Anda di halaman 1dari 73

1

Bab ini akan menghuraikan hubungan


timbal balik antara pembangunan
ekonomi dan hubungan etnik di
Malaysia. Bagi mengupas perkara
tersebut, beberapa konsep penting
seperti modenisasi, pembangunan
ekonomi dan pembangunan politik akan
diutarakan sebagai alat analisis.

2
• Modenisasi - proses transformasi atau
perubahan dalam segala aspek kehidupan
masyarakat, harus ditempuh oleh semua
bangsa dan negara.
• Perubahan berencana:
1. Proses yang mempunyai matlamat,kaedah
dan penetapan ukuran pencapaian
sebelum sesuatu perubahan dilakukan.
2. Disebut sebagai modenisasi atau
pembangunan
3. Aspek utama: pembangunan ekonomi dan
pembangunan politik.
3
Sasaran/matlamat pembangunan
ekonomi- capai kemajuan dengan
mewujudkan masyarakat industri.
Ukuran pencapaian pembangunan
ekonomi contohnya Keluaran Negara
Kasar (KNK)

4
Pembangunan
Teknologi
•tradisional diketepikan
•ilmu saintifik dan
Teknologi canggih

Industrialisasi Kaedah Pembangunan


•besar-besaran Pertanian
•teknologi canggihpembangunan•sara diri kpd
•kilang-kilang ekonomi komersial

Urbanisasi
•hijrah ke bandar
•perubahan gaya hidup
•Buruh & pekerja
industri
5
Proses modenisasi bermula di Barat
akibat dua revolusi besar:
1. Revolusi Perancis (ubah sistem
politik feudal Eropah Barat)
2. Revolusi Perindustrian (ubah sistem
ekonomi Eropah Barat)

6
SUDUT SUDUT
FALSAFAH PRAKTIKAL
•Pemahaman •Kemajuan yang
tentang kemajuan P M dicapai oleh Eropah
evolusi yang E O Barat
akhirnya •Kemajuan sains &
melahirkan R D teknologi corakkan
pelbagai teori hbgn
sosial S E manusia dgn alam
tentang prubahan O N skitar
sosial •Kuasai alam sktr &
•Teori evolusi A I usaha kumpul
berkait rapat kekayaan
dengan L S •Teknik produksi
perubahan tradisional kpd
A A
masyarakat moden.
•Evolusionisme- N S •Muncul di Britain
perkembangan abad ke-18
negara miskin I (Revolusi
kepada moden Perindustrian)

7
Eropah
Barat
•cari & Banyak
kuasai sumbe PENJAJAHAN
alam r alam
sekitar DAN
yang
•Kembang
diperlu IMPERIALISME
teknologi
kan
•Kumpul
kekayaan
8
Sejak abad ke-16(perdagangan)

British East Dutch East India


India Company Company

Pengawasan Kuasai
pasaran alam
secara sekitar dan
berterusan PENJAJAHAN sumber
alam

Bahan
Buruh
mentah

9
PEDAGANG DAN PENJAJAH
Contoh: Sepanyol, Belanda dan Inggeris

Jajah wilayah baru

Bawa barang-barang dari Eropah seperti pakaian


dan peralatan pertanian untuk ditukar dengan
emas, rempah, timah dan hamba abdi

Eropah Barat mula


menyusun ekonomi
dunia
10
Bahan
EROPAH mentah WILAYAH

BARAT Bahan
terproses
JAJAHAN

Pembahagian kerja secara kolonial


atau antarabangsa

•Abad ke-19, industrialisasi Eropah Barat


meningkat menyebabkan keperluan komoditi
turut meningkat.
•Perlukan hasil yang tinggi, bawa buruh dari
wilayah yang mempunyai ramai penduduk.
•Menyebabkan perubahan dari segi kehidupan
sosial, kebudayaan dan sistem politik. 11
Teori Imperialisme (Lenin) dan Teori Pergantungan
(Paul Baran dan Andre Gunder Frank)-kemukakan
bahawa sistem pembahagian kerja kolonial jadi
punca kemunduran dan kegagalan negara
membangun untuk berkembang maju.
Penjajahan telah membentuk pandangan baru
bahawa masyarakat bukan Eropah Barat yang
dijajah adalah ‘ketinggalan’ dan masyarakat
Eropah yang mempunyai kelebihan ketenteraan
dan industri lebih maju dan moden.
Tafsiran ini sebabkan proses pembangunan mula
diidentifikasikan sebagai arah perkembangan
manusia sejagat.

12
Pemodenan ialah suatu perubahan
dalam semua aspek kehidupan melalui
proses perencanaan, pelaksanaan dan
penilaian.
Pembaratan ialah suatu proses
peniruan gaya hidup Eropah Barat yang
tidak disertai oleh suatu usaha
perubahan secara berencana.

