Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(SLOT PENGAJARAN – 30 MINIT)

Komponen : Perkembangan Kognitif


Kelas : Pra 1
Tarikh : 12 Mac 2009
Masa : 8.20 – 9.20 pagi
Bilangan Pelajar : 25 orang
Tema : Haiwan
Sub Tema : Haiwan peliharaan
Hasil Pembelajaran : 1.1.1 Mengelaskan objek mengikut satu ciri
(c) bentuk
3.1.1 Memadan objek mengikut
(a) bilangan pasangan yang cukup
4.2.3 Memadankan bilangan objek dengan simbol nombor 1 - 10
Pengetahuan Sedia Ada : Membilang nombor satu hingga sepuluh.
Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat
1. Mengelaskan haiwan-haiwan peliharaan mengikut jenisnya dengan betul.
2. Memadankan antara ibu dengan anak haiwan ternakan mengikut pasangan yang sesuai.
3. Memadankan bilangan haiwan peliharaan dengan simbol nombor 1 – 10 dengan betul.
Kemahiran berfikir (KB): Menjana idea, membanding beza
1
Penerapan nilai : Bekerjasama, berfikir secara pantas, mengikut giliran, berhati-hati, cermat, bertolak ansur
Bahan bantu belajar (BBB) : Kad gambar, kertas mahjong, graf.
Penggabungjalinan komponen: Perkembangan Sosioemosi, Perkembangan Fizikal
CATATAN
LANGKAH /
ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BBM, Kesepaduan,
MASA
KB, Nilai, dll)
Set Induksi Contoh soalan :-
(3 Minit) G: Cuba kamu bilang nombor • Murid berkumpul dan duduk di ruang
satu hingga sepuluh? perbualan pagi menghadap guru.
M: Satu, dua, tiga, empat dan • Murid diminta membilang nombor satu hingga
seterusnya. sepuluh dan mengajukan beberapa soalan.
G: Bagus. Siapa yang
memelihara haiwan di rumah?
M: Saya.
G: Haiwan apa yang kamu
pelihara itu?
M1: Kucing.
M2: Ayam.
Penyampaian Aktiviti 1 :- Langkah :- Kesepaduan: P.
(25 Minit) Padanan 1 dengan 1 • Murid berada dalam kumpulan masing-masing Sosioemosi

• Memadan objek mengikut • Guru mengedarkan kad gambar kepada setiap


bilangan pasangan yang kumpulan. BBM: Kad gambar,
cukup kertas mahjong,
2
• Murid diminta memadankan gambar yang gam.
bersesuaian seperti ibu itik dengan anak itik
dengan menampalnya di atas kertas mahjong Nilai: Cermat,
yang disediakan. bertolak ansur,
• Murid mula memadan gambar yang kerjasama
mempunyai pasangan yang betul.
Aktiviti 2: - Langkah 1:-
Pengelasan dan Konsep • Guru menunjukkan gambar-gambar haiwan BBM: Kad gambar
Nombor peliharaan dan murid menyebut nama haiwan
• Mengelaskan objek tersebut.
mengikut bentuk
Langkah 2:- Kesepaduan: P.
• Guru menunjukkan gambar haiwan peliharaan Fizikal, P.
dan mengajukan soalan. Sosioemosi
• Guru mengedarkan gambar kepada semua
murid. KB: banding beza
• Guru menunjukkan graf kosong kepada murid BBM: Kad gambar,
dan meminta murid memegang gambar ayam kertas mahjong,
dan menampalnya di graf ruangan ayam. gam.
• Ulang aktiviti di atas kepada haiwan lain
G: Apakah nama haiwan ini? seperti itik, burung, arnab dan ikan.
Nilai: Sabar, ikut
giliran.

3
M: Ayam

G: Ini pula?

M: Itik
Langkah 3:-

• Murid diminta membanding dan membezakan Kesepaduan:


haiwan peliharaan yang paling banyak dan P.Fizikal
paling sedikit.
• Murid diminta mengira jumlah ayam, itik, KB: banding beza
burung, arnab dan ikan.
• Murid diminta menulis simbol nombor dalam
Nilai: mengikut giliran
petak graf.

4
A Itik B A Ikan
yam uru rna
ng b
8 6 5 4 2

Soalan: Langkah 4:-

G: Haiwan apa yang paling • Guru mengajukan beberapa soalan

banyak? berdasarkan graf haiwan peliharaan.

M: Ayam • Murid menjawab soalan guru. KB: menjana idea

G: Kenapa ayam?
M: Sebab ayam ada 8.
G: Haiwan apa yang paling
sedikit?
M: Ikan.
G: Kenapa ikan?
M: Sebab ikan ada 2 sahaja.
Penutup Contoh soalan :- • Guru membuat rumusan dengan bertanya
(2 Minit) G: Adakah kamu sudah boleh soalan dan meminta murid menyebut semula

mengira nombor satu nama haiwan peliharaan yang dipelajari.

hingga sepuluh? • Guru dan murid membuat rumusan tentang

5
M: Sudah. aktiviti yang dilakukan.
G: Apakah haiwan-haiwan
peliharaan yang kita pelajari?
M1: Ayam
M2: Itik
M3: Arnab

Anda mungkin juga menyukai