Anda di halaman 1dari 7

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 10 GARUT

Jalan Raya Leuwigoong No. 21 Tlp. 0262-466396 Garut

NASKAH SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2 ( GENAP ) TAHUN PELAJARAN 2012-2013 Mata Pelajaran Kelas / Semester Hari / Tanggal Jenis Soal Pilhlah huruf a,b,c,d atau e di depan jawab yang benar ! 1. Nilik kana conto surat di luhur, anu kaasup kana titimangsa surat nyaeta a. Bandung, 10 Februari 2007 b. Budi Parangi c. Sareng hormat, d. Baktos Abdi e. Kahatur Ibu wali Kelas XA SMA Tut Wuri Handayani 2. Anu sok dsiebut tujul surat nyaeta . a. Bandung, 10 Februari 2007 b. Budi Parangi c. Sareng hormat, d. Baktos Abdi e. Kahatur Ibu wali Kelas XA SMA Tut Wuri Handayani 3. Anu kaasup kana bagean eusi surat nya eta a. Mugia Ibu sareng rengrengan guru sadayana aya dina panangtayungan Allah SWT. Hatur nuhun uninga, dinten ieu abdi badi Budi Parangi, Kelas CA, Jumuah 10 September 2011 teu tiasa lebet sakola sapertos sasari, jalaran udur. Saur dokter abdi kedah isitirahat, margi kaserang panyawat gejala tipes. b. Kahatur Ibu wali kelas XA SMA Tut Wuri Handayani Di Bandung c. Sakitu anu kapihatur. Kana perhatosan sareng kasaean Ibu, abdi ngahaturkeun nuhun. d. Bandung, 16 September 2007 e. Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakaatuh. 4. Mang Bolih Emang deudeupeun, abdi minggu payun sareng rerencanganteu cios nepangan Emang ka Sumedang tea the . . . rupina eng deui we ka Sumedang mah dina waktos sanes. Upami tos jinek waktosana, tangtos ku abdi sateuacana diseratan deui ka Emang. : Bahasa Sunda :X/2 : Sabtu, 8 Juni 2013 : Pilihan Ganda (PG) + Essay Basa anu merenah pikeun ngalengkepan cutatan di luhur nya eta. a. Lantaran kudu minggu hareup aya tugas tisakola indit ka Panti ASuhan Budi Asih b. Kudu indit heula ka Panti Asuhan Budi Asih, da aya tugas ti Sakola c. Margi minggu payun di sakola aya kamgiatan Bakti Sosial ka Panti Asuhan Budiasih d. Margi aya kagiatan minggu payun Bakti Sosial ka Panti Asuhan Budi asih minggu payun 5. Sanajan usum SMS, Facebook, Twitter, tapi surat tetep masih jadi alat komunikasi kawilang penting pikeun unggal jalma, boh pikeun kapentingan pribadi boh kapentingan instansi atawa organisasi. Ieu di handap conto eusi surat anu ditulis ku hiji organiasasi nya eta. . . a. OSIS SMK Negeri I Bandung bade rapat dinten Saptu, kaping 12 Pebruari 2007, tabuh 13.00 15.00, tempat di Serba Guna ( SG ), acarana ngararancang kagiatan Lomba Baca Puisi Basa Sunda antar SLTA sa Jawa Barat b. Assalamualaikum warrahmatulahi wabarakaatuh. Mugia Emang sareng Embi aya dina panangtayungan Allah Subbhanahuataala. Amiin. Alhamdulilah, abdi oge dina danget ieu mah nuju sehat walafiat. c. Sakitu heula we nya, salam kituh ka sobatsobat nu aya di Purwakarta. Ulah poho bales ieu surat nya ! d. Ku teu ciosna abdi sareng rerencangan mios ka ka Sumedang, mugi teu ngajanteunkeun Emang renghat manah. Pangapunteun anu kasuhun. e. Eh.upama Dadan boga maksud ngajak babaturna sakola darmawisata ka Bandung mah, ulah poho nyuratan ka kuring. Engke dianteur ka Meseum Sribaduga, Meseum Geologi, atawa ka Tangkuban Parahu jeung ka Ciater.