13
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir,
banyak wilayah jajahan termasuk
Malaysia telah mencapai
kemerdekaan.
Oleh itu, negara Eropah Barat telah
dijadikan model pilihan utama bagi
pembentukan negara.
Terdapat 2 aspek yg ditiru:
ASPEK-ASPEK

POLITIK EKONOMI
14
Dalam aspek politik, model yang dipilih
ialah:
negara bangsa
demokrasi politik
Dalam aspek ekonomi, model yang dipilih
ialah sistem ekonomi yang berasaskan:
kapitalisme
industri
teknologi
Proses peniruan ini berlaku kerana sewaktu
penjajahan, pihak kolonial telah
memperkenalkan sistem pentadbiran dan
ekonomi dalam bentuk terhad.

15
Model Eropah Barat pada asalnya
dipengaruhi oleh perspektif modenisasi
yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi
Perspektif ini melihat pembangunan
sebagai suatu proses yang bersifat sehala
@ peringkat mundur kepada peringkat maju
Penjelasannya dibuat dengan membezakan
antara masyarakat tradisional dengan
moden
Termasuk dalam perspektif ini ialah Teori
Ideal Typical Index [Rostow, Hoselitz dan
Nash] dan Teori Difusi [Moore dan Feldman]
Sebahagian besar negara mendapat
bantuan pinjaman kewangan & nasihat
daripada Bank Dunia @ Tabung Kewangan
Antarabangsa (IMF) bagi melaksanakan
pembangunan.
16
Fungsi-fungsi Bank Dunia dan IMF:
1. menstabilkan kewangan nasional
2. menggalakkan perdagangan
antarabangsa
3. menggalakkan pertumbuhan ekonomi
nasional
4. mengembangkan eksport asas negara
membangun
5. menyebarkan “idea pembangunan”
6. mempengaruhi negara membangun
meniru & mengguna pakai model
pembangunan industri dan teknologi Barat
berintensifkan modal
Pembangunan dianggap sebagai:
1. Cara mengorganisasi
2. Cara menggalakkan masyarakat berubah
3. Perubahan yang terarah
17
Pada masa yg sama , dengan kemunculan
negara-negara baharu pada pertengahan
abad ke-20, pemodenan telah diinstitusikan
sebagai satu operasi antarabangsa
Ketika itu, pemodenan dijadikan satu usaha
pada peringkat antarabangsa untuk
membawa semua wilayah bukan Eropah
Barat ke dalam bentuk kehidupan
masyarakat Eropah Barat dengan cara
meningkatkan taraf kehidupan mereka.
Dalam proses mengejar kemajuan itulah
perkampungan lokal diikutsertakan ke
dalam arena ekonomi dan politik nasional
yang wujud
Hasil pertanian dari perkampungan lokal
dibawa ke peringkat nasional sebagai
18
komoditi eksport
Sebagai balasannya, masyarakat
perkampungan lokal mendapat bantuan
sosial dan teknikal daripada pihak negara
Sesebuah negara bangsa mendapat
bantuan ketenteraan, sosial dan teknikal
sebagai balasan atas hubungan ekonomi
mereka dengan negara kuasa besar, agensi
antarabangsa dan firma global
Menurut sebilangan sejarawan ekonomi
Eropah Barat, pertengahan abad ke-20
merupakan zaman berakhirnya dominasi
Eropah Barat [ zaman peradaban global ]
Menurut Barraclough (1978) ada 3 perkara
yang menunjukkan ekonomi dunia telah
dijalinkan bersama:
1. Sistem pengangkutan dan jaringan
komunikasi
2. Pertumbuhan dalam perdagangan
3. Pengaliran modal yg besar dalam 19
Pihak yang berperanan dalam
perkembangan ekonomi global ialah
golongan kapitalis
Golongan kapitalis berusaha untuk
mengembangkan dirinya sehingga
melampaui batas negara dengan cara
mengembangkan sistem pengangkutan dan
komunikasi ke seluruh dunia
Oleh yang demikian, golongan kapitalis
merupakan penggerak globalisasi ekonomi
kerana mewujudkan banyak institusi yang
khusus. Cth: pasaran kewangan
Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan
penyertaan negara baharu dalam hubungan
politik dan ekonomi antarabangsa sehingga
akhirnya dinamakan sebagai globalisasi
20
Dalam proses globalisasi, terdapat 2 aktor
yang tidak menggunakan negara bangsa
sebagai landasan kegiatan
Dalam bidang politik, aktor yang
berperanan ialah PBB yang berusaha
menggalakkan proses demokrasi politik
Dalam bidang ekonomi, aktor yang
berperanan ialah golongan kapitalis yang
membentuk syarikat perbadanan
multinasional (multinational corporations
atau MNC)
MNC menggunakan wilayah di berbagai-
bagai negara sebagai sebahagian daripada
operasinya
Pelbagai strategi diambil oleh negara
membangun seperti Malaysia untuk
mengejar pertumbuhan ekonomi.
21
Bagi negara membangun yang
menganggotai dan mendapat pinjaman dari
Bank Dunia, mekanisme perancangan
biasanya ditentukan oleh Bank Dunia
Langkah-langkah yang biasanya diusulkan
oleh Bank Dunia:
1.melaksanakan reformasi tanah
2. meningkatkan prasarana
3. meningkatkan taraf pendidikan
4. meningkatkan pelaburan awam
5. melaksanakan industrialisasi gantian-
import dan industrialisasi berorientasikan
eksport yang bertujuan mengeksport hasil
industri yang mempunyai nilai tambah

22
Satu kekangan yang sering berlaku dalam
melaksanakan industrialisasi di negara
membangun ialah masalah modal sama ada
dlm bentuk teknologi ataupun wang
Sesuai dengan saranan Bank Dunia,
kebanyakan negara membangun cuba
melaksanakan industrialisasi dengan cara
menarik pelbagai bentuk pelaburan asing
Secara keseluruhannya, pengalaman di
negara-negara membangun memperlihatkan
bahawa pemodenan dan pembangunan
ekonomi dan politik di negara Eropah Barat
telah menjadi model untuk mengorak
langkah ke arah pemodenan

23
24
 M’sia ingin mencapai sasaran @ matlamat pembangunan
ekonomi dgn mewujudkan sebuah masyarakat p’industrian:
♣ Peringkat awal –T’tumpu kpd peningkatan
prasarana ekonomi,pembangunan p’tanian & industri
gantian-import.
♣ Akhir thn 1960-an –Mula diasaskan kpd
pembangunan teknologi & p’alihan drpd industri gantian-
import kpd eksport.
♣ Thn 2000-an-P’hatian diberi kpd pembangunan
ekonomi berteraskan k-ekonomi(ekonomi berteraskan
ilmu)
 Keseluruhannya,kualiti hidup rakyat secara amnya adalah
baik berlandaskan penurunan kdr kemiskinan & kdr inflasi
yang rendah.
25
❀Akibat proses migrasi & penjajahan, Malaysia
sebagai sebuah negara bangsa sempadan
wilayahnya terdiri drpd:
⇒gabungan daerah yg berbeza
⇒gabungan bangsa yg berbeza
⇒gabungan kerajaan yg berbeza
❀Isu pembinaan negara bangsa adalah sgt
penting.

26
Komponen ekonomi penting dalam konteks modenisasi
Malaysia:

☺zaman kolonial & pascakolonial


-aspek pembangunan faktor pengeluaran(tanah,
buruh, modal)
☺Pihak penjajahan British
-Penting untuk membangunkan negara mereka.
☺Malaysia
-Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk
kepentingan ekonomi tapi juga landasan
pembinaan negara bangsa

27
❀Ekonomi Malaysia terbentuk dgn ciri-ciri uniknya
melalui pengalaman dijajah British.
❀Modal juga dipisah-pisah mengikut kelompok etnik,
modal asing, modal kaum cina dan sebagainya.
❀Aspek ekonomi dan etnisiti ialah dua perkara yang
saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan
antara satu sama lain dalam kehidupan di
Malaysia.

28
Di Malaysia:
Etnik Utama

Kelompok
pribumi
Melayu Cina India Sabah
Dan
Sarawak
29
Ketuanan politik etnik Melayu dikaitkan:
i)aspek demografi
ii)aspek sejarah
kerana jumlah sesuatu kelompok menentukan jumlah undi
yang diperoleh dalam pilihanraya
Kebimbangan oleh etnik cina tentang jumlah penduduk cina
yang berkurang.Ini berasas kerana mereka ingin kekal dan
berpengaruh dlm politik
w/u Melayu majoriti dlm aspek demografi dan politik,ini
tidak bermakna Melayu turut majoriti dlm ekonomi ttp etnik
cina.Ini kerana dlm ekonomi majoriti ditentukan oleh
kuantiti hak kekayaan
Isu ekonomi menjadi punca berlakunya rusuhan kaum-1969
Oleh itu kerajaan telah menjalankan dasar yg
mengutamakan keseimbangan kepentingan dlm setiap
kump.etnik

30
Selepas Perang Dunia Ke-2, pemerintah
kolonial inggeris mencuba sedaya upaya
membina kembali persekutuan Tanah
Melayu daripada runtuhan peperangan.
Politik- gagal untuk mendirikan Malayan
Union.
Ekonomi- berjaya kerana mengambil ilham
daripada rancangan 5 tahun yang
dilaksanakan di Soviet Union dan India serta
pengalaman Marshall Plan.

31
Pihak penjajah British telah merangkakan dan
melaksanakan perancangan 5 tahun pertama
PTM yang diberi nama Draft Development Plan
of Malaya (1950-1955).
Rancangan tersebut telah mengasaskan suatu
tradisi perancangan moden,suatu institusi
panting dan satu alat politik yang berkesan
menentukan masa depan PTM dan seterusnya
Malaysia.
Secara keseluruhannya ”perancangan
pembangunan” menjadi elemen terpenting
dalam pembentukan negara Malaysia.

32
Rancangan Malaya Pertama(1956-1960)
☺pemimpin tempatan diasuh dan
diberikan tanggungjawab mengendalikan
pembangunan masyarakat melalui
pemerintahan sendiri selepas pilihan raya
umum(1955) dan melalui pemberian
kemerdekaan 31.8.1957

Rancangan Malaya Kedua(1961-1965)


☺diperkenalkan dan dilaksanakan selepas
pilihan raya umum 1959
☺corak perancangan pembangunan merupakan
lanjutan perancangan pembangunan kolonial
British

33
Rancangan Malaysia Pertama(1966-1970)
☺dilancarkan setelah Pilihan Raya
Umum(1964)
☺pelbagai dasar dalam bidang pendidikan,
bahasa dan budaya diperkenalkan.
☺tumpuan diberikan kepada pembangunan
masyarakat desa yang miskin dan tertinggal
☺usaha menggerakkan perindustrian gantian-
import khasnya perusahaan pembuatan
diperkenalkan

34
Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975)
☺lahir daripda peristiwa 13 Mei 1969
☺DEB digarap dalam rancangan ini untuk
menyeimbangkan ekonomi yang wujud
antara kaum dan wilayah.
☺menganjurkan usaha membangunkan rakyat
Malaysia untuk jangka masa 20 tahun.
☺bermula dari RMK-2 hingga RMK-5 dimana
segala usaha ditumpukan untuk mencapai
matlamat DEB
☺menitikberatkan usaha untuk menyelesaikan
masalah perbezaan ekonomi ntara sektor
dan etnik.
☺terdapat peralihan daripada industri
gantian-import kepada industri
berorientasikan eksport 35
Rancangan Malaysia Ketiga(1976-
1980)
☺rancangan pembangunan yang
melanjutkan dasar industri yang
dirangka pada RMK-2

RMK-4(1981-1985),RMK-5(1986-
1990),RMK-6(1991-1995)
☺rancangan pembangunan yang
menitikberatkan industri berasaskan
teknologi yang lebih maju dan dasar
penswastaan.
36
RMK-7(1996-2000) dan RMK-8(2001-
2005)
☺memberi perhatian kepada industri
berteraskan k-ekonomi.

Rancangan Malaysia Kesembilan


☺turut memberi perhatian kepada isu
pembangunan manusia @ modal insan.
☺Islam Hadhari dijadikan kerangka kerja
untuk meningkat kualiti modal insan yang
melibatkan semua rakyat Malaysia.

37
Rancangan Malaysia Ketiga(1976-
1980)
☺rancangan pembangunan yang
melanjutkan dasar industri yang
dirangka pada RMK-2

RMK-4(1981-1985),RMK-5(1986-
1990),RMK-6(1991-1995)
☺rancangan pembangunan yang
menitikberatkan industri berasaskan
teknologi yang lebih maju dan dasar
penswastaan.
38
RMK-7(1996-2000) dan RMK-8(2001-
2005)
☺memberi perhatian kepada industri
berteraskan k-ekonomi.
Rancangan Malaysia Kesembilan
☺turut memberi perhatian kepada isu
pembangunan manusia @ modal insan.
☺Islam Hadhari dijadikan kerangka kerja
untuk meningkat kualiti modal insan yang
melibatkan semua rakyat Malaysia.

39
Perubahan-perubahan dasar utk mencapai matlmat memodenkan
Malaysia

1960-1970an pembangunan ekonomi masih di sektor pertanian


ttp lebih kearah sektor perindustrian
sektor pertanian:beberapa badan bertanggungjawab utk
memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan di luar
bandar(FELDA,Lembaga Penyatuan Tanah Negara(FELCRA),MARA.

1980-1990an sektor perindustrian diberi perhatian


dasar digubal - Dasar Perindustrian Berat
dan dasar penswastaan.
Beberapa strategi telah disusun unuk menigkatkan pembangunan
ekonomi berteraskan teknologi ICT dan k-ekonomi
Dasar-dasar ini merupakan usaha pihak kerajaan yang bersifat top-
down
40
41
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
baik akan diikuti dengan agihan pendapatan
yang sama dalam kalangan anggota
masyarakat.

Agihan pendapatan dari sudut:

Kelas sosial Kelompok etnik

1) Kelas atasan a) Melayu


2) Kelas menengah b) Cina
3) Kelas bawahan c) India
42
Pertumbuhan ekonomi

Masyarakat Cina Masyarakat India

•Sejak kedatangan golongan imigran Cina


• Sumbangan di sektor perladangan
•Francis Light- Orang Cina aset terpenting jajahan.
•Berperanan dalam pembangunan prasarana
• menjana pendapatan tanpa kos yang tinggi
•Membina jaringan pusat ekonomi
•Menguasai sebahagian besar ekonomi
•Memberi sumbangan tenaga professional
•Dr.M – pembayar cukai tertinggi Malaysia
43
Equality adalah kesamarataan
Equity adalah keadilan
Dalam Perlembagaan Malaysia, telah
ditentukan bahawa semua orang
adalah sama rata di sisi undang-
undang dan berhak mendapat
perlindungan yang sama rata di sisi
undang-undang.

44
Kadar P’dptn
Pihak penjajah
Kaum purata
1.
kemiskinan
menggalakkan
(%)
perkembangan sebulan
masyarakat
pluralistik melalui
amalan “pecah & Melayu 64.8 RM 172
perintah”
2. Kesan: Cina 26.0 RM 394
pembangunan
tidak seimbang
serta jurang India 39.2 RM 304
perbezaan
ekonomi.
Lain-
44.8 RM 813
lain
45
Pemilikan Jumlah Pemilikan Peratu
(RM Juta)
s
Bumiputera 279.6 4.3
perseorangan &
agensi amanah
a. Bumiputera 168.7 2.6
Perseorangan
b. Agensi Amanah 110.9 1.7
Bukan Bumiputera 2233.2 34.0
Warganegara 4051.3 61.7
asing
Jumlah 6564.1 100.0 46
Sektor Melayu Cina India Lain
(%) (%) (%) -lain
(%)
Sektor pertanian 67.6 19.9 11.5 1.0

Sektor 32.1 58.7 8.5 0.7


perlombongan
Sektor perniagaan, 42.6 45.5 10.7 1.2
p’dagangan,
p’tadbiran,
p’didikan, kemudahan
awam dan p’tahanan.

47
Diperkenalkan pada 1971

Tujuan: mencapai perpaduan negara


melalui pengagihan pendapatan dan
peluang ekonomi yang saksama
dikalangan rakyat Malaysia.

48
Strategi “serampang dua mata” :
 Pembasmian kemiskinan tanpa
diskriminasi
 Penyusunan semula masyarakat

 Mengurangkan serta menghapuskan


pengenalan kaum mengikut fungsi
ekonomi.

Sasaran: - meningkatkan pemilikan


saham bumiputera, 30% menjelang
1990.
49
 Mewujudkan peluang pekerjaan bagi
pengganggur
 Meningkatkan daya pengeluaran dan
pendapatan
 Memberi peluang bekerja di sektor
yang lebih lumayan
 Mengurangkan jurang pendapatan bagi
etnik, wilayah dan kawasan luar
bandar.
50
 Memodenkan kehidupan luar bandar
 Mewujudkan kumpulan perusahaan,
perindustrian & perdagangan
Bumiputera dan orang Melayu.
 Mengadakan persekitaran pekerjaan
yang majmuk
 Memperbaiktaraf dan kualiti hidup
rakyat melalui pelajaran, kesihatan,
kemudahan prasarana dan lain-lain.

51
 Mengurangkan ketidakstabilan dalam
struktur guna tenaga dengan cara
progresif.
 Menyusun semula hak milik sektor
syarikat.
 Memajukan negeri dan kawasan
yang mundur melalui pembangunan
wilayah contohnya KESEDAR,
KEJORA, FELCRA dan lain-lain.

52
•Masalah utama yang dihadapi oleh negara berbilang etnik di
Malaysia adalah menentukan bahasa kebangsaan,dan bahasa
melayu telah dipilih sebagai bahasa kebangsaan.
•Bahasa kebangsaan penting dalam konteks pembinaan
negara bangsa kerana berkait dengan persoalan seperti:
-ideologi
-nasionalisme
-integrasi nasional
-identiti nasional
•Kerajaan melihat pendidikan salah satu alat untuk mencapai
matlamat pembangunan ekonomi dan politik
•bahasa kebangsaan dapat menjadi komunikasi yang
memupuk perpaduan, dan melalui pendidikan golongan 53
Tahun 60-an, bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan
diperdebatkan.
Sebab-sebab perdebatan:
-terdapat pihak khuatir boleh menghakis dan seterusnya
menghapuskan bahasa, budaya dan kepentingan kelompok
bukan melayu.
-golongan elit berpendidikan inggeris khuatir pelaksanaan ini
akan menyebabkan prestasi pentadbiran negara dan
sistem pendidikan kebangsaan mengalami kemerosotan.
Namun anggapan negatif terhadap kemampuan bahasa
melayu telah berubah setelah lebih 45 tahun bahasa
melayu diguna pakai sebagai bahasa rasmi negara kerana
majoriti penduduk Malaysia menerima Dasar Bahasa
Kebangsaan.
Dasar ini tidak menghalang bahasa-bahasa lain digunakan
dengan bebas.
Sistem pendidikan negara juga membenarkan kewujudan
sistem pendidikan vernakular daripada peringkat
rendah,menengah bahkan jua peringkat institusi pengajian
tinggi.
54
Isu pendidikan mendapat perhatian apabila kerajaan
melaksanakan dasar pengajaran mata pelajaran
matematik dan sains dalam bahasa inggeris.
Bahasa inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi yang
tinggi pada peringkat lokal mahupun antarabangsa
manakala bahasa melayu dianggap sebaliknya. Dan tidak
dapat dibawa keperingkat antarabangsa.
Selepas tahun 1990, kerajaan seolah-olah melaksanakan
dua jenis dasar bahasa di Malaysia:

-pertama; dasar yang memartabatkan bahasa melayu sebagai


“bahasa perpaduan”
-kedua; dasar yang menjadikan bahasa inggeris sebagai
bahasa untuk mencapai kemajuan negara terjelma
pertembungan antara bahasa melayu dengan bahasa
inggeris

55
Dalam pertembungan ini dapat diduga bahawa bahasa
inggeris yang akan menjadi pilihan ramai kerana
mempunya nilai ekonomi yang lebih tinggi terutama dimata
pihak swasta.
Akhirnya, akan lahir pula penggunaan bahasa mengikut
sektor iaitu sektor awam dan swasta.
Sektor kerajaan atau awam menggunakan menggunakan
bahasa melayu manakala sektor swasta menggunakan
bahasa lain terutama bahasa inggeris.
Dicelah-celah pertembungan ini lahir bahasa rojak;
BAHASA MELAYU + BAHASA INGGERIS = BAHASA ROJAK
Keputusan kerajaan menonjolkan penggunaan bahasa
inggeris tidak perlu dipersoalkan lagi kerana kerajaan
berhasrat menjadikan Malaysia sebagai pusat
kecemerlangan akademik serantau dan selanjutnya
menyumbang kepada penjanaan ekonomi negara.

56
Proses perindustrian mengambil masa berabad-abad oleh
negara Eropah Barat cuba dicapai dalam waktu yang
singkat oleh negara asia.
Kejayaan ekonomi Asia pada tahun 1980-an dan 1990-an
dipengaruhi secara besar-besaran oleh proses globalisasi,
ditandai dengan aliran masuk modal asing dan pelaksanaan
dasar liberalisasi kewangan.
Akibat aliran keluar masuk modal asing juga menyebabkan
negara termasuk Malaysia mengalami krisis ekonomi paada
tahun 1985-1986 dan tahun 1997-1998, krisis ini memberi
tamparan hebat kepada syarikat besar, sedehana dan kecil.

57
Dampak krisis ekonomi tidak hanya dilihat daripada aspek saiz
syarikat tetapi juga dari aspek syarikat yang dimiliki oleh
usahawan melayu dan bukan melayu.
Syarikat bukan melayu mempunya pengalaman yang lebih luas
dan lama dan mereka berkemampuan untuk menghadapi krisis
ekonomi.
Syarikat milik golongan melayu yang kebanyakannya lahir
daripada dasar ekonomi baru dan dasar penswastaan terpaksa
berhempas pulas untuk bertahan.
Sepintas lalu, keadaan tersebut memberi gambaran golongan
usahawan melayu tidak mempunyai kemampuan yang jitu dalam
dunia perniagaan dan perdagangan.
Yang jelas ialah proses globalisasi yang menyebabkan krisis
ekonomi diMalaysia pada tahun 80-an dan 90-an bukan suatu
proses yang berlangsung dengan mengambil kira faktor etnik.

58
Proses globalisasi ialah proses yang berlangsung
berdasarkan logik ekonomi dan peredaran modal dan
pihak yang dapat memanfaatkan daripada proses
globalisasi ialah pihak bermodal.
Golongan bumiputera menghadapi cabaran kerana masih
baharu dan tidak mempunyai modal yang cukup mapan.
Hasilnya, kerajaan menggalakkan perkongsian bijak antara
pengusaha bumiputera dan bukan bumiputera untuk
menghadapi cabaran ekonomi golbal.
Perkongsian bijak; (gabungan
modal+pengalaman+kemahiran) ÷ (pengusaha
bumiputera+pengusaha bukan bumiputera)=kemampuan
usahawan Malaysia kukuh dipentas global.
Perkongsian ini tidak hanya memberi sumbangan kemajuan
ekonomi negara tetapi pemangkin hubungan harmonis
antara golongan etnik.

