ATUR PURWAKALA

Puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kanthi berkah lan katresnanipun kula saget ngrampungaken tugas praktek Basa Jawi punika. Tulisan punika ngemut kumpulan conto sesorah. Mugi kanti tulisan punika, kita saged mangertos sesorah lan kados pundi sesorah ing pawiwahan .Saenggo saged nambahi wawasan kito sedanten babagan tradisi jawi khususipun sesorah. Ugi saged kangge nglestarekaken tradisi jawi punika. Wonten ing tulisan kula sapunika, kula nyariosaken babagan : 1. Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh 2. Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan 3. Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana 4. Atur Pambagyo Harjo Layatan 5. Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten 6. Atur Pambagyo Harjo Syukuran Mugi-mugi tulisan punika saged nambahi pengetahuan utawi kawruh. Bener punika saking Allah, ananging menawi lepat punika saking kula, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun dumatheng sedaya ingkang sampun mbiyantu kangge ndadosaken tulisan punika. Kritik lan saran mugi saged nyempurnakaken tulisan punika.

Matur nuwun. Penulis,

Krisna Hanjar P

KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah)

1

........9 e........... Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten ...................14 b............................... Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh ...............................................................................................................1 Daftar Isi ...............................................3 a........ Atur Pambagyo Harjo Layatan ................................................................ Identifikasi masalah.....2 Pambuka........... Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan ........................................3 b........................................... Latar belakang masalah .............................................5 c.................................................................................. Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana .........14 KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 2 ..........................................................7 d..................... Pamrayogi ......4 b...........................................................DAFTAR ISI Atur Purwakala .....4 a.............3 Wosing Pirembagan .......................................................... Atur Pambagyo Harjo Syukuran .3 c..12 f................................... Rumusan masalah ............................................13 Panutup .............

Latar Belakang Masalah Ing samadyaning masyarakat Jawi mesti boten saged ngalangi sing jenenge sesorah. Nanging ing tulisan punika momot conto-contonipun pidato. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten? 6. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Syukuran KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 3 . Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan 3. Rumusan Masalah 1. Kita wajib saged sesorah. B. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Layatan 5.PAMBUKA A. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh 2. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten 6. saengga sapa kemawon ingkang ngadahi kewajiban pidato saged sinau conto-conto pidato punika. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana 4. punapa maneh menawi kita dados tuladhaning masyarakat utawa pemimpin. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Layatan? 5. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan? 3. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Syukuran? C. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana? 4. Ing tulisan punika kula inggih ngadahi ujian Praktek. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh? 2. Identifikasi Masalah 1.

Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Darsono sekaliyan dipun paring name Muhammad Ridwanulloh. tanggal 12 Februari 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa.WOSING PIREMBAGAN 1. Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqoh Assalamualaikum Wr Wb. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. dhumateng panjenengan sedaya. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. Kejawi saking menika Bapak Darsono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Darsono sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. Para pepundhen. para sesepuh ingkang pantes pinundhi. dhumateng para tangga tepalih. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Darsono sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. para pinisepuh. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 4 . Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya.

langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Ridwan. bangsa lan agami.Ewa semanten. Wassallammualaikum. Bapak Darsono sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. Nuwun. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. minggahipun dhateng nusa. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri.Wr. Bapak-bapak. Saking Bapak Darsono sarimbit. para pinisepuh ingkang kinabekten.Wb 2. saged mikul dhuwur mendhem jero. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. satemah migunani dhateng bebrayan. Bapak Darsono KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 5 . kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. Kaping kalihipun Bapak Darsono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. allahumma amin. Baking keparengipun Bapak Darsono sarimbit.

Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 6 . saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. 3. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. bangsa lan agaminipun. Cekap semanten atur kawula. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan.Wr. Wassallammualaikum.Wb. saha migunani dhateng negari.sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. Lintunipun menika Bapak Darsono sarimbit ngaturaken panuwun.

Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. madayanign pepanggihan punika Bapak Darsono sekaliya lumantar kula hangambali atur. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi.Assalamualaikum Wr Wb. lekas wekasing sedya wigatosing gati. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. kinen ngaturaken pambagyo harjo. ingkang kinurmatan bapak ustad. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Darsono sekaliyan. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika.. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Darsono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Darsono KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 7 . ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih.

Wassallammualaikum.Wr. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Darsono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. 4. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita.sekaliyan. Atur Pambagyo Harjo Layatan KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 8 . ingkang antawisipun Bapak Darsono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. basa tuwin sastra. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang.Wb. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. panyuwunipun Bapak Darsono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Darsono sekaliyan lumantar kula. mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya.

Kawilujengan. para satriyaning praja. Para pepundhen. minangka purwakaning atur kula. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. Amin. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos.Assalamualaikum Wr Wb. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. para sesepuh. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 9 . para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan.

iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum’at Pahing wanci tabuh jam 04. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. keparengipun para panandhang. jati temahan waluya. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. Innalillahi wainna illahi roji’un.Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 10 . wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. jembar kubure. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya.

kula pribadhi minangka sulih salira. keparengipun para kulawarga. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamualaikum Wr Wb. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti.Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 11 .Wr. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja.Wb. 5. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. Wassallammualaikum.

Hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudra pangaksami. kaslametan. saha kanugrahaning Gusti tansah lumintu dhumateng kita sami. mawadah. Saklajengipun dipunsekecakaken palenggahan ngantos paripurnaning adicara hajatan temanten siang menika.Wr.Wb. warahmah. kula nyuwun pangapunten kapeksa pideksa wonten ngarsanipun panjenengan sedaya mboten sanes ingkang dados pamundhutanipun Bapak Darsono. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 12 . pinisepuh. saha migunani kangge kulawarga. 6. Wassallammualaikum. Wb. saha para pepundhen ingkang satuhu luhuring budhi. Bapak ibu tamu undangan ingkang kinurmatan. Para sesepuh. Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu’alaikum Wr. masyarakat.Mugi karahayon. Saklajengipun kula kepareng matur atur pambagyo harjo sugeng rawuh jenandika lan Bapak Darsono sakaluwarga ngaturaken panuwun dhumateng panjenengan sami saha nyuwunaken pandonga supados temanten kakung kaliyan putri Mas Bagus Joko kaliyan Mbak Ayu Sri Ningsih saged mujudaken kulawarga ingkang sakinah. bangsa kaliyan negara. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula kurmati sumangga kula dherekaken ngaturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos inggih kanthi rahmat lan hidayahipun kita sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara hajatan temanten siang menika kanthi slamet. Menggah mekaten atur kula.

amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. para tamu undangan kakung sumawana putri. mudha – mudhi ingkang tuhu kinurmatan. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Ibu-ibu lan sederek sedaya. PANUTUP KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 13 . Salajengipun Bapak Darsono sakaluarga nyuwun donga pangestu. para pepunden. Bapak Darsono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Darsono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami.Para sesepuh. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Darsono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. Ibu – ibu ingkang kawula bekteni. para pinisepuh. Kejawi saking menika Bapak Darsono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. Wassalamu’alaikum Wr. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. Wb. Bapak – bapak.

Menawi wonten kritik lan saran kula trima. Gusti berkahi kula lan kaliyan sadaya. Amin KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 14 .a. ku nyuwun agenging pangapura awit mboten sampurnaning tulisan punika. Maturnuwun. Pamrayogi Sedaya tulisan punika mboten sampurna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful