
Gambar 8
5oalan 22 berdasarkan gambar 8
22. Amrah menggunakan_______________
untuk menap surat.
A. komputer
B. pencetak
C. mesn pengmbas
23. Pea|ar perempuan tu
sedang meayar________untuk mencar bahan ru|ukan.
A. ntranet
B. nternet
C. extranet
24. ________yang mengamb bahagan
daam perbarsan Har Kebangsaan sedang meakukan
ntas hormat d hadapan pentas utama.
A. kontn|en
B. kumpuan
C. Pasukan
Soalan 25,26,27
Padankan perkataan berawanan berkut:
Soaan 28,29,30
7
wang
ganas
pendek
|nak
SULIT 012/1
Soaan 28,29,30
Soalan 28,29 dan 30
Padankan perkataan seert berkut:
Soalan 31-35
Lengkapkan petkan perbuaan dbawah dengan penanda
wacana yang dsedakan.
Oeh sebab tu Lebh-ebh ag Lag pun
Sean tu Tambahan pua
Aff :Keadaan sekoah kta n sangat
kotor.___________________,kta peru mengadakan
ker|a secara bergotong royong.
Ah Meng: Saya setu|u cadangan tu.Kta dapat
8
pan|ang
busuk
gugur
se|uk
ketawa
dngn
uruh
geak
SULIT 012/1
membershkan persektaran sekoah kta.___________,
dapatah kta mewu|udkan semangat ker|asama
antara semua pea|ar sekoah kta.
Muthu : Ah, maasah saya!saya tada masa
untuk menyertanya._______________
,kegatan n membuang masa.
Ah Meng : Apa saahnya kta bergotong -royong
membershkan kawasan sekoah
kta.____________keadaanya kotor.__________guru
besar serng mentk beratkan soa kebershan yang
peru dber keutamaan.
9
SULIT 012/1
Soalan 36-40
Baca dan faham surat krman d bawah.Kemudan |awab soaan
yang dberkan.
Aru E khawarzm B.
Azm
1-2-12 Sr Tan|ung,
Lorong 12/89, 36589
Bandar Baru Bang,
Seangor.
Kehadapan saudara Amn yang kn berada d |erantut,
Pahang.Saya berharap saudara dan keuarga berada daam
keadaan shat dan se|ahtera.
Tu|uan saya menus surat n adaah untuk men|emput
saudara hadr ke pameran komputer yang akan dadakan d
sekoah saya. Pameran tu akan dadakan pada 25 Me 2007 .
Banyak syarkat komputer dar dan uar negara akan mengamb
bahagan daam pameran tersebut. Gera-gera tersebut akan
men|ua perkakasan komputer, buku-buku tentang komputer,
dan pebaga |ens barangan komputer. Saya past saudara akan
tertark untuk membe barangan komputer n.
Untuk pengetahuan saudara, sebahagan wang has |uaan
pada har tu akan ddermakan kepada rumah anak-anak yatm.
|ka saudara berkesempatan , |emputah datang ke sekoah saya
10
SULIT 012/1
untuk mehat pameran Komputer n. Sampa dsn dahuu surat
saya untuk ka n. Sekan , terma kash.
Yang
benar,
Aru
36. D manakah kawan Aru Ekhawarzm tngga?
37.Apakah tu|uan Aru Ekhawarzm menus surat
kepada Amn?
38. Bakah pameran tu akan dadakan?
11
SULIT 012/1
39. Apakah barangan yang akan d|ua semasa
pameran tersebut?
40. Sapakah yang akan menerma wang has
|uaan pameran tu?
12