59
Sejarah awal Perbankan Islam di Malaysia

Di pengaruhi oleh perkembangan dalam dan luar


negeri
Bermula daripada penubuhan Dubai Islamic
Bank di Dubai (Bank Islam pertama di
dunia),dan Bank Pembangunan Islam (Islamic
Development Bank-IDB) di Arab Saudi (1975)
Pada 1976-1985 Penubuhan Institusi Kewangan
Islam diseluruh dunia berlangsung dengan
pesatnya
Akibat dari kejayaan tersebut – masyarakat
islam di Malaysia menggesa kerajaan
menubuhkan Bank Islam sebagai alternatif
kepada Bank Konvensional
 Masyarakat mula membincangkan isu
tentang perlunya kehadiran sistem 60
 Sistem tersebut mendapat sambutan baik bukan
sahaja dari mayarakat islam dan bukan islam
bahkan juga dari Syarikat Perbankkan Antarabangsa
 Hasil dari sambutan yang positif membawa kepada:
i. Pembentukkan pasaran berasaskan prinsip islam
ii. Pengantar-pengantar kewangan lain
 Syarikat Takaful
 Pasran Modal Islam
 Ekuiti Modal Islam
 Pasaran Kewangan Antarbangsa
 Association of Islamic Banking Institutions in
Malaysia (AIBIM)
 Islamic Banking and Finance Institute Malaysia
(IBFIM)

o Kita dapat melihat kejayaan Lembaga Urusan


Tabung Haji sebagai institusi simpanan islam

61
 Sistem perbankkan islam dapat dilihat daripada dua
sudut iaitu
i. Penyumbang kepeda ekonomi negara
ii. Sistem perekonomian yang diidam-idamkan oleh
umat Islam di Malaysia setelah aspek Islam di
pisahkan daripada kehidupan mereka oleh pihak
Inggeris pada zaman penjajahan

62
Syarikat Takaful
o Ditubuhkan untuk melengkapkan operasi sistem
perbankkan Islam dan institusi perbankkan
Islam
o Dikawal selia di bawah Akta Takaful 1984
o Syarikat-syarikat takaful di Malaysia
Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) –
1984 (Syarikat yang pertama Di Malaysia)
Takaful Nasional Sendirian Berhad
(syarikat yanf ke dua)

Pertumbuhan
2000
tahunan Takaful Keluarga Dan Takaful
1995
Am
1990
Tahun
1985

1980

1975
2 juta (Takaful Keluarga) 1.2 billion (Takaful Am)
Perolehan
63
Dasar Penswastaan
“Pemindahan perkhidmatan atau
perusahaan kepada sektor
swasta”

Di perkenalkan oleh Tun Dr Mahathir pada


tahun 1983
Dasar tersebut adalah bertentangan dengan
pemiliknegaraan (Nationalization)

Dasar pemiliknegaraan
“Proses menambah pemilikkan dan
penguasaan kerajaan dalam 64
Alasan yang di kemukakan oleh Tun Dr Mahathir yang
diambil dari ucapan perasmian persidangan The
Securities Industry in Malaysia 28 April 1984 cukup
relevan
 Sektor awam
i. Terlibat dalam menyediakan dan menentukan
arah dasar utama, menyedikan perkhidmatan
ii. Terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan
perdagangan
iii. Memberi kesan :
 Perbelanjaan sektor awam meningkat daripada
28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun
1982
 Jumlah tersebut merupakan satu beban
kewangan yang besar untuk di tanggung oleh
kerajaan
2) Terdapat 5 tujuan atau alasan dalam garis panduan
tentang Dasar Penswastaan mengapa dasar tersebut
diperkenalkan
i. Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran
kerajaan
ii. Meningkatkan persaingan, memperbaiki
kecekapan dan menambah produktiviti 65
Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan
Kontek tujuan pertama :-
 pada masa lalu pihak kerajaan telah membelanjakan
ribuan juta ringgit dalam sektor
 Kesihatan
 Pertahanan
 Air
 Jalan kereta api
 Pelabuhan
 Lapangan terbang
 Perbelanjaan meningkat dari masa ke semasa tetapi
pulangan balik kepada kerajaan adalah sangat rendah
dan lambat
 Kerajaan juga terpaksa menyelenggara perkhidmatan
dan pelaburan yang tertentu menjadikan jumlah
emolumen adalah item perbelanjaan yang terbesar iaitu
lebih satu per tiga daripada perbelanjaan mengurus
 Perbelanjaan pindahan juga turut meningkat menjadi
hampir setengah daripada perbelanjan

66
Meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan dan
menambah produktiviti
Kontek tujuan kedua :-
 Berkaitan dengan perusahan awam yang tidak memuaskan sunguhpun
mereka mempunyai kedudukan pemonopolian dan menikmati pelbagai
sokongn daripada pihak kerajaan
 Dengan menswastakan beberapa perkhidmatan kerajaan, dengan
kepakaran yang ada dapat meningkatkan
 Kecekapan
 Pencapaian
 Kualiti perkhidmatan

Merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian


Kontek tujuan ketiga :-
 Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan
sepenuhnya
 Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak
menggalakkan pengunaaan sumber-sumber kekayaan negara
dengan cekap dan sepenuhnya
 Melalui dasar penswastaan
 Lebih banyak syarikat swasta dapat diwujudkan- secara tidak
langsung dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara
 Kerajaan juga mendapat keuntungan melalui pengutipan cukai
pendapatan dari syarikat-syarikat tersebut 67
Mengurangkan bilangan saiz sektor awam
Kontek tujuan keempat :-
 Di tentukan berdasarkan pertimbangan :-