6. Pikeun urang salaku murid , kawilang penting miboga wawasan jeung kamaheran nulis surat. Hiji waktu urang tangtu merlukeun nulis surat, uapamana ka indung, ka bapak, ka guru, ka lanceuk , ka adi ka babaturan, ka sobat, ka kabogoh jeung sajabana. Conto cutatan surat pribadi anu dijieun ku saurang babaturan nya eta ? a. Assalamualaikum warrahmatulahi wabarakaatuh. Mugia Emang sareng Embi aya dina panangtayungan Allah Subbhanahuataala. Amiin. Alhamdulilah, abdi oge dina danget ieu mah nuju sehat walafiat. b. Kalintang bingahna saupami Bapak/Ibu/Saderek tiasa sumping ngaluuhan eta acara dina waktosna. Wassalamualaikum wabarahmatullahi wabarakaatuh. c. Ku teu ciosna abdi sareng rerencangan mios ka ka Sumedang, mugi teu ngajanteunkeun Emang renghat manah. Pangapunteun anu kasuhun. d. Eh.upama Dadan boga maksud ngajak babaturna sakola darmawisata ka Bandung mah, ulah poho nyuratan ka kuring. Engke dianteur ka Meseum Sribaduga, Meseum Geologi, atawa ka Tangkuban Parahu jeung ka Ciater. e. OSIS SMK Negeri I Bandung bade rapat dinten Saptu, kaping 12 Pebruari 2007, tabuh 13.00 15.00, tempat di Serba Guna ( SG ), acarana ngararancang kagiatan Lomba Baca Puisi Basa Sunda antar SLTA sa Jawa Barat 7. Ngayakeun hubungan komunikasi ngaliwatan surat memang teu gampang, urang dipihareup bisa nepikeun pesen ngaliwatan basa tulis anu sopan, logis , jelas, singget, basajan, jeung sistematis. Mana conto cutatan surat ini ieu di handap anu ku ku basa loma. a. Kalintang bingahna saupami Bapak/Ibu/Saderek tiasa sumping ngaluuhan eta acara dina waktosna. b. Ku teu ciosna abdi sareng rerencangan mios ka ka Sumedang, mugi teu ngajanteunkeun Emang renghat manah. Pangapunteun anu kasuhun. c. Eh.upama Dadan boga maksud ngajak babaturna sakola darmawisata ka Bandung mah, ulah poho nyuratan ka kuring. d. OSIS SMK Negeri I Bandung bade rapat dinten Saptu, kaping 12 Pebruari 2007, tabuh 13.00 15.00, tempat di Serba Guna

e. Mugia Emang Embi aya dina panangtayungan Allah Subahanahuataala. Amiin. 8. Sawatara hal penting diperhatikeun ku urang dina nulis diantarana : 1) ulah poho nuliskeun saha nu ngirimna, 2) saha nu ditujuna atawa nu dikirimna, jeung 3) naon eusina. Conto cutatan surat anu eusina ngabejakeun identitas jalma anu ngirimna nya eta. . . a. Kahatur Ibu wali Kelas XA SMA Tut Wuri Handayani b. Sakitu anu kapihatur. Kana perhatosan sareng kasaean Ibu, abdi ngahaturkeun nuhun. c. Hatur uninga, dinten ieu abdi Budi Parangi, Kelas XA, Jumuah, 10 September 2011 teu tiasa lebet sakola sapertos sasari, jalaran udur. Saur dokter abdi kedah isitirahat, margi kaserang panyawat gejala tipes. d. Bandung, 16 September 2011 e. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakaatuh. 9. Dumasar kana kapentingan jeung pangirimna mah aya nu dsiebut surat pribadi, nyaeta surat nbu ditujukeun ka salah saurang jalma kayaning babaturan, kulawarga, sobat kabohoh, jeung sajabana. Ieu di handap, cutatan surat pribadi anu ditujukeun ka jalma saluhureun nya eta. . . a. Kalintang bingahna saupami Bapak/Ibu/Saderek tiasa sumping ngaluuhan eta acara dina waktosna. b. Ku teu ciosna abdi sareng rerencangan mios ka ka Sumedang, mugi teu ngajanteunkeun Emang renghat manah. Pangapunteun anu kasuhun. c. Eh.upama Dadan boga maksud ngajak babaturna sakola darmawisata ka Bandung mah, ulah poho nyuratan ka kuring. d. OSIS SMK Negeri I Bandung bade rapat dinten Saptu, kaping 12 Pebruari 2007, tabuh 13.00 15.00, tempat di Serba Guna e. Mugia saderek tiasa ngalaksanakeun ieu tugas kalawan daria tur luyu jeung aturan anu geus ditangtukeun. 10. Surat dines nya eta surat resmi nu ditulis ku hiji lembaga, organisasi, instansi pamarentah atawa swasta. Cing mana conto cutatan surat dines ieu dihandap anu ditulis ka saurang pingpinan ka bawahanana? a. Kalintang bingahna saupami Bapak/Ibu/Saderek tiasa sumping ngaluuhan eta acara dina waktosna.

