VOLUME GELAGAR (BETON K-250) Volume 1 gelagar V1 = V2 = V3 = 0.56 0.30 0.30 x + 2 x 0.35 0.56 0.75 x x x 20.80 0.10 20.80 x 20.80 = = = 4.08 m3 0.89 m3 4.68 m3 9.

65 m3 +

Volume keseluruhan gelagar karena jumlah gelagar ada 6 buah maka : V = 6 x 9.65 = 57.91 m3

DIAFRAGMA (BETON K-250) V = 0.30 x 0.80 x 1.40 x 5 x 5 = 8.4 m3

PELAT LANTAI (BETON K-250) V = = 7 x 0.20 29.12 m3 x 20.80

TANGAN JEMBATAN (BETON K-250) V1 = = V2 = = 0.16 x 0.55 0.39 m3 0.16 + 0.30 2 0.71 m3 = 0.39 x x 0.20 0.70 x 11 x x 0.20 2 x 11 x 2

Volume total

+

0.71

=

1.10 m3

PELAT INJAK (BETON K-250)

V1 = V2 =

0.20 x 0.25 + 2

5 x 0.2

7 x

x

2 x 7 x 2

= =

14

m3 +

0.05

0.16 m3 14.16 m3

TROTOAR (BETON K-175) V = 1 x 0.25 x 20.80 x 2 = 10.4 m3

PARAPET (BETON K-175) I II = = 1.1 0.2 X + 2 0.4 X 0.54 X 2.5 0.1 X X 4 2.5 X 4 = = 4.4 M3 +

0.37 M3 4.77 M3

REKAP Jumlah volume beton K-250 Jumlah volume beton K-175

= =

110.68 15.17

m3 m3

Bahan K-250 - Semen = - Pasir = - Agregat Kasar =

110.68 m3 x 572.88 110.68 m3 x 0.875 110.68 m3 x 1.4348

= 63407 kg = 96.85 m3 = 159 m3

Bahan K-175 - Semen = - Pasir = - Agregat Kasar =

15.17 m3 x 327.53 15.17 m3 x 0.875 15.17 m3 x 0.9167

= = =

4969 kg 13.27 m3 14 m3

PEMBESIAN Keterangan GELAGAR I - I Type Panjang Besi banyak gelagar banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

3.10 m

6

buah

48

buah

0.62

m

F 10 mm

550.41 kg/m

2.36 m

6

buah

128

buah

0.62

m

F 10 mm

1117.4 kg/m

2.80 m

6

buah

48

buah

0.62

m

F 10 mm

497.15 kg/m

20.82 m

6

buah

4

buah

0.89

m

F 12 mm

443.6 kg/m

Keterangan GELAGAR II - II Type Panjang Besi banyak gelagar banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

3.40 m

6

buah

80

buah

0.62

m

F 10 mm

1006.13

kg/m

PENULANGAN GELAGAR INDUK Type Panjang Besi banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

A7

12.00 m

8

buah

6.31

m

F 32 mm

606.04

kg/m

A9

6.33 m

14

buah

6.31

m

F 32 mm

559.45

kg/m

A8

10.00 m

4

buah

6.31

m

F 32 mm

252.52

kg/m

A10

7.52 m

1

buah

6.31

m

F 32 mm

47.47

kg/m

B2

7.63 m

4

buah

6.31

m

F 32 mm

192.67

kg/m

B3

6.13 m

1

buah

6.31

m

F 32 mm

38.70

kg/m

PENULANGAN GELAGAR INDUK Type Panjang Besi banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

B4

9.13 m

8

buah

6.31

m

F 32 mm

461.10

kg/m

F2

5.22 m

6

buah

0.62

m

F 10 mm

19.31

kg/m

F1

5.72 m

6

buah

0.62

m

F 10 mm

21.16

kg/m

PEMBESIAN PELAT LANTAI Type Panjang Besi banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

C1

9.96 m

70

buah

1.58

m

F 16 mm

1100.35

kg/m

A3

9.76 m

70

buah

1.58

m

F 16 mm

1078.25

kg/m

H1

3.17 m

70

buah

1.58

m

F 16 mm

350.21

kg/m

H2

3.34 m

70

buah

1.58

m

F 16 mm

368.99

kg/m

H3

2.94 m

210

buah

1.58

m

F 16 mm

974.41

kg/m

D

0.97 m

208

buah

0.89

m

F 12 mm

179.11

kg/m

Type

Panjang Besi

banyak besi

Berat / m

Diameter Besi

total berat

B1

1.31 m

70

buah

1.58

m

F 16 mm

144.72

kg/m

A2

0.67 m

208

buah

0.89

m

F 12 mm

123.72

kg/m

C2

21.02 m

49

buah

0.89

m

F 12 mm

914.38

kg/m

A4

20.82 m

49

buah

0.89

m

F 12 mm

905.67

kg/m

PEMBESIAN PELAT INJAK Type Panjang Besi banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

A10

7.02 m

34

buah

0.89

m

F 12 mm

211.89

kg/m

A11

4.96 m

47

buah

1.58

m

F 16 mm

367.92

kg/m

F1

5.46 m

47

buah

1.58

m

F 16 mm

405.01

kg/m

PEMBESIAN DIAFRAGMA Type Panjang Besi banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

Diameter 25

1.94 m

6

buah

0.89

m

F 25 mm

10.33

kg/m

Diameter 13

1.82 m

4

buah

1.58

m

F 13 mm

11.49

kg/m

Diameter 10

1.90 m

47

buah

1.58

m

F 10 mm

140.94

kg/m

PEMBESIAN SANDARAN JEMBATAN Type Panjang Besi banyak besi Berat / m Diameter Besi total berat

Y

3.27 m

33

buah

0.89

m

F 12 mm

95.80

kg/m

Y2

0.86 m

550

buah

0.62

m

F 10 mm

291.60

kg/m

PIPA SANDARAN DIAMETER 3 INCHI 20.8 PANJANG 4 buah 83.2 panjang keseluruhan

m