 Lebih banyak penglibaan kerajaan dalam ekonomi


bermakna lebih banyak penguasaan kerajaan
terhadapsumber-sumber negara
 Sesetengah keputusan yang diambil oleh kerajaan
biasanya tidak berasakan pertimbangan ekonomi
pasaran
 Barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan
oleh kerajaan tidak mencerminkan nilai pasaran
 Harga barangan berasakan subsidi dan sumber yang
ada tidak dapat di agihkan dengan cekap
 Subsidi dan pengekalan sikap yang mengutamakan
kebajikan akan menggalakkan rakyat terlalu
bergantung dengan kerajaan

68
Membantu mencapai matlamat DEB
Kontek tujuan kelima :-
 Melalui penswastaan
 Kerajaan dapat menggalakkan lebih banyak
penyertaan syarikat penswastaan bumiputra
bagi memenuhi kehendak Dasar Ekonomi Baru
 Golongan Bumiputra juga lebih berpeluang
terlibat dalam sektor perindustrian
 Terdapat pihak yang bimbang
 Akan wujud keadaan monopoli akbat daripada
pemindahan hak milik (nation monopoly) dari
sektor awam kepada syarikat swasta.
 Akibat dari pemindahan tersebut dikhuatiri
boleh sebabkan kenaikan kos, harga, dan
agihan pendapatan yang tidak sama rata
 Namun, sehingga kini Dasar Penswastaan telah
menunjukkan hasil yang posiif 69
1) Program Industri Automobil Nasional dimulakan pada
tahun 1980-an di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir
Mohamad
2) Program ini merupakan usaha sama dengan syarikat
permotoran Jepun, Mitsubishi
3) Selaras dengan Dasar Pandang ke Timur :- Mencapai
matlamat perindustrian moden
4) Program ini juga merupakan sebahagian daripada
Rancangan Perindustrian Negara :-
o Bertujuan: Meningkatkan pencapaian perindustrian
negara
5) Pada 7 Mei 1983 Perusahaan Otomobil Nasional
Sendirian Berhad (PROTON) telah ditubuhkan dan
merupakan pengeluar kereta pertama Malaysia
70
secara komersil iaitu Proton Saga
1) Tujuan penubuhannya adalah :-
Mencapai aspirasi negara menuju kearah perindustrian
Disokong oleh :-
 Badan Perindustrian Berat Malaysia Berhad (HAICOM) –
Pemegang saham utama (70%))
 Mitsubishi Motors Corporation, Japan (15%)
 Mitsubishi Corporation, Japan (15%)
2) Dasar Melindungi Automotif Negara diamalkan untuk
memastikan kejayaan program industri automobil
nasional seperti duit eksais
3) Selapas 20 tahun kerajaan memperkenalkan Dasar
Automotif Negara (DAN)
:- ianyan digubal bagi menghadapi liberalisasi ekonomi
persaingan negara
4) Tujuan DAN :-
Merangsang Pertumbuhan nilai ekonomi
Memaksimumkan sumbangan automotif terhadap
71
ekonomi negara
1) Matlamat DAN
Meningkatkan kemampuan bersaing sektor
automotif tempatan khususnya bagi syarikat-
syarikat pengeluar kereta nasional
Menjadikan Malaysia sebagai hub automotif
serantau
Mengekalkan nilai tambahan dan kemampuan
ekonomi domestik
Meningkatkan jumlah eksport kenderaan,
komponen dan alat ganti ke pasaran antara
bangsa
Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam
sektor automotif tempatan
Untuk memelihara kepentingan pengguna
daripad segi nilai wang, keselamatan dan 72
1. Pembangunan ekonomi sejak merdeka telah membawa hasil
yang sangat positif
2. Dahulunya ekonomi berasaskan pertanian berubah kepada
ekonomi berorientasikan industri eksport dan k-ekonomi
3. Kejayaan pembangunan ekonomi Malaysia terbukti dengan
pertumbuhan ekonomi dan indeks kualiti hidup rakyat yang
mencatatkan peningktan positif
4. Pembangunan ekonomi Malaysia juga mempunyai kesan
positif dalam hubungan etnik :-
I. Kemiskinan tanpa mengira golongan etnik dapat di
atasi
II. Penyusunan semula masyarakat agar kedudukan
sosioekonomi antara golongan etnik menjadi seimbang
III. Proses urbanisasi yang berlangsung seiring dengan
proses pembangunan ekonomi telah menyebabkan
proses perpaduan terus berlangsung
5. Aspek ekonomi dan etnisiti dalam kehidupan di Malaysia ialah
dua hal yang tidak dapat dipisahkan – saling mempengaruhi
73
dan saling menentukan antara satu sama lain

Anda mungkin juga menyukai