b. Ku teu ciosna abdi sareng rerencangan mios ka ka Sumedang, mugi teu ngajanteunkeun Emang renghat manah. Pangapunteun anu kasuhun. c. Eh.upama Dadan boga maksud ngajak babaturna sakola darmawisata ka Bandung mah, ulah poho nyuratan ka kuring. d. OSIS SMK Negeri I Bandung bade rapat dinten Saptu, kaping 12 Pebruari 2007, tabuh 13.00 15.00, tempat di Serba Guna e. Mugia Emang Embi aya dina panangtayungan Allah Subahanahuataala. Amiin 11. Biantara nya eta dihareupeun jalma rea. Tempat biantara bisa dikelas, diburuan sakola, di masigit, di kantor RW, kalurahan, jeung sajabana. Conto cutatan biantara di handap , anu ditepikeunana di sakola nya eta. . . a. hadirin, salaku umat Islam anu taqwa mah cirina the ngalaksanakeun sagala parentah jeung ngajauhanm sagala rupa pagawean nu dilarang ku Allah SWT. b. Kawarga anu teu acan karagungan KTP dipihareup saenggalna ngadamel serta panganteur ka RT anu ditawis ku RW sateuacan disanggakeun ka ka lurahan. c. . Kumargi kitu, sangkan hasil ulangan hidep alus nepi ka cita-cita urag kahontal, hayu ti ayeuna urang ningkatkeun diajar leuwih daria. d. mangga tikawit ayeuna urang ningkatkeun kaimanan urang ka Allah SWT. Mugia urang sadayana kagolong kana umat anu iman sarta taqwa. e. sangkan hirup urang kudu sehat, diantarana kudu merhatikeun kasehatan lingkungan.. 12. Biantara biasana aya dina rupa-rupa kagiatan upama dina upacara bendera, seren tampi, pindah imah, tepung taun, tingkeban atawa tujuh bulanan, jeung sajabana. Conto cutatan biantara anus ok ditepikeun dina kagiatan seren tampi calon panganten nya eta.. a. Nanging teu cekap dugi kadinya. Urang kedah gaduh karep neraskeun dugi ka paguron luhur, sangkan tiasa ngahontal prestasi anu nyugemakeun. b. Mugia wae ieu ani bade laki rabi the dipaparin kalancaran ku Allah SWT. Dina ngabina rumah tanggana sing runtut raut sauyunan.. c. Saukur nu nyalahgunakeun narkoba, utamana anu ngaliwatan jarum suntik, baris nimbulkeun masalah sejenna, diantarana wae nyebarna virus HIV.

