Anda di halaman 1dari 1

A.

Pengertian Linguistik Sinkronik linguistik sinkronik adalah suatu studi yang menganalisis suatu bahasa pada masa tertentu dan kajiannya lebih difokuskan kepada struktur bahasanya bukan perkembangannya. 1. Ciri-Ciri Linguistik Sinkronik 1. 2. 3. Dari segi waktu, linguistik sinkronik menelaah bahasa pada waktu tertentu, dikhususkan dan terbatas. Bersifat deskriptif, adanya penggambaran bahasa apa adanya pada masa tertentu. Bersifat horisontal dan mendatar, karena tidak ada perbandingan bahasa dari masa ke masa. 2. Contoh Linguistik Sinkronik 1. 2. 3. 4. 5. Penelaahan bahasa Sunda pada masa kerajaan hindu-budha. Mengkaji penggunaan bahasa Melayu pada masa penjajahan. Menyelidiki bahasa Indonesia pasca sumpah pemuda. Mengkaji bahasa Indonesia prakemerdekaan. Menyelidiki bahasa Jawa pada masa penjajahan Belanda.

B. Linguistik Diakronik 1. Pengertian Linguistik Diakronik Linguistik diakronik merupakan suatu studi yang menelaah atau mengkaji tentang perkembangan bahasa dari masa ke masa, artinya waktu yang digunakan tidak ada batasan, sehinggga sifatnya menjadi historis dan vertikal. 2. Ciri-ciri Linguistik Diakronik 1. 2. 3. 4. Linguistik diakronik menelaah bahasa tanpa ada batasan waktu. Bersifat vertikal, karena melakukan perbandingan bahasa dari masa ke masa. Bersifat historis dan komparatif. Perkembangan dan perubahan struktural bahasa dapat diketahui secara jelas. 3 Contoh Linguistik Diakronik Beberapa contoh linguistik diakronik diantaranya adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. Perkembangan bahasa melayu pada awal adanya hingga sekarang. Perkembangan bahasa sansekerta dari awal kemunculannya hingga kepunahannnya. Perkembangan bahasa Indonesia, dari awal di bentuk hingga sekarang.