Anda di halaman 1dari 9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

><

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH]
By hadzafadlulloh on 5 Maret 2013 Secawan Kata

(http://hadzafadlulloh.files.wordpress.com/2013/03/matanghoyatu-at-taqrib.jpg) Pemilik kitab At Tahdziib fii Adillati Matnil Ghooyati wat Taqriib berkata : Sesungguhnya kitab (Matan Al Ghooyah wat Taqrib) merupakan kitab fiqih terbaik pada madzhab Syafii, dalam bentuk dan kandungannya. Kitab ini walaupun kecil ukurannya namun mengandung semua bab fiqih dan sebagian besar hukum-hukum serta masalah-masalah yang terdapat dalam ibadah, muamalah dan lain sebagainya, disertai ungkapan yang mudah, bagusnya lafadz dan susunannya yang indah, sehingga pada keistimewaannya pada pembagian topik, memudahkan orang yang ingin tafaquh dalam agama Alloh Taala, dari sisi penguasaan dan menghadirkannya. Keistimewaan yang lainnya adalah sesuatu yang telah Alloh tetapkan untuk kitab ini, dari penerimaan. Engkau akan dapati para pencari ilmu dan ulama, dahulu dan sekarang, menerima kitab ini dengan mempelajari, mengajarkan, memahami, menghafalkannya, menjelaskan dan menerangkannya. (Dar Ibnu Katsir cetakan keempat h. 5). Sebagi bukti lain tingginya kedudukan kitab matan Abi Suja di madzhab adalah dengan banyaknya Syarh, hawasyi dan nadzom kitab ini, diantaranya : 1. Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghooyatil Ikhtishoor, karya Abu Bakr bin Muhammad Al Husainiy Ad Dimasqiy rohimahulloh, wafat tahun 829 H. 2. Fathul Qoriib al Mujiib fi Syarhi Alfaadzit Taqriib atau dengan judul Al Mukhtaar fi Syarhi Ghooyatil Ikhtishor, karya Al Alaamah Asy Syaikh Muhammad bin Qosim al Ghaziy rohimahulloh, wafat tahun 918 H. 3. Hasyiiyah As Syaikh Burhanuddin Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Al Birmaawiy rohimahulloh, wafat tahun 1106 H.
hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/ 1/9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

4. Hasyiiyah As Syaikh Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Al Baijuuriy rohimahulloh, wafat tahun 1277 H. 5. Taudiih Al Baijuuriy ala Syarhi Ibni Qosim li Matni Abi Suja, lajnah ulama azhar, cetakan pertama tahun 1374 H (3 Jilid). 6. Quutul Habiib al Ghoriib Tausyikh ala Fathil Qorib al Habiib, karya Asy Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al Jaawiy rohimahulloh, wafat tahun 1315 H. 7. An Nihaayah fi Syarhi Ghooyah, karya Asy Syaikh Abu Abdillah Muhammad Waliyuddin Al Bashiir rohimahulloh, wafat tahun 972 H. 8. Al Iqnaa fi Hilli Alfaadzi Abi Suja, Asy Syaikh Muhammad Asyarbiiniy Al Khothiib rohimahulloh, wafat tahun 977 H. 9. At Tahdziib fii Adillati Matnil Ghooyati wat Taqriib, karya Doktor Muthofaa Diibul Bigha hafidzohulloh wa saddada khthooh. 10. Nihayatut Tadriib fi Nadzomi Ghooyati At Taqriib, karya Syarofuddin Yahya bin As Syaikh Nuruddin Musa bin Ramadhan Ibnu Umairoh, yang terkenal dengan Al Imrithiy, wafat tahun 890 H. **** MUQODDIMAH PENULIS Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Alloh Robb alam semesta, semoga sholawat Alloh senantiasa tercurah pada tuan kami; Nabi Muhammad, keluarganya yang suci dan seluruh sahabatnya. Al Qodiy Abu Suja Ahmad bin Al Husain bin Ahmad Al Asfahaniy rohimahulloh Taala berkata: Sebagian temantemankusemoga Allloh Taala senantiasa menjaga mereka memintaku untuk menulis ringkasan fiqih berdasar madzhab Imam Asy SyafiI semoga rahmat dan keridlhoan Alloh dilimpahkan kepada beliausecara ringkas dan padat, supaya mudah dipelajari oleh pelajar dan mudah bagi pemula untuk menghafalnya, dan agar saya memperbanyak taqsimat (perincian yang diperlukan) dan supaya menetapkan ketetapan (dari wajib, mandzub dan selain keduanya) secara seksama. Karena mengharap pahala aku kabulkan permintaan tersebut, seraya berharap bimbingan di atas jalan kebenaran kepada Alloh Taala. Sesungguhnya Dia (Alloh Taala) atas setiap yang dikehendakiNya Maha Mampu, dan (Dia Taala) kepada para hambanya Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. **** Kitab Toharoh Macam-Macam Air Air yang boleh bersuci dengannya ada tujuh macam: 1. Air Langit 2. Air Laut 3. Air Sumur
hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/ 2/9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