d. Ari nuksebut jalma ten nya budak teu nya kolot, nya awewe, nya lalaki. Tah sipat jalma anu nuduhkeun tabeat jalma atawa adat kabiasaan jalma anu akang baris dipedar tina ieu wengi teh. e. Unggal jalma tangtu miboga rupa-rupa pangalaman hirup. Aya pangalaman pikabungaheun, pikasediheun pikasieunen, jeung nu ka pikalucueun 13. Anu ngaregepkeunana bisa kelompok husus muris atawa babaturan sekelasm doketer, politisi, militer, jeung kelompok atawa masyarakat umum. Mana dina ieu cutatan biatntara di handap anu diregepkeun murid ? a. Nanging teu cekap dugi kadinya. Urang kedah gaduh karep neraskeun dugi ka paguron luhur, sangkan tiasa ngahontal prestasi anu nyugemakeun. b. Mugia wae ieu ani bade laki rabi the dipaparin kalancaran ku Allah SWT. Dina ngabina rumah tanggana sing runtut raut sauyunan.. c. Saukur nu nyalahgunakeun narkoba, utamana anu ngaliwatan jarum suntik, baris nimbulkeun masalah sejenna, diantarana wae nyebarna virus HIV. d. Ari nuksebut jalma ten nya budak teu nya kolot, nya awewe, nya lalaki. Tah sipat jalma anu nuduhkeun tabeat jalma atawa adat kabiasaan jalma anu akang baris dipedar tina ieu wengi teh. e. Unggal jalma tangtu miboga rupa-rupa pangalaman hirup. Aya pangalaman pikabungaheun, pikasediheun pikasieunen, jeung nu ka pikalucueun 14. Maksud jeung tujuan biantara teu ngan saukur jadi tontonan tapi kudu jadi tuntunan, ngandung maksud atawa pikeun nepikeun gagasan atawa eusi pikiran anu kudu kaharti ku paregepna. Mana dina conto biantara di handap anu eusina ngajak paredep hirup sehat ? a. hadirin, salaku umat Islam anu taqwa mah cirina the ngalaksanakeun sagala parentah jeung ngajauhanm sagala rupa pagawean nu dilarang ku Allah SWT. b. Kawarga anu teu acan karagungan KTP dipihareup saenggalna ngadamel serta panganteur ka RT anu ditawis ku RW sateuacan disanggakeun ka ka lurahan. c. . Kumargi kitu, sangkan hasil ulangan hidep alus nepi ka cita-cita urag kahontal, hayu ti ayeuna urang ningkatkeun diajar leuwih daria.

d. mangga tikawit ayeuna urang ningkatkeun kaimanan urang ka Allah SWT. Mugia urang sadayana kagolong kana umat anu iman sarta taqwa. e. Sangkan hirup urang kudu sehat, diantarana kudu merhatikeun kesehatan lingkungan 15. Jalma nu nyarita dina biantara mah diperedih pasaratan anu tangtu , upamana wae parigelngagunakeun basa, ngawasasituasi, wanter , tenang, katut gerak-gerak nu matak narik ati. Mana dicutatan biantara di handap anu nuduhkeun yen panyatur ahli dina widang agama ? a. Kawarga anu teu acan karagungan KTP dipihareup saenggalna ngadamel serta panganteur ka RT anu ditawis ku RW sateuacan disanggakeun ka kalurahan. b. Kawarga anu teu acan karagungan KTP dipihareup saenggalna ngadamel serta panganteur ka RT anu ditawis ku RW sateuacan disanggakeun ka ka lurahan. c. . Kumargi kitu, sangkan hasil ulangan hidep alus nepi ka cita-cita urag kahontal, hayu ti ayeuna urang ningkatkeun diajar leuwih daria. d. Mugia wae ieu ani bade laki rabi the dipaparin kalancaran ku Allah SWT. Dina ngabina rumah tanggana sing runtut raut sauyunan.. e. Sangkan hirup urang kudu sehat, diantarana kudu merhatikeun kesehatan lingkungan 16. Assalamualaikum wr.wb Parawargi miwah rerencangan sakola anu dipikacinta. Langkung tipayun abdi neda dihapunteun, wireh kumawantun nyenggem dina ieu acara. Sateuacan neraskeun nyanggem, abdi seja nepangkeun wasta Rika Lestari, Kelas X-B. rumaos abdi teu gaduh katiasa, naming wireh kapaksa dina danget ieu patali sareng Hari Sumpah Pemuda, giliran abdi kanggo ngadugikeun perkawis Prestasi Belajar. Ungkara basa diluhur teh sok kapanggih dina . . a. Bubuka biantara b. Eusi biantara c. Panutup biantara d. Mungkas biantara e. Aturan biantara 17. Pamungkas, abdi neda dihapunteun bilih aya basa anu teu akreka atanapi saur nu teu kaukur. Saninten buah saninten diparapatan , hapunteun abdi. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.

