Anda di halaman 1dari 41

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE

PRINCIPLES

Antara muka pengguna adalah cara program komputer


berkomunikasi dengan pengguna yang menggunakannya.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


PRINCIPLES

KONSISTEN (consistency)

KEJELASAN (clarity)

KONTEKS (context)

NAVIGASI (navigation)

5 PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA

CARIAN (search)

PERSONALISASI

KEBOLEHAN BELAJAR

(personalisation)

(learnability)

FLEKSIBEL (flexibility)

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


PRINCIPLES

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


1

KONSISTEN (consistency)

PRINCIPLES

Reka bentuk antara muka adalah seragam pada setiap


skrin program.

Contohnya setiap antara muka menggunakan


perkataan atau arahan yang melakukan fungsi yang sama.

Antara muka yang sama pada setiap bahagian

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


2

KEJELASAN (clarity)

PRINCIPLES

Label pada ikon adalah jelas supaya bahan multimedia


dapat difahami dengan mudah.

Menggunakan ikon yang releven dengan fungsinya


seperti ikon gambar printer untuk fungsi mencetak.

ikon perlu dilabel dengan jelas supaya pengguna dapat


memahami fungsinya dengan mudah.

Replay

Rewind

Play

Forward

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


3

KONTEKS (context)

PRINCIPLES

Setiap bahagian atau isi kandungan mesti berkait rapat


dengan tajuknya.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


NAVIGASI (navigation)
PRINCIPLES

Pengguna boleh bergerak bebas berdasarkan menu


yang disediakan.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


CARIAN (search)
PRINCIPLES

Pengguna dapat mencari kata kunci atau glossary. Fungsi carian memudahkan pengguna mencari
maklumat yang diperlukan dengan mudah dan cepat.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


6

PERSONALISASI

PRINCIPLES

(personalisation)

Pengguna boleh melalui proses pembelajaran secara


individu.

Pengguna boleh memilih paparan yang diingini.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


7
PRINCIPLES

KEBOLEHAN BELAJAR

(learnability)

Program menyediakan maklumat sokongan atau help


untuk memudahkan pengguna memahami program.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE


FLEKSIBEL (flexibility)
PRINCIPLES

Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan semua


kemudahan yang disediakan tanpa halangan.

Contohnya, pengguna dibenarkan untuk akses semua


isi kandungan pembelajaran, setiap bahagian sesuatu program tersebut.

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
Ahli- ahli yang terlibat dalam pasukan pembangun
projek multimedia. PENGURUS PROJEK Project manager PEREKA GRAFIK Grafik artist PEREKA PENGAJARAN Instructional designer PAKAR ISI KANDUNGAN Subject matter expert JURU AUDIO-VIDEO Audio-video technician PENGATURCARA programmer

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
PENGURUS PROJEK Project manager Menentukan skop projek dan berbincang dengan klien. peralatan dan kemudahan. PAKAR ISI KANDUNGAN Subject matter expert Melakukan kajian terhadap isi kandungan sesuatu projek multimedia. kandungan untuk projek multimedia.

Mencari sumber kewangan, Perlu menyediakan

Menyelaraskan pasukan
produksi.

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
PEREKA GRAFIK Grafik artist Membangunkan elemen grafik yang diperlukan untuk projek multimedia seperti latar belakang, butang, foto, objek 3D, animasi dan logo. JURU AUDIO-VIDEO Audio-video technician Bertanggung jawab untuk merakam dan menyunting audio.

Menyunting video.

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
PEREKA PENGAJARAN Instructional designer Tentukan konsep pengajaran yang terbaik. PENGATURCARA programmer Menulis kod program menggunakan alat pengarangan.

Menyediakan strategi
untuk penyampaian maklumat yang berkesan.

Menggabungkan elemen
multimedia ke dalam projek multimedia.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


(Phases in multimedia production)
Langkah demi langkah dalam pembinaan projek multimedia.
1

ANALISIS
REKA BENTUK PELAKSANAAN

Pre-Production

Production

4 5

PENGUJIAN
PENILAIAN PENERBITAN
Post-Production

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


1

(Phases in multimedia production) FASA ANALISIS


Analysis

Berjumpa klien untuk mengetahui kehendak


mereka untuk projek.

Pembangun mengenalpasti tajuk projek,


masalah,jangkaan penyelesaian masalah, tujuan, dan sasaran pengguna.