4. Air (yang keluar dari) Mata Air 5. Air Salju 6. Air Es Kemudian air terbagi kepada empat macam : 1. Suci lagi mensucikan tidak timakruhkan menggunaannya, ia adalah air mutlaq. 2. Suci lagi mensucikan (namun) dimakruhkan menggunakannya, ia adalah air musyamas (yang menjadi panas karena sinar matahari). 3. Suci namun tidak mensucikan, ia adalah air mustamal dan air yang telah berubah dengan sesuatu yang mencampurinya dari sesuatu (benda) yang suci. 4. Air najis, ia adalah air yang telah tercampuri Najis; Dan ia (air tersebut) tidalah kurang dari dua dulah dtau dua kulah (tapi) berubah (karena najis tersebut). Dua kulah adalah : Kira-kira seukuran 500 liter Bagdad menurut pendapat yang paling kuat. Pasal Menerangkan Sesuatu Yang Suci Dengan Disamak. Kulit bangkai suci dengan proses penyamakan kecuali kulit anjing, babi dan yang lahir dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya. Tulang bangkai dan bulunya adalah najis kecuali (tulang dan rambut) manusia. Pasal Menerangkan Penggunaan Bejana-Bejana Dan tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan diperbolehkan mempergunakan selain keduanya dari bejana-bejana. Pasal Menerangakan Siwak Siwak disunahkan pada setiap kondisi kecuali setelah tergelincirnya (matahari) bagi yang sedang berpuasa. Bersiwak pada tiga tempat sangatlah ditekankan sunnahnya : 1. tatkala telah berubahnya mulut dari lamanya diam dan yang lainnya 2. tatkala bangun dari tidur 3. dan tatkala hendak menegakan sholat. Pasal Menerangkan Pardu Wudlhu dan Sunah-Sunahnya Pardu wudlhu ada enam perkara : 1. Niat tatkala mencuci wajah 2. Mencuci wajah
hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/ 3/9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

3. 4. 5. 6.

Mencuci kedua tangan beserta kedua sikunya Mengusap sebagian kepala Mencuci kedua kaki beserta kedua mata kakinya Tartib sebagaimana kami telah menyebutkannya.

Sunah-sunahnya ada sepuluh : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Membaca bismilah Mencuci dua telapak tangan sebelum memasukan keduanya ke bejana Kumur-kumur dan Menghirup air ke hidung dengan air yang baru Mengusap seluruh kepala Mengusap kedua telinga Mensela-sela jenggot yang lebat Mensela-sela jari jemari kedua tangan dan kedua kaki Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri Mencuci dengan tiga kali-tiga kali Berkesinambungan/bersambung. Pasal Tentang Istinja Istinja hukumnya wajib; Dari kencing dan berak. Yang paling utama istinja dengan batu kemudian air mengikutinya. (Dan) diperbolehkan untuk mencukupkan dengan air saja atau dengan menggunakan tiga batu; Yang bersih dengannya tempat (keluarnya kencing atau berak). Jika dia hendak mencukupkan dengan salah satu dari keduanya maka menggunakan air adalah lebih utama. Hendaknya meninggalkan (dari) menghadap dan membelakangi kiblat (tatkala melakukannya) di padang terbuka. Hendaknya tidak kencing dan berak di air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat berteduh, di lubang, tidak berbicara ketika kencing dan berak, tidak .menghadap dan tidak membelakangi matahari dan bulan dan tidak istinja dengan tangan kanan Pasal Tentang Pembatal-Pembatal Wudlhu Dan yang membatalkan wudkhu ada enam macam : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dikarenakan ada sesuatu yang keluar dari dua jalan Tidur dengan posisi yang tidak kokoh di tanah tempat duduknya Hilang akal karena mabuk atau sakit Lelaki menyentuh perempuan dengan tanpa penghalang Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan Menyentuh lubang anusnya menurut pendapat yang baru (dari Imam Syafii). Pasal Tentang Yang Mewajibkan Mandi
hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/ 4/9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

Dan yang mewajibkan mandi ada enam perkara : Tiga perkara yang leleki dan perempuan berserikat di dalamnya, ia adalah : 1. Bertemunya dua khitan (jima) 2. Keluarnya air mani 3. Meninggal dunia Dan tiga perkara yang wanita dikhususkan dengannya : 1. Haid 2. Nifas 3. Melahirkan. Pasal Tentang Wajib-Wajib Mandi dan Sunah-Sunahnya Dan wajib-wajib mandi ada tiga : 1. Niat 2. Menghilangkan najis jika najis tersebut ada di badannya 3. Menyampaikan air ke pangkal\akar rambut dan kulit Sunah-sunahnya ada lima perkara : 1. Membaca bismilah 2. Mencucui tangan sebelum memasukan keduanya ke bejana dan berwudlhu sebelumnya (Baca : sebelum mandi). 3. Menjalankan tangan ke seluruh badan 4. Berkesinambungan/bersambung 5. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Pasal Tentang Mandi-Mandi Yang Disunahkan Dan mandi-mandi yang disunahkan ada tujuh belas macam mandi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mandi Jumat. Mandi pada dua hari raya. Tatkala akan sholat Istisqo. Ketika akan sholat khusuf gerhana matahari. Ketika akan sholat kushuf gerhana bulan. Mandi setelah memandikan mayit Mandi ketika seorang kafir masuk Islam Yang gila jika dia menjadi sembuh Orang yang pingsan jika sadar
5/9

hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mandi tatkala akan ihrom Mandi karena masuk Makkah Mandi karena akan wuquf di Arofah Dan bagi yang melempar yang tiga jumroh Mandi karena akan thowaf. Mandi karena akan melaksanakan sai. Mandi ketika akan memasuki kota Rosululloh r Madinah. Pasal Tentang Mengusap Kedua Khuf

Dan mengusap kedua khuf adalah diperbolehkan dengan sarat : 1. Hendaknya dia memakai keduanya setelah sempurnanya thoharoh 2. Hendaknya kedua khuf tersebut menutupi tempat mencuci yang wajib, dari kedua telapak kaki. 3. Hendaknya keduanya dari sesuatu yang mungkin mengikuti pejalan di atas keduanya. Orang yang mukim mengusap (khuf) selama sehari semalam. Musafir mengusap (khuf) selama tiga hari beserta malam-malamnya. Awal lama(nya) dari mulai berhadats setelah memakai kedua khuf. Jika dia mengusap pada waktu safar kemudian muqim atau mengusap ketika hadir kemudian safar maka dia telah menyempurnakan usapan mukim. Mengusap (khuf) menjadi batal dengan tiga perkara : 1. Dia melepaskan keduanya 2. Habisnya masa (diperbolehkannya mengusap) 3. Segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Pasal Tentang Tayamum Dan sarat-sarat tayamum ada lima perkara : 1. 2. 3. 4. 5. Adanya kesulitan karena berpergian atau sakit Masuknya waktu sholat. Mencari air. Tidak bisa mempergunakannya dan membutuhkannya setelah mendapatkannya. Tanah yang suci lagi berdebu. Jika debu tersebut tercampur batu atau kerikil maka tidak mencukupi.

