Anda di halaman 1dari 4

I.

Pilihan Ganda
1.
2
1
3
3
2
3
1
2
.
.................
.
a b
a b

| |
|
=
|
|
\ .


( )
1 2 2 1
. 3.
1 2
2
2 3 3 3
2 1 1 3 3
2 3 2 2
1. .
1
3 2 3 3
. .
.
. .
a b a b a
a b ab
b
a b a b

| |


|

\ .


= = = = =
Jawaban: B

2. 4 48 5 12 6 27 ......... + =
4 16 3 5 4 3 6 9 3
(4 4 3) (5 2 3) (6 3 3)
16 3 10 3 18 3
24 3
= +
= +
= +
=

Jawaban : B
3. Dengan merasionalkan penyebut pecahan
6 10
6 10

+
, bentuk sederhananya adalah........
6 10 6 10
6 10 6 10
36 6 10 6 10 100
36 6 10 6 10 100
36 12 10 10
36 0 10
46 12 10
26
23 6 10
13

=
+
+
=
+
+
=
+

=


Jawaban: D

4.
25 2
Jika log5 8, maka .............
x
x = =
( )
25 2
8 2
8
2 2
16 2
log5 8 adalah bentuk log
Ubah kedalambentuk pangkat
25 5
5 5
5 5
2 16
8
x a
x
x
x
x
b x
a b
x
x
= =
=
=
=
=
=
=

Jawaban: D
5. Nilai dari
2 3
1 1 1
log . log . log adalah...........
a b c
b c a


( )( )( )
1 2 3
log . log . log
1 2 3 . log . log . log
6. log
6.1
6
a b c
a b c
a
b c a
b c a
a

=
=
=
=
=

Jawaban: B
6. Diketahui log 3 = a dan log 6 = b, maka log9 6 adalah............
( )
1
2
2
log9 6 log 9 6 log9 log 6
1
log3 log6 2log3 log6
2
1 4
2
2 2
a b
a b
= = +
= + = +
+
= + =

Jawaban : A


7. Jika
9
log 2 p = , maka
4
log3 ......... =
2
1
9 3 3
2
4
9 9 2 9
3
9
log3 log3 log3
log3
log 4 log 2 2 log 2
1 1
log3 .1
1 1
2 2
2 log 2 2 2 2
1
4
p p
p
= = =
= = =
=

Jawaban: A


8. Nilai x dari persamaan
2
16 64 0 x x + = untuk x R e adalah.........
( )( )
2
Dengancara pemfaktoran:
16 64 0
8 8 0
8 0 8 0
8
x x
x x
x x
x
+ =
=
= v =
=

Jawaban: D

9. Himpunan penyelesaian persamaan
2
3 7 6 0 x x = , untuk x R e adalah..........
( )( )
2
Dengan cara pemfaktoran:
3 7 6 0
3 2 3 0
3 2 0 3 0
3 2 3
2
3
3
2
, 3
3
x x
x x
x x
x x
x x
Hp
=
+ =
+ = v =
= v =
= v =

=
`
)

Jawaban: B
10. Nilai k yang memenuhi agar persamaan
2
2 0 x x p + + = mempunyai dua akar yang sama
adalah........
2
2
1, 2,
Agar mempunyai akar yangsama, diskriminan harus 0.
0
4 0
2 4.1. 0
4 4 0
4 4
4
4
1
a b c p
D
b ac
p
p
p
p
p
= = =
=
=
=
=
=

=

Jawaban: A
11. Akar-akar persamaan
2
7 3 0 x x + = adalah x
1
dan x
2
. Nilai dari
2 2
1 2
.............. x x + =
( )
( )
( )
2
1 2
1 2
2
2 2
1 2 1 2 1 2
2
7 3 0
1, 7, 3
.
*
7
7
1
* .
3
3
1
, 2 .
7 2.3
49 6 43
x x
a b c
Cari dahulu jumlahdanhasil kali
b
x x
a
c
x x
a
Jadi x x x x x x
+ =
= = =
+ =

= =
=
= =
+ = +
=
= =

Jawaban: C


12. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya -2 dan 5 adalah............
( )
2
1 2 1 2
2
2
Dengan rumus jumlahdan hasil kali, maka
persamaan kuadrat,
0
( 2 5) ( 2)(5) 0
3 10 0
x x x x x x
x x
x x
+ + =
+ + =
=


Jawaban: C

13. Akar-akar persamaan kuadrat
2
2 6 3 0 x x + = adalah x
1
dan x
2
. Persamaan kuadrat yang akar-
akarnya 2 kurangnya dari akar-akar persamaan tersebut adalah.....
( ) ( )
( ) ( )
( )
2
2
2
2
2
2
2 6 3 0
2, 6, 3
2
0
2 2 6 2 3 0
2 4 4 6 12 3 0
2 8 8 6 12 3 0
2 14 17 0
x x
a b c
kurangnya
a x k b x k c
x x
x x x
x x x
x x
+ =
= = =
+ + + + =
+ + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + =


Jawaban: C

14. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dengan akar-akar persamaan
2
3 2 5 0 x x + = adalah..............
2
2
2
Rumus Kebalikan : 0
Jadi, persamaan kuadrat ygakar-akarnya
kebalikan dari akar-akar persamaan
3 2 5 0 adalah
5 2 3 0
cx bx a
x x
x x
+ + =
+ =
+ =


Jawaban: E15. Kuadrat suatu bilangan dikurangi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 56. Tentukanlah bilangan
tersebut!
2
2
Misal, bilangan tersebut adalah
Maka, kuadrat suatu bilangan adalah
Dan,
Kuadrat suatu bilangan dikurangi bilanganitu sendiri adalah56.
Model matematikanya: 56
*Selesaikan dengan cara pemfaktoran atau melengkapkan ku
x
x
x x =
( )( )
2
2
adrat
atau rumus kuadrat.
56
56 0
8 7 0
8 0 7 0
8 7
Jadi bilangan tersebut adalah 8atau -7
x x
x x
x x
x x
x x
=
=
+ =
= v + =
= v =


Jawaban: A

Anda mungkin juga menyukai