Anda di halaman 1dari 2

Nxenesit me veshtiresi ne mesim Veshtiresite ne mesim nuk eshte nje gjendje e vetme por nje llojllojshmeri e gjere e veshtiresive

specifike te cilat mendohet qe burojne nga mosfunksionimi i trurit apo i SQN.Definicioni i meposhtem eshte adaptuar nga Komiteti i perbashket Kombetar per beshtiresite ne mesim [ 1988,fq1] : Veshtiresite ne mesim eshte term i pergjithshem per nje grup te ndryshem te cregullimeve te karaterizuara nga veshtiresi te rendesishme ne pervetesimin dhe perdorimin e degjimit,te folurit,te lexuarit,te shkruarit,te arsyetuarit dhe te llogaritjes.Keto cregullime jan individuale, dhe mund te paraqiten gjate ciklit jetesor.Problemet ne sjellje,perceptimet sociale,dhe marredheniet sociale mund te bashke-ekzistojne me veshtiresite ne mesim por keto nuk bejne vetvetiu veshtiresine.Veshtiresite ne mesim mund te paraqiten edhe ne bashkeveprim me cregullimet tjera por nuk jane rezultat i tyre. Disa definicione me te vjetra per veshtiresite ne mesim paraqesin referenca specifike te dyslexia[paaftesi e theksuar per te lexuar]; apo te dysgraphia[paaftesi e theksuar per te shkruar];apo te dyscalculia[paaftesi e theksuar per te mesuar metamatike];Burimet e ketyre cregullimeve,definitivisht,duhet kerkuar ne mosfunksionimin e trurit edhe pse ky konkludim duhet te mirret me rezerve [Smith&Luckasson,1995]. Identifikimi i nxenesve me veshtiresi ne mesim[nxenie] Interpretimet e ndryshme te definicioneve te shumta per veshtiresite ne mesim kane bere qe shume shkolla lokale dhe regjionale te caktojne kritere te ndryshme se cilet jane nxenesit me veshtiresi ne mesim [Bender,2004].Rritja e madhe e numrit te nxenesve me veshtiresi ne mesim ka shkaktuar konfuzion.Ne vitet 2000-2001,p.sh. 45.2 e te gjithe nxenesve te moshes 3-21 jane dentifikuar si raste me veshtiresi ne te nxene [Departamenti per Edukim,SHBA,2002]. Profesionistet edukative kane per detyre qe te dallojne-iodentifikojne nxenesitme veshtiresi ne mesim prej atyre me sukses te dobet dhe nxenesve me retardim mental me te ulet [Smith,2001]. Disa karakteristika kyqe te nxenesve me veshtiresi ne mesim jane si me poshte : -Intelelegjence normale ose me te larte -Mosperputhje mes intelegjences dhe performances -Vonesa ne arritje -Mungese te vemendjes ose terhjekje e vemendjes me sende tjera -Hiperaktivitet ose Shtytje -Kordinim i dobet motorik -Veshtiresi ne zgjidhjen e problemeve -Anomali perceptuese p.sh.te shkruarit mbrapsht fjalet apo numrat -Veshtiresi me vet-motivim,dhe me aktivitete personale -Mbeshtetje e tepruar ne mesuesin apo shokun -Crregullime specifike te kujteses,te menduarit apo te gjuhes

-Sjellje te papjekura sociale -Perpjekje te corganizuar per mesim

Definicioni i veshitesive ne mesim,historikisht,ka treguar qe ka mosperputhje serioze ne mes te performances aktuale dhe performances qe parashikohet ne baze te nje apo me shume testeve kognitive,sic eshte p.sh.testi IQ [Myer,2000;Siegel,2003].Shume prej femijve kane pas mosperputhje te madhe ne mes te rezultatit te testit IQ dhe performances se tyre;disa tjere kane pase rezultat te ulet te testit IQ dhe ne te njejten kohe edhe performance te dobet. Bazuar ne keto studimeme 2004,ligji speical edukativ i SHBA IDEA,ka eliminuar perdorimin e mosperputhjes si pjese te definicionit te veshtiresise ne mesim dhe ka kerkuar qe shtetet vecmas te zhvillojne definicione te veshtiresise ne mesim per shkak te deshtimit te arritjes se nje konsensusi te bazuar ne principe deri athere te njohura. Studimet poashtu kane per qellim te theksojne edhe rolin e parandalimit dhe trajtimit.Ka nje tradite te gjate te kerkimit te trajtimeve per veshtiresite ne mesim,duke angazhuar femijte ne aktivitete te ndryshme.Megjithate shume femije nuk tregojne qe kane mosfunksionim te trurit.Keto tretmane mund te kene sukses me disa femije,por per shumicen e femijve me veshtiresi ne mesim parandalimi dhe trajtimi fokusohet ne problemet direkte qe ka femija gjate procesit mesimoroedukativ,zakonisht gjate leximit [rreth 90% e tyre] {Kavale&Reese,1992} Karakteristikat e nxenesve me veshtiresi ne mesim Ne nje mestare te pergjithshme,nxenesit me veshtiresi ne mesim tregojne tendence te kene me pak vetebesim akademik sesa nxenesit tjere,edhe pse ne fushat tjera jo-akademike vetebesimi i tyre eshte i njejte sikur i nxenesve tjere [Bear,Minke & Manning,2001].Ne shumicen e dimensioneve sociale,nxenesit me veshtiresi ne mesim tregojne arritje te uleta [Larrivee&Horne,1991].Djemte,ka me shume te ngjare qe jane te etiketuar qe kane veshtiresi ne mesim sesa vajzat.Amrikanet me prejardhje afrikane,latinet,dhe femijte qe vijne prej familjeve ku kryefamiljari nuk ka krye kolegjin,kane tendence me shume te paraqiten ne klaset e edukimit special derisa nxenesit femra jo [Heward&Cavanaugh,1997]