ATUR PURWAKALA

Puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kanthi berkah lan katresnanipun kula saget ngrampungaken tugas praktek Basa Jawi punika. Tulisan punika ngemut kumpulan conto sesorah. Mugi kanti tulisan punika, kita saged mangertos sesorah lan kados pundi sesorah ing pawiwahan .Saenggo saged nambahi wawasan kito sedanten babagan tradisi jawi khususipun sesorah. Ugi saged kangge nglestarekaken tradisi jawi punika. Wonten ing tulisan kula sapunika, kula nyariosaken babagan : 1. Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh 2. Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan 3. Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana 4. Atur Pambagyo Harjo Layatan 5. Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten 6. Atur Pambagyo Harjo Syukuran Mugi-mugi tulisan punika saged nambahi pengetahuan utawi kawruh. Bener punika saking Allah, ananging menawi lepat punika saking kula, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun dumatheng sedaya ingkang sampun mbiyantu kangge ndadosaken tulisan punika. Kritik lan saran mugi saged nyempurnakaken tulisan punika.

Matur nuwun. Penulis,

Krisna Hanjar P

KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah)

1

.......... Rumusan masalah ....................................................................... Atur Pambagyo Harjo Layatan ................................. Latar belakang masalah ...........................................................................................3 Wosing Pirembagan .4 a. Atur Pambagyo Harjo Syukuran .......................9 e..................... Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten ........................5 c........................... Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh ...............1 Daftar Isi .................................13 Panutup .....................................................................7 d.14 b............3 a................................. Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana ...............................12 f..3 c..........................................................................................................3 b.......................DAFTAR ISI Atur Purwakala .. Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan .....................................................4 b.....................................2 Pambuka............................................................. Identifikasi masalah...14 KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 2 ................................................... Pamrayogi ...............

Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh 2.PAMBUKA A. Ing tulisan punika kula inggih ngadahi ujian Praktek. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Adicoro Aqiqoh? 2. punapa maneh menawi kita dados tuladhaning masyarakat utawa pemimpin. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten 6. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Layatan 5. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Syukuran? C. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Layatan? 5. Nanging ing tulisan punika momot conto-contonipun pidato. saengga sapa kemawon ingkang ngadahi kewajiban pidato saged sinau conto-conto pidato punika. Kita wajib saged sesorah. Rumusan Masalah 1. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten? 6. Identifikasi Masalah 1. Latar Belakang Masalah Ing samadyaning masyarakat Jawi mesti boten saged ngalangi sing jenenge sesorah. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana 4. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan 3. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan? 3. Kados pundi contonipun Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana? 4. Ngandharaken contonipun Atur Pambagyo Harjo Syukuran KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 3 . B.

tanggal 12 Februari 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. dhumateng panjenengan sedaya. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqoh Assalamualaikum Wr Wb. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 4 . para sesepuh ingkang pantes pinundhi. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. Para pepundhen.WOSING PIREMBAGAN 1. para pinisepuh. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Darsono sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Darsono sekaliyan dipun paring name Muhammad Ridwanulloh. dhumateng para tangga tepalih. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Darsono sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. Kejawi saking menika Bapak Darsono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami.

Bapak Darsono sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Ridwan.Ewa semanten. Nuwun. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. saged mikul dhuwur mendhem jero. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Saking Bapak Darsono sarimbit. Bapak Darsono KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 5 . minggahipun dhateng nusa. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. satemah migunani dhateng bebrayan.Wr. Bapak-bapak. bangsa lan agami. Atur Pambagyo Harjo Wilujeng Ing Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. allahumma amin. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. Kaping kalihipun Bapak Darsono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Wassallammualaikum. Baking keparengipun Bapak Darsono sarimbit. para pinisepuh ingkang kinabekten.Wb 2. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika.

3. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan.sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. bangsa lan agaminipun. Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 6 . sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab.Wr.Wb. Wassallammualaikum. Lintunipun menika Bapak Darsono sarimbit ngaturaken panuwun. Cekap semanten atur kawula. saha migunani dhateng negari. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami.

saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh.Assalamualaikum Wr Wb. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. madayanign pepanggihan punika Bapak Darsono sekaliya lumantar kula hangambali atur. lekas wekasing sedya wigatosing gati. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung.. ingkang kinurmatan bapak ustad. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. kinen ngaturaken pambagyo harjo. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Darsono sekaliyan. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Darsono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Darsono KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 7 . raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika.

ingkang antawisipun Bapak Darsono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat.Wb. panyuwunipun Bapak Darsono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh.Wr. Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Darsono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Darsono sekaliyan lumantar kula. Wassallammualaikum. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. basa tuwin sastra. mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. 4. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita. Atur Pambagyo Harjo Layatan KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 8 . Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh.sekaliyan.

para satriyaning praja. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 9 . menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. Amin. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih.Assalamualaikum Wr Wb. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. Para pepundhen. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. Kawilujengan. minangka purwakaning atur kula. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. para sesepuh.

Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati.Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum’at Pahing wanci tabuh jam 04. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 10 . mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. jembar kubure. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. jati temahan waluya. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. keparengipun para panandhang. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. Innalillahi wainna illahi roji’un. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang.

awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamualaikum Wr Wb. Wassallammualaikum. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. 5.Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. keparengipun para kulawarga. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 11 . para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja.Wr. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula.Wb. kula pribadhi minangka sulih salira. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur.

Saklajengipun kula kepareng matur atur pambagyo harjo sugeng rawuh jenandika lan Bapak Darsono sakaluwarga ngaturaken panuwun dhumateng panjenengan sami saha nyuwunaken pandonga supados temanten kakung kaliyan putri Mas Bagus Joko kaliyan Mbak Ayu Sri Ningsih saged mujudaken kulawarga ingkang sakinah. Hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudra pangaksami. warahmah.Wb. masyarakat. saha para pepundhen ingkang satuhu luhuring budhi. Para sesepuh. kula nyuwun pangapunten kapeksa pideksa wonten ngarsanipun panjenengan sedaya mboten sanes ingkang dados pamundhutanipun Bapak Darsono. 6. Menggah mekaten atur kula. kaslametan.Wr. Wassallammualaikum. pinisepuh. Saklajengipun dipunsekecakaken palenggahan ngantos paripurnaning adicara hajatan temanten siang menika. Wb. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula kurmati sumangga kula dherekaken ngaturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos inggih kanthi rahmat lan hidayahipun kita sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara hajatan temanten siang menika kanthi slamet. KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 12 . Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu’alaikum Wr. mawadah. Bapak ibu tamu undangan ingkang kinurmatan. saha kanugrahaning Gusti tansah lumintu dhumateng kita sami. bangsa kaliyan negara. saha migunani kangge kulawarga.Mugi karahayon.

Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. PANUTUP KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 13 . Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken.Para sesepuh. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. Wassalamu’alaikum Wr. para pinisepuh. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Kejawi saking menika Bapak Darsono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. Bapak – bapak. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Darsono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. para pepunden. Bapak Darsono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Darsono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. Ibu – ibu ingkang kawula bekteni. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. para tamu undangan kakung sumawana putri. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Salajengipun Bapak Darsono sakaluarga nyuwun donga pangestu. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. Wb. mudha – mudhi ingkang tuhu kinurmatan.

Amin KRISNA HANJAR PRASTAWA | Tugas Ujian Praktek (sesorah) 14 .a. Gusti berkahi kula lan kaliyan sadaya. Maturnuwun. Menawi wonten kritik lan saran kula trima. Pamrayogi Sedaya tulisan punika mboten sampurna. ku nyuwun agenging pangapura awit mboten sampurnaning tulisan punika.