Anda di halaman 1dari 10

RASIONAL KOLEJ VOKASIONAL

Transformasikearah mencapaistatusnegara maju

PandanganPakarEkonomiNegara

Sekolah rendah dan menengah merupakan asas seperti bangunan tinggi, cerucuk yang perlu ditanam. Kalau asas bangunan ini lemah maka bangunan tinggi sekalipun tidak akan selamat. Kita lihat saja kurangnya tumpuan kita berikan kepada pendidikan vokasional sehingga menyebabkan kita kurang tenaga pekerja yang mahir. Transformasi sistem pendidikan perlu tindakan segera bagi mencapai matlamat negara.

78%murid Austriamengikuti Pendidikan Vokasional peringkat menengah atas.

OBJEKTIFTRANSFORMASIPENDIDIKANVOKASIONAL
ProgramPendidikan Asas Vokasional
Menghasilkan lepasan sekolah menengah rendah yangmemiliki sijil kemahiran yangdiiktiraf oleh badan pensijilan kebangsaan.

Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yangmemiliki sijil atau diplomayangdiiktiraf oleh badan pensijilan,industri dan kerajaan.

Kolej Vokasional

Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yangboleh melanjutkan pengajian atau latihan lanjutan ke peringkat yanglebih tinggi. Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yangberupaya menjadi usahawan.

ANALISA PENDIDIKAN VOKASIONAL DI ASIA DAN EROPAH


BIL 1 PERKARA Pendidikan vokasional (initial vocational education) diarusperdanakan bermula di sekolah Pendidikan vokasional di sekolah melibatkan On-Job Training (OJT) dan sekolah menghasilkan tenaga kerja kepada industri Tempoh pengajian vokasional di peringkat sekolah adalah 3-4 tahun Pensijilan vokasional sekurang-kurangnya Sijil (3 tahun) dan beberapa negara menawarkan sehingga Diploma (3-4 tahun) Pendidikan vokasional di sekolah menggunakan sistem semester Beberapa negara Asia memperkenalkan pendidikan vokasional di peringkat menengah rendah (Junior Vocational Education) Program apprenticeship dengan kerjasama industri dilaksanakan dengan meluas Nisbah komponen vokasional berbanding akademik adalah tinggi 70 : 30 CATATAN Kebanyakan negara Eropah, enrolmen melebihi 60%. Asia: China, Thailand, Indonesia Semua negara Asia dan Eropah

Kebanyakannya 3 tahun Diploma Thailand (4-5 tahun) Austria (4 tahun) Indonesia (4 tahun) Semua negara

China dan Singapura

7 8

IMPLIKASI
2013 Tahun 1PAV Lepasan PMRmasuk ILKA/S ILKA/S menerima 2kohort (Lepasan PMRdan SPM) 2016 3kohort (PAV,PMR&SPM) memasuki ILKA/S. 1. Sumbersediaadadapatdioptimumkan. 2. Pengeluarantenagakerjamahirdapat dipercepatkan. 3. Sasarannegaramendapatkan1.3jutapekerja mahirmenjelangtahun2020dapat direalisasikan.

DUNIAPEKERJAAN

DUNIA PEKERJAAN

SPM

SKM4 SKM3 SKM2 SKM1


60%

PMR

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL 95% 5%

SKM2 SKM1

UPSR

PENDIDIKAN VOKASIONAL SELEPAS TRANSFORMASI

PendidikanVokasional LaluanTerungguluntuk KecemerlanganKerjaya

PENDIDIKAN VOKASIONALSEBELUM TRANSFORMASI

Menyediakanpendidikan danlatihanvokasionalyang inovatifuntukmemenuhi keperluanindividu,masyarakat, industridannegara

Menyediakankurikulum pendidikanvokasional berasaskanindustri Membangunkaninstitusi pendidikanvokasionalbagi melahirkanmodalinsan berkemahiran. Mempergiatusahakolaborasi dgnrakanstrategikbagiperluas akses,jaminkualiti&tingkat kebolehkerjaan Menyediakanmekanisme pentaksiranmenjuruskepada pentauliahan&pengiktirafan MemastikanlepasanPV mendapatpengiktirafandan artikulasilatihan&pengajian lanjutan Mempertingkatkandaya upayaorganisasipendidikan vokasionalKPM

Inisiatif1: Transformasikurikulumpendidikan vokasional. Inisiatif2: Transformasiinstitusipendidikan vokasional. Inisiatif3: Kolaborasidenganindustri.

Tindakan:
1. Melaksanakan kurikulum programPAV. 2.Melaksanakan kurikulum Kolej Vokasional. 3.MewujudkanProgramPAV. 4.MenubuhkanKolejVokasional,KPM 5.MenubuhkanKV(AgensiAwamLain) 6.Menubuhkan KV(Swasta)menerusi Inisiatif Pembiayaan Swasta. 7.Menubuhkan Suruhanjaya Bersama untuk memajukan pendidikan vokasional kebangsaan. 8.Melaksanakanpentaksiranberasaskan standardkompetensivokasional.

Inisiatif4: Transformasipentaksiranpendidikan vokasional. Inisiatif5: Transformasistandardkompetensi pendidikanvokasional.

9. MenubuhkanAgensiKelayakan VokasionalMalaysia.

10.MewujudkanSektorPendidikan TeknikdanVokasional.

Inisiatif6: Transformasiorganisasipendidikan vokasional.

11.MemperkasakansumbermanusiaPV menerusilatihan. 12.MemperkasakansumbermanusiaPV menerusipenambahbaikanskim perkhidmatan.

GALLERYWALK
Transformasi Pendidikan Vokasional merupakan usaha yangsangat bagus & perlu disegerakan. Perlu diselaraskan dengan lainlainagensi &pembekal latihan.

BCG

Nisbah 60:40(aliran akademik :vokasional)tidak mencukupi bagi bekalan tenaga mahir negara tahun 2020. Anggaran keluaran tenaga kerja mahir mestilah mengambil kira daripada lainlainpembekal latihan.

Sangat menyokong usaha KPMdan akan memberi kerjasama sepenuhnya. Menubuhkan MVQAselari dengan MQA.

Menyambut baik usaha KPM dan minta industri dilibatkan dalam pelaksanaan transformasi. Mekanisme untuk menghantar pelajar ke ILK dikaji.

KEMENTERIANLAIN
1
TheBostonConsultingGroup

INDUSTRIdanILK

Artikulasi lulusan Kolej Vokasional KPMuntuk ke IPTA

Menjalin persefahaman antara KPMKPTuntuk latihan guruKolej Vokasional KPM IPTAmenyediakan gurubaru berdasarkan keperluan bidang baru vokasional di KPMyangberfokuskan kepada kemahiran

10