Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup

Tajuk: Elektrik dan Elektronik

Sub-Tajuk: Pengenalan Kepada Elektronik

Kelas: 5 Wawasan

Tarikh: Isnin, 6 April 2009

Masa: 8.05 pagi – 9.05 pagi (1 jam)

Bilangan Pelajar: 35 orang

Kemahiran Berfikir: Mengkategori, Membanding beza, Kontekstual, Meneliti

Pengetahuan Sedia 1) Pelajar telah didedahkan dengan nama, fungsi dan


Ada:
komponen elektrik pada tahun 4.
2) Pelajar telah membuat projek mentol elektrik pada
tahun 4.
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:
1) Sekurang-kurangnya mengenal pasti 3 daripada 5
nama, fungsi dan simbol komponen elektronik.
2) Mengetahui alatan-alatan kerja elektronik yang sesuai.
Penerapan Nilai: Ingin tahu, Ingin mencuba, Yakin diri, Kerajinan, Kerjasama,
Tanggungjawab

Bahan Bantu Alatan elektronik (Kamera digital, Pemain MP3, Telefon


Mengajar: bimbit),Buku teks, Lembaran kerja, Kad gambar
Langkah/Fasa Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan
(Minit)
Pengenalan kepada peralatan 1) Pelajar menyatakan pelbagai jenis Nilai: Yakin diri, Ingin tahu
elektronik. alatan elektronik yang diketahui. KB: Mengkelas, Meneliti
Set Induksi (5 minit) Contoh: Kamera digital, Telefon 2) Pelajar dimaklumkan terdapat litar BBM: Kamera digital, Pemain
bimbit, Pemain MP3 elekronik di dalam setiap alatan MP3, Telefon bimbit
elektronik.
Pengenalan kepada komponen 1) Pelajar diberi penerangan mengenai Nilai: Ingin tahu,
elektronik. nama, fungsi dan simbol komponen KB: Menerangkan sebab,
elektronik. BBM: Buku teks, Komponen
2) Pelajar diminta melukis simbol elektronik sebenar
Langkah 1 (20 minit)
komponen pada papan hitam.
3) 3 hingga 4 orang pelajar dipilih untuk
mengulang semula nama, fungsi dan
simbol komponen elektronik.
Aktiviti Kelas 1) Pelajar diberi penerangan mengenai Nilai: Bekerjasama, Yakin diri
alatan-alatan kerja elektronik yang KB: Membanding beza, Meneliti
sesuai. BBM: Kad gambar
Langkah 2 (20 minit)
2) Pelajar mengenalpasti kad gambar
dan menyusun atur jawapannya
dengan tepat pada papan hitam.
Penilaian (10 minit) Lembaran kerja komponen 1) Pelajar diberi lembaran kerja (Rujukan Nilai: Kerajinan,
elektronik 5K_1). Tanggungjawab
2) Pelajar dikehendaki mengisi tempat KB: Mengkategori
kosong dengan nama, fungsi dan BBM: Lembaran Kerja
simbol komponen elektronik.
3) Pelajar diminta untuk menampal
lembaran kerja di dalam buku nota.

Rumusan pembelajaran 1) 3 hingga 4 orang pelajar dipilih Nilai: Yakin diri, Tanggungjawab
secara rawak untuk menerangkan KB: Kontekstual
hasil pembelajaran pada hari ini. BBM: Buku teks
Penutup (5 minit) 2) Pelajar diterangkan kaitan litar
elektronik dengan kehidupan
seharian, tanpa barangan cukup, litar
tidak berfungsi.

Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________