Ungkaran basa di luhur teh ditepikeun ku panyatur dina. . . a. Muka biantara b. Eusi biantara c. Nutup biantara d. Ngamimitian biantara e. Nepikeun biantara 18. Paribasa anu teu aya hubungananajeung kaparigelan nya eta. . . a. Nyaritana pasehat b. Nyaritana ancad lanacar c. Nyaritana sabedug sakali d. Nyaritana lalaunan e. Nyaritana kacang ninggang kajang 19. Kataji ku nu biantara teh. Nyaritana lir kacang ninggang kajang. Paribasa lir kacang ninggang kajang hartina . . . a. Rusuh teu puguh koma peun-na b. Alus pisan jeung tarik sora c. Eraan nepi ka teu kadengeu sorana d. Cerewed, sagala dicaritakeun e. Lancer, pasehat jeung jelas 20. Rupina mah abdi nyanggem teh moal bade panjang lebar. Atuh dina raraga mieling Hari Sumpah Pemuda ieu, salaku pupuhu OSIS abdi umajak, mangga urang sami-sami daria dina ngulik pangarti. Upama nilik ungakara eta, kirakira iraha waktuna eta biantaran. a. Tanggal 28 Oktober b. Tanggal 10 November c. Tanggal 17 Agustus d. Tanggal 22 Februari e. Tanggal 17 Romadon BABAS SUMEDANG Ujaring, jaman baheula di Sumedang aya hiji karajaan gede nu katelahna Kerajaan Sumednag Larnag. Rajana anu akceluk ka awun-awun kakoncara ka janapria. Prabu Geusa Ulun jenenganana. Anjeunna pohara gagahna, adil tur wijaksana. Rahayatna mamur 21. Kalimah utama dina paragraph di luhur nya eta.. a. Karajaan Sumedang Larnag b. Rajana nu kaceluk ka awun-awun c. Prabu Geusan ulun d. Rahayatna mamur nagrina subur e. Babad Sumedang 22. Saha ari Prabu Geusan Ulun teh ? a. Raja Karajaan Gede b. Raja Karajaan Sumedang Larang c. Raja nu adil wijaksana

d. Raja nu kaceluk ka awun-awun nu kakoncaran aka janapria e. Raja anu mana rahayatna ma;mur 23. Rajana kaceluk ka awun-awun, kakoncara ka janapria, hartina. . . a. Rajana kacida gagah perkasa b. Rajana kacida wijaksana c. Rajana kacida kasohorna d. Rajana ngalalana e. Rajana nyaah ka rahayatna Prabu Geusan Ulun ge kasohor ka pinteranana sarta kaparigelanana dina elmu santika. Geusan Ulun teh lain ngaran dapon wae, tapi hiji ngaran anu ngandung makna kacida alusna, geusan hartina tempat, ulun hartina nu bisa dipentaan tulung 24. Ngaran Prabu Geuan Ulun teh ngandung makna. a. Tempat jalma anu kasohor b. Tempat jalma anu rahayatna mamur c. Tempat jalma anu gagah perkasa d. Tempat jalma anu bisa dipentaan tulung e. Tempat jalma anu ahli dina pangperangan Maluruh silsilahna mah, Prabu Geusan Ulun ten masih keneh turunan Prabu Siliwangi ti karajaan Pajajaran. Prabu Geusan Ulun teh putrana Pangeran Santri ti Ratu Pucuk Umum, ari Ratu Pucuk Umum teh putrina Sunan Corenda ti ratu Nyi Mas Patuakan. Sedengkeun Sunan Corenda putrana Guru Gantayangan. Guru Gantayangan teh putrana Prabu Siliwangi. Jadi , ana kitu mah Prabu Geusan Ulun teh kaasup turunan kaopat Prabu Siliwangi. 25. Putra saha ari Prabu Geusan Ulun teh ? a. Putrana Sunan Corenda b. Putrana Ratu Pucuk Umum c. Putrana Nyi Mas Patuakan d. Putrana Guru Gantayangan e. Putrana Prabu Siliwangi 26. Naonna Prabu Geusan Ulun ari Pangeran Satri ? a. Bapana b. Indungna c. Ninina d. Akina e. Lanceukna 27. Ari pernahna Prabu Siliwangi ka Prabu Geusan Ulun teh naon ? a. Aki b. Buyut c. Bao d. Janggawerang e. Ude Udeg

28. Ari gGru Gantayangan ti Prabu Siliwangi kaasup turunan ka sabaraha ? a. Kahiji b. Kadua c. Katilu d. Kaopat e. Kalima Ibu kota karajaan Sumednag Larang teh nya eta Kutamaya. Eta karajaan dikurilingan ku gunung, dibeulah kaler ku Gunung Gede ( Gunung Tampomas ), sarta diapit ku dua pasir jeung alungan Cipeles nu ngaliwatan puseur dayeuh karajaan. Ari pernahna ngawates jeung Karajaan Galuh , Cirebon, jeung Karajaan Pajajaran. 29. Ari anu ngawates jeung Karajaan Galuh teh naon ? a. Gunung Gede b. Walungan Cipeles c. Kutamaya d. Gunung Tampomas e. Karajaan Pajajaran Dina hiji waktu, Prabu Geusan Ulun nu kawentar cerdas the angkat Demak. Samulihna tolab elmu agama ti Demak, Prabu Geusan Ulun teu langsung ka karajaan Sumedang Larnag. Nanging sindang heula ka Cirebon, ngaluuhan pangangkir Raja Cirebon. Maksad raja Cirebon ngangkir Prabu Geusan Ulun seja ngaderes elmu ning agama. Kumargi Raja Cirebon kataji ku kajembaran elmu ning agama Prabu Geusan Ulun. 30. Naon tujuan utama Prabu Geusan Ulun sumping ka Cirebon.? a. Pikeun tolab elmu b. Lantaran rek ngaderes elmu agama c. Lantaran kataji ku Raja Cirebon d. Ngaluuhan pangangkir Raja Cirebon e. Rek ngajajal katangguhan Raja Cirebon. Nalika Prabu Ulun aya di Karajaan Cirebon, kaleresan patepang sareng Permaisuri Raja Cirebon. Kalayan parentah Raja, permaisuri kedah ngawulaan Prabu Geusan Ulun. Eta permaisuri teh ku henteu bet aya piker ka dua leutik ka Prabu Geusan Ulun. Bakating ku kacida bogohnam eta permaisuri the ngancam ka Prabu Geusan Ulun. Ningali galagat permaisuri kaya kitu teh teu pati diropea mimitina mah. Sabab dilayanan ge bakal moal pihadeeun, sarta bakal ngadatangkeun bencanasarta aib Karajaan. Ari permaisuri kalah malik ngancam kapalayna diapilainkeun teh ka malik ngancam ka Prabu Geusna ulun. Permaisuri rek niulasan pati dirina mun kapalayna teu kabiruyungan. 31. Naon sababna Permaisuri nepi ka ngancam ka Prabu Geusan Ulun ?

a. Sabab Prabu Geusan ulun rek ngarogahala permaisuri b. Sabab permaisuri teu kersa ngawulaan Prabu Geusan Ulun c. Lamun kahayang permausiri teu dicumponan ku Prbau Geusan Ulun d. Sabab Raja Cirebon miwarang ngawulaan ka permaisurina e. Sabab permaisurina bogoh ka Prabu Geusan ulun. 32. Naon sababna Prabu Geusan ulun teu kersa ngalayanan permaisuri ? a. Lantaran sieun ku Raja Cirebon b. Lantaran moal pihadeeun jeung abkal ngadangkeun mamala c. Sabab teu bogoheun d. Lantaran teu boga piker kadua leutik e. Lantaran sieun ku ancaman permaisuri ila lila mah galagat kayaning kitu teh kapendak ku Embang Jaya Perkosa. Lajeng Mebang Perjaya Perkosa nyarios ka Prabu Geusan Ulun, cenah leuwih hade dibawa we eta Ratu Harisbaya the ka Sumednag Larang. Sabab, lamun ditinggalkeun manehna bakal nilasan patina, nu ahirna nyalahkeun ka Prbau Geusan Ulun. Nya mineng dibawa, paling oge Karajaan Cirebon nyusulan. Nya ahirna Ratu Harisbaya teh dibawa ka Sumedang Larang. 33. Saha ari Ratu Harisbaya teh ? a. Istrina prabu Geusan Ululn b. Putrina Prabu Geusan Ulun c. Istrina Raja Cirebon d. Putrina Raja Cirebon e. Putrana Raja Cirebon 34. Prabu Geusan ulun ma Ratu Harisbaya ka Sumedang Larang teh lantaran ? a. Prabu Geusan Ulun keheul ku Raja Cirebon b. Ratu Harisbaya embung ditinggalkeun c. Disarankeun ku Embah Jaya Perkosa d. Ratu Harisbaya kacida bogoheunna ka Prabu Geusan Ulun e. Ratu Harisbaya geus satia ka Raja Cirebon Enya we naon anu diramalkeun ku Embah Jaya Perkosa teh ngabukti. Teu kungsi lila pasukan Karajaan Cirebon teh aya maksud ngajorag ka Karajaan Sumedang Larang, di satengahing jalan eta pasukan the dihadang ku opat pangawal Prabu Geusan Ulun. Ukur dilawan ku opatan , kabeh pasukan Karajaan Cirebon taya nu manggapulya. Katurug-turug dipihak Karajaan Sumedang Larang aya saying hawu anu mingpin sarta leber wawanena.

35. Sanajan pangawal Prabu Geusan Ulun ngan dilawan opatan, pasukan Karajaan Cirebon teu manggapulya lantaran a. Pasukan Karajaan Cirebon teu mawa pakarang b. Pagawai Prabu Geusna Ulun samakta pakarangna c. Can tepi ka Karajaan Sumedang Larang d. Aya Sayang Hawu nu leber wawanenna e. Pangawal Prabu Geusan Ulun laleber wawanenea 36. Diwangin ku sabaraha kalimah diluhur teh ? a. Lima kalimah b. Genep kalimah c. Tujuh klimah d. Dalapan kalimah e. Salapan kalimah Selang sababaraha waktu, Karajaan Cireebon ngajorag deui Ka Karajaan Sumedang Larang, sangges leuwih ti heula ngirimkeun heula sababaraha urang mata-mata. Der we harita mah perang campur naker. Itu ieu pada kuat, malum eta dua Karajaan geus sasayagaan samemehna. Korban tingjarungkel, nu tatu parna tingjaroplak, kuda tingalabret kalabur, trang treng trong sora pakarang nu patinaradu, katit patingburinyai, nu rubuh patinggarerung. 37. Kalimah ka sabaraha dina paragap di luhur anu ngagambarkeun suasana perang ? a. Kalimah kahiji b. Kalimah kadua c. Kalimah katilu d. Kalimah ka opat e. Kalimah ka lima Lantaran eta dua pasukan nu campuh pada kuat. Ahirna perang diereunkeun. Dua karajaan milih jalan damei. Nya eta musawarah nyaritakeun poko pasualanana. Harisbaya anu jadi bibit duit pacengkedan teh keukeuh teu daekeun deui balik ka Karajaan Cirebon. Antukna Girilaya ge teu bisa maja kumaha ngarelakeun permaisurina dipgarwa ku Prabu Geusan Ulun. 38. Saha ari ai Girilaya teh ? a. Permaisuri Karajaan Cirebon b. Raja Cirebon c. Istrina Raja Cirebon d. Mushn Prabu Geusan Ulun e. Putrana Embah Jawa Perkosa Girilaya teu nyerenkeun Harisbaya kitu wae. Pikeun gantina Geusan Ulun kudu nyerahkeun Majalengka jadi bagean kakawasaan Karajaan Cirebon. Tiharita Obu Kota Karajaan Sumedang Larang dipindahkeun ti Kutamaya ka Dayeuh Luhur. Pindahna ka Dayeuh Luhur didasaran ku anjuran

