Anda di halaman 1dari 10

01Apasihturunanitu?

Selamatdatangdibelajarkalkulus.blogspot.com.Tujuandaribloginiadalahjelasuntuk mengajariandatentangkalkulus.Kitaakanmelakukannyadenganmenyelesaikanbanyaksoaldi tiapbagian.Sebelumkitamelakukannya,ijinkansayauntukmemberikansedikitpenjelasan mengenaikalkulusdanmengapakalkuluspenting. Pertamatamasingkirkansegalakekhawatirananda.Mengapademikian?Karenakalkulus mempunyaireputasiyangsangatburuk.Kalkulusterdengarsangatmenakutkan.Sayaingin andamembuangkesantersebutjauhjauh.Sayaakanmengajarkanandabagaimanauntuk mengerjakankalkulussepertimatematikakelastigaSD. Tujuansayaadalahuntukmenyelesaikansoalsoalkalkuluslangkahperlangkah,sehinggaanda merasanyamandalammengikutinya.Sayaberharapdenganbegituandadapatmembawa pengalamantersebutdalammengerjakanpekerjaanrumahdantesanda.Sayaakanberusaha untukmembahastiaptiaptopikyangadadalamkalkulus.Tugasandaadalahberlatihsoalsoal tambahandaribuku.Belajarkalkulussamasepertibermainbasketataubulutangkisatau sepakbola,untukmenguasainyaandaharusbanyakberlatih. Sayaberusahamenggunakancaratercepatdalammengerjakansoalsoal.Sayatidakakan menjelaskanterlalubanyakteori,melainkandenganmengerjakancontohcontohsoal.Tugas andaadalahmengikutiapayangsayajelaskandariawalhinggaakhirdanandaakanberada dalamkondisiyangbaik. Bagianpertamaadalahkonsepturunan,kitaakanmembahasnyadalambeberapatopik berikutnya.Konsepkeduaadalahintegral,yangmanaterdengarmengerikan.Tapitidak masalah,sayaakanmenjelaskanapaituturunan. Katakanlahsayamemegangsebuahpensil,kemudiansayamenggerakanpensiltersebut dengankecepatantetap.Tidakbertambahcepatataupunbertambahlambat.Pensiltersebut hanyabergerakmelewatiandadengankecepatanyangtetap.Sepertisaatkitamenyetirmobil dengankecepatantetap60km/jam.

Gambar1 Kitaakanmenggambargrafikdaripergerakanpensiltersebut.Sumbuvertikaladalahposisi,

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman1dari10halaman

01Apasihturunanitu?

sedangakansumbuhorisontaladalahwaktu.Kitatambahkanruaspadawaktudanposisi.Lalu kitagambarkanpadaposisimanadarititikawalpensiltersebutberadapadawaktutertentu.Jika pensiltersebutbergeraksecarakonstan,bagaimanagrafiknya?Grafiktersebutakanberbentuk garislurussepertitampakpadagambar1.Karenatiapmajusatudetik,jaraknyaakan bertambahdalamjumlahpeningkatanyangsama.

Gambar2 Jikaadapercepatandisana,makagrafiknyaakanterlihatsepertipadagambar2. Jikaandamenuliskangrafiksepertipadagambar1sebagaisebuahpersamaan,makaanda akanmendapatkan

Gambar3 FungsiP(t)berupagarislurus,ataujikadibuatpersamaanyaadalahmtyangmanam merupakankemiringandarigaris.Andabisamenggantimdengan1,2atau3.mhanyalah kemiringandarigarispadagrafikgambar1. Sayaakanmemberikanpertanyaankepadaanda.Jikagrafiksepertipadagambar1adalahgrafik daribendayangbergerakdengankecepatantetap,makabagaimanagrafikdarikecepatannya? Sayasudahmengatakankepadaandabahwabendatersebutbergerakdengankecepatantetap, makadengandemikianbisakitagambarkangrafiknyasebagaiberikut: belajarkalkulus.blogspot.com Halaman2dari10halaman

01Apasihturunanitu?

Gambar4 Yangartinyakecepatantersebutakanselalutetap(konstan)padatiappertambahanwaktu. Persamaandarigambar4adalahsebagaiberikut:

Gambar5 Terakhirsayaakanmenggambarkangrafikuntukpercepatannya.Sayasudahmenekankan bahwagerakanbendatidakdipercepatataudiperlambat.Makajelasbahwapercepatannya adalahnol,sepertibisakitalihatpadagambar6.

Gambar6 Jikakitatuliskanfungsidarigrafikgambar6adalahsebagaiberikut:

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman3dari10halaman

01Apasihturunanitu?

Gambar7 Andamungkinakantekejutjikasayabilangbahwakitabarusajamembuatduaturunandari grafikGambar1.Gambaranbesarnyaadalahsebagaiberikut,Turunandarisebuahgrafik adalahkemiringannya.AtauyangbiasadikatakanolehbukukalkulussebagaiLajuPerubahan. Jikaandamenurukangrafikposisi(gambar1)andaakanmendapatkangrafikkecepatan (gambar4),jikaandamenurunkangrafikkecepatan(gambar4)andaakanmendapatkangrafik percepatan(gambar7).Secarakeseluruhandariyangtelahkitabahasdiatastampakpada gambar8dibawah.

Gambar8

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman4dari10halaman

01Apasihturunanitu?