Menulis proposol untuk projek multimedia.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

Merujuk kepada perancangan reka bentuk program


multimedia yang akan dibuat.

2 alat rekabentuk:
Carta Alir (flow chart) menentukan aliran program
multimedia. Papan Cerita ( storyboard)

Menulis draf kasar program berdasarkan carta alir. Menghasilkan papan cerita secara terperinci
termasuk isi program, navigasi, layout yang digunakan.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

Reka bentuk paparan bagaimana program


multimedia akan dipaparkan pada skrin.

Menggunakan prinsip reka bentuk CASPER. Sebagai panduan menyusun elemen multimedia
pada sesuatu persembahan supaya dapat merangsang perhatian dan minat penonton.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

ontrast (Perbezaan Ketara)


igment (Susunan) implicity (Mudah) roximity (berhampiran) mphasis ( Penekanan) epetition (Pengulangan)

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek dari

ontrast (Perbezaan Ketara)

segi warna iaitu dengan pemilihan warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang). membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan. kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font, objek besar dan kecil, garis halus dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsur mendatar dengan menegak, garis berjauhan dengan berdekatan dan grafik kecil dengan besar.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

ligment (Susunan) setiap item yang hendak diletakkan dalam antara muka perlulah seimbang agar kelihatan menarik.

menyusun item-item yang ingin dipersembahkan


supaya ia kelihatan seimbang dan tidak janggal.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

implicity (Mudah) Grafik dan animasi perlu ringkas dan dapat merangsangkan pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan.

Visual yang dipilih perlulah ringkas, bersesuaian


dengan pengguna dan mudah difahami.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

roximity (berhampiran) item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan, supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item.

Pengumpulan item membuatkan pengguna


merasa selesa kerana item-item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisahpisah.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

mphasis ( Penekanan) menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting.

Tidak menggunakan terlalu banyak elemen


sampingan untuk menarik perhatian pengguna, yang mana akan menyebabkan tumpuan pengguna lebih kepada elemen sampingan.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK


Design

epetition (Pengulangan) Menggunakan konsep yang sama dengan mengulangi latar belakang, warna, saiz font dalam program multimedia.(antara muka yang sama dengan content yang berbeza bagi satu tajuk tertentu)

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


3

(Phases in multimedia production) FASA PELAKSANAAN


Implementation

Fasa ini adalah fasa di mana program multimedia


itu dibangunkan.

Membangunkan program multimedia daripada


papan cerita yang dibuat.

Menggunakan alat pengarangan untuk


membangunkan projek.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


4

(Phases in multimedia production)

FASA PENGUJIAN

Testing

Tujuan adalah untuk memastikan program


multimedia berjalan dengan betul.

Jika ada kesalahan atau masalah, pengaturcara


akan membetulkan kembali program.

Menggunakan senarai semak untuk pengujian.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


5

(Phases in multimedia production) FASA PENILAIAN


Evaluation

Menggunakan borang penilaian. Pengguna dipilih untuk mencuba program yang


dibina dan memberi maklum balas dengan mengisi borang penilaian.

Penting untuk menilai kelemahan dan kekuatan


program multimedia yang dihasilkan.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA


6

(Phases in multimedia production) FASA PENERBITAN


Publishing

Program multimedia yang telah siap akan


diterbitkan dan diedarkan dengan menggunakan media penghantaran. Berasakan CD Menggunakan CD untuk menyimpan
dan mengedarkan program multimedia. Berasaskan web Menggunakan laman web untuk mengedarkan program multimedia kepada pengguna.

SOALAN 1
soalan bahagian C
Satu kumpulan guru-guru dari negara jiran melawat sekolah anda, SMK Raja Perempuan Kelsom. Sebagai ketua pengawas sekolah, anda diberi tugas oleh Pengetua untuk menghasilkan persembahan multimedia yang akan memperkenalkan Lembaga Pengawas sekolah anda. Persembahan multimedia anda mesti bermaklumat, interaktif dan termasuk carta organisasi, sejarah, objektif dan klip video yang menunjukkan beberapa aktiviti Lembaga Pengawas di sekolah anda.

(a) Tuliskan pernyataan masalah yang sesuai yang


merangkumi tajuk projek, objektif dan golongan sasaran. [3 markah]

(b) Reka bentuk antara muka untuk halaman utama


[4 markah]