para panglima perang Karajaan Slarang, nya eta pikeun ngahadang Pasukan Karajaan Cirebon saupama kalir jangjina. 39. Naon sababna Prabu Geusan Ulun kudu masrahkeun Majalengka jadi bagean Karajaan Cirebon ? a. Pikeun nedunan jangji Prabu Geusna Ulun ka Raja Cirebon b. Pikeun ngahadang pasukan Karajaan Cirebon c. Pikeun gaganti permaisuri d. Lantaran teu aya nu unggul dina peperangan e. Lantaran Kutamaya dipindahkeun ka Dayeuh Luhur 40. Ti iraha ibu kota Karajaan Sumedang Larang dipindahkeun ti Kutamaya ka Dayeuh Hilir ? a. Sanggeus Prabu Geusan Ulun masrahkeun Majalengka jai bagean kakawasaan Karajaan Cirebon b. Ti saprak Ratu Harisbaya di bawa ku Geusan Ulun ka Karajaan Sumedang Larang c. Sanggeus prang campuh antara Karajaan Cirebon jeung Karajaan Sumedang Larang d. Timimiti Ratu Harisbaya resmi jadi permaisuri Raja Suemdang Larnang e. Taya jawaban nu bener

nyamuk mudah berkembang biak di lingkungan yang hangat. 3. Di hanhap ieu aya wacana dina Basa Sunda, perk kuhidep tarjemahkeun kana Basa Indonesia. Ku ayana pangaruh jaman, alat komunikasi teh mingkin dieu mingkin canggih. Alat komunikasi dina wangun tulisan loba keneh digarunakeun, diantarana surat. Surat kaasup alat atawa perkakas komunikasi dina wangun tulisan. Surat aya nu sipatna pribadi jeung aya nu sipatna dinas. Surat pribadi ditulis ku hiji jalma ka jalma liana, eusina ngebrehkeun halhal nu sipatna pribadi. Ari surat dinas ditulis kuhiji pausahaan ,instansi, atawa kantor nu ditujukeun ka pausahaan , instansi, jeung kantor lian, atawa ka pribadi. Surat dinas bisa oge ti pribadi ka pausahaan, instansi jeung kantor .

II. ESSAY 1. Pek kuhidep tulis hiji surat ti saurang murid ka guru nu jadi wali kelasna. Eusina surat ngabejakeun yen dirina teu bisa abus sakola, lantaran kapentingan kulawarga, kudu ngalongok pamanna anu teu damang . 2. Dihandap ieu aya wacana dina basa Indonesia pek kuhidep tarjemahkeunkana basa Sunda. Senin, 22 April 2013, kita memperingati Hari Bumi. Namun di saat yang sama kita juga melihat bumi semakim renta ini sudah lebih cepat rusak. Akibatnya banyaknya hutan gundul dan lahan kritis yang semakin luas, serta kian tingginya polusi dari hasil industri dan gas buang kendaraan bermotor, telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim sebagian besar wilayah di dunia semakin panas, sebagian lainnya justru menjadi semakin dingin. Perubahan iklim ini mengakibatkan temperature rata-rata udara meningkat dan kutub es mencair, sehingga permkaan laut naik. Laju intrusi air laut ke daratan pun akan semakin cepat , sehingga penduduk pesisir akan kesulitan mendapatkan air bersih. Perubahan iklim juga akan mempengaruhi kesehatan manusia. Temperature panas akan meningkatkan serangan beberapa penyakit tropis, penyakit diare, juga malaria bertambah pesat akrena