Fardlhu tayamum ada empat perkara : 1. Niat. 2. Menyapu wajah.


hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/ 6/9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

3. Menyapu kedua tangan beserta kedua sikunya. 4. Tertib secara berurutan. Sedangkan sunnahnya ada tiga : 1. Membaca bismillah. 2. Mendahulukan tangan kanan dari pada tangan yang kiri. 3. Dan Bersambung. Dan Yang membatalkan tayamum ada tiga pula : 1. Setiap yang membatalkan wudlhu. 2. Melihat air pada saat tidak sedang sholat. 3. Murtad. Orang yang pada anggota badannya terdapat pembalut maka ia mengusapnya dan tayamum kemudian sholat. Dan tidak wajib mengulanginya dia jika memasangnya ketika suci. Hendaknya tayamum setiap akan melaksanakan sholat wajib, dan boleh melaksanakan berbagai sholat sunat dengan satu tayamum. Pasal Tentang Berbagai Najis dan Cara Menghilangkannya. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan maka hukumnya najis, kecuali air mani. Mencuci seluruh jenis air kencing dan peces hukumnya wajib, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan lain, maka ia disucikan dengan cara mencipratinya dengan air, demikian berbeda dengan air kencing bayi perempuan. Segala jenis yang najis tidaklah dimaafkan, kecuali sedikit darah dan nanah serta hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir jika jatuh ke dalam bejana dan mati di dalamnya. Seluruh jenis hewan suci, kecuali anjing dan babi, serta yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Seluruh jenis bangkai hukumnya najis kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia. Seluruh jenis bejana wajib di cuci sebanyak tujuh kali karena jilatan anjing dan babi, salah sataunya dicampur dengan tanah. Adapun najis-najis yang lainnya maka cukup sekali cucian, tapi jika berulang sampai tiga kali lebih utama. Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka menjadi suci. Adapun jika berubah dikarenakan suatu zat yang dimasukan kedalam arak tersebut maka tidaklah suci najis. Pasal Tentang Penjelasan Hukum Haid, Nifas dan Istihadlhoh Darah yang keluar dari kemaluan ada tiga :
hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/ 7/9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

1. Darah haidh. 2. Darah nifas. 3. Darah istihadlhoh. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sedang dalam kondisi sehat, tidak dikarenakan melahirkan. Warnanya hitam kemereh-merehan dan panas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadloh adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas. Haid paling sedikitnya sehari semalam, paling banyaknya lima belas hari. Sedangkan keumumannya selama enam atau tujuh hari. Nifas paling sedikitnya sekejap, paling banyaknya enam puluh hari. Sedangkan keumumannya selama empat puluh hari. Paling sedikitnya suci antara dua haid adalah lima belas hari, dan tidak ada batasan paling banyaknya. Usia termuda perempuan dalam haidh adalah pada umur sembilan tahun. Masa hamil sekurang-kurangnya enam bulan, paling lamanya empat tahun, sedangkan pada keumumannya selama sembilan bulan. Bagi perempuan yang sedang haid dan nifas diharamkan delapan perkara : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sholat. Shaum. Membaca al-Quran. Menyentuh mushaf al-Quran dan membawanya. Masuk Masjid. Thowaf. Bersetubuh Dan bersenang-senang dengan sesuatu yang ada diantara pusar dan lutut. Diharamkan bagi yang sedang junub lima perkara : 1. 2. 3. 4. 5. Sholat. Membaca al-Quran. Menyentuh mushaf dan membawanya. Thowaf. Berdiam diri di masjid.

Bagi yang berhadats diharamkan tiga perkara : 1. Sholat. 2. Thowaf.


hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/ 8/9

3/25/13

Terjemah Fiqih Kitab at-Taqrib Matan Abi Syuja (1) [KITAB THAHARAH] | ><

3. Dan menyentuh mushaf serta membawanya. ^^^ Berlanjut Insya Allah Dituliskan dalam: Fiqih | Tagged: abi suja, burhanuddin, ghoyah, Islam, kelasik, kitab, matan, syafi'iy , taqrib Blog pada WordPress.com. Tema: Retro-Fitted oleh Justin Tadlock.

hadzafadlulloh.wordpress.com/2013/03/05/matan-al-ghayah-wa-at-taqrib-1/

9/9

Anda mungkin juga menyukai