Sayatekankansekalilagi,turunanadalahkemiringandarigrafik.Padagrafikposisi kemiringannyakonstanmakakitamendapatkangrafikkecepatanyangkonstan.Padagrafik kecepatankitadapatmelihathanyaberupagarislurusyangtidakpunyakemiringan,makatentu sajaturunannya,yaitugrafikpercepatanbernilainol. Analoginyaadalahsepertiketikaandamengendaraimobildijalananyangnaikdiandingkan denganketikaandamengendarimobildijalananyangrata.Dijalananyangnaik,jalanantersebut mempunyaikemiringan,sedangkanjikaandamengendarainyadijalananyangrata,tentusaja jalantersebuttidakmempunyaikemiringan. Sayaakanmemformulasikanapayangtelahkitabicarakantadi.

Gambar9 Kemiringandarigrafikposisiadalahgrafikkecepatan.Sayaulangilagi,daninimerupakandasar dariKalkulus,Turunanadalahkemiringandarigrafik.

Gambar10 Kemiringandarifungsikecepatanadalahfungsipercepatan.Danyangpalingpenting, merupakandasardariKalkulus,hukumalam,dandasarFisikaadalahTurunanadalah kemirignandarigrafik. Sepertiandalihat,dikelasmungkinandaakanmendapatkanteorisemacaminidalamwaktu yangcukuplama,disertaidenganpenjelasanyangrumit.Tapidisinikitatelahmempelajari turunandalamwaktuyangcukupsingkat. Selanjutnyasayaakanmenjelaskanbagaimanacaramendapatkanturunandarigrafikyangtidak berupagaris. Bagimanajikakitamempunyaisebuahbendayangbergerakdipercepat,bukanseperticontoh

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman5dari10halaman

01Apasihturunanitu?

yangpertamabergeraksecarakonstan,tetapidipercepat.

Gambar11 Grafikdaripergerakanbendayangdipercepattersebutbisadilihatdigambar11.Fungsidari grafiktersebutadalahparabola,sepertipadagambar12.

Gambar12 Lalupertanyaanyaadalahbagaimanakitamencariturunannya?Itubukanberupagarislurus, kemiringannyaberubah.Sepertidapatandalihat,diawalgrafikkemiringannyalandai,namun sejalandenganbertambahnyawaktu,kemiringannyaakansemakincuramdancuramdan curamhinggasangatcuramseiringanberjalannyawaktu.

Gambar13 Sepertiapagrafikkecepatannya?

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman6dari10halaman

01Apasihturunanitu?

Gambar14 Kecepatannyameningkatseiringdenganwaktusepertitampakdigambar14.Seiringdengan meningkatnyakemiringanpadagrafikpercepatan,kecepatanmeningkat.

Gambar15 Jikaandamenuliskanpersamaannyatampaksepertipadagambar15.Lalubagaimanagrafik percepatannya?

Gambar16 Grafikpercepatannyaadalahkemiringandarigrafikkecepatannya.Sehinggagrafiktampak sepertigambar16,berupagarisluruskarenakemiringannyakonstan.

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman7dari10halaman

01Apasihturunanitu?

Gambar17 Persamaanyasepertitampakpadagambar17.Sampaisaatiniandatelahmendapatkan gambaranbesardariturunan.Sekalilagi,turunanadalahkemiringandarigrafik,jikagrafiknya tidakberupagarislurus,makaturunannyaadalahperubahankemiringanpadatiaptitikdari grafik. Padacontohmemangkitabanyakmembahasmengenaigrafikposisi,kecepatandan percepatan,Namunpadakenyataanyaturunantidakhanyadapatditerapkanpadahaltersebut tetapijugadibidanglainsepertiperubahantekananatauperubahanarahpesawatdan sebagainya.

Gambar18 Padagambar18terlihatbahwaturunanadalahkemiringandarigarispadakurva.Sekarangsaya akanmembicarakanmengenaisimboldaridervatif.

Gambar19 Fungsikecepatanadalahturunandarifungsiposisi,dituliskansepertipadagambar19,

dibacaPaksent.

Dibacadpdt,artinyaderivatiffungsipterhadapt.

Ataukemiringandarifungsiapapun.,bisaP(t),A(t),dsb

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman8dari10halaman

01Apasihturunanitu?

Demikianjugadenganfungsipercepatan

Gambar20

Dibacapdobelaksent,iniadalahsimboldariturunankeduadarisebuah

fungsi.Turunanpertamanyaadalah

,yangdibacapaksent.

Turunanpertamaberartijikasayapunyasebuahfungsi,carilahkemiringannya,makakitaakan mendapatkanturunanpertama.Turunankeduaberaticariturunanpertamadarifungsi,lalucari lagikemiringannya,sehinggatotaladaduakalipenurunan,makakitaakanmendapatkanturunan keduadarifungsitersebut.

Gambar21 Sepertipadagambar21,grafikpercepatanmerupakanturunankeduadarigrafikposisi, sedangkangrafikkecepatanmerupakanturunanpertamadarigrafikposisi.

dibacadkuadratpdtkuadrat,merupakannotasidariturunankeduadari belajarkalkulus.blogspot.com Halaman9dari10halaman

01Apasihturunanitu?

sebuahfungsiselain

Gambar22 Jikaandamempunyaigrafiksepertigambar22,andabisamenentukanturunandaribeberapa kurva,tetapitidakuntuktitiktertentusepertipadabagianyangdiberiDerivnotdefined.Ini disebabkankarenaderavatifhanyabisaditentukanuntukkurvayangmulus.Andatidakbisa menentukanderivatifdarikurvayangtidakmulus(diskontinyu),ataukurvayangsangattajam. Karenatentusajatitikpuncakkurvatersebuttidakdapatdiketahuikemiringannya,olehkarenaitu fungsisemacaminitidakbisaditurunkan.

belajarkalkulus.blogspot.com

Halaman10dari10halaman